Edizione diplomatica

An, [De] bona domna voill (BdT 461.57)

 

 

 

 

130d36

Bona do(m)na uoill qaia c(re)bat

130d37

un oill . esel es bel epros . aia

130d38

crebat a(m)btos . eqand ua acacar . si

130d39

me(n) un bacalar . qe port un ueit

130d40

d(e) mul . ab qes forbis cal cul .