Rialto        

 

Corpus dell’antico occitano    

 

Edizione diplomatica del volgarizzamento occitano del Tractatus de indulgentia S. Mariae de Portiuncula di frate Francesco di Bartolo di Assisi.

ms. 9 della Biblioteca di Chiesa Nuova di Assisi (cc. 58-61)

a cura di Sergio Vatteroni

Cao 2019

Interpretativa    Note


58r

01     Aq(ue)sta es la p(er)dona(n)sa de s(an)c(t)a maria d(e)ls angels la q(ua)l es dita porci

02     onc(u)la ordenada p(er)comu(n)a (con)cordia d(e)ls (com)panhos d(e) sa(n)t fra(n)ces ·

03     Ap(re)s q(ue)l benaurat sa(n)t fra(n)ces hac reparada la gleysa

04     de s(an)c(t)a maria dels angels dep(ro)p ascis p(er) deuocio sin

05     gular la q(ua)l hac ala regina dels angels · estaua aq(u)i

06     meteys entota s(an)c(t)etat (et) en deuotio (et) en (con)tinua o(ra)zo ·

07     Equo una nueg sobre ferue(n)tme(n)t p(re)gues n(ost)re senhor · fo ad

08     el reuelat q(ue) n(ost)re senhor ih(es)u (crist) · ela benaurada u(er)ges maria

09     maire del · eran enla dauant dita gleysa ab gran m(u)ltitut

10     dangels : Lo q(ua)l ayta(n)tost leua(n)t se · (et) yssent dela sua cella ab

11     sobre gran alegrier esp(er)itual · intrec enla gleysa · Euesen

12     n(ost)re senhor ih(es)u (crist) · ela sobre dolsa maire del esta(n)t sobre lau

13     tar · e gran m(u)ltitut dangels entorn lautar · gitec se en t(er)ra ·

14     Ado(n)x diys (cri)st al benaurat fra(n)ces · § Frances dema(n)da ami

15     so q(ue) uols uays la salut d(e)las gens ad honor (et) areu(er)encia d(e)la

16     diuinitat · car donat yest enlum delas gens · (et) enaparelha

17     m(en)t d(e)la gleysa celestial · Sant fra(n)ces emp(er)o iasia q(ua)ys rau

18     bitz · finalme(n)t emp(er)o assi retornat diys · § Sobre sant pai

19     re n(ost)re yeu mesqui e peccador supligui auos · q(ue) denhetz

20     far aq(ue)sta gratia al humanal linatge · q(ue) autreietz atrastotz

21     (et) a uns casc(us) uene(n)s ad aq(ue)st loc · (et) intrans ad aq(ue)sta gleysa ·

22     p(er)do (et) endulgencia detrastrotz los lurs peccatz · uniu(er)sal

23     me(nt) esingularme(n)t · soes assab(er) detrastotz edun cascu(n) d(e)ls

24     q(ua)ls auran faita (con)fessio ·/ (et) auran recebut mandament ·

25     E soplegui ala sobre benaurada maria maire tua auo

26     cada del hu(m)anal linatge · q(ue) p(er) aq(ue)sta c(auz)a me denhe aiudar ·

27     ela tua sobre piatosa maiestat pregar · Ado(n)x la regina

28     dels cels hu(m)ilment enclinada alas pregarias d(e)l benaurat

29     fra(n)ces · ayta(n)tost come(n)sec asoplicar al sieu filh disen ·

30     § Sobre alto dieu tot poderos sopligui ala tua deytat (et)

31     hu(m)ilme(n)t p(re)gui · q(ue)la tua maiestat se denhe enclinar alas

32     pregarias de fraire frances ser tieu · Ado(n)cas (cri)st ayta(n)tost

33     respos · § Frances assatz es gran c(auz)a so q(ue) has demandat ·

34     mays demaiors yest digne · emaiors las auras · Et yeu

35     recebi latua demanda e la o(ra)zo · Atu emp(er)o coue anar

36     alsobira auesque uicari mieu · lo q(ua)l adoncs era apeiro

37     sa mosenhor honori ters · e d(e)la mia part dema(n)dar la

38     indulgencia la q(ua)l atu hay autreiada : Las q(ua)ls c(auz)as ditas

39     lo filh de dieu · ab la benaurada maire sua · (et) ab gran

40     m(u)ltitut dangels sen puget enlos cels · elauisio desparec ·

41     § Lo benaurat sa(n)t francese mp(er)o leua(n)t se lo mati · ape

42     lec fraire masseu demarecmana · ab lo q(ua)l anec al senhor

43     p(a)pa e <...........>     ad el p(re)sentar diys · Sa(n)t paire no ha

44     gaire q(ue)

58v

01     u(er)ge maire de (cri)st · Sopligui ala uostra s(an)c(t)etat q(ue) pausetz

02     aqui endulgencia senes oblatio · soes senes offerta en

03     laniu(er)sari d(e)la (con)secratio d(e)la gleysa : Lo q(ua)l respos · ay

04     sso no poder e(ss)er fait couinablame(n)t car · aq(ue)l q(ue) dema(n)da

05     endulge(n)tia coue q(ue)lamerite pausan la ma aiudayritz ·

06     Enap(re)s · frances demostra ami quans ans uols de endul

07     gentia los q(ua)ls pause aqui · Uols endulgentia de .v. ans

08     E sant fra(n)ces respos · Sa(n)t paire e q(ue) es aysso · Autra uetz

09     diys lo senhor p(a)pa · Uols q(ue) la fassa de .vi. ans ho de .vii.

10     E sa(n)t fra(n)ces no era (con)tent · mais diys · Senhor e q(ue) es

11     aysso · Et autra uetz li diys lo senhor p(a)pa · Que do(n)cas

12     uols frances quet fassa · al q(ua)l sa(n)t fra(n)ces respos · Sa(n)t

13     paire placia ala uostra s(an)c(t)etat no donar ans mais a(n)i(m)as ·

14     E lo senhor p(a)pa li diys · Et en q(ua)l man(ier)a uols las a(n)i(m)as ·

15     lo q(ua)l respos : Hieu uuelh si platz ala uostra s(an)c(t)etat q(ue)

16     p(er) los beneficis los q(ua)ls dieus ha faitz enaq(ue)l loc · q(ue) tot ·

17     hom q(ue) ue(n)dra ad aq(ue)sta gleysa (con)trit e (con)fessat · (et) enayss

18     quan se coue absolt p(er) capela · aia p(er)do de totz los sie(us)

19     peccatz · esia absolt en cel (et) en t(er)ra dela pena e dela

20     colpa la q(ua)l ha comesa · del dia d(e)l babtisme entro al

21     dia (et) ala hora d(el) intrame(n)t d(e)la daua(n)t dita gleysa ·

22     p(er) so q(ue) no aia autra brega daq(ui) ena(n)t · E lo senhor p(a)pa

23     respos · Frances mot es so q(ue) tu dema(n)das · car no es

24     costuma dela romana gleysa donar aytal endulge(n)tia ·

25     E sa(n)t frances respos · Senhor so q(ue) yeu demandi · no

26     o demandi depart mia · mais depart daq(ue)l q(ui) ma tra

27     mes · soes n(ost)re senhor ih(es)u (cri)st · El senhor papa · ayta(n)

28     tost ab sobre ferue(n)t esp(er)it respos enayssi · § Et

29     yeu autregi q(ue) enayssi sia · esia fait enlo nom de n(ost)re

30     senhor · ami platz q(ue) laias · platz me q(ue) laias frances ·

31     platz me q(ue) aias so que has demandat : La q(ua)l c(auz)a quo

32     aguesso sabuda los cardenals / los q(ua)ls adonx eran

33     prezens · diysseron al p(a)pa q(ue)la reuoq(ue)s · car era en

34     iudici d(e)la terra s(an)c(t)a · e lo senhor p(a)pa respos enayssi

35     En deguna man(ier)a no la reuocare puys lay hay au

36     treiada · Ado(n)cs los cardenals diysseron · Ueiatz se

37     nhor q(ue) si ad aq(ue)st aytal endulgencia donatz · aquela

38     doltra mar destrusetz · E la endulge(n)tia dels benau

39     apostols sant .P. e sant paul a nient sera retor

40     nada · e p(er) nient sera reputada · § Respos lo p(a)pa

41     Donada layauem (et) autreiada · no podem ni es c(auz)a

42     ratz couinabla destroir aq(ue)la c(auz)a q(ue) es faita · Adonx los

59r

01     cardenals diyssero(n) · Restrenhetz la ayta(n)t q(ua)nt podetz ·

02     Respos lo p(a)pa · te(m)premla q(ue) ta(n)solame(n)t ad un dia nat(ur)al

03     se estenda · § Adoncx lo p(a)pa apelec sa(n)t fra(n)ces e diys ad

04     el · Uecte frances q(ue) nos autreiam q(ue) tot hom q(ue) ue(n)ra

05     (et) intrara en la daua(n)t dita gleysa be (con)trit e (con)fessat ·

06     sia absolt de pena e de colpa · (et) aysso uolem q(ue) ualha

07     cascun ayn p(er) totz te(m)ps · tansolame(n)t p(er) un dia natu

08     ral · d(e)las p(ri)mieras uespras enclasen hi la nueg entro

09     alas uespras del seguent dia · § Adoncx sa(n)t frances

10     yssia d(e)l palaitz · elo senhor p(a)pa uezen lon anar · ape

11     lec lo / e diys li · O tu simple home e quo ten uas · e que

12     portas tu daq(ue)sta endulgentia · E sa(n)t frances respos ·

13     Abasta a mi ta(n)solame(n)t la tua paraula · si obra de

14     dieu es · el la ha amanifestar · yeu no uoli deguna

15     carta · Mais emp(er)o sia carta la benaurada u(er)ge ma

16     ria : Lo notari sia (cri)st · e los angels sian testimonis ·

17     § E quo sant frances sen exis ap(re)s lautreiame(n)t d(e)la

18     endulge(n)tia · departic se de peirosa / e tornan sen uais

19     ascis · En lo mieg de la uia / la q(ua)l es dita lo col a .iiii.

20     milhas de peirosa · hon era (et) encara es una habitat(i)o

21     de leprozes · repausec un pauc ab son (com)panho e dor

22     mic · desp(er)tat emp(er)o · auzic una uotz disen ad el ·

23     Frances · sapias que enayssi q(ua)nt aq(ue)sta endulge(n)tia

24     es donada atu ent(er)ra · enayssi es (con)fermada en los

25     cels · Ap(re)s la o(ra)zo apelec lo sieu (com)panho · e diys li · Frai

26     re masseu dic atu · la endulge(n)tia a mi donada p(er) lo

27     sobira auesq(ue) · e(ss)er (con)fermada en los cels de part de

28     dieu · En totas aq(ue)stas cauzas encara sa(n)t frances

29     30     sse en q(ua)l man(ier)a fo lo dia establit per (cri)st ·

31     Quo lo benaurat frances estes en la sua cel

32     la · la q(ua)l era enlort apres la gleysa de s(an)c(t)a

33     maria uays la selua en lo mes de genier ·

34     e aques ad o(ra)zo · Uecuos q(ue) en lo mieg de la nueg

35     uenc lo demoni e diys li · Frances p(er) q(ue) uols morir

36     enans de te(m)ps · e no sabes quel dormir es sobre bo

37     noyrime(n)t del cors : e p(er) q(ue) doncas estas a far aitals

38     c(auz)as · E no te hay dit dautras uetz · so es assab(e)r enla

39     gleysa la q(ua)l es apelada quatre capelas en lo (com)tat

40     darrieta · q(ue) tu es ioues (et) encara poyras far peni

41     tencia assatz dels tieus peccatz · p(er) q(ue) doncas te auci

42     zes ab uelhas (et) ab o(ra)zos · § Ado(n)x sant frances en

59v

01     feruor desp(er)it exic d(e)la cella etot nut layssada la gonela · passec

02     en la selua e gitec lo sieu cors entre las espinas e las rome(n)gui

03     eras disens · Melhor c(auz)a es ami senes (com)p(ar)acio · q(ue) yeu conosca

04     la passio d(e)l mieu senhor · q(ue) no q(ue) obezisca als bla(n)dime(n)s del ene

05     mic · Don quo el se palpes tot nafrat e trencat en los fla(n)cs

06     (et) en las espinas (et) en las rome(n)guiras · Aparec uays el un lum

07     sobre gran · erosas blancas e uermelhas de merauelhosa o

08     dor / e de sobre bel reguardame(n)t : Las rosas daq(ue)sta man(ier)a / a

09     paregro entorn el en gran copia · Et ense(m)ps ab lo lum gran

10     m(u)ltitut dangels disens · § Frances leuate e uay coitosame(n)t

11     al tieu saluador (et) ala maire del · los q(ua)ls son en la gleysa · Lo

12     q(ua)l leuanse · eguarda(n)s si meteys uestit de uestime(n)ta blanca ·

13     pres d(e)las rosas .xii. bla(n)cas e .xii. uermelhas · e uenc uais

14     la gleysa · Et era li ueiayre q(ue) la uia la q(ua)l era entre la selua

15     e la gleysa · q(ue) fos ornada desso e deios depalis de ceda : Lo q(ua)l

16     uenent intrec en la gleysa · e pausec las ditas rosas sobre

17     lautar · Et ayta(n)tost uic n(ost)re senhor ih(es)u (cri)st · e la sobre dolsa

18     maire del sobre lautar · e gra(n) m(u)ltitut dangels entorn · Ado(n)x

19     parlec (cri)st asa(n)t fra(n)ces disen · § Frances p(er) q(ue) no donas los

20     dotz ala mia maire los q(ua)ls li deues donar : Lo benaurat fra(n)

21     ces emp(er)o entendent · q(ue) d(e)las a(n)i(m)as saluadoras p(er) la endulge(n)tia

22     daq(ue)la gleysa parlaua · respos · § Sobre sa(n)t paire n(ost)re orde

23     nador d(e)l cel e dela t(er)ra · esaluador d(e)l hu(m)anal linatge · p(er) la

24     tua gran m(isericord)ia denhetz adordenar aq(ue)l dia · en lo q(ua)l poiray

25     donar aq(ue)ls dotz · p(re)sent ad aysso la sobre benaurada u(er)ge ma

26     ria maire tua · auocada d(e)l hu(m)anal linatge · § Ado(n)x diys

27     n(ost)re senhor ih(es)u (cri)st · (et) establic q(ue) totz aq(ue)ls q(ui) ue(n)rian ala da

28     ua(n)t dita gleysa · d(e)las uespras d(e)l p(ri)mier dia d(e)l mes dagost

29     entro alas uespras d(e)l seguent dia · (con)tritz e (con)fessatz d(e)ls lors

30     peccatz · d(e)ls q(ua)ls se recordan / e no se recordan q(ue) lor sian p(er)do

31     natz apena (et) acolpa · d(e)l dia delor babtisme entro al dia e

32     la hora d(e)l intrament d(e)la sobre dita gleysa · Ado(n)x sa(n)t fra(n)

33     ces hu(m)ilme(n)t iasen enlo pauime(n)t · diys a (cri)st · Sobre sa(n)t

34     paire n(ost)re e saluador · en qual man(ier)a uenra aysso en conoi

35     xensa (et) en cresensa d(e)l hu(m)anal linatge ·˜ Al q(ua)l (cri)st respos ·

36     § Fra(n)ces · aysso sera fait p(er) la mia gracia · Atu emp(er)o coue(n)

37     anar al mieu uicari aroma · (et) el fara ho ma(n)ifestar en

38     ayssi q(ua)nt ad el sera uist couinable · El benaurat fra(n)ces

39     diys a(cri)st · Et en q(ua)l man(ier)a ami peccador creyra lo tieu

40     uicari · p(er) aue(ntu)ra no men creyra · Al q(ua)l (cri)st diys · § Mena

41     ab tu alcus d(e)ls tieus (com)panhos · los quals aq(ue)stas c(auz)as han au

42     zidas · E pren d(e)las rosas blancas e uermelhas las q(ua)ls en

60r

01     aq(ue)st mes degenier enla selua has culhidas en aflect(i)o (et) en disci

02     plina d(e)l tieu cors · eporta las rosas enaq(ue)l no(m)bre en lo q(ua)l apar

03     ra atu · § Totas las c(auz)as daua(n)t ditas auian auzidas · fraire

04     peyre catani · fraire rofin decifin · fraire bernat de q(ui)ntaual ·

05     fraire masseu de maregan · los q(ua)ls estaua(n) en lors cellas p(ro)p

06     la cella de sa(n)t fra(n)ces · e p(ro)p la gleysa dess(us) dita · Ado(n)x sant

07     fra(n)ces d(e)las rosas las quals dela selua auia portadas · p(re)s ne

08     .iii. blancas e .iii. uermelhas · ad honor d(e)la sobre s(an)c(t)a t(ri)nitat ·

09     edela benaurada maria u(er)ge · Et aysso fec en p(re)sencia de (cri)st ·

10     e d(e)la sua sobre dolsa maire · Ado(n)x sonec un gran cant dan

11     gels los q(ua)ls cantaua(n) · Te d(eu)m laudam(us) entro a la fi · e la uisio

12     desparec · § E sa(n)t fra(n)ces uestic se la gonela sua · (et) anec sen

13     lo mati als daua(n)t ditz (com)panhos sieus · ediys ad els · Aparelhatz

14     uos p(er) uenir aroma · Et enpausec ad els scilenci daq(ue)las c(auz)as

15     las quals auian auzidas · Uene(n)s emp(er)o aroma · troberon

16     lo senhor p(a)pa honori · enla gleysa de sant iohan de letra · Et

17     adenolhan se daua(n)t el · re(con)tec ad el lo benaurat fra(n)ces to

18     tas las c(auz)as sobre ditas · offren ad el .vi. rosas .iii. blancas ·

19     e .iii. uermelhas en senhal de u(er)itat · § Lo senhor p(a)pa emp(er)o

20     reguarda(n)t las ditas flors hodorans e frescas · ab gran me

21     rauelha diys · Aysso es be c(auz)a m(er)auelhosa et obra de dieu · Ue

22     setz aq(ue)stas rosas enaq(ue)st mes de genier ·˜ Nos cresem be lo

23     uostre testimo(n)i e(ss)er uer · emp(er)o parlarem ab los n(ost)res fraires

24     enlo (con)cili · e auzirem las raysos e las respo(n)cios dels · e delibe

25     rarem soes det(er)menarem q(ua)l c(auz)a sia p(er) aysso fasedora · § Ado(n)x

26     lo p(a)pa coma(n)dec ad aq(ue)ls d(e)la sua (com)panha · q(ue) aloguessan sant

27     frances els sieus (com)panhos en loc honest · e ministresson ad

28     els las c(auz)as necessarias segon la uolu(n)tat dels · A sa(n)t frances

29     emp(er)o coma(n)dec lo senhor p(a)pa · q(ue) en lo dia segue(n)t bo mati ue(n)

30     gues ad el · lo q(ua)l enayssi o fec · Et enclinat en t(er)ra diys enaissi

31     § Digne uicari de (cri)st (com)pletz la uolu(n)tat d(e)l paire celestial

32     e de la maire d(e)l · uays la ma(te)ria a uos dita p(er) mi · Al q(ua)l lo p(a)pa

33     respos enayssi · § Frances · aferma daua(n)t totz los mieus

34     fraires · ediguas quals es la uolu(n)tat de dieu · ia sia aysso q(ue) dau

35     tras uetz ho aias dit a mi · El benaurat sa(n)t frances diys da

36     ua(n)t totz enayssi · § La uolu(n)tat sua es · q(ue) d(e)las uespras

37     del p(ri)mier dia dagost · entro alas uespras del segon dia

38     d(e)l dit mes · Tot hom q(ue) intrara en la gleysa de s(an)c(t)a maria

39     dels angels del auesq(ua)t dascis · q(ue) li sian p(er)donatz totz los sie(us)

40     peccatz apena (et) acolpa · d(e)l dia del babtisme entro ala hora

41     d(e)l intrament d(e)la gleysa sobre dita · d(e)ls q(ua)ls se recordan eno

42     se recordan · si ab cor (con)trit (et) hu(m)iliat sera estat absolt per

60v

01     capela · (et) aura p(re)sa penite(n)tia · Ado(n)x lo senhor p(a)pa respos

02     enayssi · § Pueys quel rey celestial esaluador n(ost)re senhor

03     ih(es)u (cri)st · istancia d(e)la sua maire ha exausida la tua o(ra)zo ·

04     Nos escriurem alauesq(ue) dascis · e de peyrosa · e de tode · e

05     despolet · ede folinh · e de nochiera · e de gobi · q(ue) ue(n)gan

06     a s(an)c(t)a maria d(e)ls angels · lo p(ri)mier dia dagost · E q(ue) denu(n)cio

07     als uene(n)s enaq(ue)l loc · la endulge(n)tia la q(ua)l plasera a tu · § Ado(n)x

08     sa(n)t fra(n)ces ab los sieus (com)panhos · p(re)zas las letras d(e)l sobira

09     auesq(ue) · ue(n)gro als auesques daua(n)t ditz · e las letras lur

10     doneron · Sa(n)t frances emp(er)o p(ro)curec · q(ue)ls auesq(ue)s daua(n)t

11     ditz · en aq(ue)l meteys dia establit · ense(m)ps aq(ui) ue(n)guesson ·

12     ela gleysa de s(an)c(t)a maria daua(n)t dita (con)sacresso · e la endul

13     ge(n)tia publiq(ue)sso · § Et ad aysso far · si tec (et) apelec gra(n)

14     m(u)ltitut de ualens homes · (et) encara de simples de tot

15     lo pays · E fec una lotia (et) un pergol de fusta en lo q(ua)l

16     esteron los auesq(ue)s enlo deno(n)ciament d(e)la endulge(n)tia ·

17     d(e)la q(ua)l lotia na encara .iiii. taulas enlo loc de s(an)c(t)a maria

18     daua(n)t dita · Quo emp(er)o sobre gran m(u)ltitut de pobols / fos

19     aiustada uays lo pergol · en la t(er)ssa hora d(e)l dia · diys sa(n)t

20     frances als auesques e(n)ayssi · § Qual deuos autres uol

21     ra publicar edeno(n)tiar la endulgencia · sego(n) la uolu(n)tat

22     d(e)l rey celestial · e del sobira auesq(ue) ·˜ Et ahut (con)celh entre si

23     resposeron enayssi · Fraire fra(n)ces nos auem a seguir

24     la uolu(n)tat tua · sego(n) la tenor d(e)las letras p(a)pals · Ado(n)cas

25     sa(n)t fra(n)ces diys e(n)ayssi · § Ja sia aysso q(ue) yeu no(n) sia digne

26     emp(er)o de liscencia · uostra uuelh dire alcunas c(auz)as / e p(re)di

27     car en p(re)sencia daq(ue)st pobol · edenonciare ad els la endul

28     ge(n)tia de coma(n)dame(n)t d(e)l paire celestial · la q(ua)l es faita

29     ad istancia d(e)la benaseita maire sua · E uos autres se

30     nhors auesq(ue)s de coma(n)dame(n)t d(e)l sobira auesq(ue) uicari d(e)l ·

31     donaretz hi auctoritat e deno(n)ciaretz la ense(m)ps ab mi ·

32     § Ado(n)x sa(n)t fra(n)ces se leuec e p(re)diq(ue)t enayssi benigname(n)t

33     (et) hu(m)ilme(n)t · q(ue) aparia angel celestial · e no(n) pas home car

34     nal · E (com)plit lo s(er)mo deno(n)ciet la endulgencia e(n)ayssi ·

35     Que tot hom q(ue) ue(n)ra (et) intrara ala gleysa de s(an)c(t)a ma

36     ria d(e)ls angels · de las uespras d(e)l p(ri)mier dia dagost · en

37     tro a las uespras d(e)l sego(n) dia daq(ue)l meteys mes · q(ue) li sian

38     p(er)donatz totz los sie(us) peccatz apena (et) acolpa · e(n)ayssi q(ua)nt

39     desobre es dit · § Auzens emp(er)o aysso los auesq(ue)s · foron

40     indignatz (et) escandalisatz · e diysseron · Fraire frances ·

41     ia sia aysso q(ue)l senhor p(a)pa aia mandat a nos q(ue) en aysso

42     seguissem la tua uoluntat · no fo emp(er)o de uolu(n)tat sua

61r

01     q(ue) te seguissem e(n)aq(ue)la c(auz)a la q(ua)l no es couinabla · E p(er) da

02     ysso · denu(n)ciem i(n)dulge(n)tia de .x. ans · § Ado(n)x seleuet

03     dascis · e uolia publicar .x. ans d(e) i(n)dulgentia · E diys

04     en tot ayssi quo sa(n)t fra(n)ces o auia dit · ni alre dire no poc ·

05     Dela q(ua)l c(auz)a foro i(n)dignatz los autres auesq(ue)s · e leueronse

06     cascu la un ap(re)s lautre · uole(n)s corregir so q(ue) lautre auia dit ·

07     e cascu o diys ayssi quo sa(n)t frances o auia dit · Ado(n)x fo

08     ro m(er)auelhatz los auesq(ue)s e (con)tritz · ueze(n)s lo miracle ela

09     uolu(n)tat de dieu · Et acorderonse ab lo benaurat fra(n)ces ·

10     e autra uetz totz ense(m)ps acordablame(n)t · la daua(n)t dita

11     endulge(n)tia denu(n)ciero · § Daq(ue)sta de(n)unciat(i)o son testi

12     mo(n)is los .vii. auesq(ue)s daua(n)t ditz · ab motz autres uale(n)s

13     homes · ta(n)t de peyrosa · q(ua)nt d(e)las autras ciutatz ecastels

14     de tota aq(ue)la en(con)trada · So es assab(e)r Lo senhor ensupoli

15     dugolin : Lo senhor andrieu demo(n)temelin : Lo senhor

16     napolio darme(n)san : Lo senhor en ioha(n) gautier : Lo

17     senhor en joha(n) peire tubalducho : Lo senhor enblando

18     la ma(n)fre : Lo senhor eugeli mathieu : Lo senhor en

19     bernaducho paul · en peire zalfan · e motz autres ca

20     ualiers (et) autres nobles homes dascis · Et encaras lo

21     senhor en peire de beteni : Lo senhor nugolin q(ui)spolin ·

22     Lo senhor en corrat manaut : Lo senhor andrieu de

23     bauanha : Lo senhor napolio de folinh : Lo senhor en

24     mathieu be entes : Lo senhor enbegan daspel · e motz

25     autres detota la en(con)trada d(e)la ual despolet · los q(ua)ls foro

26     p(re)zens a la daua(n)t dita denu(n)ciat(i)o · E daua(n)t fraire an

27     gel mi(ni)stre d(e)la p(ro)ui(n)cia de sa(n)t fra(n)ces · e fraire bonifa

28     ssi · e fraire guy · e fraire bartholo depeyrosa · e daua(n)t

29     motz autres fraires esta(n)s en lo loc de porciu(n)c(u)la · § En

30     peire zalfan ciutada dascis · (con)fessaua si e(ss)er estat p(re)ze(n)t

31     ala daua(n)t dita denu(n)ciat(i)o · (et) ala p(re)dicat(i)o desa(n)t fra(n)ces

32     a q(ui) meteys au(er) auzida en p(re)sencia d(e)ls .vii. auesq(ue)s daua(n)t

33     ditz · E diys q(ue) sa(n)t fra(n)ces auia una sedula en la sua ma

34     en laq(ua)l legic e diys · hieu uos uuelh trametre totz apa

35     radis · e denu(n)ci a uos autres la endulge(n)tia · la q(ua)l hay de

36     uolu(n)tat d(e)l paire celestial · e d(e)la boca d(e)l sobira auesq(ue) ·

37     E totz uos autres los q(ua)ls etz ayssi huey ue(n)gutz · e totz

38     aq(ue)ls q(ue) hi ue(n)ran dan enan enaytal dia · de bon cor

39     (con)tritz e (con)fessatz (et) absoltz p(er) capela · aian pleniera en

40     dulge(n)tia de totz lors peccatz · Et yeu uolgui la auer

41     p(er) .viii. dias mais no pogui sino p(er) un dia · § Co(m)pli

42     da es la ordena(n)sa d(e)la endulge(n)tia de s(an)c(t)a maria dels

61v

01     angels / esc(ri)uta e (com)plida p(er) (con)cordables testimo(n)is d(e)ls fraires

02     de sobre nomnatz / (com)panhos de sa(n)t fra(n)ces · p(er) man de fraire

03     frances bartholui dascis · lo q(ua)l fo sobre delige(n)t dencer

04     car motas c(auz)as · las q(ua)ls tocan la daua(n)t dita endulge(n)tia ·