Rialto        

 

Corpus dell’antico occitano    

 

Edizione diplomatica del canzoniere B

Parigi, Bibliothčque nationale de France, fr. 1592

a cura di Francesca Cicerchia e Anna Radaelli

Cao 2019

Interpretativa    Note


5rA

GrBorn 242.B.A (B 1)    

01     GIrautz de borneill fo de lemozi

02     delencontrada desiduoill dun

03     ric castel deluescomte delemot

04     gas e fo hom debas afar · Mas sauis ho(m)

05     fo deletras edesen natural · Efo meil

06     ler trobaire que neguns daquels q(ue)

07     eron estat denant lui · ni que foron a

08     pres p(er) quel fo apellatz maestre dels

09     trobadors · (et) es ancaras p(er) totz aquels

10     que ben entendion sotils ditz ni ben

11     pausatz damor ni de sen · fort fon hon

12     ratz p(er) los ualens homes e p(er) los enten

13     dens e p(er) las bonas dompnas qenten

14     dion los sieus amaestramens delas

15     soas chanssons · Ela soa maineira

16     si era aitals · que tot linuern estaua

17     en escola (et) aprendia letras · e tot lestiu

18     anaua p(er) cortz e menaua .ij. chanta

19     dors que chantauont las soas chan

20     sons non uolc mais moiller · Mas

21     tot so que gazaignaua donaua a sos

22     paubres parens · (et) ala gleisa delaui

23     la on el naquet · la cals gleisa auia

24     nom (et) a ancaras · saint Geruasi ·

GrBorn 242.17 (B 2)         

25      eR auziretz enca

26     balitz chantars ·

27     Qieu sui amics

28     encabalitz e pars

29     auiatz si fo anc

5rB

01     mais dicha · Tant grans foillia

02     en chantan · Greu nescamparai ses

03     dan · sab lieis mapareill nim ec · cui

04     sui plus liges que sers · Terra tu

05     cum osofers ·

06     Oi tantas uez ma trait necis par

07     lars Ioi dentrels mans p(er) qen de

08     uenc liars · Elcors pois en ren safi

09     cha ·don salegra tan ni qan · uolg(r)

10     eu chantes gaban · Qera tro q(ue) ses

11     parec · tenial dreich p(er) enuers · tant

12     sui uas amor esmers ·

13     Eqen diretz silesciens es rars · El

14     cors es leus ualram ia sobramars ·

15     non ies tant es auta ericha · cella

16     cals remaigna abtan · Ia ren laus

17     no mi ualran · cades magrezisc e

18     sec · Mou mas chanssos e mos uers ·

19     cum fols desaber esters ·

20     Anc nuills esfreiz no(n) fo ualens ni

21     cars · tro que moc loing de ioi sobre

22     gabars · epois dic camors me tricha ·

23     un petit desemblan · et eu perc p(er)

24     so quenom blan · lieus parlars cus

25     dans men erec · Qem ten pres pl(us)

26     greu qen fers · p(er)ti bocha q(ue)il malmers ·

27     Aras nomletz qan me ualgral prei

28     ars · Qerre merce si fai q(ue) mos troba

29     rs · pois tant ses mamors africha ·

5vA

01     cautra non quier nin deman · cla

02     mail merce qui qeil chan · cellei cui

03     descausir lec · fouz descuidatz e despers ·

04     tot trobaras so que qers ·

05     El bens qet fez si neras el fuoc ars ·

06     potz loil grazir fo doncs mas uns

07     baisars · folla res ecel que picha · no

08     uai lobra meilluran · ben as doncs

09     saber denfan · e sit fetz mais que non

10     dec · peier q(ue) cil debezers · tu cal merce

11     len refers ·

12     Tal que lai dreig mos huoills on bat

13     la mars · elcors es fis edouz efrancs

14     eclars · uas celei on iois sabricha ·

15     loing dauol pretz e dengan · e demi

16     qen uauc pensan · p(er)qen magrezisc

17     em sec · uoluen detort entrauers · pl(us)

18     abronquitz dun conuers ·

19     Ecuiatz setz menuoi ni deiunars ·

20     nim tenga dan non fai cus douz

21     pensars · Maduria ab una micha ·

22     san elet alcap dun an · fols cas dig

23     pauc ten creiran · deso qanc uers

24     no(n) parec · si fara si loil enqers · Mos

25     lignaures lai part lers ·

26     Ioios equi beneders · nos alegra fols

27     euers ·

28      

GrBorn 242.20 (B 3)         

29     Girautz deborneill.

5vB

01     BEn mera bels chantars · Epla

02     ziam deportz · Mas p(er) us uius rics

03     mortz · don mes lur uista afans · no(n)

04     mou flors ni uergans · ni pretz nil

05     chans noueus · Tant nom fo beus ·

06     Logens te(m)ps nil pascors · Que cant

07     aura socors · asolaz querami grais ·

08     Lapena elfais · Qan uei los fills ioue(n)s

09     gais enseignatz · Els pairs del sen

10     dels fills estar iratz ·

11     E si no(n) fos tan cars · Be(n) uolgra esser

12     estortz · Qentrels menutz els fortz ·

13     chai bons pretz e bobans · p(er) qem cuit

14     far enans · car seigner ni capdeus ·

15     fai tant que leus · Que so qeil es ho

16     nors · oblit nis uir aillors · Enois ga

17     ra uerais · cadoncs si met sauais · q(ua)n

18     pren capteing don non amena paz ·

19     e descapten celz qaura amparatz ·

20     Uers es qen mainz afars · sauen

21     uns desacortz · car si uaill ni mesforz ·

22     Eu sui fols arrocans · car es proessa

23     dans · euergoigna maleus · e iusta

24     treus · epaubreira follors · el tems

25     delz ancessors · Qand aondaua iais ·

26     non ual qus nous en nais · Qeras

27     qui ri ni uol auer solatz · noill es

28     grazit anz nes fols apellatz ·

29     Mas mi failli cuiars · Q(ue) mera uns

6rA

01     grans confortz · Qentre gandas e

02     tortz · Resorz uns desenans · Enom

03     daria us ans · so qem tol us iorns

04     breus · e mos apeus · car es ab fortz

05     seignors · nom fai mas deshonors ·

06     car sim clam nim irais · Ieum toill

07     mon dreig el bais · e serez fols si ia

08     razon comtatz · Lai on sabretz ca tort

09     serez iutgatz ·

10     Anc pois sesduis amars · nei poc leu

11     caber tortz · no(n) fo lauers conortz · pos

12     si mes enbalans · Lempostz el bens

13     estans · Lo maniars sia seus · canc

14     bons morseus · non fon faiz pos am

15     ors · eguet lagnel elors · ni p(er) auer

16     safrais · ben couen sia gais · q(ue) drutz

17     si met ecortes epresatz · egen tene(n)s

18     eben enrazonatz ·

19     Per qieu menfora pars · Mas alissen

20     dus ortz · Mi mostret una sortz · Q(ie)u

21     fos aliei comans · Qem det sas ma(n)s

22     ses gans · don sonret mos manteus ·

23     E mos aneus · puois qan fui daqui

24     sors · tornei uas lieis lo cors · cab bos

25     precs mi retrais · Mainz bens q(ue) pois

26     mestrais · em dis amix ben siaz ece

27     latz · Q(ue) ia p(er)mi non serez galiatz ·

28     E doncs si galiars · tes bels ni la com

29     ortz · Greu sera que non portz · Las pe

6rB

01     nas els afans · p(er)que nira mos ch

02     ans · amics si ben lespeus · part los

03     manceus · ede paris ators · Most(ra)n

04     als amadors · cum mi gabet em

05     trais · lo iorns q(ue) lam estrais · efo ial

06     temps com era demostratz · p(er) aital

07     plait com fos atort proatz ·

08     Mas mi q(ue) nom biais · Maleuia a

09     mors lo fais · em reten pres pos tot

10     men soi loignatz · em tol lafan bo

11     na fes euertatz ·

12     En sobretotz qeis nera ami clam

13     atz · Mas ar ai uist qem laisarials

14     datz ·

GrBorn 242.1 (B 4)         

15     Girautz deborneill.

16     ABen chantar · couen amars ·

17     e luocs egrazirs esazos · Mas

18     sieu nagues dels catre dos · no(m) par

19     ials autres esperes · Q(ue) luocs mi do

20     na ioi ades · ela sazos deq(ue) sui gais ·

21     Q(ue) ies lotemps qan lerba nais · si

22     ben sagenssa fuoilla eflors · tant

23     no(n) aiuda mon chantar · cu(m) precs

24     egrazirs deseignors ·

25     E p(er) amar · fo ia chantars · Grazitz

26     eiois eprez pels pros · efo que solla

27     sospeissos · ses autre plus ab co(m) cui

28     des · enseignaua com senanses · uas

29     tot son benestar deslais · eq(ue)is penes

6vA

01     e mains essais · cu(m) li cregues pretz e

02     ualors · eqeis gardes de mescabar · eil

03     fos uils seignorius honors ·

04     Ara nom par · Q(ue) chastiars · Mi ualges

05     ni clams ni tensos · pero nom cuich

06     qanc amors fos · plus fina samador

07     trobes · Q(ue) qui p(er) dreich la razones · a

08     des se meillura eual mais · caissi cu(m)

09     par fina alz uerais · sembla trafa

10     na alz trichadors · el lor engans fal

11     nom camiar · Que pois faill non es

12     fina amors ·

13     De chastiar · Me sui tant pars · Que

14     pro uez nestauc cossiros · car uei cab

15     poigner desperos · non puosc far tant

16     que ioi cobres · pero si sos diz aueres ·

17     Mos bels seigner lira elesmais · Qieu

18     nai sofert mi fora iais · eforssa eua

19     lors esocors · edeuria sen plus coitar ·

20     car nol uoill nil deman aillors ·

21     Esieu dafar · li fos auars · dond ma

22     gues mandat ni somos · assatz la por

23     tera razos · Q(ue)ia couen nomatendes ·

24     eras sil sui uerais penses · sis taing

25     qeis uolua nis biais · Q(ue) labona espe

26     ranssam pais · emaco(m)paing ab can

27     tadors · ema faich solatz recobrar · don

28     mera totz loignatz de cors ·

29     Eges dauar · nom par affars · desque

6vB

01     trebaills ni messios · non tol com non

02     sia ioios · canc parec que ben ames · ce

03     lui cui iois non agrades · ni sens ni po

04     ders qui iois bais · nomagradet ni no(m)

05     atrais · Q(ue) dazai irada ricors · e qui que

06     sapel trop pensar · saber eu dic qanz

07     es follors ·

08     A merceiar · taing merceiars · fran

09     quesa als francs amoros · econtrals

10     sobriers orgoillos · orgoills emals que

11     sis gares · do(m)pnals trespas anz quels

12     passes · Iauils ni sobriers ni sauais ·

13     noil plagra que noil tai(n)g sapais ·

14     ental obra don deshonors · li remases

15     a razonar · sauenia entrels amado(r)s ·

16     Seigner sobretotz decolors · son li

17     drap equils sap triar · fail qui chau

18     sis los sordeiors ·

GrBorn 242.51 (B 5)         

19     Girautz deborneill.

20     NOn puosc soffrir caladolor · de

21     la den lalenga non uir · elcor

22     ab la nouella flor · lanqan ueilos

23     ramels florir · eill chant sont pel bos

24     catge · dels auzelletz enamoratz · esi

25     tot mestauc apensatz · ni pres p(er)mal

26     auratge · qan uei chans euergiers

27     epratz · eu renouel ema solatz ·

28     Qieu nomesfortz dautre laor · Mas

29     desolatz edesiauzir · cuna nuoig so(m)p

7rA

01      gnaua enpascor · tal so(m)pgne qem fetz

02     esbaudir · dun esparuer ramatge ·

03     Q(ue) sera emon poing pausatz · esim sem

04     blaua adomesgatz · anc non ui tant

05     saluatge · Mas pois mainiers epriuatz ·

06     edebons getz apreisonatz ·

07     Lo sompgne comtei mon seignor · ca

08     son amic lo deu hom dir · enarret lom

09     tot enamor · e disme q(ue) nom pot faillir ·

10     Q(ue) outra mon paratge · non aia tal do(m)p

11     na en patz · Qan menserai pro trebail

12     latz · canc hom demon lignatge · ni dou

13     tra ma ualor assatz · non amet tal nin

14     fo amatz ·

15     Ara nai uergoigna epaor · em nesueil

16     en plang ensospir · el sompgne teng a

17     gran follor · enon cuig puosca endeuenir ·

18     <...> nom partira

19     cus rics pensatz · orgoillos e desmesuratz ·

20     capres nostre passatge · sai q(ue)l so(m)pgnes

21     sera uertatz · aissi dreich cu(m) mi fo narratz·

22     E pois auziretz chantador · echanssons a

23     nar euenir · caras qan re non sai masor ·

24     Mi uuoill un pauc plus enardir · den

25     uiar un messatge · Qens porte nostras

26     amistatz · Q(ue) sai nes faita la meitaz · Mas

27     deliei non ai gatge · eia non cuit sia a

28     cabatz · nuills afars tro qes come(n)satz ·

29     Qieu ai uista comensar tor · duna sola

7rB

01     peira albastir · ecadapauc leuar aus

02     sor · tant iusta comla pot garnir · p(er) q(ie)u

03     teng uassalatge · daitan si mo acon

04     seillatz · eluers pois er ben asonatz · tra

05     metrai el uiatge · si trob qui lai lom

06     guit uiatz · ab qeis deport eis don solatz ·

07     Esieu ia uas emperador · ni uas rei ua

08     uc sim uol grazir · tot aissi cu(m) al sieu

09     traichor · Q(ue) noil sap ni noil pot gan

10     dir · ni mantener ostatge · Me loing

11     en us estrains regnatz · caissi serai ius

12     tiziatz · efis degran dampnatge · sil

13     sieus gens cors blancs e prezatz · Mes

14     estrains ni mestai iratz ·

15     E uos entendetz eueiatz · Q(ue)sabez mon

16     lengatge · sanc fis motz cubertz ni

17     serratz · sera nols fauc ben escairatz·

18     Esoi men p(er)so esforsatz · Qentendatz

19     cals chanssos eu fatz ·

GrBorn 242.36 (B 6)         

20     Girautz deborneill.

21     GEs aissi deltot non lais · chantar

22     ni deport ni rire · Mas car plus

23     non platz · deportz ni solatz · no(n) uuoill

24     en mi sol despendre · Mos bos ditz p(re)zatz ·

25     anz desqieu comens · leus chans aui

26     nens · pois estreing las dens · car non

27     aus retraire · ecar non uei gaire · cui

28     plassa iais · ni trob qui menuei · qan

29     malegre ni mesbaudei ·

7vA

01     Empero si me notz mais · Mas car no

02     mes bel adire · Ma mala amiga qem

03     trais · p(er) qem par foudatz · car men

04     sui proatz · pois delieis nom puosc de

05     fendre · Mal me sui menatz · serai do(n)cs

06     suffrens · ia men ueigna lens · bens

07     (et) iauzimens · car nuills fins amai

08     re · non sap damor gaire · que leu si

09     rais · camors dona lei · com lautrui

10     tort blanda e mercei ·

11     Uers es que samor mestrais · ni non

12     sen uol escondire · epois la forsal prat

13     pais · Q(ue) men ual uertatz · Mieils mi

14     fora assatz · Qel cor uires ses aten

15     dre · uas calacom latz · Q(ue) pos forssa

16     uens · non es dreitz guirens · el pa

17     ucs esciens · Q(ue) mes chapdellaire ·

18     dona me ueiaire · Qieu tem qem

19     biais · si uas liei feunei · ca poder qe(m)

20     sorza em sordei ·

21     E quim fos amics uerais · nidemos

22     bes esgauzire · francs efis ses totz

23     mals ais · ab qem fos celatz · ia non

24     fos preiatz · ios mi pogra ancara re(n)

25     dre · no(n) sui tant loignatz · Qel cors

26     mescrezens · si combat el sens · El

27     tertz espauens · car anc teme(n)s lai

28     re · dedinz fort repaire · sols noses

29     frais · Qel cors etuich trei · plus te

7vB

01     men uas liei non desrei ·

02     Aras soiorn (et) engrais · car sap cum

03     mi pot aucire · canc pois non fui letz

04     ni gais · des qus fols uersatz · Que ma

05     duis pechatz · Mafiet emfetz ente(n)dre

06     messoigna el fatz · nom fon pois gui

07     rens · plus quelardimens · en q(ue)ma

08     souens · ni anc dompneiaire · sera us

09     emp(er)aire · sac sobrier fais · non es q(ue)

10     lenuei · camors non uol co(m) seignorei ·

11     Canc nonfo qui leu safrais · nis fetz

12     uencutz ni sofrire · sitot fo en als sa

13     uais · Qanz nonfos amatz · cus desme

14     suratz · Q(ue) menassa descoissendre · car

15     humilitatz · ual als conoissens · e do(n)cs

16     non aprens · Qorgoills es niens · p(er)

17     que sufertaire · Qan non es gabaire ·

18     conquer cui bais · eteigna emanei ·

19     Mas eu non dic que benestei ·

20     Anc ualors cui uils pretz frais · per

21     uils agradils assire · uas benestar

22     nosatrais · ni ia rics maluatz · nimal

23     esseignatz · nois degra en aut enten

24     dre · sin fos dreitz iutgatz · ua esi me(n)

25     tens · oc edoncs cossens · Q(ue) maluaza

26     gens · saus uas dompna atraire · co

27     inda edebon aire · Mas daize nais · lu

28     ocs enque follei · ecui non pesa am

29     or abnei ·

GrBorn 242.55 (B 7)         

8rA

01      

02      

03      

04      

05      

06     Girautz deborneill.

07     PEr solatz reueillar · car ses trop

08     endormitz · ep(er) pretz qes faiditz ·

09     acuillir etornar · Mi cuiei trebaillar ·

10     Mas er mensui giquitz · p(er)so men sui

11     faillitz · car non es dacabar · cu(m) plus

12     men uen uolontatz etalans · plus

13     creis (et) sortz lo da(m)pnatges el dans ·

14     Greu es desofertar · auos odic q(ue)uitz ·

15     cum era iois grazitz · etuich liben es

16     tar · oimais podetz iurar · Quegas de

17     fust no(n) uitz · a uilans uieills fornitz ·

18     estragrat caualgar · laitz es lafars

19     efers emalestans · don hom pert dieu

20     e reman malanans ·

21     Uos uitz torneis mandar · esegre gen

22     garnitz · epois dels mieills feritz una

23     sazon parlar · ares pres deraubar · e

24     de penre berbitz · caualliers sia aunitz ·

25     Qeis met ado(m)pneiar · pois que tocha

26     dels mans moutons belans · ni que

27     rauba gleisas ni uiandans ·

28     On son gandit ioglar · Que uitz gen

29     acuillitz · catal a mestier guitz · Que

8rB

01     solia guidar · emp(er)o ses reptar · anar

02     tant escarnitz · pos fol bons p(re)tz fail

03     litz · Q(ue) soliont menar · de co(m)paignos

04     enon sai dire qans · Gent enarneis

05     ebels eben estans ·

06     E uitz p(er) cortz anar · deioglaretz petitz ·

07     Gen caussatz euestitz · sol p(er) dompnas

08     lauzar · ar non auson parlar · tant

09     es lur pretz delitz · don es lotorz issitz·

10     delas malrazonar · digam de cals de

11     las o dels amans · eu dic detotz quel

12     pretz natraich lengans ·

13     Qieu eis cui sol sonar · totz pros hom

14     issernitz · estauc tant esbahitz · Que

15     no(n) sai conseillar · Qen luoc desolassar ·

16     aug er encort los critz · caita(n)t leu ser

17     grazitz · delauca debremar · lo co(n)tes

18     entre lor cu(m) us bons chans · dels rics

19     afars edels te(m)ps edels ans·

20     Mas acor afrancar · Q(ue) ses trop endur

21     zitz · non deu hom los oblitz · nils ui

22     eils faitz reme(m)brar · Q(ue) mals es alai

23     sar · afars pois es pleuitz · el mal

24     com es garitz · non cal ia meizinar ·

25     Mas so com uei uir etorn en balans ·

26     eprenda elais eforsse dams los pans ·

27     Detant mi puosc uanar · canc mos

28     ostals petitz · nonfo dels enuazitz ·

29     Qieul uei p(er)totz doptar · anc nofetz

8vA

01     mas honrar · los uolpills els arditz ·

02     don mos seigner chausitz · si deuria

03     pensar · Q(ue) noil es pretz ni bons laus

04     ni bobans · Qieu qem laus del sia

05     de lui clamans ·

06     Ara nomais p(er)que nomo demans ·

07     car plaing sera saisi rema mos

08     chans · so dil dalfins qui conois

09     los bons chans ·

GrBorn 242.47 (B 8)         

10     Girautz deborneill.

11     LOs apleitz ab qieu suoill · chan

12     tar el bon talan · ai eu cauia antan ·

13     Mas car non trob abcui · no(m) deport

14     nim desdui · ni non sui benanans ·

15     oi dieus cals dans · sen sec ecals da(m)p

16     natges · car iois e bos usatges · aissi

17     menuza efaill · noia greu retenaill·

18     Mas car mon seignor platz · bes eiois

19     esolatz · Mesgau ab sos priuatz · eq(ua)n

20     men sui loignatz · irasc mab los

21     iratz·

22     Mas destreitz mi destuoill · esi(m)

23     uauc regaran · si ia salegraran · e iesa ioi

24     non fui · nil plazers nom desdui ·

25     anz mi platz ades chans · egais ma

26     sans · ecortz euassalatges · iai perda

27     bos lignatges · pair pro en son mi

28     raill · cui ses esperonaill · no(n) sesma

29     ra barnatz · esil pair fo lauzatz · el

8vB

01     fills se fai maluatz · Mi par tortz epe

02     chatz · caia las eretatz ·

03     Doncs cals dreitz oacuoill · Qel fills

04     aia atretan · de renda el pretz soan ·

05     ni cals razos adui · Q(ue) mieills nois tai(n)g

06     na autrui · Qieu crei que fos enans · ou

07     tra mil ans · honors e seignoratges ·

08     de son pretz ecoratges · ecosta etrebaill ·

09     el fills sil mieills trassaill · non es do(n)cs

10     forlignatz · ara cum no mostratz · uos

11     saui que iutgatz · salz pros fol dons

12     donatz · cu(m) er dels despresatz ·

13     Mas neleitz er sim tuoill · p(er) celz que

14     failliran · desolatz ni dechan · per fol

15     teignatz cellui · Q(ue) si gasta edestrui · nis

16     uira malanans · p(er)nosai cans · cui iois

17     par nesciatges · Que ricors ni parat

18     ges · er greu que nois nuaill · puois

19     calegressai faill · enois camie uiatz ·

20     eqeus ualra rictatz · si ia nous ale

21     gratz · Qe(n)peris eregnatz · es ses ioi

22     paubretatz ·

23     Mas la dreitz cors qieu uuoill · ede

24     sir ereblan · Matraich dira edafan ·

25     esi iois men condui · ia no sabran

26     mas dui · los entresseins nils mans ·

27     Q(ue) tortz es grans · esobeirans follat

28     ges · Qan p(er) maluatz messatges · ui

29     lans ni dauol taill · esca(m)pa del guin

9rA

01      saill · ni fuich bonamistatz · mas em

02     sui ben gardatz · Q(ue) non sia encolpatz ·

03     Que non es uius ni natz · cui anc

04     enfos priuatz ·

05     Elespleitz sim acuoill · so qeil q(ue)rrai

06     chantan · remaigna alsieu coman ·

07     cab gens plazers redui · Qan nois

08     part nis defui · ladreitz cors benesta(n)s ·

09     nil bels semblans · nilamoros uisat

10     ges · cauinens es logatges · Qan del

11     cor als huoills saill · p(er) qieu qui q(ue)is

12     baraill · ni sapelle forsatz · Mi teing

13     aben menatz · Qan los trob acordatz ·

14     lo uisatge ela fatz · els digz ben en

15     seignatz ·

16     E puois enans nouaill · ni non sui

17     aizinatz · bels seigner sufertatz · Qieu

18     chan · ab co sufratz · conosc ben q(ue)l com

19     iatz · porta plus demil gratz ·

20     Ansobretotz digatz · uos que mon cha(n)t

21     portatz · Q(ue) sai ses tant tardatz · Qel en

22     semblara fatz ·

GrBorn 242.54 (B 9)         

23     Girautz deborneill.

24     OPs magra simo cossentis · la sa

25     zos del temps entenerc · Qen cal

26     que solatz mesgauzis · Q(ue)co(n)tral freich

27     magrops uestirs · econtral tort qieu

28     prenc merces · econtral trop tazer ca(n)

29     tars · econtral camie dels baros · franx

9rB

01     seigner ecortes ebos ·

02     Eiagra plus chaut los maitis · sim

03     sentis mos ops dinz lalberc · Que ia

04     forssatz fors non issis · Q(ue) pena mes

05     amainz grazirs · equi sofferre sen

06     pogues · ben fora nauia demandars ·

07     ep(er)o si donars nofos · ia no saubrom

08     quis fora pros·

09     Eplagra mais amos uezis · Mane(n)s

10     que paubres que pos cerc · totz mos

11     ops us nomer tant fis · prouez no

12     lenoi lescondirs · equi trop cerca

13     autruis conres · sofraignerail cals

14     que disnars · epos si ficha ses somos ·

15     se(m)blail failla pans emaisos ·

16     Beis pagra genseitz so mes uis · an

17     caras sobre son osberc · sautra ma

18     daula lifaillis · del sieu que trop nes

19     bels seruirs · equis fai delautrui cor

20     tes · pois delsieu sera sobrauars · Ges

21     nomes uis aport razos · calui repai

22     rel guizerdos ·

23     Ges magra forssa lautrui uis · no

24     ma sieu moblit ni mesperc · de far

25     aisso com mi grazis · epero sil bes a

26     cuillirs · non dona prez mas lui cui

27     es · aissi cum chascus es plus cars ·

28     degra uoler qel bels ressos · issis anz

29     delui que de uos ·

9vA

01     Som aigramen no(n) acuillis · sim

02     ponc nim auci nimesterc · los ioue(n)

03     cels nils enantis · Genser enpareg(ra)l

04     forbirs · Mas qui fara semblan q(ue)il

05     pes · enseignamens ni chastiars · e

06     uos trebaillatz cautre fos · franger

07     ipodetz mil bastos ·

08     Per sagramen com me pleuis · no(n)

09     creiria qanz tem qei perc · Mos chas

10     tis que totz bes assis · pos trop lesfre

11     da lapedirs · iacuoilla ardit descau

12     ra mes · sentencion ni sos afars · Q(ue)

13     mentre qes mancips e bos · leschai

14     solatz epretz edos ·

15     Podagra don ia non guaris · og(ra)ns

16     mescaps enplan coderc · aitals qel

17     plus loindas lauzis · ofaitz don si

18     sec escarnirs · opieitz uolria lauen

19     gues · acui iois non platz ni deportz ·

20     Q(ue) mains pessamens enoios · loigna

21     desi bona chanssos ·

22     Seigner sobretotz rics pensars · e

23     iois ebona sospeissos · crescades mo(n)

24     seigner euos·

25     Qiem clam ancara dels nauars ·

26     car anc descausitz sofraitos · Mi fon

27     entrels contrarios ·

GrBorn 242.42 (B 10)         

28     Girautz deborneill.

29     LA flors el uergan · Mi uai reme(m)

9vB

01     bran ·dun cortes afan · esi nois coches

02     q(ue) non reme(m)bres · iam fora oblidatz ·

03     denqerre solatz · pero chams ni pratz ·

04     Genseitz nomeisona · calcor mi boto

05     na · tals unamistatz · cama fe · saissi

06     sesdeue · cu(m) cill qieu am ma couen · be(n)

07     dei chantar plus souen ·

08     Dreitz es doncs qieu chan · cab precs

09     que p(er)man · Mas eras diran · Que si

10     mesforses · cu(m) leugeitz chantes · Mieils

11     estera assatz · enon es uertatz · Q(ue)sens

12     ecartatz · adui pretz edona · si cum lo

13     chaisona · nonsens eslaissatz · Mas

14     ben cre · q(ue) ies chantars se · non ual

15     al comenssamen · tant cum puois

16     qand hom lenten ·

17     E doncs aqem uan · totz iorns chas

18     tian · Q(ue) puois plaigneran · si ia ioi

19     cobres · car non serai pres · car sieu

20     ioing nilatz · Menutz motz serratz ·

21     puois ensui lauzatz · Qan marazos

22     bona · par nisa bandona · com ben en

23     seignatz · sibei ue · ni mon dreich cap

24     te · non uol almieu escien · ca totz

25     chant comunalmen·

26     E p(er)so lautran · Qan p(er)dei mon gan ·

27     anaua chantan · plan eplus ades ·

28     esi men tarzes · en fora encolpatz ·

29     pois lo dos nil gratz · nomera tardaz ·

10rA

01     Mas ara sim sona · Mamia fellona · se

02     ral bes poiatz · doncs aque · no(n) poiara

03     be · sim sona ni macuoill gen · noia

04     gran refraignemen ·

05     Mas sil bel semblan · nil cor nil talan ·

06     Manaua camian · non sai qim lau

07     zes · Q(ue) loil sofertes · sofrir ar auiatz ·

08     cu(m) mauci foldatz · cancsem sail allatz ·

09     em contresperona · Qan pieitz mi ra

10     zona · doncs si non cuiatz · pois merce ·

11     dic aura deme · silan razon follame(n) ·

12     Q(ue)sen penedes nelen ·

13     Irai doncs enan · fis eses engan · so

14     fren epreian · Q(ue)si sa franques · sos

15     durs cors engres · Mieills fora assaz ·

16     Q(ue) si fos oratz · Mos cuitz emos fatz · si

17     beis dessazona · car mieills non sa

18     dona · com enfos paiatz · Mas conue ·

19     si nonca mai re · Qesper e uenssa so

20     fren · Qels francs uenz hom franca

21     men ·

22     E pois cridaran · aquist drut truan ·

23     Qesperars ten dan · Mas quiben ames ·

24     emais esperes · Mieills ifora honratz·

25     ia sia enganatz · eras demandatz · Mi

26     donz denarbona · de drut q(ue) randona·

27     nis fai trop cochatz · Qan laue · cuna

28     uetz rete · damor cal q(ue) iauzime(n) · sil

29     non en pert plus de cen ·

10rB

01     Nom recre · desp(er)ar iasse · denan totz

02     que longamen · Maura menat p(re)n

03     non pren ·

04     Ben es dreitz q(ue) longamen · esp(er) hom

05     gran gauzimen ·

GrBorn 242.12 (B 11)         

06     Girautz deborneill.

07     AQest terminis clars e gens ·

08     Qes tant desiratz euolgutz · deu

09     esser ab ioi receubutz · echascuns en

10     sia gauzens · car uen estatz · ab sas

11     clartatz · acui non platz · iois ni so

12     latz · nones amatz · ni amaire ·

13     Ami meillura mos talens · pel ioi car

14     issem alalutz · Q(ue) totz lo deportz el des

15     duitz · couen qesta sazon comens ·

16     pois uei los pratz · els bois foillatz · eu

17     uoil sapchatz · p(er)amistatz · sui ueziatz ·

18     echantaire ·

19     Mos cors es plus gais esaillens · car

20     mes us messatgers uengutz · Qem

21     retrai dunamor salutz · don mauen

22     iois e gauzimens · sim sui estatz ·

23     lonc temps iratz · desacordatz · damor

24     sobratz · ar puosc assatz · de ioi faire ·

25     Mout es grans la proessa el sens ·

26     Qil atanz bons sabers aduitz · canc

27     non fon p(er) lieis mantengutz · orgoils

28     ni noill passa las dens · comilitatz·

29     don es cargatz · sos cors prezatz · la

10vA

01     ten enpatz · eil ditz parlatz · enon

02     gaire ·

03     Sobre totz bos esseignamens · aita(n)t

04     fort es sos pretz cregutz · es lo sieus p(er)

05     meillor tengutz · ni ia noill en er fa

06     itz contens · anz a poiatz los aussors

07     gratz · calz plus prezatz · es so sap

08     chatz · Greus la meitatz · aretraire ·

09     Dompna mos pes emos entens · etotz

10     mos respieitz emos cuitz · es en uos

11     tra merce casutz · eprendaus demi

12     chausimens · Qieum sui dun latz·

13     pel col lassatz · a uos donatz · et au

14     treiatz · car ta(n)t iratz · debon aire ·

15     Dompna uoillatz · Q(ue) mos penssatz ·

16     sia uertatz · esa uos platz · Ma uolon

17     tatz · Men esclaire ·

GrBorn 242.18 (B 12)         

18     Girautz deborneill.

19     BEn deu enbona cort dir · bon so

20     net quil fai · p(er) qien retrairai ·

21     un leuet equil apren · parra domen

22     non calen · caissi cu(m) si nom calia · fatz

23     leugiers sonetz · Qel plus greus se(m)

24     bla que sia · bos eleus p(er) faire ·

25     Mas un pauc mer a giquir · esi failli

26     rai · so don chantarai · pos li rei entre

27     lor gen · ant pres tal acordame(n) · bom

28     sap daquesta paria · sorgals morz

29     efrez · ecill naient manentia · cui ner

10vB

01     mals atraire ·

02     Edieus los enlais gauzir · Qieu men

03     trametrai · deso que meschai · Que no

04     mazaut detrop sen · nin trop foudat

05     nomenten · p(er)o sens pretz efoillia · chas

06     cus a sauetz · Qui bels assembla nils

07     tria · segon son afaire ·

08     Mas eram uol reuerdir · Qim ten trist

09     egai · Q(ue) tot ensems nai · ira edol emar

10     rimen · Qem fai sospirar souen · don

11     non desir compaignia · sibem uauc

12     soletz · Qan pens que ben mestaria · se

13     ra amatz amaire ·

14     Ab so que dessouenir · Mi deuria sai · la

15     mistatz delai · p(er)que que tot eissame(n) ·

16     sai magrat decouinen · ar dic so q(ie)u

17     tem maucia · cu(m) fols car mi letz · p(er)re

18     nom chastiaria · tro qe(m) torn abraire ·

19     Greu mi tenria de faillir · Mas ien re

20     cebrai · segon que merrai · bon es q(ie)u

21     eis mi repren · tant ai dich gran fal

22     limen · pero sis napercebria · ben petitz

23     tosetz · Mas eu menti tant uolria ·

24     plazer fors mon aire ·

25     E ia p(er) adreich mentir · Midonz non p(er)

26     drai · cai dich ben estai · ades uauc

27     mon tort creissen · noia trop de feig

28     nemen · Qan dic qieu nola perdria ·

29     uos uos calaretz · na parliera lengon

11rA

01     dia · fe que dei mon paire ·

02     Bella dompna plus qerria · Qem cos

03     sentissetz · cun sol iorn uos clames mia ·

04     qarle ni belcaire ·

05     Ia mon ioios non ueiria · ni mo uei

06     rai gaire ·

GrBorn 242.74 (B 13)         

07     Girautz deborneill.

08     SI sotils sens · oplans aturs nom

09     ual · Q(ue) mos leus chans uailla e

10     poie esesmer · nomes p(er)ren sembla(n)s ·

11     Q(ue) puosca mout ualer · Q(ue)la cuida ele

12     sper · Qem solia aiudar · pert et ami

13     non par · Q(ue) nuills chantars · sia ua

14     lens nicars · si cuiars otemers · o

15     pesars oplazers · nomenseigna cu(m)

16     chan · Grazitz o q(ue) menclam ·

17     E car nouens · la benananssal mal ·

18     es grans affans · cellui qui trop sof

19     fer · cades sia clamans · delautrui no(n)

20     caler · uoletz qieus digal uer · Qe(m) des

21     platz enamar · com iai posca trichar ·

22     ni sia uars · uas cel qeil sera clars · e

23     benuolens euers · dechaia tals poders ·

24     com son amic engan · nis pague de

25     son dan ·

26     E sil cors gens · se uira nomen cal ·

27     uas fols masans · ab so que no(n) sofer ·

28     de salutz nide mans · cuich cab mei(n)s

29     de iazer · Mi pogra retener · car mout

11rB

01     fai aprezar · cortesia ab solassar · e

02     mains affars · on si demora amars ·

03     efai degrans plazers · epois adoba

04     us sers · la coreilla dun an · acelz q(ue)

05     ben iuan ·

06     E si eu sui lens · ni uir lo cor leial ·

07     nil desenans deso qel uol eqer · Mas

08     lais men derenans · Mas trob emon

09     saber · pois mi donet lezer · ses forssa

10     de preiar · Mos seigner dechantar · e

11     mos trobars fon p(er) samor espers · a

12     doncs mereup emders · efailliram

13     sabers · si perc mais qeil deman · enq(ue)r

14     so com desman ·

15     E sim bistens · nim tenent li reial · lo

16     pros es grans · el dans non sai cals

17     er · esil es corillans · car sauset esca

18     zer · del uenir son plazer · fassa del

19     ben uengar · esim letz lesperars · q(ue)il

20     rei farant lanars · ual mais qel re

21     maners · pois rictatz ni ualers · no

22     sen pot poiar tan · Qieu trespas son

23     coman ·

24     E mas dieus uens · Mant nos n(ost)re

25     captal · el nos enans · tant q(ue) sarrazi(n)

26     fer · sofrant p(er)das edans · tro uenga

27     al dechazer · et hom non deu temer ·

28     Mal p(er)den gazaignar · ni non fai a

29     doptar · lo comenssars · Q(ue) gascon e

11vA

01     nauars · si lor aonda auers · adural

02     bos espers · edieus mande denan · lo

03     nostre capdelan ·

PBrRN 330.19a (B 14)         

04      

05      

06      

07     Girautz deborneill.

08     UN sonet nouel fatz · p(er)ioi eper

09     solatz · enon es ies mos gratz ·

10     Mas car als adreitz platz · Q(ue) si non

11     fos blasmatz · non chantera mais

12     re · pois uei comilitatz · ni precs ni

13     amistatz · abmidonz pro nom te ·

14     Grans mals nai sofertatz · fis ama(n)s

15     non amatz · alas oras ai patz · Main

16     tas uetz sui iratz · ben sui apoderatz ·

17     Qestat nai p(er)ma fe · cum hom desesp(er)

18     atz · ben a dos anz passatz · e ies nom

19     en recre ·

20     E segon los plusors · feignens galia

21     dors · non amarai aillors · sia sens

22     o follors · tant es grans sa ualors ·

23     eil beutatz qa ab se · Quill es mirails

24     eflors · de totas las meillors · al cuia

25     men de me ·

26     Mout mi ten car amors · el guizer

27     dos meillors · Mas prom dona dolors ·

28     efam pauc desocors · edaiuda odebe ·

29     Mens catotz amadors · estiers car

11vB

01     mes honors · cades miten ab se ·

02     Dompna coinda ab cors gai · on iois

03     epretz estai · Mais qieu non dic ni sai ·

04     uos am mas qeus dirai · Mal altre pro

05     non ai · asofrir mo coue · doncs men

06     conortarai · enaissi cu(m) poirai · ab lo

07     mal q(ue) men ue ·

08     Chanssos qan seras lai · Mon conssir

09     li retrai · edili p(er) qem fai · Morir en tal

10     esmai · pois ti demandarai · si sazau

11     ta de me · tro inz elcor li uai · cadoncs

12     i trobarai · ben leu mais de merce ·

13      

14      

15      

GrBorn 242.37 (B 15)         

16     Girautz deborneill.

17     GEs de sobreuoler nom tuoill ·

18     p(er) foilla darbre ni p(er) flor · anz

19     mi don mais daiz en pascor · Qand

20     chanton rossignol el plais · per som

21     sui gais · equi trop chassa non deuer ·

22     Greu pot esser qel trop noill uir · lai

23     on ler dans · so cab mesurail seria

24     pros ·

25     Qieu ui lora que al prim fuoill · co

26     braua endobles ma ualor · aras ma

27     la merce damor · la doussa aura el

28     erba que nais · es mos esglais · Qe

29     lam fetz em fai er auer · cor ses poder ·

12rA

01     daco cun pas nolaimenans · cap(re)s

02     nom fassa loignar dos ·

03     Edoncs p(er)que non odesuoill · puois

04     auentura nom acor · car anc no ui

05     fin amador · ab poder que damar ses

06     lais · degrans eslais · nai eu ia faitz

07     uas noncaler · Mas anz del ser · Mera

08     si doblatz mos talans · Qe(m) fora meills

09     que res non fos ·

10     Farai doncs uas amor orguoill · sil

11     dic qem teigna adeshonor · Quil serf

12     mieills un galiador · cami qeil soi

13     fis euerais · eras nomais · aisoil dei

14     eu engrat tener · sim fai uoler · tal

15     amiga deque miltans · Men ressela

16     sa sospeissos ·

17     Cu(m) farai pos ill nomacuoill · nim

18     sofre p(er) entendedor · p(er) dieu uers esanz

19     ai paor · Qel sieus gens cors coi(n)des

20     egais · uol qieu abais · epar p(er) qeram

21     desesper · plus esser uer · ab bels ditz

22     (et) ab bels semblans · Q(ue) maia brau

23     ni orgoillos ·

24     E sieu ia torn uas essiduoill · em ui

25     ra demal enpeior · Q(ue) p(er) dompna ni

26     p(er) seignor · no me uolc trop mouer

27     delfais · abans sirais · Qan sap qe(m)

28     deuria ualer · bem dei temer · Q(ue) sa

29     iuda sia desmans · pois qa dich

12rB

01     mal demas chanssos ·

02     Epero ueiatz enlescoill · nuill au

03     tre uers detrobador · enom naiatz

04     p(er) gabador · si tant rics motz mi

05     passal cais · caitan matrais · Mos

06     secha deson bel saber · p(er) qieu esper ·

07     Q(ue) sab mouer de dir bubans · ca de

08     fendrem naia razos ·

09     Mas lai a pena esai afans · non

10     sai que ses amics ioios · pero ben

11     uoill · Qel reis ferrans · auia mon

12     uers elreis namfos ·

GrBorn 242.40 (B 16)         

13     Girautz deborneill.

14     IOis echans · esolatz · ecortesiam

15     platz · Mas nomes gen · Q(ie)u sols

16     ab çen · chant ni mesbaudei · cape

17     nas uei · cab ioc iois mi sosteigna ·

18     p(er) qem nestraing · epois qem plai(n)g ·

19     delun demos seignors · Que mauia

20     secors · ab ioi cobrat epromes · Mas

21     lesp(er)anssa el bes · eso deqieu plus

22     uaill · Mesdui fors detrebaill · p(er) qe

23     ma sospeissos · si uai uiran · Q(ue) mer

24     ab lor razos ·

25     El masans · desreiatz · Q(ue) sera enfol

26     leuatz · ira cazen · car follamen · en

27     qier edompnei · cuoi non sont trei ·

28     cui tant souen naueigna · Mal ses

29     gazaing · esi remaing · ab los fins

12vA

01     amadors · Qeissamens cuich aillo(r)s ·

02     uirar on conqueses · em di ma bo

03     na fes · em mostra enson miraill ·

04     Q(ue) qui p(er)faillir faill · noil es honors

05     ni pros · anz son dui dan · efora mi

06     eills qus fos ·

07     Mas tantz dans · nai celatz · deqem

08     fora clamatz · Mais nomenten · en

09     clam souen · nin leu desrei · tot ben

10     abnei · com iam di nimenseigna ·

11     caissim gauaing · car si sofraing ·

12     un lonc tems bonamors · als fis

13     entendedors · tot o restaura us mes ·

14     p(er) qieu ni tu sim cres · non ai cor que

15     nuaill · p(er)una sis trassaill · anz se

16     rai uers ebos · canc ab engan · non

17     sauenc amors bos ·

18     Mas lengans · es intratz · Q(ue) desreia

19     dams latz · uilanamen · Qus apre

20     sen · Q(ue) bais ni manei · non sec tor

21     nei · ni non crida senseigna · p(er) que

22     nois taing · Q(ue)sa compaing · do(m)p

23     na on es ualors · ab tal qan laura

24     sors · Q(ue) ia mais non ualgues · ben

25     uolgra conogues · anz qab lui sa

26     gazaill · nil don gans ni fermaill ·

27     siner genz lo ressos · Q(ue) gen masan·

28     sol hom far de rics dos ·

29     E sil mans · Mes tardatz · Qe(m) degresser

12vB

01     mandatz · et eu laten · si tot uen len ·

02     no(m) cuich mal mestei · si bem fadei · ele

03     spers ia no(n) reueigna · car ben bargai(n)g ·

04     sieu p(er) estaing · don mon aur q(ue) follors ·

05     so trobam els auctors · aiuda main

06     tas res · p(er) que ant gran mal pres · ioi

07     as edemoraill · pois si fetz dautre taill ·

08     dompneis efo sazos · Que p(er)un gan · er

09     hom bautz eioios ·

10     Et es grans · freuoltatz · com ben am

11     desamatz · ses gauzimen · p(er) tal couen ·

12     Q(ue) cil seignorei · cui re non grei · si es

13     secs coma leigna · ecals qeis laing · il

14     iassa eis baing · egensse sas colors · e

15     lui cresca dolors · Que sec latz (et) es p(re)s ·

16     Ges amors mas noil pes · nomes uis

17     ben egaill · com desir ebadaill · euiua

18     cossiros · equella chant · dautrui dan

19     sas chanssos ·

20     Mas eu qui qeis cridaill · nom part

21     delessenaill · don fora alques ioios · sil

22     traitz dantan · no sauengues en dos ·

GrBorn 242.72 (B 17)         

23     Girautz deborneill.

24     SIm sentis fizels amics · p(er) uer

25     encusera amor · Mas er me(n)lais

26     p(er) paor · Qem dobles lanta el destrics ·

27     Mas aisso puosc dir ses dan · canc den

28     gan · ni de nofe · nom membret pois

29     amei be · anz nai sofrertz deg(ra)ns mals ·

13rA

01     caissi sauen als leials ·

02     E si non grana lespics · si cum pareis

03     a la flor · cuiatz que plassa al seignor ·

04     anz len creis ira egenzics · epar que

05     cossir delan · enauan · car sap eue · Q(ue)

06     sos afars noill aue · Qieu ui cus iorns

07     ferials · Mera meiller cus nadals ·

08     Eui ia mentrera rics · segon lo te(m)ps

09     qera cor · Qieum tenia a deshonor · M

10     ainz plaitz don er sui abrics · cu(m) uen

11     cutz sofrire · Qui blan · sofertan · Q(ue)

12     pieitz len ue · so que plus li descoue · q(ue)

13     segon quelera egals · lamors era ab

14     mi cabals ·

15     Cuiatz ioues ni antics · pos ensabail

16     lia cor · tri de dos mals lomenor · non

17     farial reis lodoics · deu hom ben doncs

18     rire · daman · Qui lafan · damor soste ·

19     enol sap loignar dese · pois ue queli

20     retz uenals · es doncs dans damor

21     aitals ·

22     Eraus semblara prezics · Mos chans

23     mas si dieu ador · peza nouitz ama

24     dor · cui meins noza anta ni trics ·

25     Mas p(er) mieills assire · Mon chant · uau

26     cerchan · bos motz enfre · Q(ue) son tuich

27     cargat eple · dus estrains sens na

28     turals · Mas non sabon tuich decals ·

29     E si tot sen feing enics · p(er) espaue(n)tar

13rB

01     los lor · si plans ualors noi acor ·

02     pauc iual precs ni chastics · deu

03     som doncs aucire · preian · dreit nai

04     gran · Qieu sai ecre · Mas ies non o

05     dic p(er) me · calz uerais amics corals ·

06     non uai enan lor captals ·

07      

08      

09      

GrBorn 242.66 (B 18)         

10     Girautz deborneill.

11     SEra non poia mos chans · non

12     sai p(er) que mais senans · esi no

13     ual dos aitans · Q(ue) far non solia · ben

14     auras dreich lom soans · ep(er) so nom

15     o demans · Qieu non to diria ·

16     E sim seras drogomans · acui liei

17     cui sui comans · ecu(m) entendra tos

18     mans · ia de so not sia · Qel dig el

19     faitz el semblans · el noms el p(re)tz

20     elbobans · ter guitz enlauia ·

21     E tu iat fas conoissens · eu hoc edo(n)cs

22     non entens · qus motz fatz fas ap(re)n

23     dens · eses maestria · si fauc be mas

24     tot es sens · p(er)qieu uuoill que totas

25     gens · li port garentia ·

26     Col sieus bels cors couinens · es as

27     sazatz emanens · de totz bos enseigna

28     mens · ede cortesia · ia nauras tu mal

29     uolens · car entrop lauzar te(n)prens ·

13vA

01     eqem graziria ·

02     Sieu enemics egerriers · no(n) fazia

03     uolontiers · cus enoios fols parli

04     ers · trobom chascun dia · fors qieu

05     non sui sobranciers · Mas silam

06     blasmaua ougiers · ieu lo com

07     batria ·

08     Qel sieus laus es dreituriers · el

09     noms uers el pretz entiers · e si

10     mera uis estiers · nom nentrame

11     tria · canc fort non fui souendiers ·

12     daitals lauzars plazentiers · ni

13     non oseria ·

14     Atu que taing sos lauzars · ia me(n)

15     forssa sobramars · Mais ten ualria

16     calars · ben dic gran foillia · que p(er)

17     dieu sol lo parlars · Mas dutz tals

18     cent bons pensars · Que qecs me(n)

19     ualria ·

20     E si tos digz noiles cars · no ten uol

21     rias esser pars · ieu no p(er) que qel

22     cuiars · Maiuda emembria · so mes

23     uis totz mos afars · euan mais mos

24     chantars · p(er)aital paria ·

25     E sil bos reis dels nauars · Molauza

26     de mainz blasmars · Gaire no(n) daria ·

GrBorn 242.39 (B 19)         

27     Girautz deborneill.

28     IAm uai reuenen · dun dol e dun

29     ira · Mos cors car aten · p(er) sol bon

13vB

01     couen · benananssa eiai · per qieu

02     chantarai · Qogan non chantera ·

03     Q(ue) uergiers ni pratz · nomadui so

04     latz · nil chans pelz plaissatz · Qeil au

05     zellet fan · uas lotorn delan ·

06     Ni ia lauol gen · pazatz non sofrira ·

07     capansadamen · uant uas ualor len ·

08     p(er) que pretz dechai · ren als nous en

09     sai · Mas ia non cuidera · fos aissi uiatz ·

10     iois desamparatz · uos me conortatz ·

11     dompna p(er) cui chan · em uau aleg(ra)n ·

12     Eper uos defen · so que plus me tira · Q(ue)

13     nomes paruen · pel bon pessamen · Q(ue)

14     nagui enai · pois que non eschai · ca

15     satz mieills chantera · sil gens cors

16     honratz · Mifos plus priuatz · empero

17     sius platz · noi dei auer dan · sius en

18     prec chantan ·

19     Cab plus dardimen · Mos fatz cors nois

20     uira · tant nomespauen · anz me

21     ditz souen · camondan serai · Qant

22     uos preiarai · pois aissi mesfera · car

23     sol ocuidatz · anz que ren sapchatz ·

24     si plus nauziatz · paor mi fai gran ·

25     Qem dobles lafan ·

26     Mas mon escien · tot altram sofrira ·

27     plus denuazimen · parlem bellame(n) ·

28     digatz o dirai · cal tort uos aurai · sius

29     am oenq(ue)ra · uos mi prec forsatz · pois

14rA

01     pres eliatz · sui ia non crezatz · qom

02     sobretalan · ia mene garan ·

03     Car qui dreig enten · damor nin sos

04     pira · noi pot auer sen · degran gau

05     zimen · sab foldat noi uai · qanc dr

06     ut saui gai · non ui qanz esmera · lo

07     sen la foudatz · Q(ue)ras samauatz · elsen

08     creziatz · p(er) pauc de semblan · iriatz

09     doptan ·

10     E p(er) aisso pren · Qui trop no salbira ·

11     primas car consen · so qaltre repren ·

12     ies ben non estai · sieus mi prec delai ·

13     eissamens mamera · cu(m) uos uos amatz ·

14     Q(ue) gerram fassatz · Mas sofretz enpatz ·

15     Que cill uenceran · Que mieills sof

16     friran ·

17     Qenpatz esuffren · ui ia qom iauzi

18     ra · dun amor ualen · si leugieirame(n)

19     p(er)fol sen sauai · nom fezes esglai · so

20     que maiudera · sieu fos ueziatz · Mas

21     fezim iratz · p(er) caltre senatz · qan ma

22     nei tarzan · pois pres ra enan ·

23     Epois sofertan · Maior tort assatz · q(ua)n

24     men sui loignatz · esui nesfredatz · p(er)

25     qieus prec eman · Q(ue) sofratz aman ·

GrBorn 242.46 (B 20)         

26     Girautz deborneill.

27     LO doutz chant dun auzel · Qui

28     chantaua en un plais · Mi desuiet

29     lautrier · demon camin em trais · E

14rB

01     iostal plaissaditz · on fo lauzels pe

02     titz · plangion en un tropel · tres to

03     sas enchantan · la desmesura el dan ·

04     qa pres iois esolatz · euengui plus

05     uiatz · p(er) miels entendrel chan · edis

06     si lor aitan · tosas deque chantatz ·

07     o de que uos clamatz ·

08     Doncs cobret son mantel · lamaier

09     q(ue) saup mais · edis dun enconbrier ·

10     Que mou dels rics sauais · p(er) ques

11     iouens delitz · caissi cum pros esguitz ·

12     ab bon pretz qel capdel · es cresca el

13     par enan · aissi son ason dan · li pe

14     ior dels maluatz · Q(ue) sius alegrauatz ·

15     nin faziatz semblan · il uos agui

16     saran · cum ia ioi non aiatz · si ies

17     lor netz priuatz ·

18     Tosa ies tant isnel · nosont uas

19     bos assais · cum foron li primier ·

20     Qand abondaua iais · echans era

21     grazitz · Qieu eis don sui marritz ·

22     non trob sol qui mapel · nim qei

23     ra nim deman · anz fui raubatz

24     ogan · entre tres reis prezatz · si q(ue)

25     luns delz regnatz · Mouai co(n)trarian·

26     eparec al ferran · Q(ue) mera gen don

27     atz · em fo mal p(re)sentatz·

28     Seigner dauol fardel · si carga e

29     dauol fais · Qui rauba soudadier ·

14vA

01     ni sen uiest ni senpais · el luocs es

02     mout aunitz · on ia es acuillitz · aital

03     laire fradel · plens demal edengan · si

04     ial sofre nil blan · nuill auta poestatz

05     Greu pot esser honratz · Q(ue) ben leu si di

06     ran · cil que non osabran · Qeleis nes

07     encolpatz · oill neschai la meitatz ·

08     Amiga el tems nouel · soliom esser

09     gais · ar non uol hom uergier · entro

10     qel fruitz lengrais · ni non platz cha(n)s

11     ni critz · totz lomons es marritz · epl(us)

12     li iouencel · Q(ue) nuill conort non fan ·

13     Qieu ui que p(er) un gan · silor fos en

14     uiatz · si mesclaua us barnatz · Que

15     duraua tot lan · ar uos escondiran ·

16     lor daufas amistatz · puois qen fol

17     pretz triatz ·

18     Seigner lifort chastel · don la maleza

19     nais · eil aut mur eil terrier · detort

20     ede biais · ant toutz dons ecouitz · car

21     non es hom garnitz · si non fai man

22     ganel · Qui pas sobre lanuan · don

23     ira puois cridan · us uilans enrab

24     iatz · tota la nuoich ueillatz · Qieu ai

25     auzit masan · et adoncs leuaran · e

26     si uos nous leuatz · seretz ocaisonatz ·

27     E qem ual siem reuel · amiga nim

28     irais · cuidatz uos qeil terrier · si me

29     tan eneslais · p(er) aitals colps petitz ·

14vB

01     ni ioues endurzitz · puois qeil tira

02     la pel · si uaza meilluran · p(er) pauc colp

03     de uergan · ni qeis fassa uezatz · cus uers

04     pros hom prezatz · sius dona un pauc

05     tot lan · doptara puois lafan · eis ten

06     ra p(er) greuiatz · si gareil demandatz ·

07     Sil seigner debordel · amics non sofrel

08     fais · enois da cossirier · cum deltot non

09     abais · lomons fos o peritz · Que pos iois

10     er faillitz · ren tot lals non espel · a bon

11     pretz ben estan · ni ia lai non iran · ni

12     gaugz ni fes ni patz · ol seigner reigne

13     iratz · Qalui saesmaran · cill qen torn

14     lui seran · epuois que iois li platz · ale

15     gran sen totz latz ·

16     Tosa eu mirai laissan · decha(n)tar mais

17     ogan · samon sobretotz platz · car non

18     sui enastratz ·

19     Seigner li dui bertran · sai ben q(ue) uos

20     diran · Qeus etz mal cosseillatz · si dechan

21     uos laissatz ·

22     Tosa mout deshonratz · es qama des

23     honratz ·

GrBorn 242.60 (B 21)         

24     Girautz deborneill.

25     QAnd lofreitz el glatz ela neus ·

26     sen fuion etornail calors · ere(uer)

27     dis lo gens pascors · et auch las uou

28     tas delz auzeus · Mes aitant leus · lo

29     doutz tems alissir demartz · Q(ue) plus

15rA

01     sui saillens que leupartz · euils pl(us)

02     que cabrols ni sers · si la bella cui soi

03     profers · Mi uol honrar · detant qem

04     deigne sofertar · Qieu sia sos fis enten

05     dens · sobretotz sui rics emanens ·

06     Tant es sos cors gais (et)isneus · ecom

07     plitz debellas colors · Qanc derosier no

08     nasquet flors · plus fresca ni denuils

09     brondeus · ni anc bordeus · non ac sei(n)g

10     nor tant fos gaillartz · cum eu sil ia

11     macuoill nim partz · Qieu sia sos do

12     minis sers · efos apellatz debeders · q(ua)n

13     ia parlar · Mauziria hom denuill ce

14     lar · Qellam disses priuadame(n)s · don

15     sazires lo sieus cors gens ·

16     Bona dompna lo uostr aneus · Qe(m)

17     detz mifai tant desocors · Qen lui re

18     fraigni mas dolors · Qan lo remir e

19     torn plus leus · cus estorneus · pois

20     sui p(er) lui aissi ausatz · Q(ue) nous cuidetz

21     lanssa ni dartz · Mespauen ni aciers

22     ni fers · edautra part sui plus des

23     pers · p(er) sobramar · Q(ue) naus qant uai

24     tomban p(er) mar · destreicha dondas e

25     deuens · aissim destreing lo pessame(n)s ·

26     Do(m)pnaissi cum us paucs aigneus ·

27     non a forssa contra un ors · sui ieu

28     ses las uostras ualors · non ai (et) plus

29     flacs qus rauseus · et er plus breus ·

15rB

01     ma uida ben las catre partz · Soi

02     mai mipren negus destartz · Que

03     iam fassatz dreich delenuers · etu fi

04     namors quim sofers · Q(ue) deus gar

05     dar · los fis amans ecapdellar · sias

06     me capdels egarens · a ma dompna

07     puois aissim uens ·

08     Dompn aissi col freuols chasteus ·

09     Qes assetgatz p(er) fortz seignors · q(ua)n

10     las peiras fraignont las tors · el ca

11     labres el manganeus · et es tant

12     greus · la guerra deuas totas partz ·

13     Que nolor ten pro geins ni artz · el

14     dols el critz es grans efers · de cels

15     dinz qui ant grans gerriers · sem

16     blaus nius par · Q(ue) ia lanes merce

17     cridar · aissius clam merce humil

18     mens · bona do(m)pna pros eualens ·

19      

20      

21      

GrBorn 242.49 (B 22)         

22     Girautz deborneill.

23     NOm platz chans derossignol ·

24     sim sent lo cor morn etrist · e

25     pero sim merauill · car nom a ale

26     grat abrils · canc no fo negus ans ·

27     de ioi nom dones dos tans · Mas o

28     gan nom plac la flors · nil fruitz de

29     ra nom agrada ·

15vA

01     Morir mi faran de dol · cist messatgi

02     er qui mant quist · ai car si saubes

03     son · qant ual sai us paucs cortils ·

04     Mais cab elz us palaitz grans · Molt

05     mes lor solatz estrains · eparra mi

06     deshonors · sab elz torn emenco(n)trada ·

07     Qui mo lauza ben nom uol · etu uas

08     cors qo uolguist · Q(ue) tant clara am

09     ors roill · noi feisc ies que gentils ·

10     canc mais de dos fis amans · non ui

11     cors tant acordans · ecor qe(m) sobres

12     amors · eu lai er apoderada ·

13     Anc pairis contra fillol · no(n) fetz tal

14     failla p(er) crist · ni paire cont(ra) bon fill ·

15     deslai on sabriual nils · tro lai on

16     sols es colgans · p(er)que deu e(ss)er mos

17     chans · sobrels autres chantadors ·

18     p(er) uos dompna qai amada ·

19     Ep(er)o pel fort lassol · delaman en qe(m)

20     presist · ueill la nuoich emestendill ·

21     non ti aturs ni tapils · bella amiga

22     benestans · est anars nom sia dans ·

23     Qieu tornarai sai decors · euos nom

24     siatz camiada ·

25     Pauc saben daiso que sol · eno(n) cre

26     qanc mais fos uist · qom uas sa t(er)ra

27     seissill · Mas mies saluatga euils · el

28     repairars mes afans · pieitz trac

29     on plus lai menans · si q(ue) uergoig

15vB

01     na epaors · Me(n)dobla q(ue)ga uegada ·

02     Car p(er) aisso nom acol · sieu lai uau o el

03     la nist · Que detornar ma uolpill · cus

04     iois sobreseignorils · on estai ferms

05     mos talans · es tals p(er) qieu no(m) balans ·

06     don nois pot loignar ualors · semeni

07     en plana bada ·

08     Eras non uoill chantadors · p(er) uos do(m)p

09     na qai laissada ·

PRog 356.6 (B 23)         

10     Girautz deborneill.

11     PEr far esbaudir mos uezis · Q(ue)is

12     fan irat car eu non chan · non

13     mudarai deser enan · Que no(n) desplei ·

14     un son nouel qelz esbaudei · e chant

15     mais p(er)mon tort nauetz · car trop des

16     chai · tot cant uei sai · Mas lai ab lieis

17     creis iois epretz · p(er) qel sieus conorz mes

18     plus bos · detot qant uei far entre nos ·

19     De midonz ai lo gap el ris · esui fols

20     si plus len deman · anz deiauer gran

21     ioi daitan · adieu mautrei · non ai

22     doncs pro car sol la uei · del uezer soi

23     eu bautz eletz · plus nom neschai · Q(ue)

24     ben osai · epero sim nai ioi epretz · eme(n)

25     fauc richautz a sazos · a guisa depau

26     bre ielos ·

27     De totz drutz sui eu lo plus fis · car

28     ren midonz plus non deman · nil qi

29     er enfaich ni ensemblan · cum que

16rA

01     mestei · sos drutz sui (et) aillors domp

02     nei · totz celatz ecubertz eqetz · Quil no

03     sap lai · lo ben qem fai · ni cu(m) ai p(er) lieis

04     ioi epretz · nis taing q(ue) ial sapcha eno

05     ios · Qieu sui sai sos drutz arescos ·

06     Anc eu ni autre noil odis · ni ella no(n)

07     saup mon talan · Mas acelat lam a

08     tretan · feqieu lidei · cu(m) sagues faich

09     son drut demei · enois taing qieu ia

10     lam eissetz · doncs amarai · so q(ue) non

11     ai · hoc qatressim nai ioi epretz · si tot

12     non ai cum si uers fos ·

13      

14     Per samor uiu (et) sin moris · com dis

15     ses qieu fos mortz aman · fach magra

16     amors honor tant gran · Qieu sai e

17     crei · Qanc anuill drut mais tal non

18     fei · uos iuiatz donc destreignetz · car

19     sieu mesmai · ni si maltrai ni mor p(er)

20     uos iois mer epretz · de uos mes totz

21     mals bes dars pros · foudatz ses totz

22     dreitz e razos ·

23     Del mal qieu ai · Mas dompna eu sai ·

24     Que uos mi donatz ioi epretz · euoill

25     mais morir aestors · ial sapcha ne

26     gus hom mas uos ·

27     Bastart tu uai · eportam lai · Mon so

28     net amon tortz nauetz · edim a nai

29     meric lo tos · Me(m)breil don es esera pros ·

GrBorn 242.31 (B 24)         

16rB

01     Girautz deborneill.

02     DE chantar mi fora entremes ·

03     pro uetz p(er) cocha desolatz · si

04     uis que bos chans fos lauzatz · p(er)o

05     sagues aiuda · de razon o de dru

06     da · Ualen · Ges nom defen · Que

07     non chantes enquera · tant mes

08     equiua efera · la p(er)da el dans · car

09     aissi reman iois echans · epretz e

10     galaubia · Qer appellom foillia ·

11     sim deport nim esgau nim chan ·

12     e non fatz so qeil autre fan ·

13     Enom par com sia cortes · Qe tot

14     iorn uol esser senatz · Mout ma

15     grada bella foudatz · loignada e

16     retenguda · si cum luocs etemps

17     muda · Qel sen · fai pareissen · ele

18     nanssa elesmera · et eu que cha(n)t

19     leisq(ue)ra · p(er) uer enans · si saubes q(ue)

20     iois fos afans · ni trebaills cortesia ·

21     ia dieus sos pros noil sia · Qui laisa

22     ioi ni bel semblan · p(er) maluestat

23     ni p(er) engan ·

24     Oblidar uolgra si pogues · Mas no(n)

25     puosc so don sui iratz · car uei a las

26     grans poestatz · laissar solatz ebrui

27     da · Qun ampla recrezuda · p(er)pren ·

28     Qui tol iouen · elenchaussa eles

29     fera · sapchatz qieu non cuidera ·

16vA

01     Q(ue) demil ans · fos tant baissatz · p(re)tz

02     ni bobans · Qeissa cauallairia · ual

03     meins edrudaria · pois gardet son

04     pro ni son dan · ni ac mestier de fin

05     aman ·

06     Ges mudar non puosc q(ue) nom pes ·

07     Mas duna rem sui conortatz · Qus

08     messatgiers ben enseignatz · Me dis

09     cunam saluda · Q(ue) ma ioia renduda ·

10     car · pren · en iauzimen mon gan ·

11     Qieu non chantera · p(er) autra nin

12     cridera · salutz ni mans · Mas daq(ue)s

13     ta serai comans · tant uoill sa seig

14     noria · pero salieis plazia · Q(ue) poisses

15     plus un pauc enan ·

16     

17     Bem deu far tant ma bona fes · car

18     anc non fui malueziatz · Que fis

19     am efis sui amatz · esia ben uen

20     guda · aitals cum lai uolguda · pla

21     zen · coinda erizen · lam etal cum

22     lorera · Q(ue) iaren noi camiera · Quel

23     pretz prezans · elcor adreitz eben e

24     stans · duitz debella paria · Ma mes

25     en sa baillia · p(er) qieu lais epren eso

26     an · emen ardisc euau doptan ·

27     Mas preiar uolgra sil plagues · leis

28     p(er) cui sui en ioi tornatz · Q(ue) fos n(ost)ra

29     bona amistatz · p(er) un amic saubuda ·

16vB

01     Q(ue) plus ner car tenguda · car gen · di

02     ra souen · so don nom alegrera · Me(n)

03     tre que sols estera · conors es grans ·

04     eiois qan troba fis amans · ab cui so

05     latz · Q(ue) qui non pot qec dia · dir asa

06     mia son talan · couen qaia p(er) cui loil

07     man ·

08     Nuill home non creiria · cades noil

09     grazisc enchantan · los digz els faitz

10     mas no sai qan ·

11     Los digz grazisc enchantan · els faitz

12     sobretot qan uenran ·

GrBorn 242.58 (B 25)         

13     Girautz deborneill.

14     QAnt creis la fresca fuoilla el

15     rams · elombra sespeissa els

16     defes · Magrada laura el tems el mes ·

17     el gaps el ris el iois el chans · el douz

18     mazans · Q(ue) creis qan saizinal mai

19     tis · si nom gandis · Mos seigner coui

20     nens emans · foram enans · Q(ie)u fes

21     un uers que fos p(er) celz chantatz · cui

22     pretz eiois ecortesia platz ·

23     Enon cuidera entre nos ams · Mals

24     ni mescaps ni tortz caubes · Mas sieu

25     ti crei etu nom cres · cu(m) ti puosc e(ss)er

26     fis amans · Mieus es lo dans · Qieu

27     fora bons efrancs efis · sim cossen

28     tis · Q(ue)lesperanssa elbels semblans ·

29     Mi fos durans · Mas agreu er uera

17rA

01     fina amistatz · pois qei sofraing to

02     ta luna meitatz ·

03     E cuidatz qien sia clamans · ni q(ue) men

04     rancur non fauc ges · tota ma ran

05     cura es merces · si beis passal ditz los

06     garans · non sui clamans · Mas ben

07     uolria ella chausis · Q(ue) non faillis · ta(n)t

08     es adreicha ebenestans · Qel maier

09     pans · caira si nol sosten uertatz · ese

10     ra greu fis cors enues dos latz ·

11     Ges lieis non ateis lo liams · en que

12     cuidiei qams nos preses · demi conosc

13     ben qieu sui pres · cades par fis amics

14     trians · Quieu cuidera ans · Q(ue) saspra

15     captenensa uis · cus cals que ris · Ma

16     leuges mos maiors affans · els plus

17     pesans · Mas desque ui qel cors era

18     camiatz · camieral mieu saissi noi

19     fos fermatz ·

20     Epois delmal nois part lafams · eco

21     nosc cals serial bes · si nomen part

22     faill tu non ges · ecum · doncs se(m)bla

23     ria engans · aitals balans · com ben

24     ames enon soffris · etu ia dis · Qel

25     mal aiudal bes centans · ia no soans ·

26     so que plus uols ni ten feignas iratz ·

27     Q(ue) gerra tol souen so cadui patz ·

28     A cum fo petitz lo reclams · Qui ta(n)t

29     prim non oconogues · Qan li plac

17rB

01     cab sim retengues · em soferc qieu

02     li fos amans · em det ses gans · sas

03     mans p(er)que mieills menriquis ·

04     tro pois maucis · qan me fo ueiairel

05     demans · qus delz bertrans · non es

06     tant ferms ni tant ben enseignatz

07     qad aital patz non fos totz issarratz ·

08     Epois aque diras que mams · si q(ua)n

09     mauras gran ben promes · Mi fas

10     em dis qieu sui mespres · eq(ue) nom

11     doptas ni nom blans · nomo des

12     mans · Qieu non uolria hom pros

13     pleuis · so que mentis · nois tai(n)g

14     mas als trafas truans · fals ecam

15     ians · Q(ue) sieu uos dic daisso uuoill

16     qem cresatz · p(er) nonpoder reman

17     si non ofatz ·

18     E non uuoill e(ss)er corillans · p(er)qieu

19     bobans · pro uetz daiso don autre

20     fora iratz · Qen sobretotz senes ami

21     clamatz ·

GrBorn 242.59 (B 26)         

22     Girautz deborneill.

23     QAn labruna aura seslucha ·

24     pel soau termeni franc · eras

25     si de ioi mestanc · si beis someilla

26     nis clucha · lamors qem fara lan

27     guir · si nolam desloigna oblitz ·

28     Mal mer esi faill mos chans · uos nau

29     retz tort mala amia ·

17vA

01     Car uos metz un pauc esducha ·

02     Mauetz uirat debrun blanc · no(n)

03     p(er) so qieus disses anc · don maiatz

04     tal ira aducha · anz sieus auses

05     descobrir · cu(m) uos mado(m)pna(m) pleuitz ·

06     Que destrics nimals ni dans · nois

07     taing que plus uos en dia ·

08     Lo cors dinz me crida em hucha ·

09     Q(ue) nol rompa nil desbranc · de uos

10     tra amor (et) eu planc · qan uei q(ue) re

11     nomafruicha · anz sai qem ner a

12     fugir · se uiure non uoill aunitz ·

13     etem lo sobres afans · Quim tol

14     repaus em destria·

15     Tal mauetz tornat qalucha · no(n)

16     defendria dun manc · e uitz anc

17     greu clop ni ranc · si p(er) mal pas no(n)

18     trebucha · leu non puosca auan

19     fugir · aissi men uauc flebezitz · cu(m)

20     cel desamatz amans · Qui de ioi

21     si desraicha ·

22     La nuoich qan lo sons mi trucha ·

23     dorm sobrarcha osobre banc · tro q(ue)

24     men dolon li flanc · p(er) qes ma ua

25     lors destrucha · car en lieich non

26     puosc dormir · anz men leu totz es

27     bahitz · epens de uos en estans · con

28     tra que metz tant enia ·

29     Ab ma uoluntat paurucha · nom

17vB

01     ai laissat carn ni sanc · pustella en

02     son huoill ecranc · Qius mi cuida

03     auer forducha · Q(ue)nans mener a

04     fenir · Mon uers que sia complitz ·

05     esui de so plus clamans · car anc

06     mi noc gens mendia ·

07     Qieu ui lora e uos la uitz · no(n) cuidera

08     us amirans · Mi nogues dieus los

09     maudia ·

GrBorn 242.53 (B 27)         

10     Girautz deborneill.

11     NUilla res achantar nom faill ·

12     p(er) que deu pro mos chans ualer ·

13     Qer ai ben razon elezer · eluoc esa

14     zon deque chan · emas daitan · Mi

15     creis ma benananssa · Qen bona

16     cuida ai mon esper · Qem fai temer ·

17     em fai ioi iauzir esolatz · euei assatz ·

18     qobs mes q(ue) mos chans si meillur ·

19     pois emenseigna crit segur ·

20     Car non es dreitz q(ue) chans nuaill ·

21     Qan mou deioi nideplazer · car si se(n)

22     contron dui uoler · doi fin amic e

23     dun talan · Q(ue) uas engan · non pen

24     da labalanssa · chascus si deu cont(ra)

25     temer · qason poder · nois uolua nis

26     uir del sieu latz · qamics amatz ·

27     sa cor qeis me(n)ta nis peiur · el es

28     umbra ama ahur ·

29     Qieu qai pres emaint loc trebaill ·

18rA

01     de maint mol lieih maint dur iazer ·

02     lais ab alqes debon saber · Marancu

03     ra em uauc conortan · Q(ue) contral dan ·

04     clau ab bon esp(er)anssa · tal forssa

05     on puosca remaner · esim ditz uer · Mos

06     seigner prom sui ben fermatz · Ges

07     non menatz · Mas decui qem clam ni(m)

08     rancur · ab lieis mi remaing ema

09     tur ·

10     E si merces ab leis no(m) uaill · res fors

11     dieus nom pot pro tener · ni peiurar

12     ni dechazer · epois eu renals noil de

13     man · Mas sol daitan · Malarc ma ben

14     ananssa · Membreil cu(m) mafizet un

15     ser · al sieu maner · so don me sui pois

16     conortatz · esaisil platz · p(er) lamistat

17     qieul tenc li iur · Qieu deben amar

18     nom peiur ·

19     E sieu ies p(er) samor trassaill · qel trop

20     non puosca sostener · nil enqier cal

21     que non deuer · f(r)aignal fol orguoill

22     merceian · Q(ue) benestan · ler sim creis

23     ni menanssa · Qez eu ai ben uist es

24     chazer · cal estorber · ual uil tengutz

25     emesprezatz · Qestains foillatz · es

26     mes souenz ab bon azur · p(er)q(ue) mieils

27     teigna eq(ue) mais dur ·

28     E sim mes enson esseignaill · Que de

29     son traich nom puosc mouer · nom

18rB

01     lais de lautrui colp doler · Mas fei

02     ram ab un bel semblan · Q(ie)u noil

03     deman · faich don aia fianssa · dau

04     tra amistat mas del uezer · Qant

05     na lezer · la dreitz cors nil ben en

06     seignatz · nom fon priuatz · anz q(ua)n

07     poc far de clar escur · Mi fetz barrei

08     ra dun prim mur ·

09     E fora men desconortatz · tristz efor

10     satz · sobretotz mas tant bon agur ·

11     nagui p(er) qieu sofer ab dur ·

12     E mesfoilla ten p(er)tafur · cellui qui

13     non cre bon agur ·

GrBorn 242.16 (B 28)         

14     Girautz deborneill.

15     ARas sim fos engrat tengut ·

16     prerieu ses glut · un chanta

17     ret prim e menut · Qel mon non

18     a · doctor que plus prim ni ta(n)t pla ·

19     lo preses ni mieils lafines · equi

20     crezes · qaissi chantes · polira · forbi

21     ra · Mon chan · ses affan gran · Mas

22     allor ueiaire · car non sabon gaire ·

23     faill car no lesclaire · daitan · Que

24     lentendesson neis lenfan ·

25     E fora ia del tot uencut · si dieus

26     maiut · Mabella amia mais dedrut ·

27     leues lama · p(er)que mos mieiller ch

28     ans rema · enon es bon qom presen

29     tes · so que camies · ni peiures · que

18vA

01     ira · Q(ue) uira · telan · enganan · uant

02     tric egaliaire · Gentils debon ire · prei

03     an · aicellas que galiaran ·

04     Epos men auetz retengut · caillors

05     no(n) mut · uoillatz qel iois maia salut ·

06     caissi parra · si dic uer deso don mi

07     ua · car sil bes qaten nom tarzes ·

08     sols comenses · epois ades · seruira ·

09     Grazira · chantan · elauzan · Man · qe(n)

10     fo come(n)saire · desquiuar maltraire ·

11     tant sui fis amaire · Qenan · uai

12     mamors ades meilluran ·

13     Pero ben ai lo temps agut · ca dep(er)

14     dut · Mo tengra sagues tant uol

15     gut · ni mes en ua · Mon chantar ·

16     Mas aissi sescha · tro merces so meil

17     lur · apres · eqim mostres · cum mi

18     loignes · Gandira · Garira · esperan ·

19     Man gardan · deuiron belcaire · Qe

20     nom puosc delaire · Mon fat cor es

21     traire · ni blan · lap(er)da que presi pel

22     gan ·

23     Anz men es tot desouengut · tant

24     ai uegut · car sol un iorn mapellet

25     drut · esimestra · so qem dis male

26     stan sera · qanc pos pres aguem qe(m)

27     ames · non cuig proes · Qen rem ui

28     res · Mout ira sofrira · pregan · So

29     fertan · Qan me uolc amor faire ·

18vB

01     Mas pel cap mon paire · non serai co(m)

02     fraire · ogan · damor que prenda del

03     un pan ·

04     Qanc no(n) plac amors p(er) escut · ab cors

05     batut · lun priuat elautre escondut ·

06     Mas qim uolra · tota laurai etot mau

07     ra · non dic ges anz quel tot perdes ·

08     non esperes · Q(ue) drutz engres · sazira ·

09     sospira · pensan · Menassan · dan · pero

10     sofeirtaire · pren enans repaire · Que

11     glotz menassaire · cridan · cals colps

12     ferria deson bran ·

13     Folz es dompneiaire · sab bruit ni p(er)

14     braire · uol a si atraire · Gaban · bona

15     dompna niben estan ·

GrBorn 242.69 (B 29)         

16     Girautz deborneill.

17     SIeus qier cosseill bellamia ala

18     manda · nol mi uedetz qom co

19     chatz lous demanda · Qe soma dich

20     uostra dompna truanda · Que loing

21     sui fors issitz desa comanda · Que so

22     qem det mestrai er em dema(n)da · Qe(m)

23     cosseillatz · cab pau locors totz dira

24     nom abranda · tant fort ensui iratz ·

25     Per dieu giraut ies aissi tot a ran

26     da · uolers damics nois fai ni nois

27     garanda · car siluns faill lautre

28     couen que blanda · Que lor destrix

29     nois cresca ni sespanda · esi elaus ditz

19rA

01     daut puoich que sia landa · uos

02     lan cresatz · eplassa uos lo bes elmals

03     quil manda · caissi seretz amatz ·

04     Non puosc mudar que cont(ra) orgoill

05     non gronda · ia siatz uos donzella e

06     bella eblonda · pauc diraus notz e

07     paucs iois uos aonda · Mas ies no(n)

08     etz primieira ni segonda · eu qem

09     tem fort dest ira qem cofonda · uos

10     me lauzatz · sim sent perir · qe(m) tenga

11     plus uas londa · Mal cuich qem cap

12     dellatz ·

13     Si menq(ue)retz daital razon prionda ·

14     p(er) dieu giraut non sai cum uos res

15     ponda · uos mapellatz deleu cor iau

16     zionda · Mais uuoill pelar mon

17     prat cautrel mi tonda · Q(ue) sieus era

18     del plait far desironda · uos esercatz ·

19     cum son bel cors uos enduia eus res

20     conda · ben par cum netz cuitatz ·

21     Donzella oimais non siatz tant

22     parlieira · Quil ma mentit mais

23     de .v. uetz primiera · cuidatz uos do(n)cs

24     qieu totz temps lo sofieira · se(m)bla

25     ria qo fezes p(er) netseira · dautra a

26     mistat ai talant qeus enqeira · si

27     nous calatz · Meillor cosseill daua

28     na berengeira · Q(ue) uos nomen donatz ·

29     Lora uei eu Giraut quelaus omei

19rB

01     ra · car mapellatz camiairitz ni

02     leugeira · pero cuidatz q(ue) del plait

03     uos enqeira · eu non cuich ies quil

04     sia tant mainieira · anz er oimais

05     sa promessa derreira · Q(ue) qeus digatz ·

06     si iaus destreing tant que ia uos

07     sofieira · trega ni fi ni patz ·

08     Bella p(er) dieu non p(er)da uostraiuda ·

09     ia sabetz uos cu(m) mi fo couenguda ·

10     sieu ai faillit p(er)lira qai aguda ·

11     nom tenga dan sanc sentitz cu(m)

12     leu muda · cors damador · bella e

13     sanc foz druda · del plait pensatz ·

14     Qieu sui ben mortz sinaissi lai per

15     duda · Mas noill odescobratz ·

16     Seignen giraut ia nagrieu fin uol

17     guda · Mas ella ditz qa dreich ses ira

18     scuda · cautran preietz cum fols tot

19     a saubuda · Q(ue) non ual lieis ni ue

20     stida ni nuda · noi fara doncs sil

21     nous gic que uencuda · beus enual

22     rai et ai laus mantenguda · si

23     mais nous imesclatz ·

24     Bella p(er)dieu sidelai netz crezuda ·

25     p(er) mi lo afiatz ·

26     Ben ofarai mas qan uos er rendu

27     da · samors nolaus toillatz ·

GrBorn 242.5 (B 30)         

28     Guirautz deborneill.

29     ALegrar mi uolgra chantan ·

19vA

01     echantar p(er)que malegres · esi un

02     sol pauc maiudes · Mos bels seigner

03     ai ben talan · Q(ue) ia p(er) nausa ni p(er) dan ·

04     Qem cregues nom desconortes · Qe

05     stiers nom fora fruitz ni flors · ni

06     gens pascors · iois ni solatz · Mas uail

07     lam chausimens sil platz · Q(ue) maiut

08     bona sospeissos · en un uers far que

09     sia bos ·

10     Empero bena mais dunan · com mi

11     pregaua qieu chantes · eforam bon

12     qem nesforses · sim pogues pagar

13     del masan · Mas uuoill qel cors sacort

14     eill chan · eque laboca renda apres ·

15     dels bels ditz edels faitz maiors · gratz

16     elauzors · car si chantatz · detal q(ue)us

17     plassa eus sofra enpatz · uostres pr

18     ecs ni uostras chanssos · Mout len

19     eschai rics guizerdos ·

20     Eserail pretz amon semblan · sil

21     nostre chans meillura ades · ai si ia

22     uis qem meillures · lo mieus ben

23     fora amon coman · totz lo mons

24     esi ia dafan · Q(ue) nagues traich mi

25     corilles · totztemps mi deffendes a

26     mors · de sas honors · efos mostratz ·

27     coma fols desauenturatz · de ioi des

28     apeditz eblos · acui nois taing ho

29     nors ni pros ·

19vB

01     Dieus q(ue)mera anatz regardan · si

02     uira autra qem agrades · enon ies

03     p(er) so qieu cuides · Q(ue) nuilla res ma

04     bellis tan · pro mauen mieills qieu

05     non deman · ecum non odiras fols

06     es · ia saps tu daquels amadors · leu

07     parladors · Q(ue) lor foudatz · Qand lor

08     afars ses auiatz · lor tol plazers e

09     ditz e dos · els mena tristz ecossiros ·

10     Per que eu nomagrat deman · ni

11     uolgra qautre menseignes · so que

12     mon ioi mi destorbes · anz magrops

13     qem pares enan · ep(er)som uauc sols

14     alegran · ecossir cossi natrobes · cos

15     seill damics o de seignors · Mi foral

16     cors sobretarzatz · eloing me demos

17     plus priuatz · tant dopti que locs

18     esazos · Membles calque mot p(er)illos ·

19     Enon ies p(er) so qieu soan · lor solatz ·

20     emout non prezes · Qauses dir eq(ue)

21     demandes · acelz qui ueno ni q(ue) uan ·

22     tals nouas enqanes mesclan · so q(ue)

23     neguns non entendes · Q(ue) p(er)us prims

24     entendedors · Mi tol paors · e fezeltatz ·

25     car non cuich esser ben amatz · Mai(n)g

26     gab maing dich maing faich gi(n)g

27     nos · p(er)qieu fora bautz eioios ·

28     Ar dirant tuich qieu dic engan · ca

29     tot home que ben ames · agrops cun

20rA

01     bon amic trobes · tal enque nois a

02     nes doptan · car us non sap decui ni

03     qan · seria obs com la conseilles · p(er)

04     qieu dic qalz entendedors · es uale

05     dors · conseills priuatz · car greu er si

06     nous engardatz · Q(ue) luns detotz tres

07     co(m)paignos · nous sia souen enoios ·

08     Chascus si gart si cu(m) eu fatz · seigner

09     sobretotz que neus uos · non sabetz

10     cals ses ma razos ·

11     Ben leu mant lai p(er) los glotos · osaio

12     lai osus oios ·

GrBorn 242.57 (B 31)         

13     Girautz deborneill.

14     QAn brancal brondels erama · p(er)

15     uergiers elerbanais · Mes lo

16     maitis bels qan sona · lo rossignolez

17     els plais · catressim nesueill abora ·

18     cum el entorn bautz egais · qanc no

19     fui tant apensatz · Q(ue) lestatz · Mais

20     no maiudes assatz · Qel temps ques

21     desazonatz ·

22     C qan cest crida cel brama · lus dreich

23     elautrenbiais · Mes aicella sazos bo

24     na · Qentrels ualens els sauais · sortz

25     iois don tals senamora · qanc en i

26     uern mal non trais · Qieu eis que

27     mera estraignatz · desolatz · no(n) senti

28     tant pos fui natz · ni fui tant enam

29     oratz ·

20rB

01     Catressim sona em reclama · cum

02     fetz los sieus bertalais · amors · eren

03     plus nom dona · p(er) qem fer al cor us

04     glais · esi noil platz que macorra ·

05     non puosc mais sofrir lo fais · cus

06     uolers desmesuratz · Mes doblatz ·

07     Qer am sim pesa osim platz · tal don

08     serai greu priuatz ·

09     Epero res nom afama · tant cum

10     samors ni nom pais · qal maltraich

11     qem dessazona · Magrezisc epuois en

12     grais · esi saubes qan ni cora · nau

13     rai luoc qalz precs meslais · tot la

14     fan sofrira enpatz · esapchatz · cab

15     meins men tengra apagatz · Que

16     uos non cuidariatz ·

17     Cops es qamix qui ben ama · pre(n)

18     dal meins epoing elmais · emen

19     trenquier ni razona · se(m)blara fols

20     sis nirais · cauenir pot ental hora ·

21     Q(ue) uai lira euenral iais · epelz respi

22     eitz qa donatz · totz forsatz · tenra

23     leu entre sos bratz · so don plus se

24     ra cuitatz ·

25     Cuiatz uos qui trop si clama · Que

26     sos iois plus non abais · eq(ue) gran

27     tort non p(er)dona · Q(ue) sia fis ni uerais ·

28     ai dieus sieu nol fes cum fora · q(ua)n

29     p(er) dreich nien mestrais · cella acui

20vA

01     mera autreiatz · el bos fatz · qauia

02     mes si camiatz · canc puois non

03     fui ben amatz ·

04     Eras sim laissa enlaflama · cella

05     cui mos cors mestrais · qan passem

06     uas escalona · depro mer cregutz les

07     mais · enom ualrant una mora · So

08     net ni uoutas nilaiz · anz me sui

09     totz acordatz · Q(ue) uiatz tornal mesti

10     er dels letratz · el cantars sia oblidaz ·

11     Pero dompna ab que sofratz · euoil

12     latz · Mos precs eqels macoillatz · tost

13     mer coratges camiatz ·

14     Euos tartsipres sapchatz · Q(ie)u am

15     qan uos gerreiatz ·

GrBorn 242.73 (B 32)         

16     Girautz deborneill.

17     SI p(er) mon sobretotz nom fos · Que(m)

18     ditz qieu chant esia gais · ial so

19     aus temps qan lerba nais · ni pratz

20     ni rams ni bosc ni flors · ni durs sei

21     gner niuanamors · nom pogrant

22     metre en eslais · Mas daissom tei(n)g

23     ab lui · Q(ue) pois iois faill efui · Merma

24     pretz ebarnatz · epois las poestatz ·

25     sestraigneront de lai · de qant qel

26     peier fai · nonfo p(er) mi lauzatz · cais

27     sim sui conseillatz · Q(ue) nuill ric non

28     enuei · Q(ue) trop mal seignorei ·

29     Cella uetz eral segles bos · Qan per

20vB

01     tot era acuillitz iais · ecel grazitz cui

02     neral mais · on pretz sauania ericors ·

03     Qerapellom pros los peiors · esobrier

04     cel que pieitz sirais · ecel que mais

05     adui · cum qeis pot delautrui · sera pl(us)

06     enueiatz · deqem teing p(er) forsatz · com

07     dauol plait sauai · cuoilla bon pretz

08     uerai · don degresser blasmatz · e uos

09     car non penssatz · sis taing qom p(re)tz

10     autrei · cellui q(ue) lait feunei ·

11     Mal fo capdellada razos · des qom per

12     pros tenc los sauais · elz francs elz cor

13     tes elz uerais · razonet hom p(er) sorde

14     iors · emoc la colpa dels aussors · Q(ua)n

15     deuers becillet ni frais · Q(ue)ra non sai p(er)

16     cui · tol hom lonor cellui · Qe neradreich

17     casatz · esils encorillatz · dirant q(ue) ben

18     estai · car cel qieu non dirai · sera trop

19     meills amatz · epois sius enbariatz · de

20     pretz ni de dompnei · Mes auretz el

21     correi ·

22     Eu ui qom prezaua chanssos · e que

23     plaziant tresc elais · era uei que pos

24     hom sestrais · desolatz ni dels faitz ge(n)

25     sors · nilafars dels fins amadors · se

26     uiret de dreit enbiais · Q(ue) totz deuers

27     defui · Q(ue) ies som se deblui · las carns

28     nils uis nils blatz · efol aco(m)pai(n)gnatz ·

29     apretz non otenrai · ni crezutz non

21rA

01     serai · eno(n) segral p(er)catz · q(ue)lai ual pauc

02     rictatz · Qui la mena adesrei · ni dreig

03     noi sec ni lei ·

04     Qer aug del rei qera plus pros · eplus

05     ualens emains assais · de totz celz q(ue)

06     uianda pais · Q(ue)sobret meians ema

07     iors · ecrec sos pretz esas honors · enon

08     temia afan ni fais · Q(ue) si lo plaignon

09     dui · lo tertz lor odestrui · Qe(n) par mal

10     enseignatz · Qieu non cre qanc fos

11     natz · de carle magne ensai · reis per

12     tant bel assai · Mentaugutz ni p(re)zatz ·

13     Mas ia leu non crezatz · cafars tant

14     mal estei · Qensems lo plaigna(n)t trei ·

15     Eque ual doncs bella faissos · ni g(ra)ns

16     poders qaissi sabais · eia passaua part

17     roais · lonoms elpretz ela paors · den

18     trels paians galiadors · Qanc us sols

19     plus areir nols trais · p(er) que faill quis

20     desdui · pois aissi leu sesdui · so co(m) plus

21     uol ni platz · deqieu teing p(er) greuatz ·

22     cels que mais podent sai · si non ado

23     bent lai · Qan camiaraill rictatz · qua

24     iant cal que solatz · delor gran carla

25     bei · denant lo maior rei ·

26     Qel trafans segles enoios · dona pretz

27     cel que plus atrais · nona soi(n)g mas

28     qel cors sengrais · epasse cu(m) qeis pot

29     son qors · elarma pert se lo socors · de

21rB

01     lui cui sos couens afrais · Qus tant

02     gen no sestui · ni nois serra nisclui ·

03     debels murs bataillatz · Qant sera

04     lai passatz · al port on no seschai · co(m)

05     merme son esmai · totz non sia issar

06     ratz · p(er) qes conseills sanatz · qom de

07     sai si chastei · Q(ue)sos tortz lai nol grei ·

08     Echascus lo cortei · Que sos tortz lai

09     nol grei ·

GrBorn 242.80 (B 33)         

10     Girautz deborneill.

11     UN sonet fatz maluatz ebo · e re

12     non sai decal razo · ni de cui ni

13     cum ni perque · ni re non sai don mi

14     soue · efarai lo pois nol sai far · ech

15     ant lo qui nol sap chantar ·

16     Mal ai qanc hom plus sans non

17     fo · etenc maluatz home p(er) pro · edon

18     assatz qan non ai re · euuoill mal

19     cellui qim uol be · tant sui fis amics

20     ses amar · cancsem pert quim uol

21     gazaignar ·

22     Ab cellui uauc qui nom somo · e

23     qier li qan nona qem do · p(er) ben es

24     tar sui ab iaufre · Qaissi sai far so

25     qem coue · Qieum leu qand mi de

26     gra colgar · echant de so don dei plo

27     rar ·

28     Detorn mi uai edeuiro · foudatz e

29     sai mais decato · deues lacoail uir

21vA

01     lo fre · saltre plus fols nomen re

02     te · caital seing me fich eseignar ·

03     al prim caram fai folleiar ·

04     Drutz ai estat una sazo · senes en

05     gan ab tracio · ab orgoill ai clamat

06     merce · alautrui ops si cum p(er) me ·

07     qestra mon grat cuich acabar · e

08     qier so qieu non uuoill trobar ·

09     Dompna satia no uuoill qem so ·

10     ni sim fai mal que lom p(er)do · sis uo

11     lia colgar ab me · apauc no uos iur

12     p(er)ma fe · Q(ue) prouetz men faria preiar ·

13     Mas non deu hom trop soanar ·

14     E qim fai ben aguizerdo · eul sai ben

15     trobar ochaio · p(er)quel seruizis si re

16     cre · p(er) maluestat cuiom leuar · emais

17     ualer p(er) sordeiar ·

18      

19     No sai deque mai faich chansso · ni

20     cum siautre nom despo · car ta(n)t fol

21     asaber maue · re non conosc quem

22     aperte · cella ma faich outra cuiar ·

23     que nom uol amic apellar ·

24     Eu cuich chausidamen parlar · e

25     dic so qem fai agaitar ·

26     Ellam pot emon sen tornar · sim dei

27     gna retenir encar ·

GrBorn 242.41 (B 34)         

28     Girautz deborneill.

29     IOis sial comenssamens · efins la

21vB

01     bonauentura · dun nou cha(n)t qera

02     comens · car sobrauinens · es ebona

03     ma razos · defar chanssos · sol hom dir

04     qes fallimens · et es bes echausime(n)s ·

05     qus qecs chan · ediga emostren chan

06     tan · cum ric guizerdon naten · cel qa

07     dieu se(r)f bonamen ·

08     Perqieu qera alques lens · no(m) teing

09     p(er)mant descriptura · Qal chantar no(n)

10     torn iauzens · tant me se(m)bla gens ·

11     e fis lo mestiers cab sos · uuoill far

12     sermos · eprecs contrals noncalens ·

13     cui cors faill enans cargens · per

14     qestan · qel seruizi dieu non uan ·

15     depaians edauol gen · desliurar lo

16     monumen ·

17     Equi dels fals recrezens · no(n) pensa

18     nis dona cura · cu(m) caia lor ardime(n)s ·

19     uiu cum recrezens · canc mieiller

20     luocs non cuich fos · de proar los pros ·

21     qaiant debels garnimens · sobre lor

22     destriers correns · conquistan · bena

23     nanssa eualor gran · don seran pois

24     uiu manen · esi morran eissamen ·

25     Mas que ual esbaudimens · al cor sil

26     a sa rancura · ni que ual forsa ni sens ·

27     qand non es paruens · dieus es caps

28     el cors de nos · don nos uen saios · lo

29     bes elenseignamens · eladreitz cap

22rA

01     tenemens · Qel engan · si la pena el

02     mal talan · eluilan chaptenemen ·

03     coillen dela carn puden ·

04     Pois car es comandamens · coue me(n)

05     trom uiu nidura · Qadieu sia obedi

06     ens · camix ni parens · ni granda

07     possessios · ni conquistz ni dos · noi ual

08     ran dos aiguilens · alestreigner delas

09     dens · anz penran · segon que seruit

10     auran · li bon ben eil mal tormen ·

11     ses fin edurablamen ·

12     Ai dieus cum pauc ual iouens · enq(ue)l

13     cors creis emeillura · sis pert lo meil

14     luramens · neis omnipotens · alqes

15     camiet la sazos · ecom era bos · car er

16     paucs proezemens · si las colpas pe

17     nedens · non escan · dieu siruen el cor

18     forsan · caissi uenra ueramen · al sieu

19     primier estamen ·

20     Per qem par recrezemens · sil reis qes

21     maiers odura · los mals nils escaseme(n)s

22     com sains ni ualens · esteu delanar

23     doptos · pois es sospeissos · q(ue)lan pen e

24     dens · elas penas els tormens · Qeil ue(n)

25     ran · ira dieus amesuran · sill platz

26     uenia ui p(er)cen · Merce mescle abespa

27     uen ·

28      

29      

GrBorn 242.30 (B 35)         

22rB

01     Girautz deborneill.

02     DE chantar ab deport · Mi forieu

03     totz laissatz · Mas qan sui ben

04     iratz · esteing lira ab lo chan · euauc

05     me conortan · Qestiers no(n) fora patz ·

06     entre lira el coratge · Qes co(n)tra mal

07     usatge · Q(ue) nais epoia ecreis · car es

08     faillitz dompneis · don sol hom e(ss)er

09     gais · epretz non pot ni iais · reue

10     nir entre tans · Qer es de celz clam

11     ans · p(er)cui degra ualer · e ies p(re)tz ses

12     poder · longamens sols non dura · ses

13     clam o ses rancura ·

14     Alegrar mi uuoill fort · esui aissi

15     passatz · esi non sembles fatz · non

16     camieral talan · Mas tenon sama

17     san · Mainz bos sonetz qieu fatz · ui

18     lans dauol lignatge · canc pros ho(m)

19     deparatge · sen ben amar ateis · del

20     escoutar nois feis · nil plazer non

21     estrais · enon es ben sauais · cui iois

22     non platz ni chans · et es daufeza

23     grans · Qui non sap retener · Bel

24     agrat ni plazer · eis defon nis ran

25     cura · si lautrui iois si dura ·

26     E nous par pieitz demort · com cui

27     sataing solatz · uiua desconortatz ·

28     ni fassa mal semblan · aluer dieu

29     mi coman · en cal hora fo natz · ab

22vA

01     aital cor saluatge · Qeil auzeil el

02     boscatge · Qan lo doutz te(m)ps pareis ·

03     Mouen entrels mezeis · sonetz e

04     critz elais · equi ia non er gais · cu(m)

05     pot esser durans · res non es mais

06     affans · Mas ira sostener · ni res ta(n)t

07     bon saber · nibon sen ni mesura · cu(m)

08     ira non peiura ·

09     Dun affar mi conort · don degra es

10     ser iratz · Q(ue) bem fora clamatz · de so

11     qeill ausor fan · ede mal edel dan ·

12     qels ena desuiatz · Mas engran uol

13     pillatge · Mant mes uilan pesatge ·

14     qien parlera forseis · el seigner qe(n)

15     nespeis · Qan nabateral fais · am co

16     mandat que mais · non sia corilla(n)s ·

17     plus quil son delor dans · ni dautrui

18     non deuer · nom puosca mout caler ·

19     nim cal sibeis peiura · lor affarsois

20     meillura ·

21     Bon proar agra absort · Us dels meil

22     lors letratz · si ia uenra uertatz · ni

23     uiures ses engan · ni si ia cobraran ·

24     iois deportz ni solatz · lur anssian es

25     tatge · non metria ges gatge · tant

26     poial mals ancseis · edrechura nileis·

27     no uei aissi uerais · cum iadis ni re

28     trais · establimens ni mans · p(er)qe

29     deser enans · es tart alremaner · e

22vB

01     si del chaptener · dieus non pren cal

02     que cura · nois niran lambladura ·

03      

04      

05      

06      

GrBorn 242.45 (B 36)         

07     Girautz deborneill.

08     LEu chanssoneta uil · auria ops a

09     far · Que pogues enuiar · en aluernge

10     al dolfi · pero sil dreich cami · pogues

11     neblon trobar · bel uolria demandar ·

12     qieu dic qen lescurzir · non es lafans

13     mas enlobra esclarzir ·

14     Equi defort fozil · non uol coutel to

15     car · ia nol cuich aguzar · en un mol

16     sembeli · Q(ue) ies aiga deui · nofetz dieus

17     al maniar · anz se uolc issaussar · e

18     fetz esdeuenir · laiga qera ans · bon

19     uin p(er) mieills grazir ·

20     Per qieu dome sotil · q(ue)sap so meills

21     triar · nom met del chastiar · ni fort

22     nom natahi · Mas un pauc men des

23     ui · Q(ue) nono puosc mudar · tant mes

24     greu aportar · Qui nosap dissernir ·

25     tantz dentre tans · ni cui cum al

26     partir·

27     E qui dinz son cortil · on hom nol

28     pot forsar · si uana daiudar · puois

29     non fai mas qen ri · pro a deqeis cha

23rA

01     sti· equi p(er)sol gabar · uol sos clamius

02     pagar · ia dieus ren que desir · non cail

03     enans · ni li lais auenir ·

04     Mas ieon pren un demil · fors q(ie)u nol

05     uuoill nomnar · p(er) paor decuidar · q(ue)il

06     dreisses lo coissi · cui lo sers al maitin ·

07     non pot ren meillurar · q(ue)ia apres lo

08     sopar · noil auziretz ren dir · Qeis lo ma

09     zans · non hiesca apres dormir ·

10     E sil faich son gentil · aissis fan agui

11     dar · <...> com sen senta

12     alafi · q(ue)lo sauis me di · q(ue)ies al mieills

13     tenssar · non dei home lauzar · p(er) son ben

14     issernir · ni p(er) colps grans · Quel pretz

15     pend al fenir ·

16     Equi p(er) sol un fil · pend pretz qom sol

17     amar · greu poira puois trobar · sis ro(m)p

18     qui ferm loli · cab pauc en un trahi ·

19     non sont liric auar · caissi cum degra

20     aussar · <...> pretz eboba(n)s ·

21     eiois len fant fugir ·

22     Mas eum torne humil · uas mon bel

23     seignor car · alres noil sai mandar ·

24     Mas quesamors mauci · ia plus mal

25     assassi · no sam pogra enuiar · Queras

26     non puosc pausar · Mas trabaill econ

27     sir · si que mos chans · es ia pres del fe

28     nir ·

29     E deuriaill mandar · Mon sobretotz e

23rB

01     dir · Qel maier dans · er sieus sim fai

02     faillir ·

GrBorn 242.28 (B 37)         

03     Girautz deborneill.

04     CAr non ai ioi que maon · Mi te(n)

05     de chantar souen · esim enten ·

06     en far chanssos · nomes pros · caissi

07     cum solia · noi puosc auenir · anz

08     men cuich partir · egirarai me · non

09     p(er)re · Qeram soue · Qim pres esim

10     ris · fors demon pais ·

11     E dirai qui es ni don · non eu que

12     leugieiramen · faill emespren · Qis

13     fai ianglos · a sazos · p(er) que sieu dizia ·

14     cui am edesir · si cum oconsir · Qab

15     faillimen · sestraing sen · cel cui qer

16     be · cui eu sui plus fis · q(ue)lena paris ·

17     Mas nonsai cum deprion · Map(er)ten

18     qai marrimen · fauc me ielos · eue

19     ios · Qais qieu conostria · p(er) sobras

20     dalbir · Mas si dieus mazir · se ieu

21     uerame · ben non cre · si nom refre ·

22     daisso que mes uis · Que dols mes

23     uezis ·

24     Doncs nom uai lo mieills del mon ·

25     som nona contraualen · alsieu cors

26     gen · ben es razos · qamoros · egauzi

27     ons sia · cui deigna acuillir · engrat

28     son seruir · ecui cossen · iosta se · ia p(er)

29     ma fe · Mieills non era fis · folla res

23vA

01     qieu dis ·

02     Car iat fai mal et confon · dieus m(er)

03     ce qant fadamen · parlem souen ·

04     si que mais bos · dis que tos · co(m) men

05     cofondria · sim fai esiauzir · anz li

06     dei grazir · lo pessamen · Que men ue ·

07     ab qem estre · de so que lai quis · Q(ue)

08     sols la seruis ·

09     Aram trai uas mon segon · adesple

10     tot mantenen · eport presen · alrei

11     namfos · de mos sos · Qautra manen

12     tia · non ai mas de dir · Qieu lesper

13     ofrir · Mas car es pros emante · pretz

14     mi coue · Qieu lestia aclis · sera ou

15     tramaris ·

16     Ben es razos sil mante · uas sain sre

17     ca trop mais conquis · sobre sarra

18     zis ·

GrBorn 242.25 (B 38)         

19     Girautz deborneill.

20     BEis couen pois ia baissal ram ·

21     la fuoilla el fruitz apres las

22     flors · Q(ue) dun uers enqem sui tar

23     zatz · Mesfortz cum alprimier le(n)gail ·

24     qestiers nomes honors ni pretz · pos

25     luocs men aiuda el gens temps · si

26     detal manieira nol fatz · Que outra

27     passel plus prezatz ·

28     E p(er) ma gerrieira cui am · car es una

29     delas meillors · couen si nocam sui

23vB

01     amatz · Q(ue) p(er) la uenturam trebaill · eme(n)

02     feigna coindes eletz · non fatz anz cuig

03     que nai dich nems · pois lieis non a

04     grada nil platz · Quez eu me deport

05     nim solatz ·

06     Edoblam del uol la fam · p(er) qeis uer

07     tuda lamors · q(ue)ran sui plus enamo

08     ratz · dic a uos que non osabetz · ta(n)t len

09     tet sauenon ensems · losens el pretz

10     ela beutatz · el francs cors canc bona

11     fos natz ·

12     Esim suoill eu tener son clam · cum

13     uassal de lor bons seignors · eno men

14     sui deltot laissatz · Qel necis cors ab

15     qem baraill · fis contra lieis euas mi

16     qetz · Me ditz qellam fo uella erems ·

17     demains encombriers qai passatz ·

18     enqem fora desesperatz ·

19     Pero decabrol ode dam · si precs ente(n)

20     des ni clamors · cuidera fos adomes

21     gatz · Mas uos madompna non asaill ·

22     clams ni merces car non uezetz · los

23     mals qieu trac nils plains nils gems ·

24     qieu fatz lanuoich qan sui colgatz ·

25     el iorn non puosc estar enpatz ·

26     Esi p(er) dieu sotz cui estam · nous platz

27     qem trespas ma dolors · Q(ue) maucira si

28     non pensatz · greu mer e sorguoills

29     nous ifaill · epesaram si non sentetz ·

24rA

01     cum es iois freuolitz esems · Qan de

02     seruizi non es gratz · cellui quis nes

03     mout trebaillatz ·

04     Esim tenetz pres elliam · enom ual for

05     sa ni ualors · nom deu ualer humilitatz ·

06     si fai mas enre non trassaill · uostres

07     manz esim destreignetz · Q(ue) mais mi

08     uolgresser reems · demasmutz o de re

09     uelatz · Qen tal trebailla fos liuratz ·

10     Per uos dompna qem destreignetz ·

11     cuidera eu ben esser reems · demasmutz

12     o de reuelatz · anz qaissi fos iustiziatz ·

13     Dompna merce car non pensatz · cu(m)

14     eu non fos totztemps forsatz ·

GrBorn 242.70 (B 39)         

15     Girautz deborneill.

16     SI cors non luser tant dreig · emal

17     son grat nola fraing · en un cha(n)

18     taret sotil · nomes uis q(ue)ra sa fraig

19     na · si non es forsatz · en aital motz pe

20     ceiatz · ia fo qem nentrametia · plus

21     qeras non fatz · car mieills mi lezia ·

22     capenas hom conoissia · Mos leugiers

23     digz ueziatz · sotils emenutz soudatz·

24     E sil chantar lais p(er) freig · don mainta

25     gens si complaing · non ai mon con

26     ort plus uil · ben estara qem sofraigna ·

27     qan uenra lestatz · deportz esolatz · e

28     pos dauol compaignia · nom teing

29     p(er)pagatz · si chantar gurpia · digatz

24rB

01     ab qem defendria · dels auols mal

02     enseignatz · Qem fant pieitz que

03     neus ni glatz ·

04     Si socors delcors adreig · ab qem co

05     nort em refraing · no(m) uen ia sai part

06     labril · altorn qieu farai despaigna ·

07     ia lai non crezatz · Q(ue) flors ni uergi

08     ers ni pratz · gaire maiut ni bom

09     sia · nil chans pelz plaissatz · ni dautrui

10     paria · nom agrat tant cum solia · e

11     som p(er) aisso laissatz · p(er) qieu prenc

12     mainz breus comiatz ·

13     Pero si mal mur estreig · Qa plana

14     forssa remaing · garatz sen un pauc

15     cortil · nagra ia trebaill ni laigna ·

16     Mout es malmenatz · totz hom sobre

17     enamoratz · Q(ue) p(er)aitan nois chastia ·

18     ial plus ueziatz · nol conoisseria · sis

19     tarza osi sembria · sos bens ni sas uo

20     lontatz · pois ben es apoderatz·

21     E car non esper espleig · demamiga

22     cui non taing · ia ma cuoilla en sa

23     compaigna · pro sui ben menatz · si(m)

24     deigna soffrir nil platz · Qen mos

25     chantars lapel mia · p(er) dieu ben sui

26     fatz · edic gran foillia · p(er)cal razon so

27     friria · Qem fezes tant sos priuatz ·

28     edoncs qem na cosseillatz ·

29     Caissim ten amors destreig · Qen

24vA

01     tendeire ses gazaing · sui dun ric

02     luoc seignoril · celat edeterra estraig

03     na · don nosui casatz · p(er) qem par ne

04     cietatz · Qieu chant si nomen uenia ·

05     Guizerdos ogratz · pero sil plazia · qa

06     pelles p(er) cortesia · sieus mos chans

07     desamparatz · aut los mauria leuatz ·

08     Emostram cum men uenria · iois

09     ebes deues totz latz · sil chant me

10     sofris enpatz ·

GrBorn 242.65 (B 40)         

11     Girautz deborneill

12     SAnc iorn agui ioi ni solatz · ar

13     sui iratz · ep(er)totztemps desespe

14     ratz · car mauentura nom retrai ·

15     ia cobre iai · cades me desfui em

16     tresuai · Qiram repaus ecossiriers ·

17     qem fant doler danz ederiers·

18     Car enaital hora fui natz · Qadieu

19     non platz · Q(ue) nuills mos bos amics

20     priuatz · uiua tant cu(m) lautra gens

21     fai · aissi meschai · p(er) mon hygnau

22     re que non ai · pois mos iois mi fail

23     lic primiers · Qaqim comensset

24     lencombriers ·

25     Et eram alqes conortatz · con hom

26     forsatz · car uos hygnaures mama

27     uatz · Mas eram desconortarai · qan

28     nous ueirai · ni ia mais nom uen

29     rant delai · salutz ni cortes messat

24vB

01     giers · don mi sol uenir iois entiers ·

02     Ai bels amics ben enseignatz · necis

03     als fatz · eduitz esauis als membratz ·

04     p(er) uos teing uil abril emai · el dolz te(m)ps

05     gai · ni ia mais nom alegrarai · ni no(n)

06     chantarai uolontiers · Mas nous posc

07     ben plaigner estiers ·

08     Aitans bels sabers qauiatz · cui los lais

09     satz · ia mais uostre pars ner trobatz ·

10     canc non ui ni ia non ueirai · ta(n)t non

11     irai · dun sol home tant bel assai · ni

12     non deu dire caualliers · Que tant en

13     ualgues oliuiers ·

14     Ar es morta bella foudatz · eiocs de datz·

15     edos edompneis oblidatz · p(er) uos si pert

16     pretz eis dechai · tro part balai · Maint

17     pro nesdeuenrant sauai · cui uos fos

18     guitz ecompaigniers · cum ho(m) apres

19     de bons mestiers ·

20     Dels uostres trobars esmeratz · de las

21     bontatz · delpretz del sen delas rictatz · en

22     degra deuenir gran glai · cels cui pretz

23     uai · ia mas ben non iretrairai · Quel

24     bos maestres balangiers · enresse(m)ble

25     ra lansengiers ·

26     Qen uos es mortz pretz ebarnatz · elar

27     getatz · beill faich beill dich ebeill solatz ·

28     e ia p(er)mafe non creirai · si ben estai · q(ue)

29     dieus ab sos sains ioi uerai · non uos

25rA

01     acuoilla totz primiers · pois tans belz

02     dons uos det entiers ·

03     Ia dizon que p(er)uos sestrai · proenssa de

04     faitz galaubiers · Qus lai non es ta(n)t

05     fazendiers ·

06     Belz seigner francs si fos aciers · lo co(r)s

07     sim degra far cartiers ·

GrBorn 242.11 (B 41)         

08     Girautz deborneill.

09     APenas sai comenssar · un uers

10     que uuoill far leugier · esi nai

11     pensat deshier · Qel fezes detal razo ·

12     que lentenda tota gens · equel fassa

13     leu chantar · Qieul fauc p(er) plan depor

14     tar ·

15     Bel saubra plus cubert far · Mas non

16     a chans pretz entier · Qan tuich non

17     sunt parsonier · Qui qeis nazir mi sap

18     bo · Qand auch dire p(er) contens · Mon

19     sonet rauqet eclar · elauch ala fon

20     portar ·

21     Ia pois uolrai clus trobar · non cuich

22     auer maint parier · ab so que ben ai

23     mestier · afar una leu chansso · Qieu

24     cuig qatretant grans sens · es qui

25     sap razon gardar · cum es motz entre

26     bescar ·

27     Dals mauen acossirar · Qieu am tal

28     cui non enqier · p(er)so car delcossirier ·

29     sai ben qieu fatz mespreiso · Q(ue) farai

25rB

01     qus ardimens · Miuen que lan ra

02     zonar · epaors fai mo laissar ·

03     Ben loil uolria mandar · si trobaua

04     messatgier · Mas sin fatz autrui par

05     lier · eu tem que men ochaio · car no(n)

06     es esseignamens · com ia fassa au

07     trui parlar · daqo q(ue) sols uol celar ·

08     Tant bem sap locors comtar · labeu

09     tat elcor sobrier · Q(ue) gran bataillan

10     sofier · car noi uauc aespero · puois

11     men uen us espauens · Q(ue) men fai

12     desacordar · emon ardimen laissar ·

13     Ges nola puosc oblidar · tant me

14     fai gran desirier · euuoill pieitz qa

15     mon gerrier · cellui qui dals mi so

16     mo · car lai es mos pessamens · emi

17     eills nom pot solassar · sol qe(m) lais

18     delieis pensar ·

19     Cossiriers men es guirens · Qanc

20     ren tant non puoc amar · Mas laui

21     ni tener car ·

GrBorn 242.2 (B 42)         

22     Girautz deborneill.

23     AB semblan mi fai dechazer ·

24     amors em dona marrimen ·

25     car semblan mes del ioi qaten · Q(ue)

26     ial cor nomesclaire · car en trop ric

27     repaire · bels semblans me guida ·

28     qem ditz que gauzida · naurai ses

29     faillida · Mas som dechai · don fort

25vA

01     mesmai · car lus semblans ma bri

02     ua lai · elautrem desuia ·

03     Ab bel semblan mifai uoler · Mido(n)z

04     so que plus mi defen · abart et ab

05     fals geing mi pren · cum sieu lera

06     trichaire · p(er)lieis pert mon ueiaire ·

07     tant mes abellida · car on plus mo

08     blida · Qand ops me seria · Mos cors

09     sen uai · lai on liplai · ses cor uiu car

10     ab me nolai · Quilla enbaillia ·

11     Greu me poiria pro tener · desamor

12     ia segon mon sen · pois aman noi

13     trob chausimen · sicum fis amaire ·

14     Mas noi gazaing gaire · Qe non ai

15     giquida · lamor qem couida · damar

16     chascun dia · car non puosc mai · p(er)

17     qamarai · Q(ue) benleu enqeras · naurai ·

18     de ioi ama guia ·

19     Pois non puosc mais ab bon esper·

20     aleugarai lomalqieu sen · fins se

21     rai ses tot gauzimen · egais p(er) lo

22     mal retraire · entrom uoilla refai

23     re · Ma dompna chausida · francha

24     (et) issernida · debella paria · ab cui es

25     tai · iois ab cor gai · enseignamens

26     ab pretz uerai · sens ecortesia ·

27     Dompnaill gensser qom pot uezer·

28     oimais mi fossetz dauinen · Que co

29     nocsetz mon fin talen · ecous am

25vB

01     ses cor uaire · cortesa edebon aire · sun

02     pauc metz aizida · ioios a ma uida·

03     serai on qieu sai · si non ben sai · ta(n)t

04     qant uiurai · sitot nom uolretz eus

05     uolrai · si tot nom ualia ·

06     Seigner reis daragon temer · uos de

07     uon uostre maluolen · car faich lor

08     auetz apresen · totztemps lor afaire ·

09     Q(ue) hom non sap retraire · tant q(ue)nes

10     aunida · totaill lur partida · eil lur

11     seignoria · Mor edesuai · tant ant des

12     glai · Qeil plus ric son tornat sauai ·

13     car lur pretz ten uia ·

14     Coms fort miplai · car tant satrai·

15     uostre noms uas fin pretz uerai · Qe

16     ren nois desuia ·

17     Ab ioi ten uai · chanssos en lai · uas

18     mon seignor ab cui estai · pretz ecor

19     tesia ·

GrBorn 242.48 (B 43)         

20     Girautz deborneill.

21     MAmigam mena estra lei · no sai

22     p(er)que · Qieu noilai forfait pauc

23     ni re · si dieus maiut · doncs perque

24     mazira · pois eu nuill enoi noil fatz ·

25     car li platz · calres noi sai · ep(er)so dic q(ue)i

26     mespren · ecar encolpat nom sen ·

27     Petit enueiaual rei · Mas quemaue ·

28     que ses tot forfait · daquel be · Q(ue) ma

29     uolgut · reconosc qeis uira · per qieu

26rA

01     marritz sui loignatz · desolatz · Q(ue) ies

02     non ai · ni non chant souen · Mas q(ua)nt

03     p(er) esbaudimen ·

04     Dieus qen er auos mautrei · sil clam

05     merce · deus lo sieu forfait tendra se ·

06     qeil cor noil mut · Qieu nocail sofri

07     ra · ia non fora tant iratz · Que uiatz ·

08     edegran iai · noil fenis son faillime(n)·

09     et ill ses tort mi repren ·

10     Sella dopta qieu desrei · prendam al

11     fre · Qel primier forfait · si ial ue · qi

12     er altre drut · esi res li tira · deqem for

13     fis · Ma foudatz · ab un latz · liei me re(n)

14     drai · pel col (et) am mais sim pen · Que

15     mazires longamen ·

16     On plus la uuoill meinz la uei · bona

17     uas me · sill sui ses forfait noil soue ·

18     tot uei p(er)dut · deus quil no salbira · cu(m)

19     eu lim era autreiatz · Qan sotzbratz ·

20     p(er) qieu morrai · Matrobat efai paruen ·

21     caissim teigna adreit nien ·

22     Ges non cre qenfol feunei · p(er)qieu li

23     cre · Mout auer forfait · Qui late · sill

24     platz qem tut · Molt men abellira · sus

25     pel cap colp dastellatz · ar sapchatz · esis

26     nestrai · semblaram deschausimen ·

27     dic mal hoc sill oenten ·

28     Beis taing qieu la seignorei · caissis

29     coue · tant maura forfait q(ue)iase · Ma

26rB

01     ben uendut · so qieu li pleuira · qanc

02     deslora qieu fui natz · apenssatz · sill

03     so retrai · noil fraissi son ma(n)damen ·

04     necis ni ab escien ·

05     Ioios alrei fatz presen · dun don qe(m)

06     fetz auinen · euos sera non conten ·

GrBorn 242.34 (B 44)         

07     Girautz deborneill.

08     GEn maten · ses faillimen · en un

09     chan ualen · Qaiuda mes cre

10     guda · delai · on ill estai · q(ie)u am mais

11     que re · neus me · non am tan · p(er)q(ie)u

12     uau pensan · cu(m) so qeil plagues · li

13     disses · chantan · Qestiers noil aus

14     dir · cum mi fai lauguir · Gauzen ·

15     q(ue) mal non sen · Mas del pessamen ·

16     qem destreing · pero sil capteing ·

17     qem promes nom fai · deben edeiai ·

18     Mesdui emenpeing ·

19     Qen rizen · Mifetz paruen · alcome(n)

20     samen · de druda · cartenguda · qes

21     mai · ni dol non ai · pel ioi q(ue) men ue ·

22     cancse cuich qenan · sira meilluran ·

23     lesperanssa elbes · epois ses engan ·

24     lai cor aseruir · sim deigna acoillir ·

25     nim pren · achausimen · dazai si no(m)

26     pen · si iam feing · Qa son sen non

27     reing · almieilz que sabrai · puois

28     conoisserai · q(ue)noi ai mal geing ·

29     Den non en · Mi uau meten · per so

26vA

01     bardimen · enbruida · Me(n)tauguda ·

02     qem trai · uas tal assai · Qalamia

03     fe · ben cre · qamon dan · Me uauc es

04     forssan · tant sui folla res · ecum es ·

05     qieu chan · nim sapcha cobrir · Qui

06     mo dei grazir · souen faill emespren ·

07     epois nomaseing · ni mo teing · a

08     dan simestreing · amors ni(m) dechai ·

09     cautra uetz naurai · un bon esde

10     ueing ·

11     Len me ren · Q(ue) qem presen · car leu

12     gieiramen · se muda · p(er) saubuda ·

13     Mestrai · so qem fetz gai · e me des

14     capte · Merce noill deman · Mas

15     uauc malegran · com no(n) conogues

16     ni saubes lafan · ecuich men par

17     tir · puois endei causir · enten gran

18     iauzimen · q(ue)naurai breumen · e

19     reueing · pel bel entresseing · Qem

20     mena ematrai · lo bau bertalai · Q(ue)

21     plus non ateing ·

22     Mentauen · uauc dreich nien · sibeis

23     pen · Qen cuida · recrezuda · seschai ·

24     que uen afrai · com cobre ereue · p(er)

25     qieu uauc tarzan · lagerra el de

26     man · esui tant cortes · Que m(er)ces ·

27     claman · cuich esdeuenir · en so q(ie)u

28     desir · parcen · forssadamen · qauer

29     recrezen · Medepeing · p(er)o aso seing ·

26vB

01     tant osofrirai · Que tot proarai · si

02     pert oreteing ·

03     Sim destreing · lo cor que lengeing ·

04     cauia p(er)drai · anz qem ueia mai · als

05     plus non ateing ·

06     Plus adreich greu mai · cuich q(ue) pas

07     sarai · sanz de uos non ueing ·

ArnDan 29.B.A (B 45)         

27vA

01     ARnautz daniels si fo daq(ue)lla

02     encontrada don fo arnautz

03     demaroill deleuescat depeiregos

04     dun chastel que anom ribairac · (et)

05     fo gentils hom et amparet ben le

06     tras · edeleitet se entrobar (et) enca

07     ras rimas · p(er) que las soas chans

08     sons non son leus ad entendre ·

09     ni ad aprendre · (et) amet una au

10     ta dompna degascoigna moiller

11     den guillem debuouuila · mas no(n)

12     fo crezut qez anc la dompna li

13     fezes plazer endreich damor · p(er)

14     que el ditz · eu sui arnautz qamas

15     laura · e caz lalebre ab lo bou · ena

16     di contra suberna ·

17     

18     

19     

20     

21     

ArnDan 29.17 (B 46)         

22     sIm fos a

23     mors de

24     ioi donar

25     ta(n)t larga ·

26     cu(m) eu uas

27     liei dauer

28     fin cor e

29     franc · ia

27vB

01     p(er) gran ben nom calgra far enbarc ·

02     Qer am tan aut qel pes mi poia em

03     tomba · Mas qan malbir cum es de p(re)tz

04     al som · Mout men am mais · car anc

05     lausei uoler · Q(ue)ras sai eu qe mos cors e

06     mos sens · Mifarant far lor grat rica

07     conquesta ·

08     Pero sieu fatz lonc esper nome(n)bar

09     ga · Qentant ric loc me sui mes e

10     mestanc · cab sos bels ditz mitenra

11     de ioi larc · esegrai tant co(m) me port

12     ala tomba · Qieu non sui ies cel que

13     lais aur p(er) plom · epois enlieis nois

14     taing com ren esmer · tant li serai

15     fis et obediens · tro de samor silplaz

16     baisan menuesta ·

17     Us bos repieitz mi reuen em descarga ·

18     dun doutz desir don mi dolon li flanc ·

19     car enpatz pren lafan el sofr elparc ·

20     pois debeutat son las autras enco(m)ba ·

21     Q(ue) la gensser par qaia pres un tom ·

22     plus bas deliei qui laue (et) es uer q(ue)

23     tant bon aip pretz esabers esens · rei(n)g

24     non ab lieis cus non es meins nin

25     resta ·

26     E pois tant ual nous cuidetz qe ses

27     parga · Mos ferms uolers ni qeis

28     forc ni qeis branc · car eu no sui sieus

29     ni mieus simen parc · p(er) cel seignor

28rA

01     qeis mostret encolomba · Qel mon

02     nona home denegun nom · tant desi

03     res gran benananssa auer · cu(m) eu

04     fatz lieis etenc anoncalens · los eno

05     ios cui dans damor es festa ·

06     Namieills deben ia nom siatz auarga ·

07     Qen uostra amor me trobaretz tot

08     blanc · Qieu non ai cor ni poder qem

09     descarc · del ferm uoler que non eis

10     deretomba · Q(ue) qan mesueill niclau

11     los huoills desom · auos mautrei q(ua)n

12     leu mi uauc iazer · enous cuietz qeis

13     merme mos talens · ni ofara ies qa

14     ral sent enla testa ·

15     Fals lausengier focs las lengas uos

16     arga · eque p(er)datz los huoils amdos

17     de cranc · Q(ue) p(er)uos son estaich cauaill

18     emarc · amor toletz capauc del tot

19     non tomba · coffondaus dieus q(ue) ia

20     non sapchatz com · Qeus faitz als

21     drutz maldir euil tener · Malastres

22     es qeus ten desconoissens · Q(ue) peior

23     etz qui plus uos amonesta ·

24     Arnautz a faitz efara loncs atens ·

25     qatenden fai pros ho(m) rica conqesta ·

ArnDan 29.14 (B 47)         

26     Arnautz daniels.

27     LO ferm uoler qel cor mintra · no(m)

28     pot mais becs ies escondre niongla ·

29     delausengier qui pert p(er)maldir sar

28rB

01     ma · ecar nolaus batre ab ram ni

02     ab uerga · siuals ab frau lai on non

03     aurai oncle · iauzirai ioi en uergi

04     er odinz cambra ·

05     Qan mi souen dela cambra · on a

06     mon dan sai quenuills hom non

07     intra · anz me son tuich plus que

08     fraire nioncle · non ai me(m)bre nom

09     fremisca niongla · aissi cu(m) fai len

10     fas denan la uerga · tal paor ai q(ue)il

11     sia trop delarma ·

12     Delcors lifos non delarma · Mas cos

13     sentis macelat dinz sa cambra · Q(ue)

14     plus me nafral cor que colps de

15     uerga · car lo sieus sers lai on il es

16     non intra · totztemps sarai ablieis

17     cum carns (et) ongla · enon creirai

18     chastic damic ni doncle ·

19     Anc la seror demon oncle · no(n) amei

20     plus ni tant p(er) aqest arma · caitant

21     uezis cum es lo detz delongla · saliei

22     plagues uolgresser desachambra ·

23     demi pot far lamors qinz elcor mi(n)

24     tra · Mieills ason uol qom fortz de

25     freuol uerga ·

26     Pois flori la seca uerga · ni de na

27     dam mogron nebot nioncle · tant

28     fina amors cum cella qel cor min

29     tra · non cuich qanc fos mais en

28vA

01     cors ni enarma · cal estet fors en

02     plaza edinz cambra · Mos cors nois

03     part delieis tant cu(m) ten longla ·

04     Caissi senpren esenongla · Mos cors

05     el sieu cum lescorsa enla uerga · Qil

06     mes de ioi tors epalaitz echambra ·

07     enon am tant fraire paren ni on

08     cle · Qen paradis naura doble ioi

09     marma · si ia nuills hom p(er) ben amar

10     pert sarma ·

11     Arnautz tramet sa chansson doncle

12     e dongla · agrat delieis que desa u(er)

13     ga larma · son desirar cui pretz en

14     chanbra intra ·

ArnDan 29.6 (B 48)         

15     Arnautz daniels.

16     CHansson doil mot son plan e

17     prim · farai puois q(ue) botonoil

18     uim · elaussor cim son decolor · de

19     mainta flor · euerdeia la fuoilla·

20     eil chant eil braill · son p(er) lombraill·

21     dels auzels p(er) la bruoilla ·

22     Pel bruoill auch lo chant elrefrim ·

23     ep(er)so que nom fassa crim · obre eli(m)·

24     motz deualor · ab art damor · dond

25     non ai cor qem tuoilla · Que si beis

26     faill · la sec atraill · on plus uas mi

27     sorguoilla ·

28     Petit ual orguoills damador · Qe

29     leu trebucha son seignor · del luoc

28vB

01     aussor · ius al terraill · p(er)tal trebaill · Q(ue)

02     deioi lo despuoilla dreitz es lagrim ·

03     (et) arda erim · Quin contra amor ian

04     guoilla ·

05     Ges p(er) ianglor · nom uir aillor · bona

06     dompna uas cui ador · Mas p(er) paor · del

07     deuinaill · don iois trassaill · fatz sem

08     blan que nous uoilla · Qanc nons iau

09     zim · delor noirim · Malmes qieu lor

10     ocuoilla ·

11     Si bem uauc p(er)tot aesdaill · Mos pes

12     samens lai uos assaill · Qieu chant

13     euaill · pel ioi qens cim · lai on par

14     tim · Mout souen luoills mi muoil

15     la · dira edeplor · ede doussor · car p(er) ioi

16     ai qem duoilla ·

17     Er ai fam damor don badaill · enon

18     sec mesura ni taill · sols mo engaill ·

19     canc non auzim · del temps caym ·

20     amador meins acuoilla · cor tricha

21     dor · ni bauzador · perque mos iois cap

22     duoilla ·

23     Bella qui qeis destuoilla · arnautz

24     dreich cor · lai ous honor · car uostre

25     pretz capduoilla ·

ArnDan 29.18 (B 49)         

26     Arnautz daniels.

27     SOls sui que sai lo sobrafan qe(m)

28     sortz · al cor damor sofren p(er) sobr

29     amar · car mos uolers es tant ferms

29rA

01     (et) entiers · canc no sesduis decelliei

02     ni sestors · cui eu cubit al prim ue

03     zers epuois · cades ses lieis dic ali

04     eis cochos motz · pois qan la uei · non

05     sai tant lam que dire ·

06     Dautras uezer sui secs edauzir sortz ·

07     Qensola lieis uei (et) aug (et) esgar · eies

08     daisso noill sui fals plazentiers · Qe

09     mais lauol non ditz la bocal cors · Q(ie)u

10     no uau tant chams uauz ni plans

11     ni puois · Qen un sol cors trobes sibos

12     aips totz · Qenlieis los uolc dieus tri

13     ar (et) assire ·

14     Ben ai estat emaintas bonas cortz ·

15     mas sai ab lieis trob pro mais que

16     lauzar · Mesura esen (et) autres bos me

17     stiers · beutatz iouens bos faitz ebels

18     demors · Gen lenseignet cortesia ela

19     duois · tant a desi totz faitz desplazens

20     rotz · delieis non cre rens deben sia

21     adire ·

22     Nuills iauzimens nom fora breus

23     ni cortz · delieis cui prec qo uuoilla de

24     uinar · Q(ue)ia p(er) mi non osabra estiers ·

25     sil cors ses dir nol presenta defors ·

26     Que ies rosiers p(er) aiga qelengrois ·

27     non a tal briu car cor plus larga dotz ·

28     nom fassa estanc damor qand la

29     remire ·

29rB

01     Iois esolatz dautram par fals ebortz ·

02     cuna depretz ab lieis nois pot egar ·

03     Qel sieus solatz es dels autres so

04     briers · ai si no lai las tant malma

05     comors · pero lafans mes deportz

06     ris eiois · car enpensan sui de lieis

07     lecs eglotz · ai dieus si ian serai esti

08     ers iauzire ·

09     Anc mais sous pliu nom plac ta(n)t

10     treps ni bortz · ni res alcor tant de

11     ioi nom poc dar · cum fetz aquel don

12     anc feinz lausengiers · noses bru

13     gic qami sol ses tresors · dic trop eu

14     non sol lieis nosia enois · bella per

15     dieu loparlar elauotz · uuoil p(er)dre

16     enans q(ue)ia diga qeus tire ·

17     Ema chanssos prec que nous sia

18     enois · car si uoletz grazir los sos

19     els motz · pauc preza arnautz cui q(ue)

20     plassa o que tire ·

ArnDan 29.10 (B 50)         

21     Arnautz daniels.

22     EN cest sonet coind eleri · fauc

23     motz ecapuich edoli · Q(ue) serant

24     uerai ecert · Qan naurai passat la

25     lima · camors ma deplan edaura ·

26     mon chantar que delieis mou · Q(ue)

27     pretz manten egouerna ·

28     Mil messas naug enproferi · enart

29     lum decera edoli · Q(ue) dieus men don

29vA

01     bon issert · delieis on nom ual es

02     crima · eqan remir sacrin saura ·

03     elcolor qa graile enou · Mais lam

04     que qim des luserna ·

05     Tant lam decor elaqueri · cab trop

06     uoler cuich lam toli · som re p(er) ben

07     amor pert · lo sieus cors sobretras

08     cima · lomieu tot enonsi saura · ta(n)t

09     ai deuer fait renou · cobrador nai

10     etauerna ·

11     Tot iorn meillur (et) esmeri · car la

12     genssor seru ecoli · delmon sous dic

13     enapert · sieus sui delpe troc encima ·

14     esitot uentaill freidaura · lamors

15     qinz dalcor mimou · Mi ten chaut

16     onplus iuerna ·

17     Ges pelmaltraich qieu soferi · deben

18     amar nom destoli · lieis ans dic en

19     descobert · car sim fauc los motz en

20     rima · pieitz trac aman com que lau

21     ra · canc plus non amet un ou · cel de

22     monclin naudierna ·

23     No uuoill deroma lemperi · ni com

24     mi fassa apostoli · Qenlieis non aia

25     reuert · p(er)cui mart locors em rima ·

26     esil maltraich nom restaura · abun

27     baisar anz dannou · Mi auci esi en

28     ferna ·

29     Eu sui arnautz qamas laura · echatz

29vB

01     la lebre ab lo bou · enadi contra suber

02     na ·

ArnDan 29.3 (B 51)         

03     Arnautz daniels.

04     ANz que cim reston de branchas ·

05     sec ni despoillat defoilla · farai

06     qamors mo comanda · breu chansson

07     derazon loigna · Q(ue)gen maduich de

08     las artz desescola · tant sai qel cors fatz

09     restar desuberna · emos bous es trop

10     plus correns que lebres ·

11     Etu qo aus nonta franchas · p(er) respeit

12     qamar not uoilla · sec sill te fuich nit

13     fai ganda · Q(ue) greu er com noi apoig

14     na · Qui safortis depreiar enon cola ·

15     epassarai part las palutz duserna ·

16     mon peregrin lai on cor en ios ebres ·

17     Sieu nai passatz pons ni planchas · p(er)

18     lieis cuidatz qieu men doilla · non eu

19     cab ioi ses uianda · Men sap far meizi

20     na coigna · baisan tenen elcors si tot

21     se uola · nois part delieis qel capdella

22     el gouerna · cors on qieu an delieis

23     not loinz nit sebres ·

24     Dis tu caillors non testanchas · per

25     altra quet deing nit uoilla · totz pla

26     itz es qiuaedesmanda · sai elai qui

27     quet somoigna · Q(ue)ses clam faill qui

28     se meteus afolla · etu non far failla

29     don hom tesqergna · Mas apres dieu

30rA

01     lieis honors ecelebres ·

02     Ab razos coindas efranchas · Ma ma(n)dat

03     qieu nomen tuoilla · ni autran

04     serua nin blanda · puois tant fai cab

05     si macoigna · em di que flors noil

06     semble deuiola · Qeis camia leu si

07     tot nonca siuerna · anz p(er) samor sia

08     laurs ogenebres ·

09     Depart nil entro qa sanchas · genser

10     nois uiest nis despoilla · car sa beu

11     tatz es tant granda · ben uos parria

12     messoigna · bem uai damor quema

13     brassa emacolla · enom frezis freitz

14     nigels ni buserna · nim fai doler

15     mals ni gota ni febres ·

RmMir 406.B.A (B 52)         

30vA

01     En Raimons de miraual si fo

02     uns paubres caualliers de

03     carcasses · que non auia mas la

04     quarta part del castel demiraual ·

05     (et) en aqel chastel non estauan .lx.

06     homen · mas p(er) lo sieu bel trobar

07     ep(er) lo sieu bel dire · ecar el saup e

08     damor ede dompnei plus edetotz

09     los faitz auinens e de totz los faitz

10     plazens que corren entramadors

11     (et) amairitz · si fo mout honratz e

12     tengutz encar p(er) lo comte detolo

13     sa cui el clamaua naudiartz · et

14     el lui · el coms li donaua los cauals

15     els draps elas armas q(ue) mestier

16     ebesoing li auiant · et era seigner

17     de lui e de son alberc · e seigner del

18     rei peire daragon · edel uesco(n)te

19     de beders · eden bertran de saissac ·

20     edetotz los grans barons daqel

21     las encontradas · enon era nuil

22     la grans ualens dompna ento

23     tas aqellas encontradas que non

24     desires enon sapenes qel enten

25     des en ella · o qel li uolgues ben p(er)

26     domesteguessa · car el las sabia

27     plus honrar efar grazir q(ue) nuills

28     autrom · p(er)q(ue) neguna non crezia

29     esser prezada sil non fos sos amics

30vB

01     Raimons de miraua · Emaintas do

02     nas sentendet enfetz maintas bo

03     nas chanssons · enon fo crezut qez

04     el agues mais ben deneguna en

05     dreit damor · etotas lenganeren ·

RmMir 406.28 (B 53)         

06     eNtre dos uo

07     lers soi pen

08     sius ·Quel

09     cors me ditz

10     q(ie)u no(n) cha(n)t

11     mais · et a

12     mors non

13     uol que menlais · Mentre qel segle

14     estarai uius · delaissar agra eu razo ·

15     Q(ue) mais non fezes chansso · Mas p(er) so

16     chant car amors eiouens · restaura

17     tot qant tol mesura esens ·

18     Esanc nuill iorn fui esforssius · desser

19     adreitz cortes egais · eras couen que

20     mi eslais · ab digz (et) ab faitz agra

21     dius · Qental dompna ai sospeisso ·

22     Qel sieu ric car guizerdo · non pot

23     seruir nuills hom desauinens · si

24     tot ses rics epoderos egens ·

25     Ab aitals honratz seignorius · ai eu

26     estat totztemps uerais · Qafans

27     nipena ni esglais · ni nuills mals

28     traitz nomes esqius · p(er)que dizon

29     alairo · canc damor non fich mon

31rA

01     pro · Menton qahutz nai bes egau

02     zimens · enai soffertz dans egalia

03     mens ·

04     Per bona dompna sui antius · qan

05     ia fai ren que sos pretz bais · ecar u

06     na dompnetam trais · tornarai men

07     uilans mesclius · non calieis sabri

08     a bo · si la tornes en resso · qalas au

09     ols non ten dan faillimens · e pre

10     zois mais p(er) gaps ep(er) contens ·

11     Decui qeis uol baisse sos brius · pois

12     amidonz monta enais · caissi cum

13     la rosa elglais · gensson qan repai

14     ra estius · Madompna a tot lan sazo ·

15     Quil sap ben genssar sa faisso · ab

16     bels semblans (et) ab coindes parue(n)s ·

17     don creis sos pretz esos captenemens ·

18     Per lieis am fontanas erius · boscs

19     euergiers eplans eplais · las domp

20     nas els pros els sauais · els sauis els

21     fols els badius · dela franca regio ·

22     don ill es edeuiro · Q(ue)tant es lai uiraz

23     mos pessamens · Que non cuich sia

24     terra ni gens ·

25     Nalazaiz debeisanso · fai son pretz

26     meillor debo · ep(er)da dieu qui les des

27     auinens · puois tant gen sec sos

28     bels comenssamens ·

RmMir 406.2 (B 54)         

29     Raimons demiraual.

31rB

01     AIssi cum es gensser pascors· de

02     nuill autre temps chaut ni

03     frei · degresser mieiller uas do(m)pnei ·

04     p(er) alegrar fis amadors · Mas mal

05     aiont ogan las flors · Q(ue) ta(n)t mant

06     dedan tengut · Qen un sol iorn

07     mant tolgut tot qant auia en

08     dos ans · conquist ab mains durs

09     affans ·

10     Que madompna (et) eu (et) amors · eram

11     pro dun uoler tuich trei · tro aras ab

12     lo doutz aurei · la rosa el chans ela

13     uerdors · lan reme(m)brat q(ue) sa ualors ·

14     auia trop dissendut · car uolc so q(ie)u

15     ai uolgut · pero non aic plazers ta(n)s ·

16     Qanc res fos mas sol demans ·

17     Aquel mera gaugz edoussors · Mas

18     noil platz que plus lomautrei · epos

19     midonz uol qieu sordei · bem pot bais

20     sar pois quil ma sors · las p(er)qe noil

21     dol ma dolors · pois aissim troba uen

22     cut · Qieu aitant sonpretz uolgut ·

23     Q(ue)nansatz ai sos enans · edestarzatz

24     totz sos dans ·

25     Un plait fant dompnas qes follors ·

26     Qand an amic quelas mercei · Molt

27     uiatz limouon esfrei · el destrei(n)gnon

28     trois uir aillors · eqand ant baissatz

29     los meillors · flac ente(n)dedor menut ·

31vA

01     son p(er) cabal receubut · don secalal

02     cortes chans · esorz crims efols

03     masans ·

04     Eu nonfatz detotas clamors · ni mes

05     gen cab dompnas gerrei · ni ges lo

06     mal qieu dir endei · nolor es enois

07     nipaors · Mas sieu dizia dels peiors ·

08     leu seria conogut · qals deu tornar

09     enrefut · Q(ue) tortz epechatz es grans ·

10     Qan do(m)pna pretz p(er) engans ·

11     Qab lieis qes detotz bes sabors · ai cor

12     qasa merce plaidei · eies p(er)lo p(re)mier

13     desrei · don fatz mainz sospirs em

14     ainz plors · nom desesper delric so

15     cors · Qai longamen atendut · esill

16     platz qella maiut · sobretotz leials

17     amans · serai deioi benanans ·

18     Dompna p(er)cui me uenz amors · cals

19     que maia enans agut · auostrops

20     ai retengut · totz faitz de drut ben

21     estans · emiraual emos chans ·

22     Al rei daragon uai decors · chanssos

23     dire qieul salut · esai ta(n)t sobraltre

24     drut · Qels paucs pretz fauc se(m)blar

25     grans · els rics fauc ualer dos tans ·

RmMir 406.38 (B 55)         

26     Raimons demiraual.

27     SIeu enchantar souen · noma

28     tur nimaten · nous cuietz q(ue)

29     sabers · Menfailla ni razos · ni tala(n)s

31vB

01     amoros · Qelplus demos uolers · ai

02     en ioi (et) en chan · ederazos ai tan · Q(ue)

03     chantar enpoiria assatz · Mas tot qan

04     sai no uuoill sapchatz

05     Amat ai longamen · tal dompna ad

06     escien · canc preiars ni plazers · no

07     mi poc esser bos · ni ben dirs ni chans

08     sos · ni honrars ni temers · Qe noi tro

09     bes engan · et eu sofren mon dan ·

10     saup lenganar totz enganatz · pois re

11     maner ab lieis enpatz ·

12     Drutz q(ue) desidonz pren · nuill autre ue(n)

13     gamen · no sap que ses iazers · Que

14     malditz etenssos · fant deseignat ian

15     glos · epois non es tot uers · Qan do(m)p

16     na fai semblan · Quil uol q(ue)la deman ·

17     tals que ia non er sos priuatz · e q(ue) sen

18     tenga perpagatz ·

19     Que qand eu me presen · encort d(e) cau

20     simen · non es mos capteners · lau

21     sengiers ni gignos · anz plus temens

22     qus tos · sui lai on es poders · edon me

23     dieus aitan · trobar dompna prezan ·

24     Qel guizerdos mensia honratz · Qand

25     serai p(er)lieis trebaillatz ·

26     Tot qant es de iouen · e defin pretz ua

27     len · ten la marquesa aders · demener

28     bes saios · si capauc entre nos · non po

29     ia sos ualers · Mas en parle doptan ·

32rA

01     Qenemigas enblan · epois delieis no(m)

02     neschai gratz · nom nataing sa ene

03     mistatz ·

04     Mais damic onqieu man · uos etz caps

05     demon chan · edemiraual poestatz · Mas

06     non uuoill q(ue)lanel p(er)datz ·

RmMir 406.23 (B 56)         

07     Raimons demiraual.

08     COntramor uau durs (et) enbro

09     ncs · p(er) que mos chans es trop

10     loing das · Qieu non sui ta(n)t leugiers

11     ni uas · Q(ue)ia longamen atenda · so

12     don non puosc esser segurs · Qe de

13     dompna pois ment sos iurs · non

14     sap drutz enque senprenda ·

15     E deqem dei alegrar doncs · sab lieis

16     on es pretz sobeiras · non puosc tro

17     bar digz seguras · ni ai poder qo car

18     uenda · sim fai tort ni semblans

19     escurs · Qel mon non es roca nimurs ·

20     Q(ue)contra lieis mi deffenda ·

21     Ab fals digz (et) ab termes loncs · fa(n)t

22     dompnas de cortes uilas · Qus no(n)

23     es tant francs ni humas · Qel corat

24     ges noil nensenda · Qand autre p(re)n

25     los sieus endurs · Mas eu nonfatz

26     tant grans rancurs · p(er) mi ni non

27     qier esmenda ·

28     Ara mentre qes lombra els ioncs ·

29     elo tems es clars edoussas · deuon

32rB

01     dompnas ben far certas · cel queil

02     plai qen lieis sentenda · esieu nai

03     dich mainz motz tafurs · Merces

04     que fraing mainz fortz aturs · p(re)c

05     que madompna me renda ·

06     Si cum la rosa entre mil troncs · es

07     gensser flors que dautres grans ·

08     entre fals lausengiers trafas · es

09     tai midonz ensatenda · cus noil

10     ten dan daqestz p(er)iurs · Gen come(n)

11     set ab bos agurs · pretz que pel sieu

12     non dissenda ·

13     Uenganssa decolps ni destoncs · no(n)

14     es damor ni de sas mas · cab belz

15     digz auinens eplas · taing que

16     pros dompnais defenda · Q(ue) puois

17     trop tenssa ab braus digz durs ·

18     non es sos pretz tant cars nipurs ·

19     Qom alqes nola reprenda ·

20     Dompnam don dieus qem defen

21     da · demiraual las tors els murs ·

22     pois uostra talans es tant durs ·

23     Q(ue) nous platz qancar lous renda ·

PAlv 323.B.A (B 57)         

33rA

01     PEire daluernge si deleuescat

02     declarmon · sauis hom fo eben

03     letratz · efo fills dun borzes · bels (et) a

04     uinens fo dela p(er)sona · etrobet ben e

05     cantet ben · e fo lo primiers bons tro

06     baire q(ue) fo outramon · (et) aqel qui fetz

07     los meillors sons deuers q(ue) anc fosso

08     faich · el uers que ditz de iostals breus

09     iorns els loncs sers qan la blanca

10     aura brunezis · cansson non fez ne

11     guna q(ue) non era adoncs neguns

12     chantars apellatz canssons mas ue(rse)s

13     mout fo honratz egrazitz p(er)totz los

14     ualens homes ep(er) totz los ualens ba

15     rons e p(er)totas las ualens dompnas q(ue)

16     adoncs eran · (et) era tengutz p(er) lomeil

17     lor trobador delmon entro qe uenc

18     Girautz deborneill · Mout se lauzaua

19     en sos chantars eblasmaua los au

20     tres trobadors · si qel dis de si · peire

21     daruernge a tal uotz qel chanta de

22     sobre ede sotz ab qun pauc esclarzis

23     sos motz · eil so sunt doutz eplazen · e

24     pois es maestre detotz · longamen

25     estet e uisqet elmon ab la bona gen ·

26     segon qem dis lo dalfins daluern

27     ge en cui terra el nasqet · epois (et) el

28     fetz penedenssa ·

29      

PAlv 323.5 (B 58)         

33rB

01     bElla mes

02     laflors dai

03     guilen · Q(ua)n

04     aug delfin

05     ioi la dous

06     sor · Q(ue) fant

07     llauzeill

08     nouellam

09     en · pel temps qes tornatz en uerdor ·

10     eson deflors cubert liram · Groc e

11     uermeill euert eblau ·

12     Demoilleratz nomes pas gen · Q(ue)is

13     fasson drut ni amador · cab las au

14     trui uanaprenden · engeing ab q(ue)

15     gardon las lor · Mas cill p(er) cui hom

16     las destreing · porta al braier la co(n)

17     traclau ·

18     Uilans cortes eis deson sen · emoil

19     lerat dompneiador · el ases ca(m)iet

20     eissamen · Qan uil lebrier ab son

21     seignor · Mas eu non cre pros do(m)pna

22     deing · far drut moillerat gelos

23     brau ·

24     Moillerat fant captenemen · del

25     enueiat enganador · lautrui g(ra)n

26     gasta edespen · elsieu met en luoc

27     saluador · Mas cel acui g(ra)ns fams

28     enpren · Mania lopan que noil

29     abau ·

33vA

01     Maritz que marit fai sofren · deu tas

02     tar datretal sabor · Q(ue)car deu co(m)prar

03     qui car uen · el gelos met li garda

04     dor · pois li laissa sa moiller preing ·

05     dun girbaudon fill degirbau ·

06     Daqui naisson li recrezen · Qus non

07     ama pretz ni ualor · ai cum ant a

08     baissat iouen · etornat entan gran

09     error · cist tenon lauer el destreing ·

10     li fals eill garsson naturau ·

11     Sainta maria dorien · Guizels reis

12     elemp(er)ador · efaitz lor far ab la lor

13     gen · lo seruizi nostre seignor · qeil

14     turc conoscant lentresseing · on di

15     eus mori p(er) nos carnau ·

16     Aissius uauc louers definen · et

17     eu que nol puosc far loignor · Q(ue)l

18     mals mi ten ab lo turmen · Que

19     mames entant greu langor · Q(ie)u

20     nosui drutz ni nomen feing · ni

21     nuills iois damor nom esgau ·

22      

23      

24     

25     

PAlv 323.17 (B 59)         

26     Peire daluernge.

27     EN estiu qan cridal gais · ere

28     uiu p(er) miei los plais · iouens

29     ab la flor que nais · adoncs es ra

33vB

01     zons com lais · fals amors enganai

02     ritz · als uolpillons acropitz ·

03     Li sordeior eil sauais · nant lo meills

04     elmeins delfais · pauc so prezon q(ue)s

05     nirais · amarai mas non puos mais ·

06     Q(ue) detal amor sui guitz · don sai qieu

07     serai trahitz ·

08     Pres ai estat encaslar · ab so que noi

09     aus estar · epero non puosc mudar ·

10     de mos enemics nol gar · ia non serai

11     assaillitz · Qen auta rocha es bastitz ·

12     Sil portiers me uol iurar · qautre no

13     milais intrar · segurs poirai gerrei

14     ar · Mas al sagramen passar · tem qe

15     serai escarnitz · Que mil uetz ensui

16     faillitz ·

17     Lai sui pleuitz eiuratz · Qieu non am

18     uas autre latz · Mas daisso es grans

19     pechatz · Qieu am eno sui amatz · totz

20     temps ai faitz plaitz editz · p(er) qieu sui

21     gen acuillitz ·

22     Adomidieu qier solatz · p(er)qieu sia en

23     amoratz · Qen aital hora fui natz · ca(n)c

24     non puoc amar enpatz · eplatz me

25     car sui issitz · delaterra on fui noiritz ·

26     Amor milais dieus trobar · on ia no(m)

27     puosca fiar · eqand eu la tenrai car ·

28     ill pens demi enganar · cadoncs mi

29     teng p(er) garitz · Qand mi ment tot

34rA

01     qant me ditz ·

02     Assatz a acaualgar · Qui la cuida au

03     tra trobar · qaissi col cels clau lamar ·

04     non pot hom gaire trobar · Que non

05     sion camiairitz · uas drutz euas lor

06     maritz ·

07      

08      

09      

PAlv 323.1 (B 60)         

10     Peire daluernge.

11     ABans qeil blanc puoi sion uert ·

12     ni ueiam flor enlacima · qand

13     lauzeill son decantar nec · cus contral

14     freich nosesperta · adoncs uuoill no

15     uels motz lassar · dun uers qenten

16     dant li meillor · Qel bens entrels bos

17     creis epar ·

18     Persom plai qan uei lotemps uert ·

19     Mostrar uers derazon prima · als ua

20     lens cui sabers consec · car esta gens

21     mal ap(er)ta · nosabon ren qeis uol le

22     uar · Que sens p(er)mot dun amador ·

23     ses bon cor nonpot meillurar ·

24     Dinz es poirida esembla uert · una

25     auols gens que blastima · tot so qa(n)c

26     dreitura amec · epois negus nosacer

27     ta · deqant qeis pot en els blasmar ·

28     canc noi agron larteill menor · Mai(n)t

29     home acui aug pretz dar ·

34rB

01     Nuills hom delmon nona p(re)tz uert ·

02     Qan uol daurar epois lima · p(er) que

03     es folz cel qeis nazec · pois ue que

04     bes noi reuerta · cala cocha pot hom

05     proar · amic debocha ses amor · Mas

06     don noues non esperar ·

07     Qui anc ui frecs iouen ni uert · ar

08     es mortz p(er) gen cayma · Q(ue)cuia far

09     tot lomon sec · Qieu nonuei fol ni

10     mainberta · cus non fassa soffren

11     son par · p(er)qel fruitz torna enpeior · ell

12     doutz semblan sabor damar ·

13     Bensap far paisser erba uert · fem

14     na qel marit encrima · p(er)son auol

15     faich tener nec · daqui nais lagens

16     deserta · depretz qus non ausa par

17     lar · Mas demal fruich mala sabor · eil

18     fill nouolon sordeiar ·

19     Aissi naisson sec enon uert · cus den

20     gan non repaima · ni anc pos dieus

21     adam formec · non tenc tant sa por

22     ta huberta · bauzia qen fai mainz

23     intrar · Q(ue)lop son tornat li pastor · Q(ue)

24     degrant las fedas gardar ·

25     Cobeeza a mort pretz uert · Qensei(n)g

26     nals barons descrima · pois cobeitatz

27     los abrasec · Q(ue) es un ardors coberta ·

28     don uezem maint ric abrasar · pretz

29     cuion trair dauol labor · Mas anc

34vA

01     ses dieu no uim pretz car ·

02      

03      

04      

PAlv 323.2 (B 61)         

05     Peire daluernge.

06     AB fina ioia comenssa · lo uers

07     qui bels motz assona · edere noi

08     a faillenssa · Mas nomes bon quela

09     preigna · tals cui mos chans non co

10     ueigna · Qieu non uoill auols chan

11     taire · cel qui tot chant desfaissona ·

12     Mon douz sonet torn enbram ·

13     Damor ai la souinenssa · els bels ditz

14     ren plus nom dona · Mas p(er)bona a

15     tendenssa · esper qalcus iois men uei

16     gna · lsegles uol com se captei(n)gna ·

17     segon qel pot sempres faire · ca breu

18     temps plus asazona · qa pro daisso

19     don ac fam ·

20     Bel semblan nai enparuenssa · Qe

21     gen macuoill em ressona · Mas del

22     plus nom fai cossenssa · nis taing

23     que tan aut me seigna · ni ta(n)t rics

24     iois mendeueigna · on couen us em

25     peraire · pro fai car sol gen mi sona ·

26     nicar sofre qieu la am ·

27     Mout mifai granda temenssa · car

28     tant pauc siabandona · iois q(ue)nai

29     si bistenssa · Mout mostra mala en

34vB

01     tresseigna ·sicum liplaira mi tei(n)gna ·

02     Q(ue) tant nom fai gran maltraire · sel

03     so que no lencaisona · tant nom ten

04     engreu liam ·

05     Ses pechat fis penedenssa · et es tortz

06     qui nom p(er)dona · et eu fauc longa

07     atendenssa · p(er)tal perdon q(ue) nom deig

08     na · assatz cuich que mal men prei

09     gna · Que p(er)dutz es desp(er)aire · p(er) qai

10     esp(er)anssa bona · pel uostre don mi re

11     clam ·

12     Benes fis degran ualenssa · Mos cors

13     saqest mabarona · p(er) cui totz p(re)tz creis

14     egenssa · esap pauc qui so me(n)seig

15     na · Q(ue) ia nuill autram sosteigna · ta(n)t

16     bella filla demaire · nitant cu(m) cels

17     plou ni trona · non ac tal el ling

18     dazam ·

19     Als comtes mand enproenssa · louers

20     esai anarbona · lai on pren iois man

21     tenenssa · segon aquels p(er)cui rei(n)gna ·

22     et eu trob sai quim reteigna · tal do(m)p

23     na don sui amaire · non ges ala lei

24     gascona · Mas segon q(ue) nos amam ·

25      

26      

27      

28      

PAlv 323.16 (B 62)         

29     Peire daluernge.

35rA

01     DIeus uera uida uerais · edreitz

02     endreig clers elais · ethom natz

03     saluaire cristz · en latin esobre ebrais ·

04     enatz epois mortz uius uistz · esorsetz

05     don laissetz tristz · aquels que pois fe

06     zetz gauzens ·

07     Seigner reis eu failli fals · don es is

08     sitz tant grans mals · ab cozens ditz

09     (et) ab durs · etenfols faitz efernals ·

10     ab brondills destrains aturs · et en

11     tals talens tafurs · Mius rend colpa

12     bles penedens ·

13     Detot so qieu fesi anc · esi non ai cor

14     ferm franc · de dir so que magra ops ·

15     uos prec precs acui men planc · p(er) cui

16     tant fon fizels iops · Q(ue) non gardetz

17     mos tortz trops · Mas gratiam sia so

18     frens ·

19     Qieu nom sent si sauis sai · Q(ue) posca

20     conqerre lai · lo reing on hom set ni

21     fam · nichaut nifreig nona mai · sill

22     uostra uertutz cui clam · nom dona

23     esfortz cum desam · los iois daqest se

24     gle giquens ·

25     Qem fant faillir uas uos sol · p(er)quel

26     cors mintra entremol · esim seruatz

27     mos forfaitz · troi lai al derrier cremol ·

28     Qenans nols maiatz far fraitz · seig

29     ner ges bons nom nes plaitz · si m(er)ces

35rB

01     nol sobreuens ·

02     De uos qestorsetz sydrac · dardent

03     flama emisac · (et) ab elz abdenago ·

04     edaniel dinz dellac · eionas ab ute

05     ro · elz tres reis contra hero · esusa(n)na

06     entrels fals guirens ·

07     Epaguetz seigner sobrans · de dos

08     peis e de cinc pans · el lazer suscitetz

09     uos · Qera ia quatredians · ede uos

10     ac per bel respos · son serf salu lo cen

11     turios · egitetz delmon mains tur

12     mens ·

13     Esi fesetz del aigua uin · alas nossas

14     darcheteclin · edautras merauillas

15     moutz · don hom carnals non sap

16     lafin · ni uos nous en mostretz es

17     toutz · epar totz iorns p(er) uos lo uoutz ·

18     deluchas rics reis resplandens ·

19     Efezetz la terra el tron · etot qant

20     es ni anc fo · dun sol seing el sol el

21     cel · econfondetz faraon · edetz als

22     fills disrael · laich ebrescha manna

23     emel · eda(n)prenest p(er) serpens ·

24     Cal uostre son requies · Qand uos

25     plac que moyses · lencausses laiel

26     desert · esolses las mans els pes · q(ua)nd

27     us angels lac espert · sainz peires

28     eil fes cobrec · dels uostres destrics de

29     stric destreignens ·

35vA

01     Eus quiseront lalor plebs · tro lai on

02     es mont oreps · aucien dinz bethlee(m) ·

03     Qan uos enfogi ioseps · en egipte so

04     sabem · epois en i(he)r(usal)l(e)m · uenguetz en

05     trels uostres parens ·

06     De nazareth reis ihesus · pair entres

07     p(er)sonas us · efills esainz esperitz · ad

08     or entrinitat us · Qetz cims erams

09     erazitz · edeus edeqant qes guitz ·

10     Siatz me sius platz defendens ·

11     Esai obra ab bon talan · Mi detz afar

12     entretan · Q(ue) qan uenretz e(n)saius ·

13     iutgar lo segle eliorn gran · doutz

14     dieus nom siatz esqius · eqieu clars

15     reis doutz epius · Men an ab los

16     gausitz gauzens ·

17     Seigner nom oblidetz gens · Q(ue) ses

18     uos non sui sostenens · eseing mel

19     uostre nom crezens · in nomine

20     patris (et) filii (et) sp(iritu)s s(an)c(t)i amens ·

PAlv 323.15 (B 63)         

21     Peire daluernge.

22     DEiostals breus iorns els loncs

23     sers · Qan lablanca aura bru

24     nezis · uuoill que branc ebruoill

25     mos sabers · don nou ioi que(m) fruig

26     emfloris · car del doutz fuoill uei

27     clarzir los garrics · p(er) qeis retrai

28     entrels enois els freis · lo rossignols

29     el tortz elgais elpics ·

35vB

01     Contraisso magradal parers · damor

02     loindan ede uezis · car pauc ual leuars

03     ni iazers · acel ses lieis cui es aclis · ca

04     mors uol gauch eguerpis los enics

05     equi sesgau alora qes destreis · bem

06     par qadreich li uol esser amics ·

07     Qieu uei ecrei esai qes uers · qamors

08     engraissa emagrezis · lun ab trichar

09     lautre ab plazers · elun ab plor lau

10     tre ab ris · lo cals qeis uol nes mane(n)s

11     omendics · p(er) qieu am mais so q(ue)nai

12     qesser reis · ni ducs nicoms descotz

13     ni degalics ·

14     Ges eu nonsai lor capteners · Mas so

15     fre cuna maconquis · don reuiu iais

16     enais ualers · tals que denans lim

17     tressaillis · car nomen qer men uen

18     destrics · tant tem qel mieills laise

19     prendal sordeis · on plus nai cor me

20     pens car non ten gics ·

21     Acar si fos delsmieus uolers · lo sieus

22     rics coratges deuis · desque madomp

23     nam tol poders · de so deqieu plus lai

24     requis · Mas noill sai dir lausengas

25     ni prezics · Mas meillor cor lai trop q(ue)

26     non pareis · sella nol sap morrai me(n)

27     totz antics ·

28     Tant mes doutz efis sos uezers · pel

29     ioi qem nes alcor assis · esobretot lo

36rA

01     bos espers · Qieu nai p(er)que men enri

02     quis · canc nofui mais tant coartz

03     nimendics · abqieu lauis alqes aqui

04     mezeis · nom saubes far degran pau

05     bretat rics ·

06     So es gaugz eiois eplazers · Que a

07     moutas gens abellis · eson pretz mon

08     ta grans poders · esos iois sobreseig

09     noris · Qenseignamens ebeutatz les

10     abrics · dompneis damor qen lieis ses

11     pan ecreis · plens de doussor uertz e

12     blancs cu(m) es nics ·

13     Perqieu mipens ia noten desrahics ·

14     can me conquis enluoc onme zais ·

15     plus que sem des franssa loreis loics ·

16     En aqest uers sapchan uilans andr

17     ics · Que daluernge mande com ses

18     dompneis · no ual ren plus que bels

19     maluatz espics ·

PoCap 375.B.A (B 64)         

36vA

01     POns decapduoill si fo deleues

02     cat don fon Guillems desain

03     leidier · rics hom fo mout egentils

04     bar · esabia ben trobar euiular eca(n)

05     tar · e fo bons caualliers darmas e

06     gen parlans egen dompneians · e

07     grans ebels eben enseignatz · efort

08     escars dauer · mas si sencobria ab

09     gen acoillir (et) ab honar desa p(er)sona ·

10     Et amet p(er)amor mado(m)pna nalaz

11     aiz de mercuer · moiller den ozill de

12     mercuer q(ue) fo filla den bernart dan

13     dusa dun honrat baron qera dela

14     marca deproenssa · Mout lamaua e

15     lauzaua · e fetz maintas bonas ca(n)

16     sons della · etant qant ella uisqet

17     non amet autra dompna · eqand

18     ella fo morta el se crozet e passet

19     houtramar elai moric ·

PoCap 375.23 (B 65)         

36vB

01     tAnt ma do

02     nat fin cor

03     eferm uoler ·

04     leials amors

05     que ia nom

06     partrai mais ·

07     deuos do(m)pna

08     on ai tot mo(n)

09     esper · tant etz plazens cortesa ab ditz

10     uerais · franca gentils gaia ab homil

11     semblan · bella plazens si que non es

12     adire · negus bos aips · com puosca en

13     dompna eslire · epois tant es uostre

14     rics pretz poiatz · sofretz qieus am car

15     uuoill so qa uos platz ·

16     Bona dompna tant mauetz en po

17     der · Q(ue) sim faitz be anc hom nofo pl(us)

18     gais · esim faitz mal (et) non uoletz

19     auer · franc chausimen ies p(er)tant

20     nom nirais · on plus men duoill

21     anz uos am ses engan · sabetz p(er)q(ue)

22     uos sui hom eseruire · qades conssir

23     qant ualetz (et) albire · car uenir deu

24     lo guizerdos elgratz · tant ai soffert

25     lonctemps lafan enpatz ·

26     Pauc a desen ecuida mout saber · cel

27     que cuida qieu damar uos me lais ·

28     car on pluc uauc dautras do(m)pnas

29     uezer · nim loing deuos ni ai cor que

37rA

01     menlais · emais parter non puosc qe(m)

02     tenga dan · car eu non part mon cor

03     nimondesire · anc non amet ben len

04     puosc escondire · anz es necis desa

05     mans esprouatz · Qui ditz caisso qom

06     plus uol es foudatz ·

07     Anc puois non fetz segles mas decha

08     zer · Que hom blasmet amor nin dis

09     tals ais · delas dompnas que solion

10     mais ualer · pelz caualliers cui atorn

11     atz sauais · fals noirimens · et esmolt

12     malestan · Q(ue) luis feignon lautren uo

13     lon maldire · delas meillors p(er)cai dreig

14     qem nazire · qa totas sui francs efis

15     e priuatz · p(er)uos dompna acui me sui

16     donatz ·

17     Totas las uuoill honrar ecar tener ·

18     car p(er)uos uaill entotz ualens assais · e

19     ies p(er)so dompna nous cal temer · endr

20     eich damor qieu uas autre meslais ·

21     car uos mifaitz amar deport echan ·

22     cortz edompneis ioi esolatz erire · car

23     de ren als non son mei dolz cossire · per

24     qem degra si fos adreig iutgatz · ualer

25     merces efranca humilitatz ·

26     Auos mi rend p(er)far uostre coman · bo

27     na dompna sitot non sui iauzire · faiz

28     me ioios opensatz tost daucire · Qe si

29     luna non faitz ben uuoill sapchatz ·

37rB

01     Q(ue) caia dich nonfui enamoratz ·

PoCap 375.7 (B 66)         

02     Pons decapduoill.

03     DEtotz chaitius sui eu aquel

04     que plus · aigran dolor esofre

05     gran tormen · p(er) qieu uolgra morir

06     efora gen · Qieu maucises pois ta(n)t

07     sui esp(er)dutz · Q(ue) uiures mes marri

08     mens (et) esglais · pois morta es ma

09     dompna nalazais · Greu penssar fai

10     lira nil dol nil dan · Mortz trahiritz

11     ben uos puosc enuer dire · Q(ue) non po

12     guetz el mon meillor aucire ·

13     Ai cum fora garitz (et) ereubutz · sadeu

14     plagues qieu fos primieiramen · Morz

15     las chaitius non uuoill mais lon

16     gamen · uiure apres lieis reis p(er)do

17     nail ihesus · dieus poderos dreituriers

18     euerais · saluaire crist nomnatz so

19     bretotz gais · larma rendetz saint

20     peire e sain iohan · Q(ue) tuich li ben i

21     son com puosca dire · edetotz mals

22     lapot hom escondire

23     Seigner benla deuem plaigner chas

24     cus ·Q(ue)anc nofo hom ne uis tant a

25     uinen · Q(ue) ual beutatz nibos pretz ma(n)

26     tengutz · niq(ue) ual sens honors niso

27     latz gais · Gens acuillirs ni nuills

28     cortes essais · nique ualon franc

29     dich ni faich prezan · segles dolens

37vA

01     debon cor uos azire · Mout ualez pauc

02     pois lo mieills nes adire ·

03     Iois es delitz eiouens es p(er)dutz · etotz

04     lomons es tornatz e nien · car comte

05     educ emaint baron ualen · nerant

06     plus pro canc nolaui negus · emil

07     dompnas ualiant p(er)lieis mais · Mas

08     ar podem saber cab nos sirais · nostre

09     seigner quelafetz ualer tan · caissi nos

10     uolc tolre solatz e rire · edonar mais

11     dafan edecossire ·

12     Ay cals dans es demidonz nazalais ·

13     nonpuosc als far mas detotz iois mi

14     lais · epren comiat dechantar der e

15     nan · eplaing eplor emaint coral

16     sospire · Mant mes p(er)lieis en angoi

17     sos martire ·

18     Amics nandrieu camiat son miei

19     desire · ni ia damor non serai mais

20     gauzire ·

PoCap 375.20 (B 67)         

21     Pons decapduoill.

22     SI cum cellui qa pro de ualedors ·

23     eil faillon tuich ia tant non

24     er amatz · enla sazon qes desauen

25     turatz · Mifaill midonz car conois

26     que amors · Mifai p(er)lieis morir a

27     greu tormen · esom pogues far del sieu

28     faillimen · uas mil feira mas mei(n)s

29     enual socre · bar qui dechai aisso q(ue)

37vB

01     uencut ue ·

02     Aisso sai eu qes dans edeshonors · qui

03     non acor los desapoderatz · Q(ue)ia castels

04     freuols fort assetgatz · Mout longa

05     men nois tenra ses socors · esil seigner

06     de cui es nol defen · ensa colpa lo pert

07     pois longamen · aissi p(er)dra mado(m)pna

08     al sieu tort me · si nom socor ar qand

09     li clam merce ·

10     Perdre nompot p(er)tal qieu am aillors ·

11     pero sim sui lonc temps de lieis loig

12     natz · qai fait semblan qem nera totz

13     laissatz · p(er)essaiar sil plagra ma foll

14     ors · esagues mes en autra mon ente(n) ·

15     ben ai proat quil nagral cor gauzen ·

16     sieu mi partis delieis mas noil ual

17     re · Que ies mos cors nois pot partir

18     de se ·

19     Bella dompna uaillam uostra ualors ·

20     Qanc nuills chaitius destreitz nimal

21     menatz · no saup tant gen sofrir so

22     mal enpatz · epois lomals mes delieitz

23     esabors · p(er)amor dieu ecar uos sera gen ·

24     aiatz demi calacom chausimen · Que

25     uostrom sui (et) sim deignatz far be · sai

26     q(ue) faretz cortesia emerce ·

27     Uostre bel huoill uostra fresca colors ·

28     uostre rics pretz uostra fina beutatz ·

29     mifant auer de uos plus dur solatz ·

38rA

01     ies nomagrops fos faitz lo miradors ·

02     on uos miratz uostre cors bel e gen ·

03     franc eioios amoros eplazen · corgoil

04     menfaitz equi bon pretz mante · or

05     goills nois taing uas los sieus nis

06     coue ·

07     Mon plus leial sieu uos uis plus so

08     uen · Mieills nanera mi e uos eissa

09     men · Qieu saubra uos consseillar e

10     uos me · pero negus non sap asos ops

11     re ·

PoCap 375.1 (B 68)         

12     Pons decapduoill.

13     AIssi mes pres cum cellui que cer

14     can · uai bon seignor enesaia

15     ganre · el honron tuich eil fant uo

16     lontier be · en chausis un tot sol qui

17     ren nol blan · nil fai honor mas sol

18     car lacuoill gen · ecar losap sobre

19     totz plus ualen · amal miltans en

20     perdos mais seruir · Qelz autres totz

21     don si pogra gauzir ·

22     Et es razos edreitz almieu semblan ·

23     com lo meillor am mais p(er)bona fe · si

24     tot noil ual fols es qui sen recre ·

25     Mas serua ades eia ren noil deman ·

26     Q(ue) ben qier hom aseignor conoissen ·

27     Quil honra el seru doncs sieu am

28     finamen · Midonz cui sui ben men

29     deu iois uenir · Qeil gensser es com

38rB

01     puosca elmon chausir ·

02     Si tot mauci debon cor ses engan ·

03     Mi rent sil plai ensa franca merce ·

04     canc pois laui non aic poder enme ·

05     Mas damar lieis e defar son coman ·

06     tant qant lauei me tel uezer gau

07     zen · eqan men part sui ental pes

08     samen · Q(ue)chantan plor em uol lo

09     cors partir · enaissim fai samors uiu

10     re emorir ·

11     Dieus q(ue)lafetz tant bella etant pre

12     zan · li salf eil gart lobon pretz qil

13     mante · Q(ue) nona hom tant dur cor

14     si la ue · noil port honor aissi uai

15     meilluran · tant cu(m) couen aualor

16     (et) a sen · fai abellir sos faitz a tota

17     gen · et als meillors si sap mieills

18     far grazir · entotas res segarda

19     de faillir ·

20     Tant fort conois tot qant les benestan ·

21     p(er) qieu sui mortz si demi noil

22     soue · e si amors a nuill poder en se ·

23     pois mi destreing forsses lieis sol

24     daitan · Q(ue) noil enoi sil uauc qerre

25     humilmen · Q(ue) nom fassa languir

26     tant longamen · Quil chanta eri·

27     et eu planc esospir · enpert souen

28     lomaniar eldormir ·

29     Bels cortes cors p(er)uos lais ueramen ·

38vA

01     ric ioi daillors edeuos nolaten · eies

02     p(er)tant non puosc mon cor partir · Q(ue)

03     mais emieills uos am qieu nous sai

04     dir ·

05     Naudiartz am pel bon pretz q(ie)u naug

06     dir · emon andrieu uei totz iorns en

07     antir ·

FqMars 155.B.A (B 69)         

39rA

01     FOlquetz demarseilla sifon de

02     marseilla · fills dun mercadier

03     q(ue) fo degenoa q(ue)ac nom ser amfos · e

04     qan lo paire moric sil laisset mout

05     dauer · etel entendet enpretz (et) en ho

06     nor · efomout grazitz (et) honratz p(er)lo

07     rei richart e p(er) lo bon comte Raimon

08     de tolosa (et) p(er) en barral demarseilla

09     losieu seignor · Mout trobaua echan

10     taua ben · emout fo auinens hom de

11     la p(er)sona · (et) entendia se enlamoiller

12     den barral lo sieu seignor · epregaua

13     la enfazia sas chanssons · mas anc

14     p(er) precs ni p(er) chanssons noi poc trobar

15     merce p(er) que elleil fezes nuill don

16     en dreich damor · p(er) que el se plaing

17     totztemps damor ensas chanssons ·

18     Et auenc si quela dompna moric

19     enbarrals lomaritz dellac moric a

20     tressi que tant lauia faich donor e

21     daplazer · el reis richartz · ebos coms

22     Raimons · elbons reis namfos · don

23     el p(er) tristessa dela dompna edels prin

24     ces qieu uos ai diz abandonet lomo(n)

25     e rendet se alorden decistel ab tota

26     soa moiller (et) ab dos sos fills que el

27     auia · epois fo faitz abas duna rica

28     abadia que es enproenssa quea no(n)

29     lo terondet · eportet se lai tant ben q(ue)

39rB

01     pois fon faitz euesques detolosa

02     elaidefinet emoric ·

FqMars 155.21 (B 70)         

03     sI tot me sui

04     atart aper

05     ceubutz · ai

06     si cum cel

07     qatot p(er)dut

08     eiura · Que

09     mais non

10     ioc a gran

11     bonauentura · Mo dei tener car me soi

12     conogutz · delgran engan camors

13     uas mi fazia · cab bel semblan ma

14     tengut enfadia · Mais de detzans a

15     lei demal deutor · cades promet mas

16     ren non pagaria ·

17     Ab bel semblan que fals amors adutz ·

18     satrai uas lieis fols amans esatura ·

19     col papaillols qatant folla natura ·

20     Qeis met el foc p(er) la clartat que lutz ·

21     Mas eu men part esegrai autra uia ·

22     sos malpagatz qestiers nomen par

23     tria · esegrai laip detot bon sofridor ·

24     cu(m) plus sirais eplus fort somelia ·

25     Pero nois cuich sibem sui irascutz ·

26     sitot medic enchantan ma rancu

27     ra · ial diga ren que sia outra mesu

28     ra · Mas ben sapcha qa sos ops sui per

29     dutz · qanc sobre fre nom uolc me

39vA

01     nar un dia · anz mifetz far mon po

02     der tota uia · et ancsempre cauals

03     degran ualor · Quil biorda trop so

04     uen cuoill feunia ·

05     Fols forieu ben mas sui men reten

06     gutz · car qui ab plus fort desis des

07     mesura · fai gran foudat eneis en

08     auentura · nes de son par qesser en

09     pot uencutz · edeplus freuol desi es

10     uilania · p(er) qanc nom plac ni(m)platz

11     sobranssaria · pero ensen deu ho(m) gar

12     dar honor · car sen aunit nonpretz

13     plus que foillia ·

14     Perso amors mesui eu recrezutz ·

15     de uos seruir que mais non aurai

16     cura · qaissi cum prezom plus lai

17     da peintura · deloing nofai qand

18     es depres uengutz · prezaua ieu

19     uos mais qand nous conoissia · e

20     sanc naic pauc mais nai q(ie)u non

21     uolria · caissi mes pres cum alfol

22     orador · Que dis qaurs fos tot q(ua)nt

23     el tocaria ·

24     Bels nazimans samors uos des

25     treignia · uos entotztemps eu uos

26     conseillaria · sol uos membres q(ua)nt

27     eu nai de dolor · ni qant de ben ia

28     mais nous encalria ·

29     En plus leial sab los huoills uos

39vB

01     uezia · aissi cum fatz ab lo cor tota

02     uia · so qieu dich poiria auer ualor ·

03     Qieu qier conseill econseill uos daria ·

FqMars 155.7 (B 71)         

04     folquetz demarseilla.

05     CHantars metorna adafan · q(ua)n

06     mi souen denbarral · e pois da

07     mor plus nom cal · non sai cum ni

08     deque chan · Mas qecs demanda cha(n)

09     so · enoil cal dela razo · catressi mes

10     ops la fassa · de nuou cum los motz el

11     so · epuois forssatz ses amor · chant

12     p(er) deute defollor · pro er mos chans

13     cabalos · si non es auols ni bos ·

14     Amador son dun semblan · eill ric

15     cobe datretal · cades ab dolor mortal ·

16     Merma lor gaugz on mais an · qen

17     luoc defenestra so · Que merma som

18     hi apo · on plus pren qecs so q(ue) cassa ·

19     plus a del segre ochaio · p(er) qieu teing

20     cel p(er) meillor · Q(ue) rei ni emp(er)ador · Qui

21     celz mals aibs uenz amdos · Q(ue) ue(n)sols

22     plus dels baros ·

23     Bon fora som prezes tan · dieu cu(m) si

24     ni ben cum mal · Mas so prezom q(ue)

25     non ual · eson pro ten hom a dan · p(er)

26     qieu nous aus uostre pro · dir chan

27     tan que non sap bo · al segle ni cre

28     qeil plassa · qel derei si somal no · en

29     pero laich deshonor · puos dir sil turc

40rA

01     entre lor · son uencut ni baissat ios ·

02     pois tuich uencut uensson nos ·

03     Bens uensson pois nuill deman · no

04     fam delanta mortal · esi nos fossem

05     leial · tornerans ad honor gran · cus

06     cortes geins de dieu fo · Qeil ric tro

07     besson p(er)do · Qeis fant plus freuol

08     deglassa · Qui dastinenssals somo ·

09     Mas conqueren ab lauzor · na dieus

10     pres enson labor · Mainz que ia co(n)fes

11     sios · non plagra saqui no fos ·

12     Doncs nostre baron que fan · nil reis

13     engles cui dieus sal · cuida auer fait

14     son iornal · Mout hi aura fait engan ·

15     sil afait la messio · et autre fai laprei

16     so · Q(ue) lemp(er)aireis p(er)cassa · cum dieus

17     cobres sa reio · Q(ue) primiers cre qei socor ·

18     si dieus li rent sa honor · beis taing

19     tant es rics lo dos · caitals sial gui

20     zerdos ·

21     Naziman mout mi sap bo · e mout

22     enpretz mais ualor · cab enbarral

23     mon seignor · es mortz pretz emessi

24     os · aissi cu(m) sanc res non fos ·

25     Entotztemps (et) eu euos · em luns p(er)

26     lautre ioios ·

FqMars 155.10 (B 72)         

27     folquetz demarseilla.

28     GReu feira nuills hom faille(n)ssa ·

29     sitant teusses son bon sen · cu(m)

40rB

01     lo blasme dela gen · Qui iutga des

02     conoissenssa · Qieu faill car lais p(er)

03     temenssa · delblasme desconoissen ·

04     Qencontramor nomen pren · Qeissa

05     men notz trop sofrenssa · cum leus

06     cors ses retenenssa ·

07     Car enuostra mantenenssa · memis

08     amors franchamen · eforai mortz

09     ueramen · si no fos ma conoissenssa ·

10     Mas non aiatz mais crezenssa · Q(ie)u

11     man sicu(m) suoill plaignen · ni moi

12     ra oimais tant souen · Q(ue) mas chan

13     sos enparuenssa · nauiant meins

14     deualenssa ·

15     Eia merces nouos uenssa · permi

16     qieu nolai aten · anz mestarai pla

17     namen · ses uos pois tant uos agen

18     sa · francs debella chaptenenssa ·

19     sieu puosc qen aissom nenten · e

20     cill sofrant lo tormen · Que fant p(er)

21     folla entendenssa · anz del pechat

22     penedenssa ·

23     Esim degratz dar guirenssa · car

24     mieills gazaigna eplus gen · Qui

25     dona qaicel qui pren · si pretz na ni

26     benuolenssa · Mas uoutz es enuil

27     tenenssa · uostra fars (et) en nien · com

28     uos sol dar er uos uen · elais men

29     car ai sabenssa · demal dir (et) estene(n)sa ·

40vA

01     Mas eu auia pliuenssa · tant qant

02     amei follamen · enaisso com uai di

03     zen · ben fenis qui mal comenssa ·

04     don eu auia entendenssa · Q(ue) p(er) proar

05     mon talen · Macsetz mal comenssa

06     men · Mas er conosc apresenssa · Qe

07     totztemps magra tenenssa ·

08     Naziman al uostre sen · edentotzte(n)s

09     issamen · Mi teing damor quepar

10     uenssa · ne fatz mas pauc uos a

11     genssa ·

FqMars 155.22 (B 73)         

12     folquetz demarseilla.

13     TAnt mabellis lamoros penssa

14     mens · Q(ue) ses uengutz emon

15     fin cor assire · p(er)que noipot nuills

16     autres pens caber · nimais negus

17     nomes doutz ni plazens · qadoncs

18     uiu sas qan maucioill cossire · efin

19     amors aleuia mo martire · Qem p(ro)

20     met ioi mas trop lom dona len · cab

21     bel semblan matirat longamen ·

22     Bensai que tot qant fatz es dreitz

23     niens · eu qen puosc als samors me

24     uol aucire · Qa escien ma donat tal

25     uoler · Q(ue)ia non er uencutz ni recre

26     zens · uencutz si er qaucir mant li

27     sospire · tot soauet puois delieis cui

28     desire · non ai socors ni daillors nol

29     aten · ni dautra amor non puosc

40vB

01     auer talen ·

02     Bella dompna sius platz siatz sofrens ·

03     del ben qieus uuoill qieu sui del mal

04     sofrire · epois lomals nom poira dan

05     tener · anz mer semblan qel partam

06     engalmen · esa uos platz qen autra

07     part me uire · ostatz de uos las beu

08     tatz el douz rire · el bel semblan q(ue) ma

09     follis mon sen · pois partir mai de uos

10     mon escien ·

11     Atotz iorns metz plus bella eplus pla

12     zens · p(er) qien uuoill mal als huoills

13     ab qeus remire · car amon pro nous

14     poiriant uezer · et amon dan uezous

15     trop sotilmen · Mos dans non es so sai

16     mas nom nazire · anz es mos pros do(m)p

17     na p(er)qieu malbire · si maucietz q(ue) nous

18     estara gen · car lo mieus dans uostre

19     ser eissamen ·

20     Perso dompna nous am sauiame(n)s ·

21     Qa uos sui fins (et) amos ops trahire ·

22     eus cuich p(er)dre emi non puosc auer ·

23     eus pens nozer (et) ami sui nozens ·

24     p(er)so nous aus mon dan mostrar ni

25     dire · Mas alesgar podetz mon cor deui

26     re · ar lous cuig dir (et) aras men re

27     pen · eport ne als huoills uergoigna

28     et ardimen ·

29     Trop uos am mais dompna q(ie)u nous

41rA

01     sai dire · ecar anc iorn aic dautramor desire · nomen penet anz uos uos am

02     p(er) un cen · car ai proat lautrui chap

03     tenemen ·

04     Uas nems ten uai chanssos qui qeis

05     nazire · car gauch nauran segon lo

06     mieu albire · las tres dompnas a cui

07     eu te presen · car ellas tres ualon ben

08     dautras cen ·

FqMars 155.1 (B 74)         

09     folquetz demarseilla.

10     AMors merce no moira tant so

11     uen · Q(ue) iam podetz uiatz del tot

12     aucire · Q(ue) uiurem faitz emorir mescla

13     men · et enaissi doblatz me mo mar

14     tire · pero mieitz mortz uos sui hom eser

15     uire · el seruizis es mi miltans plus

16     bos · Que de nuill autra auer rics gui

17     zerdos ·

18     Perqer pechatz amors so sabetz uos ·

19     si maucietz pois uas uos nomazire ·

20     Mas trop seruirs ten dan maintas sa

21     zos · Q(ue) son amic enpert hom so aug dire ·

22     Qieus ai seruit (et) ancar nomen uire ·

23     ecar sabetz cal guizerdon naten · ai

24     p(er)dut uos el seruir eissamen ·

25     E uos dompna q(ue) auetz mandamen ·

26     forssatz amor e uos cui tant desire · no(n)

27     ies p(er)mi mas p(er) dreich chausimen · e

28     car plaignen uon pregon mei sospire ·

41rB

01     Q(ue)mon cor plor qan uezetz los oills

02     rire · Mas p(er) paor qeus sembles eno

03     ios · engan mi eis etrac mal enper

04     dos ·

05     Non cuiera uostre cors orgoillos · po

06     gues elmieu tant lonc desir assire ·

07     Mas p(er) paor qieu fezes dun dan dos ·

08     nous uolria tot mo maltraich deuire ·

09     a car uostroill no uezon mo marti

10     re · Qadoncs nagrant merce mon

11     escien · dun dolz esgart siuals da

12     mor paruen ·

13     A uos uolgra mostrar lo mal qieu

14     sen · et als autres celar (et) escondire ·

15     car nol puosc plus tener celadame(n) ·

16     doncs sieu nom sai cobrir qui mer

17     cobrire · ni qui mer fis sieu eis me

18     sui trahire · Qui se non sap celar no(n)

19     es razos · Qel celon cill acui non es

20     nuills pros ·

21     Domnal fin cor qieus ai nous pot

22     hom dire · Mas sa uos platz so qieu

23     lais p(er) nonsen · restauratz uos enbon

24     entendemen ·

25     Mas nazimans ditz qieu lisui tra

26     hire · el entotztemps car eu men

27     fatz gignos · car tot mon cor non re

28     trac ad amdos ·

29     

FqMars 155.16 (B 75)         

41vA

01     folqetz demarseilla.

02     PEr dieu amors ben sabetz uera

03     men · cum plus dissen plus po

04     ia humilitatz · et orgoills chai on

05     plus aut es poiatz · don dei auer ga

06     uch euos espauen · cancse(m) mostratz

07     orgoill contra mesura · ebraus respos

08     amas humils chanssos · p(er) qes sem

09     blan que lorguoills caia ios · capres

10     bel iorn ai uist far nuoich escura ·

11     Mas uos nonpar poscatz far faillime(n)·

12     pero qan faill cel qes pros ni presatz ·

13     tant qant ual mais tant nes plus

14     encolpatz · Qenla ualor poiail colpa

15     edissen · eqand hom tot p(er)dona forfai

16     tura · ia del blasme noil sera faitz

17     p(er)dos · ecel reman emalas sospeissos ·

18     Qamainz met cel qui uas un des

19     mesura ·

20     Blasmena hom echascus cela sen ·

21     p(er) qenlengan en es plus galiatz ·

22     aicel quel fai que cel qes engan

23     atz · edoncs amors p(er)qo faitz tant

24     souen · cu(m) plus uos seru chascuns

25     plus sen rancura · e de seruir tai(n)g

26     cals que guizerdos · pretz o amics

27     meilluramens o dos · Meins dun

28     daqelz par fols qui si atura ·

29     Doncs fui eu fols qei mis lo cor el

41vB

01     sen · sens nofon ies enans fo grans

02     foudatz · car cel es fols qui cuia esser

03     senatz · esap hom mais ades cu(m) plus

04     apren · canc pois merces que ual mais

05     que dreichura · no ualc ami ni ac po

06     der en uos · pauc misembla magues

07     ualgut razos · p(er) qieu fui fols car anc

08     de uos aic cura ·

09     Mas er sui rics car en uos non enten ·

10     Qen cuiar es riquesa epaubretatz ·

11     car cel es rics qui sen ten p(er) pagatz · e

12     cel paubres qen trop ricor senten · per

13     qieu sui rics tant grans iois mase

14     gura · Qan pens cum sui tornatz des

15     amoros · cadoncs era marritz er sui

16     ioios · perqieu moteing agran bona

17     auentura ·

18     Cortesia non es als mas mesura · e

19     uos amors nosaubetz anc q(ue) fos · Mas

20     eu serai tant plus cortes q(ue) uos · Qal

21     maior brui celarai ma rancura ·

22     A naziman (et) antotztemps tatura ·

23     chanssos car es lor edelor razos · catressi

24     son cum eu pauc amoros · Mas fant

25     semblan de so don non ant cura ·

FqMars 155.11 (B 76)         

26     folqetz demarseilla.

27     IA non cuig hom qieu camie mas

28     chanssos · pois nois camia mos cors

29     ni ma razos · car sim gauzis damor

42rA

01     eu men lauzera · Mas sien mentis

02     nom seria nuills pros · catressim ten

03     cum si sol enbalanssa · desesp(er)at ab

04     alqes desp(er)anssa · pero nom uol deltot

05     laissar morir · p(er)so qem puosca plus

06     souen aucir ·

07     Mas er es so qanc non cuiei que fos ·

08     Qiem sui tornatz demi meteusielos·

09     contra midonz que ia non corteiera ·

10     Mas tot conseil qad amor sia bos · nai

11     essaiat epois re nomenanssa · tot li

12     farai de desamar semblanssa · ai las

13     qai dich anz men degra cobrir · edoncs

14     oimais ia sap tot mon albir ·

15     Dompna ben uei que nom ual ochaios ·

16     camors non uol q(ue)iaus sia gignos · m(er)

17     ce uos clam que nomen lais enq(ue)ra ·

18     tant es mos cors de uostramor coitos ·

19     uolcsetz sius platz complir la deuina(n)

20     sa · com ditz qieu ai dautramor benana(n)

21     sa · eqieus pogues cubertamen iauzir ·

22     el bruitz uengues delai on sol uenir ·

23     Bon esp(er)anssa tal paor ai de uos · Qer

24     men conort (et) eran sui doptos · peroil

25     paors tem so qapoderera · Mas un con

26     ort ai damor asazos · cab tal poder mi

27     mostra ma pesanssa · Qan plus nom

28     pot donar demalestanssa · efai esfortz

29     qui pot essems soffrir · ira epoder decel

42rB

01     quil uol delir ·

02     Mas si no fos que grans meillura

03     zos · es detort fait qand homnes o

04     blidos · ia mais amors a tal tort no(m)

05     menera · sieu ia pogues tornar des

06     amoros · p(er)o leus cors tol mainta ben

07     ananssa · Qien uei faillir mains p(er)

08     que nai doptanssa · Qal faillimen

09     dautrui taing com semir · p(er) so qom

10     gart si meteus defaillir ·

11     Ai na ponssa cal esfortz fatz per uos ·

12     car aras chant enai nuilla alegran

13     sa · Qeil mortz demon seignor mi des

14     enanssa · car uos sabetz quel solia

15     chausir · cui deuia hom honrar ni

16     enantir ·

17     Uas naziman ten palais etenanssa ·

18     pois antotztemps edilor ses doptan

19     sa · Q(ue)totz aitals sui cum eu eis mal

20     bir · enomen pot nuills faitz enfa

21     dezir ·

FqMars 155.18 (B 77)         

22     folqetz demarseilla.

23     SAl cor plagues ben fora oimais

24     sazos · defar chanssos p(er)ioia ma(n)

25     tener · Mas trop mi fai mauentura

26     doler · Qand eu regart loben elmal

27     qieu nai · Que rics dizon qieu sui

28     eque bem uai · Mas cel qo ditz non

29     sap ies ben lo uer · Que benananssa

42vA

01     nonpot negus auer · denuilla ren

02     mas deso qal cor plai · p(er)que namais

03     us paubres qes ioios · cus rics sesioi

04     qes tot lan cossiros ·

05     Esi anc iorn fui gais ni amoros · ar

06     non ai ioi damor nilen esper · ni au

07     tres bes nom pot al cor plazer · ans

08     mi semblon tuich autre ioi esmai · p(er)o

09     damor qel uer uos endirai nomlais

10     deltot ni no men puosc mouer · enan

11     non uau ni non puosc remaner · ai

12     si cu(m) cel qen miei del albre estai · Qes

13     poiatz tant que non pot tornar ios ·

14     ni sus non uai tant li partemeros ·

15     Pero nom lais sitot ses p(er)illos · cades

16     non poie sus amon poder · edeuriam

17     dompnal fins cors ualer · car conois

18     setz que ia nom recreirai · cab ardi

19     men apoderom lesglai · enon te(m) dan

20     que men puosca eschazer · per qeus

21     er gen sim deignatz retener · el gui

22     zerdos er aital cum seschai · Qen eis

23     lo don len es faitz guizerdos · acelq(ui)

24     sap dauinen far sos dos ·

25     Doncs si merces a nuill poder enuos ·

26     traia senans si iam uol protener ·

27     Qieu nomen fi en precs niensaber ·

28     ni enchanssos mas car conosc esai ·

29     q(ue) merces uol so que razos dechai · p(er)

42vB

01     qieu uos cuig ab merce conquerer ·

02     Q(ue)mes escutz contral sobreualer · Qieu

03     sai enuos p(er)qem met enessai · de uostr

04     amor so qem ueda razos · Mas ill me

05     fai cuiar qauinen fos ·

06     Aso conosc qieu sui trop paoros · car

07     al come(n)samen mendesesper · emas chan

08     sons pois uuoill merce querer · faraio

09     doncs aissi col ioglars fai · aissi cum

10     mou mon chant lo fenirai · desesp(er)atz

11     pos doncs noi posc saber · razon p(er) qeil

12     deia demin caler · Mas tot lomeins ai

13     tant iretendrai · Qinz emon cor lama

14     rai arescos · edirai ben delieis en mas

15     chanssos ·

16     Mentir cuiei mas estra grat dic uer ·

17     Qan mestaua trop mieills caras no

18     fai · ecuiei far creire so que no fos · Mas

19     malmongrat sauerant mas chansos ·

20     Si nazimans sabia so qieu sai · dir

21     poiria cuna pauca ochaios · notz enam

22     or plus que noi ual razos ·

FqMars 155.5 (B 78)         

23     folqetz demarseilla.

24     BEn ant mort mi elor · Mei huoill

25     galiador · p(er)qeis taing cab els

26     plor · pois ill so ant merit · Qental do(m)p

27     na ant chausit · don ant fait faillime(n) ·

28     equi trop poia bas dissen · pero en sa

29     merce mi ren · Qieu non cre ies que

43rA

01     merces aus faillir · lai on dieus uol

02     totz autres bes aizir ·

03     Esi conosc damor · Q(ue) mos dans la sa

04     bor · Q(ue) so don ai largor · Mifai prezar pe

05     tit · epoignar adestrit · ental que sim de

06     fen · so que menchaussa uau fugen · e

07     so qem fuich eu uau seguen · aissi non

08     sai cossim posca garir · Qensems non

09     puosc encaussar efugir ·

10     Ar auiatz gran follor · Qar ditz sui per

11     paor · Mas tant tem la dolor · damor q(ue)

12     ma sazit · Q(ue) som fai plus ardit · de mo

13     strar mon talen · alieis qem fai ueillar

14     dormen · donc ai p(er) paor ardimen · aissi

15     cum cel qestiers non pot gandir · Que

16     uai totz sols entre cinccens ferir ·

17     Pros dompna cui ador · restauratz en

18     ualor · Mi ab uostra lauzor · camdui

19     em afeblit · car metetz enoblit · Miq(ue)us

20     am finamen · Q(ue) cill qo sabon uant di

21     zen · Q(ue) mal seruir fai mainta gen · car

22     p(er) qieus am ta(n)t que dals non conssir ·

23     pert mi euos gardatz sim dei marrir ·

24     Eia ongan p(er)flor · nom uiratz chanta

25     dor · Mas prec demon seignor · lobon rei

26     cui dieus guit · daragon man partit ·

27     dira edemarrimen · p(er) qieu chant tot

28     forsadamen · et al sieu plazen manda

29     men · lisieu amic non deuon contradir ·

43rB

01     Qalz enemics uei qeis fai obezir ·

02     Sai ala dolor deladen · uir la lengua

03     lieis cui mi ren · et er merces sil me

04     deigna acuillir · Q(ue)maint bon luoc

05     fatz son ric pretz auzir ·

06     Bels nazimans dieus me gart de

07     faillir · uas lieis qui faill uas mi so

08     auses dir ·

FqMars 155.14 (B 79)         

09     folqetz demarseilla.

10     MOlt ifetz gran pechat amors ·

11     Qan liplac qeis meses en me ·

12     car merce noi aduis ab se · abque sa

13     dousses ma dolors · camor pert son

14     nom el desmen · et es desamors pla

15     namen · pois merces noipot far so

16     cors · acui fora pretz (et) honors · pois

17     ill uol uencer totas res · cuna uetz

18     la uences merces ·

19     Si nous uens uencutz sui amors ·

20     uencer nous puosc mas abmerce · e

21     sintre tans mals nai un be · ia nous

22     er dans ni deshonors · ecuiatz uos

23     qeus esteu gen · car me faitz plaign(er)

24     tant souen · anz enual meins uostra

25     lauzors · perol mals mi fora doussors ·

26     si laut ram enq(ue)ram sui pres · Mi plei

27     es merceian merces ·

28     Mas trop ma adirat amors · car ab

29     merce si desaue · perol mieils delmieils

43vA

01     qez hom ue · Midonz q(ue) ual mais q(ue)

02     ualors · enpot leu far acordamen ·

03     Q(ue) maior na faich p(er)un cen · qui ue

04     cum la neus eil calors · so es la blan

05     qessa el colors · sacordon enlieis se(m)

06     blans es · camors si acort emerces ·

07     Mas nonpot esser pos amors · non o

08     uol ni midonz socre · p(er)o demidonz

09     nonsai re · canc tant nomen follic

10     follors · Qeil auses dir mon pessame(n) ·

11     Mas cor ai qem cabdel ab sen · ab lar

12     dimen qem tol paors · pero esperars

13     fai la flors · torn enfruig edemido(n)z

14     pes · Qesp(er)an lauenssa merces ·

15     Estiers non puos durar amors · e

16     non sai cossi sesdeue · demon cor q(ue)

17     sius ha eus te · Q(ue) re non cuich que

18     naia aillors · Q(ue) si beus etz grans

19     eissamen · podetz en mi caber leume(n) ·

20     cois deuezis una grans tors · enun

21     pauc miraill eil largors · eu sui ta(n)t

22     grans que sius plagues · ancaras

23     i caubra merces ·

24     Mal me sui gardatz p(er)nosen · cami

25     eis ma emblat amors · ar qera est

26     ortz desas dolors · Mas dir puosc q(ie)u

27     eis me sui pres · pois q(ue) nom ual dretz

28     ni merces ·

29     Nazimans lo uostre socors · eden

43vB

01     totztemps uolgrieu aillors · Mas da

02     qest non uuoill sapchatz ies · cape

03     nas neis osap merces ·

FqMars 155.6 (B 80)         

04     folquetz demarseilla.

05     CHantan uolgra mon fin cor des

06     cobrir · lai on magrobs que fos

07     sabutz p(er) uer · Mas p(er) dreich gauch uei

08     faillit mon saber · p(er) qai paor quenoi

09     posca auenir · cus nouels iois en cui

10     ai mesp(er)anssa · uol que p(er) lieis sia

11     mos chans aders · ecar li platz qieu

12     enans salauzor · lo mieus chans do

13     ncs me da gaug epaor · Q(ie)u alsieu

14     pretz non trobe lauzador ·

15     Perque nom par qieu pogues deue

16     zir · son cortes pretz que ta(n)t es aut

17     aders · com non ditz ren que no(m) sem

18     ble plazer · etrob aitant enlieis de

19     ben adir · Q(ue) sofrachos men fai trop da

20     ondanssa · p(er) qieu men lais que nom

21     ditz mos espers com ia pogues retrai

22     re sa lauzor · Q(ue) debon pretz a triat lo

23     meillor · edels amans loplus fin a

24     mador ·

25     Pero ren als non ai mas lo desir · no

26     nai doncs pro mout es grans mos

27     poders · si neis daitan mi donaua le

28     zers · edoncs p(er)qem uuoill de plus e

29     nantir · car sos belz ris ab sa gaia se(m)

44rA

01     blanssa ·Mi pais mos huoills tant

02     magradal uezers · Mas un conort nai

03     qem mou de follor · cades mes uis qe(m)

04     uuoilla dar samor · sol uir uas me sos

05     huoills plens de doussor ·

06     E doncs dompna pois mais no(n) puosc

07     sofrir · lomal qieu trac p(er) uos maitins

08     esers · Merce naiatz qel mon non es

09     auers · Q(ue) senes uos mi pogues enri

10     quir · ecar nous uei souen ai grand

11     doptanssa · Q(ue) mi uos fai oblidar non

12     calers · Mas eu q(ue) sent la pena ela do

13     lor · nous oblit ies anz i tenc nuoich

14     eior · los huoills el cor que eu nols

15     uir aillor ·

16     Anc ren non dis don non temses fa

17     lir · uas lieis tant les aturatz mos

18     uolers · Mas derenan nomen tenra

19     temers · Qieu sai qel fuocs sabrasa

20     p(er) cobrir · el dieus damor ma nafrat

21     detal lanssa · don nom ten pro soior

22     nars ni iazers · anz desampar p(er) mi

23     donz cui ador · tal q(ue)ma faich gran ben

24     egrand honor · Mas ben deu hom cam

25     iar bon p(er) meillor ·

26     

27      

28      

29      

FqMars 155.3 (B 81)         

44rB

01     folquetz demarseilla.

02     AI qan gen uens (et) ab q(ua)n pauc

03     dafan · aicel qeis laissa ue(n)cer

04     a merce · car enaissi uenz ho(m) autrui

05     e se · et auencut doas uetz senes dan ·

06     euos amors non ofaitz ies aissi · canc

07     iorn merces ab uos nom poc ualer ·

08     anz mauetz tant mostrat uostre

09     poder · caras nous ai ni uos non a

10     uetz me ·

11     Per so par fols qui non sap retener ·

12     so que conquer qieu pretz ben atre

13     tan · Qui so reten qom a conquist

14     denan · p(er) son esfortz cum fatz lo con

15     querer · car sim pogratz tener col

16     fols rete · lesparuier fel qan tem

17     que si desli · Quelestreing tant en

18     son poing tro lauci · Mas pois estortz

19     uos sui uiure puosc be ·

20     Tot so que ual pot nozer atressi ·

21     doncs sieus tenc pro beus pogra

22     dan tener · et er merces sab eis uo

23     stre saber · Q(ue) mauetz dat don anc

24     iorn nom iauzi · uos mou tensson

25     nin dic mal enchantan · Mas non er

26     faich q(ue) chausimens men te · Mais

27     uuoill sofrir enpatz mon dan anc

28     se · qels uostres tortz adreitures cla

29     man·

44vA

01     Entrobaretz mais tant debona fe · ca(n)c

02     negus hom si mezeis non trahi · son

03     escien si cum eu qeus serui · ta(n)t lon

04     gamen canc non iauzi de re · ar qier

05     merce sous faria parer · car qi trop

06     uai seruizi repropchan · ben fai sem

07     blan qel guizerdon deman · Mas ia

08     demi nous cuietz qel nesper ·

09     Equil bon rei richart que uol qieu

10     chan · blasmet p(er) so car non passet

11     desse · ar lendesmen si que chascus o

12     ue · careireis trais p(er)mieills saillir e

13     nan · Qel era coms er es rics reis ses

14     fi · Mas bon socors fai dieus abon uo

15     ler · esien dis ben al crozar eu dis uer ·

16     Ia naziman nin totztems no(n) crei

17     ran q(ue) uos amors aiatz uirat mon

18     fre · Mas ben pot hom creire aisso q(ue)

19     ue · et er sabut oimais daissi enan ·

FqMars 155.8 (B 82)         

20     folquetz demarseilla.

21     EN chantan mauen ame(m)brar

22     so qieu cuich chantan obli

23     dar · ep(er)so chant coblides la dolor ·

24     el mal damor · et onplus cha(n)t pl(us)

25     men soue qen la bocha nuilla res

26     nomaue · Mas sol merce · p(er) qes uer

27     tatz esembla be · Qinz el cor port

28     dompna uostra faisso · Qe(m) chastia

29     qieu non uir ma razo ·

44vB

01     Epois amors mi uol honrar · ta(n)t qel

02     cor uos mifai portar · p(er) merceus prec

03     qem gardetz delardor · Qieu ai paor ·

04     de uos mout maior que de me · epois

05     mos cors dompna uos a en se · si mals

06     len ue · pois dinz es sofrir lo coue · p(er)o

07     del cors faich so qa uos es · bo · el cor gar

08     datz si cum uostra maio ·

09     Qel garda uos eus ten tant car · Qel

10     cors enfai neci semblar · Qel sen i met

11     lengeing elaualor · siqen error · lais

12     sal cor pel sen qel rete · com me parla

13     maintas uetz sesdeue · Qieu non sai

14     que · emsaluda qieu non aug re · p(er)o

15     ia mais nuills hom nomochaio · sim

16     saluda et eu mot no li so ·

17     Perol cors non si deu clamar · del cor

18     p(er)mal qeil sapcha far · Q(ue) tornat la al

19     plus honrat seignor · etout daillor ·

20     on trobaua engan enofe · Mas dreitz

21     torna uas son seignor ancse · p(er) qieu

22     non cre · Qem deing si merces nom

23     mante · Qeil intre elcor tant qen loc

24     dun ric do · deing escoutar ma ueraia

25     razo ·

26     Esim deigna escoutar · Midonz mercei

27     degra trobar p(er)o ops mes coblide sa

28     ricor · ela lauzor · Qieu nai dich edirai

29     iasse · p(er)o ben sai sos lauzars p(ro) nom

45rA

01     te · cum qem malme · Que lardors mi

02     creis em reue · el fuocs quil mou sai q(ue)

03     creis abando · equi nol mou muor en

04     pauc desazo ·

05     Morir puosc be · naziman qieu nom

06     clam de re · neus sim doblaual mals

07     daital faisso · cois doblal poinz del tau

08     lier p(er) razo ·

09     Chanssos desse · uas monpeslier uai de

10     part me · a don guillem dir sitot noil

11     sap bo · sos pretz car creis lim fai qer

12     re perdo ·

FqMars 155.23 (B 83)         

13     folquetz demarseilla.

14     TAnt mou decortesa razo · Mos cha(n)

15     tars que noi puosc faillir · ena(n)z

16     idei mieills auenir · canc mais non

17     fis esabetz co · Q(ue) lemp(er)airitz mensomo ·

18     eplagram fort que men giquis · sil

19     mo sofris · Mas pois ill es cims erazitz ·

20     denseignamen · non seschai qal sieu ma(n)

21     damen · sia mos sabers flacs ni lens ·

22     anz taing qeis doble mos engeins ·

23     E san parliei en ma chansso · de lausen

24     giers cui dieus azir · aissi los uuoil del

25     tot maldir · eia dieus noca lur perdo ·

26     car ant dich so qanc uers non fo · p(er)

27     que cella cui obezis · Me relinquis · e

28     cuia caillors aia assis · Mon pessamen ·

29     ben muor doncs p(er) gran faillimen ·

45rB

01     sieu pert so que am finamens · p(er)

02     so que dizon qes niens ·

03     Mas ies p(er)tal nomabando · Qieu ai

04     ben sempres auzit dir · Q(ue) messon

05     ga nois pot cobrir · Q(ue)no moira cal

06     que sazo · epois dreitz uenz falsa ocai

07     o · encar er proat adeuis · cu(m) li soi fis ·

08     caissil sui liges (et) aclis · debon talen ·

09     Qenlieis amar ant pres conten · Mos

10     ferms coratges emos sens · cusqecs

11     cuia amar plus fortmens ·

12     Esi merces nomenten pro · Q(ue) farai

13     poirai men partir · eu non qanz poi

14     ria morir · deguisa que mer sobrebo ·

15     Qinz el cor remir sa faisso · eremiran

16     (et) eu languis · car ellam dis · Q(ue)nom

17     dara · so qieu lai quis · ta(n)t longamen ·

18     e ies p(er) aisso nom alen · anz dobla a

19     des mos pessamens · emuor aissi mes

20     cladamens ·

21     Amarai la doncs alairo · pois uei q(ue)

22     nom deigna sofrir · Q(ue) inz emon cor la

23     remir · esai qafar mer uoilla o no ·

24     Qel cor ten locors enpreiso · et al si des

25     treich econquis · Que nomes uis · Qe(m)

26     des poder que men partis · enans aten ·

27     cu(m) la puosca uencer sufren · car lo(n)cs

28     sofrirs emerces uens · la on no ual

29     forssa nigeins ·

45vA

01     Eun morria mas molt mes greu ·

02     sieu muor p(er)lieis qam finamens ·

03     pois a morir mer eissamens ·

FqMars 155.27 (B 84)         

04     folquetz demarseilla.

05     UNs uolers outracuiatz · sesinz

06     emon cor aders · tals que nom

07     ditz mos espers · ia puosca esser aca

08     batz · tan aut ses enpeins · ni nom

09     autreia mos sens · Qieu sia desespe

10     ratz · esui aissi meitadatz · Q(ue) nom des

11     esper · niaus esp(er)anssa auer ·

12     Car mout mi sent aut poiatz · uas

13     qes petitz mos poders · p(er)qem chastia

14     temers · car aitals ardimens fatz ·

15     notz a maintas gens · Mas dun co

16     nort sui gauzens · Qem saill deues

17     autre latz · emostram qomilitatz · la

18     tant enpoder · Que bens men pot es

19     chazer ·

20     Tant sies mos cors fermatz · Qeil

21     messongam sembla uers · et ai

22     tals maltraitz lezers · pero si sai

23     qes uertatz · Q(ue) bons aturs uens ·

24     p(er) qieus prec dompna ualens · Q(ue)

25     sol daitan mi sufratz epuois serai

26     gen pagatz · Qem laissetz uoler · lo

27     gaug qieu desir auer ·

28     Bem parec necietatz · etrop sobrar

29     ditz uolers · Qan solamen us ue

45vB

01     zers · Mac deceubut tant uiatz · qes

02     condudamens · Me uenc al cor us

03     talens · tals qieu sui enamoratz ·

04     Mas puois mes tant fort doblatz ·

05     Qel maitin elser · Mi fai doussamen

06     doler ·

07     Mas aras chantars nom platz · si

08     men ualgues esteners · p(er)o laissatz

09     noncalers · Men fora iois esolatz · oi

10     mais pois nes meins · lemperairitz

11     cui iouens · apoiat els aussors graz ·

12     esil cors nonfos forsatz · eu feira sa

13     ber · cum fols si sap decazer ·

14     Ai doussa res couinens · uenssa uos

15     humilitatz · pois nuills autre iois

16     nom platz · ni dautre uoler · non ai

17     engeing ni poder ·

18     Que tans sospirs nai gitatz · perqel

19     iorn el ser · perc sospiran mon poder ·

FqMars 155.20 (B 85)         

20     folquetz demarseilla.

21     SI cum cel qes tant greuiatz · del

22     mal que non sent dolor · non

23     sent ira ni tristor · deguisam sui o

24     blidatz · car tant sobrepoial dans ·

25     Q(ue) mos cors nolpot penssar · ni nuills

26     hom tro al proar · non pot saber cum

27     ses grans · den barral lomieu bon

28     seignor · p(er)que ser chant o ri o plor ·

29     no(m) opretz plus cum feira enans ·

46rA

01     Qieu pens si cum enchantatz · esui ca

02     sutz en error · Qand non uei sagran

03     ualor · Qaissi nos tenia honratz · qeis

04     samens cum lazimans · tiral fer el

05     fai leuar · fasia el mains cors dreis

06     sar · uas pretz forssatz epesans · equi

07     gaug epretz (et) honor · sen larguesa

08     astre e ricor · nos a tout pauc uol

09     nostre enans ·

10     Ai qans na deseretatz · Qeran tuich

11     ric ensamor · eqant en morirol iorn ·

12     Qel fo mortz esosterratz · Qen un iorn

13     non uitz mortz tans · neis qui lau

14     zia nomar · hi atendia achaptar ·

15     tant era sos pretz prezans · esaup

16     so nom far aussor · depauc gran ede

17     gran aussor · tro nol poc enclaure

18     guarans ·

19     Ai seigner doutz epriuatz · cu(m) puosc

20     dir uostra lauzor · Qalei deriu sorze

21     dor · Q(ue) creis onplus es uoiatz · creis uo

22     stre laus enpensans · ei trob ades qe

23     far · esemblam uostre donar · don uos

24     creissial talans · on mais uenion q(ue)re

25     dor · Mas dieus cum abon donador · uos

26     donaua ades milaitans ·

27     Et er qan uos foz poiatz · faillitz agui

28     sa deflor · Q(ue)qand hom laue genssor ·

29     ill faill adoncs plus uiatz · Mas de uos

46rB

01     mostra semblans · Que sol dieu

02     deuem amar · el chaitiu mon despre

03     zar · on passom cum uiandans · cau

04     tres pretz torna endeshonor · etot

05     autre sen teing follor · Mas daicel

06     que fai sos comans ·

07     Ai seigner dieus cui non platz · Mortz

08     denegun pechador · anz p(er) aucire la

09     lor · sofritz uos la uostra enpatz · faig

10     lo lai uiure ab los sains · pois sai nol

11     uolguetz laissar · edeignatz len uos

12     preiar · uerges que preiatz p(er)mains ·

13     uostre fill p(er) qel los socor · Qesp(er)anssa

14     ant tuit li meillor · els uostres cars

15     precs merceians ·

16     Seigner merauilla es grans · car eu

17     de uos puosc chantar · ar q(ua)n mieils

18     degra plorar ·

19     Pero tant plor enpessans · p(er) qeill

20     auinen trobador · diran a uos mais

21     de lauzor · Qez eu endegra dir mil

22     tans ·

FqMars 155.15 (B 86)         

23     folquetz demarseilla.

24     CImais noi conosc razo · abque

25     nos poscam cobrir · si ia dieu

26     uolem seruir · pois tant enquier

27     nostre pro · Q(ue) son dan enuolc sof

28     frir · Qel sepulcre p(er)det primieira

29     men · et er sofre qes paignais uai

46vA

01     p(er)den · p(er)so car lai trobauam ochaio ·

02     Massai siuals non temem mar ni

03     uen · las cum nos pot plus fort auer

04     somos · si doncs non fos tornatz mo

05     rir p(er)nos ·

06     De si mezeis nos fetz do · Qan uenc

07     nostres tortz delir · efetz so sai agra

08     zir · Qan si det p(er)rezenso · doncs qui

09     uol uiuen morir · el don p(er) dieu sa

10     uida ela presen · Qel la donet e la

11     rendet moren · catressi deu hom mo

12     rir nosap co · ai cum mal uiu qui

13     nona espauen · Qel nostre uiures

14     don em cobeitos · sabem qes mals (et)

15     aquel morir bos ·

16     Auiatz encal error so · las gens ni

17     que poirant dir · Qel cors com non

18     pot gandir · demort p(er)auer qen do ·

19     uol qecs gardar eblandir · e de lar

20     ma nona nuill espauen · Que pot

21     gardar demort edetormen · e qecs

22     decor sieu dic uertat ono · epois au

23     ra damar meillor talen · eia noi gart

24     paubreira nuills hom pros · sol qe

25     comens q(ue) dieus es piatos ·

26     Cor siuals pot auer bo · daitan poi

27     ra se garnir · Q(ue)lals pot dieus tot

28     complir · el nostre reis darago · Qel

29     non cre saubes faillir · anuill home

46vB

01     qei an ab cor ualen · tant pauc ue

02     zem que faill alautra gen · non deu

03     adieu ges far peiuraso · Qel lonrara

04     sil serf honradamen · coian sis uol

05     ner coronatz saios · osus el cel luns

06     noil faill daqestz dos ·

07     Eia non pretz fol resso · loreis castel

08     lans nis uir · p(er) perdre qanz deu gra

09     zir · adieu qeil mostra el somo qen

10     lui se uol enantir · eqautre esfortz ses

11     dieu torna anien · et aissi creis sos

12     bons pretz p(er)un cen · si acuoill dieu

13     oimais acompaigno · Qel non uol

14     ren mas reconoissemen · sol q(ue) uas

15     dieu no sia orgoillos · Mout es sos p(re)tz

16     honratz (et) enueios ·

17     Uida epretz com ue defolla gen · on

18     plus aut son cazon leugieiramen ·

19     bastiscam doncs enferma peazo · el

20     pretz qeis ten qan lautre uant ca

21     zen · Qe totz sos pretz sos gaugz e sos

22     laus fos · enpenssar fort qant adieus

23     faich p(er) nos ·

24     Bels azimans dieus uezem qeus a

25     ten · Qenaissius uol gazaignar fran

26     chamen · Qonrat uos ten tant que

27     a mi sap bo · noill fassatz doncs cam

28     iar son bon talen · anz camiatz uos

29     que mais ual p(er) un dos · Qom safraig

47rA

30     na anz queforz caia ios ·

GcFaid 167.B.A (B 87)         

47vA

01     Gaucelms faiditz si fo dun borc

02     que a nom userta q(ue) es eleues

03     cat delemozin · efo fills dun borzes

04     echantaua pieitz domen delmon ·

05     efetz mout bons sos ebons motz · e

06     fetz se ioglars p(er) ochaion q(ue) el p(er)det

07     a ioc tot son auer · hom fo q(ue) ac molt

08     gran larguesa · efo mout glotz

09     de maniar e de beure · e p(er) so el uenc

10     gros outra mesura · Mout fo lonc

11     temps desastrucs de dons e donor

12     aprendre q(ue) plus de·.xx. · anz anet

13     a pe p(er) lomon qez el ni sas chansos

14     non eron uolgudas ni grazidas ·

15     epres p(er)moiller una soudadieira

16     qel menet ab se lonc temps per

17     cortz que auia nom Guillelma

18     monia · fort fo bella (et) ben enseig

19     nada ·euenc si grossa cum era el ·

20     ella fo dun borc qui a nom elest

21     qes delamarcha deproenssa qes

22     dela seignoria den bernart dandu

23     sa ·emessier lo marques bonifacis

24     demonferrat lomes en auer (et) en

25     raubas (et) en arnes (et) engran p(re)tz

26     lui esas chanssons ·

27      

28      

29      

30      

GcFaid 167.2 (B 88)         

47vB

01     aB conssirier

02     plaing · en

03     chantan mo(n)

04     da(m)pnatge ·

05     dun ioi qem

06     sofraing · p(er)

07     mo mezeis

08     follatge · qen

09     pays estraing · sui enon uei messatge ·

10     de lieis cui soplei · don ies nom recrei · ca

11     des on qesdei · lacli ses cor uolatge · si

12     tot nolam uei ·

13     Mout fis bel gazaing · Qan pres mon

14     homenatge · p(er) qieu non remaing · en

15     autrui seignoratge · ni ami nois tai(n)g ·

16     Qieu sega autre uiatge · ni que ia des

17     rei ·en autrui dompnei · anz sos sers

18     mautrei · homils ab fin coratge · cau

19     tra non enuei ·

20     Midonz sui aclis · uas on qieu an ni

21     ueigna · et al douz pays on ill estai e

22     reigna · soauet maucis · ab sa falsa

23     entresseigna · eno sai p(er)que · Ma destreig

24     ancse · Qieu lasegur be · Q(ue) ia dautra

25     nom feigna · Mas ill no men cre ·

26     Mieils foram sofris · delieis cui iois

27     manteigna · pur qieu nolauis · caitals

28     maltraitz men ueigna · sola ma con

29     quis ·labella que nom deigna · tro p(er)

30     sa merce · Mi retenc ab se · ar nolen so

48rA

01     ue ·car mes ops qem reueigna · nil

02     membra de me ·

03     Amors que farai · saisim deasigura ·

04     lo mals qieu entrai · edemi nona cu

05     ra ·car gelos sauai · et auols gens ta

06     fura · ecroi lausengier · son damor

07     guerrier · p(er) qa ihesu qier · Que los me

08     ta en rancura · et enencombrier ·

09     Ioios ben seschai · Qaia de ioi fraitura

10     Qui ab ioi estai · et ab ioi nosatura ·

11     emos cors es sai · loing debonauentu

12     ra ·en greu cossirier · e mon saint on

13     gier · Uei damor primier · esi sa ioiail

14     dura · beil uai a sobrier ·

15     Etu messatgier · portal chant p(ri)mier ·

16     naguotz on pretz satura · lai part mo(n)

17     peslier ·

GcFaid 167.37 (B 89)         

18     Gaucelms faiditz.

19     MOn cor emi · emas bonas chans

20     sos · etot qant sai dauinen dir

21     efar · conosc qieu teng bona dompna

22     de uos · a cui non aus descobrir ni mo

23     strar ·lamor qieus ai don languisc

24     esospire · epois lamor nous aus mo

25     strar ni dir · nil ben qieus uoill greu

26     mausera enardir · sius uolgues mal

27     demon coratge dire ·

28     Al prim qieus ui magrops dompna

29     que fos · Q(ue) amors tant nous mi fezes

30     amar · Q(ue) non fossetz tant bella ni

48rB

01     tant pros · ni saubessetz tant auinen

02     parlar · caissim camie qan uos uei

03     dels huoills rire · duna dolsor damor

04     qem uen ferir · alcor qem fai si trem

05     blar efremir · capauc denan non

06     mori de desire ·

07     Adoncs parti destreitz (et) enueios · de

08     uos dompna cui desir eteing car · si

09     qanc pois iorn seigner ni poderos ·

10     non fui demi ni demon cor celar · a so

11     conosc qamors mi uol aucire · epos

12     li platz mout mes bel a sofrir · Qez

13     autramen non poiria eu morir · ta(n)t

14     bellamen ni ab tant doutz marti

15     re

16     Ai cum ma traich mos fins cors a

17     moros · canc mais nofo leus aden

18     amorar · eqand eu uei dompna loc

19     ni sazos · p(er) nuilla ren non aus dir

20     mon penssar · ni uos non platz co

21     noisser mon cossire · pero saber po

22     detz leu lo desir · Qieu ai deuos abm

23     aint cortes sospir · Qem uezetz far

24     qan uos uei nius remire ·

25     Tot qant macort en un mes o en

26     dos · decal guisaus pogues genseitz

27     preiar · Moblit qan uei uostras bel

28     las faissos · Q(ue) nomenpot souenir

29     ni membrar · tant qant uos uei sui

30     del uezer gauzire · eqan men part

48vA

01     sui en aital cossire · Q(ue)ies la nuoig

02     non puosc enlieig dormir · ni sai

03     als far mas plaing euolf euire ·

04     Dompna lafans elcossirs mes ta(n)t

05     bos · cum plus ipens emais enuoill

06     pensar · et ai abmi maintas uetz

07     compaignos · Q(ue)uolria mais totz

08     soletz estar · Q(ue)tant mes bon qan

09     mipens nimalbire · cu(m) uos pogues

10     mon fin coratge dire · emuor qan

11     uei q(ue) nous aus descobrir · so don

12     lonc temps cre q(ue) serai sofrire ·

13     Isnaure molt ai estat encossire · et

14     eras sent mon coratge esclarzir · car

15     ab nagot sui don nom puosc par

16     tir · decui nuills hom non pot trop

17     de ben dire ·

18     Na maria tans bens faitz deuos dir ·

19     p(er) que non cal ami de uos ben dire ·

GcFaid 167.58 (B 90)         

20     Gaucelms faiditz.

21     Tant sui ferms efins uas amor ·

22     Q(ue)ia p(er)mal qen sapcha auer ·

23     non partrai lo cor nil uoler · qelben

24     el mal teing ad honor · car tuich li

25     mieu afar maior · son encelar et

26     entemer · Uos dompna don no(m) part

27     nim uire · Qieu uos am eus uuoill

28     eus esper · eqan uos uei muor de desi

29     re ·epuois muor qand nous puosc

48vB

01     uezer ·

02     Dompna greu puosc uius remaner ·

03     car nous uei gaires ni uos me · e qui

04     so que ama non ue · non pot de peior

05     mal iazer · pero maintas uetz male

06     zer · en un bel plazer qem reue · ab los

07     huoills de cui uos remire · car aqels

08     non part nin refre · del luoc edelieis

09     sui seruire · a forssa apoder (et) a fe ·

10     Tant uos am cautra nom rete · anz

11     sui p(er) uos ental error · cum aquel qa

12     mal decalor · don setz nois pot partir

13     p(er)re · et on plus beu plus a ab se · Uo

14     luntat debeure dardor · atressi on pl(us)

15     encossire · deuos ades nai cor meillor ·

16     et on mais nai plus endesire · emeils

17     mal iois de uos sabor ·

18     Epois tant leial amador · Mauetz bel

19     la dompna en uer · plassa uos qem

20     deia eschazer · Qafranqetz ta(n)t uostra

21     ricor · Q(ue)non suffratz mais preiador ·

22     Mas mi cui faitz uiure eualer · Uiure(n)

23     faitz efazetz maucire · ad amor q(ue)ma

24     enpoder · Mas detot sui leials soffrire ·

25     eueus me al uostre plazer ·

26     A cum fui dafortit uoler · Qan mi mes

27     en uostra merce · Q(ue) naia mal onaia

28     be · res nom pot del maltraich mouer ·

29     Qel mals mauci emfai doler · el bes

49rA

01     qan lai ni iois men ue · si bem plai

02     plus qieu nous sai dire · pois aqui

03     mezeis mesdeue · Q(ue)torn enaqel eis

04     martire · car totztemps aqel iois no(m)

05     te ·

06      

07      

08      

09      

GcFaid 167.59 (B 91)         

10     Gaucelms faiditz.

11     Tant ai sofert longamen grand

12     afan · Que sestes mais que nom

13     aperceubes · Morir pogra tost eleu sim

14     uolgues · Qalabella non preira ia do

15     lors · encui mala fos beutatz eualors ·

16     don regardan part forsatz mon co

17     ratge · epois nom uol segrai autre ui

18     atge · Qalieis non cal ni noso ten a

19     dan · de perdre mi nils belz ditz demo(n)

20     chan ·

21     Pero tal ren ten hom uil qes prezan ·

22     etal ren pert com ditz qeil nes ben

23     pres · Que puois lifai sofracha meins

24     de bes · Mas demidonz es tant grans

25     sa ualors · Qen ren nois ten sim pert

26     nim uir aillors · doncs ben fis eu ou

27     tracuiat follatge · Qan p(er)cassiei ma

28     mort emon dampnatge · ab mon fol

29     cor qem fetz dir enchantan · so dond

49rB

01     degra gen cobrir mon talan·

02     E pois mos cors emei huoill trahit

03     man · ema mala dompna ema bo

04     na fes · si que chascus magra mort

05     si pogues · clamar men dei cum de

06     mals baillidors · eia mos huoils mes

07     songiers trahidors · non creirai mais

08     ni fianssa ses gatge · Q(ue) cel es fols q(ue)

09     fai fol uassalatge · efols qui cre auer

10     a son coman · tot so que ue plazen

11     niben estan ·

12     Bem merauill puois emidons es

13     tan · pretz eualors plazer emot cortes ·

14     cum pot esser que noi estia merces ·

15     em merauill delieis on es honors ·

16     beutatz esens que noi sia amors ·

17     em merauill cu(m) dompna daut pa

18     ratge · bella gentils es demal seig

19     noratge · ni cum pot far contra sa

20     ualor tan · Que desmenta son franc

21     humil semblan ·

22     Detot aisso ai merauilla gran · e

23     pois li plai que nosi camie res · nom

24     tenra mais afrenat sos mals fres ·

25     aras men part sitot mes desonors ·

26     et agram ops qieu fos dels maltraitz

27     sors · emas aillor uau mudar mon

28     estage · bon encontrem don dieus e

29     bon uiatge · emlais trobar dompna

49vA

01     ses cor truan · cab mal seignor ai es

02     tat aqest an ·

03     Abtot aital mal ebrau etiran · Uol

04     grieu estar uolontiers sil plagues ·

05     Mais cab autra que mais debem fe

06     zes · emas noil platz atal uau p(er) so

07     cors · decui me uen alcor plazens dol

08     sors · belles epros francha ede bel es

09     tatge · et am mandat p(er) un cortes

10     messatge · cun pauc auzel en mon

11     poing que nois nan · am mais qal

12     cel una grua uolan ·

13     Mon sant ongier man emon so

14     bregatge · car ai proat gran sen ab

15     gran follatge · esai delben edel mal

16     damor tan · Que ia mais iorn no

17     maucira preian ·

GcFaid 167.4 (B 92)         

18     Gaucelms faiditz.

19     AL semblan delrei tyes · Qand

20     lac uencut lem p(er)aire · eil fetz

21     tirar qan lac pres · sa carreta eson

22     arnes · don el chantaual maltrai

23     re · el ser ploraual maniar · chant

24     on plus ai malananssa · Qan cossir

25     qen alegranssa · Mi pot mon mal

26     traich tornar · eplor qan uei ioi ni

27     be · als autres emi soue · Qieu naic

28     pro ar non ai re ·

29     Qen aital trebaillam te · pres amo(r)s

49vB

01     engreu balanssa · enon sai ren dir p(er)

02     que · Mas car aten sa merce · Uencutz

03     ses deses p(er)anssa · ecar nom recre dam

04     ar · Q(ue) dals nom pot encolpar · ta(n)t li sui

05     fizels amaire · alieis qieu non aus re

06     traire · ni descobrir mon penssar · pros

07     dompna ab gen cors cortes · ta(n)t tem

08     lo pretz qen uos es · elas grans ualors

09     els bes ·

10     Pero nom desesper ies · ni mes sem

11     blan ni ueiaire · Qen uos non sia m(er)

12     ces · Qel uostre cors ben apres · hum

13     il franc edebon aire · Uei el ric pretz

14     ualen car · elgai ris el doutz parlar ·

15     ioios ab gaia semblanssa · ecar non

16     trobatz eganssa · debeutat el mon

17     ni par · aissom tira si el fre · em tol

18     ardit em rete · Qieu nous aus prei

19     ar de re ·

20     Car maintas sazos maue · cab tota

21     faita acordanssa · dompnaus cuich

22     preiar deme · epois qan mos cors uos

23     ue · Mespert enon ai membranssa ·

24     Mas sol deuos esgardar · enous sai

25     nius aus preiar · nilamor nous pu

26     osc estraire · doncs gran merce po

27     gratz faire · sim dassetz ses deman

28     dar · Q(ue) non es tant pauca res · Qieu

29     del uostre don agues · Quez a gran

50rA

01     nolam tengues ·

02     Perqenanz qel bruitz uengues · ni

03     fals lausengiers trichaire · lamor

04     qieus ai conogues · fora gen sauos

05     plagues · de conoisser mon affaire ·

06     pois eu nol uos aus mostrar · Qun

07     honrat dom pogratz far · si ses tota

08     malestanssa · soffrissetz qa uostra

09     onrassa · fosson mais tuich mei can

10     tar · el plus lais que beis coue · Mas

11     daisso non cuig nicre · sieu lenqier

12     que menmalme ·

13     Epois de uos nom recre · ni delauostra

14     fianssa · don eu autrei p(er) iasse · Mos

15     chans ema leial fe · si uostra ualors

16     menanssa · honors uos er ses doptar ·

17     uos sabetz qeis fai afar · Qieu no(n) dic

18     plus pauc ni gaire · Mas ta(n)t comils

19     merceiaire · Uos sui ab cor fin eclar ·

20     esieu esmes ni saubes · causes mais

21     dir ni degues · demais mi fora en

22     trames ·

23     A uentadorn uuoill retraire · Q(ue)la

24     dompna non a par · debeutat ab co(m)

25     plitz bes · esill ma razon saubes · so

26     qieu sai beil fora pres ·

GcFaid 167.39 (B 93)         

27     Gaucelms faiditz.

28     MOut a poignat amors en mi

29     delir · longa sazon p(er) q(ie)u ensui

50rB

01     clamans · Qenbreu aura enuiron

02     de .vij. ans · Qem fetz amar tant

03     fort senes mesura · lieis on perdei

04     mon ioi emauentura · qanc pois

05     dalcor nom poc partir la fans · esa

06     uia maint ben agut enans · emai(n)t

07     plazer don plaing plus ma ran

08     cura · car mout es grans malana(n)

09     sa asofrir · acel qui a maint ben

10     uezat gauzir ·

11     Forsatz sofri car no men posc par

12     tir · ni non fora razos q(ue) fis amans ·

13     fos bas damor mentre nes mala

14     nans · Mas amors uol so p(er) qama(n)s

15     peiura · p(er) que es dreitz qom non

16     sega dreichura · edreitz qel sen apo

17     derel talans · Mas eu non sui al sieu

18     dreich contrastans · Qen autrafar

19     semblera grans tortura · Q(ue)cill q(ie)u

20     am pogues adreich aucir · et eu a

21     mes cella qem fai languir ·

22     Damor fora mesura ses faillir · Q(ue)

23     noi reignes malesa ni engans ·

24     anz couengra pois lo noms es ta(n)t

25     grans · camor a nom qamors fos

26     ses falsura · Mas endreich mi es ta(n)t

27     mala etant dura · car li sui fis ho

28     mils emerceians · Qel noms damor

29     es p(er)dutz a mos dans · Qaissi mestai

50vA

01     q(ue) re nomi meillura · cu(m) cel qeis ue

02     el mieich delmar perir · enon ipot

03     remaner ni issir ·

04     Non ai poder puosca mon dan fugir ·

05     tant fort eustauc ensaluatge ba

06     lans · emadompna car es bella e

07     presans · esens merce non ha de

08     ma mort cura · anz qan la prec mi

09     somon em coniura · Qem lais delieis

10     epuois ren non enans · Mieils me

11     fora que segues sos comans · Mas

12     non puosc ges qel uolers q(ue) satura ·

13     emon ferm cor elamoros desir · on

14     pieitz mi fai lam fant plus abellir ·

15     Doncs p(er) qofat car aisso uos aus dir ·

16     pois retener nouol mi ni mos cha(n)s ·

17     uas mi meteis sui trahire etruans ·

18     gardatz si sui ben de folla natura ·

19     adescien que noi ai cobertura · Me

20     fatz trop pieitz qella nom fai cen

21     tans · esil sieus cors benfaitz eben

22     estans · nom uol amar ies ta(n)t gran

23     forfaitura · ni tant gran forfeitura ·

24     ni tant gran tort no(n) fai qand mo

25     cossir · cum eu meteus que poi(n)g en

26     mi trahir ·

27     Per so ifatz pechat gran q(ue)mazir ·

28     pois eu tant lam que sol us bels

29     semblans · o us plazers delieis qes

50vB

01     gens parlans · Mi pogra far daitan

02     sia segura · ric emanen deso don ai fra

03     chura · epois daisso mes escarsa etira(n)s ·

04     Greu mi uolra complir maiors dema(n)s ·

05     demon tesaur seignor del pont destura ·

06     Q(ue) fai son pretz p(er) tota gen grazir · non

07     cre qen uis tant greu aconuertir ·

08     Chanssos alieis p(er) qes prezatz mos ch

09     ans · auentedorn uuoill teignas ete

10     nans · Quill a ensi tant debonauen

11     tura · Q(ue) tota gens te uolra al partir ·

12     p(er) lieis honrar aprendre (et) auzir ·

GcFaid 167.22 (B 94)         

13     Gaucelms faiditz.

14     FOrtz causa es · Q(ue) tot lo maier

15     dan · elmaier dol las qieu anc

16     mais agues · eso don dei totztemps

17     plaigner ploran · Mauen adir enchan

18     tan eretraire · car cel qera de ualor ca

19     ps epaire · lorics ualens richartz reis

20     dels engles · es mortz aideus cals p(er)

21     da ecals dans es · Qan estrains motz

22     qan saluatges adir · bena dur cor totz

23     hom qo pot sofrir ·

24     Mortz es lo reis · eson passat mil an ·

25     canc tant pros hom non fo ni nol ui

26     res · ni anc mais hom non fo del sieu

27     semblan · tant larcs tant pros tant

28     adreitz tals donaire · Qalixan dres lo

29     reis qui uenqet daire · non cre que

51rA

01     tant dones ni tant meses · ni anc

02     carles ni artus plus ualgues · catot

03     lomon sifetz qin uol uer dir · als uns

04     doptar (et) als autres grazir ·

05     Ai ualens reis seigner eque faran ·

06     richas armas ni beil tornei espes · ni

07     richas cortz nibeill don aut ni gran ·

08     pois uos noi etz que niratz capdellai

09     re · ni que faran tant liurat amal

10     traire · cill qui seront en uostre seruir

11     mes · Qatendion quel guizerdos ue(n)

12     gues ·ni que faran cill qeis degran

13     aucir · Qauiatz faich engran ricor ue

14     nir ·

15     Longa ira egran pena trairan · etotz

16     temps dol qenaissi lor es pres · esar

17     razin turc paian e p(er)san · Qeus dopta

18     uon mais qome nat demaire · creisse

19     ran tant en orgoill lor afaire · Qel se

20     pulcres ner trop plus tart conques ·

21     Mas dieus o uol que sil non o uolges ·

22     e uos seigner uisqessetz ses faillir · de

23     suria los auengra a fogir ·

24     Oimais noia es p(er)anssa qeian · reis

25     ni princes que cobrar lo saubes · p(er)o

26     tuich cill qen luoc de uos seran · deuon

27     gardar cu(m) foz depretz amaire · e cal

28     foron uostre dui ualen fraire · loreis

29     henrics elbos comtes iaufres · ecel

51rB

01     qen luoc remanra detotz tres · deube(n)

02     auer aut cor eferm cossir · defar bos

03     faitz ede secors chausir ·

04     Merauill me del fals segle truan ·

05     coi pot estar sauis hom ni cortes ·

06     pois re noi ual beill dig ni faich

07     prezan · edoncs p(er)que sesforsom

08     pauc ni gaire · Qeras nos amostrat

09     mortz que pot faire · Qa un sol colp

10     al meillor delmon pres · tota lonor

11     totz los sens totz los bes · epois ue ho(n)

12     q(ue) res noipot gandir · ben deuria ho(n)

13     meinz doptar a morir ·

14     Al seigner dieus uos qetz uers p(er)do

15     naire · Uers dieus uers hom uera

16     uida merces · p(er)dona li que ops eco

17     cha les · enon gardetz seigner al seu

18     faillir · emembre uos cum uos anet

19     seruir ·

GcFaid 167.33 (B 95)         

20     Gaucelms faiditz.

21     LOnratz iauzens sers · Uenc mos

22     bels espers · Gen complir matenden

23     sa · Mi torna en plazers · ab doussa so

24     uinenssa · em fai chanssos faire · don

25     me cuiaua estaire · car ben es razos ·

26     Qieu chant gais eioios · pois cill cui

27     sui amaire · Qes la gensser qanc fos ·

28     uol mi emas chanssos ·

29     Qel sieus gentils pros · cors cortes e

51vA

01     de bon aire · francs ecars ebos · homils

02     edazaut afaire · eil huoill amoros ·

03     Me saubron gent atraire · uas saben

04     uolenssa · don soplei uas proenssa ·

05     tan aut sui aders · Q(ue) rics sui (et) en

06     ders · sol nostra benuolenssa · sia

07     complitz lezers · Q(ue) noi failla poders ·

08     Car adreitz sabers · eualens conois

09     senssa · et homils parers · epretz ab

10     gran ualenssa · onratz gens teners ·

11     son en lieis don magenssa · en sui

12     gais chantaire · p(er) sa ualor retraire ·

13     egrazisc los dos · els plazers saboros ·

14     el affan qeil ui traire · al greu co(n)iat

15     doptos · desospirs angoissos ·

16     Perqei taing p(er)dos · car tarzei pauc

17     ni gaire · Q(ue) uas lieis coitos · no uinc

18     uas son repaire · don de genoillos · li

19     sui leials preiaire · Q(ue) merces la uen

20     sa · Qem p(er)don la faillenssa · conors

21     ni iazers · ni preiars ni plazers ·

22     nom tenon enbistenssa · doncs noil

23     sia temers · Qeis camie mos uolers ·

24     Pero sil mouers · Qai faich p(er) pene

25     denssa · lai on dieus lo uers · pres

26     ueraia naissenssa · ies alcor dolers ·

27     noil deu auer tenenssa · ca tot bon

28     ueiaire · es de tot pretz lo maire · Q(ue)

29     sans edeleitos · Uol al rei glorios · ser

51vB

01     uir qel es saluaire · Qel cel e saios · na

02     ten rics guizerdos ·

03     Na maria uos · etz tant bella epros · Q(ue)

04     non es em p(er)aire · elmon qe non fos ·

05     honratz els uostres dos ·

GcFaid 167.35 (B 96)         

06     Gaucelms faiditz.

07     MAintas sazos es hom plus uo

08     lontos · deso don mals e dans li

09     deu uenir · Q(ue) deson be euuoill o p(er) mi

10     dir · car eu mezeis manei metre cochos ·

11     ental poder don eram uau plaignen ·

12     Qem fai languir esospirar souen · e

13     qand eu cuich ben auer eu nai dan ·

14     etorn atras qan cuig anar enan ·

15     Be mant trahit siei beil huoill amo

16     ros · esos gens cors qeis sap ta(n)t gen

17     garnir · sos doutz parlars · ab son bel

18     acoillir · sos gais solatz sos auinens

19     respos · Mala ui anc sa gran beutat pla

20     zen · don mieils cuiei auer mon cor

21     iauzen · Mas aran uau plaignen esos

22     piran · enomen ual merces qan de

23     mandan ·

24     Anc non cuiei qen nuilla do(n)pna fos ·

25     tant grans beutatz qen fos merces

26     adir · com plus liclam merce no(n) deig

27     na auzir · anz na son cor ades plus or

28     goillos · p(er)qe mos mals mi uai ades

29     creissen · et es me pieitz sim sal dieus

52rA

01     p(er) un cen · p(er) lieis car ren hia demal

02     estan · Q(ue) p(er)lomal q(ie)u nai ni p(er)lafan ·

03     Lomals qieu trac mi fora bels ebos ·

04     bella dompna sol qel pogues sofrir ·

05     car ses affan nois pot hom enriquir ·

06     de nuill affar que sia cabalos · eso q(ue)

07     hom conquer ab gran tormen · ten

08     hom plus car eplus celat egen · Q(ue)

09     so coma deltot al sieu coman · car leu

10     despen qui deleu a gazain ·

11     De so don plus cuiei esser ioios · sui pl(us)

12     iratz enai mais decossir · p(er) com nois

13     deu p(er) gaug trop esgauzir · ni p(er) ira

14     trop esser angoissos · Mas eu no(n) pos

15     ies esser daital sen · Qieu malegrei

16     trop al comenssamen · dompna p(er)

17     uos mas eran uau ploran · con hom

18     marritz que non sap re on san ·

19     Samadompna plaguesson mas

20     chanssos · ni mos preiars mout me

21     stera plus gen · car ia enans non

22     aurai bon talen · de nuilla re ni no(n)

23     puos far semblan · tro que de lieis

24     aia so que deman ·

GlCab 213.B·B (B 97)         

52vA

01     Guillems decabestaing si fo us

02     caualliers delencontrada de

03     rossillon q(ue) confinaua ab cataloig

04     na (et) ab narbones · Mout fo auine(n)s

05     hom dela p(er)sona eprezatz darmas

06     edecortesia edeseruir · et en la soa en

07     contrada auia una dompna que

08     auia nom madompna soremonda ·

09     moiller den Raimon decastel rossil

10     lon q(ue) era mout gentils emals e

11     braus efers erics (et) orgoillos · En

12     Guillems decabestaing si amaua

13     la do(n)pna p(er) amor echantaua deli

14     eis enfazia sas chanssons · ela do(m)p

15     na qera ioues egaia egentils ebel

16     la sill uolia ben maior q(ue) aren del

17     mon · efon dich an Raimon decas

52vB

01     tel rossillon · (et) el cum hom iratz e ie

02     los enq(ue)ric lo faich esaup que uers

03     era · efetz gardar lamoiller · eqand

04     uenc un dia Raimon decastel ros

05     sillon trobet paissan Guillem deca

06     bestaing ses gran compaignia et

07     aucis lo · efez li traire lo cor del cors

08     efez li taillar la testa · ela testa elcor

09     fez portar a son alberc · lo cor fez rau

10     stir efar apebrada efez lo dar a ma(n)

11     iar alamoiller · eqand la dompna lac

12     maniat Raimons decastel rossillo

13     li dis · sabez uos que uos auetz man

14     iat · (et) ella li dis no · si non q(ue) mout

15     es estada bona uianda esaborida ·

16     (et) el li dis qel era estatz dertaname(n)

17     lo cors den Guillem decabestaing so

18     q(ue) ella auia maniat · (et) a so qellal cre

19     zes ben si fetz aportar latesta denan

20     lieis · Eqand la dompna uic so (et) au

21     zic ella p(er)det lo uezer elauzir tan

22     tost · eqand reuenc (et) ella dis · seig

23     ner ben mauetz dat sibon maniar

24     q(ue) ia mais non maniarai dautre · E

25     qand el auzi so el correc sobre lieis

26     ab lespaza euolc li dar sus enla tes

27     ta ·(et) ella correc ad un balcon elais

28     set se cazer ios · (et) enaissi moric · La

29     nouella cors p(er) rossillon e p(er) tota ca

53rA

01     taloigna qen Guillems decabestai(n)g

02     ela dompna eran enaissi malame(n)

03     mort · enqen Raimons decastel ros

04     sillon auia dat lo cor den Guillem

05     amaniar ala dompna · Mout en fo

06     grans dols egrans tristessa p(er) totas

07     las encontradas · el reclams uenc

08     dauan lo rei daragon q(ue) era seigner

09     den Raimon decastel rossillon eden

10     Guillem decabestaing · euenc sen a

11     perpignan en rossillon · efetz uenir

12     Raimon decastel rossillon denan si ·

13     eqan fo uengutz sil prendre fetz e

14     tolc li totz sos chastels · els fetz desfar

15     etolc li tot qant el auia · elui en me

16     net enpreison · Guillem decabestai(n)g

17     ela dompna fetz penre e fetz los por

18     tar a p(er)pignan emetre en un monu

19     men denan luis delagleisa · efetz des

20     seignar desobrel monumen cum ill

21     erant estat mort · et ordenet p(er) tot lo

22     comtat de rossillon que tuich li caua

23     lier elas dompnas lor uenguesson

24     far anoal chascun an · en Raimo(n)s

25     de castel rossillon moric doloirosa

26     men en la preison delrei daragon ·

27      

28      

GlCab 213.1 (B 98)         

29     Guillems decabestaing.

53rB

01     aIssi cum

02     cel q(ue) bais

03     sal fuoill ·

04     epren de

05     las flors

06     la ge(n)ssor ·

07     ai eu cau

08     sit en un

09     aut bruoill · sobretotas la bellazor ·

10     car eis dieus senes faillida · la fetz

11     desa eissa beutat · emandet cab hu

12     militat · fos sa grans ualors gra

13     zida ·

14     Ab doutz esgart siei cortes huoill ·

15     Mant fait gai efin amador · etanc

16     lamors p(er) qieu mi duoill · ab laiga

17     dal cor ma color · nonfo p(er)mi espan di

18     da · Mas eram fai chantar de grat ·

19     detal on ant maing coindeiat · cus

20     nolatenc desuestida ·

21     Non dic feinchas ni laus cum suoill ·

22     Mas uer don me son mil auctor · cus

23     qecs desira so qieu uuoill · cal plus

24     gai es lanssa damor · Qel fer al cor

25     ses gandida · ab plazers plazens

26     damistat · Mas eu qail colp asabor

27     at · cu(m) eu plus dorm me ressida ·

28     Chausimen fara si macuoill · amer

29     ce contra sa ricor · Qieu limostrel

53vA

01     mal deqem duoill · eq(ue)maleuge ma

02     dolor · Qadinz mon cor espanduda

03     amors ecossirier ma dat · Q(ue) del meils

04     ma enamorat · Qes delpuoi tro en

05     lerida ·

06     Sos rics pretz es enlaut capduoill ·

07     demi donz com ten p(er) genssor · Quel

08     mon si uesta nis despuoill · Gent la

09     saup dieus far ad honor · caissi es pelz

10     pros chausida · laion mostra sagran

11     beutat · eson fin pretz tant esmerat ·

12     Qalas pros nestai garnida ·

13     Tant es genta edebel escuoill · Qen

14     ueian tol dautras samor · cab ensei(n)g

15     namen ses ianguoill · les dada beu

16     tatz ab ualor · cortesia non oblida ·

17     cus decortesa uoluntat · la fai sens

18     geing denemistat · Gardar edau

19     tra esbruhida ·

20      

21      

22      

23      

GlCab 213.5 (B 99)         

24     Guillems decabestaing.

25     LO doutz cossire · qem dona amors

26     souen · donam fai dire · deuos mai(n)t

27     uers plazen · pensan remire uostre

28     cors couinen · qam edesire · Mais q(ue)

29     non fatz paruen · esitot mi deslei

53vB

01     p(er) uos ies nous abnei · cades uas uos

02     soplei · ab fina benuolenssa · do(m)pna

03     encui beutatz genssa · Maintas uetz

04     oblit mei · Q(ue) laus uos emercei ·

05     Totz iorns mazire · lamors q(ie)us mi

06     defen · si ial cor uire · uas autre ente(n)

07     demen · tout mauetz rire · edonat pes

08     samen · plus greu martire · nuills

09     hom demi non sen · p(er) uos qieu plus

10     enuei · dautra qel mon estei · desacort

11     emescrei · edesam enparuenssa · tot

12     qant fatz p(er) temenssa · deuetz enbona

13     fei · penre neus qan nous uei ·

14     Asouinenssa · teing la cara el doutz

15     ris · lagran ualenssa · del gen cors

16     blanc elis · sieu p(er) crezenssa · estes uas

17     dieu tant fis · Uius ses faillenssa · in

18     trera enparadis · Qaissim sui ses totz

19     cuitz · de cor a uos rendutz · Qautra ioi

20     nomadutz · delmon nin porta ben

21     da · Qieu preses p(er)esmenda · iazer

22     ni fos sos drutz · p(er)las uostras salutz ·

23     Tot iorn magenssal desirs emabel

24     lis · la chaptenenssa · de uos cui sui a

25     clis · bem par qem uenssa · Uostramo(r)s

26     qanz qieus uis · fo men tendenssa·

27     qieus ames eseruis · caissi sui rema

28     sutz · sai senes totz aiutz · p(er) uos e nai

29     p(er)dutz · Mains dons quis uol los pre(n)

54rA

01     da ·Qami platz mais qatenda · ses

02     totz couens saubutz · Uos don mes

03     iois uengutz ·

04     Anz que sensenda · sobrel cor la dolo(r)s ·

05     Merces dissenda · en uos do(n)pna (et) amo(r)s ·

06     iois uos mi renda · elais sospirs eplo(r)s ·

07     nous mi defenda · paratges ni ricors ·

08     coblidatz mes totz bes · sab uos nom

09     ual merces · ai bella doussa res · Molt

10     fora grans franquesa · sal prim q(ie)us

11     aic enquesa · Mamassetz o non ies · q(ue)

12     ras non sai cum ses ·

13     Non trop contenda · contra uostras

14     ualors · Merces uon prenda · tals qa

15     uos sia honors · ia dieus nom prenda ·

16     entrels sieus preiadors · sieu uoill la

17     renda dels catre reis meillors · p(er) cab

18     uos nom ualgues · Merces e bona fes ·

19     doncs partir nom puosc ges · de uos

20     encui ses mesa · Mamors esius fos

21     presa · baisan ni uos plagues · ia no

22     uolgram solses ·

23     Anc ren qa uos plagues · pros do(m)pna

24     ecortesa · no mestet tant defesa · Qez

25     eu anc lo fezes · Que dals mi souen

26     gues ·

27     En raimon la bellesa · el bes qen mi

28     donz es · Ma sai lassat epres ·

GlCab 213.6 (B 100)         

29     Guillems decabestaing.

54rB

01     LO iorn qieus ui dompna p(ri)mei

02     ramen · Qand auoc plac qeus mi

03     laissetz uezer · parti dalcor tot autre

04     pessamen · eforon ferm en uos tuich

05     mei uoler · caissis pauset dompna

06     elcors lenueia · ab un doutz ris et

07     ab un simple esgar · Mi eqant qes

08     mi fezetz oblidar ·

09     Qeill grans beutatz el solatz daui

10     nen · eilcortes dich eil amoros pla

11     zer · Q(ue) sabetz far membleron si mon

12     sen · canc puois dompna gentils nol

13     puoc auer · a uos lautrei cui mos fis

14     cors merceia · p(er) enantir uostre pretz

15     (et) honrar · a uos mi rend com mieils

16     non pot amar ·

17     Ecar uos am dompna tant finame(n) ·

18     Q(ue) dautra amar nom dona amors

19     poder · Mas agradam cab autra cor

20     tei gen · don cuich demi la greu do

21     lor mouer · poissas cossir de uos cui

22     iois sopleia · tot autramor oblit e

23     desampar · cab uos remaing cui

24     teing alcor plus car ·

25     Emembre uos sa uos platz delcouen ·

26     Q(ue) mi fesetz al departir saber · don aic

27     mon cor adoncs gai egauzen · pel

28     bon respeich enqem mandetz tener ·

29     Mout nai gran ioi sera lo mals

54vA

01     sagreia · et aurai lo qand uos plaira

02     encar · Bona dompna qieu sui enle

03     sperar ·

04     Eies maltraich nomen fant espa

05     uen · sol qieu encuig ama uida a

06     uer · de uos dompna calacom gauzi

07     men · anz limaltraich me sunt ioi

08     eplazer · sol p(er) aisso car sai qamors au

09     treia Q(ue) fis amans deu tot tort perdo

10     nar · egen soffrir maltraich per ga

11     zaignar ·

12     Ai si er ia lora dompna qieu ueia ·

13     Que p(er) merce me uoillatz tant hon

14     rar · Que sol amic deignetz apellar ·

BnVent 70.B.A (B 101)         

55rA

01     BErnartz deuentadorn si fo de

02     limozin del castel deue(n)dedorn

03     hom fo depaubra generation · fills

04     dun siruen q(ue) eraforniers qescau

05     daua lo forn p(er) cozer lo pan delcas

06     tel deuentedorn · euenc bels hom (et)

07     adreitz esaup ben trobar ecantar ·

08     (et) era cortes et enseignatz · el uesco(n)s

09     de uendedorn lo sieus seigner si sa

10     bellic mout de lui e de son trobar e

11     de son chantar · efetz ligrand honor ·

12     el uescoms deuentedorn auia moil

13     ler qera bella egaia e gentils et a

14     bellic se den bernart edelas soas ca(n)

15     sons · (et) enamoret se de lui (et) el de

16     lieis · si qel fetz sos uers (et) sas chan

17     sons della · delamor qel auia ad ella ·

18     e dela ualor delieis · lonc temps du

19     ret lor amors anz qel uescoms ni

20     las autras gens sen ap(er)ceubessen · e

21     qand lo uescoms sen ap(er)ceup et el

22     sestraigniet de lui · ela moiller fetz

23     serrar egardar · ela dompnna fetz

24     adoncs dar comiat an bernart · e

25     qeis partis eis loignes da qella en

26     contrada · et el sen partic · (et) anet

27     sen ala duqessa anormandia q(ue)ra

28     ioues edegran ualor · esentendia

29     en pretz (et) en honor · (et) en ben dich de

55rB

01     sa lauzor · eplazion lifort liuers

02     elas chanssons den Bernart · et

03     ella lo receup elacuillic molt fort ·

04     lonc temps estet ensa cort · (et) ena

05     moret della · (et) ella de lui · en fetz

06     maintas bonas chanssons della ·

07     mas lo reis henrics denglaterra

08     la tolc p(er) moiller elatrais denorma(n)

09     dia emenet lan en englaterra · en

10     bernartz remas de sai tristz edolens ·

11     euenc sen albon comte raimon de

12     tolosa · (et) ab lui estet entro quel

13     coms mori · eqand lo coms fomortz

14     en bernartz si rendet alorden de

15     dalon elai el fenic · eso qieu ai es

16     crit de lui si me comtet louescoms

17     nebles de uentedorn qui fo fills de

18     la uescomtessa qen Bernartz de

19     uentedorn amet · et aqui delas so

20     as chanssons ·

GlCab 213.4 (B 102)         

55vA

01     eN pessame(n)

02     mi fai estar

03     amors · cu(m)

04     pogues far

05     una gaia

06     chansso · p(er)

07     la bella acui

08     mautrei em do · Qem fetz chausir

09     mest totas las genssors · euol qieu

10     lam leialmen ses engan · ab uerai

11     cor (et) ab tota macura · si fatz eu si ca

12     des creis emeillura · lamors qieul

13     port edoblan mei talan ·

14     Gen ma saubut garir de las dolors ·

15     Qem fetz soffrir una longa sazo · p(er)

16     tal que ges non auia razo · Qem fe

17     zes so p(er) qiem uires aillors · ar sill

18     a sen pot ben anar penssan · Quen

19     pauc dora se camia lauentura · Mal

20     fai quil sieu mena adesmesura · Q(ue)

21     ies pois tant lautre nolamaran·

22     Qieu ai auzit a uos odic seignors

23     dun poderos emp(er)ador que fo · p(er) cui

24     eron malmenat sei baro · dond sos

25     orguoills baisset esauigors · eper so

26     prec pro dompna benestan · Q(ue) son

27     amic nomen outra dreitura · Qen

28     totas res fai bon menar mesura ·

29     epent som tart pois qand a pres lo

55vB

01     dan ·

02     Bella dompna meiller delas meillors ·

03     coinda eplazens decors edefaisso · a

04     mors miten ensa doussa preiso · per

05     uos odic que pros mer (et) honors · si ia

06     fos lai que dieus mespires tan · Qem

07     uolcsetz far de uostres bratz centura ·

08     Qen tot aitan cum ten lomons edu

09     ra · non es mais res qieu desir auer

10     tan ·

11     E puois tant ual dompna uostra

12     ualors · Qel mon non uei ta(n)t bella

13     ni tant pro · ia nouoillatz q(ie)us serua

14     enperdo · cum maier es dome sa g(ra)ns

15     ricors · Mieills deu gardar a celz que

16     seruit lan · Qaisso sapchatz mou de

17     gentil natura · com rendal mal se

18     gon la forfaitura · eben p(er)ben do(m)pna

19     als nous deman ·

20     Las mil nai faitz entre sospirs eplors

21     tal paor ai que ia noi aia pro · Qan

22     pens cum etz degentil nassio · ecu(m) uos

23     etz detotas rais eflors · emout uos sai

24     coinda bella eplazen · ecum uos etz

25     fina leials epura · ecu(m) chascus au

26     treia epliu e iura · Q(ue) non auetz el

27     mon par ni semblan ·

28     Dompna merce uaillam uostra ua

29     lors · ia non gardetz a uostre pretz

56rA

01     tant gran · Mas cum uos ai uolu(n)tat

02     fina epura · ecum mos cors saficha

03     esa tura · auos seruir que dals non

04     ai talan ·

BnVent 70.25 (B 103)         

05     Bernartz deuentedorn.

06     Lan qan uei la fuoilla · ios dels al

07     bres cazer · cui que pes ni duoilla · a

08     mi deu bon saber · non crezatz qieu

09     uuoilla · flor ni fuoilla uezer · car uas

10     mi sorguoilla · so qieu plus uuoilla

11     uer · cor ai q(ue) men tuoilla · Mas no(n) ai

12     ges poder · cades cuich macuoilla · on

13     plus men desesper ·

14     Estraigna nouella · pot hom de mi

15     auzir · q(ue) qan uei labella · Qem solia

16     acuillir · Qaras nom apella · nim fai

17     uas si uenir · lo cors sotz laissella · Me(n)

18     uol de dol partir · dieus qelmon cap

19     della · sil platz men lais gauzir · Q(ue) sai

20     sim reuella · noia mas delmorir ·

21     Non ai mais fianssa · en agur ni en

22     sort · Q(ue) bonesp(er)anssa · Ma cofondut e

23     mort · Q(ue) tant loing me lanssa · label

24     la cui am fort · Qand liqier saman

25     sa · cum sieu lagues gran tort · tant

26     nai desp(er)anssa · Q(ue)totz men desconort ·

27     Mas non fatz semblanssa · cades cha(n)t

28     em deport ·

29     Als non sai que dire · Mas molt fatz

56rB

01     gran follor · car am ni desire · del

02     mon labellazor · ben deuria aucire ·

03     cel qanc fetz mirador · Qan be mo

04     cossire · non ai guerrier peior · ial

05     iorn qelais mire · ni pens de sa ua

06     lor · non serai iauzire delieis ni de

07     samor ·

08     Ia p(er) drudaria · nom am que nois

09     coue · pero sil plazia · Qem fezes cal

10     que be · eu li iuraria · p(er) lei ep(er)ma fe ·

11     Qel ben qem faria · nofos saubutz

12     p(er) me · eson plazer sia · Qieu sui a

13     sa merce · silplatz q(ue) maucia · Qieu

14     nomen clam dere ·

15     Ben es dreitz qieu plaigna · sieu

16     pert p(er) mon orguoill · la bona com

17     paigna · el solatz qauer suoill · petit

18     me gazaigna · lo fols arditz qieu

19     cuoill · car uas mi sestraigna · so q(ie)u

20     plus am euuoill · orguoills dieus

21     uos fraigna · caran ploron mei oill ·

22     dreitz es qem sofraigna · totz iois

23     qieu eis lom tuoill ·

24     Encontral dampnatge · ela pena

25     qieu trai · ai mon bon usatge · cades

26     cossir delai · orguoill efollatge · e ui

27     lania fai · Qin mou mon coratge ·

28     ni daltrem met enplai · car meillor

29     messatge · entot lomon non ai · e

56vA

01     mand loill ostatge · entro qieu torn

02     de sai ·

03     Dompna mon coratge · Meillor amic

04     qieu ai · Uos mand enostatge · entro

05     qieu torn de sai ·

BnVent 70.29 (B 104)         

06     Bernartz deuentedorn.

07     LO rossignols sesbaudeia · iosta

08     la flor el uergan · et es men pres

09     tals enueia · Que nonpuosc mudar

10     non chan · Mas non sai deque ni de

11     cui · car eu non am mi ni autrui ·

12     efatz efortz car sai faire · bos uers pois

13     no sui amaire ·

14     Mais a damor qui dompneia · ab or

15     guoill (et) ab engan · Q(ue)cel que tot iorn

16     merceia · nis uai trop humilian ·

17     capenas uol amors cellui · Qes fra(n)cs

18     efis si cum eu sui · caissom tol tot mo(n)

19     afaire · car no sui fals ni trichaire ·

20     Aissi cum lo rams si pleia · laiolue(n)s

21     lo uai menan · fatz eu uas lieis qem

22     gerreia · p(er) far totz iorns son coman ·

23     a sos ops megarde emestui · Qe si

24     non em amic amdui · dautramor

25     nomes ueiaire · Que ia mais mos

26     cors sesclaire ·

27     Souen me repta emplaideia · em

28     uai ochaisos leuan · eqand ill enren

29     felneia · uas mi uersa tot lo dan ·

56vB

01     Gen ioga demi edesdui · Que deus lo

02     sieu tort me conclui · Mas ben es uer

03     tatz que laire · cuia tuich siont siei

04     fraire ·

05     Hom nolaue que non creia · sos bels

06     huoills eson semblan · enon cre quil

07     auer deia · fellon cor ni mal talan · Mas

08     laiga que soau sesdui · es peier q(ue) cella

09     que brui · engan fai qui debon aire · se(m)

10     bla enon o es gaire ·

11     Detot luoc on ill esteia · Mi destuoill em

12     uau loignan · ep(er)so que nola ueia · pas

13     li mos huoills claus denan · cel seca

14     mor que nois nesdui · ecel lencaussa

15     qui la fui · Ben ai encor delestraire · tro

16     q(ue) uasmidonz repaire ·

17     Ia non er sitot me greia · Qenqer fin

18     eplaich noil man · Q(ue) mal mes caissim

19     recreia · ni p(er)da tant lonc affan · al sieu

20     ops me gart emestui · esi non em am

21     ic amdui · dautramor nomes ueiaire ·

22     Q(ue)ia mos fis cors sesclaire ·

23     Enaissi fos pres cum eu sui · Mos al

24     uergnatz eforam dui · Q(ue)plus nois

25     pogues estraire · den beluezer debelcaire ·

26     Tristan si nous es ueiaire · Mais uos

27     am que no suoill faire ·

BnVent 70.1 (B 105)         

28     Bernartz deuentedorn.

29     AB ioi mou lo uers el comens · (et)

57rA

01     ab ioi reman efenis · esol que bona fos

02     lafis · bos cre qer lo comenssamens · per

03     la bona comenssanssa · Mi uen iois et

04     alegranssa · ep(er)so dei la bona fin grazir ·

05     car totz bons faitz uei lauzar al fenir ·

06     Si mapodera iois em uens · Merauil

07     las fauc car soffris · Q(ue) non chan enon

08     esbruis · cella don sui gais e iauzens ·

09     Mas greu ueiretz finamanssa · ses paor

10     eses doptanssa · cades tem hom uas so

11     cama faillir · p(er) qieu nomaus de prei

12     ar enardir ·

13     Ben estai adompna ardimens · entra

14     uols gens emals uezis · car sarditz

15     cors nola fortis · greu pot esser pros ni

16     ualens · p(er) qieul prec naia me(m)branssa ·

17     la bella encui ai fianssa · Q(ue) nois camie

18     p(er) paraulas nis uir · Qenemics qai faz

19     denueia morir ·

20     Non es enois ni faillimens · ni uila

21     nia somes uis · Mas dome qan se fai

22     deuis · datrui amor ni conoissens · eno

23     ios eqeus enanssa · car faitz enoi epe

24     sanssa · chascus se deu de son mestier

25     formir · Mi confondetz euos non uei

26     gauzir ·

27     Duna ren maonda mos sens · Qanc

28     nuills hom mon ioi nomenquis · Q(ue)u

29     uolontiers nolen mentis · car no(m) par

57rB

01     bos enseignamens · anz es foillia (et)

02     enfanssa · Qui damor a benananssa

03     nin uol son cor ad autre descobrir · si

04     no len pot o ualer o seruir ·

05     Anc sa bella bocha rizens · non cuiei

06     baisan me trahis · car ab un doutz

07     baisar maucis · si ab autre no mes

08     guirens · catretal mes p(er) semblansa ·

09     cum de pelahus la lanssa · Q(ue) del sieu

10     colp non podia hom guerir · si autra

11     uetz no sen fezes ferir ·

12     Bella dompna uostre cors gens · ell

13     uostre beill huoill mant conquis · ell

14     beill esgart elo clars uis · el uostre

15     bons enseignamens · Q(ue) qan be men

16     pren esmanssa · de beutat nous trob

17     eganssa · la gensser etz del mon al

18     mieu albir · o noi uei clar dels oills

19     ab qeus remir ·

20     Bels uezers senes doptanssa · sai q(ue)l

21     uostre pretz auanssa · Q(ue)tans sabetz

22     de plazers far e dir · de uos amar nois

23     pot nuills hom sofrir ·

BnVent 70.41 (B 106)         

24     Bernartz deuentedorn.

25     Qan par la flors iostal uert fu

26     oill · euei lo temps clar esere ·

27     el doutz chant dels auzels pel bru

28     oill · Ma doussa lo cor em reue · pois

29     lauseill chanton alor for · eu qai

57vA

01     mais de ioi emon cor · dei ben cantar

02     pois tuich li mei iornal · son ioi e

03     chant qieu non pens deren al ·

04     Cella delmon cal eu plus uuoill · e

05     mais lam decor edefe · au de ioi mos

06     digz els acuoill · emos precs escouta

07     e rete · esom ia p(er) ben amar mor · eu

08     en morrai qinz emon cor · liport a

09     mor tant fina enatural · Que tuich

10     son fals ues mi liplus leial ·

11     Ben sai la nuoich qan mi despuoill ·

12     el lieich qieu non dormirai re · lodor

13     mir pert car eu lom tuoill · per uos

14     do(m)pna don mi soue · Q(ue) lai on hom

15     a son tesor · Uol hom ades tener son

16     cor · sieu no uos uei dompna don

17     plus mi cal · negus uezers lomieu

18     penssier noual ·

19     Qan mi membra cu(m) amar suoill · la

20     falsa demala merce · sapchatz qatal

21     ira mo cuoill · p(er) pauc uius de ioi

22     nom recre · do(m)pna p(er) cui chant em de

23     mor · p(er) la bocam feretz alcor · dun dolz

24     baisar defin amor coral · Qem torn

25     en ioi em get dira mortal ·

26     Tals ni a que ant mais dorguoill ·

27     qan grans iois ni grans bens lor

28     ue · Mas eu sui demeillor escuoill ·

29     eplus francs qan dieus mi fai be ·

57vB

01     cora qieu fos damor al or · er sui uen

02     gutz delor alcor · Merce dompna non

03     ai par ni egal · res nom sofraing sol

04     que dieus uos mi sal ·

05     Dompna si nous uezon mei huoill ·

06     ben sapchatz q(ue) mos cors uos ue · enous

07     doillatz plus qieu mi duoill · Qieu sai

08     com uos destreing p(er) me · Mas sil gelos

09     uos bat defor · Gardatz qel no uos batal

10     cor · sius fai enoi euos lui atretal · eia

11     ab uos non gazaing ben p(er) mal ·

12     Mon beluezer gart dieus dira edemal ·

13     sieu sui deloing edepres atretal ·

BnVent 70.7 (B 107)         

14     Bernartz deuentedorn.

15     ARa nouei luzir soleill · tant mi

16     son escurzit li rai · e ies p(er) aisso

17     nomesmai · cuna clartatz me soleia ·

18     damor qinz el cor me raia · eqand

19     autra gens sesmaia · eu meillur e

20     nans que sordei · p(er)que mos chans

21     no sordeia ·

22     Prat mi semblon blanc euermeill ·

23     aissi cum el doutz temps demai · si(n)

24     ten finamors coind egai · neus mes

25     flors blanca euermeilla · (et) iuerns

26     calenda maia · Qeil gensser elaplus

27     gaia · Ma promes q(ue)samor mautrei ·

28     sanquer nolam desautreia ·

29     Paor mi fant maluatz conseill · per

58rA

01     qel segles mor edechai · cara sacosto

02     li sauai · elus ab lautre cosseilla · cossi

03     finamors dechaia · ai maluaza ge(n)s

04     sauaia · Qui uos ni uostre cosseil crei ·

05     damnedieu p(er)da edescreia ·

06     Daqestz me rancur emcoreill · car

07     mi fan ira (et) esglai · epesa lor del ioi

08     qieu ai · epuois chascus si coreilla ·

09     delautrui ioi ni sesglaia · ia eu meil

10     lor dreich non aia · cab sol deport ue(n)z

11     eguerrei · cel q(ue) plus fort mi gerreia ·

12     Nuoich eiorn plaing cossir eueill · cos

13     sir epens epuois mapai · on mieills

14     mestai (et) eu pieitz trai · Mas us bons

15     respieitz mesueilla · don mos cossiriers

16     sapaia · fols p(er)que dic que mal traia ·

17     car aitan ric amor enuei · pro nai de

18     sola lenueia ·

19     Ia mado(n)pna nois meraueill · sil qier

20     qem don samor nim bai · contra la fol

21     dat qieu retrai · farai granda mera

22     uilla · sill ia ma colla nim baia · di

23     eus ser ia qom me retraia · a cal uos

24     ui eqal uos uei · per benananssa qe(n)

25     ueia ·

26     Bernartz clama sidonz mercei · uas

27     cui tant gen si merceia · esieu em

28     breu nolauei · non cre que longas

29     la ueia ·

BnVent 70.6 (B 108)         

58rB

01     Bernartz deuentedorn.

02     ERam cosseillatz seignor · Uos

03     qauetz saber esen · cuna do(m)p

04     nam det samor · cai amada lon

05     gamen · Mas eral sai p(er)uertat · quil

06     a autramic priuat · ni anc denuill

07     compaigno · compaigna ta(n)t greus

08     nom fo ·

09     Duna ren sui en error · enestau en

10     pessamen · Q(ue) malonge ma dolor ·

11     sieu aqest plaich li cossen · esai sil

12     dic mon pensat · Uei mon da(m)pnat

13     ge doblat · cal queu fassa o cal q(ue) no ·

14     re non puosc far demon pro ·

15     Esieu lam adeshonor · aurain blas

16     me delagen · etenrant men li plu

17     sor · p(er) cornut ep(er) sofren · esaisi pert

18     samistat · bem teing p(er) deseretat ·

19     damor eia dieus nom do · Mais

20     faire uers ni chansso ·

21     Puois uoutz sui en la follor · Ben

22     serai fols sieu non pren · daqestz

23     dos mals lomenor · Q(ue) mais ual mon

24     escien · Qieu aia enliei la meitat ·

25     Qel tot p(er)da p(er)foldat · car anc non

26     ui drut fello · nuill temps damor

27     far son pro ·

28     E puois uol autramador · Ma do(m)p

29     na eu no loil defen · elais men mais

58vA

01     p(er) paor · Q(ue) p(er) autre chausimen · esanc

02     hom dec auer grat · de nuill seruizi

03     forssat · ben dei auer guizerdo · eu que

04     tant gran tort perdo ·

05     Li sieu beil huoill trahidor · Q(ue) mesgar

06     dauon tant gen · satressi gardon ail

07     lor · Molt ifant gran faillimen · Mas

08     daitan mant molt onrat · Q(ue) seron

09     mil aiostat · plus gardon lai on so ·

10     catotz aicels deuiro ·

11     Delaiga cab los huoills plor · escriu

12     salutz mais de cen · etramet ala mei

13     llor · et ala plus auinen · Maintas

14     uetz maura membrat · deso qem fetz

15     al comiat · Qieul ui cobrir sa faisso ·

16     canc non poc dir hoc ni no ·

17      

18      

19      

20      

BnVent 70.28 (B 109)         

21     Bernartz deuentedorn.

22     LO dolz temps depascor · absa dol

23     sa uerdor · nos adui foilla eflor · de

24     diuersa color · p(er) que tuich lamador ·

25     son gai echantador · Mas eu q(ue) plai(n)g

26     eplor · cus iois noma sabor ·

27     A totz me clam seignor · de midonz

28     edamor · aquist dui traidor · car me

29     fiaua enlor · Mifant uiure ab dolor ·

58vB

01     p(er) ben ep(er)honor · cai faich ala genssor · Q(ue)

02     nom ual nim socor ·

03     Las euiure qem ual · car no uei a ior

04     nal · Mon fin ioi natural · en lieit sotz

05     fenestral · blanc efresc atretal · cu(m) par

06     neus anadal · si camdui p(er) egal · Mesu

07     rem p(er) cabal ·

08     No uim drut tant leial · Q(ue) pieitz o aia

09     sal · Qieul port amor coral · ellam ditz

10     nomen cal · enans ditz que p(er) al · no

11     ma ira mortal · esi p(er)som fai mal · pecat

12     fai criminal ·

13     Puois fom amdui enfan · lai amada

14     elablan · euai mamors doblan · a cha

15     scun iorn delan · esi nois trai enan ·

16     amors ebeill semblan · pois er uuoil

17     edeman · Q(ue) maia bon talan ·

18     Pena dolor edan · nai agut enai gran ·

19     Mas soffert o ai tan · nomo teing ad af

20     fan · Qanc hom noui aman · Mieills

21     ames ses engan · Qieu nom uau ca(n)

22     bian · sicu(m) las do(n)pnas fan ·

23     Ben fora oimais sazos · bella dompna

24     epros · Qem fos datz guizerdos · dun ia

25     zer a rescos · car non sui enoios · e ia p(er)

26     als nous fos · cus bes ual dautres dos ·

27     Qan forsa es damdos ·

28     Qan uei uostras faissos · el gen cors

29     amoros · bem merauill deuos · cu(m) etz de

59rA

01     brau respos · car ben es tracios · Qand

02     hom par francs e bos · epuois es orgoil

03     los · lai on es poderos ·

04     Bels uezers si no fos · Mos enans totz

05     en uos · eu laissera chanssos · per mal

06     dels enoios ·

BnVent 70.45 (B 110)         

07     Bernartz deuentedorn.

08     TUich cill qem pregon q(ie)u chan ·

09     Uolgra saubesson lo uer · sieu

10     nai aize nilezer · chante qui chantar

11     uolria · Qieu non sai ni cham ni uia ·

12     pois perdei ma benananssa · p(er)ma ma

13     la destinanssa ·

14     Ai las cum muor detalan · Qieu non

15     dorm maitin ni ser · Q(ue) la nuoich q(a)n

16     uau iazer · lo rossignols chanta ecria ·

17     et eu que chantar solia · Muor denoi

18     ede pesanssa · car aug ioi ni alegran

19     sa ·

20     Damor uos dic ben aitan · Qui ben la

21     saubes tener · res plus non pogra

22     ualer · p(er) dieu mout fon bon amia ·

23     Mas nom duret mas un dia · p(er) qes

24     fols qui ses fermanssa · Met enamor

25     sesperanssa ·

26     Amors ma mes ensoan · etornat

27     a noncaler · esieu lagues en poder ·

28     dic uos qien feira feunia · Mas sill

29     non uol camors sia · res don ho(n) pre(n)

59rB

01     da uenganssa · ab colp despa nide

02     lanssa ·

03     Amors eus prec demon dan · cau

04     tre pro noi puosc auer · ia mais

05     blandir ni temer · nous qier cado(n)cs

06     uos p(er)dria · Mout es fols qin uos

07     se fia · cab uostra falsa semblanssa ·

08     Mauetz trahit enfianssa ·

09     Pero p(er) un bel semblan · sui enqer

10     en bon esper · Mon conort dei grat

11     saber · cades uol qieu chant e ria · e

12     dic uos que sill podia · eu seria reis

13     de franssa · car al plus quil pot me

14     nanssa ·

15     Lemozin a dieu coman · lieis que

16     nom uol retener · Q(ue)ra pot ill ben

17     saber · ses uers aco quil dizia · Qen

18     terra estraigna niria · pois dieus ni

19     fes ni fianssa · nomi poc far acorda(n)

20     sa ·

21     Nomo tenc auilania · suoi mais

22     ai bon esperanssa · pois ill lai re no

23     menanssa ·

24     Romieu man que p(er) mamia · eper

25     lui farai semblanssa · Qieu ai sai

26     bon esp(er)anssa ·

PVid 364.B.A (B 111)         

60rA

01     PEire uidals si fo detolosa fills

02     dun peillicier · ecantaua meills

03     dome del mon · e fo dels plus fols ho

04     mes q(ue) mais fossen · qel crezia q(ue) tot

05     fos uers so que alui plazia ni qel

06     uolia · eplus leu li auenia trobars

07     q(ue) anuill home del mon · (et) aqel q(ue) pl(us)

08     rics sons fetz · emaiors foillias dis

09     darmas edamor e demal dir dautrui ·

10     e fo uers qus caualliers de sain gi

11     li litaillet la lengua · p(er) so qel daua

12     ad entendre qel era drutz de samoil

13     ler · enuc delbauz lo fetz garir emet

14     gar · eqand fo garitz (et) el sen anet

15     outramar · edelai amenet una gre

16     ga qeil fo dona da p(er) moiller en cipre ·

17     eil fon donat ad entendre que elle

18     netsa delemp(er)ador de constantino

19     ple · eq(ue) p(er)lieis deuia auer lemperi

20     p(er) razon · dond el mes tot qant poc

21     gazaignar a far nauili · qel crezia

22     auer lemperi eco(n)quistar · efaziais

23     clamar emp(er)aire esamoiller emp(er)

24     airitz · ep(er)gaua totas las bonas do(m)p

25     nas qel uezia · etotas lenganauan ·

26     etotas uetz menaua rics destriers

27     ericas armas ecadeira ecampolieit

28     emp(er)ial · ecrezia e(ss)er dels meillors ca

29     ualliers delmon elplus amatz d(e) do(m)p

30     nas ·

PVid 364.37 (B 112)         

60rB

01     pUois tor

02     natz sui

03     enproens

04     sa · (et) ama

05     dona sap

06     bon · Ben

07     dei far gai

08     a chansson ·

09     siuals p(er) reconoissenssa · cab

10     seruir (et) ab honrar · conquer

11     hom debon seignor · don eben

12     faich (et) honor · Qui bel sap tener

13     encar · p(er) qieu men dei esforsar ·

14     Ses pechat pris penedenssa ·

15     eses tort faich quis perdon · e

16     trais denien bel don · et ai dira

17     benuolenssa · egauch entier

18     deplorar · edamar doussa sabor ·

19     esui arditz p(er) paor · esai perden

20     gazaignar · eqan sui uencutz

21     sobrar ·

22     Ecel que longa atendenssa ·

23     blasma fai gran faillizon · Qer

24     anartus li breton · on auion lor

25     pliue(n)ssa · et eu p(er) lonc esperar · ai

26     conqist ab gran doussor · lo bais

27     que forsa damor · Mi fetz amado(m)p

28     na emblar · Q(ue)ras lo deigna autrei

29     ar ·

60vA

01     Ecar anc nofis faillenssa · sui en bo

02     na sospeisson · Qel maltraitz metorn

03     en pro · puois lo bes tant gen mage(n)

04     sa · epoira sen conortar · en mi tuich

05     lautramador · cab sobresforciu labor ·

06     trac deneu freida fuoc clar · et aigua

07     doussa demar ·

08     Estiers non agra guirenssa · Mas car

09     uei que uencutz son · sec mado(m)pna

10     tal razon · Q(ue) uol que uencutz lauen

11     sa · caissi deu apoderar · franca homi

12     litatz ricor · ecar non trob ualedor · cab

13     lieis me puosca aiudar · Mas precs

14     emerce clamar ·

15     Bels rainiers p(er)ma crezenssa · nous

16     sai par ni compaignon · car tuich li

17     ualen baron · Ualon sotz uostra uale(n)

18     sa · epois dieus uos fetz sespar · eus det

19     mi p(er) seruidor · seruirai uos de lauzor ·

20     edals qand opoirai far · Bels rainiers

21     car etz ses par ·

PVid 364.4 (B 113)         

22      

23      

24      

25      

26     Peire uidals.

27     ANc nomori p(er) amor ni p(er) al · Mas

28     ma uida pot be(n) ualer morir ·

29     qand uei la ren q(ie)u plus am ede

60vB

01     sir · ni re nom fai mas qan dolor emal ·

02     nom ual ben mort (et) ancar mes plus

03     greu · Qen breu serem ia uieill (et) ill et

04     eu · esaisi pert lomieu el sieu iouen · Mal

05     mes delmieu edel sieu p(er) un cen ·

06     Bona dompna uostrome natural · po

07     detz sius platz leugieiramen aucir · Mas

08     a la gen uon faretz escarnir · epuois auretz en pechatz criminal · Qieu sui

09     uostrom eges nom teing p(er)mieu · Mas

10     ben laissom amal seignor son fieu · e

11     puois ual pauc rics hom qand pert

12     sa gen · Qa dairel rei depersa fon par

13     uen ·

14     Estiers mongrat am totz sols p(er) cabal ·

15     lieis que nom deigna uezer ni auzir ·

16     Q(ue) farai doncs puois nomen puosc

17     partir · ni chausimens ni merces no

18     men ual · tenrai malus delenoios ro

19     mieu · Q(ue) quer (et) quer e dela freida neu ·

20     nais lo cristals don hom trai fuoc ar

21     den · ep(er) esfortz uensson li bon sufren ·

22     Anc mais non ui plaich tant desco

23     munal · Q(ue) qand eu cre nuilla ren far

24     ni dir · calieis deia plazer ni abellir · ia

25     pois non pens de nuill autre iornal ·

26     etot qant fatz par aliei uil eleu · canc

27     p(er) merce ni p(er) amor de dieu · noi puoc

28     trobar merce ni chausimen · tort a de

61rA

01     mi epechat ses conten ·

02     Aissi men sui gitatz a nomencal · co

03     lom uolpills qan soblida fugir · Q(ue) ies

04     nois sap tornar nis pot gandir · qan

05     len causson siei enemic mortal · noi sai

06     conort mas aquel del iuzeu · Q(ue) si fai mal

07     fai hom ades lo sieu · aissi cum cel qa or

08     bas se defen · car p(er)dut ai laforssa elar

09     dimen ·

10     Coms depeitieus de uos mi clam adieu ·

11     edieus a me p(er) aqel eis couen · el de sa

12     crotz (et) eu demon argen ·

13     Coms de peitieus bels seigner uos et

14     eu · auem lo pretz detota lautra gen ·

15     uos de ben far (et) eu de dir lo gen ·

PVid 364.42 (B 114)         

16     Peire uidals.

17     SIeu fos encort on hom trobes drei

18     tura · demadompna si tot ses bo

19     na ebella · Mi clamera qa tan g(ra)n tort

20     me mena · Q(ue)nom manten pleui ni co

21     uinenssa · edoncs p(er) qem promet so que

22     nom dona · non tem pechat ni sap que

23     ses uergoigna ·

24     Eualgram mais qem fos alprim esqui

25     ua · Quelam tengues enaitant greu

26     rancura · Mas ill ofai si cu(m) cel que cem

27     bella · cab bels semblans ma mes emor

28     tal pena · don ia ses lieis non cre auer

29     guirenssa · Que malanc fos tant bella

61rB

01     nitant bona ·

02     Dautres afars es cortesa echausida ·

03     Mas mal ofai car amon dan sabriua ·

04     Q(ue) pieitz mefai eges nosen meillura ·

05     Q(ue) mals deden qan dol enla maissella ·

06     qel cor me bat emfer q(ue) nois refrena ·

07     samors ab lieis (et) ab tota proenssa ·

08     Ecar non uei mon rainer demarseilla ·

09     sitot me uiu mos uiures non es uida ·

10     el malautes qui souen recaliua · Ga

11     ris mout greu anz mor si sos mals du

12     ra · doncs sui eu mortz sinaissim reno

13     uella · aqest desirs qem tol souens la

14     lena ·

15     Al mieu semblan molt laurai tart

16     conquista · car dompna pieitz delieis

17     nosa conseilla · uas son amic (et) on plus

18     lai seruida · demon poder eu la trob pl(us)

19     ombriua · doncs car tant lam mout

20     sui plus follatura · Q(ue) folz pastre qa bel

21     puoi caramella ·

22     Mas uencutz es cui amors apodera · a

23     poderatz fui qan madompnaic uista ·

24     car nuill autra ab lieis no sa pareilla ·

25     de pretz entier ab proeza certana · per

26     qieu sui sieus eserai tant q(a)nt uiua ·

27     esinom ual er tortz edesmesura ·

28     Chanssos uai ten ala ualen regina ·

29     en aragon car mais reina uera · no

61vA

01     sai el mon esi nai mainta quista ·

02     enon trob plus ses tort o ses core

03     lla · Mas ill es franca eleials (et) cau

04     sida · p(er) tota gen (et) adieu agradiua ·

05     Ecar lo reis sobrautres reis senan

06     sa · adaital rei couen aitals reina ·

07     Bels chastiatz uostre pretz seigno

08     reia · sobre totz pretz · cab meillors

09     faitz senanssa ·

10     Mongazaignat sal dieus ena ui

11     erna · car hom tant gen non dona

12     ni guerreia ·

PVid 364.11 (B 115)         

13     Peire uidals.

14     BEm pac diuern edestiu · e defre

15     itz edecalors · et am neus aitan

16     cum flors · epro mort mais qauol

17     uiu · Qenaissim ten esforciu · egai

18     iouens (et) amors · ecar am do(m)pna

19     nouella · sobrauinen eplus bella ·

20     parom rosas entre gel · eclars te(m)ps

21     ab trebol cel ·

22     Madompna pres soloriu · denan mil

23     combatedors · econtrals fals feig

24     nedors · ten establit mont esqiu ·

25     p(er) qal sieu ric seignoriu · lausengi

26     ers non pot far cors · Q(ue) sens epretz

27     la chapdella · eqan respon ni apella ·

28     siei dich ant sabor de mel · don sem

29     bla sain gabriel ·

61vB

01     Efais temer plus de griu · als uilans

02     dompneiadors · et als fis conoissedors ·

03     a solatz tant agradiu · cal partir qecs

04     iura eplius · Q(ue) dones delas meillors ·

05     p(er) qem trahina em cembella · em tral

06     cor de sotz laissella · et am leial efezel ·

07     e iust plus que dieus abel ·

08     Del ric pretz nomenatiu · creis tant

09     sa fina ualors · Q(ue) non pot sofrir lau

10     zors · la gran forssa del uer briu · siei

11     enemic son caitiu · esiei amic ric e sors ·

12     huoills front nas bocha e maissella ·

13     blanc pieitz ab dura mamella · de taill

14     dels fills disrahel · et es colomba ses

15     fel ·

16     Uers uai ten uas mont oliu · edima

17     las tres serors · caitant mi platz lor

18     amors · Qinz emon cor las escriu · uas

19     totas tres momeliu · enfatz do(n)pnas e

20     seignors · eplagram mais decastella ·

21     una pauca iouencella · Q(ue) daur cargat

22     mil gambel · ab lemperi manuel ·

23     Per saint iacme com apella · lapostol

24     de compostella · en luti atal michel · qe(m)

25     ual mais aquel decel ·

PVid 364.29 (B 116)         

26     Peire uidals.

27     MOut mes bon ebel · Qan uei de no

28     uel · la fuoilla el ramel · ela fresca

29     flor · echanton lauzel · sobre la uerdor ·

62rA

01     eill fin amador · son gai p(er)amor · am

02     aire e drutz sui eu · Mas tant sunt li

03     maltraich greu · Qieu nai sofertz lon

04     gamen · cun pauc nai camiat mon

05     sen ·

06     Pero debon sen · am debon talen · amor

07     e iouen · etot qant mes bel · cab ioi

08     longamen · Uiu erenouel · col fruitz

09     el ramel · Qan chanton lauzel · Que

10     mon cor ai fuoilla eflor · Qem ten tot

11     lan enuerdor · et engauch entier per

12     qieu · non sent ren qem sia grieu ·

13     Cora qeill fos grieu · aram ten per

14     sieu · lagensser sotz dieu · edel meillor

15     sen · car conois qieu ben · lam de bon

16     talen · si qen mon iouen · epuois lon

17     gamen · seruirai lo sieu cors bel · Gai

18     (et) adreich (et) isnel · alei defin amador ·

19     qatot son cor enamor ·

20     Ben aurai damor · fuoilla e fruich

21     eflor · eram euerdor · sanc res men

22     fon grieu · Q(ue) p(er)amador · Miten p(er)losieu ·

23     eprec li p(er)dieu · Quil esgart cum eu ·

24     llaurai estat debon sen · canc non ca(m)

25     iei mon talen · ni non flor ni ramel ·

26     Mas p(er) lieis ni chant dauzel ·

27     Plus gais qeil auzel · serai sil es bel ·

28     qun doutz bais nouel · Mi det p(er)amor ·

29     canc dautre ramel · non uuolc cuillir

62rB

01     flor · ni fruich ni uerdor · ni anc a

02     mador · non uitz qeis camiesplus

03     greu · epuois ellam ten p(er)sieu · serui

04     rail emon iouen · puois uieills sieu

05     uiu longamen ·

06     Mes ai longamen · Mon cor e mon

07     sen · enfar son talen · plus qen cha(n)t

08     dauzel · p(er) lieis am iouen · etot qant

09     mes bel · caissim renouel · col fruitz

10     el ramel · Qan puosc ren far p(er)samor ·

11     eu non desir autra flor · Mas qalieis

12     plassa p(er) dieu · Qensems siam ill

13     et eu ·

14     Que sos hom sui eu · noill deu esser

15     greu · si fai ben al sieu · Q(ue) mout lon

16     gamen · ai estat p(er) dieu · deltot al

17     sieu sen · esi p(er) talen · pert tot mon

18     iouen · pauc me ualran chant dau

19     zel · Mas sa madompna fos bel · tener

20     me pogra en uerdor · cum son leial

21     amador ·

22     Sobraltramador · Manet ben da

23     mor · Qan lemblei laflor · Qanc

24     plus non aic eu · som ten enuer

25     dor · Qan tot lals mes greu · esalber

26     gal sieu · p(er) amor de dieu · tener mi

27     pot longamen · en ualor (et) en iouen ·

28     Gai ecortes e nouel · cum bella flors

29     enramel ·

62vA

01     Nauierna debon sen · Uos ai estat

02     longamen · Mas era mi renouel ·

03     cum bella flors enramel ·

PVid 364.40 (B 117)         

04     Peire uidals.

05     Qand hom onratz intra eng(ra)n

06     paubreira · Qes estatz rics e

07     degran benananssa · de uergoigna

08     no sapren cum se qieira · anz ama

09     mais cobrir sa malananssa · p(er)qes

10     maier merces eplus francs dos · q(a)nd

11     hom fai ben a paubre uergoignos ·

12     qamains autres qan enquerre

13     fianssa ·

14     Qieu era rics edebona maneira · tro

15     ma dona ma tornet enerranssa · q(ue)

16     mes mala esaluatga egerreira · efai

17     pechat car aissim desenanssa · Qenmi

18     non troba autras ochaios · Mas car li

19     sui fizels (et) amoros · edaqest tort no(n)

20     uol far p(er)donanssa ·

21     Esa guerra es mi tant sobrancieira ·

22     que sim fai mal non aus penre ue(n)

23     ganssa · Q(ue) sieu li fuich ni ca(m)ie ma

24     carrieira · denan mos huoills trob

25     sabella semblanssa · p(er) qieu non sui

26     del fugir poderos · nidel tornar p(er) que

27     men fora bos · plaitz oacortz tals quil

28     nagues honronssa ·

29     Ab lieis nom ual forssa geins qeil

62vB

01     qieira · plus qalenclaus qant a de

02     mort doptanssa · Q(ue) bast de dinz e trau

03     ca efai arqieira · econtra lost pren del

04     traire esmanssa · Mas lautrarchiers de

05     dinz es plus gignos · Qel fer primiers

06     p(er)aqel luoc rescos · emadompnam ten en

07     aital balanssa ·

08     Ill es tant doussa franca eplazenteira ·

09     ab cortes digz (et) ab bella semblanssa ·

10     p(er)qe non ai poder q(ue) men sofieira · plus

11     que lauzels qes noiritz lai part frans

12     sa · Qand hom lapella (et) el respon coitos ·

13     esap qes mortz paus mon cor uolon

14     tos · als mil cairels cab sos belz huoills

15     mi lanssa ·

16     Tort ai car anc lapellei messongeira ·

17     Mas drutz cochatz nona sen nime(m)bran

18     sa · ab pauc non muor car tant mes

19     uertadieira · Q(ue)loignat ma duna pau

20     bra esp(er)anssa · don eu era alas oras ioios ·

21     mas eran sui pensius ecossiros · sab gaug

22     entier nomen fai alegranssa ·

23     Chanssos uai ten albon rei part ceruei

24     ra · Q(ue) dautres reis non a par ni egan

25     sa · sol plus francs fos uas midonz de

26     cabreira · Qenals nol uei faire desme

27     suranssa · Q(ue) totz rics hom qe destrui

28     sos baros · nes meins amatz eprezatz

29     pelz plus pros · et eu odic car li port fin

63rA

01     amanssa ·

02      

03      

04      

05      

06      

PVid 364.39 (B 118)         

07     Peire uidals.

08     QAnd hom es en autrui poder · non

09     pot totz sos talans complir · anz

10     lauen souen agiquir · p(er) lautrui grat

11     losieu uoler · doncs puois enpoder me

12     sui mes · damor segrai los mals els bes ·

13     els tortz els dreitz els dans els pros · caissi

14     mo comanda razos ·

15     Car qui al segle uol plazer · Maintas

16     uetz lauen a sofrir · so qeil desplatz o

17     gen cobrir · ab semblanssa denoncaler ·

18     epois qan ueira qel luocs es · contra cel

19     qui laure mespres · no sia flacs ni nu

20     aillos · Qen gran dreig notz paucs do

21     chaios ·

22     Tant ai desen edesaber · Q(ue) de tot sai mo

23     mieills chausir · esai conoisser egrazir ·

24     qim sap onrar nicar tener · etenc ma

25     lus dels genoes · cab bel semblan gai

26     ecortes · son als enemics orgoillos · (et)

27     alor amics amoros ·

28     Pretz eualor uuoill mantener · e bo

29     nas dompnas obezir · (et) acortesas gens

63rB

01     seruir · enon ai gran cura dauer · Mas

02     pero sieu poder agues · non es coms ni

03     ducs ni marqes · acui tant plagues

04     messios · ni meins se pac dauols ba

05     ros ·

06     Car qui pot enouol ualer · cum no

07     sesforssa demorir · deus que la mortz

08     nol uol aucir · p(er)fai enoi edesplazer ·

09     et enoiam destraing paies · qan re

10     cuoill las rendas els ses · cor poiritz

11     ab cors uermenos · Uiu ses grat de di

12     eu ede nos ·

13     Bona dompna dieu cuig uezer · Q(ua)n

14     lo uostre gen cors remir · e car tant

15     uos am nius desir · Grans bes men deu

16     ria escazer · caissi ma uostramor con

17     qes · euencut elassat epres · cab tot lo

18     segle que mieus fos · Metenria pau

19     bres ses uos ·

20     Dompna qan uos ui remaner · ema

21     uenc deuos apartir · ta(n)t mangoisse

22     ront li sospir · cab pauc nom auenc

23     acazer · ai bella doussa franca res · Ua

24     llam ab uos dieus emerces · retenetz

25     mi emas chanssos · si beis pesa alcor

26     tes ielos ·

27     Dompna p(er) uos am narbones · emo

28     lina esauartes · ecastella el bon rei na(n)

29     fos · decui soi caualliers p(er) uos ·

PVid 364.36 (B 119)         

63vA

01     Peire uidals.

02     PLus qel paubres qand iai elric

03     ostal · Q(ue) nocais plaing si tot sa

04     gran dolor · tant tem que torn ad

05     enoi al seignor · nomaus plaigner

06     dema dolor mortal · bem dei doler pois

07     cellam fai orguoill · Q(ue) nuilla ren

08     tant non desir niuuoill · siuals dai

09     tan noill aus clamar merce · tal pa

10     or ai q(ue) nosenoi deme ·

11     Aissi cu(m) cel que bada al ueirial · Qeil

12     sembla bels contra la resplandor ·

13     qand eu lesgar nai alcor tal dolsor ·

14     qieu men oblit p(er) lieis cui uei aital ·

15     bem bat amors ab las uergas qieu

16     cuoill · car una uetz en son reial cap

17     duoill · lemblei un bai don al cor

18     men soue · ai cum mal uiu qui so

19     cama no ue ·

20     Si maiut dieus pechat fai crimin

21     al · Ma bella dompna car ill nom

22     socor · Quill sap qen lieis ai mon

23     cor emamor · tant qieu non pens

24     de nuill autre iornal · doncs p(er) qe(n)

25     sona tant gen nimacuoill · pois

26     pro nom te de so don plus mi du

27     oill · ecuiam doncs aissi loignar

28     de se · anz sofrirai so qai sofert anc

29     se ·

63vB

01     Qe sofrir taing a seignor natural ·

02     los tortz els dreitz el sen ela follor · car

03     greu pot hom deguerra auer honor ·

04     pois qes faiditz ses grat deson ostal ·

05     ben sui faiditz si desamor mi tuoill ·

06     nomen tolrai anz lam mais q(ue) no(n)

07     suoill · etenram uil si damar mi re

08     cre · non o deu far car p(er)amor maue ·

09     Caissi matot madompna ason cabal ·

10     qe sim fai mal ia nom naura peior ·

11     qel sieus plazers ma tant doussa sa

12     bor · Q(ue) ies del mieu nom remembra

13     nim cal · non es nuills iorns samors

14     elcor nom bruoill · p(er) qai tal ioi qand

15     la uezon miei huoill · eqan mos cors

16     pensa deson gran be · Qel mon non

17     uuoill ni desir altra re ·

18     Sabetz p(er) qeil port amor tant coral · car

19     anc non ui tant bella ni genssor · ni

20     tant bona don teing qai gran ricor ·

21     car sui amics de dompna q(ue) tant ual ·

22     esi ia uei qensems ab mis despuoill ·

23     Mieills mestara qal seignor desiduoill ·

24     Q(ue)manten pretz qand autre sen recre ·

25     enon sai plus mas aitan nai iasse ·

26     Als catre reis despaigna estai mout

27     mal · car no uolon auer patz entre

28     lor · car autramen son ill degran ua

29     lor · adreich efranc ecortes eleial · sol

64rA

01     q(ue) daitan genssesson lor escuoill · Que

02     uiresson lor guerra enautre fuoill ·

03     contra lagen q(ue) nostra lei non cre · tro

04     qespaigna fos tota duna fe ·

05     Bels chastiatz seigner p(er) uos mi duoill ·

06     car eu nous uei ecar midonz nom ue ·

07     na uierna cui am debona fe ·

PVid 364.8 (B 120)         

08     Peire uidals.

09     Baron ihesus qen crotz fo mes · p(er)

10     saluar crestiana gen · nos man

11     da atotz comunalmen · Qane(n) cobrar

12     lo saint paes · on uenc p(er) nostramor

13     morir · esi nol uolem obezir · lai on fe

14     niran tuit liplait · nauzirem maint

15     esqiu retrait ·

16     Qel saint paradis qens promes · on

17     nona pena ni tormen · Uolra liurar m

18     olt francamen · a celz qiran ablomar

19     qes · oltra lamar p(er) dieu seruir · ecill qe

20     nol uolran seguir · nonia negu(n) brun

21     ni bait · Q(ue) non puosca auer gran es

22     glait

23     Eueiatz del segle cals es · Q(ue)quil sec

24     plus alpieitz senpren · p(er)so noia mas

25     un bon sen · com lais los mals epren

26     dals bes · Q(ue) puois lamortz uol assail

27     lir · negus nois pot nis sap gandir ·

28     doncs pois tuich morrem atrasait · ben

29     es fols qui uiu mal nilait ·

64rB

01     Tot lo segle uei sobrepres · dengan

02     odegaliamen · eson ia tant li mescre

03     zen · capenas reigna dreitz ni fes ·

04     Q(ue) chascus poigna entrahir · sonamic

05     p(er) si enriquir · peroill traichor son ais

06     si trait · cu(m) cel qui beu tossec ab lait ·

07     Catalan (et) aragones · ant seignor

08     honrat eualen · bon elarc franc eco

09     noissen · Qes pros esauis ecortes · Mas

10     trop laissa emanentir · sos sers cui di

11     eus bais (et) adir · Q(ue) nuoich eiorn son

12     enagait · defart encort plait (et) em

13     pait ·

14     Reis aunitz ual meins que pages ·

15     qan reigna descausi damen · eplai(n)g

16     so que autre despen · epert so q(ue)l paire

17     conqes · aitals reis faria ad aucir · et

18     enlaich luoc asebellir · Q(ue) uiu aguisa

19     de contrait · ni non pren nin dona

20     gamait ·

21     Dompnas ueillas non am eu ges ·

22     car uiuont deschausidamen · co(n)tra

23     amor econtra iouen · car fin parat

24     ge ant si malmes · Greu es deco(n)tar

25     ede dir · egreu descoutar edauzir · car

26     fin do(n)pnei ant aissi frait · Qentre lor

27     non trobon escait ·

28     Dompna sim tenetz endefes · Qez eu

29     dals non ai pessamen · Mas defar uo

64vA

01     stre mandamen · esengrat seruir uos

02     pogues · entrel despoillar el uestir · ia

03     mais mals nom pogra uenir · car uo

04     stre dich euostre fait · Mant sabor de

05     rosa demait

06     Reis delion senes mentir · deuetz on

07     rat pretz recuillir · cu(m) cel que semena

08     engarait · temprat dumor ab doutz

09     complait ·

PVid 364.43 (B 121)         

10     Peire uidals.

11     SIm laissaua dechantar · p(er) tre

12     baill ni p(er) affar · ben leu diria(n)t

13     las gens · Q(ue) non es aitals mos sens ·

14     ni ma gaillardia · cum esser solia ·

15     Mas beus puosc enuer iurar · Que

16     mais tant nom plac iouens · nip(er)tz

17     ni chauallairia · ni dompneis ni

18     drudaria ·

19     Esieu podia acabar · so que ma fait

20     comenssar · Mos sobresforcius talens ·

21     alixandres fo niens · contra qieu se

22     ria · esadieu plazia · Q(ue) men deignes

23     aiudar · ial sieus uerais monume(n)s ·

24     longamen non estaria · sotz mals(er)

25     ua seignoria ·

26     Hom nois deuria tardar · deben dir

27     ni deben far · tant cum uida les pre

28     sens · Qel segles non es mas uens ·

29     equi plus sifia · fai maior foillia ·

64vB

01     calamort pot hom proar · cu(m) pauc ual

02     aurs als manens · p(er)qes fols qui nois

03     chastia · enon reigna encortesia ·

04     Mas tant ai deque penssar · Qieu non

05     puosc ben desliurar · totz mos onratz

06     pessamens · pero bos comenssamens ·

07     Mostra bona uia · Qui no sen ca(m)bia ·

08     Mas eu p(er)sobresforssar · cuich dels fel

09     lons mescrezens · enbreu recobrar

10     suria · edamasc etabaria ·

11     Tant es dolsa p(er)amar · ebella p(er) remi

12     rar · ecortesa econoissens · s calz pros

13     (et) als ualens · debella paria · Qe si uer

14     dizia · el mon non auria par · Mas

15     fraitz ma tals mil couens · Q(ue) sun sol

16     men atendia · estort egarit mauria ·

17     Qieu nomaus desesperar · alei dun rei

18     flac auar · cui sobra aurs (et) argens ·

19     ecuia car es manens · cautre dieus

20     non sia · p(er)sa manentia · cauers lo fai

21     renegar · Mas qan ueral iutga mens ·

22     car comprara la feunia · elengan e

23     la bauzia ·

24      

25      

26      

PVid 364.23 (B 122)         

27     Peire uidals.

28     GEs del ioi qieu ai nom ra(n)cur · Mas

29     dela dolor sui clamans · ses col

65rA

01     pa eses tort qieu noill ai · Mas eram sui

02     mes en essai · cum eu puosca retrair e

03     dir · tal ren qamors qem fai languir ·

04     nomi uol ab dreich capdellar ·

05     Tant ma saluatge cor e dur · cella qem

06     bat desos uergans · cum plus li sui hu

07     milians · adoncs me dona plus desglai ·

08     Mas eu cum fols qan uen enplai · Uenc

09     denan lieis enomazir · deparlar epois

10     me cossir · Q(ue) trop me uuoill sobreco

11     char ·

12     De clartat ma mes en escur · cella p(er)

13     cui uauc desirans · epois amors uol

14     totz mos dans · nom merauill simal

15     men uai · Mas beus dic q(ue) tant sofrirai ·

16     tro puosca enluoc auenir · cab mos hu

17     oills son bel cors remir · e si hiaura trop

18     al mieu par ·

19     Non ai chastel serrat demur · ni ma

20     terra no ual dos gans · Mas anc non fo

21     plus fis amans · demi nies ni er ia

22     mai · p(er) qieu bona dompna serai · Uostre

23     esim uoletz sofrir · Qieu uos am nous

24     qier alres dir · camors ma faich sobre

25     parlar ·

26     Ai qan poirai cridar segur · ni coras se

27     rai benanans · Qand amors uolra mos

28     enans · Qautre conseill de mi non sai

29     camors mipot gitar desmai · Q(ue) ma fait

65rB

1     efara languir · sab merce nom uol

2     recoillir · elira demon cor gitar ·

ArnMar 30.B.A (B 123)         

65vB

01     ARnautz demaruoill si fo dele

02     uescat depeiregos dun chastel

03     qui a nom maruoill · efon clergues

04     depaubra generation · ecar el nonpo

05     dia uiure p(er)las soas letras el sen a

06     net p(er) lomon · esabia ben trobar · (et) en

07     tendet se en la comtessa de burlatz ·

08     qera filla delpro comte raimon moil

09     ler del uescomte de beders q(ue) auia nom

10     taillafer · et aqest narnautz era aui

11     nens hom delap(er)sona · e cantaua trop

12     ben e ligia romans · ela comtessa li

13     fazia grans bens egrans honors ·

14     et el sen amoret enlieis en fazia

15     sas chanssos · mas non lo ausaua

16     dir ni anegun qel las agues fai

17     tas · anz dizia qautre las fazia · e

18     si auenc qamors lo forsset tant qez

19     el fetz una chansson della · la cals co

20     menssa · La franca captenenssa q(ie)u

21     non puosc oblidar · Et en aquesta

22     chansson el li descobric lamor qel

23     lauia · ela comtessa nolesquiuet

24     anz entendet sos precs els receup

25     els grazi · egrarnic lo de grans ar

26     nes · eil fetz grand honor e grand

27     plazer · e det li baldessa e confort

28     de trobar edechantar della · e tant

29     qez el uenc honratz hom eualens

66rA

01     de cort · don el si fetz maintas bonas

02     chanssos della comtessa · en las cals

03     chanssos el mostret cum el enac de

04     grans bens e de grans mals ·

ArnMar 30.22 (B 124)         

05     

06     

07     Arnautz demaroill.

08     sI cum lipeis

09     ant enlaiga

10     lor uida · lai

11     eu en ioi etotz

12     temps lai au

13     rai · camors

14     ma faich en

15     tal dompna

16     chausir · don uiu gauzens sol del desir

17     qieu nai · tant es ualens q(ue) qand ben

18     mo cossir · Men nais orgoills em creis

19     homilitatz · Mas sils ten ioinz amors

20     eiois amdos · Que ren noi pert mesu

21     ra ni razos ·

22     Totz autres iois desconois (et) oblida ·

23     Qui uel sieu cors coinde cortes egai ·

24     Q(ue) tant gen sap dauinen far edir · ab

25     purs plazers tot so quil ditz efai · Q(ue)

26     hom non pot mal dire ses mentir · en

27     lieis es pretz honors sens e beutatz ·

28     esi nom ual sos gens cors amoros · a

29     mors na tort q(ue) men fai enueios ·

66rB

01     Bona dompna detotz bons aips

02     complida · tant etz ualens part las

03     meillors qieu sai · Mais am de uos lo

04     talen el desir · Q(ue) dautra auer tot so

05     qadrut seschai · detant nai pro que

06     del plus tem faillir · p(er)o non sui deltot

07     desesperatz · Qen rica cort ai uist m

08     aintas sazos · paubrenriquir e rece

09     bre gens dos ·

10     Uas lo pays pros dompna issernida ·

11     repaus mos huoills on uostre cors

12     estai · ecar plus precs de uos no(n) puosc

13     aizir · tenc uos ades elcor eremir sai ·

14     Uostre gen cors cortes qem fai lan

15     guir · elgen parlar el deport el solatz ·

16     lesgart elsen ela beutat deuos · dond

17     pois qieus ui nofui iorn oblidos ·

18     Dompna cui pretz eiois eiouens guida ·

19     ia nomametz totz temps uos amarai ·

20     camors o uol uas cui no(n) puosc gan

21     dir · ecar conois qieus ai fincor ue

22     rai · Mostram de uos ental guisa iau

23     zir · penssan uos bai eus manei eus

24     embratz · aqest dompneis mes dolz

25     ecars ebos · eno mel pot uedar negus

26     ielos ·

27     Mos gens conquis iois epretz esolatz ·

28     Uos tenon gai uostre cors eioios · per

29     com nous ue q(ue) no sazaut deuos ·

ArnMar 30.15 (B 125)         

66vA

01     Arnautz demaroill.

02     La franca captenenssa · Qieu no(n)

03     puosc oblidar · eil doutz ris eil esgar ·

04     eil semblan qieus ui far · Mi fant

05     dompna ualens · Mieiller qieu non

06     say dir · dinz del cor sospirar · esi p(er)mi

07     nous uens · Merces echausimens ·

08     sai qem ner amorir ·

09     Ses geing eses faillenssa · Uos am e

10     ses cor uar · plus com non pot pensar ·

11     daitan uos puosc forsar · part uostr

12     es mandamens · ai dompna cui de

13     sir · si conoissetz nius par · Q(ue) sia fail

14     limens · car uos sui benuolens · suf

15     fretz maqest faillir ·

16     Tant etz degran ualenssa · Mais uos

17     am ab cor clar · ses pro merce clamar ·

18     cab autra gazaignar · el uostrenseig

19     namens · pois nomen puosc partir ·

20     fassaus humiliar · tant qel uostre

21     cors gens · amoros eplazens · si nom

22     uol nom azir ·

23     Dompna p(er) gran temenssa · Uos am

24     tant eus teing car · nous aus esti

25     ers pregar · Mas plus fai ad honrar ·

26     us paubres auinens · Q(ue) sap honor

27     grazir · els bens damor celar · cus rics

28     desconoissens · cui par q(ue) totas gens ·

29     lo deian obezir ·

66vB

01     Plus non ai depliuenssa · ni puosc ra

02     zon trobar · don maus assegurar · Q(ue)

03     iam deiatz amar · Mas ditz mos ferms

04     talens · Q(ue) poiria auenir · nom dei deses

05     perar · Q(ue) tals es pauc manens · cui fai

06     astres esens · en gran ricor uenir ·

07     Genoes so sapchatz · on plus aug dema(n)

08     dar · cortes faitz auinens · de reis o dau

09     tras gens · lo uostre uei chausir ·

ArnMar 30.23 (B 126)         

10     Arnautz demaroill.

11     SIm destreignetz dompna uos et

12     amors · camar nous aus ni no

13     men puosc estraire · lus mencaussa

14     lautrem fai remaner · lus menardis

15     elautrem fai temer · preiar nous aus

16     p(er) enten de iauzir · Mas si cum cel qes

17     nafratz p(er)morir · esap qes mortz epero

18     sis combat · Uos clam merce ab cor des

19     esperat ·

20     Bona dompna paratges e ricors · on

21     plus aut es edemaior afaire · deu plus

22     ensi dumilitat auer · car ab orguoill

23     non pot bos pretz caber · Qui gen nol

24     sap ab chausimen cobrir · epois nom

25     puosc de uos amar soffrir · p(er) merceus

26     prec e p(er) humilitat · cab uos trobes cal

27     acom pietat ·

28     Nomi nogues uostra fina ualors · ca(n)c

29     nola puoc un iorn plus enan traire ·

67rA

01     Q(ue) puois uos ui aic losen el saber · el uo

02     stre pretz creisser emon poder · Q(ue) mai(n)g

03     bon luoc lai dich efaich auzir · esius pla

04     gues co deignassetz grazir · nous q(ue)rira

05     plus deuostramistat · e gauzira p(er) gui

06     zerdon lograt ·

07     Totz los forfaitz etotas las clamors · Qen

08     mi podetz rancurar ni retraire · es car

09     mausatz abellir niplazer · Mas dautra

10     ren qieu anc pogues uezer · autra ocai

11     son dompna nom sabetz dir · Mas car

12     uos sai conoisser echausir · p(er) lameillor

13     (et) ab mais debontat · Ueus tot lo tort

14     enq(ue) mauetz trobat ·

15     Uostre beill huoill uostra fresca colors ·

16     eil doutz semblan plazen qem sabetz

17     faire · Uos mi fan tant desirar euoler ·

18     Q(ue) mais uos am on plus men desesper ·

19     efauc que fols car nomen fai partir ·

20     Mas qand eu pens cals etz qim faitz

21     languir · conssir lonor (et) oblit la fou

22     dat · efuig mon sen esec ma uolu(n)tat ·

23     Demon carbon nous puosc ben son la

24     us dir · Mas quil marques mentau de

25     monferrat · ia nol laus plus cassatz la

26     ben lauzat ·

ArnMar 30.19 (B 127)         

27     Arnautz demaroill.

28     MOut erant doutz miei cossir · eses

29     tot marrimen · Qan la bella ab

67rB

01     lo cors gen humils franca ede bon

02     aire · Me dis desamor estraire · don eu

03     nom puosc estraire · don eu nom puosc

04     partir · epois ill nom rete · nil aus cla

05     mar merce · tuich solatz me son estra

06     ing · pois delieis iois mi sofraing ·

07     Dompna sius plagues soffrir · p(er) uo

08     stre chausimen · cab doutz precs cars

09     humilmen · Merceian cu(m) fis amaire ·

10     Uos auses mon cor retraire · en luoc

11     dautre gauzir · Uos non costrera re · e

12     mi feira gran be · Qel malautes qan

13     se plaing · si noil ual si se refraing ·

14     Doussa dompna cui desir · p(er) uostren

15     seignamen · Uostre bel acuillimen · no(n)

16     uedetz qem soletz faire · del plus nous

17     aus preiar gaire · si sui espauentatz

18     car etz detant rics plais · Mas ouidis

19     retrais · Qentrels corals amadors · non

20     paratgeia ricors ·

21     Enseignamens ebeutatz · fraquesa

22     egens parlars · Gens acuillirs (et) hon

23     rars · cortes ab gaia semblanssa · Uos

24     fant sobrautras honranssa · p(er)qe iois

25     esolatz · reuiu enuos enais · uas cal q(ue)

26     part biais · enomofai dir amors · Mas

27     uers euostra ualors ·

28     Tant es p(er)tot issausatz · Uostre pretz

29     rics ecars · Qieu tem q(ue) nom ual lau

67vA

01     zars · pero ben sai ses doptanssa · sitot

02     ses plenail balanssa · Qui met plus

03     de lun latz · sol un gran pesa mais · uas

04     cella part lo fais · atressi creis uostre

05     honors · cum hom plus endiz lauzors ·

06     Genoes so sapchatz · sicum abrils e

07     mais · es dautres temps plus gais ·

08     es uostre rics pretz colors · resplan

09     dens sobrels meillors ·

10     

ArnMar 30.3 (B 128)         

11     AIssi cum cel cama enon es amatz

12     o ai eu faich qai amat longa

13     men · en un fol luoc eges no men re

14     pen · anz lauuoill mais amar desesp(er)

15     atz · Q(ue) dautra auer totas mas uolun

16     tatz · ecar eu lam finamen sesengan ·

17     cre quill ual tan p(er)q(ue) noi aurai dan ·

18     Auzit ai dir p(er) qem sui conortatz · Que

19     qui ben serf bon guizerdon naten ·

20     ab qel seruirs sia enluoc ualen · Que

21     naissi es mout mieills guizerdonatz ·

22     p(er)qieu me sui deltot auos donatz · bo

23     na dompna q(ue) dals non ai talan · Mas

24     de seruir uostre cors benestan ·

25     Mieills q(ue) nous dic uos prec q(ue)mente(n)

26     datz · Q(ue) mais uos am q(ue) non aus far

27     paruen · enomen lais mas p(er) dreich

28     espauen · Qieu me feira mout de uos

29     plus priuatz · Mas diria hom qieu fos

67vB

01     enamoratz · pero uers es qanc re

02     non amei tan · Mas endreich uos

03     non aus far lo semblan ·

04     Uos ualetz tant ben cre que sapiatz ·

05     Que mieills ama cel que prega te

06     men · Q(ue) nofai cel q(ue) prega ardidame(n) ·

07     bella dompna ia aisso non cresatz ·

08     cab engan ua que non sia enga

09     natz · Mas eu sui cel q(ue) tem morir a

10     man · p(er) qieu nous aus preiar mas

11     enchantan ·

12     Souen mauen lanuoich qan sui

13     colgatz · Qieu sui ab uos p(er) semblan

14     endormen · adoncs entant ric gau

15     zimen · Qieu nom uolria esser res

16     sidatz · sol qem dures aqel plazens

17     pensatz · eqan mesueill cuich morir de

18     siran · p(er) qieu uolgra aissi dormir un

19     an ·

20     Bella dompna souen sui acordatz ·

21     Qieus an uezer esouen uau doptan ·

22     Q(ue) nous plagues p(er)qieu nai estat tan ·

GlAdem 202.B.A (B 129)         

68vA

01     Guillems ademars fo d(e) gauau

02     dan dun castel q(ue) a no(n) marois

03     ge(n)tils hom fills decauallier · el seign(er)

04     demarois lo fetz cauallier · el era bos

05     eualens egen parlans · mas no(n) poc

06     mantener cauallaria efetz se iogl

07     ars · efo mout honratz · epois seren

08     det alorden degran mon · elai fenic ·

GlAdem 202.9 (B 130)         

09     nOn pot es

10     ser suffert

11     ni ate(n)dut ·

12     cades non

13     chant pois

14     lestiu uei

15     tornar · eli

16     uergier cu(m)

17     sill eron canut · pareisson blanc e

18     uerdeion li prat · adoncs ma si co(n)qui

19     stat un amors · sol pel respieich dun

20     couinen qem fe · Gardatz que feira si

21     agues del faich re · capenas deing ad

22     altra auer solatz ·

23     Asos ops ma debon cor retengut · cel

24     la qui ma p(er) amic conquistat · assatz

25     ma mieills enbreu tems conogut ·

26     Q(ue) tals hia lonc termini poignat ·

27     cus reprouiers me ditz dels ances

28     sors · Qui temps espera enofai qan

29     temps ue · si temps lifaill ben estai

68vB

01     ecoue · Que loncs espers a mainz

02     faitz destorbatz ·

03     Ab aisso ma ioi edeport rendut · emon

04     saber enders emeillurat · Qen aquest

05     cuig auer entendut · Qem uol enbreu

06     far ric desamistat · aisso conosc ben

07     dels lausengadors · Qan me cuideron

08     mal far mant fait be · egrazisc lor

09     dena mala merce · car sui de lieis es

10     tortz (et) escampatz ·

11     Euitz anc mais son par plait aue(n)

12     gut ad home uiu auiatz cum es a

13     nat · Qadoble mant mei enemic

14     ualgut q(ue) nofeiron si maguesson a

15     mat · euitz anc mais enaissi uale

16     dors · Qieu lor uuoill mal demort (et)

17     ill a me · pero traich man detal luoc

18     on iasse · soffrira affan efora perill

19     atz ·

20     Mas eras ai abon po(r)t desalut · fe qieu

21     uos dei mon nauei aribat · (et) ai lo plo(n)

22     elestaing recrezut · e p(er)fin aur mon

23     argen cambiat · cautreiat ma una

24     delas genssors · dompnas del mon e

25     ges nom descoue · Qem don sa mor e

26     dun baisar mestre · et es tant pros

27     cus reis ifora honratz

28     Ep(er) aisso me teing p(er) ereubut · enon

29     enuei elmon nuill home nat · sim

69rA

01     uol midonz tener uestit onut · un

02     ser lonc se en luoc demoillerat · anc

03     no fon fait al mieu par tals honors ·

04     cum ami er senaissi sesdeue · Qel sieu

05     blanc cors gras escafit ele · remir bai

06     san ni tenc entre mos bratz ·

07     Sil reis namfos cui dopton li masm

08     ut · el meiller coms dela crestiantat ·

09     Mandauon ost pois ben son remasut

10     enom de dieu farion gran bontat · so

11     brels paians sarrazins trahitors · ab

12     que luns dels menes ensems ab se ·

13     Marit seignor qinclau esera ete · non

14     an pechat nolor fos p(er)donatz ·

15     Eu remanrai enon irai aillors · ni ui

16     rarai enaltra part mon fre · eia ne

17     gus nom demandetz p(er) que · Q(ue) ia p(er)uos

18     non serai decelatz ·

GlAdem 202.1 (B 131)         

19     Guillems ademars.

20     BEn fora oimais sazos elocs · Que

21     maizines dun uers pensan · cu(m)

22     lo retraisses enchantan · tal p(er) qem fos

23     digz us uers hocs · de celliei qel mon

24     plus desir · don desiran mer alanguir ·

25     sin breu noillen pren chausimens ·

26     Efaram canuzir aflocs · si nom socor

27     abans dun an · Q(ue) iam ditz hom qem

28     uan broillan · canetas enom se(m)bla

29     iocs · esim fai iouen canuzir · tot ca

69rB

01     nut maura qan que tir · Q(ue)bos esforz

02     malastre uens ·

03     Esera tant blancs cu(m) enocs · ad aisso

04     nom tenria dan · alieis seruir de bon

05     talan · cum maier es plus chautz es

06     focs · atressi cum eu mais dalbir · nai

07     en mi plus fort encossir · de dir edefar

08     sos talens ·

09     Caissi cum dels escacs lo rocs · Ualmais

10     qeil autre ioc nofan · el fins maracdes

11     que resplan · plus q(ue) ueires uermeils

12     ni grocs · aissi ual mais qui qeis nazir ·

13     Midonz daltras p(er) enriquir · son pretz

14     ab sos captenemens ·

15     Per qieu uolria esser mais cocs · de

16     sa cozina lieis gardan · cauer lonor

17     dun amiran · ses sauista efos mieus

18     marrocs · Q(ue) non es hom quela remir ·

19     debon cor iail posca uenir · loiorn mals

20     ni destorbamens ·

21     Per qet messatgiers q(ue) brocs · ta(n)t cu(m)

22     poiras ton alferan · edic to plus q(ue) p(er)

23     ton dan · p(er)mon destric q(ue) not derrocs ·

24     Q(ue) tant tem tro torns ton delir · qun

25     altra sazon delmorir · non seria pas

26     tant dolens ·

27     E gardat non semblar badocs · dels sa

28     lutz ni delals qeil man · Qieut pliu

29     si rei uas cambian · qad un estrieup

69vA

01     taura ops crocs · edilim q(ue) non posc

02     guarir · sim fai tremolar efremir ·

03     ses liei ma uoluntatz ualens ·

04     Epos laitan dir al partir · Que guil

05     lems ademars fai dir · Que sidons

06     ual dautras cinccens ·

GlAdem 202.6 (B 132)         

07     Guillems ademars.

08     EL temps destiu qan par la flors

09     el bruoill · eson braidiu li au

10     zellet dorguoill · ai pessame(n) damor

11     qem desacuoill · Q(ue) nuilla ren tant

12     non desir ni uuoill · ai doussamia

13     malaus uiron mei huoill · sichau

14     simens nom guia ·

15     Ueiaire mes qieu non sui cel q(ue)suoill ·

16     sima sospres us greus mals don mi

17     duoill · don eu morrai sila dolor no(m)

18     tuoill · ab un doutz bais dinz cam

19     bras o sotz bruoill · ai doussamia

20     qa son coral amic · non deu hom

21     far ganchia ·

22     Eu ai ia uist home qui conois fort ·

23     et a ligit nigromancia esort · tra

24     zit p(er)femna apechat (et) atort · (et) eu

25     lasset nomen teing p(er) estort · aidou

26     samia guidatz men abon port · si

27     dieus uos benehia ·

28     Membreus dompna qan me detz

29