Rialto        

 

Corpus dell’antico occitano    

 

Edizione diplomatica del canzoniere N

New York, Pierpont Morgan Library, 819

a cura di Luca Di Sabatino (cc. 1-150) ed Enrico Zimei (cc. 151-293)

Cao 2019

Interpretativa    Note


1rA

ArnMar 30.VI (N 1)         

01     ^M^RAçons es em

02     es ura · men

03     trom el seg

04     le dura · que

05     aprenda chac

06     sus · de cels q(ue)

07     sa bon plus ·

08     Ial senz desala mon ·

09     Nil sabers de pla ton ·

10     Nilen geinç de uer gili ·

11     Domer ni depor fili ·

12     Nides altres doc tors ·

13     Cauez aucit plui sors ·

14     Non fora ren presaz ·

15     Sagues estat celaç ·

16     Per queu soi enconssire ·

17     Com po gues far edire ·

18     Tal ren que fos honors ·

19     E grazit pels meillors ·

20     Mas ia uns non inten da ·

21     Queu aquest fais mi prenda ·

22     Que len crim defollor ·

23     Nim te(n) gna per doctor ·

24     De saber nom feinges ·

25     Mas daico cai apres ·

26     Escol tan eue çen ·

27     De man dan eauçen ·

1rB

01     Que uns non a doctrina ·

02     Senz altrui disci plina ·

03     Mos sabers non es granz ·

04     Ues quem tiral ta lanz ·

05     Azan penre e auzir ·

06     Zon com de gues grazir ·

07     Quen eus lo meu apenre ·

08     Se nuls es de mi menre ·

09     De sen ede sciença ·

10     Se gon la conoi sença ·

11     Que sen niuei nisai ·

12     Del segle mostrarai ·

13     Com se deu captener ·

14     Qui bon laus uol auer ·

15     Mas couen ben guar dar ·

16     On o deu comen çar ·

17     Car senç non es graçiz ·

18     Mas per los eiserniç ·

19     Esi oes non oes guaire ·

20     E per ço uoil re traire ·

21     Alrei cui es lerida ·

22     Cui iois e iouenz guida ·

23     Per meira men mesdiç ·

24     Si con los ai escriz ·

25     Non per tal queil sofraigna ·

26     Res ca bon prez ataigna ·

27     Mas car es conoi senç ·

1vA

01     En toz faiz auinenz ·

02     Li prec que mend e(n) me ·

03     Seu imes pren en re ·

04     QUi uol cortesa uida ·

05     Demenar ingra çida ·

06     Ab ferm cor esegur ·

07     Per ço que sos preç dur ·

08     Sapcha deu retener ·

09     Honorar etemer ·

10     Car prez ecortesia ·

11     Senz deu non cre que sia ·

12     Pueis de totas con tra das ·

13     Estrai gnas epri uadas ·

14     Apreigna delas genç ·

15     Faiz ecaptene menç ·

16     Ede mant eç en queira ·

17     Lesser ela maneira ·

18     Dels auols edels pros ·

19     Dels mal uaç . edels bos ·

20     Lo mal elben apreigna ·

21     Lo meilz guart ere teigna ·

22     Tot cant es lez saber ·

23     Elben sol retener ·

24     Ia non aura proeça ·

25     Qui non fui auoleça ·

26     Ninon lapot fugir ·

27     Qui non lasap chausir ·

1vB

01     Nicor tes non er ia ·

02     Qui non conois uila ·

03     Nibons se deu misal ·

04     Qui non conois lomal ·

05     Per ço nos deu tar çar ·

06     Dau çir edes coltar ·

07     Nuilz hom quen p(re)z ente(n) ·

08     Car pel meu escie(n) ·

09     Den trels nescis els faz ·

10     Pot chausir losen naz ·

11     Tal ren calui er bo ·

12     Ez aeli non ten pro ·

13     Qui sap senz efol daz ·

14     Meiller nes sos solaz ·

15     Car li sen eli ioc ·

16     An lor toms elor ioc ·

17     Liun se fan are traire ·

18     Per cels cosabon faire ·

19     Del segle dic aitan ·

20     Segon que mes scem blan ·

21     Ce lui ten gnas per pro ·

22     Qui sab guar dar saço ·

23     De sas onctas uen zar ·

24     Els bes guiçar donar ·

25     Caitals es sos usages ·

26     Ere quer opera ges ·

27     Com sia humils als bos ·

2rA

01     Eals mals orgoillos ·

02     Mauna re us dirai ·

03     Segon losen queu ai ·

04     Non an proeça bona ·

05     Ges tuit cil com raçona ·

06     Quen trels desconoi senz ·

07     Es per auols guarenz ·

08     Pro eça for iugada ·

09     Eper mainz autre iada ·

10     Canc non saubron q(ue)s fos ·

11     Pro eça per raços ·

12     Pro eças son diuisas ·

13     Per uerde maintas guisas ·

14     Las unas son uenals ·

15     Elas altras cha bals ·

16     Mas cui que pes oplaça ·

17     Ia nous dirai que faça ·

18     Prez de gaub nidu fana ·

19     Ab pro eza cer tana ·

20     Cab son don sa segura ·

21     Tan con el segle dura ·

22     Qui pro eça desira ·

23     Don nais ni don soste ·

24     Car senz aiço non cre ·

25     Que nulz hom bon p(re)z aia ·

26     Qui q(ue) sen crit nin braia ·

27     Per fals raçona dor ·

2rB

01     Qui non conois ualor ·

02     En sene en altrui ·

03     Non es sebe(n)n enbrui ·

04     Ses pros cel ca lausat ·

05     Ni auol liblas mat ·

06     Dels non uoil plus par lar ·

07     Mas lasserai estar ·

08     Los nescis ab los faz ·

09     Els pros ablos presaz ·

10     Emo stra rai als gais ·

11     De pro eça don nais ·

12     GEs non ais nicomença ·

13     Se gont altra naiscença ·

14     Quinz el cor sap chaz ·

15     Lanoiric uolon taz ·

16     Enous sia ueiaire ·

17     Que filz fos de bon paire ·

18     Com per pro mera uil ·

19     Se non pareis al fil ·

20     Terra pot hom laissar ·

21     Son fil e henre tar ·

22     Mas prez non aura ia ·

23     Qui de son cor non ia ·

24     Per que prez seignoreia ·

25     Epar que far ode ia ·

26     Sobre totas honors ·

27     Enes caps ecolors ·

2vA

01     Para ges dal ta gen ·

02     Poders daur nidar gen ·

03     Nous dara ia bon prez ·

04     Seric cor non auez ·

05     Ric cor ses de me sura ·

06     Que daltre non ai cura ·

07     Pro eça eis del corage ·

08     Ueus son meillor lignage ·

09     Ez en ten dez apres ·

10     Per cui esta enpes ·

11     Conoi sença esa bers ·

12     Senz lar geça epoders ·

13     Donon prez per toz tems ·

14     Quils sap auer en sems ·

15     En aquesz cinc senz plui ·

16     Nais proeça e reuui ·

17     Conoi sença elar geça ·

18     Son las claus deproeça ·

19     Poders nes laserailla ·

20     Equi ges sabarailla ·

21     Non la sap defer mar ·

22     Nepot guaire durar ·

23     Per quel senz icouen ·

24     Que ias claus guarda eten ·

25     Sabers nes messa gers ·

26     Cor tes e plaçen ters ·

27     Que diç plaçers efai ·

2vB

01     Lai onue que ses chai ·

02     Ses aquesz cinc non uei ·

03     Em pera dor nirei ·

04     Duc comte nibaro ·

05     Ni nul altre home pro ·

06     Cui prez poscha durar ·

07     Se bens fanc raço nar ·

08     Li flac ric de pai ·

09     So fra chos decoi ·

10     Fan dir allor priuaz ·

11     Per uer tat sapiaz ·

12     Mos seigner fora pros ·

13     Ab quel poders i fos ·

14     Aquesz raçonamenz ·

15     Esuns deuina menz ·

16     E ami non lor ual ·

17     Sei gnor se deus misal ·

18     Niia nols encre rai ·

19     Car conosc ben esai ·

20     Canc sempre foezer ·

21     Que toz pros hom co(n)quer ·

22     Absen e ab saber ·

23     Eab bon cor poder ·

24     Pero ges eu non dic ·

25     Que cel que cor aric ·

26     Poscha far tota uia ·

27     Tot can ben estaria ·

3rA

01     Mas qui tan can pot fai ·

02     Deço caprez eschai ·

03     Decal que poder sia ·

04     Pros es senes faillia ·

05     Pero non en ten daz ·

06     Que atoz los presaz ·

07     Autrei proeza enteira ·

08     Per neguna maneira ·

09     En cort non odirai ·

10     Car sai que faillirai ·

11     Prez ia e honors ·

12     De di uer sas lauzors ·

13     Li chaualler an prez ·

14     Sicom auzir podez ·

15     Liun son bon guerer ·

16     Li altre bon con du cher ·

17     Li un an prez deser uir ·

18     Li altre degent guar nir ·

19     Liun son bon chaualler ·

20     Li altre en cort plaçenter ·

21     Cist aibs queus ai com tat ·

22     Son greu en sems trobat ·

23     Mas qui mais na ab se ·

24     Mais de bon prez rete ·

25     Equi ne gun nona ·

26     Siia pueis lire ma ·

27     Lonoms dechaualler ·

3rB

01     Nol tenc per dreiturer ·

02     LAs domnas eisa men ·

03     An prez diuersa men ·

04     Las unas debelleça ·

05     Las altras deproeça ·

06     Las unas son plazenç ·

07     Las altras conoi senç ·

08     Las unas gent par lanz ·

09     Las altras bene stanz ·

10     A dompnas ço sapchaç ·

11     Esta molt gen bel taç ·

12     Esobre tot largença ·

13     Sabers econoi sença ·

14     Esapcha quec hon rar ·

15     Segon que tain afar ·

16     EIl clerc per cui anc se ·

17     Sabon lomal elbe ·

18     An preç cil cui seschai ·

19     Segon queu uos dirai ·

20     Lun debona clerçia ·

21     Li altre decortesia ·

22     Li un degent par lar ·

23     Li altre derics faiz far ·

24     Eç en aisi seignors ·

25     Sont diuer sas lauçors ·

26     Dona das achascun ·

27     Mas non nia negun ·

3vA

01     Domna nichaualler ·

02     Iace lar nous oquer ·

03     Ni clerc çomes ueiaire ·

04     Don hom puesch retraire ·

05     Prez aisi del tot fi ·

06     Com noi trob que chasti ·

07     Caisi ode part natura ·

08     Gra cia e auentura ·

09     Los dons entre las genz ·

10     Non es uns tan ualenz ·

11     El segle nitan pros ·

12     Nitan auen turos ·

13     Decal que poder sia ·

14     Quen alcuna partia ·

15     De lauzor noil sofraigna ·

16     Tal ren don secom plaigna ·

17     Mas ia li plus preçat ·

18     Non men sapçant mal grat ·

19     Ninon sedes esper ·

20     Qui bon laus uol auer ·

21     Car qui mais diz efai ·

22     Deço caprez eschai ·

23     Pro es auen turos ·

24     Se meillers es dels pros ·

25     Uers es ço auch retraire ·

26     Quel tems del primer pai(r)e ·

27     Des que cregron las genz ·

3vB

01     Per bons enten demenz ·

02     Ele gron poestaz ·

03     Per que entrels fos paz ·

04     Efran queça emesura ·

05     Emer ces e dreitura ·

06     Maior men quen altrui ·

07     Mais sera non destrui ·

08     Car cuns enon auçi ·

09     Aicel cason ueçi ·

10     Non cuida esser presaz ·

11     Tant es desmesuraz ·

12     Losegles deschausiç ·

13     Desebraç epar ciç ·

14     Desen ede proeça ·

15     Emesclaz amaleça ·

16     Euo plain per lo uen ·

17     Per lo destric quei pren ·

18     Mais que non faz p(er)me ·

19     Cami non grauare ·

20     Sel segles sedechai ·

21     Non puesc mouer esmai ·

22     Deço que ueia far ·

23     Abtan quedeus miguar ·

24     Madolça domna cara ·

25     Quem cap della em guara ·

26     Detot altre consir ·

27     Mais deleis obe dir ·

4rA

01     Pros domna eualenz ·

02     Cor tesa ea ui nenz ·

03     Senren ai conoi sença ·

04     Lauostra soui nen ça ·

05     Que mes den uei escrima ·

06     Lam dona elama prima ·

07     Per queu detoz mos bes ·

08     Uos rent laus emerces ·

09     Eus ogra çisc ades ·

10     Car mes al cor plus pres ·

GarBrun 163.I (N 2)         

11     ELtre mini clestiu ·

12     Cant foron clar liriu ·

13     Eil auçellit sal uage ·

14     Chan teron pel boschage ·

15     In trei enun iardin ·

16     Allalbor del matin ·

17     Laiui lerba que broilla ·

18     Euer deiar lafoilla ·

19     Eauzi pels ramels ·

20     Lodolz chant dels auçels ·

21     Que le mer les el iais ·

22     Laifan uoltas elais ·

23     Eltorz elauriols ·

24     El pics el rossinols ·

25     Edels altres gran massa ·

26     Don lo dolz chanz saclassa ·

27     Lo tems mostret beltat ·

4rB

01     El soleilz fez clartat ·

02     Las her betas re creion ·

03     Eli prat reuer cleion ·

04     Las fontanas bruisson ·

05     Eil riuet esclarçisson ·

06     Chascuna creatura ·

07     Sestai ensa natura ·

08     Loiois del tems nouel ·

09     Eil chant que fan li auzel ·

10     Locant elabel taz ·

11     Del tems que refrescaz ·

12     Mifan enueia alcor ·

13     Dalcun nouel damor ·

14     Ecomenz apensar ·

15     De iouen edamar ·

16     Esobre tot damor ·

17     Que uai adesonor ·

18     Car es iugada amort ·

19     Esi ipren segles tort ·

20     Car hom non lamente ·

21     Aisi coses coue ·

22     Car hom depreç no(n) pessa ·

23     Ainz plora can despessa ·

24     Iouenz hom ensesfança ·

25     Pessa debene nança ·

26     Emeinz deprez auer ·

27     Que io uen man te ner ·

4vA

01     Iouenz non a mic ·

02     Que li paubre eil ric ·

03     An tuit pres un acort ·

04     De cobei tat de mort ·

05     Mas qui prez de auer ·

06     Abiouen man tener ·

07     DEfem nas non son mot ·

08     Cant segle mort de tot ·

09     Que pauc nia de cellas ·

10     Ni domnas nidon çellas ·

11     Que ia digon de non ·

12     Ab uer com lor don ·

13     Bel tat nicor tesia ·

14     Prez nicha ballaria ·

15     Para ges nialte ça ·

16     Nies fors de proeça ·

17     Non ual tant en amar ·

18     Com poders dedonar ·

19     Amors solia auer ·

20     Gran força egran poder ·

21     Esobre tota gen ·

22     Far son comandamen ·

23     Ede strai gnas contradas ·

24     Mes clar amors priuadas ·

25     Cui que plagues façia ·

26     Amar cant ouolia ·

27     Car sobre toz parages ·

4vB

01     Eral seus seigno rages ·

02     Ar es deca segu da ·

03     Deson proreç asapuda ·

04     Cobeitaç eputages ·

05     Lan tolt desos ostages ·

06     Eplus daiço cauia ·

07     Lan tolt la seignoria ·

08     Ca penas puesc trobar ·

09     Don plus fort oes guar ·

10     Dom na cam leialmen ·

11     Nisenz galia men ·

12     Las unas antrop uiçi ·

13     De penre altrui seruiçi ·

14     Las altras fan faillen ças ·

15     Per auols con tenen ças ·

16     Ques laissont encol par ·

17     Demal uas druz amar ·

18     Tot ço camor afina ·

19     Es auer o aiçina ·

20     Ia per nulla maneira ·

21     Ne guns hom no(n) enq(ue)ira ·

22     Femna desamistat ·

23     Mas li plus aiçinat ·

24     Aiçina e auers ·

25     Fai on uol sos placers ·

26     Aiçina fai peccar ·

27     Eauers folle iar ·

5rA

01     DOnc soi eu en conssire ·

02     Daiço cai auçit dire ·

03     Ia per alon ia menz ·

04     Non lais que non co(m)menz ·

05     Adire maraço ·

06     En aquesto ser mo ·

07     Mas aitant es greuos ·

08     Lafanç edan geros ·

09     Que paor defaillir ·

10     Mefai tar dar dedir ·

11     UNa dom nam semos ·

12     Dun afar perillos ·

13     Em dis per amistat ·

14     Que li disses uertat ·

15     Saber per cal mesura ·

16     Oper cal auen tura ·

17     Ab cal enseigna men ·

18     Per cal con te ne men ·

19     Sepoiria gar dar ·

20     Domna defolleiar ·

21     Que fos depreç saupuda ·

22     Amada euol gu da ·

23     Ese gon cortesia ·

24     Gar des de uilania ·

25     Amera uilla es bella ·

26     Lai ca q(ue)st plait mapella ·

27     Iouenç eslames quina ·

5rB

01     Eses toz mals aibs fina ·

02     Pros es degran corage ·

03     Rica debon ligna ge ·

04     DOmenz q(ue)ista el uerger ·

05     Desoz un oliuer ·

06     Escol taual chan ·

07     Queli auzellet fan ·

08     En trei enpensa men ·

09     Efui en marimen ·

10     Con res pon dez enpaz ·

11     Daiço don soi preiaç ·

12     Esegon mon ueiaire ·

13     Parles daquest afaire ·

14     AMia coes causa ·

15     Don hom uanar n(on) sausa ·

16     Que mout sedeu gardar ·

17     Qui uol altre iugar ·

18     Que nonsia repres ·

19     Pois ques nes entre mes ·

20     Toz hom cal trui enseigna ·

21     Esigardar non deigna ·

22     De noi edefoldat ·

23     Leus les amal tornat ·

24     Celui tenom per fol ·

25     Que de fol dat nos tol ·

26     Se cuida altrui ensegnar ·

27     Esi non sap gar dar ·

5vA

01     Pero sie usaçe ·

02     Com los autrui follaçe ·

03     Sache meil encol par ·

04     Quels seus destiriar ·

05     Toz hom fora cortes ·

06     Sen aisi cono gues ·

07     Zo ques demal enlui ·

08     Con conois en altrui ·

09     Ben dehom conseillar ·

10     Son amic eson par ·

11     Deleu causa edegran ·

12     Que conseil en de man ·

13     Leis es del tems antic ·

14     Com conseil son amic ·

15     Eque el conseil prenda ·

16     De tota safa çenda ·

17     Qui quer con seil ecre ·

18     Toz tems len penra be ·

19     Sauis hom se conseilla ·

20     El fols serra laureilla ·

21     Sauis hom ama apenre ·

22     El fols ama con ten dre ·

23     SEgon aquest iuiçi ·

24     Farai lomeu seruiçi ·

25     Tant com mos senz maonda ·

26     Aita lant que responda ·

27     Alleis quem quer conseil ·

5vB

01     Mas hom nos mera ueil ·

02     Car dels altrui mesters ·

03     Mesoi mes con seillers ·

04     Mas ben pot menestrals ·

05     Eneus los seus ior nals ·

06     Daltrui tal causa apenre ·

07     On se poira aten dre ·

08     Le maistre que pin ·

09     Uos ben chom len ensem ·

10     Que tal causa faça ·

11     Per que sobre plus plaça ·

12     Cil cant dobra maneira ·

13     Per nout daltrui mateira ·

14     Non fan en tailla menz ·

15     Ques mera uillos senz ·

16     ELprimer cap amia ·

17     Es mos talanz quedia ·

18     Tota la con tenença ·

19     Si com noi trob faille(n)za ·

20     Que domna deu auer ·

21     Caiço fai asaber ·

22     Lo matin alleuar ·

23     Se deu gran soing donar ·

24     Que sia frescha e clara ·

25     Sa colors es a cara ·

26     Eque non ire maigna ·

27     Tals res que n(on) sataigna ·

6rA

01     Pois sia saca misa ·

02     Ques aprob lei assisa ·

03     Blancha molla eclol guada ·

04     Car estai aizinada ·

05     Pels flancs e pels costaz ·

06     Pes altres luecs priuaz ·

07     Deu esser daital mena ·

08     Quen aital luec couena ·

09     Tuit sei altre apareil ·

10     Segon lo meu con seil ·

11     De cal que me na sion ·

12     Esgar que ben estion ·

13     Pels flancs epels costaz ·

14     Epels pes epels braz ·

15     Sei sollar per mon grat ·

16     Sion petit dolgat ·

17     Que non pares con gran ·

18     Sei pei nimal estan ·

19     Ede son afiblar ·

20     Sedeu gran soing donar ·

21     Que non esti en fol ·

22     Sos man tels ason col ·

23     Nisemble soi seupuz ·

24     Can lier alcol pen duz ·

25     Sas ser uiris priua das ·

26     Siongent ensei gna das ·

27     Esap chon senz or gueil ·

6rB

01     Seruir caital ouoil ·

02     Ede sali adura ·

03     Se sapchant donar cura ·

04     Son pel ahor denar ·

05     Sapchan et entre nar ·

06     Eson gen las apella ·

07     Deguna nouella ·

08     Sapchon seben defendre ·

09     Egar dar dere pren dre ·

10     Can il ira alsan ·

11     Aia ab se tal compan ·

12     Que ges dancta noil faça ·

13     Cui que trob en laplaça ·

14     Ilan dreit soau ·

15     Ea petit desclau ·

16     Que non es decortesia ·

17     Qua domna antost p(er)uia ·

18     Ne trop faça gran pas ·

19     Niper annar selas ·

20     Sies enpala fren ·

21     Sia aitals com con uen ·

22     Ean tost o espleita ·

23     Ar dia ment edreita ·

24     DInz samason eschai ·

25     Alleis que bon efai ·

26     Que sia atota gen ·

27     Debon contene men ·

6vA

01     Eals mals eals bos ·

02     Sia de bel respos ·

03     Noi sia con nossen ·

04     Ira ni pen samen ·

05     Des asini nesera ·

06     Per niguna mainera ·

07     Cals que ueigna nian ·

08     En leis trob bel scem blan ·

09     Ebon acuilli men ·

10     Mas non tuit egual men ·

11     Non sion tuit es gual ·

12     Li bon aisi coll mal ·

13     Tal ia que non gara ·

14     Cui es humils nicara ·

15     Ni non sap ges triar ·

16     Cals hom fai ahon rar ·

17     Mas aquo non es senz ·

18     Ainz mals enseigna menz ·

19     Euns tocs defollage ·

20     Que reuert aputage ·

21     Mout se deu apensar ·

22     Cil qui ben ouol far ·

23     En cui plus aban don ·

24     Sabona acuilli çon ·

25     Que mout homes seran ·

26     Som lor fai bel scemblan ·

27     Que faran demanes ·

6vB

01     Tant seron mal apres ·

02     Con tes desa mistat ·

03     Enleueran gran glat ·

04     De moltas guisas son ·

05     Diuers home pel mon ·

06     Que se fan ahonrar ·

07     Dacuillir edamar ·

08     Als altres non tain gaire ·

09     Cab un breu saludar ·

10     Po dom tan gen pagar ·

11     Ques ten ran per gariz ·

12     Eper gen acuilliz ·

13     SIhom uos uen uezer ·

14     Ab soinos deseçer ·

15     Uos dreçes contra lui ·

16     Mas es gar daz ues cui ·

17     Cassas son de truan ·

18     Homen allor scem blan ·

19     Sius par cortes nipros ·

20     Faiz loseçer las uos ·

21     Mas non siaz laugeira ·

22     Que ia per laz primeira ·

23     Dene gun gran solaz ·

24     Mas solamen sil plaz ·

25     Loso mo ires quel iorn ·

26     Re maigna aques so iorn ·

27     Esapchaz son afaire ·

7rA

01     Que il plaz oque uol fai(r)e ·

02     Esi per uos ies ·

03     Faiz limoltas merces ·

04     Side plus uos apella ·

05     Escoltaz que fauella ·

06     Noil uedaz uestra ureilla ·

07     Se el ab uos con seilla ·

08     Nil respon daz irada ·

09     Cassaz sepot breu men ·

10     Par tir depar lamen ·

11     Edes loin gnar solaz ·

12     Domna can non liplaz ·

13     Mas sisos par lamenç ·

14     Uos es ben aui nenç ·

15     Amia siaz li ·

16     De bels diz autressi ·

17     Car bels solaz abrire ·

18     Eplacers quil sap dire ·

19     Zo es esca damor ·

20     Per que son liama dor ·

21     Plus leu en amistat ·

22     En pres e enlaçat ·

23     NOn faças trop uiutat ·

24     De par lar anon at ·

25     Que mais ual uns taisars ·

26     Assaz cuns fols par lars ·

27     Ni tot ço queus acora ·

7rB

01     Non de mostraz defora ·

02     Que non fail hom enanz ·

03     Cel que sec sos talanz ·

04     Moltas uez aipar lat ·

05     Que uolgra auer laissat ·

06     Enres quema gradera ·

07     Car sai q(ue) mos danz era ·

08     Far deuez totauia ·

09     De par lar carestia ·

10     Que meilz uenont degrat ·

11     Dich que son apenssat ·

12     Emais uol hom auçir ·

13     Qui fai tardar dedir ·

14     Par lar de domna co(n)ga ·

15     Soau ses gran uer gonga ·

16     Bona men e en pas ·

17     Nitrop aut nitrop bas ·

18     Non pren daz ia co(m)paigna ·

19     Abtal q(ue) nous ataigna ·

20     Ne siaz ia pri uada ·

21     De me nua mais nada ·

22     Qui priuada sefai ·

23     Dome que non seschai ·

24     Lo lies amal tengut ·

25     Eenfai leuar fol brut ·

26     <.>Ebona domna uueil ·

27     Caia un pauc dor gueil ·

7vA

01     Nones de mesurança ·

02     Mais es geuzers sce(m)blança ·

03     Eper far espauen ·

04     Alla mal uaza gen ·

05     Dich efaich amoros ·

06     Ab sem blan orgoillos ·

07     Fan amera uillar ·

08     Quils pot en sems trobar ·

09     Ben sai ca nulla re ·

10     Mas orgueil non co ue ·

11     Mas de domna ual mais ·

12     Sos prezen mouz essais ·

13     Dom ne iare mal uaz ·

14     Enten mais son solaz ·

15     Ecil qui sont cortes ·

16     Enseignat eapres ·

17     Len uolont mais uezer ·

18     Eauzir son saber ·

19     Eplus nes desirada ·

20     Cant sefai ue ada ·

21     DOmna uoil sia gaia ·

22     Pois q(ue) per prez sessaia ·

23     Cab un pauc de gaieça ·

24     Uen amais depro eça ·

25     Talanç de domna gais ·

26     Met son cor en pan tais ·

27     De tota ren afaire ·

7vB

01     Peson preç sia maire ·

02     Gaieza ama solaz ·

03     Chanz ede port liplaz ·

04     Iois eris eda mors ·

05     Per que sale gral cors ·

06     Uoillaz totas saços ·

07     Auer acom pagnos ·

08     Ira delei sestraigna ·

09     Eloin desa com paigna ·

10     Denulla causa irada ·

11     Gaie ça non sagrada ·

12     Ni per nul pensamen ·

13     Non chan ge son talen ·

14     Que ia sen desconort ·

15     Nin perda bel deport ·

16     Mas cel acui saten ·

17     Fai ades conoiscen ·

18     Ues cal q(ue) part q(ue) teigna ·

19     Cil ocel acui reigna ·

20     Toz tems er iauzionz ·

21     Eira sans emonz ·

22     Esobre conoi senç ·

23     Eson enseyna menç ·

24     AMia siuoleç ·

25     Uenir amais deprez ·

26     De cor te sia usprec ·

27     Car cel quila per sec ·

8rA

01     Naprez per tota gen ·

02     Sen cor tesia enten ·

03     Cor tesia es tals ·

04     Se uoleç saber cals ·

05     Qui ben sap dir efar ·

06     Per com lo deia amar ·

07     Ese garda den ueis ·

08     Cor tes pot esser pueis ·

09     Qui sap foldat chausir ·

10     Een nuei eschiuir ·

11     Efar ço caltrui plaça ·

12     Cor tesi al solaça ·

13     Mas ges toz hom non es ·

14     Chom apella cortes ·

15     Anz sont uilan proat ·

16     Tals son cortes clamat ·

17     LOmonz escomu nals ·

18     Mas en manz luecs es fals ·

19     Tals lodiz elmen tua ·

20     Que non sap que sabua ·

21     De cortesia es leus ·

22     Lo diz elteners greus ·

23     Quen moltas guisas meira ·

24     Een molta maneira ·

25     Dese fai ma inta brancha ·

26     Mas en pauc luec sesta(n)cha ·

27     Per que nuilz hom n(on) es ·

8rB

01     Toz fina men cortes ·

02     Lun an uita partida ·

03     Eli altres escarida ·

04     Non son ges tuit esgual ·

05     Mas q(ue)mais na mais ual ·

06     Cor tesia el en guar nir ·

07     Een gent acuillir ·

08     Cor tesia es damar ·

09     Ees engen parlar ·

10     Cor tesia es en solaz ·

11     Ecil qui mais meplaz ·

12     Ecant sera saçons ·

13     Se tot megraua sons ·

14     En dire non poiria ·

15     Segon que dir deuria ·

16     GAr daz uostre gar nir ·

17     Non posca hom mal dir ·

18     Ninous sia retrait ·

19     Que per stra uol fait ·

20     Uostre preç meinz ·

21     Que mout es gran blasteinz ·

22     Adomna es granz rancura ·

23     Can dese non acura ·

24     Pauc sera q(ue)us complaigna ·

25     Soue que non uos taigna ·

26     Epauc que us tegna car ·

27     Sius uolez despreçar ·

8vA

01     DOmna uoil q(ue)s donsoin ·

02     Plus que dal tre be soin ·

03     De son cors car tener ·

04     Tan can naura lezer ·

05     De conuida men annar ·

06     Ede gen asublar ·

07     Defar moltas saçons ·

08     Estraignas garniçons ·

09     Eno uels apareilz ·

10     Cai tals es mos conseilz ·

11     Se gon quen sacontrada ·

12     Sera acostu mada ·

13     Per ço que gen lestia ·

14     Altras na ion enueia ·

15     Ena pren donc afaire ·

16     Zo cauziran re traire ·

17     DOmna uol q(ue)s con teigna ·

18     Deguisa ques conueigna ·

19     Sa cara esos cors ·

20     El garni menz defors ·

21     Eque luna bel taç ·

22     Sia laltra solaç ·

23     Mas ges be non setaing ·

24     Marac des en estaing ·

25     Iar gonça nisar dina ·

26     Ni altra peira fina ·

27     Non par caia mester ·

8vB

01     Qui la met en acer ·

02     De domna es autressi ·

03     Com del marac de fi ·

04     Can seten en uil tat ·

05     Eueillis sabel tat ·

06     En uostre acuilli men ·

07     Faiz un es gar damen ·

08     Queus er ten gut abe ·

09     Sius na cor daz abme ·

10     Segon cho men uei rez ·

11     Dels scem blan liserez ·

12     Cant sabrez son ta lan ·

13     Siaz li dels sem blan ·

14     Siaz gaia ablos gais ·

15     Eual rez en trop mais ·

16     Cor te sia ablos cortes ·

17     Esera uos granz bes ·

18     Ab cels camont deport ·

19     Siaz de bel conort ·

20     Ab cels camont cantar ·

21     Uos deuez ale grar ·

22     UErs nouels nichan ços ·

23     Qui las diz de nan uos ·

24     Escoltaz uolon teira ·

25     Eplaça uos ateira ·

26     Uoillas latoz saber ·

27     Sepodez rete ner ·

9rA

01     Esinon podez toz ·

02     Tenez los meillors moz ·

03     Quen massa locs couen ·

04     Edic uos questa ben ·

05     Cui en pot remen brar ·

06     En loc on fai retrai ·

07     Un mot cant si es chai ·

08     Ioglars e chanta dors ·

09     Que paraula damors ·

10     Ecan ton sons elais ·

11     Per que lom es plus gais ·

12     Eme ton en cora ge ·

13     De tot prez uassalla ge ·

14     Re te nez amoros ·

15     Se quer auer deuos ·

16     Oab clar uostra uer ·

17     Oab altre placer ·

18     Lor faiz tan bella en seigna ·

19     Per que talanz lor preigna ·

20     Qaie digna de uos be ·

21     Ia non agas uos re ·

22     Uostre noms ner saupuz ·

23     Eplus loing men tau guz ·

24     En molz locs naureç preç ·

25     Que issa uos non sau reç ·

26     Mas entre homes sen naz ·

27     De uez estar enpaz ·

28     Saui con tene men ·

9rB

01     De uez far en par uen ·

02     Egar dar de trop rire ·

03     Edal tras fol daz dire ·

04     Rire cant non aluec ·

05     Torna tost aenuec ·

06     Sa çons com de rire ·

07     Esazons com con scire ·

08     Sazons comsia gais ·

09     Esazons comsia lais ·

10     Per aiço dic auos ·

11     Quen creças aestors ·

12     Qui sagar dar mesura ·

13     En chascuna figura ·

14     Car li auzellet tuit ·

15     Non uiuon ges dun fruit ·

16     Nitota creatura ·

17     Non uiu duna pastura ·

18     Nituit homen que son ·

19     Non son duna faizon ·

20     Car liun uolon pauça ·

21     Lal tre gab enauza ·

22     Lialtre totas uias ·

23     Par lar deleu garias ·

24     Lialtre anlor enten ·

25     En altre en pen sa men ·

26     Qui en tre homes sen naz ·

27     Uol trop par lar foldaz ·

28     Nientre fols granz senz ·

9vA

01     Non es res mas nienz ·

02     Fols non sap que responda ·

03     Qui desen lapri onda ·

04     Qui sabis es ni mois ·

05     Fol alpar lar conois ·

06     Uos al comen ça men ·

07     Gar daz primeira men ·

08     Qui es abcui par laz ·

09     Sas paraulas au gaz ·

10     Esegon cauzireç ·

11     Euos lirespon deç ·

12     Quen eus loseo par lar ·

13     Uos podeç asen nar ·

14     Cals ataing lorespos ·

15     Se es mals o es bos ·

16     Que tals pot esser cel ·

17     Per ditz fera en el ·

18     Abreu moz quili diz ·

19     Ebon moz sebeliz ·

20     Ebons diz esper duç ·

21     Can non es entenduç ·

22     Que nol sabra triar ·

23     Nisil conois menbrar ·

24     Catal deuesser dit ·

25     Per cui sia clausit ·

26     Nons semble pauchs guacai(n)g ·

27     Don rar homes estraing ·

28     Auiz lor faisz bel senblan ·

9vB

01     Oltra uostre talan ·

02     Emais lor faisz ueiaire ·

03     Que non lor uolez faire ·

04     Mout fai bona ga çaigna ·

05     Qui per bella conpaigna ·

06     Pot retener amics ·

07     Car non es nuillz destrics ·

08     Nimessions noi tagna ·

09     Qui deblan dir selaigna ·

10     Suns caualers ualenz ·

11     Se part de uos iau senz ·

12     Toz tems mais ada uida ·

13     Serec per lui iauçida ·

14     Mals enueran auos ·

15     Dels mal uaz edels pros ·

16     Escoltar eueçer ·

17     Eper solaz auer ·

18     Uos faisz sce(m)bla(n) q(ue)us plaça ·

19     Edels cor tes sifaça ·

20     Esilocs es faisz lor ·

21     Zoques prez ehonor ·

22     Deguisa que non sia ·

23     Sem blan de leugaria ·

24     Niposchon fein gne dat ·

25     Dire senz falsetat ·

26     Cil canc nous uiron mais ·

27     Uos tenran enpan tais ·

28     De talant eden ueia ·

10rA

01     Choscuns perço queus ueia ·

02     Ediran uos cocuit ·

03     Que per uos son uen gut ·

04     Car lor eras preça da ·

05     Ede bel tat lauça da ·

06     ^M^DOnpna lauostra

(N 3)         

07     gran beutat ·

08     Eluostre cors

09     gens faisonat ·

10     Uostro ills uostre bels cap plaxe(n) ·

11     Uostra bella bocha riçen ·

12     Mansi destreig pres eli at ·

13     Qui no(n) maueç poder laissat ·

14     Dene guna ren q(ue)l mo(n) sia ·

15     Qui de tot es en uostra baillia ·

16     Mon cor mo(n) sab(er) emon sen ·

17     Mapro era mon ardimen ·

18     Mon de leig ema uoluntat ·

19     Detot maueiz poder e(m)blat ·

20     Deto es uostre mielz q(ue) mieu ·

21     Esieus auia dig de dieu ·

22     Non so de uria amal tener ·

23     Q(ue)r el noz na donat poder ·

24     Eper samor do(m)pna corteça ·

25     Q(ue)r uos atant dat de p(ro)eça ·

26     Dep(re)z desen ede beutat ·

27     Deuez auer humi litat ·

10rB

01     Demi q(ue)aisi aueç con ques ·

02     Euen cut elazat epres ·

03     Quire no(n) uei me(n) te(n) maug ·

04     Nipoesc auer d(e)leig nigaug ·

05     Sens uostra mor esi no(n)lai ·

06     Atreçag uos dic q(ue) morrai ·

07     Eper dieu bella do(m)pna p(ro)s ·

08     Non uoillaz q(u)eu mora p(er)uos ·

09     Q(ua)r no(n) podez moistrar nidir ·

10     Raison p(er) q(ue)m deiaz aucir ·

11     Mas q(ua)r uos am uees tot lotort ·

12     Esip(er)ço uoleç mamort ·

13     Peçat faretzamon ueiaire ·

14     Mas nul dreg n(on) ual amigaire ·

15     Q(ue)de tot es enuostre uoler ·

16     Mas ra(n)çons mideia ualer ·

17     Q(ui)eus q(ui)er bella do(m)pna corteça ·

18     Ben fui fol eben dic folleça ·

19     Q(ua)r iacuig samistat auer ·

20     Cu(n) lausarai eu en querer ·

21     Q(ui)eu no(n) sui de q(ue)lla ualor ·

22     Q(ue)n mi fos ben misa samor ·

23     Q(ui)llaes outa ede gran affar ·

24     Epois de beutat no(n) apar ·

25     Q(ui)l mo(n) no(n)a nulla per sona ·

26     Q(ui)sella samistat lidona ·

27     Qeno senten gues p(er) pagaç ·

28     Do(n)cs no(n) sui eube(n) estragaç ·

10vA

01     Qant mi cuig q(ue) ami ladon ·

02     Qanc mais no(n) ui nisap q(ui)uiso(n) ·

03     Tol ten q(ue)ia no(n) sa uenria ·

04     Uaiten etende mantauia ·

05     POis dic ecom poesc anc dir ·

06     Qi eu iacuiaua ades morir ·

07     Qant son cortes cors n(on) ueçia ·

08     Qades ploraua eplagnia ·

09     Eara qant abella som ·

10     Q(ue)m na(n) nes non otent abon ·

11     Edoncs eqal co(n)seill penrai ·

12     Q(ue)qa(n)t laueig la(n) doblamai ·

13     Mon mal mo(n) tre baill madolo(r) ·

14     Aiso no(n) fon loanc amor ·

15     Anç es lopeier mal de(l) mon ·

16     Q(ue)ntotas guiças miconfon ·

17     Emauçi emten ende streig ·

18     Atrestan ben qant no(n)laueig ·

19     Co(n)qant poesc alabella parlar ·

20     Eaiso co(n) poisc eudurar ·

21     Tot mer asuffrir omorrai ·

22     Mas m(er)ce cuig q(ue) troberai ·

23     Q(ue)ia fes ella belscem blan ·

24     Emas(er)uit ehonrat tan ·

25     Gen acuillit egen profert ·

26     Q(ue) ben poesc conoser appert ·

27     Q(ui) p(er) enten densa damor ·

28     Offec qa(n)t mi donet laflor ·

10vB

01     Ara coignosc q(ue) no(n) aisen ·

02     Aisi nai defolla gen ·

03     Q(ue) moltas saiçon ses de uen ·

04     Qun fol hom sicuian ben ·

05     Duna pros domna cal uoill s(er)uir ·

06     Q(ue)desamor aia desir ·

07     Ecuian ben esser amaç ·

08     Eaiso es fina foldaz ·

09     Deme poesc atrostal ueçer ·

10     Q(ue)saq(ue)sta mafaig plaxer ·

11     Nigent acuillit nihonrat ·

12     Simais segur desamistat ·

13     P(er)qal ualor p(er)qal proeça ·

14     P(er)qal beu tat p(er)qal riqeça ·

15     Q(ue) aia ni qi en mi sia ·

16     Aurai samor noi cognos uia ·

17     Mas aq(ue)sta qon dis damor ·

18     Qui no(n) uol orgoil niricor ·

19     Do(n)cs laurai ieu q(ue) no(n) son rics ·

20     Mais ben serai uerais amics ·

21     Sen orgoill esens tot enian ·

22     Eill s(er)uirai debon talan ·

23     AIsitota lanoig siplais ·

24     Eestet en aq(ue)l pan tais ·

25     Q(ue) anc de sos oills no(n) dormi ·

26     Ebrunescen plai(n)g atresi ·

27     Esospira souen egreu ·

28     Eprega amor epois deu ·

11rA

01     Q(ui)daq(ue)l mal (con)seill lidon ·

02     Qaisi lama oltra raison ·

03     Q(ua)r oltra raison mauci ben ·

04     Amors qin mi no(n) faill d(e)ren ·

05     Q(u)eu faç totço q(ue)m man dafar ·

06     Ea(m) cel qemi manda amar ·

07     Esieu faç son coma(n) damen ·

08     Atort mauçi mon ensien ·

09     Atort no(n)fa anz nagra(n) dreig ·

10     Qui eu no(n) ofaz sico(m) far deig ·

11     Sifai no(n)am eu do(n)cs iaufre ·

12     No(n) eu qar ren noill faz p(er) qe ·

13     Detot ço que taingh adamic ·

14     Cuig loben amar qar oldic ·

15     Non faz qal ren ia meister ·

16     Mo(n)s parlar no(n) ual un dener ·

17     Sel faig no(n)faz anzdic follor ·

18     Enai lone mistat damor ·

19     Qui silai couen gut quelam ·

20     Eno(n) ofaz atort m(en) clam ·

21     Qui si mauci em dona mort ·

22     Elna lodreig et eu lotort ·

23     Edons lassa do(n)cs ke ferai ·

24     Samors no(n) consseilla nonsai ·

25     Deltot memet ensaco ma(n)da ·

26     Eferai tot so qella(m) manda ·

27     AMors ma(n)da qe ieu am iaufre ·

28     Renda mamor mon cor eme ·

11rB

01     Etot lomet enabandon ·

02     Per far ço qele sia bon ·

03     Qui ia de ren nolen d(e)s diga ·

04     Qar enaisi d(e)ufar amiga ·

05     Sico farai ieu uolun teira ·

06     Sol q(ue)il plasa q(ue)mo en q(ue)ira ·

07     Qar amor no(n) deu çes uoler ·

08     Q(ue)ieu lan p(re)gar nien qerer ·

09     Qe mo(n) prez sen abaisaria ·

10     Domna deu auer segnoria ·

11     Daitan q(ue) ho(m) ladeu pregar ·

12     Eella deu escoltar ·

13     Esa q(ue)illa amors no(n) lagrada ·

14     No(n)lescout mais una uegada ·

15     Q(ue)nol deu ges çofar ente(n)dre ·

16     Q(ue)no(n)la encor daten dre ·

17     Esilagrada nitant es ·

18     Fasasen apregar .iii. ues ·

19     Qar ia uer goina noill sera ·

20     Adaqel quelamor q(ue)rra ·

21     Sella sen fai .iii. ues p(re)gar ·

22     Anz lan de gra tener pl(us) car ·

23     Qades es ho(m) plus enueios ·

24     Plus coubes eplus uolu(n)tos ·

25     Decauça quel uen applaçer ·

26     Qant uei q(ue) no(n) lapod auer ·

27     Epois qa(n)t la es meilz gardada ·

28     Q(ue)sella qino(n)es pre gada ·

11vA

01     Eper ço esdreg qui eu esper ·

02     Qe(n) ue(n)ga mamor enquerer ·

03     Esino(n) lam quier consera ·

04     Laisarai mimorir non ia ·

05     Eannarai lon pre gar leu ·

06     Hoc anç q(ue)m lais morir p(er)d(e)u ·

07     Doncs iaurai leu de d(e)ssonor ·

08     Non aurai q(ue) forsadamor ·

09     Men destreing q(ue) m(en) pot forssar ·

10     Eieu no(n) lapoisc (con)trastar ·

11     Qar en me uol far aparer ·

12     Saseignoria eson poder ·

13     Qar q(ue)deren sen uol iauçir ·

14     Sos ma(n) dame(n)s ler assegir ·

15     Ode folllia odessens ·

16     De toz ler asfar sos talens ·

17     Qar detot es sieus lopoder ·

18     Beutat paratge niauer ·

19     Non pod uas amor (con)trastar ·

20     Lai onuol son poder mostrar ·

21     Q(ue)lla dona be(n) qant si uol ·

22     Alun gaug elautre dol ·

23     Efera ad unric amar ·

24     Una femna debas affar ·

25     Eau na do(m)pna p(re)çan ·

26     Deric parage ed(e)gran ·

27     Fai amar unde bas parage ·

28     Paup(re) dauer edelingnatge ·

11vB

01     Tant hes douça plagen ebo(n)a ·

02     Amors ecells acui sidona ·

03     Eaissi sap uas siatraire ·

04     Abbel scembla(n) ab placer faire ·

05     Q(ue)paraie ricor nisen ·

06     Non pod auer uas lei (con)ten ·

07     Edoncs pois ta(n)t ade poder ·

08     Com poisc uas ella retener ·

09     Q(ue)no(n) faça sauo luntat ·

10     Fara ioe sabera m(en) grat ·

11     Anz q(ue)m crega mais d(e) color ·

12     Uauc aiau fre q(ue)re samor ·

13     Edar lama el altresi ·

14     Emo strar loiai en aisi ·

15     SEgner iaufre aisius odic ·

16     De uos faiz segner e amic ·

17     De ma mor d(e)ma drudaria ·

18     Uos don tota laseignoria ·

19     Eno(n) me(n) d(e)ueç me(n)s amar ·

20     Q(ue)uos sui uenguda p(re)gar ·

21     Q(ue)far mo(n) fai forssa damor ·

22     Qe fes flores abla(n)cha flor ·

23     Tant amar q(ue)ra fell de rei ·

24     Q(ue)par tir lofei de salei ·

25     Eq(ue)fes foll sce(m)blar tristan ·

26     P(er)iseus cui amaua tan ·

27     Edeson oncle loparti ·

28     Eella p(er)samor morri ·

12rA

01     Aital amor me sobre porta ·

02     Con fes fenissa qi permorta ·

03     Sifes sebelir per cliges ·

04     Q(ue) poi samet loncs te(m)ps app(re)s ·

05     Anc biblis q(ue) amet son fraire ·

06     Q(ue)ben aueç auçit m(en) taire ·

07     No(n) fo(n) damor pl(us) forssenada ·

08     Q(u)eu sui p(er)uos nipl(us) aurada ·

09     Nididon q(ue)l cor siferi ·

10     Nunes paça si q(ue)n morri ·

11     Per eneas qar sipar tia ·

12     Dela ninesa saco(m) pagnia ·

13     Eaisi ma amo(r) sobre p(re)ça ·

14     Eaisi ma del tot co(n) q(ue)ça ·

15     Q(ue)no(n) sai uas qal part mite(n)ga ·

16     Nino(n) puesc dire abla lenga ·

17     La qarta part deladolor ·

18     Q(u)eu suffre p(er)lauostra mor ·

19     Laissa be(n) aip(er)dut monsen ·

20     Qar anc pe(n) siei euta(n) folla m(en) ·

21     Ecu(n) poirai eu aisso dir ·

22     En nanz me deig laissa(r) mo(r)ir ·

23     Q(u)eu ta(n) gra(n) foilleça deisses ·

24     So q(ue) anc mais femna no(n)fes ·

25     Ianon serai eu la p(re)meira ·

26     Com diga q(ui)eu home en q(ue)ira ·

27     Niia eissen ple non darai ·

28     Alas autras do(n)cs q(ue) ferai ·

12rB

01     Laissar mai enaissi morir ·

02     Q(u)eu no(n) poesc ladollor soffrir ·

03     Ben pauc ai a(n)qaira suffert ·

04     Mal ten ria mo(n) cor cubert ·

05     Tres mes nidos ni u(n) sompar ·

06     Qa(n)t una noig n(on) poesc cellar ·

07     Car cellar no(n)l poisc ieudere(n) ·

08     Qel grieu mal qedamor miue(n) ·

09     Mide streng si qemorta son ·

10     Eaisi poirai per raison ·

11     Coma sopta me(n) con me(n)sat ·

12     Trop oai amondan cellat ·

13     Ep(er) mafe cellat no(n) ier ·

14     Qar qide so(n) grieu mal n(on) q(ue)r ·

15     Con seill sen loc lopod trobar ·

16     Tota ge(n)t lon d(e)u mes amar ·

17     Esieu aip(re)s de mi meçina ·

18     Bona ecertana efina ·

19     Qe(n) pot lieu d(e)mo(n) mal garir ·

20     Ben sui foll sim lais morir ·

21     Da q(ue)stas doas çausirai ·

22     La meillor sichausir lassai ·

23     Selen irai p(re)gar onon ·

24     Ep(re)c dieu q(ue) (con)seil mendon ·

25     Lofar sai q(ue)mer dessonor ·

26     Non er q(ue) forsa me(n) amor ·

27     Q(ue)de tot enson poder ma ·

28     P(er)q(ue) desonor nom sera ·

12v

01     Qar q(ue) enamor agran sen ·

02     Non ama ges ta(n)t fermame(n) ·

03     Con cel q(ue) be(n) sap far follia ·

04     P(er)que sipoesc ueçer lodia ·

05     Atreçag lirai mon cor dir ·

06     Que q(ue) men d(e)ia auenir ·

07     En aisi soa acor dat ·

08     Qua(n) tota noig lac pensat ·

anon 461.I (N 4)         

09     ^M^A Deu coman uos el uostre ric preç ·

10     La gran ualor el bon senche aueç ·

11     La beutat fina caueç mais dautra deç ·

12     Deu uostre cors man tenga san eleç ·

13     Cheu sui uostro hom eper uostrem teneç ·

14     Tan cant en uiua ea simen cre eç ·

15     Euostre for toz temps ben osabeç ·

16     Mais ormen uau pos uos nom reteneç ·

17     EU men uau enstrança terra nafrad de colp mortau ·

18     Eben es dreit pos eu de uos nom lau ·

19     Cheu tos temps maisaia dolor emau ·

20     Pens econsir ren non uei ni non au ·

21     Enloc non pos pau sar nistar soau ·

22     Epos auos prez nimerce nom uau ·

23     Ia mai non uoill auer onor nilau ·

24     AIlas caitiu com posc esser dolen ·

25     Gram esmarit eplen de mal talen ·

26     Sisoi eutan cheu morai uera men ·

27     Ca mi nonual merce nichausi men ·

13r

01     Nigen seruir niamar coral men ·

02     Cheu per uos cheu am mais dautraren ·

03     Aiben perdut emi emon iouen ·

04     Etot bon segle cheu non aurai nien ·

05     TAnt ai enuos mon cor emon es per ·

06     Nul autra ren nom am nipos uoler ·

07     Nitot lomond non seria plaxer ·

08     Sen uos amar siussui fiçel euer ·

09     Gen men trairon mai trop mefan doler ·

10     Mei oills lairon ches mifa ron ueçer ·

11     Can pos non ac demiben nipo der ·

12     Niaurai mai sens ioi deuos auer ·

13     LOgen parlar eluostre dolz scenblan ·

14     Ela beutat cheuos aueç tan gran ·

15     Maucis loior cheu par lei auos tan ·

16     Iamai non uolgra esser partit denan ·

17     Canc pois non foi alegre nii oian ·

18     Ninon agben mai pena eafan ·

19     Ailas caitiu con mabelli mon dan ·

20     Can uos ser uir mipres cor nitalan ·

21     ENai quel iorn . domna uol gresser mort ·

22     Anz che magles lo cor nafrad tan fort ·

23     Qui per dut nai bel solaz edeport ·

24     Detot ben sui descendut e ostort ·

25     Sanc ag nul ioi ara mides conort ·

26     Tan gran el mal noia nul conort ·

27     Ee peccat seuos plai egran tort ·

28     Seu per ben far dei uenir amal port ·

13v

01     SOauet mor bona domna per uos ·

02     Tant dolça mort non cui mai che ancfos ·

03     Cheu non sent mal esoi tan e(n)ueios ·

04     Ades lan guis dedesir consiros ·

05     Bem elomal mai trop mes angossos ·

06     Mai per pro dompna loso fris el cognos ·

07     Deligen martire soi ben auenturos ·

08     Can per tal domna mor alegre ioios ·

09     MOrir deiben che trop fis gran foldad ·

10     Can uos amar mipres cor et uoluntad ·

11     Chelmond nones duc nirei coronad ·

12     De uos amar non fos asai onrad ·

13     Eseu fui fol uos naues ben uen iad ·

14     Tot mei guerrer . delora cheli foi nad ·

15     Sima ueç pres econ chis eliad ·

16     Nons au nisent sisuiapode rad ·

17     DOnna che nerc de mi ouche ferai ·

18     Larma elcors ela bo chel car ai ·

19     Los oills el cor etot losen cheuai ·

20     Ues uos soplei aicors cortes euerai ·

21     Eu men uau bella iamai non uos uerai ·

22     Ocheu mese ia uostre son eserai ·

23     De nulla ren mai dexider non ai ·

24     NOmpori eser per tot laur del mas mud ·

25     Mon cor de uos mai amar sere mud ·

26     Chel mond non es autre sant niuer tud ·

27     Cui leu aor nichec prec chema uid ·

28     Mai uos madonna acui meson rendud ·

14r

01     Cui clam merçe che non sia per dud ·

02     Che pecat fora seu sui tant de cadud ·

03     Per uos ser uir sei mort ni con fon dud ·

04     NOn sai chem diga mai ades clam merces ·

05     Merce demi donna sauos plages ·

06     Merce naiaz per deu chen crox fomes ·

07     Per uos estesa meredes uostre pres ·

08     Pres euoc tanche nigunautra res ·

09     Non am ni uol niport amor nifes ·

10     Des chec uos ui maues tan fort con ques ·

11     Non aurai benmai seper uos non es ·

12     ESeu per uos perd mi etot lomon ·

13     Calben uos er donna de cui euson ·

14     Ades per dres se deu efe mauon ·

15     Ço que plus uama senes nulla caixon ·

16     Ai franca donna leal sens cor felun ·

17     La plus ualen elaçençor faiçon ·

18     Enan cheu moira en la uostra preixon ·

19     Me reteneç tan nai locor uolun ·

20     BOna donna lopensar elcon sir ·

21     Cheu ai de uos mifai frire langir ·

22     Cheu en pes tan che chim uolgges aucir ·

23     Ianol sauria merce clamar nidir ·

24     Epois saubeç caisi es sens faillir ·

25     Chen uos etuc lomal traic agarir ·

26     Per uos men clam non me laxaz morir ·

27     Mer çe uos prec cheu nomen posc partir ·

28     MEsager uai amidon eportal breu ·

14vA

01     Ues leita clina con faz noit eior neu ·

02     Eu merce liclam chenoli sia greu ·

03     Seu litra met mesager nicoreu ·

04     Cheu cognosc bon non sui de tanric feu ·

05     Com eude man mai merce clam adeu ·

06     Euer ma domna iong las mans con sers seu ·

07     Pos meu non sui siuals loioi fos meu ·

08     Chem trameses cal che ioi chifos meu ·

09     Cheu desir mais nonfe sain peire deu ·

RmVid 411.II (N 5)        

10     Nouas inp(er)ials

11     ^M^SOfo el tems co

12     m era gais ·

13     Eper amor

14     fis euerais ·

15     Ecoindes ede buen escoil ·

16     Quen lemoçin uais esidoil ·

17     Ac un caualier molt cortes ·

18     Adreit efranc egent apres ·

19     Et atotç afars pro eric ·

20     Ecar son nom ades nousdic ·

21     Estar mefai çocar non sai ·

22     Ecar el ensa tera lai ·

23     Nofon ges dels baro(n)s maiors ·

24     P(er)que sos noms no(n) hac tal cors ·

25     Com ade comte oderei ·

26     P(er)çous dic q(ue) nofon çocrei ·

27     Car seingners dun castel baset ·

28     Mas nobles cors q(ue) ma(n)ç enmet ·

14vB

01     Debas cor enric et enaut ·

02     Lidonet que saup far açaut ·

03     Edaui nent tot quant hanc feç ·

04     Atotç sos ioratç eque(n) direç ·

05     Qe tant puget p(er)gaillardia ·

06     Per preç eper caualaria ·

07     Eper armas eper ser uir ·

08     Catoç sifeç mil tanç graçir ·

09     Que barons que(n) latera fos ·

10     Uais quil sera econpagnons ·

11     Menet souen euo lon tiers ·

12     Tanç hac deco uinenç mestiers ·

13     Que cauallier fon pro ebon ·

14     Quen latera non hac baron ·

15     Acui taisses que debongrat ·

16     Nol feçes desa cort priuat ·

17     Epo deros ablui ensems ·

18     Emenbramben que(n) cellui te(n)s ·

19     Qel caualiers fon pros aissin ·

15rA

01     Acuna domna enle mosin ·

02     Ualent de cor ede parage ·

03     Et hac maric designorage ·

04     Edonor ric epoderos ·

05     Mout fol caualier coraios ·

06     Qe cellei ama per amor ·

07     Ela domna que de ualor ·

08     Loui aital ede pro eça ·

09     Anc noi uol gardar sariqeça ·

10     Anc loretenc loprimier iorn ·

11     Qen bernarç diç del ue(n)ta dor ·

12     CAmor segon ricor non uai ·

13     Edoncs nous cuiaç uos dellai ·

14     Qant il sisenti retengutç ·

15     Cadoncs fos plus ap(er)seu buç ·

16     Eplus gais qe deuant non era ·

17     Sifo ede meillor mainera ·

18     Ualenç eplus abandonatç ·

19     Car bona mors fui als maluatç ·

20     Edona sals bons mete dors ·

21     Edomna abcui troua ualors ·

22     Euals sabers eco noissença ·

23     Com auça far des conoissença ·

24     Nidrut recre çent per auer ·

25     Nital qe ia non aus ualer ·

26     Ni en cort uenir ni anar ·

27     Sabeç cal drut deu do(n)na far ·

28     Que perp(re)ç uol menar iouen ·

15rB

01     Adreit efranc econoissen ·

02     Ar dit et encort presentier ·

03     Egart can penra caualier ·

04     Aissi ser uir qesieus paresca ·

05     Eqe samor meillure ecresca ·

06     Car aissil pot far deparage ·

07     Canc mal uatç no(n)d(e)lig nage ·

08     Nihom gaillarç deuilla nia ·

09     Car lai onualor itenria ·

10     Uen parages ede lai fui ·

11     On paubres cors souenç sadui ·

12     Qe ma(n)ç nafag bas dauç baro(n)s ·

13     Eper ço dis enper digons ·

14     Qen parage noconosc eumais re(n) ·

15     Mas qe mais nacel q(ue) miels sichapte(n) ·

16     Echascuns pot saber q(ue)s dreiç ·

17     Eper col caualier adreiç ·

18     Unrix cors nuiri corteçia ·

19     Can ui qesi donç notaingnia ·

20     Per parage niper ricor ·

21     Uolc enantir tan saualor ·

22     Cab lei sengales pauc omolt ·

23     Enon estet en lei de uolt ·

24     Uestiç nipatç açuna part ·

25     Anç si car guet guera ere guart ·

26     Efeç per sos ueçiç asauç ·

27     Aissi com diç enrambauç ·

28     ECel qem uol auçir escout ·

15vA

01     Per midons ai cor estout ·

02     Et humil ebaut ·

03     Esalei nefos daçaut ·

04     Eume stera en loc de uolt ·

05     Edals non pessera molt ·

06     Mas mangeten gram caut ·

07     Et agram nom rain baut ·

08     Nouolgauer nom rainbaut ·

09     Locaualier mas bon ebel ·

10     Ela domna per far cenbel ·

11     Alagent que uai de man ·

bis     Anc uolso frir ason man

12     Ecom plus bas non idones ·

13     Car grieu es pros domna cades ·

14     Cala condrut om nuil deui ·

15     Esi nom uoleç creire mi ·

16     Au iaç enmirauals quendis ·

17     Qe mais sapdamor que paris ·

18     Nihom canc auçi ses comdar ·

19     SAbes per que deu do(n)na amar ·

20     Tal caua lier quil sia honors ·

21     P(er)paor delsmals par la dors ·

22     Cuns non oposca ochaisonar ·

23     Da co ca honrat preç no tai(n)g ·

24     Car pos enbona amor senpre(n) ·

25     Nuls hom no ni pot pois farc(re)çen ·

26     Qe uas autra part sen uer goin ·

27     Aissim par issida del poing ·

28     Amal parliers do(n)na preçanç ·

15vB

01     En aisol tenc mais deset anç ·

02     Ladomnal caualiers q(ue)us dic ·

03     Que pres del seu eqel sofric ·

04     Son de man eqel apre çes ·

05     Eqe lal donet que portes ·

06     Anels eman ias per samor ·

07     Açe naut un iorn descor ·

08     Caisi ser uial caualiers ·

09     Annet car nera costu mers ·

10     Ueçer sidonç enson repaire ·

11     Esius cuiaç qelal saup faire ·

12     Tot quant abel solatç coue ·

13     Ianon cuig queil fallaç enre ·

14     Canc do(n)na mielç nose chapte(n)c ·

15     El caualier sempres qe uenc ·

16     Iosta lei sanet ase çer ·

17     Eno foron mas quan plaçer ·

18     Las primeras nouas damdos ·

19     Mas cel quenera beçoingnos ·

20     Eper subramor ape(n)ssaç ·

21     Conom cortes et enseingnaç ·

22     Asi donç deu far licomença ·

23     Lamor ella longa entendeça ·

24     Qen leis afait ellonc ser uir ·

25     Ecom lideu totç tems graçir ·

26     Loben elonor quen lui es ·

27     Que ben sap econois manes ·

28     Que perleis les tot auen gut ·

16rA

01     Esil tenia enloc de drut ·

02     Ason iaçer ni per priuat ·

03     Nos cuia quei agues pe chat ·

04     Nifaita nuilla leu geuria ·

05     Ecar lol ditç per mer cel sia ·

06     Qe non li otorn anuill mal ·

07     Ca mor len force enon pot al ·

08     Epois toç iornç pod auçir dire ·

09     Qel mon no(n) atan greu martire ·

10     Con lonc esperar q(ue)l sec fort ·

11     Aici noil respos nuil conort ·

12     La domna mas açira ment ·

13     Per deu faisele mala ment ·

14     Ai mesa lamor qeus ai faita ·

15     Car aital ancta maueç traita ·

16     Nius pesses anc camius col gues ·

17     Non auiatç pro queus ames ·

18     Eus tengues per mon caualier ·

19     Ami mentorn qe mal me(n) mier ·

20     Qe per uos nai laissatç ma(n)ç ricx ·

21     Mas en ber narç lofis amicx ·

22     No dis sosabeç queu osai ·

23     TOtç mi desconosc tan bem uai ·

24     Esom sabia encui menten ·

25     Tan nai faig p(er)ensein gnamen ·

26     Que toç uos nest des conogutç ·

27     Aisi car uoles esser drutç ·

28     Uos tol mos solatç emamor ·

16rB

01     Epen satç de conqerre aillor ·

02     Domna queus dein absi col gar ·

03     Cami nom podeç mais trobar ·

04     Esmenda patç nifin nitreua ·

05     Abtant de iusta lui seleua ·

06     Cais als autres uol far solatç ·

07     El caualier reman iratç ·

08     Ep(er)amor en manta guera ·

09     Etenc locap pesiu uas tera ·

10     Amaint pessa menç eno ios ·

11     Eras paret carfon cochos ·

12     Uas sidonç tan de dir son cor ·

13     Emaudi cellui qua nuil for ·

14     Amet anc car tot qua(n)t auia ·

15     Fait enset anç perc enundia ·

16     Ses forfait enon sap per que ·

17     Enlasala que bem soue ·

18     On aiço fon cacellui pesa ·

19     Ac una doncella cortesa ·

20     Nepça fol seingnor del castel ·

21     Acant cor ac egent ebel ·

22     Eiouen que non ac uin anç ·

23     Ep(er)faig las nouas damdos ·

24     Euil caualier cosiros ·

25     P(er)la domna que sen leuet ·

26     Epesses canc sol noi poignet ·

27     Cauçit aço que noil fobons ·

28     Uas lui sen uai p(er)o caisons ·

16vA

01     Dauer solatç el caualier ·

02     Des que laui mout uolontier ·

03     Iosta sili fi bel estage ·

04     Con adon cella daut paraie ·

05     Deuon far qua(n)t esrica ebella ·

06     Aissi conom sere noella ·

07     Solatç p(er)traire cor dautrui ·

08     Liuai diçen tan que ladui ·

09     En las nouas cauçir uolia ·

10     El caua lier lidis amia ·

11     Car nous conosc deuos no(m) gart ·

12     Anç car senblatç debona part ·

13     Etals cui notaing mal uestaç ·

14     Uos dirai esian celatç ·

15     Deuostra do(n)na com mes pres ·

16     Eu cuig que tant aueç apres ·

17     Non p(er)iornç mas p(er) plan coraie ·

18     Que ben sabeç qe p(er)paraie ·

19     Niqem cuges esser sos pars ·

20     Non amei esian cuiars ·

21     Eissiç uostra do(n)na mos iornç ·

22     Mas amor que no(n) es soiornç ·

23     Cellui que uol trop aut amar ·

24     La(n)feç tan soue(n)ç remenbrar ·

25     Qe mal mon grat loil aiçadir ·

26     Ecar anc mouolc acuillir ·

27     Q(ue)ulapre ges noi gardei ren ·

28     Alei ser uir nimal niben ·

16vB

01     Nitort nidreit cals q(ue)il plagues ·

02     Eme(m) bra(m) ben cals codises ·

03     Ecug fos ar nalt demiroil ·

04     Qe mais saup qe cel de natoil ·

05     Damor niautre al meu albir ·

06     ECant mipes cals es que(n) fai la(n) guir ·

07     Co(n)sir lonor et oblit lafoudat ·

08     Efug mo(n) sen esec mauolu(n)tat ·

09     Aisi mauolers enganat ·

10     Efait amar set anç enuan ·

11     Eras cant cu iei penre plan ·

12     Eleu çocauia seruit ·

13     Es mauengut ço cai auçit ·

14     Qen dis enfol qet lamoros ·

15     PEr qer pechatç amor sosabetç uos ·

16     Simauci çes q(ue)u uais uos noma<...>

17     Mas trop s(er)uir te(n) da(n) ma(n)tas sasons ·

18     Q(ue)sos amicx emp(er)t hom ço aug dire ·

19     Q(ue)us ais(er)uit eran quer nom(en)uire ·

20     Car sabeç qen guer rer don ente(n) ·

21     Aip(er)dut uos el s(er)uir eissamen ·

22     Aiço no(m) par del uostre sen ·

23     Dis ladon cella bels amicx ·

24     Asatç tocatç debas aficx ·

25     Uais qe detor senblatç (et) auç ·

26     Augaç ço qeu dis engirauç ·

27     Q(ue)mais saup damor q(ue) tristanç ·

28     ECom ia(n) sem blarian ganç ·

17rA

01     Aitals blanç ·

02     Com ben ames enon sofris ·

03     Ecar madomna nosen ris ·

04     Al primier mot enous dic hoc ·

05     P(er)çous cugas q(ue)us torn en ioc ·

06     Uostra far nius datç cossirier ·

07     Eden guille(m) desan des dier ·

08     Qen dis no(n) auçist anc comdar ·

09     Ecel cobra damor saup far ·

10     <.>Es p(er)un mot non desesper ·

11     Car bona domna son uoler ·

12     Cella souenç pera saiar ·

13     Uoleç len mon con seill estar ·

14     Onon euhoc mout uolontiers ·

15     Amicx dis locaualiers ·

16     Eprec uos qen men co(n)seilles ·

17     Ades uoill doncs qeus re m(em)bres ·

18     Aquesta cobla per entrar ·

19     Cau çis anguillem athemar ·

20     MAntas ueç dir et en mant locx ·

21     Efaram cane çir aflocx ·

22     Se nom secor ananç dunan ·

23     Qe ia diçon que uan brullan ·

24     Canetas enom sembla iocx ·

25     Esim fai ioues canoçir ·

26     Tot canut maura qua(n)t coçir ·

27     Qe hon es forç malastre uenç ·

17rB

01     Et auos remen breis samenç ·

02     Aquesta qes entre nos amç ·

03     ECuiatç caiço sia afanç ·

04     Niqe me(n) racur non faç ges ·

05     Tota maran cura es merces ·

06     Sibes par als diç los garanç ·

07     Non sui clamanç ·

08     Mas ben uol ria elas chauçis ·

09     Que non faillis ·

10     Tant es adre cha eben estanç ·

11     Quel maiers panç ·

12     Del preç caira si non sosten

13     uertatç ·

14     Esera grieu fis cors uas dos laç ·

15     Abaital cor uoil que siaç ·

16     Amis la don cella respon ·

17     Et eu perloseingnor del mon ·

18     Car dolor es domna qui aima ·

19     Ab midonç esitot sen claima ·

20     Nomen cal uos farai mout bona ·

21     Mais demi iorn odora nona ·

22     Eseuos romanres aici ·

23     Enon laises cal ben maiti ·

24     Anç queus mouaç nicaut

25     sespanda ·

26     Non tornes auostra demanda ·

27     Aisi confis amicx deu far ·

17vA

01     Car ben seu p(er)uos asaiar ·

02     Ocar noil uengest ensaçon ·

03     Aueç trobat aital de non ·

04     Edeu sen meilurar çon cuit ·

05     Edirai uos çoque ies cuit ·

06     Nous sabriun dir nines ueil ·

07     Qen dis engiraut debor neil ·

08     Emen breus afortida men ·

09     QUem paç esufren ·

10     Ui ia quem iauçia ·

11     Dun amor ualen ·

12     Sileu gera men ·

13     Per fol sensauai ·

14     Non feçes es glai ·

15     Ço que mauidera ·

16     Seu fos ueçiaç ·

17     Efeisim iratç ·

18     Per cautre senatç ·

19     Quan manei tarçan ·

20     Pois apres en an ·

21     Epois sufert era ·

22     Maior forç asaç ·

23     Que men sui loingnatç ·

24     Per queus prec eus man ·

25     Que sofratç aman ·

26     Bem platç queila man ·

27     Amon sufer tan ·

17vB

01     Car cil uen ceran ·

02     Qui ben sufriran ·

03     Euos que çaues sufert tant ·

04     Non oper datç per sol unser ·

05     Aisil feç lanoit romaner ·

06     Ladon çella cui deus empar ·

07     Cais quis uai dautra far parla(n) ·

08     Asi donç non de mandes tan ·

09     Quen las nouas lafeç uenir ·

10     Mas cella quem pres son albir ·

11     Aissi com sera trop sabenç ·

12     Leualaman fer len las denç ·

13     Qel sanc len feç eissir manes ·

14     Uai faissella maudi chares ·

15     Uil senes sen que uos mauçes ·

16     Par lar decal cauça cades ·

17     Non ocopra ses ses deuet ·

18     Ela don çella sen callet ·

19     Etenc se per en uilla nida ·

20     Edis canc malla fon ferida ·

21     Que sado(n)na ren non auçi ·

22     Aisi remas tro al maiti ·

23     Que tuit leuon p(er)lamaison ·

24     El caualier quan uisaiçon ·

25     Casi donç degues mais plaçer ·

26     Iusta lei sanet aseçer ·

27     Etor net li ason deman ·

18rA

01     Mas nolen calc anar enan ·

02     Cal començar auçi tal re ·

03     Qe p(er)tot qant com el mon ue ·

04     Non auçera mais dir un mot ·

05     Mas sol aitant efon fait tot ·

06     Con cel qua pena sasegura ·

07     COrteçia no(n) es als mas mesura ·

08     Euos amor no(n) sabes anc qes fos ·

09     Mas eu serai tant plus cortes q(ue) uos ·

10     Cal maier brui celerai mara(n)cu(r)a ·

11     Euos ofaitç queu non ai cura ·

12     Mais que denant miuos hosteç ·

13     Respon lado(n)na et que penses ·

14     Dautre uostra fars p(er)iamais ·

15     Asatç ac chascuns en son lais ·

16     Que contar marritç et estiers ·

17     La don çella el caualiers ·

18     Car am dui siforon trobat ·

19     Ecel que çat locor irat ·

20     Car asi donç nol ualc seruirs ·

21     Niloncs atendre niblan dirs ·

22     Nicar anc noil tenc mala fes ·

23     Lidis amia mal mes pres ·

24     Epietç atent euen gam pur ·

25     Car hon plus amidonç matur ·

26     Emais iprec eu mais ipert ·

27     Emenç itrob de bon sofert ·

18rB

01     Emais mal dig epeior fait ·

02     Esui ue(n)gutç al mal retrait ·

03     Qen ber nartç del uetadordiç ·

04     Que tant fo uais amor acliç ·

05     Et ab tot nac mant des plaçer ·

06     POs amidonç nom pot ualer ·

07     Deus nimerces nil dreiç q(ue)u ai ·

08     Nialeis non uen aplaçer ·

09     Queu lam iamais non lol dirai ·

10     Aisim part deleis emrecre ·

11     Mort mai p(er)mort lirespon ·

12     Euau men pos il nom reten ·

13     Faiditç en eisil non sai on ·

14     Non faretç cella lires pon ·

15     Aisi conpros et enseingnada ·

16     El diç amicx mout soi irada ·

17     Car asius pren deuostra amor ·

18     Mas uos ifaiç gran desonor ·

19     Auos meteis el des conort ·

20     Amicx ab cor segur efort ·

21     Aueç entro açei estat ·

22     Esaras quant aueç pugat ·

23     Uostre preç lolaisatç chaçer ·

24     Aisi uenreç anon caler ·

25     Conom recre çut emal uaç ·

26     Quen gui dussel sius opesaç ·

27     Odis aissi con fis ebons ·

18vA

01     TAnt qua(n)t onfai ço que deu

02     es on pros

03     Etant lial quant sigardad(en)ga(n)

04     P(er)çous odic que seus lauçei anta(n) ·

05     Mentre ral diç uertadier el faig

06     bos ·

07     Ies peraiço non deueç dir

08     queu men ·

09     Sitot nous tenc eras pertan

10     ualen ·

11     Car qui lassa çocaben come(n)çat ·

12     Non abon preç peraico ques

13     passat ·

14     Aiçom par dir dome honrat ·

15     Quant uol far sos faiç auinenç ·

16     Au iaç ço quen dis eissa menç ·

17     Rai mon uidal debe saudu ·

18     PEr tolre cor flac et enfrum ·

19     Als amadors uas totas parç ·

20     Luns edimarç maitins esers ·

21     Etot lan taing quies ricx egenç ·

22     Que sapça far faig auinenç ·

23     Edir paraulas ben estanç ·

24     Egal demanç ·

25     P(er)fals amors als fis nopes ·

26     Sitot senpert manç bons iornals

27     Mas totç aitals ·

18vB

01     Am chaus ferms efrancs apres ·

02     Enolm fail preç oamicx ograç ·

03     Odomna tal doner mout gen

04     pagatç ·

05     Euos nones apareillatç ·

06     Afar un iornç mal uatç chapte(n)s ·

07     Esin p(er)deç domnal demenç ·

08     Uos enreman preç ab ualor ·

09     Esap chatç que bon camiador ·

10     Noill faill domna uais cal

11     que part ·

12     Pero deueç auer es gart ·

13     Contra cels que uai denman ·

14     Nilonc atendre uan blas man ·

15     Que mirauals odis ses gap ·

16     CEl cui iois taing nichantarsap ·

17     P(er)co sos bel diç uol des pendre ·

18     Atal domnal faça entendre ·

19     Con raç lensial danç el pros ·

20     Casatç deu ualer cortes noms ·

21     Desauinent drudaria ·

22     Eseu domnei afadia ·

23     Siuals ades en quier en loc

24     gentil ·

25     No pod hom aportar afil ·

26     Niabon tail totas amors ·

27     Esiper locx atri cha dors ·

19rA

01     Non deuon esser tuit blas mat ·

02     Amat aueç enloc honrat ·

03     Eual nemais uostra ualors ·

04     P(er)cautre ben podeç aillors ·

05     Enanç trobar pos aicuis fail ·

06     Aissi pensan entre entra bail ·

07     Efai col posca retener ·

08     Aissi pugar efar ualer ·

09     Ecar de conseill len paret ·

10     Mas non sap contro quel men

11     bret ·

12     Quen dis peire brei munt

13     lautrier ·

14     MAl fai domna car non enquier ·

15     Paubre caualier quant es pros ·

16     Pois louei franç et amoros ·

17     Bon dar mas elarc conduchier ·

18     Aiçol met cor eplus entier ·

19     Loil met ber narç del ueta dor(n)g ·

20     Que p(er)tolre pensamen morng ·

21     Eflac ardit dis uera menç ·

22     BEn ses chai ado(n)na ardimenç ·

23     Entrauols genç emals ueçis ·

24     Esardiç cors nolen fortis ·

25     Grieu pod esser pros niualenç ·

26     Aissi lade streing pensamenç ·

27     Quel fai sentir quelal uolria ·

19rB

01     Acaualier salui plasia ·

02     Alial cor fi epauc mois ·

03     El caualier quan oconois ·

04     Uas lei fes faiç humilian ·

05     Epromet li quen merce ian ·

06     Uol eser seus tant qua(n)t uiura ·

07     Eque toţ tems limen brera ·

08     Lasaçons en quellal rete ·

09     Aisi fofaita abona fe ·

10     Lamor elamistaç damdos ·

11     Quel laser uis equelal fos ·

12     Leial do(n)na p(er)tos tems mais ·

13     Equeil uengues deleis us bais ·

14     Dinç unan que marit aques ·

15     Et el meig que chascus preçes ·

16     Dela trui mangas et auels ·

17     Uaisen locaualier is nels ·

18     Eper amor adreiç ebauç ·

19     Esanc feç guerra ma sauç ·

20     Niperualor donet nimes ·

21     Eran feç mais eper untres ·

22     Ualc eser uic mais canc no(n) feç ·

23     Aissi sauenc aicella ueç ·

24     Que la don çellas ses engan ·

25     Ac marit anç el cap de lan ·

26     Un dolç auç homes del pais ·

27     Esanc cortesa domna uis ·

19vA

01     Nide bons faiç ella fon cella ·

02     Car mais ual do(n)na que doçela ·

03     Iafo lameiller com auçis ·

04     Aco noisença dels ueçis ·

05     Uenc quel caualier laser uic ·

06     Eque la domna lacoilic ·

07     Aisi con ia sagron enpres ·

08     Mout lotengron tuit p(er)cortes ·

09     Lofait la domnal caualier ·

10     Ediçon canc mais tan emier ·

11     Nouiron nitan ben estan ·

12     Equi nol sap uai deu man ·

13     Quebes farion ambe dui ·

14     Ela domna que per enui ·

15     Ac desel caualier lonignat ·

16     Alpreç que nau alcor tornat ·

17     Emandal que ueigna uas lei ·

18     Atrobar domna dautra lei ·

19     Que non trobet alautra ueç ·

20     El caua liers que nonfo queç ·

21     Mas mout cortes et enseingnatç ·

22     Ad .i. iorns es uas lei anatç ·

23     Ueçer mas trop no sen cuitet ·

24     Ela domna laconpaingnet ·

25     Aisi com saup eso fon gen ·

26     Eblas mail car tan longa men ·

27     Ses tengutç deleis auçer ·

19vB

01     Et el lidis que per plaçer ·

02     Queil cuia auer fait na estat ·

03     Ecar anc mais aital con iat ·

04     Son amic domna non donet ·

05     Car mala ment la comiadet ·

06     Segon quel era fis ebos ·

07     Non auçist girardon loros ·

08     Elal diç nifares çom par ·

09     Quen dis als amics conortar ·

10     Al comiat queil donet samia ·

11     UOstres serai siia nocoplasia ·

12     Euostres sui camors ma en

13     ganat ·

14     Que non creça brau respos

15     nicom iat ·

16     Que si ofes morç fora erecreçe(n)s ·

17     Aissi pren ioi amic sufrenç ·

18     Eferms que p(er)nient nos plain ·

19     Euos alei dun home estrain ·

20     Aueç mi tornat afolia ·

21     Ço queu nous dis p(er)leu geria ·

22     Niperço que nos acuillis ·

23     Masper proar simeraç fis ·

24     Nileials amics ses engan ·

25     Enmira uals idis aitan ·

26     Aqui queus de gra ben me(m)brar ·

27     PEr celas que cuiam proar ·

20rA

01     Elli respon los tri cha dors ·

02     Unplait fan domnas ques flors ·

03     Cantroban amics quis mercei ·

04     Per essai li mouon esfrei ·

05     El deistreingnon tros uir aillors ·

06     Pois tan san loingnaç los meillors ·

07     Fals entende dors menut ·

08     Son cabal men receu but ·

09     Per ques calal cortes chanç ·

10     En sorç crims efolç maçanç ·

11     Eu uos auia ben set anç ·

12     Estat lials edreiturier ·

13     Esi fos fol faiç nileu chier ·

14     Ben mipograç auer trobat ·

15     Equel fals cor deses perat ·

16     No mague ses en queras dit ·

17     Anç midegraç aueir mentit ·

18     P(er)ço que nesta gues plus plans ·

19     Aissi comdis us castellans ·

20     Mas nous sabria sonom dir ·

21     TAl do(n)na nom q(ui)er eu ser uir ·

22     Que p(er)mi nos uoilla pre char ·

23     Decaualier oden prestar ·

24     P(er)ques poria enrequir ·

25     Noli queiro elsepedir ·

26     Pos tan dura mes deparlar ·

27     Un poco deuria mentir ·

20rB

01     Por son bon uasal meillurar ·

02     Nom degraç ta(n)t fort esq(ui)uar ·

03     Nirespondre laig aldeman ·

04     Mas retenen et es qui uan ·

05     Epro meten ço que bons fos ·

06     Eual gra mais aital res pos ·

07     Efar segon lomeo sen blan ·

08     Con enmira uals dis lautran ·

09     ATolre uilç diç et eu broncs ·

10     Uen iança decops nide stoncs ·

11     Nom par damor nide sas ma(n)s ·

12     Cabels diç couinenç eplans ·

13     Tan que pros do(n)nas defenda ·

14     Car sitrop te(n)ça abbraus diçdurs ·

15     Non es sos preç tant cars nibos ·

16     Con al ques non lan repre(n)da ·

17     Et eu fera longa atenda ·

18     Mout uolontiers simestier fos ·

19     Mas peruos quem feçes duptos ·

20     Emaueç tant fort es qui uat ·

21     Ai ental domnal cor pauçat ·

22     Don iamais nol mourai den ·

23     Car ablei uai et ablei ue(n) ·

24     Et ablei sui p(er)toç tems mais ·

25     Euos fareç unautre lais ·

26     Atal que tan ben nous conosca ·

27     Eras conosc ca mors es losca ·

20vA

01     Ladomnal diç emala efalsa ·

02     Quant uos maueç faita tal salsa ·

03     Queu furio eben enan ·

04     Car nous mostrei leugier talan ·

05     Alprimier deman que(n) feçes ·

06     Anc non auçist nia pre çes ·

07     Çoquendis us françeis damor ·

08     COn seillier mei seingnor ·

09     Dun ioc partit damor ·

10     Acal ie men tren drai ·

11     Souen suspir eplor ·

12     Por celi cui ador ·

13     Egrieu martir entrai ·

14     Mas unautran pre chai ·

15     Non sai si fi folor ·

16     Qua madonet samor ·

17     Sens poine esens des lai ·

18     Losen gier mentaor ·

19     Uol dro ien que deu lor ·

20     Fusse mes neserai ·

21     Seie aceli mator ·

22     Ie aurai fait traitor ·

23     De mon fin cor uerai ·

24     Ocelli meten drai ·

25     Per cui sui en error ·

26     Etendrai agraingnor ·

27     Mon fin ioi quant laurai ·

20vB

01     Aquest auia cor uerai ·

02     Ede bona part que non uos ·

03     Que laueç tant fals edoptos ·

04     Queras uoleç eras laisatç ·

05     Mas foseç tan enseingnatç ·

06     Nitant cortes nitan uasals ·

07     Aisi condis enmira uals ·

08     Degraç atendre ioi ualen ·

09     GRieu pot auer iauçimen ·

10     De dreig amor druç biais ·

11     Quer seret ioi ses trais ·

12     Mas qui ben serf et aten ·

13     Esab celar safolia ·

14     Eiausos pros euls enbria ·

15     Ab quels torç sidonç eplaing ·

16     Cel ten damor p(er)com paing ·

17     El caualier que nos complai(n)g ·

18     Nis par tria debona mor ·

19     Abdiç defort bon amador ·

20     Aueç contat reire con seil ·

21     Mas men treu fui enapareil ·

22     Aital non uol gueç anc amar ·

23     P(er)queu non uoil auos tornar ·

24     Efarai ço quel meteus dis ·

25     Enmira uals quetan fon fis ·

26     Efrancs ede bon chausi men ·

27     Pos madomna macouen ·

21rA

01     Cautra mic non am nibais ·

02     Iadeus nom sia uerais ·

03     Seu ia p(er)nuillau tral men ·

04     Cab leis aitot quant uolia ·

05     Damor ede dru daria ·

06     Qui menoi ioi niplus main ·

07     Nouoil cab leis me remain ·

08     Euos remanreç enç el fain ·

09     Ses mi que ia nous entrarai ·

10     Abtant pren comiat esen uai ·

11     Assi donç seruir lealmenç ·

12     Que lac guirit daital tur menç ·

13     Com de fals amor p(er)toç tems ·

FqRom 156.I (N 6)         

14     Com iat .

15     ^M^DOmna eupreng

16     co(n)iat deuos ·

17     Eant nufui plus

18     angoisos ·

19     Com sui deuo

20     stra departia . Ecomant uos ad(e)u amia ·

21     Per cui mon cors lan guis efon ·

22     Qemais uos am qerem del mon ·

23     Car depuois qeus parla nius uic ·

24     Rem del mon tan nomabe lic ·

25     Car neguna tan ben non fai ·

26     Tot canqe aualent p(er)ç ses chai ·

27     Nine guna tan ben non di ·

21rB

01     Bels plaçers nitant gen nori ·

02     Cabel senblan finc ecortes ·

03     Aueç laçat moncor epres ·

04     Tan q(ue) dal re nopos pensar ·

05     Mais deuos seruir (et) amar ·

06     Esen grat uos seruire sabria ·

07     Iamais marimen non auria ·

08     Domna q(ue)ia non uailla deu ·

09     Semielç n(on)soi u(ost)re q(ue) meu ·

10     Can lanoit can soi endormiç ·

11     Sen uai auos mos esp(er)iç ·

12     Domna ar qeus tandeben ·

13     Qe can res ueill emen souen ·

14     Per pauc no uoill los oill crebar ·

15     Car sentremetent deueillar ·

16     Euau uos p(er)loleic cercan ·

17     Ecan nos trop reman ploran ·

18     Qeu uolria toç te(m)ps do(r)imir ·

19     Qe soniant uos pogues tener ·

20     Mais aisi com uos plaira sia ·

21     Qen uos es mamort emauia ·

22     Cantra nome pot aiudar ·

23     Uos impodes far edes far ·

24     Qeu am plus p(er) uos mais morir ·

25     Qe por altra domna garir ·

26     Mais uos naureç peçat etort ·

27     Semais nomamaç uius q(ue) mort ·

21vA

01     Esai ben que gran ardimen ·

02     Faç dompna car en uos enten ·

03     Que ben sai camor no(n) siplai(n)g ·

04     P(er)o fai que fol q(ue) nos plaing ·

05     Al mege quelen pot guerir ·

06     Com non sideu laissar morir ·

07     Com no(n) faza son mal saber ·

08     Al mege que len pot ualer ·

09     P(er)quieu ofaz saber auos ·

10     Bella dompna uale(n)t epros ·

11     Decui tenc tot cant ai afieu ·

12     Ecomandarai uos adieu ·

13     Que sens cor uauc ese(n)s cor ue(n)c ·

14     Esens cor ades miso stenc ·

15     Que de cor sui mundes eblo(s) ·

16     Bella do(m)pna uos naues dos ·

17     Que uos aues lo mieu el u(o)stre ·

18     Et ai be(n) tale(n)t q(u)eu uos mostre ·

19     Cant pres est mon anellet dor ·

20     Mitraissest dinz del cors lo cor ·

21     Ca(n)t pueis en mon poder n(on)fo ·

22     Anz remas en uostra preiso ·

23     Euos p(er)finamor entiera ·

24     Do(m)pna midest uostral mosniera ·

25     Don ieu uos re(n)t ci(n)c ce(n)tz merces ·

26     Amorosa ment maues pres ·

27     Efares pechat esobrier ·

21vB

01     Saucises uostre preisonier ·

02     Do(m)pna mais daita(n)t mi conort ·

03     Ca(n)c ho(n)s no(n) fez ta(n) bella mort ·

04     Con ieu farai sieu muer p(er)uos ·

05     Quieu endei esser mot ioios ·

06     Q(u)eu no(n) cre q(ue) neis fossa natz ·

07     Cab ta(n) bel glazi fos nafratz ·

08     Con ieu fui niab ta(n) plaze(n)t ·

09     Ieu mora ouiua auos mire(n)t ·

10     Que uostre cors no(n) apareil ·

11     Enaitan con uai lo soleil ·

12     Que ta(n)laues bel eben faig ·

13     Que lautre se(m)bla(n) esser laig ·

14     Que can uei la gole lafaza ·

15     Plus blanca n(on) es neus niglaza ·

16     Euei lo menton ben assis ·

17     Ben cuig esser en paradis ·

18     Que ca(n)t uei laboca u(er)meilla ·

19     Ca(n)c dieus n(on) uolc far sapareilla ·

20     P(er)baisar nip(er) rire gent ·

21     Ni p(er)en amorar lagent ·

22     Adonx sui ieu en amoratz ·

23     Quieu no(n) sai q(ue)dic niq(ue)fatz ·

24     Eca(n)t uei uostras bellas de(n)tz ·

25     Plus bla(n)cas q(ue)s meratz arge(n)tz ·

26     Euostra color natural ·

27     Que dieus fez q(ue)noia ren al ·

22rA

01     Aissi sui damor entre pres ·

02     Que ca(n) sono(n) no(n) respon ges ·

03     Ca(n)t uei uostre bel nas traitiz ·

04     Els ceilz grei nons e uoutiz ·

05     Els oilz rize(n)tz enla testa ·

06     Deioi fatz dedinz mo(n) cors festa ·

07     Ecant uei lobel elblanc ·

08     Tal q(ue)son pareil no(n) ui anc ·

09     Euei los cabeilz bels esaurs ·

10     Que reluzon plus q(ue)fins aurs ·

11     Sisiu esp(er)dutz epen sius ·

12     Q(u)eu no(n)sai si sui mortz ouius ·

13     Do(m)pna nos aus dir mo(n) corage ·

14     Mas si ben uoles el uisage ·

15     Esgardar lo poirias chausir ·

16     Que uos est cella que(m) faitz morir ·

17     Esius esgardas quals uos es ·

18     De qual beutat ni de cal pres ·

19     Nidemi q(ue)sui nicant uail ·

20     Toste(n)s mais uiurai ab trebail ·

21     Masami no(n)deu nozer parages ·

22     Niriq(ue)za ni autz linages ·

23     Co(n) no(n) deu gar dar enamor ·

24     Gran parage nigran ricor ·

25     Camors deu esser cominals ·

26     Poslu(n)s ues lautre es leials ·

27     Car finamors pren adamic ·

22rB

01     Tantost lo paure co(m) lo ric ·

02     Eual mais merces q(ue)razo(n)s ·

03     Enamor zodis salamons ·

04     P(er)q(u)eu dei ben trobar merce ·

05     En uos pos mais uos am q(ue)me ·

06     Do(m)pna tot aici ofa dieus ·

07     Car q(ue) mielz lama mielz es sieus ·

08     Do(n)x pos ieu uos am mais eplus ·

09     Miel uos dei auer q(ue)negus ·

10     Que uostro(n)s sui euostre sers ·

11     Plus obedie(n)z q(ue) comiers ·

12     Ese(n) amor uoles entendre ·

13     No(n)uos deues ues mi defe(n)dre ·

14     Ca(n) cars n(on)faza mos plazers ·

15     Sel dieus damor es drez niuers ·

16     Que ta(n)t uos sui ferms eleials ·

17     Que trista(n)z fo ues iseut fals ·

18     Contrami eues blanchaflor ·

19     Floris ancar galeia dor ·

20     Aues q(ue)uos sui franx efis ·

21     Que cant trop home del pais ·

22     On uos estaitz . no(n) laus parlar ·

23     Ni(n) puesc partir ni(n)sai loignar ·

24     Anz le(n) uauc dema(n)da(n)t razos ·

25     Ta(n)t q(u)euli faz parlar deuos ·

26     Eadonx no(n) mipuesc tener ·

27     Enpes . anz mauen acazer ·

22vA

01     Si q(ue) uergoigna nai souen ·

02     Cas cuns sen uai ap(er)ceben ·

03     Quieu no(n) faz desconoisser ·

04     Cuns orbs opoiria conoisser ·

05     Que uos maues pres elazat ·

06     Euol gra guesses lameitat ·

07     Ol terz ol quart del mal q(u)eunai ·

08     Cadonx sabriatz con ieu estai ·

09     Mas uos non sentes ladolor ·

10     Nil mal que(n) uende finamor ·

11     Et ieu no(n) serai iamais letz ·

12     Siuos uostra part no(n) sentetz ·

13     Cadonx sabrias uos deuer ·

14     Cos est cella que(m) faitz doler ·

15     Quel mal misemble esser uier ·

16     Tro que senti damor lofuec ·

17     Uers es leisemple deramarc ·

18     Tals si cuida chausir que sarc ·

19     Car al premier ardimen ·

20     Mitrais pres de uos planame(n) ·

21     Euos ab ioi et absolatz ·

22     Miten dest enrizent unlatz ·

23     Q(u)eu nom gardiei tro q(ue) fui pres ·

24     Aici fui damor sobre pres ·

25     Epaguest miben coma fol ·

26     Cant mi mesest lobraz al col ·

27     Emdissest q(u)eu premiers ·

22vB

01     Amix . eserial deriers ·

02     Don uos fost anc enamorada ·

03     Ar fos la ueritatz proada ·

04     Eque nagues cre bat lun oil ·

05     Do(m)pna ben sai caidig orgoil ·

06     Mas no(n) men deues pietz uoler ·

07     Que p(er) totz luex uos aidiguer ·

08     Esim tenes en tal balanza ·

09     Co(n)pai(n)z serai na(n)drieu defra(n)za ·

10     Que mori p(er)amor samia ·

11     Epueis uenc tarc larepe(n)tia ·

12     Quella sen repe(n)ti mot fort ·

13     Car no(n) lac escampat demort ·

14     Atre tal auenra de me ·

15     Do(m)pna si no(n) aues merce ·

16     Que se(n) breu te(m)ps n(on) mauidas ·

17     Mort mi trobares zo sapchas ·

18     Eia es ben uertat pura ·

19     Co(n) trobe(n) sante scriptura ·

20     Que do(m)pna q(ue) auci lo sieu ·

21     Aecient . no(n) ue pueis dieu ·

22     Mas bella dompna siuos platz ·

23     De mi uos prenda pietatz ·

24     Quemort mi podes far cazer ·

25     Ouiu mi podes retener ·

26     Q(u)eu sui totz en uostra merce ·

27     Far mi podes omal obe ·

23rA

01     Mas ieu uos prec p(er)uostra fra(n)q(ue)sa ·

02     Car del mo(n)t est laplus cortesa ·

03     La plus plaçe(n)tz ela plus bella ·

04     Ecella q(ue) mielz si cap della ·

05     Cu(n) pauc maleuges mo(n) martire ·

06     Pos re(n) del mo(n)t ta(n)t n(on) desire ·

07     Confaz uostre bel cors leials ·

08     Que dieus fez q(ue) noi ac als ·

09     Do(m)pna q(ue) dieus meta con cor ·

10     Ues uostramic q(ue) per uos mor ·

11     Que uos dirai que deuen ·

12     P(er)uos dirai q(ue) mes deuen ·

13     Ca(n) me sui e(n)tratz el mostier ·

14     Sico(m) autres pechaires quier ·

15     Acui dieu p(er)don sos pechatz ·

16     Et ieu uos or e(n)tre mos bratz ·

17     Q(u)eu no(n) saifar autrorazon ·

18     Anz pe(n)s ta(n)t auostra razon ·

19     Que ca(n)t ieu cug dir pate(r) n(ost)re ·

20     Et ieu dic do(m)pna totz sui uostre ·

21     Aissi maues en folletit ·

22     Que dieu emi en entroblit ·

23     P(er)o ca(n)t es granz lauer tutz ·

24     Deuos acui misui rendutz ·

25     Que sim fazes damor aitant ·

26     Que miretengas en baisant ·

27     Mos maltratz q(ue)s p(re)s dela mort ·

23rB

01     Deuenria iois edeport ·

02     Eseria(n) tut miei sospir ·

03     Emiei afan emiei desir ·

04     Tornat en ioi et en douzor ·

05     Que teus es force damor ·

06     Cu(n)s be(n)s fai oblidar ce(n)t mals ·

07     Et uns iois ce(n)t iras mortals ·

08     Eno(n) sap damor ben iauzir ·

09     Qui no(n) sap celar esofrir ·

10     Eia non sera ben anantz ·

11     Qui no(n) es sufre(n)tz e celantz ·

12     Enaici ocre ieu e ocug ·

13     Edezosai ieu mais que tug ·

14     Que(n) mi no(n) aren mais amors ·

15     Caissim fadero(n) tres sorors ·

16     Aq(ue)lla hora q(u)eu fui natz ·

17     Etoste(n)s fui enamoratz ·

18     Camors nos partis ia de me ·

19     Ni ieu damor p(er) nulla re ·

20     Damor fui etamor mi plaç ·

21     Tot ca(n)t q(ue)la midiz ieu faz ·

22     Qui sui faitz p(er)do(m)pna seruir ·

23     Car re(n) no(n) pot ta(n)t abellir ·

24     Midon mautrei mido(n) mire(n)t ·

25     Q(u)eu nasq(u)ei p(er)far son talent

23vA

anon 461.V (N 7)         

01     ^M^DOmpna

02     uos maues

03     et amors ·

04     Eluostre

05     ric reial

06     resors ·

07     Cors q(ue) creis endobla ualors ·

08     P(er)que mos iois esrestauratz ·

09     Car uos maues uostra merce ·

10     Donat se(n)s mal tot entier be ·

11     Ferm edurable p(er)ia se ·

12     P(er)quieu men sui aseguratz ·

13     Et aues midat tal poder ·

14     Ca(n)c mais nuls ho(m)s nol pocauer ·

15     Que totz es fatz al mieu plazer ·

16     Lerix montz en q(ue) uos estatz ·

17     Que cant be(n) co(n)sir depregon ·

18     Merauil me co(m)hom del mon ·

19     Puesca uer freit nifam nison ·

20     Ni ira que uos isiatz ·

21     Et es ben ami asemblan ·

22     Quieu aitot ca(n)t uoil nidema(n) ·

23     Anc estauc co(n) sera saluatz ·

24     Amors car ieu li sui coraus ·

25     Humils franx efins eleiaus ·

26     Mames en son degne repaus ·

23vB

01     Onsui de ioi enuols patz ·

02     Tan p(re)gon ca(n) be(n) mo co(n) sir ·

03     Sui en ioi que n(on) puesc issir ·

04     Do(m)pna cant esgar niremir ·

05     Uostre cors co(n) es faizonatz ·

06     Gais es gentils ioios fra(n)x fis ·

07     Fizels amoros ben apris ·

08     Car tut bon aib ison assis ·

09     Ergueilz ehumilitatz ·

10     Anseignorages epoder ·

11     Comelitatz uos fai auer ·

12     Merce lai on deu eschaser ·

13     Eergueil nos laissa uoler ·

14     Ren q(ue) uos faire nos deiatz ·

15     Dopna aq(ue)st aib son en uos ·

16     Ea ni motz dautres debos ·

17     Acuillirs e seruirs edos ·

18     Honors eplazers esolatz ·

19     Sabes far edir etener ·

20     Sicals pros uos fazes uoler ·

21     Etal auol faitz uos temer ·

22     Que nos ausa esser priuatz ·

23     No(n) p(er)zo que cortes epros ·

24     Cuida cascuns ca(n)t es ab uos ·

25     Esser . car hom no(n) es p(er)uos ·

26     Sobre pres ni ochaisonatz ·

27     Ren mais el uostre do(m)pneiar ·

24rA

01     Non conosc co(m)puesca reptar ·

02     Mas chascu(n)s uol ab uos estar ·

03     Tant q(ue) p(er)autres nes blas matz ·

04     Que motas gentz uos ua(n) uezer ·

05     Que sen cuian ades mouer ·

06     Can uos uezon no(n) nan poder ·

07     Quieu mi son pro uez oblidatz ·

08     Tan fa gran gaug uostre uezers ·

09     Edizes auinentz plazers ·

10     Que gran cocha se(m)bla lezers ·

11     Adaicels ab cui uos estatz ·

12     Ta(n)t es adreitz e conoissentz ·

13     Le gentz cars clars cors ge(n)tene(n)tz ·

14     Ques bels nouels nous egarne(n)tz ·

15     Fatz couine(n)tz eben taillatz ·

16     Amors ecomdeza egaiesa ·

17     Eualors ses en uos emp(re)sa ·

18     Sens emesura epro esa ·

19     Fran q(ue)sa egenta foudatz ·

20     Res mais noi saupra esdeuenir ·

21     Aluostre co(m)plit cors complir ·

22     Mais cel no(n) poc en ren faillir ·

23     Que uos fez euolc q(ue)siatz ·

24     Car mieillers est de las meillors ·

25     Ela gencers delas genzors ·

26     Eplus aut sobre las auzors ·

27     Ebella de totas beutatz ·

24rB

01     Far sabes tals cinc ce(n)tz honors ·

02     Que sens una de las menors ·

03     No(n) uoil auer noma(n)s nitors ·

04     Niesser co(n)s da(n)guieus clamatz ·

05     Enre(n) mais fins ioios n(on) es fals ·

06     Mas en amor cant es leials ·

07     Edaizo q(ue) uos das siuals ·

08     Non er mais hom deseretatz ·

09     Qui eu am mais trop louostre no ·

10     Que nullautra que(n) fezesdo ·

11     Edirai uos per cal razo ·

12     Car pueis enseria iratz ·

13     Non dic ieu ge(n)s pel do(n) blasmar ·

14     Que bel mestier a en donar ·

15     Mas trop mi uueil mais fadiar ·

16     Que(n) des ço q(ue) pueis mi tollatz ·

17     Mas tan onratz es uostre dos ·

18     Que q(ue) pot undels escalos ·

19     Puiar ia pueis no(n) sera ios ·

20     P(er)deguna forsa tornatz ·

21     Catres calons aen amor ·

22     Le p(re)miers es de feigne dor ·

23     El segonz es de preia dor ·

24     Ele tez es dentendedor ·

25     Et al cart es drutz apellatz ·

26     Cel cabon cor de domneiar ·

27     Ela uai souen corte iar ·

24vA

01     Enon lausa arazonar ·

02     Feigneres es espauentatz ·

03     Esella lifai tan donor ·

04     Quella li crescar dime(n)t maior ·

05     Que laus dir safra(n)ca clamor ·

06     Pregaires enes deuen gatz ·

07     Esil reten tant en preian ·

08     Quel do cordo ce(n)tur ogan ·

09     Onuil son auer pauc nigran ·

10     Alen tendedor espoiatz ·

11     Esa son fin entendedor ·

12     El plaz q(ue)l don baisan samor ·

13     Nil colc absi sotz cobertor ·

14     Adrut es pueis aordenatz ·

15     Domnal seigner debelleen ·

16     Uos don cor epoder esen ·

17     Cabaital aor denamen ·

18     Uos de mileial drut fasatz ·

19     Domna core poder esen ·

20     Humelitat echausimen ·

21     Uos clam de me merce aiatz

ArnMar 30.III (N 8)         

22     De bons salutz

23     ^M^DOmpna

24     gencer

25     quieu

26     non sai

27     dir ·

24vB

01     P(er)cui souen pla(n) esospir ·

02     Le uostra mix fins eleials ·

03     Assas podes ente(n)dre cals ·

04     Manz esalutz tramet auos ·

05     Mas asons obs nes sofraitos ·

06     Iamais salutz mautre ben ·

07     No(n) aura sip(er)uos nol uen ·

08     Do(m)pna lonc tems aq(u)eu desir ·

09     Quieu diga ouos saza dir ·

10     Mo(n) pe(n)same(n) e mon corage ·

11     P(er)mi meteis op(er)message ·

12     Mas p(er) message no(n) aus ges ·

13     Tal paor ainous desplagues ·

14     Anz odiria ieu metes ·

15     Mas ta(n) soi damor entre pres ·

16     Cant remir uostra gra(n) beutat ·

17     Tot moblit ca(n) q(u)eu ai pe(n)sat ·

18     Messagues trametrai fizel ·

19     Breu sagellat de mon anel ·

20     No(n) sai message plus cortes ·

21     Niq(ue) mieilz cele totas res ·

22     Cest co(n)seil madonat amors ·

23     Acui dema(n)t souen socors ·

24     Eno(n) puesc far esdig niga(r)da ·

25     Ar auias do(m)pna sauos plai ·

26     Zoq(ue) mos breus uos dira lai ·

27     Cortesa do(m)pne conoissentz ·

25rA

01     Debons salutz atotas gentz ·

02     Apresa de tot ben estantz ·

03     Enditz enfatz et ense(m)blantz ·

04     Lacortesia ela beutatz ·

05     Elgentz parlars el bel solatz ·

06     Len seigna me(n)tz ela ualors ·

07     Elgen cors el fresca colors ·

08     Lebels ris les gartz amoros ·

09     Elautre ben esta(n) de uos ·

10     Libon faig el dig agradiu ·

11     Mifan sinueg e iorn pen siu ·

12     Ca(n)t no(n) ai luec de uos uezer ·

13     Ioi ni deport no(n) puesc auer ·

14     No(n) puesc auer ioi nide port ·

15     Peritz sui si no(m) traitz aport ·

16     Quel lo(n)x espers els greus sospirs ·

17     Eltrop ueillar els paux dormirs ·

18     El deseriers de uezer uos ·

19     Mite non sil cor engoissos ·

20     Ce(n) uez pregdieu lanueg elior ·

21     Que(m) don lamort ouostra mor ·

22     Dopna sim don uostramor die(us) ·

23     Ce(n)ta(n)tz sui mielz uostres q(ue) mie(us) ·

24     Car de uos ai do(m)pna em uen ·

25     Tot cant ieu faz nidic de ben ·

26     Quel p(re)mier iorn q(ue)anc uos ui ·

27     Min tret alcor uostra mors si ·

25rB

01     Cun fuec maues lainz assis ·

02     Ca(n)c no(n) mermet pos fo apris ·

03     Fuex damor escart ede strei(n)g ·

04     Que uins niaiga no(n) lesteing ·

05     Pos fo espres anc no(n) esteis ·

06     De ior enautre doble creis ·

07     Ecan sui plus de uos loi(n)gnatz ·

08     El creis e doblel tres aitantz ·

09     Mascan sipot esde uenir ·

10     Que uos uei do(m)pna nius remir ·

11     Suis sans esals mon ecien ·

12     P(er)quieu saibe(n) q(ue)fail emen ·

13     Le reprochiers com dire sol ·

14     Que oilz no(n) uezon cor no(n) dol ·

15     Le cors me(n) dol do(m)pna p(er)uer ·

16     Car nous podon miei oil uezer ·

17     Mas del uezer co(n)seil no(n) sai ·

18     P(er)o mon cor q(ue) remas lai ·

19     Lop(re)mier iorn q(ue) anc uos ui ·

20     Anc pueis de uos no(n) siparti ·

21     No(n) si parti de uos untorn ·

22     Ab uos soiorna nueg e iorn ·

23     Ab uos esta on q(u)eu mesteia ·

24     La nueg el iorn ab uos do(m)pneia ·

25     Ges dautra far pe(n)sar no(n)letz ·

26     Ena(n) ses deue(n) mantas uetz ·

27     Que(n) cuig ente(n)dre nautrares ·

25vA

01     De uos ai message cortes ·

02     Mon cor q(ue)lai estai guerriers ·

03     Me(n) ue(n) de uos sai messagiers ·

04     Que(n) diz em reme(m)bra(n) retrai ·

05     Uostre gen cors com det e gai ·

06     La uostra bella saura cris ·

07     El fro(n)z plus bla(n)x q(ue) flors delis ·

08     Los uostres oilz uaiers erize(n)tz ·

09     El nas q(ue)s dretz ebe(n) sezents ·

10     La tenra faza elacolor ·

11     Bla(n)que uer meilla plus q(ue) flor ·

12     Petita boca bellas dentz ·

13     Plus bla(n)cas q(ue)smeratz argentz ·

14     Menton egola epeitrina ·

15     Plus bla(n)c q(ue) neus niflors despi(n)a ·

16     Las uestras bellas bla(n)cas mans ·

17     Ablo(n)x detz gra(n)z grailles epla(n)s ·

18     Eluostrautra bella faiso ·

19     On non aren de mespreiso ·

20     Els uostres gaps plazentz ebo(n)s ·

21     El ge(n)t solaz el franc respons ·

22     Elbel semblant q(ue)m fez alpri(m) ·

23     Can ses deue(n)t ca(n)diu nos uim ·

24     Canzo(n) reme(m)bral cor nim diz ·

25     Adonc remanc sies baiz ·

26     No(n) sai on uauc nidon mi ue(n)c ·

27     Merauillai car mi sostenc ·

25vB

01     Le cors mi fail ela colors ·

02     Si(m) destrei(n)g do(m)pna uostramors ·

03     Tot iorn sufri aital batailla ·

04     Mas la nueg trauc peior trebailla ·

05     Ca(n)t ieu mi sui annatz iazer ·

06     Ecuit alcun repaus auer ·

07     El co(m)paigno dormon trestuit ·

08     Que res no(n) fai nauia nibruit ·

09     Adonx mi torn em uolf emuir ·

10     Pens e repens e pueis co(n)fir ·

11     Souen mi leui en sezentz ·

12     Epueis men retorn eniauze(n)tz ·

13     Ecolc mide sotz lobratz destre ·

14     No(n) sai can misui al senestre ·

15     Descobre mi ta(n) dousa me(n)tz ·

16     Pueis mi recobri bella me(n)tz ·

17     Eca(n) mi sui pro(n) tre baillatz ·

18     Ieu giet de for a(n)dos mos bratz ·

19     La faz el cor els oilz enclis ·

20     Las ma(n)s io(n)chas ues lo pais ·

21     Onieu sai do(m)pna q(ue) uos es ·

22     Faz larazon cauzir podes ·

23     Aibella do(m)pna ben estantz ·

24     Siia ueira e(n) finamantz ·

25     Ason uiue(n) niliorn nilser ·

26     Que p(er)celat op(er) lezer ·

27     Uostre ge(n)cors co(n)de presan ·

26rA

01     Entre mos braz remir baisa(n) ·

02     Oilz eboca ta(n) douzamen ·

03     Cu(n) douz baisar faza(n) dels cen ·

04     Et ieu del ioi blasmar milais ·

05     Arai trop dig mas n(on) puesc mais ·

06     Car sol una uez ai parlat ·

07     Zo q(ue)l cor ai mil uez pensat ·

08     Ca(n)zo aidig n(on)puesc plus dir ·

09     Clauzi mos oilz faz unsospir ·

10     Ensospira(n)z uauc endormitz ·

11     Adonc sen ua mos esp(er)itz ·

12     Tot dreita me(n)t do(m)pna ues uos ·

13     Decui uezer es cobeitos ·

14     Tot enaissi con ieu desir ·

15     Lanueg el iorn ca(n) mo co(n)sir ·

16     Ason tale(n)t abuos do(m)pneia ·

17     Abraze baisa e maneia ·

18     Abque(m) dures aissi mos soms ·

19     Non uolria esser reis ni coms ·

20     Erodo cesta nibiblis ·

21     Blanca flors nisamiramis ·

22     Tybes . neyda . nielena ·

23     Niantigona nies mena ·

24     Nil bely seutz ablo pel bloi ·

25     Non agrim la meitat de ioi ·

26     Adaueras ablurs amis ·

27     Co(m) ieu ab uos zo mera uis ·

26rB

01     P(er)la douzor faz unsospir ·

02     Pueis mi trasail el esp(er)ir ·

03     Obri mos oilz isnela men ·

04     Gart zai elai tot bella men ·

05     Trobar uos cuit do(m)pna laz mei ·

06     Mas n(on)uos trop ni n(on) uos uei ·

07     Clauzi mos oilz etor(n) machera ·

08     Las ma(n)s io(n)chas deissa maneira ·

09     Siiam poiria endur mir ·

10     Mas ges noi puesc es deuenir ·

11     Anz torn eneussa la batailla ·

12     Damor q(ue)mames entra bailla ·

13     Do(m)pna no(n) sai lo ce(n)te(n) dire ·

14     Del pantais nidela dolor ·

15     Q(u)eu trac do(m)pna p(er)uostramor ·

16     P(er)uostramor art et aflam ·

17     Mas p(er) merce do(m)pna(m) reclam ·

18     Que(m) p(er)dones sei fail nei pec ·

19     Auias et ente(n)des cest prec ·

20     Do(m)pna lage(n)cer creatura ·

21     Que formes a(n)c el mo(n) natura ·

22     Ge(n)cer q(u)eu no(n) puesc dir nisai ·

23     Plus bella q(ue) bels iornz demai ·

24     Soleilz diuiern umbra destiu ·

25     Rosa de mai pluia dabriu ·

26     Flors de beutat mirailz damor ·

27     Claus debon prez es crinz donor ·

26vA

01     Mans de do(m)pnei caps de io ue(n) ·

02     Cimeraziz den seigna men ·

03     Ca(m)bra de ioi luex de do(m)pnei ·

04     Do(m)pna mas ionchas uos soplei ·

05     Epos sui uostres leial mentz ·

06     Uenzaus merces echausime(n)tz ·

07     Quem rete(n)gas aseruidor ·

08     Eprometes mi u(ost)ramor ·

09     Del plus nous prec ninos coue ·

10     Mas tot sien uostra merce ·

11     Caissi(m) lais dieus damor iauzir ·

12     Mais am de uos sol undesir ·

13     Olesp(er)anz ol lonc esper ·

14     Que de nuillautra son iazer ·

15     Epos de mi uos faz lianza ·

16     Prometes mi bon esp(er)anza ·

17     Dela promessauria co(n)fort ·

18     Ebon respieg trocalamort ·

19     Mais uueil enbo(n) respieg morir ·

20     No(n) faz desesp(er)atz languir ·

21     Do(m)pna nous aus deplus p(re)iar ·

22     Mas dieus uos salf (et) die(us) uos gar ·

23     Sius plaz re(n)des mi ma salutz ·

24     Car p(er)amor suisi uencutz ·

25     Uenzaus p(er)mi cortes amentz ·

26     Amors q(ue) totas causas uentz ·

27     Dompna ·

26vB

Alegr 17. I (N 9)         

01     ^M^DOmpna

02     caues la

03     segnoria ·

04     De ioue(n)

05     ne de

06     cortesia ·

07     E de totas finas ualors ·

08     Onrada sobre las meillors ·

09     Fons de totas finas beutatz ·

10     Cui dieus atotz bo(n)s aips donatz ·

11     P(er)dieu ep(er) franca merce ·

12     Sens cui hom no(n) pot ualerre ·

13     Epueis p(er)cortesia pres ·

14     Ep(er)amor q(ue)tan mes pres ·

15     Del cor que(m) fai la(n)guir soue(n) ·

16     Epueis bella do(m)pna eissame(n) ·

17     P(er)tot zo caz amor ataing ·

18     Car negu(n)s be(n)s nous sofrai(n)g ·

19     Uos p(re)c q(ue)zo q(u)eu uos uueil dir ·

20     Deignes escoutar eauzir ·

21     Esal re mos dires nom ual ·

22     Alme(n)tz nomo te(n)gas p(er)mal ·

23     Que ta(n)t es gra(n)z uostra uale(n)za ·

24     Euostra beutatz cades genza ·

25     Q(u)eu n(on) cre q(ue)sia ho(m)s uiue(n)tz ·

26     Ta(n)t es gra(n)z mos fols ardim(en)tz

27rA

anon 461.g (N 10)         

01     Q(ue) cil cata(n) ric p(re)z comenzat ·

02     Nol deu retraire troq(ue) laia cabat ·

03     Co(n)acabat massa naues cabat ·

04     Catre ta(n)t uei q(ue)naues des liurat ·

05     Col p(re)mier ior(n) q(ue)laguest (con)q(ue)stat ·

06     Do(m)pna fai sel mal maurias pagat ·

07     Car sieu aiduna part mes cabat ·

08     Euos maues agra(n) tort decazat ·

09     Se(n)me(n) co(n)sir se(n)s drezurier unat ·

10     Cuisapcha bo(n) e cui naia malgrat ·

11     Deuostra mor ai faig ialameitat ·

12     P(er)crist dis ella d(e) t(ri)c aues parlat ·

13     Ans es me(n)tir auos bec afilat ·

14     Ia aq(ue)st mot n(on) uos er p(er)donat ·

15     Nisieu dic zo n(on) dei esser blasmat ·

16     Ieulirespo(n)t ca(n)t zoac co(n)sirat ·

17     Bdire uer erespo(n)dre me(m)brat ·

18     Sieu uos a(n) fort de ric cor afinat ·

19     Euos mi pauc n(on) es do(n)x meitadat ·

20     De uostra parc so(n) menudier lidat ·

21     Edelamia drechurier entaillat ·

22     Ella lidis ca(n) uei enraz onat ·

23     Mal mi uoles car n(on) uos ai amat ·

24     No(n) faz ma do(m)pna anz aimil ues iurat ·

25     Q(ue)st lameillor et ab mais d(e)beutat ·

26     Ela plus gaia ede maior riccat ·

27     Eplus cortesa abse(n) amesurat ·

27rB

01     Ca(n)c uestis porpra ne tirs nice(n)dat ·

02     Ecar tenes tot bo(n) p(re)z reuiuat ·

03     Eluostre faig so(n) totz ior(n)z mellurat ·

04     Emi aues mot fort enamorat ·

05     Meu p(re)c lorei seignor d(e)t(er)nitat ·

06     Q(ue)uos dones tan fin cor ent(er)rat ·

07     Darci ena(n)t que(m) te(n)guesses onrat ·

08     Oc be(n) dis ella zo cuig auost(re) grat ·

09     Do(m)pna reina digas me(n) caritat ·

10     Car mitenes toste(n)s trist elazat ·

11     Temes nauer u(er)goi(n)gna nipeccat ·

12     Co(n)s ede q(ue) beus te(n)c p(er)afaitat ·

13     Rete(n)c uos ren q(ue) maias coma(n)dat ·

14     Aiuos p(ro)mes ren q(ue) nos aia dat ·

15     Niaiuos tout castel nirichetat ·

16     Ni ai uos mort nul uostre pare(n)tat ·

17     Pietz maues faig ca(n) maues co(n)sirat ·

18     Et ieu de que tenes masegurat ·

19     Sinaues tort que(n) sias enblasmat ·

20     Digas dis ella la uostra uolu(n)tat ·

21     Do(m)pna reina tal re(n) maues emblat ·

22     Car si donauas lotesor lamirat ·

23     No(n) maurias loq(ua)nto ame(n) dat ·

24     Co(n) zodis ella aiuos ieure(n) emblat ·

25     Oc uos mo(n) cor caues encadenat ·

26     Que p(er) mo(n) uol laues siosteiat ·

27     Q(ue)l n(on) uol far mo(n) dig nimo(n) pe(n)sat ·

27vA

01     Ni nulla re(n) mais sol uostre madat ·

02     Dieus et ieu (con)d(e)re(n) n(on) lai p(re)gat ·

03     Ninol conosc nimot n(on)laisonat ·

04     Nia(n)c n(on) ui cord(e) nul home nat ·

05     Ieu(con)lo puesc tener emp(r)isonat ·

06     P(er)crist reina sil tenes afrenat ·

07     Quel ior(n) en so(n) mil sospir redoblat ·

08     Que en plaig q(ue)en se(n) laclartat ·

09     Enaice(n)t uez en plora(n) sospirat ·

10     Que ca(n) saui(n)c ioues apauc d(e)tat ·

11     Enmate(r)ra laissiei m(on) pare(n)tat ·

12     Mieilz mifora q(ue)l col mague b(re)sat ·

13     Oq(ue) mei oil fossan enbacinat ·

14     Q(ue)re(n) no(n) uissan oc miels agres pleitat ·

15     Q(ue)l man trait daizo cai desirat ·

16     Que tot ca(n)t ai en se(m)pre sopniat ·

17     Bel det plazer mercear acelat ·

18     Ar ca(n)t retor(n) p(er)recoller mo(n) grat

AimPeg 10.I (N 11)         

19     ^M^BOna do(m)p

20     na . pros

21     ez onrada ·

22     Humils

23     fra(n) ezen

24     segnada ·

25     Ua lens egaia ecorteça ·

26     Amezurada eben apreça ·

27vB

01     Gent parlans sauia euale(n)s ·

02     Leial adrecha econo sens ·

03     Eq(ue)st detoz bo(n)s aip(re)s co(m)plida ·

04     Ede fina(n) beltat garnida ·

05     Louostre uerais ancessis ·

06     Que cre co(n) q(ue)star para dis ·

07     P(er)far toz uostres ma(n)dame(n)s ·

08     Eta(n)mies uos obediens ·

09     Eta(n)t tem enues uos faillir ·

10     Que nous auça sontale(n)t dir ·

11     Mas enesta carta ha escrig ·

12     Sonpensame(n)t etot sondig ·

13     Nino(n) ges ta(n)t dardiment ·

14     Que el laca(r)ta uos pre se(n)t ·

15     P(er)si nip(er) negu(n) mesage ·

16     Can ha(n)c no(n) mostret so(n)corage ·

17     Anuilla p(er)sona soz dieu ·

18     Mas auos de cui te(n) enfieu ·

19     Sauolo(n)tat eson saber ·

20     Mon sen etot son ferm uoler ·

21     Esel agues lasegnoria ·

22     Del mo(n)t pur deuos latenria ·

23     Eges tra me tre nimandar ·

24     Nous auça lescrig niportar ·

25     Mas sel metra en unbel loc ·

26     En caminada prop del foc ·

27     Edirali reman aisi ·

28rA

01     Troma dopna naia merçi ·

02     Euos do(m)pna latro bares ·

03     Eprec uos q(ue)ca(n)t laueires ·

04     Que lo leias tro alfenir ·

05     Ez escoutas soq(ue) uol dir ·

06     Bona do(m)pna locor el sen ·

07     Elauolon tat eltalen ·

08     Aimes enfar uostre plaçer ·

09     Ep(er) uos lais tot mon ualer ·

10     Car ca(n)t . uos disses q(ue)hu diçia ·

11     Asatz emolt petit fazia ·

12     Midest dels fagz taluo lontat ·

13     Que sieu agues rola(n)t trobat ·

14     Osanson cel quefo tanforz ·

15     Cascus delz fora pres omo(r)z ·

16     Epueis apres no(n)tarça gaire ·

17     Que nas fom az .i. pauch daffaire ·

18     Ezheu ifis mais nous dic que ·

19     Que uos coue(n) q(ue) hon lauçe se ·

20     Q(u)euai trobat inz elsal mistre ·

21     Que il obra . lauça lomaistr e ·

22     Denans meradaz .i. precens ·

23     Que(n) fodig quel uostre corsge(n)s ·

24     Do(m)pna lo mauia tra mes ·

25     Ez azaraual . totas ues ·

26     Silauia pe(n) dut alcol ·

27     Mas ca(n)t uos me(n) te(n) gues p(er)fol ·

28rB

01     Em mez est lodon p(er)nient ·

02     Heulo gitei elfoc arçent ·

03     Tant ful angoisos eziraz ·

04     Mas uos dissest pueis p(er)solaz ·

05     Que(n) darias ses par daut(r)ui ·

06     Iaias ses naur esenes brui ·

07     Cant eluos plairia defaire ·

08     P(er)queus prec do(m)pna debonaire ·

09     Queus plasa q(ue)tals iais me(n) uegna ·

10     Que iois egai mema(n) tegna ·

11     Q(ui)eus uos am ta(n)t q(ue)tot ca(n)t es ·

12     Oblit p(er) uos sima iut fes ·

13     Nina(n) aita(n) coral amic ·

14     Queu nol te(n) gues p(er)enemic ·

15     Do(m)pna pur uos modisseses ·

16     Menl mo(n)t tant gra(n)s homs nones ·

17     Que sius mod(e) gnauas dir ·

18     Queu nolanes at auçir ·

19     Ni anc homs no(n) fonaz demaire ·

20     Que siel magues mort mo(n) paire ·

21     Euos dis seses q(ue)u la mes ·

22     Qui eu nol seruis eno(n) lonres ·

23     Plus q(ue)sol me des tot lonor ·

24     Del mo(n)t emenfeçes segnor ·

25     Non croças q(ue)us port amistat ·

26     P(er)lo uostre gran paren tat ·

27     Nip(er)uostra grandaricor ·

28vA

01     Cans laus port . be(n) p(er)fina mor ·

02     Que si fosez do(m)pna despagna ·

03     Oen perariz dala magna ·

04     Nous amaria tan nicant ·

05     P(er)so plus segon mon senbla(n)t ·

06     Esieu fos reis den glat(er)ra ·

07     Esegners de tant ca(n)t mars se(r)ra ·

08     Edeges chausir lameillor ·

09     Non peria altra en dreç damor ·

10     Mas uos q(ue) teneç en poder ·

11     Mon cor mo(n)sen emo(n) saber ·

12     Queus ahitan bona uoluntat ·

13     El cor tan ferm es afinat ·

14     Que tug li altre amador ·

15     Non saupron ren ues mi damor ·

16     Q(ue)us am p(er)uostra cortezia ·

17     Ep(er) uostra plazen paria ·

18     Eus am p(er)uostre enseigna me(n) ·

19     Ep(er) uostre dolz parlamen ·

20     Ep(er) uostra . gra(n) conoisensa ·

21     Ep(er) uostra uera ualensa ·

22     Ep(er) toz los ben chon pot dir ·

23     Que son enuos senes faillir ·

24     Ecar p(er)amor uos ambe ·

25     Dabel eisam rendez merse ·

26     Segon loueire testa ment ·

27     Que dis hoeil p(er) hueil dent p(er)de(n)t ·

28vB

01     Atre si mi de ues uos dar ·

02     Silaraxon uolez gar dar ·

03     Prez p(er) prez amor p(er)amor ·

04     Ioi p(er)ioi ualor p(er) ualor ·

05     Car saguses dinon cercat ·

06     Non tro baras tan afinat ·

07     Tanfin nitan ferm seruidor ·

08     Enportar auostra lauçor ·

09     Niquel centan defina ma(n)sa ·

10     Uos partes q(u)eu ama se(m) bla(n)sa ·

11     Qui eu uos am tan fina me(n)t ·

12     Que tot lo mont met p(er)nie(n)t ·

13     Euos sola met dona part ·

14     Ez enuos ia tot mo(n) esgart ·

15     Epueis heu uos am mais q(ue)re(n) ·

16     Eplus q(ue)il autre sosai ben ·

17     Dei auer maior guizardon ·

18     Que trastug liautro me q(ue) son ·

19     Que dieus dis cel q(ue) mamera ·

20     Plus q(ue) tot so quel mot sera ·

21     Aq(ue)l sera demi amaz ·

22     Ez aq(ue)l er plus mos priuaz ·

23     Esalamo(n)s sau ben rotraire ·

24     Co(m) ames mais lamic q(ue)l fraire ·

25     Eliia seruidor . leiall ·

26     Que noil lais auer negu(n) mal ·

27     Nino(n) lolaisa sofrai ços ·

29rA

01     De ço don sera poderos ·

02     Esiuos cre çes sala mon ·

03     Çesu crist nil segnor del mo(n) ·

04     Que det laueire testa me(n)t ·

05     Uos aures demi . causime(n)t ·

06     Car duosui amics cabals ·

07     Eser ueiros fins es leials ·

08     Car eu am trop mais uos beme ·

09     P(er)q(ue)u do(m)pna eus q(ue)r merce ·

10     Anz que mal çian lidesir ·

11     Nili afan nili greu sospir ·

12     Esanas no(n) auez merce ·

13     Pois serai morç nol(m) ualra re dop(n)a

31rA

anon 461.c (N 12)         

01     Einor

02     uos q(ue)

03     uolez

04     laflor ·

05     Elacor

06     tes zia

07     damor ·

08     Enon auez soing dautrauer ·

09     Mas abioi uoletz remaner ·

10     Auzatz un romanz bon ebel ·

11     Bastit de ioi fin enouel ·

12     Egardatz quant lauresz auszit ·

13     Non metatz los motz en oblit ·

14     Que za negus hom no fara ·

15     So quel romanz comandara ·

16     Nosia plens de corteszia ·

17     Eque non guerrez uillania ·

18     Que lobe que loromanz di ·

19     Fasson las dompnas el drut fi ·

20     Egardon se de la folia ·

21     Quel romanz deueda ecastia ·

22     Que uos sabetz quab des meszura ·

23     P(er)d amors ators sa dreitura ·

24     Que maluestat eputaria ·

25     Nollaisson tener dreita uia ·

26     Perso han fag nouella amor ·

31rB

01     Duna domna de gran ualor ·

02     Uuy .xx. q(ue)donas qe pulsellas ·

03     Qan trobat lurs raszo(n)s nouellas ·

04     Coment amors sia lials ·

05     Fuguon sen las falsas elsfals ·

06     Qa tant amors parlament ·

07     Nos tai(n)g haza galia ment ·

08     Or azuzatz coment araszona ·

09     Sa gent amors ladousa ela bo(n)a ·

10     Mas premieramens uos dirai ·

11     Sos conpaino(n)s nihon estaz ·

12     Ab cui faz acordament ·

13     Damor lolial zuiga ment ·

14     <.>L te(m)ps qel roissignol faz nausa ·

15     Qe de nueiit nide zor nopausa ·

16     Desots lafuella de cantar ·

17     Pel bel te(m)ps que uei refrescar ·

18     Auen q(ue) fina mors parlet ·

19     Ab sos barons enson rescet ·

20     Enso(n) del puei de parnasus ·

21     Zoi esolasz foron laisus ·

22     Eardimens ecorteszia ·

23     Qe de flors le(n) zonchon lauia ·

24     Bonesperancha epaors ·

25     Liportent dedenant las flors ·

26     Dautra part larguesza edo(n)neis ·

27     Lometo(n) enu(n) leit dorfreis ·

31vA

01     Celars edousa conpania ·

02     Geton desus idesa floria ·

03     Le cortes pueih delautra part ·

04     Del fuoch damor relusz ez art ·

05     Da qui mou tota la ioza ·

06     Quamors permez lomo(n)d enuoza ·

07     Edautra part so(n)las floretas ·

08     Laruosas elas uioletas ·

09     Qi trameto(n) lor gran douszor ·

10     Deuant loleit definamor ·

11     Edautra part ha cent pulsellas ·

12     Qa(n)c negus hom no(n) ui plus bellas ·

13     Echascuna hason amador ·

14     Eson uestu duna color ·

15     Baison ez braisson souen ·

16     Ema(n)teno(n) pretz eiouen ·

17     Totz te(m)ps han aital desdug ·

18     Ad aital gen uai be so cug ·

19     Edautra part hac un ombrage ·

20     On hac maint auzel sauluatge ·

21     Que cantent lanueit elozor ·

22     Uoltas elais degran dousor ·

23     Zel mei loc ac un castel ·

24     Qa(n)c negus om no(n) ui plus bel ·

25     Qe no(n) ha una peira el mur ·

26     Non luisza con daur odazur ·

27     Da qi guerezon uilania ·

31vB

01     Las claus son pretz edrudaria ·

02     Elgaita qes el castel tria ·

03     Esca lodrutz contra samia ·

04     Ela mia contra son drut ·

05     Era non sera iasauput ·

06     Ar es loluochs elasaiszos ·

07     Qui eu haz endormitz los gilos ·

08     Dauant laporta hac una font ·

09     Eno(n) atan bella el mont ·

10     Qi sortz enuna co(n)ca daur ·

11     De tot lomo(n)t ual letesaur ·

12     Na om elmont sina begut ·

13     Que cant qe es etant fut ·

14     Non sapchza debe edonor ·

15     Qe no(n) oblit ira edolor ·

16     Claus es de lauries ede pis ·

17     Ede pomiers de paradis ·

18     De flors delizs es coronada ·

19     Que nais menudet enlaprada ·

20     Aqi sasis aparla ment ·

21     Amors eparlet bella ment ·

22     Enaissi con deu far loseingner ·

23     Qe tot lomo(n)t ha adestreigner ·

24     Es gardet uas terra un petit ·

25     Con sabis om epueis hadit ·

26     Seinors eu me lau be de uos ·

27     Mas uos sabetz qe totz om pros ·

32rA

01     Deu gardar qensa seinoria ·

02     Fassa om sen elais folia ·

03     Qe uos sabetz qad obs damar ·

04     Noualre que uol folleiar ·

05     Que lautrer nos dis iohanitz ·

06     Que leo(n)s aucis laf(r)omitz ·

07     Don iois aisso dig contra uos ·

08     Que uos faitz aitant fort ioios ·

09     Us uassal qe no er tellatz ·

10     Si do(n)na lifai sos agratz ·

11     Sia el no(m) sen uanara ·

12     Elo blasme liremanra ·

13     Uec uos lafromitz elleon ·

14     Lado(n)na es morta pel garchon ·

15     Eus comant non fassatz mais re ·

16     Mas donatz zoi lai on conue ·

17     Als enfantz fatz con adenfans ·

18     Als parladors donatz parlans ·

19     Emetetz entot tal meszura ·

20     Qeu noi perda ma dreitura ·

21     Que pros om ia grand onor ·

22     Qan fai be lafar son sei(n)or ·

23     <.>Pres araiszonet solaz ·

24     Tota la cort estet enpaz ·

25     Seinor mout si de uro(n) sofrir ·

26     Qe mout deu om son cors cobrir ·

27     Qe no(n) diga tot son coratge ·

32rB

01     Nino(n) mostre grand alegratge ·

02     Mas lai on es luechs emeszura ·

03     Qamors perbe cellar meillura ·

04     Qe lauzel ca(n)t el ue lolatz ·

05     Sen fui daqi tost euiatz ·

06     Tot altretal fai de manes ·

07     Uilans qant uei ome cortes ·

08     Que uiu de ioi edesolatz ·

09     Eporta trezador nilaz ·

10     Qua(n)t elloue serra saporta ·

11     Esa moiller es pesz quamorta ·

12     Aisso dic per uos don solatz ·

13     Ques mos amig emos p(ri)uatz ·

14     Ezaffi uos lamiafe ·

15     Qe tot lomo(n) no(n) am tan re ·

16     Mas uoill q(ue) laissetz lagaiessa ·

17     Qa(n) no(n) es luechs q(ue) sibe us pesa ·

18     Uos ensegnarai uostre pro ·

19     Qar eunai fort bel gaszardo ·

20     Qe uos faitz amors com(en)ssar ·

21     Uos faitz lun alautre ag(ar)dar ·

22     Uos no(n) uoletz enuei inplors ·

23     Uiulas dansas etan bors ·

24     Eiouentz uos fan co(m)pania ·

25     Seigna uos qi nosab lauia ·

26     Damor qe uos lometretz lai ·

27     On om no(n) meissona mas iai ·

32vA

01     <.>Pres parlet ab ardiment ·

02     Deuos me lau eu ben egent ·

03     Que uos faiz toszeta ardida ·

04     Qa paors neis daucel qa(n)t crida ·

05     Pueis lafassaitz nos ta(n) segura ·

06     Qaso(n) drut uaz de nueit oscura ·

07     Qe no(n) te(n) marit ni parent ·

08     Batre ni menassar souent ·

09     Efaitz apaubre drut enqerre ·

10     Do(n)na qa gran fieu egra(n) terre ·

11     Qel ditz se no(n) laissas estar ·

12     Eu te farai to(n) enuei far ·

13     Ecel que de re no(n) sesfreda ·

14     Sitot sa petit demoneda ·

15     Sa doba ades deben seruir ·

16     Pueis lafatz tant enar dir ·

17     Quella oblida son lignatie ·

18     Sariqesa eson paraie ·

19     Etorna tot son cor enlui ·

20     Eson bon amic ambe duz ·

21     Eper uos uai aparlament ·

22     Drutz asidonz ardiment ·

23     Enamor no(n) ual re paors ·

24     Ardiments es laclaus damors ·

25     <.>Orteszia de uos no(n) sai ·

26     Dir lobens qe de uos hai ·

27     Ni non sai grazir las onors ·

32vB

01     Qieu hai deuos nilas lauszors ·

02     Qab plana razon desofrir ·

03     Me fatz atotz mon abellir ·

04     Ab loso frir auetz mesura ·

05     Per qe uostre bon pretz meillu(r)a ·

06     Uos metetz mesura enparlar ·

07     Enuez nosabetz uos iafar ·

08     Ni ia negus om no(n) er pros ·

09     No no(n) ha co(m)pania abuos ·

10     Que aqel que ia (com)pania ·

11     Nonfara orguoill ni follia ·

12     <.>Onespera(n)sa grand aiuda ·

13     Mefatz qar uostre cor nos muda ·

14     Qal p(re)mier que uol faire druda ·

15     Eluen aleis si la saluda ·

16     Epueis (com)m(en)sa la pregar ·

17     Per deu qella lo deia amar ·

18     Bonesperansa lalo guida ·

19     Esitot non cha les gracida ·

20     Sa pregueira al (com)me(n)sar ·

21     Ades lofaz ben esperar ·

22     Qe greu uerreis nouella amia ·

23     Qa pre mier no(n) se fassa enia ·

24     Do(m)na perqe ? qaltr amic hai ·

25     Qel dira ges nous amarai ·

26     Odira ges nous amaria ·

27     Qonor emarit enperdria ·

33rA

01     Odira qeple(n)s es dengan ·

02     Uos amador per qeus soan ·

03     Bonesperansa ditz caison ·

04     Non caltot preiar unboton ·

05     Qa(n)t else desditz nesorguella ·

06     Qa do(n)cs se des causa edespuella ·

07     <.>Aors uos siatz bene deita ·

08     Per uos uai drutz lauiadreita ·

09     Qe qa(n)t uai asido(n)s parlar ·

10     Qel licuida des mostrar ·

11     Edire qe per samor mor ·

12     Euos lidonatz ins elcor ·

13     Siqel no(n) sab dire razo ·

14     Nisab detriar oc inno ·

15     Qe qa(n)t ha trestot iorn parlat ·

16     No(n) cuia auer dit mas foudat ·

17     Eqa(n)t latrames son message ·

18     Et el pensa enson corage ·

19     Las aisolmandetz sola men ·

20     Ben sabra q(ui)eu hai pauch desen ·

21     Iamais no(n) uirara sol luel ·

22     Aiso se tenra azor guel ·

23     Catieu qe faras sit sorma ·

24     Osi tos messages tengana ·

25     Oqe faras si desi tlonia ·

26     Ol messages te dis m(en)sonia ·

27     Bensaz qe me scanara ·

33rB

01     Emo(n) message me batra ·

02     No(n) fara qe tan es cortesa ·

03     Ia n(on)fara aital malesa ·

04     Caitieu mala laui enanch ·

05     Saplaia metol tot losanch ·

06     Be(m) pesa qar lo iai trames ·

07     Que sos maritz es malares ·

08     Edieus comaura uergoinat ·

09     Simo(n) message auci nibat ·

10     Aici uos dic onnos estem ·

11     Re no(n) ama om qe no(n) tem ·

12     <.>Argueza uos uoell castiar ·

13     Esim fatz uos tot mon afar ·

14     Qe greu pot hauer gran p(ro)esa ·

15     Negus om si no(n)ha larguesa ·

16     Ni causa nopot om trobar ·

17     Qi ta(n)t uailla adobs damar ·

18     Mais noucell qe uostra p(ro)esa ·

19     Metas enorba cobecsa ·

20     Niucell qe dones largame(n)t ·

21     Aneguna do(m)pna qes uent ·

22     Qe qa(n)t il uos atrai nius tira ·

23     Ni del cor de preo(n) sospira ·

24     Il no(n) ofai mas feinca me(n)t ·

25     Perso quel dones delarge(n)t ·

26     El iois qan cobeesa aiuda ·

27     No(n) es res mas amor ne(n)duda ·

33vA

01     Per qieu nos prec qel fals sospir ·

02     Nous puoscan lauer escotir ·

03     Mais qant ueires do(n)na depretz ·

04     Digas liuos eissa einpriuetz ·

05     Qe sil donas iluos dara ·

06     Ede (con)fundre us gardara ·

07     Epueis dara uos largament ·

08     Ioz eproesa eardiment ·

09     <.>Omneis qui us uol mal sia onitz ·

10     P(er)uos uai paubres drut garnitz ·

11     Euai enuuern alabisa ·

12     Qe no(n)ha freig ensa camisa ·

13     Eco(n)tense plus bella ment ·

14     Qe tals qe ha trop mais darge(n)t ·

15     Ecel es richs elfara cort ·

16     Etorne iame(n)t ebeort ·

17     Eparla plus bella ment ·

18     Ab lopaubre qab lomanent ·

19     Perso qe chadaus om diga ·

20     Ben delui asa dousa amiga ·

21     <.>Elamens uos es laflors ·

22     Don nais ecreis lo ioz damors ·

23     Uos no(n) uoles enuei ni bruda ·

24     Niia do(n)na no er batuda ·

25     Per re qi uos digatz enfol ·

26     Uos no(n) li uiratz sol lo col ·

27     Qa(n)t om oue ni fatz semblant ·

33vB

01     Qe de re(n) me(n)s alatz cala(n)t ·

02     Eqa(n)t es lasaso(n)s nil locs ·

03     Uos fatz pareiser uostre iocs ·

04     Qan es partitz cuza cascus ·

05     Qe siatz mo(n)ges ou res clus ·

06     Uos uoletz uostre ioi enpasz ·

07     Uos mantenes ioi esolasz ·

08     Per cortesia eper onor ·

09     Uos doin labaneira damor ·

10     <.>Olsa (com)paina fina druda ·

11     Es souen per uos ben ue(n)guda ·

12     Ecela res qi plus liplatz ·

13     Son bel amic entre sos bratz ·

14     Elbaisza mil ues enlaboca ·

15     Qe qa(n)t sos bel cors alsieu toca ·

16     Ella liditz perplan solaz ·

17     Amics enueia uos mos braz ·

18     Ellirespo(n) do(n)na el non ·

19     Tan qa(n) uos mi faitz mes ta(n)bo(n) ·

20     Marma mos cors so mes auis ·

21     Esel mei luec de paradis ·

22     Bels amics (con)nides eioios ·

23     Sieu ren uaill soes peruos ·

24     Qa(n)ch galuai(n)s nisore damors ·

25     Nia(n)ch floris nibla(n)cha flors ·

26     Nil amors ysolt nitristan ·

27     Co(n)tra nos dos n(on) ualg ungan ·

34rA

01     Bella do(m)na ta(n)t qa(n)t uiurai ·

02     Sachas defi uos seruirai ·

03     Qieu no(n) uoell qe amort niauida ·

04     La nostra amors sia partida ·

05     Euolrion mais esser mort ·

06     Qe(n)tre lor agues undescort ·

07     <.>Rudaria uos es dons pres ·

08     Qe del castel las claus te nes ·

09     Gar das qe saqest dez baron ·

10     Uos ad uiszo(n) negun preszo(n) ·

11     Qe lometas enfuec damor ·

12     Eardan lanuetit elozor ·

13     Ezamais no(n) haion be ·

14     Trolor do(n)nas naio(n) merce ·

15     Si preno(n) do(n)nas dos ta(n)s plus fort ·

16     Las (con)duisetz trus qalamort ·

17     Troq(ue)z ma(n)do(n) alur amics ·

18     Qe no(n) lor aion cor enics ·

19     Qe fort sers deu om torm(en)tar ·

20     Las do(n)nas car sefan pregar ·

21     Esi chai ueno(n) amador ·

22     Do(n)nas nidrutz degran ualor ·

23     Euos lo fatz fort bel ostal ·

24     Asetzes los al deis rial ·

25     Ecolgas los lai dins lator ·

26     En lamia ca(m)bra deflor ·

27     <.>Ant amors hacs agran leszer ·

34rB

01     Comandat edit so(n) plaszer ·

02     Las do(n)nas lan ben autreiat ·

03     Qe daco qe ha comandat ·

04     Lifaran de tot son talan ·

05     Qe iamor no(n) traspassaran ·

06     Mais deleis uolrion saber ·

07     Qal amor deu ho(m) mais tener ·

08     Epreigan lo co(n) lor seignor ·

09     Qellas engart de desonor ·

10     Qe ta(n)t pros do(n)nas co(m)ellas so(n) ·

11     No(n) haio(n) blasme per lomon ·

12     Niqe lor pretz nilor ualor ·

13     No(n) lur destrua falsamor ·

14     Eqe lur diga soltiment ·

15     Perrazo(n) eper iugament ·

16     So qe fai damor agar dar ·

17     Eaco qhom endei ostar ·

18     <.>Odis amors bo(n) (con)seil sai ·

19     Na corteszia q(ui)eu uez lai ·

20     Uoell qe(m) fassa aq(ue)st iutga me(n)t ·

21     Qe sab p(er) on mo(n)ta edisent ·

22     Amors . eqar sab be(n) qil es ·

23     Del mo(n)t laplus adreita res ·

24     Ille fera be ses engan ·

25     Cortesia pleigua son gan ·

26     Edoba se de iugar ·

27     Qo(m) cortes se fai pauch p(re)gar ·

34vA

01     Qa(n)t uei qez luecs es auinents ·

02     Molt es grantz epreon so(s) sens ·

03     Puis parlet co(m) sauis epros ·

04     Gent fon auszida sarazos ·

05     <.>Emors per dreig eper usage ·

06     Deu amors gardar sonparage ·

07     Qe pau brezta ab gentilesa ·

08     Ual mais q(ue) orgueill abriq(ue)sa ·

09     Ni asa cort no(n) am resat ·

10     Mais seruir abhumilitat ·

11     Euuos odirai b(r)eu ebon ·

12     Ebreuiar uos hai laraszon ·

13     Fin amors es d(e)qatre res ·

14     La premiera es bona fes ·

15     Ela cego(n)na lialtatz ·

16     Esos afars sia cellatz ·

17     Ela t(er)za si es mesura ·

18     De parlar per lagut tafura ·

19     Ela qarta sapchas es sens ·

20     Ab qamors fai tots sos tale(n)s ·

21     Aq(ue)sta de uem mantener ·

22     Egardar denostre poder ·

23     Mais lafalsa uia bastarsa ·

24     Qe sec lage(n)t qelfuec fos arsa ·

25     Las trairitz elas uenals ·

26     Las ca(n)zaritz elas comunals ·

27     Que lor fe(m)me(na)s elors amors ·

34vB

01     Estot chaituiiers edolors ·

02     Da qellas no(n) deue(m) parlar ·

03     Mas qant solame(n)t d(e)blas mar ·

04     Aqest iutgament fait damor ·

05     Dreitz es . co(m) nolpot far meillor ·

06     Eqi desdire louolia ·

07     Ben sapchas q(ui)eu loil defendria ·

08     Enre(n)dria mo(n) caualier ·

09     Sin trobaua en(con)tra guerier ·

10     <.>As do(m)nas han ben entendut ·

11     Ean enlur cor retengut ·

12     Lo zutgament emes enbrieu ·

13     Perso q(ue) loblide plus greu ·

14     Amors lolor hasaiellat ·

15     Abson anel dor mellat ·

16     Esegnet lo desama(n) desire ·

17     Met li non paradis terestre ·

18     La cortesa damor lopren ·

19     Enuna caisa dousa men ·

20     La mult bellament estuzat ·

21     El mei loec dun samit pleiat ·

22     Edis als barons enrient ·

23     Aues auszit lojutgament ·

24     Qan adreita me(n)ts anjutgat ·

25     Mas qar saj qe m(en)sabreitz grat ·

26     Uos diraj damor detal loc ·

27     Don mai(n)t plor tornaran enioc ·

35rA

01     Emai(n)t ioc tornaran enplor ·

02     Qaital usatge han amador ·

03     Qe gai so(n) qa(n)t be lor estai ·

04     Eqa(n)t ha(n) ta(n)t niqa(n)t desmai ·

05     Liplai(n)t eliplor eill sospir ·

06     Lur aduiszo(n) truesqal morir ·

07     Mas drutz qamors uol (con)qistar ·

08     Deu dematene(n)t d(e)monstrar ·

09     Asidonz son cor ses tania ·

10     Sera plus rica qel reina ·

11     Quna no(n) trobares en mil ·

12     Qe nous ente(n)gua pergentil ·

13     Eqel cor nous ensapcha grat ·

14     Siben n(on)fai sembla(n)t irat ·

15     Qil pensara ges no(n) soj laida ·

16     Pos aqest senuol metre enfaida ·

17     Emolt faria q(ue)felnesa ·

18     Saqest ge(n)tils om demi pensa ·

19     Sieu n(on) pensaua delui ·

20     Caisso no(n) sap re mas no(s) dui ·

21     Qel es coberts enson coratge ·

22     Qa(n)ch no(n) uolg trametre messatge ·

23     Ants mo dis totz sols desa boca ·

24     Ben conosch q(ue) mamors lotoca ·

25     Ben hai pus dru cor dun leon ·

26     Sel mama ezeu no uoell so(n) pron ·

27     Emolt fazia gran pecat ·

35rB

01     Sel moria per ma beltat ·

02     Qel no(n) se(m)bla ges traidor ·

03     Qe qan mi de mo(n)stret lamor ·

04     Mudet tres colors enunaora ·

05     Qel d(e)ue(n)c pus ners duna mora ·

06     Aqieus deue(n)c pus uer mels ·

07     Qel ma(n)tz qan leua solels ·

08     Aq(ui)eus de uenc pus bla(n)cs ·

09     Qel color li fugi elsancs ·

10     Uec lauous entrada en(con)sir ·

11     Ado(n)cs sadobe de seruir ·

12     Lo drutz . esi plus n(on) leschai ·

13     Elli soplei abcor uerai ·

14     Edigua qil opuosca auszir ·

15     Efasa senblant d(e)morir ·

16     Do(m)na be(n) uous dei adorar ·

17     P(er)lagran beltat qen uos par ·

18     Eltera es santa qieu osai ·

19     Qar anc sosce(n)cs uostre cors gai ·

20     Elas lacremas iescan for ·

21     P(er)so qel puesca emblar locor ·

22     Egiet salspes degen oilos ·

23     Edigua . dieus reis glorios ·

24     Salua midons lagran p(ro)esa ·

25     Ela beltat qen lei ses mesa ·

26     Euoillatz qel haza merce ·

27     Del caitiu qe uez dena(n)t se ·

35vA

01     Do(m)pna die(us) emerces miuailla ·

02     Gitas me daq(ue)sta batailla ·

03     No(n) uezes q(ue) dena(n)t uo(s) mor ·

04     Luels mi uolo(n) saillir delcor ·

05     Ta(n)t uoz haj cellada lamor ·

06     Mais sunpauch daq(ue)sta dolor ·

07     Sentis louostre cors cortes ·

08     Bensai q(ue) mi ualgra merces ·

09     Las q(ue)hai dit be fas ablas mar ·

10     Bella do(m)pna dieus uo(s) enguar ·

11     Q(ue)za per mi laisor color ·

12     Uezas enuostre mirador ·

13     Deme no(n) podes hauer tort ·

14     Mais loill traidor q(ue) ma(n) mort ·

15     Ueiram(en) son ill traidor ·

16     Mais aimo(n) uo(s) q(ue) lor seinor ·

17     Mais ill se raszono(n) uas me ·

18     Qenq(ue)ra mifares gran be ·

19     Q(ue)tan bel cors co(m) nihan mostrat ·

20     No fo anch ses humelitat ·

21     Do(m)pna aisi soi per lasaiar ·

22     Abun mot mi podez ric far ·

23     Q(ue)sol q(ue) mapelletz amic ·

24     Ua(s) mi son paubre liplus ric ·

25     <.>Ado(m)pna respo(n)da causida ·

26     Duna re no(n) soj ges marrida ·

27     Qalmie se(m)bla(n) be fora mesa ·

35vB

01     Enuoz sill cor al re no pe(n)sa ·

02     Lamors de meillor q(u)eu n(on) soj ·

03     Mais si eus odic nouoz enoi ·

04     Nime p(er)pens q(ue) uo(s) dirai ·

05     Abaltra uez qua(n) uos uerai ·

06     Q(ue) uo(s) drutz qua(n) uo(s) es iausçit ·

07     Metes las do(m)pnas enublit ·

08     Etota do(m)pna fora druda ·

09     Sin(on) fos per aq(ue)lla cuda ·

10     Aaltra uez no(s) ueire(n) be ·

11     Ezelmez me(m)bre u(s) de me ·

12     Que(us) farai d(e) uostre plazer ·

13     Que(m) plaira sim uenes uezer ·

14     Q(ue)pro ha drutz abdo(m)neiar ·

15     D(e)sidons et ab genparlar ·

16     Eqa(n)t la un lo(n)c te(m)ps s(er)uit ·

17     Elbaisa ben la enriquit ·

18     Qel me(n) re amors q(ue) si do(m)pna fassa ·

19     Ason drut . es qa(n)t uol q(ue) iiassa ·

20     Q(ue)drutz d(e)sidonz arozinatz ·

21     Esd(e)ue uilas emaluatz ·

22     Eublida se de donar ·

23     D(e)s(er)uir edar mas portar ·

24     Esi louol tener uaillent ·

25     Ab respeig lofasa iausent ·

26     Eqa(n)t lidara so(s) bel do(n) ·

27     Fassa oq(ue)l sapcha ranbon ·

36rA

01     Q(ue)qant laura entre sos braz ·

02     El no(n) cug quel sia uertatz ·

03     Aiso q(ue) ron lidrutz leial ·

04     Qui pus endemanda fai mal ·

05     <.>Pres aqist ho(m) (con)uine(n)t ·

06     Conue qil tenga sor corge(n)t ·

07     Eq(ue) segart de fol parlar ·

08     Qho(m) no(n) puesca enlui re blasmar ·

09     Eduna causa sia tricx ·

10     Ses paubre q(ue)sefengua ricx ·

11     Qabun petit de bel garnir ·

12     Pot hom sa paubrera cobrir ·

13     Egard do(m)me(n)tre qer iraz ·

14     Sa do(m)pna nol ueia enlafaz ·

15     Qtotz hom men qes ioios ·

16     Nes trob plus belle sa faissons ·

17     Als messages desa maison ·

18     Serua eprometa edon ·

19     Eacuella plus bella ment ·

20     Qeseron sei p(ri)uat parent ·

21     Perso q(ue)sa do(m)pna labella ·

22     Auia delui bona nouella ·

23     Ehaia message cortes ·

24     Mais gart q(ue) hom n(on) sia ges ·

25     Q(ue)miels dis do(m)pna son talent ·

26     Afemina q(ue) adautra gent ·

27     Efassa acidons ce(m)bel ·

36rB

01     Manias ecordon etanel ·

02     Q(ue)tuit sabem ad esient ·

03     Qa mistat creis per lausimet ·

04     Euna causa no(n) oblit ·

05     Ausen leis lause son marit ·

06     Edigua . q(ue) molt fora pros ·

07     Si no(n) fos unpetit gilos ·

08     Esill senblasma tant niqa(n)t ·

09     Cel lipot be dir aitant ·

10     Dousa do(m)pna fei q(ui)eu dei deu ·

11     Uo(s) lo conoissetz miels q(ue) eu ·

12     Mais totz te(m)ps creirai q(ue) les pro(s) ·

13     Qar dieus uolc alte ques auoz ·

14     Eansoue(n) lai onestai ·

15     Esi per aue(n)tura eschai ·

16     Quel latrob sola ma(n)tene(n)t ·

17     Labais elembras sovent ·

18     Esill se suffre aforsar ·

19     Pre(n)da son ioi ses de morar ·

20     Q(ue)do(m)pna uol perdreita escorsa ·

21     Q(ue)ho(m) li fasa unpetit d(e)forsa ·

22     Qill no dira ia façes mo ·

23     Mais qui laforsa sofre so ·

24     Soue(n) deu asidons par lar ·

25     Sipot od(e)loing esgardar ·

26     Emostre sembla(n)t cellador ·

27     Qill sapcha q(ue)l uiu d(e)samor ·

36vA

01     Enaisi deu son ioi noirir ·

02     Drutz q(ue) damor se uol iausir ·

03     <.>Do(m)pna q(ue)uol esser druda ·

04     Deu enansi esser tenguda ·

05     Con gentils om se do(m)pna soin ·

06     Del sparuier qant la enso(n) poin ·

07     Q(ue)garda q(ue) la plus ma n(on) fraina ·

08     Deu ill gardar q(ue) n(on) remaina ·

09     Ensa cara qil des (con)ueigna ·

10     Mas tota causa qez aueigna ·

11     No iemeta causa q(ue) inosa ·

12     Mais be pot gitar aigua rosa ·

13     Q(ue)qui la baisza per gran dousor ·

14     Cug qhaia lcors plen d(e) flor ·

15     D(e)si meteissa sia gilosa ·

16     Tant uol esser (con)inda egi(n)nosa ·

17     Q(ue)tota do(m)pna es bella ecara ·

18     Q(ue)se ten (con)intame(n) et esgara ·

19     Ees de tot entot perduda ·

20     Sicar ege(n)t no(n) es tenguda ·

21     Eloi(n)g sapcho(n) retener grat ·

22     Daco qil aura esgardat ·

23     Ab uertat eses t(ri)caria ·

24     Demostro bella (com)painia ·

25     Eill paresca sotz lagi(m)pla ·

26     Gaiare ecorteisa et simpla ·

27     Equi ue(n) aleis corteiar ·

36vB

01     Sapcha gen respo(n)dr eparlar ·

02     Egart per plana gentilesa ·

03     Q(ue) no(n) diga mot d(e) malesa ·

04     Nide folia ni dorguell ·

05     Qui ge(n)t parla semena ecuell ·

06     Qel semena ensen haiment ·

07     Ecuell laus eprez d(e) lagent ·

08     Egars qil mot sian causit ·

09     Perso q(ue) meills sio(n) graszit ·

10     Ab uertat eses (tri)taria ·

11     Sicors con sen (et) coi(n)dia ·

12     Q(ue)gen parlars creis so(n) semors ·

13     Sico(m) rasa creis elaflors ·

14     Perq(ue) do(m)pna gen enparlada ·

15     Sera totz te(m)ps pro(s) eonrada ·

16     Esapcha tan gen acuillir ·

17     Q(ue) qa(n)t ue(n)ra alde partir ·

18     Qar sol aura(n) ableis parlat ·

19     Cuido(n) lifol esser senat ·

20     El saui diga(n) dousa res ·

21     Mult es uostre cors d(e) ioi ples ·

22     Molt sabes mesclar (con)nitame(n) ·

23     Corteszia foudat absen ·

24     Ez urguell ab humilitat ·

25     Ancheis hauriho(n) fait p(ri)uat ·

26     Un roissinol co(m) uo(s) auies ·

27     Far nidir . q(ue) u(s) d(e)s (con)ue(n)ies ·

37rA

01     Uostredit han aitan donor ·

02     Lun son bo(n) elautre meillor ·

03     Son amic no(n) tricha ges ·

04     Nil digua mais soq(ue) uers es ·

05     Que do(m)pna epolpra esamit ·

06     Trobares alques dun aqit ·

07     Q(ue)la porpra pois es solada ·

08     No(n) pot esser iamais gensada ·

09     On plus la no(n) laisezes ·

10     Edo(m)pna puis engans ies ·

11     Nipot esser dengan represa ·

12     Iamais no(n) pot esser cortesa ·

13     Nipus compot estain durar ·

14     Non pot iamais son p(re)z cobrar ·

15     Eill cabeill ssion coindament ·

16     Estretz absil daur on darge(n)t ·

17     Una sotilleta garlanda ·

18     Gart quns pelfro(n)t nosenespe(n)da ·

19     Esio(n) per plana gardat ·

20     Euolt de polpra ode cendat ·

21     Mais unsol petit com enueia ·

22     Qel mo(n)s digua de fina enueia ·

23     Ben han lonor ela proesa ·

24     Do(m)pna d(e)lmo(n) . qi uo(s) adesa ·

25     Eano(n) dreit eper unfil ·

26     E(con)indament sion sotil ·

27     Lisobrecil sotz lobel front ·

37rB

01     Lomentonet bel ero dont ·

02     Las dents paucas emenudetas ·

03     Bel nas ebocas uermelletas ·

04     Ben faitas ad obs de baisar ·

05     Cui deus uolria tan onrar ·

06     Bla(n)c col eporte sas bella(s) ma(n)s ·

07     Engans q(ue) nols ueza uila(n)s ·

08     Bella borsa bella centura ·

09     Co(n)sera tot fait enpei(n)tura ·

10     Eparesca bella edolguda ·

11     Sotz labella boca daurada ·

12     Dunare sedeu donar cura ·

13     Co(m)le stei be sauescidura ·

14     Gent uiste(n)t egent afubla(n)s ·

15     Amorosa entotz so(s) semblas ·

16     Bel sio(n) liuestit de fors ·

17     La camisa q(ue) toca l cors ·

18     Sia bella . sotils seblanca ·

19     Col neus enuuern sor labra(n)ca ·

20     Gent se cals egent port so(s) pes ·

21     Ean ab do(m)pnas d(e)gran pres ·

22     Am ge(n)tils omes qi qen gro(n)da ·

23     Parle ge(n)t et digua erespo(n)da ·

24     La gi(m)pla no(n) sia ges mesa ·

25     Elcap agisa de pagesa ·

26     Ansia (con)nidam(en) pausada ·

27     Sobre las bellas cri(n)s planada ·

37vA

01     Esi deu anar en coasa ·

02     Dun cordonet daurat lafasa ·

03     Que laurpel eliboton ·

04     Rescemblon tuit duna faiso(n) ·

05     Gent sitengua soue(n)t sebain ·

06     Eab nedesa so (com)pain ·

07     Ues tot lomont cuberta ecellada ·

08     Mais son amic sia aizinada ·

09     Quant sera luecs nidauine(n)t ·

10     Eu haz be(n) dig alparlament ·

11     So q(ue) libo(n) drut tenran car ·

12     Efaralgilos enrabchar ·

13     <.>Ortesia ditz do(m)pn pros ·

14     Daiso macort eu ben abucs ·

15     Q(ue)molt es gilos engran pena ·

16     Q(ue)sel bat sa moiller forsena ·

17     Adoncs pensella ar amarai ·

18     Pois atresta(n)t deblas me tihai ·

19     Epuis caue tot entrait ·

20     Q(ue)dis mals es ma parte fait ·

21     Eel labaisa elapercola ·

22     Adons lade strui elafola ·

23     Qella pe(n)sa molt maima fort ·

24     Ben sufriria dreig etort ·

25     P(er)nie(n)t serion gellos ·

26     Batre niblandir n(on) ges bos ·

27     Mais lais lor on anar los pe ·

37vB

01     Euenia lur bona merce ·

02     Amors aiso q(ue)ls uen agrat ·

03     Eha deuant se esgardat ·

04     Eui merce uenir corrent ·

05     Q(ue)uolg esser elparlament ·

06     Equan lan uista libaron ·

07     No ia cel no(n) sapcha ho(n) ·

08     Mo(n)t polsa son caual lofla(n)cs ·

09     Perun pauc q(ue) non es stancs ·

10     Aq(ue)st tram(en)to lamador ·

11     Per faire clam afinamor ·

12     Delas do(m)pnas d(e)scominals ·

13     Molt cuitas catost leuasals ·

14     Atant es acort d(e)sendutz ·

15     Tuit diço(n) ben siaz ue(n)gutz ·

16     Eel respo(n) edeu saluos ·

17     Amors etots uostre baros ·

18     E(con)fonda aquiels q(ue)s eu uei ·

19     La cobezesa ez orguei ·

20     Qentro caici man encausat ·

21     Aqa(n)t lo(n)cs temps ma(n) trabaillat ·

22     Amors tot lomo(n)t han delit ·

23     Do(m)pnas uos an mes enoblit ·

24     Qe cera fils demperador ·

25     Ses paupre gens n(on) adamor ·

26     Mais aqell es onratz ses failla ·

27     Q(ue)promet los diniers elbailla ·

38rA

01     Eqant halors diniers pagat ·

02     El fausa lo(s) ha escuchat ·

03     Ildis enqer no(n) es sasons ·

04     Autra ues trametre(n) peruos ·

05     Elten le aquella balansa ·

06     E(con)font labona esperansa ·

07     Eqant no(n) haplus q(ue) donar ·

08     Illogaba elaissa lestar ·

09     Lorgoilosza cui deus abata ·

10     Qant uei loma(n)tel d(e)scarlata ·

11     Elo uar elo cenbelin ·

12     Lapols q(ue) mena lotrain ·

13     Lafilla dun uilla(n) cai tui ·

14     Uos fara d(e) mil drutz esqui ·

15     Eamors deu esse umils ·

16     On plus es rica eplus gentils ·

17     Eser filla dun caualer ·

18     Enegus autra om lenq(u)er ·

19     Eladira . ges nom eschai ·

20     Ne ia uila(n) no(n) amarai ·

21     Efai pecat senaisi iclama ·

22     Q(ue) totz om ual lorei q(ue) ama ·

23     Aici intrameto(n) lamador ·

24     Q(ue)uos regardetz lur dolor ·

25     Peruos son mort et enganatz ·

26     Delor auetz corts epecatz ·

27     Efares mal uostra fasenda ·

38rB

01     Sideuos no(n) ha(n) bella es m(en)da ·

02     Eco(n) digua qa bon signor ·

03     Han s(er)uit . m(em)breus d(e) lor ·

04     <.>Odis amors lado(m)pnas so(n) ·

05     Totals plus dousa res delmo(n) ·

06     Eusoi lor et ellas son mias ·

07     Ebe conois q(ue) lur follias ·

08     Loro tolon garen de lur pron ·

09     Q(ue)quant om dis . auo(s) medon ·

10     Bella dousa res ses engan ·

11     Adieu et abuos micoman ·

12     Do(m)pna uezas mabona fe ·

13     Sinom retenes morai me ·

14     Cai tui q(ue)hai dit . do(m)pna nou(s) pes ·

15     Qel grans d(e)szirers qem ten p(re)s ·

16     Mefai lomaltrait descobrir ·

17     Esiuos mifazes morir ·

18     Miplaz mas noi haures honor ·

19     Sauciez uostre seruidor ·

20     Qeu sai be q(ue) per uos s(er)uir ·

21     Nas qiei eqa(n)t lidous sospir ·

22     Me coito(n) tan q(ue) per uos plor ·

23     Beu las lagremas de dousor ·

24     Edic oillz bona feses anc nat ·

25     Qar haues permidonz plorat ·

26     Qen ual me(n)s . sella lrespont ge(n)t ·

27     Ece merceira (con)indament ·

38vA

01     Edis amicx . eu uos sai grat ·

02     D(e)co q(ue) mauetz presentat ·

03     Euuoell q(ue) per me siaz pros ·

04     Euos te(n)rai gai eioios ·

05     Ez haurai son pres rete(n)gut ·

06     Elautra aura fait coi(n)de drut ·

07     Epueis sil enconois sonor ·

08     Pot enfaire son amador ·

09     Merces aita(n)t farai peruos ·

10     Q(ue)dopnas meira(n) orguel io(s) ·

11     Mais amara lplus orguilosa ·

12     So(n) drut qar cel cui esposa ·

13     Elidrut seran lur senior ·

14     Eportas lur aq(ue)sta flor ·

15     Perentresenia qieu lur man ·

16     Qill aura(n) tot so qill uoran ·

17     Las cobesezas don uo(s) clamaz ·

18     Iamais no(n) uo(s) entremetaz ·

19     Corteszia . las atziurdas ·

20     Aq(ue)llas q(ui) q(ue) son soldadas ·

21     Er ger<...> d(e) ma (com)panna ·

22     No(n) uoell co(n) lur son enlauia ·

23     Q(ue) do(m)pna q(ue) diniers d(e)manda ·

24     Es traitris e<...>anda ·

25     Eno(n) saubon tant d(e) raubar ·

26     Ligaliot desobremar ·

27     Esela me faz mo(n) plazer ·

38vB

01     Als d(e)niers endei grat saber ·

02     Aleis no(n) dei portar onor ·

03     Segond lo iutguame(n)t damor ·

04     <.>Mors leuet d(e)l parlament ·

05     Etuit libaron eissament ·

06     La cortesa damor losona ·

07     Seiuer qar no(n) portes corona ·

08     Q(ue)reis es detras tota gent ·

09     Apres i(es)us lomnipotent ·

10     Lacorona lhan aportat ·

11     Iois lama(n)tene(n)t coronat ·

12     Lafontania pres abruiz ·

13     Ela conca aretenir ·

14     Co(n) nosat negus estrume(n)t ·

15     Elmo qasa cordes tan ge(n)t ·

16     Larbre len coro(n) asopleiar ·

17     Q(ue)lauia uist coronar ·

18     Delprat lisailon per lo uis ·

19     Uioletas etflor de lis ·

20     Eentot lomo(n) no(n) aflor ·

21     Nol fasa tant qa(n)t pod donor ·

22     Qa(n)t ue(n)c alintrar d(e)lcastel ·

23     Com(en)son acantar liaucel ·

24     Elfoc damor ad abrasar ·

25     Elas donzellas adansar ·

26     Elamador ca(n)to(n) dous lais ·

27     Tanrica cort no er iamais ·

39rA

01     Pels deis si asezon matene(n)t ·

02     Las flors els ausels mesclament ·

03     Elmon no es uolta nilais ·

04     Lausel no(n) canto enpalais ·

05     Delmaniar ia no er parlat ·

06     Co(n) no sap poison ni dintat ·

07     Q(ue)acors dome fasa ben ·

08     Noiaia tan quan icouen ·

09     Qant son asis laguaita cria ·

10     Cobezesa es morta e aunida ·

11     Ehaue(n) orguel abatut ·

12     Ara siguardon licornut ·

13     Q(ue)mon senior porta corona ·

14     Al quel han ioi cui el endona ·

15     Etotz om es malauros ·

16     Que no(n) sa (com)paina ab uos ·

17     Nos haue(m) fag lo iutgament ·

18     Damor . fols es qui no(n) laprent ·

19     Amors comencet aseinnar ·

20     Eanceis que uolges maniar ·

21     El dis . senior deu glorios ·

22     Tot aquest ioi teng eu de uos ·

23     Seiner lauostra gra(n) merces ·

24     Delonor quieu hai e del bes ·

25     <.>Va(n)t hanle p(re)miers mes aiutz ·

26     Ris edeport ies uengutz ·

27     Ioglar foron afinador ·

39rB

01     Ab na coindia saseror ·

02     Qui uai persol molt (com)indam(en)t ·

03     Dansan ab un ci(m)blos darge(n)t ·

04     Tangai son . q(ue)lor cor lur uola ·

05     Lus ag arpa . lautre uiola ·

06     Perlas taulas uiras los drutz ·

07     D(e)lagran dousor esperdutz ·

08     Las donzellas cui on sautar ·

09     Fors d(e)las taulas perda(n)sar ·

10     Mais amors ohaconogut ·

11     Qha por rire son cap mogut ·

12     Pel senes chal lur amandat ·

13     Qelioglar sion escoutat ·

14     Qel uol pueis atot lur plaszer ·

15     Sede porton alur uoler ·

16     Efe quil de uon no(n) lur pes ·

17     Qa inl soffrir uez omlicortes ·

18     sIioglar se proschon d(e)lrei ·

19     Rire parlet ena(n)tz de port ·

20     Amors molt uo(s) fan estrain tort ·

21     Li lausengiers de li(n)uitas ·

22     Cui mal fuecs las lenguas abras ·

23     Q(ue)li phylosof el doctor ·

24     Iut guon lausengiers p(er)traidor ·

25     Sia breus saraszon oulonga ·

26     Lotot olplus sera m(en)sonia ·

27     Ai dieus conlait han des(con)fit ·

39vA

01     Co(m) han do(m)nas edrutz partit ·

02     Qel drutz dis dousa res causida ·

03     Mout uos auia ben s(er)uida ·

04     Totz mos auers emos tesors ·

05     Era lo uostre ge(n)til cors ·

06     Er no(n) seretz iamai lardida ·

07     Edo(n)cs do(m)pna q(ue)m ual mauida ·

08     Be(n) mer dura res ezamarai ·

09     Sella uostra (con)uine(n)s cara ·

10     Q(ue)fai tot lomon respla(n)dir ·

11     Se laissa q(ue) uasme nos uir ·

12     Fart aan lilauzeiador ·

13     Co(m) aqel q(ue) danmia laflor ·

14     Del uergier q(ue) uol sordeiar ·

15     Q(ue)n(on) puesca pois frug far ·

16     Zois era floritz antre nos ·

17     Mais lause(n)giers le(n) ha(n) se cos ·

18     Q(ue)noi ha(n) laissat florni foilla ·

19     Perq(ue) laigua del cor mi moilla ·

20     Mos oills . mas ta(n)t atrop te(n)gut ·

21     Lais te(m)ps eq(ue) . za feit plogut ·

22     Plaz mais losoleals elbels io(r)ns ·

23     Ezes atota ge(n)z sojorns ·

24     Atressi creis edoblazais ·

25     Apres lomal traig eual mais ·

26     P(er)q(u)eu do(m)pna nom d(e)sesper ·

27     Niia dieus no m(en)do(n) lezer ·

39vB

01     Q(ue)de uos spardo(n) mei deszir ·

02     Nes lojorn q(ue) uolrai morir ·

03     Q(ue)qan p(er)auentura uen ·

04     Q(ue)u dorm ez estau tan ben ·

05     Do(m)pna qado(n)c soj eu abuos ·

06     Eremir las uostras faisos ·

07     Ecug ades ab uos parlar ·

08     Priuadame(n)s si co(m) soil far ·

09     Ecug qades siatz enblada ·

10     De la ca(m)bra enq(ue) es gardada ·

11     Lo gra(n)s joi me fai ricedar ·

12     Equa(n)t eu no(n) uos puosc trobar ·

13     Tan gra(n)da dolor emde uen ·

14     Qieu me meruell qar n(on) forsen ·

15     Edieus q(ue) mepod conortar ·

16     Qan misoue(n) del embrasar ·

17     Edeldo(n)s baiszar edelrire ·

18     Amiga be(m) d(e)uria ausire ·

19     Q(ue)uos estaj madonsa amiga ·

20     Aisi co(n)laraza ab ortiga ·

21     Q(ue)uos es dousa eplazens ·

22     Ezes pauzada entr auols ge(n)s ·

23     Enaisi planig lodrutz eldruda ·

24     Es milaita(n)s morta euenduda ·

25     Qel no(n) ausa ab ome(n) parlar ·

26     Nigen uestir nigen causar ·

27     Nisausa de portar nirire ·

40rA

01     Q(ue)no(n) haia paor daucire ·

02     Ez esta engran panssamen ·

03     Editz enson cor mout souen ·

04     Bels amics haurai iamai aisze ·

05     Q(ue)uos percolle niuos baisze ·

06     Eu no(n) ; faillit son mej deport ·

07     Me euos han lauze(n)giers mort ·

08     Amors penren en ia ue(n)iansa ·

09     Nin portare(n) escut nilansa ·

10     Sobrels lausengiers traidors ·

11     Q(ue)tolon las donsas amors ·

12     Plasers losenes cals damor ·

13     Parlet enluoc de son seinor ·

14     Molt fo pros ecortes euiastes ·

15     Esauis ho(m) ebon legistes ·

16     <.>Halidit . bels amics bos ·

17     Gent aues dig uostras razos ·

18     Mais tot quant aues de uizat ·

19     Ha hoi cortezia iugat ·

20     Qill ditz qab sen et ab mesura ·

21     Pot hom auer amor segura ·

22     Esi lausengier son marcos ·

23     Ho(m) lur deu esser salamos ·

24     Ia no er q(ue) gilos non sia ·

25     Mais ieudic q(ue) re no(n) enbria ·

26     Q(ue)mos seihner es poderos ·

27     Q(ue)ia luszengiers nigelos ·

40rB

01     Non tera(n) dan adrut cortes ·

02     Ans lur pro . mas be lur pes ·

03     Qar enluoc fanta(n) gra(n) paor ·

04     Qel no(n) parlara auie(n) lor ·

05     Esi con laurs elfluec sescura ·

06     Aq(ue)sita paor los meillura ·

07     Qel sigara defol parlar ·

08     Efai absen tot son afar ·

09     Esil uan sifon espian ·

10     Ill faz uezer lur bel se(m)bla(n) ·

11     Abtal do(n) gaere noli cal ·

12     Aq(ue) cobre son ioi coral ·

13     <.>Pres ditz d(e) portz gra(n) faillida ·

14     Fai aq(ue)l q(ue) sidonz oblida ·

15     Qan deson gent cors onrat ·

16     Elno(n) latrait nigaliat ·

17     Antz latengut gai eiause(n) ·

18     Fait tan enueios prezen ·

19     Coues de son bell acuillir ·

20     Ela uolgut tan enreqir ·

21     Q(ue)si ag maltraic de samor ·

22     Ar loi hatornat endousor ·

23     Edonat de sas bellas res ·

24     Mangas . cordos et o(r)fres ·

25     Esil imostra puei cortruan ·

26     Nose pot deffe(n)dre de(n)gan ·

27     Antz contrafai lo traidor ·

40vA

01     Ques ries d(e)lauer so(n) seinhor ·

02     Epueis met co(n)tra luei lauer ·

03     Espena de lui de caçer ·

04     Ges no(n) deu hauer cor uolatge ·

05     Antz deu tener ferm coratge ·

06     Q(ue)bona do(m)pna no(n) peiiura ·

07     Antz ena(n)cha ades emeillura ·

08     Q(ue)u prez mais laualor el sen ·

09     D(e)do(m)pna n(on) faz lo iouen ·

10     Esi co(m) frugs ual mais q(ue) flor ·

11     Ualmais q(ue) beltat laualor ·

12     Mais cant es bona lacancho(s) ·

13     La laissa lioglar enoio(s) ·

14     Aital fai q(ue) tota sazon ·

15     No(n) fai sidonz q(ue)l sapcha bon ·

16     Efifai apres autra mia ·

17     Ni autra qi cosapchatz sifia ·

18     Ellapella son amador ·

19     Q(ue)totz te(m)ps es de ioi d(e) iuna ·

20     La boca qez enqier mas una ·

21     <.>Iin aiut dieus sodis coindia ·

22     Ben fai mal q(ue) sidonz oblia ·

23     Emal fai do(m)pna q(ue) d(e)lonza ·

24     Son amic pois perlui es co(n)ia ·

25     Q(ue)ia no(n) sera tan zi(n)nosa ·

26     Dauspueis q(ue) si fai uergoi(n)nosa ·

27     Daq(ue)l q(ue) uolria auer pres ·

40vB

01     No(n) faza louilan cortes ·

02     Epercaz son ben esonor ·

03     Q(ue)nantz q(ue)lilauze(n)iador ·

04     Ohaio(n) saubut nisentit ·

05     D(e)uria(n) hauer so(n) ioi (com)plit ·

06     Qar tost passon limercadier ·

07     Lo pas ou torna(n) listradier ·

08     Eqan ill son enuia segura ·

09     Ill uan bellam(en) lanblaura ·

10     Atressi do(m)pna no(n) deu alen ·

11     Penre so(n)ioi . mas torne son gen ·

12     Edeu gardar q(ue) finamors gaia ·

13     Per lonc enplaidar n(on) d(e)chaia ·

14     Enos d(e) porto(n) no(s) oimais ·

15     Ellauzell moua(n) tut lur lais ·

16     Eueia(n) sisacordon gen ·

17     Lauzell enostri estrumen ·

18     Qi apres aisso aulas uoz ·

19     El ioi q(ue) meno(n) entrels totz ·

20     Ben ha pus dur locor dozima(n) ·

21     ·

22     Onors eualors elbaillessa ·

23     Damor q(ue) re mas ioi no(n) pessa ·

24     Son uengudas ad auzir los chan ·

25     Eson uestudas dun semblan ·

26     Dun blanc samit ab floretas ·

27     Daur . capelz han d(e)uioletas ·

41rA

01     Qant ellas entro(n) elpalais ·

02     Sapchatz q(ue)l cortz enual mais ·

03     Labaillessa damor apresa ·

04     Honor . de iost amor lamesa ·

05     El ac gran ioi qan lag ueszuda ·

06     Uas si lastrei(n)g baisar lacuda ·

07     Mais sasgen lofeiron suffrir ·

08     Perpaor qenfezes murir ·

09     De plan enueia dos otres ·

10     Q(ue)la do(m)pna es ta(n) bella res ·

11     Editz do(m)pna ben foz onrada ·

12     Maboccha . sius hages baisada ·

13     Qieu no(n) soi dignes dousa miga ·

14     Q(ue)tanha donor uostra boca ·

15     Q(ue)tot es sans qant aleis toca ·

16     Uo(s) mi tenes ental liam ·

17     Con pus maucises nomen clam ·

18     Per qauciretz uo(s) do(m)pna bella ·

19     Celui q(ue) uas uos nos reuella ·

20     Uostra dousa amors mesperona ·

21     Pos bella es siatz me bona ·

22     Eno(n) fassatz lauszella dor ·

23     Qapella etrai abdousor ·

24     Lauszel troq(ue) la ensa tela ·

25     Pueis lauci . eldestrui elpela ·

26     Do(m)pna luell pus luszent q(ue) stela ·

27     Regardon pus son cor nous cela ·

41rB

01     Leuostre sers q(ue) ta(n)t uos ama ·

02     Per dieu eperuos sere clama ·

03     Per mil uez siatz be(n) uenguda ·

04     Gran joia mes alcor creguda ·

05     Qar es tant fina etant liaus ·

06     Ia mos cors no(n) haura repaus ·

07     Tro qem digas coment sera ·

08     Sill uostre bel cors mamera ·

09     Qieusoi uostr ho(m) entota guisza ·

10     Q(ue)finamor elcor matisza ·

11     Unfuec donmes suaus laflama ·

12     Q(ue)del uostre bel cors maflama ·

13     Eregardatz louostr honor ·

14     Q(ue)diguen lifina mador ·

15     Qen uo(s) no(n)sap omblasmar re ·

16     Q(ue)bella es e de gran merce ·

17     D(e)paur nous aus dire pus ·

18     Mais uostramor mido(n) i(es)us ·

19     Aissi con ieu perbonafe ·

20     Laus q(u)er midon el de uos be ·

21     Qieu no(n) puesc ges d(e)uos d(e)fe(n)dre ·

22     Enguazar mipodes ouendre ·

23     Faitz enfaire cartas ebrieus ·

24     Mos cors pre(n)c de uo(s) emos fieus ·

25     Eqar eu soi sener damor ·

26     Hai causit lopus rio seinhor ·

27     <.>Ilors respon . eia soi be(n) uostra ·

41vA

01     Qieu no(n) soi ges aq(ue)l q(ue)mostra ·

02     Orguell mentre qes ioue(n)cella ·

03     Qala color fresca enouella ·

04     Eqa(n)t aqil colors lifail ·

05     Ez el se uei enson mirail ·

06     Econois q(ue) trop ses tarzada ·

07     Ill qier sodon era pregada ·

08     Editz benhai mo(n) tenps perdut ·

09     Iamais no(n) poirai hauer drut ·

10     Adoncs oing sacara elafreta ·

11     Ecuida se faire toseta ·

12     Eon pus se gensa el peizura ·

13     Qel beutat no(n) uen pernatura ·

14     Q(ue)do(m)nas iha dautre fuel ·

15     Q(ue)paron laide ande no(n) uuel ·

16     Q(ue)negus gentils hom sifi ·

17     Endo(m)pna q(ue) lai dura di ·

18     Ants se deuo(n)t daita(n)t ue(n)iar ·

19     Q(ue)francs hom no(n) la deu baiszar ·

20     Dompna no(n) deu parlar mas ge(n)t ·

21     Esuau ecausida ment ·

22     Edeu tant gent sos motz assire ·

23     Q(ue)totz hom son solaz desire ·

24     Q(ue)las paraulas qe son fors ·

25     De mostran los talens delcors ·

26     Per q(ue) no(n) deu dire folor ·

27     Do(m)pna q(ue) senten enualor ·

41vB

01     <.>Abaillessa damor sassis ·

02     Daua(n)t las pulsellas edis ·

03     Sabetz q(ue)deu faire doncella ·

04     Qa(n)t sos bos amier es abella ·

05     Efinamors lata(n)t onrada ·

06     Qab son bon amic la colgada ·

07     Lor coue(n) qal com(en)samen ·

08     Lifassa dun baisar presen ·

09     Epueis abrire (et) absolaz ·

10     Qel faissa coisin de son braz ·

11     Ez ab lautre ues si lestrenia ·

12     Ediga grans onors uos uenia ·

13     Amors egran bona uentura ·

14     Fols es q(ue) deuos serancura ·

15     Q(ue)sanc me uenc maltrac d(e)uos ·

16     Bon men es rendutz gazardos ·

17     Bels amics uos podez ueder ·

18     Qieu soi tota aluostre plazer ·

19     Q(ue)uesetz q(u)eu nom gard d(e)uos ·

20     Euos es tan bels etan bos ·

21     Q(ue)gardaretz de uilania ·

22     Uostre bel cors (et) uostra amia ·

23     Endreit uos non desir lorei ·

24     Al uostre causime(n)t mautrei ·

25     Euos sabetz q(ue) detoseta ·

26     Noiha onor cel q(ue) labeta ·

27     Gran maltrait hai peruos haiut ·

42rA

01     Souen nhai loma(n)iar perdut ·

02     Equant eu cuiaua dormir ·

03     Mes uellano(n) lidous sospir ·

04     Q(ue)pensaua bels amicx dous ·

05     Equa(n)t eu era residada ·

06     Disia . mala fui anc nada ·

07     Seniher dieus qar n(on) dura totz tenps ·

08     Qa doncs siuals estiam emsens ·

09     Eu emos amicx percui plor ·

10     Non puesc pus soffretar lardor ·

11     Qa mors mauci defina emieia ·

12     Mais ia no(n) er q(ue) dieus no(n) ueia ·

13     Amis seuos maues traida ·

14     Qieus hai demon poder s(er)uida ·

15     Non faissaz lolairon q(ue) di ·

16     Qant sen (con)tra ab lopellegri ·

17     Desains tenez bels amics ·

18     Sains es uostre dreit camis ·

19     Equa(n)t lames elbois preont ·

20     Litol son auer el(con)font ·

21     Amics no(n) sieu (con)fonduda ·

22     Atressi . qar uos ai seguda ·

23     Daua(n)t mestaua ben egent ·

24     Mais era perd locor elsen ·

25     Non puesc pus ladolor suffrir ·

26     Qim fai lacolor laideszir ·

27     Aq(ue)st mal hai haiut peruos ·

42rB

01     Amics . edieus qes fra(n)cs ebos ·

02     Epuis eplens de corteszia ·

03     Sab q(u)eus hai amat ses bauszia ·

04     Euuella qentre mieuos ·

05     Uiua(n) lonc tenps ez amen nos ·

06     Tenes loman q(u)eu uos oiur ·

07     Ez enaisi uos asegur ·

08     Q(ue)za totz los iorns d(e)mauida ·

09     Nous farai d(e)mamor genchida ·

10     Euos iuras mo atressi ·

11     Q(ue)no(n) fassas lobel mati ·

12     Q(ue)tramet elmiez luec d(e)l iorn ·

13     Laplueia elue(n)t eltenps morn ·

14     Ez el responda q(ue) cortes ·

15     Dompna ben conosch q(ue) dretz es ·

16     Edic uos per los sans q(ue)son ·

17     Q(ue)tant qa(n)t uiurai enest mon ·

18     No(n) amarai autre mas uos ·

19     Ni apresent niarescos ·

20     Amors eious si iugirent ·

21     Mieuos daq(ue)st conuinent ·

22     Aissi con son bon epriuat ·

23     Uuello(n) q(ue) tengam lialtat ·

24     Eqentre no(s)s no(n) haia engan ·

25     Adieu et auo(s) mi coman ·

26     Ebaisem nous en qar coue ·

27     Enom detota bona fe ·

42vA

01     Enaissi deu esser segura ·

02     Dompna d(e) drut . si imet sacura ·

03     Equa(n)t uerra alde partir ·

04     Sitot lor es mal asufrir ·

05     Cant abhora sadob es li ·

06     Eparta delui tant mati ·

07     Q(ue)ja non sapcha mals nibos ·

08     Mais com assi anc re no(n) fous ·

09     Esapchia mesatge causir ·

10     Q(ue)lasapchia tan gen cubrir ·

11     Q(ue)paraula sia cellada ·

12     Qho(m) no(n) sapcha qa(n)t ner tornada ·

13     Elmati(n) siuei en laplasa ·

14     Son amic . ia semblan no(n) fasa ·

15     Q(ue)anc enq(ue)ra nol ueges ·

16     Niq(ue) sapcha delui qi es ·

17     Qel ious damor fruita efloris ·

18     Qi absen logarda elnouris ·

19     <.>Acortesa uallen ualors ·

20     Enseina editz als amadors ·

21     Mult deu esser ualle(n)s epros ·

22     Totz ho(m) pois se fei(n)g amoros ·

23     Desq(ue) pois hauist los bels ma(n)s ·

24     Desidons . perq(ue) puses uillans ·

25     Q(ue)prous do(m)pna abfresca color ·

26     Es ruesa del uergiers damor ·

27     Edeu prenre dechiausiment ·

42vB

01     Ta(n)t deleis edensein hament ·

02     Com digua . ben tenc per onrada ·

03     Lado(m)pna don aq(ue)st sagrada ·

04     Ecill q(ue)l ama aben causit ·

05     Pro drut euallent eardit ·

06     Ehomen qades se mellura ·

07     En bo(n) lou ha tornat sacura ·

08     Apress fasa tant deproessa ·

09     Q(ue)sa do(m)pna franca ecortesza ·

10     Parle p(ri)uada mens ablui ·

11     Q(ue)qa(n)t ill sera(n) ambedui ·

12     Emsens . mout dousam(en) lidiga ·

13     Dieus uo(s) sal bella dousa amiga ·

14     Cona lapus ben ensenhada ·

15     Ela genszer qa(n)c fos amada ·

16     Epos dieus ha enuos tramessa ·

17     Honor ebeutat efranq(ue)ssa ·

18     Merces nonsia ia ostada ·

19     Amors enpert tanta uelada ·

20     Eperta(n)t angoissus martire ·

21     Mes enm(en)da q(ue)lla miuiella rire ·

22     Oq(ue) la dousa man delgan ·

23     Melais baiszar en sospiran ·

24     Bella do(m)pna uostra faissos ·

25     Mefai ardit epaoro(s) ·

26     No(n) soi ben arditz q(ue)n tal loc ·

27     Ausei q(ue)rre solas ni ioc ·

43rA

01     Mei uell no(n) sauszo(n) enardir ·

02     Desgar dar . tro qem sen murir ·

03     Adoncs uos esgar de paor ·

04     Co(m) losors son irat seinhor ·

05     Q(ue)no(n) lausza merce clamar ·

06     Mais plora epensa sieu les gar ·

07     Ades len uenra pietatz ·

08     Qa(n)t ueira logran dol q(u)eu fatz ·

09     Iano(n) aurai ioi nisalut ·

10     Troq(ue) uostre bel cors maiut ·

11     Q(ue)permafe trop mes pus bon ·

12     Qem p(ro)metaz qaltra midon ·

13     Bella dousa res cui reblan ·

14     Totz tenps uo(s) semblarai lenfan ·

15     Q(ue)plora perlabellare ·

16     Totas las oras q(ue)l laue ·

17     Entro q(ue)lha . aital farai ·

18     Esi nous puesc hauer morrai ·

19     Ediran totz qant maures mort ·

20     Sado(m)pna laucis agrant tort ·

21     Mais sals er aldia del iuzizi ·

22     Q(ue)mort es person bel seruizi ·

23     Grans m(er)ces uo(s) clama uostre sers ·

24     Q(ue)peruos loten engras fers ·

25     Don zamais non sera fors ·

26     Troq(ue) lengent uostre bels cors ·

27     Ses engan eses cor uolatie ·

43rB

01     Mautrei eluostre seinhoratie ·

02     Las mans iointas agenolo(s) ·

03     Adeu me coma(n) et auo(s) ·

04     Qa(n)c pos uo(s) me donestes iorn ·

05     No(n) estet mo(s) cors ensoiorn ·

06     Antz se dieus d(e) uo(s) ma consel ·

07     Hai pregat laluna elsolel ·

08     Edrieg co(m) abons mos seinors ·

09     Per dieu quem breu gesson locors ·

10     Qieu uo(s) uolia uezer tan ·

11     Qus pauchs iorns mesce(m)blaua unan ·

12     Ia permal qem fassas suffrir ·

13     Nom laissarai d(e)uo(s) s(er)uir ·

14     Ala gran ualor et alsen ·

15     Ez albel cors d(e)uo(s) miren ·

16     <.>Nasi ha parla ualors ·

17     Auie(n) totz le(n)merceia amors ·

18     Apres lui com(en)cet proessa ·

19     Edis eu nom soi entremessa ·

20     Adaqesta cortz de parlar ·

21     Ezhai auzit atotz (co)mtar ·

22     Per crist bonas raszos ebellas ·

23     Mais enuo(s) (co)mtarai nouellas ·

24     Q(ue)nos taigno(n) ges entreuos ·

25     Q(ue)fan lifol drut nuailos ·

26     Qara ue(n)ra per auentura ·

27     Undrutz enqer bonauetura ·

43vA

01     Elious d(e) finamor entratz ·

02     Ezira qerre sonsolatz ·

03     Ado(m)pna qez er (co)inda eioiousa ·

04     Etrobarala angoisosa ·

05     Ecomensera arogir ·

06     Et il fara ode talant ·

07     Eben leu respon dral aitant ·

08     Amicx uo(s) n(on) sabetz abcui ·

09     Parlatz . qanc uo(s) ni autrui ·

10     No(n) amei . ninon sai q(ue) ses ·

11     Mais sieu men entre mefes ·

12     Ues es ben tan bels etan pros ·

13     Qieu fera mon amic de uo(s) ·

14     Esi uoletz hauer mon grat ·

15     Ins aisi ones com(en)sat ·

16     Silasat q(u)eu nos ue(n) cus ·

17     Q(ue)per lom(en)s ni per lo pus ·

18     Non er fachs . edic uilania ·

19     Qar eu no(n) es d(e)ue(n)c uostra amia ·

20     Ezel patra sen uergoinos ·

21     El do(m)pna qes ualents epros ·

22     Tenra lo per auilanit ·

23     Edira ben ualra petit ·

24     Aquela q(ue) uo(s) amara ·

25     Mais ualriatz adermita ·

26     Uo(s) es be daq(ue)l lignatie ·

27     Do(n) son lifol drut saluatie ·

43vB

01     Euechs labona mor perduda ·

02     Qar no(n) es qilaia seguda ·

03     Q(ue)drutz iha q(ue) per folor ·

04     D(e)mando(n) oq(ue) ran amor ·

05     Q(ue)ben sapchatz q(ui)eu amaria ·

06     Uolenters sitrobes amia ·

07     Uenga sai cel q(ue) uol amar ·

08     Qieu sai q(ue)l enpotra trobar ·

09     Q(ue)sel iuol metre sententa ·

10     Sel neuol una en haura trenta ·

11     D(e)drut con uen . qal com(en)sar ·

12     Enprec tan ofassa pregar ·

13     Troq(ue) sauenga eses chaia ·

14     Enpro do(m)pna uale(n)t egaia ·

15     Esi no(n) lapot ta(n) tost trobar ·

16     Ges perso nos deu esfredar ·

17     Q(ue)cel q(ue) cercha laur · tantlaua ·

18     Lolot . etras torna lagraua ·

19     Troq(ue) truoba loluzant aur ·

20     Do(n) es rics edo(n)fai tesaur ·

21     Per q(ue) no(n) deu hauer nuala ·

22     Q(ue)precs eseruir etrabala ·

23     Sera d(e)lmon lapus estraigna ·

24     Silin fara dousa (com)paigna ·

25     Ez apres qaiha tal messatie ·

26     Qel diga elman son coratie ·

27     Acellas qhan damor talan ·

44rA

01     Mas bellam(en) eses malan ·

02     Etrobera aitant daq(ue)las ·

03     Co(m) lecels pod hauer estelas ·

04     Quna no(n) trobares adire ·

05     Qi no am losolaz elrire ·

06     Damor . sino(n)cha uol lopus ·

07     Ediga . ianom sal i(es)us ·

08     Sieu no(n) sai bella do(m)pna ebona ·

09     Qi porta deioi lacorona ·

10     Sobre lous amadors del mon ·

11     Euo(s) bauszares men lofron ·

12     Sen pres qant eulouo(s) dirai ·

13     Q(ue)lo iouentz qen uo(s) estaz ·

14     El uergoigna qiren no(n) tria ·

15     Uos enfara faire folia ·

16     Qel nes be d(e) xx. parts semos ·

17     Mais eu lo lauzaua auos ·

18     Edic uo(s) q(ue) sois losolel ·

19     No(n) haura bazaler parel ·

20     Ben seriatz de ioi lasoma ·

21     D(e)dous arbre chiai dousa poma ·

22     Qambe dui es molt auine(n)t ·

23     Aco(n) sa conteit ricament ·

24     Q(ue)sel uol hauer bon solatz ·

25     Ia hom no(n) sera enoiatz ·

26     Equa(n)t es ab sabia gen ·

27     Los aprodera totz desen ·

44rB

01     Anc els mieus zorns n(on) fo ta(n)bo(s) ·

02     Nita(n) bels . ta(m)pauc orguolo(s) ·

03     Eusaj qins elcor uo(s) sab bo(n) ·

04     Soq(u)eu dic . esi dizes non ·

05     Eusai q(ue) uo(s) no(n) dizes uer ·

06     Euj metrai aisze lezer ·

07     Eprogarai ta(n) loseinor ·

08     Sidieus plaz uo(s) daraisamor ·

09     Esitant fatz q(ue)lbel elbon ·

10     Uo(s) ame lomieus gazardo(n) ·

11     Non siages mes enoblit ·

12     Qieus darai gran re p(er)petit ·

13     Qieu lomogui laltrie d(e)loin ·

14     Per saber sinhauria soin ·

15     Eidis ses uostre saubut ·

16     Q(ue)uo(s) liman dauatz salut ·

17     Eqa(n)t el sauzi saludar ·

18     D(e)part uo(s) . no(n) poc mais sonar

19     Duna pessa . pueis respo(n)det ·

20     C. milia merces liret ·

21     Con desson sers endo(m)pneiatz ·

22     Abson rir emtei(n)g p(er)pagatz ·

23     Anc mais no(n) entremis damor ·

24     Ea q(ue)sta mfai gran paor ·

25     Q(ue)mausi ab un dous esgart ·

26     Q(ue)do(m)pnas han enluel dart ·

27     Abq(ue) nasfron tan dousame(n)t ·

44vA

01     Q(ue)m(en)tre qho(m) mor no(n) osent ·

02     Qelgaz cors ausi drut cortes ·

03     Co(n) loroissonol qa(n)t es pres ·

04     Qe no(n) pot esser ab sapar ·

05     Per q(ue) uai amidons pregar ·

06     Sico(m) elles fra(n)cha ecortesza ·

07     Non p(er)me mais per ge(n)tilesza ·

08     Macuella . q(ue) so(s) ser semor ·

09     Sinome garofla lcor ·

10     Abun baiszar . sadousa alena ·

11     Q(ue)n aissi mpot gitar d(e)pena ·

12     Lozou d(e)uo(s) mi fai plorar ·

13     Qua(n)t eu loui color mudar ·

14     Qar conogui ason scenblan ·

15     Q(ue)us amaria ses engan ·

16     Aita(n)t nhai com(en)sat ses uo(s) ·

17     Amatz lo . q(ue) bels esebo(s)s ·

18     Enol fassatz lauilania ·

19     Q(ue)fan las do(m)pnas per folia ·

20     Qis fan p(re)gar un an odo(s) ·

21     Qez aq(ue)ll pregar enoio(s) ·

22     Q(ue)cuzo(n) q(ue) lur onor sia ·

23     Lur tol lor pretz el desenbria ·

24     <.>Ado(m)pna dira nous mai(s) pes ·

25     Sembla q(ue)l saj uo(s) trameses ·

26     Eper mesatie logaditz ·

27     Fan ma(n)tas do(m)pnas fols arditz ·

44vB

01     Enson repszas etraidas ·

02     Ben hai uostras raszos auzidas ·

03     Equa(n)t eu lo porai uezer ·

04     Eusabrai siuo(s) dizes uer ·

05     Q(ue)sieu parle ueszent lagen ·

06     Ablui . fols es q(ue) men repren ·

07     <.>O(m)pna be(n)sai . q(ue) pels truans ·

08     Q(ue)fan las falas els enga(n)s ·

09     So(n) libo(n) home(n) mescreszut ·

10     Mais do(m)pna sidieus iamajut ·

11     Sitot mesoi d(e) paubra gent ·

12     Lial homen son miei parent ·

13     Ezeusoi de lur parenta ·

14     Qieu uo(s) dic bella do(m)pna egenta ·

15     Q(ue)siuo(s) enfizauaz enme ·

16     Euuo(s)s irai per bona fe ·

17     Qel uo(s) amara euo(s) lui ·

18     Qieu uej q(ue) morez ambedui ·

19     Damor . orus uos n(on) sintez re ·

20     Mai siuo(s) uo(s) ueziatz be ·

21     Alacolor qhauetz perduda ·

22     Uo(s) diriatz . pordeu maiuda ·

23     Qel me am . no(n) digas oc nino ·

24     Qieu parlarai oimais daiso ·

25     Efarai uo(s) lapus onrada ·

26     Do(m)pna . de tot esta contrada ·

27     <.>A dopna dira . tot ueirai ·

45rA

01     Aqual part uostre cor metrai ·

02     Euengan ou enliautat ·

03     Sim enganatz farez pecat ·

04     <.>O(m)pna ans percas louostre be ·

05     Slom en crezes . nec uo(s) mafe ·

06     Qieu iregarde uostre onor ·

07     Mal dit sion litraidor ·

08     Q(ue)per lur soi mescrezuda ·

09     Anseis fos malenga perduda ·

10     Qieus hages dit mas soq(ue)s taing ·

11     Sita(n)t fatz qieu uo(s) a(com)pai(n)g ·

12     Ablui una causa uo(s) dic ·

13     Amatz lo mais caia landric ·

14     Eq(ue) ual qa(n)t uiu ses amor ·

15     Do(m)pna q(ue)s d(e)uostra ualor ·

16     Tot esuostra color mudada ·

17     Ecu cug q(ue) uo(s) es soclamada ·

18     Qel frons uo(s) uo(s) gieta calor ·

19     No(n) es . anz es lomal damor ·

20     Q(ue)us hacenguda longament ·

21     Mota es q(ui) (con)sol noi prent ·

22     Ia uostra mort no(n) soffriraj ·

23     Adieu uo(s) coma(n) . uau men lai ·

24     Pregar lofranc el amoro(s) ·

25     Esitant faz qel parl auo(s) ·

26     No(n)li siatz ges preseinteira ·

27     Mais uergoinosa epauc parleira ·

45rB

01     Eon pus seres enueiosa ·

02     De lui fe(m)nies uergoinosa ·

03     Mais nol laises ges samar ·

04     Are q(ue)l sapchia d(e) mandar ·

05     Qadorar deu ho(m) egrazir ·

06     Do(m)pna qan sab gen acuelir ·

07     Sieu podia aiso acabar ·

08     Mais cuiaria (con) quistar ·

09     Q(ue)sera oultra mar romeua ·

10     Ia negus om nom endo(n) trieua ·

11     Qiuolra uostra amor blasmar ·

12     Mais ue(n)gan ami parlar ·

13     Qambedui es molt auine(n)t ·

14     Bel et enfant ecouinent ·

15     Etota gens la lausaria ·

16     Lauostra amor silasabia ·

17     Perestiers no(n) er ja saubut ·

18     Niial ueszin no(n) faran brut ·

19     Nino(n) sabra ho(m) uostr afaire ·

20     Mais no(s) tres q(ui)em coma fraire ·

21     Ez amors q(ui) fara loqart ·

22     Qi no(s) gitara deregart ·

23     Eqant uenra alauesprar ·

24     Ueigna tot son senor co(n)dar ·

25     Qa(n)t haura lojorns espleitat ·

26     Ia anseis no(n) sia laisat ·

27     Tro q(ue) chiaja afinamor ·

45vA

01     Puis am ses corgaliador ·

02     <.>Ant proessa hag dit so(n) agrat ·

03     Lamador son enpes lenat ·

04     Efetz caschus asidons un gin ·

05     Ado(n)cs foro(n) uberts escrin ·

06     Eicas donadas epreszas ·

07     Qino(n) son ges enp(er)dos meszas ·

08     Qhom no(n) sap loprez adis mar ·

09     Cor edeszir edons esgar ·

10     Eplaszer cug cil qho d(e)ma(n)da ·

11     Ebaiszar ab qamors abranda ;

12     Lo coratie dels fis amans ·

13     Elur fai faire so(s) comans ·

14     Adamor han dig enrie(n)t ·

15     No(s) uolem nostre (co)uinent ·

16     Seiner eper onor d(e) uos ·

17     Dansar ueia(m) uostres baro(s) ·

18     Amors lur oha autrejatz ·

19     Eapres lur ha (co)ma(n)datz ·

20     Anatz suau ebellament ·

21     Ecantatz clar et aut ege(n)t ·

22     Trenta cofres totz ples d(e)flors ·

23     Lor fetz per sol gitar amors ·

24     Q(ue)fez traire de son tesaur ·

25     Qel no iten arge(n)t ni aur ·

26     Nino(n) toca aur ni argent ·

27     Sino(n) sei ioias qhom no uent ·

45vB

01     Q(ue)no(n) son ges per aur gardadas ·

02     Ans son perfina mor baiszadas ·

03     Et enuoutas de drap d(e)seda ·

04     Plaçers faire sensa moneda ·

05     Ses tot auer fai sa fazenda ·

06     Qelha tot qant seuol d(e)renda ·

07     Q(ue)tot qant teno(n) lamirant ·

08     Nil rei ; tot es asson (co)mant ·

09     Ninegu(n) de mer no(n) adesa ·

10     Qar do(m)pnas enfan cobeesa ·

11     Cascus drutz sidonz laflor lansa ·

12     Dopneis seuai penre enla dansa ·

13     Qes adretz et ag cor isnel ·

14     Eporta cascus uncapel ·

15     D(e)ruesza pueis dis enrizent ·

16     Amors fols es q(ui) se deffent ·

17     Equi totz los ionrs d(e)sauia ·

18     No(n) es enuostra seinhoria ·

19     Q(ui)apres aiso au lo(s) sons ·

20     Els nouels motz d(e)las chansons ·

21     Eregarda lagran (co)india ·

22     Q(ue)cascus drutz fai absamia ·

23     Elo(s) dons cires els solatz ·

24     Els gins elo(s) baiszars enblatz ·

25     Elas frescas colors qel hant ·

26     Ela beutat qenlor resplant ·

27     Elas bellas crins entreszadas ·

46rA

01     Ben es sers eplens defelonia ·

02     Qiues amors n(on) sumilia ·

03     <.>Ibaron han amor pregat ·

04     Per dieu q(ue)l bal sion laisat ·

05     Q(ue)no(n) podon lo zou soffrir ·

06     Qar ab pauc no(n) uolo(n) morir ·

07     Qant lur soue(n) d(e)las onradas ·

08     Q(ue)no(n) auszon farbel semblant ·

09     Alur drutz co(n) aq(ue)stas fant ·

10     <.>Mors comandet aplaszer ·

11     Q(ue) las fassa tornar sezer ·

12     Eq(ue) lur fassa bellament ·

13     Abdrap deseda moure uent ·

14     Ode laigua rosa gitar ·

15     Enlur caras per reffrescar ·

16     Qen la dansa ha(n) ajut calor ·

17     Molt se do(m)pna gran soi(n)g delor ·

18     Epueis hadig zadieus no(n) ueia ·

19     Cortesa gens q(ue) uo(s) gerreia ·

20     Q(ue)re no(n) de ho(m) tant onrar ·

21     Com bona do(m)pna afin amar ·

22     Mais per aq(ue)st mieu blonde cap ·

23     Bem peszara sorguels no(n) sap ·

24     Elgarson alaquel mante ·

25     Lopoder q(ue)ha (con)tra me ·

26     Q(ue)ja no(n) er longa sazons ·

27     Qel enueran mil gonfanons ·

46rB

01     Q(ue)uolrian enun gransoil ·

02     Declamar . eser abun oil ·

03     Qi eu no(n) uoell soffrir laclamor ·

04     Que fan do(m)pnas eamador ·

05     Esi uo(s) seinhor molaissatz ·

06     No(n) lor erpus suffert enpatz ·

07     <.>Ens estet enu(n) fares tol ·

08     Eplaz li molt qar amors uol ·

09     Gerreiar per tenir dreitura ·

10     El pensa q(ue)so(s) fieus pejura ·

11     Ealdig anseis q(ue) mouatz ·

12     Ad aq(ue)st besoing me sonatz ·

13     Ecastias una folor ·

14     Q(ue)fan lifol drut feinedor ·

15     Q(ue)qa(n)t ill hasidonz (con)q(ue)s ·

16     El se sei(n)g ta(n)fort esaplaigna ·

17     Qel no(n) cuida ges qho(m) remaigna ·

18     Enlauilla qant elseneis ·

19     Epassa soen dauan leis ·

20     Entro q(ue) lagens enfaibrada ·

21     Eqho(m) dis . aq(ue)lla es sadruda ·

22     Eel ten la bruit adonor ·

23     Efan lo cer q(ue)l casador ·

24     Ellebrier ueino(n) ateignen ·

25     Ezel uaj sen seguramen ·

26     Epot se d(e)nants tot garir ·

27     Eplatz litant qa(n)t lau glatir ·

46vA

01     Los cans q(ue)torna eno(n) sap mot ·

02     Tro q(ue)s mort eretegutz d(e)tot ·

03     Aital faj cel q(ue) co(n)zauzis ·

04     Fol brut si esidonz trais ·

05     Qans dieu esser daital escuoil ·

06     Q(ue)samor soi sep tant son oil ·

07     El fassa sidons esgardar ·

08     Tost endeu lacara uirar ·

09     Efolz se(m)blantz torna anie(n)t ·

10     Amors eblasme delagent ·

11     Eben sapchiatz q(ue) mal parler ·

12     Estai enaissi con larchier ·

13     Q(ue)trai enaffra abson qairel ·

14     De me(n)tre q(ue) canta laucel ·

15     Atressi naffron lenozo(s) ·

16     Mas parler los amanis joio(s) ·

17     Ablor lengas cuj dieus azir ·

18     Elo(s) fan enuiuen murir ·

19     Perqelz ne castias belsei(n)her ·

20     Q(ue)laisson elfol brut elfeiner ·

21     Qel mo(n) no(n) es ta(n) folla res ·

22     Co(m) fei(n)g drutz peintenat plaid(e)s ·

23     Ela do(m)pna q(ue)n lui sefia ·

24     Sera grieu qal d(e)rer seuria ·

25     Eu uos enhai dig mo(n) uejaire ·

26     Euo(s) fai oimais uostre afaire ·

27     Eqant (co)ma(n)dares mo(n)taitz ·

46vB

01     Euserai delpremiers armatz ·

02     Totz fra(n)cz hom ueia laueia(n)sa ·

03     Eperda dieu q(ue)nolo(s) lansa ·

04     En foc en uolz sebelis unis ·

05     Lo(s) traitors lausen giers caitis ·

06     Elas trairitz desonradas ·

07     Don lidrut han auolz seudadas ·

08     Qer cuio(n) trobar bona fe ·

09     Elfalsa lengua ditz lorbe ·

10     Euan simplas co(m) una mo(n)ja ·

11     El fals cor es plens d(e) m(en)so(n)ja ·

12     Oi bona gens fins amador ·

13     Tug es mort qi no(n) uo(s) socor ·

14     Euo(s) es ple(n)s de gentilesa ·

15     Etrobas engan et amalesa ·

16     Eqi pot soffrir ladolor ·

17     Q(ue)luel debella do(m)pna plor ·

18     Per manasas eper malditz ·

19     Edeues lautra part lamictz ·

20     Qar sap qho(m) la d(e)streing perlui ·

21     Totz lo(s) d(e)portz q(ue)lha senfui ·

22     Amors si aiso no(n) uejants ·

23     Totz es uostre prez abaissatz ·

24     <.>Pres sens ha parlat jouens ·

25     Molt fon adretz fra(n)cs eualens ·

26     Gent lidestreis sorsas blojas cris ·

27     Lagarlanda deflor

AimPeg 10.45 (N 13)    

47rA

01     ^M^QUilaui ·

02     Enditç ·

03     Posdie

04     us tanç

05     imes · Bes ·

06     Ena bia

07     triç noiamerces · Ges · Car tan

08     gen noiriç · Sos gai cors cortes

09     Es · Que sera failliç · Gaug que

10     non lagues · Res · Lesieus douz

11     esgars · Clars · Corals dels gen

12     sors · Flors · Ren dri el par lais ·

13     Cars · Gaug tant es dousors ·

14     Pueis lonraç onrars · Pars · Q(ue)s

15     autç plus conors · Sors · Plaç

16     el con deiars · Dars · Nom ual

17     tant daillors · Tant deria · Si

18     en cre çia · Mon cor dellei chan ·

19     Tan · Que ne mia · Men seria ·

20     Labella caman · Blan · Quel

21     uaria · Sien per dia · Leis cam

22     ses enian · Tan · Qui en pen ria ·

23     Emamia · Destric el mien dan ·

24     Gran ·

25     ANc denuila gen · No fon hom

26     trobaç · Naç · Que tan finame(n)

47rB

01     Ames desamaç · Faç · Son pos

02     nonaten ; Iois ninom mes daç ·

03     Graç · Seguon faillimen · Sai

04     que son senaç · Paç · Enuolgre

05     acort · Fort · Tan son agoisos ·

06     Blos · Eses tot de port · Tort ·

07     Nam gran sas fai sos · Queu

08     loc decofort · Port · Elcor am

09     be dos · Sos · Oilç ueus locono

10     rt · Mort · Man lobel respos ·

11     Que damança · Fes sedoblança ·

12     Can son gai cors fi · Ui · Eses lan

13     ça · Que nom lança · Sos oilç

14     ni nom ri · Ni · Uol mon rança ·

15     nimen nança · Auiç loigna

16     desi · Mi · Ses doptança · Mamer

17     mança · Sos preç car mauci ·

18     Cli ·

19     POs matot conquis · Que ren

20     nom biais · Uais · Lei elson aclis ·

21     Nidals noma pais · Mais · Ecar

22     sos preç fis · Es dels plus uera

23     is · Bais · Uolgues esufris · Car

24     forals sauais · Fais · Cab losieu

25     uoler · Per · So que lur peçes ·

26     Des · Meluec eleçer · Uer · Soq(ue)

27     la preies · Non uolgra auer · Er ·

47vA

01     Dautra quem colgues · Pres ·

02     Dese nigaser · ser · Tan nique

03     baises · Sieu amaire · Ses est(r)a

04     ire · Lison elials · Tals · Non

05     puesc faire · Pauc nigaire ·

06     Tant lisui sesals · Als · Carça(n)

07     gaire · Nitrichaire · Nol son

08     niuenals · Fals · Mes ues iaire

09     per mon paire · Quem nes

10     plus corals ni · Mals ·

11     LAbelaire · De soç laire · Es als

12     bos et alç mals ·

13     PEr ques maire · Del maltrai

14     re · Lonors el chaptals · Sals ·

anon 461.144 (N 14)         

15     LAi un fin preç nais efloris

16     egrana · Abels plaisers esab

17     ualor certana · Uol greu eser

18     ablei quesubrana · Detoç los

19     bens franca dolç eumana · Ese

20     tot ses faita demi loin dana ·

21     Lai unprimeis nofui nenode

22     saina · Que souença · Lacapte

23     nença · El plasenç uisaie · Port

24     en mon cor per queu non uir

25     estaie · Merce lauença · Que

26     gran temença · Men pren que

47vB

01     damnaie · Mefai tal mal que

02     fai anar araie · Ecogno sença q(ue)

03     tot bengença ; Prec quel don

04     coraie · Que seu dic ben que

05     nol sia saluaie · Que can re mi

06     re nipens niconsire · Los gar

07     dar elrire ; El plaiser queu ui

08     faire ; Eplus amors mifai uas

09     lei atraire ·Esei desire miuo

10     lon aucire · Con serai fofrire

11     Detan greu maltraire · Fol car

12     sofren con quer los fins amai

13     re ; Cal meu albire · Nitan quel

14     cor uire ; Anz mipois aucire ·

15     noiual pauc nigaire · Enben

16     amar lial menç senç cor uaire ·

17     Amicx ses bausia · Esenç tri cha

18     ria · Lisui amamia · Tant quel

19     cor me dis que dautra mor e

20     stia · Sos abals quelia munsa

21     ber chastia ; Edis queu seria ·

22     false alamerce delei non ate(n)

23     dia · Laten drem plaria · Sella

24     consentia · Per sacor tesia · Que

25     mon cor lauses dir eplus nu

26     queria · Non aia doptança · Que

27     u faça senblança · Quel naia

48rA

01     pesança · Netor na iner mança ;

02     Mais andreu de frança · Sebla

03     desperança · Que mori senes

04     lança · Per undolç desire · Na

05     io ane nança · Dest preç et ho(n)

06     rança · per quela tes lança · des

07     corda fiança ·

anon 461.142a (N 15)         

08     IOi echanç esolaç · Eamors

09     certana · Ecor tesiam platç ·

10     Emre uiu emsana · Ecar nous

11     son delatç ; Domna per cui g(r)a

12     na · Ualor mot son iratç · Car

13     mestan londana · Eprec dieo

14     que mauiaç · Emsias umana ·

15     Que nuillautre solatç · Non

16     platç unaulana ·

17     QUen uos es mauida ; pros dom

18     na iser nida ; Car nomes aisi

19     da · Mes ioia faillida · Car lap

20     lus grasida ; Est canc fos uesti

21     da · per que merceos crida ·

22     Mon cor car chausida · Uos ai

23     entre las bellaçors · Car sai

24     ques debeutaç flors · Sius pl

25     atç eo cre queus er honors ·

26     Suei mais mifatç calque se

48rB

01     cors ;

02     Catendut ai · Eaten drai · Ca(n)c

03     non can iei per ren · nio farai ·

04     Tant con uiurai · Car en uo

05     stra merce · Son eserai · Que

06     tot uerai · Sim fares cal que

07     ben · O simorai · Car per uos

08     ai · Sufert gran mal anc se ·

09     Mais per mal que unaia · Ni

10     perafan ; Mon cors no(n)ses ma

11     ia · Niai talan · Queu de me

12     straia · Per nuil seblan ; Ap(re)s

13     domna gaia · Nouoillas mon

14     dan ;

15     Car ser uir · Eobecir · Uos uo

16     ill quo malbir · Can uos re

17     mir ; Ab oilç que graçir · Dei

18     can sospir · Nin dueill · Per

19     uos mais rasons · fora coma

20     is mifeçes iois · Quen goisos ·

21     son car nouencals bes ·

ElBarj 132.12 (N 16)         

22     Sil bellam tengues per sieo ·

23     Iaben non faillira ; Dirai

24     lio doncs non ieo · Que ben so

25     arbire · Efera merce per di

26     eo · Sim des gaug ses ira · Mais

48vA

01     ies cant uol cal demi · Quem

02     don alegransa ; Ansai que p(er)

03     so mauci · Car lam ses dopta(n)

04     sa · Esaisi lonigna desi · Eno

05     na men bransa · Ben puesc

06     dir que malaui · Sagaia se

07     blansa ; Bella res coinde gai

08     a · plasen ede bon aire · per

09     meceos prec queos plaia ;

10     Queo uos am ses cor uaire ·

11     Non uoillas queo descaia ·

12     Nim fasas tan maltraire ;

13     Que per nuil mal quentra

14     ia ; De uos non puesc estraire ·

15     Car tant ien misaupest trai

16     re · Del mal poder eatraire ·

17     Uas uos per queo dei retrai

18     re · Uostre pretç enan traire ·

19     Eofarai tan can uiurai · Caisi

20     ses chai esi couen · Mais enes

21     maison carnon sai · Sius au

22     çarai clamar merce · Aiconse

23     rai rics canuerai · Uostre gai

24     cors cam mais dere ; Mais pero

25     sai · Son eserai · Uostre sius pl

26     ai · Nen breos de me · Lauale(n)t

27     reina maten · Elihonors p(re)s

48vB

01     ereuen · Quel genser · Et ab

02     mais deben ; Es del mon emi

03     els sicapten · E es mals creçens

04     que non cre · Quil non sial

05     ienser com ue ·

ElCair 133.10 (N 17)         

06     CAn lafreidor irais · Laura

07     dosana · Son eo damors pl(us)

08     gais · Que cant flors grana

09     Cal cor mesors emnais · Una

10     fontana ; Don ladolors elfais ·

11     Caiso fert sana ; Mas gran fo

12     lors matrais · Falsa mors ua

13     na · Per queo aillors mes lais ·

14     Ues plus certana ·

15     ENon cug ies · Deser uisi per

16     dut · Nuls hom agues · Ga çer

17     don tan plaçen · pero ben pes ·

18     Que mi aia ual gut · Mabo

19     na fes · Car amei lial men ·

20     Lei onmerces · Non uoil mais

21     que maiut ; Car ai apres ·

22     Son fals acuilli men ·

23     QUellam trai · ab seblan gai ·

24     Drut uerai · Elbalansa · Mas

25     oimais · Les coparai · Capres

26     ai sa condasa · Tal sauai · Cono

49rA

01     sc esai · Per cui naurai · uenia(n)

02     sa · Eieo sai · Ablei quem plai

03     Remanrai ses doptansa ·

04     Ben cuidei laisar ·

05     Rire iogar · Edrudaria · Mas

06     per nuill afar ; Des esperar ·

07     Hom nos deuria · Car cil cui

08     deus gar · Que nona par · De

09     cortesia · Mifai alegrar · Em

10     fai chantar · Euol queo sia ·

11     LIal seruire · Damor

12     ses enian · Equeo no uire ·

13     Aillors mon talan · Cant iel

14     remire · Color benestan · Nom

15     sen martire ; Dolor nia fan ·

16     Al mieo albire · Follor uauc

17     casan · Mas ben puesc dire ·

18     Conor i ai gran · Sieo am leis

19     on beutaç sespan · Cuidam

20     merce silplas daitan ·

21     QUe mon seruisi prenda · Em

22     on des cort entendal gaison ·

23     Caper nuila facenda · Non er

24     que noi atenda sason · Tan

25     que merce deisenda · Emleis

26     quemfaçes menda · Eper don ·

27     Elbras alcol mestenda · Que

49rB

01     onouoil autra renda quem

02     don ;

03     UAlen presen aurai deleis on

04     men ten ; Sim ren breumen ·

05     Loioi don mifes couen · Soue(n)

06     apren enleis cortesi esen · Qui

07     ien entent son cors plasentierplase(n) ·

ElBarj 132.13 (N 18)        

08     UNaualenta · Car sol es auine(n)

09     ta · Edeplasers plasenta · Uol

10     queo fasun descort · Gai · Bel

11     les egenta · Mas nol plai que(m)

12     consenta · Samor nila talen

13     ta ; Donil pecchat etort fai ·

14     Queo lam ses bausia ; Ablial

15     cor fin euerai · Eses triçharia ;

16     Queo dellei non loi(n)g nime

17     strai · Sieo son onqueo sia ·

18     Que samor non fui · Nides

19     fai · Caisi fos il mia ; Con ieo

20     lam toz iorns miels emai ·

21     MAs per doptansa ·

22     Non laus far semblansa · Con

23     lam finamen · Tantem sonra(n)

24     sa · Quel torn apesança · Siel

25     dic montalen · Greo mala

26     nança · Trop longesp(er)ança

49vA

01     Som ioi nonaten · Ental

02     balança · Aiper sobra man

03     sa · Estat longa men ;

04     PEro sieo undia · Soc amix

05     damia · Nagues · Camidons

06     plagues ; Que tan nouolri

07     a · Nuilla manentia · Uen

08     gues · Sinon sumelia · Malu

09     i saparia · Esos bes · Sinon ua

10     l merces · Esa cortesia · Pos n(on)

11     ualla mia · Nires · Dena gout

12     uolria ; Tande manentia ·

13     Uengues · Que donar pog

14     ues · Tot so quel plairia ·

15     Car sai queseria · Ben mes

anon 461.70 (N 19)         

16     OConuplus finamor mi

17     destreng · Emconort emu

18     auc alegran esouen neioc

19     echan · Elcor plang eplore

20     et estreng · Mas per lauzen

21     giers de mal gien · Nom la

22     is queo noman conortan

23     quil angaug can uezon

24     mon dan ·

25     ETra sapioi micapceing · Per

26     queo ateinz · (et) es deuein · Mal

49vB

01     grat denoios plenden ian ·

02     Qui siben fan fals etruan ·

03     Uns non sap laren quio

04     plus deing quintot unrei(n)g

05     ienser non sei(n)g niapres ni

06     ualor tangran ·

07     ALmeo cen blan · Arpatz abta(n)

08     queab lauzar dis hom con

09     sifeing · Que tan den gen ·

10     Fatz deueing contra finama(n)

11     enon uein · Uniorn que stratz

12     cus quex onplus pot sien

13     preng ;

14     DIeos men ensein · tal entre

15     ceing · donsion dolen lure(n)

16     fan · Ben oseran can cantar

17     zam · Queus non torn tut

18     quicontra mor teing · Sil

19     uan eo ueing · En ioi metei(n) ·

20     Edezir lamenda prezant ·

21     Don sos piran mor (et) aman ·

22     CAr del sieos bel bras

23     non mes treing · Cals non

24     dezire · Mas del martire ·

25     Don soi sofrire · Non pusec

26     estraire · Uos debon aire ·

27     Quis labella ire · Canc fos

50rA

01     de maire · Ueias mon mar

02     tir ·

03     EPren daus demi cura · Que

04     negus ioi non po uenir ces

05     lauostra uentura · Esenaisiz

06     laisas morir · Uostrer lafor

07     faitura · Pero ianai gans et

08     centura · Don mon fin cors

09     sacegura ;

10     ECant remir lafliba dura n(on)

11     cen dolor niran cura ; Per so

12     l aisom deg es baudir · Sitot

13     nai fag longuen dura · Del

14     uostre ien cors atenir · Ben

15     far mes deueste dura mas

16     eo nono aus ies dir · Tan gra(n)

17     te mensa matura ;

18     ESieo per sobre temensa · No

19     us aus plainner marancura ·

20     Lauostra fina conoisensa · Mes

21     garc merce omezura · Qui

22     tot iorns creis uostra ualen

23     sa ; Dieo laus epuie emesu

24     ra ; Per queo uos port obezi

25     ensa · Mas canuilla creatura ·

26     Cabbon esmenda esatura

27     mon cors · que dals nonacura ·

50rB

anon 461.104 (N 20)         

01     EN aiquest gai sonetz leuger ·

02     Farai dis cortz sentz alegrier ·

03     De uos q(ue)m tolez alegrer · Eso

04     latz ebene na(n)ça · Eauez dat

05     consirer · Etrebail et mala

06     nança · Gran pecçaz farez

07     asobrer · Sinom fai quel q(ue)

08     pidança · Las que farai qui

09     eu non sai · Pos eu noi trob nu

10     il bon conortz · Per uos morai ·

11     Car mout mi plai · Som diz

12     que uos maiaz mortz · Pero

13     morir non uolria · Sitot es

14     rics et ueraia ; Nimester no

15     ca nauria · Ualent gent ils

16     dompna gaia · Melz sui onraz

17     que nuils hom naz · Soluo

18     stra mor mo con senta ; Eque

19     su fraz · Que namoraz ; Sia p(er)

20     uos dompna genta · Dirai uos

21     con sun pres lautreier · Can

22     fui alintrar de frança ; Del

23     uostre rics cors plagentier ·

24     Orgoillos dumil senblança ·

25     Eu nagui desirier ; Al cor et

26     tal alegrança · Cades cen gui

27     mon dreiz sentier · Plus dreg

50vA

01     Nones dart nilança ; Que ch-

02     ai nilai · Dompna cors gai ;

03     Non tengui uas autre port ·

04     Dieus em don es mai · Sieu

05     iam estrai · Esi auez de migua

06     ren · Niper niguna quisia ·

07     Non ai cor que iam nestraia ·

08     Ne quim des ço queu uolria ·

09     Esaiben tal quimasaia · Mer

10     ce aiaz · De misius plaz · Car

11     el pros et conuinenta · Car

12     ben sap çhaç · Emen creçaz ·

13     Que ren tan non matalenta ·

14     Nitan miplaz con fai borlatz ·

15     Per la contesa ualenta · Cui

16     preç es datz · Et autre iatz ·

17     Tant quil uallas meillors

18     trenta ·

anon 461.5 (N 21)         

19     AChantar mer undiscortz · p(er)

20     midon pueis ableis noitro-

21     b acortz · Cui hom son · Ecar

22     non fai agran tortz · Qual que

23     pron · Cab prometre magra

24     estortz · Senes don · Ale grar ·

25     Econor tar · Mipogra abgen m(en)

26     tir · Edonar ; Ez es mendar ·

50vB

01     Canc apoloine de tir · Mels

02     amar · Nite ner car · Nol po

03     gra los quil fes faillir · Daltra

04     far · Non puesc pensar · Esob(re)

05     ço me uol auzir · Dompna

06     genta · Cognoscenta bella co-

07     inde gaia ; Auinenta et plai

08     senta ; Edouçe ueraia · Sim

09     consenta · Amor iauçenta · Q(ue)

10     u de uos ben au · Que tur m(en)

11     ta · Mes panta ; Que mortz me(n)

12     escaia · Ecuidatz quieus eistia

13     gen · Sieu muor enlas uostras

14     preizos · Ia non uos ai mortz

15     paren · Nifaiz mals aren qua

16     uos fos · Ainz uos am tan fina

17     men · Que totz lo monz oblit

18     per uos · Ueez uos enmi tal

19     faillimen · Per que mauez cor

20     orgoillos · Mas que que men

21     prenda · Mon cor me ditz cate(n)

22     da · Ieu creirai · Leis quim plai ·

23     Gen ser que port benda · per

24     dieu faimes menda ; Daicho

25     cai per dut ia · Non lous de

26     fenda · Ueguna facenda · Car

27     gen uos estara · Des conortz ma

51rA

01     ls tetenda · Et uana seriua ·

02     Qui pren de totz menda · Q(ue)

03     neguna renda · Miell er do(m)p

04     na non a ·

anon 461.194 (N 22)         

05     POs la douza sasons gaia · Pa

06     reis ab foille ab flor · Elro

07     signol cride braia · Iostal uerd

08     fueill per amor · Aicor cundis

09     cortz retraia ; De lei onprez

10     et ualor · Ses mes et prec di

11     eu quil plaia · Quem tenga

12     sieu seruidor · Res tantnom

13     plairia · Ni non desir niuoill ·

14     Autra ren que sia · Mes cab

15     lei mides pueill · Uerai ia q(ue)l

16     dia · Chem sia senz orgueill ·

17     De bella paria que il bais labo-

18     quelloill · Canpe(n)s niconsire ·

19     Del sieu rics prez uerais · Nom

20     par que iaus ire ; Enpuesc

21     esser iamais ; Ainz plaign et

22     souspire ; Et sui engrieu pan

23     tais · Quen puesc far nidire ·

24     Asofrir mer lofais · Queu lai

25     fag lige ho menage · De bon

26     senz sal sura · Ben sai sil garda

51rB

01     parage · Non aura ia demi

02     cura · Amar mes amonda(m)p

03     nage · Leu men pert maue(n)

04     tura · Simerces ab agra dage ·

05     Noil mostra marancura · Aifra(n)

06     cha res de bon aire · Iausi men

07     uos uença · Enom faces tan mal

08     traire · Queu ai gran temen

09     ça · Que hom nous puescare

10     traire ; Ma mortz afaillença ·

11     Que stiers nol prezera gaire ·

12     Pos noi trob guiren ça · Con

13     cel qui trai pietz de mo(r)t · Et

14     nuill con seill non aten · En

15     mi non es mais conort · Se

16     merce eiausi men · Nom do

17     na ioi et de port ; Bona do(m)p

18     na uos miren · Eplaça uos

19     mon acort · Car eu uos sui

20     ben uolen · Ab aitan maures

21     estort · Dela grieu dolor queu

22     sen ·

GrCal 243.1 (N 23)         

23     ABlauer dura · Dels teps qui

24     meillura en bona uentura ;

25     Ai pres ades cura ; De ioi et da

26     mor · Car quis rancura · Nitro

51vA

01     p mal saura · Totz tempms

02     lipezura · Doncs sieu ai ar

03     dura · Cobran madolor · Emo

04     strel gaug et des cobrel plor

05     Quel faz sen tura · Soz saue

06     ste dura · De mos braz · Mas

07     dura · Mes del ioi meillor ·

08     Don fraitura · Mas pos eis ma

09     segura · Mon cors · Que satu

10     ra · Que nom uir aillor ·

11     Car trop es grieu qui per

12     longa labor · Preisan · Plora(n) ·

13     Au per duda · Saiuda · Ser

14     can · Mon dan · Cautra non

15     les escarida · Mas dan · Noi

16     bla · Car sitot nome aiçida·

17     Pensan · Daitan · Cautra no-

18     mes escubida · Eso queu na

19     ten · Mon cor gai · perço car

20     sai · Quel mon non amais

21     plus chausida · E doncs sil pl

22     ai · Torlama des mai · Abioi

23     uerai · Esenes tota gandida ·

24     Esieu men fi · Ensabella sen

25     blança · Men breil sol daue

26     neça · Esimauci · Sera disme

27     surança · Quen aissi · Ai en lei

51vB

01     mesperança ; Con pelegris · Eu

02     tra maris · Crezen en lom de

03     per donança · Donc seles di ·

04     Anzc mallaui · Mon sen nisa

05     gaia sen blança · Mas non crei

06     mia ; De madouça mia · Que

07     tam malam sia · Quem lais

08     se morir · Sab rie seignor

09     sen deu home enriquir · Et

10     sieu nauia · Ço queu uolria ·

11     Iamais non auria · De mort

12     Nuill consir · N · pueis nuill

13     Mal nom poiria · Auenir ·

14     Esim creiçia · Iamais nom cal

15     ria ; Faire romaria · Per ma

16     mort guerir ; Sol que mais ;

17     Ço queu perlus deçir ; Mas

18     del uezer · Non ai poder · So

19     uen que mon corage ildia ·

20     Equide separt sonuoler · Fu

21     gen greu cobrar pueis eldia ·

22     Doncs sieu nesper · Loc dele

23     zer · Sufren madouça cara

24     mia · Iapueis doler · Per non

25     caler · Nom ren · Nom fezes ·

26     Sieu plazia · Car sitot nonai

27     lo deuer · Con de uos prezar

52rA

01     sia · Fin amor maiuda ualer ·

02     Per totz iorn me castia · No(n)

03     uaire · Nim naire · Car bos

04     sufrire · Leu guasire · Able

05     rire · Pren den · Sieu consi-

06     re · Mais naltire midan ;

07     Martire · Abgreu deuzire ·

08     Can rem ire · Uezen uostre

09     cors · Que des con querer ·

10     Camors mo afia · Dompnab

11     merce uoil remaner · En

12     uostra seingnoria · Cunsde

13     comenz es · Aues · Eus creis

14     chas cus dia ·

GlAug 205.5 (N 24)         

15     SEnz alegrage · Chant per

16     agradage · Folage · Faç ca

17     mon corage · Seg lai on ses

18     mes · Canc plus sauage · Re

19     clus niostage · Del mieu sein

20     gnorage · Non ac nuills ho

21     m pres · Carsifos presa · De

22     mals que ma de sa ; Mame

23     sa · Cella cui pauc pesa · Car

24     men fai languir · Edoncs

25     oner quesa · Merces nifran

26     quesa · Pueis laplus cortesa ·

52rB

01     Em uol senz torz auçir · Per

02     mi ausire · Mitornet en

03     iai · Dun lonc consire · Que(m)

04     dobla les mai · Suuen balbi-

05     re · Quei totz men pa(r)trai ·

06     Pueis can me uire · Eu trob

07     mon cor lai · Senz za queu

08     laia · Greu cut quem nestra

09     ia · Sacramen · senz plaia ·

10     Per fals motz obsur · Ai bella

11     et gaia · Plazen non ueraia ·

12     Uillaz queus desplaia · Logri

13     eu mal queu dur · Longen

14     dura · Auen tura · Tal seu du

15     ra · Quem piiora · Grieu mal

16     quem aucisi · Que drei tu

17     ra · Nifausura · Nomeillura ·

18     Anc satura · Fescun çura · Ca(n)

19     laprec deri · Canuolria · Sol

20     que mia · Fos undia · Non

21     daria · Mafollia · Per catorze

22     senz uenz · Uenz cre que sia ·

23     Qui menbria · Mais fai dia ·

24     Men partria · Sen podia · Ma

25     solia · Con uencut sofrenz

26     uenz · Ben taign uença · Ben

27     uolença · Leials que nom ch

52vA

01     ai lai · On semenza · Deua

02     lenza · Flores de uerais iai ·

03     Mantenenza ; Abte nenza ·

04     Quer dompna sius plai · Sai ·

05     Car sol gença · Cogno sença ·

06     Queis lo sieu des mai · Trai ·

07     Del mal traire · Merce iaire ·

08     Su io fins leals amaire · Que

09     nom uaire · De ben faire ;

10     Quim sapcha grasir · Dir ·

11     Non aus gaire mon ueiaire ·

12     El gran beutatz don sui es

13     maire · Me fan traire · Mon

14     cor laire · En aquest consir ;

15     Uir · Pueis uolg euire · Ena

16     quest consire · Don am mais

17     martire · Que dautra gaza

18     ign · Gengazaigna ; Qui ques

19     plaigna · Madon imil en ro-

20     magna · Ualor magna · En q(ue)s

21     baigna · Son gai cors plasenz ·

22     Enz · Belegenta · Matalenta ·

23     Plus cal metge fals · Mals ·

55rA

FqMar 155.22 (N 25)         

01     ^M^TAnt ma

02     belis lam

03     oros pens

04     sa mens · Q

05     ueses uen

06     guz emon

07     fin cor assi

08     re · Per que

09     noi pot nuls autre pens caber ·

10     Nimais negus nomes dolz nip

11     lasens · Cadonch uiusas can m

12     aucisol conssire · Efina mors

13     aleuiam mon martire · Quim

14     promet ioi mas trop lom do

15     na len · Cab scemblans matrai

16     nat lon ia men ·

17     BEn sai que tot quan fag es dre

18     iz niens · Eu quen puosch mais

19     samors miuol au cire · Qua e

20     scien madonat tal uoler · Que

21     ia non er uencuz niel no uens ·

22     Uencuz sier caucir man li sospi

23     re · Tot sua uet si de leis cuid(e)

24     sire · Non hai socors nidailo

25     rs nola ten · Ni dautra amor

26     non puosch auer talen ·

27     BOna domna sius plaz siaz su

55rB

01     frens · Del ben que us uoill q

02     uen soi del mal sufrire · Epois

03     lomals nom poira dantener ·

04     Ans mer scemblan quel par ca(n)

05     en gal mens · Pero sius plaz ca

06     dautra part me uire · Ostaz de

07     uos labeutat el dolz rire · El bel

08     scemblan quem en follis mons

09     sen · Puois partir mai de uos

10     mon essien ·

11     AToz iorns mes plus bella eplus

12     plasens · Per queu uoill mal als

13     oills ab queus re mire · Car amo(n)

14     pro non poirian uer · Et amon

15     dan ueson trop suptil mens · M

16     os dans no es siuals pos nom n

17     aire · Ainz es mos pros domna

18     per queu malbire · Si mauciez

19     que nous estara gen · Car lome

20     us dans uostres er essamen ·

21     PEr cho domna nous am sauia m

22     ens · Qua uos soi fis et amos obs

23     traire · Uos tem per dre emi no(n)

24     puosch auer · Eus cug noscer esoi

25     ami nozens · Pero mo mal noui

26     aus mostar nidire · Mas el es ga

27     rd podez mon cor de uire · Quer

55vA

01     lus cug dir et eras men re

02     pen · Eport els oils uergoina

03     et ar dimen ·

04     TRop uos am mais domna q-

05     ueu no sai dire · Ecar anch io-

06     rn ag dautra mor desire · No

07     men penet ans uos am per

08     un cen · Et ai proat lautrui

09     cap te ne men ·

FqMar 155.1 (N 26)         

10     Fol quet

11     AMors merce non moira

12     tan souen ; Que iam pode

13     z uiaz del tot aucire · Que

14     uiorem faiz emorir mes cla

15     da men · Et en aissi doblaz m

16     e mon mar tire · pero meiz

17     mors uos soi hom eser uire ;

18     Elser ui cis es me mil tanz

19     plus bos · Que de nuill al

20     tra uer richs gier dos

21     PEr quer peccaz amors cho

22     sabez uos · si mauciez pos uas

23     uos nom aire · Mas trop ser

24     uirs ten dan ma uig tas sazos ·

25     Que son amich en pert hom

55vB

01     cho auch dire · Eus hai ser uit

02     nies en quer no men uire · E

03     car sabez quen gier don nen

04     ten · Ai per dut uos el seruir

05     aissa men ·

06     MAs uos domna qui auez man

07     damen · For chaz amor euos cui

08     tan desire · No ges per mimas

09     per dreit causi men · Ecar pl-

10     ai gnem uoen prego mei sospi

11     re · Quen moncor plor can ue

12     zez los oillz rire · Mas per pa

13     or queus scem bles eno ios · En

14     gan mi eis etrach mal en per

15     dos ·

16     NOcugera uostre cors or goillos

17     Uol gues el meu tan lonch de

18     sir assire · Mas per paor que

19     fezes dun dan dos · Niuos au

20     si lomeu mal trach de uire ·

21     Acar uostroill non uezon mon

22     mar tire · Donch nagran il

23     merce mon escien · Dun dolz

24     esgart siuals damor par uen ·

25     AUos uolgra mo strar lomal

56rA

01     queu sen · Et als autres celar

02     et es con dire · Que nol puch p

03     lus tener celada men · Donch

04     seu non sai cobrir qui mer co

05     brire · Niqui mer fis seu eis

06     misoi traire · Quisi nossap ce

07     lar non es razos · Quel celo cill

08     acui non es nuillz pros ·

09     DOmna sal cor queus ai nos pot

10     hom dire · Mas sauos plaz soq

11     ueu lais per no sen · Restaura

12     z uos en bon en ten de men ·

FqMar 155.5 (N 27)         

13     Fol quet

14     BEn a(n)mort mielor · Meioill

15     galia dor · Per ques tang ca

16     b els plor · Car ill so an merit ·

17     Quen tal domna anchau sit

18     On an fait failli men · Equin

19     aut poia bas dessen · Pero en

20     sa merce maten · Car eu non

21     cre que merces aus fallir · La

22     ion deus uol toz autres bes assir ·

23     PEro conosch damor · Que mos

24     dans la sabor ; Car cho dont ai

25     largor · Me fai pre sar petit ·

56rB

01     Epognar aestrit · En tal que

02     si defen · Cho quem en caussa

03     uau fugen · Eso quem fui uau

04     se guen ; Aisso nom sai cosim

05     puoscha sofrir · Ques sem non

06     puoschen caussar efugir ·

07     ERa uiaz gran folor · Car diz

08     soiper paor · Mas tan tem la

09     dolor · Damors quem asazit ·

10     Cai som fai plus ardit · De

11     mostrar mon talen · Aleis q-

12     uem fai ualer dor men · Don

13     chs ai per paor ar dimen ; Aisci

14     cu(m) cel que sters non pot gan

15     dir · Que uai tot sols entre

16     cinch cent ferir ·

17     PRos domna cui ador · Restau

18     raz en ualor · Mieuo stra lauzor ·

19     Cam doinem afreolit · Car me

20     tez enoblit · Mi queus am fina

21     men · Car cel cosabo uan dise(n) ·

22     Que croi seruir fai man tage(n)

23     Et eus queus am tant que da

24     ls nom conssir · Perd mieuos

25     ueiaz sim dei marrir ·

56vA

01     MAs ges oian per flor · Nom ui

02     raz cantador · Mas preg de

03     mon se gnor · Lobon rei cui

04     deus guit · Daragon man par

05     tit · Dir edemarri men · Per

06     queu chan tot força da men ·

07     Mas ab seu plasen man dame(n) ·

08     Non de uen ies sei amig con

09     tra dir · Cals ene michs uei

10     ques fai obe dir ·

11     CHai ala dolor deladen · Uir la

12     lenga lei au miren · Et er mer

13     ces sum dei gna acu oillir · Que(n)

14     maint bon luoch ai fag son p

15     rez auzir ·

16     BEls nazi manz deus mi gart

17     defaillir · Uas lei qui faill ues

18     mi so auses dir ·

FqMar 155.16 (N 28)         

19     Fol quet

20     PEr deu amor ben sabez ue

21     ira men ; Cum plus deisse(m)

22     plus poia humilitaz · Et or go

23     il chai on plus altes poiaz · Don

24     dei auer gauz eu os es pauen · C

25     anch sems mostraz or goil con

56vB

01     tra mesura · Ebrau respos am

02     as humil chan chos · Per ques

03     scemblanz quel orgoil chaia

04     zos · Capres bel ior nai uist far

05     MAs uos nom par nuit oscura ·

06     poscaz far falli men · Pero can

07     fal cel ques pros enprezaz · Ta

08     nt cum ual mais tant esplus

09     en colpaz · Qant la ualors po

10     ia colpa deissen · Equant hom

11     tot per don lafor fai tura · Ia

12     delblas me noi sera faiz per dos ·

13     Ca quel re man en male sos

14     pei chos · Que mal met cels q(ui)

15     uan ades me sura ·

16     BLas me na hom chasscus sel

17     assen · Per ques leuganz en els

18     plus galiaz ; Acel quo fai cacel

19     ques en gannaz · Edunch amo

20     rs per quoi fai tan souen · Cu(m)

21     plus uos ferf chas scus plus sen

22     ran cura · E deseruir tan qual

23     ch gier dos · Prez o amis meil

24     lora menz odos · Miens dun

25     cha quels efols q(ui)si atura

57rA

01     DOnch fui efols qui mis lo cor

02     el sen · Sen no foges aniz fu gra

03     nd fol daz · Ecel es fols qui cui

04     z estre sennaz · Esa pom mais

05     ades oplus epren · Canch iors

06     merces que ual mais que drei

07     tura · No ualch ami ni ach po

08     der en uos · Escem blam pauch

09     poges ualer rai sos · Per que

10     u fui fols car anch de uos ach

11     cura ·

12     MAs ar sui richs car en uos no

13     men ten · Quen cuiar es ri q(ue)

14     ce epo uer taz · Ecel erichs qui

15     se ten per pagaz · Ecel es pau

16     bres que trop richor sen ten ·

17     Per queu soi richs tan gran

18     ioi ma segura · Can pes cum

19     sui tor naz des amoros · Car

20     donch era mariz ar soi zoios ·

21     Per quo me teign agran bo

22     na uen tura ·

23     COrtesia non es al mas mesu

24     ra · Mas uos amors non sabe

25     z anch que fos · Et eu serai ta(n)

57rB

01     plus cor tes de uos · Quel ma

02     ior brui calarai maran cura ·

03     NAimanz et atoz tenps etatu

04     ra · Canchos que de lor es ede

05     lor raisos · Cau tressi son chas

06     scus pauch amoros · Mais sce

07     m blan Fan de cho don non

08     an cura ;

FqMar 155.18 (N 29)         

09     Fol quet

10     SAl cor plages ben fora hui

11     mais sa sos · De far chan

12     chos per çoia man te ner · M

13     as trop mifa ma uen tura do

14     ler · Quan eu regard loben el

15     mal que nai · Que richs diz

16     en queu sui eque bemuai ·

17     Mas cil quo diz non sap ges

18     be lo uer · Que ben anan ça

19     ne pot hom auer · Denulla

20     re mas de cho qual cor plai ·

21     Per que ual mais uns paub

22     res ioios · Cuns richs sens ioi

23     ches tot lan cossiros ·

24     ESeu anch iors fui gai ni am

25     oros · Ar non azoi damor ni

57vA

01     len es per · Ninulla res nom

02     poi al cor plaiser ; Ainz me

03     scem blont tut altre ioi es

04     mai · Pero damor quel uer

05     uos en dirai · Nom las del

06     tot nino men pos muer · En

07     nan non uauch ni non pois

08     rema ner · Aissi cum cel quen

09     mech del abre estai · Ques p

10     oiaz tan que nosap tor nar

11     zos · Nisus non uai tan lipar

12     te me ros ·

13     PEr ço nom lais setot ses per

14     illos · Ca des nom poie sus

15     amon poder · Edeuriam do

16     nch al suis cors ualer · Car

17     conoissez que ia nom recre

18     rai · Cab ar dimen apodero

19     m les glai · Enon tem dan

20     que me puosches cazer ; Per

21     que uos er gen sim deignaz

22     rete ner · El guer dos ert i

23     tals cum ses chai · Que nes

24     lo do(n) lien es faiz gier dos · Ace

25     l qui sap daui nen fair ses

57vB

01     dos ·

02     DOnch semerces anul poder

03     enuos · Traiaz en an siiam

04     uol pro tener · Queu nom

05     menfi enprez niensaber ·

06     Nien chan chos mas car cono

07     isch esai · Que merces uol

08     cho que raisons deschai · Per

09     cho uos cuit ab merce con q(ue)

10     rer · Quel mes es cu con tral

11     sobre saber · Qui es enuos e-

12     m fai me tre en essai · De uo

13     stre amors cho quem ueda

14     rasos · Mas il mefa cuiar caui

15     nen fos ·

16     AD aicho sai que sui mens pao

17     ros · Quant al comença me(n)t

18     men des esper · En mas chan

19     chos puis uoill mer ce que

20     rer · Farai donch si cum lo io

21     glars fai · Aissi cum mou mes

22     lais lofenirai · De es peraz

23     puols donch noi posch saber ·

24     Razos per quel degnes de

25     mi caler · Mas tant atot lo

58rA

01     meins ireten drai · Quinz en

02     mon cor la merai arescos · Edi

03     rai ben de lei en mas chan

04     chos ;

05     SInai mans sabia cho queu

06     sai ; Dir poiria que pauch o

07     caisos · Noiz en amor plus q

08     ue noi ual rasos ·

FqMar 155.23 (N 30)         

09     Fol quet

10     TAn meu de cortesa rasos ;

11     Mon cantar queu noipois

12     faillir · En anz · Men dei mie

13     il auenir · Canch mais non

14     fis esabez com · Car lem pera

15     ris men se mon · Epla gram

16     fort que men zachis · Simel

17     sofris · Mas puis il es cima era

18     is · den seina men · Nose schai

19     quel seu man damen · Sia m

20     on saber flach nilenz · Ainz

21     tam quil duble ades mos

22     engenz ·

23     ESse anch parlai enma chan

24     chos · Des lau semçer cui deus

25     hair · Aici les uoill de toz mau

58rB

01     dir · Eia deus non chalor par d

02     on · Car anch dig cho que uer

03     non fon · Per que celle que obe

04     dis · Mere lin quis · Quel cui ge

05     is · Cailor ai assis mos pensa m

06     en · Ben mor · Donch per grant

07     falli men · Quan pret cho que

08     am fina menz · Per ço quil di

09     en ques nienz ·

10     MAges peri tant nom aban dos ·

11     Qeu ai ensem pres oi dir · Que

12     men chonza nos po cobrir · Que

13     no moira qual que saison · E

14     puis dreiz uenz fals achaison ·

15     An car ert sabuz ede uis · Cum

16     eli sui fis · Caissi sui sugez et a-

17     clins · De bos talen · Quen leu

18     amar pres con ten · Mos fer cora

19     ges emos senz · Casscuns cuia a-

20     mar plus fort menz ·

21     AMaraila donch alaros · Pois uei

22     que non deina sufrir · Que nes

23     en mon cor ladesir · Esai cafar

24     mer uoilla onon · Quel cors te(n)

25     locor enpri son · Er al side streiz

58vA

01     eton quis · Qui nome uis · Quil

02     des poder quil sen partis · En

03     anz aten · can quer alauença su

04     fren · Que merces alonch sufri

05     r uenz · Lao non ual força ni

06     genz ·

07     ASe merce no meten pros · Quen

08     direz porai men partir · Non eu

09     car pres ai amorir · Degisa que

10     me sobre bon · Quinz en mon

11     cor re mir safaçon · Ere mirant

12     eu languis · Car illam dis · Que

13     nom dara cho que ai quis tan lo(n)

14     ia men · Niges per aitan nom al

15     len Ainz dubla ades mos pensa

16     menz · Emor aissi mes clada me

17     nz ·

18     NAi man moult mestara genz · Se

19     u mor · Puis liuen atalenz · Puis

20     amorir ai aissi menz · Ca pres

21     ma mort sai uera menz · Que

22     mos es preiz enert çau senz

FqMar 155.14 (N 31)         

23     Fol quet .

24     MOult ifez gran peccat amors

25     Can li plag ques mezes eme ·

58vB

01     Car merce noi aduis ab se · Ab

02     que sa dol ces ma dolors · Camors

03     perd so nom el des men · Et es de

04     sa mors plana men · Pos merces

05     noi pot far so cors · Per quel fo

06     ra prez et honors · Pos iluol

07     uencer totas res · Cuna uez la

08     uen ques merces ·

09     SEr nous uens uen cuz soi amo

10     rs · Uit n cer nous puosch mas

11     ab mer ce · Esen tre tans mals

12     nai unbe · Ia nous er dans nide

13     so nors · Cui daz uos queus estai

14     gen · Car me faz plagner tan

15     so uen · Ans en ual mens uostra

16     lauzors · Perol mals me fora do

17     l sors · Sol laut ram acui me soi

18     mes · Mi ple hes mer cian merces ·

19     MAs non pot esser pos amors · No(n)

20     ouol nimi dons socre · Per de

21     mi dons non saire · Canch tant

22     nomen foli folors · Quei lauzes

23     dir nion penssa men · Mas cor

24     hai quem cap del ab sen · Et ar

25     dimen quem col paors · Pero es

59rA

01     perar failas flors · Tor nar fug

02     e damor sim pes · Ques peran la

03     uen ques merces ·

04     MAs trop mairad amors · Car

05     ab merce sen des aue ; perol mi

06     els del miels quez hom ue · Mi

07     donz qui ual mais de ualors ·

08     En pot leu far acor damen · Car

09     maior na fait per un cen ; Qui

10     ue cum la neus el calors · Cho es

11     lablanchesa el colors ; Sa cor dan

12     eroleis scem blant es · Ca mors sai

13     cord emer ces ·

14     ESters non puosch durar amors ;

15     Eno sai cosi sen de ue ; De mon

16     cor cai siusa eus te ; Que re no(n)

17     par quen aia aillors · Car sibe

18     ns es grans essamen · Podez en

19     mi caber leu men · Cos de uezis

20     una grans tors · Quen un pau

21     ch miral es largors ; Eu soi tan

22     grans que suis plagues · En quer

23     neis icau bra merces ·

24     MAl me soi gardaz per nosen · Ca

25     mi eis ma em blat amors · Er q(ue)

59rB

01     ra estorz desas dolors · Mas dir

02     puosch queu ers me soi pres ·

03     Ne is no men aualgut aner ces ·

FqMar 155.8 (N 32)         

04     Fol quet .

05     EN chan tan mauen amen brar ·

06     Cho queu cug chan tan obli

07     dar · Mas percho chan quo bli

08     des la dolor · El mal damor · Et

09     onplus chan plus men souen

10     Cala bocha nulla res no ma ue ·

11     Mas tan merce · Per ques uertaz

12     es cem bla be ; Quins el cor port

13     domna uostra faichon · Quem

14     castia queu no uir marazon ·

15     EPos amors meuol onrar · Tant

16     quel cor uos mefai portar · Per

17     merceus preg queus gardez

18     de lar dor · Queu hai paor · De

19     uos moult maior que de me ·

20     Epos mos cors domna uos aen

21     se · Si mals linue · Pos dins es

22     suffrir lous coue · Eper cho faiz

23     del cors so queus er bon · El cor

24     gar daz si cum uostra maizon ;

25     QUel gar da uos eus ten tant car ·

59vA

01     Quel cor ne fai ne sci scem bl

02     ar · Quel sen imet len gen ela u

03     alor · Si que error · Lais sal cors

04     pel sen quen rete ; Com mi pa-

05     rla man tas uez sen de ue · Q

06     ueu no sai que · Em saluda que

07     u non aug re ; Eia per cho nu

08     ls hom nom ocaion ; Sim salu

09     da et eu mot non li son ·

10     PErol cors nos deu ges blas mar ·

11     Del cor per mal quel sapcha

12     far · Car tor nat laha plus on

13     rat segnor · Etot dalor · On tro

14     baua enian enofe · Mas dreiz

15     torna uas son se gnor anch se ·

16     Pero non cre · Quem deng si

17     merces nom man te · Quel in

18     trel cor siquen log dunrich

19     don · Deng es col tar mauerai

20     a can son ·

21     ESilam degnaz escoltar · Dom

22     na mer cei de ure trobar · Pero

23     obs mes coblidez laricor · Ela

24     lauzor · Queu nai dich edirai

25     iase · Pero besai mos lauzars

59vB

01     pro non te · Quo quem mal

02     me ; Car lar dors me creis em

03     reue · El fuochs quil mou sai

04     que creis aban don · E quem

05     nol toch moren pauch desaçon ·

06     MOrir puosch be · Nai man que

07     u non plang dere · Neis sim

08     dobla ual mals daital faichon ;

09     Com doblaus poinz del tauler

10     per razon

FqMar 155.3 (N 33)         

11     Fol quet .

12     ATant ient uens et ab tan

13     pauch dafan ; Aicel quis lais

14     sa uenser amerce · Car en aissi

15     uens hom autrui ese · Et auen

16     cut doas uez se nes dan ; Mas u

17     os amors non ofai ies aissi

18     Canch iorn merces ab uos no

19     m pog ualer · Ans mauez tant

20     mostrat uostre poder · Que ras

21     nous ainiuos non auez mi ·

22     PEro par fols qui no sapretener ·

23     Cho que con quer queu prez

24     ben ater tan · Qui sorete que

25     acon quis de nan · Per son es

60rA

01     forz cum fas lo con querer · C

02     ar aissim reten graz col fols re

03     te · Les paruer fer tam tem

04     que si des li · Quel estregn ta(n)

05     en son pogn tro lauci · Mas p

06     os estorz uos soiuiure puesch

07     be ;

08     TOt so que ual pot no scer ater

09     si · Donch seus tinch pro beus

10     poiria dan tener · Et er merces

11     sabeis uostre saber · Quem au

12     ez dat donanch iorn nom ia

13     ussi · Uos mon ten sonius dig

14     mal enchan tan · Mas no er fait

15     que causi menz men te ; En a-

16     ns uoill mais mon dan sufri

17     ria si · Quel uostres torz adrei

18     tures claman ·

19     ON tro barez mais tant debo

20     na fe ; Canch mais nuls hom

21     si meceis non trai · Son escien

22     sicum eu queus ser ui · Tan lon

23     ga men canch non iauside re ·

24     Er quer merce se faria parer ·

25     Car qui trop uai ser uici re

60rB

01     pro chan · Sem blansa fai que

02     ga ser don deman · Mas ia de

03     mi nous cui dez quel nes per ·

04     EQuil bon rei

05     richard que uol queu chan ·

06     Blas met daiso car non passet

07     dese · Ar len des men siche cas

08     cun oue · Careres trais per mi-

09     els sallir enan · Quel era coms

10     er es richs reis ses fi · Que bon

11     socors fai deus aben uoler · E

12     sens dis ben al cors ar en dis

13     uer · Et er uei moper qua

14     donch non men ti ;

FqMar 155.21 (N 34)         

15     Fol quet .

16     SItot me soi atard aper ceu

17     buz · Aissi cum cel catot per

18     dut e iura · Que mais non

19     ioc agran bona uen tura · Mo

20     dei tener car me soi conoguz ·

21     Del grans en ians ca mors uas

22     mi fasia · Cab bels scem blans

23     ma tengut en fadia · Mais de

24     .x. ans aleide mal deutor · Qua

25     des pro met mas re no(n) pagaria ·

60vA

01     CAb bel scem blans que fal sa

02     amors aduz · Satrai ueis leis

03     fols amanz e satura · Col papi

04     los cantan folla natura · Ques

05     fer el fog per laclar tat quei

06     luz · Mas eu men part esegrai

07     altra uia · Sos mal pagaz que

08     sters no men par tria · Ese grai

09     laib de tot bon sufridor · Que

10     sirais fort si con fort sumelia ·

11     PEro nos cug si ben sui

12     ira scuz · Nifas deleis enchan

13     tan maran cura · Ial diga ren

14     quel torn ades mesura · Mas b

15     en sapcha que asos ops soi per

16     duz · Canch sobre fer nom uo

17     lg menar undia · Ans mi fez

18     far mon poder tota uia · Et an

19     ch sem pre cauals de gran ua

20     lor · Quil beor da trop so uen

21     coill fel nia ·

22     FEls for eu trop mas somen

23     ertenguz · Car cel cab plus for

24     t desi se des mes ura · Fai gran

25     fol dat neis egrans auentura ·

60vB

01     Es de son par que ser en pot

02     uen cuz · Ede plus fre ol de si

03     es uilania · Per canch nom pla

04     g nim plaz sobran saria · Pero

05     esen deu hom gar dar honor ·

06     Car sen aunit non pre

07     z plus que folia ·

08     AMors per so men soi eu recre

09     suz · Deuos amar que non au

10     rai cura · Caissi comais prez

11     hom laida pen tura · De long

12     no fai cant es de pres uenguz ·

13     Preza eu uos mais can nous

14     conoissia · Esanch ren uolg

15     mais nai quer non uolria · C

16     aissi mes pres cum al aurador ·

17     Que dis caurs fos tot cant

18     el tocaria ·

19     BEls aimans samors uos de

20     stregnia · Uos nin toz temp

21     eu nous co(n)sellaria · Sol men

22     bres uos cant eu nai de dolor ·

23     Oquant de ioi ia plus nous

24     en cal dria ;

FqMar 155.10 (N 35)         

25     Fol quet .

61rA

01     GReu fera nuls hom fallen

02     sa · Sitant te meses sonbo

03     sen · Cum loblas me delagen ·

04     Que uigab desco noissesa · Qu

05     e faill car lais per te menssa ·

06     De blas me desco noissen · Que(n)

07     contra amor nom en pren · Ca

08     ter si nopz trop su frenssa · Cu

09     m leus cors ses rete nen ssa ·

10     CAr en uostra man tenenssa ·

11     Me mis amors fran ca men · E

12     forai morz ueramen · Sinofos

13     ma conoissenssa · Donch non ai

14     az mais pleuenssa · Que eu m

15     an sicum soill pla gnen · Nimo

16     r oimais tan so uen · Emas can

17     sos quen par uenssa · Na uian

18     mens de ualenssa ·

19     NIa merces nouos uenssa · per

20     me queu non lai aten · Ans

21     me starai plana men ; Ses uos

22     pos tant uos a ienssa · Franchs

23     debella capte nenssa · Sen puo

24     sch en aisom nen ten · Ecil su

25     fran lotur men · Qui fan per

61rB

01     fol aten denssa · Ans de peccat

02     pene denssa ·

03     MAis eu auia credenssa · Tant

04     cant amei folla men · En aisso

05     com uai disen · Ben finis qui

06     mal comenssa · Per queu auia

07     ente(n)de(n)sa · Que per pro ar mo(n)

08     talen · Mag sez mal comen sa

09     men · Mas puois conug apres

10     sensa · Que toz temps magra

11     ESim de graz dar g tenenssa

12     iurenssa · Car mi els gazagna

13     eplus gen · Qui dona caicel qui

14     pren · Siprez na niben uole(n)s

15     sa · Mas uolz es en uilenssa ·

16     Uostra fars e enien · Com uos

17     sol dar er uos uen · Mas lais

18     men queu ai sa benssa · De mal

19     dir et este nessa ·

20     NAimans al uostre sen · Et en

21     toz temps essa men · Mitench

22     damar quen par uenssa ·

23     En faz mais pauch uos

24     agenssa ·

FqMar 155.11 (N 36)         

25     Fol quet .

61vA

01     IAnos cug hom queu cam

02     ge maschansos · Pos nos ca

03     m ia mos cors nimarazos · Q(ue)

04     sim iauzis damor ieu men la

05     uzera · Mas quien mentis no

06     m seria nuls pros ; Ca tressim

07     ten conse sol enbalança · Des

08     esperatz abal ques des peran

09     za · Pero nom uol deltot lais

10     sar morir · Per so quem pues

11     ca plus souen ausir ·

12     MAs er esso cant non cug i ei que

13     fos · Quen soi tornatz de mi me-

14     z eis gilos · Con tra mi donz que

15     u non lacor teiera · Mastot con

16     seil cas amor siabos · Nai assaga-

17     t epos ren no menança · Tot li

18     farai de desamar sem blança · Ai

19     las cai dig ian cui lauieu morir ·

20     Edoncs oi mais iasap tot mon

21     ar bir ·

22     DOnp nesperanse paor ai de uos ;

23     Ar men conort et ar en soi doptos ·

24     Per ol paors tem co apo derera ·

25     Mas un conort ai da mor assazos ·

61vB

01     Cabtal poder mimostra sacon

02     dança · Que plus nom pot mo

03     strar de mala nança · Efai es fors

04     qui pot ensens sofrir · Ire po

05     der de cels quel uol de lir ;

06     Si nonfos ques

07     EGranz meillu razos · Es de tort

08     fag cant hom nes hobli dos · Ia

09     mais amors atal tort nom me

10     nera · Siga podes tornar de sa

11     moros ; Pero leus cors tol manta

12     bonanansa · En ueg faillir manz

13     per que nai doptança · Q(ue)lfalli

14     men dautrutai(n)g com semir · Per

15     so com gart simeseis defaillir ·

16     DOnpna bem uei

17     que nom ual ochaizos · Camors

18     non uol queuian si engignos ·

19     Merce uos clam que nomen lais

20     en quera · Tant es mos cors de

21     uostra mor coicos · Uolt ses sius

22     platz con plir lade uinança · Com

23     di queu ai dautra mor benenan

24     ça · Equeus pogues cuberta menz

25     iauzir · Elbrutz uen gues de lai

62rA

01     on sol uenir ·

02     NAponça tal esfors fas p(er)uos · Car

03     era chant enai nuilla legrança ;

04     Quel morz de mon seigner mi

05     des enança · Que uos sabez qu-

06     el solia chauzar · Cui de ui hom

07     honrar ni enantir ;

FqMar 155.15 (N 37)         

08     Fol quet .

09     HUei mais noi conosc razos ·

10     Abque nos puescam cobri

11     r · Si ia dieu uolem ser uir · Po

12     stant enquer nostre pron · Qu

13     e son dan enuolc sofrir · Quel

14     sepulcre per deo primera me

15     n · et er sofre ques paignas uai

16     per den · Per socar lai trobauam

17     ochaizon · Massai siuals no ce

18     mem mar niuen · Las co nos pot

19     plus fort auer somos · Sidonz

20     non fos tornatz morir per nos ·

21     DEsi meseis nos fes don ;

22     Cant uenc nostres torz delir ·

23     Efetz sosai agrazir · Cant sin det

24     per res em son · Doncs qui uol

25     uiuran morir · Edon per dieu

62rB

01     sauidela prezen · Quela donet

02     ela rendet moren · Catresi deu

03     hom morir non sap con · Acamal

04     uiu qui non aes pauen · Quel no

05     stre uiure don em cobeitos · S

06     bem ques mals et aquel mori

07     r bos ;

08     QUiatz en cal error son · Las genz

09     nique poirandir · Quel cors

10     com non pot gan dir ; De mort

11     per auer queidon · Uol quecs

12     gardar eblandir · Edelarma

13     non anuill espauen ; Que pot

14     gardar de mort ede tur men ·

15     Per quecs de cor sieu dic uertat

16     onon · Epueis aura dan nar m-

17     eillor talen · Eia noigart sabri

18     eira niulls hom pros · Sol que

19     comenz que dieus es piatos ;

20     COr sauals pot

21     nauer bon · Dai tan poira seguar

22     nir · Que lals pot dieus tot con-

23     plir · Enostre reis daragon ; Q(ue)l

24     non cre saubes faillir · An uill

25     home quei an ab cor ualen · Tan

62vA

01     pauc uezem quel fail alautra g

02     en · Non deu adieu ges far peiu

03     razon · Quel lonrara sil seru ho

04     n rada men · Coian sil uol ner

05     coronaz saios · Osus el ciel us nol

06     faill da questz dos ;

07     EIa non pretz fol resson · Lorreis

08     castellans nis uir · Per per dre

09     canz deu grasir · Adieu quel mo

10     strel somon · Quen lui siuol ena(n)

11     tir · Ecautres fors ses dieuz tor

12     ne nien · Caissi ualra sos bons p-

13     retz per un cen · Sia cueill dieu

14     oimais aconpaignon · Quel no(n)

15     uolren mes re conoisse men ;

16     Sol que uas dieu non sia or go

17     illos · Mout es sos pretz honratz

18     en en ueios ·

19     UIda eprez com uol de follagen ·

20     On plus aut son deissen leugiei

21     ramen · Bas tis cam doncs en fer

22     ma pezazon · El pretz qes ten ca

23     nt lautre uan cagen ; Que totz

24     sos pretz sos gautz esos laus fos ;

25     Enpensar fort cant adieus fag

26     per nos ;

62vB

01     BEls aymanz dieu uezem que

02     us aten · Tan que uos uolgas ai

03     gnar franchamen · Con rat uos

04     ten tant que ami sabbon · Nol

05     fasas doncs camgar son bon ta

06     len · Anz camias uos que mais

07     ual per un dos · Com safraigna

08     nz que for satz caia ios ·

FqMar 155.27 (N 38)         

09     Fol quet .

10     UNs uolers outra cuidatz · Ses

11     ins emon cor aders · Pero no(n)

12     diz mos espers · Iapues ques

13     acabatz · Tan aut ses enpenz · Ni

14     no mau treia mos senz · Queu

15     sia des esperatz · Eson aissi mita

16     datz · Que nom des es per · Niaus

17     es perança uer ;

18     CAr tant mes en aut puiatz · U

19     as ques petitz mos poders · Per

20     om castia temers · Car aitals ar

21     dimenz fatz · Noz amantas genz ·

22     Mas dun conort son iauzenz ·

23     Quem uen de ues lautre latz ·

24     Emo stram cumelitaz · Latant

25     enpoder · Que bes men pot es

26     chazer ·

63rA

01     Ant ies mos cors pauçatz · Que

02     l me son iam sembla uers · Cai

03     tals maltratz es lezers · Perosi

04     sai ques uertatz · Que bons at

05     urs uenz · Per queus prec do

06     (m)pna ualenz · Que sol daitant

07     miso fratz · Epueis serai gen p

08     agatz · Quem laisses uoler · lo

09     gaug queu dezir uezer ·

10     BEm paret nesietaz · Etrop so

11     brardiz uolers · Cant sola me

12     nt us uezers · Mac deseubut ta(n)

13     iuatz · Ques con dudamenz · Mi

14     uenc alcor us talenz · Tal don

15     fui enamoratz · Mas pueis est

16     an fort doblatz · Que matin

17     esser · Mifai dousamen doler ·

18     CAr aissi chantar

19     nom platz · Simen ualgues e-

20     steners · steners · Pero laissars non cale

21     rs · Men fora iois esolatz · Oim

22     ais pos nesnienz · Len perairi

23     z cui iouenz · Apuiat els auso

24     rs gratz · Esil cors non fos for

25     satz · Ieu fera saber · Com fols

26     siuol dechazer ·

27     ADouça res couinenz · Uencau

63rB

01     os himelitatz · Pos nuill autre

02     ioi nom plaz nidautre uoler ·

03     Non ai engien nisaber ·

04     QUe tant sospirs naigitaz · Per

05     quel iorn elser · Pert sospiran

06     mon poder ;

FqMar 155.13 (N 39)         

07     Fol quet .

08     MErauil me com pot nuls

09     hom chantar · Si con ieu fas

10     per lei quem fai doler · Que

11     ma chansos non posc apareillar ·

12     Dos motz calters nom lais ma

13     riz chazer · Car nonsoi lai on

14     estai sos cors genz · Donz epla

15     zens · Que mauci deziran · E

16     nom pot far morir tan fina

17     man ·

18     ACar non puesc nuilla ren tant

19     amar · Ges salei platz non deu

20     mamort uoler · Canc pueis

21     laui non puesc alren pensar ·

22     Mas con pogues far edir plazer ·

23     Et es ben dretz cal laus dels co

24     noissenz · Es plus ualenz · Per

25     queu nam mais lafan · Dellei s(er)

26     uir que dautra uer ioi gran ·

27     MAs ieu non laus

63vA

01     mon messagen uiar · Nita(n)t

02     dar dit non ai qieu lan uezer ·

03     Enono lais mas car uoil far cu

04     i dar · Als fals deius caillors an

05     mon esper · Perol dezirs mes

06     ades plus plazenz · Esl pen same

07     nz · Car ieu uol sui de nan · Ma

08     nz ionz aclis per far tot son

09     co man ;

10     LO mal quien trac nom pot de

11     s conor tar · Tant la fai pretz

12     sobre totas ualer · Ninegus

13     hom non lapot trop lauzar ·

14     Dieus don quil uoillo melita

15     ç auer · Si con en leis es pro e

16     ze iouenz · beutatz e senz · Canc

17     dopna non ac tan · Doncs cal tort nai se nullautra no(n)blan ·

18     BElla donpna tant

19     uos am eus tenc car · Que

20     mantas uez lo iorn nom pos

21     c tener · Caz una part non a

22     n totz sols plorar ; si queu no

23     m puesc duna pessa mouer ;

24     Tal paor ai nom uailla chau

25     zimenz · Car plus meuenz ·

26     Uostra mor sos piran ; Queu

27     non sai dir nire trairen cha

63vB

01     n tan ·

02     QUieu guirenz · Plus uos am

03     ses enian · Non fes yseus son

04     bon amic tristan ·

FqMar 155.6 (N 40)         

05     Fol quet .

06     EN chantan uolgra mon

07     frem cor des cobrir · Lion

08     magrobs que fos saubuz mos ·

09     uers · Mas per dreit gaug ai

10     per dut mon saber · Per cai pa

11     or que noi posca uenir · Cus

12     nouels iois encui ai mespera

13     nça · Uol que mos canz sia per

14     leis es ders · Epos liplatz queu

15     enanz saualor · Emon chantar

16     deinauer gran lauzor · Car sos

17     pretz uol mot saui lauzador ·

18     PEr que nom par

19     queu pogues deuizir · Son cor

20     tes pretz car tant aut es aders ·

21     Que ren non diz que nom se

22     m ble plazer · Eta enlei tan de

23     tot ben adir · Que sofraita men

24     fai trop daon dança · Per qui

25     eu men lais que ges nom sem

26     bla uers · Que ia pogues retrai

27     re sas lauçors · Car debon pretz

64rA

01     atraiat lomeillor · Edels am

02     anz loplus fin amador ·

03     CAr anc noill dis tant tem uas

04     lei faillir · Con ses enlei aturaz

05     mos uolers · Mas dar enan no

06     mocal plus temer · Queu sai q(ue)

07     focs sabaissa per cobrir · Eldieus

08     damor am nafrat detallança ·

09     Don nom ten pron soiornars

10     na iazers · Queu ai laissatz per

11     lei cui ieu ador · Tal que mafa

12     g gran ben egran honor · Mas be

13     n deu hom camiar bon per

14     meillor ;

15     EDoncs pos ieu non ai mas lode

16     zir · Nonai doncs promout es

17     granz mos poders · Siuals dai

18     tan men adonat lezer · Edoncs

19     per quem uol deplus enardir ·

20     Mas siei bel oil esa guaia sembl

21     ança · Don pais mos oilz tant

22     magra daluezers · Nais dun co

23     nort tal que mou defollor · Ca

24     des mes uis quem uoilla dar

25     samor · Can uolu uas mi sos oi

26     lz ples de dousor ·

27     EDoncs donpna pos mais non p

64rB

01     osc sofrir · Los mals queu trac

02     per uos matis esers · Merce na

03     iaz quel mon non a auer · Que

04     senes uos mipogues enriquir ;

05     Ecar nous uei souen ai gran do

06     ptanca · Que nous mifaiso bli

07     dars non calers · Mas ieu que

08     sen lapene ladolor · Nous oblit

09     ges anz itenc noeg eio(n)r · Los

10     oilz del cor si que nols uir

11     aillor

FqMar 155.7 (N 41)         

12     Fol quet .

13     CHantar mitornad asfan · Ca

14     nt misouen denbaral · Ep

15     os damor plus nom cal ; Non sai

16     con nide cui chan · Mas quecs

17     de manda chanzo · Enoll cal del

18     larazon · Catres si mes obs lafas

19     sa · Denueu con los mos elson ·

20     Epos forsatz ses damor · Chant

21     per deute de seignor · Pero er

22     mon chanz cabalos · Si non es ao

23     ls nibons ·

24     HAmador son dun semblan · Elric

25     cobe autre tal · Cab des abdolor

26     mortal · Mer malor ioi on mais

27     an · Quen loc defenestra son · Q(ue)s

64vA

01     merma som ia pon on plus

02     pren quecs soque cassa · Plus

03     adesegro caisson · Per quieu te

04     nc sel per meillor · Que reini

05     enpera dor · Caisels mals aue

06     nz amdos · Que uenson plus

07     dels baro ·

08     BOn fora son pretz estan · Dieus

09     consiniben comal · Mas sopre

10     zm que nou ual · Eson prote

11     n hom adan · Per queu non a

12     us uostre pron · Dir chantan

13     que non sabon · Alsegle nicre

14     que plassa · Quel digua rem

15     simal non · Mas pero lades ho

16     nor · Puesc dir sil turc entre

17     lor · Son uencut nibaissat ios ·

18     Postut uencut uen connos ·

19     BEnz uenson pos

20     nuil deman · Non fan delanc

21     ta mortal ; Esinos fossam lial ·

22     Tor neranz ad honor gran · Cus

23     cortes gienz de dieu fon · Que

24     ric trobesson per don · Que son

25     plus freol deglassa · Som deste

26     nensals somon · Mas con que

27     ren ablauzor · Nadieu pres en

64vB

01     sonlabor · Manz qeia confessios ;

02     Nolplagra sa conon fos ·

03     DOn nostre baron que fan · Nil

04     reis engles cui dieus sal · Cui

05     dauer fag sonior nal · Mout

06     iaura lag engan · Siafag lam-

07     essien · Et autre fai lapreiczon ;

08     Quen len peraires per cassa · Con

09     dieus cobres sareion · Que pre

10     miers cre que socor · Sidieus

11     lirent sahonor · Ben taig tanc

12     es rics lodos · Caitals sialguaz

13     ar dos ;

14     NAimanz mout misap bon · E

15     mout en pretz mais ualor · Ca

16     ben baral mon seignor · Es mor

17     tz pretz emessios · Aissi con anc

18     ren non fos ;

FqMar 155.20 (N 42)         

19     Fol quet

20     SIconsil que estan greuiatz ;

21     Delmal que non sen dolor ·

22     Non sent ira netri stor · Degui

23     zan soi oblidatz · Car tan sobre

24     pueial danz · Que mon cor no

25     n pot pensar · Ninuls hom tro

26     al proar ; Non pot saber con

27     es granz · Den baral lomieu sei

65rA

01     gnor · Per que ser chant ori o

02     plor · Nomo pres plus que

03     fer enanz ;

04     QUi eu mi pes sisoi enchantatz ·

05     Ofison · Casutz en error · Cant

06     non trop sagra(n) ualor · Caissi

07     nosteni honratz · Queissa menz

08     con lay manz · Tiral fer elfai le

09     uar · Faziel manz cors dreissar ·

10     Uas pretz forsatz epesanz · Equi

11     pretz egaug et honor · Senz lar

12     geza astre ricor · Nos atot pau

13     c uol nostre nanz ;

14     ACanz na des eretatz · Que t

15     ut erron ric ensamor · Ecanz

16     enmorirol ior · Quel fon m

17     ortz esuteratz · Que nun sol

18     non uist mors tanz · Neus cel

19     que lauzien nomar · Naten

20     dien en acaptar · Tant era sos

21     pretz presantz · Caissi saupfar

22     sonom ausor · De pauc gran

23     edegran maior · Tro nol poc

24     en claure garanz ·

25     ET ancur fost plus primatz ·

26     Faillist aguiça deflor · Echan

27     t hom laue gensor · Adoncs il

65rB

01     chai plus matz · Mas dieu nos

02     mostrab semblanz · Que sol

03     lui deuem amar elchaitiu se

04     glazirar · On pessam con uia

05     nanz · Cautre pretz tornem

06     des honor · Etot autre sen en

07     follor · Mas de cels ques fan

08     sos comanz ·

09     BEl seigner dieus cui non platz

10     Mort de neguns peçaor · Anz

11     per ausire lalor · Sofrist uos

12     lauostren patz · Fatz los lai

13     uiurab los sanz · Pos sai nol

14     uol guest laissar · Edei gnel los

15     uos pre gar · Uerge que pre

16     gas per manz · Uostre fil per

17     quel socor · Ques peran san

18     tut limeillor · Els uostres ca

19     rs precs merce ianz ·

20     SEigner merauillas granz · Es

21     car de uos pusc chantar · Ar

22     can miels degra plorar · Pero

23     cant plor en pensanz · Per q

24     ue ben leu ment troba dor ·

25     Dirande uos mais delauzor ·

26     Quez ieu quen degra dir .M.

27     tanz ·

65vA

FqMar 155.2 (N 43)         

01     Fol quet

02     APauc de chantar nom re

03     cre · Per enoi dels lauze

04     nia dors · Mas forsa damor

05     men rete · Qui nom laissa u

06     irar aillors · Tan son dels ben

07     amanz laflors · Asim te · Am-

08     ors pres el fre · Que dalre n-

09     om soue · Mas dellei ser uir

10     aior nal · Caissim pes cofas

11     sollial ·

12     EDoncs sieu fas so ques conue ·

13     Esab ben midonz et amors ·

14     Car qui pot amar miels de

15     be · Per dreg mes eschai la

16     lauzor · Ben ben deu escazer

17     honors · Queu enre · Uas lei

18     nom malme · Mas car licla

19     m merce · Quem des so que

20     me plus coral · pot eser ques

21     so teigna mal ;

22     EEcant mi paraula nim ue · M

23     e sail alcor laresplandors · De

24     ls belz olz edel douzale ; Mi

25     uen mesclamenz lassa bors ·

26     si quen labocam nais douzo

27     rs · Per queu cre · Econosc q(ue)l

28     be · Queu dic non ai de me ·

65vB

01     Anz mieis de samor natu

02     ral · Que ma inz elcor pres

03     ostal ·

04     DOncs son ben fols car nom

05     recre · Damar leis que be

06     m par follors · Pos autre bes

07     nom nesue · Euei cades creis

08     madolors · Que me sol afa

09     g tot son cors · Per mafe ·

10     Mielz ma ue · Que per leis

11     sofeira iase · Mon dan sitot

12     aleis non cal · Cautram des

13     samor per cabal ·

14     EPos aquil ioi mimante · Sim

15     fezes aitant desocors · Quem

16     deignes retener abse · Gar

17     datz sieu fora dels ausors ·

18     Quesos rics prez esaualors ·

19     Creis eme · Meillura eue · Ab

20     sol quil agues lomile · Dela

21     dolor fere mor tal · Nos ag

22     ram partit per egal ;

23     PEro sil clamarai merce · Del

24     dan quil mefai edel mal ·

25     Pos nuil autra mor nomi

26     ual

66rA

 ArnMar 30.3 (N 44)        

Arnaut d(e)meru eil ;

01     ^M^AIssi cum cel

02     cama enon

03     es amaz · Ai

04     eu faiz quai

05     amaz long

06     a men · Enu(n)

07     sol luoch eges no men repen ·

08     Ainz la uoil mais amar des

09     es peraz · Que dal tre auer to

10     tas mauolentaz · Ecar eu la(m)

11     fina men . ses enzan · Ecrei

12     que ual tant per queu non

13     aurai dan ;

14     AUzit aidir per queu sui co

15     nortaz · Car qui ben serf bo

16     n gere don aten · Pur quel

17     seruir sia en loch ualen · Q

18     uen cussi moult miels gier

19     donaz · Per queu mi sui del

20     tot auos donaz · Bella dom

21     na que dal non ai talan · Mas

22     de ser uir uostre cor ben es

23     tan ·

24     MIelz queu nondic uos prech

25     que men ten daz · Que mais

26     uos am que non aus far p

27     ar uen · Que nomen lais m

66rB

01     ais per dreit espauen · Que

02     siem fazia de uos plus pri

03     uaz · Cum diria queu nere

04     en amoraz · Pero uer es que

05     ren non am mais tan · Masen

06     dreit uos non aus far scem

07     blan ·

08     UOs ualez tan queu crei que

09     sap çaz · Qui miels ama sipre

10     ga plus te men · Equalch pre

11     ch ades ardimen · Bella dom

12     na ça aquel non creiaz · Cab

13     enganua sies engan naz · Mas

14     en sui cel que te men mor a

15     man · Per quei non aus pre

16     gar mais enchan tan ·

17     SOuen mauen lanuit cansui

18     col zaz · Queu sui abuos per

19     scem blan en dor men · Adonc

20     estai enatn richs chausi men ·

21     Canon uol ria esser risedaz ·

22     Sol quem dures aquel plai

23     sen pensiaz · Ecan reueil cuig

24     morir desiran · Per queu uol

25     gria dor mir au an ·

MoMont 305.4 (N 45)         

26     Arnaut de meru eil

27     AIssi con cel com mena al

66vA

01     iui emen · E es per pauch de

02     forfait acusaz · E en la cort

03     no nes gaires amaz · Epoiri

04     a ben estor zer fugen · mas ta(n)

05     sen sab apauch defailli men ·

06     Non uoill fugir · Mas uai sen

07     lai doptos · Al tressi ma amo

08     rs en tal luoch mes · Don no(m)

09     uaill dretz nilaus clamar

10     mer ces · Nidel fugir non

11     soi ges pode ros ·

12     BOna domna sieu fos leial

13     men · En uostra cort man te

14     guz ni iuzaz · Lotorz queus

15     ei fora dreiz apellaz · Queu

16     men puois ben es dir per sa

17     gra men · Donch con tra mi

18     non auez nul garen · Queu

19     anch faillis domna cor tesa

20     epros · Mas car uos am etot

21     can de uos es · Ecar nausdir

22     en mais ries loes grans bes ·

23     Ues toz los troz domna que

24     u ai ues uos ·

25     PEr aital tort mepodez lon

26     ga men · Gran mal uoler do

27     mna mas ben sap chaz · Que

66vB

01     per ben dir uoill trop ma

02     is que per daz · Qem gazai

03     gnes uilan nimal des sen · Car

04     damor som tuit sei fait au

05     nien · Epos hom es uilans ne

06     onoios · Puis en amar non

07     aren dra nices · Amar pot

08     el mas damor non ages · Sil

09     l fait eill dit tuit non su(n)t

10     amo ros ·

11     BEn fai amors aon rar fina

12     men · Quel mon non es tan

13     richa poestaz · Que nofai ch

14     a totas sas uolom taz · Etot

15     can fa trop bon eplacen · Ede

16     us fezi moult grand en sei

17     gna men · Cant uolch que

18     tot fos mesura erazos · Sen

19     afol daz sol que amors pla

20     gues · Epora ges noi des ren

21     ni tol gues · Pos fina amors

22     se me tria en amb dos ·

ArnMar 30.17 (N 46)         

23     Arnaut de merueil .

24     LEn seigna ment elprez e

25     laualors · De uos domna

26     cui soplei noit e dia · Massi

27     mon cors duch debella pari

67rA

01     a · Cum plus midol em cha(n)t

02     emes baudia · Car amors

03     mostram tant son poders ·

04     Ues mitot sol cui troba plus

05     leial · No ual es fors con tra

06     lei nisa bers ·

07     EDonch domna ualem uost

08     re socors · Euen cauos mer

09     ces ecortesia · Ainz quel tale

10     nt nel desir maucia · Deuo

11     stre cors gent quel mont

12     ostei · Cal uostra laus dir m-

13     essofran lezers · Car estant

14     richs uostre prez etant ua

15     l · Sobrels meillors epauzat

16     et ers ·

17     DOmna nostrei uos et eu et amo

18     rs · Sa ben tut sol ses autra

19     garentia · Quals folcouent

20     nos tang que plus uos dia ;

21     Mas uostre soi eper uostre m

22     autrei · Si es mon cor en uos

23     ioint et aers · Defina mors

24     ed(e)de sir coral · Quen autra pa

25     rt non es ferm mon uolers ·

26     DOmna ualenz ·

27     abauinenz lau dors · Que de

67rB

01     moncors no teing mas laba

02     lia · Deuos lo teng dont tot

03     lo mond seria · Siella era me

04     us ecar souent nos nei · Lai

05     onuos es contrasta mel te m-

06     ers ; Car en mon cor eu uos fa

07     i cho nai tal · Com eraz lai al

08     plus plasen ueders ;

09     DOmnais plazers graçisc elas

10     onors · Egra zirai tot temps si

11     tant uiuia · Sitant sofrez q

12     uen bon respeit estia · Puois

13     auos plaz ben sai que far o

14     dei · Mas sieu imor quem ual

15     mos bons espers · Sieu breu

16     demi plus coral ment nios

17     cal · Des esperar me fara mo

18     n calers ·

ArnMar 30.22 (N 47)         

19     Arnaut de meru eil .

20     SIcum lipeis an enlaiga lor

21     uida · Laien çoi etuz temps

22     laurai · Qua mors mafait en

23     tal domna chausir · Don uiu

24     gauzens sol del desir que nai ·

25     Tant es ualens que cant bien

26     men conssir · Manais orgoil

27     em creis humilitaz · Mas sim

67vA

01     eszont amors ezois amb dos ·

02     Que ren noi perd mesura

03     nirazos ;

04     TUt altre zoi des conos eobli

05     da · Qui uei seucors coint

06     ecortes egai · Quen gissi sap

07     dauinent far edir · Apur p

08     laiser tut ço quil dis nifai ·

09     Com n(on) puet dir mal senes m

10     entir · Quen lei esprez ono

11     r sen ebel taz · Ese non ua

12     l seu zent cors amoros · Am-

13     or natort que men fai en

14     ue zos ;

15     BOna domna de tut bon ai

16     ps conplida · Tant es ualen

17     z par lameior quen sai · Ma

18     is am de uos lotalent el desi

19     r · Que daltra auer tut çoca

20     drud sescai · De tant nai pro

21     car tem el plus faillir · Epero

22     non sui del tut des esperaz ·

23     Quen mant cort ai uist ma

24     inte saisos · Paubre enrichir

25     ereceure gent dos ·

26     UEr lopais pros domna et eser

27     nida · Re paus mos oil ol uost

67vB

01     re cors estai · Ecan deuos p

02     lus pres non pois carir · Tei

03     gn uos el cors ades conssir ez

04     ai · Uostre biels cors corteis

05     quem fai lan guir · El zent

06     par lar el de port elsolaz · Lo

07     prez elsen ela bel tat de uos ·

08     Don pois uos uinon fui hanc

09     oblidos ·

10     DOmna cui prez ezois ezoue

11     nt guida · Ianom amez tut

12     temps uos amerai · Camor lo

13     uol uer cui nom pos gan dir ·

14     Ecar conois queu aifin cors

15     uerai · Mostram de uos de

16     tal guisa çausir · Penssant u

17     os bais ema nei et embraz ·

18     Et aquest donei mes dolz e

19     car ebos · Neno mel poue dar

20     neguns zelos ·

ArnMar 30.23 (N 48)         

21     Arnaut de meru eil

22     SIm destregnez · Domna u

23     os et amors · Camar non

24     aus neno men puois astraire ·

25     Lun men cauce laltrem faire ma

26     ner · lun me(n) ardis (et) lautrem fai temer · Preiar non aus per in

27     tend dechau thir · Mas sicum

68rA

01     cel que nau fraz per morir ·

02     Sab que mors es epero sis

03     combat · Uos clam merce · Ab

04     cor des esperat ·

05     BOna domna para ges ericho

06     rs · Com plus alt es ede mai

07     or afaire · Dei mais enssi

08     humilitat auer · Car ab or

09     guoil non puot bon prez

10     caber · Que gen nol sapab

11     chaussimen cobrir · Epuois

12     nom pos de uos amar sofri

13     r · Merces uos clam per uos

14     humili tat · Cab uos trobes

15     cal que pie tat ;

16     NOmi u<...> ges uostra fina lau

17     xor · Canc nola puoit un io

18     rn plus in antraire · Puois a

19     inic uos ui hac losen elsa

20     ber ; El uostre prez cresser

21     amon poder ; Quen maint

22     bon luocs laidit efat audir ;

23     Eseus plages quem degnas

24     ses gradir · Nous querera p

25     lus deuostra amistat ; Epuo

26     is chauthira per agier don

27     lo grat ;

68rB

01     TUz los for faiz etotas lacla

02     mor · Quem podez rancur

03     rar nire traire · Es car maus

04     saz abellir eplaxer · Mais dal

05     traren queu hanc poges ue

06     der · Altre caison domna no

07     m sabes dir · Mas car uos sap

08     conoisser eçausir · Per lame

09     ior et amais debeltat · Ue .

10     es tot lotort enque maues

11     trobat ·

12     UOstre gent cors euostra fres

13     ca color · Eldolz esgard pl-

14     aisenz quesabez faire · Uos

15     fai tant desirar euoler · Qu

16     e us am ades com plus me

17     des esper · Essi follei car no

18     men sai par tir · Mas cant eu

19     pens cals es quem fai lan gir ;

20     Conssir lonor et hoblid lafol

21     dat · Esui mon sen esseug

22     mauo lontat ·

ArnMar 30.15 (N 49)         

23     Arnaut de meru eil

24     LA francha capte nença · Q

25     ueu no pois oblidar · El do

26     ls ris eles gar · El scemblan q

27     ue us uifar · Mifan domna

68vA

01     ualent · Meillor queu non aus

02     dir · Dins del cors conssirar ·

03     Esse per mi nouos uenz · Amo

04     rs echausi menz · Tem que

05     mera morir ·

06     SEns geins esens faillença · Uos

07     am esens cor uar · Al plus com

08     pot penssar ; De tant uos pois

09     forssar · Par uostre mandam

10     ent · Hai domna cui desir · Eco

11     noissez no uos par · Quisia fal

12     limenz ; Car uos soi bien uo

13     lenz · Sofrez ma quest faillir ·

14     TAnt es degran ualen

15     ça · Mais uos am ab cor clar · Se

16     ns pro merces clamar · Caba

17     utra gada gnar · El uostre e

18     n sei gna menz · Pois no me

19     pois partir · Fassa uoshumilia

20     r · Siquel uostre cors genz ·

21     Amoros epla genz · Sinom u

22     ol no madir ·

23     DOmna per gran temença · Ta

24     nt uos am euos teign car · Non

25     uos aus asters pre iar · Mas p

26     lus fai ab honrar · Uns paubres

27     auinenz · Qui sab honor grasi

68vB

01     r · Els bens damor celar · Cu

02     ns richis des conoissenz · Cui

03     par que totas genz · Lo de ia

04     m hobe dir ·

05     PLus noi ai depli uença · Nipois

06     rason trobar · Don maus asse

07     gurar · Que iam deg nez am

08     ar · Mas dig mos ferms tale

09     nz · Car porria uenir · Nom

10     dei desperar · Que tals es pau

11     ch manenz · Cui fai astros es

12     senz · Agran richor uenir ·

13     SEnoes sens faillir ;

14     Com plus aus dem andar · Cor

15     tes faiz auinenz · Dereis odau

16     tras genz · Louostre uei che

17     usir ·

ArnMar 30.19 (N 50)         

18     Arnaut de meru eil

19     MOult eran dolz mei cosir ·

20     Esses tot mari ment · Qua

21     n labella ablocor gent · Humi

22     ls francha debon aire · Medis

23     dessamor estraire · Don eu no

24     n pois partir ; Ecar il nom re

25     te · Noli aus clamar merce · T

26     ot solaz messon estrain · Puois

27     delei iois messo frain ·

69rA

01     DOmna seus plages sofrir ·

02     Per uostre chausi ment · Uo

03     stre prez cars humil ment ·

04     Mer ciam confins amaire · U

05     os am ses mon cor re traire ·

06     En luoch dautra iauzir · Uos

07     no costera ren · Emifara gran

08     ben · Quel mala tes quant se

09     plain · Si noi ual sisere fra

10     in ·

11     DOl sa domna cui desir · Per

12     uostre enseigna ment · Uo

13     stre bel acuilli ment · Nom

14     uedez quem solez faire · De

15     plus no us aus pre gar gair

16     e · Tant soi espauen taz · Car

17     es detan richs plaz · Mas oui

18     dis retraz · Quen trel cor al

19     amador · Nul parages arich

20     or ·

21     ESeigna ment ebeutat · Fran

22     chessa e dolz par lar · Gen ac

23     uillir ab hon rar · Cor te sa

24     egaia sceblanssa · Uos fan sob

25     autres hon ranssa · Per que

26     iois esolaz · Que uiu en uos

27     enais · Ues qualque biais · E

69rB

01     no mofai dir amors · Mas ue

02     ra uostra richors ·

03     TAnt es per tot essauçat · Uost

04     re prez richis ecar · Tem que

05     noi ual mos laudar · Pero bi

06     en sai ses doptansa · Se tot ses

07     plenalabalan sa · Que met p

08     lus delun laz · Sol un gran p

09     esa mais · Uers cella part lo

10     fais · En tre sei cres uostre h

11     onors · Quant hom plus en

12     di de lau sors ·

13     FRan ches qui ques biais · Ni

14     depro eça selais · Enuos esp

15     rez eua lors · Gauz solaz et

16     amors ·

ArnTint 34.1 (N 51)         

17     Arnaut de merueil

18     ENes mai et en conssirer ·

19     Esta et engran pen sam

20     en · Es mos cor et en gran de

21     sirer · Al ques per foldat oper

22     sen · Car lei que plus am ede

23     sir · Non aus motalen desco

24     brir · Ni altre amor non pois

25     uoler ·

26     AMor mifai gran destor ber ·

27     Eper amor mair souen · Car

69vA

01     noma pres asol dader · La

02     mor que desir et aten · Q

03     uem fai sospirar elanguir ·

04     Car tut quam uei nipos au

05     sir · Non desir tant cum lei

06     tener ·

07     MEsura mou maiut en cum

08     brer · Em dona trop enseig

09     na men · Per queu latem qu

10     eu nol en quer · Lo seu en noi

11     ni falli men · Oque nom de

12     gnes acuillir · Que tal paor

13     aide fallir · Non aus mon

14     prech far saber ;

15     TAnt airichs talant eluger ·

16     Euau uas leiplen dar dim

17     en · El dich son uerais et en

18     ter · Que cuig re traire en

19     cort ualen · Mas can la uei re

20     n noil sai dir ; Ainz pens qu

21     e mels me sufrir · Cauzir

22     greu moz quem desper ·

23     LAs per quei pert rich ioi p

24     lener · Uerai car anch non fe

25     z falli men · Ami non ten dan

26     lausenger · Nihom en mon

27     dan non enten · Ni eu non m

69vB

01     or ninon puis garir · Tant

02     messa greu pena sufrir · La

03     mor queu pert per trop te

04     mer ·

05     SE lioill que su(n)t plasen ter ·

06     Ela chiera fresca riçen · Elfi

07     n com çe drei tu rer · Queu

08     ues mi non se sten · Nessai qu

09     e puosca deuenir · Que tot

10     bes mes greu ad ausir · Semi

11     non gieta de non caler ·

12     UAi dilim gent

13     franch messager · Si plau qu

14     em pren ia en chaussi men ·

15     Eparla bel diz al sabrer · E

16     si ta coill tor na coren · Que

17     tui poi mielz ça de uiser · Ço

18     queu non puochs la adenplir ·

19     Tro per autres ne sab cauer ;

20     ESil plai quem

21     deigna acullir · Zatornal ioi

22     queu tant desir · Tost ab qu

23     em zet de non caler · Mas sino

24     m deigna acuillir · Lo descono

25     rt nom tor nez adir · Queu no

26     l uoil auzir nisaber ·

ArnMar 30.1 (N 52)         

27     Arnaut de meru eil .

70rA

01     AGran honor uiu cui iois

02     es cobitz · Quida qui mou

03     cortezi esolatz · En seigna me

04     nz fran queze mezura · Eco

05     r damar et esfors deser uir ·

06     Echauzimen saber econoisse

07     nza · Egen parlar et auinen

08     respos · Etotz bos aibs per co

09     m es gais epros ·

10     TOstenps er iois per mi coiitz

11     eseruitz · De mon poder car

12     tengutz et onratz · Mesperan

13     ça aimes en auentura · Mas

14     car tancart uas lei cui plus

15     desir · Nai emon cor uergoig

16     na etemença · Nomen rason

17     car nomen ual rasos · Mas ch

18     auzi mens emerces eper dos ·

19     BOna dompna cui

20     iois epretz esguiz · Esgart

21     mon cor lauost(r)u melitaz · E

22     si trobatz uas mi nuilla faus

23     ura · Ial uostre cors nous en

24     puesc plus carzir · Nom fass

25     atz pueis de null ioi mante

26     nença · Quel don quem des

27     don pueis fui amoros · Es cris

70rB

01     el cor don pueis fui denian

02     blos ;

03     UOs on queu an locor elespiri

04     tz · Ses del uostre seignoriu a

05     utreiatz · Esa uos platz nom gi

06     tes anon cura · Que sol daitan

07     mipodes enriquir · Sufretz

08     queus am esitot nousagença ·

09     Non puesc esser de mon cor

10     poderos · Que nous am mais

11     nemi niren canc fos ·

12     SAr uos enquier ben ifatz qu

13     e arditz · Mais atot ionrtz do

14     bla mauolontatz · De ben am

15     ar et es mer emeillura · Len

16     gien camors sol as autres par

17     tir · Lor uatolen car ico nois

18     faillença · Edona mi que son

19     franc fis ebos · Questiers dom

20     pna non auzera mar uos ·

21     MOn gen con quis

22     dieus uos det conoissença · Et

23     tot bos aibs per ques tan en

24     ueios · Efis ecars uostre pre

25     tz tabalos ·

26     EN aragon al rei cui iois agen

27     ça · Tramet mon chan car

70vA

01     es cor tes epros · Elai ostaig u

02     mils et orgoillos ·

ArnMar 30.8 (N 53)         

03     Araut de meru eil

04     ANc con tra mor nom poc re

05     ns contra dire · Pos ben iuo

06     lc son poder demonstrar · Per q

07     ueu non puesc saguera sols ate

08     n dre · Mais asa merce mirent

09     toz domen gers ; Eia uas lei m

10     os cors non er leugiers · Canc

11     nuls amans pos loprimier co

12     n quis · Nia quel eis non fon

13     de cor plus fis ·

14     DAmar nom fraig nisoi dels pl

15     us iauzire · Mas sol daitan cab

16     ferm cor et abclar · Alei dama

17     n mi fai en tal enten dre · Don

18     es sos prez sobautra tant enti

19     ers · Ia con quiza non er perm

20     i estiers · Sifina mors que ia

21     mon coras sis · Losieu ric cors

22     per força non languis ·

23     SIdieus uolgues sagran beuta

24     t de uire · Guan ren pogra da

25     utras dompnas honrar · Tant

26     com mars clau ni terra pot e

27     sten dre ; Es losieus pretz de

70vB

01     totz caps epre miers · Et agra

02     m lobs loionr uilans por ti e

03     rs · Can iei uas lei oque tan p

04     rim non uis · Que mon sab

05     er aipaor que maucis ·

06     BElla dompna liplazer eldo

07     uz rire · Elauinen respos qu

08     em sabez faire · Masi con quis

09     cas autra non puesc tendre ·

10     Partiramen sipogues uolonti

11     ers · Quel uostre pretz tem qu

12     e mes sobran ciers · Mas en aiso

13     m conort ema fortis · Que para

14     ges es uas amors aclis ·

15     AL ferm uoler don uos am eus

16     dezire · Dompnam iuiatz es

17     simezuraus par · queus en

18     deignes merces alcor deissen

19     dre · Nomo tueilla paors de

20     lauzen giers · Que ia negus

21     non ertan plaz entiers · Al p

22     rim saber nilontan niuezis ·

23     Que iasia de mon affar deuis ·

24     QUe tan sepert quim

25     cuida plazer dire · Nilauzen

26     gas per mon cor deuinar · Ca

27     tressi ben omiels misai de fe

71rA

01     n dre · Queu sai men tir en

02     romaig uertar diers · Tal

03     uer ia ques fals emenso gn

04     ers ·Equi dis so per camor

05     sauilis · Ues si donz menz

06     esi meseis trais ·

07     CAnsoneta sel cui es mon pes

08     liers · Ques gais epros uolg

09     ra ben que cauzis · Mas ena

10     uan uai amon gen con quis ·

ArnMar 30.21 (N 54)         

11     Arnaut de meru eil .

12     SEs ioi non es ualors · Nises

13     ualors honors · Que iois a

14     dus hamors · et amors dom

15     pna gaia · Eguaieza solaz ·

16     Eolatz cortezia · Per queu

17     non posc undia · Uiure des

18     conortas · Anz on plus son ira

19     tz · Seu cant emasolatz · Cor

20     a cauinen sia ·

21     EN ioi ai mon esper · fin cor e

22     frem uoler · Eioi non pusc

23     auer · Dompna cant cauos

24     plaia · Aqui me sui autre iatz · P(er)

25     aital auentura · Camors uos

26     men segura · Mas uos men re

27     fredatz · Mas una ren sapchaz ·

28     Samor emi forsatz · Tropmes

71rB

01     saluage dura ·

02     ELcor uosmir ades · Ecar n

03     os uez plus pres · Lagenser

04     canc nas ques · Prec uos qe

05     dan noi aia · Bona dompna

06     sius platz · Cal uostre pretz

07     retraire · Si ioi deuos mescla

08     ire · Estan mauolentatz · Qaie

09     nautres enbaissatz · Non fui

10     alezeratz · Pos ieu anc uos

11     ui gaire ·

12     IAuziment emerce · Podes a

13     uer de me · Queus amar ni

14     asse · Etot soquem nesca ia ·

15     Dompna penrai enpatz · Aissi

16     con bon sofrire · Queus am

17     tan eus dezire · Mais mepla

18     tz un honratz · Queus te(n) gues

19     emos bratz · Que dautre ser

20     iauzire ·

21     DOmpna merce uos clam · Car

22     tocz art et aflam · Tant de b

23     on cor uos am · Ai fran chares

24     ueraia · Car tan aut es puiatz ·

25     Lodezir quem tur menta · M

26     er ceus clam dopna genta · C

27     olor dautras beutacz · Quesi

28     eu or goill ifacz · Lauostrau m

71vA

01     elictatz · Per merce mocon

02     senta ;

ArnMar 30.13 (N 55)         

03     Arnaut de meru eil .

04     FRan queze norimenz ;

05     Mes douz echauzi menz ·

06     Cades amses falsura · Cal qu

07     e sial bes · Euam mais trop

08     ab uos · Bella domna epros ·

09     Tostenps fae mon damna

10     ge · Cab autra con quetzes ·

11     Que tangrand honor mes ·

12     Tot momaltrag meilluira ·

13     TAnt es frem mostal enz ·

14     Enuos dopna ualenz · Cop-

15     uesc auer mezura · Nous am

16     beus pes · Mais dautra canc fos ·

17     Caisso es lochaizos · Donma

18     uescor saluage ; Edaisso suis

19     plagues · Sautre cort nous

20     fezes · Nom de gras far ran

21     cura ·

22     ON plus uostre cors genz · Mi

23     mostra es pauenz · Nimede

24     sasegura · Amors que ma p-

25     res ·Men fai plus enueios · Q

26     uem ten uostras fai sos · De

27     dins emon corage · Emostra

28     m que merces · Amanz autr

71vB

01     es con ques · Ueus tota ma

02     uentura ·

03     PRo dompne conoissenz · E

04     beutaz fine pura · Que na

05     tura i<...> cors gais · Et orgoil

06     los · Esemblant amoros · De

07     ioi edagradaie · Esobre totas

08     res · Son uostres facz cortes ·

09     Mais dautra crea tura ·

RicBerb 421.6 (N 56)         

10     Riçard d(e)barbasil

11     ^M^LOnous m

12     es dabrils ·

13     comensa ·

14     Apres la

15     freidor ·

16     Eilauzel

17     son chanta dor · Ca tendut

18     an en paruensa · Lo pascor · Miels de

19     domna atre stal atendensa ·

20     Aten deuos abioi etab seme

21     n sa · Capres los mals contras

22     durs ecozens · Men uen ra

23     bes amoros eiauzens ·

24     EAisi con totz lanz aiensa · P

25     er foille per flor · Ual mais

26     lomonz per amor · Eamors

27     non aualensa ; p(er)amor · Mi

28     els de domna ses uostra ma(n)

72rA

01     tenensa · Car detotz bes esta

02     tz grans esemensa · Et enuos

03     es beutatz eualors esenz ·

04     Mas pera mor es plus ualors

05     ualenz ·

06     TAnt aues de conoisensa · Pe

07     r queus fan senignor · Amo

08     rs iouenz abonor · Eus por

09     tan obe diensa · Chascun io

10     r · Miels dedompna doncs

11     uoillatz camors uensa · Uos

12     tre dur cor debella captene(n)

13     sa · Que bensabes quetotz

14     enseigna menz · Esena mor

15     fis ecomensa menz ·

16     AUer couen echaenza · Afinam-

17     a dor · Epreigna enpatz la

18     dolor · Car greu er cab mor

19     tensa · Que non plor · Mielz

20     de domna ena questa creze(n)

21     sa · Estauc ades efas mape

22     ne densa · Tan queus plassa

23     lomieus auansa menz · De

24     ditz ses fatz abdoutz esgari

25     z plazenz ·

26     TOt atresi con durensa · Pert

27     en mar maior · Sonon que

28     loingnes non cor · Eisamenz

72rB

01     pert ses faillensa · Sacolor ·

02     Miels de domna denan u

03     ostra prezesa · Autra beutatz

04     ses tota retenensa · Ues lau-

05     ostra que tant es auinenz ·

06     Queisamenz creis con la

07     lunes creisenz ;

08     MIels dedo(n)n sieu soi saiuez

09     palensa · Marme mon cors

10     uos roman entenensa · En

11     oins damia uos erobedienz ·

12     Ab crezatz desotz ensein

13     namenz ·

RicBerb 421.4 (N 57)         

14     Riçard d(e)barbasil .

15     BEm cui daua damor gar

16     dar · Que ia trop non

17     fezes dole(r) · Mas era sai eu

18     ben deuer · Cus nos pot del

19     lei escrimir · Cant eu damar

20     non puesc tenir · Lei que

21     non deigna retener · Ecar

22     me torna anon chal(er) · Per

23     trop amar mer amorir · Ca

24     u tramors non pot es iauzir ·

25     Ne a questa non puest auer ·

26     ECant eu cug

27     mon cors lonignar · Nonle

28     n puesc partir nimouer ;

72vA

01     Ecan laprec del romaner ;

02     Non uol mas pauralas auz

03     ir ; Edoncs que porai deue

04     nir · Consiporai far son pla

05     zer · Ia per so nom deu mal

06     uole(r) · Madomna silam ediz

07     ir · Ni ia daiso non mair · A

08     nz men deuria bon grat sab(er) ·

09     MOut uol gra sols

10     ablei estar · Mas non ai aise

11     nileçer · Es autre ioi non p

12     uesc auer · Mout me platz

13     can eu laremir · Tot locor

14     mifai es baudir · Can puesc

15     sagran beu tat uezer · Edai

16     dan per quem fai parer · M

17     a dompna que ilendi nelti

18     r · Pueis que del plus uezer ·

19     Dai tan medeu sil platz ual(er) ·

20     MOut me saup

21     gen mon cor enblar · Mado(m)

22     na abun bel plaçer · Canc

23     pueis per mal niper teme

24     r · Nom pogui io(n)r dellei par

25     tir · Degran dolor mifai lan

26     guir · Sautra merce non uol

27     auer · Faran morir ens bon

28     es per · Cella quen pogra leu

72vB

01     guerir · Epos nol platz delen

02     riquir · N(on)s uoilla del tot de

03     cazer ·

04     EPos nuil ben non uol donar ·

05     Sufra queu lam ses pro te

06     ner · Sifas eu de tot mon po

07     der · Si queus autra part

08     non uir · Elanog cant eu

09     cug dormir · Les peritz uai

10     salei iaier · Entre mos bra

11     tz lacuit tener · Edel ioi cai

12     planc esospir ; Dai tan en dei

13     midonz grazir · Cal cor me

14     stai mati esser ·

15     EPueis camors lam fes chau

16     zir · Que tota gen aenpoder ·

17     Ianomo deu amal tener · M

18     adomna seulam edezir · Es

19     ol couoilla engrat cuillir ·

20     En samerce uoil romaner ·

RicBerb 421.1 (N 58)         

21     Riçard d(e)barbasil .

22     AUltresi cum lilions · Qui

23     es tant fiers cant iais ·

bis     d(e) son lionel ca(n)t nais

24     Morz sens alain esens uida

25     Et ab sauoz cant lesscrida ·

26     Lors fai reui oire et annar ·

27     Aul tressi pode mi far · Ma

28     bona domna et amors · Eg

73rA

01     arir dema dolors ·

02     TUtes les gais saisons · Ueno

03     n et aprils e mais · Bien de

04     gra uenir oimais · Lamia

05     bona escharida · Trop ses a

06     mor ador mida · Quem do

07     net poder damar · Sens ar

08     dimen depreiar · Ha quant

09     as bonas honors · Matoult

10     temença epa ors ·

11     RIchs fora logere dons · Emo

12     ult fins emoult uerais · Per

13     que mabellis lofais ; Sesam

14     erce non oblida · Aissi cum

15     denau perida · Don res non

16     pot eschan par · Mas per for

17     ça de no dar · Aissi men fora

18     eu resschos · Domna abun pa

19     uch desocors ;

20     TOtas las bellas fai cons · Del

21     mon son en uos emais · Don

22     hom anch bes noso frais · De

23     totas ualor con plida · Sifos

24     sez damar ar dida · Ren noi

25     pogran meillu rar · Ab toz ch

26     ez uos sens par · Emur echa

27     stel etors · Donor edebeltaz

28     flors ·

73rB

01     MArri men teng ezoios · Soue(n) chan

02     souen mirais · Souen magris

03     et en grais · Caissi ses enmi p

04     artida · Amor çoios emarida ·

05     Cabrire et ab plorar · Ab con

06     ssir et ab pen sar ; Mostra sas

07     ri chas ualors · En mi entrels

08     elsris els plors ·

RicBerb 421.2 (N 59)         

09     Riçard d(e)barbasil .

10     AUtressi cum loli fanz · Q

11     ui can chai nos pot leuar ·

12     Tro li al trab locridar · Delor

13     uoz loleuosus · Uoill eu se

14     gre aquel us · Que mos mal

15     traiz es tan greus epesanz · Q

16     ue sila corz del poi eliboba

17     nz · Eluerais prez dels leials

18     ama dors · Nom relleuo iamais no(n) serai sors · Quill deig

19     nesso per miclamar merce ;

20     Lai on pre iars ni merces

21     nom ual re ·

22     ESeu per los fis amanz · Nom

23     puos en ioi retor nar · Per to

24     z temps lais mon cantar · Qu-

25     e de minoi hare plus · Ainz

26     uiura isicol reclus · Sol ses

27     solaz caitals es mos talanz ·

28     Ema uida mes enois et afanz ·

73vA

01     Eiois mes dols eplazers me

02     dolors · Queu non soi ges

03     dela menere lors · Que qu

04     i benl bat nilte uil ses mer

05     ce · El en graissa emeillure

06     reue ;

07     ETot lomon soi clamanz · De

08     mi edetrop par lar · Esi po

09     gues contra far · Fenis que

10     nones mas us · Quisart ep

11     uois ressorz sus · Eu marsse

12     ra car soi tan mal ananz ; A

13     b mos fals diz men chon ge

14     rs etruanz · Ressu scitan en

15     sospir et en plors · Laonbel

16     taz eio uenz eualors · Es que

17     noi faill res mas un pauch

18     de merce · Que noi sio asce

19     m blat tuit libe ;

20     BE(n) saica mors es tan granz ·

21     que leu me pot per donar ·

22     Seu failli per sobra mar · N

23     iregnei cum dedalus · Quid

24     is quelera gesus · Euolch u

25     olar al cel oltra cui danz · M

26     as deus basset lor goill elo

27     sobranz · Emos orgo illz no

28     n es res mas amors · Per qu

73vB

01     e merces me deu ben far se

02     cors · Que maint luoch son

03     orazos uenz merces · Emai

04     nt dal tre orazos non ualre ·

05     MAcan chons er

06     dogro manz · Laon eu non

07     aus annar · Ni ab dreiz oillz

08     es gar dar · Tan soi con ques

09     et aclus · Eia hom non me

10     es cus · Meillz dedomna don

11     soi fugiz dos anz · Ar torn

12     auos doloros eplo ranz · Ais

13     sicol cers qui afach son cors ·

14     Torna amorir alcrit dels

15     cacha dors · Aissi torn eu do(n)

16     na enuostra merce · Mas uos

17     non cal sidamor nos soue ·

18     TAl seignor hai

19     en cui atan debe · Quel ior

20     n quel uei non puos faillir

21     en re ;

22     Riçard de barbasil .

RicBerb 421.9 (N 60)         

23     TUt autressi cum laclar

24     tat del dia · Apodera to

25     tas laltras clar taz · Apode

26     ra domna uostra beltaz · El-

27     aualor el prez ecortesia · Al

28     meu scem blant totas cellas

74rA

01     delmon · Per que mos cor

02     plus deuos nos canbia · Bel

03     la domna de ser uir edon

04     rar · Aissicum cel q(ue) passa uns

05     estreit pon · Qui no sausa

06     nuia part des ui ar ·

07     QUi dreit camin seg dere

08     non des uia · Per queu men

09     sui del tot asseguraz · Esaba

10     mor de ualer liel taz · Esui

11     acel qui meils trobar deuria ·

12     Merce del plus lial del mo

13     n · Quen mi none engan

14     nitri ceria · Non trobarez i

15     amais gran asson par · Do

16     nc sem de strui uostra amo

17     r nem con fon · Iamais no

18     m uoil deser uir esforçar ·

19     PUis anch uos

20     ui domna uos ai seruia · M

21     as una ren er se uos men ga(n)

22     naz · Mos ert lodan euostre

23     er lopeccaz · Epuis aurez d-

24     el dan una partia · Ben nol d

25     i son tuit lisani del mon ·

26     Que cel al dan cuies lasei

27     gnoria · Per quem deuez

28     domna del dan gar dar · Que

74rB

01     uostre sui eper uostre me

02     respon · Per farde me ço

03     com del seu de far ;

04     DOmna es demi queu non

05     aus dir amia · Car non es

06     de uer uos lamistaz · Per

07     queu men sui uer goignos

08     ei raz · Cad amor es tan pa

09     uca maçausia · Deuos que

10     u mais desir dere del mon ·

11     Caissi ma tut amor ensoa

12     bailia · Quen mi non po n

13     ulla caison trobar · Nil meu

14     cor nulen gin neses con ·

15     De que iam puosca amor

16     en ca sonar ;

17     MAs eu consir se merces me

18     ualria · O genser uir oprez

19     o amistaz · Que ben souen

20     trespassa uoluntaz · Epo es

21     ser que merce len pren ri

22     a · De mi que lam mais de

23     ren del mon · No non es dretz

24     setot hom se fa dia · Cum

25     se deia per tan des es perar

26     Quel seu respeit ai respeit