Rialto        

 

Corpus dell’antico occitano

 

Edizione diplomatica del volgarizzamento della Felicis recordationis di Clemente V, 30 agosto 1309, seguito dal volgarizzamento della Supra montem di Niccolň IV, 18 agosto 1289 (regola del Terz’Ordine).

ms. 9 della Biblioteca di Chiesa Nuova di Assisi (cc. 65r-68v)

a cura di Sergio Vatteroni

Cao 2019

Interpretativa    Note


65r

01     § Incipit ordo fr(atru)m (et) soror(um) de pe(n)ite(n)tia

02     i(n)stitut(us) ab(ea)to fra(n)cisco · Anno do(min)i .m.(o)cc.(o)xxi.(o) s(u)b g(re)gori(us) .ix.(us)

03     et bullat(us) p(er) do(minu)m nicholau(m) p(a)pa(m) q(ua)rtu(m) · Anno do(min)i .m.cc. oc

04     tuagesimo .ix.(o) q(ui)ntodecimo kal(endas) Septembris · po(n)tificat(us)

05     sui anno s(e)c(un)do ·

65v

01     Clement auesq(ue) ser d(e)ls sers de dieu · Als uniu(er)ses

02     letras p(re)sens esguardadors · salut (et) apostolical b(e)n(e)dic<…>

03     La tenor dalcun p(ri)uilegi de s(an)c(t)a recordatio de Nichola

04     quart p(re)decessor n(ost)re · als amatz fils e fraires (et) alas

05     amadas filhas en (cri)st esors del orde dels fraires de penite(n)tia

06     autreiat p(er) nos uist e dilige(n)tme(n)t esguardat d(e)l dreyt origin<.>

07     pres · q(ue) daquel dayssi ena(n)t certesa pus plena sia ahuda ·

08     presens auem faita notar · la q(ua)l es aquesta · Incipit p(ro)log(us)

09     NIcholau auesq(ue) ser dels sers de dieu ·Als amatz fils

10     e fraires · (et) alas amadas en (cri)st filhas e sors d(e)l orde

11     dels fraires de penite(n)cia / ta(n)t presens q(u)a(n)t endeue(n)idors

12     salut (et) apostolical b(e)n(e)dict(i)o ·

13     SObre lo mont d(e)la fe catholica los coratges d(e)las gens

14     q(ue) anaua(n) en tenebras : La pura deuotio d(e)ls discipols

15     de (cri)st ha enlu(m)inada del foc de caritat · ha ensenhat

16     p(er) p(ar)aula de curosa p(re)dicat(i)o : La q(ua)l fe a dec(re)tas te e serua la

17     gleysa Romana e conoguda e(ss)er pausat ferm fu(n)dame(n)t

18     de la (crist)iana religio · lo q(ua)l fu(n)dame(n)t p(er) nulla torbatio

19     mays no(n) deu ess(er) somoguda · ep(er) deguna honda de

20     pesta deu ess(er) derrocada · § Car aq(ue)sta es dreyta e u(er)a

21     senes la q(ua)l dena(n)t n(ost)re senhor / negus no es plasens ni

22     gracios · Aq(ue)sta es la q(ua)l aparelha uia de salut · e la q(ua)l

23     met lo gran loguier de la et(er)nal benauransa · § E p(er)

24     daysso lo gl(ori)os (con)fessor de (cri)st el benaurat sa(n)t frances

25     establidor daq(ue)st orde · ha mostrada ui de ap(ro)p(i)ar a dieu

26     p(er) p(ar)aula e p(er) exempli · Et en la puritat daq(ue)la m

27     fe · los sieus fils ha ensenhatz · lo q(ua)l uol q(ue) fermament

28     la (con)fesso · e p(er)fieitame(n)t la te(n)guesso · e p(er) obra la (com)plisso ·

29     p(er) tal q(ue) ana(n)t p(er) aq(ue)la uia de salut ap(re)s lo t(er)me daquesta

30     present uida · fosson dignes dau(er) los sobiras gaus

31     de uida p(er)durabla · De hiis q(ui) uolu(n)t ordi(n)e(m) istu(m) assum<…>

32     PEr q(ue) nos aq(ue)st orde uolem de couenablas fars

33     proseguir · (et) al sieu acreysseme(n)t benigname(n)t

34     ente(n)dens · Adordenam q(ue) totz aq(ue)ls q(ue) ad aq(ue)sta

35     fauor de uiure seran recebutz dena(n)t del preneme(n)t

36     o d(e)l recebeme(n)t daq(ue)ls · De la fe catholica e d(e)la obediencia

37     ala daua(n)t dita gleysa · a dilige(n)t exeminat(i)o sian sotz

38     mezes · E si tot aysso fermame(n)t (con)fessan e u(er)ayame(n)t

39     creson · poiran segurame(n)t ad aq(ue)la intrar (et) ess(er) recebutz

40     ad aq(ue)sta uida · Qualiter recipi debeant ·

41     Emp(er)o guardar se deu hom curosame(n)t q(ue) degun

42     heretge · ni sospitos de heretgia · o encaras diffa

66r

01     mat ad obs(er)uar aq(ue)la · en deguna man(ier)a no sian recebutz ·

02     § E si se endeuenia q(ue) negu aytal hi fos atrobat o recebut ·

03     sia ayta(n)tost assignat als enq(ue)ridors d(e)la heretgia malua

04     da p(er) e(ss)er punitz · § Qua(n)t alc(us) uolran intrar enaq(ue)sta

05     fraternitat · los mi(ni)stres q(ue) a recebre aq(ue)ls son ordenatz ·

06     son offici e son estament essa (con)dicio · curosament dema(n)

07     don enserco a luy los fraires daq(ue)la meteyssa frat(er)ni

08     tat · e maiorme(n)t d(e)la restitut(i)o d(e)las c(aus)as estranhas de

09     mostran · § Las q(ua)ls c(aus)as faitas si a luy platz · segon aq(ue)sta

10     man(ier)a sian recebutz · e d(e)las c(aus)as estranhas si ges ne ha ·

11     se estudie de satisfar en pecunia nombrada o dona(n) bon

12     gatge · segon la cantitat daquo q(ue) ha a restituir · (et) ab

13     son pesme se re(con)celie de tot tort · E q(ua)nt tot aysso s(er)a

14     fait · ap(ro)p lespasi dun ayn ab (con)celh dalc(us) fraires disctretz ·

15     si ad els es uaire q(ue)n sia abte · sia recebut en aq(ue)sta ma

16     niera · soes assab(er) q(ue) p(ro)metan s(er)uar totz los coma(n)dame(n)s

17     de dieu · (et) encara satisfar de totz los traspassame(n)s que

18     (con)tra aq(ue)sta ma(nie)ra de uiure aura fait · ala uoluntat del

19     uesitador q(ua)nt s(er)a apelatz o req(ue)rit · e daq(ue)sta p(ro)missio

20     sia faita p(er) el quarta p(er) man de notari public.

21     En autra man(ier)a negu p(er) los m(i)n(is)tres

22     no sia recebut · si donx no fasia afar estiers p(er)

23     (con)ditio dalcuna p(er)sona assagran insta(n)cia · e totas

24     uegadas ab (con)celh (et) ab delib(er)at(i)o · Q(u)e degu no puesca exir ·

25     Adordenam sobre tot aysso e det(er)menam q(ue) negu

26     ap(re)s del intrament daq(ue)sta frat(er)nitat · daq(ue)la no

27     puesca exir · ni al segle tornar · puesca emp(er)o

28     auer licencia de intrar en autra religio ap(ro)ada · i(n)dum(en)tor(um) ·

29     Las donas q(ue) han maritz u(er)ame(n)t · Defor(ma) habit(us) (et) q(ua)l(i)tate

30     no sian recebudas ala (com)panhia daq(ue)sta frat(er)nitat

31     senes lice(n)tia d(e)ls lors maritz · § Sobre aysso los .ii.m .c.m

32     daq(ue)sta frat(er)nitat · de humil drap en p(re)tz (et) en color · no

33     del tot blanc ni d(e)l tot negre · comuname(n)t sian uestitz ·

34     Si p(er) los uesitadors q(ua)nt al p(re)tz ad alcun te(m)ps · de (con)celh

35     d(e)ls mi(ni)stres no era dispensat p(er) c(aus)a rasonabla emani

36     festa · § Totz los fraires aian mantels ses escolladu

37     ra talhatz (et) entiers no ubertz p(er) affiblar sego(n) q(ue) sse

38     p(er)tayn ad honestat · E las marguas aian clausas los

39     fraires sobre ditz · § Las sors eyssame(n)t de mantels

40     e de gonelas de humil drap faitas · sian uestidas dai

41     tal cols fraires · o siuals ab lo mantel aion gardacors ·

42     plasenti(n) de color blanca o negra ab lo velh decarbe

66v

01     de li · tot pla ses deguna crespadura aian · § Mais en

02     la hu(m)ilitat d(el) drap / ed(e)las pels delas sors sego(n) la (con)dit(i)o

03     de cascuna / e segon la costuma del loc / poira hom dis

04     pensar · § Sauenas ni liaduras de seda no porto · Ni

05     pels sino danhels · borssas e correias simplame(n)t fai

06     tas ses neguna seda · e no autras aian los fraires elas

07     sors · Segon lo (con)celh saludable de sant .P. p(ri)ncep dels

08     apostols · layssatz los uas orname(n)s daquest segle · Q(u)od

09     no(n) uada(n)t ad i(n)honesta (con)uiuia u(e)l sp(ec)tac(u)la (et) ystrio(n)ib(us) nichil

10     Negus no ane adesonest (con)uit / ni iox / ni a cortz / ni done(n)t

11     .iii.m .c.m a baladas / ni ad autres lox desonestz · No donon re

12     a ioglars p(er) uanetat ni ad autres · ni sostengan q(ue)

13     .iiii.m .c.m negu de lor maynada p(ro)p(i)a re lor done · § Totz fassan abs

14     tinentia de carn · lo delus · el dimecres · el diue(n)res · el

15     dissapte · si no p(er) malautia o p(er) freuolesa · § Los sagnatz

16     p(er) .iii. dias puescan maniar carn · e no sia uedada ad

17     aq(ue)ls q(ui) uan p(er) cami · § Sia ad els cascun leguda uianda

18     q(ua)nt gran solle(m)pnitat ue(n)ra · en la q(ua)l los autres (crist)ias ha(n)

19     acostumat lo(n)game(n)t o anticame(n)t / ma(n)iar carn · de absti<nentia˃

20     Mais los autres dias q(ue) hom no deiuna · (et) ieiunio ·

21     puescan ma(n)iar huous efromatge · Et ab autres

22     religioses en lors maysos couentuals · legudame(n)t

23     puescan penre daquo q(ue)lor donaran · E tengansi p(er) pa

24     gatz · dela refectio d(e)l di(r)nar e d(e)l sopar · exceptat los

25     malautes / els freuols / e aq(ue)ls q(ui) uan p(er) cami § Als sas

26     sia lor ma(n)iar e lor beure ate(m)prat · segon lo test del

27     eua(n)geli que ditz Veiatz (et) atendetz q(ue) uostres corses

28     no sian agreuiatz p(er) trop ma(n)iar ni p(er) trop beure ·

29     § Lo di(r)nar ni sopar no sia pres · si primierame(n)t no

30     disian la o(ra)zo d(omi)nical · so es lo pat(er) n(oste)r · (et) ap(re)s se deu tor

31     nar a far gracias · enautra guisa digan .iii. uegadas

32     pat(er) n(oste)r p(er) esmenda · Cascun diue(n)res de tot lan deuon

33     deiunar · si p(er) malautia o p(er) autra c(aus)a rasonabla no eran

34     escusatz · o si la festa d(e)la natiuitat de nostre senhor

35     no hi uenia ·

36     Mays dela festa de totz santz / entro a pasquas : deiunon

37     los dimercres els diuenres / els autres deiunis esta

38     blitz p(er) la s(an)c(t)a gleysa ·

39     La carantena de sant marti entro anadal · e lautra

40     d(e)l dicmenge dela q(ui)nq(ua)gezima · entro apasq(ua)s cas

41     cun dia exceptat los dicmenges deiunon · si do(n)x

42     p(er) malautia · o p(er) necessitat no eran escusatz · § Las

67r

01     sors prens / entro al dia de lor p(ur)ificat(i)o no son te(n)gudas

02     de s(er)uar negun ex(er)cici corporal si nos uolon estiers las

03     04     de sa(n)t frances podon ma(n)iar .iii. uegadas lo dia que

05     laboran · E si trebalhaua sobre autre · puescan ma(n)iar

06     totas c(aus)as / si diue(n)res no era · o autre deiuni establit ge

07     n(er)alme(n)t dela gleysa · § Cascus u(er)ame(n)t fraires · e las sors · .v.m .c.m

08     .iii. uegadas lan alme(n)s se (con)fesso · soes assab(e)r / anadal · (et)

09     a pascha · (et) a pentacosta · Et ado(n)x recepian n(ost)re senhor

10     deuotame(n)t · e re(con)ciliosse ab lor prusme · e satisfassan

11     si re han assatisfar · Q(u)od no(n) ferant arma · .vi.m capm

12     Armas de batalhar los fraires no porton ab si ·

13     sino p(er) defendeme(n)t dela gleysa de roma · o dela

14     fe catholica · o de la lor terra · o de licentia dels

15     lors ministres · De dicendis horis cano(n)icis · vii.m capm

16     Digan cascu(n) dia las .vii. horas canonicas · soes

17     assaber · Matinas · Prima · Tertia · Sexta · Nona ·

18     Vespras · E (com)pleta · § Los clergues q(ue) sabon

19     lo psateri · p(er) p(ri)ma · Deus i(n) no(m)i(n)e tuo · beati i(m)maculati

20     entro a legem pone · Els autres psalms d(e)las horas ·

21     segon los autres clergues · ab gl(ori)a patri diguan ·

22     § Mais u(er)ame(n)t q(ua)nt no iran ala gleysa · p(er) matinas

23     digan los psalms q(ue)ls autres clergues dison · ala gle

24     ysa cathedral · O siuals q(ue) digan enayssi q(ua)nt laics

25     lo pa(te)r n(oste)r .xii. uegadas p(er) matinas · E p(er) cascuna d(e)

26     las autras horas .vii. uegadas ab gl(ori)a pat(ri) · Et aq(ue)ls

27     qui sabon lo Credo in deu(m) · e Miserere mei · a p(ri)ma

28     (et) a (com)pleta lo digan · § E si ad hora deguda no dison

29     lor offici · digan .iii. pa(te)r n(oste)r p(er) esme(n)da : Los malau

30     tes no sian tengutz de dir lors horas si nos uolon ·

31     Uerame(n)t en las cara(n)tenas

32     de sa(n)t marti (et) en la maior anen amatinas

33     ala gleysa p(ar)roquial · si p(er) causa rasonabla no

34     eran escusatz · Q(u)od o(mne)s q(ue) deiure possu(n)t facia(n)t testam(en)t(um) .viii.m .c.m

35     Totz aq(ue)ls q(ue) de dreit podon · fassan testame(n)t delors

36     bes dins .iii. meses · E pus q(ue) son intratz enaq(ue)st

37     estament · ad ordenon p(er) tal que degu mo mora

38     ses testament · § Patz e (con)cordia entre los fraires e .xi.m .c.m

39     las sors · (et) entre autras gens si son en discordia pau

40     satz se fassa · segon q(ue) sera uist als ministres · e si mes

41     tier fara · que aian lo (con)celh del lor auesq(ue) § E si de .x. m .c.m

42     gu(n) hom u(er)ame(n)t (con)tra dreit · los fraires / ni las sors

67v

01     trebalhaua · los mi(ni)stres d(e)ls locs als auesq(ue)s (et) als autres

02     ris aian recors · E sego(n) lor (con)celh e lor ordenatio p(ro)cesiscan ·

03     .xim.c.m DE iurame(n)t solle(m)pne seguardon · Q(u)od cauea(n)t q(ua)ntu(m) pos<sunt˃

04     si necessitat nols ne forssaua en cases p(er) la fe · aiuram(en)tum

05     p(er) calu(m)pnia · e p(er) testimoni · e p(er) compra · e p(er) ue(n)da · e p(er) dona

06     tio · la hon lor sera semblant q(ue) p(ro)fieche · solle(m)pnis · (et) ab aliis

07     EN comu parlar seguardon de iurar ayta(n)t iuram(en)tis

08     q(ua)nt puescan · E si alcun dia no sauiam(en)t iurauan ·

09     p(er) defalhime(n)t d(e) lor le(n)gua · ayssi quo p(er) trop parlar se en

10     deue · Aq(ue)l meteys dia al uespre q(ua)nt deuran pensar q(ue) han

11     fait · digan .iii. pat(er) n(oste)r · incaute p(ro)latis ·

12     Remembransa sia u(er)ame(n)t acascus · q(ue) al s(er)uici d(e) dieu

13     tota sa maynada ensenhe · § Los fraires e las sors · xii.m .c.m

14     totz engalment d(e)las ciutatz e d(e)ls locs · cascun dia

15     si podon auian luffici d(e)la messa · § En cascun mes se aiusto

16     ala gleysa · o al loc al q(ua)l los mi(ni)stres assignaran · hon auian

17     lor messa · E cascu done un denier dela moneda · q(ue) enla

18     t(er)ra correra / alamassayre q(ue) culhira la dita moneda · e deco(n)

19     ceylh d(e)ls mi(ni)stres la destribuisca entre los fraires elas sors

20     paubras · emaiorme(n)t entre los malautes · E si mestier lor fa

21     a cobrir ap(re)s lor mort · e pueys entre los autres paubres · De

22     E dela peccunia daua(n)t dita audienda missa cotidie

23     ne offran ala gleysa la hon auziran la messa · (et)(con)g(re)gat<.....>    

24     Et ado(n)x si podon · aian un religios discret e saui en la

25     p(ar)aula de dieu q(ue) los amene a penite(n)tia · (et) a far obras de mi

26     s(er)icordia § E deme(n)tre q(ue)l offici d(e)la messa se ditz · ela p(ar)aula

27     de dieu s<e p(re)˃pausa · cascun se estudie de s(er)uar silenci · e sia

28     entendutz ad o(ra)zo (et) al offici · <si comu p(ro)fieg dela frat(er)nitat˃

29     no(n) lo enpachaua · De frat(ri(b(us) i(n)firmis (et) defu(n)ctis · xiii.m c.m

30     Si degu(n) d(e)ls fraires u(er)ame(n)t 31     p(er) si o p(er) autres / sil malaute lor o fa saber · una uetz la

32     setemana sian tengutz de uesitar el ameno a recebre

33     penitencia u(er)tuosame(n)t al miels q(ue) poyran · et a lor nece(es)itat

34     lor p(ro)uezisca d(e)ls bes comu(n)s · E si lo malaute daua(n)t dit · daq(ue)sta

35     uida passaua · a totz los fraires e las sors q(ue) son al loc hon moro ·

36     sia denu(n)ciat per tal q(ue) a(com)panhon lo cors · E mentre q(ue) la messa

37     se dira · entro quel cors sia sebelit · Aysso meteys uolem q(ue) se

38     fassa d(e)las sors § Sobre tot aysso <a dectas˃ dins los .viii. dias

39     ap(re)s sa mort · cascun fraire e cascuna sor · digan p(er) la sua a(n)i(m)a

40     si es capela una messa · E qui sap lo psalteri

41     Et aq(ue)ls q(ue) no sabon letras · digan .l. pa(te)r n(oste)r · (et) ala fi a cascun

42     psalm · o pat(er) n(oste)r · aiuston hi requiem et(er)nam · <Et enap(re)s˃

68r

01     aysso · dins un an p(er) la salut d(e)ls fraires uius e mortz ed(e)las

02     sors · aq(uo)meteys fassa ca(n)tar .iii. messas · E q(ui) sap lo psalt(er)i

03     q(ue)l digan tot · E totz los autres fraires e sors digan .C. ue

04     gadas la o(ra)zo d(o)m(eni)cal · soes lo pat(er) n(oste)r · Et en la fi acascun

05     psalm · o pat(er) n(oste)r aiusto reqem et(er)nam · De mi(ni)st(er)iis (et) aliis

06     Los ministeris els autres officis · officialib(us) xiiii.m c.m

07     los q(ua)ls aq(ue)sta present forma ad ordena · cascu deuo

08     tament recipia · q(ua)nt lor seran enpasatz · (et) els se estu

09     dion dilige(n)tme(n)t e fizelme(n)t a far · § Mays lor offici sia acert

10     te(m)ps pausat · E degu mi(ni)stre no sia atota sa uida establit · mais

11     lo min(i)steri aia cert t(er)me a cascu · De uisitat(i)o(n)e (et) correct(i)o(n)e

12     Sobre tot aysso los mi(ni)stres els fraires · elas deli(n)q(ue)nciu(m) .xv.m c.m

13     sors d(e)las ciutatz e d(e)ls locs · auisitat(i)o comuna se aiusto

14     en alcun loc religios · Et aian uisitador capela de reli

15     gio ap(ro)ada · lo q(ua)l d(e)ls lors defalhime(n)s e delors colpas · done peni

16     tencias saludablas · E deguna autra p(er)sona no puesca far

17     lo offici d(e)la uisitat(i)o · § Mais emp(er)o car la p(re)sent forma de

18     uiure hac establime(n)t demossenhor sa(n)t fra(n)ces · Aco(n)selham

19     q(ue)ls uesitadors els enformadors · d(e)l orde d(e)ls fraires menors

20     sian p(re)si · los q(ua)ls los custodis els gardias assignara(n) q(ua)nt s(er)an

21     req(ue)ritz sobre aysso · § E no uolem u(er)ame(n)t q(ue) aq(ue)sta uisitat(i)o

22     degun layc fassa · El offici daq(ue)sta uesitat(i)o se fassa una uetz

23     lan · si p(er) nec(es)itat pl(us) souen no coue(n)ia afar ·

24     Aq(ue)ls q(ue) son no corregibles ni obediens

25     .iii. uegadas sian amonestatz · los q(ua)ls si no curan de

26     esmendarsi · dela (com)panhia daq(ue)st aiustame(n)t sian del

27     del tot gitatz · de (con)celh dels discretz § Encara mais los frai res .xvi.m c.m

28     res · elas sors fuian de tot lor poder breguas e peleias entre si ·

29     e si ni auia · q(ue) tot se pacifiq(ue) · Estiers de dreit · respo(n)dan de

30     na(n)t aq(ue)l q(ue) ha poder de iutiar · § Los ordinaris u(er)ame(n)t d(e)ls .xvii.m c.m

31     lox · ol uesitador · q(ua)nt aparera q(ue) sia de far · poyran dispe(n)sar

32     ab totz los fraires elas sors · en las abstinencias (et) en deiu

33     nis · (et) enautras aust(er)itatz / q(ua)nt lor sera ueiayre p(er) c(aus)a rasona

34     bla · Q(u)od mi(ni)stri ma(ni)festas culpas fr(atru)m (et) soror(um) uisitatori .xviii.m. cm.

35     Los mi(ni)stres u(er)ame(n)t las ma(ni)festas colpas d(e)ls fraires e

36     d(e)las sors · aian a denuntiar als uesitadors p(er) punir · E

37     si nia degu que no sia corregible ap(re)s .iii. amonet(i)os ·

38     los mi(ni)stres de (con)celh de discretz · ad a39     saber · q(ue) el logiete daq(ue)sta (com)panhia · (et) enap(re)s sia dena(n)t tot

40     publicat · Qual(ite)r i(n) p(re)d(i)c(t)is no(n) oblige(n)t(ur) ad culpa(m) mortale(m) .xix.m c.m

41     Mais finalme(n)t en totas las c(aus)as las q(ua)ls q(ue) dess(us) se co(n)tenon

42     alas q(ua)ls los fraires elas sors deuostre orde · no son obli

68v

01     gatz · p(er)los coma(n)dame(n)s ni establime(n)s de s(an)c(t)a gleysa · ne

02     gu no uolem amortal colpa obligar · Mays donada

03     penite(n)tia acascu / p(er) lo traspassame(n)t q(ue) auran fait · reci

04     pian la ab humilitat essi estudien a (com)plirla dilige(n)tme(n)t ·

05     Doncas a degun home en deguna man(ier)a no sia c(aus)a

06     leguda · aq(ue)sta letra de n(ost)re ordename(n)t trencar / ni

07     solame(n)t no ause (con)tra aq(ue)la anar · E si aysso negus

08     assaiaua ni presumia far · la endignatio de n(ost)re senhor

09     dieus tot poderos · e dels benauratz apostols Peire e

10     Paul conoga sobre si esser encorreguda · § Donadas

11     foro ad arrieta · xv · kal(endas) decembre lo segon an de n(ost)re

12     pontificat ·

13     § Dat(um) auinione .iii. kal(endas) septe(m)bris po(n)tificat(us) n(ost)ri a(n)no q(ua)rto ·

14     Complida es la uida e la regla d(e)ls fraires e d(e)las sors

15     de penitentia · § Totas aq(ue)las p(er)sonas q(ue) auziran legir

16     aquesta regla auran .xiii. quarantenas de p(er)donansa ·

17     Deo gracias · A · · M · · E · · N ·