Rialto        

 

Corpus dell’antico occitano    

 

Edizione diplomatica del canzoniere M

Parigi, Bibliothèque nationale de France, fr. 12474

a cura di Francesca Sanguineti

Cao 2019

Interpretativa    Note


1rA

GrBorn 242.1 (M 1)              

01     Chansos qe fes Girard de

02     borneilh .

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13     A Ben chanta(r)s · co

14     uen amars · e luecs

15     e grazirs e sazos ·

16     mas sieu ages dels

17     qatrel dos · no cuch ials autres

18     esperes · qel luec me dona io

19     is ades · e lasazon des qieu sui

20     gais · qe ges le temps qan ler

21     ba nais · si bel gensa fueilla

22     ni flors · tan no maiuda mu(n)

23     chantar · con precs e grazirs

24     de seinhors ·

25      

26     Per amar · fon ia chantars ·

27     grazitz e pretz presatz pels pros ·

28     e fon qe sol la sospeissos · ses

29     autre plus qom i cuides · en

1rB

01     seinhaua qom sen anzes · uas

02     totz sos ben estars deslais · e

03     qes mezes en mans essais · con

04     li creges pretz e honors · e qes

05     chauzis de mescabar · e il fos

06     uils seinhorils honors ·

07          

08     ARas nom par · qe castiars · mi

09     ualges ni clams ni tensos · pe

10     ro non crei qanc amors fos ·

11     plus fina samadors trobes · qe

12     qi per dreg la razones · ades si

13     meilhure ual mais · aisi con

14     par finals uerais · sembla tre

15     ffan als trichadors · ellur en

16     ianz fal aom camiar · qe pue

17     is failh non es fin amors ·

18          

19     DE castiar · mi sui tan pars · qe

20     pro uetz nestau cossiros · qar

21     uei qab poinher desperos · no

22     puesc tan far qe ioi cobres ·

23     pero si sos ditz aueres · mos bels

24     seinher lire lesmais · qieu nai

25     suffert mi fora iais · e foze ua

26     lor e secors · e deuria sen plus

27     cochar · qals non deman ni

28     uueilh dailhors ·

29          

1vA

01     ES ieu daffar · li fos auars · don

02     mages mandat ni somos · as

03     satz llaportera razos · qe ia co

04     uentz no ma tendes · mas sieu

05     li sui uerais penses · sis tainh

06     qes uolua nis biais · qe la bo

07     na speranzampais · e ma com

08     painh ab chantadors · e ma do

09     nat solatz e trobar · don mera

10     toutz cobrar amors ·

11     

12     EGes dauar · nom par afars ·

13     des qe trebailhs ni messios ·

14     nom tol qieu no(n) sia ioios · qa(n)c

15     non parec qe ben ames · cellui

16     cui ioi no(n) agrades · qanc sens

17     ni poders qe ioi bais · no ma

18     gradet ni no matrais · cobeitatz

19     iradas ricors · e qi qe sapel trop

20     pensar · saber ieu dic qanz es

21     follors ·

22     

23     AM(er)ceiar · tainh merceiars · e

24     franchesals francs amoros · e

25     contrals sobriers ergueilhos ·

26     mals e ergueilhs qe sis ga(r)des ·

27     domnals trespas anz qels passes ·

28     ia uils ni sobriers ni sauais ·

29     noil plagra qar noil tainh

1vB

01     sa pais · ental obra don dezonors ·

02     li remanses sa razonar · lan ue(n)

03     ges entrels amadors ·

04     

05     SEinher sobre tot de colors · so(n)

06     li drap e qils sap triar · failh si

07     pueis comprals sordeiors ·

08     

GrBorn 242.47 (M 2)         

09     Girard de borneilh .

10     LOs aplegz · ab qieu sueilh ·

11     chantar el bon talan · ai

12     ieu qauiantan · mas qar

13     non trob ab cui · no solatz ni

14     desdui · ni non sui benanans ·

15     ay dieus qals dans · sen sec e qals

16     dampnages · qar cortz e bos u

17     sages ·aissi menude failh · no

18     ia nul refrenailh · mas qa mo(n)

19     seinhor platz · iois e chantz e so

20     latz ·mes iau ab sos priuatz · e

21     qan men sui loinhatz · irascm

22     ab los iratz ·

23     

24     MAs destregz · men destueilh · per

25     qem uau regaran · si ia sa leg(ra)

26     ran ·qar ges a ioi non fui · nils

27     plazers non esdui · qa mi platz

28     a des chans · e bel mazans · e cortz

29     e uassallages · ias pergal bos lin

2rA

01     hages · paire pron son mirailh ·

02     cui ses espero nailh · non ses me

03     ra barnatz · e sil pairs fo lausatz ·

04     el filhs si fai maluatz · se(m)blam

05     totz e pechatz · qaia las eretatz ·

06     

07     MAs qals dregz · o acueilh · qel filhz

08     aia trestan · de rendel pretz so

09     an · ni qals razos a dui · qe mie

10     ilhs non tainhautrui · qieu crei

11     qe fos enans · oltramil ans · qo

12     nors e seinhorages · dauon p(re)tz

13     e corages · e costas e trebailh · el

14     filhs sel mieilhs tresailh · no(n)

15     es donc forlinhatz · era qar nos

16     mostratz · uos sauis qi iuiatz ·

17     sals pros fol dons donatz · con

18     er dels desprezatz ·

19     

20     MAs ne legz · er sim tueilh · de

21     solatz ni de chan · per cels qi fa

22     ilhiran qa fol tengas cellui

23     qi si meteis destrui · nis uira

24     malanans · per non sai qans ·

25     cui ioi par nesciages · cuei sa

26     bers ni parages · non es qi non

27     nuailh · pos alegranza il failh ·

28     e nos camie uiatz · e qeus ual

29     ra rictatz · si ia nous a legratz ·

2rB

01     qen peris e reinhatz · es ses ioi

02     paupertatz ·

03     

04     MAs la dregz · cors qieu uueilh · e de

05     çir e reblan · ma trach dire dafan ·

06     e si iois lam con dui · ia non sa

07     bran mas dui · los entreseins nils

08     mans · qen ueis es grans · e sobei

09     rans follages · qan per nescis mes

10     sages ·uilans ni dauol tailh · e

11     scapa del ginsailh · ni fui bona

12     mistatz ·mas iem sui ben gar

13     datz · qanc non fui en colpatz ·

14     cuei non es uiu ni natz · p(er) qieu

15     en fos proatz ·

16     

17     ELesplegz · si macueilh · so qiel q(e)r

18     rai chantan · remainh al sieu

19     coman · qabels plazers redui ·

20     qan non uolu nis defui · ladretz

21     cors benistans · nil bels sembla(n)s ·

22     nils amoros uzages · couinens es le gages · qe dels hu

23     eilhs al cor sailh · per qieu qi qes

24     barailh · ni sapelle forssatz · mi

25     tenc a ben menatz · qan trueb

26     ben acordatz · lo coragela fatz ·

27     els ditz enamoratz ·

28     

29     

2vA

01     

02     

03     

04     

05     

GrBorn 242.13 (M 3)         

06     Girard de borneilh .

07     AR ai gran ioi qem re

08     menbra lamor · qi ten

09     mu(n) cor ferm en sa fe

10     zeltat ·qe lautrier ui en un u(er)

11     gier de flor · tot gen cubert ab

12     chan dauzells mesclat · e qa(n)t

13     estauan aqels bells iardis · lai

14     ma parec la bella flors de lis · a

15     pres mos hueilhs esiauzic mo(n)

16     corage · si qe anc pueis remen

17     bransa ni sen · non aic mais

18     qan de leis en cui enten ·

19     

20     CIll es cella per cui ieu chant e

21     plor · tant a en mi fin talent

22     esmerat · souen sospir e soplei

23     e azor · ues lai on ui respandir

24     sa beutat · flors de domnas

25     qom azor e grazis · es aqella q(e)

26     tan gen ma conqis · dousse

27     bon e humilhs de gran para

28     ge · en fatz gentills e solatz a

29     uinen · agradiua sobre tot

2vB

01     autra gen ·

02     

03     GEn fora rics sauzes dir sa lau

04     zor · qa totas gens la uei lau

05     çar en grat · mas paor ai q(e) fals

06     lauzeniadors · fell ezesqiu so

07     bre desmezurat · mentendes

08     son qieu ai trop denemis · qa

09     me non platz qom si fassa de

10     uis · mas qan ueirai home

11     de son linhage · baizar lai tan

12     tro la boca mi fen · tan damor

13     port al sieu ric cors iauzen ·

14     

15     IA non laisses per mi ni per a

16     mor · fals lauzengier co(m)plit

17     de maluestat · e demandatz cui

18     ni qals es ni or · ses lueinh o

19     pres qai sous ai ben enblat · qa(n)z

20     fos ieu mortz qen aitals motz

21     failhis · qamic non ai ben da

22     isso non trais · qar non es hom

23     non aia per uzage · un fals

24     amic qeill uai son mal q(e)ren ·

25     per qieu nom fi neis en ne

26     gun paren ·

27     

28     ARa diran de mi escarnidor ·

29     e con es folls e ten sos hueilhs

3rA

01     en fat · e sa can pa dergueilh e

02     de ricor · e re non sap si ia nau

03     ra nul grat · qiem tenc p(er) ric

04     tan mi sui gent assis · e tenc los

05     hueilhs uiratz uas cel pais ·

06     on ilh estai e parll en mon co

07     rage · ades de leis on mos fi(n)s

08     cors saten · qar no(n) ama qi no(n)

09     o fai paruen ·

10     

11     

12     

13     

14     

GrBorn 242.60 (M 4)         

15     Girard de borneilh .

16     QAn le fretz el glatz e la

17     neus · sen fug e torna

18     la calors · e reuerdezis

19     le pascors · e aug las uoltas

20     dels auzeus · mes aitan beus ·

21     le dous temps a lissen d(e) martz ·

22     qe plus sui sailhenz q(e) leopartz ·

23     e qe non es cabrolls ni cers ·

24     si la bella cui sui proffers · mi

25     uol honrar · daitan qem uu

26     eilha suffertar · qieu sia sos

27     fis entendentz · sobre totz sui

28     rics e iauzentz ·

29     

3rB

01     TAn es sos cors gais e isneus · e co(m)

02     plitz de bellas colors · qanc de

03     rozier no nasqet flors · plus

04     fresca ni de nulls brondeus · ni

05     anc bordeus · no(n) ac seinhor plus

06     fos gailha(r)tz · con ieu si era totz

07     ni partz · sieu ia fos sos dominis

08     sers · e fos apellatz de beders · qa(n)

09     ia parllar · mauziriaom de null

10     cellar · qe lam disses celladame(n)z ·

11     don saires le sieus cors gentz ·

12     

13     BOna domna le uostraneus ·

14     qem doniestz mi fai gran socors ·

15     qen lui refrainha mas dolors ·

16     qan lo mir entorn plus isneus ·

17     cuns estorneus · e sui aissi p(er) lui

18     auzartz · q(e) no(n) tem qe lansa ni

19     dartz · mi tenga dan na cers ni

20     fers · e dautra part sui plus de

21     spers · per sobramar · qe naus

22     qan uai torban per mar · destre

23     cha dondas e de uentz · tan mi

24     destreinh le penssamentz ·

25     

26     DOmna issi con uns paucs agne

27     us · non ha forssa contra un

28     ors · sui ieu se la uostra ualors ·

29     nom ual plus freuolls quns

3vA

01     roseus · e er plus breus · ma uida

02     qe de qarrel qartz · per merceis

03     res nous en destartz · qe non fas

04     sa dreg delenuers · e tu finam

05     ors qos suffers · ia deus gardar ·

06     los fins amantz e capdellar · si

07     atz me capdels e girentz · ab ma

08     domna pos aissim uentz ·

09     

10     DOmna issi col freuols casteus ·

11     qes asseiatz per fortz seinhors ·

12     e la peirera frainh las tors · el

13     calabres el manganeus · e es

14     tan greus · la gerra de uas totas

15     partz · qe non lur ten pro gienz

16     ni artz · el dols el critz es grans

17     e fers · de cells de dinz qi an gra(n)s

18     gers · semblanz nous par · qe

19     lur aiops merce clamar · aisius

20     clam merce humilmentz · bo

21     na domna e auinentz ·

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

GrBorn 242.16 (M 5)         

29     Girard de borneilh .

3vB

01     ARa sim fos en grat te(n)

02     gut · preira ieu ses glut ·

03     un chantaret prim e me

04     nut · qel mon non a · doctor q(i)

05     tan prim ni plus pla · lo preses ·

06     ni mieils la fines · e qim crezes ·

07     qaissi chantes · polira · forbira ·

08     mon chan · ses afan · gran · mas

09     alur ueiaire · qar no(n) sabo(n) gai

10     re · faill qar non lesclaire · daita(n) ·

11     qe lentendesson neis llenfan ·

12     

13     EFora ia del tot uencut · si dieus

14     maiut · ma bella mia qant al

15     trut · leuiest la ma · per qe mos

16     mieilhers chans rema · qar no(n)

17     es · bon qom prezentes · so q(e) cam

18     ies · ni peiures · per ira · qe uira ·

19     talan · qen ganan · uan · tric e

20     galiaire · gentil de bonaire · no(n)

21     uueilhatz retraire · lengan · da

22     qellas qe galieran ·

23     

24     EPos me naues retengut · qail

25     hors nom mut · uueilhatz qe

26     ioi ai e salut · qaissi parra · si

27     dic uer daisso don me ua · e sil

28     bes · qaten non tarzes · sol come(n)

29     ses · e pos ades · seruira · grazira ·

4rA

01     chantan · e lauzan · lan · q(e)m fo

02     comenzaire · desqiuar mal trai

03     re · tan sui fis amaire · qe nan ·

04     uai ades ma mors esforsan ·

05     

06     PEro ben ai le temps agut · qa

07     de perdut · mo tengra sa ges

08     tan uolgut · ni mes enua · mo(n)

09     chantar mas aissi sescha · tro m(er)

10     ses · mo meilhur ades · e qem mo(n)

11     stres · co(m) men loinhes · garira ·

12     gandira · lo man · mandan · e(n)

13     uiron bel caire · qar non puesc

14     de laire · mon fat cor estraire ·

15     ni blan · la perda q(e) prezi pel gan ·

16     

17     ANz men es tot desouengut · qa(n)t

18     ai uezut · qar sol un iorn ma

19     pellet drut · e si mestra · so qem

20     dis malestan sera · qar pos pres ·

21     agem qe mames · non cug pro

22     es · qen rem uires · mentira · so

23     frira · pensan · suffertan · qem

24     uolc amor faire · mas pel cap

25     mon paire · no(n) serai (con)fraire · de(n)ia(n) ·

26     damor qem prenga delun pan ·

27     

28     QAnc nom plac amor per escut ·

29     a cors batut · dun priuat e dau

4rB

01     tr escondut · mas qim uolra ·

02     tota laurai e tot maura · no(n) dic

03     ieu ges · anz qel tot perdes · non

04     esperes · qe drutz engres · sesira ·

05     sospira · cudan · menasan · dan ·

06     pero suffertaire · trobenans re

07     paire · qe glotz menazaire · cri

08     dan · qals colps ferria d(e) so(n) bran ·

09     

10     FOls es do(m)neiaire · sab critz ni

11     abbraire · uol uas si atraire · p(re)

12     ian · bona domna ni benistan ·

13     

GrBorn 242.58 (M 6)         

14     Girard de borneilh .

15     QAn creis la fresca fueil

16     hael rams · e lonbra se

17     spesel defes · magrada

18     laurael temps el mes · el gabs

19     el ris el iois el chantz · el doutz

20     mazantz · qi creis qan sazinal

21     matis · si nom gandis · mos se

22     inhers couinentz ells mantz ·

23     foram enantz · a far un uers qi

24     fos per cells chantatz · cui iois

25     e pretz e cortezia platz ·

26     

27     ENon cuierentre nos ams · mals

28     ni mescaps ni to(r)tz caupes · q(a)r

29     sieu ti crei e tu nom cres · co(m) ti

4vA

01     puesc esser fis amantz · mieus

02     es le dantz · qiet fora francs e

03     fratz e fis · sim consentis · qe le

04     speranzael bels semblantz · mi fos

05     durantz · mas des qieu ui qel

06     cor llera camiatz · camieralmi

07     eu saissi no(n) fos fermatz ·

08     

09     Ecuiatz qaisso sia clams · ni q(i)eu

10     men rancur · non fatz ges · to

11     ta ma rancuraes merces · si ben

12     passal ditz le garantz · non sui

13     clamantz · mas ben uolgra qe

14     la chauzis · qe no(n) failhis · tan

15     es adrechae ben istantz · q(e)l maier

16     pantz · de pretz caira si nol so

17     sten uertatz · ezer a grieu uns

18     fins cors uas dos latz ·

19     

20     GEs leis non ateis le liams · qi

21     eu cugiei qam dos nos prezes ·

22     de mi conosc ben qieu sui pres ·

23     qades sui fis amics triantz · qi

24     eu cuiderantz · qe saspra cap

25     tene(n)sa uis · qus qalqes ris · ma

26     leuges mos maiors afanz · dels

27     plus pesanz · mas a greu er uera fina mistatz ·

28     des q(e)n sofrainh tota luna mei

29     tatz ·

4vB

01     E Pos del mal nom fui la fams ·

02     e conosc qals serial bes · qar no

03     men tueilh failh tu non ges ·

04     e com ia semblaria eniantz · aitals balantz ·

05     qom ben ames e no(n) suffris · e tu

06     ia dis · qal mal aiudal ben cen

07     tantz · ia no(n) soantz · so qe plus

08     ual ni ten feinhas iratz · qar

09     souen tol gerra so qadutz patz ·

10     

11     AY con fon petitz le reclams · qi

12     tan prim non o conoges · qan

13     li plac qas im retenges · e suferc

14     qieu li fos comantz · em det ses

15     gantz · sas mans per qe mieilh

16     men reqis · e pueis mauçis · so

17     mi fu ueiairals desmantz · qus

18     dels b(er)trantz · non es tan pros

19     ni tan ben enseinhatz · q(e)n aital

20     pas no(n) fos totz eissaratz ·

21     

22     DOncs e per qe diras qe mams ·

23     qe qan mauras gran ben promes ·

24     mi failhs e dis qiet sui mespres ·

25     e tu nom duptas ni nom blantz ·

26     no mo desmantz · qieu no(n) uol

27     gra qom pros pleuis · so don m(en)

28     tis · no tainh mas als trefans

29     truantz · fals e camiantz · qar

5rA

01     sieu uos dic daisso uueilh qem

02     crezatz · per non poder reman

03     sieu non o fatz ·

04     

05     

06     

07     

08     

GrBorn 242.51 (M 7)         

09     Girard de borneilh .

10     NO puesc soffrir qa la

11     dolor · de las dentz la le(n)

12     ga non uir · el cor ala

13     nouella flor · ar qan uei los ra

14     mels florir · el chanz sors pel bo

15     scage · del auzellez en amoratz ·

16     e si tot mi stau apensatz · ni pres

17     pel mal aurage · qan uei camps

18     e uergiers e pratz · mi renouel

19     la mos solatz ·

20     

21     QIeu no mesfortz dautre laor ·

22     mas de cantar e desbaudir · cuna

23     ues soniau en pascor · tal som

24     qi me fes esiauzir · dun espar

25     uier ramage · qe sera sus mon

26     poinh pausatz · e semblauama

27     dosmengatz · an no(n) uistz plus

28     saluage · mais pois fon mai

29     niers e priuatz · e de bos iecs

5rB

01     a presso natz ·

02     

03     EL som comtei amon seinhor · qa

04     son amic lo deu hom dir · e nar

05     ret lom tot en amor · en dis q(e) ia

06     nom pot failhir · qe doutra mo(n)

07     parage · non aia tal amigaen

08     patz · qan pro mi serai trebailhatz ·

09     qanc homs de mo(n) linhage · ni

10     doutra ma ualor assatz · non a

11     met tals ni fon amatz ·

12     

13     ARa nai uergoinhae paor · em

14     nesueilh en planc e sospir · e le

15     som tenc ma gran follor · e no(n)

16     cug ia puesca uenir · pero d(e)l fat

17     corage · nos pot partir us rics

18     pensatz · ergueilhos e desmesu

19     ratz · qa pres nostre passage · crei

20     qe le soms sera uertatz · aissi dretz

21     con me fon erratz ·

22     

23     E Pueis auzires chantador · e chan

24     zos anar e uenir · qera qan ren

25     non sai mazor · mi uueilh dai

26     tan plus en ardir · denuiar li mes

27     sage · qe par le nostras amistatz ·

28     qasai nes faita lamitatz · mas

29     de leis non ai gage · pero ia non

5vA

01     er acabatz · nulls fatz sanz non

02     es comensatz ·

03     

04     QIeu ai uist comenzada tor · du

05     na sola peira bastir · e cadapauc

06     puiar aussor · tan tro qe la pot ho(m)

07     garnir · per qieu prenc uassalla

08     ge · daitan e si mo conseilhatz · q(e)l

09     uers pos er ben assonatz · farai

10     metrel uiage · si truep qi lai lom

11     guis uiatz · ab qes de port ez asolaz ·

12     

13     ES ieu mais ues enperador · ni ues

14     rei uauc sil uol grazir · tot aissi

15     con a son trachor · qe nol sap ni

16     nol pot gandir · mi mant tener

17     ostage · lai en un dels estrains re

18     inhatz · qaisi serai iustiziatz · e

19     mes e(n) gran dapnage · sil sieus ge(n)s

20     cors grails e dolgatz · mes estra

21     ins ni me stai iratz ·

22     

23     Euos entendes e ueiatz · qi sabes

24     mon lengage · cora qe fezes motz

25     serratz · sara los ai ben esclairatz ·

26     

27     ESui men pels prims esforsatz ·

28     qentendan qals chazos ieu fatz ·

GrBorn 242.43 (M 8)         

29     Girard de borneilh .

5vB

01     ARas con mauen dieus ma

02     iut · qaras qan cug chan

03     tar plor · seria ia per amor ·

04     qi ma sobrat e uencut · e per amor

05     no uen iais · si fai doncs per qe ti

06     rais · ni qit fai langir · qi nos o sa

07     bria dir ·

08     

09     QAisi mes esdeuengut · tot lieu qe

10     pert ma ualor · e solatz no ma

11     sabor · es deuenc anc mais a drut ·

12     son ieu drutz non ni mo lais · q(a)

13     des am forses e mais · e uueilh e

14     dezir · so cara no puesc suffrir ·

15     

16     QEras qar sol ai uolgut · me tenc

17     per fin amador · amaire se dieu

18     adhor · sui ieu francs e nom re

19     mut · lo corage nil biais · damar

20     leis per cui son gais · be pauc tem

21     failhir · doncs p(er) qe planc e sospir ·

22     

23     QAr ben ai reconogut · qamors nom

24     ual ni macor · nom ual ez am

25     la gensor · del mon no ma pro

26     tengut · no per ren anz dic q(e)m

27     trais · qan mi det trebailh e fais ·

28     em fes en cobir · so qe nom pot

29     auenir ·

6rA

01     ENon ai ieu receuput · asatz de ben

02     e donor · de las mans de mon se

03     inhor · si ai mas am retengut ·

04     e qe un couen qem trais · acell

05     qe lira matrais · em fara murir ·

06     sol qen son atur nom uir ·

07     

08     DIeus uol so qieu ai uolgut · no(n)

09     sai ias mere meilhor · sen trac

10     mal qem tal gior · e dezira ma sa

11     lut · nantic e no ue assais · digas

12     oc qe sill iam bais · segur puesc

13     pleuir · qauzir empot o garir ·

14     

15     MAs sai man mon dol cregut · li

16     clam qe fan entre lor · cill dur

17     gueilh per qel pluzor · seran mo(r)t

18     e d(e)cazut · qe le coms ab cui iois

19     nais · e sabers e pretz uerais · sen

20     cuiet issir · qi lol uolges (con)sentir ·

21     

22     BElls tenrai totz per sauais · si

23     lam letz issir · el reis siei uol con

24     sentir ·

25     

GrBorn 242.17 (M 9)         

26     Girard de borneilh .

27     ER auziretz · en cabalitz

28     chantars · qieu sui amics

29     en cabalitz e pars · auiatz

6rB

01     e fon anc mais diçha · tan gran

02     follien chantan · greu nescapa

03     rai ses dan · sab leis ma pareill

04     ni mec · cui sui plus liges q(e) sers ·

05     terra tu con mi suffers ·

06     

07     AY tantas uetz · ma trag nescis

08     parlars · ioi dentrels mans per

09     qes deuieinh liars · el cors qan

10     en leis sa ficha · don salegra tan

11     ni qan · uollria chantes gaban ·

12     qe ia tro qe sesperec · te nial dreg

13     per enuers · tant eren amar es

14     mers ·

15     

16     EQen diretz · si le scienz es rars · el

17     sens es lieus ualram ia sobramars ·

18     non ia tant es aut e richa · cella

19     qals remainh ab tan · ia ren laus

20     no ti ualran · con qades to dessa

21     çec · es ieu fatz cha(n)zos e uers · con

22     fols de saber esters ·

23     

24     ELs bes qet fetz · si neras en fuec

25     ars · pues lei grazir fon doncs

26     mas uns baisars · folla res es cell

27     qi picha · ia uai lobra meilhu

28     ran · qa da pauc creis sen denfan ·

29     e sit fes mais qe non dec · pieger

6vA

01     qe cell de peders · tu qal merce lle(n)

02     refers ·

03     

04     TAl qe lai dretz · los hueilhs on bat

05     lamars · el cors es ferms e francs

06     e fis e clars · uas celleis cui iois

07     abricha · lueinh dauol pretz e

08     denian · e de mi qen uau pe(n)san ·

09     per qen ma grezic en sec · uoluen

10     de tort entrauers · plus en bron

11     cius dun conuers ·

12     

13     ECuiatz setz · enueis ni ieiunars ·

14     mi tenga dan no(n) fai qus dous

15     pensars · ma duriab una micha ·

16     san e letz a cap dun an · fols

17     qas dich pauc ti creiran · daiço

18     qanc uer non parec · si faras tu

19     si nen qers · mon ignaure lai

20     part lers ·

21     

22     ARa nom letz · qa(n) mi ualgra pre

23     iars · clamar merce si fai q(e) mos

24     trobars · pot tan es mamors afri

25     cha · qautra no qier ni deman ·

26     clamal m(er)ce qi qel chan · celeis

27     qal deschauzitz lec · otracuiatz

28     e despers · tot trobaras so qe

29     qers ·

6vB

01     ANc nulls esfretz · nom fon

02     ualentz ni cars · tro qe mac

03     loinh de ioi sobregabars · e pos

04     dic qamors mi tricha · per un

05     petit de semblan · e perd per so

06     qar non blan · leu parllar cu(n)s

07     dans men crec · qim ten pres pl(us)

08     grieu qenfers · per tu bocha q(e)l

09     mal mers ·

10     

11     IOios qe per bos enders · non

12     salegra fols es mers ·

13     

GrBorn 242.34 (M 10)         

14     Girard de borneilh .

15     GEn · maten · ses fail

16     himen · en un chan

17     ualen · qaiuda mes

18     creguda · de lai · on cilh estai ·

19     qieu am mais qe re · nies me ·

20     non am tan · per qieu uau

21     pensan · qe so qel plages · li dis

22     ses · chantan · qestiers nollaus

23     dir · con sim fai langir · iauzen ·

24     qe mal nom sen · mas del pe(n)

25     samen · mi destreinh · e sill

26     bel capteinh · qem promes

27     nom fai · de ben e de iai · mes

28     dui e men peinh ·

29     

7rA

01     QEn rizen · mi fis paruen · al com(en)

02     samen · de druda · car tenguda ·

03     qesmai · ni dol non ai · pel ioi

04     qe men ue · qar se · cug qen an ·

05     sira meilhuran · lesperansael

06     bes · e pueissa enan · llai cor de

07     s(er)uir · sim deinha cuilhir · nim

08     pren · a chauzimen · dasai · qi

09     nom pen · sieu iam feinh · ca

10     son sen non reinh · pos conois

11     serai · q(e) noia mal geinh ·

12     

13     DE noen · me uau meten · per

14     sobrardimen · en bruda · me(n)

15     tauguda · qem trai · uas tal as

16     sai · calamia fe · ben cre · camo(n)

17     dan · me uau esforsan · ta(n) sui

18     folla res · e co(m) es · qieu chan ·

19     q(e)m sia cobrir · qi mo deu gra

20     zir · souen · failh e mespren · e

21     pueis no(n) ai sen · ni nom teinh ·

22     a dan sim destreinh · nim de

23     chai · cuna ues naurai · mon

24     bon esdeueinh ·

25     

26     IEn · me ren · q(e) qem p(re)zen · mas

27     leugeramen · se muda · qa sau

28     puda · mestrai · so qem fes iai ·

29     o men descapte · merce · noll

7rB

01     deman · mas uau malegran ·

02     com non conoges · ni(n) saupes ·

03     la fan · e cuch men partir · e e(n)

04     leis seruir · enten · gran iauzi

05     men · qe naurai breumen · e

06     reueinh · pel bon entreseinh ·

07     q(e)m natrai · los bais bretalai ·

08     qe pueis noi ateinh ·

09     

10     BEn · tauen · uau dreg uenen ·

11     pro ues si bes pen · en cuda · re

12     crezuda · seschai · q(e) neu afrai ·

13     e cobre reue · per qe · uau ta(r)zan ·

14     la gerrel deman · e son tan cor

15     tes · qe merces · clama(n) · cuges de

16     uenir · en so qe desir · per cen · for

17     zadamen · qauer recrezen · men

18     depeinh · pero si iam seinh · ai

19     zadamen · sufrirai · qe tot proerai · si

20     perd o reueinh ·

21     

22     SIm destreinh · amors qi lenge

23     inh · cauia perdrai · sans qe pas

24     se mai · al plus no(n) ateinh ·

25     

26     

27     

28     

29     

7vA

GrBorn 242.45 (M 11)         

01     Girard de borneilh .

02     LEu chanzonetae uil · ma

03     uria ops a far · qieu poges

04     enuiar · en aluergnal dalfi · e

05     se el dreg cami · poges neblon

06     trobar · bel poiria condar · qe ges

07     enlescurzir · non es la fans · mas

08     en lobraesclarzir ·

09     

10     EQi de fort fuzil · non uol cotell

11     tocar · ia nol cug afillar · en un

12     mol senbeli · qe ges de laiga de

13     ui · non fes dieus al maniar ·

14     anz si uolc essauzar · e fes esde

15     uenir · daiga qer ans · pueis

16     uin per miells grazir ·

17     

18     PEr qieu dome sotil · si sap son

19     mieilh triar · nom met en cha

20     stiar · ni fort nom natahi · mas

21     un pauc me desui · e non o pu

22     esc mudar · tan mes grieus a

23     portar · qi no(n) sap eissernir ·

24     tans dentre qans · ni cui com

25     al partir ·

26     

27     EQi dinz son cortil · on hom

28     nol pot forssar · si ua(n)na daiu

29     dar · pueis no fai mas q(e)n ri ·

7vB

01     pro a de qes casti · e qi per sol

02     gabar · uol sos clams iustz pa

03     gar · ia dieus ren qel dezir · no

04     callenans · nis ol faza uenir ·

05     

06     MAs sin prenc un de mil · forsis

07     nol uueilh nomnar · p(er) paor

08     dacussar · qel dreisses lo corqi ·

09     cui lo ser el mati · non po ren

10     meilhurar · q(e) sa pres lo so par ·

11     noll auseres ren dir · qeis le ma

12     zans · non eiscapres dormir ·

13     

14     ESil fait son gentil · a laualor

15     leuar · aissis fan agizar · con se

16     ron a la fi · qe le sauis me di · q(e)

17     ges al mieilhs tensar · no(n) deu

18     home iuiar · per son ben escre

19     mir · ni per colps grans · q(e) pres

20     pietz al fenir ·

21     

22     EQe ia per un fil · pen pretz qom

23     sol amar · e poira grieu trobar ·

24     si romp qi ferm lo li · qa pauc

25     en un trahi · non son li ric a

26     uar · qaissi con degrauzar · per

27     ells e reuenir · pretz e bobans ·

28     e iois le fau fugir ·

29     

8rA

01     MAs ieu torn e humil · uas mo(n) bon

02     seinhor car · al re non sai qom

03     dar · mas qe samor mauçi · ia pl(us)

04     mal ausasi · non sai pogre nui

05     ar · qara no puesc pauzar · mas

06     trebailh e consir · si q(e) mos cha(n)s ·

07     es ia pres del fenir ·

08     

09     EDeurial mandar · mos sobre totz

10     e dir · qel maier dans · er sieus

11     sim fai failhir ·

12     

GrBorn 242.046 (M 12)         

13     Girard de borneilh .

14     LE doutz chantz dun auzell ·

15     qe chantaua en un plais ·

16     mi desuiet lautrier · d(e) mo(n)

17     camin emtrais · e iostal plaissa

18     ditz · on fon lauzels petitz · plag(i)

19     on un tropell · tres tousas e(n)cha(n)

20     tan · la desmezurael dan · qa pres

21     iois e solatz · e uinc hi pl(us) uiatz ·

22     per mieilhz entendrel chan · e

23     dissi lur aitan · tosas de qe chan

24     tatz · o de qe uos clamatz ·

25     

26     E Cobret son mantell · li maiers

27     qe sap mais · e dis dun encon

28     brier · qi mou dels rics sauais ·

29     per qes iouens delitz · qaissi q(o)m

8rB

01     prous e gitz · a bon pretz qil cap

02     dell · el cres qel per enan · si son

03     mes a son dan · li peior dels mal

04     uatz · qe si uos allegratz · nim fa

05     zias semblan · ill uos agiseran ·

06     e ia ioi non aiatz · si ges lur es

07     priuatz ·

08     

09     TOsas ges tan isnell · non son

10     a bos assais · con foron li p(re)mier ·

11     qab ans donauan iais · e chantz

12     era grazitz · qieu eis en sui mar

13     ritz · nom trueb sol qi mapell ·

14     nim qiera nim deman · anz fui

15     raubatz ugan · entre tres reis p(re)

16     zatz · si qe lun dels reinhatz · mo

17     uai contrarian · e parec al ferran ·

18     qe mera gen donatz · e fon mal

19     presentatz ·

20     

21     SEinher dauol fardell · se cargae

22     dauol fais · qi rauba sodadier ·

23     ni sen uest ni sen pais · el luecs

24     es aunitz · on es gent acuilhitz ·

25     aitals laires fradell · ples d(e) mal

26     e denian · si ial sofre nil blan ·

27     nuill auta pozestatz · greu po es

28     ser onratz · qe ben leu se diran ·

29     cill qe non o sabran · qelleis nes

8vA

01     en colpatz · ol neschai lamitatz ·

02     

03     AMigael temps nouell · solion

04     esser iais · ar non uol hom uer

05     gier · entro qel frutz len grais ·

06     ni non platz chantz ni critz · totz

07     le mondz es marritz · e plus li io

08     uencell · qe nuilh conort non

09     fan · qieu ui qe per un gan · si

10     lor fos enuiatz · si mesclauum

11     solatz · qe duraua tot lan · ar

12     uos escondiran · lur tossas ami

13     statz · pueis en fol pretz t(ri)atz ·

14     

15     SEinher li foll castell · don li ma

16     leşa nais · elimur e lentrier · de

17     tort e de biais · an tout dos e con

18     uitz · qar non es homs grazitz ·

19     si non fai manganell · qe pas

20     sobre leunan · on ira pueis cri

21     dan · uns uilans enrabiatz · to

22     ta la nueg ueilhatz · qieu ai

23     auzit mazan · e adoncs leuera(n) ·

24     e si no(n) uos leuatz · seres nu çhai

25     zonatz ·

26     

27     E Qe ual sim reuell · amiga nim

28     irais · cuiatz uos qel derrier · si

29     metan as eslais · per aitals colps

8vB

01     petitz · ni hom es endurzitz · pos

02     qeil tira la pell · sen ueinha me

03     ilhuran · per pauc colp de u(er)gan ·

04     ni qe fassa uiatz · qus uers pro

05     zom p(re)zatz · si domna pass un an ·

06     duptera pueis la fan · es tenra

07     gerreiatz · si gairel demandatz ·

08     

09     LE seinher de bordell · amics no(n)

10     suefrel fais · e nos da cussirier · qo(m)

11     del tot non abais · le mons fo so

12     peritz · qe pos iois er failhitz · ren

13     tot lals non espel · ab bon pretz

14     ben estan · ni ia lai non iran ·

15     ni dieus ni fes ni patz · ol sein

16     hers reinh iratz · qal uis a esme

17     ran · cill qentorn lui seran · e

18     pueis qe iois noil platz · alegra

19     san totz latz ·

20     

21     TOs ieu mi rai laissan · de cha(n)tar

22     mais ugan · samors sobre totz

23     platz · qieu no(n) sui aziratz ·

24     

25     SEinher li dui bertran · sai ben

26     qe uos diran · q(e) mal iestz co(n)seil

27     hatz · si de chan uos laissatz ·

28     TOza totz dezonratz · uiu qi non

29     es amatz ·

9rA

GrBorn 242.74 (M 13)         

01     Girard deborneilh .

02     SI sotils sentz · e plans aturs

03     noi ual · qe mos leus cha(n)z ·

04     uailhae pueiae sesmer ·

05     no(n) mes per re semblantz · q(e) pu

06     esca mout ualer · qe la cudae le

07     sper · qe men sol aiudar · per qe

08     a mi no(n) par · qe nulls cha(n)tars ·

09     sia ualentz ni cars · si cuidars

10     o temers · o pes ansao plazers ·

11     no men seinha con chan · gra

12     zissen o claman ·

13     

14     EQar non uentz · la benenan

15     çaell mal · es grieus lafantz ·

16     celui qe trop suffer · qades sia

17     clamantz · delautrui no(n) caler ·

18     uoletz qieus diga uer · qem des

19     platz en amar · qom ia pue

20     sca trichar · ni siauars · celui

21     qill sera clars · e ben uoilhens

22     e mers · dassait aitals poders ·

23     qom son amic en gan · nis page

24     de son dan ·

25     

26     E Sil cors gentz · se uira no me(n)

27     cal · uas fols mazantz · abzo q(e)

28     no(n) ses fer · de salutz ni de ma(n)tz ·

29     cug qamens de cazer · me poi

9rB

01     ra retener · qe mout fa a p(re)zar ·

02     cortes a solazar · e manz afars ·

03     con se demor amars · e fai de

04     grans plazers · e pueis adobu(n)

05     sers · la corelha dun an · acells

06     qi ben i uan ·

07     

08     ESieu sui lentz · ieu mai lo cor

09     lial · ni desamans · de zo q(e)l uol

10     e qer · mas laismen ahuzans ·

11     qieu trueb en mo(n) saber · pueis

12     mi donet lezer · ses forssa de p(re)

13     iar · mos seinher de chantar ·

14     e mos trobars · fom per samor

15     espars · a doncs metrueb en

16     ders · e failhiram sabers · si p(er)

17     precs qieu li man · en qer co(m)

18     hom desman ·

19     

20     ESim bestentz · nim desrei nil

21     real · los pros els grantz · mal

22     dans no sai qals er · e sill en cor

23     nelhans · qar sauzet eschazer ·

24     deluenir son plazer · fassa del

25     ben ueiar · pueis sim lais espe

26     rar · es costeiars · qel rei faram

27     lanars · ual mais qel remaners ·

28     pos rictatz ni ualers · no(n) se pot

29     poiar tan · qe ni poses so man ·

9vA

01     EDieus a g entz · u gan uostre

02     captal · el uos enantz · tal q(e) sira

03     ses fer · so fram perdas e dans ·

04     tro ueinhal decazer · e hom no(n)

05     deu temer · mal pot deu gaza

06     inhar · ni non o fai duptar ·

07     le comensars · qe gascos e na

08     uars · si lur aonda uers · e du

09     rall bons espers · e deus iras de

10     nan · los uostres capdellan ·

11     

12     

13     

14     

15     

GrBorn 242.80 (M 14)         

16     Girard de borneilh .

17     UN sonet fatz maluatz

18     e bo · e re no sai de qal

19     razo · ni qo(m) ni de cui ni

20     per qe · ni re no(n)sai de qem so

21     ue · e fairai lo pos nol sai far ·

22     e chant lo qi nol sap chantar ·

23     

24     MAl ai qanc hom plus sanz no(n)

25     fo · e tenc auol home per bo ·

26     e don asatz qan no(n) ai re · e uue

27     ilh mall acell qim uol be · ta(n)

28     sui fins amics ses amar · sen

29     prem pert qim uol gazainhar ·

9vB

01     A Cellui uai qe nom semo · e qi

02     er li qan non ha qem do · per ben

03     estar sui a gaufre · aissi sai far

04     so qem coue · qiem leu qan au

05     tre uan colgar · e plor so don

06     degra chantar ·

07     

08     DRutz ai estat lonia sazo · ses

09     enian e ab trazio · ab ergueilh

10     ai clamat merze · az autrui ops

11     si con per me · qieu uauc lai

12     on non uueilh anar · e serc so

13     qe no(n) uueilh trobar ·

14     

15     BEn ai domna no(n) uueilh qem

16     so · ni sillai tort qill mo perdo ·

17     sim uolia colgar ab se · ieu uos

18     pleuisc ben per ma fe · qe pro

19     men faria pregar · mas non

20     deu hom trop soanar ·

21     

22     QIm fezes ben ni gizardo · be sau

23     pra trobar uchaizo · per qel s(er)

24     uicis si recre · aissi sai ieu far

25     de mal be · qab maluestat mi

26     sai leuar · e meilhur qan cug

27     sordeiar ·

28     

29     DEn torn mi uai e den uiro ·

10rA

01     foldatz e sai mais de cato · de ues

02     la coa uir lo fre · sautres plus

03     folls no men rete · qaitall sen

04     mi fes enseinhar · al prim qe

05     ram fai folleiar ·

06     

07     NOn sai de qe mai fag chanzo ·

08     si doncs autres no mo despo ·

09     qaitals sabers foldatz maue · e

10     ia re non sab res per me · qe cill

11     ma fag oltracuiar · qanc nom

12     uolc amic apellar ·

13     

14     SIm uolges amic apellar · ancars

15     pogra mo(n) sen cobrar ·

16     

GrBorn 242.36 (M 15)         

17     Girard deborneilh .

18     GEs aissi del tot no(m) lais ·

19     chantar ni deport ni

20     rire · qen qeras lai no

21     meslais · mas qar plus nom

22     platz · deportz ni solatz · non

23     uueilh en mi sol despendre ·

24     mos bos ditz prezatz · anz des

25     qe comens · mos chans aui

26     nens · pueis nestreinh las de(n)s ·

27     qe nolls aus retraire · qar no(n)

28     i uei gaire · cui plassa iais · ni

29     trueb qi men uei · sieu male

10rB

01     gre mesbaudei ·

02     

03     E Pero si mi noc mais · mas q(e) no(n)

04     mes bell adire · ma mala mia

05     qem trais · e sim par foudatz ·

06     qar men son proatz · pos aleis

07     nom puesc defendre · mal mi

08     sui menatz · serai doncs suffre(n)s ·

09     ia men uenga lens · bes e iauzi

10     mens · qar negus amaire · no(n)

11     sap damor gaire · qi leu si rais ·

12     qamors dona lei · qom lautrui

13     tort blan e mercei ·

14     

15     UErs es qe amors mestrais · e no

16     sen pot escondire · mas pos li for

17     zall prat pais · qe mi ual u(er)tatz ·

18     mieilh mi forassatz · qel cor ui

19     res en atendre · uas qalo com

20     latz · qe pos forsa uens · no(n) es

21     dretz ualens · ell paucs esciens ·

22     qe mes capdellaire · domnal mi

23     eu ueiaire · qieu crei ma bais ·

24     qan ues leis feunei · qa poder

25     qem sorzon sordei ·

26     

27     MAs qim fos amics uerais · e

28     de mos bes es iauzire · fins e fra(n)cs

29     e ses mals ais · ab qe fos celatz ·

10vA

01     qe non fos proatz · lieu mi pograe

02     ncar atendre · non sui tan lue

03     inhatz ·qel cors mescrezens · si

04     conbat el sens · el ters espauens ·

05     qanc tan tementz laire · negun

06     fort repaire · sols non o frais ·

07     qel cors e tut trei pl(us) temon uas

08     leis non desrei ·

09     

10     ARa seiorn ez engrais · qar sap

11     co(m) mi pot auzire · qanc pueis

12     no(n) fui letz ni gais · des quns

13     folls uerssatz · qe ma duis pechatz ·

14     ma fizet em fes entendre · gran

15     messonial fatz · no(n) fo pueis gi

16     rens · plus qe lardimens · qe ma

17     dui mos sens · e ia do(m)neiaire ·

18     e fos emperaire · tan sobrier fais ·

19     non er qe lan uei · qamors no(n)

20     uol qom seinhorei ·

21     

22     ANc ualors cui uills pretz frais ·

23     per uills agradius auçire · ues

24     ben estar non satrais · ni ia rics

25     maluatz · ni mals enseinhatz ·

26     no(n) si degraen aut entendre · si

27     fos dretz iuiatz · e tu no me(n) te(n)s ·

28     o ieu e cossens · qe maluasa gens ·

29     saus ues donn atraire · cueinda

10vB

01     de bon aire · mas bais e nais · luecs

02     en qe follei · e qi no(n) pensamor

03     amnei ·

04     

05     

06     

07     

08     

09     

GrBorn 242.49 (M 16)         

10     Girard de borneilh .

11     NOm plai chan de rosin

12     hol · tant ai mon cor

13     morn e trist · mas pero

14     bem merauilh · con no male

15     gret abrils · qanc mais non fo

16     deguns ans · de ioi non ages dos

17     tans · mas ugan nom plac li

18     flors · nil temps dara no ma

19     grada ·

20     

21     MOrir mi faran de dol · ist mes

22     sagier qe man qist · ai qar nom

23     saupesson ilh · qe mais ual uns

24     paucs cortills · sai qe lai uns

25     palais gra(n)s · tan mes lur solatz

26     estrans · e parra mi deizonors ·

27     sab ells torn en mencontrada ·

28     

29     TArt sauen aqo qe sol · e anc ma

11rA

01     is non cuch fos uist · qom de sa

02     terra ses sill · mas mi es saluag

03     e uills · lestars e trop grans afa(n)s ·

04     de lai on fui mal mena(n)s · per

05     qe temensae paors · men es cha

06     scuna iornada ·

07     

08     ANc pairis ues son fillol · no(n) fes

09     tal failha per crist · ni paire

10     ues son bon fill · de lai on sabri

11     ual fills · del soleill tro qes colga(n)s ·

12     per qe deu esser mos chans · bas

13     sotz autres chantadors · per uos

14     domna qai luinhada ·

15     

16     QI mo lausa ben nom uol · e tu

17     uars cors qol suffrist · qe tan fin

18     amor rouill · non fezist ges qe

19     gentills · qanc cor de dos fins a

20     mans · non foron meilhs duns

21     semblans · mas cor qemsobres

22     amors · ara lai apoderada ·

23     

24     MAs pero pel bel la sol · bella miab

25     qem prezist · ueilh la nuech

26     e me stendilh · e non taturs ni

27     tapilhs · cuienda domna bene

28     stans · qest annars me sia dans ·

29     qar ieu tornerai de cors · e uos

11rB

01     non siatz camiada ·

02     

03     

04     

05     

06     

07     

GrBorn 242.31 (M 17)         

08     Girard de borneilh .

09     DE chantar · me for en

10     tremes · pro uetz per

11     cocha de solatz · si uis

12     qe bos chans fos amatz · pero

13     sages aiuda · de razon ni de dru

14     da · ualen · ges nom defem · qe

15     non chantes anqera · tant es

16     mes esciu e fera · li perdel danz ·

17     qar aissi reman iois e chanz · e

18     pretz e galaubia · qar ma pel

19     lon follia · sim deport ni mes

20     iau ni chan · e non fatz so qe

21     llautre fan ·

22     

23     ENom par · qom sia cortes · qi totz

24     iornz uol esser senatz · trop ma

25     grada bella foldatz · loinhadae

26     retenguda · si con luecs e temps

27     muda · qel sen fai pareissen · e

28     lenanze les mesra · qieu eis qi

29     chan laissera · per uer enantz ·

11vA

01     si saupes qe iois fos afanz · ni

02     trebailhs cortezia · ia dieus sos

03     pros noll sia · qi laissa iois ni

04     bell semblan · per maluestat

05     ni per enian ·

06     

07     OBlidar · uolgra si poges · mas

08     non puesc so don sui iratz · qi

09     eu uei a las grans poestatz · lai

10     sar solatz e bruda · con ampla

11     recrezuda · perpren · qe tol io

12     uen · e len cauz e les fera · sap

13     chatz ieu no(n) cugera · fos e(n) .m.

14     anz · aitan baissatz pretz ni bo

15     bantz · qeissa cauallaria · ual

16     mens e drudaria · pos gardet

17     son prou ni son dan · no(n) fes

18     mestier de fin aman ·

19     

20     GEs mudar · non puesc qe non

21     pes · mas en aisom sui conor

22     tatz · cuns messagiers ben en

23     seinhatz · ma dich cunam sa

24     luda · qe ma ioia renduda · q(a)r

25     pren · en chauzimen · mos

26     chanz qieu non chantera · per

27     autra nin cresera · salutz ni

28     manz · mas daqesta serai co

29     manz · tan uueilh sa seinho

11vB

01     ria pero sa leis plazia · qe pois

02     ses sol un pauc enan · ren no

03     ill dic ni plus noill deman ·

04     

05     APreiar · lagra sil plages · pos

06     per leis sui enioi tornatz · qe

07     fos nostra finamistatz · p(er) un

08     amic saupuda · qe plus ner

09     car tenguda · qan len · dirai

10     souen · so don plus malegrera ·

11     mentre sols mo celera · cono(r)tz

12     es granz · e iois qan troba fins

13     amanz · ab cui solatz e ria ·

14     e qan no(n) po qec dia · dira sa

15     domna son talan · couen aia

16     per cui llolman ·

17     

18     BEm deu far · tan ma bona fes ·

19     qar anc non fui mal ueziatz ·

20     e zam fins qe fins siamatz

21     e sia ben uenguda · qaital co(m)

22     lai uolguda · plaizen · coinde

23     rizen · lam aital qom lo rera ·

24     qe ia ren noi camgera · qell

25     bells semblanz · elcors adretz

26     e benestanz · rics de gaia cui

27     endia · ma mes en sa paria ·

28     p(er) qieu lais e pren e soan · e

29     men ardisc em uau duptan ·

12rA

01     Apchatz qieu non creiria · null

02     home qell mon sia · qel mall

03     nol graziscen chantan · els bes

04     sobre tot qan uenran ·

05     

06     NUll home non creiria · qades

07     nol graziscen chantan · los ditz

08     els fatz mas no(n) sai qan ·

09     

10     LOs ditz li grazisc enchantan ·

11     els fatz sobre tot qan uenran ·

12     

GrBorn 242.71 (M 18)        

13     Girard de borneilh .

14     SIm plages tan chanz ·

15     con sol de ren anz ·

16     chantera masfre ·

17     ai qe men rete · qar chanz no(n)

18     es fals · anz pert mos iornals ·

19     chantan qar pres sui · so qe

20     pres adui · e merma ioi e a

21     uinen solatz · on pert amors

22     e pretz sas amistatz ·

23     

24     MAs ieu sec sos manz · siam

25     pros o dans · e nai mal e be ·

26     e sai dir de qe · sui amics ni

27     qals · e qant plainh mos mals ·

28     gart on ni acui · tan tem lo

29     fol brui · e qan respon gar q(e)

12rB

01     dic qar foudatz · es dicha lieu

02     per qieu respon nenbratz ·

03     

04     MAs sobretalanz · notz als ben

05     ananz · qa penas sente · negus

06     per qieu cre · neisca dans mor

07     tals · e doncs non es fals · q(i) met

08     son esdui · en trop gran refui ·

09     pauc preza cill a cui ell ses do

10     natz · si descuebre ni ditz sas

11     uoluntatz ·

12     

13     QI demanda manz · dells cobes

14     amanz · san donna dese · diran

15     non qill me · mals en nozon

16     tals · anz dic qe lials · amics sen

17     delui · e empar amdui · qar q(e)cs

18     ha so qa dos tainh ab tan patz ·

19     qel boca ditz per qom es en col

20     patz ·

21     

22     CEll es drutz truanz · qe no(n) es

23     celanz · sa domna ni se · qar so

24     brautra re · deu gardar si uals ·

25     sos amics corals · qe non gab

26     autrui · si mezeis destrui · sazau

27     tra part nes de solatz priuatz ·

28     qar ia non er per los autres

29     celatz ·

12vA

01     

02     

03     

04     

GrBorn 242.28 (M 19)         

05     Girard de borneilh .

06     QAr non ai ioi qi ma

07     on · mi tenc de cha(n)tar

08     souen · e si menten ·

09     en far chanzos · no mes pros ·

10     qaissi con solia · noi puesc aue

11     nir · anz mi cug partir · e giqe

12     rai men · non per re · qaram so

13     ue · qem pres e qem is · fors de

14     mon pais ·

15     

16     EDirai qi es ni don · non ieu qe

17     leugeramen · failh e mespren ·

18     qis fai ianglos · a sazos · per qe

19     seu dizia · cui am e dezir · si no(n)

20     mo cossir · qa failhimen · se stre

21     inh se · cellui qier be · a cui sui

22     plus fis · qalena paris ·

23     

24     MAs non sai comen prion · ma

25     perte qai marrimen · e de nien

26     fatz mi ianglos · enoios · qais

27     qieu conoistria · pe sobras dal

28     bir · mas si deus mazir · ieu uei

29     ramen · be non cre · si nom re

12vB

01     fre · nulls non ai assis · folla res

02     qe dis ·

03     

04     QE iat fai mal e cofon · dieu

05     merce tan fadamen · parlon

06     souen · si qe mais bos ditz q(e) tos ·

07     mi confondria · sim fai es iau

08     zir · anz li dei grazir · lo pensa

09     men · qe men ue · qe mestre ·

10     de so qe lai qis · q(e) folls la s(er)uis ·

11     

12     ARas trai uas mon ... tot

13     mantenen · e port p(re)sen · al rei

14     nanfos · de mos pros · qautra

15     manentia · non ai mais de dir ·

16     qe lau per ufrir · mas qar pros

17     mante · pretz mi coue · qieu

18     lesti aclis · seraotramaris ·

19     

20     BEn es razos sel mante · uas san

21     sere · qar trop mais conqis ·

22     sobre sarrazis ·

23     

GlCapest 213.1a (M 20)         

24     Girard de borneilh .

25     AL plus lieu qieu sai far

26     chanzos · con cell q(e) dau

27     re (et) stainha · mi en pren ·

28     eras mas duptos · sol mos sabers

29     nom sofrainha · mas per tall

13rA

01     mi platz assaiar · con lieu chan

02     zoneta fezes · qar so chantom

03     mais qes menz car · per qe uau

04     planan mon chantar · descuers

05     ditz qom leu li prezes ·

06     

07     LOncs temps ai amat en perdos ·

08     nom puesc soffrir no me(n) pla

09     inha · e non sai per qal uchai

10     zos · mas ben esperan gazain

11     ha · per qieu aten · mas tart

12     mi par · per leis qi mes del cors

13     plus pres · fas amors tan humi

14     liar · qem don ioi qar nom pot

15     uedar · qieu non lam ab qill

16     non uolges ·

17     

18     GEs damar leis un an o dos ·

19     nom planc si tot mes estrain

20     ha · qoras iorns e temps e sazos ·

21     e amors tem mi sofrainha · qa(n)

22     pueis la ui per null pensar · no(n)

23     fo qinz ell cor non mestes · sos

24     semblanz per qi eu la ui clar ·

25     e zill me fes pells hueilhs pas

26     sar · sa beutat qe totz temps mi

27     res ·

28     

29     SOuen remire sas faizos · qa

13rB

01     mors mi ten en tal lainha · e

02     nom par ni crei qe anc fos · uas

03     re de mala conpainha · mas uas

04     me qe ges dezamar · non la pu

05     esc per dan qen prezes · qell malls

06     mes dous a sufertar · per qels bes

07     ab mercear · qieu naten mas no

08     mo tardes ·

09     

10     DE leis seruir sui uoluntos · q(a)l

11     menz aitan cuch mentainha ·

12     qen manz luecs es seruizis bos ·

13     eras ai trop dich remainha · qab

14     un fil de son mantell uar · sa

15     leis fos plazen qel mi des · mi

16     fera plus iauzen estar · e mais

17     ric qe nom pogra far · autra del

18     mon qam sim colges ·

19     

20     FIns amics dezauenturos · a pauc

21     de ioi ses mesclainha · menzon

22     giers de menzonias blos · esqiu

23     plus qauzells de sainha · per ue(n)

24     dre o per donar · uos ai estat e

25     sius plages · degra ab uos m(er)ce

26     trobar · domna pos alls no(n) uo

27     les far · suffrisses qieus uis eus

28     preges ·

29     

13vA

01     CHanços tu miras saludar · cellui

02     qe mes del cor plus pres · e dir

03     an R(aimon) · ses duptar · qieu cug ma

04     leon demostrar · plus lieu dun

05     falcon yralandes ·

06     

07     EN ueiat ieu sai tan damar · qe

08     meills dezir e meills tenc car ·

09     e meills am dome qanc nasqes ·

10     

GrBorn 242.48 (M 21)         

11     Girard de borneilh .

12     MA migam men estra lei ·

13     non sai per qe · qieu no(n)

14     llai forfait pauc ni re ·

15     si dieus maiut · mas per qe sa

16     ira · pos ieu nul enueg noil fatz ·

17     qar li platz · qal re noi sai · e per

18     so dic qe mespren · e qar en col

19     pat nom sen ·

20     

21     PEtit enueia ual rei · mas qe

22     maue · qe ses tort forfach del

23     be · qe ma uolgut · reconosc

24     qes uira · per qieu marritz sui

25     luinhatz · del solatz · qe ges no(n)

26     ai · mas qan per esbaudimen ·

27     e per solatz dautra gen ·

28     

29     DIeus seinher a uos mautrei · sil

13vB

01     clam merce · del sieu forfag te(n)

02     ra se · qel cor noill mut · qieu

03     no qe sufrira · ia non for a ta(n)t

04     iratz · qe uiatz · e de gran iai ·

05     nol fenis son failhimen · e ilh

06     ses tort mi repren ·

07     

08     SElla dupta qieu desrei · pren

09     dam al fre · qel primier forfait

10     si ial ue · qierautre drut · e si

11     res li tira · de qen fortis mas

12     foudatz · ab un latz · lim ren

13     drai ·pel col (et) am mais sim pen ·

14     qe mazires longamen ·

15     

16     ON plus la uueilh menz la uei ·

17     bona uas me · sol ses forfait nol

18     soue · tot esperdut · dieus qe no

19     salbira · con ieu mi llerautre

20     iatz · qa son bratz · per qe mor

21     rai · ma trobat e fait paruen ·

22     qaissim tensa dreit nien ·

23     

24     GEs non crei qe foll feunei · p(er)

25     qieu li cre · mout auer forfait

26     p(er) q(e) nate · sil platz qem tut · mo

27     ut men abellira · sus pel cap

28     colp dastelatz · ab sa patz · e sis

29     nestrai · senblera deschauzimen ·

14rA

01     dic mal oc sie la o enten ·

02     

03     BEs tainh qe la seinhorei · qa

04     issis coue · qant maura fo(r)fait

05     qe iase · ma be uendut · so q(e) il

06     li pleuira · qanc deslora qieu

07     fui natz · apessatz · sil so retrai ·

08     noil fraissi son mandamen ·

09     nescis ni ab escien ·

10     

11     

12     

13     

14     

GrBorn 242.12 (M 22)         

15     Girard de borneilh .

16     AQestz terminis clars

17     e gens · qes tant dezi

18     ratz e uolgutz · deu

19     esser ab ioi receubutz · e cha

20     scus en sia iauzens · qar uen

21     estatz · ab sas clardatz · a cui

22     non platz · iois ni solatz · no(n)

23     es amatz ni amaire ·

24     

25     ARam meilhura mos talens ·

26     pel ioi qar issem a la lutz · qe

27     tot lo deport el dedutz · coue q(e)

28     sta sazo comens · pos uei los p(ra)tz ·

29     els bois foilhatz · e uueilhs sap

14rB

01     iatz · per amistatz · sui uezatz e

02     chantaire ·

03     

04     MOs cors es plus gais e iauzens ·

05     qar mes us messagiers ue(n)gutz ·

06     qim retrai dun amor salutz ·

07     don mi uen iais e iauzimens ·

08     sin sui estatz · lonc temps iratz ·

09     des acordatz · ar puesc assatz de

10     ioi faire

11     

12     MOut es grans la proezael sens ·

13     qi la qe tal saber adutz · qanc

14     non fon per leis mentaugutz ·

15     ergueilh ni noill passet las de(n)s ·

16     qumilitatz · don es cargatz · sos

17     cors p(re)zatz · la ten enpatz · el ditz

18     pallatz e non gaire ·

19     

20     SObre totz bos enseinhamens ·

21     aitant fort es sos pretz cregutz ·

22     e lo sieus per los pros tengutz ·

23     ni ia no(n) llen er fach contens ·

24     qe la puiaz · los ausors gratz ·

25     qals plus senatz · es so sapchatz ·

26     grieus lameitatz a retraire ·

27     

28     DOmna mos pens e mos entens ·

29     e totz respieg es cregutz ·

14vA

01     ez en uostra merse uengutz ·

02     e prendaus de mi chauzimens ·

03     qim sui dun latz · al col lazatz ·

04     a uos donatz · e autreiatz · qar

05     tant siatz de bon aire ·

06     

07     

08     

09     

10     

GrBorn 242.18 (M 23)         

11     Girard de borneilh

12     BEn deu en bona cort

13     dir · bon sonet qil fai ·

14     per qieu retrairai · un

15     leuet e qi la pren · parra dome

16     nochalen · qaissi com si nom

17     calia · fatz leugiers sonetz · qel

18     plus grieus · sembla sia lieus ·

19     e bos per faire ·

20     

21     MAs un pauc mer a giqir · e si

22     failhirai · so don chanterai · pos

23     li rei entre lur gen · an fag tal

24     acordamen · bom sap daqesta

25     paria · sieu als amors esfretz ·

26     e sil nai on mane(n)tia · cui ner

27     mal a traire ·

28     

29     DIeus los laisse iauzir · qieu men

14vB

01     trametrai · daisso donc meschai ·

02     qe no mazaut detrop sen · nin

03     gran foudat non enten · pero

04     sens pretz e follia · chasscus as

05     sa uetz · qi bels assembla · nils

06     uia · segon mon ueiaire ·

07     

08     MAs aras uueill reuerdir · qim

09     ten trist e iai · qe tot ensems

10     nai · ire dol e marrimen · q(e)m

11     fai sosprirar souen · don non

12     dezir conpainhia · si bem uau

13     soletz · qant pens qe ben me sta

14     ria · sera amatz amaire ·

15     

16     ABb so qe dessouenir · me deuri

17     a sai · lame tan de lai · per q(e) tot

18     eissamen · sui magrat e de cui

19     men · ar dic so qe tem mauzia ·

20     com sol qar mi letz · per re

21     nom castiaria · tro qemtort

22     abraire ·

23     

24     GRieu mi tengra de failhir ·

25     mas gen recebrai · segon qa

26     merai · bon es qieu men re

27     pren · qe ai dig gran failhimen ·

28     ben parec tossetz · mas ieu me(n)

29     ti tan uolria · plazers for mo(n) aire ·

15rA

01     Eia per adreg mentir · mi dons

02     no perdrai · qai dich ben estai ·

03     ades uau mon tort creissen ·

04     noi a pro de failhimen · qan

05     dic qe no la p(er)dria · uos nos ca

06     larez · de trop parllar buc un

07     dia · fe qe deu mon paire ·

08     

09     

10     

11     

12     

GrBorn 242.68 (M 24)         

13     Girard de borneilh .

14     SEs ualer de pascor ·

15     e ses fueilhae ses flor ·

16     e ses man de seinhor ·

17     farai ab la dolor · qe ma ca(r)gat

18     amors · en luec dautre socors ·

19     un nouel chan · qi mirra co

20     nortan · de lirae delafan · qieu

21     trai · qautre conseilh noi sai ·

22     pos no men puesc suffrir · ni

23     re de qan dezir · non uei esde

24     uenir ·ni non aten · socors ni

25     ualemen · iamai ieu lo(n)iame(n) ·

26     plus amat finamen · damador

27     qanc fos natz · eras q(e) diriatz · q(i)

28     eu tenson e menatz · e qan uen

29     ala patz · em uir daus lautre latz ·

15rB

01     QAissi fos fazedor · de tot fin ama

02     dor · qera nom uol honor · mas

03     aplazer damor · qaitals uens es

04     honors · en fis amadors · e ses en

05     ian · qar si bes tornadan · lur es

06     pueis ben estan · qar fai so qen

07     amor seschai · ni tainh a ben a

08     pres · qieu ui qus tarzatz bes ·

09     fai plus cor es iauzir · e no(n) tainh

10     qes adir · si noll es qe grazir · so(n)

11     chauzimen · pos a mi non par

12     gen · si en ren es einseinhatz ·

13     ni ben enamoratz · q(e)n bonao

14     braus metatz · e leu nous en par

15     tatz · si no(n) qeus acabatz ·

16     

17     PEro si nom socor · ama cocha

18     maior · senblera de follor · si no(n)

19     men pas ailhor · e sera brieus

20     le cors · e lesperonadors · pres en

21     an · e si men uau loinhan · pot

22     esser qe diran · tan non sai · cill

23     qe stan delai · qe ne sen es loin

24     hes · qe non fai qe cortes · seras

25     sen uol partir · qan sen degra

26     iauzir · ni laissa de gandir · leu

27     geramen e noi faill qim mes

28     pren · de mo(n) einseinhamen ·

29     sieu dic so qe no(n) fatz · mas ia

15vA

01     non uueilh sapchatz · con en sui

02     essarratz · amics sui dezamatz ·

03     e so qe uueilh nom platz ·

04     

05     ESi son per meilhor · ist amic

06     sgredor · qa(r) amic trichador · ser

07     uan deissa color · qen ians p(er) fin

08     amors · lo part pretz e ualors · qe

09     deiss senblan · sab far qeilh fa

10     ran · qe so qieu ma(n)derai · sapchas

11     ben qatendrai · si tot mo a me(n)s

12     pres · o no(n) men uailha fes · sieu

13     ia puesc ses failhir · dei donc

14     mon uer delir · per lautrui tras

15     sailhir · non ieu nien · anz uos

16     dic ueiramen · qe malamen de

17     spen · sas nouas qi trop men ·

18     ni nes acostumatz · mas ben leu

19     uos cuiatz · qieu ensia iratz · o

20     qeu siaencolpatz · mos francs se

21     inher honratz ·

22     

23     MOr mi non pren paor · si bes le

24     ua nis cor · esfortz de dezenor ·

25     qe iam prengal peior · ni q(e) iam

26     uir ailhors · tan uei sos fatz au

27     zors ·e benestan · qe nescies

28     chantan · mas ben ai cor cuian ·

29     qans d(e) mai li mostra son esmai ·

15vB

01     qai qem gerreia plus qeres · e

02     uolgra sil plages · nim taisses

03     adir · quna uetz al uestir · li fos

04     al sieu seruir · priuadamen · qa

05     satz forauinen · qais me ste(n)des

06     lo bratz · qe sen home puinhatz ·

07     qe meilhurar uueilhatz · tan

08     couen qel tengatz · tro meilhu

09     rat laiatz ·

10     

11     

12     

13     

14     

15     

GrBorn 242.41 (M 25)         

16     Girard de borneilh .

17     IOis sia comensamens · e fis

18     e bonauentura · dun nou

19     chant qaras comens · qar

20     sobrauine(n)s · es e bona ma razos ·

21     de far chanzos · entrels pros · sol

22     hom dir qes failhimens · et es

23     bes e chauzimens · qus qecs chan ·

24     e digae mostrenchantan · qan

25     ric gierdon aten · cel cui deu

26     seru bonamen ·

27     

28     PEr qieu qi neralqes lens · nom

29     tieinh per man descritura · qal

16rA

01     chantar non torn iauzens · tan

02     bem sembla gens · e fis lo me

03     stiers cap sos · uueilh far s(er)mos ·

04     e precs contrals no calens · cui

05     failh cor enanz qargens · per qe

06     stan · qal s(er)uizi dieu non uan ·

07     de paians e dauol gen · desliurar

08     lo monimen ·

09     

10     E Qi dels fals mescrezens · no pe(n)s

11     sa nis dona cura co(n) chaia · lur

12     ardimens · uiu con recrezens ·

13     qanc meilhor luecs non crei fos ·

14     de proar los pros · qarmatz de

15     bells garnimens · sobre lurs

16     destriers correns · conqerran ·

17     ben e uera ualor gran · don se

18     ran pueis uiu manen · e si mo

19     ron eissamen ·

20     

21     MAs qe ual esbaudimens · al cor

22     sil cap sen rancura · ni qe ual

23     esfortz ni sens · qan non es par

24     uens · dieus qes caps e cors d(e) nos ·

25     uenc sai ios · los iois els ensein

26     hamens · els adretz captenem(en)s ·

27     qe lenian · e la penael mal tala(n) ·

28     el uila captenemen · qalen de

29     la carn creissen ·

16rB

01     POs cors es comandamens · com

02     ue mentrom uiu ni dura · qa

03     dieus si hobediens · qamics ni pare(n)s ·

04     ni largas possessios · ni conqis

05     ni dos · non ualran un agillenz ·

06     alestreinher de las dens · mas

07     penran · segon so qe seruiran · li

08     bon ben · el mal turmen · senes

09     fin durablamen ·

10     

11     DIeus qan pauc comandamens ·

12     ual en cell cors e meilhura

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

16vA

GrBorn 242.40 (M 26)         

01     Girard de borneilh .

02     IOis e chanz e solatz · e corte

03     ziam platz · mas no mes

04     gen · qe sols ab cen · chan ni

05     mesbaudei · qa penas uei · qab

06     ioi iois mi sosteinha · per q(i)em

07     nestrainh · e pos sim plainh ·

08     de lun de mos seinhors · qe ma

09     uia socors · a ioy cobrar p(ro)mes ·

10     mas lesperanzael bes · e so d(e) qieu

11     plus uailh · me fui fors del tre

12     bailh · per qe ma sospeizos · se ua

13     uiran qe merab ioi razos ·

14     

15     EL mazans desreatz · qe seren foll

16     leuatz · ira cazen · qar follamen ·

17     enqier e donnei · cuei no(n) son

18     trei · cui tan souen naueinha ·

19     mals ses gazainh · e sim rema

20     inh · ab los fins amadors · e qan

21     mi cug ailhors · uirar on conqe

22     zes · lom ditz ma bona fes · em mo

23     straem son mirailh · qe qi per

24     failhir failh · non es uerais ni

25     bos · ans son dui dan e ualgra

26     mais quns fos ·

27     

28     AI tans dans nai sellatz · de qem

29     fora clamatz · mas non enten ·

16vB

01     en clam souen · ni lieu no(n) des

02     rei · tot ben ab nei · qi iam ditz

03     ni men seinha · cais sim gaua

04     inh · qar si sofrainh · un lonc

05     temps bonamors · a fins enten

06     dedors · tot o restaurus bes · per

07     qieu ni tu sim cres · non a cor qe

08     nuailh · per una si trasailh · a(n)s

09     serai fins e bos · qanc ab enian

10     no sauenc amoros ·

11     

12     ESil mans es tarzatz · qim degres

13     sen uiatz · ieu si laten · si bes uen

14     len · qe nom par mal estei · si

15     ben fadei · ni lespers ia nom ue

16     inha · qe ben bargainh · si per

17     estrainh · don mon aur q(e) follors ·

18     so trobom els autors · aiuda ma(n)

19     tas res · mas ar an gran dan pres ·

20     ioias e demorailh · pos si fes dau

21     tre tailh · donneis e fon sazos ·

22     qe per un gan erom bautz e

23     ioios ·

24     

25     MAs lengans es intratz · qi desre

26     ia dambs latz · uilanamen ·

27     qus a prezen · qi bai ni manei ·

28     non sec tornei · ni non crida

29     sen seinha · per qe nos tainh ·

17rA

01     qe sa conpainh · domnab cui

02     uai ualors · ab tal qan laura sors ·

03     qe ia plus non ualges · ben uol

04     gra conoges · do(n)nanz qe sa gas

05     saill · ni don gan ni fermaill ·

06     si ner gens le resos · qe gen ma

07     zan sol hom far de bells dos ·

08     

09     EZ es grans freuoltatz · qom ben

10     am desamatz · ses iauzimen ·

11     per tal couen qe cilh seinho

12     rei · cui ren non grei · sius es

13     secs comaleinha · qil ia se ba

14     inh · e gen sa plainh · e gense

15     sas colors · e cel cresca dolors ·

16     qe sec las ez es pres · ges amor

17     mas nol pes · no mes uis ben

18     egaill · qel dezir e badaill · e ui

19     ua cossiros · e qella chan dau

20     trui dolsas chansos ·

21     

22     MAs ieu qi qes cridaill · no(n) mou

23     de la senaill · don for alqes ioi

24     os · sil trachz dantan no(n) case

25     ges en dos ·

26     

GrBorn 242.59 (M 27)         

27     Girard de borneilh

28     QAn la brunaura seslu

29     cha · pel suau termini

17rB

01     franc · era si de ioi me stanc ·

02     si bem soneilha ni clucha · la

03     mors qim fara langir · si no(n)

04     lam des li moblitz · mal mer

05     e sim failh mos chans · tort na

06     ures uos malamiga ·

07     

08     QAr uos mes un pauc esducha ·

09     si qem uiratz en brun blanc · no(n)

10     per re qieu disses anc · don ma

11     ues tal ira ducha · e si auzes de

12     scobrir · con uos ma domnam

13     pleuitz · qe destrics ni mals ni

14     dans · non letz qe plus uos en

15     diga ·

16     

17     TAl tornat qalucha · non defen

18     dria un manc · e uis anc greu

19     colp ni manc · si amal pas no(n)

20     trabucha · leu non puesc auan

21     fugir · tan sui uans enfreuolitz ·

22     con cell dezamatz amans · qi de

23     ioi se desraçiga ·

24     

25     LA nueg qan la sons ma clucha ·

26     dor sobrach o sobre banc · tro

27     qem dolon am mei flanc · per

28     qai ma ualor destrucha · qen

29     lieg non puesc ieu dormir · ans

17vA

01     men leu totz esbaitz · e pens de

02     uos enestans · contra qe mes

03     tant eniga ·

04     

05     QEl cors dinz me cridae mucha ·

06     qe nol ronpa ni lesbranc · de

07     uostramor e sieu planc · qar

08     sai qe res no mafrucha · enans

09     men es apartir · si uiure no(n) uu

10     eilh aunitz · ez es tan sobriers

11     la fans · qem tol repaus em de

12     striga ·

13     

14     QA ma uoluntat paurucha · no

15     ma laissat carn ni sanc · pustel

16     len son hueilh e cranc · qius

17     me cuiauer forducha · qenans

18     men er a fenir mon uers q(e) sia

19     conplitz · mas daisso soy plus

20     clamans · qar anc mi noc gen

21     mendiga ·

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

GrBorn 242.42 (M 28)         

29     Girard de borneilh .

17vB

01     LA flors del uerian · mi uai

02     remenbran · dun cortes

03     afan · e si nos coches · qel

04     mi remenbres · iam for oblidatz ·

05     denqerre solatz · pero camps ni

06     pratz · genzer no meissona · qal

07     cor mi brotona · tals unamistatz ·

08     qa ma fe · saissi ses deue · co(n) cill

09     qieu am ma couen · ben dei cha(n)

10     tar plus souen ·

11     

12     DOncs dretz es qieu chan · qa precs

13     qe per man · mas era diran · q(e)

14     si mesforçes · con leuet cha(n)tes ·

15     mieilhs esterassatz · e non es

16     uertatz · qe sens acordatz · adui

17     pretz el dona · si con lochaizona ·

18     lo sens es laissatz · mas ben cre ·

19     q(e)ies chan de se · non ual al co

20     mensamen · tan qan pueis qa(n)t

21     hom lenten ·

22     

23     E Doncs e qem uan · tot iorn ca

24     stian · qenqer plainheran ·

25     sieu ia ioi cobres · qar no feran

26     pres · qar sieu zoinh ni latz ·

27     menutz motz serratz · pos en

28     sui lausatz · qama razos bona ·

29     par ni sa bandona · qom ben

18rA

01     enseinhatz · si bei ue · ni mon

02     dreg capte · no uol al mieu ei

03     scien · qa totz chan comunal

04     men ·

05     

06     MAs pero lautran · qan perdiei

07     mon gan · manaua chantan ·

08     mieilhs e plus ades · e simen

09     canges · ieu foraencolpatz · qar

10     le dos nil gratz · no mera ue

11     datz ·mas era sim sona · ma

12     miga fellona · seral bes poin

13     hatz · pos a qe · non poinharai

14     be · sim sona ni macueilh gen ·

15     noi a gran refrainhemen ·

16     

17     MAs sil bel semblan · nil cor nil

18     talan · manaua camian · no

19     sai qim lauzes · qe loi suffertes ·

20     suffrir er auiatz · con aiçi fol

21     datz · qanc sem sailh al latz ·

22     en contresperona · qar plus nos

23     adona · e doncs nos cuiatz · pos

24     m(er)ce · di qaura de me · si lam

25     razon follamen · qen sen pe

26     nedes nolen ·

27     

28     IRai doncs enan · fis e ses e(n)ian ·

29     suffren e pregan · q(e) si sa fran

18rB

01     qes · sos rics cors engres · plus

02     enforaonratz · qe qar ses ue(n)iatz ·

03     qar ieu e mos fatz · si bes dessa

04     zona · qar nulls no sa dona ·

05     quns men fos paiatz · mas co

06     ue · si noca nai re · qe sper e ue(n)sa

07     suffren · qell franc ue(n)sson fra(n)

08     chamen ·

09     

10     ERas crideran · aqist drut tru

11     an · qesperars ten dan · mas qi

12     ben ames · el mieilh esperes ·

13     mieills fora ueniatz · ia fos

14     enganatz · er endemandatz ·

15     mi dons de nerbona · qe drutz

16     qan randona · nis feinh trop

17     cochatz · qan saue · quna uetz re

18     te · damor qalqe iauzimen · si

19     no len pert mais de cen ·

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

18vA

GrBorn 242.5 (M 29)         

01     Girard de borneilh .

02     ALegrar mi uolgra cha(n)

03     tan · e chantar per qe ma

04     legres · e si sol dun pauc

05     maiudes · mos bels sieinher ay

06     ben talan · qe ia per nausa ni

07     per dan · qem creges nom desco

08     nortes · qestiers non fura frutz

09     ni flors · nil gens pascors · gais

10     ni solatz · mas uailham iauzi

11     menz sil platz · qe maiut bona

12     sospeissos · a far un uers qi sia

13     bos ·

14     

15     EPero ben a mais dun an · qom

16     mi pregaua qieu chantes · e fo

17     ra bon qiem nesforses · sim po

18     ges pagar del mazan · mas uueill

19     qel cors sa cordal chan · qe de la

20     boca uen apres · dels bels ditz e dels

21     fatz maiors · gratz e lauzors · q(a)r

22     si chantatz · de tal qes plazens

23     sa beutatz · uostres ditz ni uostr(a)s

24     chanzos · trop llen eschai rics

25     girardos ·

26     

27     E Serail pretz a mon semblan ·

28     se uostre chans meilhurades · e

29     sieu iauzis qe meilhures · le mi

18vB

01     eus cors foral sieu coman · totz

02     temps mais e si ia dafan · q(i)eu

03     ages · mi coreilhes · totz temps mais

04     mi deuedes amors · de sas honors ·

05     e fos mostratz · con hom fols e

06     desmezuratz · de ioi de samparatz

07     e blos · a cui non tainh honors

08     ni pros ·

09     

10     DIeu de qe mer ans regardan · se

11     ia uira qe magrades · e no(n) p(er) so

12     qe iaus cuides · qe nuilha res

13     ma bellis tan · pro mauen mi

14     eilhs qe non deman · e com no

15     mo diras fols es · sapchas tu da

16     qestz amadors · lieus parlladors ·

17     qe lur foldatz · qan lur afars es

18     ausatz · lur toll plazers e gautz

19     e dos · els meira pres e cossiros ·

20     

21     PEr qieu qi no magrat denian ·

22     non uolgra qautre men serqes ·

23     so qe mon ioy mi destorbes · anz

24     agra obs qem pares e(n)nan · e p(er)

25     som uauc sols alegran · e cossir

26     consi ne trobes · conseilh damic

27     o de seinhors · no(n) dels ausors · ni

28     sobransatz · mas fos uns de mos

29     plus priuatz · tan duepte q(e) luecs

19rA

01     e sazos · men pre qalqe luec pe

02     rilhors ·

03     ENon ges qiem tenges a dan · lur

04     solatz e mot non preses · sauses

05     dir e qe demandes · azacells qi

06     uenon e uan · qalqes nouas

07     consi estan · so qe chascus non

08     entendes · qe per uns prims en

09     tendedors · me toll paors · e fre

10     uoltatz · qar no(n) cug esser ben

11     amatz · man gap man ditz ma(n)

12     fag ginhos · per qe fora bautz

13     e ioios ·

14     

15     ARa diran tuch qieu desuan ·

16     qa tot home qi ben ames · agr

17     ops cun bon amic trobes · tal de

18     cui no sanes duptan · qus non

19     sap de qe ni qan · li es ops qom

20     lo conseilhes · per qieu dic qils

21     entendedors · es ualedors co(n)sei

22     lls priuatz · qe grieu er si non

23     uos gardatz · qe le uns dels tos

24     tres conpainhos · non sia mals

25     e enueios ·

26     

27     

28     

29     

19rB

GrBorn 242.72 (M 30)         

01     Girard de bo(r)neilh .

02     SIm sentis fezels amics ·

03     per uer encuser mamor ·

04     mas er men lais p(er) paor ·

05     qem dobles lamta els destrics ·

06     mas aitan puesc dire · ses dan ·

07     qanc denian · ni de non fe · nom

08     gardei pos amei be · per qai suf

09     fert de grans mals · qay si sa

10     uen als lials ·

11     

12     EQan non grana lespics · si

13     conpareis ala flor · cuiatz qe pla

14     zal seinhor · anz llen creis ire zan

15     çics · e par qe cossire · de lan · qaze

16     nan · conosc e uey · qe sos afars

17     non llaue · qieu ui quns iorns

18     ferials · mera mieilher q(e) nadals ·

19     

20     EUi ia qieu era rics · sego(n) lo te(m)ps

21     qerascor · qem tenia dezonor ·

22     mo(n) plait do(n) er son abrics · qar

23     uencutz suffrire · qe blan · suffer

24     tan · qar non crei · so qe plus li

25     descoue · a segon qe ses egals · la

26     mors elamics captals ·

27     

28     ESi ben si feinh enics · per espa

29     uentar los lor · qan plans uoler

19vA

01     noi acor · pauc li ual prec ni ca

02     stics · per sos fai bon rire · daman ·

03     qi la fan · damor soste · e nol sap

04     loinhar de se · pos ue qes uira

05     uenals · es lo doncs amors aitals ·

06     

07     CUial ioues ni lantics · pos en sa

08     bailhia cor · tri de dos mals lo

09     meilhor · non fera reis lozoics ·

10     qis pot doncs auzire · preian ·

11     qieu sai e cre · mas ges no(n) o dic

12     per me · qals uerais amics co

13     rals · non uai en an lur captals ·

14     

15     HUeimais semblaria p(re)zics · mos

16     chans e si dieus azor · trop a no(n)

17     uist chantador · cui men notz

18     nauza ni trics · mas per miell

19     assire · mon chan · uau serran ·

20     bos motz enfre · qe son tut car

21     gat e ple · dun estraintz sens

22     naturals · e non sabon tug de

23     qals ·

24     

25     NO men cal qals plus mendics ·

26     lueinh de pretz e de ualor · mi

27     srasc qes fan gabador · lora q(e)

28     lor failh afics · qar ses bon suf

29     frire · per tan qar no uan · egal

19vB

01     ab re · som fai brau e ses merse ·

02     qus mazans nisira tals · parllem

03     doncs fan sill siuals ·

04     

05     ERe non mi ual chastics · qades

06     no sion peior · ges no ma tan

07     de sabor · lur solatz con degalics ·

08     dieus los deinh maldire ·

09     qantan · per ugan · de qem soue ·

10     pero sis fara ia se · megron ist

11     ne feat fals · tal gerra pueis

12     fo mortals ·

13     

14     

15     

16     

17     

18     

GrBorn 242.23 (M 31)         

19     Girard de borneilh .

20     BEn era doutz e plasenz ·

21     lo temps gais qan

22     fon eslitz · parages es

23     establitz · qels drechuriers co

24     noissens · adretz francs fins

25     de corage · plasentz larcs de

26     bona fe · uertadiers am gran

27     merce · establi hom de parage ·

28     per qe fon s(er)uirs trobatz · cortz

29     e couitz e donars · honors e totz

20rA

01     ben estars · damor e de gran dre

02     chura ·

03     

04     QE parages e bos sens · de esser

05     capdels e gitz · de totz entiers

06     bes complitz · per qe las prime

07     ras gens · doneron al ric linha

08     ge · rendas qe tengenson be ·

09     zo qa parage coue · doncs q(i) lau

10     trui eritage · uol el sieus don

11     es casatz · no serf qan uol esser

12     pars · als pros e pois ilhes pesars ·

13     totz zo perqe pretz meilhura ·

14     

15     E Doncs sus fals maldisens ·

16     cobes auars deschausitz · de

17     sconoisentz apostitz · qi sap

18     totz galiamens · lause(n)giers

19     e ples dotrage · pois tot para

20     ge mescre · ben uolgrieu sa

21     ber per qe · uol auer nul ric

22     barnage · ni en pretz non a

23     uoluntatz · qe bos pretz ia es

24     tan cars qe nol pot conprar

25     auars ·

26     

27     EDe domnas issamens · fon ia

28     lur bos pretz ausitz · per tot lo

29     mon e grasitz · e fasion far

20rB

01     honramentz · am cor de gran

02     uassalage · lo fort linhage

03     dancse · qar an tornat a no re ·

04     e tenon sa nesciage · qi lur uol

05     esser priuatz · mas fals mals

06     dirs e gabars · lur platz e suau

07     parllars · am sellas delur me

08     sura ·

09     

10     ECel qam los feils lusens · de

11     lautrui dreg en regitz · qi ui

12     ron lieu la ceruitz · lai on ta

13     inh acuilhimens · son uilan

14     per plan usage · e totz hom q(i)

15     los mante · a hunis parage se ·

16     e qar ill man cor saluage · qar

17     ab els no sui muilhatz · nim

18     nom platz nuls mal afar ·

19     per qeil mi fan caraescura ·

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

20vA

GrBorn 242.65 (M 32)         

01     Girard de borneilh

02     SAnc iorn agi ioi ni so

03     latz · ar sui iratz · e per

04     totz temps desesperatz ·

05     qar mauentura no(n) matray ·

06     solatz ni iay · qades mi desfui

07     e mestray · qar enrepaus ay

08     cossirers · qem fai ia doler da(n)s

09     e diers ·

10     

11     QAr en aspras oras fui natz · qa

12     dieu non platz · qe negus mos

13     amics priuatz · uiua tan qa(n)t

14     lautra gen fai · aissi meschai ·

15     per mon ynhaure qe non ai ·

16     pueis mos iois mi failhi pri

17     miers · en qe comenset len

18     conbriers ·

19     

20     E Eram alqes conortatz · co(m) ho(m)

21     forsatz · qan mos ynhaures

22     ... mas aram desconorte

23     rai · qan nol ueirai · ni iamais

24     non uerran de lai · salut ni co(r)

25     tes messagiers · don iois mi

26     sol uenir entiers ·

27     

28     AY bels amics gen enseinhatz ·

29     nesis als fatz · e dous e sauis als

20vB

01     menbratz · per uos tenc uil a

02     bril e mai · el dous temps gay ·

03     e iamais no malegrerai · ni no(n)

04     chantarai uolontiers · pos no(n)

05     puesc ben plainher estiers ·

06     

07     AR es morta bella foldatz · e iocs

08     de datz · e dons e do(m)neis oblidatz ·

09     per uos si pert pretz e dechai ·

10     tro part bellai · mas pro en de

11     uenran sauai · cui uos fostz

12     gitz e conpainhiers · co(m) hom

13     apres debos mestiers ·

14     

15     DE tan bels sabers qauiatz · cui

16     los laissatz · anc no(n) fon ni ia

17     er trobatz · ni no(n) ui ni ia o ue

18     irai · tan con irai · dun sol ho

19     me tan bel essai · ni no deu di

20     re caualiers · qe tan enualges

21     oliuiers ·

22     

23     DE uostres fins trobars meratz ·

24     de las bontatz · del pretz de sen

25     de las rictatz · endegres deuenir

26     gran iai · sel qe pretz trai · ia

27     de mans bes nom recreirai ·

28     qel bos maistre belengiers · e(n)

29     re senblera lauzengiers ·

21r

01     EN uos es mortz pretz e barnatz ·

02     e largetatz · bos fatz bels ditz

03     e bos solatz · don ia per ma fei

04     non creirai · siben estai · q(e) die

05     us el sieu sant ioi uerai · no(n)

06     uos acueilha totz entiers · pos

07     tan bel don uos det premiers ·

08     

09     

10     

11     

12     

GrBorn 242.66 (M 33)         

13     Girard de borneilh .

14     SEra non pueis mos

15     chans · non sai con

16     iamais senans · e si

17     non ual dos aitans · qe far no(n)

18     solia · ben auras dreg lom so

19     ans · e per qe no mo demans ·

20     qieu no to diria ·

21     

22     ES im seras drogomans · a cui

23     leis cui sui comans · e qon e(n)

24     tendra tos mans · ia daqo not

25     sia · qels ditz els fatz els sem

26     blans · el noms el pretz el bo

27     bans · ter gitz en lauia ·

28     

29     ETu iat fas conoisens · ieu oc

21rB

01     e doncs non entens · qiet fatz

02     us motz aprendens · e ses mai

03     stria · si fas ben mas tot ense(n)s ·

04     hom qant uol qe totas gens ·

05     li port garentia ·

06     

07     QEl sieus bels cors couinens · es

08     asezatz e manens · de totz bos

09     enseinhamens · e de cortezia ·

10     ia nauras tu mal uoilhens ·

11     qar en trop lauzar tentens · e

12     qim graziria ·

13     

14     SOs enemics e gerriers · no(n) fazia

15     uolontiers · aus enoios fols par

16     liers · trobom cascun dia · for

17     qieu non sui sobranciers · mas

18     si lam blasma nogiers · ieu loil

19     conbratria ·

20     

21     QEl sieus laus es drechuriers ·

22     el noms uers el pretz entiers ·

23     e si mera uis estiers · no men

24     tremetria · qanc fort no fui

25     souendiers · ni non o seria ·

26     

27     ETu qe tant sos lausars · ia me(n)

28     forsa sobramars · mais ti ual

29     ria calars · ben dic gran follia ·

21vA

01     qe per dieu sol le parlars · ma

02     dutz tals .c. bos pensars · qus

03     qecs mi ualria ·

04     

05     ESi tos ditz noilhes cars · no tem

06     uolgras esser pars · ieu non per

07     ren qel cuiars · maiudae me(m)bria ·

08     so mes uis tos mos afars · e ual

09     me mais mos chantars · p(er) aital

10     paria ·

11     

12     ESel bos reis dels nauars · mi lau

13     zaua mans blasmars · gaire

14     noi daria ·

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

21vB

PBremRN 330.16 (M 34)         

01     Pere bremont ricas nouas .

02     

03     SIm ten amors ·

04     am dous plazer

05     iauzen · qinz en

06     mon cor port de fin ioi la clau ·

07     el caut ni freg ni brau temps

08     nilsoau · nom nozon ren tan

09     mi uai ben e gen · qe tot mes

10     plazen · e mos enemics · no tem

11     tan sui rics · de ioi e damor · en

12     qe ma legor · qaitals ricors mi

13     soste · e lautra nom tenc e(n) re ·

14     

15     AItals ricors · ma bellis qar souen ·

16     pens del tresaur de q(u)ieu tenc

17     la clau · am tal plazer si tot

18     me stauc suau · qe re mas ioi

19     de dinz mon cor nom sen ·

20     sim uai doussamen · qell ielos

21     enics · nom pot far destrics ·

22     a iauçir lonor · en qe malegor ·

23     qar ai triat per ma fe · mielhs

24     de meilhor e debe ·

25     

26     TOt lo dreg cors · sai damar

27     ueiramen · aissi con cell qi da

28     mor ten la clau · per so lauçi

29     uos donna tot suau · per la

22rA

01     meilhor e per la plus plazen ·

02     qe noi ha conten · ni anc fals

03     prezics · domes mois ni trics ·

04     nom fes ior paor · qe no male

05     gor · fals mentirs pro no lur

06     te · ni ami no nozon re ·

07     

08     UOstra ualors · estai segurame(n) ·

09     qe nulls laires noi pot far co(n)

10     tra clau · per qami uai sobre

11     ben e suau · qar la gardatz ab

12     mesurae ab sen · tan ben qe noi

13     pren · crims de crois mendics ·

14     ni negus afics · de lauseniador ·

15     nom toll malegor · a lonrat

16     ioi quis mante · donna la uo

17     stra merce ·

18     

19     BEus dic lauçors · ueiras adre

20     chamen · donna plaze(n)s qar uos tenes laclau ·

21     donrat prez fi ab plazen dit

22     suau · sobrel segur gentil cap

23     tenemen · per qel conoissen ·

24     de cui sui amics · diçon qest

25     abrics · de ueira ualor · qem

26     prenc ab legor · e diçon qius

27     au nius ue · qe mais ni mens

28     noi coue ·

29     

22rB

01     DOnnai e seinhor · e ioi e legor ·

02     sordells per qem uai tan be ·

03     qen ueia nos tenc enre ·

04     

PBremRN 330.2 (M 35)         

05     Pere bremo(n)t ricas nouas .

06     BEn deuistar ses gran

07     ioi totz temps mais ·

08     cell qi nos pot partir

09     de son seinhor · qan per s(er)uir

10     non pot auer samor · ni no ha

11     cor qe del seruir se lais · piez

12     trai de priço · e plus greu mar

13     tire · qan ses gizardo · seru e

14     qe salbire · qe bes nigraz nol

15     neschaia · ben es semblantz

16     qe maltraia ·

17     

18     E Totz seinhers deu estar e(n) pa(n)tais ·

19     qan sap qel sieu han gaug

20     sel pren honor · si no los creis

21     e no(n) lur ten amor · pos lo ser

22     uon de bon cor ses biais · e se

23     inhor fello · tan qe dieus azi

24     re · qant ha ses razo · cor dels si

25     eus aucire · ez er greu qe non

26     deschaia · qils sieus destrui ni

27     esmaia ·

28     

29     TOt aisso dic confins amics

22vA

01     uerais · per ma donna e non

02     fas ges clamor · qab tal plazer

03     sai dezirar samor · qe iauzentz

04     sui daisso qautres sirais · qami

05     saupra bo · sillmi deinhes dire ·

06     per merce de no · del ioi qieu

07     dezire · ia no(n) er qaleis desplaia ·

08     qieu mon dezir li retraia ·

09     

10     ANc ren nom det nim promes

11     ni mestrais · nieu nololqis

12     anz mi fai tal paor · qieu noil

13     aus dir · con li tenc fin amor ·

14     ni ia null temps no mensira

15     del cais · sill nomen semo · ni

16     ai cor qem uire · per dan ni per

17     pro · ni per nuill cossire · qab

18     un dous desir ma paia · qa(r) aus

19     dezirar qil maia ·

20     

21     EN ma donna no(n) tainh ni me(n)s

22     ni mais · e pares be asa uera ua

23     lor · qez ill tem dieu e dieus li

24     ten amor · qar anc non fes re

25     mas a qo qe tais · per qe en luec

26     de do · iauzisc qan remire · sa

27     plaisen faisso · si tot men su

28     spire · qieu no(n) uueilh re qel so

29     straia · sa uera ualor ueraia ·

22vB

01     TAn mes bell e bo · qe qan la re

02     mire · la bocael men to · qe dun

03     dous dezire · uiu iois si tout

04     mes maia · qel plasentz uesers

05     ma paia ·

06     

07     NUlls lausengiers no(n) mesmaia ·

08     antz prec dieu toutz los deschaia ·

09     

GrSal 249.1 (M 36)         

10     pere bremo(n)t ricas nouas .

11     AIssi con cell qa la lebre

12     cassada · e pueis la pre(n)

13     autres e larete · tot

14     en aissi es auengut a me · du

15     na falsa qai loniament ama

16     da · e seruida de bon cor humil

17     men · e qan cuiei auer e(n) iauzi

18     men · per sordeior ha mes mi

19     en soan · aissi o fes co(n) las lobas

20     o fan ·

21     

22     E Si merces me fos adretz iuia

23     da · siuals ma part i degra a

24     uer be · e(n) samistat on no(n) uu

25     eilh auer re · qar tals donna

26     ma samor otreiada · qes bella

27     çers a mos hueilhs p(er) un .c.

28     coinda e pros al laus de tota

29     gen · finae leial e senes cor

23rA

01     truan · per qieu lam mais no(n)

02     fes auda rollan ·

03     

04     ESi tot ma lamista trop tarda

05     da · per mercel prec qe uas me

06     nos mal me · qez ieu lam tant

07     leialmen sol coue · qe nullau

08     tra del mo(n) tant no magrada ·

09     sieu anc lamei ni pauziei mo(n)

10     enten · en lui aimes trestotz

11     lo cor el sen · a leis mi don de

12     bo(n) cor em coman · e ill fassa

13     de mi tot son talan ·

14     

15     SOuen sospir uas la doussa co(n)

16     trada · on ill estai e si tot ill no(n)

17     ue · ieu la uei ben inz mon

18     cor per ma fe · qar mantas

19     ues li ai saman bauzada · e nai

20     agut mil plazers endurme(n) ·

21     qe del menor ai plus mo(n) cor

22     iauzen · qant men souen e

23     men uai remenbran · ueiai

24     re mes qades li o deman ·

25     

26     

27     

28     

29     

23rB

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

GlCapest 213.1 (M 37)         

15     Guillem de bregada(n) .

16     AIssi con cell qe bais

17     sal fueilh · e cueilh

18     de las flors la ge(n)sor ·

19     ay ieu chauzit en

20     un aut brueilh · sobre totas

21     labellaçor · qi cill eis dieus se

22     nes failhida · la fes de sa eissa

23     beutat · e mandet qab humili

24     tat · fos sa grans ualors grazida ·

25     

26     AB dous esgart siei cortes hueilh ·

27     man fag gai e fin amador ·

28     ez anc lamors per qieu me mu

29     eilh · ab laiga del cor ma color ·

23vA

01     non fon per me espandida · mas

02     eram fai cantar de grat · de tal

03     don ai mais cundeiat · qans no(n)

04     latenc desuestida ·

05     

06     NOn dic feinchas ni laus con

07     sueilh · mas uer don men so(n)

08     mil auctor · quns qecs dezira

09     so qieu uueilh · qals plus gais

10     es lansa damor · qe fer al cor

11     ses gandida · ab placers plaze(n)tz

12     damistat · mas ieu el colp as

13     saborat · on plus dorm plus

14     mi resida ·

15     

16     CHauçimen fara sim acueilh ·

17     e merce contra sa ricor · qieu

18     li mostrel mal de qem dueilh ·

19     e qe maleuge ma dolor · qes

20     dinz mo(n) cor espandida · amor

21     e cossirer ma dat · e del miells

22     ma en amorat · qes del puei

23     tro enlerida ·

24     

25     SOs rics pretz es en laut cap

26     dueilh · de midons qe no(n) sai

27     gensor · qel mon si uesta ni

28     despueilh · gen fo facha per

29     bon seinhor · qaissi es pels pros

23vB

01     chauçida · sai on mostra sa be

02     utat · e son fin prez tan esme

03     rat · qa las pros nestai ga(r)nida ·

04     

05     TAnt es ge(n)tae de bell escueilh ·

06     qen ueiam tol dautra samor ·

07     qab enseinhamen ses ia(n)gu

08     eilh · lles dada beutatz ab ualo(r) ·

09     cortezia non loblida · qus de

10     corteça uoluntat · la fai ses

11     geinh denemistat · gardar

12     tant es abellida ·

13     

14     

15     

16     

17     

18     

GlBerg 210.16 (M 38)         

19     Guillem de bregadan .

20     QAnt uei lotemps

21     camiar e refreidir ·

22     e no(n) au chan dauzells

23     uoutas ni lais · qe fasson bosc

24     ni combas retentir · ni fueil

25     ha uertz noi par ni flors noi

26     nais · p(er) qals mendics troba

27     dors e auars · camia lur uoitz

28     per luuerns qes taina · mas

29     ieu sui cell qe nom uolu nim

24rA

01     biais · tant ai de ioi per freg

02     ni per calina ·

03     

04     AMors me saup pla(n) asos ops

05     chauzir · qem trames ioi al

06     cor per qe sui iais · e saup qa

07     mar sabria e grazir · e gen

08     parllar don midons ualges

09     mais · e comensar ardime(n)s

10     e assais · so q(e) damor es ueraia

11     meçina · e parec ben qan bel

12     lam det lo bais · don no(n) e(n)uei

13     contessa ni reina ·

14     

15     AB entreseinh qem fes qieu

16     no(n) aus dir · mi fes gaug pl(us)

17     qe qim dones roais · mais n(on)

18     per tant qieu no(n) laus descu

19     brir · qe mandat ma q(e) nom

20     iesca del cais · mas en cha(n)ta(n)

21     ez aiso no(n) es lais · q(e) .c. chan

22     tars nai fag entremolina ·

23     e tals mill moutz qez anc

24     un non retrais · ni nom so

25     uen con mou ni co(m) afina ·

26     

27     E Uos donna qaues fag abel

28     lir · uostre fin prez al pros

29     e als sauais · pensatz de mi

24rB

01     e nom laissetz morir · e soste

02     nez una branca del fais · qa

03     mar ses pro no(n) es frutz qez e(n)

04     grais · qals plus cortes fai ma

05     grezir leschina · e pos uos sui tals con

06     ad amar tais · ben degras

07     dar de uos luec e aiçina ·

08     

09     PEr aisso prec aleis qem fai

10     langir · qe(m) fezes tant qe ma

11     dolor ma bais · don pert so

12     uen lo maniar el dormir ·

13     alqes per ioi e alqes per esgla

14     is · e no per tant qanc no m

15     mentic nim trais · tan tem

16     lamor qem ten en disciplina

17     

18     

19     

20     

21     CHançoneta sius saupessatz

22     formir · dintrar en cort e o

23     frir en palais · e gen parllar

24     ab midons cui dezir · prege

25     ra uon qe coita mes e ais ·

26     ala bella cui sui fins e uerais ·

27     manesatz dir pos tanta ge(n)z

28     la clina · qel meillers es del

29     mon e qe ual mais · bem

24vA

01     merauilh con mo(n) cor non de

02     uina ·

03     

04     ES itant fai qil uas me non

05     seslais · larmanira uergoin

06     hozae enclina ·

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

25rA

FqMar 155.16 (M 39)         

01     Chansos qe fes folqe de

02     marseilha .

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     PEr dieu amors

14     ben sabetz ueram(en) ·

15     con plus deissen

16     puis pueia humilitatz · (et) er

17     gueilhs chai on plus aut es

18     pueiatz · don auer deu gaug

19     e uos espauen · qanc sem mo

20     striestz ergueilh contra mezu

21     ra · e brau respos a mas hu

22     mils chansos · per qes se(m)bla(n)s

23     qe lergueilhs chaia ios · q(a) pres

24     bel iorn ai uista nueg escura ·

25     

26     MAs uos non par puescatz far

27     failhimen · pero qan failh sel

28     qes prous ni presatz · tant qa(n)t

29     ual mais tan nes plus encol

25rB

01     patz · qen la ualor pueial col

02     pae deissen · e qan hom tot per

03     donal forfaitura · ia del blasme

04     noil sera facz perdos · qar cell

05     reman en malas sospeisos · qa

06     mantz met ceil qi uas uns des

07     mesura ·

08     

09     BLasme na hom e chascus cela

10     sen · per qes en eis lengan pl(us)

11     galiatz · aicel qel fai qe cel qes

12     enganatz · e doncs amors per qo

13     fas tan souen · con plus uos

14     seru cascus plus sen rancura ·

15     e de s(er)uir tainh qalqe gizardos ·

16     pretz o amics meilhuramens

17     o dos · mens dun daqestz es fols

18     qi si atura ·

19     

20     FOls ben fui ieu qei mis lo cor

21     el sen · sens no(n) fon ges enanz

22     fon grans foudatz · qar cel es

23     fols qi cuia esser senatz · el sap

24     o mieills ades on plus apren ·

25     doncs pos merces qe ual mais

26     qe drechura · nom ualc a me

27     ni ac poder en uos · petit se(m)bla

28     mages ualgut raizos · p(er) qieu

29     fui fols qar anc de uos ac cura ·

25vA

01     MAs ar sui rics · qar en uos no

02     menten · qen cuidar es riqesae

03     paubretatz · qaicell es rics qi

04     sen ten per pagatz · e cell pau

05     bres qin gran ricor senten · do(n)cs

06     per qieu sui rics tan gran gaug

07     ma segura · qan pens qieu sui

08     tornatz desamoros · qa doncs

09     er ieu marritz ar sui ioios · p(er)

10     qe mo tieinh a gran bonauen

11     tura ·

12     

13     COrtesia non es als mas mesu

14     ra · mas uos amors no(n) saupestz

15     anc qes fos · mas ieu serai tan

16     plus cortes de uos · qal maior

17     brui callerai ma rancura ·

18     

19     AB naziman et a totz temps

20     tatura · chansos qar lur i est

21     e de lur razos · qatressi es chascus

22     desamoros · mas semblan fan

23     da qo don non an cura ·

24     

FqMar 155.5 (M 40)         

25     Folqe de marseilha .

26     BEn an mort mi e lor ·

27     miei hueilh galiador ·

28     per qem platz qab els

29     plor · qar ilh so an merit · q(e)n

25vB

01     qen tal domnan chauzit · don

02     an fag failhimen · q(a)r qi trop pueia bas deissen · pero en sa

03     merse ma ten · qe ges non crei

04     qe merces aus failhir · lai on

05     dieus uolc totz autres bens assir ·

06     

07     AR auiatz gran follor · qarditz

08     soi per paor · mas tan tem la

09     dolor · damor qe ma sazit · qai

10     som fai plus ardit · de mostrar

11     mon talen · a leis qem fai ue

12     ilhar dormen · doncs ai per pa

13     or ardimen · aissi con cel q(e)stier

14     nos pot gandir · qe ua tot sols

15     entre .u. cens ferir ·

16     

17     QAisi conosc damor · qe mos

18     dans lla sabor · qe so don ai lar

19     gor · mi fai presar petit · e pu

20     inhar a destrit · en tal qe sim

21     defen · so qieu en causi ua fu

22     gen · e so qieu fug mi ua se

23     gen · aisi nom sai consim pu

24     esca garir · qen sems no(n) puesc

25     en causar e fugir ·

26     

27     PRos domna cui honor · restau

28     ratz en ualor · mi e uostra lau

29     sor · qam dui nem a feblit ·

26rA

01     qar metes en oblit · me qe uos

02     am finamen · qe cil qil sabon

03     uan disen · qe mal s(er)uir fai

04     manta gen · e qar uos am tan

05     qe dals non cossir · pert mi e uos

06     gardatz sim dei marrir ·

07     

08     MAs ugan per la flor · non uiras

09     chantador · mas precs de mo(n)

10     seinhor · lo bon rei cui dieus

11     git · daragon ma partit · dirae

12     demarrimen · e si chant tot fo(r)

13     sadamen · mas al sieu plazen

14     mandamen · no deuom ges

15     son amic contradir · qals ene

16     mics uei qes fai obezir ·

17     

18     BEls naziman dieus mi gard

19     de failhir · uas leis qe failh

20     uas me so auses dir ·

21     

FqMar 155.1 (M 41)         

22     Folqe de marseilha .

23     AMors merce no(n) mu

24     era tan souen · q(e) iam

25     podes uias del tot au

26     sire · qe uiurem fai e murir

27     mesclamen · (et) enaissi dobla

28     me mon martire · pero mieg

29     mortz uos son hom e seruire ·

26rB

01     el s(er)uises es mil aitans plus bos ·

02     qe de nullautreiuer rics gizar

03     dos ·

04     

05     PEr qer peccatz amors so sabes

06     uos · sim auzizetz pos uas uos

07     no mazire · mas trop s(er)ui(r)s

08     ten dan mantas sazos · qe son

09     amic en pert hom so aug dire ·

10     qieus ai s(er)uit (et) encars no(n) me(n) uire ·

11     e qar sabeç qal gizardon na

12     ten · ai perdut uos el s(er)uir eis

13     samen ·

14     

15     MAs uos domna qi aues man

16     damen · forzatz amor e uos cui

17     tan desire · non ges per me

18     mas per dreg chausimen · e

19     qar plainhen uan pregon

20     miei sospire · qel cors plora qa(n)

21     uezes los hueilhs rire · mas p(er)

22     paor qe nous semble noios · en

23     gan mieis e trac mal en p(er)dos ·

24     

25     NOm cuieral uostre cors ergue

26     ilhos · poges al mieu tan loncs

27     dezirs assire · per qai paor qe fe

28     zes dun dan dos · sius cuiaua

29     tot mon mal trag deuire ·

26vA

01     ai qar uostrueilh non uezon

02     mon martire · qadoncs nagras

03     merce si doncs non men · lo do

04     us esgard on fai merce pa(r)uen ·

05     

06     AUos uolgra mostrar lo mal

07     qieu sen · e als autres celar e esco(n)

08     dire · qanc nous puesc dir mo( n)

09     cor celadamen · donc sieu nom

10     sai cubrir qi mer cubrire · ni

11     qi mer fis si ieu mi son traire ·

12     qi se non sap celar no(n) es razos ·

13     qel celon cell a cui non es nuls

14     pros ·

15     

16     DOmnal bon cor qieus ai nous

17     sai tot dire · mais so qieu lais

18     qieu non dic per non sen · re

19     stauratz uos en bon ente(n)dem(en) ·

20     

21     MAs naziman ditz qieu li sui

22     traire · e entos temps qar em

23     mi fas ginhos · qar tot mo(n) cor

24     non retrac ab amdos ·

25     

FqMar 155.10 (M 42)         

26     Folqe de marseilha .

27     GReu fera nulls homs

28     failhensa · si tan tem

29     ses son bon sen · con

26vB

01     lo blasme de la gen · qe iuiab

02     desconoisensa · qieu failh qar

03     lais per temensa · de blasme

04     desconoisen · qen contramor

05     no men pren · qatresi noz trop

06     suffresa · con leus cors ses rete

07     nensa ·

08     

09     E Ia merses no(n) uos uensa · per

10     me qieu non lai aten · anz me

11     stairai planamen · ses uos

12     pos tan uos agensa · francs

13     de bella captenensa · sieu puesc

14     en aiso menten · e seill sufrun

15     lo turmen · qe fan per follate(n)

16     densa · ans del peccat penede(n)sa ·

17     

18     MAs ieu auia crezensa · tan com

19     amei follamen · en aiso qom

20     ua disen · ben fenis qi mal co

21     mensa · per qieu auia pleue(n)sa ·

22     qe per proar mo(n) talen · mac

23     ses mal com(en)samen · mas

24     ar conosc a presensa ·

25     qe totz te(m)ps

26     magra tenensa ·

27     

28     QAr en uostra mantene(n)sa · me

29     mis amors franchamen · e fo

27rA

01     ra mortz ueramen · si no(n) fos

02     ma conoisensa · doncs no(n) aiatz

03     mais pleuensa · qe man si com

04     sueilh plainhen · ni muiera

05     mais tan souen · e mas chan

06     sos qen parue(n)sa · mauion me

07     ins de ualensa ·

08     

09     AI som degra dar garensa · qe

10     miells gadainhae plus gen ·

11     qi dona qe cel qi pren · si pretz

12     na ni ben ben uoilhensa · mas

13     uotz ses en uil tene(n)sa · uostr

14     afars e ennien · qom uos sol

15     dar ar uos uen · mas laisme(n)

16     qar ai sabensa · de mal dir e

17     astene(n)sa ·

18     

19     

20     

21     

22     

FqMar 155.14 (M 43)         

23     Folqe de marseilha .

24     MOut i fes gran pec

25     cat amors · qant li

26     plac qes mezes en

27     me · qar merce no(n) adueis ab

28     se · ab qe sa doucis la dolors ·

29     qamors pert son nom et des

27rB

01     maen · (et) es desamors planam(en) ·

02     pos merces noi pot far socors ·

03     per qell fora pretz e honors ·

04     pos il uol uenser totas ues ·

05     quna ues la uen qes m(er)ces ·

06     

07     SAr nous uens uencut son a

08     mors · uencer nous puesc mas

09     ab merce · es entre tans mals

10     ai un be · ia nous er dans ni

11     deshonors · cuidatz doncs qeus

12     estia gen · qar me fas plain

13     her tan souen · ans en ual me(n)s

14     uostra lausors · perol mals me

15     fora dousors · sol lautz rams

16     a qieu me sui tes · me pleies

17     merceian merces ·

18     

19     MAs non pot esser pos amors ·

20     non o uol ni midons so cre · p(er)ro

21     de midons no(n) sai re · qanc ta(n)t

22     no ma folli follors · qieu lau

23     zes dir mon pensamen · qe cor ai

24     qem capdel absen · e lardim(en)

25     tol men paors · pero esperan

26     fai la flors · tornar fruch e da

27     mor si(m) pes · qesperan laue(n)sa m(er)ces ·

28     

29     MAs trop ma airat amors · qar

27vA

01     ab merce se desaue · pero mie

02     ls de miels q(e)o(m) ue · midons qe

03     ual mais qe ualors · en pot le

04     u far acordamen · qe maior la

05     fag per un cen · qe ue com la

06     neus el calors · so es la bla(n)q(e)sae

07     la colors · sa cordon en leis se(m)

08     blanz es · qamors sia cord e m(er)

09     ces ·

10     

11     QEstiers non puesc durar amo(r)s ·

12     qieu non sai consi ses deue · de

13     mon cor qaisius a ense · qe ren

14     non crei qen ai ailhors · pero

15     sius es grans issam(en) · podes ca

16     ber en mi leumen · cos d(e) uezis

17     unas grans tors · en un pauc

18     mirailh el largors · es ins ta(n)

19     grans qe sius plages · enqar

20     miells i caupra merces ·

21     

22     AImantz lo uostre secors · e deu

23     tos temps miells ben ailhors ·

24     mas aisso no(n) uueilh sapiatz

25     ges · qa pena neis o sap m(er)ces ·

26     

FqMar 155.3 (M 44)         

27     Folqe de marseilha .

28     AQan genz uenz et ab

29     tan pauc dafan · aicell

27vB

01     qes laissa uencer a m(er)ce · qar

02     en aisi uens hom autrui e se ·

03     et a uencut doas ues senes dan ·

04     mas uos amors non o fas ges

05     aissi · qanc iorn merces ab uos

06     non pot ualer · anz maues tan

07     mostrat uostre poder · qara

08     nous ai ni uos no(n) aues mi ·

09     

10     PEr qe par fols qi nos sap rete

11     ner · so qe conqer qieu pres ben

12     atretan · cel qe reten so qa co(n)

13     qis denan · per son esfors co(m)

14     fas lo conqerer · mas aissim

15     retengratz qol fols rete · les

16     paruier fer qe tem qe se desli ·

17     qel esteinh tan el poinh tro

18     qe lausi · mas pos estortz uos

19     sui uiure puesc be ·

20     

21     TOt so qe ual pot nozer atresi ·

22     doncs sius tenc pro beus poi

23     rai dan tener · et er m(er)ces sab

24     s lo uostre saber · qe maues

25     dat don anc iorn non iauzi ·

26     uos muo tenso eus dic mal

27     enchantan · mas non er fagz

28     qe chauzimenz men te · ena(n)s

29     uueilh mais suffrir mon

28rA

01     dan iase qel uostres tortz adre

02     chures claman ·

03     

04     ON trobares mais tan de bona

05     fe · qanc mais nulls homs a

06     si mezeis non trai · son escien

07     si con ieu qeus serui · tan lo(n)

08     gamen · qanc nom chausi de

09     re · ar qier merce so faria pa

10     rer · qar qi tropuai s(er)uizi repro

11     chan · ben fai parer qe gizardo(n)

12     deman · mas ia de me nous

13     cuies qel nesper ·

14     

15     EQil bo(n) rei richart qe uol qieu

16     chan · blasmet per so qar no(n)

17     passet de se · ieu len desmen

18     si qe cascus o ue · qarreires trais

19     per miells sailhir enan · qel

20     era coms ar es rics reis ses fi ·

21     qe bon secors fai dieus a bon uoler ·

22     e sin dis ben al crosar ieu dis

23     uer · et ar uei ho(m) per qa do(n)cs

24     non menti ·

25     

26     IA naziman nin tos temps

27     nom creiran · qieu uas amor

28     aia uirat mon fre · mas ben

29     pot hom creire aisso qe ue ·

28rB

01     et er sauput hueimais daissi

02     en an ·

03     

FqMar 155.18 (M 45)         

04     Folqe de marseilha .

05     SAl cor plages ben for

06     oimais sazos · de far

07     chansos per ioia man

08     tener · mas trop mi fai maue(n)

09     tura doler · qant ieu esgart

10     los bens els mals qieu nai · qe

11     rics ditz hom qe son e qe bem

12     uai · e cel qo ditz non sap ges ben

13     lo uer · qar ben en ansa no(n) pot

14     nulls homs auer · de nulla ren

15     mais daisso qal cor plai · per

16     qe na mais uns paubres ses ioi

17     os · cuns rics ses ioi qes tot lan

18     coissiros ·

19     

20     E Sieu anc iorn fui gais ni a

21     moros · ar non ai ioi damor

22     ni nol nesper · ni autres iois

23     al cor nom pot plazer · anz mi

24     semblan tuch autre ioi es

25     mai · pero damor qel uer uos

26     en dirai · nom lais del tot ni

27     non puesc men mouer · qen

28     anz non an no men puesc re

29     maner · aissi com cell q(e)l mieg

028vA

01     de labre stai · qes tant puiatz

02     qe non sap tornar ios · ni sus

03     non uai tan li par temoros ·

04     

05     PEro nom lais si tot es perilhos ·

06     qa des non pueie sus amo(n) po

07     der · e deriam domnal fis cors

08     ualer · pos conoissetz qe ia nom

09     recreirai · qab ardimen a pode

10     ri lesglai · e nom ten dan qe

11     men puesca escaçer · p(er) qeus

12     er gent sim deinhatz retener ·

13     el gizardos er aitals co(m) seschai · qe neis le dos lle nes fatz gizardos · acel qi sap auine(n)s

14     far sos dos ·

15     

16     DOncs si merces a nuill poder e(n)

17     uos · tragasenan si iam uol

18     pron tener · qieu non men fi

19     en pres ni en saber · ni en cha(n)

20     sos mas qar conosc e sai · q(e) m(er)

21     ces uol so qe razos deschai · per

22     qieu uos cug ab merce co(q)erer ·

23     qe mes escutz contral sobre ua

24     ler · per uos domna per qiem

25     met en essai · de uostramor so

26     qe uada razos · mas el me fai

27     cuiar qauine(n)s fos ·

28     

29     AYsi conosc qieu sui nems pa

28vB

01     oros · qantal comensamen me

02     desesper · de mas chansos pueis

03     uau merce qerer · farai o donc

04     aissi qol iuglar fai · aissi con

05     mou mon chant o fenirai · de

06     sesperatz pos ieu non puesc ue

07     zer · razon per qel deia de me cha

08     ler · si uals almens aitant en

09     retenrai · qinz en mon cor lamerai

10     a rescos · e dirai ben de leis en

11     mas chansos ·

12     

13     MEntir cugie mas mal mon

14     grat dis uer · qan mestaua mi

15     eilhs qara no mestai · e cugi

16     ei far creire so qe no(n) fos · mas

17     mal mon grat es ueira ma

18     chanzos ·

19     

20     SI naziman sabia so qieu sai

21     dir poiria cuna pauc uchaizos ·

22     notz en amar mais qe noi

23     ual razos ·

24     

FqMar 155.27 (M 46)         

25     Folqe de marseilha .

26     UNs uolers outracuiatz ·

27     ses de dinz mon cor

28     aers · tals qe nom ditz

29     mos espers · ia puescae

29rA

01     sser acabatz · tant aut ses en

02     peins · ni no mautreia mos

03     sens · qieu sia desesperatz · e sui

04     aissi meitadatz · qieu no(n) dezes

05     sper · ni non aus sperasa uer ·

06     

07     QAr mon mi sent aut puiatz ·

08     ues qes petitz mos poders · per

09     qem chastia temers · qaitals

10     ardimens co(m) fatz · notz aman

11     tas gens · mas dun conort

12     sui iauzens · qem uen de ues

13     autre latz · e mostram qumi

14     litatz · la ten en poder · qe bes

15     men pot escazer ·

16     

17     TAnt ies mos cors pausatz · qel

18     menzoniam sembla uers · e

19     tals mal trachz mes lezers · pe

20     ro si sai qes uertatz · qe totz

21     te(m)ps bos amics uens · per q(e)us

22     prec domna humilme(n)s · qe

23     sol daitan mi suffratz · e pueis

24     serai gen pagatz · qem laisses

25     uoler · lo gaug qieu dezir te

26     ner ·

27     

28     BEn parec nesciutatz · e sobre

29     arditz uolers · qant solamenz

29rB

01     uns uezers · mac deceubut tan

02     uiatz · qescondidam(en)s ·

03     men uenc al cor uns talens ·

04     tal qieu fui enamoratz · mas

05     pueis mes ta(n) fort doublatz · q(e)

06     matin e ser · mi fai doussame(n)

07     doler ·

08     

09     DE ren nom sent malmenatz ·

10     uas uos mas qar mos sabers ·

11     mi sofrainh adir plazers · e q(a)r

12     sui desmezuratz · damar leial

13     mens · crei qem faill mos essi

14     ens · pero sin fos dretz iuiatz ·

15     ia non degraesser blasmatz ·

16     qaital no caler · deurias e(n) grat

17     tener ·

18     

19     E Doncs pos mos chantz noill

20     platz · si men ualges esteners ·

21     pero non chalers · mi fera iois

22     e solatz · hueimais pos nes me

23     ins · lemperaritz qe auinens ·

24     es puiatz en laussors gratz · e sil

25     cors no fos forssatz · iel fera sa

26     ber · con fols si uol descazer ·

27     

28     AY doussa res couinens · prenda

29     uos humelitatz · pos nulls au

29vA

01     tre iois nom platz · ni dautra

02     uoler · non ai engieinh ni sa

03     ber ·

04     

05     QE tan sospirs nai gitatz · q(e)l

06     matin el ser · perd sospiran

07     mon poder ·

08     

FqMar 155.22 (M 47)         

09     Folqe de marseilha .

10     TAn mabellis lamoros

11     pensamentz · qe ses ue(n)

12     gut inz en mon cor

13     assire · per qe noi pot nulls

14     autres pens caber · ni mais

15     neguns no mes dous ni pla

16     issens · qadoncs uiu sanz qa(n)

17     mauci ol cossire · e finamors

18     aleuia mon martire · qen p(ro)

19     met ioi mas trop lom dona

20     len · qab semblan ma trai

21     nat loniamen ·

22     

23     BEn sai qe tot qan fatz es dretz

24     nientz · ieu qen puesc mais sa

25     mors mi uol auzire · qazascien

26     ma donat tal uoler · q(e) ia non

27     er uencutz ni el non uentz · ue(n)

28     cutz si er cauçion mel cossire ·

29     tan soauet pos de leis cui dezi

29vB

01     re non ai socors ni dailhor

02     nolaten · ni dautramor no

03     puesc auer talen ·

04     

05     BOna domna sius platz siatz

06     suffre(n)tz · del ben qeus uueilh

07     q(i)eu sui del mal suffrire · e

08     pueis le mals non poira dan

09     tener · anz mer semblanz q(e)l

10     partam egalmenz · pero sius

11     platz qazautra part mi ui

12     re · partes de uos la beutat el

13     dos rire · el bell semblan qe

14     ma follis mon sen · pueis pa(r)

15     tir mai de uos mo(n) escien ·

16     

17     ATot iorn mes plus bellae pl(us)

18     plaissenz · per qieu uueilh

19     mal als hueilhs ab qieus

20     remire · qar a mo(n) pron non

21     pogron anc uezer · mas a mo(n)

22     dan ueson trop sotilmenz · mos

23     danz non es si uals pos nom na

24     zire · anz mes ta(n) dolz do(m)na per

25     qieu malbire · si mauzires

26     q(e) nos estara gen · qar le mi

27     eus dans uostres er eissam(en) ·

28     

29     PEr so domna nos am sauia

30rA

01     menz · qa uos sui fins e a mos

02     ops traire · qieus cug perdre

03     e mi non puesc auer · ieus cug

04     nozer e sui ami nozenz · p(er) so

05     nous aus mon mal mostrar

06     ni dire · mas a lesgard podes

07     mon cor deuire · qar lous cug

08     dir e aras men repen · e port

09     nels hueilhs u(er)goinhae ardi

10     men ·

11     

12     TRop uos am mais domna qi

13     eu nous sai dire · e qar anc

14     iorn aic dautramor dezire ·

15     no men penet anz uos am p(er)

16     un cen · qar ai proat lautrui

17     chaptenemen ·

18     

AimBel 9.7 (M 48)         

19     Folqe de marseilha .

20     ERam destreinh amors ·

21     tan amorosamen ·

22     qel mal qem fai no(n)

23     sen · anz mes lafans doussors ·

24     si qe lumills paruesa · el fran

25     cha captenensa · de leis per

26     cui ma pres · amors e si co(n)qes ·

27     qades on qieu me stei · lai

28     on la ui lauei ·

29     

30rB

01     EQant ieu uieinh dailhors · la

02     gran beltat el sen · trueb do

03     blat doblamen · si qel men

04     pren paors · qe merces no la

05     uensa · mas daitan ai pliue(n)

06     sa · qez anc ergueills nos mes ·

07     entan ric luec som pes · pero

08     qi qem gerrei · amors tals sui

09     con dei ·

10     

11     SA couinens colors · ell hueill

12     clar e rizen · el dous esgar plai

13     zen · e lonrada ualors · mi stan

14     en souinensa · pe(r) qa tot iorn

15     ma gensa · qar mos leials cors

16     mes · mirals de totz sos bes · e

17     qant ailhors cortei · pensan

18     a leis donnei ·

19     

20     TAn es grans sa ricors · qieu no(n)

21     aus far paruen · tan lam cela

22     damen · ni non aten socors · mas

23     de sa conoissensa · qieu lam

24     ab tal temensa · qesgardar no(n)

25     laus ges · qieu laueia ni res ·

26     anz qangarda uas mei · en les

27     gar mi recrei ·

28     

29     POs qaissim uenz amors · la

30vA

01     bella cui mi ren · naia bon

02     chausimen · qel mon non es

03     dolors · mas trop loniatende(n)

04     sa · qieu fatz aital suffrensa ·

05     qe si non ual merces · ab leis e

06     bona fes · paor ai non derrei ·

07     e qar o dic follei ·

08     

09     

10     

11     

12     

13     

FqMar 155.23 (M 49)         

14     Folqe d(e) ma(r)seilha .

15     TAn mou de corteza

16     razo · mos chantars

17     qieu noi puesc failhi(r) ·

18     enanz i dei meilhs auenir ·

19     qanc mais non fes e sabes co ·

20     qe lemperairitz men somo ·

21     e plagram fort qe men geqis ·

22     sil mo sofris · mas qar ill es

23     sim ae razis · denseinhamen · no(n)

24     seschai qal sieu mandamen ·

25     sia mos sabers flacs ni lentz ·

26     anz tainh qe doble mos e(n)genz ·

27     

28     ESanc parlei en ma chanzo ·

29     de lauzengiers qe dieus azir ·

30vB

01     aissi los uueilh del tot maldir ·

02     e ia dieus nocalur perdo · qar

03     an dich so qe anc no fo · per qe

04     sela qieu obezis · me relenqis ·

05     e cuia qailhor aiassis · mo(n) pen

06     samen · e muer donc per gran

07     failhimen · sieu pert so qieu

08     am finamenz · per so qe dison

09     qes menz ·

10     

11     MAs ges per tal nom abando ·

12     qieu ai anc senpre auzit dir · qe

13     menzonia nos pot cobrir · qe

14     non muera qalqe sazo · e pos

15     dretz uentz fals uchazo · e qar

16     es proat e deuis · qon ieu sui

17     fis · qaissi sui subgietz e aclis ·

18     de bon talen · qen leis amar

19     a pres capten · mos ferms cora

20     ges e mos sentz · cusqecs cuia

21     mar plus formenz ·

22     

23     ESi merces no mi ten pro · q(e)

24     farai poirai men gi

25     chir · ieu non qapres ai amo

26     rir · de gisa qe mes sobre bo ·

27     qinz el cor remir sa faizo · e

28     remiran ez ieu langis · qar

29     ellam dis · qe nom dara so

031rA

01     qellai qis · tan longamen · e ges

02     per aisso no malen · anz dobla

03     des mos pensamenz · e muer

04     aissi mescladamenz ·

05     

06     AMarai la doncs alairo · pos

07     uei qe nom deinha sofrir · qe

08     inz en mo(n) cor la remir · e sai

09     qafar mer uueilhao no · qel

10     cors ten lo cor en prezo · e al si

11     destreg e conqis · qe no mes

12     uis · qen des poder qe men pa(r)tis ·

13     enanz aten · con la pue

14     sca uençer suffren · qel loncs

15     suffrirs e merces uentz · lai

16     on no ual forsa ni genz ·

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

FqMar 155.6 (M 50)         

24     Folqe de marseilha .

25     CHantan uolgra mo(n)

26     fin cor descubrir · lay

27     on magraops qe fos

28     sauputz mos uers · mas per

29     dreg gaug mes failhitz mos

31rB

01     sabers · per qai paor qe noi pu

02     escauenir · qus nouels iois en

03     cui ai me speransa · uol qe mos

04     chans sia per leis aders · e qar

05     li platz qieu en anz sa lau?or ·

06     en mon chantar mendon gaug

07     e paor · qar sos pretz uol trop

08     saui lauzador ·

09     

10     PEr qe nom par qe poges deuezir ·

11     son cortes pretz qe tan aut es

12     aders · qom non ditz uer qe no(n)

13     semble plazers · e trueb e(n) leis

14     itan de ben adir · qe sofrachos

15     mi fai sens daondansa · p(er) q(i)eu

16     men lais qe non dic mos sabers ·

17     con ia poges retraire sa ualor ·

18     qe de bon pretz atriat lo meil

19     hor · e dels amanz lo plus fin

20     amador ·

21     

22     PEro ren al non ai mas lo dezir ·

23     non ai doncs pro non es granz

24     mos poders · si es daitan men

25     es donatz lezers · e doncs p(er) qem

26     uueilh de plus en antir · q(a)r sos

27     bels ris am sa bella semblansa ·

28     mi pais mos ueilhs tan mag(ra)

29     dal uezers · mas un conort ay

31vA

01     qem mou de follor · qades mi

02     par qem uueilha dar samor ·

03     qan uolu uas me sos plens ue

04     ilhs de dousor ·

05     

06     EDoncs domna pos mais non

07     puesc suffrir · los mals q(i)eu trac

08     per uos matis e sers · m(er)ce na

09     iatz qel mon non es auers · qe

10     senes uos me poges en reqir ·

11     e qan uos uei souen nai gran

12     duptansa · qar uos mi fas obli

13     dar non chalers · mas ieu q(i) sen

14     la pena e la dolor · nous oblit

15     ges anc i tenc nueg e ior · los

16     ueilhs el cor si qe nols uir ail

17     hor ·

18     

19     ANc ren non dis qe non te(m)seis

20     failhir · uas leis tant es atu

21     ratz mos uolers · mas der en

22     an no mo tolra temers · qieu

23     sai qel fuecs sa braza per cobrir ·

24     el dieus damor am nafrat de

25     tal lansa · qe nom ten pro se

26     iornars ni iazers · qanz desam

27     par per mi dons cui azor · tal

28     qi ma fach gran ben e grant

29     honor · mas ben deuom ca(m)iar

31vB

01     bon per meilhor ·

02     

03     

04     

05     

06     

07     

FqMar 155.21 (M 51)         

08     Folqe de marseilha .

09     SI tot mi sui atart a

10     perceubutz · aisi co(m) cel

11     qa tot perdut e iura ·

12     qe mais non iog a gran bo

13     na uentura · mo dei tener q(a)r

14     me sui conogutz · del grant

15     engan qamors ues mi fa?ia · qa bel se(m)blan ma te(n)gut en fadia ·

16     mais de detz anz a lei de mal

17     deptor · qades promet e ren no(n)

18     pagaria ·

19     

20     Ab bels semblans qe falsamors

21     adutz · satrai ues leis fols amanz

22     e satura · qol parpailhos qa

23     tan folla natura · qel fer el

24     foc per la clartat qe lutz · mas

25     ieu men part e segrai autra

26     uia · sui mal pagatz qestiers

27     no men partria · e segrai laip

28     de tot bon sofridor · qi sirais

29     fort si co(m) lieu sumelia ·

30     

32rA

01     PEro nous pens si ben sui irascutz ·

02     ni fatz de leis en chantan ma

03     rancura · q(i)eu diga tan q(e) sem

04     ble desmezura · mas ben sap

05     cha qa son ops sui perdutz ·

06     qanc sobre fren non uolc me

07     nar un dia · anz me fes far

08     mon poder tota uia · e anc se(m)

09     pre cauals de gran ualor · qil

10     biurda trop souentz cueilh

11     feunia ·

12     

13     FEls for ieu ben mas sui men

14     atengutz · qar qa plus fort de

15     si fai desmezura · fai gran

16     foldat neis en gran aue(n)tura ·

17     es de son par qesser en pot ue(n)

18     cutz · e a plus freuol de si fai

19     uilania · per qanc nom plac

20     ni platz sobranzaria · pero e(n)

21     sen deuom gardar honor ·

22     qe sen aunit non pretz plus

23     qe follia ·

24     

25     AMors per so men sui ieu rete(n)

26     gutz · de uos amar qe mais

27     non aurai cura · qaissi co(m) ma

28     is prezom laia penchura · qa(n)

29     es de loinh qe pueis qes pres

32rB

01     uengutz · prezaua mais

02     uos qan nous conosia · e sanc

03     uos uuelc mais naic qieu non

04     qeria · qaissi mes pres con al fol

05     qeridor · qe qes qaurs fos tot

06     so qel tocaria ·

07     

08     BEl aziman samors uos destre

09     inhia · ez en totz temps ieu uos

10     conseilheria · qe uos nenbres

11     qan nay ieu de dolor · ni qan

12     de ben ia plus nous encalria ·

13     

14     E Plus leial sab los hueilhs uos

15     uezia · aissi con fatz ablo cor

16     tota uia · so qieu ai dich porri

17     auer ualor · qieu qier co(n)seilh

18     e conseilh uos daria ·

19     

FqMar 155.11 (M 52)         

20     Folqe de marseilha .

21     IA nos cugom qieu chan

22     ge mas chanzos · pos nos

23     camia mos sens ni ma ra

24     zos · qar sim iauzis damor ieu

25     men lau?era · mas qen me(n)tis

26     nom seria nulls pros · atressi(m)

27     ten con si fos enbalansa · des

28     esperat ab un pauc desperansa ·

29     pero nom uol del tot laissar

32vA

01     morir · per qem puesca pl(us)

02     souen far auçir ·

03     

04     Mas aras uei so qieu non cugiei

05     fos · qieu sui tornatz de mi me

06     zeis ielos · contra midons q(i)eu

07     non la cortegera · mas tot co(n)

08     seilh qazamor si a bos · nai asai

09     at e pos res nomen ansa · tot

10     li farai de dezamar senbla(n)sa ·

11     ay las qai dich iam cuiaua

12     cubrir · e doncs uei mais sap il

13     tot mon albir ·

14     

15     DOnna ben uei qe nom ual

16     uchazos · qamors non uol q(i)eu

17     ia sia çinhos · per merceus p(re)c

18     qe non men lais enqera · tant

19     es mos cors de uostramor cochos ·

20     uueilhatz sius plai complir

21     ma deziransa · qom ditz qieu

22     ai dautramor benanansa · e qi

23     eu poges cubertamenz iauzir ·

24     el bruis uenges de lai on sol ue

25     nir ·

26     

27     DOnnaesperansae paor hai p(er) uos ·

28     qar men conort e aras sui dop

29     tos · perol paor tem qe trop ma po

32vB

01     dera · mas un conort hai damo(r)

02     a sazos · qe a mo(n) cor tol manta

03     malanansa · qieu uei faillir

04     mantz per qieu nai dupta(n)sa ·

05     qel faillimen dautrui tainh

06     qom si mir · per qom si gar si

07     meteus de faillir ·

08     MAs ben conosc qe grans mell

09     hurazos · es de tort fach qant

10     hom nes oblidos · iamais am

11     ors a tal tort nom menera · se

12     ieu poges tornar dezamoros ·

13     qab tal poder me donet sa co

14     indansa · qe pieg no(n) poc donar

15     de malanansa · e fai esfortz

16     qi sap ensems suffrir · irab po

17     der de sel qel uol delir ·

18     AI na po(n)sa qal esfortz faz p(er) uos ·

19     qaniam conort ni hai nuilha

20     legra(n)sa · q(e)l mortz de mo(n) sein

21     hor me dezenansa · qar uos sa

22     bes qel sauia chauzir · cui de

23     uiom honrar ni car tenir ·

24     

25     ANaziman uai palis ez enansa ·

26     ezantos temps e ditz lur ses

27     duptansa · qe totz aitals sui

28     con ieu eis albir · qom no men

29     pot p(er) nul fach e fadir ·

33rA

Peirol 366.27a (M 53)         

01     Folqe de marseilha .

02     POs entremes me sui

03     de far chanzos · ben

04     dei gardar qe fols

05     motz noi entenda · e sieu dic

06     re qe mi dons en grat pre(n)da ·

07     ben men sera rendutz bos gier

08     dos · et er grans tortz si mos cha(n)s

09     non es bos · per qe qar ill ma

10     dat elart el geinh · e so qieu

11     fatz non dei metre en desdeinh ·

12     

13     ANc nulls amanz per sidons no(n)

14     sofri · tan gran dolor ni tan

15     gran malanansa · per m(er)cel

16     prec qem don aital pesansa ·

17     sil no(n) a cor qes meilhor en ues

18     mi · per qe uenges plus uiatz

19     alafi · cassatz ual mais morir

20     al mieu semblan · qe tos te(m)ps

21     uiure en penae en afan ·

22     

23     ESi tot mes de semblant er

24     gueilhos · non ai poder q(e) ues

25     autra mentenda · qel cors el

26     hueilh me mostron q(i)ell mi

27     renda · tan magrada de sas

28     bellas faissos · e qant ieu me(n)

29     cug partir no mes pros · qel

33rB

01     sieus amors mes denan qem

02     ateinh qim fai tornar uas leis

03     tan mi destreinh ·

04     

05     LOinh mes dels hueilhs mas

06     del cor mesta pres · cella p(er) cui

07     souen plang e sospire · qe on

08     plus nai dafan e de martire ·

09     dobla lamors e creis e nais ades ·

10     e qar soi sieus no cug qe men

11     ganes · e fimen tan el sieu en

12     seinhamen · per qai respieg

13     q(e)m aura chausimen ·

14     

15     CHansoneta uaiten tot dreg

16     cami · lai amidons en cui ai

17     mesperansa · e digas li caia qal

18     qe menbransa · de mi qar lam

19     ses enian ab cor fi · antz p(er) ma

20     fe des lora qieu la ui · non ai

21     mudat ni caniat mo(n) talan ·

22     ans lam ades e la doptelablan ·

23     

24     BEn fera sen se deleis mi luinhes ·

25     ams qem laisses ala dolor auci

26     re · mas amors uol qieu sia fra(n)cs

27     suffrire · e ia per ren no(n) aialcor

28     engres · anc dieus no(n) fes home

29     qi ben ames · qe non creses ma

33vA

01     is amor qe son sen · per qe ma

02     uen afar son mandamen ·

03     

04     

05     

06     

07     

FqMar 155.8 (M 54)         

08     Folqe de marseilha .

09     EN chantan mauen

10     a menbrar · so qieu

11     cug chantan oblidar ·

12     mas per so chan qoblides la do

13     lor · el mal damor · qar on pl(us)

14     chan mieilh men soue · qa la

15     boca nulla res no maue · mais

16     sol merce · per qes uertatz e se(m)

17     blam be · qintz el cor port do(m)na

18     uostra faiso · per qautra part

19     no uire ma raso ·

20     

21     E Pos amors mi uol onrar · ta(n)

22     qel cor uos mi fa portar · per

23     merceus prec qem gardes de

24     lardor · qieu uai paor · de uos

25     mout maior qe de me · e pos

26     mos cors domna uos a dinz

27     se · si mals len ue · pos dinz iest

28     soffrir lo coue · e p(er) so fas del

29     cor so qeus er bo · el cor gardas

33vB

01     si con uostra maiso ·

02     

03     QEl garda uos e ten tan car · q(e)l

04     cors enfa niesci semblar · qel

05     sen met loinh e la ualor · si

06     qen error · laissalcors pel sen

07     qem rete · qom mi parlla

08     mantas ues sesdeue · qieu no(n)

09     sai qe · e qim saluda n(on) aug

10     re · e ia per so nulls hom no

11     mo chaiso · sim saluda se ieu

12     mot noli so ·

13     

14     PErol cors no si deu clamar · del

15     cor per mal qel sapcha far ·

16     qe tornat la al plus onrat se

17     inhor · e tout dailhor · on tro

18     bet enian e nofe · mas dretz

19     torna uas son seinhor ancse ·

20     per qieu non cre · qem deinh

21     si m(er)ces nom mante · qill e(n)

22     trel cor tan qen luec dun ric

23     do · deinh escoutar ma ueraia

24     chanzo ·

25     

26     E Si la deinhas escoutar · do(m)na

27     merce deurai trobar · pero

28     obs es qe oblit sa ricor · lais

29     salausor qieu nai dich e di

34rA

01     rai iasse · pero ben sai mos lau

02     sars pro nom te · com qem m

03     alme · qar lardors mi creis

04     em reue · el fuecs qieu sai qe

05     creis a granbando · e som nol

06     toc mas en pauc de saso ·

07     

08     MOrir puesc ben · naziman q(i)eu

09     nom clam de re · neis sim do

10     blaual mals daital faisso ·

11     con doblal pointz del taolier p(er)

12     razo ·

13     

FqMar 155.9 (M 55)         

14     Folqe de marseilha .

15     FIn amors a cui me sui

16     datz · el gens terminis

17     amoros · chascus da

18     qestz mes ochaisos · don dei

19     esser enamoratz · per qes dretz

20     qe ab lur auon · fassa conoisser

21     en chantan · con ieu sui fatz

22     al lur coman ·

23     

24     QAr mieilh sai suftertar e(n) patz ·

25     si qe mos uolers nos descos ·

26     e par ben ia per als non fos ·

27     mas qar am e no sui amatz ·

28     e ia cill don chan no maon ·

29     si totz iornz no(n) uau meilhu

34rB

01     ran · de leis amar se nes enian ·

02     

03     PEr qieus prec qen m(er)se maiatz ·

04     ses tort q(i)eu anc no(n) ac uas uos ·

05     e sil dretz qes tan caballos · no(n)

06     pot ualer humelitatz · mi ua

07     ilhab uos domnae maon · qar

08     null dretz non a ualor gran ·

09     lai on forza fai son talan ·

10     

11     QAisi mes al cor segellatz · uostre

12     rics pretz uerais e bos · per q(i)eu

13     no sui ges poderos · qem biassi

14     uas autre latz · ni no(n) uueilh

15     ia qaltra maon · mas uos do(m)na

16     per qi ieu chan · e am e desir

17     e reblan ·

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

34vA

GlMont 225.10 (M 56)         

01     Montainhagol .

02     NUlls hom non ual

03     ni deu esser presatz ·

04     saitan con pot en

05     ualor non enten ·

06     qom deu ualer segon qes sa

07     rictatz · o sauida noil fai mas

08     aunimen · doncs qiben uol a

09     uer ualor ualen · aien amor

10     son cor e sesperansa · qar amors

11     fai far rics faitz da gradansa ·

12     e fai uiure home adrechame(n) ·

13     e donaioi e toll tot marrim(en) ·

14     

15     QAr ieu no tenc ges p(er) enamo

16     ratz · cells qazamor uan ab

17     galiamen · qar no(n) ama ni deu

18     esser amatz · hom qi sidons

19     prec de nuilh failhimen · qa

20     mantz no deu uoler per null

21     talen · ren qasidons tornes a

22     malestansa · qamors non es

23     res mas aqo qen ansa · leis cui

24     ben uoll mama coralmen · e

25     qin qier als lo nom damor

26     desmen ·

27     

28     QAr ges li pro eltemps qezes pas

29     satz · nozercauon damor mas

34vB

01     lonramen · e las donnas e(n) cui

02     era beutatz · non feran fag per

03     re desauinen · adoncs eran el

04     las ez ill ualen · chascuns siuals

05     entendien onransa · mas era

06     uei prez tornat en balansa ·

07     ellamador an autrente(n)dem(en) ·

08     don sors blasmes e danz a ma(n)

09     ta gen ·

10     

11     PEro anc mi non sobret uo

12     luntatz · tan qieu uolges null

13     fag aunidamen · de la bella a cui

14     mi sui donatz · nim tenria nul

15     plazer per plazen · qa leis tor

16     nes anull enuezilmen · nim

17     poiria per ren dar alegransa ·

18     de ren qa leis torn es a malesta(n)

19     sa · qar fins amans deu uoler

20     per un .c. · mais de sidons qel

21     sieu en antimen ·

22     

23     ARa serai per tot los plus blas

24     matz · dels amadors daqest ca

25     stiamen · e per cellas on rein

26     ha falsetatz · qar an lur cor en

27     so qieu las repren · qar parso

28     niers es del mal qil consen ·

29     e totz mals homs ha de tot ben

35rA

01     pesansa · el sauis deu gardar

02     lo foll derransa · per qieu cha

03     stic cells qamon falsamen ·

04     e si peza a lur ami es gen ·

05     

06     ALs castellans fai dieus tan do(n)

07     ramen · qill an ades rei de p(re)z

08     e donransa · ell miells del mo(n)

09     mas ar nan meilhuransa ·

10     qill lan iouen de iorns e

11     ueilh de sen · a cui plaz mais

12     donar qacell qo pren ·

13     

GlMont 225.2 (M 57)         

14     Montainhagol .

15     ARab lo coinde pascor ·

16     qan uei debella color ·

17     flors per uergiers e

18     per praz · e aug chantar daus

19     totz laz · los auzelletz per dous

20     sor · uueilh far ab coindia · cha(n)

21     ço tal qe sia · plazenz als en a

22     moratz · e amidons maiorme(n) ·

23     qem donaen trobar engieinh ·

24     

25     BEn deuon li amador · de bon

26     cor s(er)uir amor · qar amors no(n)

27     es peccatz · anz es uertutz qels

28     maluatz · fai bons ell bon son

29     meilhor · e met hom en uia ·

35rB

01     de ben far tot dia · e damor

02     mou castitatz · qar qin amor

03     ben senten · non pot far q(e) pu

04     eis mal reinh ·

05     

06     E Pos tant ha de ualor · amors ben

07     fan gran follor · las donnas

08     on es beutatz · qar non amo(n)

09     los p(re)satz · pos o conoisson enlor ·

10     qar pueis lor plairia · iois e cor

11     tezia · e canz e totz bells solatz ·

12     mas grieu faran tan de sen · sa

13     mors non las i enpeinh ·

14     

15     AMors de uos faz lauçor · qamar

16     mi faz la gencor · don mi son

17     tan aut puiatz · qel morirs ne

18     is mes onratz · tan es de nobla

19     ricor · e sieu ioi nauia · sai qe

20     non morria · anz uiuria gen

21     pagatz · si non lai morrai bre

22     umen · qieu lam tan qel cor

23     me steinh ·

24     

25     QIue la fresca color · de uos bella

26     cui ador · ells hueilhs uairs elscills

27     delgatz · de natural respla(n)dor ·

28     totz homs port feunia · qius

29     esgaramia · e ieu las a cui mais

35vA

01     plaz · mueir qan uei uostre cors

02     gen · denueia tan mi destreinh ·

03     

04     FIs prez deschairia · si nol soste

05     nia · le reis castellans onratz ·

06     qe fai totz sos faitz tan gen ·

07     qenren non cal qom lenseinh ·

08     

ElBarj 132.4 (M 58)         

09     Nelias de bariol .

10     BEn deu hom so(n) bon

11     seinhor · amar e ser

12     uir · e onrar e obedir ·

13     a tota sonor · e d(e) mal

14     seinhor ses merce · qi poinhal

15     sieus endesfaire · si deu hom q(i)

16     pot estraire · pos sos s(er)uicis pro(n)

17     noill te ·

18     

19     ATresis deuhom damor · per bo(n)

20     dreg partir · pos uei qe non po

21     iauzir · nil ual nil socor · p(er) qem

22     part forsat em recre · damor

23     cui fui merceiaire · qanc un

24     iorn non uolc ben faire · ni ac

25     anc iauzimen de me ·

26     

27     PArtitz mi sui de lerror · em qem

28     sol tenir · amors e del lonc de

29     zir · qe nom sen dolor · e si tot

35vB

01     naic del mal gran re · e dels bes

02     nom lasi gaire · mos danz mes

03     grieus per retraire · aitan li

04     port debona fe ·

05     

06     IAmais semblan trichador · nom

07     poiran auçir · ni no mi faran

08     langir · hueilh galiador · qar

09     folls es qi sos folls hueilhs cre ·

10     mantas ues a mon ueiaire · e

11     folls qi trop es garaire · de so q(e)

12     noilh tainh nil coue ·

13     

14     AL ualen emperador · uueilh mo

15     strar e dir · qe tot met dieus

16     en azir · fors son s(er)uidor · e pos

17     dieus lla donat de qe · s(er)uan la

18     drez emperaire · qoms el mon

19     no pot estraire · mas tan qan

20     naura fag debe ·

21     

22     COntessa biatriz ben cre · q(e)n uer

23     puecs dir e retraire · qell me

24     ilher estz ell bellaire · de laut(ra)s

25     donnas qom ue ·

26     

27     EZ en blacatz nos recre · damor ni

28     sen uol estraire · anz ual mais

29     q(e) n(on) sol faire · e meilhuratz es so q(e) te ·

36rA

Peirol 366.2 (M 59)         

01     Nelias debariol .

02     ATresi qol cisnes fai ·

03     qan deu morir chan ·

04     mas daitan genser

05     morrai · e ab mens dafan · gen

06     matengut amors en laz · e ma(n)tz

07     trebailhs nai sufterratz · e pel ioi

08     q(e) aras me(n) ue · no tem mal ma

09     fan en re ·

10     

11     EDoncs qal conseilh penrai · qa

12     des mueir aman · e secors nom

13     uen de lai · on mei sospir uan ·

14     pero no part mas uoluntatz ·

15     sitot men sui desesperatz · pe(n)

16     siu e cossiros mi te · cella don

17     plus fort mi soue ·

18     

19     TAn bella donna non sai · dieus

20     per qe lam tan · qe ia no li auze

21     rai · dire mon talan · gen ma

22     cueilh e ma bon solatz · e del pl(us)

23     sui na conseilhatz · qe sieu li

24     clamaua merce · tem q(e) pueis

25     si gardes de me ·

26     

27     PReiars lai on no seschai · torna

28     en huei gran · ses parllar la p(re)

29     ierai · e com asemblan · (et) ill e(n)

36rB

01     tendra o sill plaz · qen aissi do

02     blal iois el gratz · qant uns cors

03     ab autre saue · e qant ho(m) ses

04     qerre fai be ·

05     

06     PRoeçab fin prez uerai · trai amo(r)

07     enan · fals parages la dechai ·

08     qell ric son truan · qe tantz ni

09     ha dels rics maluatz · per qel se

10     gles nes peiuratz · e donna qi

11     fin prez mante · nols am per

12     ricor sals noi ue ·

13     

14     CHansos ala bella uai · no(n) per q(e)

15     lol man · e pos li lo mal qieu

16     trai · direses tot dan · e di lim

17     qa leis ses donatz mos cors e de

18     tot autreiatz · sieus sui e sieus

19     serai ia se · morir puesc p(er) ma

20     bona fe ·

21     

22     BOna donna on qeus siatz · io

23     is si ab uos eioi aiaz · qieu non

24     uos aus clamar merce · mas

25     siuals pe(n)sar mo puesc be ·

26     

27     

28     

29     

36vA

PoFabre 376.1 (M60)         

01     Fabres duxell .

02     LUecs es qom si deu alegrar ·

03     e sieut tot non sui amaire ·

04     si uueilh ieu esser cha(n)taire ·

05     e aluec mo(n) saber mon

06     strar · qieu dic q(e) ricors

07     ni auers · non ual saber qi la

08     uia · qar dapenre cascun dia ·

09     creis als plus sauis lurs uolers ·

10     

11     SEs mezura sens ni sabers · no(n)

12     ual ni grans manentia · pe

13     ro luecs es qe seria · dans trop

14     gardars e reteners · luecs es qo(m)

15     deu outra passar · luecs de par

16     lar luecs de taire · luecs de do

17     nar luecs destraire · luecs de sen

18     luecs de folleiar ·

19     

20     QI son bon prez uol tener car ·

21     non sia folls ni gabaire · qar

22     fols es qi uol retraire · so qe sap e

23     fai acelar · e folls qi uol dir totz

24     sos uers · e fols qi en fol si fia ·

25     folls qi failh e nos chastia · e fols

26     qi sec totz sos uolers ·

27     

28     CHascuns deuentendren plaser ·

29     gardan si de uilania · e qe fasa

36vB

01     chascun dia · de ben segon qes

02     sos poders · qan pos qes uol des

03     mesurar · sos prez non pot du

04     rar gaire · qar mesuraensein

05     ha faire · so per qe bos prez uol

06     durar ·

07     

08     QI gran cor ha de largear · saber

09     deu don o po traire · non dic qo(m)

10     si deiae straire · de ualer ni nos

11     tainh a far · grans afans es lo

12     conqeres · mais li gard es ma

13     istria · e qi pert per sa follia · no

14     sap qals maltrach es qerers ·

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

37rA

BnVent 70.1 (M 61)         

01     Chansos qe fes bernard daue(n) .

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     AB ioi mou lo uers

13     e comenz · e ab ioi

14     reman e fenis · e

15     sol qe bona fos la

16     fis · per bon tenc lo comen

17     samenz · per la bona comen

18     sansa · mi uen iois e alegra(n)sa ·

19     pero deu hom la bona fin g(ra)

20     zir · qar totz bons fatz uei lau

21     zar al fenir ·

22     

23     SI ma podera iois e uenz · me

24     rauilhaes con ho sofris · qieu

25     non dic ni non esbruis · per

26     qieu sui tan gais e iauzenz ·

27     qa grieu ueires finamansa ·

28     ses paor e ses duptansa · q(a)des

29     tem hom uas zo qama fail

37rB

01     hir · per qieu no maus de par

02     lar enardir ·

03     

04     NOn es enueiz ni failhimenz ·

05     ni uilania so mes uis · mas

06     dome qan si fai deuis · dautrui

07     amor e conoisenz · enoios e

08     quis enansa · de far ennuei

09     ni pesansa · chascus siuol de

10     son mestier formir · mi con

11     fondetz e uos no(n) uei iauzir ·

12     

13     BEn couen a domnardimenz ·

14     entrauols gens e mals uezis ·

15     qar se bos cors no la fortis · gri

16     eu pot esser pros ni ualenz · pe

17     ro prec naia menbransa · la

18     bellae n cui ai fiansa · qe nos

19     camie per pauraulas nis uir ·

20     qel enemics fatz denueia mo

21     rir ·

22     

23     IA sa bella boca rizenz · non cugi

24     ei baissan mi trais · qar ab un

25     dous baissar mauçis · sab un

26     autre no mes garens · qatresi

27     mes per semblansa · con de pe

28     leu la la(n)sa · qe del sieu colp no

29     podiom garir · si autra uez no

37vA

01     sen fes referir ·

02     

03     BElla domna uostre cors genz ·

04     e uostre belh hueilh man co(n)

05     qis · el dous esgar e le clars uis ·

06     el uostre bel parlars plasenz ·

07     qar qan ben men pren esma(n)sa ·

08     de beltat nos trueb engansa ·

09     la gencer es qen tot lo mo(n) si

10     mir · o no(n) uei clar dels hueilhs

11     ab qieus remir ·

12     

13     BEl uezers senes duptansa · gar

14     datz con uos pretz en ansa · qe

15     tan sabetz de plazers far e dir ·

16     nulls hom nos pot deuos a

01     mar sufrir ·

02     

BnVent 70.41 (M 62)         

03     Bernard dauentadorn .

04     QAn par la flors iostal

05     uerd fueilh · e uei lo

06     temps clar e sere · le

07     dous chanz dells auzells per

08     brueilh · alegra mo(n) cor e re

09     ue · pos ilhauzell chanton a

10     lur for · ieu qai mais de ioi

11     dinz mon cor · dei ben cha(n)tar

12     qar tut li mei iornal · so(n) ioi

13     e chant qieu no(n) pens de renal ·

37vB

01     QAr cilh del mon qe ieu plus

02     uueilh · e mais am de cor e de

03     fe · au de ioi mos chanz els a

04     cueilh · e mos ditz escout e

05     rete · e somia per ben amar

06     mor · ieu morrai qar de dinz

07     en mon cor · li port amor tan

08     fin e tan coral · qe fals so(n) tut

09     ues mi li plus lial ·

10     

11     TAls ya qi an mais dergueilh ·

12     qan granz iois ni granz bes

13     li ue · mas ieu sui de plus bell

14     escueilh · e plus francs qan

15     dieus mi fai be · mas cor qieu

16     fos damor alor · de lor sui ue(n)

17     gutz tro al cor · merce mi do(n)s

18     non ai par mi egal · tot ai

19     qan uueilh sol qe dieus la

20     mi sal ·

21     

22     DOmna si nos uezon miei hu

23     eilh · ben sapchatz qe mos cors

24     uos ue · e nos dueilhatz plus

25     qieu mi dueilh · qieu sai co(m)

26     uos destreinh per me · e sel

27     gelos uos bat de for · gardatz

28     qe ne uos batalcor · mas sius

29     fa mal uos alui atretal · e ia

38rA

01     ab uos no gazainh ben per

02     mal ·

03     

04     BEn sai lanuech qan mi des

05     pueilh · q(e)el lieg non dormi

06     rai re · lo dormir pert qar ieu

07     lam tueill · domna qar de uos

08     mi soue · qar lai on hom a so(n)

09     tresor · uolom ades tener so(n)

10     cor · per uos ho dic domna do(n)

11     plus mi cal · negus uezer mo(n)

12     bon pensar non ual ·

13     

14     QAn mi menbra co(m) amar su

15     eilh · la falsa de mala merce ·

16     sapchatz qaital ira me(n) tueill ·

17     qa per pauc de ioi nom recre ·

18     domna de cui chant em de

19     mor · ab la bocam metetz el

20     cor · un dous baissar de fin a

21     mor coral · qem don fin ioi

22     em lueinh ira mortal ·

23     

24     SOl dieus mi dons e mo(n) bell

25     uezer sal · tot ai qan uueilh

26     qe no(n) deman ren al ·

27     

28     MOn bell uezer gar dieus dirae d(e) mal ·

29     sil sui de lueinh e d(e) p(re)s atretal ·

38rB

BnVent 70.7 (M 63)         

01     Bernard dauentadorn .

02     ERa non uei luzir so

03     leilh · tan me so(n) escur

04     zit li rai · e ges p(er) aitan

05     no mesmai · cuna clardatz mi

06     soleilha · damor qinz el cor mi

07     raia · e qant autra gen sesma

08     ya · ieu meilhur e ges no(n) sor

09     dei · per qe mos chanz no(n) so(r)deia ·

10     

11     PRat mi semblan gruec e uer

12     meilh · eissamen con el temps

13     de mai · sim ten fin amors co

14     inde gai · neus mi sembla flor

15     uermeilha · e iuiernz cale(n)da

16     maia · qel genzers e li plus ga

17     ia · ma promes qe samor mau

18     trei · sencars nolam dezautreia ·

19     

20     PAor mi fan maluas conseilh ·

21     per qel segle mueir e dechai ·

22     qara sa ioston li saluai · e luns

23     ab lautre conseilha · consi fin

24     amors dechaia · ai maluaza

25     gen saluaia · qi uos ni uostre

26     conseilh crei · damedieu prec

27     qel descreia ·

28     

29     DAqels mi rancur em coreilh ·

38vA

01     qiram fan al cor ez esglai · qar

02     lur pesa del ioi qieu ai · e pos

03     chascus si coreilha · de lautrui

04     ioi ni sesglaia · ieu chant ia pl(us)

05     dreit non aia · qab sol mos cha(n)z

06     uenz e gerrei · cellui qi plus mi

07     gerreia ·

08     

09     IA ma domna nos meraueilh ·

10     sil prec qem don samor nim

11     bai · segon la foldat qom retrai ·

12     farai genta meraueilha · si ia

13     ma colla nimbaia · aser ia co(m)

14     mi retraia · ai qal uos ui e qal

15     uos uei · per benana(n)za qe ueia ·

16     

17     NUeg e iorn pens cossir e ueilh ·

18     e planc e suspir e ma pai · con

19     meilhs mi uai ieu piez trai ·

20     mas uns bons respiez mesueil

21     ha · qem uen al cor e ma paia ·

22     fols sui qe dic qe mal traia ·

23     qar pos tan richamen en uei ·

24     pro ai ab so la lenueia ·

25     

26     FIn amors ab uos ma pareilh ·

27     pero nom coue ni eschai · mas

28     qar per uostra merceus plai ·

29     ben uei qe dieus ma pareilha ·

38vB

01     consi fin amors meschaia · ai

02     domna per merceus plaia · qa

03     iatz de uostramic mercei · pos

04     qe tan gen uos merceia ·

05     

06     BErnatz clama sidons mercei ·

07     per qe tan gen si merceia ·

08     

BnVent 70.25 (M 64)         

09     Bernard dauentadorn .

10     LAi qan uei la fueilha ·

11     ius dels albres cazer · cui

12     qe pes ni doeilha · ami

13     deu bon saber · non cuges q(i)eu

14     uueilha · flor ni fueilha uezer ·

15     pos ues mi sorgueilha · leis qi

16     eu plus uueilh auer · cor ai qe

17     mentueilha · mas no(n) ai ges

18     poder · qades cre ma cueilha ·

19     hon plus mi desesper ·

20     

21     E strainha nouella · podes d(e) mi

22     auzir · qant ieu uei la bella ·

23     qem solia cuilhir · aras no ma

24     pella · nim fai a si uenir · lo

25     cor sout laissella · mi fai d(e) dol

26     partir · dieus qil mo(n) capdella ·

27     mi don de leis iauzir · qar sai

28     sim reuella · noia mas del mo

29     rir ·

39rA

01     NOn aurai mais fiansa · e na

02     gur ni ensort · ni a bonaespe

03     ransa · ma confondut e mo(r)t ·

04     aitan lueinh mi lansa · la bel

05     la cui am fort · qan li qier sa

06     mansa · com sieu llages gra(n)

07     tort · tam mi desenansa · q(e) tot

08     men desconort · mas no(n) fatz sen

09     blansa · qades chant e deport ·

10     

11     NOn sai mais qe dire · mas trop

12     fatz gran follor · qar am ni de

13     zire · del mon la bellazor · ben

14     mi fai aucire · qi anc fes mira

15     dor · qe qan mo cossire · no(n) ai

16     gerer peior · qe ial iorn q(e)s mire ·

17     ni pens de sa ualor · no(n) serai

18     iauzire · de leis ni de samor ·

19     

20     GEs per drudaria · no lam q(a)r

21     nos coue · mas sa leis plazia ·

22     qem fezes qalqe be · ieu li iura

23     ria · e dieu e bona fe · qel ben

24     qem faria · no(n) fos sauput p(er)

25     me · en son plazer sia · qieu

26     sui en sa m(er)ce · sil platz qe m

27     aucia · qieu no mi cla(m) de re ·

28     

29     BEn es dreg qem plainha · qi

39rB

01     eu pert per mo(n) ergueilh · la

02     bona compainha · el solatz qa

03     uer sueilh · petit mi gazainha ·

04     mo(n) fol ardir qieu cueilh · pos

05     uas mi sestrainha · cella qez

06     ieu plus uueilh · ergueilhs di

07     eus uos frainha · qar tan ploro(n)

08     mi hueilh · dretz es qem sofra

09     inha · iois qieu mezeis lom tu

10     eilh ·

11     

BnVent 70.43 (M 65)         

12     Bernard dauetadorn .

13     QAn uei la lauzeta mo

14     uer · de ioi sas alas co(n)

15     tral rai · qi soblidae la

16     issa cazer · per la doussor qal

17     cor li uai · ay las qals enueia

18     men pre · de cui qem ueia iau

19     zion · merauilla ai qar de se ·

20     le cors de dezirer nom fon ·

21     

22     AY las tan cuiaua saber · damo(r)

23     e tan petit en sai · qant ieu

24     damar nom puesc tener · cel

25     la don ia pro no(n) aurai · tout

26     ma mon cor e tout ma se ·

27     e mi meteus e tot lo mon · e

28     qan sim tol no(n) laissa re · mas

29     dezirier e cor uolon ·

39vA

01     DE las domnas mi desesper · ia

02     mais en lur nom fizarai · qais

03     si co(m) las sueilh car tener · tot

04     aissi las descartenrai · pos uei

05     qe null pro no men ue · de leis

06     qem destrui em confon · totas

07     las dot e las mescre · qar sai q(e)

08     totaitals si son ·

09     

10     ANc non agi de mi poder · ni no(n)

11     fui mieus despueis ensai · q(e) li

12     plac qem laisset uezer · en un

13     mirailh qe mout mi plai · mi

14     rals pos mi mirei ente · man

15     mort li sospir de preon · qaisim

16     p(er)dei com perdet se · lo bels nar

17     çius intz la fon ·

18     

19     AIssise fai femna parer · ma do(m)na

20     segon qom retrai · qe so uol q(e)

21     non deu uoler · e so qom li de

22     ueda fai · cazutz sui en mala

23     merçe · e ai ben fach con fols

24     en pon · e non sai per qe sesde

25     ue · mas qe trop pugiei con

26     tramon ·

27     

28     POs a mi dons nom pot ualer ·

29     precs ni merces nil dreg q(i)eu

39vB

01     ai · ni aleis non uen aplazer ·

02     qieu lam iamais no(n) loill di

03     rai · aissim part de leis em re

04     cre · mort ma e per mort li re

05     spon · e uau men pos ill nom

06     rete · en eissill caitius no(n) sai

07     on ·

08     

09     AMors es percluda per uer · mas ieu

10     non o conuc anc mai · qar cel

11     qimais en cuiauer · no(n) a ges

12     doncs on la qerrai · ai qan mal

13     sembla qi la ue · qe sest las ca

14     itiu deziron · qi ia ses leis no(n)

15     aura be · lais morir qen re no

16     laon ·

17     

18     

19     

20     

21     

BnVent 70.4 (M 66)         

22     Bernard dauetadorn .

23     AMors e qeus es ueiaire ·

24     non trobas fols mas

25     qe me · e cuiatz qieu

26     sia maire · e qe ia no(n) trueb m(er)

27     çe · so qem comandest a faire ·

28     ai ieu fag qaissis coue · mas

29     aisso nous esta be · qem fazas

40rA

01     totz temps mal traire ·

02     

03     QIeu am la plus de bon aire · del

04     mon mais qe nulla re · mas

05     ella no mama gaire · no(n) sai

06     per qe sesdeue · las qant ieu

07     men cuch estraire · no(n) puesc

08     qamors mi rete · traitz sui p(er)

09     bona fe · amors ben o puesc

10     retraire ·

11     

12     AB amor mer a contendre · q(e)

13     no men puesc mais tener ·

14     qen tal luec mi fai ente(n)dre ·

15     don ieu nul ben no(n) esper · a p(er)

16     pauc no mi fai pendre · qar

17     sol nai cor ni uoler · mas ieu

18     non ai ges poder · qem puesca

19     zamor defendre ·

20     

21     PEro amors sol deissendre · lai

22     on li uen a plazer · qe pot ben

23     gizerdon rendre · del maltrag

24     e del doler · tan no(n) pot comp(ra)r

25     ni uendre · qe mais nom pu

26     esca ualer · sol ma do(m)nam de

27     inh uoler · e sa paraula ate(n)dre ·

28     

29     QIeu sai ben razon e causa · qe

40rB

01     puesc amidons mostrar · q(e) ges

02     loniamen no(n) ausa · amors a si

03     contrastar · mas amors uentz

04     tota causa · qem uenzet d(e) leis

05     amar · atrestal pot de leis far ·

06     en una petita pausa ·

07     

08     BEn es enueg e gran nausa · de

09     totz temps merce clamar · mas

10     amors qes en mi clausa · nos

11     pot cobrir ni selar · las mos cors

12     non dorm ni pausa · ni pot

13     en un luec estar · ne ieu no(n) o

14     puesc durar · si la dolor nom

15     soausa ·

16     

17     DOmna nulls homs nos pot di

18     re · lo mieu bon cor nil talan ·

19     qieu ai qan de uos cossire · qe

20     anc ren no(n) amei tan · q(e) mort

21     magran li sospire · do(m)na pas

22     sat a un an · no fosson li bell

23     semblan · per qe doblom li cos

24     sire ·

25     

26     NOn fatz mais gabar e rire · do(m)

27     na qan ren uos deman · mas

28     si uos mamasses tan · ben o

29     auengra a dire ·

40vA

BnVent 70.36 (M 67)         

01     Bernard dauentadorn .

02     POs mi preiatz seinhor ·

03     qieu chan ieu chante

04     rai · mas qan cug cha(n)

05     tar plor · manta ues qem na

06     sai · grieu ueires chantador ·

07     ben chant qan mal li uai · uai

08     mi ben donc damor · mout mi

09     eilh qanc no(n) fes mai · e donc

10     per qe mesmai ·

11     

12     Gran ben e grant honor · conos

13     qe dieus mi fai · qieu am la bel

14     lassor · ella mi qieu o sai · mas

15     ieu sui sai allor · e non sai con

16     li uai · so mausi de dolor · qar

17     ochaison non sai · de so uen an

18     nar lai ·

19     

20     MAs pero tan mi plai · qan de leis

21     mi soue · qi qen crit ni qin brai ·

22     ieu non ai nuilha re · tan dou

23     samen matrai · la bella l cor

24     a se · qe tal ditz qieu sui lai · e

25     o cuia e cre · ges de sos hueilhs

26     non ue ·

27     

28     AMors e qe farai · e garrai ges

29     ab te · per ma fe ieu morrai ·

40vB

01     del dezirer qim te · sil bella lai

02     on iai · nom asis tan lonc se ·

03     qieu la tengae la bai · e lestre

04     inha uas me · son gen cors gai

05     e le ·

06     

07     GEs damor nom recre · per mal

08     ni per afan · e qan dieus mi

09     fai be · nol refui nil soan · e qa(n)t

10     autre mi ue · sai sofrir lo mas

11     san · qar al saui coue qe san ·

12     ades loinhan · per mieilhs sa

13     ilhir enan ·

14     

15     BOna domna merce · del uo

16     stre fin aman · qeus am de

17     bona fe · qanc re no(n) amei

18     tan · man iontas ab cap cle ·

19     uos mautrei em coman · e

20     si locs ses deue · fassatz mun

21     bel semblan · qe mon nai gran

22     talan ·

23     

24     MOn escuder e me · ai en cor e ta

25     lan · qam dui annem truan ·

26     

27     E Ill amen ab se · so qe plus lla

28     talan · ez ieu mo(n) aziman ·

29     

41rA

BnVent 70.27 (M 68)         

01     Bernard daue(n)tadorn .

02     LOnc temps a qieu no(n)

03     chantei mai · ni saupi

04     far chaptenemen · mas

05     ar no tem ploia ni uen · antz

06     sui entratz en cossire · co poges

07     bos motz assire · en un uers qai

08     apedit · si tot nos par flors ni

09     foilha · miells me uai q(e)l te(m)ps

10     florit · pos lamors qieu ta(n) uu

11     eilh mi uol ·

12     

13     LAbor ai gent sotil e gai · qanc

14     hom no ui tan auinen · pretz

15     e beutatz ualor e sen · a trop ma

16     is qieu non sai dire · res no(n) es

17     de leis a dire · cab sol qil fezes

18     tan dardit · cuna ues lai os

19     despueilha · me meses en luec

20     aizit · em fezes del bratz latz

21     al col ·

22     

23     SI nom manda lai on il iai · on

24     ieu remir lo sieu cors gen ·

25     a qal ops ma fag de nien · ai

26     las con mueir de desire · uol

27     mi doncs mi dons aucire · qar

28     lam o qe iai chausit · aram fa

29     sa so qes uueilha · tro son

41rB

01     talen naia complit · qieu no(n)

02     planc si tot mi dol ·

03     

04     EL mon tan bon amic no(n) ai ·

05     fraire cozin ni paren · qe sim

06     uai mon ioi en qeren · qinz en

07     mon cor no lazire · e si me(n) fas

08     escondire · no sen tenga per

09     trait · no(n) uueilh lausengier

10     macueilha · iosta si nim moua

11     tal crit · per qieu mi lais morir

12     de dol ·

13     

14     TOtz mi desconosc tan bem uai ·

15     e som sabiaen cui menten · ni

16     auses far mon ioi paruen ·

17     del mieilh del mon sui iau?i

18     re · e sieu sai chantar ni rire ·

19     tot mes de lai per escarit · qen

20     ren nom sen mal qem doilha ·

21     tan ma iois pres esazit · no sai

22     si sui aqel qi sol ·

23     

24     PEr sol lo bel semblan qem fai ·

25     qan luec ma sazon consen ·

26     aitan de ioi qe sol mon sen ·

27     souen sailh e uolu e uire · e

28     sai ben qan la remire · qanc

29     hom plus bella non uit · per

41vA

01     merceill prec qe ma cueilha ·

02     e pos ma tan enreqit · no(n) sai

03     qim dona ni qim tol ·

04     

05     

06     

07     

08     

BnVent 70.29 (M 69)         

09     Bernard dauetadorn .

10     LE rosinhols sesbaudeia ·

11     iosta laflor el uerian ·

12     e pren men tan gran

13     en ueia · qieu no puesc mudar

14     no chan · e non sai de qe ni de

15     cui · qar ieu no(n) am me ni au

16     trui · e fatz esfortz qar sai fa

17     ire · bon uers e non sui amaire ·

18     

19     MAis adamor qi domneia · ab

20     ergueilh e ab enian · qe cell

21     qi tot iorn so pleia · nis uai

22     trop humilian · qa penasuol

23     amors cellui · qes francs e sis

24     si con ieu sui · so ma tout tot

25     mo(n) afaire · qar no sui fals

26     ni trichaire ·

27     

28     QAissi co(m) le rams se pleia · lai

29     on le uentz lo uai menan ·

41vB

01     sui enues leis qim gerreia ·

02     aclis per far son talan · per

03     aisso ma follaemdestrui · don

04     almal linhage redui · qambs

05     los hueilhs li don atraire ·

06     sautre tort mi po retraire ·

07     

08     NUls homs non ditz qi la ueia ·

09     son bel uis ni son semblan ·

10     qel diga qil auer deia · felo(n)

11     cor ni mal talan · mais laiga

12     qi suau sadui · es peier q(e) cella

13     qibrui · enianz es qi de bon

14     aire · fai semblan e no(n) es ga

15     ire

16     

17     DE totz luecs on il esteia · me

18     destueilh em uau luinhan ·

19     e per so qe no(n) laueia · pas li

20     mos hueilhs claus denan ·

21     bes uenia de mi e sesdui · qab

22     eis los sieus tortz mi condui ·

23     mas cuia si ben le laire · q(e) tutz

24     sian siei confraire ·

25     

26     IA non er si tot mi gereia · q(e)n

27     qer simes lag noilh man ·

28     qe grieu mes qaissim recreia ·

29     ni perga tan long afan ·

42rA

01     a sos ops mi gart e mestui ·

02     e si non em amic amdui ·

03     nom sembla ni mes ueiaire ·

04     qautramors lo cor mesclaire ·

05     

06     

07     

08     

09     

BnVent 70.21 (M 70)         

10     Bernard daue(n)tadorn .

11     GEs de chantar nom

12     pren talans · tan me

13     peissa de so qe uei · q(e)

14     metres soliom enans · co(m) ages

15     pretz honor e lau · mas era

16     no(n) uei ni no(n) au · qom parle

17     de drudaria · per qe prez e cor

18     tesia · e solatz torn e(n) nocaler ·

19     

20     DEls baros comensa lenians ·

21     qus no(n) ama per bona fei · per

22     so en sec als autrels dans · e ne

23     gus hom de lur nous iau · ni

24     amors no reman per au · qar

25     ben leu tals ameria · qe sen

26     ten qar nos sabria · a ghisa

27     damador captener ·

28     

29     PEr re non es hom tan p(re)sans ·

42rB

01     qon per amor e per do(m)nei · qe

02     da qi mou solatz e chans · e tot

03     qan tainh aprez cabau · nuls

04     hom ses amor ren no uau ·

05     per qieu no(n) uueilh sia mia ·

06     del mon total seinhoria · si ia

07     ioi no sabiauer ·

08     

09     DE midons mi lau cent aita(n)s ·

10     qe no sai dir e llai ben drei ·

11     qe qan pot mi fai bels se(m)bla(n)s ·

12     e sui amics coinde suau · e ma(n)

13     det me per q(e)m nesiau · qe per

14     paor remania · qar ella plus

15     nom fasia · per qieu me stau

16     en bon esper ·

17     

18     DAital amor sui fin amans · do(n)

19     duc ni comte no(n) enuei · e no(n)

20     es reis ni amirans · el mo(n) q(e) si

21     lauia tau · no sen feses rics co(m)

22     ieu fau · e si lausar la uolia ·

23     ges tan dire no(n) poiria · de ben

24     qe mais no(n) sia uer ·

25     

26     BOna domna coindae presans ·

27     per dieu aiaz de me mercei ·

28     e ia no uos annes duptans · de

29     uostramic fin e corau · far

42vA

01     me podes o ben o mau · en la uo

02     stra merce sia · qieu sui ga(r)nitz

03     tota uia · co(m) faza tot uostre

04     plaser ·

05     

06     

07     

08     

09     

BnVent 70.31 (M 71)         

10     Bernard dauetadorn .

11     NOn es mirauilha sieu

12     chan · mielhs de nulh

13     autre chantador · qe

14     mielhs mitral cor uas amor ·

15     e mieilhs son fatz al sieu co

16     man · cors e cor saber e sen · e

17     forsae poder iai mes · sim tira

18     uas amor lo fres · qen ren als

19     mo(n) cor no saten ·

20     

21     BEn es mortz qi damor no sen ·

22     al cor qalqe dousa sabor · e qe

23     ual uiure ses amor · mas per

24     enueig far alagen · ia dame

25     dieu nomair tan · qieu ia ui

26     ua iorn ni un mes · pos ieu de

27     uos serai repres · e damor non

28     aurai talan ·

29     

42vB

01     PEr bona fe e ses enian · am la

02     plus bellae la meilhor · del cor

03     sospir e dels hueilhs plor · mas

04     trop lami per qe ei dan · ieu no(n)

05     puesc mais qamor ma pres · en

06     la carcer en qe ma mes · no(n) pot

07     claus obrir mas merces · e dai

08     cella non trueb nien ·

09     

10     QAnt ieu la uei be mes paruen ·

11     als hueilhs al uis ala color ·

12     qatresi trembli de paor · co(m) fa

13     la fueilha contraluen · non

14     ai de sen plus dun enfan · ais

15     si sui damor entrepres · e do

16     me qaissi es conqes · pot do(m)na

17     far almosna gran ·

18     

19     BOna domna re nous deman ·

20     mas qem prendas a s(er)uidor ·

21     qieu s(er)uirai con bon seinhor ·

22     comsi qe del gizardo man · ues

23     maluostre comandamen ·

24     franc cors gentil humil cor

25     tes · ors ni leos no(n) es uos ges ·

26     qi mauçiaz sa uos mi ren ·

27     

28     AQestamors mi fer tan gen ·

29     al cor duna doussa sabor · cen

43rA

01     uetz mor loiorn de dolor · e re

02     uiu de ioi autres cen · ben es

03     mos mals de bel semblan · qe

04     mais ual mos mals qautre

05     bes · e pos mos mals aitan bo mes ·

06     bo mer lo bes apres lafan ·

07     

08     AI dieus qara fosson trian · li

09     fals e li fin amador · el

10     lausenger el trichador · por

11     tesson corns el front denan ·

12     tot laur del mon e tot large(n) ·

13     i uolgrauer dat sieu lages ·

14     per qe ma do(m)na conoges · ais

15     si com ieu lam finamen ·

16     

17     

18     

19     

20     

BnVent 70.39 (M 72)         

21     Bernard daue(n)tadorn .

22     QAnt lerbaes fresca e

23     la fueilha par · els

24     flors botonon per

25     uerian · el rosinhols autet e

26     clar · leua sauotz e mou son

27     chan · ioi ai de leis e ioi ai dela

28     flor · ioi ai de me e de midons

29     maior · daus totas partz sui

43rB

01     de ioi claus e çins · mas cel es

02     iois qe tot autres iois uens ·

03     

04     TAn am midons el a ten car · e la

05     dopti e la reblan · qe ies d(e) mi

06     non laus preiar · ni re daqo q(i)eu

07     uueilh nol man · pero ben sap

08     mon mal e ma dolor · e qan

09     li platz fai me ben e honor ·

10     e qant noilh platz soffrirai

11     men al meins · qar ieu no uu

12     eilh qab leis sia blasteins ·

13     

14     BEn la uolgra sola trobar · qe

15     dormis o qen fes semblan · a

16     donc llenbleri un douz baisar ·

17     pos tant nom ual qieu loi de

18     man · per dieu domna pauc

19     esplitan damor · uaisen lo te(m)ps

20     e perdem lo meilhor · parlar

21     pogran ab cubers entreseins ·

22     e pos nom ual arditz ualges

23     mi geins

24     

25     SIeu sabes la gen enchantar ·

26     mei enemic foron enfan · qe

27     hom no saubra pensar · ni dire

28     qeus uenges a dan · adoncs iria

29     ieu remirar la gensor · e sos

43vA

01     bels hueilhs e sa fresca color · e

02     baiseral la bocha ses tot sens ·

03     si qe dun mes i paregran los

04     seins ·

05     

06     BEn deuriom domna blasmar ·

07     qant uai trop son amic ta(r)zan ·

08     qe longa paraula damar· es

09     grans enuech e par enian · qa

10     mar pot hom e far semblan

11     ailhor · e gen mentir lai on

12     no(n) ai autor · bona domna ab

13     sol qamar me deinh · ia per m(en)

14     tir ieu non serai ateins ·

15     

16     AIlas con muer de cossirar · q(e) ma(n)

17     tas uetz en cossirtan · qem poi

18     rion lairo(n)s emblar · qieu re

19     non sabria qe fan · per dieu a

20     mor ben trobatz uencedor · a

21     pauc damics (et) ab meins de se

22     inhor · qar una uetz tant mi

23     dons no destreins · ans qieu

24     fos del desirer esteins ·

25     

26     MErauilh me con puesc durar ·

27     qe ieu noilh mostre mo(n) talan ·

28     qant ieu uei mi dons ni lesgar ·

29     li sieu bel hueilh tan be lestan ·

43vB

01     per pauc me teinh qar ieu uas

02     leis non cor · si fera ieu si no(n)

03     fos per paor · qanc no(n) ui cors

04     mielhs tailhat ni de peinhs ·

05     ad ops damar sia tan grieus

06     ni leins ·

07     

BnVent 70.19 (M 73)         

08     Bernard daue(n)tadorn .

09     EStat ai co(m) homes p(er)dutz ·

10     per amor en long o

11     stage · mas eras sui

12     reconegutz · qieu auia fatz

13     follage · qa totz era de salua

14     ge · qar mera de chant recre

15     zutz · e on plus estarai mutz ·

16     mais sera de mo(n) da(m)pnage ·

17     

18     ATal domna mera rendutz · qa(n)c

19     no(n) amet de corage · e sui men

20     tart aperceubutz · qe trop ai

21     fatz lonc badage · hueimais

22     segrai son usage · de cui qem

23     uueilha serai drutz · e trame

24     terai per tot salutz · e aurai

25     mai cor uolage ·

26     

27     TRuan uueilh esser per samor ·

28     e coue cab leis aprenda · pero

29     no ue do(m)neiador · qe mielhs

44rA

01     de mi si entenda · mas bel mes

02     qab leis contenda · qautra

03     nam plus bellae emeilhor · q(i)m

04     ual e maiudaen secor · em fai

05     de s amor esmenda ·

06     

07     AQesta ma fait tan doler · qe

08     platz li qa mercem prenda · e

09     prec la del sieu amador · qel

10     ben qem fera nom uenda · no(n)

11     faza far longatenda · qe lonc

12     terminim fai paor · qe n(on) uei

13     maluatz donador · qa lonc re

14     spieg nos defenda ·

15     

16     MA domnam fon al comensar ·

17     franc e de bella compainha ·

18     per so la dei mais amar · q(e) sim

19     fos fer et estrainha · dretz es

20     qe domna sa frainha · uas cel

21     lui qi a cor damar · qi trop fai

22     son amic preiar · dretz es qa

23     mors li sofrainha ·

24     

25     DOmna pensem del enga(n)nar ·

26     lausengiers cui dieus contra

27     inha · qe tant qant hom lor

28     pot emblar · de ioi aitant sen

29     gazainha · e qe iaus no(n) sen

44rB

01     plainha · lonc temps pot no

02     stramor durar · sol qan luecs

03     er uueilhan parllar · e qan no(n)

04     er luecs remainha ·

05     

06     DIeu lau enqara sai chantar ·

07     mas grat nai anedon esgar ·

08     e cill ab cui sa conpainha ·

09     

BnVent 70.17 (M 74)         

10     Bernard dauetadorn .

11     EN cossirier et en e smai ·

12     sui dun amo(r) qim

13     lassaem te · qe tan

14     non uau ni sai ni lai · qel ades

15     nom tenga en son fre · qara

16     ma dat cor e talan · qe lan qe

17     ses si podia · tal qe sil reis len

18     qeria · auria fach gran ardi

19     men ·

20     

21     AI las caitiu e qem farai · ni qal

22     conseilh penrai de me · qella

23     no sap lo mal qieu trai · ni

24     noli aus clamar merce · fol

25     nesci ben as pauc de sen · ella

26     no(n) qet ameria · ges per nom de

27     drudaria · qans not laisses

28     leuar al uen ·

29     

44vA

01     E Doncs pois atresi morrai · dirai

02     li lafan qe men ue · uers es qades

03     noli dirai · no farai ala mia fe ·

04     si sabia a un tenen · fos tota

05     espainha mia · mais uueilh mo

06     rir de feunia · qar anc men

07     uen en pensamen ·

08     

09     IA per mi non sabra qieu mai ·

10     ni autre nollendira re · qar

11     amics non uol aqest plai · ans

12     pres a dieu qi p(ro) lle(n)te · qieu

13     no(n) uueilh cosi ni parent · qe

14     mout es gran cortesia · q(a)mor

15     per midons maucia · mas ale

16     is no(n) estara gen ·

17     

18     E Donc ella qal tort mi fai · q(i)l

19     no sap per qe ses deue · ben de

20     uinar degra oimai · qieu pert

21     samor e ella me · qalmieu ne

22     sci captenemen · e a la gran ui

23     llania · parqel lenga mostre

24     lia· qant ieu denan leis me

25     presen ·

26     

27     NEgun ioi al mieu noseschai ·

28     qant ma domnam garda nim

29     ue · qel sieus bels douz semblanz

44vB

01     mi uai · al cor qi ma dozem re

02     ue · e saissim dura loniame(n) ·

03     mas sobra sanz li iuraria · q(e)l

04     mon mais nulls ioi no sia ·

05     mas al partir art et ensen ·

06     

07     POs mesage noll trametrai ·

08     ni ami dire nos coue · negun

09     conseilh en me no(n) sai · mas

10     duna re me conort be · ella

11     sap letras e enten · e agrada

12     me qescria · los motz e saleis

13     plazia · legis los al mieu sal

14     uamen ·

15     

16     ES a leis autre dol ne pren · per

17     dieu e per mercel sia · qel bel

18     solatz qe mauria · nom tolla

19     nil sieu parllar gen ·

20     

BnVent 70.44 (M 75)         

21     Bernard dauetadorn .

22     TAnt ai mon cor plen

23     de ioia · totz mies de

24     natura · flors bla(n)ca

25     uermeilhae bloia · me senbla

26     freidura · qab lo uen e ala ploi

27     a · mi uen mauentura · p(er) qe

28     mos pretz montae poia · e

29     mos chanz meilhura · ta(n)t ai

45rA

01     al cor damor · do ioia e de dou

02     sor · qe la nieus mi sembla

03     flor · e liuernz uerdura ·

04     

05     ANnar puesc ses uestidura ·

06     nutz en ma chamisa · qar fin

07     amors ma segura · de la frei

08     da bisa · mais totz hom se des

09     natura · si nous ten de ghisa ·

10     per qieu ai pres de mi cura ·

11     pos agi en qisa · la plus bella

12     damor · don ieu aten grant

13     honor · qar enluec de sa ricor ·

14     no(n) uueilh auer frisa ·

15     

16     DE samistat mes raisa · mais

17     ieu nai fiansa · qe siuals q(i)eu

18     nai conqissa · la bella se(m)blasa ·

19     e ai ne ama deuisa · tan de be

20     nanansa · qe ial ior qieu la

21     urai uisa · no(n) aurai pesansa ·

22     lo cor ai pres damor · qe mos

23     esperitz lai cor · el cors estai sai

24     allor · loinh de lieu enfransa ·

25     

26     IEu nai la bon esperansa · mas

27     petit maonda · qatresi sui en

28     balansa · co(n) la naus en lo(n)da ·

29     del mal trach qim desena(n)sa ·

45rB

01     non sai on mesconda · tota

02     nuech meuir em lausa · de so

03     bre lesponda · pueis trat pena

04     damor · de tristan lamador · qi

05     sofri manta dolor · per iseut

06     la blonda ·

07     

08     AY dieus ar sembles ironda · qe

09     uoles per laire · e uenges d(e) nu

10     ech prio(n)da · lai dintz so(n) repaire ·

11     bella domna iausionda · uost(re)

12     fins amaire · a paors qel cors

13     li fonda · saissill dura gaire ·

14     do(m)na per uostramor · ioinh las

15     mans e azor · gen cors ab fresca

16     color · gran mal mi faitraire ·

17     

18     EL mon non es nulls afaire · do(n)

19     ieu tan cossire · ni tant am de

20     bell retraire · qe de ioi nom

21     uire · e mos semblan nos estra

22     ire · cui qe lo auia dire · si qades

23     mi es ueiaire · qai talen del dire ·

24     talan de mo(n) amor · qe ma(n)tas

25     ues enplor · pero qe meilhor

26     sabor · men an li sospire ·

27     

28     

29     

45vA

BnVent 70.3 (M 76)         

01     

02     

03     Bernard dauetadorn .

04     AMors enqeraus p(re)ge

05     ra · qem fosses plus

06     amorosa · quns paucs

07     bes de sa dolora · qe ren de mal

08     noi paregra · sera nageses m(er)ce ·

09     mas de me no uos soue · mas

10     iem pens qen aissim preinha ·

11     co(m) fes al comenzamen · qa(n) me

12     uis al cor la fla(m)ma · de leis q(e)m

13     fe estar len · qanc nom me(n)des

14     iausimen ·

15     

16     MOn uiu agran alischera · e a

17     dolor angoissosa · cell qi tot

18     ior aseinhora · mala domna

19     qieu mestegra · iausentz mas

20     aissi maue · qe cell cui desir no(n)

21     cre · qieu la(m) tan qa mi coue

22     inha · lonor nil ben qieu na

23     ten · e an tort qals no(n) reclama ·

24     mos cors mas leis solamen ·

25     e so qa leis es plasen ·

26     

27     TOtz temps de leis me lausera ·

28     se iam fos plus amorosa · qa

29     mors qil cor enamora · men

45vB

01     det mais nomescasegra · non

02     plasers mas sabes qe · ieu uei

03     e desir anc se · e sa leis plais

04     qem reteinha · far pot de me

05     son talen · mielhs no(n) fal reis

06     dalarama · qen aissi uai leis

07     seqen · con la fueilha sec lo uen ·

08     

09     TAnt es frescha e bellesera · qa

10     mors nes uas me duptosa ·

11     qar de beutat alegora · bel

12     iorn eclarzis nueg negra ·

13     non dic laus mas mors ma ue

14     inha · sieu non lam de tot mo(n)

15     sen · mas donnamors men li

16     ama · qem fai dir souen e gen ·

17     de uos mant uer auinen ·

18     

19     DOusa res coindete uera · humils

20     franc e ergueilhosa · gençer

21     es qe ops non fora · domna p(er)

22     merceus qeregra · qar mais

23     uos am daltra re · e qer uos m(er)

24     ce de me · qamors tem p(er) uos

25     me steinha · si pietatz nous en

26     pren · e sieu mor qar amors

27     ama · uos cui res no(n) mi deffe(n) ·

28     tem qe fassas failhimen ·

29     

46rA

01     SOuen plor tan qe la clera · nai

02     destreiça e uergoinhosa · el uis

03     sen desacolora · qar nous don

04     iausir me degra · part qe

05     de me nous soue · e nom don

06     dieus de uos be · sieus sai ses

07     uos qom capteinha · qaitan

08     dolorosamen · uiu co(m) sel q(i) mor

09     en flamma · e si tot no(n) fatz

10     paruen · nulls hom mens de

11     iois no sen ·

12     

13     

14     

15     

16     

BnVent 70.13 (M 77)         

17     Bernard dauetadorn .

18     BEncuide de chantar

19     sufrir · mas qar sai

20     el dous temps suau ·

21     era pos negus nosesiau · e pretz

22     e donar uei morir · no(n) pueis

23     mudar nom prenda cura · dun

24     uers nouell ala freidura · q(e)

25     cortz er als autres entrelor ·

26     em coue be pos tan bem uai

27     damor · qaia meilhor solatz a

28     tota gen ·

29     

46rB

01     DOmna uas qal part qem uir ·

02     ab uos sui et ab uos uau · e sap

03     chaz qe de uos me lau · assatz

04     mais qieu non sai grazir · ben

05     conosc qe mos pretz meilhura ·

06     per la uostra bonauentura ·

07     e qar uos platz qem fassas tan

08     donor · lo iorn qem des en baisan

09     uostramor · del plus sieus platz

10     prendetz esgardamen ·

11     

12     AMors aissim fas trassailhir · del

13     ioi qieu ai no(n) ue ni au · ni no(n)

14     sai qem di ni qem fau · cen ues

15     entrop plus mo coissir · qieu

16     degrauer sen e mesura · si nai

17     adoncs mas pauc mi dura · qal

18     reduirem tornal iorn en error ·

19     pero ben sai qe cen ues es damo(r) ·

20     qom qama ben no(n) a gaire d(e)sen ·

21     

22     GRieu en sabrai mo(n) mieilh chau

23     sir · si sas bellas faissos mentau ·

24     qe res mas lausors no(n) abau ·

25     e sa gran beutat escernir · res

26     mais no men desasegura · pos

27     tant es dousa finaepura · gran

28     paor ai on es meza ualor · e lau

29     zengier mondan damor · e di

46vA

01     rai len mout lieu aziramen ·

02     

03     DOnc li deurieu ben seruir · pos

04     uei qe ren gerra non uau · qe

05     ab lausenger mal estau · co(n)

06     me poirai damor iausir · p(er) leis

07     es eras messura · qe serua tota

08     creatura · neis lenemic deu a

09     pellar seinhor · qab gen pallar

10     conqerom mielhs amor · tot

11     lo peior a ops a ben uolen ·

12     

13     AMors cel qeus uolon delir ·

14     son enoios e desliau · e sieus

15     des tan san mi qe qau · nouos

16     pot miels en uillanir · ben co

17     nosc alur parladura · qil rein

18     hon mal contranat(ur)a · cist an p(er)dut

19     uergoinha e paor · partit de

20     dieu tot per sordech damor · e

21     lieu sui fals si mais ab leis (con)te(n) ·

22     

23     

24     

25     

26     

BnVent 70.10 (M 78)         

27     Bernard daue(n)tadorn .

28     BEl mes qieu chan en

29     aqel mes · qan flor e

46vB

01     fueilha uei parer · e au lo chan

02     per broeilh espes · del rosinhol

03     matin e ser · adonc mi par qi

04     eu aia iausimen · dun uerai

05     ioi en qe mon cor saten · qar

06     ieu sai ben qe damor morrai ·

07     

08     AMors e qals honors uos es · ni

09     qals pros enpot escaser · s au

10     sises cellui q aues pres · qen

11     ues uos nos ausamouer ·

12     lag uos esta qar dols de mi no

13     us pren · qama taurai en p(er)do(n)

14     longamen · celeis on ia non

15     cre qem faza iai ·

16     

17     POs uei qe preiars ni m(er)ces · ni

18     (ser)uir nom pot pro tener · per

19     amor de dieu mi feses · ma do(m)

20     na un pauc de saber · qe gran

21     ben fai un pauc de iausimen ·

22     a cell qe trai tan gran mal co(m)

23     ieu sen · e sai si mor recresitz

24     li serai ·

25     

26     GAug nagra gran sil mausi

27     ses · qadonc nagra fatz son

28     plaser · mas le sieus cors fra(n)cs

29     e cortes · lausengier con pog(ra)

47rA

01     ueser · es glai nagra e penede

02     ra sen · ia non crerai no mam

03     cubertamen · mas cela sen uas

04     me per plan essai ·

05     

06     GRan mal mi fai ma bona fes ·

07     qim degra uas midons ualer ·

08     erai failhit emieis pres · per

09     trop amar e per temer · ar q(e)

10     farai · ai las caitiu dolen · qa

11     totz autres de bell acuilhime(n) ·

12     e ami sol dona penaesglai ·

13     

14     EL mon no(n) es mas una res · per

15     qe gran ioi poges auer · ni

16     daicella no laurai ges · ni dau

17     tra no la pueis uoler · qar per

18     leis ai ualor e sen · en sui pl(us)

19     gais entieinh mo(n) cors plus

20     gen · qe sil non fos ia no(n) me

21     seren plai ·

22     

23     

24     

25     

26     

BnVent 70.16 (M 79)         

27     Bernard daue(n)tadorn .

28     COnort era sai ieu be ·

29     qe ges de mi no p(en)satz ·

47rB

01     pos salutz ni amistatz · ni mes

02     sagier no men ue · trop cre

03     qai fatz long aten · el es ben

04     semblantz hueimai · qieu chaz so

05     q(e) autrui pren · pos no me(n) uen

06     auentura ·

07     

08     BEl conort qant mi soue · co(m)

09     sui gen per uos onratz · e qar

10     era moblidatz · a p(er) pauc no mo

11     ir de se · qieu metes uau enqe

12     ren · qem mis de foudat e(n) plai ·

13     qe ia midons sobre pre(n) · de la

14     mia forfaitura ·

15     

16     IEu len colpei daital re · do(n) mi

17     degra saber gratz · mas fe qe

18     dei naluernatz · tot o fis per

19     bona fe · e sieu en amar mes

20     pren · tort a qi colpa me(n) fai ·

21     qe qi en amor qier sen · cell

22     no(n) a sen nimesura ·

23     

24     PEr ma colpa mesdeue · qe ia

25     nosia priuatz · qar uas leis

26     no sui tornatz · per foudatz q(i)

27     men rete · tant ai estat lo(n)ga

28     men · qe de u(er)goinha qieu nai ·

29     no(n) aus auer ardimen · lai on

47vA

01     cill no masegura ·

02     

03     TAnt er gen seruitz per me · sos

04     durs cors fers airatz · entro totz

05     sia dousatz · a blandir e a m(er)ce ·

06     qieu ai ben trobat ligen · qe

07     gota daiga qan chai · fer e(n) un

08     luec tan souen · tro caua la pe

09     ira dura ·

10     

11     QI ben remira e ue · hueilhs e go

12     la front e fatz · qaisi es fina be

13     utatz · res mais ni mens noill

14     coue · cors long dreg e coui

15     nen · gent a fublan coinde

16     gai · qom no po lausar ta(n) gen ·

17     co(m) la sap formar natura ·

18     

19     

20     

21     

22     

BnVent 70.42 (M 80)         

23     Bernard dauetadorn .

24     QAn uei la flor lerba fre

25     scae la fueilha · e aug

26     lo chan · dells auzells

27     pel boscage · ab lautre ioi q(i)eu

28     mai en mo(n) corage · dobla mos

29     iois e nais e crei e brueilha ·

47vB

01     e no mes uis come(n) posca ualer ·

02     sara no(n) uueill amor e ioi a

03     uer · pos tot qant es salegrae

04     sesbaudeia ·

05     

06     IA non crezas qieu de ioi mi

07     recreia · nim lais damar p(er)

08     dan qauer i sueilha · qieu

09     no(n) ai ges en poder qe men

10     tueilha · qamors masailh

11     qim sobre seinhoreia · em

12     fai amar zo qeilh uen apla

13     zer · e sieu am so qe nom deu

14     eschaser · forsa damor men

15     fai far uasallage ·

16     

17     QAr en amor no(n) a hom seinho

18     rage · qi ab ergueilh uilana

19     men domneia · qe res no(n) uoll

20     amors qesser non deia · pau

21     pres e rics fai amors dun pa

22     rage · si luns amics uol lautre

23     uil tener · lamors non pot ab

24     ergueilh remaner · qergue

25     ilhs dechai e fin amors cap

26     dueilha ·

27     

28     QEu sec celleis qe plus ues mi

29     sorgueilha · e fug celleis q(e)m

48rA

01     fo(n) de bel estage · qanc pueis

02     non ui ni mi ni mo(n) message ·

03     per qe es mal qautra donna

04     ma cueilha · mas dretz lin

05     fatz qieu men fatz foll tener ·

06     qan per celleis qem torna no

07     caler · estau deleis be tainh

08     qe nonlaueia ·

09     

10     MAs costumes totz temps q(e) folls

11     folleia · e ia no(n) er qell eis lo

12     ram nos cueilha · qel bat el

13     fier per qes dreig qe men

14     dueilha · qar anc me pres

15     de nullautra enueia · mas fe

16     qe dei leis e mon bell uezer · si

17     de samor mi torne(n) bon esper ·

18     iamais ues leis no(n) farai ui

19     lanage ·

20     

21     IA non aia cor felon ni salua

22     ge · ni ia uas me maluatz co(n)

23     seilh non cre ia · qieu sui sos

24     homs liges on qieu mesteia ·

25     si qe dels hueilhs del cap li ren

26     mon gage · mans iont e clins

27     li uenc a son plaser · e ia nom

28     uueilh mais de sos pes mouer ·

29     tro qab merce m meta lai os

48rB

01     despueilha ·

02     

03     LAiga del cors qambs dos mos

04     hueilhs mi mueilha · mes be(n)

05     garens qe pensiei gran folla

06     ge · e conosc ben en leis pre(n)dre

07     dampnage · sella fai tan qe

08     perdonar no(n) uueilha · pos mi

09     eus no(n) sui e ill ma enpoder ·

10     ben conosc ieu qill im uol de

11     chazer · perso ller gen sab son

12     home plaideia·

13     

14     MOn messagier man a mo(n) bell

15     uezer · qe cill qe ma tout lo sen

16     el saber · me toll mi dons

17     e leis qieu no(n) laueia ·

18     

BnVent 70.12 (M 81)         

19     Bernard dauetadorn .

20     BEn man perdut lai

21     enuer uentadorn ·

22     tug miei amic pos

23     ma domna no mama · per qe

24     no(n) es dretz qieu iamais lai

25     torn · qades esta ues mi salua

26     ge strainha · las per qem fai

27     irat senblan ni morn · qar

28     ensamor mi delieg em soiorn ·

29     ni de ren al ma ra(n)cura ni(m) clama ·

48vA

01     AIsi col peis qesta(i) ins el cadorn ·

02     e non sap ren tro qel es pres

03     alama · mi laisse ieu de trop a

04     mar un iorn · qieu no(n) saup re(n)

05     tro fui en miei la flama · qi

06     mart plus fort qe no(n) fai fuecs

07     el forn · ez ab tot zo no(n) puesc

08     partir un iorn · si mi ten pres

09     samors e maliama ·

10     

11     NOm merauill de samor sim

12     ten pres · qar gençer cors non

13     crei qel mon si mire · bellae ge(n)

14     til coinde gaie cortes · e tot ai

15     tal con ieu uueilh e dezire · no(n)

16     dirai mal de leis qar no(n) hi es ·

17     ben lagra dich de ioi sieu li

18     saupes · mas no(n) o sai per qieu

19     men lais del dire ·

20     

21     TOtz temps uolrai sa honor e sos

22     bes · e serai sieus homs amics

23     e s(er)uire · amarai la siuol plaza

24     o pes · qom non pot cor destrein

25     her ses auçire · non sai domna

26     uolges o non uolges · sieu uo

27     lia qamar non la poges · mas

28     tota re pot hom en mal escrire ·

29     

48vB

01     EN proe(n)sa tramet ioi e salutz ·

02     e mais de ben qieu no(n) uos sai

03     retraire · e fatz esfortz miraclas

04     e uertutz · qieu man so lai

05     don amon ops nai gaire · q(i)eu

06     no(n) ai ioi mas tan con me(n) adutz ·

07     mos bells uezers a fatz iratz sos

08     drutz · en aluergna lo seinhor

09     de bel caire ·

10     

11     ALas autras sui ieu si escasutz ·

12     qe qals qis uol mi pot a so(n) ops

13     traire · per tal couen qe nom

14     sia uendutz · lo bens nil gaugz

15     qe ma en cor afaire · preiars

16     ses pro(n) es afanz trop perdutz ·

17     ez ieu men lais qar men es

18     mals uengutz · qar trait ma

19     la falsa de malaire ·

20     

21     

22     

23     

24     

BnVent 70.6 (M 82)         

25     Bernard daue(n)tadorn .

26     ARam conseilhatz se

27     inhor · uos qa ues sa

28     ber e sen · una dom

29     nam det samor · qai amada

49rA

01     longamen · mas arasai en u(er)

02     tat · qill uol autramic p(ri)uat ·

03     ezanc de null conpainho · co(n)

04     painha plus grieus nom fo ·

05     

06     SIll ha fait autramador · ma

07     don ieu no(n) loill defen · e lais

08     men mais per paor · qe p(er) au

09     tre nseinhamen · e sanc homs

10     dec auer grat · de null s(er)uici

11     forsat · ben deu auer gizardo ·

12     ieu qi tan gran tort perdo ·

13     

14     DUna re sui en error · qai estat

15     en pensamen · qe totz temps

16     naurai dolor · sieu aqest fach

17     li consen · e sai sil dic so(n) pesat ·

18     tenc mi per deseretat · damor

19     e ia dieus nom do · pueis fai

20     re uers ni chanço ·

21     

22     ESieu lam adesenor · esqerns

23     es atota gen · e tenran men

24     li pluzor per cornut e p(er) sufren ·

25     e sai sill dic mo(n) pensat · ueus

26     mo(n) dampnage doblat · qalqe

27     faissao qalqe no · res no men

28     pot esser bo .

29     

49rB

01     POs uoutz sui a la follor · ben

02     serai fols si no(n) pren · daqestz

03     dos mals lo menor · qar mais

04     ual mo(n) esien · en leis auer la

05     meitat · qel tot perdre per fol

06     dat · qar anc a null drut felo ·

07     damor no(n) ui far son pro ·

08     

09     SI siei hueilh galiador · qi mes

10     gareiron tan gen · esgardon

11     aissi ailhor · fan hi trop de fail

12     himen · mas daitan man ben

13     honrat · qe seron mil aiostat ·

14     mais gardan lai on ieu so · q(e)

15     a totz cells den uiro ·

16     

17     DE laiga qe dels hueilhs plor ·

18     escriu salutz mais de cen · qe

19     tramet a la genzor · e ala plus

20     auinen · qar moutas ues mes

21     menbrat · lamor qem fes el

22     comiat · qan descobric sa fa

23     iço · qanc nom saup rendre

24     razo ·

25     

26     DOmna a present amat · autrui

27     e mi acellat · si qieu naia tot

28     lo pro · e çill la bella razo ·

29     

49vA

BnVent 70.37 (M 83)         

01     Bernard dauetadorn .

02     QAn li dousaura uenta ·

03     de ues nostre pais · ue

04     iaire mes qieu senta ·

05     un ram de paradis · per amor de

06     la genta · a cui ieu sui aclis ·

07     on meza ai mententa · e mo(n)

08     coragassis · de totautram par

09     tis · per leis q(e) matalenta ·

10     

11     PEl ioi qe ma presenta · sos bels

12     hueilhs el clars uis · qe ia plus

13     nom consenta · mi degrauer

14     conqis · non sai per qe me(n)me(n)ta ·

15     qe de re no(n) sui fis · mas grieu

16     er qem repenta · per una ues

17     qem dis · qe pros homs sa for

18     tis · e maluatz sespauenta ·

19     

20     DE domnas mes ueiaire · qe

21     gran failhimen fan · per so

22     qar non son gaire · amat li

23     fin aman · mas ieu no(n) aus

24     retraire · mas so qellas uol

25     ran · qieu sai ben quns chan

26     taire · a damor ab enian · o

27     plus o atretan · co(m) sera fins

28     amaire ·

29     

49vB

01     DOmnas qe cuiatz faire · de

02     mi qe uos am tan · per qem

03     fatz tan mal traire · ni morir

04     de talan · ai francha de bon

05     aire · façetz mun bell se(m)blan ·

06     tal qe mos cors sesclaire · qe

07     penae mal trac gran · e noi

08     dei auer dan · qieu no(n) men

09     puesc estraire ·

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

51rA

PVid 364.21 (M 84)         

01     Chansos qe fes pere uidal .

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     EStat ai gran sazo ·

13     marriz e cossiros ·

14     mas ar sui delezos ·

15     plus qausell ni peisso ·

16     pos mado(m)nam trames · message

17     qem tenges · a guiza dama

18     dor · atan doussa sabor · ma

19     qar deinha uoler · qieu torn

20     en bon esper ·

21     

22     QE si dieus mi p(er)do · no(n) puesc

23     esser ioios · tro qe men torn

24     cochos · en la doussa preizo ·

25     on sa beutatz ma mes · qes

26     de semblan cortes · e de gaug

27     ab douzor · per qieu no(n) uueilh

28     ricor · de terra ni dauer · tant

29     qan far son plazer ·

51rB

01     QE tant mes bel e bo · qan re

02     mir sas faisos · els bells hue

03     ills amoros · qe nosai on me

04     so · si ma laçat e pres · e uen

05     cut e conqes · qe mos hueilhs

06     e mamor · no(n) puesc uirar ail

07     hor · anz qan la puesc uezer ·

08     del tot mi alezer ·

09     

10     DOmna per dieu del tro · pos

11     aissim rent a uos · humils e

12     uolontos · uostramistat mi

13     do · chauzimenz e m(er)çes · e pretz

14     e bona fes · e faretz uostr hono(r) ·

15     qe mout ai gran paor · q(e) tals

16     ma en poder · ab cui nom pu

17     esc tener ·

18     

19     QEl cor ai tan fello · uas leis

20     qanc mal fos · qar per un

21     comte ros · ma gitat a bando(n) ·

22     bem par qe loba es · qar ab

23     comte sempres · es part dem

24     perador · qe fassa sa lauzor ·

25     per tot lo mon saber · mas qi

26     ment no(n) ditz uer ·

27     

28     DIeus sal londrat marqes · e

29     sa bella seror · qab sa leial amo(r) ·

51vA

01     me sap gent enqerer · e plus

02     gent retener ·

03     

04     FIlla del rei bem pres · qan p(er)dei

05     falsamor · en gazainhei me

06     ilhor · e qi mieilhs sap ualer ·

07     e far e dir plazer ·

08     

PVid 364.36 (M 85)         

09     Pere uidal .

10     SI qol paubres qi iai

11     el ric ostal · qe nos co(m)

12     plainh si tot sa grieu

13     dolor · tan tem qe torn azenu

14     ech al seinhor · no maus pla

15     inher de ma dolor mortal ·

16     bem dei doler qant cellam

17     fai ergueilh · qam solamen

18     qals non desir ni uueilh · qe

19     siuals res non llaus clamar

20     merce · tal paor ai qades sen

21     uegz de me ·

22     

23     AIssi cu(m) cel qi badal ueirial · q(e)l

24     sembla bel contra la resplan

25     dor · qant ieu lesgart nai al

26     cor tal doulçor · qe mi noblit

27     per leis qe uei aitan · bem bat

28     amors ab las uerias qieu cu

29     eilh · qar una uetz en so(n) real

51vB

01     capdueilh · lembliei un bais

02     don enqer me soue · aitan

03     mal uiu qi so qama non ue ·

04     

05     SI dieus maiut peccat fai cri

06     minal · ma bella domna qar

07     nom ual nim socor · ben sap

08     qen leis ai mon cor e mamor ·

09     si qe non pens de nuill autre

10     iornal · doncs per qem sona

11     tan gen nim acueilh · pos

12     nom ten pro de so don plus

13     midueilh · e cuiam doncs aissi

14     luinhar de se · ans suffrirai so

15     qai suffert anc se ·

16     

17     QAr suffrir tainh a seinhor na

18     tural · el tort el drech el sen

19     e la follor · qom degerra non

20     pot auer honor · pos es sesgrat

21     faiditz de son logal · ben sui

22     faiditz si de samor me tueilh ·

23     no men partrai ans lam mais

24     qe non sueilh · tenram donc

25     pos ab mal mi rete · no(n) o dei

26     far qe per amor maue ·

27     

28     QAissi ma tot ma dom en son

29     cabal · qe sim fai mal ia non

52rA

01     naura peior · qel sieu plazer

02     ma tant dousa sabor · qe sol

03     del mieu nom remembra nim

04     cal · non es nulls iorns samor

05     el cor nom brueilh · per qan

06     tal gaug qan la uezon miei

07     hueilh · e qant mos cors pe(n)sa

08     del sieu gran be · qe mais no(n)

09     uueilh ni dezir autra re ·

10     

11     SAbetz per qieu li port amor

12     coral · qar anc non ui tan

13     bella ni meilhor · ni tan pla

14     sen don ieu ai grant honor ·

15     qar sui amics de do(m)na q(i) tan

16     ual · e sieu ia uei qen sems

17     ab sim despueilh · mielhs me

18     stara qal seinhor de sind ue

19     ilh · qi manten pretz qant

20     autre sen recre · no(n) dirai pl(us)

21     mas tort na en iaufre ·

22     

23     MAs als tres reis despainhae stai

24     mout mal · qar non fan patz

25     et acort entre lor · qar autra

26     men son ill de gran ualor ·

27     franc e cortes et adreg e lial ·

28     sol qe tan gen fezesson lur

29     escueilh · qe uireson lur ger

52rB

01     rae n autre fueilh · contra la

02     gen qi nostra lei no(n) cre · tro

03     li pagan fosson de nostra fe ·

04     

05     IEu dic lo uer aissi con dire su

06     eilh · qi ben comensa e pueis

07     sas sen recre · miels li for a qe

08     non comenses re ·

09     

PVid 364.37 (M 86)         

10     Pere uidal .

11     POs tornatz sui en pro

12     ensa · e a mado(m)na sap

13     bo · ben dei far gaia

14     chanço · siuals per reconoissesa ·

15     qab s(er)uir et ab honrar · conq(i)er

16     hom de bon seinhor · dons e bels

17     fatz e honor · qi bel sap tener

18     en car · per qieu men dei esfor

19     sar ·

20     

21     EQar anc non fis failhensa · sui

22     en bona sospeiso · qel mal traitz

23     mi torn en pro · pos le bes tan

24     gen comensa · qe poiran sen

25     conortar · en mi tut llautra

26     mador · sieu per esfortz de labor ·

27     tracz de freida neu foc clar ·

28     e aiga doussa de mar ·

29     

52vA

01     ECill qi longatendensa · blasmo(n)

02     fan gran failhiso · enqar artus

03     li breto · esperon et han priue(n)sa ·

04     et ieu per long esperar · ai co(n)qis

05     tan gran ricor · lo bais qem for

06     sa damor · mi fe amadom nen

07     blar · qara mo deinhautreiar ·

08     

09     QEstiers non agra girensa · mas

10     qar sap qe uencutz so · mado(m)

11     nae fai tal raso · qe uol qieu ue(n)

12     cutz la uenza · qaissi deu apode

13     rar · franc humilitatz ricor ·

14     lai on no ha ualedor · qab ab le

15     is non puesc aiudar · mas precs

16     e merces clamar ·

17     

18     BEl Rainer per ma crezensa ·

19     nous sai par ni conpainho · q(a)r

20     tut li ualen baro · ualon soutz

21     uostra ualensa · e pos dieus

22     uos fes ses par · eus mi det per

23     s(er)uidor · s(er)uirai uos de lausor ·

24     e dals qant o poirai far · bel ra

25     iner qar iestz ses par ·

26     

27     SEs peccat fes penedensa · e ai

28     qist ses tort perdo · e pres de ni

29     en gen do · e tratz dira ben uue

52vB

01     ilhensa · e gaug entier de plo

02     rar · e damar doussa sabor · e sui

03     arditz per paor · e sai perden

04     gazainhar · e qant sui ue(n)cutz

05     sobrar ·

06     

07     

08     

09     

10     

BnVent 70.28 (M 87)         

11     Pere uidal .

12     LE douz temps de pascor ·

13     ab sa frescha uerdor ·

14     nos adutz foilhae flor ·

15     de diuersa color · per qe tut lla

16     mador · son gai e chantador ·

17     mas ieu qi planc e plor · cui

18     ioi non ha sabor ·

19     

20     ATotz me clam seinhor · de mi

21     dons e damor · aqist doi trai

22     dor · qar mi fizauanlor · mi fan

23     uiure dolor · per ben e per ho

24     nor · qai fatz ala genzor · qe

25     nom ual nim secor ·

26     

27     LAs e uiure qem ual · qar no(n)

28     uei aiornal · mon fin ioi na

29     tural · el liech al fenestral ·

53rA

01     blanc e freschatrestal · co(m) par

02     nieu a nadal · si qamdui per

03     egal · mesuram sem e gal ·

04     

05     NO uis drut tant lial · qi pietz

06     o aia sal · qieu part amor co

07     ral · aleis de mi no(n) cal · e(n)anz

08     dic qe per al · noma dira mor

09     tal · e si per som fai mal · pec

10     cat fa creminal ·

11     

12     POs fom andui enfan · lai a

13     madae lablan · el uai mamor

14     doblan · a cascun iorn de lan ·

15     e si nos trai enan · amor e bell

16     semblan · pueis er uueilh e

17     deman · qe naia bon talan ·

18     

19     PEne dolor e dan · nai agut e

20     lai gran · mas sufer o aitan ·

21     ne mo tenc ad afan · anc ho(m)

22     non ui aman · miells ames

23     ses enian · qieu no(n) uai can

24     bian · si con las domnas fan ·

25     

26     BEn for hueimais sazos · bella

27     domna e pros · qen fos datz

28     gizardos · dun iaser arescos ·

29     qar no(n) sui enuios · e ia p(er) als

53rB

01     no fos · qus bes ual dautres dos ·

02     qan per forças datz fos ·

03     

04     QAn uei uostras faisos · el gen

05     cors amoros · bem merauilh

06     de uos · com mes de brau respos ·

07     qar ben es tracios · qant ho(m) par

08     francs e bos · e pueis es ergueil

09     hos · lai on es poderos ·

10     

11     BEl uezer si no fos · mos enanz

12     totz enuos · ieu laisera cha(n)ços ·

13     per mals dels enoios ·

14     

PVid 364.33 (M 88)         

15     Pere uidal .

16     PEr miels soffrir el

17     mal trach e lafan · q(e)n

18     donamors don ieu no(m)

19     puesc defendre · farai chanso

20     tal qer leu per aprendre · de

21     motz cortes et ab auine(n)s cha(n)s ·

22     e fatz esfors qar nai cor ni ta

23     lans · de far chansos qades pla

24     inh e sospire · qar no(n) uei leis

25     don mo(n) cor nos aire · qar tan

26     mes loinh la terrael douz pais ·

27     on es cella uas cui ieu sui aclis ·

28     per qai perdut ioi e solatz e

29     rire ·

53vA

01     AB leis mautrei ab ferm cor ses

02     enian · qar totz sui sieus ses

03     donar e ses uendre · e uueilh

04     trop mais en bon esper ate(n)dre ·

05     leis cui soplei don ioi me uai

06     tarzan · qe dautrauer bel fait

07     e bel semblan · qinz en mon

08     cor ma fait amor escrire · sa

09     granbeutat don res non es

10     adire · e son gen cors ben fait

11     e ben assis · per qieu sui sieus ho(m) francs

12     fizels e fis · e per samor a las

13     autras seruire ·

14     

15     DIeus qanueirai lo iorn nil mes

16     ni lan · qe lam uueilha del

17     mal giçardon rendre · qieu

18     no(n) llaus dir miells mause

19     ria pendre · mo(n) corage qant

20     ieu li sui denan · mas assatz

21     pot conoisser mon talan · q(i)ll

22     es la res del mon qieu plus

23     desire · e per samor suefri ta(n)

24     grieu martire · qe la dolor ma

25     ia del tot conqis · el desirer

26     qi maura tost aucis · et an g(ra)n

27     tort mas ieu nollh oaus dire ·

28     

29     ESi m(er)ces ab leis mi ualges ta(n) ·

53vB

01     qellam uolges lo sieu bel bras

02     estendre · ia del tirar nom

03     feira escoissendre · de tost ue

04     nir humilmen m(er)cean · uas

05     leis qi ma trestot en so(n) coma(n) ·

06     qem pot donar ioi del tot o

07     aucire · qe no(n) ai ges poder qa

08     ilhor me uire · e sil plages q(e)

09     pres de si maissis · bem tenc

10     per sieu mas mieilhs mag(ra)

11     conqis · e feiram ric e de gra(n)

12     ioi iauzire ·

13     

14     AL pro marches qar pretz e ua

15     lor gran · manten e sap ge(n)t

16     donar e despendre · e son ric

17     pretz fai los autres descendre ·

18     uas monferrat chansoneta

19     te man · qel sieu ric fatz

20     son dels autres trian · e per

21     meilhor lo podom ben eslire ·

22     qel es la flors de totz acui qe

23     tire · e de totz bes conoisse(n)sa e

24     fis · e saissi fos co(m) ieu uueilh

25     ni deuis · corona daur li ui

26     rael cap assire ·

27     

28     

29     

54rA

PVid 364.48 (M 89)         

01     

02     

03     

04     Pere uidal .

05     TAn mi platz iois e so

06     latz · domes onratz

07     per qieu fatz · tal cha(n)

08     so uiatz · bos reis qe uueilh qa

09     prendatz · e sim demandatz ·

10     tan souen per qe chantatz · q(a)r

11     es enueis als maluatz · e gaugz

12     a nos enuezatz ·

13     

14     E Sapchatz sieu fos amatz · q(e) uos

15     auziratz · esmeratz · chantaretz

16     presatz · qar on sui plus mal

17     menatz · fatz motz merauil

18     hatz · ab uns sonetz dauratz ·

19     e no men ual amistatz · ni no

20     chan mas de p(er)catz

21     

22     MAs puiatz · fora coms natz · sil

23     bais enblatz · mi fos datz · o sol

24     autreiatz · e no uueilh q(e) men

25     qeratz · on es totz mos gratz ·

26     qe ben leu mal mi feiratz · q(e)

27     souen fai cobeitatz · failhir

28     als plus enseinhatz ·

29     

54rB

01     POs bontatz · failh als plus m(en)

02     bratz · oultracuiatz · ben es fatz ·

03     qe nos ten celatz · mas ieu sui

04     ben en cantatz · sab midons

05     parllatz · qe no(n) pueis moure

06     de latz · o ieu ensui gelos proatz ·

07     e del tot enamoratz

08     

09     COrs del gatz · gen faisonatz ·

10     merçe naiatz · pietatz · uos lan

11     conseilhatz · qe destreg sui e co

12     chatz · ai domna ar esgardatz ·

13     mo(n) cor qe no(n) lausiatz · qe(n) ians

14     e tortz e peccatz · er si muer de

15     sesperatz ·

16     

17     AB uns datz · menut plonbatz ·

18     nos a trichatz · maluestatz · don

19     ioi es descasedatz · mas uos ray

20     ners non gitatz · qades non

21     fasatz · qe pros aitan qa(n) uiuatz ·

22     q(e) rics om ioues serratz · ual

23     mens qe mortz sosterratz

24     

25     NOdierna patz · uolgran fes

26     mos chastiatz · qen proensa

27     sui tornatz · morir co(m) lebres

28     eniatz ·

29     

54vA

PVid 364.22 (M 90)         

01     Pere uidal .

02     GEs qar estius es bels ni

03     gens · non sui iauzens ·

04     qus marrimens · me

05     uen de lai · don soliauer mon

06     cor gai · per qieu prez pauc a

07     bril ni mai · qar cellam to(r)na

08     no(n) caler · qin sol onrar e car

09     tener · e sieu pert mas bonas

10     chansos · los bels ditz els auine(n)s

11     sos · qieu solia per amor far ·

12     no(n) sai de qem deialegrar ·

13     

14     ANc natz ni uius noil frais co

15     uens · ni mandamens · mas q(a)r

16     trop lons tornei en lai · ol sieu

17     bel cors soiornae iai · don tem

18     qe lausengiers sauai · qi fan

19     drutz e domnas doler · e ioi ba

20     issar e descazer · no mi fosson

21     contrarios · e qar sai daqel art

22     ginhos · deu grazir miells so(n)

23     prosom par · mas uchaiso(n)

24     mi uol trobar ·

25     

26     PEro de lui e de las gens · ai dich

27     .u.c. laus auine(n)s · per leis q(i)n

28     fai al pieg qe pot · per qieu

29     diria no re · mas be qieu non

54vB

01     poiria · qar sieu li poges mal

02     uoler · si dieus men par de

03     mon poder · li fora mals ez er

04     gueilhos · mas non puesc es

05     ser poderos · qab un ris e ab un

06     esgar · mi fai mi meteus obli

07     dar ·

08     

09     ANc non aic ieu tan mals ta

10     lens · ni tan coizens · segon par

11     uens · co(m) un qieu sai · per qieu

12     nai dolor e esmai · qe p(er) un pauc

13     los hueills nom trai · qe qan

14     la uei mi fai temer · qe ges

15     parllar no(n) llaus plazer · e pos q(e)

16     mos plais noilhes bos · rema

17     inha con sanc res non fos · q(i)eu

18     nol apuesc de ren forsar · mas

19     qe de ben dir e damar ·

20     

21     DOncs pos mescius sos parllame(n)s ·

22     qim nafrem uens · si qe mos

23     sens fug em desuai · ni iama

24     is chan son no(n) farai · qe dreg

25     ni rason no qanai · e pos cor

26     non ai ni uoler · co(m) puesc cha(n)

27     tar ni ioi auer · qe de leis no(n)

28     ai bel respos · ans qan cug dir

29     ditz amoros · ill fug q(e) nom

55rA

01     uol escoutar · gradatz con me(n)

02     dei esforzar ·

03     

04     MAs hom antius es grieu ma

05     nens · qe chausimens e man

06     damens · ab cor uerai · fan fin

07     drut iauzen qan seschai · e qi

08     pren so qamors lla trai · si tot

09     ses pauc lo mieilhs esper ·

10     

11     NAudierna mout mes amar ·

12     qar nous puesc souen remirar · sein

13     her nagout nous sailausar ·

14     mas de uos lausi mon cha(n)tar ·

15     

PVid 364.17 (M 91)         

16     Pere uidal .

17     DIeus ensia grazitz ·

18     qel pros reis es garitz ·

19     e sans e delechos · per

20     qieu cobri gais sos · uers descors

21     e chanços · de qe mera geqitz ·

22     corresos e marritz · qar la soa

23     salutz · nos a totz ereubutz · e

24     tornat en iouen · mo(n) cor e mo(n)

25     talen ·

26     

27     QAr de bona razitz · es bos albres

28     eissitz · el frutz es cars e bos · e

29     dous e saboros · et ieu torn a

55rB

01     moros · uas domnas e aiçitz ·

02     tan qen uei als maritz · de cui

03     sui plus tengutz · qe fuecs ni

04     fretz agutz · qar on mi uueilh

05     men pren · quns no las mi de

06     fen ·

07     

08     BEn tainh qieu sia rditz · q(e) tals

09     domna mes gitz · qes li ge(n)sers

10     qanc fos · qab sas bellas faissos ·

11     siei bell hueilh amoros · an ma(n)tz

12     cors euazitz · per qe mos esperitz ·

13     es ableis remasutz · don mi sui

14     reuengutz · de tot lo marrime(n) ·

15     qai suffer longamen ·

16     

17     SOuen es mal bailhitz · pretz q(i)

18     el tenc per traitz · per colpa dels

19     baros · qar uezon los garsos · a

20     uolls e ergueilhos · els cortes

21     escarnitz · e domnas tricharitz ·

22     on totz bes es perdutz · reinhon

23     costa los drutz · trop descauçida

24     men · ab doble failhimen ·

25     

26     AI genz cors gen bastitz · de totz bos

27     aibs conplitz · domnaissim re(n)d

28     a uos · humils e uoluntos · si con

29     cell qes feritz · damor el cors qem

55vA

01     

02     

03     

04     

05     

06     PEr fals reis apostitz · es bons re

07     inhes delitz · qar plainh sas mes

08     sios · e ploralsautruis dos · e fug

09     solatz dels pros · e reis pos uiu

10     aunitz · ual mens qe sebelitz ·

11     mas ieu sui car tengutz · pels

12     meilhors e cresutz · per la cor

13     teza gen · qe contral dreg no

14     men ·

15     

16     PEr qieu mi sui garnitz · con

17     trells uauc atapitz · qab mi

18     es aragos · castella e leos · el

19     ualens reis nanfos · qes hon

20     ratz e grazitz · als castells esta

21     blitz · on pretz es gen te(m)psutz ·

22     si qe dells abatutz · flacs auars

23     cor de uen · no(n) ainull pensam(en) ·

24     

25     

26     

27     

28     

29     

55vB

PVid 364.2 (M 92)         

01     Pere uidal .

02     AIustar · e laissar · sai

03     tan gen motz ab so ·

04     qe del car ric trobar ·

05     nom uai hom al talo · qant

06     nai bona razo · mas aucime(n)

07     aissi · li bella cui ho(m)s so · con

08     sieu fes falliço · uas leis o tra

09     cio · qan laui · sim feri · mon

10     corage gloto · qades poinh

11     al sieu pro · e nom fa sim al

12     no · mal mi uol e no sa p(er) qe ·

13     mas sol qar am leis mais q(e) me ·

14     

15     ASsatz par · qe luinhar · mi uolc

16     de sa reio · qant passar · mi fes

17     mar · per qieu len uchaizo · e

18     noia sospeizo · qiel s(er)ui · ab cor

19     fi · tant qant poc abando ·

20     qanc no(n) ai giçardo · mas sol

21     dunc pauc cordo · si agi qun

22     mati · intriei dintz samaizo ·

23     el baisiei alairo · la boca el

24     mento · so nai agut e no

25     mais re · e serai mortz sil pl(us)

26     rete ·

27     

28     SOspirar · e plorar · mi fai ma(n)

29     ta sazo · qalegrar · e chantar ·

56rA

01     uolgra mais sil fos bo · mas

02     cor a de drago · qan mi di · mal

03     e ri · als autres de uiro · em fai

04     hueilhs de leo · fes de mi · pe

05     leri · qanc romieus de razo ·

06     mais tant forsatz no(n) fo · e qi

07     uer endespo · totz ho(m) deu p(er)ca

08     sar son be · antz qe mals sein

09     hers lo malme ·

10     

11     ABrasar · a flamar · mi fai co(m)

12     fuecs carbo · qant lesgar · ta(n)t

13     uei clar · son cors e sa faisso ·

14     qe non ai gizardo · sim cambi ·

15     nim desui · denan leis ab razo ·

16     sim ten en sa preizo · amors

17     qe la semo · e daui · atresi · ue(n)

18     qet el fort sanso · el tenc en

19     son giro · qanc no il ualc re(n)

20     son · tro alamort e pueis mi

21     te · amorir mer en sa merce ·

22     

23     ESperar · e cuiar · mi fai qom

24     ab reto · qanc lamar · ni lo(n)rar ·

25     noll mis en contenso · anz

26     si dieus mi perdo · mi parti

27     de tal qi · magra fag tan

28     ric do · qel bo(n)s reis darago · for

29     onratz e doncs co · mi failhi ·

56rB

01     qieus a fi · qant naug dir belh

02     resso · gaugz entiers mi semo ·

03     qen fassa des chanzo · e dons

04     pos tan lam e la cre · ia noi dei

05     trobar mala fe ·

06     

07     MAl astre dieus li do · qil seinhor

08     dauigno · mesclet tant ma

09     lame(n)t ab me · per qe naudi

10     ernam mescre ·

11     

PVid 364.42 (M 93)         

12     Pere uidal .

13     SIeu fos en cort hont

14     hom tenges drechura ·

15     de ma do(m)na si tot es

16     bonae bella · mi clamera qa

17     tan gran tort mi mena · qe

18     no(n) maten pleuit ni couine(n)sa ·

19     e doncs per qem promet so qe

20     no(n) dona · non tem peccat ni

21     sap qe ses uergoinha ·

22     

23     EUalgra mais qal prim mi fos

24     esciua · qe ia mages mes en

25     aital rancura · mas ilh o fai

26     si concilh qi soblida · qabel se(m)

27     blan ma mes a mortal pena ·

28     don ia ses leis no(n) cug trobar

29     girensa · malam fo anc tan

56vA

01     bella ni tan bona ·

02     

03     DAutres afars es corteze chauzida ·

04     mas mal o fai qar amon dan

05     sabriua · qe pietz mi fai e re(n)

06     no mi meilhura · q(e) mals de

07     dentz qan dol en la masella ·

08     qal cor mi bat em fier e nom

09     refrena · samors ab leis e ab

10     tota proensa ·

11     

12     EQar non uei mon rainer de

13     marseilha · si tot mi uiu ges

14     non o tenc auida · qel malau

15     tes qan souen recaliua · non

16     garis lieu anz mor si sos mals

17     dura · doncs uius sui mortz

18     si aissim renouella · aqestz

19     desirs qem tol souen lalena ·

20     

21     AL mieu semblan mout lau

22     rai tard conqista · qe nulha

23     domna pieich no(n) sa co(n)seilha ·

24     uas so(n) amic qe qan plus lai

25     s(er)uida · de mon poder ieu la

26     trueb plus ombriua · doncs

27     pos tan lam ben sui plus fol

28     latura · qel fols pastres qa bell

29     puei caramella ·

56vB

01     LAs uencutz es cui amors apode

02     ra · apoderatz fui qan midons

03     ai uista · qe nullautra ab leis

04     non sa pareilha · de gaugz e(n)

05     tier ab proessa complida · per

06     qieu serai e sui sieus tant qan

07     uiua · si non o uol er tortz e

08     desmesura ·

09     

10     CHanços uaiten ala ualen rei

11     na · en arago qar mais reina

12     ueira · no(n) trueb el mo(n) e sinai

13     manta uista · ni no(n) trueb ma

14     is ses tort ni ses qerella · qill

15     es francha e lials e grasida ·

16     atota gen e a dieu agradiua ·

17     

18     EQar le reis sobrautre rei sen

19     ansa · ad aital rei couen aital

20     reina ·

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

57rA

PVid 364.39 (M 94)         

01     Pere uidal .

02     QAnt hom es en autrui

03     poder · no po totz sos ta

04     lenz conplir · anz llaue(n)

05     souen aiechir · per lautrui g(ra)t

06     lo sieu uoler · doncs pos en po

07     der mi sui mes · damor segrai

08     los mals els bes · els tortz els

09     dretz els dans els pros · qaissi

10     mo comanda razos ·

11     

12     EQi uol el siegle caber · ma(n)tas

13     ues lla uen a sufrir · zo qel des

14     plai e gen cubrir · ab sembla(n)

15     sa de nocaler · e pueis qan uei

16     qe sos luecs es · contra cell qill

17     aura mespres · no sia flacs ni

18     nuailhos · qen gran dreg notz

19     pauc uchaiços ·

20     

21     TAnt ai de sen e de saber · q(e) d(e) tot

22     sai mon mieilhs chauzir · e

23     sai conoisser e grazir · qim

24     uol amar e car tener · e tenc

25     malus dels ienoes · qab bel se(m)

26     blan gai e cortes · sui a mos

27     amics amoros · e als enemics

28     ergueilhos ·

29     

57rB

01     QAr qi pot e non uol ualer · qe

02     non sesforsa de morir · dieu q(a)r

03     li mortz nol uol ausir per far

04     enueig e desplazer · qar mout

05     es bagz de ric pages · qe recueilh

06     las rendas els ces · cors poiritz

07     ab cor uermenos · uiu mal g(ra)t

08     de dieu e de nos ·

09     

10     BElla domna dieu cug uezer ·

11     qant lo uostre bel cors remir ·

12     e qar tan uos am eus dezir · gra(n)s

13     bes men deuriescazer · qaissi

14     ma uostramors conqes · e uen

15     cut e lazat e pres · qab tot lo se

16     gle simieu fos · mi tenria pau

17     bre ses uos ·

18     

19     DOmna qan uos uei remaner ·

20     qe mauen de uos a partir · tan

21     souen neisson li sospir · qab

22     pauc no mauen a qaçer · ai bel

23     la doussa francha res · uailham

24     ab uos dieus e merces · retenetz

25     mi e mas chanzos · si tot pezal

26     maluais gelos ·

27     

28     PRetz e ualor uueilh mantener ·

29     e bonas domnas obezir · e las

57vA

01     cortessas gens seruir · e non ai

02     gran cura dauer · e pero sieu po

03     der ages · el mon no(n) a duc ni

04     marches · a cui plages mais

05     messios · ni mens se pai dauols

06     baros ·

07     

08     DOmna per uos am narbones ·

09     (et) molinatz e sauardes · el pro

10     comtel bon rei nanfos · de cui

11     sui caualhiers per uos ·

12     

13     EMperaire dels ienoes · son ieu

14     e llai tal feu conqes · qes aui

15     ne(n)s e bels e bos · e sui amics den

16     borboros ·

17     

PVid 364.40 (M 95)         

18     Pere uidal .

19     QAnt hom honratz tor

20     na en gran paubrera ·

21     qa estat rics e en gran

22     benanansa · de uergoinha no

23     sap ren consi qera · ans ama ma

24     is suffrir sa malanansa · per

25     qes magers merces e plus fra(n)cs

26     dos · qan hom fai ben apaubre

27     uergoinhos · qa mains dautres

28     qan en qerre fiansa ·

29     

57vB

01     QIeu era rics e de bonamaine

02     ra · tro ma domna mi tornet

03     en erransa · qe me stai mout

04     saluaia e gerrera · e an gran

05     tort qen aissim desenansa ·

06     qen mi non pot trobar nul

07     lachazos · mais qar li sui hu

08     mills e amoros · e daqest tort

09     nom uol far perdonansa ·

10     

11     LI sieua gerra mes aitan sobra(n)

12     sera · qe sim fai mal no(n) aus

13     penre ueniansa · e qan li fuig

14     ni camgi ma qarriera · denan

15     mos hueilhs uei sa bella sen

16     blansa · per qieu no(n) sui del fu

17     gir poderos · ni del tornar e sai

18     qe fora bos · e fora gen qem

19     meses en honransa ·

20     

21     EPos non ual forsa ni geinh

22     qieu qiera · plus qalenclaus

23     qes a de mort duptansa · qi

24     bast de dintz e trauqae fai ar

25     qiera · en contra lost e pren

26     de traireismansa · mas lau

27     trarqiers de fors es plus gin

28     hos · qel fier de fors en aqel

29     luec rescos · e ma domna(m) ten

58rA

01     en aital balansa ·

02     

03     ILh es tan douz humilhs e pla

04     zentiera · ab cortes ditz e ab bel

05     la semblansa · qieu no(n) ai ges

06     e(n) poder qieu la qiera · plus q(e) lau

07     sels qes noiritz lai part fra(n)sa ·

08     qant hom la pella el respon

09     cochos · ai las mortz sui p(er) mo(n)

10     cor uolu(n)ptos · dumilhs carells

11     qab sos bels hueilhs mi lansa ·

12     

13     EAi trop ditz qar lapel menzo(n)

14     giera · mas drutz cochatz no(n) a

15     sen ni menbransa · qapauc

16     non mueir qar mes tan uer

17     tadiera · qe gitat ma de la pau

18     bre speransa · hon ieu era a

19     las horas ioios · ara remanc

20     damor e de ioi blos · sab gaug

21     entier non puesc far a corda(n)

22     sa ·

23     

24     

25     

26     

27     

28     

PVid 364.4 (M 96)         

29     Pere uidal .

58rB

01     ANc no mori per amor

02     ni per al · mas mauida

03     po ben ualer morir · qan

04     uei la re qieu plus am e dezir ·

05     e ren nom fai mas qe dolor e

06     mal · nom ual benmort e an

07     car mes plus grieu · qen breu

08     serem ia uieilh e il e ieu · e sa

09     issi pert lo meu el sieu iouen ·

10     mal mes del mieu e del sieu

11     per un cen ·

12     

13     E Anc no(n) uist plag tan descomu

14     nal · qe qant ieu puesc nulla

15     ren far ni dir · qa leis deia pla

16     zer ni abellir · ia pueis no(m) uu

17     eilh pensar dautre iornal · mas

18     tot qan fatz par a leis uil e lieu ·

19     qanc per merçe ni per amor

20     de dieu · non uolc auer de mi

21     nuilh chausimen · tort a d(e) me

22     e peccat ses conten ·

23     

24     BOna domna uostrome natu

25     ral · podes sius plai leugeram(en)

26     auzir · mas alagen uos fares

27     escarnir · e pueis naures gran

28     peccat criminal · ben sui uostres

29     qe ges non tenc per mieu ·

58vA

01     mas ben laisom a mas seinh

02     or son fieu · e pueis ual pauc

03     rics hom qant pert sa gen · qa

04     dairel rei de persa fon paruen ·

05     

06     EStiers mon grat am totz sols

07     p(er) cabal · leis qi nom deinha ni

08     uezer ni auzir · qe ferai doncs

09     pos no men puesc partir · ni

10     chauzimens ni merces non

11     men ual · tenraimalus de lo

12     noios romieu · qe qier e qier

13     qe de la freida nieu · nais le cri

14     stals don hom trai foc arden ·

15     qar per sufrir uenson li bon

16     sufren ·

17     

18     DOncs qe ferai suffrirai p(er) aital ·

19     col pres destretz cui auen a su

20     frir · som li fai mal mas ben

21     saupra grazir · qim fezes ben

22     en luec damor lial · e sieu uol

23     ges domna per autrui fieu ·

24     honrat plazer agra conqist

25     en brieu · mas res ses uos non

26     pot esser plaizen · ni de ren

27     als gaug entier no(n) aten ·

28     

29     PEr so mensui gitatz a nome(n)

58vB

30     cal · si col uolpilhs qi sobli

01     dal fugir · qe non sausa tor

02     nar ni sap gandir · qan len

03     causson sei enemic mortal ·

04     noia conseilh mas aqel del

05     iuzieu · qe sim fai mal fa o

06     a eis lo sieu · aissi con cell qa

07     zorbas si defen · ai perduda

08     la force lardimen ·

09     

10     

11     

12     

13     

14     

PVid 364.11 (M 97)         

15     Pere uidal .

16     BEm pac diuiern e de

17     stieu · e de freg e de ca

18     lors · a am aitan neu

19     cun flors · e pro mort mais

20     cauol uiu · qen aissim ten es

21     forziu · e gai iouenz e ualors ·

22     e qar am domna nouella · so

23     brauinen e plus bella · parom

24     rosas entre gell · e clar temps

25     ab trebol cell ·

26     

27     MIdons a pretz honoriu · denan

28     mil conbatedors · e mal grat

59rA

01     de feinhedors · ten establit mo(n)t

02     esciu · per qe el sieu seinhoriu ·

03     lauzengiers non pot far cors ·

04     qar sens e pretz la capdella · e

05     qan respon ni apella · siei dich

06     an sabor de mell · dom sembla

07     san gabriell ·

08     

09     DOnrat pretz no men atiu ·

10     creis esmera sa ualors · e non

11     pot soffrir bauzadors · la gran

12     forsa del uer briu · siei ene

13     mic son qaitiu · e siei amic

14     ric e sors · hueilhs fermatz

15     front e maissella blanc pietz

16     ab dura mamella · del tailh

17     dels fills disraell · e es colu(m)ba

18     ses fell

19     

20     AIzom ten morn e pensiu · ai

21     tan qant estau ailhors · pu

22     eis men uen gaugz e doussors ·

23     qan del sieu gen cors maiziu ·

24     aissi con del recaliu · qar me(n)

25     uen fregz e calors · e qar es ga

26     iae isnella · e de totz mals a

27     ibs pucella · lam mais p(er) san

28     raphaell · qe iacobs non fes

29     rachell ·

59rB

01     CHanz uaiten amon holiu · a

02     la bellas tres serors · qe tan mi

03     plai lurs amors · qinz en mon

04     cor las escriu · ues totas tres

05     mumeliu · en fatz domnas

06     e seinhors · e plagram mais

07     de castella · una bella iouen

08     cella · qe daur cargat un ca

09     mell · ab lenperi manuel ·

10     

11     E Fas temer plus qe griu · als

12     uilans do(m)neiadors · e als fis co

13    

13     noissedors · a solatz tan a gra

14     diu · qal partir qecs iur e pliu ·

15     qe donnes de las meilhors · per

16     som trainem sembella · em tral

17     cor de sotz laissella · do(n) ma lial

18     e fiel · e iust plus qe dieus abel ·

19     

20     PEr la postol qom apella · san

21     iacme de conpustella · ieu sai

22     un tal san michel · qe ual ma

23     is qe cell del cell ·

24     

PVid 364.13 (M 98)         

25     Pere uidal .

26     MOut uiu a gran dolor ·

27     qi pert son bon seinhor ·

28     qieu perdiei lo meilhor ·

29     qanc mortz poges auzir · e qar

59vA

01     non puesc morir · ni es dreg

02     qom saucia per ma uia gandir ·

03     men annei enongria · al bon

04     rei naimeric · on trobei bo(n) abric ·

05     per qe ma ses cor tric · s(er)uidor

06     e amic ·

07     

08     EAurai grant honor · si ma per

09     s(er)uidor · ni puesc far sa lauzor ·

10     uas totas partz auzir · e son p(re)tz

11     enantir · meilhs dautre qel

12     mo(n) sia · e qar mi saup chauzir ·

13     e ma bella paria · ualon menz

14     mant croi ric · mane(n)t ab cor

15     mendic · e diran tut qo dic · del

16     fil del rei loic ·

17     

18     REis nom ama ualor · qe uol cre

19     ire trachor · ni seru lauzenia

20     dor · escotar ni auzir · qar seru

21     fan ioi delir · e baisson corte

22     zia · e poinhon entrair · lurs

23     seinhors chascun dia · qalexa(n)

24     dres moric · per sos serus qen

25     reqic · el rei daire feric · amort

26     cell qel noiric ·

27     

28     PEr qieu no(n) uueilh ricor · mas

29     de gaug e donor · ni no tenc

59vB

01     aualor · qi trop uol retenir ·

02     so don nos pot iauzir · qieu

03     no(n) uueilh manentia · don

04     tota genz mazir · em diga ui

05     lania · mais am leis q(e)m traic ·

06     deslora qieu la uic · qanc pos

07     tan ma bellic · mos cors no

08     sen partic ·

09     

10     QE rosa de pascor · sembla de

11     la color · e yli de blancor · e

12     qant la uolc bastir · dieus mes

13     hy son albir · qen ren als no(n)

14     lauia · qen leis uolc reue

15     nir · amor e drudaria · dun

16     esgart mi feric · don anc pu

17     eis non geric · mas garam

18     qan qo tric · o ioue o antic ·

19     

20     PAuc pres emperador · escas ni

21     raubador · ni rei galiador · q(e)

22     uol dieu escarnir · ne sos baros

23     aunir · per falsa maistria ·

24     mas al derrier sospir · ia noil

25     ualra feunia · plus q(e) fes dan

26     anric · qan camiaua nessic ·

27     el bon richart auzic · e dieu

28     qe nen uazic ·

29     

60rA

01     CHanços uaiten part uic · al

02     gran de bon espic · e dili q(e) nos

03     tric · de far tot lo mon ric ·

04     

05     ALaman per uos dic · uillan fel

06     lon enic · qanc de uos no(n) iau

07     sic · qius amet nius s(er)uic ·

08     

PVid 364.30 (M 99)         

09     Pere uidal .

10     NEus ni gells ni plo

11     ia ni fainh · nom

12     tollon deport ni so

13     latz · qel temps escurs mi par

14     clardatz · pel nouell ioi e(n) q(e)m

15     refrainh · qe ioues domna

16     ma conqes · e sieu co(n)qerre la

17     poges · qan la remir tan bel

18     lam par · qe de gaug cudera

19     uolar ·

20     

21     MAs laustors qes pres e(n) larainh ·

22     qes fers tro qes adosmeiatz ·

23     pueis deuen mainers e p(ri)uatz ·

24     si es qil manei ni laplainh ·

25     e ual mais qautres qa(n)t a pres ·

26     totz atrestals usages es · qi io

27     ue domna uol amar · suau

28     la deu adosme(n)iar ·

29     

60rB

01     AR ai conqist soiorn e bainh ·

02     ben autamenz sui albergatz ·

03     ab lo comtanric de q(e)m platz ·

04     a cui nulls bos pretz no(n) sofra

05     inh · adretz e larcs es e cortes ·

06     e ten salus dels ienoes · qe fan

07     p(er) t(er)ra e pe(r) mar · tos sos enemis

08     tremolar ·

09     

10     A Pauc de fuec fon laur e frainh ·

11     lobriers entro qes afinatz · do(n)

12     lobr es plus plaçens asatz · p(er)

13     qe de long maltrag nom pla

14     inh · esel fuec damor sesprezes ·

15     en leis si con en mi ses pres · de

16     bon obra pogra chantar · e nos

17     deu hom desesperar ·

18     

19     A Drut de bona domna tainh ·

20     qe sia sauis e menbratz · e cor

21     tes e amesuratz · e qe non si ra(n)

22     cur ni lainh · qamors ab ira

23     nos fai ges · qamors mesura

24     e sens es · e drutz qi ha bon cor

25     damar · deu ab gaug lira re

26     frenar ·

27     

28     AL comte raimo(n) ma compainh ·

29     qar es francs e ben enseinhatz ·

60vA

01     tot en aissi con si fos natz · a te

02     losa part cabestainh · ardim(en)

03     adaragones · e gais solatz de

04     uianes · e sembla mi de don

05     neiar · el rei de leo de donar ·

06     

07     LAs auenturas de galuainh ·

08     ai totas e dautras asatz · e qan

09     sui en caual armatz · tot qa(n)t

10     consec pesseg e frainh · cen ca

11     ualhiers ai totz sols pres · e a

12     rier mes tot lurs arnes · .c.

13     domnas ai fachas plorar · e

14     autras .c. rire e iogar

15     

16     

17     

18     

19     

20     

PVid 364.24 (M 100)         

21     Pere uidal .

22     GEs per temps fer e

23     brau · qa dutz te(m)pier

24     e uens · e torbalselem(en)s ·

25     e fal cell bru e brau · nos cam

26     ia mos talens · anz es mos pe(n)

27     samens · enioi et enchantar ·

28     em uueilh mais alegrar · qa(n)

29     uei la neu sus en la mo(n)tain

60vB

01     ha · qe qan las flors sespandon

02     per la plainha ·

03     

04     DOmna de uos mi lau · qar es

05     doussae plaisens · e li plus aui

06     nens · qe neguns ho(m) me(n)tau ·

07     qel uostrenseinhamens · uos

08     fai als conoissens · blandir

09     e tener car · e a mi tant amar ·

10     qel cors mi di el sens qab uos

11     remainha · e sim fatz mal

12     qazautra no(n) me(n) plainha ·

13     

14     DE lai on ueinh ni uau · sui

15     uostres ben dizens · e serus obe

16     diens · con cell qab uos estau ·

17     per far uostres talens · e ial

18     francs chauzimens · nom deu

19     ria tarçar · so qem fai esperar ·

20     qe pos qartus an cobrat enbre

21     tainha · no(n) es razos qe mais

22     iois mi sofrainha ·

23     

24     E Qi uos ue ni au · non pot es

25     ser dolens · per neguns mar

26     rimens · ai donna tan suau ·

27     ma podera emuens · uostra

28     bocha rizens · qe qan uos uei

29     parllar · non puesc mos hu

61rA

01     eilhs uirar · tan ma bellis uo

02     stra doussa compainha · q(e) dau

03     tra mes saluaia e estrainha ·

04     

05     AMors e iois menclau · e ame

06     zuram sens · e beutatz e ioue(n)s ·

07     malegran don mesiau · el bels

08     cors francz e gens · de totz mals

09     mes gerens · bells ris el dous

10     esgar · mi fan rire iogar · cor

11     tes solatz mi reten em gazain

12     ha · e gaug entiers mi toll

13     trabaill e lainha ·

14     

15     DE lai on creisol fau · mi uen

16     uns iauzimens · don sui gais

17     e iauzens · per amor de peitau ·

18     e ials fals mescrezens · cobes

19     mals despendens · per souen

20     pechenar · nos cug renga sa

21     inhar · si tot se peinh es mira

22     e saplainha · tot sos afars no(n)

23     ual una castainha ·

24     

25     QEl cor ha flac e cau · e ual me(n)s

26     qe niens · qe per .m. sagrame(n)s ·

27     nol crerion dun clau · e do

28     lon men las dens · qan parli

29     daitals gens · per qieu men

61rB

01     uueilh laissar · den sauc fill

02     dalbar · on maluestatz si seior

03     na esbainha · e sos pretz es plus

04     uills qe fills darainha ·

05     

06     AL rei ualent e car · uueilh en

07     mon uers mandar · qe si sai

08     pert proensa pauc gazainha ·

09     pel bel soiorn qel pren lai en

10     espainha ·

11     

PVid 364.18 (M 101)         

12     Pere uidal .

13     DRugoman seinher

14     sieu ages bon destrier ·

15     en fol plach foran e(n)

16     trat tuch mei gerrier · co(m) tot

17     aqo qant hom lur me me(n)tau ·

18     mi temon plus qe qailha espar

19     uier · ni non prezon lur uida

20     un denier · tan mi sabon fer

21     e saluage e brau ·

22     

23     QAnt ai uestit mon bon aub(e)rc

24     doblier · e zent lobrand qem

25     det gions lautrier · la terra

26     crolla per aiqi ont ieu uau ·

27     e no(n) ai enemic tan sobra(n)cier ·

28     qe nom laisse la uia el sentier ·

29     tan mi temon qan sento(n) mo(n)

61vA

01     esclau ·

02     

03     Dardimen uenz rolland e oliu(er) ·

04     e de donnei berart de mo(n) dis

05     der · qar sui tan bons per aiço

06     nai bon lau · qe souenet men

07     uenon messagier · ab anell

08     daur e cordon blanc e nier · e

09     .m. salutz de qe mos cors sesiau ·

10     

11     EN tota re sembli ben caualier ·

12     si sui e sai damor tot lo me

13     stier · e tot aiço qa drudaria

14     uau · qanc en cambra no(n) uistz

15     tan plaçentier · ni ab armas

16     tan fer ni tan sobrier · do(n) tals

17     mi tem qaras nom uei ni

18     mau ·

19     

20     E Sel reis torna teloça el g(ra)uier ·

21     e neis le coms ni siei caitiu

22     dardier · qe tot iorn cridon e

23     aspa e ossau · daqest mi uan

24     qaura lo colp primier · ei fer

25     rai tan qezentreran doblier ·

26     e ieu ablor qi la porta non

27     clau ·

28     

29     

61vB

01     

02     

03     

04     

PVid 364.12 (M 102)         

05     Pere uidal .

06     BEn aia ieu qar sai co

07     brir · alegran ma do

08     lor · ben aia ieu qar

09     nomaçir · si tot non iau da

10     mor ben aia ieu qar sui fi

11     çells amaire · ben aia ieu qar no(n)

12     sui galiaire · ben aia ieu qar

13     amei la gensor · qi sial mon

14     e tota la meilhor · e mal aia

15     cui pesa ·

16     

17     BEn aia ieu qar sai iauçir · tan

18     auinen seinhor · ben aia ieu

19     qar sai grazir · qim fai ben

20     ben ni honor · ben aia ieu qar

21     sui lials celaire ·

22     ben aia ieu qauols gens no(m)

23     platz gaire · ben aia ieu

24     sobre tot amador · q(a)r tan

25     astruc non i ac sotz coberton ·

26     e mal aia cui pesa ·

27     

28     BEn aia ieu e mei suspir · qar

29     man tan de sabor · ben aia ieu

62rA

01     qar sai sufrir · si tot dals nom

02     socor · ben aia ieu el filha de sa

03     maire · ben aia ieu qar lam

04     nin sui lauçaire · ben aia ieu

05     e lauzengier tristor · qestier

06     lur grat chanterai cui q(e) plor ·

07     e mal aia cui pesa ·

08     

09     BEn aia ieu si ia laus dir · mo(n)

10     uoler dinz sa tor · ben aia ill

11     sim deinhauzir · ses blasme

12     ses follor · ben aia ieu qar co

13     nosc son repaire · ben aia ieu

14     si placer li sai faire · ben aia

15     ieu qar ma per s(er)uidor · qar

16     mais nulls temps no uira

17     rai ailhor · e malaia cui pesa ·

18     

19     BEn aia ieu qar non cossir ·

20     mas de sa gran ualor · ben

21     aia ieu qar ses mentir lau

22     segur sa lausor · ben aia ieu

23     el franca de bon aire · ben aia ieu e mado(m)na mamaire · ben aia

24     ieu e ma domna maior · el

25     rei peire salu dieus co(m) lo me

26     ilhor · e mal aia cui pesa ·

27     

28     PErchatz uai tost a naudiart

29     e cor · qestiers autra no(n) sa ges

62rB

01     de meilhor · e mal aia cui pesa ·

02     

PVid 364.29 (M 103)         

03     Pere uidal .

04     MOut mes bon e bell · qa(n)

05     uei de nouell · la fue

06     ilhael ramell · e la fresca

07     flor · e chanton llauzell · sobre

08     lauerdor · el fin amador · so(n) gai

09     per amor · amaires adretz sui

10     ieu · mas tan son li mal trag

11     grieu · qieu ai sufert lo(n)iamen ·

12     qun pauc nai camiat mo(n) sen ·

13     

14     PEro de bon sen · am de fin talen ·

15     amor e iouen · per qem nes

16     plus bell · qab ioi loniamen ·

17     uiu e renouell · qol frutz el ra

18     mell · on chanto(n) llauzell · q(e)n

19     mo(n) cor ai fuell e flor · qem ten

20     tot lan en uerdor · e en gaug

21     entier sui ieu · ni uei ren qim

22     sia grieu ·

23     

24     QOra qem fos grieu · eram ten

25     per sieu · li gensers sotz dieu ·

26     e del meilhor sen · e qar conois ben

27     qieu lam finamen · sa qe(n) mo(n)

28     iouen · e pueis leialmen · ser

29     uirai lo sieu cors bell · franc

62vA

01     e iouen e nouell · a lei de fin

02     amador · qa mes so(n) cor e(n) amor ·

03     

04     BEn aurai damor · fruc e fuell

05     e flor · eram uerdor · si tot men

06     sui grieu · qar per amador mi

07     tenc co(m) lo sieu · e prec la p(er)dieu ·

08     qill esgar con ieu · laurai estat

09     de bon sen · qanc no(n) uirei mo(n)

10     talen · e non am flor ni ramell ·

11     mais per leis ni chanz dauzell ·

12     

13     PLus gais qe lauzell · serai sill es

14     bel · ab un bai nouell · q(e)m do(n)

15     de samor · qe dautre ramell ·

16     no(n) uueilh cuglir flor · ni ram

17     ni uerdor · ni anc amador · no(n)

18     uistz qes camies plus grieu ·

19     e po il mi ten per sieu · amar

20     lai en mo(n) iouen · pueis ueilhs

21     sieu uiu loniamen ·

22     

23     MEs ai loniamen · mo(n) cor e mo(n)

24     sen · enfar son talen · plus qe

25     chan dausell · per leis am ioue(n) ·

26     e tot qant lles bell · qaissim re

27     nouell · qel frutz el ramell ·

28     qan ren puesc far per samor ·

29     e non dezir autra flor · mas

62vB

01     qa leis plassa per dieu · qen

02     sems a mem ill e ieu ·

03     

04     POs sos homs sui ieu · nol deu

05     esser grieu · si fai ben al sieu ·

06     qe mout loniamen · ai estat

07     per dieu · del tot al sieu sen ·

08     e si per talen · pert mon bon

09     iouen · pauc mi ualra chanz

10     dauzell · e sa madonna fos bell ·

11     tenir me pograen uerdor · qol

12     sieu lial amador ·

13     

14     SObrautramador · mes ben p(re)s

15     damor · qan lembliei la flor ·

16     qalre non ai ieu · somten en

17     uerdor · qan tot laus es grieu ·

18     il salbir del sieu · per amor de

19     dieu · tener me pot lo(n)iame(n) ·

20     enualor e en bon sen · franc

21     e iauzen e nouell · con es

22     la rossell ramell ·

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

63rA

PVid 364.7 (M 104)         

01     Pere uidal .

02     BAron de mo(n) dan couit ·

03     fals lausengiers des

04     leials · qental donna ai

05     chauzit · o(n) es fins pretz natu

06     rals · ez ieu am la de cor e ses

07     bauzia · e sui totz sieus cora q(e)l

08     sia mia · qa sa beutat e sa ua

09     lor pareis · qen leis amar hon

10     ratz fora uns reis · per qem ti

11     eng ric sol qem deinh dire doc ·

12     

13     ANc res tan no ma bellit · con

14     ses adrech cors lials · on son

15     tuch bon aip complit · e totz

16     bes senes totz mals · e pos tot

17     a qan tainh adrudaria · ben

18     sui astrucs sol qe mos pros lai

19     sia · e si merces per qe tutz bo(n)s

20     aips creis · mi ual ab leis beus

21     puesc dir ses torneis · qanc a

22     baron ta(n)t aiudar no(n) poc ·

23     

24     CHant e solatz uei failhit ·

25     cortz e donz e bos hostals · e

26     donnei no(n) uei grazit · si do(n)

27     nal drut no(n) es fals · aqel na

28     mais qi plus souen galia · no(n)

29     dirai plus mas co(m) sis uoilha

63rB

01     sia · mas pezami qar adonc no(n)

02     esteis · le premiers fals qe com(en)

03     zet anceis · e fora drech qauol

04     exemple moc ·

05     

06     MOn cor sen alegreçit · qan mi

07     cobreran barrals · ben aia cell

08     qim noirit · (et) ieu qar ieu sui

09     aitals · qar .m. salut mi ueno(n)

10     chascun dia · de cataloinha e

11     de lombardia · qar a totz iornz

12     pueia mos pres e creis · qe per

13     un pauc no(n) mor denue

14     ial reis · qar ab domnas fas

15     mo(n) trep e mo(n) ioc ·

16     

17     BEn es proat e auzit · con ieu

18     sui pros e cabals · e pos dieus ma

19     enreqit · no(n) tainh qieu sia ue

20     nals · .c. domnas sai qe chascu

21     nam uolria · tener ab si si auer

22     mi podia · mas ieu sui cell qa(n)c

23     nom gabei nim feis · ni uol

24     gi trop parllar de mi mezeis ·

25     mas donnas bais e caualhiers

26     deroch ·

27     

28     MAnt bon tornei ai partit · pel

29     colps qieu fier tan mortals ·

63vA

01     qenluec non uau qom non

02     crit · so es enpeires uidals · cell

03     qimanten donnei e drudaria ·

04     e fai qe prous per amor de sa

05     mia · e ama mais batailhas e

06     torneis · qe morges patz e sem

07     blam malaueis · trop seiornar

08     ez estar enun loc ·

09     

10     PLus qe nos pot sel laiga uiurel

11     peis · non pod esser ses lausen

12     giers donneis · per qamador

13     conpron trop car lur ioc ·

14     

PVid 364.43 (M 105)         

15     Pere uidal .

16     SIm laissaua de chantar ·

17     per trebailh ni p(er) afar ·

18     ben leu dirian las ge(n)s ·

19     qe non er aitals mos sens · ni

20     ma gailhardia · con esser solia ·

21     mas beus puesc en uer iurar ·

22     qanc mais nom plac tan ioue(n)s ·

23     ni pretz ni cauallaria · ni don

24     neis ni drudaria ·

25     

26     ESieu podiacabar · so qe ma fach

27     començar · mos sobresforssius

28     talens · alexa(n)dres fo niens · (con)

29     tra qieu seria · e sa dieu plazia ·

63vB

01     qel men deinhes aiudar · ial sie

02     us uerais monumens · lo(n)gam(en) t(ro)p

03     non seria · sotz mal s(er)ua sein

04     horia ·

05     

06     TAnt es doça per amar · e bella p(er)

07     remirar · e cortezaeconoissenz ·

08     e pros es e als ualenz · de bella pa

09     ria · e si uer dizia · el mo(n) non

10     auria par · mas fratz matals

11     .m. couentz · qe si sol un ma

12     tendia · estort e garit mauria ·

13     

14     GEs no(n) maus desesperar · d(e) leis

15     qaz un rei nauar · cui ten pres

16     aurs e argentz · e cuidas qar

17     es mane(n)s · qautres dieus non

18     sia · per sa mane(n)tia · qauers

19     lo fai renegar · mas qa(n) ue(n)ral

20     iuiamenz · car co(m)prara sa feu

21     nia · e lengan e la bauzia ·

22     

23     MAs tant ai de qe pensar · per qe

24     nom puesc desliurar · totz mos

25     onratz pensamenz · pero bons

26     com(en)zamenz · mi tol bona uia ·

27     e nos encambia · mas ieu per

28     sobresforçar · cuch dels trachors

29     mescrezentz · recobrar ancar suria

64rA

01     e damas e tabaria ·

02     

03     QOms nos deu desesperar · de

04     ben dir e de ben far · tan qan

05     uida lles presentz · qel segles

06     no(n) es mas uentz · e qi trop si

07     fia · ben fai gran follia · qa

08     la mort pod hom proar · qant

09     pauc ual laurs ni largenz ·

10     per qes folls qi nos castia · e

11     non reinhab cortezia ·

12     

13     AR mer mon chant auirar ·

14     uas ma donna cui ten car ·

15     plus qe mos hueilhs ni mas

16     denz · ni no(n) puesc esser iau

17     zens · si leis no(n) auia · qaissim

18     lazemlia · a prometre ses do

19     nar · qautre gaug no mes

20     plazens · ni ges de leis nom

21     poiria · partir neis si mauçi

22     zia ·

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

64rB

PVid 364.38 (M 106)         

01     Pere uidal .

02     POs ubert ai mo(n) tresaur · trairai n un gai son nouell ·

03     qe trametrai per mon

04     gilhel · al pro marqes

05     de sardeinha · qab ioi uiu e ab

06     ioi reinha · gen sap donar e re

07     tener · e creissonor e son poder ·

08     e mos cars fils lo coms enrics ·

09     a destretz totz sos enemics · e als

10     sieus es tan bons abrics · qe qis

11     uol uen e qis uol uai · mens

12     de duptansae desmai ·

13     

14     NOn uueilh sobras dargen ni

15     daur · tant ai mo(n) cor gai e isnel ·

16     e qant trueb tornei ni cenbell ·

17     uolontier desplei ma seinha ·

18     e confano(n) fas dastasleinha · e

19     qant trueb negun qi me sper ·

20     uiu o mort lla uen acazer · qab

21     armas sui un pauc enics · e no(n)

22     crei conseilh ni chastics · ni ma(n)

23     damentz ni longs p(re)zics · qaisi

24     uiu e aissi mestai · e am donna

25     tal co(m) ieu sai ·

26     

27     PEr sieu ten uer uoill e mo(n)laur ·

28     qe tener uol mais dun castell ·

29     e tres ciutatz ses tot reuell · e

64vA

01     a cor de pretz manteinha · qe

02     soms honratz la uai uezer · ta(n)

03     li fai el di de plazer · qal partir

04     sen uai sos amics · e anc noll

05     plac enian ni trics · ni lauzen

06     giers ni uilans brics · an lur

07     fai dir estatz uos lai · qe ren

08     no(n) aues afar sai ·

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     DE for uueilh larc qe lauaur ·

24     el bell palais el gen prandell ·

25     el uergier on chanto(n) llauzell ·

26     e plai mi qem miei dells men

27     ueinha · e se li cortessam dein

28     ha · seguramen puesc rema

29     ner · qar complit seran miei

64vB

01     uoler · qieu non uueilh esser

02     frederics · ni manuels ni lodo

03     ics · si con le cortes naimerics ·

04     qar qi a so qe plus li plai · de

05     tot lo mon al mieills el mai ·

06     

07     ELançaguda tengal maur · ab

08     dur os e ab negra pell · e uica

09     mi e maltorrell · e creba cor

10     a conpainha · e roinhas ab qe

11     se streinha · mal mati onqes e mal

12     ser · qen det çeua per pauc da

13     uer · sieus esueillars e montau

14     trics malas meissos e uueig

15     espics · lonbrics cordolor e fa

16     stics fai · e mala mortz de ui

17     dal trai ·

18     

19     LIatz ala coça dun taur · degres

20     ser frustatz per mezell · dast

21     en uestic lo mall capell · d(e) tra

22     cio

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

65rA

PVid 364.10 (M 107)         

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     Pere uidal .

10     BEn magrada la co

11     uinenz sazos · e agra

12     dam lo cortes temps

13     de stiu · e magradon llauzell

14     qan chanton piu · e agradam

15     floretas e boissos · e magrada

16     tot so qals adretz platz · e agra

17     dam tan le bells solatz · do(n) per

18     mo(n) grat iauzirai lai breume(n) ·

19     on humilmen paus mo(n) cor

20     e mon sen ·

21     

22     DIeus salu donna qar es bella

23     e pros · mas ia no(n) salu cells qi

24     son mal mescliu · e mi uos

25     salu qar ues uos mumeliu ·

26     e no salu ges lausengiers ni

27     gelos · dieus salu los pros els

28     adretz els p(re)zatz · mas ia non

29     salu los enoios maluatz · die

65rB

01     us salu fin drut qant ama fi

02     namen · mas ia no(n) salu cell

03     qaz en nueg o pren ·

04     

05     ARa sui tan cochatz de ueçer uos ·

06     domna qe dals non ai mo(n) cor

07     pensiu · domna qar uos mi po

08     des far caitiu · e si uos plai plus

09     ric qel rei na(n)fos · bona domna

10     tan fort ma poderatz · qe de ren

11     als no(n) es ma uolontatz · donna

12     sius plai aias nesgardamen ·

13     donna de mi qe naiaz chauzim(en) ·

14     

15     BEll mes bella donna qan pens

16     de uos · e bell qar sui en uostre

17     seinhoriu · bell mes qant naug

18     bon pretz nomenatiu · e bell qa(n)

19     mir uostras plaissens faissos ·

20     bell mes qa(n) ue uostras finas beutatz ·

21     e bell qar sui uostroms endo

22     meniatz · bell mes qarai en uos

23     mo(n) pensam(en) · e bell qar am uos

24     domna solamen ·

25     

26     GAugz es ab uos entiers e amoros ·

27     ab uos es iois per qe totz bes re

28     uiu · e no(n) a gaugz el mon tan

29     agradiu · qel uostres gaugz fa

65vA

01     totls segles ioios · ab uos uai

02     gautz e creis daues totz latz · p(er)

03     qieu nai gaug qar mos pretz

04     es puiatz · em fai gran gaugz

05     cell qem mentau souen · lo ga

06     ugz de uos el bell captenemen ·

07     

08     

09     

10     

11     

12     

PVid 364.46 (M 108)         

13     Pere uidal .

14     TAnt ai loniamen sercat ·

15     so qobs non mauia ·

16     qen aissi o ai trobat ·

17     con ieu o uolia · perdut ai e me

18     scabat · so qauer solia · e ren

19     no(n) ai gazainhat · don mos a

20     mics ria · e fols qan fai foudat

21     cuia far sen · e nos conois tro

22     esta malamen · ar son ieu lo

23     inh de plazer e donransa · e

24     chauzimens uas leis re no me(n)

25     ansa · qel cor el cors de mi e la

26     ualor · a e no(m) uall ni ieu nom

27     uir ailhor ·

28     

29     DE ioi don ha gran uiutat · mi

65vB

01     fai carestia · mala ui sa gran

02     beutat e sa cortezia · trait ma

03     e galiat qab bella paria · ma

04     si tot mo(n) cor emblat qe ia nol

05     creiria · qar leis am plus q(e) me

06     per qem repen · e enqer mi mo(n)

07     dan a escien · qab leis no(n) tru

08     eb merse ni pietansa · ni chau

09     zimen ni neguna cordansa ·

10     ieu clam merce si merces nom

11     secor · claman m(er)se cug morir

12     dedolor ·

13     

14     TAnt clam ab humilitat · m(er)se

15     chascun dia · merses faria pec

16     cat · si no men ualia · mout

17     ai caramen cridat · ues q(e) pauc

18     menbria · pos ab leis non lai

19     trobat · ben cre qe mortz sia ·

20     madonna mort merse e chau

21     zimen · son dous esgar e sos

22     bells hueilhs desmen · ab q(e)m

23     mostret tan corteza se(m)bla(n)sa ·

24     qieu cugiei plus auer q(e)l reis

25     de fransa · de son semblan e

26     rege e trachor · qab bel se(m)blan

27     met home en error ·

28     

29     AR tem qe dic gran foudat ·

66rA

01     per ma leuiaria · mas deumes

02     ser perdonat · qe non sai qem

03     dia · e ueg mi apoderat · de tot

04     a sa gia · fassane sa uolontat ·

05     qela sis faria · bona domna sius

06     platz auos mi ren · e si nous

07     platz si mo fatz eissamen · qe ben coue(n)

08     per negunaesmansa · nous

09     ai forsa mout tra grieu mala

10     nansa · chaitiu qi chai en ira

11     de seinhor · e non troba soste

12     inh ni ualedor ·

13     

14     AIbel seinher castiat · con mu

15     eir de feunia · qab bel sembla(n)

16     ma nafrat · ma malenemia ·

17     e ges aitant de bontat · non

18     demostraria · qem fes amor

19     de cu inhat · qab aitan uiuria ·

20     qom sofrachos qi damor a ta

21     len · so qe sen pot auer a qo se(n)

22     pren · e ieu estau en atrestal

23     balansa · mas en bonesme(n)da

24     nai esperansa · qem secorra

25     de las penas damor · qe ualer

26     deu donna son s(er)uidor ·

27     

28     TRo qaia rosser passat · lai ues

29     lombardia · no(n) aurai mon

66rB

01     cor pagat · con qieu sai mestia ·

02     tant ai de proensaestat · qieu

03     tem qe mauçia · ma domnae

04     aura monrat · si tost o fazia ·

05     qauer dei ben uergoinhae espa

06     uen · qar ai estat de leis ta(n) lon

07     iamen · si tals peccatz non fos

08     desesperansa · e ren ma leis a lei

09     de bauzador · e ill fassan ço qa

10     leis torn honor ·

11     

12     HUeilhs de merce boca de chau

13     zimen · nulls homs nous ue

14     qe nol fassa iauzen · per qieu

15     ai mes en uos ferm esperansa ·

16     e tot mo(n) cor e tota ma fiansa ·

17     e fas deuos ma donnae mon

18     seinhor · eus ren mo(n) cor de bo(n)

19     cor e mamor ·

20     

21     NAudierna bem uai de uostra

22     mor · ab sol qe uis castiar mo(n)

23     seinhor ·

24     

PVid 364.8 (M 109)         

25     Pere uidal .

26     BAros ihesus qen cros

27     fon mes · per saluar

28     crestiana gen · nos

29     manda tuch comunalmen ·

66vA

01     qanem cobrar lo sant paes ·

02     on uenc per nostra mort mo

03     rir · e si nol uolem obezir · lai

04     on fineran tuth li plach · nau

05     zirem maint esqiu retrach ·

06     

07     QEl sant paradis qen p(ro)mes · on

08     no(n) a pena ni turmen · uolra

09     liurar tot francamen · acels

10     qiran ab lo marqes · outra la

11     mar per dieu s(er)uir · e cill qi

12     nol uolran segir · no(n) y ha ne

13     gus brus ni bagh · qe non pu

14     escauer grant esglagh ·

15     

16     ER auiatz del segle qals es · qar

17     qil sec plus al pietz senpren ·

18     per qe noia mais un bo(n) sen ·

19     qom lais los mals e pre(n)dals

20     bes · qe pos la mortz uol asailhir ·

21     negus non pot ni sap gandir ·

22     don pos tut morrem atresagh ·

23     ben es fols qi uiu mal ni lagh ·

24     

25     TOt lo segle uei sobre pres · den

26     ian e de galiamen · e son aita(n)

27     li mescrezen · qa penas reinha

28     leis ni fes · qe chascus poinha

29     entrair · son seinhor per si en

66vB

01     reqir · pero trachor son aissi

02     tragh · con cil qi ben tozi ab

03     lagh ·

04     

05     CAtalans e aragones · an sein

06     hor onrat e ualen · e larc e pro

07     e conoissen · adreit e saui e cor

08     tes · mas trop si laissa enantir ·

09     los sers qe dieus bais et azir ·

10     nueg e iorn estan en agagh ·

11     de far encor enueg e plagh ·

12     

13     REis aunitz pretz mens q(e) pages ·

14     qan reinha deschauzidame(n) ·

15     e plainh so qautra gen despe(n) ·

16     e pert so qel paire conqes · ai

17     tals reis feriazauçir · e en lag

18     luec asebellir · qi uiu a gisa

19     de contragh · e pren e dona

20     mal e lagh ·

21     

22     DOmna sim tenes endefes ·

23     de ren als non ai pensamen ·

24     mas de far uostre ma(n)damen ·

25     sieu en grat s(er)uir uos poges ·

26     mout uos degra do(m)na grazir ·

27     q(e) sapchatz qe qa(n) uos remir ·

28     ai tal gaugh qe p(er) atrazagh ·

29     maues lo cor delue(n)tre tragh ·

67rA

01     

02     

03     

04     

05     

PVid 364.31 (M 110)         

06     Pere uidal .

07     NUlls hom non pot da

08     mor gandir · pos e(n) so(n)

09     seinhoriu ses mes ·

10     qe tot li plas o tot li pes · sos ta

11     lens llauen a segir · e sapchatz

12     qomen amoratz · non pot se

13     gre sas uolontatz · mas lai on

14     uol amors lai cor · qe noi gar

15     da sen ni follor ·

16     

17     ARen no degrom miells fu

18     gir · con mal seinhoriu qi po

19     ges · mas fugir no li puesc ieu

20     ges · qotralamar manet ferir ·

21     amors daus lo senestre latz ·

22     tal colp per qieu sui sai to(r)natz ·

23     don morrai dire de dolor · si

24     gaugz entiers no me(n) socor ·

25     

26     MAs ieu saupi pauc descremir ·

27     qanc nom gardei tro qe fui

28     pres · con fai lauzells qa(n)t aug

29     lo bres · qes ua cochosamen

67rB

01     auzir · me mis ieu cochos e(n) tal

02     latz · donar mi tenc per enga

03     natz · qen poder sui de tal sein

04     hor · qi nom uol far ben ni ho

05     nor ·

06     

07     DAutre mal mi saprieu cobrir ·

08     mas daqest sim trenqet le fres ·

09     qant ma bella domnam p(ro)mes ·

10     so don mac en cor a mentir · q(e)

11     s(er)uirs mal gezerdonatz · ha cel

12     qel pren es grans peccatz · qe p(er)

13     mal gizerdonador · son paupre

14     man bon s(er)uidor

15     

16     MAs ab gaug mi pogra garir ·

17     dira ma donna sil plages

18     

19     nol degra ma mortz abellir ·

20     qe totz sui sieus endosme(n)iatz ·

21     e no(n) o dic ieu so sapchatz · per

22     so qem fasa mortz paor · mas

23     qar ill pert so(n) amador ·

24     

25     DOmna qar no men puesc so

26     frir · chauzimens e dieus men

27     ualges · qem uenges de uos

28     qalqes bes · pos non ai poder

29     qals dezir · sim destreinh uostra

67vA

01     grans beutatz · q(e) uaitz mals hu

02     eilhs e passatz · si qal test nai tal

03     resplandor · qem tol lo sen ela

04     uigor ·

05     

06     

07     

08     

09     

10     

PVid 364.3 (M 111)         

11     Pere uidal .

12     AMor pres sui de la be

13     ra · qar mes tant de

14     mala gisa · qieu cu

15     giei mac ses conqisa · la meil

16     hor e la plus gaia · del mon mas

17     nol plaz qieu laia · per qieu

18     morrai desesperatz · amors e er

19     tortz e peccatz · si dest uostre

20     fin ben uoilhen · no(n) aues qal

21     qe chauzimen ·

22     

23     IA sieu saupes no(n) amera · qe

24     men prezes daital gisa · qera

25     ma uoluntat prisa · dilh qes

26     ergueilhosae gaia · uas me el

27     am pres en tal latz · qe iois ne

28     deportz ne solatz · dautra nom

29     dones iauzimen · ni de leis

67vB

01     null ioi no(n) aten

02     

03     PEr qieu a bon grat me stera ·

04     fe qe dei ans de ma ghisa · q(e)n

05     qer non lagra ben qissa · e pe

06     ro no(n) es tan gaia · qe hueima

07     is mal non retraia · e dir nai

08     enoi e uiultatz · si tot ses men

09     mensoniae foldatz · qe cors qes

10     ples dairamen · fai ben fail

11     hir bocha souen

12     

13     MAs ieu ai ia uist qilh era · bella

14     e de bona ghisa · e sa bocha ge(n)t

15     aprisa · de parllar paraula ga

16     ia · uas bon pretz finae ueraia ·

17     el sieu bell cors gentils fo(r)matz ·

18     denseinhamen e de beutatz ·

19     qanc hom no(n) ui tan auinen ·

20     ni ab tan bell acuilhimen ·

21     

22     MAs ar es escuiae fera · tornat

23     e de mala ghisa · per qe lespe

24     ransa bisa · on fon ma uolun

25     tatz gaia · pos noill platz bes

26     men eschaia · pieg trag de

27     mort qar uiu iratz · masera

28     sai ben qes uertatz · qe diobol

29     son siei paren · qals sieus do

68rA

01     na maior turmen ·

02     

03     TOs temps sim uolghes blasme

04     ra · les qe no(n) es dauol ghisa ·

05     manta mençuniai asisa · en

06     blasmar madomna gaia · do(n)c

07     no(n) es razos mestraia · trop me

08     part de samor forsatz · pero

09     pos uei qe tan li platz · partrai

10     men si uals bonamen · ezirai

11     mon miells en qeren ·

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

68rB

GlAdem 202.4 (M 112)         

01     Guillem nazemar .

02     COmensamen co

03     menserai · comen

04     san pos comensar

05     sai · dun uers uer

06     ueramen uerai · si poirai des

07     cuidar cuidan · la cuida qe cui

08     dei lautran · cuidan cuidar als

09     prims premiers · primam(en) als

10     prims cossiriers ·

11     

12     COssiros de cossirs desmai · co(n)sirs

13     cossira cossiran · de tal qe si stola(n)

14     men tai · mos talans non si

15     tarça mai · qieu uau de bres

16     entrebressan · de bresc en bre

17     scan tot ugan · don no(n) uueilh

18     esser parsoniers · pars pariai

19     res pariers ·

20     

21     PAria de part par dechai · cum

22     pars fai fait qafar non fai ·

23     fazen mas mi far no seschai ·

24     per qieu nol fi ni nol farai · ni

25     uueilha dieus tan de mo(n) dan ·

26     qe dampnage fassa tan gran ·

27     ues cellui cui sui domengiers ·

28     adreit per dreit e dreituriers ·

29    

68vA

01     QAr dreita donna dreita uai ·

02     dreitamen dreissan on iois

03     iai · dieus si iauzen iauzi

04     rai · ab ioi iauzio ni iairai · ab

05     la meilhor de mil aitan · mi

06     lia milies milran · enans ha

07     mais en .c. milhiers · milia

08     milien .ii. deniers ·

09     

10     SEinher qar deniers nom plai ·

11     qar sila cobla fenis lai · en de

12     niers dic tantz deniers sai ·

13     qe prop de mi deniers nol fan ·

14     ni miei cossir uas lor no(n)uan ·

15     qe mos cors ab rica ricors es ·

16     rics ablos rics e sobriers

17     

18     IEu sui guillems qe uau mes

19     clan · aman ab ademar aman ·

20     damar amaires sobransiers ·

21     sui als amans amatz sobri

22     ers ·

23     

GlAdem 202.6 (M 113)         

24     Guiellem nazemar .

25     EL temps destiu qant

26     par li flors el brueilh ·

27     e son braidiu li au

28     zelet dergueilh · hai pe(n)same(n)

29     damor qim dezacueilh · q(e) nul

68vB

01     la ren tant non dezir ni uu

02     eilh · ai doussa mia malaus

03     uiron miei hueilh · si chau

04     zimenz nom gia ·

05     

06     UEiaire mes qieu no(n) sui cell q(e)

07     sueilh · tant for sospir del gra(n)

08     mal don mi dueilh · de qe

09     morrai si la dolor nom tueilh ·

10     ab un dous bais dinz cambra

11     o sotz fueilh · ai doussamia ·

12     

13     NEguna res no(n) es tant forequic ·

14     con es damor e lauzenge pre

15     zic · qaia poder qe(n) metatz o q(e)

16     plic · mas fos uerais ete(n)ges

17     so qe dic · a doussamia qa so(n)

18     coral amic · no(n) deu ho(m) far ia(n)

19     chia ·

20     

21     IEu ai iauist dome qe conosc

22     fort · e hai legit nigroman

23     ciae sort · trait per femna a

24     peccat e atort · e ieu lasset no

25     men tinc per estort · ai dous

26     samia guidasme abo(n) port ·

27     si dieus uos benezia ·

28     

29     IAmais non uueilh cha(n)t ni ris

69rA

01     nideport · seras nom fai li bel

02     lab si acort · pres ai lomal do(n)

03     cuch qaurai lamort · sen breu

04     detemps nom fa de qem co

05     nort · ai doussamia guidas

06     me abon port · si dieus uos be

07     nezia ·

08     

09     

10     

11     

12     

13     

GlAdem 202.1 (M 114)         

14     Guiellem naçemar .

15     BEn fora hueimais

16     saiços e locs · qe mazo

17     nes dun uers pe(n)san ·

18     e qel retraisses en chantan ·

19     tal per qem fos ditz uns u(er)s

20     ocs · per leis qezel mon plus

21     dezir · don deziran mer amo

22     rir · sen breu nollen prencha

23     uzimenz ·

24     

25     E Faram canuçir a flocs · si nom

26     socor ab anz dun an · qe iam

27     ditz hom qem uan broilhan ·

28     canetas e nom sembla iocs ·

29     e sim fai ioue canezir · tot ca

69rB

01     nut maura qan qe tir · qar

02     bos esfortz mal astre uentz ·

03     

04     ESera tan blancs qom enocs ·

05     ia daisso no(n) faira soan · a leis

06     s(er)uir de bon talan · co(m) magers

07     es plus cautz le focs · atressi ieu

08     on plus malbir · de midons

09     ai maior dezir · de dir e de far

10     sos talentz ·

11     

12     QAissi con dels eschacs le rocs ·

13     ual mais qell autre ioc non

14     fan · el fins maragdes q(i) respla(n) ·

15     plus qe uerres uermeilhs ni

16     grocs · aissi ual mais qi qs na

17     zir · midons dautras p(er) en ri

18     chir · sos prez e sos enseinhame(n)z ·

19     

20     PEr qieu uolgra mais esser

21     cocs · de sa cozina leis garan ·

22     qauer lonor de lamiran · ses

23     sauistae fos mieus marrocs ·

24     qar no(n) es hom qe laremir · de

25     bon cor qel puesca uenir · lo

26     iorn mals ni destorbamentz ·

27     

28     PEr qiet prec messagiers qe

29     brocs · tan qan poiras ton al

69vA

01     ferran · e prec to plus qe p(er) ton

02     dan · pel mieu destric qe non

03     derocs · qar mais tem aras ton

04     delir · qen autra sazon del mo

05     rir · non seria pas tan dolentz ·

06     

07     E Garas non sembles badocs · dels

08     salutz ni de lals qiel man · q(i)et

09     pliu si ren uias camian · qab

10     un estreu taura ops crocs · e di

11     gas li mais al partir · qe sim

12     son sufert mei dezir · sembla(n)z

13     mes qades o comenz ·

14     

15     ET tu capeiros pos dir · qen gil

16     helm nazemar fai dir · q(e) sido(n)s

17     ual dautras cincentz ·

18     

GrSal 249.5 (M 115)         

19     Guiellm de salenic .

20     TOt en aital espera(n)sa ·

21     con cell qe cassae re(n)

22     non pren · maura

23     ia tengut longam(en) ·

24     amors qe dona estrai · e ieu col

25     iugaires fai · qe sec ioi p(er)dut

26     el te · sec mon dan e fuch mo(n)

27     be ·

28     

29     E Qar le danz mes honransa ·

69vB

01     prenc en paz lo mal qieu sen ·

02     qieu mueir per la plus ualen ·

03     e suefre pos a lui plai · mas pl(us)

04     grieu mes qar ieu sai · q(e) blas

05     me naurai ia se · sim fai mo

06     rir q(e) per re ·

07     

08     QAr denan totas senansa · uas

09     prez e beutat e sen · e miells

10     pallaez acueilh gen · so fa bon

11     li pro so sai · (et) ieu am la miells

12     e mai · non fes piramus ti be ·

13     tant lam qe dals nom soue ·

14     

15     QAr ab sos bells hueilhs mi lan

16     sa · un amoros pensamen ·

17     qel cor tot entieramen · ma si

18     pres q(e) ges non ai · e esme(n)da

19     nom atrai · del sieu cors pos

20     le mieu te · sapcha de pla qieu

21     mueir be ·

22     

23     ETEr gran desmesuransa · si mau

24     ci pos nom defen · ni noi trac

25     autre giren · mas francs e

26     fins li serai · miells qieu me

27     teis dir non sai · e pos li ai ta(n) bona

28     fe · ben degra trobar merce ·

29     

70rA

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     TOt en aital esperansa ·

08     com cell qe cassae ren

09     non pren · maura ia

10     tengut longamen · am

GrdoRos 240.7 (M 116)         

11     Guillem de salenic .

12     NUlls hom non sap q(e)

13     ses grans benana(n)sa ·

14     se el non sap enanz

15     qals es la fans · e per aiço bona

16     donna prezans · non tardasses

17     hueimais nostra onransa ·

18     sauer la dei nil uostres plazers

19     es · e si nos plaz mout ual m(en)

20     tir cortes · ez ieu uueilh mais

21     plazen mensoniauçir · q(e) tal

22     uertat don per totz temps so

23     spir ·

24     

25     E Sa uos plaz mos bes ni nostra

26     mansa · pueis uostre sui pla

27     ira uos mos enanz · qar rics

28     seinhers on plus autz es e gra(n)z ·

29     deu meilh gardar qe no(n) p(re)nda

70rB

01     mermansa · qe prez dechai lai

02     on sofrainh merzes · ezieu uol

03     gra quns autres o disses · qar

04     uos cuiatz per tal qar uos dezir ·

05     uos o diga per uos meilhs co(n)

06     uertir ·

07     

08     TAn me fesest plazer uostra co(n)

09     dansa · cueimais mi par q(e) seria

10     enianz · si us plazia ma perda

11     m mos danz · qant pueis non

12     ui uostra desafiçansa · pos a uos

13     plac qe per uostrem prezes · ni

14     ieu nos fi per qauer lo deges ·

15     anz fui uostres trop miells

16     qe non sai dir · sol qar maues

17     donat de qe cossir ·

18     

19     MAs qar nos uei ai temensae

20     duptansa · qel uostres cors co

21     uinentz ben estantz · gais e cor

22     tes amoros ben parllantz · so

23     teinhamal e ne stau e bala(n)sa ·

24     qar si destrics men uen al sieu

25     tort es · qar ai estat tan el uo

26     stre paes · qar plus souen deu

27     ria hom tenir · lai on ho(m) ha

28     auiure amorir ·

29     

71rA

GcFaid 167.34 (M 117)         

01     Chansos qe fes gauçelm faiditz .

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     LO rossignolet salua

12     ge · ai ausit qi sesbau

13     deia · per amor en so(n)

14     lengaie · e fam si morir den

15     ueia · qar leis cui dezir · no(n) uei

16     ni remir · ni nol uogr ugan

17     auzir · pero pel dous chan · q(e)ll

18     e sa pars fan · esforz un pauc

19     mon coraie · em uai conorta(n) ·

20     totz sols en chantan · so qe no

21     cuiei far ugan ·

22     

23     E