Rialto

 

Corpus dell’antico occitano

 

Edizione diplomatica parziale del canzoniere H (cc. 40-62)

Cittŕ del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 3207

a cura di Cecilia Cantalupi

Cao 2019

Interpretativa    Note


40rA

GlAug 205.7 (H 127)

01 NAUGERS .

02 Otz temps serai serue(n)z

03 p(er) deseruir · En serue(n)tes

04 als crois rics dauer sers ·

05 Qe de lor uei cossellers e co(n)uers ·

06 cosseilladors q(e) fan aunor auni(r) ·

07 E d(e) lor corz cortas desegnamen ·

08 Caill noi sol sen nei cab homs

09 enseignatz P(er) qeu mezeis qe no

10 sui trop apres · Ni trop prezatz ·

11 Qan mi p(re)ng me te(n)g pres ·

12 Mas uianar uolgra de uianes ·

13 Canc peiç no fo uiana(n)z auiatz ·

14 Cu(m) eu can uing uas mos pare(n)z

15 paratz · P(er)o baros corz escosatz

16 cortes · tan son ualen qe ual

17 tan man ual gut · Ai trobatz

18 manz on no ual re trobars · Ca(n)c

19 peiç no fon ros a roma rome

20 us · Qeu soi del meu desmazatz ·

21 entrelz meus ·

22 Aissim donelo rics donaire dieus ·

23 Poder qill ric despoderat p(er)dut ·

24 Fosson aital qi crezes lor aiut ·

25 Com fo iudas qels uendet alz

26 iudeus · Li sei croi fait man

27 laz desafaitat · E de solatz d(e) do(m)p

28 nei e de chan · Lor oreder son

29 oreder de zai · Uil de uilan za

30 rentes çarauai ·

31 A can mal uiu qi ue qille desplai ·

32 Qi uell croi fait qill auol baro

33 fan · Qeu nai uist manz cui p(re)z

34 trais de soan · Qe soanan pois

35 p(re)z can be lor uai · Qeu ui ial

36 ric Ruzer frederic · Ferm ses

37 esfrei p(er) ualer a ualor · Ni no

38 cuidei tan lauzi p(re)z p(re)zar · Qe

39 ial poges emperi peiurar ·

40 En Monferrat se solon referar ·

41 li plus ualen ab ualen uale

42 dor · P(er)o noia desenseignat sei

43 gnor · Si pot no fai lo(n)g sa ua

44 lor uolar · Et eu co(m) folz uolei

45 amon uoler · En uianes on

40rB

01 par dolors donars · On folz de

02 zirs ma trebaillat tres anz ·

03 Canc plus maluatz destrics no(n)

04 trai truanz ·

05 An raimon rest berengier p(re)z

06 p(re)zanz · Cui no par dars dolors

07 ni redars danz ·

DPrad 124.18 (H 128)

08 Naugers

09 TRop be mestera ses tolgues ·

10 Amors de mi (et) mi damor · Qeu

11 non ai re mas dolor · E il uol de

12 mi totz sos sens · Quieu chant

13 em deport em solatz · No p(er) me

14 mas car aleis platz · Eill no fa

15 ria p(er) me · Neus mal sim cu

16 iaua far be ·

17 mors ab uos nom ual merces ·

18 Ab franqeza ni ab dolor · Qar uo

19 strorguoill uostra ricor · No uenz

20 humilitatz ni bes · Son uos blan

21 di uos menassatz · Quius menas

22 sa uos sopleiatz · E quius ama

23 nuil pro noil te · E quius uol

24 mal gaug sen de se ·

25 Amors de uos ai tan apres · Qeill

26 fals truan eil trichador · Qes

27 feignon de no re cortes · An de

28 uos lo baizar ol bratz · E p(er) ma

29 lauentura iatz · Eus amics de

30 bona fe · No aura ia ni co ni qe

31 

32 e dompnas ia mais de tres · Qe

33 can remiren lor color · E lor

34 beutat el mirador · No cuion

35 qe sia mais res · Pauc an legit

36 so sapchatz · Com beutatz uai

37 efaill uiatz · Qen pauc dora

38 plus bella ue · Aco som qe sol

39 uezer ple ·

40 Un an uolgra qe sa uengues ·

41 Qe sa cordessen entre lor · Cil qi

42 son leial amador · Qeia negus

43 peich non fezes · Qadoncs pa

44 regron li maluatz · Qan mort

45 dompnei e ioi anc se · Pels ba

40vA

01 ratz qe fan entre se ·

02 bel s(er)uentes de uos mi platz · Qe

03 ma chanso primiers auiatz ·

04 Eia hom nom deman p(er) qe · Mas

05 qar uos am aitan com me ·

FqRom 156.6 (H 129)

06 Folqet deroman s(er)ue(n)tes

07 FAr uoill un nouel seruentes ·

08 Puois razo nai granda · E dirai

09 de prez on es · Som tot nol de

10 manda · Prez seiorn ab los cor

11 tes · Enos quier liuranda · Mas

12 ioi e ualor · ten selui p(er) seignor ·

13 Quil da ta uianda ·

14 prez uol home conoiscen · Ab fi

15 na largeza · franc (et) humil e

16 plazen · E ses auoleza · A celui se

17 dones ren · Cui asamor mesa ·

18 Mas pauc na (con)qes · Qen cenz

19 baros non atres · Complitz de p(ro)

20 eza ·

21 Iamais nuls de mos amics · No

22 uoill rics deueigna · Puois mos

23 seigner Frederics · Qi sobre totz

24 reigna · Era larcs anz qel fos

25 rics · Anz li platz qel teigna ·

26 la t(er)re lauer · Aizo mem comta

27 p(er) uer · Cascus qi qen ueigna ·

28 mas duna re sia cert · Qals sauis

29 aug dire · Qi tot uol tener tot

30 pert · Et en aiso semire · E ten

31 ga donar uber · Qe roda · nos

32 uire · So de sus de sotz · Qal ui

33 rar fai totz · Sos enemics rire ·

34 E ia deu qi sus lames · Eill a dat coro

35 na · En mon seigner lo ma(r)q(e)s ·

36 Qe cascus razona · Qe uenir len

37 deu grans bes · E razos es bona ·

38 Queu ui, sous autrei · So qel

39 al marqes dest fei · El coms de

40 uerona ·

41 per quiel uoill cosseillar · Qar

42 lam ses bauzia · Qe son amic

43 teigna car · E ric tota uia · Qe

44 be a poder del far · Mais qom

45 qel mon sia · Far dome ualen ·

40vB

01 Ueus doble faillime(n) · Si non o

02 fazia ·

03 Emperaireus uoill pregar · Qe

04 iamal nous sia · Sieu dic mon

05 talen · Qe tan uos am coralme(n)

06 Uos mostrail tal uia ·

07 oz del carret beus teing car ·

08 Qar en lombardia · No sai plus

09 ualen · Ni negus no men desme(n) ·

10 De be queu en dia ·

EvClerm 95.2 (H 130)

11 louesqos declarmon

12

13 PEire de maensac ges lo reis

14 no seria · Tan sauis com hom

15 di sel el sout retenia · Cauali

16 ers cui sos cors trai mais aiog

17 laria · Qa ualor ni asen ni a

18 caualaria · Esanc iorn uos i te(n)c

19 fetz o p(er) corteszia · E p(er) amor de

20 deu qar uit cops uos auia ·

21 ops uos auia be (et) enqer si auri

22 a · Maior qe anc non ac qanc

23 iorn p(er) la bailia · De chat non

24 meillures anz en sez huoi el

25 dia · Plus paubres qanc no fos

26 p(er) qe cre qe seria · Tant de ter

27 ra p(er)dut qant hom uos laissari

28 a · El coms sabia o be p(er) qe la

29 uos tenia ·

30 Tener la tenia el qe ges no sen

31 tolia · Anz len daua mais l an

32 qil terra no ualia · Tant qa

33 donc era gais echantaua eri

34 ia · E fazia chansos enaissi com

35 sabia · Er no ditz mas enois lai

36 o no tangeria · E sembla qi los

37 ditz qels fezes si podia ·

38 sel poders era aitals com lo tala(n)s

39 seria · Tuit serian p(er)dut car hom

40 aitals uolria · Qe tuit semblas

41 sen lui e qi lui semblaria · Se(m)

42 blaria cogul qe ia no issiria ·

43 Del ni mas un mes lan qe

44 adoncs chantaria · E qi lira ue

45 der el ni el sescondria ·

41rA

01 Escondre ben deu el qan dis qel

02 rei seguia · Qel nol ni nol pot

03 sa pe non o fazia · E qi caual no

04 a mentres qe guerra sia · Nom

05 sembla ges nagues qan guerra

06 no seria · E caualiers da pe qi mal

07 ditz ni feonia · No deu estar en

08 sout se tromba no auia ·

09 no sai qan nesci son quim foli

10 ant tot dia · Mas sel bos reis

11 Phelips no sen entrametia · tals

12 chanta er de mi qadonc en plo

13 raria ·

RmDurf 397.1 (H 131)

14 Ramon dedurfort

15 

16 Truc malec auos me teing · De

17 far Na enan captei(n)g · E puois eu

18 ab uos men preing · Ben ai e mi

19 tot lart e gei(n)g · E ia no uoill com

20 mo enseing · Anz uolgra fos en un

21 conpeing · Cel qe del cornar ac des

22 deing · Mal estara qi nol destrei(n)g ·

23 Tan qe cornes un egua p(re)ig ·

24 qieu noi conosc mot uila · Qi

25 qe so teigna en ua · Sen Ber

26 narz tot en aura · Uenial ser

27 o len dema · Asaillir madompna

28 Na Ena · Ella mes tras la qoissal

29 ma · El mostret lo trauc sotera ·

30 E dis saissim cornas de pla · Eu

31 uos farai mon drut serta ·

32 Saissi nom uoletz seruir · Esti

33 ers no men puesc departir ·

34 Cornas lo corn caissi lous uir ·

35 Qeu lai faich lauar e forbir ·

36 Eia nol sentiretz pudir · E ia

37 no tematz escarnir · Aissi es

38 dreichz al meu albir · Puois

39 tan fatz qeu nol uol nil uir ·

40 faitz o tost sius uen aplasir ·

41 be uos enseria pres · Seignen

42 bernat de cornes · Sial cornar

43 uos eratz pres · Mentre qel corns

44 eren defes · Qe paor ai cautreia

45 des · E pueis q(e) lo corns sera pres ·

41rB

01 Adoncs noi cornares uos ges ·

02 Dompna qel cornars foran bes

03 Mas al renduren faill la les ·

04 Seigner pueis de cornil es · E sai

05 qe cornar soles · E cornas lo corn

06 caisi uezes · Qe daqest aures ma-

07 is de pres · Qe si cornauatz dau

08 tres des · Segon qe seruizi en

09 prendes · Iadan nous iteingna

10 deues · O si qe no ia no aures ·

11 De mi aisso qe qeres ·

12 fals dompneiadors aprenes · De

13 mi aisso qe no sabes · Per fals

14 uos tenc car enqeres · Dompna

15 pos uos isordeies ·

TurcMal 447.1 (H 132)

16 Truc malec .

17

18 En Raimon beus tenc a grat ·

19 Car aissi uos uei acordat · De

20 chaptener en bernat · Cella qe

21 no respos en fat · Al malastruc

22 caersinat · Qel mostret son

23 corn en priuat · Cel lo soanet

24 p(er) foudat · Et ieu lai uolgrauer

25 cornat · Alegramen ses cor i

26 rat ·

RmDurf 397.1a (H 132a)

27 en es malastrucs dolens · lo ca

28 ersins a sos grens · Qan soanet

29 aitals presens · Ben par qel

30 conseillet siruens · Ia il non

31 sia mos parens · Qe sella men

32 mostres dossens · Eu los corne

33 ra totz iausens · E pueis fora rics

34 emanens · Neis ei refermera

35 las dens ·

36 No es bona dompnel mon · si ia

37 mostraual corn el con · Tot

38 autretal com il si son · E pu

39 eis mapellauan Raimon · Cor

40 nas maisi sobrel reon · Qe

41 noi baisses la carel fron · Con

42 si uolgues beure en fon · Drutz

43 qassa dompnaissi respon · Be

44 taing qe de son corn laon ·

45 caersinatz trachers sers · tu qe

41vA

01 daquest plag mal mers · Gar

02 co noi tornas enqers · Cornar

03 a dreg o a enuers · Qel corns es

04 be lauatz e ters · Eu encornera

05 cens moillers · E sini agra assaz

06 de fers · Si fossetz pendutz abe

07 sers · Non feron tan chansos

08 ni uers ·

09 Plus es malastrucs sobriers ·

10 No es Arnauz lescoliers · Qi

11 confondon dat e tauliers · E

12 uai coma penedensiers · Pau

13 bres de draps e de deniers · Qeu

14 li donera grans loguiers · P(er)

15 so qe lai cornes primiers ·

16 E cornera miel qe porquiers ·

17 Ni porta iota lescassiers ·

18 arnaut escolier uai mi · An

19 canog o al maiti · Ana Enan

20 e digas li · Qe Raimons de

21 dur fort li di · Qe be les pres

22 del caersi · Qan li mostret

23 lo son raboi · Mas grieu li res

24 ponderai si · Anz i cornera sens

25 s tai · Plus fresc qe seruens a

26 pezi ·

27 Bernart de Cornil eus desfi · Qe

28 agest del cornar fasti · P(er) mon

29 truc malec naudoi · Te puosc

30 desfizar e p(er) mi ·

ArnDan 29.15 (H 133)

31 Narnauz daniel

32 ois Raimons e trucs malecs ·

33 Chapten Na Ena e sos decs ·

34 Enans serai uielse senecs ·

35 Anz qe ma cort en aitals precs ·

36 Don puesca uenir tan grans

37 pecs · Cal cornar lagra mesti

38 er becs · Ab qel traisses del

39 corn los grecs · Epueis pogra

40 ben esser secs · Qel fums es

41 fortz qui eis dinz dels plecs ·

42 Be lagrobs qe fos becutz · El

43 becs fos loncs e agutz · Qel

44 corns es fers laitz e pelutz ·

45 E prions dinz en la palutz · P(er)

41vB

01 qe rellent en sus lo glutz · E nuil

02 iorn no estai essutz · Cades p(er) si cor

03 ne redutz · E no taing qe mais

04 sia drutz · Cel qe sa bocal corn con

05 dutz ·

06 pro iagra dautres assais · De plus

07 bels qe ualgron mais · E sen Ber

08 nart sen estrais · P(er) crist anc noi

09 fes q(e) sauais · Car len pres paors

10 et esglais · Qe sil uengues damon

11 lo rais · Tot lescal feral cors el cais ·

12 Eno coue qe dompna bais · Aqel

13 qe cornes corn putnais ·

14 Bernart ges eu no macort · Al dig

15 raimon de surfort · Qe uos anc

16 naguessetz tort · Qe si cornauas

17 p(er) deport · Ben trobauas fort contra

18 fort · E la puidors agraus tost mo(r)t ·

19 Qe pietz ol no fa fems en ort · E

20 uos qi qeus endesconort · lauzas

21 en dieu queus na estort ·

22 e es estortz de peril · Qe retrag

23 fora son fil · E atotz cels d(e) cornil ·

24 Mielz li uengra fos en eisil · Qe

25 la cornes el enfonil · entreles

26 qinel penchenil · P(er) on se segon

27 li rouil · Ia no saubra tan de guan

28 dil · Nol conpisses lo groing el cil ·

29 DDo(m)pna ges Bernart non satrail ·

30 Del cor cornar de gran dosil · Ab

31 qel seir traig del penil · pois poi

32 ria cornar sens peril ·

PBuss 332.2 (H 134)

33 peire demaisac s(er)ue(n)tes

34

35 Eruentes e chansos lais · E tot

36 qant suoill far ni dire · Qe ges

37 non tractarei mais · Qar deis que

38 fui natz · Mi sui trebaillatz · Com

39 pogues mi donz defendre · Delz ma

40 nens maluatz · Ar uei qes nienz ·

41 Qe aurs et argens · Euins e forme(n)z ·

42 fan ues lor atraire · Dompnas de mal

43 aire · Qel col e bais · E qe seignorei ·

44 Sitot ses de maluaza lei ·

45 Aran faran col e cais · Sim uauc io

42rA

01 sta lor assire · Las falsas cui dieus

02 abais · Et er men uedatz · lo gaugz

03 el solatz · Car conos esai entendre ·

04 las lor maluestatz · E pueis laols

05 genz · Diran entre denz · Qeu sui m-

06 al dizenz · Et eu per mon paire · Cu

07 iaua lor taire · lo pel don nais · mal

08 uestatz ecrei · Qe per un lor ennais

09 son trei ·

10 iamais feutres ni gambais · Solatz

11 ni mot qe fan rire · Ni torneis en

12 com seslais · No er mais prezatz · Ser

13 uitz ni honratz · P(er) elms ni p(er) escutz

14 fendre · tals temps es tornatz · Car

15 cest pros e genz · E larcs e ualenz ·

16 E no est manenz · No uos ualra gai

17 re · Cus folz de mal aire · Uilas put

18 nais · Part uos no estei · Ab deniers

19 qe tenge manei ·

20 Ges ab dompna no mirais · Ni ia

21 una no salbire · Queu p(er) lor mals

22 ditz mengrais · Mas ta(n) sui iratz ·

23 Can uei grans beutatz · lai on no

24 seschai despendre · P(er) cai ab iostatz ·

25 Aitals motz cozenz · Qe lor er grans

26 sens · E chastiamenz · Qe can auch

27 retraire · Sa foudat ni braire · Coue

28 qes biais · E qe nos sordei · Anz deu

29 far ço qe be lestei ·

30 un pauc estan en bo plais · Tan con

31 podon escondire · Al prim can io

32 uens las pais · Cadoncs er uiuatz ·

33 lor pretz aut poiatz · Pueis lo

34 fan en bais dessendre · fallon uas

35 totz senz · Als drutz conoisscenz ·

36 P(er) queu serai lenz · De tornar al

37 aire · Si men puesc estraire · Qe

38 maluatz fais qi las crei · E parec

39 en lalcubal rei ·

42rB

PBuss 332.1 (H 135)

01 <...>

02 Pu<...>

03 ar<...>

04 mu<...>

05 Saber<...>

06 atrobar<...>

07 las dompn<...>

08 ni dans · no m<...>

09 ien cuiaua en n<...>

10 trobar · Mas no puesc <...>

11 totas fan un trai · E fan o atres

12 si · Col laire al bendar · Qe uol

13 auer son par · p(er) sas anctas co

14 brir · Per qe lo mazans · totz so

15 bre lui nos uir ·

16 Qui en loc femenil · Cuia feutat

17 trobar · Bel faria blasmar · Qeu

18 dic quin niu cani · Uai be sercar

19 sai · E qui uol comandar · Al ni

20 blan ni baillar · Sos pouzis pe(r)

21 noirir · Ia uns delz grans · Nom

22 do pueis p(er) raustir ·

23 si las tenes tan uil · Qe las uoillatz

24 reptar · Sempreus iran iurar · So

25 bre las dens narpi · Qe so com fai

26 ni di · Nos fai a consirar · E sabran

27 uos pagar · Tan gent ab lor mentir ·

28 Cal lor enianz · No pot nuls hom

29 gandir ·

30 Aquella qe del fil · asoqobs no(n) pot

31 far · Ad autran fai filar · E ia pe

32 ior mati · Nous cal de mal uezi ·

33 Qel uos fai adirar · So qe aures

34 plus car · E tal re abeilir · Don

35 de mils ans no uos poiretz iauzir ·

36 dompnas puois castiar · Nous uo-

37 letz de faillir · Cals an enanz · Uos

38 nencatz de fogir ·

42vA

GlSt-Greg 233.2 (H 136)

01

02 <...>l ·

03 <...>usta

04 <...>t lades

05 <...>la al bon

06 <...>r cui · bos

07 <...>rn sa cham

08

09 <...>lum en sa cha(m)bra

10 <...>sef arden quan apriuat sen

11 intra · An re non tais al bon

12 pretz de son oncle · Qel cors e

13 sen les partitz totz p(er) ongla · Uist

14 lagues eu mezurar duna uer

15 ia · uas on fos mes lo cors qe

16 destrui larma ·

17 Eu no plaing lo cors ni larma ·

18 Mas la terra on bos pretz pert

19 sa chambra · Qe Naimars la

20 tan batut ab ueria · e dezitat

21 de totz · <...>os locs on intra · Qa

22 lui no pot metre pel ni on

23 gla · Mas be floris e grana ab

24 son oncle ·

25 pel bo e pel ric teing loncle · El

26 neps es tals qe noi a re mas

27 larma · flacs e uolpils del cim

28 trobas en longla · e maluestatz

29 es sa cortz esa chambra · Ha

30 coms sauais cel qen gran amor

31 intra · De re ab uos es tochatz

32 dauol ueria ·

33 Bem seignei ab bona ueria ·

34 lo iorn quieu uinc al bo pre

35 bost son oncle · E sieu intres

36 souen lai on el intra · Mais

37 en ualgra totz temps mos cors

38 e marma · Qab ferm uoler

39 met bon pretz dinz sa ca(m)bra ·

40 et es ab lui aissi com charns

41 et ongla ·

42

43

44

45

42vB

01 

02

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

RmMirav 406.30 (H 137)

10 Raimons demiraual .

11 Grans mestiers mes raisoname(n)s ·

12 Queu amataplan enui · Pois

13 Nugetz mames el trai de dire

14 motz braus e coszens · E car ma

15 ses desfianza · Chantat sol per

16 deuinanza · Daisso don eu no soi

17 gaire encolpatz · Mas trop na pres

18 gran gatge · Segon qeu fi petit

19 de follatge ·

20 anc trobars <...>

21 Ni chan ni solatz no desfi · Ni

22 moeller<...>ol<...>ngei de mi · p(er) cos

23 seil de m<...>udas gens · Queu no

24 ai tals esperanza · Mas damo(r) ai

25 alegranza et en dompnei ai mes

26 tans bels p(er)çatz · E tan cort <...>

27 usatge · Qill drut de sai men por

28 ton seignoratge ·

29 Ia nuls cat<...>la<...> auinens · Nos ta-

30 ing o per aisso matali · Qe caua

31 liers q<...>n pretz sen fi · deu lais

32 sar sos mostrat iouens · Muillier

33 qe pren per enfanza · Mas se sa

34 dompna lenanza · Tan qel pren

35 da estre estacatz · dun certan

36 omenatge · Neia nuils temps

37 no seg<...> uiatge ·

38 ial reproiers noill ergare(n)s · A nu

39 ges quem dis en lati · Qe de lui

40 diszon siei ueizi · Qen aisso es

41 desconoissens · Qe p(er) amor de nas

42 Sanza · estai caillor nos boban

43 za · e pos qel uol estre totz muil

44 leratz · Ia nosaiam da(m)pnatge ·

45 Ni autre drut qe seguem dre-

43rA

Sord 437.14 (H 138)

01 Sordel d(e) goi

02 Dompna ualen saluz (et) amistaz e

03 tot qan pot de plaiser edonor uos

04 manda sel ses cor galiador car uos

05 tre hom lizes (et) auos ses donaz u

06 os qer m(er)ceis qoma(n)dar lidignas

07 uostre plaiser etot qant uos bon si

08 a Qar uostre hom sui ep(er) uostre

09 mautrei etot qan uos amaz am

10 e soblei ·

11 EEqer m(er)ceis auostra dignitas al

12 gran saber alafina beutaz qe

13 mi dignas tenirp(er) seruidor asci

14 cu(m) sel qes uostre domnegaz qar

15 p(er) ma fe ta(n) uos am egoleig cu(m)

16 las clartas des oil ab cuieu uei ·

BtAlam 76.13 (H 139)

17 bertran dalamano

18 Nuls hom no(n) deu eser meraueylaz seu

19 no(n) sui gai ni zant alegram(en) · car deu

20 eseig acui me sui donaz · Man trait

21 de ioi emis enp(en)sam(en) · Car mite inde

22 sesperam(en) · Edeus car es trop mis in

23 sa speransa · Epois ambdos me dona ma

24 lenansa · ben agran tort som zamais mi

25 repren · Seu perd mon zan pois ai pe

26 rdut mon sen · Si anc a deu pris dome pietaz p(er) mer

27 zed prec qil mai inzausim(en) em rendal

28 ioi dun sui p(er) els raubaz · Car el mete

29 us diz com asaluam(en) no(n) pot uenir se

30 so qe tol no ren · E pois il ten de tot

31 ren labalansa tornar mi de p(er) dreiz e(n)

32 benenasa · Se no(n) no fai son diz mezeis

33 desmen don nasera gran eror illaien ·

34 Es tat auem conpagnon lonzam(en) amic

35 Sordel de ioi edalegransa · Mas ar ma de

36 u mis en tan gran eransa · Qes conpay

37 gna tenz qem partran breu me(n) si

38 n breu lo ioi qi deus ma tolt nom

39 ren ·

40 Bbegumaies edeu car lo co(n)sen anfaiz e

41 mfai peiz de mo(r)t p(er) un cen ·

Perd 370.9 (H 140)

42 perdigon

43 U (et) amor sem daital iohoc espres · Co

44 ra ni iorn nuoit ni main ni ser · Nos

45 part demi nieu de bon esper · Qe mo

43rB

01 rt magra ladolor tan granz es · Se

02 bon esper non fos aseguraz · Pero

03 mon mal non es en re mermaz ·

04 Qe long esp(er) magra fait loniame(n)z ·

05 Estar ma(r)riz et en gran pensamenz ·

06 Et en q(e)r tem qe plus car nomo ue

07 nda ·

08 LAgran beutat ella uallor q(e)n lei es ·

09 E toz bos aibs qe domna posca auer

10 Me fai estar ades en bon esper · Car

11 cho no(n) crei qe ges eser pogues ·

12 Qe lai on es tuz autre bes paussaz

13 Qe noi sia messa humilitaz · Sim

14 fai sufrir madolor bonamenz · Co

15 militat merces echausimenz · Men

16 pot ualer sol qa midonz sen pre

17 nda ·

18 mAis si un iorn fos amics appellaz ·

19 De tan bon cor cu(m) eu li sui donaz ·

20 Alla bella don nos part mons tale

21 nz · Anc tan amor nom destreing

22 malamenz · Qe neis loiorn nom a

23 ugues faiz esmenda ·

24 

Perd 370.1 (H 141)

25 Anc non cuiei qem poges far amo

26 rs · Tan deplaser qeu fos alseu co

27 man · Mas ara uec qeu nom po

28 isc tan ni can · partir de lui tan

29 es gra(n)d sa ualors · Qil ma conqes

30 emten ensa bailia · Si che mo(n) gr

31 at partir nomen uolria · Qen tal

32 dopna ma fait amor chausir · Qe

33 ual mil tant qeu non sabria

34 dir ·

35 mais qe dautre del mon qem des

36 samors · ai alegrer em conort del

37 senblan · Qem fai emdiz can eu li

38 sui de nan · p(er) qeu tuz temps li ser

39 ai seruidors · efarai tut zo qa pla

40 iser lisia · Seu nai poder qe ster far

41 nol poria · Qeu no sai dopna il mo(n)d

42 al meu albir · Qe tan se fasa als co

43 nosenz grasir ·

43vA

288.B.A (H 142)

01

02

03

04 Nalonbarda sifo una do

05 na detolosa gentil ebella

06 (et) auinens dela p(er)sona (et) ins

07 egnada esabia bien trobar

08 e fazia bellas coblas (et) amor

09 osas . Don bernautz narna

10 utz fraire del comte dar

11 maiag ausi co(n)tar dela bo(n)

12 tat e del ualor dele euen

13 csen atolosa p(er)le ueser . Et

14 estet co(n)ella degra desm

15 estegesa (et) i(n) queri la damor

16 efo molt son amic . Efez a

17 questas coblas dele emand

18 et le adesa al seu alberg ep

19 ois mo(n)tet acaual ses leue

20 ser esisen anet i(n)sua tera

21

BnArnArm 54.1 (H 143)

22 lombards uolgreu eser per nalonb

23 arda · Qalamanda nom plaz tan

24 nigiscarda · Qar absos oiltz plaise

25 nz tan ien migarda · Qe par qem

26 don samor mas trop me tarda · Qar

27 bel ueser emon plaiser ten ebel

28 ris engarda · Com nols nol pod mo

29 uer ·

30 Segner iordan seuos lais alamag

31 na Fransa epiteus normadia e

32 bertagna · beme deuez laisar senes

33 mesclagna · Lonbardia liuerno elo

34 magna · E sim ualez ·, eu p(er) un dex ·

35 Ualdreus ableis qes stragna des

36 totauol prez ·

37 mirail depres conort auez · ges p(er) uilia

38 nos fragna lamor enqem tenez ·

39

288.B.A (H 142bis)

40 Nalonbarda sefes gran mera

41 ueilla qant ella ausi cont

42 ar, Qe bernautz narnautz

43 senera andat ses le ueser

44 e ma(n)det le aquestas coblas .

43vB

Lomb 288.1 (H 144)

01 ^M^ nom uolgrauer

02 perbernard na

03 bernarda · E per

04 narnaut narn

05 auda apellada ·

06 E gran merses

07 seigner car uos

08 agrada · Cab tal

09 doas domnas maues nomnada · Uoil

10 qem digaz cal mais uos plaz; Ses cu

11 berta selada · elmirail onmiraz ·

12 Car lomirailz enoueser descorda · Tan

13 mon acord cab pauc nol desacorda ·

14 Mes can record soqel meus noms

15 recorda · E(n) bon acord totz mo(n)s pen

16 sars sacorda; Mas del cor pes, on

17 laues mes, qe sa maiso niborda ·

18 no uei qe lui taises ·

19 

20 

21

22 

23 

24 

Gran - BtAlam 189.5 = 76.14 (H 145)

25 pOs anc nous ualc amors seiger

26 bartram · perqamatz leis pos qill

27 nous ama nius de gna · Epos no

28 us aualgut ia derenan · Naiatz re

29 speig qe deleis iois uos ueingna ·

30 Qar olramar aug dir q’antecrist

31 reigna · Elseus uenon qe tot cels

32 auciran · Qe nos poran conuer

33 tir predican · perqeus co(n)seill qe

34 delarmausouegna · Eqieus partatz

35 deleis qamar nous degna ·

36

37 amicx granet ben manatz conor

38 tan · qiem teng p(er) ricx solqaiso esd

39 euegna · Qar antecrist sai qade

40 poder tan · Qe leu pot far sis uol

41 aur fin delegna · Donc segur sui

42 qamadomna destreigna · seill uo

43 ill creire nifar tot son qoman ·

44 edemai ren nonai tan gran

44rA

GlPCaz - BnBarta 227.7 = 58.2 (H 146)

01 peire decasals edebernat

02 dela bartanc

03 BErnat de la bartanc sem platz · Ch

04 antar can ai razo de qe · Eras uoill

05 qentre uos e me · Aiam calqe plas

06 zen solatz · E digatz me cal penriatz ·

07 Com uos des a uostra guia · Per

08 tot aqui on annaratz · Belz dos e rics

09 tota uia · Ab azaut ez ab bo saber ·

10 O qe uos acses lo poder · El cor de

11 donar autretan · Mas qe ia nuill

12 grat pauc ni gran · Non saubes cel

13 quo penria ·

14 peire de casalz cui sec gratz · E gra(n)s

15 bes delz faichz que mante · Pro a

16 del segle ez ieu cre · Qe dos deu esse(r)

17 merceiatz · O graszitz o guizerdonatz ·

18 P(er) cel qel pren o seria · Desconoisse(n)s

19 e lautre fatz · Quan ses tot orgu-

20 oill daria · E prenc qom me do pro

21 auer · Az honor ez a mon plaszer ·

22 Quiem farai grazir ses enian · Elz

23 fatz confondon li truan · Quieu no

24 uoill lor compagnia ·

25 Bernat la razo quem laissatz · Am

26 ieu e prezi mais gran re · Qar per

27 donar es hom ancse · Mais man

28 tegutz e mais prezatz · E be uen

29 gutz on qe sia · P(er) quieu sim nera

30 poders datz · Sapchatz qe ta(n) donaria ·

31 Cal plus faria dir p(er) uer · Ueus lai

32 qui ual e po ualer lo larc el me ten

33 el donan · e cel de que lun e lautr-

34 an · Com en son don nos fadia ·

35 peire dos p(er)dutz e foudatz · Uos lais

36 e sso qe nos coue · Car uos p(er)detz celz

37 cui faitz be · Si fetzes mal be

38 fort perdratz · Com de re nos te per

39 pigatz · Qe des auiatz gra(n) feunia ·

40 P(er)qeu am mais belz dos onratz · Ez

41 honor omanentia · don puesc ad

42 emplir mon uoler · Quieu posc

43 donar e retener · E chauszir quem

44 ner benestan · E qui be fazen fai son

44rB

01 dan · En totz faitz mescabaria ·

02 Bernat p(er) nien en parlatz · Car no

03 creiria en iasse · qe sieus daua un

04 palafre · No agues mais donor as

05 satz · Qe uos cab lautrui do cuiatz ·

06 Conqerrel pretz quieu nauria · P(er)

07 quieu am mais qe queus digatz ·

08 Esser rics e dar tot dia · Ab sol qeu

09 fassa men deuer · Nom cal qeu

10 de uos grat nesper · Quiel nai de

11 celz qel do ueiran · E ges no uoill

12 anar cercan · Sso qe mi trobar poi

13 ria ·

14 peire mal es dos capdellatz · Quil

15 dona sel qe grat nol tem · Car ges

16 nol deu graszir qil ue · Tan com

17 cel cui es donatz · Con amais do

18 mes daratz · Menz de graciaus

19 segria · E mi ue p(er) tot pro rictatz ·

20 do(n) puesc far q(e) be estia · E pretz

21 ez amics conqerer · E uos tornon

22 e no caler · Cill qeus degron plus

23 trairen an · Equi pert sos amics

24 onran · Aurian pauc silz aunia ·

25 Bernat tot temps mo tenriatz ·

26 e tot tems uos o tenria · P(er)o tan

27 ual a tot plazer · Madompna ·

28 ne lena en uer · Quiel prec qen

29 diga son semblan · Mas mos ar

30 ditz me ditz con qan · Qe mil

31 tanz ual la partz mia ·

32 peire le bella cui iois platz · A

33 prez don se creis tot dia · e Na gau

34 sida sap car tener Son ge(n) cors

35 e te uil auer · P(er) pretz mais no

36 dera ges tan · Se nol grazisson

37 cill qe lan · Enarditz ditz leu

38 iaria ·

GlRainol 231.4 (H 147)

39 Guiellms rauuls .

40 

41 QUan auich chantar lo gal sus

42 en lerbos · El pic el iai el mer

43 lel coaros · El russignol elagui-

44 ses perier · Farai un uers ces prec

44vA

01 e ses somos · Madompnes ta(n) belle

02 cortese p(ro)s · Quem fai loirar plus

03 qe falco l ainier ·

04 seigner ta(n) mes mals e contrarios ·

05 Cen uetz ai cor q(e) mi pa(r)ta de uos ·

06 Mas anc no ui home ta(n) plasen

07 tier · Mas duna re est be aue(n)tu

08 ros · Can sen uenir esterlis orgo-

09 illos · Ades mescon en gra(n)io en

10 sollier ·

11 Dompna tot tems · uos ai mo(n) cor

12 celat · P(er) q(e) naues de mi lauzor e

13 grat · Canc no amest cusson ni fa

14 tonier · Anz lo fugist con eu tor

15 nei rengat · Canc noi foi pueis

16 pos mo aguest uedat · Mais am

17 Flauzos e sopas en sabrier ·

18 seigner tot tems uos aurai pre

19 zicat · Qeu endesem so maio(r) porc

20 faissat · Euestissem mi e sober

21 beguier · Fez essem liblizaut fen

22 dut trepat · Tan a ge(n) cors e bella

23 maiestat · Cen uetz er pres a lei

24 de caualier ·

25 Dompna mi qelz uolria fos pen

26 dutz · Qe ta(n) lamas quen son

27 p(er) fols te(n)gutz · Sobacalar tra

28 cher mesoneguier · Qe ar uos

29 iur en co(n)tra sas uertutz · Qe

30 ia mi qels ni sos auer lanutz ·

31 No estara ab uos un an enti-

32 er ·

33 seigne(r) cals es aicel com a to(n)dutz ·

34 Us gra(n)s us loncs ab esperos a

35 gutz · Encope(n)natz alei de caua

36 lier · Tan me ma(n)det amistatz

37 e salutz · Em grazis mais q(e) si

38 fos bous cornutz · Car dei un

39 pol a son terzol lainier ·

44vB

01 

GlRainol 231.1 (H 148)

02 Guiellms rauuls

03 Auzir cugei lo chant el crit el glat ·

04 Qe fan lauzel quan son uert li

05 plaissat · Aital fer eu mas per sa

06 uolontat · Madompnam dis car de

07 leis cambiat · Car anc creizei mo-

08 iller de son uezi · Ia dieus no sal

09 don rainier la filat · San len me(n)

10 ti pos fui en samistat · Enanz

11 lam mais q(e) peis enromani ·

12 seigner son nas uolria

13 gues taillat · Qui uos a dig qeus

14 aia enantat · Caissi fos solta e

15 mo(n)da de pecat · Con sui de cel d(e) cui

16 es azalbat · Sitot port arc e coutel

17 barbari · Pens en repens e ta(n) non

18 ai pessat · Puesca saber don si es

19 p(er)mentat · Mas sapautan color de

20 sarrazi ·

21 Dompna tot tems uos aurai castiat ·

22 No dississes follia ni uiutat · Aq(e)st

23 es rica e de gra(n) pare(n)tat · Ezamarit

24 bo uassaill estrunat · Qeu li ai uist

25 caual outra mari · Ez es saubut en

26 fero en mercat · Gens er deleis no

27 de bana filat · E met uos i cauelc e

28 nenaisi ·

29 seigner p(er) dieu be ai mon cor irat ·

30 Car al sieu ling contral mieu aze-

31 mar · Qeu sui plus rica e de maior

32 barnat · Ez ai trop mais de lane o de

33 filat · E puns ai bo caualier apairi ·

34 Enous te(n)gatz ges arregastenat ·

35 Qeus ai cubert enlansun bugua

36 dat · Qe era totz ces estantier de

37 li ·

38 Dompna be sai queus er guizerdo

39 nat · Qe no es mes en bassac per

40 tuzat · O mel goires maguesson ad

41 iudat · Espeil nagras e bo correi

42 pinsat · E qa beillier ab qeus ten

43 gues sa cri · Pois diseran tuit li plus

44 e(n)uezat · Cals es aq(e)st ca(n) uos ue(n)gras

45rA

anon 461.81 (H 149)

01 ^M^ DIeus sal la

02 terra el pa

03 · On uos es

04 ni estai · On

05 qeu sia mos

06 cors es lai · Q(e)

07 sai non es om

08 poderos · Aissi

09 volgreu qel

10 cor lai fos · Qi

11 qe sai sen fezes parliers · Ma

12 is nam un ioi qe fos entiers ·

13 Qel qe sen fai tan enueios ·

14

440.B.A (H 150)

15 NAtibors si era una do(m)p

16 na de p(ro)ensa . dun castel

17 den blancatz qe a nom .

18 Sarenom . Cortesa fo et

19 enseignada auinens e fort

20 maistra . Esaup trobar . E

21 fo enamorada e fort ama

22 da p(er) amor E p(er) totz los bo(n)s

23 homes da qela encontrada

24 fort honrada . E p(er) totas las

25 ualens domnas mout

26 tensuda . Emout obedida .

27 E fetz aqestas coblas e ma(n)

28 det las al seu amador .

29 ^M^

Tibors 440.1 (H 151)

30 Bels dous

31 amics be(n)

32 uos puosc

33 en uer dir ·

34 Qe anc no

35 fo qeu estes

36 ses desir · pos

37 uos conuc ni

38 us pris per

39 fin aman · Ni anc no fo qeu

40 non agues talan · Bels douz

41 amics qeu souen nous ueses ·

42 Ni anc no fo sasons qe men

43 pentis · Ni anc no fo si uos

44 naues iratz · Qeu agues ioi

45 tro qe fosetz tornatz · Ni anc

45rB

01 <...>

02 <...>

03 <...>

04 <...>

05 <...>

06 <...>

07 <...>

08 <...>

09 <...>

10 <...>

11 <...>

12 <...>

13 <...>

14 <...>

15 <...>

16 <...>

17 <...>

18 <...>

19 <...>

20 <...>

21 <...>

22 <...>

23 <...>

24 <...>

25 <...>

26 <...>

27 <...>

28 <...>

29 <...>

30 <...>

31 <...>

32 <...>

33 <...>

34 <...>

35 <...>

36 <...>

37 <...>

38 <...>

39 <...>

40 <...>

41 <...>

42 <...>

43 <...>

44 <...>

45 <...>

45vA

01 <...>

02 <...>

03 <...>

04 <...>

05 <...>

06 <...>

07 <...>

08 <...>

09 <...>

10 <...>

11 <...>

12 <...>

13 <...>

14 <...>

15 <...>

16 <...>

17 <...>

18 <...>

19 <...>

20 <...>

21 <...>

22 <...>

23 <...>

24 <...>

25 <...>

26 <...>

27 <...>

28 <...>

29 <...>

30 <...>

31 <...>

32 <...>

33 <...>

34 <...>

35 <...>

36 <...>

37 <...>

38 <...>

39 <...>

40 <...>

41 <...>

42 <...>

43 <...>

44 <...>

45 <...>

45vB

anon 461.252 (H 152)

01 acuoill · los bels plasers qe ma

02 mandatz · Cil on es iouens e

03 beutatz · E de prez es en laut

04 capduoill · Madompna nagnes

05 qe tot dia · Fai grazir sos aui

06 nens bens · Als enseingnatz · (et)

07 als cortes · Mais qe dompna qel

08 mon sia ·

09 mas eu non son aitals cu(m) suoill ·

10 Qamors ma mos senz camiatz ·

11 Caras sai dels enamoratz · Lo

12 mal de qe ploran lor oill · E sai

13 qes alegraria · E sai lor mals e

14 sai lor bes · Edaqels qamors no

15 ten pres · No sai lor faichz ni lor

16 uia ·

17

20.B.A (H 153)

18 NIseuz de capion si preget

19 madompna almucs de castel

20 nou qela p(er)dones an gigo de

21 tornenqera sos caualiers . Et

22 auia faich uas ella gran failli

23 men . E non sen pentia ni no(n)

24 demandaua perdon .

25

IsCapio 253.1 (H 154)

26 ^M^ Dompna nal

27 mucs si

28 ous plages ·

29 Beus uolgra

30 preiar daita(n) ·

31 Qel ira el

32 mal talan ·

33 Uos fezes

34 fenir mer

35 ces · De lui

36 qe sospire plaing · E muor la(n)

37 gen es conplaing · E qier p(er)don

38 humilmen · Qeus fatz p(er) lui

39 sagramen · Si tot li uoletz fe

40 nir · Qel si gart meils de faillir ·

41 

20.B.A (H 155)

42 E mado(m)pna nalmucs la cals

43 uolia ben an gigo d(e) torno

44 si era mout dolenta car el no(n)

45 demandaua p(er)don del faillime(n) .

46rA

01 E respondet amadompna . Ni

02 seuz, si com di? aq(e)sta cobla .

03 ^M^

AlmCast 20.2 (H 156)

04 Dompna Ni

05 seuz si eu

06 saubes · Qel

07 se pentis del

08 engan · Qel

09 a fait uas

10 mi ta(n) gra(n) ·

11 Ben fora dre

12 ichz qeu na

13 gues · Merces, mas ami nos ta

14 ing · Pos qe del tort no sa fra

15 ing · Nis pentis del faillime(n) ·

16 Qe naia mais chausimen · Mas

17 si uos faitz lui pentir · Leu po

18 des mi conuertir ·

19

AzPorcar 43.1 (H 157)

20 Aqestas doas coblas porten

21 lor raisons .

22 Amic ai de gran ualor · Qen ditz

23 damor seignoreia · E non a cor

24 trichador · Uas mi qe samor

25 mautreia · Eu dic qe ma mors

26 leschai · E cil qe ditz qe no(n) fai ·

27 Dieus li don mal esparida · Q(e)u

28 men teing p(er) garida ·

29 Dompna met mout mal samor ·

30 Cab trop ric home plaideia ·

31 Ab plus aut de uauasor · E cil

32 qi o fai folleia · Qe ouidis o re

33 trai · Camors p(er) ricor non uai ·

34 E dompna qe nes causida · Ne

35 tenc p(er) enuilanida ·

36 

RS 37a (H 158)

37 Nugo de Bersie mandet aq(e)stas

38 coblas a falqet de rotinans .

39 p(er) un ioglar qauia nom Berna(r)t

40 dargentau . p(er) predicar lui qe

41 uengues co(n) lui outra mar .

42

43 BErnart dimoi fauqet qem ti(n)t

44 por saie · Qe nuse pas tot son

45 sen en folia · Qe nos auem g

46rB

01 ran part de nostre atge · E ie

02 (et) el usiei en leçaria · E del sie

03 gle auem ia tant apris · Qe

04 bien sauom qe ça qe ior uaut

05 pis · Por qe feroit bon esme(n)

06 der sa uia · Qar ala fin es for

07 de iuglaria ·

08 Dieus qi el dolor qiel perde qal

09 damatge · Dome uailant sat

10 ge qe nos castia · Mestiel ia

11 qant uoit son bel estatge · E

12 sa maison bien pleine ben

13 garnie · Qe ne qida seit autre

14 paradis · Ne ni pensetz fau

15 qet bels dous amis · Mes fettes

16 nos outra mer conpaignia ·

17 Qe dieus es gran qe ne nos

18 faudra mia ·

19 Bernart en cor mi diras un me

20 satge · Al bon marqes cui am

21 ses tricharia · Qe ueingnab nos

22 en est onrat uiatge · Qemon

23 ferratz li doit dansesoria ·

24 Qe autra foiz fon p(er)dutz le

25 pais · Ne fus qouraz qe tant

26 enot de pris · Qe iamai ne(r) nul

27 temps car om no dia · Qe por

28 lui fo recobrea soria ·

29 Bernart ancor diretz al bon

30 marqis · Qe por ma mor te

31 don ce qe mas qis · Qe iai la cros

32 qem repren em castia · Qe ne

33 meta mon auoir en fullia ·

34 

119.B.B (H 159)

35 Lo dalfins dal uerne si era druz

36 duna dompna dun son castel .

37 (et) auia nom dompna Mauri

38 na . Et un dia ella mandet al

39 baile del dalfin qeilldes lart

40 ad ous frire . El baile si len det

41 un meiz bacon . E leuesqes

42 lo saup e fetz naqesta cobla .

43 blasman lo baille car noil det

44 lo bacon tot entier . E blasman

45 lo dalfin qe lo feisetz darmeiz .

46vA

EvClerm 95.3 (H 160)

01 Per crist sil seruens fos meus ·

02 Dun cotel li daral cor Ca(r) fez

03 del bacon partida · Alei qe lil

04 qeri tan gen · Ben saup del dal

05 fin lo talen · Qe cel plus ne me

06 n noi meses · Alaganta li de

07 ra tres · Mas pos en uer dire ·

08 Petit ac lart maurina als ous

09 frire ·

10 

119.B.B (H 161)

11 lo uesqes si era druz duna fort

12 bela dompna . qera moillier

13 den chantart de caulec . q(e) sta

14 ua apescadoiras . El dalfins

15 sil respondet ala cobla .

16 

DalfAlv 119.4 (H 162)

17 Louesqes troban en sosbreus ·

18 Mais uolon chaulet qe por ·

19 Epesca qe li couida · Apescadoi

20 ras fort souen · P(er) un bel peis

21 son qi lai pren · El peissos es ga

22 is e cortes · Mas duna re les tr

23 op mal pres · Car ses laisatz

24 ausire · Al preueire qe no(n) fai

25 mas lo rire ·

26 si no fos maistre audefers · Em

27 castia de dir enan · Saubra un

28 fol uesqes ausire ·

29

167.B.F (H 163)

30 Gauselms faiditz si anet ou

31 tra mar . E si menet dompna

32 Guillelma monia qera soa

33 moiller . Et era estada souda

34 deira . et era plus grossa qel

35 non era . E cresia auer un fill

36 della . qera mout desplasens

37 hom en totas causas . E tor-

38 net sen mout paubres e mo

39 ut desasiatz . Et Elias duisel

40 fetz en aqesta cobla .

41

ElUss 136.3 (H 164)

42 manens foral francs pelegris ·

43 Mas son auer mes al sanc tor ·

44 Mout lai estet agran honor ·

45 P(er) so si ac dan saladis · En no

46vB

01 fos lo cros uentres qeil pen ·

02 Car compren li turc son ardi

03 men · Ancara disel qe lai uol

04 tornar · Mas laissa sen pel bel

05 fil eretar ·

06 Aqestz motz fetz nelias qels

07 saup far · Miels qen Gauselms

08 qes plus gros dun pilar ·

09

167.B.F (H 165)

10 Elias duisel si auia un castel

11 qe auia nom . Casluz . Paubre

12 (et) en paubreira de blat e de

13 uin . E qant caualier ni bon

14 ome i uenian, el lor daua

15 bel solatz e bel acuillime(n) .

16 Et en loc de grans cores lor

17 disia suas cansos e sos sirue(n)

18 tes e suas coblas . En gauselms

19 sil respondet anelias recor

20 dan la paubreira del castel

21 e de lui E sin fetz aq(e)sta cobla .

22 

GcFaid 167.13 (H 166)

23 BEn auria obs pans e uis · Acas

24 luz tant es ses humor · Mer

25 ces del paubre peccador · Qes

26 manens de gabs e de ris · Qe

27 sei solatz son grans co pas

28 darzen · Eill siruentes sega

29 las e formen · E sas cansons

30 es uestir uert ab uar · Alui sen

31 an qi uol ben soiornar ·

32 

167.B.F (H 167)

33 lias duisel respondet a la co-

34 bla den gauselm faidit

35 

ElUss 136.2 (H 168)

36 GAuselms eu meseis garentis ·

37 Qe non ai dauer gran largor ·

38 Qe no(n) taing q(e) uos desme(n)tis ·

39 Si eu sui paubres uos auetz

40 pro argen · A guilelma la pro e

41 la ualen · Ionsor pareil non a

42 de lai lo mar · Alei de soudadeira

43 e de ioglar ·

119.B.D (H 169)

44 peire pelisiers si fo d(e) marcel

45 dun borc del uescomte de

47rA

01 torrena . Borges fo ualens

02 e pros e larcs e cortes . E mo(n)

03 tet en si gran ualor p(er) pro

04 esca e p(er) sen qel uescoms lo

05 fetz baile de tuta la sua ter

06 ra . El dalfins daluerne en

07 aqella sason si era drutz

08 dena comtor filla del ues

09 comte qera en gran prez

10 de beutat e de ualor . En

11 peire pelisiers lo seruia to-

12 tas uetz qa(n)t el uenia d(e) tot

13 so qel uolia . Eil prestaua

14 son auer . E qant peire peli

15 siers uolc la uer recobrar,

16 lo dalfins nol uolc pagar .

17 elesqiuet arendre gierdon

18 del seruise qel li auia fait .

19 Et abandonet la dompna d(e)

20 ueser ni de uenir en aqella

21 en(con)drada on ella estaua . Ni

22 mes ni letra noil mandet .

23 Don peire pelisiers fetz aqe

24 sta cobla .

25

PPeliss 353.1 (H 170)

26 Al dalfin man qe stei dins son

27 hostal · Emanie pro es gart

28 desmagresir · Com piez no

29 sap ason amic gandir · Qa(n)t

30 nac tot traic lo gasaing el

31 capdal · Remansut son li me

32 satgel correu · Qe lonc te(m)ps

33 anon ui carta ni breu · E nuls

34 hom piechs so qe ditz n(on) aten ·

35 Mas ioues es ecastiara sen ·

36 

119.B.D (H 171)

37 lo dalfins respondet apeire

38 pelisier uilanamen e co(n)

39 iniquitat .

40

PPeliss 353.1 (H 172)

41 UIlan cortes cauez tot mesam-

42 al · So qel paire uos laisset

43 al morir · Cuidatz uos donc

44 ab lo meu enreqir · Malgrat

45 de deu qeus fetz fol natural ·

47rB

01 Ia p(er) ma fe no(n) auretz ren

02 del meu · Don somonatz ui

03 anda(n)z ni romeu · Qadonc qe

04 retz gierdon orbamen · Echa(n)

05 tatz ne ades qi nol uos ren ·

06

119.B.C (H 173)

07 Lo dalfins fetz aqesta cobla

08 den bertram de la tor . E ma(n)

09 det lail p(er) mauret qera uns

10 ioglars . En la saison qe

11 bertrams ac laisada ualor

12 elargessa .

13 

DalfAlv 119.5 (H 174)

14 mauret bertran alaisada · ma

15 nens erics e sasatz · Ualor

16 don fo mout honratz · E la

17 nar dautren (con)trada · E soior

18 na a la tor · E tien faucon e

19 austor · E cre far pasca o na

20 dal · Qant son .xx. dins

21 son hostal ·

22

119.B.C (H 175)

23 Bertrams respondet al dalfi(n)

24 en aqesta cobla .

25 

BtTor 92.1 (H 176)

26 mauret al dalfin agrada · Qen

27 digan qeu son maluatz ·

28 El reproiers es uertatz · Del

29 cal seignor tal mainada · Q(e)u

30 fui bons ta(n)t qa(n)t aic bon seig

31 nor · Qe alui plac ni so tenc

32 ad honor · Etz aras mauret

33 pos el no ual · Si era bons

34 tenria so amal ·

35

209.B.A (H 177)

36 Guilelms del bauz princeps

37 daurenga si raubet un mer

38 cadan d(e) fransa . E tolc li un

39 gran auer en la sua strada .

40 El mercadans sen anet a

41 reclam al rei de fransa . El

42 reis li dis qel no li podia far

43 dreit . qe trop li era loi(n)g .

44 Mas eu te don paraula qen

45 calqe maineira qe tu ten

47vA

01 pos ualer, si ten ual . Elbor

02 ges anet e fetz contrafar sa

03 gel del rei . E fetz far letras

04 dapart lo rei, An guilelm del

05 bauz . qel uenges al rei prome

06 ten ad el grans bens, e grans

07 honors, e grans dons . E qa(n)t

08 Gilelms del bauz ac las let(ra)s,

09 alegret sen mout . Et aparel

10 let se granmen danar al rei .

11 E moc euenc sen ala ciutat

12 don era lo mercadens qel a

13 uia raubat . Qel no saubia do(n)t

14 el fos . El borges qan saup qen

15 Guilelms era en la ciutat si lo

16 fetz prendre, e totz los co(n)

17 paignos . E sil couen are(n)dre

18 tot so qe li auia tout erefar

19 tot lo dan . E tornet sen pau

20 bres e desasiatz . Et anet pre

21 sar una t(er)ra d(e) naimar de pi

22 theus . qe a nom . losteilla . E qa(n)t

23 sen uenia p(er) lo roine, en una

24 barca, preiren lo li pescador de

25 naimar . En raubauz de uaqei

26 ras q(e) sapelaua, Engles, sin fez

27 aqestas coblas .

RbVaq 392.31 (H 178)

28 Ranbauz d(e)uaqera

29 tuit me pregon engles qeu uos

30 don saut · Del fol anar on des e

31 fon uengutz · Don totz autrom

32 fora decasegutz · Mas uos es ta(n)t

33 de ric coratge daut · Qe la fou

34 dat dont nuls hom nous raso

35 na · Sabetz cobrir esi foson fra(n)

36 ces · Cil de stella ueniamen na

37 gra pres · Car nous donet lo reis

38 com no chaiçona ·

GlBaux 209.1 (H 179)

39 Guiellms delbauz

40 Bem meraueill de uos en Raub

41 aut · Com uos tant contra mei

42 irascutz · Qen breu seretz per

43 fol reconogutz · plus qen pei

44 rols qe hom ten p(er) arnaut · A

45 naz uos en al rei de barceluna ·

47vB

01 Et als autres si con auetz en

02 pres · Qe mais amatz deni

03 ers epaubrarnes · Qen cono

04 gutz lamor de na falcona ·

05 

RbVaq 392.15a (H 180)

06 ngles ben tost uenget nai

07 mar lasaut · Cus sos pescaire

08 uos pres come un luz · No(n) dic

09 eu ges qe anc foses batutz · Si

10 no fo colps qe presest de resa

11 ut · Eu qen met mal del reis

12 nous det nius dona · Ni car cre

13 ses lo sagel del borges · lo pro

14 dome p(er) qe nauetz comes · bons

15 deus fora naimars qe leu per

16 dona ·

17

461.a (H 181)

18 Questa es cobla damic qesta en

19 gran angoissa entre uiore

20 e morir . (et) es gelos d(e) totz cels

21 qi uan ni uien uas sua do(m)pna .

22 

UcSt-C 457.40 (H 181)

23 om durerai eu q(e) no(n) puosc morir ·

24 ni ma uida · (et) c(etera) ·

25

461.a (H 181)

26 Aquestas . doas coblas . son . qel fis

27 amics repren la folas dompnas .

28 qe cre qeill don prez so qeil lil

29 tol . e qe si cre enriqir ., qa(n)t ue ni

30 aug qe sei faiz menut entron

31 en rumor .

32 

UcSt-C 457.18 (H 181)

33 solla dompna pensa equda · (et) c(etera) ·

34 e pos dompnes dessenduda · (et) c(etera) ·

461.a (H 181)

35 Cobla de lausor .

36 

UcSt-C 457.12 (H 181)

37 Bella dompna ges nom par · Com

38 deia mais obedir · Autra dompna

39 ni seruir · En dreich damor ni

40 honrar · Et aben plasen saison ·

41 Cel qes en uostra preison · Qel

42 uostrumils francs paruens · fai

43 dels cors mortz uios iausens · El

44 mal qe datz, es ben e pro li dan ·

45 Elira iois, e repaus li afan ·

48rA

461.a (H 181)

01 coblas de reprendre las dompnas

02 qe iouen uiuen refusen . los

03 sos amador . eqant retornen

04 ad aqels qe refuseren ., et esei

05 nen qe ges dompna nous deu

06 damar laissar . E pos ta(n) fai qela

07 sabelis damar . no sen coche trop .

08 ni massa non o tarde qe tuich

09 fai can lor faissos .

RmMirav 406.4 (H 181)

10 Ramon demiraual

11 Eu no uoill ges adompna (con)senti(r) (et) c(etera) ·

12 ona do(m)pna nos deu dama(r) giqi(r) · (et) c(etera) ·

13 

461.a (H 181)

14 aqesta cobla es damic qe ditz

15 a sua dompna . qe se causa es qel

16 noil coueina ad amador . honors

17 ler sil pren son homenatge .

18 

RmMirav 406.33 (H 181)

19 Bona dompna si temetz · (et) c(etera) ·

20 

461.a (H 181)

21 qesta es cobla de mostrar lo de

22 sir ela uolontat, com a de prega(r)

23 sua dompna . Ela temensa q(e) loil

24 tol .

GrSal 235.1 (H 181)

25 A uos qe tei(n)g p(er) dompne p(er) seignor ·

26 bona dompna · (et) c(etera) ·

461.a (H 181)

27 Cobla de lauzor .

PVid 364.24 (H 181)

28 Peire uidal

29 car qi uos ue ni au · No po dole(n)s · (et) c(etera) ·

30 

461.a (H 181)

31 Aqesta cobla mostra qe dompna

32 deu amar tal caualier qeil sia

33 amoros .

RmMirav 406.5 (H 181)

34 Ramoin demiraual

35 sabetz p(er) qe deu dompnamar · (et) c(etera) ·

36 

461.a (H 181)

37 Cobla qe mostra qela tan d(e) bons

38 mestiers q(e) bona dompna lo deu

39 ama(r) . ramon demiraual

 RmMirav 406.6 (H 181)

40 nosa p(er) cals mestiers · Samen · (et) c(etera) ·

41 

461.a (H 181)

42 Cobla q(e) mostra qen amor a ma(n)tas

43 leis . e patz eguerras e leu uei

44 e leu fui . e leu fai patz, e leu

45 guerras . Eqi les fins souen sos

48rB

01 pira . E maint enoi enoi cobre

02 rescon .

03

RmMirav 406.8 (H 181)

04 en amor a maintas leis · (et) c(etera) ·

05 

461.a (H 181)

06 Aqesta cobla prega sua dompna

07 q(e) noil desplassa sel li clama me(r)

08 ce . Qe totz temps a entendut

09 en gentil dompna, e loing e

10 pres . E de leis no uol mais qel

11 la la cuoilla el salut .

12 

RmMirav 406.12 (H 181)

13 iamadompna nos malei · (et) c(etera) ·

14

461.a (H 181)

15 Aqesta cobla repren las dompnas

16 q(e) no uolen los ualenz fins a-

17 mics . Mas los no ualens menu-

18 tz receben Qant nan loignatz

19 los bons .

RmMirav 406.2 (H 181)

20 n plaiz fan dompnas qes follo(r)s · (et) c(etera) ·

21

461.a (H 181)

22 Aqesta cobla ditz q(e) las dompnas

23 ab falsas p(ro)messas (et) ab loncs

24 termes, fan uilans dels cortes .

25 Esi li duol mout qa(n)t autre pren

26 guizerdon del seruizi . Mas el

27 no sen rancura, ni apres mort

28 no uol esmenda .

29 

RmMirav 406.23 (H 181)

30 b fals ditz, (et) ab termes lo(n)cs · (et) c(etera) ·

31 

461.a (H 181)

32 Aqesta cobla ditz qela es tant

33 ualens qel noil es par . Mas alei

34 si taing cun . dels bons troba

35 dors aia el sieu seignoratge .

36 Qel li enans sas lausors .

37

RmMirav 406.31 (H 181)

38 ers es qen autres caualiers · (et) c(etera) ·

39

461.a (H 181)

40 Aqesta cobla ditz qel uol de sa

41 dompna primeiramen lo tener

42 el baisar, el en braissar .

43 el iaser ., (et) apres ioias . Qe ia

44 mais neguna nol (con)qerra p(er) ne

45 guna ioia qeill don . Sel non a

48vA

01 tot so, qen uolria .

02

RmMirav 406.20 (H 181)

03 dela bella dun sui cochos · (et) c(etera) ·

04 

461.a (H 181)

05 Aqestas coblas mostran qe ad

06 home qes desauenturatz fai-

07 llen tuich ualedor . E sa domp

08 na li faillet car ui camors

09 lo fazia morir p(er) ella . Qel p(er)

10 p(ro)uar sella dompna nauria

11 son cor iauzen, li fetz sem

12 blan qel sera de lei partitz .

13 Eqen autra nauia mes son

14 entendime(n) . P(er) qe la perduda .

15 Eno la po recobrar, ni partir

16 samor ni son cor dela .

17

PChapt 375.20 (H 181)

18 aIssi com cel ca pro d(e) ualedo(r)s · (et) c(etera) ·

19 pErqe es dols e dans e d(e)sonors (et) c(etera) ·

20 

461.a (H 181)

21 Aestas coblas son bonas ad ho

22 me qes iratz co(n) sua dompna

23 ala sua desauentura (et)al tort

24 dela . Etornaria uolonteira

25 amerse saleis plaisia . E puois

26 el pessa lo creissimen del a-

27 mor sila paz si faizia . Eli-

28 ra lo fai mout dolen . pueis

29 cre qel amors lausises . per

30 qel non a talen qe lail p(er)don

31 lo caison . Ni non uol nuilla

32 cordamen .

33 

PChapt 375.20 (H 181)

34 perdre nom po p(er) so qem uirail

35 lors · (et) c(etera) ·

36 

PChapt 375.11 (H 181)

37 Mal aia si ia men · P(er) nuill mal

38 qem uoillatz · (et) c(etera) ·

39 las tan mal sui iros · Qen aisim

40 sui torbatz ·

41 

461.a (H 181)

42 Com causa sia qel p(er) la rason

43 qe uos ai dicha de sobre en las

44 autras coblas p(er)des sua domp

45 na . El si se refrain del dan .

48vB

01 car cre qe sel en muer, autre

02 non er iausens . Car be cre

03 puois qel non poc auer mas

04 ladreich solatz gai ., Cautre no(n)

05 aura ren don el sia dolens . Ni

06 qe lan p(er)da sa ualors . E p(er) aqe

07 sta rason fetz aqesta cobla .

08 

PChapt 375.10 (H 181)

09 pero daitan soi ben aue(n)turos · (et) c(etera) ·

10 

461.a (H 181)

11 Qestas coblas deuen mandar li

12 paubre amador, alas gentils

13 ricas dompnas . Qant los an

14 retengutz p(er) seruidors . Mo-

15 stran com lo paubres amics

16 grazis plus honors qel rics .

17 Ecom finamors no(n) garda ri

18 cor ., Mas ualor ., e bontat e

19 cortesia ., e bella captene(n)sa .

Perd 370.3 (H 181)

20 perdigos

21 en amador pogra meills auenir ·

22 (et) c(etera) ·

23 Mas finamors non manda ges

24 chausir · (et) c(etera) ·

461.a (H 181)

25 arnauz d(e)miroil

26 aq(e)stas son bonas p(er) merce pre

27 gar alas ricas autas do(m)pnas .

28 Qe lor ricors no deia nozer

29 als paubres amadors . Puois

30 camors fai ad els tan donor .

31 qe los fai amar en aut loc

32 (et) entendre .

33 

ArnMar 30.23 (H 181)

34 Bona dompna parages ericors ·

35 (et) c(etera) ·

36 no mi nogues uostra fina lau

37 sors · (et) c(etera) ·

461.a (H 181)

38 arnauz demiroil

39 Aqesta sis fan ama(n)dara do(m)pna

40 com no aussa pregar damor .

41 p(er) qella dei soffrir los precs

42 (et) entendre la dolor el pe(n)sa

43 men ., El desir coral del amic .

44 Econ alei nonotz (et) elprec

45 si refrain la dolor emostra

49rA

01 qe plus deu hom far donar ad

02 un paubre auinen, qe ad un

03 ric maluatz . Qel maluatz des

04 conoissens cre com li deia far

05 honor p(er) sa ricor .

ArnMar 30.15 (H 181)

06 arnauz demiroil

07 dompna p(er) gran temenza (et) c(etera) ·

08 

461.a (H 181)

09 Aqest auia uolontat d(e)mostrar

10 a sua dompna los mals qel sen

11 tia p(er) ella . (et) atotas cobrir (et) es(con)

12 dire . Emostra q(e) qi no sap si co-

13 brir, q(e) mal lo cobrira autre .

14 Ecel qe si trais greu ler autre fis .

FqMars 155.1 (H 181)

15 folqet demarseila

16 a uos uol gra mostrar lo mal qeu

17 sen · (et) c(etera) ·

18

461.a (H 181)

19 Aqestas coblas mostran qe las

20 grans autas do(m)pnas no creson

21 poder faillir . E si mostra co(m) lo

22 faillimen d(e) lauta dompna es

23 maier qe cel de la bassa . Qaisi

24 con il es grans de ricor, aissi es

25 grans lo faillimens . E si co(m) ella

26 ual pauc, es pauca la faillida .

27 E qi p(er)dona la pena, lo blasme no

28 po p(er)donar . E menasa amoutz cel

29 qe fai ad un tort . Car cascu(n)s si ga(r)

30 da daqel. P(er) qe pren maior dan

31 cel qen ganna qe cel qes enga

32 natz .

33 

FqMars 155.16 (H 181)

34 mas uos no par poscatz far failli

35 men · (et) c(etera) ·

36 Blasme na hom e casch uns sel a

37 sen · (et) c(etera) ·

38 

185.B.A (H 181a)

39 lo coms d(e) rodes si era mout adr-

40 eics e mout ualens . E si era tro

41 baire . En Uc de sain circ sin fetz

42 aqesta cobla .

UcSt-C 457.33 (H 181b)

43 SEigner coms nous cal esmaiar ·

44 p(er) mi ni estar (con)siros · Qeu no sui

45 ges uengutz a uos · P(er) qerre ni d(e)

49rB

01 mandar · Qe ben ai so qe ma

02 mestier · E uos uei qe fallon

03 denier · P(er) qe no(n) ai en cor qeus

04 qera re · Anz seus daua faria

05 gran merce ·

06

185.B.A (H 181c)

07 lo coms si respondet aqesta co

08 bla .

UcSt-C 457.33 (H 181d)

09 Nuc de sain circ bem deu greuar ·

10 Qeu ui ia qe oian sai fos · Pau

11 bres e nuz e dauer blos · Et eu

12 fi uos en ric tornar · Mais me

13 costes qe dui arqier · No feiren

14 o dui caualier · P(er)o ben sai sius

15 daua un palafre · Deus qe men

16 gar uos lo prendriatz be ·

461.a (H 181)

17 Cobla de rancure

18 

461.a (H 181)

19 aqesta cobla es damic aqi no(n)

20 platz q(e) p(er) beutatz ni p(er) ioue(n),

21 ni p(er) ualor satraia adompna q(e)

22 done ente(n)sion atotz cels qella

23 pregon q(e) saluan sonor po ben

24 una bona gasainar amics, e

25 far enansar son p(re)z e sa ualor .

UcSt-C 457.35 (H 181)

26 n uc desansil

27 Dompna eu sui daital faiso · (et) c(etera) ·

28

UcSt-C 457.20 (H 181)

29 als bels capteneme(n)s ·, (et) als cortes

30 paruens · (et) al fugir follors ·, Co

31 nos hom las meillors · Qel se(m)

32 blans fai parer · So don al cor

33 uoler · Donc si de far folia · No

34 uos uen uolontatz · Ial sem

35 blan no fasatz · No taing qe

36 plus en dia ·

37

GcFaid 167.52 (H 181)

38 Tal dompna sai qes de ta(n)t fra(n)c

39 usatge · Canc non gardet ho

40 nor sot sa centura · El tortes

41 sieus si eu en dic uilanatge ·

42 Car senes gein esenes cober

43 tura · Fai a totz parer · Com

44 poin en si deschaer · E do(m)pna

45 cab tans sa saia · Nos cuig mais

49vA

01 qe ma lezer · Qe ia de lei ben

02 retraia · Ni uoill qem puesca

03 eschaer ·

UcSt-C 457.26a (H 181)

04 Nuc de sain circ .

05 assada es la sasos · Qe fatias cols

06 e cais · (et) ia nous gen sera mais ·

07 lo blanqes nil uermeillos · Nil

08 gluz nil estefinos · Qela caraus

09 rue fraing · Qe no po penre co

10 lor · Ni non po traire douzor ·

11 Nuil hom cab uos sa compaing ·

12 Ni mais de uos nom uenra ale

13 griers · Auostre drut si noill da

14 uas deniers ·

15 

461.a (H 181)

16 Aqestas coblas blasman do(m)pna

17 qes fai trop preiar pos ue qeil

18 es gen damar . Mas las bontatz

19 es qa(n)t sap qi deu causir . E sella

20 causis un drut descouinen . Asi(n)c

21 ans o a .vi. plus sauilis qe sel

22 primer an ames un auinen .

23 Mas las falsas eil fals fan un

24 mal mercat, qe sainamen un

25 ellai autre . Edellor amai qi pl(us)

26 lor dona .

GlSt-Did 234.4 (H 181)

27 Guielms d(e) lobeder

28 blasmar deu hom un usatge qe

29 cor · (et) c(etera) ·

30 Sella tria un drut adesono(r) · (et) c(etera) ·

UcSt-C 457.10 (H 182)

31 Nuc d(e) sain circ .

32 e uos me sui partitz mals focs

33 uos arga · Cautra nam mais

34 qe uos non amiei anc · E ges

35 non es loing de mi un trat

36 darc · E ual daitals una gran ple

37 na comba · Cil lauzenzier no(n)

38 sabon ges son nom · P(er)qe ne

39 guns no men po dantener ·

40 Eia p(er) uos non serai mais sof

41 frens · Ans uos pregai ben dai

42 qels dala festa ·

43 

44 

45 

49vB

BeatrDie 46.1 (H 183)

01 la comtesa dedia

02 ^M^ Ab ioi (et) ab

03 iouen ma

04 pais · Eiois e io

05 uenz ma

06 paia · Car mos amics

07 es lo plus gais ·

08 P(er)qeu son coin

09 de gaia · E puois

10 eu li sui ueraia ·

11 ben taing qel

12 me sia uerais · Canc de lui ama(r)

13 no me strais · Ni aic en co(r) qem

14 nestraia ·

15 mout mi platz qa sab q(e)ual ma-

16 is · Sel qeu plus dezir qe maia ·

17 E cel qe primiers lom atrais ·

18 Dieu prec qe gran ioi latraia ·

19 Eqiqe mal len retraia · No(n) cre

20 za fors so qiel retrais · Com co

21 il mantas uetz lo balais · Ab qel

22 mezeis si balaia ·

23 Dompna qen bon prez sen ten ·

24 Deu ben pausar sen tendenza ·

25 En un pro caualier ualen · Po-

26 is iconois sa ualenza · Qe laus

27 amar aprezenza · E dompna pos

28 amaprezen ·, Ia pueis li pro ne

29 ualen · Non diran mas auine(n)za ·

30 qeu nai chausit un pro e gen ·

31 P(er) cui prez meillure genza · Larc

32 (et) adreic econoissen · On es senz

33 e conoisenza · Prec li qeu naia

34 crezenza · Ni hom nol puosca

35 far crezen · Qeu fasa uas lui

36 faillimen · Sol non trob en lui

37 faillenza ·

38 Floris la uostra ualensa · Sabon li

39 pro e li ualen · P(er) qeu uos qier de

40 mantenen · Sius platz uostra ma(n)

41 tenza ·

42 ^M^

50rA

anon 461.253 (H 184)

01 onor · Qe mon cor ai e del

02 meu taill seignor · E fort ca

03 stel e dompna de plaissenza ·

04 P(er) qe zai uiu iauzen qi qe lai

05 plor ·

06 ero can pens la gran beltat qe

07 genza · Lei e malbir de la fina

08 ualor · Qenanza lui, se tot au

09 trentendenza · Me destreing

10 zai lai uolria estreab lor · Las

11 qe ai dit torn eu en la folor ·

12 Non e men lais car fer ma

13 benuollenza · Nos part leume(n)

14 se bes uiron aillors ·

15 Luna si tot mi membra dautra

16 mor tan magradatz qe sios

17 plai ma entendenza ·

18 Nuills iois ses uos no mauria sabor ·

JoAlb 265.3 (H 185)

19 Ioanez dalbuison, a Sordel .

20 ostra dompna segon lo meu

21 semblan · Uos contrafaitz bel

22 amic en sordel · Car uos an

23 natz p(ro)enza (con)qistan · Engle

24 terra efranza e lunel · E le

25 mozi al uergnć uianes · E bo

26 goignć totz los autres paes ·

27 E despagna los plans els pois

28 el mon · De (con)qerre tutor uos

29 er affron ·

30 Uostra dompna fo al tertre de

31 nan · P(er) (con)qistar lemperi manu

32 el · Ongaria e cumania la gra(n) ·

33 E russia (con)qistet ses reuel · Et

34 eissamen de lai mar anet

35 ges · P(er) (con)qistar lenperi qe lai

36 es · Et enaissi (con)qerretz tot lo

37 mon · Se (con)qerretz daual (et)

38 il damon ·

39 mic Sordel can gazar e fran

40 ces · Seran amic adonc uos

41 trobares · E qi cerchas tot lo

42 mon en reon · Qant om lun

43 e lautre sen ascon ·

Sord 437.6 (H 186)

44 Sordel .

45 Bel caualer me plai qe p(er) amor ·

50rB

01 moric lautrer en flandres, car

02 llaman · En seran trop miellz

03 creszut derenan · P(er) las dompnas

04 qels tenon en error · Ben uol

05 gra fos ab lui morta sa mia ·

06 Pois çascuna cho qe no cre crei

07 ria · Qe on plus fan los fins a

08 manz languir · Plus uan tar

09 zan zo qe degran complir ·

10 per dreiz podom apelar falsa

11 mor · Car nauçis un ses unal

12 meu semblan · Car per nuill

13 mal tan adreiz non estan ·

14 Dui mort ensems cu(m) p(er) scela

15 dolor · Et esteran se ad amor

16 plazia · Mell uiu iauzen mas

17 pois plai qels auzia · Ad amor

18 prec no uoilla un sol auzir ·

19 qel uius trai peiz no(n) fai lau-

20 tral morir ·

21 Per qe prec lei qe pod longar

22 ma uia · Qem socorranz qel

23 mals damor mauzia · Qe sel

24 socors nom uen anz del morir ·

25 a mon dan ger lei e son repe(n)

26 tir ·

Sord 437.7 (H 187)

27 Sordels .

28

29 gen me saup mon fin cor em

30 blar · Al prim qe mirei sa

31 faizon · Ab un dolz amoros

32 esgar · Qem lanzeron sei oill

33 lairon · Mas car les garz men

34 tret e aqel dia · Amors al cor

35 pres oillz daital semblan · Ca

36 si lo trais e mis lal seu coman ·

37 Si q’ab lei es o qeu an nimestia ·

38 uaillam ab uos merce dolzć

39 nemia · No mauziez seu uos

40 am ses enian · Qe me suffratz

41 qeus seruab ferm talan · Tal

42 don deman ni estre no(n) d(e)uria ·

Blacst 96.9 (H 188)

43 En blancascetz . li R(espondet)

44 per cinc en podetz demandar ·

45 uostre cors pois emblatz uos

46 fon · En sordel sios uoletz cla

50vA

01 mar · Al comte nious en fai

02 raizon · De lei qe fetz uas uos

03 tan gran bauzia · Qeus embl

04 etl cor don uos fetz tal enian ·

05 Qen podetz cinc recobrar plai

06 deian · Edatz men un sordel

07 qeu non ai mia ·

08 Amic sordel ben gran merce fa

09 ria · qim daua cor qel apassat

10 un an · Qeu nolai ges, e uau

11 lo demandan · ab uolontat

12 qe ia rendutz nom sia ·

GlRaim - AimPeg 229.2 = 103.5 (H 189)

13 Guiellms ramo(n) enaimeric

14 Naimeric qeus par daqest mar

15 qes · Guillem raimon be me

16 par aizo qe nes · Naimeric

17 meill uolgra uos en parages ·

18 Guillelm raimon, (et) eu ben ses-

19 ser poges · Naimeric lo bon

20 paire uolgra sembles ol fraire ·

21 Guillelm raimon (et) eu be mas

22 fils es de sa maire ·

23 Naimeric mellorar pot car io

24 uens es · Guillelms deus pod

25 far uertutz (et) autres bes · Nai

26 meric en lui agrops qe las

27 fezes · Guillelm ami plagra

28 be sa deu plages · Naimeric

29 anz de gaire Sabra meill

30 dir e faire · Guillelm uist lai

31 loniamen adesmar senes

32 traire ·

33 

GlFig - AimPeg 217.4c = 103.6 (H 190)

34 Naimeric Qeus par del pro Be(r)

35 tram daurel · Cabreissa ioget

36 lautrer dun ioc nouel · E dis

37 doas uez eschah ab un coltel ·

38 An guillelm del dui fraire · Qe

39 uol leschah desfaire · Mas Ber

40 tramz leuet del ioc can Guil

41 lelms cuidet traire ·

42 Figera, Bertramz fetz be car

43 ses apel · Laisel ioc sobrel ma-

44 iestre den sordel · 

50vB

01 Qe can trop monton reuit no(n)

02 es ges bel · El seus (con)traio gai

03 re · Fora tost reuidaire · Do(n)cs

04 fetz qe sauis bertramz car ses

05 dan sen saup raire ·

06 naimeric bos iogaire · Fon ber

07 tramz lenuidaire · Mas trop

08 tost laisset l’enuit qe guil

09 lems li uolc faire ·

10 Figeranc per lo fraire · fon del

11 ioc laissaire · Bertramz mas

12 p(er) desdeing qe tan pugnua tr-

13 aire ·

Blac 97.8 (H 191)

14 En blacaz an peirol

15 Peirol pois uengutz es uas nos ·

16 vai tost (et) es rics tos chaptals ·

17 Uas la dompna qes bela e p(ro)s ·

18 Franchć e cortesć leials · lai

19 uas trez e don te p(er) despendre ·

20 Un dels seus dons eseras rics

21 del mendre · lo parentat uol

22 gra donar o uendre · Sol qem

23 poges laz son bel cors esten

24 dre ·

Blac 97.8 (H 192)

25 Peirol li respondet en aissi .

26 Car ela es bona (et) eu sui bos · Be

27 me eschazeg(ra) dompnaitals ·

28 E car sui francs (et) amoros ·

29 E uas dompna fins e leials ·

30 Qi parentat uendet bo fei

31 ra pendre · Qeu agra lei no

32 sen pogra defendre · Et agra

33 pois guierdon del atendre · Qeu

34 si en tal qe anc no lom uolc

35 rendre ·

Blac 97.3 (H 193)

36 Enblancaz an pelizier .

37 En pelizer iauzetz de tres lai

38 ros · lo qal pres peiz p(er) emblar

39 menuders · Qe lus p(er)det lo pe

40 p(er)dos capos · E poing destre

41 e puois fo senestrers · El se

42 gonz fo pendutz p(er) dos dini

43 ers · Masaiqi ac un pauc trop

44 de uenianza · El terz fo orbs

51rA

01 car emblet una lanza · El a cha

02 pa del monge del mosters ·

Blac 97.3 (H 194)

03 lo peliziers respondet a en

04 blancatz en aqesta cobla .

05 Segner blancatz aicho lor es gra(n)s

06 pros · Qe uos cuidatz lor sia de-

07 storbers · Qeu ui burban qant e

08 raitals com nos · Anara pe mas

09 ar a dos destriers · El pendutz

10 es eissitz de (con)sirers · Qe no sent

11 freich ni fam ni malananza · Et

12 en lorb trop aitan de meglora(n)za ·

13 Qe iamais sols non ira uolontiers ·

156.B.A (H 195)

14 Folqetz de rotmans si fo de uia

15 nes . dun borc qe a nom . Rotma(n)s .

16 Bons ioglars fo epresentiers en

17 cort . E de gran solatz . E fo ben

18 honratz entre la bona gen . E

19 fetz seruentes ioglaresc de lau-

20 zar los pros . E de blasmar los

21 maluatz . E fetz molt bonas co

22 blas .

FqRom 156.4 (H 196)

23 En chantan uoill qem digatz · Se

24 gnen blancatz · Se uai lempe

25 raire · Uas la terra don deus fon

26 natz · Uos qen pessatz · O qen

27 cuiatz faire · Qeu uolrai qem

28 digatz · Zo qeus ner ueiaire ·

29 Qeu uolrai retraire · E sel uiaz

30 uos agenza · O sios platz la re

31 manenza · Cancor non agai

32 re · Qil contessa de p(ro)enza · Diç

33 p(er) sa entendenza · Eratz gais e

34 chantaire ·

FqRom 156.4 (H 197)

35 En blancatz li respondet en a-

36 qesta cobla .

37 En falqet be sapçatz · Qeu sui

38 amatz · Et am ses cor uaire ·

39 En lei cui es fina beutatz · E

40 gais solatz · Qe lam po desfaire ·

41 E ses uol resfaire · Qe de prez

42 esmaire · Ab sen (et) ab conoisse(n)

43 za Et ab bels dichz de plaise(n)

44 za · Sap cor de cors traire · Eu fa

45 rai ma penedenza · Zai antre

51rB

01 mar e durenza · Apres del seu re

02 paire ·

192.B.A (H 198)

03 Guis de cauaillon fo uns ge(n)tils

04 bars de proensa . Seigner de Ca

05 uaillon . larcs hom e cortes .

06 Et auine(n)s caualiers . E mout

07 amatz de dompnas . E p(er) totas

08 gens . E bons caualiers darmas .

09 e bon gerrers . E fetz bonas

10 tensons, E bonas coblas damor

11 e de solatz . E si se crezet qel

12 fos drutz de la comtessa gar

13 senda moiller qe fo del comte

14 de proensa . Qe fo fraire del

15 rei darango(n) . § E mandet aq(e)stas

16 coblas an bertram folcon .

GuiCav 192.2 (H 199)

17 Doas coblas farai en aqest son ·

18 Qeu trametrai an bertram daui

19 gnon · E sapça be qe dinz castel

20 nou son · Elli franceis nos estan

21 de uiron · Emembram be de ce

22 la cui hom son · Qe souendet en

23 broc en esperon · E crit mensei

24 gna e desplec mon leon · P(er)qeu

25 oman a bertram dauignon ·

26 Hoc an bertram ·

27 An bertram folc man com hom

28 esserat · P(er)zo qel aia del uenir

29 uolontat · Qel iorn estam nos

30 el caual armat · E puois al ues

31 pre can tost auem sopat · Nos

32 fan la gaita entrel mur el fos

33 sat · (Et) ab franceis non an ges en

34 tregat · Enanz ison mainz colps

35 pres e donat · Et aizo a be tres

36 mes passat · Et elia pois tot so-

37 au soiornat · Pois se parti de

38 nos ses comiat · Bertram folcon ·

BtFolcoAv 83.2 (H 200)

39 En bertrams dauignon sil res

40 pondet enaissi en aq(e)stas coblas .

41 Ia no creirai den Gui de cauaillo(n) ·

42 Qentrels franceis en penga son

43 leon · P(er) re qe dompna lle p(ro)me-

44 ta nill don · Tan mal o fetz al

45 uencemen duisson · On non a

51vA

01 uia francei ni borgoignon · Pois

02 auzem dir an guillem de spar

03 ron · Qe p(er) paor desamparet pis

04 son · Mal ofai Gui car disço ca(n)c

05 no fon · P(er) deu en Gui ·

06 Per deu engui saubut es e p(ro)at ·

07 Qel coms uos mes dinz castel

08 nou forsat · Qe uos tengrat

09 p(er) trop freuol lo grat · Qius i

10 mezes ab uostra uolontat · Ia

11 non creirai qe tant aiatz brocat ·

12 Entrels franceis com sai auetz

13 mandat · En iutiamen omet

14 den Reforzat · Si uos es bos di(n)z

15 castel asseiat · P(er) deu en Gui ·

16 

Folco 151.1 (H 201)

17 Folcons .

18 Cauaire pos bos ioglars est · Di

19 gatz lo pe p(er) qe p(er)dest · Auiatz

20 trobat lo reuest · O mort ro-

21 meu el cami · Qe tot uos fan de

22 tras boci · Mas eu per me be uos

23 na fi ·

Folco 151.1 (H 202)

24 Cauaires . lirespos

25 Caualiers cui ioglars uest · De

26 caualarias deuest · Cus iogla-

27 retz del marqes dest · Falco uos

28 a uesti ab si · P(er) qem demandatz

29 qim feri · Qe nocaus deman · qi-

30 os uesti ·

CtBlandr 181.1 (H 203)

31 lo coms de Blandra .

32

33 Pois uezem qel tonde pe la · Fal

34 kez e no gara cui · Seu era nom

35 gart de lui · Serai folz zo poi-

36 ra dire · P(er)o (con)sell li darai gen ·

37 Et er folz sel no len ten · Cades

38 tegna son uiage · Dreit lai

39 uas son estage · Qe zai uan

40 las genz disen · Qe p(er) ci(n)c cenz

41 marcs dargen · Noill calria me

42 tre gage ·

FqRom 156.1 (H 204)

43 Falqetz de roman . li R(espondet) .

44 Aissi com la clara stela · Guida

51vB

01 las naus e (con)dui · Si guida bos

02 prez selui · Qes ualens francs

03 e seruire · E sel fai gran failli-

04 men · Qe fo pros esen repen ·

05 P(er) flac auol corage · Qeun sai

06 tal cames en gage · Prez e

07 ualor e iouen · Si qe la febres

08 lo repren · Qi lenqer tant

09 lles saluage ·

CtProv 184.2 (H 205)

10 lo coms de p(ro)ensa .

11

12 Carn et ongla de uos nom uo-

13 ill partir · Tant uos trob ferm

14 en plan (et) en montagna · E poi-

15 ra men qis uolra escarnir ·

16 Queu nos partrai ogan de

17 ma compaigna · Ni negun te(m)ps

18 mentre qe guerra aia · Pro

19 sabra dart toz homs qeus me

20 sostraia · Tant bon caual non

21 sai ni tant espert · P(er) qe mer

22 mal se ses armas uos pert ·

23 carn (et) ongla R(espondet)

24 Per dieu seigner ben uos odei

25 grazir · Qe tan temetz qe ui-

26 da me suffraigna · Ni no po-

27 gra a nuill seignor uenir ·

28 Tant me plagues qant hom

29 maduis de spaigna · E pois

30 me plages no cuit qeus des-

31 plaia · Canc pois mages eu

32 no pris colp ni plaia · Anz

33 mançi pro em tenon ben

34 cubert · Et er me mal se p(er) ai-

35 cho mi pert ·

36 coms d(e) p(ro)ensa .

37 Carn et ongla uos ai e domp-

38 na gaia · E fort castel cui qe

39 pes o qi plaia · P(er) qeu uos dic

40 eus fatz saber en cert · Mais

41 uoill uiuatz qe gigo de gal

42 pert · carn (et) ongla

43 Per dieu seigner aicho nom

44 eslaia · Mas lo cairellz com

52rA

01 ditz sobre folzaia · Daqel ai eu

02 gran paor emspert · P(er)ca saint

03 marc lo uolgra auer offert ·

GuiCav 192.5 (H 206)

04 Guis d(e) cauaillo .

05

06 Seigner coms saber uolria · Cal

07 tenriatz p(er) meglor · Se lapostoli-

08 ous rendia · Uostra terra p(er) amo(r) ·

09 O se p(er) caualaria · Laconqerez ab

10 honor · Suffertan freit e calor ·

11 Queu sai ben la cal uolria · Sera

12 homs de tan gran ualor · Qel

13 mal traichz tornen legor ·

GuiCav 192.5 (H 207)

14 lo coms de tolosza . li R(espondet) .

15 Per deu Gui mais ameria · Conqe(r)-

16 re prez e ualor · Qe nuillautra

17 manentia ·, Qen tornes adesono(r) ·

18 Non odic (con)tra clerzia · Ni men

19 esdic p(er) paor · Queu no uoill

20 castel ni tor · Seu eis no lam

21 (con)qerria · E mei honrat ualedo(r) ·

22 Sapchan qel gaçainz er lor ·

GlFig 217.1b (H 208)

23 figera .

24 

25 Bertram daurel se moria · N ai-

26 merics anz de martror · Digatz

27 acui laissaria · Son auer e sa

28 ricor · Ca conqes en lomba(r)dia ·

29 Suffertan freit e langor · Çom

30 di son glalbergador · P(er)o be(n) fez

31 la mezia · E dis del rei gran

32 lauzor · Sol qel so tegna ad

33 honor ·

AimPeg 10.13 (H 209)

34 Naimerics de piguillan .

35 Bertram daurel s<...>ç<...> · Nau-

36 zers figeral dśptor · Digatz

37 a cui laissaria · Lo seu fals

38 cor traidor · Plen denian e de

39 bauzia · e de noiz e de folor · dan

40 ta e de desonor · Ni putans qi

41 menaria · Ni arlot ni beue

42 dor · Qe farian de seignor ·

BtAur 79.1 (H 210)

43 Bertram daurel li respondet .

44 Naimeric laissar poria · An ço-

52rB

01 anet lo menor · Lenian ela tri

02 charia · Car el uiu daital la-

03 bor · E lenoiz ela folia · An nau-

04 zer lo fegnedor · Et an budel

05 desonor · Et an lanbert la pu-

06 tia · El beure an conplit flor ·

07 Els arloz an namador ·

Lamb 280.1 (H 211)

08 lambertz

09 Seigner scel qi la putia · Men lais

10 sa sen fai honor · Queu mo tei(n)g

11 amanentia · Qi men fai prez

12 ni largor · Canc a nuill iorn de

13 ma uia · No uoill far autre

14 labor · Qe fotres mac tal sabo(r) ·

15 Queu ni laissei la clerezia · E

16 teng mon uet p(er) prior · E lo

17 con p(er) refreitor ·

Paves 320.1 (H 212)

18 Paues

19

20 Anc de roland ni del pro nauliue(r) ·

21 No fo auzitz us colps ta(n)t engo-

22 issos · Cum scels qe fez capitanis

23 lautrier · A florença An guil

24 lem lenoios · E no fo ges de spa-

25 da ni de lanza · Anz fo dun pan

26 dur e sec sus en loill · Qe stope

27 sal (et) ou aital mesclanza · li mes

28 hom destenpradab orgoill ·

GlFig 217.1a (H 213)

29 Figera .

30 Anc tan bel colp de iocanda · No

31 cuit qe hom uis · Com det lau

32 trer Iacopis · An guillelm testa

33 pelada · Qe qi naia deport · El aia

34 ira e desconort · E se tot ac de ion-

35 cadal cap blanc · Mantas uez la

36 agut negre de sanc ·

AimPeg 10.9 (H 214)

37 Naimerics de piguillan .

38 Anc tan bella espazada · No cuit qe

39 hom uis · Com det nauzers sus

40 el uis · An guillelm gauta seg-

41 nada · Qel uis lo feri ta(n)t fort

42 Cun petit na lun oill tort · El cill

43 q(e) sol auer negrer ablanc · El cais

44 plus ros de scerlatrć de sanc ·

52vA

PGlLus 344.5 (H 215)

01 peire guielm

02

03 Qi na cuniça guerreia · P(er) orgoill ni

04 p(er) enueia · Foldatz gran fai car sa

05 beltatz · resplan · E sos rics prez sei

06 gnoreia · E taing se qe far odeia ·

07 Sous man · P(er) qe maura derenan ·

08 Seruidor esi desreia · Negus uas

09 lei ni felneia · Se mon bran sau

10 bra sis tailla nis pleia ·

11 E qell mou guerra ni tenza · Nol

12 cossel can en p(ro)enza · Dompneia(r) ·

13 Qe ben poira semblar · Folz e po(r)-

14 tar penedenza · P(er) la soa maluo

15 lenza · Don man par · P(er)o de luser-

16 nas gar · Corgoillz ni desconoisse(n)za ·

17 No troban li ric ni guireza ·

18 Quil affar · de lai, son tuit de

19 plasenza ·

20 Mesura e conoissenza · Deu rete-

21 ner p(er) semenza · Qi regnar

22 uol ab bella captenenza ·

UcSt-C 457.28 (H 216)

23 Nuc desainsic .

24 pEire guillem de luserna · Nos

25 dizatz com sa luserna · De prez

26 zai · Car de na cuniça sai · Qez

27 ill fez ogan tal terna · P(er) qill p(er)

28 det uita eterna · Don iamai · No

29 deu uiure ses esmai · E dompna

30 pos lait desgerna · Ni fai saut

31 dont hom lescerna · Nos nassai mai ·

32 Null mege de salerna ·

33 Ben sai qe uostres branz talla · Mas

34 sa totz cels fai batailla · Qen

35 diran · Mal oqe nolesdiran · Qez

36 ill no fezes gran falla · Anc el

37 ual de iosafalla · No ac tan · Colp

38 donat ar pauz ab tan · E met len

39 nomen calla · Lai fos ill on la

40 calla · Derenan · No uoillmaisab

41 lei baralla ·

42 Mesura uol com no salla · Ta(n)t enan

43 p(er) com sa umbra trassalla ·

44 

45

UcSt-C 457.6 (H 217)

46 Bem merauell senconegut zes

52vB

01 sans · Segon los colps caualenzo-

02 la pres · Qe peire arnauz us crois

03 aragones · li det cen colps qe d(e) pes

04 qe de mans · Gent ses cassatz pois

05 qeu nol ui apisa · Qe re de ia de

06 po(n)gz e de bastos · Et en tal luoc

07 apressas sas masos · Qe barez

08 pod qi qes uol asa guisa ·

UcSt-C 457.17 (H 218)

09 Nuc desansic

10 Guillelms fabres nos fai en brau

11 lignage · Manz braus broncs

12 brenx brauan de brava guia ·

13 E rocs e brocs qe met en son ca(n)

14 tage · E fils e pils e motz de gal

15 garauia · E cornz e critz e got len ·

16 E durs e mus e musas e musen ·

17 E naus e mars (et) auras e freich

18 uen · E pix e nix qe trai dastro

19 nomia ·

UcSt-C 457.27 (H 219)

20 nuc desansic

21 Peiramonz ditz · E de trobar se

22 gaba · Qe laraiz trobera senes

23 gab · Qel es garnitz · Tant dart

24 e de silaba · Qen sos escritz a

25 trobat usilab · laiz er aunitz ·

26 Saissi nono acaba · O gen ge

27 ritz · Sen pot uenir acab · Sai(n)z

28 esperitz · len garde de mescab ·

29 Qen soi marritz · Se ia de re i

30 mescaba ·

UcSt-C 457.32 (H 220)

31 nuc desansic

32 Raimonz en trobar es prims · Mas

33 en autra far es gros · Caissin ue-

34 nez ad asdos · Com se maniauaz

35 raizims · E parlatz a boca ple

36 na · Qe par cun sester dauena ·

37 Aiatz ades dinz lo cais · Per qe

38 una silabaus lais ·

UcSt-C 457.19 (H 221)

39 Nuc desansic

40 Madompna cuit fasa sen · Sella

41 torna la roca · Qe sa ualors ua

42 cazen · El auols bruiz descroca ·

43 Qill uai tot bon prez tolen · P(er)

44 qill trop souen broca · Ne ges no

45 uoill dir comen · Mas lo critz

53rA

01 aisi floca · Qe donor la desroca ·

02 Per qe dic qeu noill oimais · Qill

03 faza so qill plaia · Qe de lei a-

04 mar mi lais · Ni ia nuills temps

05 no aia · Consir cab negus essais ·

06 Alei seruir matraia · Qell uei fa(r)

07 des tals eslais · Coms no es qe no(n)

08 braia · Ne ill no sen esmaia ·

09 Mas se deraus el biais · Uol q(e) bes

10 lli eschaia · Tengal si qel no ça

11 ia ·

12

295.B.A (H 222)

13 Ben auetz auzit d(e) madompna

14 Maria de uentedorn co(m) ella

15 fo la plus preziada dompna

16 qe anc fos en lemozin . (et) aqel

17 la q(e) plus fetz de be e plus se

18 gardet de mal, e totas uetz la

19 iudet sos senz . E follors noill

20 fetz far follia . Et onret la

21 deus de bel plazen cors auinen .

22 ses maestria . Enguis duisels

23 si auia p(er)duda sa dompna . Si co(m)

24 nos auetz ausi en la soa canson .

25 qe dis . Si bem partetz mala

26 dompna de uos . (et) c(etera) . don el uiuia

27 en gran dolor . (et) en gran tri-

28 stessa . Et auia lonc tems qel

29 no auia chantat ni trobat .

30 Don totas las bonas dompnas

31 daqella encontrada neron fort

32 dolentas . E madompna Maria

33 plus qe totas, p(er) so qen Guis

34 duisels la lauzaua en totas sas

35 cansos . El coms de la mancha

36 lo cals era apellatz . Nucs lo brus .

37 si era sos caualliers . Et ella

38 llauia fait tant donor e damo(r),

39 com dompna pot far acaualie(r) .

40 Et un dia el dompneiaua com

41 ella ., E si, agon una tenson en-

42 tre lor . Qel coms de la ma(r)cha

43 dizia, Qe totz fis amaire pois

44 qe sa dompna li dona sa mor

45 nil pren p(er) caualier Ni per a

53rB

01 mic, tant com el es leials ni fis

02 uas ella . deu auer aitan de seig-

03 noria en ella e de comandamen,

04 com ella de lui . E madompna

05 Maria defendia, Qe lamics no

06 deuia auer en ella seignoria,

07 ni comandamen . Enguis dui-

08 sels si era en la cort d(e) mado(m)pna

09 Maria . Et ella p(er) far lo tornar

10 en cansos (et) en solatz, si fetz u

11 na cobla en la cal li mandet

12 si se couenia . Qel amics ages

13 aitant de seignoria en la soa

14 dompna com la dompna en lui .

15 Edaqesta rason madompna Ma

16 ria sil escomes de tenson . E dis

17 en aissi . Gui duisel bem pesa

18 de uos · Mado(m)pna Maria d(e) Ue(n)tedor(n) .

MVent - GuiUss 295.1 = 194.9 (H 223)

19 ^M^ gUi duisel bem

20 pesa de uos ·

21 Car uos es lais-

22 satz de cha(n)tar ·

23 E car uos i uol

24 gra tornar ·

25 Uoill qem di

26 gatz si deu

27 far engalmen ·

28 Dompna per

29 drut can lo

30 quier franzamen · Com el p(er)

31 lei tot cant taing ad amor · Se

32 gon los dreichz qe tenon lla

33 mador Guis duisels . R(espondet) .

34 Dompna Na maria tensos · E

35 tot cant cuiaua laissar · Mas

36 aoras non puesc estar · Qeu no

37 chant al uostre somos · E respon

38 eu ala dompna breumen · Qe

39 p(er) son drut deu far comunalme(n) ·

40 Com el p(er) leis sis garda de ri-

41 cor · Qen dos amics no(n) deu auer

42 maior · Madompna Maria . contra .

43 gI tot so don es cobeitos · Deu dr

44 uz amerce demandar · E do(m)p

45 na per acomandar · El drutz

53vA

01 deu far precs e comandamen · Cum p(er) a

02 miga ep(er) dompna eissamen · Eill do(m)p-

03 na deu far ason drut honor · Com

04 ad amic mas no co(m) a seignor ·

05 Dompna sai disem mes

06 nos · Qe pueis qe dopna uol amar ·

07 engalmen deu son drut honrar ·

08 pois engalmen son amoros · E ses

09 deue qel am plus finamen · Eillz

10 faichz eillz dichz deu far a paren ·

11 Si ella a fals cor ni triçador · A bel

12 senblan deu cobrir sa follor ·

13 Gui duisels ges daitals

14 razos · No son li drut al come(n)sar ·

15 Anz ditz cascus can uol preiar ·

16 Mans iontas e de genoillos · Do(m)p-

17 na uoillatz qeus serua francam(en) ·

18 Com lo uostrom (et) ella en aissil

19 pren · Eu uos iuge p(er) dreit atrai-

20 dor · Sis retpaires es det p(er) serui

21 dor ·

22 Dompna so es plaigz uergoignos ·

23 ad ops de dompna razonar · Qe

24 cellui no(n) teigna p(er) par · A cui a

25 fait un cor de dos · O uos diretz

26 e nous estara gen · Qel drutz la

27 deu amar plus finamen · O uos

28 diretz qe som par entre lor · Qe

29 re noil deu lo drutz mas p(er) hono(r) ·

30 

Guir 241.1 (H 224)

31 Giraut anuc d(e)sansirc

32 Nuc de sain circ ara mes auengut ·

33 Zo qe mauetz loiamen augurat

34 Qe seu trobi qi maia mantegut ·

35 Nim uoill a re del seu auer donat ·

36 isneillamen lai pres e molt d(e) cors ·

37 E sai oimais econoissi fort be · Co(m)

38 hom paubres se guida nis ma(n)te ·

39 sols sos amics loing en autrui

40 regnat ·

41 Qe se no fossels qe ma retengut ·

42 Em dona pan e uin e fen e blat ·

43 Eu agra spes del groing del uer

44 agut · Si tot lo ai ogan aissi pro

45 uat · Qe dirai lo no sai si ser fo

53vB

01 lors · Plagut magra qe fossetz zai

02 ab me · Qe sabriatz dire si cu(m) eu

03 cre · Qal uida trais pois passei pa(r)t

04 mon çat

05 eu prec deu qe d(e) boastre estre · E

06 don honor gran cel qe zai trames

07 me · Eill don plazer e uida e san-

08 tat ·

09 Epois prec deu p(er) sa sainta m(er)ce ·

10 Qe destrua e confonda e malme ·

11 Sels qe uas lui an mala uolon-

12 tat ·

UcSt-C 457.2a (H 225)

13 Nuc lirespo(n)det asi

14 Amic Giraut ta(n)t me fai d(e) ue(r)tut ·

15 Deus cades su(n)t tut uer lli mei o-

16 rat · Qeu ai dizen desirat e uol-

17 gut · Qe uos desse? uenire en bau

18 bretat · Qe paubreira mostra

19 cu(m) es dolzors · Al prendedor lo pren

20 dres qill fai be · Oimais sabretz

21 del prendre plus de me · En tal

22 auetz lo prendre comensat ·

23 BEn entendi p(er) qe auetz uolgut ·

24 Qe totas uetz ages ab uos estat ·

25 Qeu uos agra fam e maint set

26 tolgut · E uos agra d(e) maint en-

27 oi loingnat · Beus deu plazer se

28 uos en aqest cors · Auetz apres

29 com paubres se rete · Ben a cincs

30 ans qaitals paubreiraus te · Si

31 uos acsetz un larc ubert trobat ·

32 NOn a ioglar de qi a saint tere ·

33 Qe meilz de uos grazisca qill

34 fai be · Ni qil socor asa gran

35 paubretat ·

UcSt-C 457.30 (H 226)

36 Nuc desansirc

37 Physica (et) astronomia · Eill pla

38 net sup(er)ior · Elartz de iomantia ·

39 El cercles qeua e cor · Uos an mes

40 en la follia · Uostre sen (et) en erro(r) ·

41 P(er) qe lirons fai folor · Qoimais

42 no pren la bailia · dels fillos

43 de sa seror · Anz qeill perdan tot

44 lo lor ·

45 E puois agran bon tuor · Bon on

54rA

01 cle e bon curador ·

GlBaux 209.3 (H 227)

02 Guiellms delbaus

03 liautatz ses tricharia · E bona fes

04 ses error · E lart e la maiestria ·

05 Desser uerais uas seignor · Cauetz

06 an fait cu(m) se fia · en uos be do(n)cs

07 se tuor · Laisses al meu fill meno(r) ·

08 En liron nom fieria · Abanz feraill

09 curador · Deuos ne defendedor ·

10 Nino pogra nuill tuor · Aueral seu

11 dan meillor ·

ManfLanc 285.1 (H 228)

12 lanza marques ap . uidal

13 EMp(er)ador auem de tal maineira ·

14 Qi no(n) a sen ni saber ni mem-

15 branza · Plus embriac no sa sec

16 en chadeira · Ne plus uolpilz no

17 porta escut ni lanza · Ne plus

18 auols no chaucha esperos · Ni

19 plus maluatz no fai uers ni cha(n)

20 sos · Ies no(n) es meinz mas qe pei-

21 ras no lansa ·

ManfLanc 285.1 (H 229)

 

22 peire Uidal . li R(espondet)

23 Lanza marqes paubressa e nisce

24 ra · Uos cochan fort dolors e ma

25 lenanza · Et es co(m) lorbs qe pissa

26 en la carera · Cant a p(er)dut ue(r)goi-

27 gna emembransa · Plus souen

28 uenz castels e dollos · No fai ueil-

29 la galinas ni capos · E sanc fos fr-

30 ancs ar es sers ses dopta(n)za ·

PBrem 330.20 (H 230)

31 Ricas nouas agui

32 Un uers uoill comenzar El son

33 de ser Gui · Pois guis ma dit mal

34 eu lo dirai autressi · Qen son al-

35 berc raubet raimon de saint

36 marti · En raimon deneiron i

37 raubet autressi · De lai de cata-

38 loingna lo fes uenir assi · Ar

39 auiatz de ca(n) loi(n)g trais aiga aso(n)

40 moli · Pois pres mi donz naines

41 eueiatz co(m) laussi · P(er)dre laisset

42 la t(er)ra canc hom meillor no ui ·

43 Qe no fes deman deser ni d(e) maiti ·

44 Enagoz uenqet lo ab gran mes-

45 cab zo di · Lo ueill deserritat la pel-

54rB

01 lon sei ueisi · E si oms lo loi(n)gna

02 no daria un roci · Anc pois laisset

03 la crotz nol tinc p(er) pelegri · Oi ·

GuiCav 192.1 (H 231)

04 Gui lirespo(n)det aisi

05 BEn auetz auzit qen Ricas nouas

06 ditz de mi · Mal se rasonet et es

07 dreichz autressi · Qeu lo diga de

08 lui pois el la dit de mi · Be sai qe

09 no er reis merce de Ioanni · Q(e)

10 nos enuiet sai uergoignos e cap

11 cli · E p(er) lanta qel fes el raubet

12 lo cami · Dun borges qel guiaua

13 (et) al pres en son gui · E pois sai

14 auzi dir cal uiscomte pleui · Qe

15 del ia nos partra tro al iorn de

16 la fi · Pois lai on det a penre do(n)

17 lo uiscoms mori · E si be ses

18 rics hom el en aizo failli · (et) es

19 fallitz en al re zom dizon sei

20 ueissi · Mas si tot me soi paubres

21 una re uos affi · Canc p(er) gazai-

22 gnar t(er)ra no auzis mon cosi ·

23 Oi ·

BtAlam 76.17 (H 232)

24 bertrams dalamano alcoms d(e)p(ro) .

25 SEigner coms eus prec qem diiatz ·

26 Del pale(n)c qeus en conortatz · Sil

27 penren p(er) forsa o no · Qeus iconosc

28 honor e pro · Ab sol qe primier

29 uos metatz · Car pel ranc on se-

30 retz passatz · Intrara leu li (con)-

BtAlam 76.17 (H 233)

31 paigno · lo coms d(e) p(ro)ensa lirespo(n)det

32 BErtram be cre q(e) conoscatz · Qeu

33 soi ab armas ta(n) senatz · Qe be

34 saubrai triar mon pro · Ab q(e) nom

35 metatz arazo · Eu en uairai toz

36 armatz · Can ueirai cremones

37 intratz · Sil portier no dis de

38 no · Nuc desansil

UcSt-C 457.36 (H 234)

39 SI madompna nalais d(e) uidallana ·

40 Saubes ca(n)t eu sai a do(m)pna uale(r) ·

41 Ni cu(m) eu sai far semblar sobei

42 rana · Tota do(m)pna qeu uoilla ma(n)

43 tener · Ia nom fora d(e) solatz ta(n)

44 loingtana · En son pais ca(n)t eu

45 lanei uezer · Sil no monret ora(n)

54vA

01 zai enbreissana · Na donella

02 qes fai atotz plazer · Ab cortes

03 dichz (et) ab ualor certaina ·

04 nAsaluaga daita(n) siatz ce(r)taina ·

05 Qe lonrame(n)z de uos me fai pla-

06 izer · lombardić la marchć tos

07 caina ·

NicTur 310.3 (H 235)

08 Nicolez deturrin . li R(espondet)

09 nuc d(e) saint circ sabers e conois

10 senza · tolc a Nalais car nous

11 ac bel solatz · Car cil en uos cono

12 ges la ualenza · Ni lo saber qe

13 uos auetz cuidatz · Beu mostre-

14 ra ta(n) bela captene(n)za · qe totz

15 te(m)ps en foratz sos paiatz · Mas

16 il no uos ui ta(n)t dart ni de sabe(n)-

17 za · Qe de dompnas ta(n)t d(e)

18 be dir saçatz · Caian gra(n)z laus

19 p(er) uostra mantenenza ·

20 Na donella sai qe naura penede(n)-

21 za · Car uos onret E saluaga

22 nom platz · Car uos acuoill ni-

23 us fai bella paruenza ·

FqRom 156.9 (H 236)

24 Falqet deroman anicolez

25 nIcolet gra(n) malenansa · Ac ca(n)

26 uos ui des(con)fire · Qe mais uos

27 ualgron q(e) la lanza · liesperon

28 zo auc dire · Daizo nos podetz es-

29 dire · Qelausberc el bran rudo-

30 len · Rendes ses colp ad un ser-

31 uen · Ni nous enpodetz es(con)dire ·

32 Gardatz si fezes faillimen · Uas

33 la bel qeus acuoill gen ·

FqRom 156.9 (H 237)

34 Nicoletz de turrin li R(espondet)

35 Trop son de dura coi(n)danza · Bor-

36 goignon p(er) qels adire · Falget

37 qala come(n)sansa me tolgron

38 solatz e rire · Enoios son al me-

39 u albire · P(er) qem parti de lo(r) fu-

40 gen · E segil comte ualen · Go

41 dofre de cui sui seruire · El

42 pro comtubert eissamen · Ca

43 uia de uezer talen ·

GlRaim 229.4 (H 238)

44 Guillems raimons almola

45 on son mei guer(r)ier d(e)sastruc ·

54vB

01 Mola e Bertrams pedollos · lus

02 pugna de far tracios · P(er)o meinz

03 es una mailla · Ab sol qe lautra

04 mei(n)z ifos · Plagram e qel fos

05 timos · Bertrams qe ab lui se

06 gailla ·

07 MOla se fos lautre balcos · Serratz

08 uos foratz plus gignos · E plus

09 seurs en batailla ·

Mola 302.1 (H 239)

10 Mola lirespondet aisi

11 rEis feritz d(e) merda pel çuc · Reis

12 aunitz reis dels enoios · P(er) q(e) uo-

13 letz ab me tenzos · Nocra uol-

14 gra ab uos barailla · P(er)o drutz

15 es e fos espos · De tal don auetz

16 (com)pagnos · Plus qe milans en

17 batailla ·

18 Muca sanc iorn fui pedollos · De

19 lei apris dont es zellos · En un

20 ueill sacon de pailla ·

BtAlam 76.1 (H 240)

21 bertrams dalamano agigo

22 amic Gigo be massaut d(e)ton sen ·

23 Si uols apenre del mestiers

24 de cals so · Qe trotiers fos una

25 longa saizo · Mas pois uos fos

26 apoiatz a seruen · Emblauas

27 bous becs fedas els mol tos ·

28 Pois fos trobaire de far uers

29 e cha(n)sos · Araus se en maior

30 honramen · Qel coms na fait ca-

31 ualarat saluatge ·

32 Can iras Gigo cridar la gen · ze-

33 losia cridaras p(er) meisso · E co-

34 beitatz p(er) lo de don corsso · Emi-

35 ullon p(er) parlar sutilme(n) · E p(er)

36 enian cel de cui es salos · E p(er)

37 beure cel cui es corteissos · E cri

38 daras lunel p(er) sobre sen · E ca-

39 stelnou p(er) cebć p(er) formatge ·

40

41

GgoCaban 197.1 (H 241)

42 Gigo lirespo(n)detasi

43

44 bErtram seu crit p(er) cels qe son

45 ualen · No cridarai p(er) uos ala-

55rA

01 mano · Qeu uos ai uist lonia sa

02 so · Anan la cort de p(ro)enz segen ·

03 Qe no es p(er) uos conduz ni

04 dos · Anz dauols motz uenals eno-

05 ios · Uos enanzatz enanatz far

06 presen · Eia p(er) me no p(er) datz uos-

07 trusatge ·

08 Uostre fraire Bertram al pa(r)time(n) ·

09 Partit e pres p(er) com lo tenc p(er)

10 pro · Qe asi tenc zo qe taing

11 a baro · E uos laisset tot zo com

12 maluais pren · Pois uos laisset

13 de tota ualor blos · Mas beus

14 laisset qe de totz bes so cos · Gra(n)

15 maluistat ablait zapteneme(n) ·

16 E gra(n) cors flac farssit dauol

17 coratge ·

18 qi qe crit p(ro)enza p(er) los pros · Eu

19 cridarai auolessauesuos · E cri

20 darai flaqesa euolpilatge ·

Blacst 96.8 (H 242)

21 Enbla(n)cascet

22 OImais no er Bertrams p(er) me ce

23 latz · Dalamano maritz de na Ma-

24 ria · Qeu noill menbre co(m) el se

25 defendia · Lo ior(n) qel fo per Vasadel

26 ligatz · Ado(n)cs fo meill qe no tro-

27 ba trobatz · Car anc ta(n)t fort nol

28 aforts folors · Qei traisses bran

29 nis crides enseigna · Ben aia cel

30 qe ta(n)t gen lo enseigna · Car se

31 tot ha maiors onclas qe ors ·

32 Noill tengron pro tan lo des-

33 treis paors ·

RbEira 391.1 (H 243)

34 Ranbauz deira

35 cOms p(ro)enzals se sen uai domp

36 na Sanza · No uos tenrem

37 ta(n) ualen ni ta(n) pro · Com fari

38 am se chai ab nos sestanza · Ellz

39 faiz laissar p(er) p(ro)enza arago · Qal

40 do(m)nćs bella coinda plaisenz e

41 franza · E genchara tota nostra

42 reio · Ben aia arbres do(n) nais ta(n)

43 bella brancha · Qe tals co(m) taing

44 ad auine(n) faiso · Es d(e) beltat bru-

45 nć ue(r)meilla e blanza ·

55rB

AdJor 2.1 (H 244)

01 Naimars iordan

02 Paris uiscom leiz esoior · Uos al

03 rei dat amonpeslier · E bon uin

04 epigment e con · Greu segrez

05 mais autre mestier · Qe trop uos

06 lauzei de primer · E senqer no

07 uos abriu · Tart prendretz al

08 poing lesparuier ·

09 mas be par qe sobraiga escriu ·

10 Caitan ni faretz oi cu(m) er ·

PUss 361.1 (H 245)

11 Peire duisels

12 eNgui duisel bem plai uostra ça(n)

13 ços · Car disetz mal lei q(e) lauzes

14 antan · Sell dizetz mal ella noia

15 null dan · Qe acaualier deom m-

16 eill amar qe uos · Qe se laus det

17 samor nesciamen · Pois laus es-

18 trais acordadamen · Ges p(er) aicho

19 noill deu esser blasmat · Deis

20 qel eissa se conois sa foudat ·

21 ENgui duisel un caualier ualen ·

22 Ualetz uos be en maint fait a

23 uinen · Mas de clerge no es a co-

24 stumat · Qe do(m)pna lam anz lles

25 totz temps blasmat ·

SavMaul 432.1 (H 246)

26 Sauaris demauleon .

27 dompna be sai qoimais fora ra

28 zos · Qe pois qe tot uos co(n)qeru(n)

29 rauban · Qeus (con)qezes be ai fait

30 aitan · Caiostat nai bascles e

31 brama(n)zos · la m(er)ce ta(n) qe(n) be hen

32 cinc cen · Qe farem tot lo uostre

33 mandamen · E mandatz nos la

34 uostra uolontat · Car mo(n)tarem

35 qe tot auem selat ·

GlRaim 229.3 (H 247)

36 Guillems raimon .

37 Nobs de biguli se plai(n)g · Ta(n)t es

38 iratz e dolenz · Adeu e pois a las

39 genz · Del rei car chantan uol

40 dir · Qe ges bon partir · No fai

41 dos priuatz · Et es tan senatz ·

42 Nobs qe locs no fai en cha(n)z ·

43 Asofert plus cus rolanz · Sof-

44 rir no poria · Cab sen enqeria ·

45 Gerras trebaillz (et) affanz · E p(er) sen

55vA

01 zom dis bertrans · Cazet dun aut

02 solar ios · No dis pas qen peiz en

03 fos ·

04 cant eu uing dongaria · Naicelis

05 rizia · Car p(er) saluz e p(er) manz ·

06 Er eu folz mas si lenchanz · Qeu sai da-

07 utra color fos · E seria p(er) un dos ·

08 Plus ras de mi e plus tos · Se tot

09 sen feing salamos ·

GlBerg 210.6 (H 248)

10 Guiellms d(e)briedan .

11 bErnart diz de basseill · Qes

12 fara trobaire · Ne no sen mera

13 ueill · hom de son repaire · Qe

14 ben e gen sap trobar · E motz

15 e coblas laissar · P(er) qem par · Qe

16 de totz penra ueniansa · En o er

17 p(er) lui celat de lais · Ni d(e) coronat ·

18 IA no sen engrondeill · Ni nebot

19 ni fraire · De salsas areill · Cus

20 no sen pot raire · Qe mal se sau

21 bron ueniar · De berengier de

22 montclar · Qe naurar lo cuidet

23 p(er) meichz la panza · Nol sabrez qi

24 nol romanza · Qe de primier fo

25 abat · El rei an faita poestat ·

26 ab peiras e anels · E diniers de bor-

27 sa · Com combatetz castels · E pre

28 netz p(er) corsa · Senz ausberc e se(n)z

29 escut · P(er)qe tot me par perdut ·

30 Tal sai drut · Qe porta coffa cor-

31 nuda · Qe sai be cals es sa druda ·

32 Mas no len uoill descobrir · Coms

33 son qem tem de mal dir ·

BgPal 47.6 (H 249)

34 Be(r)rengiers d(e) palaiol .

35 BEn uoill qem teignon qeu seia ·

36 P(er) son leial ben uoll en · Car si tot

37 no ca(n) enten · Mos cors lla clina

38 eill sopleia · Emplatz totz sos

39 bes audir · Et aiut ad enantir ·

40 Oqeu sia amon poder · Sos laus

41 ades, iorn e ser ·

42 car elam degnet gradir · Zo don

43 llen dei grat auer · lloill gradisc

44 amon poder ·

45 Deus mi lais lora uezer · Qeill

55vB

01 puesca far son plaizer ·

BgPal 47.6 (H 250)

02 Be(r)regiers depalaiol .

03 dompna la gensor com ueia · Sai

04 de bel acuillimen · Agradiua a

05 tota gen · Mas trop ten en gran

06 enueia · Cels qen desiren iausir ·

07 Cus no pot a cossegir · Dunan so

08 qen cre auer · Coras qela torn

09 uezer ·

10 Re no p(ro)met ni autreia · Ni estrai

11 ni faill ni men · Mas de no sap

12 dir tan gen · Cades qudaretz qe

13 deia · Totz uostres precs obedir ·

14 E pueis cant uen al partir · Sap

15 ses colpa remaner · Ab grat qen

16 sap retener ·

Sord 437.33 (H 251)

17 Sordels

18 sItot ma saill de seruentes figera ·

19 Ab sa lenga falsa emenssongieira ·

20 Sofrir lom taing tal paor ai nom

21 feira · Ab lespada ab qel feri Nau-

22 ziers · Car no llin ualc capiros

23 ni uiseira · Qa de la galta no

24 llen fezes cartiers · E pois nac patz

25 ferma daital maineira · Canc no-

26 ill costet mezinar dos deniers ·

Mont 306.4 (H 252)

27 Montans .

28 Uostra lens es tant putnais · Ueil

29 lab color de pom sire · Uos geita

30 las denz del cais · Car ab uos nom

31 platz · Ni acortz ni patz · P(er) cab

32 diniers pot prendre · Uostres peiz

33 uoiatz · Epar uos alas denz · Do(n)

34 qingen son menz · E del ueill mo(n)

35 paire · Pogratz esser maire · Na

36 ueilla carcais · Car om gensor

37 uos uei · Sembla leuada mala

38 uei ·

EvClerm 95.1 (H 253)

39 louesqes declarmo(n)

40 cOms qe uol enseignar · En ues

41 qe assegnar · Fora meilz capre-

42 zes · Com deges torneiar · En

43 fort tornei espes · Qeu no cuit

44 canc tornei uezes · Ni cocha

45 qe gent fos ferida · Se doncs

56rA

01 noi uenc ameszauzida ·

02 ad onor uisqes eu aitan · Qant

03 il ualra darmas rolan ·

MoMont 305.17 (H 254)

04 lomonges demo(n)taudon

05 Seigner sagessetz regnat · P(er) (con)seill

06 delz uostres baillos · Nous mande-

07 ral reis namfos · Tant salut ni

08 tant amistat · Ni nous agra ta(n)t

09 onrat · Chai proenza ni tota

10 lumbardia · Ni anicart no(n) a-

11 gra seignoria · lo reis Ioanz pl(us)

12 qe asaint massenz · Se regnas-

13 setz p(er) (con)seill de seruenz ·

CtRod 185.1 (H 255)

14 locoms derodes

15 ad un romeu auzi cuintar edir ·

16 Qes larcs e pros francs e de bel

17 estar · E bos darmas mas bas uol

18 dompneiar · E de maiti uol un pa-

19 uc trop dormir · E diz get estragna ·

20 Car qi trop zai · Flats cors o fai ·

21 Qe lauci e lo gauagna ·

PGlLus 344.2 (H 256)

22 Peire guiellms

23 Bes met en gran auentura · Totz

24 homs ca luserna uai · Car hom

25 troba lai · Qi dinz lo cors lo cor

26 trai · P(er) qeu lai irai · Car ges de

27 cor no ai · Car cill on bos prez

28 satura · lo memblet e nol qer

29 mai · Cobrar ni talan non ai ·

BgPoiz 48.1 (H 257)

30 berengiers d(e)poiz renger

31 mAlauentura don deus a mas mas ·

32 Car an p(er)dut cenz solz de malgo-

33 nes · Er e ferne als datz malas

34 merces · Canc no men ualc soi-

35 tils zitars ni plas · De qe poges

36 comprar una camisa · Ab qe co-

37 bris mos codes cai rognos · Epois

38 de datz no sui auenturos · Ben

39 degra auer calqe dompna co(n)

40 qisa ·

BgPuiv 49.1 (H 258)

41 berengiers d(e)poiuue(n)t

42 Aueglas tricharitz · Putan per

43 qem segitz · Totz en soi ue(r)goi

44 gnos · No aiatz sospeissos · Qeus

45 renda gierdos · De uostres cu(n)z

56rB

01 froncitz · E se nous enpartitz · Totz

02 en soi esp(er)dutz · Qe ia p(er) cunz ca-

03 nutz · No darai mon argen a

04 contrast de iouen ·

OlMar 311.1 (H 259)

05 Nauliuers delamar

06 aI cal merce fera deus · Cant us

07 ualenz paire mor · Qe laisses

08 apres sauida · Lo seu bel chapte-

09 nemen · A son fill ab lerreta

10 men · Pois uez em caizo no es ·

11 Ages un bel nebot cortes · Ta

12 ab qom rire · Els filz maluatz

13 anes los turcs aucire ·

AimPeg 10.49 (H 260)

14 Naimeric depigonan

15 Al rei qe ten en pes · Ualor qi qes

16 p(er) iur · Ten uai en bon augur ·

17 Zanz qe sel no regnes · Rema-

18 sutz foral treus · De p(re)z mas no

19 uol deus · Qen aragos cambi · Qel

20 mezeis lo zauzi · En bos pel meil-

21 lor · E cant eu fatz lauzor · Del

22 bon rei nen dic be · Tuit dizon

23 beu en cre ·

Perd 370.2 (H 261)

24 perdigons

25 bE dizon sen mas çansos · Fezes

26 sonetz plas e gais · Qe mos zanz

27 ni ualgra mais · Mas eu segon

28 mas raizos · Taing qe faza motz

29 esos · Qeill auzen ben canc sem

30 plaing · Enzantan del mal da-

31 mor · Doncs seu zant d(e) ma do-

32 lor · No lor deu esser estraing ·

33 Seu no fatz sos coindes ni ga

34 lobiers · Cab marrimen no sa

35 cordalegriers ·

Fortun 158.1 (H 262)

36 fortuniers

37 Se naimerics te demanda · Gas

38 qet si remas · Seurs sias e cer-

39 tas · Qe tos gages nospanda ·

40 Qe capa ni capiros · Ni bliauz

41 ni pelizos · Not remanra · (et) al

42 comiat prenden · Conoisseras

43 seu dic uer o set men ·

44 car compraras la uianda · Satenz

45 los demas · Qet iurara pes e mas ·

56vA

01 Qabans qel soleillz resplanda ·

02 Uenra lo gatges el dos · Puois tro

03 bar ta ochaiszos · Ab qet partra

04 de si uilanamen · Senes ronci e ses

05 tot uistimen ·

Matieu 298.1 (H 263)

06 Matheus abertram

07 Seigner Bertran p(er) la desconoisse(n)

08 za · Qe fatz uas me cha(n)terai a

09 ma guiza · Qar qi p(ro)met ses donar

10 fai faillenza · Greu p(er) uos oimais

11 ualors conqiza · Auszit ai dir no

12 puosc nol uos retraia · Qe uos auetz

13 al rei ue(n)dut gordo · Saisso es uers

14 Seigner cercatz maiszo · Qe tan

15 rics locs no cuich qe uos escha

16 ia ·

17 uos ualetz tan seigner qi beus es

18 saia · Qel uostres oc ual un dire

19 de no · Qab gen mentir sabetz

20 far uostre pro · Pel dan qeu nai

21 coue qel uos retraia ·

BtGord 84.1a (H 264)

22 bertram lirespondet

23 Sem dises mal matheus nim mo

24 ues tenza · Mal estara qi la te

25 sta not brisza · Qeu no ue(n)dei

26 gordo ni ma tenza · Anz ai al rei

27 Matheu bona patz qi sa · Qi lom

28 trobet prec dieu qe lo dechaia ·

29 Qeu no ai cor qe ue(n)da ni perdo ·

30 Araubador ab anz ueirai saso · Qe

31 uenierai de lor sol qal rei plaia ·

32 sel dagenes no temen colp ni

33 plaia · Qe plus ni an leuat qe

34 barasclo · P(er) me raubar e segon

35 tuit gasto · P(er) qe prec deu qelz

36 (con)fonda e deçaia ·

RmMirav 406.27 (H 265)

37 Raimons demiraual

38 Messagiers bel fraire · Fe qe deus

39 ton paire · A ma dompna uai dir

40 cantan qeu no sui trichaire · ni

41 fals drutz · bauszaire · qi man uas

42 autra part uiran · anz sui sofer

43 taire · E fis merceiare · Enom ran

44 cur nim uau claman · Ni no sui

45 clamaire · Del mal qem fai traire ·

56vB

01 ans li uau tot iorn merseian · Pas

02 sat son .v. mes e dui an · Qe lam

03 retenc al sieu coman · Mas be leu

04 non o fetz baizan · Mas ara dic ri

05 zen iogan · Ops es qe uas me ses

06 claire · O qe del tot me desman ·

07 sieu sui fis amaire · Francs e de bo

08 aire · E no uoill conoisser mon

09 dan · P(er) qem uol estraire · lo be

10 qem sol faire · Nim uai son bel

11 solatz camian · Qe nom puosc a

12 traire · Uas autre repaire · Qil

13 me fetz tornar en soan · Lei do(n)

14 sui peccaire · Donc sim uol des

15 faire · Gardatz si noil er mal e

16 stan · Eu noil serai gerriers p(er)

17 tan · Mas tot temps men irai

18 claman · E plaignerai lo ioi dan

19 tan · Qe perdei pero nom po om

20 retraire · Qeu sai ni lai ses en

21 ian ·

LanfCig 282.24 (H 266)

22 lafrancs cigala d(e) nailas. d(e). v .

23 

24 Tan franc cors de dompna ai trobat ·

25 A uilla franca e tan plazen · Qe ma

26 cuilli tan francamen · Qe de franc

27 ma sos sers tornat · Mas franqeza

28 com madui a seruir · Qem deuria

29 seu era sers franqir · Qe pros do(m)p

30 na ab sa franca douzor · Cor do

31 me franc fai leu son seruidor ·

32 sieu ages ges de franqetat · Eu ame

33 ra son franc cors gen · Mas no ai

34 tan franc ardimen · Dentendren

35 tan franca mistat · Mas son fra(n)c

36 pretz siuals farai auzir · Tan qe

37 mains francs farai sers deuenir ·

38 De lei cui am francamen ad honor ·

39 Ab fi cor franc mas no en dreit da

40 mor ·

41 Dompna iamais no uoill francs de

42 uenir · De uos honrar francame(n)

43 eseruir · Qeu fora fols pois ai tan

44 franc seignor · Si franqetat de

45 mandaua maior ·

57rA

AzPorcair 43.1 (H 267)

01 ge · tost en uenrem alassai · Qen

02 uostra mercem metrai · Uos ma

03 uetz la fe pleuida · Qe nom de

04 mandes faillida ·

05 a dieu coman bel esgar · E plus

06 la siutat daurenga · Eglorietel

07 caslar · E lo seignor de proenga ·

08 E tot qan uol mon be lai ·

09 E larc on son faich lassai · Celui per

10 dei qa ma uida · En serai totz ior(n)z

11 marrida ·

12 Ioglar qe auetz cor gai · Ues nar

13 lona portas lai · Ma chanso ala

14 fenida · Lei cui iois e iouens

15 guida ·

LanfCig 282.13 (H 268)

16 lafranc cigala . alantelms

17

18 lAntelm quius onra nius acuo-

19 ill · A pauc d(e) scienssa · Qen uos

20 no trobom mais orgoill · Ab des

21 conoisenza · E comtatz de Gui de

22 nantoill · En loc d(e) uale(n)za · Ez en

23 pastatz coblas ab soill · De descoui

24 ne(n)za · Mas entre nos cenom be

25 ioill · Da bona sem(en)za · P(er)qe las

26 meton ssai en nioill · Qar son

27 d(e) dure(n)za · Mas fort faillon breis

28 san part oill · De q(e)m desagensa ·

29 Qar ill p(re)ndon uostre iangloill ·

30 P(er) chan d(e) p(ro)enza · P(er) qeu lor do · P(er)

31 cosseill bo · Ca ioglar nec · baue ·

32 e pec · e cec · No donon ta(n) d(e) grec ·

33 car es gra(n)s faille(n)za · E ges no tai(n)g

34 Dir aur d(e) stai(n)g · ni tai(n)g a liar ·

35 donar · ni far · cus dar del fol

36 qes teigno(n) car · car es uils te

37 ne(n)za ·

38 Lantelm eus am p(er) qeu no uoill

39 Qe foudatz uos uenza · Qa natz

40 ab bonas ge(n)s en broill · Si cha(n)s

41 lor age(n)za · Qar del uostre chan

42 fan uostroill · Ploran penede(n)za ·

43 El chans plors fai lo plus uert

44 foill · Secar en paruenza · E par

45 latz ta(n) cab uostre groill · faitz fu

57rB

01 gir plasenza · Qar uos laisset

02 qes d(e) cardoill · Lenoi p(er) tene(n)

03 za · Mas car del uostre da(n) mi

04 doill · Uos lau qestene(n)za Na

05 iatz estiers mamor uos toill ·

06 e ma beuole(n)za · Qar en p(er)do ·

07 pren ioglars do · Qe chan re

08 nec · e prec · el dec · del bec ·

09 Ab qe dartimalec · en si des

10 crezensa · De carlel mai(n)g ·

11 O de galuai(n)g · No saps com

12 tar siblar · sautar · dansar ·

13 Mas uos sabetz desfar · tota

14 couine(n)za ·

Lant 283.1 (H 269)

15 lantelms lirespo(n)det aisi

16

17 lAnfranc qill uostres fals diz

18 coill · Apauc dentendenza · qill

19 senblon razims preins entroill ·

20 ples dauol crecensa · iuge fol

21 ser fals eu morgoill · ues uos p(er)

22 defensa · plus est enics dun en

23 egoill p(er) qem faiz tem(en)sa · edizez

24 camors uos recoill · do(n)cs par

25 qill com(en)sa · prendels crois els

26 bons dessacoill · qes greus descr

27 ezensa · ed(e)uostra mors mi desp

28 uoill · qeu no(n) uoill ualensa · qar

29 es fals e de fals escoill · daz falsa

30 sentensa · causi razo · Ses ocaizo ·

31 iuge tauec · noi pec · qeu sec co

32 nsec · sel qi feri erec · d(e)qeill su

33 frensa · E chai el faig · qiqueus

34 compaing · fals iuia uar ses

35 dar lamor cellar no(n) podez ·

36 Qeus fa star plen demaluole(n)sa ·

37 Lanfrac de saber nom des tuo

38 ill ni de conoisensa · Eblasme

39 uos qar blasmar soill falsa ca

40 ptenensa · euostra mor fug

41 e des uoill · qeu non ai pliue(n)

42 sa · qar las les metez en re

43 moill · pur p(er) folla entensa · e

44 faullas destort de uert fo

45 ill · comtaz per sabensa plus

57vA

01 qel lais del cebre foill · amaz ma

02 l entensa · lauostra maluestat es

03 foill · ela recreçe(n)sa · qar de uostra

04 uista menioill · coms no(n) a garen

05 sa · E faiz çaso de dir deno · daqi

06 roec · non ec rebec · de grec · de la

07 tin per sec uostra non sabensa ·

08 Eromp efraig · p(er) pauc gadaing lo

09 dreiz iuiar · qestar · encar · sompar ·

10 no(n) poc ni soiornar · lai on torz

11 bistensa · Iuge qe straig · drez no(n)

12 sa taing · qel d(e)iom dar · no(n) rar ·

13 ni car tener nis deu fidar en sa au

14 ol sentensa :,

LanfCig 282.15 (H 270)

15 lafranc cigala

16 nAnric no magrada nim platz ·

17 So q(e)u aug d(e) uos ni mes gen ·

18 Qe uos es ta(n) enamoratz · De na

19 Saluaia la uale(n) · Qil no se(n) mal

20 do(n) no sentatz · E del be no sen

21 tetz nie(n) · Aissom par iocs desa

22 cordatz · P(er) qeu uolgra lacordam(en) ·

23 Maiormen car soscors p(re)zatz · Es

24 malauz d(e) qe mi desplatz · Qar eu

25 ai del uostrespaue(n) ·

26 Per qeu me(n) sui a deu tornatz · El

27 nai pregat fort e soue(n) · E prec

28 qe sainta trinitatz · Laus garisca

29 tost e breum(en) · hoc ab qell uenga

30 uolontatz · damar uos qestiers

31 no ente(n) · Qe longam(en) uiure pos

32 catz · E car ieu ai cor e tale(n) · qella

33 uiua e uos uiuatz · Prec deu qe

34 li ue(n)ga santatz · tals qeus fas

35 sa damor iauze(n) ·

36 nanric leu pot garir sill platz ·

37 Ab q(e) uos ez ella siatz · ez amors

38 tuit trei dun tale(n) ·

GuiCav 192.3 (H 271)

39 Gui d(e)cauaillo . colseu ma(n)tel

40 

41 MAntel uil · d(e) croi fil · Amo(n) dan

42 uos comprei · Si mal aial pais on

43 den uos men pacei · Qe tal ue(r)goi

44 gnan pris · Qe v(er)goigna naurei ·

45 qenqeran uauc cap clis · de uergo

57vB

01 igna q(e)u nei · En un foc arden ·

02 Ma(n)tel d(e) croia lana · Uos agues eu

03 ars qua(n) en uos me(n) contrei · E la

04 cuillimen · d(e) la plaze(n) dousana · E

05 de la bella nagalborgen p(er) dei ·

GuiCav 192.3 (H 272)

06 lomantel li respo(n)det asi .

07 gUi p(er) mi fos seruitz · Ca(n) del freig

08 uos gardei · Ez eran sui sqernitz ·

09 Mas eu nous o direi · lo seruizi

10 qeus fis · Terz nil cart nildernei ·

11 Mas gardatz ssai uas mei · Auiaz

12 qeu uos direi · Guigo si per mi

13 nuilla dompnaus soana · No

14 lai mi portatz qeu nous i porta

15 rei · E car uen laisset dacuillir

16 la dousana · Uolgra qeus te(n)ges

17 d(e) soz mi uos e lei ·

18 Fin ma(n)tel encar auretz color de

19 grana · Qar ta(n) ge(n) pa(r)lest te(n)ger

20 uos i farei ·

21 soue(n) uos aug dir bel den Gui ma(n)

22 tufana ·P(er) qeu daqesta sapchatz

23 no uos creirei ·

24

anon 461.231 (H 273)

25 Tan es tricer edeslials amor eta(n) es fals

26 etan es truduan plein de dolor d(e) suspir

27 eda fan p(er) com uos d(e) be(n) apellar traizors

28 chin uos n(on) es mais e(n)ian bausia e(n)fau

29 sitat e mensons e feunia · p(er)ches raisons

30 com uos d(e)ia mal dir chin uos n(on) es mais

31 en ueia edesir

32 cEl cal prim uos apella amor no(n) dis lo uer

33 segon lo meu senblan anz fora meillz

34 qel agues diz enanz lonom uerais · qel

35 augues diz dolors · Dolor siaz qe deu dolor

36 uos dia esenz dolor no(n) siaz mais un dia

37 ededolor poscaz abdol morir char de do

38 lor nascon uostre consire ·

39 Ben es trai sel qi en uos se fia efas qe

40 fol se tost no(n) sen chastia qe toz · am

41 an faisez enaisi languir alfoc ar

42 den de uez p(er) dreiz fenir ·

58rA

ElBarj 132.4 (H 274)

01 Elia debariol .

02 

03 bEn deu hom son bon seignor · A

04 mar e seruir · Ez honrar ez obezir ·

05 A tota sonor · E de mal seignor ses

06 merce · Qe puignal seu en desfai

07 re · Se deu hom qui pot estraire · Can

08 seu seruiszi pro noil te ·

09 Autressi deu hom damor · Per bon

10 dreich partir · Qi damor nos pot iau

11 zir · Nil ual nil acor · P(er) som part

12 forsatz em recre · Damor cui sui mer

13 ceiaire · Qar anc nuil be nom uolc

14 faire · Ni no ac chauszimen de me ·

15 iAmais semblan trichador · Nom

16 faran morir · Nill meu nom fa

17 ran languir · Oill galiador · Qar

18 fols es qi sos fols oills cre · Ma(n)tas

19 uetz so mes ueiaire · E fols qi trop

20 es gardaire · Daicho qe noill tai(n)g

21 nill coue ·

22 Partitz me soi del error · En quem

23 sol tenir · Amors e del lonc deszir ·

24 Qe no sen dolor · E seu anc del mal

25 trais gran re · E del be nom laus

26 zei gaire · Sos danz mes greu a

27 retraire · Aitan li port de bona fe ·

28 al ualen emperador · Uoill mostr-

29 ar e dir · Qe dieus met totz en ad-

30 zir · Mas son seruidor · E pueis

31 dieus lla donat de qe · Serual

32 dreich emperaire · Qe del mon no

33 pot plus traire · Mas tan quan

34 i fara de be ·

35 Comtessa Biatris ben cre · Qe per

36 uer pot hom retraire · Qe del mon

37 es la bellaire · De las autras domp

38 nas com ue ·

39 ges de ualen prez nos recre · Blan

40 catz ni sen uol estraire · Anz ual

41 mais qe no sol faire · E meillura

42 de so qel te ·

ElBarj 132.1 (H 275)

43 Elias carels

44 Amors be mauetz tengut · En uo

45 stre poder loniamen · Qe anc noi

58rB

01 trobei chauszimen · Ni merces

02 no ma ualgut · E faitz ii desconois-

03 sensa · Qar a leis no mostratz mos

04 mals · Cui sui hom liges naturals ·

05 Mas eu non aus far paruensa ·

06 et auriatz me ereubut · Amors e

07 faich ric e manen · Sen donauatz

08 tan dardimen · Qe mon fin cor es

09 condut · P(er) sobrada ben uolensza ·

10 Suna uetz me mostrasses se uals ·

11 Ia plus nous qezera ren als · Mas

12 de tan me faitz ualenza ·

13 Queu fatz senblansa de mut · Qan

14 uei son bel cors auinen · Qe la bel

15 la en cui men ten · Sil teing mon

16 cor escondut · Queu no llaus dir

17 p(er) temensa · Com li sui francs

18 sers e leials · Ez amics en totz

19 locs cabals · Qe dals no ai souine(n)

20 sa ·

21 gEs nomai desouengut · Dompna

22 uostre plazer plazen · Qeu conosc

23 al comensamen · Don mauetz uiu

24 deceubut · Car comprei ma cono-

25 iscensa · E uostra beutat qes aitals ·

26 Com bella roze bels cristals · Mas ab

27 uos no trob guirenza ·

28 Dompna se deus uos aiut · Puois

29 conoisceaz qeus es gen · Conos

30 catz seus am finamen · Ez aissi

31 mauretz uencut · Ni com uos port

32 gran temensa · Ni com uos sui

33 fis e leials · Ni com anc uas uos

34 no fui fals · Ni com uostramors

35 ma gensa ·

36 el seignoriu de proensa · es uen

37 gutz seigner naturals · a cui

38 no platz enianz ni mals · Ni co

39 beitatz no la gensa ·

40

ElBarj 132.7 (H 276)

41 Car compre uostras beutatz · E

42 uostras plazens faissos · dompnel

43 bel semblan amoros · El uostra

44 uinen solatz · Puos nous aus

58vA

01 mon talan dire · Ni de uos nom

02 puesc partir · Ni dal no son mi-

03 ei deszir · Ni nuil gaug tan no

04 deszire ·

05 a tart serai desziratz · Auinens

06 dompna p(er) uos · Tant ez autćt

07 eu sui tan ios · Si nous uens

08 humilitatz · Uostre gen cors

09 don remire · Qeu nai faich mant

10 grieu sospir · E sai qe non pu-

11 esc garir · Sumilitatz nes adire ·

12 Anc no uinc ben acordatz · Do(m)p

13 na tan soi temoros · Com eus

14 am en son enueios · Tant no

15 sui de uos priuatz · P(er)o be pes

16 e consire · Qe tot sabetz mon

17 arbir · Ues so qem fatz es iaus

18 zir · Qeu no sui de plus iauzire ·

19 be sui iauzens (et) iratz · Del uos

20 tre gen cors ioios · Iratz car eu

21 arescos · No puosc dire ma uo

22 lontatz · E son iausens can re

23 mire · Uos qest lagenser ques

24 mir · E miei oill nom fan fail

25 lir · Si fan deszira(n) aucire ·

26 Be es mortz qui apensatz · Uiu

27 ni desauenturos · de so don plus

28 es cobeitos · Cant nol nes nuil

29 be iuiatz · Daital mort son eu

30 soffrire · Dompna nom tuoill

31 nim uir · E sim metes en aizir ·

32 Eu cre totz lo mons mazire ·

33 comtessa nuil mal consire ·

34 no es hom de uos cossir · anz

35 tenetz cort de seruir · e de so

36 latz e de rire ·

37

ElBarj 132.13 (H 277)

38 Una ualenta · Car soles auine(n)ta ·

39 E de plazers plazenta · Uol qeu

40 fassun descort gai · Belles egen

41 ta · Mas nol platz qem consenta ·

42 Samor ni latalenta · Don il pech-

43 at e tort fai · Qeu lam ses baus

44 zia · Ab leial cor fin euerai · E ses

58vB

01 tricharia · Queu de leis nom loing

02 nim desuai · Caissi fos il mia · Con

03 eu lamtotz iornz mielz e mai ·

04 mas p(er) doptanza · No laus far sem

05 blanza · Con lam finamen · Tant

06 tem sonranza · Qeil torn apesan

07 za · Si el dic mon talen · Greu mala

08 nanza · trop longesperanza · Son

09 ioi no aten · En tal balanza · Ai p(er)

10 sobrama(n)za · Estat longamen ·

11 Pero sieu un dia · So camics damia ·

12 Nagues · Cami donz plagues · Ia

13 tan no uolria · Nuilla manenti

14 a · Uengues · Si no sumilia · Mal

15 ui sa paria · E sos bes · Si nom ual

16 merces · E sa cortezia · Pos nom ual

17 la mia · Ni res · Denagout uolria ·

18 tan de manentia · luengues · Qe

19 donar pogues · Tot so qeil plairia ·

20 Car sai qe seria · Ben mes ·

21

22 

23

24

ElBarj 132.11 (H 278)

25 puois uei qe nuill pro nom te

26 Amors ni nuill be nom fai · No

27 fatz nuill esforz sim nestrai · P(er)o

28 forsatz men recre · Car no puosc

29 ta(n) lo(n)gamen · Soffrir ta(n) grieu

30 malananza · E qe no agesp(er)anza ·

31 En calqe reuenemen ·

32 Nuillesp(er)anza de be · Ni nuill bo

33 conort no sai · En amor car los

34 sieus dechai · Els fals enansć

35 mante · Qil na tot lo iauzimen ·

36 p(er)o qils sieus desenanza · El des

37 enan pren membranza · Part

38 lo blasme qel naten ·

39 e sui seus p(er) bona fe · Mas pos

40 ta(n) mal men estai · Damor qe

41 negun be nom fai · Pes cascus

42 oimais de se · Qien part mon

43 entendimen · Emon cor emespe

44 ranza · forsatz puois re no men

59rA

01 nanza · Ni noi trob nuill chaus

02 zimen ·

03 Anc iorn noi trobei merce · En amor

04 nil plac nil plai · P(er)queu ia mer

05 ce noill querrai · Car pes qe nom

06 ualgues re · Cab seignor auare

07 tenen · Ai estat ses alegranza ·

08 Canc re mais ire pesanza · Non

09 aic ab greu pessamen ·

10 e pos enaissis chapte · Amors uas

11 lo sieu sestrai · Be sui folz sieu

12 plus mi atrai · Pos autre bes no

13 men ue · Si fai daitan solamen

14 Qe quem do gran benanansza ·

15 Qel bellen cui ai fianza · De son

16 bo p(re)tz no deissen ·

17 Sauoia el tenemen · Sal dieus

18 car nos creis donranza · Qe flors

19 ni eis de tal semblanza · Dont

20 esperam fruich ualen ·

21 nisnart donan e meten · Creis

22 setz de terre donranza · En Bla

23 catz nos desenanza · Cades lo trob

24 plus ualen ·

25

26 

27 

28 

29

30 

PoChapt 375.3 (H 279)

31 peire demaisac

32 

33 Astrucs es cel cui amors te ioios ·

34 Qamors es caps d(e) trastotz au

35 tres bes · E p(er) amor es hom gais e

36 cortes · francs e ge(n)tils humils ez

37 orgoillos · A qui ontain en fai ho(m)

38 mielz mil tans · Guerras e cortz

39 e dos e faichs prezans · P(er) qeu

40 ai mes tot mo(n) cor en amor ·

41 Ecar ai bo respeich que(m) fassa

42 ric · No planc laffan qe(m) trac

43 ni la dolor

44 ic magra faig ebonaue(n)turos ·

59rB

01 sol qe mi donz qe tan ual mi ual

02 gues · E pos en leis no faill negu

03 na res · De tot qua(n) tai(n)g a ric

04 pretz cabalos · Bem deu ualer a

05 mors car fis amans · Li soi trop

06 mielz no fon yseut tristans · do(n)c

07 sonra me si eissa creis donor · E

08 no(n) tema brug ni maluatz ca

09 stic · Que mai(n)t bo luoc fatz au

10 zir sa lauszor ·

11 Iano creirai desmenta sas faissos ·

12 Mido(n)z cui son litges cui senbla(n)s

13 es · Qei si orgoilz e franq(e)ze m(er)

14 ces · Can uels bels oillz plazens ez a

15 moros · E la boca qes belle ge(n)

16 el cors adreg e lauine(n)s

17 sembla(n)s · Be sai chauzit d(e) totas

18 la meillor · Ges mos sabers aqel

19 iorn nom faillic · Anz mesmen

20 det sanc pris dan p(er) follor ·

21 que uilans fai quim nes contra

22 rios · E si negus lauszengiers

23 mal apres · ma dig enoi mais

24 uolgra quem prezes · Mas reze(n)

25 sos · caitan pauc col peissos · Uiu

26 ses laigua uiurai sel pl

27 atz mos dans · Mi donz cui son

28 p(er) far totz sos comans · Gardatz

29 sieu lam ses fals cor trichado(r) ·

30 Qel mo(n) no ai ta(n) mortal enemic

31 Sil naug dir be no laia p(er) sei

32 gnor ·

33 Sim(en) es plus renouiers cobutos ·

34 On plus a daur e dargein ase

35 mes som plus cobes de leis qe

36 ma co(n)qes · On plus remir las au

37 tras ta(n) es pros · uezer no laus

38 q(e) ues lei sui dopta(n)s · Nil man

39 mon cor mas p(er) un qes truans ·

40 E fals uas me car noill detz

41 ma clamor · Las si me(r)ces nom

42 ual co(n)tral destric · Ma bona

43 fes ma mes en gra(n) error ·

44 chansos uai ten lai on es ioi e

59vA

01 chans · Beutatz e sens iouens

02 e gais semblans · Dir a mi do(n)z

03 cui soplei (et) <...>or · Qe ta(n) conosc

04 sos bos aips <...> qel dic · Qe re

05 tener me deu p(er) seruidor ·

06

GrCal 243.8 (H 280)

07 Guiellms decalanso

08 Li mei desir · E li mei pessame(n) ·

09 Li douz talen · E tuit li mei cos

10 sir · Mos gaugz mos bes · Mos

11 tesaurs e mamors · El bes qe

12 mes p(ro)mes · Ez dompna uos cals

13 no ai retengut · En aq(e)st mon ·

14 Qa maiors ops mi te(n)ga iau

15 sion · Mas sola uos cui ai mo(n)

16 cor rendut · Cuisun e lau

17 e ser e tron, e blandi ·

18 e can malbir · Del uostre cors

19 plaze(n) · Gai auine(n) los bes q(e)u

20 no sai dir · Con es cortes · Ni

21 cals es uostronors · E la ricors

22 adonc cossir qua(n) pes · Tan sui

23 ioios qe be mes aue(n)cut · do(m)p

24 nab pel blon · Car es uos am

25 ni ai cor deziron · Del gensor

26 cors com sap uestit ni nut ·

27 do(n)c be sui fols sautran quier

28 ni demandi ·

29 E pos chausir · Mi fetz amo(r)s tan

30 gen · P(er) chauszime(n) · Nom uoillatz

31 far morir · Qestrai(n)z dols es · E sal

32 uatga dolors · E greus clamors ·

33 Qui p(er)t los ans els mes · E rema

34 blos · De lonc ioi atendut · Car

35 no sap don · Aia mas be ta(n) les dal

36 cor prion · Sa grans dolors car

37 si eis a p(er)dut · Cest ira tem mas

38 aillors la coma(n)di ·

39 quieus puosc pleuir Plus ipos

40 am finame(n) · Qel maritz ab iau

41 zir · do(n)c franca res Un delz cens

42 bes maior · O dels menors · Uolge

43 ssetz quieu nagues · Cus angois

44 sos · dezirs ma si ue(n)cut · qel cor

59vB

01 mi fon · Deleueia q(e) mauci em

02 confon · Car ieu no ai autramic q(e)

03 maiut · Mas sola uos cautra no

04 prec ni mandi ·

05 E donc siem uir · Al bo rei ric uale(n) ·

06 De pretz manen · De castella nous

07 tir · Car el A pres · Sobrelz empe

08 radors · Elz reis forsors · Elz pri(n)pces

09 els marqes · los prez el dos · caissis

10 p(er)don uencut · Com mars rescon ·

11 los noms elz flums tug lautre

12 prez q(e) son · Lai ol sieus na sol

13 ges me(n)tagut · P(er) qeu noi faill

14 sil retrac ni lespandi ·

GcFaid 167.4 (H 281)

15 Gausselms faidiz .

16 alsenblan del rey ties ·

17 can lac uencuiz

18 lemperaire · eill feiz tirar qan lac p

19 res sa carete eson arnes · Don el ca(n)

20 taua maltraire · Uezen laroda uirar

21 elser pluraua almaniar · Qanch hom

22 plus hai malana(n)sa · qan conscir qen

23 alegrasa me po del maltraic tornar

24 Eplur can uei ioi ni be · als autres

25 eme soue · Qeu naic pro ar nom

26 haires ·

27 Ab aital iram mete · amors pres

28 en greu balansa enosai dire per

29 qe · Mas car aten sa merse be

30 cresses d(e)lesperansa · car eu no(n)

31 recre damar · E dal nom sap

32 encolpar · tan son fin lials am

33 aire · uas uos cui non aus retr

34 aire · ni descobrir mon pensar

35 pros domna ab gai cors cortes ·

36 tan tem ell prez q(e)n uos es · e

37 ellas granz uaillors els bes ·

38 pero nom desesper ies · ni mes sen

39 blant ni ueiaire · q(e)n uos no(n) sia

40 m(er)ceis · eanch uostre cor ben ap

41 res humil franc de bon aire ·

42 Uei el ric prez ualen car · el dolz

43 rire elientz parlar · iois ab umil

44 semblansa · ecar no(n) auez engan

45 sa · debeltat elmon nepar · echom

60rA

Blacst 96.11 (H 282)

01 gentil domna seu daltra loprenia ·

02 e sitot muor domna soi merceians ·

03 Qen lamort preng honor sitot

04 mes danç ·

05 Aiseus auses domna merse clam

06 ar · sous desir uos ab car uoler te

07 men · Eu fora abioi mais ar lan

08 guis uiuen · Qar non aus sol qe

09 odeihc pensar · Mas si merces qe

10 orgoil humilia uostres gen cors qe

11 m desteig destrengia · Siuals da

12 itan qeus plagues mos enans ·

13 Eu fora abioi alplus sausenz sob

14 ranç ·

15 SIus plas domna qe uostra amors

16 maucia · bons deziran ia non cu

17 ies qem sia · En ueihsen ren si

18 comes plazers grans · Serai tot te

19 ps de ma mort deziranz ·

20

GlBerg 210.19 (H 283)

21 Guiellms debriedan .

22 tRop ai estat decorna demolton · Qu

23 eu nochantei demadona masogra ·

24 Delagensor quez anc noiris ent(er)ra ·

25 Boca efront eoillz clars eluissens ·

26 Afe queu dei midonz la pro d(e)b(er)ga

27 Et acoill gen eco(n)uida et alberga ·

28 E No cuides queu moblit locordon · Qe(m)

29 det laltrer desa gonella groga · P(er)

30 quel mariz (et) eu mesclam(en) degue(r)ra ·

31 Dont eu nai faiz mainz bons enua

32 imenz · Emanz asauz don mos so

33 gres dolenz · Mecuidet dar lostal de

34 nazinberga Meus fol gazai(n)g lano

35 it que nol sis p(er)ga ·

36 e prec iesu quira nimal nom don · Ni

37 ben nigauz ancogot desauoia · Tro

38 que(n)z ueiam plana cu(m) banssera · Re(n)

39 gat amdui abtotas n(ost)ras genz · E pa(r)

40 ra donc quals es leplus ualenz · Ni

41 quals ferra miells desascher rein

42 berga ·

43 GEnlipasei los cornz elcap(re)iron · Q(e) totas

44 res pot hom dir mentres ioga ·

60rB

01 Et alpartir ac tal corneil esche(r)ra ·

02 Q(e)n torneirai sain esalu eiausenz

03 Ala meillor equi es plus ualenz · E

04 p(er) mamor prec li qe no se p(er)ga · Q(e)u

05 uau uezer lorei nauar part ler

06 ga ·

07 aMon sogre trametrai machanson · Q(e)

08 iudeu ueill par qui eis desy noga · Pro

09 tam la lau qui not clau enot ser

10 ra · Eu montaners eno(n) istias lenz ·

11 Qe riranen caualers eserge(n)z · Talm

12 il dira que iesus sozmerga · Cu

13 nsques dira quen meillor (et) ender

14 ga ·

15 A uos mautrei ualens dona deber

16 ga · Uez fins aurs euostre mariz

17 merga ·

18

GlBerg 210.20 (H 284)

19 Guiellms debriedan .

20 uN seruentes ai encor abastir · Q(e)u tra

21 metrai alreisus enespagna · Q uamo(n)

22 seignor me cutg desauenir · Quar

23 noma coill en sa bona (con)paingna ·

24 Ni nop(er)tort nip(er)colpa q(e)u aia · Mais

25 car ill cre qual arciuesque plaia

26 Epos liplai queu me(n) an acubert · A

27 seigre mer lauia de(n)robert ·

28 HAstiuam(en) quar nom pos remanir

29 ni aus estar enplan nienmo(n)tag

30 na · Namic no(n) ai quassi mauz re

31 tenir · Co(m)s ni uiscons ni contors

32 quen rem taigna · P(er) que mo(n)s cors

33 ses maris eses maia · Epos loreis

34 cre demi gent sauaga · Uauc me(n)

35 asturcs enoiller plus sofert · Ni

36 alson dan no(n) aura plus apert ·

37 e Senofos labella cui desir · Q(e) chas

38 cun iorn reten prez elgazagna · El

39 bell senblan quem fai quan la

40 remir · Ueiaire mes iamais ioi

41 nom sofragna · Cinc an sera al

42 a chaleinda maia · Q uem agral re

43 is qui ten bordel eblaia · Malgrat

44 d(e)cels quim uolon mal cubert ·

60vA

01 Dels tres seignors dedamas detie

02 rt ·

03 A Mon seignor pos bes gabar edir ·

04 Q(e) no(n) reman elcontat desardagna

05 Meillor uasals ecels quin fai pa(r)

06 tir · Desamistat iesu prec quil co(n)

07 tragna · E uos dona regina pros e

08 gaia · Empeirariz no cugaz queu

09 mestraia · Deuos amar pos dir ad

10 escubert · Q(e) uostrom sui enplain

11 (et) endesert ·

12 rEis chastelans auos meuol emuir

13 Quar so dauratz qualtra poesta

14 tz estagna · Epod uos hom p(er) lomei

15 llor chausir · Ques del peiron

16 tro sus enalemagna · Quar laies

17 pros onaltre reis ses maia · Eua

18 lez mais onhom plus assaia ·

19 Qua tot lomond tenez donar ·

20 Equi mais ual mais debelire

21 uert ·

22 A Mon tristan qui bena emiells aia

23 trame(n)t mon chan eselguierdon

24 pert · Segit aurai lotrain del

25 lasert ·

26 lI chastela(n)s bos deus me lais far

27 q(e)us plaia · Abqeus me(m)bre dels

28 catre fils nalbert · Com nones

29 pros qui ses colp terra pert

61vA

UcSt-C 457.40 (H 285)

01 tres enemics edos mals segers ai ·

02 quns qes pug(n)an noit eiorn cu(m) ma(n)cia ·

03 linemic sum mes oill el cor qem

04 fai · uoler selei qami nos ta(n)gneria ·

05 es uns segners es amors qim bailia

06 ten mon fin cor emon fin pe(n)sa

07 men · lautre es uos domna encui

08 meten · acui non aus mon cor mo(n)

09 strar nidir com mauciez deueia

10 ededesir ·

11 que farai douc domna qe çai ni

12 lai · no pois trobar ren se(n)s uos

13 qe be(n) sia ·

14 qe farai eu cui serion esglai ·

15 tuit autre ioi se de uos nols

16 auia · que farai eu cui cap

17 della eguia · lauostra amors

18 em fuç em sech em pren · qe

19 farai eu cautre ioi non aten

20 que farai eu ni cu(m) porai ga

21 rir · se uos domna nom uoleç

22 retenir ·

23 com durarai eu qe no(n) pois mo

24 rir · ni ma uida mames mas ma

25 lenasa · cum durarai eu cui

26 uos fai seç languir · desesperat

27 ab un pauc desperança · com

28 durarai eu qe ia mais alegra(n)

29 ça · no aurai mais se nomiue(n)

30 p(er)uos · co(m) durarai domna qe

31 sui çelos · detot home qi uai

32 ues uos ni ue · ede tot cels

33 a cui eu uaus dir be ·

34 cum uiurai eu qe tam coral

35 sospir · faç noit e iorn qe me

36 uen depesança · cum uiurai

37 eu qe no posc far ni dir · au

38 tra ses uos ren qem don ale

39 graça · cum uiurai eu qe no(n)

40 port i(n) me(n)brança · mais uo

41 stre cors elas plase(n)s foiso(n)s ·

42 el cortes diç humel et amoros ·

43 cum uiurai eu qe dals non

44 prec descie · deus m<...>is quem

61vB

01 lais ab uos trobar merce ·:

02 qe dirai eu domna se non man

03 te · finas merces siuals daitan

04 qeos ueça · ab mon fin cor (et) ab

05 ma lial fe · Uostra rictat euo

06 stra gra(n) ualença · qe dirai eu

07 qautra non pois ueçer ·

08

09 qen dret damor me poscal

10 cor plaçer · qe dirai eu cau

11 tra el mod nones · qem dones

12 ioi p(er) nul ben qem feçes ·

13 a la ualen co(n)tesa de proensa ·

14 car sum sei faiç damor ede

15 saber · eldiç cortes eill seblan

16 deplaçer · anma casons cu(m) cella

17 de cui es · Ma cu(m)madat qalei

18 la trameses ·