Rialto

 

Corpus dell’antico occitano

 

Edizione diplomatica del canzoniere f

Parigi, Bibliothèque nationale de France, fr. 12472

a cura di Fabio Barberini

Cao 2019

Interpretativa    Note


2r

BtCarb 82.65 (f 1)    

01     § M otz homes trobi de mal plag · eza ni con son per

02     paureza · al paures non esta fort lag · ues aquells

03     Que an gran riqueza · car dregz dis que nesesitatz ·

04     non alei aiso es uertatz · an car ditz dretz que cor

05     datendre · deuom comtar p(er) fagz ependre · p(er) coms

06     paures deu atrobar p(er)don · can pasal ior(n) de sa promesion

07     ---    

BtCarb 82.48 (f 2)    

08     § D omes trop que uan rebuzan · que son agut bons eza dreg ·

09     esieu anc los lauziei adreg · ar los puecs ben annar blasman ·

10     car qui fai mal el aisa ben · non <...>u auer lauzor p(er) ren · del ben

11     que fes pos ques laissatz · car bens pren fins can mal es come(n)satz ·

12     ---    

BtCarb 82.80 (f 3)              

13     § S auis homs en ren tan non failh · con <...>n cres lauzengeriage(n)

14     Quieu nai uist en uey dar trebailh · ses colpa soueneiramen · p(er)

15     que totz homs que saui sia · deu saber lauertat enans · de

16     totz fatz epos lo sabria · deu punir ezesser iugans ·

17     ---    

BtCarb 82.91 (f 4)         

18     § T otz trops es mals · equi atrop sa deza · non es cabals · p(er) com

19     deu totas ues · esser lials mezura en totz meza · so non es als

20     mas mer mar so quezEs · trop Ecreisei · y tota uia · so q<...>

21     failh p(er) que fay follia · qui mais despent qui non ha de po

22     der · car mans nay uist en uey daut bas chazer ·

23     ---    

BtCarb 82.43 (f 5)         

24     § D omes trobe que am lur ient parlar · <...>os luinharan

25     un deute sis queres · epoirian leugieiramens paguar ·

26     mas ilh si fan p(er) coybetat confes · ezenfeinhon que ilh

27     non an riqueza · per que ieu dic pos ilh uan apri

28     meza · que dretz non uol que zom los an sufren · ni

29     si paguan com lur prest pueis argen ·

2v

BtCarb 82.26 (f 6)         

01     § atresi uen homs paures enauteza · con lerixcz chay daut

02     en bas motas ues · mas car li mort ho met en egualeza ·

03     com non porta mas lo ben que fatz es · deu totz homs be(n)

04     far si podia · el ricx plus catresi poirya · uenir daut

05     bas con un tems ui cazer · una torre p(er) mal obrar p(er) uer

06     ---    

BtCarb 82.90 (f 7)         

07     § T otz trops es mals enaisi certamen · otrob legen els li

08     bres dels autors · edautra part que lauzors eblasmors · pos

09     oms conoys que li uertat nes mens · p(er) que totz homs deu

10     metre sentendensa · can uol lauzar com non y trop faill

11     ensa · que sill uertatz noy es non es razos · o denh grazir pros

12     donna ni hom pros ·

13     ---    

BtCarb 82.24 (f 8)         

14     § anc non fon homs tan saui ni tan pros · que non failhis

15     ho en ditz hoen fatz · p(er) ho qui failh el failhimen li platz ·

16     razons non uol li sia fatz p(er) dos · mas sel que failh e conoys son

17     failhir · esen penet non len deu hom punir · equi n<...> fay

18     lai hon couen p(er) don · failh atressi car ell non sec razon ·

19     p er que totz homs deu far p(er) donamen · als penedens eals

20     sieus maiormens

21     ---    

BtCarb 82.39 (f 9)    

22     § D omes trobe totz aitals · con en .p. cardenal di · que lurs fatz

23     es tan bestials · que porc foron enlemozin · sagueson coza mas

24     non lan · equils repren nils uan blasman · ades losuey mais enfollir

25     · p(er) que totz homs los deu fugir · equi dels no(n) se pot luinhar ·

26     tot can dizon deu hom lauzar · quatresi tainh als fols dire

27     plazer · con als sauis can si pot es chazer ·

28     ---    

BtCarb 82.60 (f 10)         

29     § le sauis dis com non deu p(er) semblan · home iugar si proat non

30     labe · que fals adus semblan de ben am se · p(er) tal que hom nos

31     guart de son engan · aisireinha el mon truandaria · quels

32     sabens fug p(er) cubrir sa bauzia · ezab los pecs le truans si resco(n) ·

33     ab bel semblan pueis los ras elos ton

3r

BtCarb 82.55 (f 11)         

01     § homs cant es p(er) for fag pres · esap cauer deu greu

02     pena · del cors dic que non failh ges · si trebailh edol en

03     mena · mas sel ques pres em batailha · ho ses colpa fay

04     gran failha · sa dieus sos dans non grazis · esi non iuog

05     ua eris · quar non uieu nuls homs dolens · ezaquel uiu ques

06     iauzens · p(er) que le pres quenes pera yssir · deu ioy auer

07     els dans adieu grazir ·

08     ---    

BtCarb 82.42 (f 12)         

09     § D omes trobe fols eissiruilhatz · tostems font mes amaluais

10     noirimens · ezan paires sauis ezenseinhatz · et en tot fatz

11     de bons captenemens · con es aiso que sils fils p(er) natura ·

12     deu resemblar lo paire lescriptura · quo dis doncs ment

13     quill son filh de trotiers · o de ribaut o dautres pautoniers ·

14     ---     

UcStC 457.8 (f 13)         

15     § S auis homs cant uol en pendre · gra(n)s fatz ans del comensar ·

16     deu gardar luocs ezatendre · ans que uega ben tot clar · si

17     fai sens ho failhion · com non deu moure tenson · am tal ni

18     deu guereiar · quel coueinha pueis annar · forfat asamercere(n)dre

19     ---     

BtCarb 82.85 (f 14)    

20     § S ieu dic lo ben ezom nol mi ues faire · ges nuls p(er) so amal far

21     non sen peinha · quieu oai fag enaisi col iugaire que miels

22     assat que non iuogua men seinha · suns fols dis ben nol deu

23     hom me(n)s prezar · quel profieg es daquell quel sap gardar ·

24     ia siaiso quezal fol pron non tenh(n)a · bon es dauzir am com

25     sos ditz reteinh(n)a ·

BtCarb 82.20 (f 15)         

26     bertran carbonell demarselha

27     § al cun nesi entendedor · quais ieu suy dels autres plus prims ·

28     an fag coblas en tan cars rims · com noi troba responde

29     dor · dons cascun fort sen glorifia · mas sapchatz caiso

30     es follia · quel ionh(n)eires segon ualor · deu uoler ason ionh(n)e

31     dor · las armas semblantz que zela · atresi cel que coblafa ·

32     Deu donar rims seguon razon · que puecon far responsion

33     ---     

3v

FqRom 156.10 (f 16)         

01     En folquet

02     ---    

03     § Cant ben me suy apensatz · nulha res non es mas Dieus ·

04     com laisa solas els fieus · etotas sas eretats · quel ricor del

05     segle maluatz · non es mas traspasamens · p(er) quom deu esser

06     temens · elial ses tot enians car cascun es uianantz

07     ---     

08     § a y tant tost cant hom es natz · muou euay coma romieus · a

09     iornadas et es grieus · lo uiage so sapchatz · car cascu(n)s uay

10     en lassatz · uas la mort quaur ni argen · non len pot esser

11     guaren · esel que mais sa uiu dans · ses dieus mais fa de sos dans ·

12     ---    

13     § E tu quatieu que faras · que conoises mals els bens · fols iest si

14     nonti souens · don iest mogut ni hon uas · que sen ta uida

15     ben non fas · tu mezeis iest escarnitz · Esi sen part les pe

16     rit · carguatz de peccatz mortals · tamort es p(er)petuals ·

17     ---    

18     § D oncs guarda con hobraras · mentre uida tisosten · que(n) breu

19     dora ses deuen · que zom mor enun traspas · p(er) quom non deu esser

20     las · de ben far quines ayzitz · quem breu dora es failhitz · lo ioy da

21     quest segle fals · atotz es mortz cominals

22     ---    

23     § N on nia freol ni fort · que tant sapcha des cremir · calamort

24     puesca guandir · quil non ual agur ni sort · ni dreg ni mezura ni

25     tort · caitant leu pren lo milhor · el plus pauc con la mayor ·

26     Eya negun p(er)mal plag · nos gardara de son trag ·

27     ---    

28     § I eu non say autre conort · mas com pens de dieus seruir ·

29     E quom si gart de failhir · mentre cana(n) ues la mort · capassar

30     nos couen als portz · hon tutz passon am dolors · coms ereys en

31     peradors · etrobarem atrazag · lo ben el mal caurem fag ·

32     ---    

33     § a dieu prec p(er) sa dousor · quem gart de mortal agag · tro son

34     plazer li ayam fag

4r

BtCarb 82.45 (f 17)    

01     En bertran carbonel demaseilha

02     ---    

03     § D omes trobe que son de uil natura · eson parlier foll eoutra

04     cuiat · enon guardan seinhat ni de seinhat · ni seguon dreg

05     ni razon ni mezura · dic ho p(er) so com los deu com portar · que

06     dautramens nulhs non sen pot honrar · quel fols hon plus uos

07     blasmara · adoncas plus uos lauzara · esi tenes sos fols ditz apeza(n)

08     sa · uns autres fols enpren p(er) cert ueniansa · p(er) quel sauis non

09     deu am foll comtendre · car si honra(n)t sen pot aisi defendre ·

10     ---     

BtCarb 82.89 (f 18)    

11     §T otz maistres deu estar · quen seinh sa porta uberta · eab sabe(n)s

12     desputar · caiso es razons aperta · esi daiso dys de non · el dona pro

13     nonsion · den gan ho de non saber · p(er) ques fols qui son auer · despent

14     enalcuna ren · si non na profieg hoben ·

15     ---    

BtCarb 82.56 (f 19)         

16     § hostes ab gaug ay uolgut ueramens · tostems uieure ezam gaug uuelh

17     estar · tant cant uieuray car gaug me fay amar · tal hon es gaug

18     ebeutats eyouens · epos am gaug suy de maseilhitz · p(er) dieu uos prec

19     cam gaug sia cuilhitz · car senes gaug neguns homs non auida ·

20     esia g<...>ug ala per cert complida ·

21     ---    

BtCarb 82.64 (f 20)         

22     § M al fay quyn claus ni en serra · donna youe enamorada ·

23     cadoncs amors li mou guerra · ela fay plus escalfada · de

24     uezer son aimador · E doncx ben fay gran follor · que

25     nulh autra re p(er) que · fai mal quyn clauza la te ·

26     ---    

UcBrun 450.6 (f 21)    

27     § Q ui pogues uezer enespeilh · tan bens sos ayps con sa fayson ·

28     aquel mirailh fora mot bon · quels maluais uiron cal son ilh ·

29     que tal si peinh esa plainha · uon maluestat neis selya · ca quell

30     mirailh lo faria · francs ede bona compai(n)ha ·

4v

GlOliv 246.36 (f 22)         

01     En G de lobeuier

02     ---    

03     § la plus falsa cobertura · quieu trop enoms des lial · car en

04     cuobre son fag fal · es iens parlars am mezura · don nons

05     pot guardar natura · que(n) son fatz siegua lians · equel ditz

06     sie gradans · mas seguon quel fama dura ·

07     ---    

GlOliv 246.37 (f 23)         

08     § la plus lial guarentia · com puesca el mon trobar · p(er) mal ho

09     p(er) ben proar · esella que miels destria · Es la fama de cascu(n)s

10     quill non sela bat ni brun · p(er) com la deu uer goinhar · car nulh

11     homs non uol selar ·

12     ---    

GlOliv 246.34 (f 24)         

13     § I eu non tenc home p(er) amic · si non ual de cors E dauer · can

14     luocs es que naya poder · ans es egual ab sel enemic · quem dezama

15     enon fay mal · nim nos cays semblans los egual · car lenemic no(n)

16     mi fay dan · ni lamic pron pauc lo semblan ·

17     ---    

PCard 335.49 (f 25)    

18     § Ricxs homs cant grieu dis uertatz · eleu ment · egrieu uol patz ·

19     eleu mou uchaizon · edona grieu eleu uol com li don · egreu fay

20     ben · eleu destruy la gen · egreu es bos e leu es mals aibos · e greu es fra(n)x

21     e leues orgolhos · e dona greu eleu tol e greu ren

22     deu cazer leu daut luoc en greu estatge ·

GlOliv 246.50 (f 26)         

23     § Qui sa zauta denueg afaire · ni iuogua trop de manes · non es sauis ni

24     cortes · ni plazent al mieu ueyaire · car sembla rams de simpleza · uo

25     de trop mal noyrime(n)t · equi plus ho uay seguent · ades li creys sa

26     pegueza ·

27     ---     

GlOliv 246.2 (f 27)    

28     § aitant sert con ha tres leguas darle en tro tharascon · sontres

29     cauzas sert en son · a com conoys donnas peguas · luna Es can fug solas

30     de sels en cuy son honrada · lautra Es cant hill retras al marit qui

31     la preguada · la tersa es .i. pauc fada · ca(n)t hom p(er) ellas deissent ·

32     enon ho sabon grazir · p(er) que(n) fan mans en durzir · de far aquell onra

33     me(n)t · p(er) quieu prec uailha hono(n) uailha · cascuna sigart de failha ·

5r

GlMont 225.13 (f 28)    

01     En montainha agout

02     ---    

03     § Qui uol esser agradans ni plazens · atotz uuelha direefar

04     honor · al cadaun si col deuer er lor · enon sia auctiu ni

05     reprene(n)s · ans aya ensy mezura ezaptenensa · esia aital en cor

06     con en paruensa · car atressi deu esser uergonhos · de mal pe

07     nsar con del dir totz homs bos ·

08     ---    

09     § Q uar anc non dec auer fals pensament · en lial cor ans tainh

10     ques uir alor · esi aital que noy nasca clamor · ni uengual cor

11     negu(n)s maluays talent · coms non es bons cun fol uoler lo uensa ·

12     ni tol razon p(er) far desconoysensa · car en totz fatz deu gar

13     dar totz homs bo(n)s · ans quel fassa sil far ler dans oprons ·

14     ---    

15     § Rennon es tan grazit entrels ualents · comezura carals non

16     es ualor · mas con uailha seguon quer saricor · car mezura non

17     es mas solamens · so que de pauc ede trop tol failhensa · entra

18     quels dos la forma conoysensa · el fai uertats daquels uizes amdos ·

19     tolens los mals dambas las failhizos ·

20     ---     

21     § D omes trobon hom larcs edes conoisens · p(er) ho non es largueza

22     mas follor · com azome don trop part sa ricor · que non es

23     laus mas blasme enon sens · con anegu(n)s don trop part saua

24     lensa · equel don mens es mais de des failhensa · que sos dons pert

25     e seq len mal rezon · sel que gieta mezura de sos dons ·

26     § hom deu esser amoros esufrens · sial segle uol puiar sas ualor · eteme(n)s dieus crei

27     sera saricors · ab lieltat et ab enseinhamens · etrobara mezuraeconoissensa · quil

28     faran far uia dema(n)tene(n)sa · elaissar mal efar totz ior(n)s faitz bos · et enaisi

29     aura pres cabalos

30     § Car ges non son egal totas las gens · p(er) quel sauis onra mais los milhors ·

31     mas er uolon ricx fals triacadors · don farian acridar malament ·

32     et ablasmar ab crit de uil tenensa · ecar li fol lauzon ses ente(n)densa ·

33     so quell lauzo(n) lur lauzar no(n) es bons · mas fol laus chay car nol soste(n) razons ·

34     ---     

35     § Rey castellan uostenes tal tenensa · en tot lo mon troba tostems

36     guarensa · euos fazes ricx fatz ecar est bons sabes seinh(n)er bel luoc

37     onrar en uos

5v

PoFabre 376.1 (f 29)         

01     Fabre duzes

02     ---    

03     § T ems es con si deu alegrar · esi tot non suy amayre · si uuelh ieu

04     esser gantaire · et aluoc mon saber mostrar · quieu say que paucs

05     ni gra(n)s auers · non ual saber qui co dia · car p(er) apenre quex dia ·

06     creis als plus sauis lurs sabers ·

07     ---     

08     § C ascuns deu entendre enplazers · gardan si de uilania · eque fassa

09     cascun dia · de ben segon quers sos poders · p(er) ho quil uol desmezurar ·

10     son pres non pot durargaire · mas mezur em senien afaire · so

11     per que bon pres pot durar ·

12     ---    

13     § Q ui son bon pres uol tener car · non sia fols ni guabaire · que

14     fols es que uol retraire · so que sap que fay aselar · efols es qui ditz

15     totz sos uers · efols qui en fol si fia · fols qui failh enons castia · E

16     fols qui sec totz sos uolers

17     ---    

18     § S es mezura sens ni sabers · non ual ni gran manentia · p(er) ho luocs

19     es que seria · dons trop gardar ereteners · luocs es con deu outra

20     passar · luocs de donar luocs destraire · luocs de parlar · luocs de tai

21     re · luocs de sens luocs de folleyar

22     ---     

23     § Qui gran cor ha de largueiar · saber deu don ho pot traire · no(n)

24     dic con sen dega estraire · de ualor ni non tainh afar · leu es aba fan

25     conquerers · mas la guardes maestria · equi pert p(er) sa follia ·

26     non sap cal maltratz es querers ·

27     ---    

28     § D el comte plai sos capteners · de proensa esaparia · ecar ergu

29     eilh humilia · plas mi car creis sos gra(n)s poders ·

30     cobla esparsa

AimBel 9.8 (f 30)         

31     § S el que promet a son coral amic · son seruize can lo uey ben

32     anantz · nil p(er)para non fay ges esfos grans · p(er) ho non dic caza

33     utiment non sia · mas qui lamic agrans obs acorria · aco seria

34     esfors ebenestansa · eseria complida lamistansa

6r

Anon 461.130 (f 31)         

01     § ges de poder non part hom p(er) egual · enaquest mont seguon lo

02     mieu albir · car tals es ricxs · aqui degra failhir · ezatal failh

03     en qui fora ben sal · ezam p(er) pauc non ablasme adieu · car el dona

04     manentia ni fieu · azaul home ni ades conoisen que so frainh(n)a

05     al bon ni al ualent ·

GsbPuic 173.10 (f 32)         

06     § pres suy ezen grieu pantays · p(er) ho cal concelh que(m) prenda non lais

07     que(n) goy non mestenda · eues chantar non mes lays

08     com non deu p(er) dan quill pren · sa ualen cor ni bonsen · dar esmay

09     ni marimen · esil guazans es sobriers · non sen tainh grans ale

10     griers · doncs cals quen deya uenir · non men gaug trop nin

11     marir

12     ---     

Anon 461.52 (f 33)         

13     § ben uolgra si far si pogues · q(ue) dieus agues tot so quieu ay · elepen

14     sament elesmay · Et ieu fos dieus si con ell es · quieu li fera segon que(m)

15     fay · el rendera segon cay pres · car tutz li croy elimauays · te

16     non li miels de tots sos bens · aquilh len rendan las merces · qieu

17     non ofas ni ofaray · ni de dieu non te(n)c un poges · mas unar

18     ma que li rendray

19     ---    

Anon 461.136 (f 34)    

20     § Gran plazer ay can truop que mi reprenda · de mos failhirs

21     bellamens arescos · emi desplay doms maluays enuyos · can me rep

22     ren de quieu uergonha prenda · lo bon amic castia en selan · lo

23     sieu amic ca(n)t li ues far failhensa · Elenemic castia en defaman ·

24     p(er) quieu non uelh samor ni sa ualensa · ni nom mi play doms

25     que man castian · quen mon failhir · sanes pueis alegran ·

26     ---    

Anon 461.159 (f 35)         

27     § Maier mercat es que de iuell · de lialtat cascun ho ue · tu

28     las sis uol et ieu sil uuelh · uistanc tan gran mercat de re · lialtat

29     es azaital for · con uoler uol de dins son cor · quel uoler fay

30     son seinh(n)or tot aytal · sis uol lial · ho sis uol des lial

6v

Caden 106.24 (f 36)    

01     Cadanet delespital de san ihoan

02     ---    

03     § S itrobaua mon compayre Emblacas · lial conselh Ebon ly do

04     narya · E diray uos conliconseilharia · quenans que fos lo segle

05     enuyats · sen de partis quel tems que nespassats · non fa

06     ra ya al mayor ops secors · ans es paors quins ennfern len pei(n)

07     ha · si non fai tant cap i(e)h(s)u crist sa ueinha · que li fara da

08     quest segle lauzors · El er enlautre marime(n)t edo lors ·

09     ---    

10     § M ays deu esser homs sauis encolpats · quel fol can failh

11     E mais si nons castia · quel fol cant failh lescuza sa folia · mas

12     le sauis non Er ya escuzats · an la cuza son sen can fay fou

13     dats · doncs qui conoys los sens elas folors · Euol mais mal que

14     ben dieus uol que ueinha · E pos mal uol tener dieu uol sel re

15     inha · Enblacas er tan leu acap decors · quel degra huey mais

16     sol auer paors ·

17     ---    

18     § aysell que dis seinh(n)er dieus aiudats · acorres mi donna sancta ma

19     ria · E dieu preguant pensa enraubaria · E

20     uay raubar tantost con ses seinhats · aben del tot del sens deze

21     retats · sades fay mal pueis quer adieu secors · pos mal pensa

22     E mal fay emal reinha · Con si sembla que ya dieus lo retenha · E

23     si dieus uol aver los raubadors · yfern aura uos els fraires menors ·

24     ---    

RostBer 427.6 (f 37)         

25     Monsen Rostanh berenguier demaselha

26     ---     

27     § Si com trobam clar el uielh testamen · et el nouell al cun sontras

28     pasat · que p(er) uertut alcuna son lauzat · mas la uertut agron

29     singuralmen · lot fon lauzat p(er) tener franc hostal · eper so

30     sol honor ac temporal · hen fon amat enestet ensa uida · en

31     tre las gens ab gran fama grazida

7r

01     § De iop trobam que pres pasiemen · man grieu turmen

02     e dan quel foron dat · e fom tan ferm que p(er) auersitat ·

03     que sostengues ni p(er) grieu languimen · p(er) perdemen p(er)

04     dolor ni p(er) mal · Tant hac en dieus speransa lial · non

05     fon enicz cab uolontat seruida · so ca dieu plac pres

06     hestz mes so sa guida

07     ---    

08     § S alamon aug p(er) gran enseinhamen · p(er) los anticz els sans

09     escrigz nomnatz · e p(er) so sol conquistet laus prezat · ses

10     plus uertut entre lantigua ien · e guazainh(n)et honor

11     e pres cabal · p(er) aquesta uertut spesial · si que de luy uezem

12     qua son cais crida · nostre pairon p(er) razon abelida ·

13     ---    

14     § per uera fe ab uer entendemen · trobam p(er) cert que co

15     noc enuertat · habraam dieu si que la triinitat · li demo

16     stret quel laui claramen · p(er) que uezem que uera fe li ual · quel

17     nes pauzat el palays eternal · car uera fe trobam p(er) cert

18     que guida · uerai fiel eneternal partida ·

19     ---     

20     § Speransa de lial saluamen · hac simeon p(er) lanatiuitat · de ih(es)u

21     crist que tenc car abrassat · hel p(er) hufri el temple digna

22     men · e p(er) so hac guizardon atretal · quen fon pauzat el

23     trip celestial · abautres sans en gloria complida · que ma

24     ys non er de failhens ni fenida ·

25     ---    

26     § alexandri p(er) donar francamen · e p(er) uertut de fin cor ferm

27     fermat · comques lo mon p(er) que son remenbrat · syei honrat

28     fatz esiey afortimen · edonet mot el don foron rial · e zab

29     tot so al cun fal des lial · abreugeron alur gran tort sa ui

30     da · p(er) quen trels pros lur fama yai aunida ·

7v

01     § Et ieu aital seinh(n)or hon claramen · ha dieus p(er) cert tot emse

02     ms aiustat · tot aquest ben emot mais de bontat · si con cas

03     cu(n)s pot uezer claramen · p(er) que pel mon alauzor general · lo

04     maistre noble de lespital · mon sen folco del uiralet formida ·

05     ualor auent pros en tota partida ·

06     ---    

07     § lot retrais clar tan uieu honradamen · el quosans iop p(er) gran

08     humelitat · esalamon tan li adieu donat · si com legem de clar

09     enseinh(n)amen · p(er) uera fe habraam atretal · p(er) bon esper simeon

10     quel mortal · turmen de crist dis ans que fos aunida ·

11     li dezitat p(er) lagen des cauzida ·

12     ---    

13     § alexandre retrays p(er) ardimen · e p(er) franc cor amliberalitat · els

14     profetas p(er) uoler ueritat · els poinhedors p(er) son aut estamen ·

15     p(er) que uezem que dieus lo creis hel ual · quel en troba guazainh

16     otra captal · que sobrel pros par con rosza florida · sobrau

17     tra flor en uert fuelh espandida ·

18     § D el maistre noble delespital · mon sen folco del uiralet cabal ·

19     pot hom tan dir ca ualor tan complida · que sos semblantz

20     non es enesta uida ·

21     § a dieu fauc prec quel guis el gart el sal · esel que lan amat

22     de cor lial · e lur don gaug quieu nauria ma partida · car

23     nueg ni iorn son franc cors non moblida

24     ---     

BâtArag 103.3 (f 38)         

25     lo borc del rei daragon peticio

26     ---    

27     § un iuoc nouell ay entaulat · uay li permieira apres set · tutz

28     son de .vj. quieu lay comtat · enotz pot far ses des eset · hel qui

29     us y es cap .xviij. si lia Ez ab .xiij. qui ben ho sap comptar da

30     quest capel si cruop mi dons tot dia ·

31     ---

RostBer 427.1 (f 39)         

32     monsen Rostanh berenguier demaseilha remisio

8r

01     § ab dous dezir ay desirat · de seruir leys quaisim liet · ab

02     ses gart docxz quant esguarat · mac que naissi

03     men amoret · cab docxz consir consirant nueh e dia

04     ma si conques cailhous non puesc uirar · mas non conocxs

05     guarcen ni say quintz sia

06     ---     

BâtArag 103.2 (f 40)         

07     peticio del borc

08     ---    

09     § Mi dons mes enperatiua · car mi consen loptatiu · esim fos

10     in dicatiua · quem mostres son co(n)iu(n)ctiu · foramors in

11     finitiua · e quar em correlatiua · uolgra de mi far actiu

12     ede leys fayre passiua

13     ---    

RostBer 427.2 (f 41)         

14     remisio de monsen rostainh

15     ---    

16     § D amor de ioy genitiua · quar nay semblan uocatiu · amtal

17     ques nominatiua · de fin pres nominatiu · ecar es de ioy dati

18     ua · en ren non acusatiua · uas leys mi rent e maltiu ·

19     ses uolontat ablatiua ·

20     ---    

RostBer 427.5 (f 42)         

21     monsen rostanh bere(n)guier peticio

22     ---    

23     § Quant tot trop tart tost qua(n)t plac trop · tenc men

24     car trop torbam trobars · diguam senten quals es plus cars ·

25     cals es plus lueinh cals es plus prop · dels elemens ques pauc ques

26     trop · Cell quem comet rosha lo cap · taing son ala fin gran

27     siey gap · maior seran si sen quieu dic · equal teh paure equal ric ·

28     ---    

BâtArag 103.1 (f 43)         

29     lo borc remisio

30     ---    

31     § Mesier .G. pensan en prop · els rimps quem des ades espars ·

32     connuc que plus cars loes clars · nos es eplus prop Ez aprop ·

33     fuoc plus lueing cautrelemen trop · epauc es so quehn pauc

34     luoc cap · etrop tot so com fay p(er) gap · quicz tehn p(er)

35     paguat qua(n)t ma plic · tenc per ric autre p(er) mendic ·

8v

RostBer 427.4 (f 44)         

01     mon sen rostainh bere(n)guier peticio

02     ---     

03     § p os de sa mar man caualier del temple · man cauall gris ca

04     ualcant si solombran · elurs cabeils saurs remiran se nombran ·

05     mostran souen al mont maluays eysemple · e zes tan grieus

06     etan fers lur ergueilhs · com non los pot esguardar de

07     dregz hueilhs · diguas mi bort p(er) quel papa los sufre · pos

08     sap eues quehn mans pratz sotz uerssims · don lur ressort

09     des honors egrieus crims · guastan loben que hom per

10     dieus lur hufre ·

11     ---    

12     § Car pos hoan per cobrar lo sepulcre · eguastan ho menan

13     rumor el segle · Ez enguanan lo pobol daquest segle · co(n)tra

14     fasen guolias esahul cre · que desplassa adieu car tan lonc tems ·

15     hill Ez aquill de lespital emsemps · han sufertat que li falsa

16     gens turgua · haya tengut ih(e)r(usa)l(e)m ez acre · car son fugen

17     plus fort que falcon sacre · per quem par tort quil segle

18     non en purgua ·

19     ---    

BgTrob 50.2 (f 45)         

20     berenguier trobel

21     ---    

22     § si uols amixs al segle guazainhar · ni uols lamor dun

23     ric home ualen · tantost sapchas quals sunt siey com

24     plimen · nin qual fag uol ades peseuerar · que si el es

25     fols tul contra fay follia · segon son sens te camga Et

26     deguia · ya de sos aips non fassas destrians · si non te

27     ra ancta blasme o dans ·

28     ---    

29     § En tots solatz mi sapchas bel intrar · segon que zer

30     luzage delagen · al mercadier parla daur et dar

31     gen · et al gentil de guerra odamar · et al letrat

32     de plag odeclerzia · Et al prodoms del uent ode la

33     biza · am donzelas parla de ports et chans · am do(n)nas

34     tien solas de lurs enfans ·

9r

01     § lamic que uols am fizel cor amar · yras tot iorn

02     ses aenprar siruen · epauc Epauc complirasson ta

03     len · pueis cant er luocs sapchas lo sieus honrar ·

04     Esi fay ren que be(n)negent nostia · mos bels amixs

05     p(er) uos selat non sia · que arescost li sias remenbrans

06     sos maluais ayps sinera frequentans

07     ---    

08     § Tostemps uueilhas ton amic razonar · si p(er) null fag lo

09     seq defamamen · etrobe ton membrat et anbonsen ·

10     que totz blasmes sapchas dauant ostar · en sos destrics

11     per tu uisitat sia · esom li fay nil dis sobransaria · sequo

12     re li demanes o delans · quatresi pos del esser bezoinhans ·

13     ---    

14     § lamic quauras conquist sapchas gardar · quel nol p(er)das

15     per nulla ren uiuent · al sieu tort dic et al tieu maior

16     men · ansi faimal lio uuelhas perdonar · et sas failhit

17     uas luy tant tumilia · can tons bels ditz la paya · elem

18     bria · tan que del tort ti sia perdonans · aisi seras deue

19     rs amics sobrans ·

20     ---    

21     § pueis quenamor lauras sauput liar · desos secrets

22     espia ezapren · dizen del tieu amesuradamen · que non

23     sapchas ton perilhos afar · aisil mostra ton cor el

24     signifia · que si lamor mermaua omoria · o per null

25     cas tera contrarians · si sap toncor sapchas del sieu dos

26     tans

27     § sapchas ualer segon tamanentia · enol fassas ni diguas

28     uilania · et honra fort los petits elos grans

29     pueis serant tuits de tamor desirans ·

30     § Es forsa te destar en bona uia e lauza dieus ela uerges

31     maria · apren dels uiels en seinh(n)a los enfans · aisi poi

32     ras passar termes et ans

9v

PCard 335.25 (f 46)         

01     .p. cardenal

02     ---    

03     § falsetatz · edemezura · an batailla preza · am uertat (et) am

04     drechura · euens li falseza · edeslialtat se iura co(n)tra liale

05     za · et auaretatz · sa tura · en contra largueza · feuni

06     a uens amor · emaluestatz ualor · epeccatz cassa santor

07     e barats simpleza ·

08     ---    

09     § si es homs q(ue) dieus descreza · sos afars enansa · ab que

10     no(n) aya grineza · mas sol desa pansa · equi sentent ensan

11     teza · pauc adalegransa · ecui play dreit etort peza ·

12     souen apezansa · et an li enganador dolor afar honor

13     car li mal ente(n)dedor iogunt p(er) semblansa ·

14     ---     

15     § aras es uengut de fransa · que hom no(n) somona · mas sels q(ue)

16     an aondansa · deuin odanona · E co(n) no(n) aya acundansaam pa

17     ura p(er)sona · (et) aya mais debobansa · aquel que mens dona · E

18     com fassa maior · del plus trafegador · ecomen lial trai

19     dor · el iust dezapona

20     ---    

21     § Coms .R. dux denarbona · marques deproensa · uostraua

22     lor estan bona · q(ue) tot lomon gensa · car de lamar debai

23     ona entro aualensa · agra(n)s gens falsas efellonas · latz euils

24     tene(n)sa · mas uos tenes ualor · q(ue) frances beuedor · q(ue) perdis

25     ad austor no(n) uos fan temensa

26     ---    

27     § Mot guardant hobediensa · fort uostra clerzia · eno(n) por

28     tant maluolensa ni fant simonia · greu lor ueires far

29     failhensa · Mas la nueg el dia · euolo(n) ben la cre

30     zensa · sol lobra noi sia · eson larcs donador · eiust amassador

31     Mas autre na la lauzor · et ilh la follia ·

32     ---    

33     § No(n) puecs dire lerror · del fal segle traitor · ca fait de bl

34     asme lauzor · esens de follia

10r

Caden 106.22 (f 47)         

01     encadanet

02     ---    

03     § Una ren ma aleuiat · alques demonpesame(n)t · q(ue)zanc en

04     deslialtat · no(n) reinhet hom longuament · q(ue) puges en gra(n)

05     ricor · no(n) fenis en deshonor · ezay uist q(ue) lialtat acregut

06     emeilhurat · ma(n)s homes debas afaire · p(er) ques fols qui tem

07     maltrayre · p(er) si honrar castres es leu uengut · can uenir

08     deu que ya no(n) ner perdut

09     ---    

10     § Uers es cami es tardat · mos astres q(ue) trop uen letz · mas grieu

11     tro ques car comprat · puego(n) engra(n) honrame(n)t · cades so que

12     es milhor · es aconquerre piior · q(ue) so pauc q(ue) ual assatz · mas pue

13     is nes homs plus honratz · can ben ho sap acap traire · ca(n) ses de

14     uen que hom ho tras alutz · almens na pres si ben ses captengut

15     ---    

GlHautp 206.2 (f 48)         

16     daspols

17     ---    

18     § fortz tristors es esaluaia retraire · quieu chant am ioy · de tan co

19     ral dolor · con nes li mort del rei nostre seinhor · fra(n)cs de fra(n)

20     sa de fin pres emperaire · eper so chant ieu marrit e ioyos · car

21     dieus lo uolc mais asi que anos · car el sera tost datz aluy seruir · que

22     stiers sa mort dieus nos uolgra sufrir · p(er) ques maiers le dans el

23     desconort · car ieu aug dir quel rey defransa esmort · ai dieus

24     caldans es

25     ---    

26     § Mortz es li reys mas ieu no(n) puecs retraire · le dans capres crestian

27     tat nil plor · car ses guouern uiuon eses pastor · capdel nos dieus

28     ques poderos epayre · que sel reis es el regne glorios · nos alaissat an

29     gran trabaill say yos · p(er) q(ue) no(n) pot lira del cor yssir · ecar no(n) puesc

30     lo rey more(n)t seguir · esma dolors plus corals eplus fortz · car uieu

31     forsatz eno(m) deinh ausir mort · ai dieus cals dans es

32     ---    

33     § Santa glizeiza anc mort nos poc sostraire · enaquest mont plus

34     lial seruidor · q(ue) eral rei edieus fel tan donor · que(n) ben afar non

35     tardet pauc<...> ni guaire · quel cor el cors el sen els co(m)painhons · mes

36     aseruir de la cros ede nos · e dieus q(ue) ue(n)c p(er) n(ost)ra mort ausir · sus en

37     la cros uuelha mos precs auzir · cal rey p(er)don sos noletz esos tort z

38     q(ue) grans bens es p(er)dutz car el es mortz ay dieus cals da(n)s es

10v

01     § lemal nil dan no(n) pot lengua retraire · p(er) q(ue) cascu(n)s deuem

02     uiure ampaor · cades pre(n) mort del mo(n)t so ques milhor ·

03     que(n)s a sostrah li fra(n)cs reys de bo(n) ayre · car si uisq(ue)s lo(n)rat reys

04     corayos · tost foro(n) mortz sarazins ergulhos · catostz fera

05     terras e fieus giquir · ebaffomet reneguar egrepir

06     ens obrira totz los camins els portz · guardas dequa(n) nos a

07     mermat sa mortz · ay dieus cals da(n)s es ·

08     ---    

09     § fra(n)cs reys p(er) uos si dei de ioy estraire · crestiantat ta(n)t ca(n)t

10     hom cros aor · li clerc el laic elorde el doctor · eno(n) nes

11     curs sor ni cozin ni fraire · quel mercadier elauers uon

12     q(ue) fos · era segurs de glotz edelayros · p(er) q(ue) nos deu lira del cor

13     partir · ta(n)t can uieuran et ieu qua(n)t me co(n)sir cals er ni

14     qui sel que(n)s auie estort · mauida pres trop mens que se

15     ra mort · ai dieus cals da(n)s es ·

16     ---     

17     § fra(n)cs reys felips nuls hom no(n) deu estraire · de ben afar

18     tant cant naura uigor · eno(n) creiretz lauzengier ni

19     trachor · seresemblas lo loicz uostre paire · quel era fra(n)cs E

20     fis (et) amoros · elial reis edrechuries epros · uos no(n) uolretz escou

21     tar ni auzir · fals co(n)ceilhiers ni lor lenguas grazir · ans te(n)res

22     dreg als freols contrals fortz · pueis no(n) er pres en uos delitz

23     ni mortz ai dieus cal da(n)s es ·

24     ---    

25     § sel dieus quel mo(n)t ue(n)c p(er) cors uma(n) traire · de la uerges do(n)na p(er) uostra

26     mor · meta larma del rey p(er) sa dousor · enonrat luoc pres

27     leis q(ue) leis p(er) maire · emparadis entrels sieus amicxs bos · qu

28     el uisquet say misericordios · al seruize dedieu ei uolc fenir ·

29     p(er) que podem lauzar sens co(n)tra dir · totz sotz bos fatz cal que

30     sial conort · catotz fizels uius deu pezar sa mort ai dieus cals

31     da(n)s es

32     § Mo(n) plag faray aposquieiras auzir · car aual uert fa ih(es)u crist

33     grazir · nostra do(n)na edieus p(er)don sostortz · a lo loic le reis fra

34     nces ques mortz · ai dieus cals da(n)s es ·

11r

GlHautp 206.4 (f 49)         

01     daspols

02     ---    

03     § seinhos auias caues saber esens · que mes deue(n)c lautre ser

04     can dormia · sus el sel fuy on dieu te(n)c parlame(n)t · es entorn

05     si sarial co(m)painhia · edir uos ai la clamor q(ue) tenia · de

06     crestians co(n) reinho(n) falsament · car no(n) deman lo sieu sant

07     moniment · comte ni duc ni pri(n)se ni clesia ·

08     ---    

09     § Et ieu leuiei q(ue) respos sapchame(n)t · tort naues dieus epre(n)

10     des autra uia · car uos donas poder afalsa ient · que(n) fan quex

11     ior(n) erguell euilania · quil no(n) crezon ni fan re(n) q(ue) bon sia · euos

12     das lor sobras daur edargent · ta(n)t q(ue) nestan crestians recr

13     ezens · car co(m)batre nos pot hom cascu(n) dia

14     ---    

15     § Daspol car iest co(n)trarios als clers darai tota malaue(n)tura

16     (ez) als ordes tolrai possesions · q(ue) sar son ricxs de tems nauran fra

17     chura · pueis dar lur ai malautia mot dura · eli prinse per

18     dran indicsions · do(n)cs remanra(n) aunitz euergoinhos · tant

19     q(ue) nefern sera lur sebeutura

20     ---     

21     § bel seinh(n)er dieus ben par quest poderos · que(n) luoc segur

22     estag ezenautura · p(er) queus pensas quens co(m)batam p(er) uos · que

23     sarazins onretz eient tafura · q(ue) nos laison fort castel ni cl

24     auzura · el bastiment uoluo(n) de sus en ios · et adurat lo(n)c tems

25     esta tensos · p(er) quieu no(n) say de queus fassam rancura

26     ---    

27     § daspol sil prinse nil prelat · magueson ies damor en lur

28     corage · quel souengues ab uera caritat · co(m) fuy en cros

29     mes p(er) luma(n) linh(n)age · cascus fora uolo(n)tos del passaie · si lur me(m)

30     bres mo(n) sanc cai esca(m)pat · esil moro(n) ca(n) si son trebailhat · enus

31     no(n) pre(n) guarda daquel uiage ·

32     § bel seinh(n)er dieus ben mot aures parlat · epogras ben reue

33     nir sest damnage · sals sarazins donases uolo(n)tat · cascus p(er) si

34     conoges son follage · pueis no(n) calgra negus a(n)nar arage · pueis

35     q(ue) cascus conogra sa foudat · car nos pre(n)dem mort p(er) lur

36     uiell peccat · euos es leu que(n)s gites acarnage

11v

01     § daspol de temple (et) despital · edels ordes comensat ab sante

02     za · sesdeue(n)gut que(n) luoc de ben fan mal · euolon trop

03     dormir en lur maleza · car tutz son plens d’erguelh

04     edauareza · eno(n) uolo(n) pensar dautre iornal · mas iels farai

05     camiar ca(m)bras hostal · quel plus ardit detotz naura fereza ·

06     ---    

07     § bel seinh(n)er dieus la gloria rial · pogras emplir sesquiuases

08     lageza · pos conoises q(ue) tutz son deslial · p(er) ques laisal reinhar

09     en lur uileza · epues le mo(n)t si pert p(er) cobezeza

10     donas nos ta(n)t q(ue) tutz siam egual · epueis sere(m) tutz fin enatu

11     ral · cascu(n) uolra pensar desa nobleza

12     ---     

13     § E pueis mesprit mas dieus p(er) sasanteza · uuella sil plas ·

14     quel rei el cardenal · eli prelat el prinser sian tal · cus que

15     cs uuelha fenir en gra(n) boneza · rei darago(n) paire fil de pro

16     zeza · castel de pres fons de so p(er) comual · mo(n) somieus dic

17     seinh(n)er si dieus uos sal · quel menares en dreg uostra fra(n)q(ue)za ·

RmCast 396.6 (f 50)         

18     ciruentes

19     ---     

20     § Mon chantar uuellretraire cominal · de totas iens esil deyon

21     auzir · ni lentendo(n) nil sabon deuezir · cascu(n)s poira triar lo ben

22     del mal · car cobeitat ata(n)t sait en brieu · q(ue) noi trop dreg ni te

23     mon dieu · ni noi trobon uertat ni ihauzime(n)t · ni uergoinha

24     am lo plus de la gent

25     ---    

26     § Clesia uol cascu(n) iorn p(er) egual · ab cobeitat ge(n)t causar euestir ·

27     els gra(n)s prelatz uolo(n) ta(n)t enantir · q(ue) ses razon alargua(n) lur deptals ·

28     esi tenes dellos nulh honrat fieu · uolran lauer mas nol uos rendra(n)

29     brieu · si no(n) lur datz .ja. soma darie(n)t uo no(n) lur fatz plus estreh

30     couinent ·

31     ---     

32     § Rei comtes bailieus esenescal · uolon castels Elas uilas sazir · a

33     lur acort epaupras ient delir · eli bailons son lo plus atrestal ·

34     q(ue) cascu(n) dis ieu penrai daquo mieu · et ab tot son plus paup

35     res q(ue) romieu · quil no(n) tenon uertat ni sagrament · enos au

36     tres em daquel mezeis sen ·

12r

01     § si morgue niers uol dieus q(ue) sian sal · p(er) trop ma(n)iar

02     ni p(er) femnas tenir · ni mories blancs p(er) termes amen

03     tir · ni p(er) erguell temple ni espital · ni canorgues p(er)

04     prestar ar enuou · be(n) te(n)c p(er) fol san .p. esanta(n)drieu ·

05     q(ue) sufriro(n) p(er) luy ta(n) greu turme(n)t · siaquist uant aisi asalua

06     me(n)t

07     ---    

08     § si capellans p(er) trop beure noal · ni legista p(er) tort ama(n)tenir ·

09     ni alberguier p(er) son hoste trayr · ni logadier p(er) falsar son

10     iornal · ni raubador ni bailon ni corrieu · rauba(n) la ient si sal

11     uo(n) no(n) cre ieu · q(ue) menudetz no(n) reinho(n) falsame(n)t · esels quest

12     an co(n)fes epenendent ·

13     ---     

14     § Reue(n)dedors obriers emenestrals · ira(n) ues dieusi lur houol su

15     frir · p(er) car uendre ho p(er) mente(n) pleuir · cambiadors ezo ho

16     mes deportals · erenosiers si saluo(n) co(m) iuzieu · enoireguiers

17     pallan socon lur plieu · laoradors eli terratene(n)t · obran

18     festas emesinas crezent

19     ---    

20     § atota ient dera (con)sell lial · sitot nol say amos ops retenir ·

21     q(ue) cascu(n)s pens de ben far ede dir · car plus no(n) portare(m) de bo(n)

22     captal · q(ue) tot sera escritz en nostre brieu · can nos niren

23     erendren comte grieu · de totz los fatz al ior(n) del iugam

24     ent · al fra(n)c seinh(n)or que(n)s formet denient

25     ---    

26     § sel que repre(n)t mo(n) chantar no(n) mes grieu ·

27     car ma(n) fan ben sitot me(n) fauc pauc ieu · sol que la ient

28     uenga(n) asaluament · pueis poira(n) dir de fol apren hom

29     sen

30     ---     

Anon 461.215 (f 51)         

31     § Qui uol saui uiure me(m)bradame(n)t · enaq(ue)st mo(n) no(n) sia trop

32     curos · dacap dauer p(re)zent ni arescos · car hom nol pot

33     gauzir durablame(n)t · p(er) q(ue) cascu(n) deuauer souinensa · de sos pe

34     ccatz efaire penedensa · car daquest mont es sobeirana

35     flors · qui pot tornar con ma peccaire bos ·

12v

01     § sol la prena ben ezadrechame(n)t · ela fassa am fin cor coraios ·

02     quex tro la fin sego(n) quer poderos · car no(n) quer mais ni plus so

03     letame(n)t · dons prena hom los bens enmantene(n)sa · ezen uil ma

04     l no(n) aiom sente(n)densa · ans si hom ben pentens econsiros de

05     sels can fatz angra(n) co(n)treccions

06     ---    

07     § car enaisi ho deu far boname(n)tz · homs q(ue) uolra intrar el ioy ple(n)

08     tos · ni posezir p(er) tostems ses coros · q(ue) dezampar totz sos malu

09     atz talentz · esierua dieu ab gra(n) hobediensa · ezenla fe aya

10     bona crezensa · euuell hobrar sego(n) los bo(n)s sermos · q(ue) auzira

11     dels bons prezicados ·

12     ---    

13     § Car qui ben aus eben es retene(n)s · co(n)trals autres agrans

14     meilhurazo(n)s · q(ue) aus lo ben elauzir no(n) les bo(n)s · car no(n) reinh(n)a pas

15     ben ni sauiame(n)tz · sel q(ue) sarma gieta amespreza(n)sa · e simaluaiza

16     conoisensa · car laisaua so ca plus aondos · ses remedi atormens pe

17     rilhos

PCard 335.5 (f 52)         

18     ---    

19     ---     

20     § anc no(n) ui breto(n) ni bauier · ni grec ni escot ni guales · q(ue) ta(n) mal en

21     tendre fezes · co(m) fay ome lai(n)h mesongier · caparis no(n) alatenier ·

22     que(n)te(n)dre puesca ni saber · ca(n)t me(n)t ni coras dis uer · cu(n) de

23     uin no(n) agues mestier

24     ---    

25     § Entendre no(n) pot hom parlier · car sa paraula re(n) nones · mas

26     saber pot hom q(ue) fals es · cal frug conois hom lo frugier · cai

27     si co(m) hom sent fomerier · al flairar ses tot lo uezer · fai lo

28     fals me(n)tir aparer · la el coraie mesongier

29     ---     

Engles 138.1 (f 53)    

30     tenson

31     § al acort fuy lautrier del rey nauar · quescort corta de tota cortezia ·

32     corta de pres ecorta de donar · emais corta qieu dire no(n) sabr

33     ia · etes ta(n) cort co(m) re(n) noy pot corchar · de sa cort corta

34     prec dieus que me(n) par · quen sa cort ade totz bens carestia ·

35     p(er) quieu la pel cort corta totavia

36     ---    

13r

01     § Ne(n)gles atort uos aug del rey blasmar · de nauarra de que

02     faig gra(n) follia · eblasmas lo car el no(n) uos uol dar · plus ho(n)rat

03     do(n) cauos no(n) tainheria · mas ses blasme no(n) fai so q(ue) deuria · quel

04     es fransces euos engles som par · el rey fra(n)ses no(n) deu als en

05     gles dar · car fra(n)sa tol als engles cascu(n) dia · do(n)cs co(m) dara

06     sel que toure deuria ·

07     ---    

08     § Rey daraguo(n) corona de pres quar · ues uos me(n) uauc per

09     mo(n) dan restaurar · car en uos es solas ecortezia · ues uos

10     men uauc seinh(n)er ma dreita uia ·

11     § Sieus acordas q(ue) lauulhas tornar · nengles al rey queus donet

12     lautre dya · tot uostre don cre queus faray doblar · eno(m) me

13     nes en uostra co(m)painhia · cal rey afar e no(n) lay uos segria ·

14     § E sops uos es pensas leu de lannar · eprenetz so q(ue) pel rey dat

15     uos sia · no(n) me(n) des part · quieu no(n) lan uos querria

BtCarb 82.13 (f 54)         

16     tenson del rocin Bertrand Carbonel e so(n) rosim dyalogue

17     § Ro(n)ci .C. ues maues faih penedir quar anc compriei uostre cors

18     flac maluais · quieus uei fort me(n)t dels pes entreferir · et

19     cascu(n) ior(n) maigriar ades mais · epos herba quieus don nous dona

20     grais · nieus ne(n) gruissatz nieus na plana ses quina · ieu uos ue(n)drai

21     uo seres gras eguais · me(n)t de captal ans quieu naya tayna ·

22     ---    

23     § amixs bertra(n) carbonel ieus aug dir · q(ue) ses ma(n)iar fort petit fan

24     li cays · eme(n)s las de(n)s mais uos puesc gare(n)tir · q(ue) sim dauas

25     derba la nueh .x. fays · ses siuada no(n) seria doays · denfra dos ans

26     no(n) auria forsa fina · plus quom ses pan fortz ni sans no(n) er mais ·

27     uieu ses ordi emostro ben morina ·

28     § Naul rocinas flac ieu uos aug me(n)tir · que maria aynes et alazais ·

29     mas siruentas no(n) te(n) podes es dir · ueno(n) la nueh p(er) tu seruir puc

30     nais · que queres plus lu(n) escoba to(n) nays · lautra fay lum lautra ti fay

31     iasina · pueis ti dona(n) coza tort flac sauais · de siuada ben lo cart

32     dun esmina

13v

01     § als nesis par q(ue) sabo(n) ie(n)t cubrir · las mesongas q(ue) noi aga biais · b(er)t

02     ra(n)p(er) cert puesc iurar eplevir · q(ue) uers no(n) es ni homs noniest

03     uerais · be(n) as fama q(ue) plus lials no(n) pais · mas qui ho dis be(n) no(n) se(n)t

04     ta traina · q(ue) sayms na una uiella carcais · q(ue) li fas dir ay ay don

05     mesquina

06     ---    

07     § p(er) dieus mort iest res no(n) ti pot guarir · fals rocinas cuey

08     mais ti do(n) mastais · ni rialguar euos o es brugir · no(n) fassas ga q(ue)

09     si mos cors sirais · ial sotueguier nil iuge del palais · no(n) ti ualra(n)

10     ni uezin ni uezina · cam mo(n) bordon ades mort no(n) ti lays · pos

11     de me(n)tir ta golasa no(n) fina

12     ---     

13     § Tan gra(n) fam ay q(ue) mais uuell trop morir · bertra(n) questar en

14     dolor ni(n) pa(n)tays · epos ti plas p(er) dieu uuellas mauzir · quieu no(n) soy

15     ies dels moines de cambrais · mos de iunes mi done gra(n) abays ·

16     ai sen romieu siu fos bona gallina · de uos lagra anc null iorn

17     no(n) mi plais · seinh(n)er de uos ta(n)t aues ualor fina ·

18     ---    

19     § si p(er) lamor no(n) fos dona saurina · q(ue) mi prega q(ue) li ti prest pug

20     nais · no(n) mi dera detu mais atayna

21     § Daiso ay gaug car daqui amesina · plus pros do(n)na ni plus vale

22     nt non pais · eno(n) en giet duquesa ni regina ·

23     ---    

BtCarb 82.14 (f 55)         

24     § Si anc nulltems fuy ben encaualcatz · ni p(er) mi do(n)s mi diei alegra

25     me(n)t ro(n)ci p(er)uos mi er tot ioy tornatz · engra(n) dolor et en gra(n)

26     marime(n)t · q(ue) ta(n) trotatz catot enoyame(n)t · aues adug lo meu cors

27     ses dupta(n)sa · p(er) cert uos dic quesen la come(n)sansa · uos conogues

28     p(er) uos pezant darge(n)t · nos menara tant mi das grieu turme(n)t

29     ---    

30     § amixs bertra(n) carbonel cert sapchas · quieu soy fortz uiels equi

31     en son iove(n)t · be(n) no(n) aprent no(n) er ga enseinh(n)atz · ca(n) sera uiels ni am

32     bon noiriment · co(m) amblarai quieu ay ben uerament · tirat .x.

33     ans la carreta en fransa · p(er) dieu uos prec q(ue) uos des alegransa ·

34     q(ue) so p(er) que uos annas sertament · cobra res tost si dreg nous

35     ua fuient

14r

01     § Si dreg mi fug lo sera gran peccatz · mas ieu aug dir que

02     p(er) home uiuent · le iuges daixs tan es lials clamatz · no(n) yra ia

03     mas drechura seguent · sai so no(n) fos mort agra mantene(n)t ·

04     mas pos ti plas quieu sufra malana(n)sa · p(er) dieu ti prec ep(er) drechamistan

05     sa · pos no(n) amblas que(m) portes pla(n) eient · sol no(n) trotes ieu auray gua

06     riment

07     ---    

08     § amixs bertra(n) be(n) ie(n)t fatoeiatz · que(m) podes dir quieu uagua plana

09     me(n)t · q(ue) uo(n) plus uauc euos plus mi brocatz · uoles uos do(n)cs q(ue) ieu uagua

10     corre(n)t · p(er) cert uos dic pos noi trop chauzime(n)t · ieu farai so qu(n)s pa

11     uc uerset roma(n)sa · am los grieus greus aital dic p(er) sembla(n)sa · si

12     uos mest greus ieus portaray greume(n)t · e si mest bon et ieu bon

13     eisament ·

14     ---     

15     § Rocin el mo(n) no(n) es maior foudatz · que qua(n)t lo freuls pre(n) am lo for

16     t co(n)te(n)t · do(n)cs ben iestu fols ezoutra cuiatz · q(ue) tuami respo(n)das

17     follame(n)t · no(n) sabes ben queu puesc leugieirame(n)t · si ami plas de

18     tu pe(n)re ve(n)ia(n)sa · estai en pas eno(n) dire peza(n)sa · mas si uezes bon

19     co(n)seilh ni uale(n)t · dona lomi ieu toprec carament ·

20     ---    

21     § amixs bertran motas ues can parlatz · ualria mais estases suaus

22     ment · tot lan dizet q(ue) totz homs faill asatz · mais qua(n) reprent

23     cant el faill repre(n)dent · que le repres do(n)cs p(er) pauc aues sent

24     car daquest plag uos no(n) fag acordansa · q(ue) uos est freuls lautra ha

25     aondansa · daur edarie(n)t earas maiorme(n)t · que uen lo coms

26     deuellin ab gra(n) ient ·

27     ---    

28     § Sieu pogues far acordiboname(n)t · ieu lo fera mas neguna cor

29     da(n)sa · p(er) sagrame(n)t no(n) uol far ses duptansa · tro al uenir del pros

30     comte ualent · co(n)seillas mi q(ue) ieu lan atendent ·

31     ---     

32     § b(er)tra(n) bo(n) es late(n)dre sertame(n)t · si no(n) latens tu faras gra(n) enfansa ·

33     esi late(n)s le coms naura legra(n)sa · emaiorme(n)t daquest nostre co(n)tent ·

34     p(er) quieu co(n)seill que len fassam prezent ·

35     ---    

36     § te(n)son uai ten ad albainia corre(n)t · eza qui tu apenras ses dup

37     ta(n)sa · uo(n) es le coms epueis ses demoransa · tu li uai dir quieu li pr

38     ec humilment · q(ue) mi pagues efaria ben eient ·

14v

EnrII 140.1b = GlMur 226.5 (f 56)         

01     § Guillem demurs .i. enuios · nouel partiment uos uuell far ·

02     cal amas mais tostems star · q(ue) sias tanforme(n)tz gilos · que(n) p(er)das

03     ioy ebel capteneme(n)t · ho q(ue) sia giloza tan forme(n)t · uostra moilher

04     de uos que(n) pla(n)c en plor · eno(n) ges uos no(n) pre(n)daslapiior

05     ---    

06     § Seinh(n)er sel q(ue) fai du(n) dan dos · no(n) fai be(n) ni ge(n)t son afar · p(er) quieu

07     uuell un dan esquiuar · euuell esser so sospichos · quel gilos uei hom

08     es atort soue(n)t esill era giloza ta(n) for t entent · que(n) fezes

09     ta(n)t que zacsem dezonor · amduy e(m)sems que(n) mescles mal follor

10     ---     

11     § Dieus edretz erazos · sa cordan co(m) deu mais amar · simezeis cau

12     tre p(er) que(m) par · q(ue) pegua es uostra tensos · car uos sabes etrobas

13     ho legent · que fort gilos es fora desonsent · trop enportas ala

14     moiller damor · q(ue) lames mais q(ue) uos exni honor ·

15     ---    

16     § si ben mest trop co(n)trarios · ni sabes pro(n) de predicar · no(n) com

17     andet dieus ca(m) sa par · deu esser tot un alespos · aisi co(n) sell que

18     son castell defent · deues la part hon plus ha despaue(n)t deu guar

19     dar la freoleza lor · ca(n)t pros do(n)na faill no(n) tornem color

20     ---     

JaMote 259.1 (f 57)         

21     en iacmes motedarle

22     ---     

23     § No(n) es razo(n)s quieu degauer pereza · senie(n) prinse de far .i. siruentes · cals

24     uolontatz ses dedins mo(n) cors meza · p(er) quel faray caras uey q(ue) luoxs

25     es · de chantar qui talent nauria · quar ioy epres ecortezia · nos

26     restaur et seinh(n)er pri(n)se p(er) uer · lo p(re)mier ior(n) q(ue) nos uengest vezer

27     § Mortz era ioys solas ealegreza · e(n)proe(n)sa ena(n)s que say fosses · aras nos

28     a la uostra gentileza · restauratz totz ecregutz de totz bes · car

29     tals ris q(ue) ploar solia · etal ner rixs q(ue) pauc auia · p(er) q(ue) trastut(z)

30     seinh(n)er deve(m) aver · dostre uenir sertas gaug e plazer ·

31     ---    

32     § p(er) uils cusons maluatz ple(n)s de falseza · sia(m) aunitz uils te(n)gutz emespres ·

33     sufert aue(m) pro(n) da(n)cte deuileza · ben era dops seinh(n)er q(ue) say ue(n)cses · co(m)

34     nos raubaue nos batia · edieus co(m)sofrir opodia · q(ue) sill quera(n) pauzat

35     p(er) dreg tener · eran p(re)mier atolre nostr auer

15r

01     § Tostems dizo(n) q(ue) bona ient corteza · ale seinh(n)ers ca(n)t es bons

02     ecortes · de mal seinh(n)or uei sa ient ques apreza · emal afar

03     emal dir totas ues · ede sells quel sieus no(n) castia · ca(n)t sap quel fan

04     re(n) que mal sia · creire pot hom quel no(n) adesplazer · pos ientz

05     sufre q(ue) son de fol uoler

06     ---    

07     § si beus pensatz seinh(n)er la gra(n) nobleza · dostre paire nils fatz

08     que(n) poilla fes · p(er) dreg deues auer ualor co(n)queza · euostraui

09     couen q(ue) resembles · quel pros coms bere(n)guier fazia · tot so que

10     afin pres tainh(n)ia · p(er) q(ue) es dretz q(ue) uos deias ualer · sobretotz

11     cels caras teno(n) poder

12     ---     

13     § ab tener dreg ezap far lialeza · creison lo lur aquist seinh(n)ors

14     fra(n)ses · esquiua(n)t tort epeccat emaleza · euos seinh(n)ers creiseres na

15     pales · car sertas lial seinh(n)oria · creis atotz ior(n)s emultiplia · esill que

16     fan als sieus co(n)tra deuer · p(er) lur erguell deuo(n) daut bas chaer

17     § lo fill de lauerge maria · prec queus lais co(m)plir tota uia · asa ho

18     nor tot uostre bo(n) uoler · eus lais uieure lo(n)c tems ason plazer

19     ---     

PCard 335.1 (f 58)         

20     en .p. cardenal

21     ---    

22     § auos daniel lengues pert eno(n) bleza · am motz sotils plans plus cobra

23     dengles · ben assetatz ben ditz essens repreza · miels escoutas sens to

24     sir q(ue) zapres · am plans sanclotz mostro(n) la uia · de ih(es)u crist qu quex

25     deuria · tener co(m) dieu p(er) nos la volc tener · ua(n) prezican co(m) puescan

26     dieus uezer

27     § Esp(er)itals no(n) es la lur paureza · guardan lo lur preno(n) so q(ue) mieus es ·

28     p(er) mols gonels tescut de lane(n)gleza · laison selis car trop aspre lur es ·

29     no(n) parto(n) pas co(m) san laurens fazia · lo lur auer an fan mercadaria ·

30     ezalmor nas decomsol sostener · la paura ient uolon totas auer

31     ---    

32     § am pri(m)s uestirs ample am capa teza · du(n) camelin destieu diuer(n)

33     espes · am pri(m) causar solatz ala fra(n)seza · ca(n) fai gra(n) freg du(n) fin

34     cuer maseilhes · ben ferm liat p(er) maistria · car mal liar es

35     gran follia · uan prezicant am lur sotil saber · que(n) dieus

36     seruir metan cor et auer

15v

01     § aisi co(n) ill q(ue) beuo(n) la serueza · ema(n)io pa(n) p(er) dieu de pur regres · el

02     bro del gras buou lur fai gra(n) fereza · ezonchura doli no(n) uolon

03     ies · ni peis frecs gras de pescaria · ni broet ni salsa que fria ·

04     p(er) quieu co(n)seil qui(n) dieus aso(n) esper · cam lurs co(n)dutz pase quin pot

05     auer

06     ---    

07     § si no(n) co(n) ill ma(n)io(n) la bona freza · el mortairol sibatut col begues ·

08     el gras sabrier deguallina pageza · edautrapart ioue iusuert am

09     bletz · euin qui millior no(n) poiria · do(n) fra(n)ses plus tost senebria · sa

10     bel uieure uestir ma(n)iar iaser · co(n)quer hom dieu bel pode(n) co(n)q(ue)rer ·

11     ---    

12     § sieu fos maritz mot agra gra(n) fereza · coms debraiat loncs ma

13     moiller segues · quellas et ill an faudas dunampleza · efuoc amgrais

14     es si mot leu apres · debeguinas no(n) dic ni no(n) diria · tal es turgua

15     q(ue) p(er) els fructifia · aitals miracles fan aiso sai p(er) uer · de san en ient

16     ador pot ben eisir san uer ·

17     ---    

18     § Regilios fan la p(re)mieire(n) preza · p(er) iens q(ue) creu ni bruda no(n) uolgues ·

19     mas iacopi(n) apres ma(n)iar no(n) queza · ans desputa(n) del uin cal mieller

20     es · edauzir platz teno(n) cort azemplia · ezes uaudes qui dere(n) los des

21     uia · elos secretz dome uolon saber · p(er) tal q(ue) miels si puescan far

22     temer ·

23     ---    

PCard 335.67 (f 59)    

24     .p. cardenal

25     ---    

26     § I sirue(n)tes nouel uuell come(n)sar · q(ue) retrairai al iorn del iuiamen

27     asel que(m) fes en formet denien · si mi cuga dere(n) arazonar · e sim cuga

28     metram la diablia · ieu li dirai merse seinh(n)er no(n) sia · quel mal segle tu

29     rme(n)tiei totz mos ans · eno(n) uueilhas si am los turme(n)tans

30     ---     

31     § Tota la cort faray merauillar · ca(n)t auziran lo mieu plaideiamen ·

32     sel mi cuga delir ni enfernar · ieu dic quel fa ues los sieus fallime(n) ·

33     equi pert so q(ue) guazainhar poiria · p(er) bon dreg adeuieutat carest

34     ia · quel deu esser dous et multiplicans · de retener las armas

35     trespassans

16r

01     § los diables degra dezeretar · et agra mais darmas eplus souen ·

02     el dezeret plagra atotas gen · ezel mezeis pogra sen p(er)donar ·

03     car p(er) mo(n) grat trastotz los destruyria · pos quel mezeis ap soluer

04     sen poiria · bel seinh(n)er dieus sias dezeretans · dels enemixs enugos

05     epezans ·

06     ---     

07     § uostras portas no(n) degra(n) ga serrar · car san .p. y pren trop

08     daunimen · quel nes portiers mas q(ue) intres rizen · tota arma q(ue)

09     lauolgues intrar · car nulla cort no(n) er ben ademplia · que

10     lun en plor eli autre en ria · esi tot est reis sobeiran poisan · si

11     no(n) mubres er uos en fag deman ·

12     ---     

13     § sieu ay sa mal ezennfern lauia · segon mo(n) sen tort epeccat seri

14     a · quieu uos puesc esser ben reguastenans · q(ue) p(er) .i. ben ai de mal

15     .C. aitans

16     ---    

17     § p(er) merceus prec do(n)na santa maria · cal uostre fill mi fassas

18     guarentia · si quel pre(n)da lo paire els enfa(n)s · els meta lay on

19     esta san ihoans ·

20     ---     

Peire 322a.1 = Guilh 201.1 (f 60)         

21     tenson

22     ---    

23     § Enquel son quem play ni q(ue) maiensa · uuell fort de uos amixs .G. auzir

24     q(ue) uolo(n) far uostre borzes ni dir · can sors entrels pacha partida tensa ·

25     cascu(n)s ta(n) gra(n) bena(n)sa si ue · q(ue) son uezin en desconois ese · p(er) contrasuan

26     al rei li mesagier · qua follara(n) ses dupte mo(n)spellier · doner gran

27     dans si pert p(er) mal uolensa ·

28     ---    

29     § amixs .p. seguo(n) ma ente(n)de(n)sa · erguell q(ue) fes de sus lo sel partir ·

30     los angels clars elatzs esdevenir · p(er) enuega ep(er) desconoisensa ·

31     reinh(n)a entrels eforsa ses merse · ezanc no(n) uim erguell fenir en be ·

32     esils consols an co(n)cell ferm entier · ga lurs pachas no(n) faran en com

33     brier · car dieus edreg an pres ema(n)tene(n)sa ·

34     ---     

35     § Ia no(n) aura(n) p(er) consols recreze(n)sa · en .Gll. tal capteng lur uei cuillir

36     fra(n)ses fara(n) ecatalans uenir · quex estan fortz quels co(n)sols p(er)temensa ·

37     no(n) sen uolon entremetre dere(n) · confondra(n) sen ta(n) lur son larc li

38     fren · pacha destruis panpalona lautrier · ellimoges q(ue) nac

39     trebaill sobrier · ma(n)s cominals met pachen dechazensa ·

16v

01     § Dretz e poders uens ades ab sufrensa · tort fenial, enpeire, so mal

02     bir · cumilitat uei quex ior(n) e(n)antir · ezerguell chai am tota sa se

03     me(n)sa · esils co(n)sols part merse nols ma(n)te(n) · ia catalans ni fra(n)ces nulls p(er)

04     se · nols cal duptar ni par ni parsonier · q(ue) cant aura(n) desliurat lur

05     grauier · cre q(ue) casqu(n)s plainh(n)era sa despensa ·

06     ---     

07     § amixs .Gll. flac cor eno(n) chalensa · o pare(n)stecs o amor fay sufrir · o

08     no(n) poder bos consols denardir · q(ue) no(n) auzo(n) ues part gitar se(n)te(n)sa ·

09     ezanaisi · perdran sen tug socre · el consolat q(ue) seinhoria ten · tainh(n)

10     que sia lo roc enlesquaquier · son pezo(n) deu guardar del caualier ·

11     el fol penre can son ioc li bestensa ·

12     ---    

13     § aseinh(n)or tainh(n) somalbir la faillensa · que uasall fay en .p. depunir ·

14     elico(n)sol deuo(n) preiar edir · q(ue) fasson pas ecre que quex enpensa · ema(n)

15     tenon so que lur aperten · ezan(e) fag edig so q(ue) couen · el

16     rey fassa so quey apueis mestier · mas lo comu(n) guart dieus de destor

17     bier · del sobreplus nom qual qui quel ioc uensa ·

18     ---     

19     § Nostra temson bailem adoleuier · quella penra en .Gll. ses dangier ·

20     echantar la als consols aprezensa

21     § al pros ihoan ymbert ca pres plenier · uuell en .p. car uieu

22     amb alegrier · cauga p(re)mier · sa luy plas nostra tensa ·

23     ---    

Pist 372.5 (f 61)    

24     enpistoleta

25     ---    

26     § Manta gen aug merauilhar · de mi car no(n) chan plus souen · pero

27     cascus sap son afar · et ieu sai lo mieu eissamen · co(m) iamtara qui ioi no(n)

28     a · ni sieu chanti qui mauzira · ni aqui plas ioi ni solas · quels plus iauze(n)s

29     si fan iratz · els plus larx escas emarritz · p(er) q(ue) mos cha(n)s ses adormitz

30     ---    

31     § pauc si fai rires ab plorar · ni paupres dauer abmanen · enueh escu

32     ra ab ior(n) clar · equire(n) no(n) ual ab ualen · epauc caualiers ab uila(n) · ni ho

33     m malautz ab autra san · et orgueils ab humilitat · elarguesa abescasse

34     tat · ecortes entre descauzitz · plus caustor mudat ab soritz

35     § tals tol q(ue) deuria donar · etals cuia dir uer q(ue)men · etals cuiautrui ga

36     liar · q(ue) si mezeis las se repren · etals es saui apellatz · q(ue) faiedis degrans

37     foudatz · etals se fia enlendema · q(ue) ges no(n) sap sil seueira · etals es ape

38     latz petitz · can seschai es pros et arditz ·

17r

01     § Non uuell en cort ses ioy intrar · ni ab baron desconoissen ·

02     ni no(n) mazaut detrop ianglar · ni de co(m)painha dauol gen ·

03     mai lo coms desauoia ma · p(er) amic et tostems maura ·

04     car el es saui et onrat · et ama pres ebon solatz · et

05     es de totz bons aips co(m)plitz · benaia oi aital razis ·

06     ---    

07     § De tal soi hom q(ue) no(n) apar · de beutat ni denseinhamen ·

08     mai no(n) me(n) puesc gaire lauzar · enans emplanc em plor

09     souen · edomna si merce no(n) a · del sieu doncas de q(ue) laura ·

10     camada laurai desamatz · tant cautren fora enuiatz · el

11     lai on plus mi fa nim ditz · de mal ieu soy plus afortitz

12     ---     

13     § totz estortz fora eguerritz · sil ben quieus dic mi fos grazitz

14     ---    

GlFig 217.7 (f 62)    

15     encadanet

16     ---    

17     § Tot hom qui ben comensa eben fenis · loinha desi blasme eten lauzor ·

18     car dieus dona abon comensador · bona forsa ta(n)t ques bona sa fis · ni

19     anc ses dieu fi ni comensamen · no(n) uim fruchar fruit de bona seme(n)sa · mai

20     cel quen dieus fenis en dieu come(n)sa · ren fruch depres efruch de saluamen ·

21     ---    

22     § aquest bon fruch nais permier efloris de bona fe epueis ca(n)t es en flor ·

23     bonas obras noirissol ab dousor · cab la fe nais yab las obras noiris

24     equi dest fruch maniara uerame(n) · uolra morir enom depenede(n)sa · don er

25     samor iusta p(er) dieu nais iustamen ·

26     ---     

27     § iustamen es natz cel q(ue) dieus grazis · pus iustamen uiu toste(m)ps sene dolor ·

28     can iustamen uiu ni ab dousa sabor · al fruch ma(n)iat p(er) q(ue) sarma guaris · edo(n)x

29     anem trastug cominalmen · maniar dest frug que lanostra guirensa · e

30     trobar lem outra mar ses faillensa · lai on dieus fon uius amort eissamen ·

31     ---    

32     § la sua mortz fon dreiturietz camis · p(er) on deuem anar tuit peccador · equi

33     morra p(er) dieu lo creator · uiura toste(m)s iauzens emparadis · car aital mortz

34     es uida ses tormen · eueiras fruitz de crist acui agensa · p(er) q(ue) cascu(n)s deu auer

35     souine(n)sa · daquest morir p(er) uiure loniamen

36     ---    

37     § dieus asomos tal fruitz q(ue) no(n) peris · lo uale(n)t rey frederic mo(n) seinh(n)or · etotz

38     aisels qui p(er) lasoamor · uolran morir euiure somonis · amo mangar sopre

39     pagana gen · q(ue) descrezon crist esa conoissensa · ela uera cros on no(n) an creze(n)sa ·

40     el sepulcre descrezon malamen ·

17v

RbVaq 392.19 (f 63)         

01     raimbaut daure(n)ga

02     ---    

03     § ia hom pres ni dezeretatz no(n) er debons amics garnitz · emane(n)s ques

04     dauer issitz es tengut uil epauc prezatz · et homs ca(n)t es desbaratatz ·

05     dizon ca p(er)dut p(er) no(n) sen · e tem hom greu p(er) fol manen · ni home ca(n)t les

06     fort ben pres · efora sauis ecortes · qui des ta(n) bo(n) co(n)seill denan ·

07     com fay pueis ca(n)t apres lo dan

08     ---    

09     § ben pot hom enautruy foudatz · apenre co(m) er plus co(m)plitz · eplus ho(n)r

10     atz eplus grazitz · eplus fra(n)cs eplus enseinhatz · eno(n) pot esser fort se

11     natz · qui nos dona garda souen · com luns pueia lautre deissen · e qui

12     no(n) co(n)quer ca(n)t luocs es · amicxs etan los aco(n)ques · gart los car mais hia

13     dafan · cal conquerre al mieu semblan ·

14     ---    

15     § ben es fols et outra cuidatz · ricx homs ergoillos descauzitz · si cuia per

16     sos uilans ditz · ab sobrarias ni ab foudatz · hom li puesqesser tan priuatz · ni

17     que ia lam de bon talen · esi tot hom loi fay paruen · p(er) paor aco no(n) es res ·

18     q(ue) can hom lo troben deises · ab gaug (et) abalegrier gran · rizon tuit

19     ca(n)t el uai ploran ·

20     ---     

21     § quieu dic q(ue) ben es estragatz · totz hom can si sen enrequitz · q(ue) uol ades te

22     nir aunitz · sos uezis (et) apoderatz · edeu ben esser aziratz · emal uolgut per

23     tota gen · per ques ben dreg si mal len pren · car nos auem uist (et) apres ·

24     per un op(er) dos op(er) tres · q(ue) aun son anat p(er)cassan · do(n) tug deue(m) esser menbra(n) ·

25     ---    

26     § Caissi nes lo segle passatz · que luns es pecs lautreissernitz · luns uilans lautre ge(n)

27     noiritz · lun mal apres lautre enseinhatz · ede totz bons aips gargatz · lun

28     uertadier e lautre men · quel mon nona un ta(n) ualen · en cui tug bon aip

29     sian mes · for lo rei dels aragones · car en luy son tuit ben sobran · ia non

30     sabres demandar tan ·

FqRom 156.15 (f 64)         

31     enfolquet

32     ---    

33     § Dieus uers el uostre nom edesancta maria · mesueilharai oy mais pus leste

34     la del dia · uen daus ih(e)r(usa)l(e)m que me(n) senha quieu dia · estatz sus eleuatz sein

35     ho(n)s q(ue) dieus amatz · quel ior(n) es aproimatz ela nueg ten sa uia · e sian dieus

36     lauzatz · p(er) nos et aoratz · el preguem quens don patz · atota nostra

37     uia · la nueg uai el ior(n) ue · ab cel clar esere · elalba nos rete · ans es belle

38     complia ·

39     ---     

40     § Seinh(n)er dieus q(ue) nasques de la uerges maria · p(er) nos garir demort ep(er) restau

41     rar la uia · p(er) destruire yfern quel diables tenia · efos encros leuatz · despinas

42     coronatz · edefel abeuratz · seinh(n)er merce uos cria · aquest pobol honratz · qu

43     el uostra piatatz · li p(er)dons lur peccatz · amen dieus aisi sia · lanueig uai els

44     ior(n)s ue · ab cel clar esere

18r

01     § qui no(n) sap dieus preguar · obs es que hoapre(n)da · et auia quieu

02     dirai et es cout et ente(n)da · dieus qui comensamens es de tota

03     fazenda · laus uos ren et merces del bes quen faitz anc se · preg

04     uos senh(n)er queus prenda · gran pietat deme · que nom truop

05     nim malme · ni mengane dere diables nimmes prenda · la nueitz

06     uai el ior(n)s ue · ab cel clar e sere

07     ---     

08     § Dieus donatz mi saber esen con ieu aprenda · uostres sains ma(n)

09     damens · els auia els entenda · la uostra pietatz quem gueris quem

10     defenda · daquest segle terre · q(ue) no(m) trabuc ab se · quieus uos ad or

11     eus cre · seinher eus fauc ufrenda · de mi ede ma fe · quaissi tainh

12     eus coue · p(er) quieu uos quier merce · ede mostortz esmenda la nueit

13     uai el ior(n) ue ab cel clar esere ·

14     ---    

15     § aquel glorios dieus q(ue) son cors det auenda · p(er) nos totz a saluar

16     preg q(ue)entrenos estenda · lo sieu sant esperit q(ue) de mal nos de

17     fenda · edaitan nos estre · et ab los sieus nos me lai sus on

18     si capte · ens meta dins sa tenda · la nueig uai el ior(n) ue ab

19     cel clar esere ·

20     ---    

21     ---     

Anon 461.48 (f 65)         

22     ---     

23     § ben es neci et desaue(n)turos · qui p(er) auer gieta dieu ason

24     dan · nim pert son pres nim fay ren mal estan · caleysandre

25     que fon reys poderos · no(n) portet hanc mas sol un uestimen ·

26     etolomieus det nu(n) bel iuiame(n) · que te(n)c p(er) sieu so quauia do

27     nat · ep(er) perdut soqua uia laissat

28     ---    

Anon 461.130 (f 66)         

29     § Ges de poder no(n) parto(n) p(er) egual · enaq(ue)st mon segon lo

30     mieu albir · car tal es rics aqui degra failhir · et atal failh en

31     qui fora ben sal · et am p(er) pauc ieu no(n) blasme adieu · car el do

32     na mane(n)tia ni fieu · ad al home ni adesconoissent · q(ue) sofrainha

33     a bon ni aualent

34     ---    

Anon 461.187 (f 67)    

35     § paure seinh(n)or de bona uolontat · deu hom seruir lialmens es

36     atendre · son guisardo(n) tro q(ue) lo puesca re(n)dre · ta(n)t qua(n)t penra

37     son seruize engrat · mas ric seinh(n)or ses don eses amor ·

38     eses plazer far ason seruidor · nol deu bo(n)s homs atendre

39     longuamens · car te(m)ps p(er)dut nos recobra leumens ·

18v

Anon 461.221 (f 68)         

01     § si co(m) al larc dona dieus q(ue) despenda · car largueza es uertut

02     prinsipals · alauar tol son percas esa renda · cauareza es peccat

03     criminals · cauar pert cors et arma co(n)quere(n)t · et hon

04     mays ha Mais uieu caitiuamen · p(er) que met dieus ca(n)t apron

05     escoutat · auer de fol en palmas de ne(m)brat

06     ---    

Anon 461.76 (f 69)    

07     § Dels .v. bon aibs p(er) coms es plus honratz · es larguezal premier

08     qui uer entria · el sego(n)s es pres de caualaria · car p(er) aquel es totz

09     homs plus duptatz · ele ters es entieira lialtatz · car ses

10     me(n)tir es daquels .v. colors · ele quartz es auine(n)tezaonreinha ·

11     tals bons agurs caisitainh ques coueinha · el sinque(n) es conoissensa

12     ques flors · p(er) com conoys ques sens eques follors

13     ---    

Anon 461.33 (f 70)         

14     § auzit ai dir euay mi reme(m)bra(n)t · cun fer pert hom per

15     fauta dun clauel · et p(er) .i. fer can ben mo uauc pensant ·

16     pert lo caual pueis lo cors el castel · tot aysin pren ad homs

17     que auars es · car p(er) lome(n)s pert lo mais ma(n)tas ues · car drechura

18     que tort baissa co(n)font · ca(n)t apuiat gieta laual preon

19     ---    

BtAlb 77.1 = Guibert 195.1 (f 70_01)         

20     tenson debertran albaric · edaguibert

21     ---    

22     amic guibert bena .vij. ans pasatz · quieuai amat et ame coralmen · bella dona

23     ioue et auinen · epregue la con fins enamoratz · deres pon dre mes toiorn

24     plus estranha · per quieu uos prec que uos men conselhes · cilamarai ueimais

25     pos tan tas ues · lai requista perauer saconpanha

26     ---    

27     amic bertran mans bos ditz emas fatz · maues apres damor ueraiamen ·

28     don pos amatz tal ques pros eualen · prec uo sieus plai quenon uos en gicatz ·

29     quel mon nona dona ques om nonfranha · am bell parlar et ambeser cortes ·

30     emais pot far .i. iorn quesans guanres · perquieu uos prec mais sufras lamguanha

31     ---    

32     ausit aidir daguibert sosapchatz · delonc ser uir tanh gran melhuramen ·

33     etems perdut noncicobra leumens · per quieu huemais en sui deses peraratz ·

34     ecigrai tal que uol can lui remanha · quesauraguautz car li serai sos mes ·

35     efarai li honor que deutes es · plus quesera reina dalamanha ·

19r

JaMote 259.2 (f 70_02)         

01     en iacmes mote darles

02     ---     

03     § dous que la uergues astrea aguet leissat proenza · lous tirans inhu

04     mans i uolgeron renhar · e al luoc de pregar dieus e nos en

05     senhar · sos sas comandames i fasian rezistensa ·

06     ---     

07     § e lo poble mogut demrabe dinsolensa · los plus nobles del

08     luoc los fazia(n) emponhar · emprezonar tuar sobrel

09     los gazanhar · leur ben e leur auer per truop grand

10     uiolensa ·

11     ---    

12     § Tant que lo cel sera en sa bella figura · on si ressentira dei

13     tala iniusta uida · ben quon sembla que sia tot de pauc de

14     ueiaire ·

15     ---    

16     § Mais si nostres nebots laissan aquesta iniura · quon nos

17     fa dauant tos noncalmen impunida · nostre paireternal

18     en sera lou uegaire ·

19     ---    

Blacst 96.7 (f 70_03)         

20     en blacacet

21     ---     

22     § Ieu crezi per uerai e pense fermamen · que de faire la gerrha

23     encontra de son paire · e lo uouler cassar foras de

24     son repaire · quaquo mal no ses uist sobta lo firma

25     ment ·

26     ---     

27     § Ni que non es pas fach ben ni degudame · de si uoler

28     fidar ni de uoler complaire · a un sieu enemi an

29     sian per desplaire · a son prochan paren qui lays mort

30     alme ·

31     ---     

32     § paure ioue indigent de lerba dantesieira · engen

33     drat de parens de tant illustra rassa · non tagra

34     mais uolgut segre lopinio ·

35     ---     

36     § daquel que ti podia ezentar deson yra · tu nagras

37     pas agut lonta que ti descassa · de perdre en

38     batalhan ta reputatio ·

19v

PTrab 359.1 = RmTresSauz 415.1 (f 70_04)         

01     tenso(n) depeyre trabustal ede Raynaut de tres sauses

02     ---    

03     amix Raynaut una donna ualent · quezes Rica edegran parentat

04     uos uol donar samor esamistat · quela uulats ambaytal (con)uenent

05     que sia de uos homoler hoamia · car dautramens dis q(ue) Ren no(n) faria

06     p(er) quiey uos prec midigas q(ue) uolres · respondes mi egardats (com)penres

07     § compans peyre cant aras de present · lamia vulel p(er) bona lialtat

08     car dautramens yeu seria enguanat · cil era tauls calons ames nient

09     mays pus quilli mi uol mostrar lauia · quieu dey tenir ben faria gan folia

10     sieu era tals quiey no(n) liautreyes · davan sar mi ezaco en tous bes

11     § amix Raynaut dieus formet de nient · cel terra mar tenebras eclardat

12     epueys creet adam que p(er) pecat · fon (con)damnat per son gran faliment

13     cartraspaset so que dieus dig auia · euos sabes ca dieus no(n) plas amia

14     p(er) quieyn uolria que molier prezeses · car atresi cant que tric la penres

15     § compans peyre ben sabes uerament · que dieus puga celca humilitat

16     ebaysacel que nerguel es montat · quem pauc dora lotorna anient

17     docx pus quilli en uer mi sumilia · ben dey pensar tenir qon lapoyria

18     sicon alley pentenria cofezes · caril er tals dumilitat al pres

19     § amix Raynaut a mi non plas (con)tentent · emaior mens cant sifa doulontat

20     euos sabes que dieus acomandat · ees escrig el cinque mandament

21     com non dessir follamens sauezina · car rimour nieys bregua ezatazina

22     ben sabes uos de Sant son con ho fes · que ben mes mort esgardas con lenpres

23     § compans peyre yeu truob apertament · quamor no(n) ual sinoya caritat

24     eges non ual anquas lopres dun dat · sasi non la trastot permierament

25     doxs trobe yeu caritat non auria · ami mezes si con auer deuria

26     car mi dey far permiramens ualers · pues non mical deser anul sosmers

27     § tenson vayten atarasco corent · troberenguier non tisies Restancat

28     ecant mauras alui recomandat · etu li dis demapart humilment

29     que yeu sui Sieus acalque part q(ue) sia · epregue li p(er) sagran cortezia

30     quezel garde que frau non si comes · ensest partit queyeu liay trames

31     § atal que sabp delial iugament · consideu far e nonsufre barat

32     mi recoman am tohamilitat · afar edir trastot locieu talent

33     tant cant uiuray ezaco ses bausia · cardautra mens ylly no(n) amaria

34     ren com penses en que nul mal agues · ses dir lonom pron osabp totares

20r

BtAlb 77.2 (f 70_05)         

01     bertran albaric

02     ---    

03     § ieu ame tal ques .i. enperador · iforonratz mas quell denhes amar ·

04     can sos bels ditz maci uolgut liar · quilhi mepres per lial ser uidor ·

05     ecan mi pens loben quen pot uenir · fai mi estar en tan haut pen

06     samen · calisandre non fes tal montamen · con ieu farai sol quen

07     pues caiausir

08     ---     

09     ---    

10     ---    

BtAlb 77.1a (f 70_06)         

11     § ausit aidir queltems queses pasatz · enten dihom enamorlialmen ·

12     et aras uei ques tor nat anien · quesun chas qun ci fai enamoratz ·

13     enon sa bon damor ladre cha via · com deu guardar conci deu cap

14     tener · car nones res com deia tan temer · consas amos qui labelle iolia

15     ---    

RmTresSauz 415.2 (f 70_07)         

16     rainaut tres Sauzes

17     ---    

18     Mon bel cenhor ge uos criee merci · queuos demoy neciastes hoblians · cardet uos ay

19     tot mon cors decirans · deuos seruir honqueiale desi · gesay de uoyr quem uos

20     atant ualors · cecstrobares ases de seruios · afar edir uostre uoloyr plesant

21     mas totasfoys tenes moy couenant

20v

BtAlam 76.18 (f 70_08)    

01     en bertran de lamanon peticio

02     ---     

03     § Segnor lo rey salegra en ton diuin secors · tu as mes sur sa testa exce<...>ta

04     corona · tufas que ta uertu diuina lenuirona · tufas que lo desir de son cor

05     ason cors ·

06     ---     

07     § Tu lo nos as donat rey per nostre recors · tu lo faras florir sitiplas

08     sel sadona · a son pople regir sens uolontat felona · tufaras que sos

09     iors iamais no(n) sera(n) cors ·

10     ---    

11     § Tu faras que sa man sera ta(n)t poderoza · dessus sos enemixcs que

12     per tot luniuers · temeran sa furor e no(n) ho poyran creire ·

13     ---     

14     § Tu faras quel fara cantar tos diui(n)s uers · tu faras quel fara

15     la u(ost)ra uida uroza · car lesperansa es bona e dieus fai nos

16     ho ueire ·

21r

Perd 370.9 (f 71)         

01     En folquet

02     ---    

03     § los mals damors ay ieu ben totz apres · mas anc los bens

04     non puoc .i. iorn saber · Esi non fos car ieu nay bon

05     Esper · ieu cudera que non yagues yes · Et agra dreg qieu

06     fos desesperats · tant ay amat Et anc non fuy

07     amats · pero sil bens Es tan dous eplazen · comes le mals

08     angoysos Ecozen · Mais uueilh morir quieu encar no(n) late(n)da ·

09     § atressi cre ca morir mauengues · ho uieuria tostz tems ses

10     mon plazer · doncs non mes miels quieu mora en bon esper ·

11     Caital uida que ya pron non tengues · casatz es mortz totz

12     homs que uiu yrats · acuy non es yoi ni plazer donats · quieu

13     soy ben cel que negu(n) iauzime(n) non pot dar yoi p(er) quieu sia iauze(n)t ·

14     tro que midons plassa camercem prenda ·

15     ---     

16     § E sieu p(er) so soy forfats ni mespres · car sol uos aus dezirar ni uol

17     er · ies p(er) aiso non tuelh de bon esper · que maiors torts perdo

18     na ben merces · pero sil tort mi fos adreg iuiats · ieu non

19     cuydera esser tan en colpats · que uencuts es tot so que fossa

20     uens · que negu(n) dreg non poc esser guarens · per que mes

21     ops que merce men defenda

22     ---    

23     § la gran beutat elh ualor quen leys Es · abtotz bons ayps que

24     donna puescauer · mi fay estar ades en bon esper · car ieuno(n)

25     cre que ies esser pogues · que lay hon es totz autres bens pauzatz ·

26     que non sia messa humilitats · som fai sofrir ma dolor longuame(n)

27     que humilitatz merces echauzime(n)s · mi pot ualer sol camido(n)s si prenda ·

28     ---    

29     § Quieu et amors em daital guizem pres · cora ni iorn nueg ni mat

30     in ni cer · non part de mi me(n)s de mon bon esper · car mort

31     magra la dolor ques tan grans · sil bon es per non fos asegurats

32     pero mos mals non mes en ren mermats · mas lonc esper

33     maura fatz longuamen · estar marrits et en gran pens

34     samen · ancaras tem que plus car non mouenda ·

35     § ues nazima(n) uuelh canso uon avatz · et antotz temps es alor

36     es plazens · ia nous gardetz demest las autras gens · que <...>

37     es pros crei q(ue) miels uos entenda

21v

FqMars 155.16 (f 72)         

01     Enfolcet de maseilha

02     ---    

03     § per dieu amor bensabes uer amens · Con plus deyssen mays

04     pueya humilitatz · Et orgueilh chai on plus aut es mon

05     tatz · Doncs dey auer gaug e uos espauen · car sen most

06     ret ergueilh contra meszura · ebrau respos amas hu

07     mils chansons · per que tainh ben que lergueilh caya

08     yos · capres bel iorn ai uista nueg escura

09     ---    

10     § a uos nom par puscas far failhimen · pero can failh

11     cel ques pros ni prezats · tan can ual mays tan es plus

12     encolpats · quen la ualor pueial colpa deissen · Esi tots

13     homs perdonal forfachura · ia del blasme non sera

14     fatz p(er)dos · car sel reman en mala sospesios · camant

15     met cell que uas .i. desmezura

16     ---    

17     § blasme na hom e cascu(n)s sela cen · per queui lenian Es tr

18     op plus enganats · aquell quel fay que cel ques gualiats ·

19     E uos amos p(er) quel fatz tan souen · con plus uos ser cascu(n)s

20     plus sen rancura · E del seruir tainh cal que guizardos ·

21     precs o amicx meilhuramens odos · ses .i. daquest par

22     fol qui siatura ·

23     ---    

24     § fols suy ieu ben quemis lo cor el cen · sens non fon ies ena(n)s

25     fon grans foudats · car tals es fols que cuya esser sennats ·

26     E uey oben ades hon plus apren · car anc merces que ual

27     mais que drechura · non ualc ami ni apoder en uos · pauc

28     mes semblant magues ualgut razos · per que fui fols

29     car anc de uos ac cura ·

22r

01     § M as ar suy ricx car en uos non enten · que esgardats

02     riqueza epaupertats · que cel es ricx que sen ten per

03     pagats · e cel paupre quen gran ricor enten · Don

04     suy ieu ricx cu(n)s grans ioy ma segura · cant pens con

05     suy tornats desamoros · car ieu erra marrits ar suy io

06     yo(n)s · per que motenc agran bona uentura ·

07     ---    

08     § Cortezia non es als mas mezura · euos amors non saupest

09     anc quefos · mais ieu serai tan pus cortes que uos · cals

10     mayors bruis calarai ma rancura

11     ---    

PVid 364.39 (f 73)         

12     peire uidal

13     ---    

14     § Quant hom es enautruy poder · non pot tot sos talens

15     complir · an lauen souen agiquir · per lautruy grat lo

16     sieu uoler · doncs pos en poder mi suy mes · damor segray

17     los mals els bes · els torts els dregz els dans els prons · cai

18     si mo comanda razos

19     ---    

20     § C ar qui uol el segle caber · mantas ues lauen asofrir · so quel

21     desplay am gent cobrir · am semblansa de non chaler · E pueis can

22     ues ques sos luocs es · Contra cels que laurai mes pres · non

23     sia flacs ni nisilhios · que gra(n) dreg nos pauc duchaizos

24     ---    

25     § T ant ay de cen ede saber · que tot ieu sai lo miels cauzir ·

26     E gen conoiser egrazir · quim uol amar Ecar tener · E

27     tenc ma lus de genoes · cap bel semblant gay ecortes · soy

28     als amicx amoros · Et als enemixs orgoilhos ·

29     ---    

30     § C ar qui pot enonuol ualer · car non ses forsa de morir · doncs

31     pos la mort non uol auzir · per far enuey edesplazer · Car

32     mot es lay donrat pages · can recuelh las rendas els ses · cor

33     poirit am cor uermenos · estiers grat de dieu edenos ·

22v

01     § bella donna dieus cug uezer · cant lo uostre gent

02     cors remir · E car tan uos am eus dezir · grans

03     bens mendeuria eschazir · Caisi ma uostramor con

04     ques · euencut e liat epres · cap tot lo segle que mi

05     eu fos · me tenria paure ses uos ·

06     ---    

07     § D onna cant uos uey remaner · que mauen de uos

08     apartir · aisi mangoison li sospir · can pauc non ma

09     uen acazer · ai bella dousa franca res · uailham uos dieus

10     emerces · retenes me Emas chansos · si tot pezal

11     cortes gilos ·

12     ---    

13     § honor epres uuelh mantener · Ebonas donnas

14     hobezir · Et acortezas gen seruir · etno(n) ay gra(n) cura dauer

15     emp(er)o sieu poder agues · no(n) esco(m)s nidux nimarq(ue)s · acui ta(n) plagues messios ·

16     ni me(n)s sazaut dauols barons

Ponson 381.1 (f 74)         

17     E ponson

18     ---    

19     § ben dey uiure tostems am gran dolor · car temens soy tan

20     que non auze dir · mon coraie ni ai poder quem uir · de leis

21     quem tem en lassat en sa mor · quel cors el cor es tot en sa

22     pleuensa · esill plagues quem des en penedensa · quel gra(n) afan

23     me fos en rezemson · de mos peccats uengra saluacion ·

24     ---     

25     § Sil uolgues far que(n) signe de samorilh mi sones cant son gen

26     cors remir · mon esperit fera tot reuerdir · co(m) fay le

27     ros cant chay sobre la flor · efera .i. ues amos conoisensa ·

28     Eia nulh tems de sa hobediensa · non partira an fora son

29     guarson · p(er) far e dir tot so quel fora bon ·

30     ---    

31     § S i ami dons ques digna de lauzor · plagues de far quem

32     uolgues p(er) seruir · son gentil cors p(er) quieu souen sospir · ado(n)cs

33     agra leis ques mielhs del milhor · don len soplei lials amors len

34     uensa · car non es res aitals en ma crezensa · qua bona mor deya

35     dire de non · essiofa ia dieus non li ho perdon ·

23r

01     § T ant uey en luy beutat e gran ualor · que dupte ay que

02     autre non latir · Et ieu chaitieu damar non puesc pa

03     rtir · de son gen cors ans mot souen en plor · E de ren

04     als nuls tems mon cors non pensa · car comprarai sa long

05     ua atendensa · cai fagz de luy en qui trastotz bens son · se

06     non men rent al cun bon guizardon ·

07     ---    

08     § Sil sieu ualors breumens non mi secor · ben uuelh sapcha que

09     ieu mezeis mazir · elais don uey euuelh trop mais morir · que

10     si uiuent uiuia sens samor · mas sin ualgues la sieua gran

11     ualensa · fora ualens eualgra ses failhensa · le sieus ualers plus

12     que nuilh autre don · sia de rei odautre gran baron

13     ---    

14     § Chantar uay ten aleys que plus ma gensa · que nulhautra que

15     sia en proensa · e diguas li quen luoc de guarizon · si aluy plai mi

16     mande hoc uo non

Ponson 381.2 (f 75)         

17     ponson

18     § ualent donna p(er) quieu planc esospir · aias merce del uostre ser

19     uidor · esi uos plas ensigne dostramor · mos humils prexs

20     uos plassa dobezir · que nafrat soy de uostra ben uolensa · tan

21     duramens calhous non puesc uirar · et sostramor non men

22     uol aiudar · creire poirai cos aues entendensa · de mi ausir

23     car non y trop ualensa

24     ---     

25     § E sin uales adoncs ieu poiray dir · que del mont ay sobrayma(n)s

26     la milhor · euiuray gays, <...>uzens et ab honor · efaray fatz a

27     gradieus eseruir · ieu uos u<...>ray et zaurai entendensa · co(m) lials

28     me(n)s uos puesca sobramar · eseraitals que nuls homs meilhu

29     rar · noy poira ren segon quer ma crezensa · Esus ma fe

30     daiso uos fauc pleuensa ·

31     ---    

32     § Si emafe uos pleues ieu azir · tot cant que es Euos toste(m)s

33     azor · euos uuelh mais non fay p(er)dis austor · que qua(n)t esgart

34     donnas pros ni remir · uostra beutat sobre totas mage(n)

35     sa · esay p(er) uer quel mo(n)t no(n) aues par · de gran ualor p(er) quem

36     play aiostar · auos do(n)na dequi uen resplandensa · de dins

37     mon cor p(er) que(m) play latendensa ·

23v

01     § Ia belcaire ni tot can ten argensa · non mi don dieus

02     ab quen uulhas amar · donna ualent quieu am mot eus

03     ten car · esi uos plas gitas mi de bestensa · Enon pau

04     zes en uostra non calensa ·

05     ---    

Perd 370.14 (f 76)    

06     En p(er) digon

07     ---    

08     § Trop ay estat mon bel esper non ui · p(er) ques ben dregz que totz

09     iois mi sofrainh(n)a · Car ieu mi loinh de la soa compainh(n)a · p(er) mo(n) fol

10     cen donc anc iorn no(n) gauzi · esieu am leis nos costrare(n) · quel dan

11     torna tot sobreme · ezon ieu plus men uauc loinhan · mens nay

12     de ioy emais da fan ·

13     ---    

14     § Si ma foudat me(n)iana ni mausi · ben es razos que ia null non

15     men plainh(n)a · quieu soy con sel que(n) mieg de laigua bainh(n)a · e

16     muer de set ben es dregz sous afi · quieu mueira dezira(n)t del

17     be · quieu nauray desirat lonc se · ezagram tot so que deman ·

18     si can fugi mi traises ad enan ·

19     ---    

20     § Grans merces er quieu mueira enaisi · ses amixcz maritz En

21     terestrainha · car asas ay que plor eque complainha · car no(n)

22     uey leis que de mort me guari · equem trais de mala mer

23     ce · ai las cal pechat me rete · q(ue) sagues mortz estat .i. an ·

24     sim degra pueis uenir dauan ·

25     ---    

26     § Sim sent mes pres capenas sai consi · ma(n) dena(n) luy ni co(n)si

27     mi remanh(n)a · car qui fay so ca seinh(n)or queno(n) tainha · ca(n) lo trop

28     bon bon eliat efi · paor deu auer ca(n)t lo ue · no(n) perda son seinh(n)or E

29     se · esieu p(er) leis aque(n) coma(n)t ai p(er)dut mi eioy echant

30     ---    

31     §§ p(er)drela puesc quill non p(er)dra ya mi · que neis lo iorn uuelh q(ue) dieus

32     mi contrainh(n)a · quieu ia mon cors de partisca ni frainha · de leis

33     q(ue) lam ta(n) finame(n)t ab si · que tot autrafar en mescre · eta(n)t me

34     truop debonafe · quel cor el saber eltala(n)t · mi trop acorda(n) du(n) semblan ·

35     ---    

36     § C el que dis cal cor non souen · de so que am los uuelh no ue · mieus

37     uuelhs len desmento(n) plora(n) · el cor plainhe(n)t esospirant ·

38     ---    

39     § bel rainer de uos mi souen · E de mi dons mais que de ren · Eca(n)

40     la uey fauc e(n)meudan · Ep(er) mi dons muer dezirant

24r

Sord 437.17 (f 77)         

01     ---    

02     ---    

03     § Grans esfors fa qui ama p(er) amor · truop eues pauc leys ho(n)na

04     soncor mes · sauidas tray ueiam los mals els bes · p(er) chascu(n) mor

05     loniament del dezire · quel mal iauzitz p(er) lo ben esperant · el ben

06     p(er) mier tan lo uay dezirant · p(er) caimants fins no(n) uieu ies ses

07     martire · pos de si dons uezer non ha legor

08     ---     

09     § Cant pens hon am de ben aibit laflor · el gaug quieu nay uezent

10     leis que(m) tempres · merauilh mi con defendre(m) pot res · quel cor

11     non part de dol am greu martire · car no(n) lauey sos plazers re

12     membrant · que zill sap far E dir sonor saluant · retene(n)t grat

13     de cal quelaremire · honran(n)t cascu(n) sego(n) que za ualor ·

14     ---    

15     § h on plus nestauc lay sopley Ezahor · el bel stai que play als fins cortes ·

16     sobre totas las pros ta(n) plazens es · de cor de car desguarar ederieire ·

17     quel cor adregz dalguat ede bell gra(n)t · El car humill frescaam bell

18     sembla(n)t · don plor lanuegz el ior(n) planc esospire · car am sel joy quie

19     u dezir non secor

20     ---    

21     § aimant mausis em turmentam dolor · pel ioy que(m) loinh eno(n) men

22     ual merces · mas en dreg mi non men dei clamar ges · que pos suy

23     sieu ben pot sil plai ausire · doncs si mausis non forfay tant ni cant · quel

24     dan pren tot mas p(er) so planc caimant · nol poiray mais sos plaze

25     rs far ni dire · ni trobara tan fiel aimador

26     ---    

27     § Enaisi lam el prec salvant sonor · quel mon non ha nulha res que(m)

28     prezes · de quesos cors ni son pres men ualgues · mais uuelh morir

29     que ia dieus tant mazire · quem tenc damors p(er) paguat abai

30     tant · ab que de so quieu dezir cautraimant · non tem quil pueis

31     no(n) masei(n)h on ques uire cridar segur merce p(er) la gensor ·

32     ---    

24v

JoPenn 269.1 (f 78)         

01     ihoan de pennas

02     ---     

03     § un guerrier p(er) alegrar · uuelh comensar car mage(n)sa · que

04     non lo dey plus celar · trop lauray tengut enpensa · Egueri

05     aray damors · en domens que ma guerieira · atrobat gue

06     reiador · que guereia uolontieira

07     ---    

08     § guerier ben uuelh guereiar · ab uos damor ses failhensa

09     car sapchas non puesc trobar · homs de milhor entendensa ·

10     ni sia plus fin aimador · ni mielh sapcha la karieira · de ben

11     amar p(er) amor · ni tengua selausentieira ·

12     ---    

13     § guerieira sobre lauzar · mi uoles p(er) ben uole(n)sa · ben uos uuelh dir

14     ses duptar · E iur uos p(er) ma crezensa · que uos est de beutat

15     flor · que non say hon ieu mi quieira · Entharascon bellazor ·

16     que miels del dart damor fieira ·

17     ---     

18     § Mo(n) guerier cortes damar · sapchas que gran penedensa ·

19     sufri car nous aus mostrar · la mistat gran de ualensa ·

20     quieu uos port car gra(n) secor · mi fora si lamanieira · non

21     fos dels lauzengador · maldizens ques trop sobrieira ·

22     ---    

23     § Ma guerieira am pres clar · plena de gran conoissensa ·

24     non uulhas per so laisar · quieu suy en uostra pleuensa · car

25     qui ama a sa honor · lialmens ni uertadieira · non deu pas

26     auer temor · de presona lauzengieira

27     ---    

28     § guerier p(er) uostra ualor · uos seray lial guerrieira · car

29     uos portas p(er) lauzor · de sauia la bannieira

30     ---    

25r

Anon 461.68 (f 79)         

01     ---    

02     ---    

03     § Clara do(m)pna uostre cors lis eclar · am lo clar uis clarame(n)s ses

04     clarzis · si que tot clar uos est de mon clar uis · clara clardat

05     p(er) quieu uuelh de clarar · uostra beutat enlaqual se de clara ·

06     sens eualors efin pres car es clara · p(er) quieu uos am donna

07     car Es tan clara ·

08     ---    

09     § D e uostramor mon cors es esclarzit · et es plus clars que no(n)

10     es laclardat · del clar soleilh p(er) quieu nay de clarat · uos en

11     luoc clar · ses nompnar Emos ditz · p(er) que uon es claramens

12     Esclarzida · eplus clara que la flor espandida · mon clar uis es

13     p(er) nom domna grazida · tant es clara uostraualor complida ·

14     ---    

15     § Amon clar uis am la fas neta ecara · aquieu ay dat ma pensa

16     tota clara · car la gensor de totas se de clara · mas coblas

17     man quen done samor clara ·

Anon 461.174 (f 80)    

18     ---    

19     § N auriflama car uos es flameians · coma fin aur cant es ben

20     aflamatz · en la flama ben flaman ni purgatz · soy enfla

21     mats emon cors es flamans · duna flama flameian ques mot

22     pura · que flameia si confay dauradura · la qual flama tot

23     iorn creis emeilhura · nauriflama uos es daital natura

24     ---    

25     § uos est flama de fin aur reflamans · nauriflama p(er) quieu

26     soy enflamatz · de tal flama don es mon cors dauratz · que

27     coma laur lus tant es reflamans · don flameia fuoc eflama

28     tot dia · per uostra mor quem flama tan lamia · Si ques

29     cantir la flama nos poiria · tant soy de uos enflamat dousa mia

30     ---     

31     § flama flaman ni flamier nom poiria · desemflamar nau

32     riflama yolia · de uostra mor ans mais menflamaria · qui

33     flamairar de flama me uolria

25v

RmJord 404.11 (f 81)         

01     pomo iordan

02     ---     

03     § auos soplei donna p(re)mieramen · p(er) cuy ieu chant ecome

04     ns ma chanson · E siuos plas entendes ma razon · questier

05     nous aus descubrir mon talen · caisi mauen cant uey

06     uostras faysos · la leinguam failh lo cor ay temeros · car

07     qui non tem non ama coralmen · per quieu ten car lo

08     uostre seinhorage ·

09     ---     

10     § Tant ay assis mon dezir finamen · en uos donna que ya

11     dieus ben non don · sieus nous am mais ser uir tot en

12     p(er)don · que nulhautra p(er) far son mandamen · cab tan gra(n)

13     gaug satrais mon cors ues uos · can pueis queus ui non

14     fuy ges poderos · ta(n)t enueyos fuy de uostre cor gent ·

15     cami mezeis mi remas en hostage ·

16     ---    

17     § Quieu uos doniei p(er) fe elialmen · lo cor el cors de que fay co(n)te(n)so

18     E sap mi bon car say que uostre son · cun bon esper deuos mi

19     ten iauzen · quen bon senh(n)or nos pert bons guizardos · qui

20     gen lo ser · quieu uey mantas sazos · paupren requir p(er) lo(n)c

21     atendeme(n) · p(er) quieu ues uos afortitz mon corage ·

22     ---     

23     § Esieu foley ben ofas ensien · sapes p(er) que car mes bell esap

24     bon · ediray uos p(er) cal entension · ben esperans uen hom

25     asaluamen · esim fay ben mot enseray ioyos · esim fay mal

26     sufreray pezansos · grazirai uos ben el mal eyssamen · aisi

27     faray lo conort del sauage

28     ---    

26r

01     § bona donna merce trac p(er) guaren · Esi merce mi pot

02     far guarizon · p(er) merceus prec cab merce uengual nom ·

03     Eia dayso non ueires recrezen · ans clamaray tant merces

04     arescos · trop p(er) merce tenguas mas ambedos · entres uost

05     res efares chauzimen · cals no(n) es mielh de tan car homenage ·

06     ---     

BnVent 70.4 (f 82)         

07     bernat del ue(n)tador

08     ---    

09     § amors equeus es ueyaire · trobas uos fol mas ca(n)t me · que(n) uoletz

10     que(m) sia maire · eque ia no(n) trop merce · que que(m) coma(n)dest afaire · faray

11     ieu aisi couen · mas auos no(n) esta ben · que(m) fassas tostems mal traire ·

12     ---     

13     § I eu am la plus de bon aire · del mo(n)t plus que nulha ren · mas ella non

14     mama guaire · ni say p(er) que ses deuen · mas ca(n)t ieu me(n) cug retraire ·

15     ieu no(n) puesc camors me(n)te(n) · trait suy p(er) bonafe · amors be(n) ho puesc retr

16     aire

17     ---    

18     § abamors ocuh atendre · que non men puesc plus tener · que(n) tal luoc

19     me fai entendre · don ieu gran ioy no(n) nesper · ans p(er) pauc no(n) fay

20     ar pendre · car anc nac cor ni uoler · mas ieu non ay ges

21     poder · que(m) puesca damors defendre ·

22     ---    

23     § Grans enuets es egran nauza · de tostems merce cridar · mas

24     lamor ques emi clauza · non pot cubrir ni celar · las mon cors

25     non dorm ni pauza · ni pot enun luoc estar · ni non pot lon

26     guas durar · sill dolors non sa suauga ·

27     ---     

28     § Ma chanson apri(n) adire · alegret eportas la aun tristan que

29     sap ben chantar e rieire

26v

RostBer 427.8 (f 83)         

01     Mesier Rostanh berenguier

02     ---    

03     § Tot enaisi con es del balasicz · cap son es gart nos plus que

04     colps des glay · Don resonton man quil eman esglay · es drecha

05     men lesgardar sobre trixz · de leis quieu am car dousame(n) · mes

06     guara · el dous esgar mi fer em frainh al cor · et enaisi mos cors

07     no(n) uieu nimor · soptaname(n) mas mor nesper ancara

08     ---    

09     § ar dira hom quieu enua(n) suy enicz · et en uan uieu mos cors

10     ental esmay · E que fols suy emusart car mesmay · si sospiran planc

11     car nay mans destricz · quel fin aimans p(er) speransa cara · deu

12     tener lieu tot destric edemor · ca(n)t que si dons en son plazer

13     de mor · Enays ne ioys p(er) raszon sobre clara ·

14     ---    

15     § Gran dons donats leu paron dons demendicz · eclarame(n) ues homs

16     Que say elay · es mais prezat tot so que costa may · si co(m) uezem cla

17     ramen que les picz · ques presios que sa uertut esgara · es ten

18     gut cars daut pres eten gran for · hotra lomar Eneys ne

19     fan tezor · et entrenos li foll en fan tiara

20     ---     

21     § aysi uieuray languent p(er) los abricz · sil play que plus compre so que

22     uist lay · eresponden dic cap chant et ab lay · ab corfizel suy estat

23     sos amicz · esi dese mi part nim desampara · noner razo(n) cab autr

24     e si de mor · car p(er) .x. ans nueg eior(n) dor enor · suy estat sieus

25     seruires troiuscara ·

26     ---     

27     § pauc maualgut mos prexs ni mos presicz · ni iauzimens dauzels

28     niflor desglay · Ni le plazers que dieus tramet hen may · cant

29     hom ues uert los pratz elos guaricz · emaismi ual sego(n) so que uey

30     ara · le dols quieu nay mausiza ema cor · ho quem meta reclus sotz

31     .i. gra(n) tor · que sufertar ta(n) grieu dolor amara ·

32     § N abel conort la uostra beutat clara · el dousesguart de que

33     feritz al cor · mi fay chantar co(m) le signes can mor · cha(n)tar

34     ioyos Car trebailh desempara

27r

GrSal 249.2 = Peironet 367.1 (f 84)         

01     tenso(n) de peironet edegirat

02     ---    

03     § Duna razon peironet ay corage · que uos dema(n) et es de drudaria ·

04     E se damor conoisses son uzage · diguas me(n) uer egardaus de follia ·

05     cal manten mielhs amor auostre cen · los uueilhs hol cor de cel que

06     lialmen · ama sidons de calqueus na talen · uos ue(n)seray sol lacort lial sia

07     ---     

08     § Seinh(n)er girart el mon non agramage · quieu no(n) uenses enplag

09     p(er) drudaria · car los uueilhs son del cor toste(m)s mesage · efan amar cel que

10     no(n) amaria · camor non a nuilha res tan plaze(n)t · co(n) son los uueilhs uas leys

11     onan enten · el cor no(n) met alhous son pensamen · mais lay hons uuelhs li

12     mostro(n) que dreg sia

13     ---    

14     § En peironet uos mantenes follage · car el non es ges bon ad obs damia ·

15     can la donna es damoros estage · epueis de leis nol souen nueg ni dia ·

16     p(er)que lo cor manten mot mielh iouen · quel ue(n) de luinh els huelhs pres

17     solamen · p(er) mi ous dic que silh que te(m) iauzen · am am fin cor lueinh epres

18     hon que sia

19     ---     

20     § Seinh(n)er girart tutz li ben el dapnage · mouo(n) p(er) hueilhs damor que co(m) uos dia ·

21     ca zandriuet meron al cor tal rage · que(n) pres lamort p(er) leys quy dieus

22     mal dia · que sab los hueilhs no(n) les guares tangen · ges p(er) son cor non lamera

23     nien · quel cor no(n) ha nulhautrafortimen · que am en luoc tro hueilhs

24     mostron lauia

25     ---     

26     § En peironet totz homs donrat linh(n)age · conois quel pietz chauzet enla

27     partia · que tutz sabon quel cor aseinh(n)orage · sobre los huelhs Et

28     auias en cal guiza · camordels hueilhs non ual sel cor non sen · eses los

29     hueilhs pot lo cor francamen · amar sella canc no(n) ui aprezen · si co(m)

30     iaufre rudel fetz de sa mia ·

31     ---     

32     § Seinh(n)er girart sels hueilhs mi son saluage · iamais ab leys nulha res pro

33     non sia · esim mostra .i. semblan dagradage · pren mi lo cor elmet en

34     sa bailia · ueus lo poder del cor elardimen · car p(er) los uueilhs amor

35     el cor deissen · el(s) hueilh dizo(n) am semblan auinen · so que lo cor non

36     pot ni auzaria

37     ---     

38     § apeira fuoc tramet mo(n) partimen · hon la bella fai cort denseinh(n)amen ·

39     car beutat atriat son gay cors ient · lo milhor te(n)c p(er) bo(n) que quelan dya

40     ---     

41     § Et ieu uolrai p(er) mi al iugamen · lo(n)rat castell de signha el ualen · car lay

42     estay silh que manten iouen · Esabra dir cal razon mays ualria

27v

PCols 337.1 (f 85)         

01     Enricau de berbeziu

02     ---    

03     § S i col soleilh p(er) sa nobla clardat · hon plus aut es mais dona de calor ·

04     els plus bas luocz els destreinh p(er) sardor · quels autz car son pels

05     uens plus atempratz · tot atressi ma donna casta pura · auta

06     de pres destreinh me plus formen · quem troba bas · Et atot

07     son talen · noi fera un ric en que amor peiura car erguelh

08     y Con sen

09     ---    

10     § ben troba bas et asa uolontat · sella quieu am sestota falsamor ·

11     car aysim ten en fre et en temor · con lo girfalc cant ha sobre

12     montat · fay la grua que tan la desnatura · cap sol son crit ses au

13     tre batemen · la fa cazer eses torna la ren · tot enaisi ma do(n)

14     na hon pres sa tura · melia emlassa empren ·

15     ---    

16     § ben lia ma do(n)na enfer em bat · em fay languir sospiran

17     ses dolor · emart lo cor abun fuoc de dousor · que ma mes ins

18     entrel cor el costat · si col flametz que sestota mezura · art lo

19     luou ab son espiramen · mas ilh ual tant que hon plus mart souen ·

20     plus mi reue(n) ab una pauca cura · dun dous esgart plazen ·

21     ---    

22     § T ant mes plaze(n)t plus la uey mais magrat · del sieu bell cors emai

23     uais leys azor · efora dreg que gardes sa honor · seli plagues que na

24     gues piatat · quel fuoc que mart es dunaital figura · com

25     plus men loinh mais nay descailfamen · tot enaissi cos bainha do

26     ussamen · la salamandra ins en fuoc senardura · entray son

27     noirimen ·

28     ---    

29     § Quieu fuy noirit enpetita etat · quieu la lauzes edieises sa

30     ualor · don soy plus ricz que nulh enperador · car sol el ma

31     de sos hueilhs esgardat · caisi gardan menantis em meilhu

32     ra · cades mon cor trop uays leys plus sufren · col filh del duc

33     uicenna lauinen · con la laiset sobre sa uestedura · a la

34     fon en dormen

28r

Anon 461.195 (f 86)    

01     ---    

02     ---    

03     § pos la dousor del tems gay non mi play · quieu chant ne me bau

04     dei · ans suy gay cant la neu uey · ieu uey quels gra(n)s el menut ·

05     aima(n) tutz · salegro p(er) lauerdor · p(er) quieu chant de la freidor ·

06     epos amos p(er)dut ay · chanteray · pel tems quieu chantar non

07     dey · car daimans non sec lur ley ·

08     ---    

09     § lur ley non segray ieu ya · car mor ma .i. cors de maluais

10     escueilh · per quieu mais amor non uueilh · ans mi dueilh · mais

11     amors non mi tenran · enom plai ab li ui may · ans uieuray ·

12     alegre amgran cumdey · duuern ans los plus fortz frey ·

13     ---    

14     § le fortz frey mi ten iauzen · p(er) .i.c. · miels que li fueilha ni

15     la flor · p(er) caisi renec amor · car secor · non mandat mas

16     languimen · emais non las blandiray · car ben say · que totz ho

17     ms que lur sopley · son cors gieta abarey

18     ---     

19     § abarey son cors atray · el dechay · totz homs que amleys parei ·

20     per quieu tostems la reney

21     ---    

PoOrt 379.2 (f 87)         

22     ---    

23     ---     

24     § S i ay p(er)dut mon saber · capenas say uon mesta

25     uc · ni sai don uenc ni hon uauc · ni say que fas lo iorn nil ser ·

26     Esuy daital captenensa · quieu non ueilh ni puesc dormir · nim

27     play uiure ni morir · ni mal ni ben non ma iensa

28     ---    

29     § A n p(er) pauc non deszesper · uo morent mozent aguau · uo no(m)

30     met dins una frau · uon hom non pogues uezer · car trazit

31     suy ezeue(n)sa · p(er) leys quieu am E deszir · quem fay sospirant languir ·

32     eme frainh mas couinensa ·

28v

01     § I amais non cu(n)h ioy auer · ni estar .i. iorn suau · pos mi dons

02     ma solas brau · quem torna enon chaler · et ai eu maior

03     guarensa · ca(n)t ieu mi pens nim consir · col pogues engra

04     t seruir · adoncs creis sa mal uolensa ·

05     ---    

06     § per ren non puesc estener · quieu no(n) lam enon la lau · car

07     la ienser con mentau · Es eno(n) ment anc dic uer · am que

08     prezes penedensa · del grieu may que(m) fay sufrir · esim denies

09     grazir · agra complida ualensa ·

10     ---    

11     § agran tort mi fay doler · si fos pendut enu(n) trau ·

12     sanc pueis nulh ben ni reclau · nac pueis mac en son poder ·

13     ni fis en dreg luy failhensa · masol daitant so malbir · car

14     la tem non liaus dir · com li porte ben uolensa ·

15     ---    

16     § Quieu suy cel que non me(n)tensa · uas mi dons ni non mazir ·

17     ni uueilh deren enardir · mas deso caleys aiensa ·

18     ---    

SavMaul 432.2 = GcFaid 167.26 = UcBach 449.1a (f 88)         

19     tenson den sauaric ede gaucelm edenugo(n)

20     ---     

21     § G auselm tres iocs enamoratz · partisc auos ezanugon ·

22     ecascun prendes lo plus bon · elaissatz me cal uos uulhatz · una

23     do(n)na ha tres preguadors · edestreinh la tan lor amors ·

24     Que ca(n)t tostres li son denant · acascun fay damor sem

25     blant · lun esgarda amorozamen · elautre pren p(er) la man

26     dousamen · es alautre causigal pe rizen · digas ame pos

27     aysi es · acal fa may damors des tres ·

28     ---     

29     § S einh(n)er sauaric ben sapchatz · que lamic receup plus

30     gen don · que francamen ses cor fellon · dels bels uueilhs

31     plazens esgardatz · del cor mou aqella dousor · p(er) que ser

32     tans maiors amor · edelaman tener dic tan · que noy

29r

01     conosc ni pron ni dan · caital plazer cominalmen · fay donna

02     p(er) acuilhimen · ni del causiguar non enten · que la donna

03     amor len fezes · ni deu esser p(er) amor pres ·

04     ---     

05     § Gauselm uos dizes so queus plas · mas ges non mantenes razon ·

06     que lesgardar non conosc pron · alamic que uos razonatz ·

07     E sel y enten es follor · cueilhs es gardon lunh alhor ·

08     enulh autre poder non an · mas can la bell ama ses engan ·

09     estreinh son amic francamen · la mor mou del cor edel sen ·

10     en sauaric can part tan gen · mantengual causiguar cortes ·

11     del pe quieu nol mantendrai ges ·

12     ---    

13     § N ugo pos lo miels me layssatz · mantendray lieu ses dir de non ·

14     edic del causiguar que fon · fatz del pe fon fina mistatz · selada

15     de lauzengador · esai ben pos aytal secor · pres lamic rizen

16     causiguan · que la mor fon ses tot engan · equil tener de laman

17     pren · p(er) amor maior fay non sen · edengauselm no(n) mes paruen ·

18     quel gardar p(er) milhor prezes · setan con dis damor saupes ·

19     ---     

20     § S einh(n)er uos que lesgart laisatz · dels hueilhs elor plazen fayson · ia

21     sabes que mesagier son · del cor quels alay enuiatz · que descuobron

22     als aymadors · so que reten al cors paors · don tot lo plazer damor

23     fan · emantas ues rizen guaban · causigual pe amantas gen · do(n)na

24     p(er) autre ente(n)deme(n) · enuguo manten failhimen · quel tener deman

25     non es res · ni non par que damor mogues

26     ---    

27     § Gauselm en contra mor parlatz · uos el seinh(n)er de mal leon ·

28     epareis ben alatenson · dels hueilhs que uos aues triatz · E que

29     razonatz per meilhors · an trait mans en tendedors · esi la

30     do(n)na ab cor truan · me causiguaual pe uan · non auria mon

31     cor iauzen · edelaman eses conten · quel ten eual p(er) .i.C. ·

32     que si ben al cor non plagues · amor noy agral man trames ·

29v

PoChapt 375.12 (f 89)         

01     en.p. rogier demirapeis

02     ---    

03     § la dretz solas ela uinent compainh(n)a · el gens parals elas

04     humils faysos · me fay cha(n)tar el gais cors amoros ·

05     duna ualent quen retem em guaza(n)h(n)a · am son solatz

06     et amsacortezia · tant es en leis ualors epretz esens ·

07     egens parals beutatz ioys e iouens · etug bon ayps

08     quel mielliers es que sya

09     ---    

10     § E car ella part tota seinhoria · serai tostems uas leys

11     frans e sufrens · fins elials e selans etemens · que nai

12     sim ten amors en sabailia · non ai poder cap nulhautra

13     remainha · ni non uuelh esser reis ni poderos · de tot lo

14     mon p(er) tal que sieu non fos · ni que deleys seruir cors mi

15     sofrainh(n)a

16     ---     

17     § Ren non ha mens ca bonna do(n)na tainh(n)a · p(er) quieu nestauc

18     marritz econsirios · quaisi mes pert ca(n)t uey son cors ioyos ·

19     quieu non en tent plus que sels dalamainh(n)a · qui parla me

20     ni soy tals consolia · enaisim failh saber ezar dimens · per

21     sobramar tan me destreinh en uens · lamors quieu suy plus

22     fizel cas cun dia

23     ---     

24     § b en es nesis efols qui mi castia · de leys amar uon es tot

25     mos entens · ca totz ior(n)s mes plus belle plus plazens ·

26     pauc sap damar qui moten afollia · car ieu non ay poder rom

27     pa ni frainh(n)a · la mor quiel port que mes honors e pros ·

28     p(er) quieu uolgra p(er) des los hueils am dos · quim quer mon dan

29     nim uol quem sie estrainh(n)a

30     ---     

31     § ancar fos la uon si so iorn es bainh(n)a · equel clames merce

32     de iuneilhos · ions amas mans humilmens arescos · ca pros

33     don(n)a non estay ient ques plainh(n)a · lonc tems lo seus can uas leys

34     sumilia · mas can es tals que len pren chauzimens · can gens sa

35     cordan lors fatz son auinens · luns ues lautre am pres Et

36     am cum dya ·

30r

ArnMar 30.3 (f 90)         

01     folquet de maseilha

02     ---    

03     § aysi con sel cama e non es amatz · ho ay ieu fatz cay amat

04     longuamen · sol enun luoc eges non menrepen · ans

05     la uueilh mays amar desesperatz · que dautrauer totas

06     mas uolontatz · ecar ieu lam finamens ses enian · cre quill

07     ual tan que non y auray dan ·

08     ---    

09     § M iels que non dic uos prec que mentendatz · car mais uos am que

10     nous aus far paruen · Enon menlays mas p(er) dreg espauen ·

11     Car sieu deuos estaua trop priuatz · hom diria quieu ner

12     enamoratz · p(er) ouers es can re non amiey tan · mas en

13     dreg uos nous aus far bel semblan ·

14     ---    

15     § uos uales tan quieu cug que uos sapias · que miels ama cel

16     que pregua temen · que non fay sel que pregua ardidamen ·

17     bella donna ya aquell non creatz · quan benguan a esia

18     enguanatz · mas ieu suy sel que temen muer aman · p(er)

19     quieu nous aus preguar mas engantan ·

20     ---    

21     § S ouen mauen la nueg can suy colgatz · que zenpesan soy am

22     uos en dormen · adoncs estauc en tan ric iauzimen · quieu

23     non uolgra ies esser ressidatz · am quem dures aquel plazen

24     solas · ecan mes ueilh cug morir deziran · p(er) quieu uolria

25     aisi dormir tolan

26     ---     

27     § auzit ay dir p(er) quen suy conortatz · que qui ben seru bon

28     guizardon en pren · ab quel seruirs sya en luoc ualen · que

29     ena(n)s nes le bens guizardonatz · p(er) quieu me soy del tot

30     auos donatz · bella donna que dals non ay talan · mas deser

31     uir uostre cors ben estan ·

32     ---    

33     § bona do(n)na souen suy en pensantz · quieus an uezer esouen

34     uauc duptan · p(er) ho grieus mes car de uos estauc tan·

30v

GcFaid 167.62 (f 91)         

01     Gauscelm faidit

02     ---     

03     § Tutz sill que zamon ualor · deuon saber que damor · mou lar

04     gueza · guay solatz · ergueills et humilitatz · pres darmas ser

05     uir honor · gen tener ecortezia · doncs p(er) so miels y deuria ·

06     cascu(n)s poinh(n)ar qui bo(n) pres uol auer · ni finamor lialme(n) ma(n)tener ·

07     ---     

08     § E si fan tug li milhor · sill que de ioy am sabor · mas li

09     feinhedor maluatz · an am falsas amistatz · uout pres

10     ena uol color · equi uer dir en uolia · aquella meteisa

11     uia · uezem al plus de las donnas tener · per quen sap

12     mal car en puesc dire uer

13     ---    

14     § M as si ual segon error · las falsas els trichador · uolgra

15     fossan azun latz · uon cascun fos gualiatz · el fin lial

16     aymador · elas donnas sens bauzia · mantenguesan dru

17     daria · que nulh enguan enamor auezer · quels fals

18     aymans puoscon am ioy saber

19     ---     

20     § M as li fals gualiador· fan tant que fin p(re)iador · an pueis

21     dan en lur baratz · caitals es preiars tornats · tot per

22     temensa de lor · que luns en lautre noy fia · equi per

23     so y recrezia · non auria uas amors ferm uoler · camors

24     non uol camixs si desesper ·

25     ---    

26     § Damor agrieu cor milhor · que pos remas la dolor · me

27     tenc efui gualiatz · eper tot so non desplatz · ni fan

28     li mal trag paor · esapchatz quieu amaria · mot uo

29     lontiers si podia · trobar bon luoc uon pogues rema

30     ner · ni trobaua quim saupes retener

31     ---    

32     § Mas unaital sazon cor · que greu troba hom seinh(n)or · ni

33     do(n)na uon sia amatz · totz senes autres peccatz · esieu

34     am franca dousor · trobes lial seinh(n)oria · ben pla

35     gra caisin tainh(n)ia · can duy amics sacordan dun uo

36     ler · so que luns uol deu alautre plazer

31r

BgTrob 50.1 (f 92)    

01     berenguier trobel

02     ---    

03     § aysi con sel que ses forfag es pres · et agran gaug

04     cant si pot des liurar · mo tenc aben can me puesc des

05     lunh(n)ar · damor can goy en sonatrag ma mes · Tot ayssim

06     pren con del maluay seinh(n)or · que ses ben fag uol servizes

07     honor · E pert son temps sel que uol en uelhir · am sein

08     h(n)orieu don(s) bens nol pot uenir ·

09     ---    

10     § I eu cuyaua que grans bens mi uengues · mas dant pren

11     hom mantas ues en cuyar · p(er) me ho say que fol ma fag tor

12     nar · ay tan cant ieu fuy as amors sos mes · mas non ho

13     planc que mais trobam ualor · ab sells que nans passon p(er)

14     la follor · mas tant sipot hom en foldats noirir · que

15     non sen pot pueys lunhar ni partir

16     ---    

17     § ben mera ieu de follia en trames · mas ieus diray que mo fazi

18     a far · car semblauam degues guizardonar · qui uolontiers

19     pren servizes ganres · mas ya negu(n)s non si fys enamor ·

20     qui mays la seru sel na mays de dolor · eza ui tal que sen cui

21     dan iauzir · mas qui mays na mays na querepentir ·

22     ---    

23     § Iuoc et erguelh et amor aquest tres · an .i. foll ayp plazen

24     al comensar · E ya non Er qui lur uol poder dar · non decha

25     yan sel que nes plus apres · car en permier fan semblan de

26     ricor · et en derier tornan lur gaug en plor · p(er) consi deu al

27     comensar gandir · de tot afar que trop uen per dezir

28     ---    

29     § aras diran sels ques feinh(n)on cortes · que pron agra en mi

30     que castiar · E sos ben uer mas en lautruy afar · an mays

31     de sens quen lo sieu mantas ues · ieu non castic mas retras

32     ma follor · sel sap delmal que na sufert dolor · Epot hom

33     ben en mon retrag auzir · cal pron ha sells ques uol damor

34     servir

31v

RostBer 427.3 (f 93)         

01     Mesier Rostainh bere(n)guier

02     ---     

03     § la dousa paria · de ma bella mia · mi ten nueg edia ·

04     alegre ioyos · tant quautra que sia · tant ha gran cu

05     mdia · non uuell ni penria · Nin suy en ueyos · quar haca

06     ra · beutat clara ecors grasios · plasen cara · E lam

07     para · fins pres precios

08     ---    

09     § Tant es yen co(m)plida · daut pres que la guida · per que

10     m ten auida · Et autra no(n) uuell · pros ez eissernida · de

11     tot ben guarnida · ab ualor grazida · plazens ses erguell ·

12     agradiua senhoriua · en tot so que tainh · on sabriua · ualor

13     uiua · que res noy so frainh

14     ---     

15     § E si mo(n) corage · ymet ni assage · dauer alegrage · delsieu

16     gen cors car · Gentil dagradage · de plasen estage · No(n)

17     cre far follage · car no(n) li truop par · no(n) fai failla · qui

18     treballa · p(er) do(n)na ualen · con que sailla · etrassailla · en

19     plus donramen

20     ---    

21     § Mos cors non remira · ren als ni desira · ni plus no(n) cosira ·

22     nueg ni ior(n) languen · ni plus no(n) albira · si no(n) ma en ira · mas quo

23     nocz regira · uas mo(n) languimen · pos semblansa · dalegransa ·

24     My fay guayamen · que lauansa · libalansa · dun doucz iauzimen ·

25     ---    

26     § Sim fezes ualensa · sos cors quades iensa · fera conoissensa · efora

27     deuers · Eli gran bestensa · mi ten en temensa · que limortz

28     non uensa · so ques mos uolers · si plus tarda · que plus marda ·

29     le gran fuocz que mart · er musarda · tota guarda · que de

30     mort mi guart

31     ---    

32     § Reire guarda ni enguarda · en neguna part · no(n) fan tar

33     da · que no(n) marda · mi dons ab ses guart

32r

RostBer 427.7 (f 94)    

01     mo(n) sen rostainh bere(n)guier demaseilha

02     ---    

03     § Tant es plasent nostra mia · etant nay de iausimen · per que

04     reconoissemen · fazen de sacortezia · li grasicz lagra(n) amor · que(m)

05     porta guarda(n)t sonor · per q(ue)l mi ren hon que sia · p(er) seruir

06     linueg edia · con p(er) seruidor humil · guardan son fin pres

07     gentil

08     ---    

09     § C ar sa yoiosa paria · Mi ten guay ses languimen · ab io

10     yos esbaudimen · Car es rosa decumdia · ab tan de ualor ·

11     Quen fin pres alsor · estai nueg edia · ab dousa paria ·

12     p(er) queu lim rent hen mapil · car ha fin pres seinhoril ·

13     ---    

14     § ayssim ten samor hen lya · p(er) que li mi don hen rent · E

15     suy certz que silhim pren · p(er) seruidor ses bauzia · ilhi porta

16     flor · de tota lauzor · Et es alatria · uera ses bauzia · si uay ho

17     es entre mil · clara ses pensamen uil ·

18     ---    

19     § Nostra mia · taing que sia · nom nada degudamen · per

20     me car cumenalmen · totz cels que esguara lya · desguart

21     de dousor · car de sa color · es la nueh ia · Epar con rosa

22     dabril · ab cor en totz bens subtil

23     ---     

PCard 335.7 (f 95)    

24     .p. cardenal

25     ---    

26     § ar me puesc ieu lauzar damor · que no(m) tol maniar ni dormir ·

27     nin sent freidura ni calor · ni no(n) badailh ni no(n) sospir · Nim

28     uaucdenuegz arages · nin soy conquis ni soy coitats · ni soy do

29     lens nin soy yrats · ni soy traytz ni enguanatz · que partit

30     men soy amos datz

31     ---    

32     § autre plazer uey ieu mayor · que no(n) trays nim fauc trayr ·

33     ni tenc traideris ni traitor · ni bragelos que men azir ·

34     nim fauc fol uassalage · Nin soy ferits ni derocatz · Nin no(n) soy

35     pres ni deraubatz · ni no(n) fauc lonc badage · Ni dic q(ue) damor soy

36     forsatz · ni dic q(ue) mos cors mes emblatz ·

32v

01     § Ni dic quieu muera p(er) gensor · Ni dic li bellam fai la

02     nguir · ni no(n) la prec nino(n) laor · ni la demant ni

03     la dezir · ni nol fauc homenage · ni noi mautrei

04     nil me soy datz · ni soy sos homs endomeniatz · ni mo(n)

05     cor aenguage · ni soy sos pres ni sos liatz · ans dic

06     quieu li suy escapatz

07     ---    

08     § plus deu hom lauzar uensedor · no(n) fay uencut qui

09     uer uol dir · Cant los uensens porta la flor · lo ue

10     ncut uai hom sebelir · equi uens son corage · de las

11     de lials uolontatz · don mou los fagz desmesuratz · E

12     li autre outrage · daquel uenser es plus onratz ·

13     que sia uensia .C. ciutatz ·

14     ---    

15     § pauc pres prims prex de pregador · ca(n)t cre quil

16     cuy quer co(n)uertir · uir ues uil uoler saualor · donc

17     drets deu dar dan al partir · si sec son sen saluage ·

18     leu lier lo larxc laus larcs loinhats · plus pres lauzabl

19     es que lauzatz · trop ten estreg hostage · dreg druts

20     del dart damor nafratz · per pauc pres plus pres que

21     compratz ·

22     ---    

23     § No(n) uol uoler uolage · quem uol nem uir mas volo(n)tatz

24     ---     

Perd 370.3 (f 96)         

25     en p(er)digo(n)

26     ---    

27     § ben aials mals elafant el co(n) sir · quieu sufert lung

28     amen p(er) amor · que mil aitan men an mais desabor ·

29     li ben camors mi fan aras sentir · que tan mi fay le

30     mals lo ben plazer · que senblan mes que si ya mal no(n) fos ·

31     ya negu(n) ben non fora saboros · doncx es lemals meilh

32     uramen del ben · per cu(n) quex fay agrazir · can sa

33     uen

33r

01     § afina mor graszisc lo dous dezir · que en mon cor

02     ay tan fina dousor · cuey no(n) es mals de quieu sentisc dolor ·

03     si tot lo mon mi iuiaua morir · et fera grans merces qu

04     em fes ualer · alabella p(er) quieu fas mas chansos · car li

05     doniei car anc tan no(m) plas dons · qui quem dones tot

06     lomon p(er) iase · non plaira tant qe cant li doniei me ·

07     ---    

08     § fins iois honrats car tant uos fa grazir · francas mer

09     ces auos grasicz lonor · quem retenguas alial seruidor ·

10     per amor dieu ia no(n) uulhas auzir · fals lauzengier tan

11     son co(n)trarios · poinhon tots iorns en fin pres de chazer ·

12     elaissat los morir tot enueyos · que car peccatz estenh

13     hom am merce · esteinh hom lor qui p(er) els no(n) recre ·

14     ---    

15     § Quen aimador pogras leu auenir · tant aues pres esen

16     egra(n) ualor · de queus donaras mot mais dericor · mas als ac

17     tors auem ben auzit dir · quem ben amar em cascu(n) dun

18     poder · et paupres homs an en meilhurazons · cant es de se

19     contral ric cabalos · caitan con sap mens de ricor en se · tan

20     grazis mais qui lonra nil fay be

21     ---    

22     § car fina mor non manda ges chauzir · comte ni duc rei ni

23     en p(er)ador · mas fin amic eses cor trichador · fra(n)c elial

24     eques gart de failhir · esa ques aips no(n) sap gen matener ·

25     ges parage aunis merces met yos · p(er) cazamor no(n) es uale(n)s

26     ni bos · quen parage no(n) conosc ieu mais ren · mais que namais

27     cel que miels si capten

28     ---     

29     § De mi sapchas que sire cug ualer · mon seinh(n)er nuc del

30     baus ques enueyos · de tots rics fagz on pres quel ama mais

31     que ren

33v

PVid 364.30 (f 97)         

01     .p. uidal

02     § Neus ni gels plueya ni fain · no(m) tolon deport ni solas ·

03     quel temps escur me par clardatz · pel nouel ioy en que(m)

04     refraing · car ioue dona ma conques · esieu lieis con

05     quere pogues · can la remir tam bellam par · que degaug

06     ieu cuge uolar ·

07     § Mas laustor ques pres alerain · es fer tro ques adome

08     stegatz · pueis torna maniers epriuatz · ses qui ben te(n)

09     gua ni la plain · eual dautre mais ca(n)t apres · tot atr

10     estal uzage · es qui ioue donna uol amar · suau la deu a

11     domestegar ·

12     § ay ai conquis so ior(n) ebainh · amauta esuy albergatz · a(n)m

13     lo comet ric de quem plas · acui null pres no(n) sofrainh

14     adreg et es francs et cortes et estela degenoes · que

15     fai en terra (et) en mar · tot sos enemics tremolar

16     § ab lo comtar anan la conpainh · car es francs eben

17     enseinhatz · tot atresi co(m) si fos nats en toloza par ca

18     bestainh · ardimen ad aragones · egai solas deuianes · esem

19     bla me de domneyar · el rei de leon de donar ·

20     § las auenturas de galuainh · aitotas et dautras assas ·

21     ecan soy en caual armat · tot cant co(n)sec pesse efra

22     inh · .C. donas ai fachas plorar · (et) autras .C. rieire et

23     iugar

Anon 461.155 (f 98)         

24     .p. cardenal

25     ---    

26     § amar la uuelh de bona guiza · mas no(n) ges tan quen

27     sia fols · ni non uuell ges quem cost .v. s(ols) · ca toz ior(n)

28     lai co(n) quesa · car ia dieus no(n) maiut nim sal · sieu ia li

29     ual sella no(m) ual · catretant li cug fag donor · con

30     ilh ami si don mamor

31     ---    

Anon 461.79 (f 98a)         

32     § etan tenc p(er) nesi andrieu · diar mori deso don muou ·

33     quel mo(n) no(n) a donna sos dieu · quieu traisses mal sella no(n)

34     trai · mas sella mama ses huchaizon · amarai la una

35     sazon · mas ia tostemps no(n) liotenrai

34r

PCard 335.11 (f 99)         

01     p cardenal

02     ---    

03     § ben tenc p(er) fol ep(er) muzart · cel quab amors si lia · c<...>

04     enamor pren piyor part · aquel que plus si fiza · tal

05     si cuida calfar que sart · los bens damors a hom atart ·

06     els mals acascu(n) dia · li fols et fellons els muzartz · aquil an

07     sa paria · p(er) quieu men part

08     ---     

09     § Ia mamia no(n) mi tenra · sieu ille no(n) tenia · ni ia demi non

10     iauzira · sieu deleis no(n) iauzia · co(n)seilh nai pres bon e certa ·

11     farai li segon quen fara · esi la mi gualia · gualiador mi

12     trobara · esim uai dreita uia · ieu li yray pla

13     ---    

14     § anc no(n) gazainhiei tan gra(n)res · que ca(n)t perdiei

15     mamia · car perdent leis gazainhiei mi · car guazainhat

16     ma uia · petit gazainha qui pert se · Mas qui pert so q(ue)

17     dan li ten · ieu cre que gazainh sia · quieu mera donat per

18     mafe atal quem destreinhia non say p(er) que ·

19     ---    

20     § Donan mi mes en sa merce · mi mo(n) conort emauia · de leys

21     quem uira em desmante(n) · p(er) autruy em ca(m)bia · qui dona mais queno(n)

22     rete(n) · (et) ama mais autruy que se · chausis auol partia · can de se

23     nol cal ni souen · eper aco soblia · que pron nol ten ·

24     ---    

Caden 106.2 (f 100)         

25     cadanet

26     ---     

27     § ai com donaric corage · de p(re)iar (et) dardimen · mi dons que(m) dones

28     pauen · entre los fis aimadors · on plus ma domna ualor · ebeutat

29     ecortezia · ieu no(n) laus mos talans dir · pero ben pens (et) malbir ·

30     quar diment fas (et) follia · mai on plus uol hom (con)q(ue)rer · maior

31     ar diment deu auer ·

32     ---    

33     § En faire gra(n) uassalage · ses chay ben co(m) aya cen · pero plus ar

34     didamen · ho fay qui mescla follor car anc bon enuazidor ·

35     nom uim si no(n) fes follia · e no(n) tainh ges co(m) salbir · tot so que(n)

36     pot auenir · car ya ren ben no(n) faria · car ieu nay uist ma(n)s

37     dechaer · tals quero(n) pros p(er) trop temer

34v

01     § Temer deu hom uilanage · efar tot deschauzimen · E

02     <...>as si dons failhimen · Euergoinha (et) desonor · edaiso

03     don mi paor · que sieu aiso no(n) tenia · euas ma do(m)na me(n)

04     tir · trop cuiaria failhir · pero sieu fas totauia · an

05     mais euueill son uoler · esieu faill no(n) ay pro(n) saber

06     ---    

07     § Donna ieu ay un uzage · sego(n) lo mieu ensien · p(er) sobre amora

08     men · esemblaria derror · cant uostra fresca color · auinens

09     ses maystria · el uostre gent cors remir · soy ta(n)t iauzent cal

10     partir · men creys ira efeunia · catressi nay desplazer · ca(n)t

11     uos uei con yoi del uezer

12     ---     

13     § Tant mazaut de uostre stage · do(m)na ta(n)t me son plazen · tutz

14     uostre captenemen · etant uos port fina mor · cassas plus fortz

15     q(ue) no(n) cor · caual de pres correria · can uai lai on uol uenir · sego(n)

16     so que ieu desir · esser am uos cuiaria · annar de trop gra(n) lezer ·

17     caras say ben mon uoler

18     ---    

19     § Tant ay en uos mo(n) corage · plus quenautra ren uiuent · p(er) que

20     par que chauzimen · del uostre fin aymador · uos pregua ab gra(n)

21     honor · efares hi cortezia · quen uos ai mes mo(n) desir · emo(n) am

22     ar ses mentir · efarai ho tota uia · car me podes retener · que(n)

23     mais ren no(n) ay esper

24     ---     

Anon 461.86 (f 101)    

25     deaude deparadis

26     ---    

27     § Dome fol ni desconoisen · non deia hom uoler samor · que fols fa plus

28     de dezonor · aseluy que plus lo consen · car sieu blasmamens es lauzor ·

29     e salauzor grant blasme par · equi fol fa plus aut de se · mais ama

30     penre mal que be

31     ---     

32     § Mas qui uol en terra lauzor · ni uol auer bon pres uale(n)t · non

33     pot ges faire trop donor · ahome saui conoisent · quel saui

34     conois q(ue) lauzar · per q(ue) deu esser tengut car · esap triar lo

35     mal del ben · econois aco quel couen

35r

JordIsl-sS 276.1 (f 102)         

01     en cadanet

02     ---    

03     § longa sazons ay estat uas amor · humil e fra(n)cs (et) ay fag son

04     coman · en tot cant puoc ep(er) negun afan · quieu en sufr

05     is ni p(er) mala dolor · deleis amar no(n) parti mon corage · acuy

06     mera rendut debon talen · entro q(ue) ui enleis un fol uza

07     ge · de que(m) dechay em cambia mon sen ·

08     ---    

09     § amic maura p(er) lial seruidor · mas can lauzi adonar abengan ·

10     per que samor nom plas de araenan · nim pot re(n)far que ya ma

11     gues sabor · aisi mempart caisim uen dagradage · pos ella pa

12     rt de bon prez eissamen · emaleuga de far autre uiage ·

13     hon restaure so que ma fagz perden ·

14     ---    

15     § ben say sim part de lieis ni uir alor · a leis no(n) cal ni no(n) so ten

16     adan · mas si cug ieu uale e saber tan · caisi con suell ena(n)tir

17     sa ualor · li sabria p(er)cassar son dapnage · pero lais men en

18     dreg mon chauzimen · car assas fay qui de mal seinhorage ·

19     se sap loinhar epartir bonamen ·

20     ---    

21     § En pas men part mas ca(n)t consir lerror · el dan cai pres

22     el destric lieis aman · ai con matrobat son cor truan ·

23     sim fezes ric nim tengues en doussor · no(n) puesc mudar

24     que no(m) sia saluage · esim conort cauzit ay dir souen · cades

25     passa hom permier pel follage · epueis tainh ben co(m) san re

26     conoissen

27     ---    

28     § acom cugiei fos dins daital color · con si parec de foras p(er) sem

29     blan · et enaisi con es le beutats gra(n)s · ecan ual mais gardes ge(n)

30     sa honor · et enaisi con es de bel stage · degra auer ensi rete

31     nemen · (et) enaisi con es de gra(n) parage · contra son pres te

32     mses far failhimen

33     ---     

34     § lay on degra beutat far son stage · ni remaner en donna da

35     utramen · si non guardes sonor eson parage · eno(n) agues en

36     si retemen ·

35v

PVid 364.40 (f 103)    

01     .p. uidal

02     ---     

03     § cant homs honrats torna en gran paupriera · ca estats

04     rics ede grans benansa · de uergoinha no(n) sap ren consi

05     quieira · ans ama mais sufrir samalanansa · p(er) quesmage

06     merce e plus fra(n)cs dons · can hom fai ben apaure uergo

07     inhos · camans dautres con enquerria fizansa

08     ---     

09     § quieu era rics ede bona manieira · tro ma do(m)na ma tornat

10     en eransa · que mes mala esaluaga guerieira · et agra(n) tort

11     car aisi dezenansa · que(n) me no(n) pot trobar null ocaizos ·

12     mas car li soy lials et amoros · edaquest tort no(m) uol far pe

13     rdonansa

14     ---    

15     § la soa guerra mes tan gra(n) sobransieira · que sim fai mal no(n)

16     aus penre ueniansa · e can fugi ni camgi ma carieira · da

17     uan mos huelhs uei sa bella semblansa · p(er) quieu no(n) soy defu

18     gir poderos · ni de tornar p(er) q(ue) me fora bos · patz o talfi(n)s

19     ca mi do(n)s fos honransa ·

20     ---     

21     § E no(m) ual giens ni forsas quieu enquieira · plus calencaus que

22     ademort duptansa · que bast de dins e trauq(ue) efay arquiei

23     ra · econtra luy penre traire li uansa · mas lautre ar

24     quier defors es plus ginhos · que fer p(re)mier p(er) aquel luoc

25     rescos · e ma do(m)na

26     teme(n) aital bala(n)sa ·

27     ---    

28     § Seinh(n)er parlem amlos esparsiers · que(n) son trop lots euos

29     est trop leugiers · et agra mais uigors euos sufrensa ·

30     ---     

Caden 106.17 (f 104)         

31     encadanet

32     ---     

33     § Non sai cal co(n)seilh mi prenda · tant soy esbazitz · si mos astr

34     es mes failhiz · eno(n) trop fas longa tenda · cal dir de non

35     mi mostra bel semblan · cela quieu am ep(er)so uauc duptan · cal

36     creirai mieils oaiso quel aug dir · al bel semblan quem fai can

37     la remir · quel bel semblant mi lueinha de leis mais · el dir

38     de no(n) mi torna sempre lay

36r

01     § Ges no(n) ses chai quieu entenda · per lo no(n) quem dits · quella sia

02     eguanairits · ni ses chai quieu len reprenda · car do(m)nas son costu

03     madas daitant · qui las pregua descondir lur talant · pero

04     li huelhs no(n) podon ges mentir · ni no(n) crezas que ies donna los

05     uir · tan dousamen can uei aquo quel play · doncs creire dey

06     lo bel semblan quen fay ·

07     ---    

08     § ben soy fols quen luy entenda · pos tant fort ses dits · que on

09     plus soy afortits · on il plus fort sim defenda · sil bel cors plazen

10     ni ben stan · nil dous esgart ies p(er)so quieu deman · il no(n) pot ies sa

11     faison desmentir · nil bel semblant p(er) me de se partir · fauc do(n)cs

12     que fols ieu no(n) car no(n) ho say · mas semblan mes seguo(n) com me

13     retray

14     ---    

15     § abs q(ue) son fin pres sestenda · eque sia auzits · nol cal sieu mestauc

16     marrits · Ni con que ma fasenda · ans les trop bon quieu sufra

17     tant la fan · et ame plas ca(n)t la puecs traire enan · et il gra(n)

18     ioi car me pot far languir · et ieu maior ca(n)t la puesc enan

19     tir · calei plas de me cant mal mi uay · et ame plas deley cant

20     ben lestai

21     ---    

22     § gra(n) paor ai quem mesprenda · car soi tan ar dits · que de leis

23     mi son partits · eque merces noy deisenda · e que no(m) don ren de so

24     que ieu deman · es doncas tort car no(n) met mos dits auan · mas

25     ieu mes fors ades de son seruir · eil pren ho egart si de failhir ·

26     car guizardon rendre lay onseschay · es bel defar elag qui sen

27     estray

UcManz 453.1 = PCard 335.23 (f 105)         

28     hugo demoensac .p. cardenal

29     ---     

30     § en peire p(er) mo(n) cha(n)tar bel · ai de mi dons gans et anel · emant

31     autre nan atressi · agut de do(m)nas p(er) lur chant · ecel que co(n)tra

32     chantar dis · sembla ben cane rebuzan

33     ---    

34     § Nugo si uos naues ioel · autre nala carn ela pel · echantant ca(n)t

35     el es el ni · eca(n)t uos en formas son gan · autre en forma lauri

36     doncs uos annas brezaneian ·

36v

RbVaq 392.28 (f 106)         

01     raimbaut deuaqieras

02     ---    

03     § sauis efols humils et erguilhos · cobes elarcs · e uolpilhs et

04     arditz · soy cant ses chay eiauzens emarritz · esay plazens esser

05     ezenoyos · euils ecars euilans ecortes · auols ebons econocs mal

06     s ebens · en totz bos fatz ieu ai sens e saber · ecan ren failh

07     fa o p(er) no(n) poder

08     ---    

09     § En totz afars soy saui eginhos · mas mi dons am tan que(n) soy

10     en follitz · quiel soy humils on pietz mi fay em ditz · ezai er

11     guelh car es tan bele pros · esoy cobes cab son ien cors iagues · ta(n)

12     que plus larcs en soy emiels apres · esoy uolpils car no(n) laus en

13     querer · etrop ardits car tant ric yoy esper

14     ---     

15     § bella donna tals gaug mi uen deuos · q(ue) marritz soi car no(n) uos soy aizitz · quieu soi

16     p(er) uos al pros tant abellitz · quen ueian uan li maluatz enoyos · bem tenray

17     uil sab uos no(m) ual merces · quieu men ten car p(er)uos en totas res · q(ue) p(er) uilan me(n)

18     fas als crois tener · ep(er) cortes als pros tan say ualer

19     § Damor dis mal e(n)mas autras chansos · pel mal que(m) fes la belle enianairitz ·

20     mai uos do(m)na ab totz bos aips co(m)plitz · mi faitz tans bes quesme(n)dames edos · uos

21     (et) amors mauetz tal ren promes · que(n) ual .C. dos. que dautra donnagues · ta(n)

22     ualetz mai p(er) quieu uuelh mais auer · q(ue) p(er)dreus tem tan uos uuelh (con)q(ue)rer

23     § ioi eiouens ab auinens faisos · domnel gent cors desseinhamentz (com)plitz · uos an

24     pres dat ques pels milhors grazitz · ep(er)mafe si mauentura fos · quieu ni mos

25     chans ni mamors uos plagues · lo miels de pres agra en uos (con)ques · edebeutat

26     epuesco dir enuer · que p(er) auzir osai ep(er) uezer

27     § Na biatritz uostre bels cors cortes · lagran beutat el fin pres que(n) uos es ·

28     fai gen mon chan sobrels meilhors ualer ·

29     car es daurat del uostre ric pretz uer ·

DalfAlv 119.6 = Perd 370.1 (f 107)         

30     del dalfin de uiena ede p(er)digo(n)

31     ---    

32     § perdigon ses uassalage say caualiers ebaros · flacs (et) olpils efe

33     llon · etrop de uillan linhage · homes cortes echauzits · larcs

34     eualens (et) ardits · diguas ma uostre semblan · cal daquest

35     deu amar enan · donna pos len destrienh amors

36     § seinh(n)er sego(n) mo(n) uzage · par uuelh drechura razos · sil do(m)na

37     es ualens ni pros · quil am egual son parage · que del uilan

38     li er maditz · si tot si feinh eissernitz · si iusta si la cuelh

39     nil blan · eblaman len li pauc el gra(n) · don li creis amta et

40     desonors

37r

01     § perdigo(n) ge(n)til corage · fai lo gentils els ioyos · eli gentileza

02     de nos no(n) moc pas p(er) eretage · pos tutz sem duna razitz ·

03     la do(m)na cuy fin pres guis · deu amar los pros el prezant

04     · que mil son enpachats del bran · que fai pigor per bai

05     ssar du(n) ors

06     ---     

07     § seinh(n)er fer mes esaluage · daiso quieu aug dir auos · car

08     .i. uilan paraios · dizes quel dona son guage · esil pel uilan mestis ·

09     es le caualiers giquits · le non de la do(m)na deman · quel nom pert

10     posmet esoan · caualier don le nom li sors

11     ---     

12     § perdigo(n) uostre dapnage · razonas ab fals respos · cais cortes

13     es perdigos · ado(n)cs no(m) ta(n)t daua(n)tage · cus malaurats amics · sia

14     p(er) do(m)nas aculhitz · mais queli pros q(ue)atrestan · pos du(n) paire

15     son li enfan · don ual lo mais nom que ualors ·

16     ---    

17     § ar entendes mo(n) langage · sieu dan hopro(n)s · cun nos feinh uilan

18     tan pros · cals ops Non perdal barnage · aisi co(n) cats gent

19     noirits · ses perdet p(er) lasuris · failh uilan on maies ops an · es

20     plus uil caualier cuei an · ual pos donal uol far secors ·

21     ---     

22     § perdigo(n) Gauscelm faidits · iuge sego(n) nostres dits · que sil son

23     pros q(ue) ric cor an · dona casecha uos coman · amics si gar

24     das q(ue) len sors

25     ---     

26     § seinh(n)er p(er) uer si len dits · no(m) tenrai p(er) en uelits · si tot es

27     uilans nol soan · pero do(m)nas ecaualiers sefan · ezauilans tainho(n) forsors

28     ---    

37v

FqMars 155.3 (f 108)         

01     enfolquet

02     ---    

03     § am tan ient uens et amtan pauc dafan · aquel ques laissa ue

04     nser amerse · car enaisi uens hom autruy ese · et auencut do(n)s

05     ues senes dan · euos amors non ofag ies aisi · quezanc auos merce

06     non uolc ualer · ans maues ta(n)t mostrat uostre poder · caras

07     nous ai neuos non aues me ·

08     ---    

09     § peson par fol qui no(n) sap retener · so qua conquist quieu pres ben

10     atrestan · qui so reten que a conquist dauan · p(er) son esfors con

11     fai lo conquerer · sin retengras domna col fol reten · les p

12     aruier fer tan tem que ses desli · elestreinh tant el poinh tro

13     quelausi · mas pueis estortz uo son pueis be

14     ---    

15     § Tart trobares mais tant de bona fe · que negu(n)s homs si

16     mezeis no(n) trazis · son ensient mas ieu queus ai seruit · ta(n)t

17     longame(n)t que no(n) gauzi en re · equier merce so fas ben

18     aparer · mas qui trop uai servize rebrochant · sembla(n)

19     sa fai q(ue) guizardon deman · mas ia de uos nous cuies quel nesper

20     ---    

21     § tot so que ual pot nozer atressi · doncs sieus tenc pron ben

22     poirai dan tenir · ezer merse sabes uostre saber · que maues

23     dat don de pueis no(n) gauzi · uos muou ni(n) dic mal enchant(a)nt

24     mas non er fach que chauzime(n)t me(n) ten · ans uuelh trop

25     mais sufrir mon dan iase · q(ue) uostre tortz adrechurier

26     clamatz ·

27     ---     

28     § e quil bon rey richart qui uol quieu chant · blasmet de so car

29     non passet de se · ieu len desmen si que cascu(n) ho ue · ca rei rest

30     rais p(er) miels salhir enans · quel era coms ar es rics reys sen

31     fin · car bons esfors fai dieus als bons auer · efe dei ben al cr

32     ozar ni(n) dis uer · et er uei mo q(ue) hadoncs no(n) menti

33     ---    

34     § ianaima(n)t nim tostemps no(n) creirai · quieu uas amors aya

35     uirat mon fren · mas p(er) proat te(n)c ieu aco con ue · E

36     creirant ho si lur plas dor enant

38r

RmMir 406.12 (f 109)    

01     en R de mirauals

02     ---    

03     § bel mes quieu cha(n)t edomney · pueis laures freis quel te(m) guay ·

04     dous pels uergiers epels prais · aug lo reten el guarbel · que fan

05     lauzelet menut · entrel blanc el uert el uaire · adoncsideuria

06     traire · cel que uol camors laiut · ues captene(n)sa de drut ·

07     ---    

08     § Quieu no(n) soy drut ans domnei · et no(n) sent pena ni fais · nim ra(n)c

09     ur leu ni mirais · ni p(er) erguell no(n) mes feinh · p(er) ho temenssa fay

10     mut · que la bella de bon ayre · non aus mostrar ni retraire · mo(n)

11     cor sil tenc rescondut · pos ac son pres conegut

12     ---    

13     § sen preiar esens autrey · me son mes en grieu pantays · col pogues

14     semblar uerays · quieu sa gran ualor despley · q(ue)n cars no(n) apresaut

15     donna q(ue) nasqes demaire · que(n) contral sieu uailla guaire · sil uos asay

16     car tengut · quel sieu nai milhor uencut

17     ---     

18     § Quieu no(n) cre cap leys parereys · beutat dautra do(m)na mays · q(ue) flor

19     de roszier ca(n)t nays · no(n) es plus fresca de leys · cors ben fait ge(n)t

20     ecregut · bogue hueils de mot esclaire · anc beutat no(n) y poc plus

21     faire · sil mes de tot sauertut · q(ue) re(n) no(n) ya remaut ·

22     ---     

23     § ben uol q(ue) hom la cortey · eplas li solas e iay · eno(n) laguardon sauay ·

24     q(ue)s ne des guis ni(n) fadey · mas li pros son ben uengut · aqui mostra

25     bel ueyaire · don cas cu(n) si feinh lauzaire · can son dena(n) leys uengut ·

26     plus que sieron lur drut

27     ---    

28     § ianson uai mi dir al rey qui ioy guiza de que(m) play · edis li que ren

29     no(n) biais · caital con ieu uuell lo uey · an que cobre montagut · car

30     quasona el repaire · pueis er de pres emperaire · eduptaran

31     siei escut · say frances elay may mut ·

32     ---     

33     § Dom(n)a ben maues ualgut · ta(n) q(ue) p(er) uos soy chantaire · eno(n) cugiey

34     chanson faire · tro magues son fieus rendut · demiraual cay p(er) dut

35     ---     

36     § Mas lo rey ma couegut · quel me rendra an deguaire · emo(n) aude

37     gart belquaire · pueis poira(n) do(m)nas edrut · cobrar loioi quan per

38     dut

38v

Blacst 96.11 (f 110)         

01     enblacas

02     ---     

03     § sin fai amors amfizel cor amar · que miltan uuell ses autre

04     chauziment · esperar uos endesires turment · gentil do(m)na

05     que zan fin cor ten car · q(ue) dautra uer so q(ue) de uos uolria · ep

06     lus nos quier mas queus plassa q(ue) sia · uostres esai trop quist no(m)

07     sia dans · sin forsiere(n) mo(n) sens sobre talans

08     ---     

09     § gentil donna plazent nous aug lauzar · ni fai sonar uostre cors car

10     eient · ni lonra car plazent captenement · queus ten do(m)na dautr

11     aualor ses par · car sieu lauza(n)t uostre gent cors dizia · so q(ue) p(er) uer fai sonar

12     ipoiria · sabrion tuit de cui soi fins aimans · p(er) quieu estauc de

13     uos lauzar dubtans ·

GlMont 225.10 (f 111)    

14     mo(n)agut

15     § Nulhs homs no(n) ual ni deu esser prezat · sai ta(n)t ca(n)t pot en ualor

16     no(n) entent · co(m) deu ualer seguo(n) q(ue)s sas rictatz · uo sa uida no(n) fai mas

17     aunimentz · dons qui ben uol auer ualor ualent · aie(n) amor son

18     cor esesperansa · qua amors fay far rics fatz dagradansa · efay

19     home uiure adrechame(n)t · edona ioi etol tot marrime(n)t ·

20     ---     

21     § Mas ieu no(n) tenc ies p(er) enamorat · sel qua si dons uay agualiament

22     car no(n) ama ni deu esser amat · hom q(ue) si dons · prec de nuill failhi

23     ment · camans no(n) deu uoler p(er) null talent · re casi dons tornes

24     adeshonra(n)sa · camors no(n) es als mas aco q(ue)na(n)sa · so quil ama ni ben uol

25     lialment · equin quier als lo nom damors desment ·

26     ---     

27     § p(er) ho anc me no(n) sobret uolontat · quieu en fezes nulh fag des

28     auinent · de la bella aqui mi soy donat · ni no(n) tenria null plazer p(er)

29     plazent · de re(n) caleis tornes auelizement · ni(m) poiria p(er) re(n)

30     dar alegransa · dere(n) ca leis tornes adesonransa · car fins aima(n)t

31     deu guardar p(er) .i. cent · mais de si dons quel sieu ena(n)timen

32     ---    

33     § Car ies li pros el temps q(ue) nes passat · no(n) sercauo(n) damors mas lon

34     rame(n)t · ni las do(m)nas en qui era beutatz · no(n) fera(n) faitz p(er) re(n) desaui

35     nent · adoncs eran els ezellas ualent · enus quex entendia eno(n)r

36     ansa · mas aras uey tornatz pres en balansa · quels aimadors an au

37     tre(n)te(n)dement · on sortz blasme e dans amantas ient ·

38     ---    

39     § aras serai pels miels milhors blasmatz · dels aimadors daquest casti

40     ament · ep(er) sellas on reinhon falsetatz · car an lur cor enso com

39r

01     las reprent · car passoniers es del mal quil consent · etot homs bo(n)s

02     ade tot mal pezansa · esaui deu tornar lo fol derransa · p(er) quieu casti

03     sill camo(n) falsament · esi peza lor ami esta ient ·

04     ---    

05     § als castellas fai dieus tan do(n)rament · q(ue) tostemps an rei depres e don

06     ransa · mas els nan lo miels del mon emeilluransa · quilan ioue de iorns

07     euiels desen · eplas li mais donar q(ue) sel que pren

08     ---    

BnVent 70.41 (f 112)         

09     enbernat del ue(n)tador

10     ---    

11     § Ca(n)t par laflor costal uert fueill · euei lotems clar esereintz ·

12     el dous chantz dels auzels pels bruell · ma douson mon cor emri

13     zentz · pueis lauzels chanto(n) alurs fos · ieu cai plus de ioy emo(n) cors ·

14     deiben chantar car tot li miei iornal · son ioi et chant

15     car no(n) pens de ren als ·

16     ---    

17     § sella del mont quieu plus uuell · emais am de cor ede fe · aus de

18     ioi motz ditz els acuell · emos precs escoute rete(n) · esom ia p(er)

19     ben amar muer ieu en morai car en mo cor · li port a

20     mor ta(n)fina natural · q(ue) tutz son fals ues mi li plus lials

21     ---    

22     § Cant me me(m)bra q(ue) zamar suell · la bella de mala merce · sapchas

23     q(ue) tal ira macuell · q(ue) p(er) pauc de ioi no(m) recre · do(m)na p(er) q(ui)eu chant

24     edemor · de la boca metes elcor · du(n) dous baizar fins (et) francs

25     elials · q(ue) metal ioi em gui ira mortal

26     ---    

27     § ben sai la nueh ca(n)t mi despuell · el lieg que no(n) dormirai re(n) · q(ue)l

28     dormir pert quieu eis lom cuell · p(er) uos do(m)na don mesoue(n) · que lay

29     uo(n) om ason tezor · uolon ades tener son cor · tan pe(n)s de uos pros do(m)na

30     de que(m) cal · null bo(n) saber mo(n) bo(n) pensar no(n) ual ·

31     ---    

32     § Tal nia q(ue) amais derguell · cargra(n) ioia egra(n) ben lur ue(n) · mas ie soy

33     de millor escuell · eplus fra(n)cs ca(n) dieus mi fai ben · coras q(ue) fos damar

34     alor · delor suy ben uengut al cor · merse mi dons nostruop par

35     ni egual · tot ay cant uuell sol q(ue) dieus uos mi sal ·

39v

01     § do(m)na si nous uezon mieu huell · be(n) sapchas mo(n) fin cor uosue · E

02     nos dulhas plus quieu mi duell · quieu sai co(m) uos destreinh p(er) me ·

03     esil gilos uos bat de fors · garas q(ue) no(n) uos batal cors · sieus fay

04     enueh uos abluy atretal · ega an uos no(n) guazainh be(n) p(er) mal ·

05     ---    

06     § Mo(n) bel uezer gart dieus dira demal · ca(n) soy de lueinh ede

07     pres atrestal ·

08     ---     

FqMars 155.21 (f 113)         

09     enfolquet

10     ---    

11     § si tot mi soy atart aperseuput · aisi con sel ca tot p(er)dut eiura ·

12     q(ue) mais no(n) iuoc agra(n) bona uentura · mo dei tener car me soy

13     conegut · del gran en ian camors ues mi fazia · ca(n) bel

14     semblant ma tencut en fadia · mais .x. ans alei de mal deu

15     tor · cades promet ere(n)no(n) paguaria

16     ---    

17     § Cap bel semblant q(ue) fassa amors a dutz · satrais uas leis fins aima(n)tz

18     sa tura · col parpaillo(n) ca ta(n) folla natura · q(ue) fer el fuoc p(er) la cla

19     rdat q(ue) lutz · p(er) quieu me(n) part esegrai autra uia · sos mals pa

20     guatz questiers no(n) me(n) partria · etenrai laip de tot bon sofre

21     dor · co(m) plus sirais ades plus sumilia

22     ---    

23     § Ges no(n) cuies quem sia irascutz · sieu en chanta(n)t uos comte mara(n)

24     cura · car so quieu dic cug q(ue) sia mezura · esapchas ben ca sos

25     ops son perdutz · que sobre fren no(m) uolc menar .i. dia · ans

26     ma fag far mo(n) poder tota uia · ezanc son pre(n) caual de gra(n)

27     ualor · qui trop soue(n) biorda quel feunia

28     ---    

29     § fols fora ieu mas suy merete(n)gutz · car qui plus fort desi fa

30     desmezura · fa gran erguell eze ne nauentura · edeson par

31     pot hom esser uencutz · ede plus freol de si fai uilania · p(er)

32     canc no(m) plac ni(m) plas sobransaria · p(er) ho en sens deu hom guar

33     dar honor · car sens aunitz no(n) pres plus q(ue) follia

34     ---    

35     § p(er) so amors me so(n) ieu conegutz · deuos amar q(ue) mais no(n) naurai

36     cura · caisi co(m) hom preza la penchura · trop mais de loinh que

37     ca(n)t les pres ue(n)gutz · preza men uos mas ca(n) nos conoissia · esanc

40r

01     re(n) quis mais nai q(ue) no(n) uolia · caisi mes pres co(m) al fol orador ·

02     que dis caur fos tot so q(ue) tocaria ·

03     ---    

04     § bella mia samors uos destreinhia · uos ni totstems ieu uos co(n)seill

05     aria · q(ue) guardasses los bens els mals damors ·

06     ---    

Anon 461.177 (f 114)         

07     ---    

08     ---     

09     § Non puesc mudar no(n) plainha ma ra(n)cura · sein(n)her austor car

10     est de mo(n) estaie · car mes camiat mo(n) ioy emauentura · et ai

11     p(er)dut tot solas edeport · (et)ai p(er)dut luy q(ue) sueill amar fort · et

12     ai p(er)dut la uostra co(m)painh(n)ia · mort car no(n)mausis be(n) fas gra(n) uilania

13     ---    

14     § amixs nastor fort mes greus esalvaie · fort engoisos ezestrainh

15     asufrir · quieu ene(m)biers aia pres ostalage · merauil mi car tot

16     uieu nom soterre · ocar no(n) soy tan lueinh daq(ue)st pays · ues cal que

17     part q(ue) ia mais res no(m) uis · uo sufrir mer uueilha ono(n) quieu sia ·

18     los mals quieu trai tro q(ue) la mort mausia

19     ---    

20     § Quieu am donnas sueill auer co(m)painh(n)ia · ezam clergues am ient

21     ben enseinhada · ar me soy mes car no(n) truop autra uia · ab una res

22     ques del segle triada · quieu solia portar solas am luy · rauba de

23     stainh fort fos uuer(n) ho estieu · aras mi uen portar solas de

24     vaca · ezestauc pres co(m) fa ors aestaca ·

25     ---    

26     § Quieu solia chantar p(er) alegrier · ep(er) mi dons quieu ta(n)t amar solia ·

27     mas aras chant eproe mo(n) damnage · car ieu soy pres de ta(n) gran

28     malautia · ami q(ue) cal quieu nai lo cor perdut · aiezucrist nai lespe

29     rit rendut · lo mals quieu trai elagrieu penede(n)sa · uuell toste(m)s

30     mais sufrir ezamtemensa

31     ---     

Anon 461.145 (f 115)    

32     ---    

33     ---     

34     § lautrier al qui(n)t ior(n) dapril trobiei pastorela · alonbreta du(n) espin

35     auinent ebella · que chanta efauella .i. sonet de castella · q(ue) plus humil non

36     na en mil · uestida du(n) negre sarzil ma(n)tellet egonella

40v

01     § passiei lo traues du(n) rieu toza dis ieu bella · sieus atruop

02     en luoc aizieu sola ses parella · sabrai si est piusella · enlerbeta

03     nouella · ai seinh(n)er dieus enuos mi plieu caita(n)t ca(n)t aurai

04     pare(n)t uieu · no(n) serai ribaudella

05     ---    

06     § toza intre(m) el gardin fares cortezia · efarem .i. iuoc da

07     mors q(ue) cascu(n) sen riza · si auos plazia · q(ue) uos fosses ma mia · en

08     ans soleill leuat aisi serem aisi cada mati(n) ete(n)re(m) goi tot dia

09     ---    

10     § ben entent uostre lati(n) · seinh(n)er calq(ue)sia · p(er)dut aues lo cami(n)

11     lai tenes uostra uia · quel mia paria · uostornara follia · p(er) sant

12     marti(n) si fas ues mi · auziran otutz mieu uezi(n) · esara uilania

13     ---     

14     § toza el tems de pascor p(er) fin alegrage · ca(n) salegra(n) entre lor lau

15     zellet saluaie · dins per los boscages · euos p(er) los ambraies · p(er) la frescor

16     de lauerdor · farai .i. iuoc nouel damors del uostre piusellage

17     ---    

18     § Seinh(n)er no(m) fassas honor p(er)dre p(er)follage · mo(n)paire(m) uol marid

19     ar al mieu agradaie · mot degra(n) linh(n)aie · sego(n) lo mieu barna

20     ge · anatz aluy querer secors · caisel en portara la flor · que

21     naural maridaie · uos autres iangladors aures en lobarnaie

22     ---    

AlbSist 16.9 (f 116)    

23     ---    

24     ---    

25     § Destretz damor ue(n)c daua(n) uos · bona do(m)na clamar merce · del

26     dezir q(ue) de uos me ue · quem destreinh ta(n)t p(er) quieus dic mo(n) co

27     raie · essai que fas ardime(n)t efollage · car uos enquier nieus

28     dema(n)t uostra mor · q(ue) ca(n)t mi pens cals est al mieu arbire sol

29     del pensar nai esglai epaor

30     ---    

31     § E car aues mai de ualor · q(ue) nullautra donna ca(n) fos · no(n) mi sias

32     de brau respos · sieu uos mostre lo tala(n)t el dezire · que(m) dona mors

33     q(ue) me fai pietz dausire · esieus dic ren ni lais annar mon fren ·

34     p(er) merseus prec no(n) mi sias saluaya · mas escoutas · ega non fa

35     sas ren ·

40bis

BtAlam 76.4 (f 117)         

01     De l'Archeuesque mes a bon

02     Qu'vn Syruentes yeu fassa/

03     Al qual demandaray pardon

04     Perques de mala cassa

05     De nul mal non si lassa

06     Quel pueska far

07     Ni uol doutar.

08     En ren qu'a Dei desplassa

09     En tout fa l'outrepassa/

10     Si quel for par

11     Plus que si auia massa.

12     Anc non vi tant falz coronat

13     Nuls homs que tengues terra/

14     El non tem far tort ni peccat/

15     E mescla tout l'an guerra

16     Lous sieus baysse é atterra/

17     Mespren souuen

18     Per son fals sen/

19     Lous aucis é enserra

20     Veias del fals comm'erra/

21     Car per argen

22     Vende é solua sa terra.

23     Ont guerrias aucir per auer

24     Qu'en sa maison obscura

25     É anc nuls homs non pot saber

26     Nenguna forfachura/

27     El non ha de Diou cura

28     Perquel mescré

29     La sancta fé

30     Qués en sacta Escritura

31     Ben es mal aduentura

32     S'el legat vé.

33     S'el no crema ò nol mura

34     Cels d'Arle estau emb'allegrour

35     Sens trabail/ é sens nauza

36     Troc qu'an agut lou fals pastour

37     Ben es fals: car el auza

38     Prendre assi la lour cauza/

39     Ni far perdon

40     Del dam quel don

41     Senza lour donnar pauza.

42     Las ben es fera cauza

43     Si nol meton.

44     Tout viou dessous la lauza:

45     El ha lous sept peccas mortals

46     Per qu'el ten mala via

47     Aucir non tem far per virs fals/

48     É viou de raubaria

49     Ergueil é auaria

50     A el renegat

51     Quel és prouat

52     De falsa garentia

53     Nul peccat nol diria/

54     Car tant largat

55     Mens larg que cortesia.

56     Archeuesque que sia

57     De tant prouat

58     Escumenjat paria,

59     É son vot non tenria:

60     Car hom' uedat

61     Vedar non mi porcia.

41r

Anon 461.224 (f 118)    

01     ---    

02     ---    

03     § Si tot chantar no(n) menansa · deleis q(ue) no(m) uol ualer · chantarai car

04     ieu nesper · gra(n) ben egra(n) malana(n)sa

05     ---    

06     § Mas pos p(re) mier me(n) uen mals · no(n) naurai ben leu uescut · am ioy esi

07     men ue(n) als · no(n) naurai mo(n) tems p(er) dut · p(er) que semdo(n) alegra(n)sa · no(n)

08     so deu amal tener · sella do(n)cs no(n) dezeper · ni nauzauer espera(n)sa ·

09     ---    

10     § Tant pris illis coralme(n)t · q(ue) re(n) no(n) say on meson · ma(n)tas ues qui quen

11     reprent · ben ho pot far p(er) razon · quieu uiue ental balansa · ante(n)

12     dens en leys plazer · esieu muer no(n) cal temer · quautre naya sa

13     mistansa ·

14     ---    

15     § las mala uiro(n) miei uuell · sa plazent beutat ses par · quellam dona

16     ta(n)t derguell · quellan fai dieu reneguar · souen car no(n) ay ne(n)mbr

17     ansa · dels mals que(m) fay sostener · eno(n) nai mo(n) bon uoler · ni ren non

18     plai ma cu(n)dansa ·

19     ---    

20     § amaguerieira uai dansa · dir quieu uuell son des uoler · plai me tot

21     son desplazer · ueias co(m) uuell samistansa ·

22     ---     

ArnMar 30.23 (f 119)         

23     arnaut demaruueilh

24     ---     

25     § Sim destreinh do(n)na euos amor · camar nous aus ni no(n) me(n) puesc str

26     aire lumen caussa lautre(m) fai remaner · luns mes arditz e lautre

27     me fai temer · preiar nous aus p(er) e(n)te(n)dre(n) grazir · mas se co(m) sel

28     ques nafrat p(er) morir · sap q(ue) mortz es ep(er) ho si comb at · uos cla(m)

29     merce ab cor dezesperat ·

30     ---    

31     § bona do(m)na parage ni ricor · hon plus autz es edemaior afaire ·

32     deu mais ab si dumiliat auer · car ab erguell no(n) pot bo(n) pres

33     chaber · qui ient nol sap ab iauzime(n)t cobrir · ecar nous puesc de

34     uos sufrir · p(er) merceus prec ep(er) humilitat · cab uos trobe cal ha

35     acom piatat

36     ---    

37     § No(n) mi noz(es) uostrafina ualor · ca(n)c no(n) la puoc .i. ior(n) plus enantz

38     traire · pos quieu uos ui ac lo cor el uoler · en uostre pres creiser

39     amo(n) poder · que(n) ma(n)s luocs lai dig efag auzir · esieus plagues que(m)

40     deniases grazir · nous quiera plus de vostra amistat · egrazira pel

41     guizardon lo grat

41v

01     § uostre ient cors ela fresca colors · el bel sembla(n)t plazent qu sabes

02     faire · uos mi fait ta(n)t dezirar euoler · cades uos am on plus mi

03     desesper · aisi folliei ta(n)t no(n) me(n) puesc partir · mas ca(n)t ieu pe(n)s

04     cal est que(m) fatz languir · concsc lonor (et) oblit la foudat · efug

05     mon pro(n) esec mauoluntat

06     ---    

07     § totz los for fatz etotas las clamor · q(ue) mi sabes ra(n)curar ni re

08     traire · es car mauses abellir ni plazer · mas dautra re(n) que

09     zanc pogues uezer · autru chaizon do(m)na no(m) sabes dir · mas

10     car uos aus conoisser (et) grazir · p(er) la millor ezam mais de beu

11     tat ueus tot lo tort en q(ue) maues trobat ·

12     ---    

Caden 106.7 (f 120)         

13     en cadanet

14     ---    

15     § amors eco(m) es deme · ia soy tornatz en la fant · deq(ue)ma larguest an

16     ta(n)t · enaisi detot lo fre · p(er) uezer si ia poiria · ben ni ie(n)t uieure ses

17     uos · ben ni ie(n)t no(n) mas uieuria · segurame(n)t co(m) q(ue) fos · aissi co(m) ueg

18     uieure assatz · ses uos se la uostra iuda · derixs edaleguoratz · can

19     la uergonha p(er) duda

20     ---    

21     § de tot autre guerrier cre · com si pot defe(n)drab bran · os meta

22     lescut dauan · siuals oen luy ese · o sestrein om desa uia · os meta en

23     luoc rescos · oual forsa oguallardia · ogien o desfensios · o castel

24     ofermetat · o amics obon aiuda · mas sel q(ue) uos guerreiatz ·

25     ualme(n)s hon plus sa uertuda

26     ---    

27     § ay de mo(n) cor car no(n) ue(n) · delay on remas antan · amors auos ho

28     deman · ma donal p(er) quel rete(n) · uac uezer si gal mi re(n)dria · delanar

29     son ieu coitos · mas del tornar co(m) seria · ben faria du(n) pas dos · mas

30     mi nos a dieu sias · q(ue) dieus uos sal no(n) maiuda · do(m)na si non fos com

31     gatz · trop fora bonal uenguda ·

32     ---    

33     § Tres letras delabece · aprendes plus nous deman · o.m.t. quar aita(n)t ·

34     uolon dire com am te · (et) abaita(n)t de clesia · auria pro(n) entrenos · no(n)

35     p(er) so mais y uolria · oeo ma(n)tas sazos · car sieu uos odezia · diguas do(m)

36     na uos fares maiuda · uos est sella q(ue) dir oc ap(er)seupuda

42r

01     § bona do(m)na tart maue(n) · quieus puesca dir mo(n) tala(n)t · et aco

02     pauc e dupta(n)t · eia p(er) so no(m) recre · ecar uostra co(m)painhia ·

03     estota dome gilos · uns amixs y tainhiria · en fre aita(n)t seus te

04     mia · euos quey duptas p(er) q(ue) auria ops aiuda · do(n)cs eq(ue) no(n) come(n)sas · bona

05     do(m)na es perduda ·

06     ---     

07     § lauze(n)gier bon astraiatz · car me faitz ta(n) bona aiuda · cal uostre

08     mentir mo(n) ratz · el uertatz no(n) es saupuda § lanar bona do(m)nam

09     plas · ues uos p(er)respieg daiuda · eca(n)t ieu me(n)soy tornatz · ieu trop

10     ma pena creguda ·

11     ---    

GcFaid 167.15 (f 121)         

12     engualsem faiditz

13     ---     

14     § cantz edeport ioi domney e solas · enseinhame(n)t largueze corte

15     zia · eient parlas pres edousa paria · an si baisat eniant e maluest

16     at · ca(n) pauc dira no(m) soy desesperat · car entre .C. do(m)nas ay pr

17     eiadors · no(n) trop una ni uns q(ue) ben capteinha · en ben amar ni q(ue)

18     damor nous feinh(n)a · q(ue) sapcha dir ques deuengudamors · guardas

19     co(m) esabaissada ualors

20     ---    

21     § Car drutz y a e do(m)nas so sapchatz · queus feinhera(n) edira(n) tota uia ·

22     q(ue) son lial et amo(n) ses bauzia · edautra part son cubertz eselatz ·

23     etrichara(n) say elai dous totz latz · elas do(m)nas ho(n) plus an preiado

24     rs · ellas cuion com abel lur enteinha · mas aital be(n)s co(m) lur tainh

25     lur aueinha · car cascuna es anta dezonors · q(ue) sufra(n) drut q(ue)

26     pueis de rey alors ·

27     ---     

28     § Esim plagues cum bo(n)s plazers ho(n)ratz · mi rete(n)gues amlial seinhori

29     a · cal merce fora pos enals sumilia · ezieu fora totz aisi afinatz · con

30     laur sa fina ca(n)t es en la fornatz · eno(m) nogues paraie ni ricors · car

31     sell am trai da fan ni far on deinha · aisil seria fins en falsan treseinha ·

32     con leons fon angolfiers de lastors · ca(n)t lac estort desos guerriers

33     piiors ·

34     ---    

35     § aisi con es miels en do(m)nas beutatz · ient acuilhir (et) auine(n)t cumndia ·

36     eient solas pres e dousa paria · aisi deu miels guardar sas uolontatz ·

37     q(ue) ren no(n) ual cor de do(m)a mudatz · ni no(n) es fins pos y aura colors .i. sola

38     mors tainh q(ue) destreinha · no(n) dic ieu ies ca do(m)na descoueinh(n)a · co(m)la pre

39     ya ni aentendedors · mas no(n) deu ies en dos luocs far secors ·

40     § tan can reinhet lialmen amistatz fols segles bos esenes uilania · epus

41     amors tornet en leuiaria · fon iois casutz eioue(n)s abaissatz · siquieu meteis

42     pur dir uuelh las uertatz · aita(n)t apres dels fals drutz trichadors · q(ue) no(n) es

43     dreitz q(ue) iamais en reueinha · co(m) si magues mal fait fugir de cors · can me<...>

44     leuat (et) enantit escos ·

42v

01     § Si aquest tort do(m)na fos p(er)donatz · passar pogra lamar part lom

02     bardia · mas ieu no(n) puesc far lial romauia · si en abantz no(n) era dretz

03     iuyatz · sol p(er) aiso deues uoler sa pas · ecar merces esen uos edousors · ama ch

04     ansosq(ue) res no(n) la reteinh(n)a · preza uos ay fra(n)came(n)t queus soueinh(n)a · que

05     gentils cors efrancs ezesguios· edieus p(er)do(n) als bo(n)s p(er)donadors ·

06     ---     

RicBarb 421.2 (f 122)         

07     enriom deberbeziu

08     ---    

09     § atressi co(m) lauriflant · que ca(n)t chai nons pot leuar · tro li autre am

10     lur cridar · de lur uos lo leuon sus · ezieu uuell segre aquel us · car limieu

11     fatz son trop grieu (et) pezan · esi lacort del pueih el ric boban · els

12     uerais pres dels lials aimadors · no(m) relauan iamais no(n) serai sors · que

13     denieson p(er) mi clamar merce · lai on iurar ni razo(n) pro(n) no(n) ten

14     ---    

15     § E sieu p(er) los fins aima(n)tz · no(n) puesc mo(n) ioy recobrar · p(er) tostems lays mo(n)

16     chantar · car demi noy are(n) plus · ans uieurai co(m) fai reclus · sol sesolas cait

17     als es mo(n) talans · ema uida mes enuetz (et) afantz · el gaug mes dol el pla

18     zer mes dolor · quieu no(n) soy ies de lamanieira dors · ors qui bel bat

19     elte(n) uil ses merce · ado(n)cs en grassa emeillure reue(n)

20     ---    

21     § ben sai camors estan granz · q(ue) leu mi pot p(er)donar · sieu failly per

22     sobramar · ni reinhiei co(m) dedalus · quel dis quel era iezus · euolc

23     uolar el sel outra cuiatz · mas dieus baiset lerguell quera ta(n) grans ·

24     mas mos erguels no(n) es ren mas amors · p(er) q(ue) merces me(n) degra fa so

25     cors · que(n)tal luoc es ons razo(n)s ue(n)s merce · eluoc on dreg ni razo(n) no(n) ual re(n)

26     ---    

27     § atotz lo mo(n) son clama(n)tz · de mi ede trop parlar · que sieu pogues

28     co(n)tra far · fenis que no(n) nes mas us · q(ue) sart epueis resort sus · ieu

29     mardera car soy tan malana(n)s · et mos fals ditz mesongiers et

30     truans · resorseran am sospirs et am plors · lai hon beutat et

31     iouen (e) amors · son tutz emsems q(ue) no(n) faill mas merce · q(ue) noi sont

32     asembla(n)t tuit li ben

33     § Ma cha(n)so(n) uuell que(n) sia drugoma(n) · la on ieu no(n) aus annar · ni de mos

34     uuels esguarar · ta(n)t soy forfag ezaclus · ia hom no(n) me(n) escus · am uos do(m)

35     na q(ue)zai fugit .ii ans. · ar torn ues uos doloiros eplora(n)tz · si co(m) lo sers

36     q(ue) ca(n)t afag lo(n)c cors · torna moris alcrit dels casadors · eissa

37     me(n)t tor(n) e(n)lauostra merce · mas uos no(n) cal · car demi nous soue ·

38     § tal seinh(n)or ai en q(ue) ata(n)t deben · q(ue) quil mentaus loior(n) no(n) faill enren ·

43r

PVid 364.29 (f 123)    

01     en.p.uidal

02     ---     

03     § Mot mes bon ebel · cant uei denouel · la fuell el ramel · eia(n)ta(n) lauzel ·

04     sobre lauerdor · els fins aimadors · son gais p(er) amors · edrut son ben ieu ·

05     masta(n)t son li maltrag grieu · q(ue) nai sufert longuament · cam pauc

06     nai camiat mon sent ·

07     ---    

08     § p(er) ho de bon sent · am de fin tale(n)t · amors eioue(n)t · p(er) q(ue) mes plus

09     bel · cam ioi lo(n)guame(n)t · uieu erenouel · col frug el ramel · ca(n)t ga(n)

10     to(n) lauzel · q(ue) mon cuer enfuelenflor · que(m) te(n) tot lan uerdor · en ga

11     ug entier p(er) quieu · no(n) ai re(n) que(m) sia grieu

12     ---    

13     § Coras q(ue) fes grieu · aras tenc p(er) sieu · de lage(n)ser sotz dieu · edel milhor

14     sent · car ben conosc ieu lam de bontalent · si q(ue) mo(n) ioue(n)t · epueis

15     longuame(n)t · seruirai lo sieu Cors bel · fra(n)c ezadre

16     g enouel · aley defin aimador · catot son cor enamor

17     ---     

18     § benauray damor · fueill eflor · eioi et uerdor · san re(n)me foc grieu ·

19     etenc p(er) sonor q(ue) acom del sieu · eprec li p(er) dieu · q(ue)mesguart co(m) ieu ·

20     laurai estat debo(n)sent · ca(n)c no(n) camgiei mo(n) talent · ni no(n) am flor

21     ni ramel · mais p(er) leis ni chant dauzel ·

22     ---    

23     § plus gay q(ue) lauzel · serai siles bel · cu(n) dous bays nouel · mi do(n) per

24     amor · ta(n)t dautreramel · no(n) uuolc cuillir flor · ni frug ni

25     uerdor · et anc aimador · no(n) uist q(ue) zanc plus grieu · epos ellam

26     te(n) p(er) sieu · amarai la mo(n) ioue(n)t · pos miels si uieu longament ·

27     ---    

28     § Mes aleuiame(n)t · mo(n) cor emo(n)sent · en far son talent · plus que

29     chant dauzel · p(er) leis am ioue(n)t · etot ca(n)t es bel · caisim renouel ·

30     col frug el ramel · ca(n)t re(n)puesc far p(er) samor · eno(n) dezir autra

31     flor · mas ca leis plassa p(er) dieu · que(m)sems siam ill ezieu

32     ---    

33     § pos sos homs soy ieu · nol deu esser grieu · si fas ben alsieu · q(ue) mot

34     longuame(n)t · aiestat p(er) dieu · del tot ason sent · esi p(er) talent · p(er) tot

35     mo(n) ioue(n)t · pauc mi ualra cha(n)t dauzel · esama do(m)na fos bel · tener

36     mi pogra en uerdor · co(m) son lial aimador

37     ---    

38     § sobrautraimador · mes ient pres damor · ca(n)t lembliei la flor · ca(n)t

39     plus no(n) nac ieu · sim ten en uerdor · ca(n) tot las mesgrieu · esal ber

40     gual sieu · p(er) amor dedieu · tener mi pot longuame(n)t · ab ualor et

41     ab o sent · san eiauzent nouel · co(m) bona toza el ramel ·

43v

RichCdeL 420.2 (f 124)         

01     lorei richart

02     ---    

03     § Ya null hom pris no(n) dira sarazon · adrechamens si co(m) hom dolens no(n) ·

04     mas p(er) conort deu hom faire chanson · pro(n) ai damixs mas paupres so(n) ·

05     li don ancta lur er si p(er) marezemson · estauc .ii. uuer(n)s pris ·

06     ---     

07     § Or sapchon bien miei hom emiey baron · engles norma(n)s peitaui(n)s

08     et guascon · quieu no(n) ai mia si paure co(m)painh(n)on · quieu p(er) auer lo

09     laises enprizon · no(n) odic mia p(er) guap si p(er) uer no(n) · ezon cor suy gi pris

10     ---    

11     § Cor sapcho(n) bien en uer sertanema(n)t · coms mort ni pris no(n) amic

12     ni parent · car si mi laison p(er) aur ni p(er) arge(n)t · mal mes p(er) moi mas

13     pietz mes p(er) ma ient · despos la mort naura(n)t repropchemant ·

14     si sa mi laison pris ·

15     ---     

16     § No(n) merauill si gai lo cor dolant · que me sires me amicz eturmant

17     or li me(m)bre del nostresagremant · q(ue) fezemis el sans cominalma(n)t

18     or sai ie bien q(ue) ia trop longuema(n)t · no(n) serai ia so pris

19     ---     

20     § suer co(n)tesa uostre pres sobeira(n) · sal dieus eguart la bella quieu

21     iam ta(n)t · ni p(er) cui soy gi pris · no(n) odic mia desella decharta lamai

22     re de loys

23     ---     

Cerc 112.3 (f 125)    

24     ---    

25     ---     

26     § p(er) finamor mes baudira · ta(n)t ca(n)t fay chaut ni reuerdieis · et

27     estaray tostems aclius · mas no(n) puesc saber anq(ue)ra · si poirai am ioy

28     remaner · om uolra p(er) sieu retener · sella q(ue) mo(n) cor dezira ·

29     ---     

30     § antre goi rema(n)c ezira · ales ca(n)t de leis mi partis · qua(n)c no(n) laui q(ue)

31     lla en dis · q(ue) si la mes ill mamera · alre no(n) sai del sieu uoler · mas be(n)

32     pot p(er) uertat saber · quieu moray salor sauira ·

33     ---    

34     § aita(n)t leu no(n) lenq(ue)zira · sieu sabes ca(n) grieu sa fra(n)quis · ca(n) re(n) no(n) fan no(n) su

35     mils · uas amors mas ill nes fera · mas en do(m)na no(n) pot pres auer · p(er) riq(ue)

36     za ni p(er) auer · si yoi damors no(n) lespira

37     ---    

38     § Totz mos talantz ademplira · ma do(m)na sol .i. bays mazis · quien guere

39     iera mos uezis · efo ra larc edonera · eferamblandir etemer · emos

40     enemixs bas chazer · emte(n)gra miels en guarnira

41     ---    

42     § Seinh(n)ors edo(m)nas giquira · sil plagues quieu aluy seruis · esiuals daita(n)t me(n)

43     requis · q(ue) dieise q(ue)ma do(m)na era · edel plus fos al sieu plazer · dela menson

44     ia odel uer · cap sol lo dig me(n) requira ·

44r

01     § Ia de sos pes no(m) partira · sil plagues ni mi co(n)se(n)tis · equim dezia me(n)

02     partis · faria morir alera · que(n) re(n) als no(n) ay mo(n) uoler · ior(n) ni nueh

03     ni mati(n) ni ser · ni als mo(n) cors no(n) dezira ·

04     ---     

05     § Ienser do(m)na elmo(n)t nons mira · guaie blanca coma ermis · plus fresca

06     q(ue) roza ni lis · re(n) als no(n) me(n) dezespera · dieus si poiray lora uezer · qui

07     eu iosta leis puesca iazer · ben ai dreg mas trop mi tira ·

08     ---     

Motet 308.1 (f 126)    

09     enmotet

10     ---     

11     § si tot damors suy destretz nueh edia · tot cha(n)tarai pos nai bona razo(n) · ca(n)c

12     no(n) trobiei anc par ni co(m)painh(n)on · tant ient co(m) ieu saupes amar samia ·

13     car sel quieu am de boncor et dezir · no(m) uol amar ans cre que(m) uol ausir · p(er)

14     ho sieu muer p(er) leis q(ue)m dezena(n)sa · tener mo dei amot gra(n) benansa ·

15     ---     

16     § p(er) ho sieu soy mas ill no(n) es ies mia · eza(n) gra(n) tort mas dieus liop(er)don · camar la

17     uuell trop mais ses guizardon · q(ue)dautrauer tot ca(n)t dar mi poiria · epot

18     mi far enbreu dora morir · on pot sill plai de mo(n) grieu mal guarir · mas

19     plus ient ler pos que(n) lais ay fizansa · si mi gueris demagreu malana(n)sa ·

20     ---     

21     § auos mautrei ezauostra co(m)dia · plazen do(m)na de bo(n) cor eus midon · p(er)o uers

22     es q(ue)zanc nultems no(n) fon · q(ue)zieu no(n) fos sotz uostra seinh(n)oria · ezam uos ta(n)t

23     que(n) re(n) als no(n) co(n)sir · p(er) que(m) degras dostramor far ihauzir · si uals daita(n)t

24     macses en rene(m)bra(n)sa · quieus zam sitot re(n) plus no(n)menaua(n)sa

25     ---    

26     § Uale(n)t do(m)na p(er) uos pla(n)c esospir · ta(n)t que(n) serai fort leu pres del fenir ·

27     si no(m) secors uostra guaya cu(n)da(n)sa · quieu plus nous quier mas la bella semblansa ·

28     ---    

29     § Gentil do(m)na e(n)uos ay mespera(n)sa · queser no(n) uuell ses uos seinh(n)er defransa ·

30     ---     

FqMars 155.22 (f 127)         

31     enfolquet

32     ---    

33     § Tant mabelis lamoros pensame(n)s · que ses uengutz ins e(n)mo(n) cor assire ·

34     p(er) q(ue) noi pot nuls autres pens caber · ni mais negus no(n) mes dous ni

35     plazens · qua donx uiu sans can mauzisol co(n)ssire · efina mors aleugan

36     mo(n) martire · que(m) promet ioi mai trop lom dona ien · cab bel sent

37     blan ma trazit loniamen

44v

01     § bona dompna sius platz siatz sufrens · del ben quieus uuelh quieu soy dels

02     mals sufrire · (et) pueis le mals no(m) poiran dantener · ans mer sembla(n)s

03     quels partam egualmens · pero sius platz quas autra part meuire ·

04     partetz de uos la beutat el dous rire · el gent parlar quem emfo

05     leis mon sen · pueis partir mai deuos mon enssien ·

06     ---

07     § atotz iorns mest plus bel (et) plus plazens · per quem uuell mal

08     als huels am queus remire · car amo(n) pro(n) nous pogro(n) anc uezer

09     et amo(n) dan uezon trop subtilmens · mos dans no(n) es siuals pus nom nazi

10     re · ans er mos pros do(m)pna can moalbire · si mausizetz q(ue) nous stara ge

11     n · car le mieus dans uostres es eissamen

12     ---

13     § Per so nous am do(m)na sauiamens · qua uos soy fy(n)s (et) ami eistraire · uos

14     tem perdre emi no(n) puesc auer · eus tem nozer esoi uai mi

15     nozens · pero nous aus mostrar mos mals ni dire · mais al esgar po

16     detz mo(n) cor deuire · queus cugi dir mais ara men repen · eport

17     els oils uergonh (et) ardimen

18     ---    

19     § ben sai que tot ca(n)t fases dretz niens · ieu quen puecs mai sa mor mi

20     uol ausire · casensien ma donat tal uoler · don ia no(n) er uencut ni

21     el no(n) uens · uencutz si er causir man li (con)sire · tot suauet pus

22     de lieis qui desire · no(n) ai secors ni dailhons non la ten · ni dautra mo

23     r non puecs auer talen

24     ---     

25     § Trop uos am mais do(m)na quieus nous aus dire · ecar anc ior(n) nac da

26     utramor desire · no(n) menpenet quaraus am per .i. cen · car ai

27     proat autrui captenemen

28     ---    

29     § a nempze uai chanson qui ques nazire · q(ue) gaug nauran p(er) lo mieu en

30     sien · las tres do(m)nas acui ieu ti prezen

31     ---    

FqMars 155.18 (f 128)         

32     en folq(ue)t

33     ---    

34     § sal cor plagues ben forai mai sazos · de far chanso(n) p(er) ioi amatener ·

35     mai ta(n) mi fai mauentura doler · qua(n)t ieu esgar los mals els bes qui

36     eu nai · q(ue) rix dizon que soi eque ben nai · ecel quo ditz no(n) sab ies ben

37     louer · car benana(n)sa nom poiria hom auer · de nulla re(n) mai da quo

38     cal cor plai · p(er) q(ue) na mais us paures sis ioyos · queus ric ses ioi quer tot

39     lan consiros

45r

01     § E si anc iorn fuy gai ni amoros · ar no(n) nai ioi damor nino(n) les

02     per · ni autre ioi no(n) pot al cor plazer · ans mi semblon tug autr

03     e ioi esmai · pero damors quel uer uos endirai · no(m) lais deltot ni

04     no(n) men puesc mouer · nin sus no(n) an nin nom puesc remaner · aisi

05     co(m) sel quel mieg de laubre estai · ques puiatz tant q(ue) no(n) sap tornar

06     ios · nin sus no(n) uai ta(n)t li par temeros

07     ---    

08     § Mais ies nom lais si tot mes temeros · cades no(n) pueg ensus amo(n)poder

09     · edeuriam do(m)nal fis cors ualer · car conoissetz q(ue) ia nom recreirai · cab

10     ardimen apoderi lesglai · eno(n) tem ren que me(n) deia escazer · per

11     queus er gen sim denhatz retener · el guizardos er aitals co(m)seschai ·

12     que neis le don lines faitz guizardos · acel qui sap dauine(n)t far sos dos ·

13     ---    

14     § Donx si merces anul poder en uos · tragas ena(n) si ia pro(m) uol tener ·

15     quieu no(n) me(n) fi empretz ni ensaber · ni enchanso ans conosc be(n) esai · q(ue)

16     merces uol so q(ue) razos dechai · ecugeraus ab merce (con)q(ue)rer · q(ue) mes escutz

17     co(n)tral sobre ualer · q(ue) ies en uos que(m)fa metre nassai · de uostra mor

18     so q(ue) ueda razos · mai il mi fai cuiar quauinen fos

19     ---    

20     § aras conocs q(ue) trop soy oblidos · ques alcome(n)same(n) medesesper · e(n)mas cha(n)

21     sos pueis uuel merce q(ue)rer · farai odonx si co(m) lo ioglar fai · caissi co(m)mou

22     lo lais lo fenirai · desesperar mer eno(n) puesc saber · razo per q(ue) li deinh de

23     mi cal er · p(er)ro alme(n)s aita(n)t uuel retener · quins en mo(n) cor lamarai

24     arescos · edirai ben de lieis emas chansos

25     ---    

26     § Mentir cugiei mai estragrat dic uer · car mestaua trop miels

27     cara no(n) fai · ecugiei far creire so q(ue) no(n) fos · maimalmo(n)grat sauera ma

28     cha(n)sos

29     ---     

30     § si naziman sabia so quieu sai · dir poiria cuna paucuchaisos · nes en a

31     mor plus q(ue) no(n) ual razos

32     ---     

FqMars 155.1 (f 129)         

33     enfolq(ue)t

34     ---    

35     § amor merce no(n) mueira tan souen · que iam podetz ueiatz deltot

36     ausire · car uiurem faitz emorir mesclamen · et enaissi doblatz mi

37     mo(n) martire · pero mietz morz uos soi homs eseruire · els seruisis es me

38     mil tans plus bos · que de nul autra auer rix guizardos

45v

01     § per quer peccatz amors so sabes uos · si mausies pus ues uos no(n) mazi

02     re · q(ue) trop seruir ten dan mantas sazos · q(ue) son amic en pert hom

03     so aug dire · quieus ai seruit et enquier no(n) me(n)uire · ecar sabetz

04     quen guizardon enten · ai p(er)dut uos el seruizi eisamen

05     ---     

06     § E uos do(m)na ques auetz mandamen · forsatz amors euos qui ta(n)t dezi

07     re · no(n) ges p(er) mi mais p(er) dreg causimen · q(ue) ta(n)t plainhen uon pre

08     gon miei sospire · quel cor plora can uezes los oils rire · ep(er) paor

09     q(ue) nous sia enoios · enia(n) mo(n) cors etrag mal em p(er)dos ·

10     ---    

11     § Non cugera uostre cors orgoilhos · pogues el mieu tan lonc desir as

12     sire · mai paor ai quieu fezes dun dan dos · si cugaua totz mos ma

13     lstratz deuire · ecar uostrueill no(n) uezon mo(n) martire · adonx

14     nagratz merce si doncs no(n) men · le dous esgart on faitz merces

15     paruen

16     ---     

17     § auos uolgra mostrar los mals quieu sen · et als autres celar et esco(n)

18     dire · canc nous puoc dir mo(n) cor celadamen · quin cobrira si

19     eu eis no(n) sai cobrire · ni qui mer fis sieu eis mi soi trazire · esieu no(n)

20     sai celar non es razos · quem celon cels aqui no(n) es luns pros

21     ---    

22     § Mos aimans ditz q(ue)zieu soi trazire · el en totz temps mi teno(n) p(er) ginhos ·

23     car tot mo(n) cor no(n) retrac ad andos

24     § Do(m)nal fin cor quieus ai nos sai tot dire · ep(er) merce so quieu lais p(er) non

25     cen · restaurat uos el bon ente(n)demen

26     ---     

FqMars 155.11 (f 130)         

27     folquet

28     ---     

29     § ia nos cug hom quieu camie mas chansos · pus nos camia mo(n) sens ni ma

30     razos · car sim iauzis damor ieu men lauzera · esim mentis nom seria

31     nuls pros · catressim ten co(m) sol far embalansa · desesperat abalques desp(er)

32     ansa · pero nom uol del tot laisar morir · p(er) so que(m) puesca plus souen

33     far languir

34     ---     

35     § ben uei lora so q(ue) no(n) cugiei fos · quieu soi tornatz demi mezeis gilos · co(n)

36     tra mi dons que no(n) la corteiera · mai tot co(n)seil ca samor sia bos · nai

37     assaiat epus reno(n)menansa · tot li farai de dezamor semblansa · ay

38     las cai dig iam cuia uieus cobrir · edonx ia sap eues tot mon albir

46r

01     § Domna ben uey q(ue) nom ual occaisos · camors no(n) uol quieu ia sia ginhos ·

02     p(er) merceus prec q(ue) no(n) laissetz enquera · ta(n)t es mos cors de uostra mor

03     cochos · uol setz sius platz complir la deuinansa · equeus pogues cuber

04     tamen iausir · el bruch uengues de lai on sol uenir ·

05     ---     

06     § Do(m)na esperans epaor ai de uos · car mi conort eara soi duptos ·

07     perol paor tem q(ue) ma poderera · mai un conort ai damor asasos ·

08     cap tal poder mi mostret sesperansa · canc pus nom poc donar de

09     mal stansa · efai esfors qui pot emssems sofrir · irepaor decelq(ue) uol delir

10     ---    

11     § Mais si no(n) fos q(ue) gra(n)s meillurasos · es de tort fag qua(n)t hom nes obli

12     dos · ia mais amors atal tort no(m) menera · sieu ia pogues tornar desa

13     moros · per so leus cors tol manta benana(n)sa · quieu uei faillir motz p(er) quie

14     u nai duptansa · quel faillimens dautrui thain co(m) si mir · per so q(ue)

15     gart simezeis de faillir

16     ---    

GlPCaz 227.10 (f 131)    

17     en .p. de cazals

18     ---     

19     § Ia ta(n)t nom cugiei quem trigues · q(ue) damors cal q(ue) iauzimens · no(m)

20     uengues o qual q(ue) prezens · ocal q(ue) merces noi trobes · mai no(n) lai tru

21     ep et es peccatz trop grans · quaucirem uol enolh play q(ue) mauzia · an

22     mi sap bo(n) sa mi do(n)s platz q(ue) sia · mai ieu no(n) cre quel plassa nuls mos dans ·

23     car anc nol fi p(er) q(ue) plazer li deya · ni non ai cor quo fasson pus mi gre

24     ia

25     ---     

26     § De martir pogra far (con)fes · ma domna bun bais solamens · (et) ieu fo

27     ra tostems iauzens · sa lieis plagues q(ue) lom dones · ca donx agrieu co(m)plitz

28     totz mos demans · q(ue) can malbir qui soy ni cal seria · de sol lalbir soy ga

29     is com sieu lauia · p(er) quieus serai aclis emerceians · tro p(er) merce li plassa

30     quieu la ueia · tan longamen etal q(ue) mos prex ueia

31     ---    

32     § som p(er) ben amar (con)quistes · mi dons ben forieu (con)q(ue)rens · canc pus fis ni

33     pus finame(n)s · no(n) cug q(ue) nuls aima(n)s ames · ni miels damors fezes totz sos

34     comans · caissil soi fis com pus mi (con)traria · siec son coman el fas tota sa

35     guia · e del tot soi contral sieu orguell plans · p(er) quieu no(n) crey can car

36     cant q(ue) nesteya · nomautrey tot so car mi desautreya ·

37     § atressi domna co(m) uos es · de las autras la plus plazens · la plus pros la pl(us)

38     (con)uinens · la genser ca(n)c ui lueinh ni pres · soi ieu fis elials aimans · et pl(us)

39     lials (et) ab mens de bauzia · edegratz ho conoisser sius plazia · car mais uos

40     am eplus ses tot enians · q(ue)un pus mauzi uostra mor nim guerreia · et p(us)

41     assai queus acli essopleia

46v

01     § per quem sembla q(ue) beus estes · pl(us) ta(n)t uos soy obediens · sius prezes huei

02     mai cauzimens de mi co(m) ta(n)t non mal menes · uostre gent cors cue

03     ndes eben estans · on ioys epres elaus ecortezia · ebeutatz creis edobla

04     cascu(n) dia · p(er) q(ue) del mens es tan ferms sos talans · q(ue) de uos platz mai de

05     zirs elenueya · q(ue) dautra uer so p(er) com la domneya ·

06     ---     

AimPeg 10.12 (f 132)         

07     aimeric depegulla

08     ---    

09     § atressim pren co(m) fai al iogador · cal co(m)me(n)sar ioga maiestralmen · a

10     petit ioc pueis ses calfa p(er)den · quel fai mo(n)tar tanques en la follor · aissim mis

11     ieu pauc epauc en lauia · quen cuiaua amar ab maiestria · q(ue) men po

12     gues partir cora(m) uolgues · essoi intratz tan quissir no(n) puesc ies ·

13     ---     

14     § autra uetz fuy en la p(re)son damor · don escapiei mai aras mirepren · ab

15     un cortes engien trop subtilmen · quem fai plazer mo(n) mal et ma dolor

16     · cu(n) las mi fes metre al col ab que(m) lia · don p(er) mo(n)grat mais no(n) desliaria · enuls

17     autroms q(ue) fos liatz nones · quil deslies queben no(n) li plagues

18     ---    

19     § anc mai nul te(m)ps no(n) trobiei liador · ta(n) ferm lies ab ta(n) pauc liamen · quel

20     liam fo(n) du(n) embras solamen · don no(n) trop sai quim desli ni alor · enliamatz

21     soi ta(n)t q(ue) sim uolia · desliamar ges far no(n) opoiria · lamors quieu lai mell

22     ia en ten pres · eme(n)liama sai pus fort p(er) .i. tres

23     ---    

24     § alliei de fer qui uai ses tirador · ues layman quel tira uau sigue(n) · amors que(m)

25     sap tirar ses tiramen · mai tirat ma si uals p(er) la milhor · q(ue) si dautra

26     meilhurar mepodia · ta(n)t am lo miels q(ue) ben meilhuiraria · mai meilhuirar

27     no(n) cre q(ue) men pogues · ueus p(er) q(ue) ma part la milhors (con)ques ·

28     ---    

29     § ai gentils cors formatz pus gent q(ue) flor · aiatz demi cal acom cauzime(n)

30     quieu muer p(er) uos den uey edetalen · epodetz ho proar ama color · ca(n) uos re

31     mir que(n) trasuay emcambia · efora grans almorn ecortezia · cumilitatz

32     merceian uos preses · da quest cochat sofraitos de totz bes ·

33     ---    

AimPeg 10.7 (f 133)         

34     aymeric depegulla

35     ---    

36     § amors auos meseisam clam de uos · car en mi est intrada solamen · eno(n) in

37     tres en mi dons eissamen · si q(ue) la fan dan dos cominal fos · mai uos laissatz

38     lieis eretenetz mi · car me trobatz senes tot enian fi · edatz allieis ga

39     ug (et) ami dolor · los huell el cor nom puesc trairas auctor

40     § E fai ben pauc desfors so sabetz uos · egra(n) erguelh emal enseinhamen ·

41     cel qui cellui co(m)bat q(ue) nos defen · pueis es peccatz et auols uengazos · may

42     uos ho fag demi tot atressi · co(m) cel quel pres repren emort auci · auer

43     uoletz laib de bon seruidor · cals sieus dessier tan uol seruir alhor

47r

01     § Mais tot mes bel pros do(m)na ta(n)t am uos · (et)amauaus ans queus

02     uis finamen · ecan ui uos amiei uos p(er) .i. Cen · ecascu(n) ior(n) am uos

03     mais p(er) .i. dos · ge(n)t mi sebret alauistem parti · lauostra mor dunau

04     tra quem trai · mai tout maues mal edonat peior · samor ab uos

05     emerces no(m) secor

06     ---     

07     § Car p(er) uos pert lieis eies no(n) ai uos · co(m) cel q(ue) uai sos cairels p(er)trazen · q(ue) p(er) lun

08     pert lautre tot aissim pren · emeiron mal uostras bellas faissos · uo

09     stra beutatz blasmatz car anc la ui · apres blasmatz amors car men

10     ardi · essieu yfas nescies ni follor · no(n) blasmetz mi mai uos do(m)na (et) amor

11     ---    

12     § ay coman mort uostre bel huell euos · ab un esgart que(m) fero(n) simpla

13     men · quieu cuiaua cofesson ueramen · eno(n) era mais giens etracios · pau

14     fon lesgart cant meuis (et) ieus ui · do(m)na mai pueis es cregut enaissi ·

15     de pauc en gran edegran en maior · edesospir em plainh ede plainh

16     creis emplor

17     ---    

18     § ues toloza al comte palaisi · duc emarques canso tien ton cami · car el

19     ual tan quen la soa ualor · auria assatz ad un emperador

20     ---     

AimPeg 10.15 (f 134)         

21     aimeric depegulla

22     ---    

23     § Cel q(ue) sirais ni guerreiam bamor · ies q(ue) sauis no(n) fai al mieu semblan ·

24     car de guerra ue(n) tart ben etost dan · eguerra fai tornar mal

25     en peior · en guerra truop p(er) quieu no(n) la uolria · uiutat de mal

26     e de ben carestia · efina mors si tot mi fay languir · atan de

27     ioy quem pot leu esbaudir ·

28     ---     

29     § Quels plazers son plus q(ue) li nueih damor · els bes quels mals el so

30     iorn que la fan · el gaug q(ue)l dol el leu fais quel pesan · som pus el pro(n)

31     quel dan el ris quel plor · pero no(n) dic del tot q(ue) mal noy sia · el mal co(m)

32     na ual mais q(ue) si guaria · car qui ama de cor no(n) uol guarir · dels mals

33     damor ta(n) son dous p(er) sufrir

34     ---    

35     § En caras truop mais de ben enamor · quel uil fai car el neci gen

36     parlan · elescas larc elial lo truan · el fol saui el pec conoissedor ·

37     el ergoillos domesia et humilia · et de dos cors fai .i. tan

38     ferm los lia · p(er) co(m) no(n) deu ad amor contra dir · car ta(n)t ge(n)t

39     sap esmendar alfenir

47v

01     § bona do(m)na de uos te(n)c edamor · saber esen cor ecors motz echan ·

02     esieu fas ren quem sia ben estan · deuetz nauer lograt (et) la lauzor

03     · uos et amors quem datz la maiestria · et ca(n)t ia plus debes nom

04     en uenria · pron nai cambi segon lomieu seruir · sil plus y fos ben

05     saubral miels grazir

06     ---    

07     § sieus ai seruit pro nai cambi damor · ab q(ue) ia pus no(n) agues mai aita(n) ·

08     quen mans luex ma fait tan aut etan gran · q(ue) noi saupra aueni

09     r ses amor · em antas ues men gar deuilania · que ses amor gar

10     dar nome(n) poiria · emans bos motz ma fait pensar edir · que ses

11     amor noi saubra auenir

12     § Bona do(m)na q(ue)m tenetz enbaillia · sitot nom ual la uostra senhoria · de uos amar nom

13     tuelh nim uuelh giquir · car sai q(ue) mielhs no(n) poiria chauzir

UcBach 449.5 (f 135)    

14     uc delabacalaria

15     ---    

16     § ses tot enian eses folen tende(n)sa · aissi co(m) cel catot amors (con)quis · serai

17     totz temps franx (et) uerais efis · ues uos do(m)na em fag et enparuensa ·

18     eno(n) ai cor ni poder quem nestraia · ans uos serai emperdos fis amans ·

19     cuey uos am mai no fasie hier dos tans · (et) atotz ior(n)s dobla ma uolontatz ·

20     ca(n)c no(n) uis drut miels ames desamatz ·

21     ---    

22     § Eno(n) puesc far plus aspra penede(n)sa · sieus am de cor ia uos no(n) abelis · mai

23     no(n) puesc mais car amors ma fortis · em ditz quei mais seria recrezensa ·

24     emostran tant q(ue) qui damar sa saya · coue(n) sia afortitz sos talans · esuefre(n)

25     patz los mal tratz els afans · em ditz quieus aim si tot uos no(n) mamatz

26     co(m) recrezens er greu drutz apellatz

27     ---    

28     § beus dey amar ses neguna faillensa · quat tot ca(n)t es en las autras deuis ·

29     sens et beutatz genz parlars efranx ris · esseinhame(n)s sabers econoi

30     sensa · et tot aquo qua pretz uerais sa saya · uei ques en uos bonna dom

31     ne prezans · p(er) quieu farai toste(m)ps uostre comans · pueis ia no(n) fos lo

32     quart ni la mitatz · sius amerieu quen aisi fuy fadatz

33     ---    

34     § si co(n)tra mi guardas uostra ualensa · nil uerai pretz qua dieus en

35     uos assis · mai mi fora do(m)na q(ue) ia nous uis · cautra mistatz nom platz ni

36     no(n) magensa · mai una res men auei enmes maia · ca(n)t ieu remir uo

37     stres fatz ben estans · ela beutat ques tan fine tan grans · nous aus di

38     re q(ue) ia merce naiatz · sil parage no(n) bais humilitatz

48r

01     § bona domna ses uos no(n) ai guirensa · tan finame(n)s uos am eus soy

02     aclis · q(ue) can nous uey mos cors plainh elanguis · e can uos ue nous

03     aus dir p(er)temensa · lamor quieus port bona domne ueraia · car

04     sin trac mal dere no(n) soi clamans · ecar nom clam do(m)na no(m) scia dans ·

05     uail am ab uos merces epietatz · ecauzimens emerces ebontatz ·

06     ---     

MoMont 305.1 (f 136)    

07     Gausberc de pueih cibot

08     ---     

09     § aisi co(m) cel qua estat ses seinh(n)or · esona lo fra(n)came(n) et empatz · canc ren

10     no(n) det ni mes mai p(er) amor · ni fon destreitz mai p(er) sas uolontatz · epu

11     eissas es p(er) mal seinh(n)or forsatz · aissi fuy ieu mieus mezeis loniamen · ca(n)c

12     re no(n) fi p(er) autruy mandamen · ar ay seinh(n)or ab quino(n) ual merces · a

13     mor q(ue) amon cor en tal luoc mes · quieu no(n) aisdir ni mostrar mo(n) talen ·

14     ni p(er) nul plag partir no(n) me(n) puesc ges ·

15     ---    

16     § anc mais seinh(n)or no(n) fes tan de paor · q(ue) dels autres mi defendi assatz ·

17     en fort castel odins mur odins tor · ol uau fugen desgarnitz oarmatz ·

18     mai ab aq(ue)st no(n) ual sens ni foudatz · car ins el cor sen intra esmespren · si

19     q(ue) nuls homs no(n) lo laue nil sen · tro q(ue) ben la aso obs tot (con)ques · el fa semblar

20     lo iorn an el an mes · que(n) tal do(m)na ai mes mo(n) pe(n)samen · don cug quemer

21     enans grans dansque bes ·

22     ---     

23     § De tot (con)ceill uos darial meilhor · bona do(m)pna si uos me(n) creziatz · car sieu

24     uos prec nom siatz de peior · acuilhimen si mos preiars nous platz · et enai

25     ssi sera lo ditz celatz · esi deuos mi partes malamen · et ieu uos say amic ni

26     ben uolen · ieu p(re)arai assat leu dos otres · epueis sera crezutz so que no(n) es ·

27     car us fals ditz entre la folla gen · ual atretan co(m) si uers proatz es

28     ---    

29     § bela do(m)na de uostra gran ualor · ta(n)t no(n) puesc dir q(ue) uos mais no(n) aiatz · la

30     mielhers es ede maior honor · q(ue) sia lay el pays on estatz · car en uos es fins

31     pretz egra(n)s beutatz · equi mais a ab uos dacundamen · ama plus pretz

32     esolas eiouen · mai ieu no(n) soi daquels nescis cortes · cab un semblan si fan dr

33     utz demanes · q(ue) de mi apassat .i. an uerten · que(n) soi priuatz q(ue) a(n)c re nous

34     enques ·

35     ---    

36     § E donx do(m)na p(er) uostra gra(n) ualor · uos meseissa daisso mi (con)seilhas · car ben sa

37     betz que nuls hom ioi damor nom pot iauzir mai abhumilitat · esieu no(n)

38     soi er deuos pus priuatz · no(n) sia greu si ieu en uos menten · quieu no(n) ofas

39     do(m)na p(er) lo mieu cen · mai p(er) lo sen damor quem ten si pres · q(ue) can ieu cug

40     querautra que(m) plagues · don oblides lo uostren entedemen · la pl(us) bella mi

41     sembla laida res

48v

AimBel 9.3 (f 137)         

01     aimeric de bel enuei

02     ---    

03     § aissi col pres can sen cuia fugir · ca(n)t es estortz epueis hom lo repre(n) ·

04     eli dobla son perilhos turmen · cugiei abgien de las prezos issir ·

05     damor qui ma tan duramens repres · q(ue) p(er) nul gien estorser

06     nol puecs ges · anc mai no(n) fuy en ta mala prezo(n) · q(ue) sens ogiens

07     nom pogues tener pro(n)

08     ---    

09     § abaital gien mi fes mossens partir · de son pays quieu no(n) uis son cor

10     gen · cais coblidom so q(ue) no(n) ue souen · mai ges mos sens nos pot tan a

11     fortir · quem giet del cor aicella que(m) tem pres · don cug mo

12     rir si no(n)lin pren merces · q(ue) mon cor mes mirail de sa fayson ·

13     p(er) quel fugir nom fay re(n) si mal non ·

14     ---    

15     § Mon dan mi fai sa ualor abelir · emo(n) destric lauzengier maldi

16     zen · quieu iur p(er) lieis quieu lam tan coralmen · q(ue) lun mo(n) dan non

17     conocs qua(n) malbir · ren quel fos mal edonx il conogues · p(er) amor di

18     eu la fan en cuy ma mes · emandes mi ab cuberta razo(n) · so per ques

19     ces en bona sospeisson ·

20     ---     

21     § Tant mes el cor q(ue) ca(n) delieis co(n)sir · cels q(ue) parlon ab mi ges nols en

22     ten · efauc lur en ab bel semblan paruen · et ab rieire (et) ab hoc et

23     non dir · epas entrels tritz de fin ioi cortes · pe(n)san de lieis com

24     uezer la pogues · quieu no(n) ai ben mai tan can ab liei son · ni laus

25     uezer tant entem mal resson

26     ---    

27     § Mai no(n) faray mai lai on puesc auzir · de liei parlar mentornaray

28     corren · car fis amix pren gran esiauzimen · can aus si dons lau

29     zar et enantir · epot esser ab cel cuy platz sos bes · car negus hom

30     tan enemix no(n) es · si lam mentaus quieu no(n) uueilha son pron · si uals

31     aitant com dura la razon

32     ---    

33     § Car tot can deues amor abelir · etot can tainh alial pretz prezan ·

34     etot can tainh aioy et aiouen · y uei ades on ieu pus la remir · eca

35     r no(n) uey ab los oils so quem pes · muer de desir questrainha dolors es ·

36     e car no(n) uei dels huelhs so que men pes · muer dedezir questranha dolor es · quifug aco quel

37     sabria plus bon · la con segre de nulha ren ca(n)c fon ·

BgPal 47.2 (f 138)         

38     aimeric de bel enuei

39     ---     

40     § aissi co(m) hom q(ue) seinh(n)ers ocaizona · ses tort domna ca(n)t la en son poder ·

41     el quer merce eno(n) lai uol auer · ans lo te(n) ta(n)t tro q(ue) del sieu li dona ·

42     mocaizonatz car uos platz nius sab bo · emaues mes donen uostra pre

43     zo · mai ia de mi no(n) aures rezemso · q(ue) mais uueilh q(ue) pres mi te(n)guatz ·

44     do(m)na q(ue) sim desliurauatz · eno(n) cug com anc mais uis pres · quesser

45     desliuratz no(n) uolgues

49r

01     § Mai saber uueilh do(m)na mieilher de bona · ela genser co(m) anc pogu

02     es uezer · si mausizetz quieu no(n) puesc mal uoler · quieu no(n) ocre

03     ni semblatz tan fellona · euos gardatz uos en de failhiso · catressi

04     fail seinh(n)er ues son baro · col bars ues luy sil menotrarazo · ep(er)

05     so q(ue) uos no(n) failhatz · pus pres maues no(n) mauciatz · uaillam ab uos

06     ma bona fes · (et) humilitatz et merces ·

07     ---    

08     § Que sieu fos reis uos agras daur corona · tan uos mi fa abelir ete

09     mer · uostra beutatz on ai mes mo(n) esper · si quas autra mo(n) cors

10     no(n) sa bandona · emembre uos domna del guizardo · q(ue) loniamen ai

11     seruit emp(er) do · mai fe quieu deg amo(n) bel (com)painho · duna renmi

12     soi acordatz · consi q(ue) uos en captengatz · uos amarai uos plassa ous

13     pes · mai mout ualgra mais queus plagues ·

14     ---     

GlAdem 202.1 (f 139)    

15     en .G adzemar

16     ---     

17     § ben fora oi mais sazon elox · q(ue) maizines dun uers prezan · eco(m) lo re

18     traises chantan · tal p(er) que(m) fos ditz us uers ocs · de cela pus q(ue) ieu dezir ·

19     don deziran mer alanguir · sin breu no(n) lan pre(n) cauzimens

20     ---     

21     § iam fara canezir aflox · si no(m) secor enans dun an · q(ue) iam dizon que(m)

22     uan brulhan · canetas enom sembla iox · esim fai ioue canezir · tot

23     canut maura ca(n)t q(ue) tir · q(ue) bos esfors malastre uens ·

24     ---     

25     § ques sera ta(n) bla(n)cs co(m) enox · ies aisso no(n) tendria dan · de liei seruir de bo(n)

26     talan · quom maiers es pus cautz es fox · atressi co(m) ieu mais dalbir ·

27     ai epus fort emon consir · de dir edefar sos talens ·

28     ---     

29     § aissi co(m) dels escax le rox · ual mais quels autres iocx no(n) fan · efis mara

30     cdes qui resplan · pus q(ue) ueires uermeils ni grox · aissi ual mais qui q(ue)s

31     nazir · mi dons dautras p(er) enrequir · fin pres efis captenemens ·

32     § p(er) q(ue) uolria esser mais cox · de sa cozina si ieis gardan · cauer lonor

33     dun amiran · ses sa uista fos mieus marrox · car no(n) es homs qui la rem

34     ir · de bon cor quel puesca uenir · lo iorn mal ni destor bamens ·

35     ---     

36     § per quet preg messagiers q(ue) brox · tan can poiras ton alferan ·

37     edic to mais q(ue) pel tieu dan · pel mieu destric q(ue) not derox · q(ue) ia tem

38     mais lo tieu delir · que(n) autra sazo del morir · no(n) seria pas ta(n)t dolens

39     ---    

40     § E digas li mais al partir · que(n) Guille(m) adzemar fai dir · q(ue) si dons ual

41     dautra .v. C ·

42     ---    

43     § E tu capairo pot li dir · caisi son frecs tug miei desir · que sembla

44     cades ocomens

49v

ArnMar 30.21 (f 140)    

01     arnaut demaruuelh

02     ---    

03     § ses iois no(n) es ualors · ni ses ualor honors · cai ioys adutz amors · (et) amors

04     domna guaya · et guayesa soltaz · (et) solatz cortezia · p(er) quieu no(n) uuelh

05     un dia · uiure desconortatz · q(ue) neis can soy iratz · ieu chant ema solatz ·

06     cora cauinent scia ·

07     ---     

08     § En ioi ai mon esper · fin cor (et) ferm uoler · eioy no(n) puecs auer · do(m)

09     na tro ca uos playa · cuy me soy autreiatz · p(er) aital auentura · camors

10     men assegura · euos men esfreidatz · mai una re(n) sapchatz · samor emi

11     forsatz · benes saluatg edure ·

12     ---    

13     § El cor uos mir ades · et car nous son pus pres · la gensers ca(n)c nasques ·

14     prec uos q(ue) dan no(n) chaya · bona do(m)na sius platz · cal uostrepretz retraire ·

15     si ioy de uos mesclaire · es ta(n)t ma uolontatz · quen autres embaissatz ·

16     no(n) fuy alleseratz · de pus anc uos ui gaire ·

17     ---    

18     § Do(m)na p(er) uos mi clam · q(ue) totz art et aflam · tan de bon cor uos am ·

19     ai franca res ueraya · q(ue) ta(n)t aut es poiatz · le desir quim turme(n)

20     ta · merceus clam do(m)na genta · color dautras beutatz · esieu orguelh

21     y fatz · la uostra humiltatz · p(er) merce mo co(n)ssenta ·

22     ---    

23     § Causzimen emerce · podes auer deme · quieus amar ai iase · etot so

24     quim eschaya domna pe(n)ray empatz · aissi co(m) bos sufrire · quieus am ta(n)t

25     eus desire · mais meual us oratz · la nueg can soy colcatz · eus or

26     entre mos bratz · q(ue) dautre esser iauzire ·

27     ---    

ArnMar 30.22 (f 141)    

28     arnaut demaruuelh

29     ---    

30     § si com li peis an en laigua lur uida · lai ieu en ioy etotz te(m)ps laiaurai · ca

31     mors ma fait en tal do(m)na chauzir · don uiu iauzens sol del dezir quieu nay ·

32     tan es ualens q(ue) ca(n) ben mo consir · menais orgueilh em creis humelitatz ·

33     mais sils tel uenh amors (et) iois amdos · q(ue) ren noi pert mesura ni razos ·

34     ---    

35     § Tot autre iois desconois (et) oblida · qui uel sieu cors coimde cortes egai · que

36     naissi sap dauine(n)t far edir · ab purs plazers tot so q(ue) dis efay · com noi pot

37     dir lun mal senes mentir · en lieis es pres onors sens ebeutatz · esi nom

38     ual son gen cors amoros · amors na tort qui men fa en ueios ·

39     ---    

40     § bona do(m)na detotz bos aips (com)plida · ta(n)t es ualens part la milhor quieu say ·

41     mais am de uos lo tale(n) el desir · q(ue) dautrauer tot so cadrut neschai · de tan

42     nai pro q(ue) del pus tem failhir · pero no(n) soy del tot deszesperatz · quen bo

43     nas cortz ay uist mantas sazos · paupren requir · de ben far corag

44     os ·

50r

01     § ues lo pays pros do(m)na essernida · repaus mos oils on uostre cors estai ·

02     ecan pus pres de uos nom puesc aizir · ades uos te(n)c el cor eco(n)ssir sai · uo

03     stre gen cors cortes quim fa languir · el ge(n)t parlar el de port elsolatz ·

04     lo pres elsen ela beutat de uos · pus a(n)c uos ui no(n) fuy ior(n) oblidos ·

05     ---    

06     § Do(m)na qui pres eiois eiouens guida · ia no maimetz totz te(m)ps uos amarai · ca

07     mors ouol ues cuy no(m) puesc gandir · ecar conois quieus ay fin cor ueray · mo

08     stram de uos de tal guiza iauzir · pensan uos bais eus manei eus abratz · aquest

09     domneis mes dous ecars ebos · et no(n) lem pot uedar negus gelos

10     ---     

BgPal 47.1 (f 142)    

11     bere(n)guier de parazol

12     ---    

13     § ab la fresca clardat · q(ue) mou del te(m)s sere · done (et) ab lestat q(ue) renouell eue · ay

14     tot mon cor pauzat · en la uostra merce · ecar ta(n)t ay estat · q(ue) uezer no

15     us uolia · si la colpa es mia · (et) ieu mo ai co(m)prat

16     ---    

17     § Mai ta(n)t ay sufertat · gra(n) desir esay be · q(ue) si maues desgrat · amo(n) tort

18     ses deue · do(m)pna p(er) ma foudat · car damic nos coue · q(ue) trop si dons irat ·

19     p(er) nulla fellonia · efols homs nos castia · ans atrop mescabat ·

20     ---     

21     § ben aui acordat · cal cor uires mon fre · mai cant uei la beutat · el bel

22     cors bla(n)c ele · grail egras edalgat · el pus azaut co(m) ue · el miels afaissonat ·

23     tot mo(n) cors se cambia · q(ue) deuos no(m) partria · p(er) lunh autre baissat ·

24     ---    

25     § Tan nai gra(n) uolo(n)tat · eta(n)t yuei de be · eta(n)t mi ue(n) p(er) grat · queus am

26     de bona fe · eta(n)t maues trobat · ab lial cor anc se · que uos aues comtat ·

27     quieus aya ad amia · p(er) plana drudaria · onnauriatz peccat ·

28     ---     

29     § per uos ay oblidat · eno(n) p(er) autra re · tot ca(n)t auia amat · q(ue) depauc mi

30     soue · quieu aip(er) uos camiat · camiatz do(m)na p(er) me · uostre cor obdurat ·

31     uulhat ma (com)painhia · aissi co(m) ieu uolria · uos euostra mistat ·

32     ---    

33     § Me auet en bernat · en uostra seinhoria · miels co(m) ia no(n) auria · re(n) que

34     ayatz comprat

BgPal 47.5 (f 143)         

35     berenguier de parazol

36     ---    

37     § De la gensor com uei al mieu semblan · don nueg el ior(n) ueill epe(n)s eco(n)ssir · mer

38     aluinhar sil cors me(n) uol seguir · ab tal acort q(ue) mais nol torn denan · car lon

39     gamen mate(n)gut desiron · ab bel sembla(n)t mai tan dur mi respon · canc

40     ior(n) no(n) uolc prex ni dema sofrir

50v

01     § ia mai miei oilh ab los sieus nos ueiran · si donx nol platz que(m) man assi

02     uenir · co(m) pus lauey plus mauci de dezir · (et) on mais lam mais ifauc

03     de mon dan · el no(n) uezer me languis em (con)fon · epus no(m) plai re(n) als

04     quieu uey el mon · apauc nom lais deuezer edauzir

05     ---     

06     § ay bona domnaab bel cors ben estan · de bel semblant ede gent acui

07     lhir · apenas say deuos mo miels chauzir · sius uey ono(n)osim torno sim

08     uan · no(n) sai saber ni sen qui mi aon · tant soi intratz en uostra

09     mor preon · quieu no(n) conosc p(er) on men puesca yssir ·

10     ---     

11     § pero do(m)na sius uis cor nitalan · quem denhessetz lamor quieus ai gra

12     zir · so es us mals donno(n) uolgra garir · mai pus nous plai al uer dieu

13     uos coman · de uos mi tuelh eno(n) ab cor uolon · q(ue) res ses uos no(m) pot far iau

14     zion · ueiatz sim puecs ab gaug de uos partir

15     ---    

16     § Car conoissetz q(ue) nous am abenian · ecar uos soy pus fis q(ue) nous aus dir ·

17     ecar ab uos mauen uiure morir · uos afranquis merces ues mi daita(n)t

18     dona quel cor que(m) failh em fuy em fon · mi sostensetz car ieu no(n) sai ues on ·

19     queray secors si uos mi fatz failhir ·

PoChapt 375.19 (f 144)         

20     enpons de capdueill

21     ---    

22     § Sanc fis ni dis nulha sazo(n) · ues uos orguelh ni faillimen · ni passiei uostre ma(n)

23     damen · ab fin cor elial ebo(n) · uos mi ren bella dousa mia · empart de lau

24     tru seinh(n)oria · erema(n)c en uostra merce · cal quem fassatz omal obe

25     ---     

26     § per aital couen uos mi don · quieu no(n) ay poder nitalen · q(ue) parta mais

27     amon uiuen · camors ma en uostra prezon · mai car est la genser q(ue) sia · (et)

28     mais auetz de seinh(n)oria · quel plus uilan es can uos ue · cortes eusporta bona fe ·

29     ---    

30     § Donx sieus nous aus querre mo(n) pro · essoi uostre sers lialmen · uos faretz may

31     de cauzimen · emdoblaretz lo guizardo · sim donatz so quieu pus uolria · setz

32     prex car aital (com)painhia · nos part can ses prex sen deue · cus fis cors abau

33     tre saue ·

34     ---    

35     § bem pogratz trobar occaiso · mai tan uos say belle ualen · franc (et) humil

36     econoissen · p(er) queus quier fra(n)camen p(er)do · etem uos tan cals nous queria · may

37     ses enian eses bauzia · uos am eus amarai iase · etot can uos platz uuelh ecre ·

38     ---    

39     § apenas sai dir oc ni no · can no(n) uey lo uostre cor gen · ni la fresca cara rizen ·

40     sieu mes pert no(n) ay ben razo · car sieu tot lautre mon auia · nom tenria pro(n)

41     sieu nous uezia · car ses uos no(n) uuelh auer re · p(er) q(ue)us er gent sius en soue ·

42     § Naudiartz plain ues on quieu sia · pert sa co(n)dansa (et) sa paria · e prec dieu q(ue)

43     demal lestre · totz cels can loinh(n)at lieis de me

51r

PoChapt 375.20 (f 145)         

01     enpons decapduell

02     ---     

03     § si co(m) celluy ca pro(n) de ualedors · el faillon tug ia tan no(n) er amatz · en

04     la sazon ques desauenturatz · mi failh mi dons car conois q(ue) amors · mi

05     fay morir p(er) liey agrieu turment · esil pog ues faire null faillimen ·

06     ues nul fera mai mens en ual socre · bars qui dechai aisso qui uecut ue ·

07     ---     

08     § aisso sai ieu ques da(n)s edesonors · qui no(n) acor los desapoderatz · q(ue) ia castel fre

09     uols ques assetiatz · fort longame(n)t nostenra ses socors · esil seinh(n)er

10     de quies nol defent · en sa colpa lo pert pueis loniamen · assi p(er)dra

11     ma do(m)nal sieu tort me · car no(m) socor er can li clam merce ·

12     ---    

13     § p(er)dre nom pot p(er) tal quieu am alhors · pero sim soy lo(n)c te(m)s de lieis loin

14     hatz · cai fait semblant q(ue) tot mera camiatz · p(er) assaiar sil plagra ma

15     follors · essagues mes en autra mon enten · ben ay proat quil nagral

16     cor iauzen · sieu mi partis de lieis mais nol ualre · q(ue) ies mon cor nos

17     pot partir de se ·

18     ---     

19     § bella domna uaillam uostraualors · ca(n)c nuls caitius destreitz ni malme

20     natz · no(n) saup ta(n) gent sos dans sofrir empatz · epus lemals mes delietz

21     esabors · p(er) amor dieu ecar uos seragen · aiatz demi calacom cauzi

22     men · q(ue) uostrom soy esim denhat far be · sai q(ue) faretz cortezie merce

23     ---     

24     § uostre bell oill uostra fresca colors · uostre ric pretz uostra fina beutatz ·

25     mi fan auer deuos pus dur solatz · ia nomagrops fos faitz lo miradors ·

26     on uos miratz uostre cor bel egen · fran eioyos amoros eplazen ·

27     quorgueilh men faitz equi bon pretz mante · orguelh no(n) tainh ues

28     los sieus nis coue

29     ---    

30     § Mon pus lial si uos uis pus souen · miels nanera uos emi eissamen · quieus

31     uos saupra co(n)ceilhar euos me · pero negus asos obs no(n) ualre ·

PoChapt 375.14 (f 146)         

32     en pons decapduell

33     ---    

34     § lials amixs qui amors ten ioios · deu ben esser alegres eiauzens · larcs et

35     adreitz humils (et) amoros · aras can ue(n) lo gais terminis gens · q(ue) fay la

36     flor espandir p(er) la plainha · el rossinhols ca(n)ta iustal uert fueill · may ieu

37     no(n) am son dous cha(n)t ta(n)t (com)suell · pus mi dons plai q(ue) tot ioy mi sofrainha

38     § pero ben sai q(ue) dregz es erazos · q(ue) cel q(ue)s franx et humils et sufrens · sia

39     pus mals dautrom epus fellos · can nol tempro(n) merces ni cauzimens · epus

40     mi dons mes tan mal et estrainha · leu pot trobar ab mi mal (et) mal (et) orguelh

41     mai liei no(n) cal sim pert p(er) quieu no(m) dueilh · pus desamor mai cor ay que

42     men plainh(n)a

51v

01     § Non dic ieu ges q(ue) totz te(m)ps sieus no(n) fos · eno(n) fezes totz sos comandamens ·

02     sol q(ue) no(m) fos son cors tant orgoilhos · mai si tot ses bone belle plazens · fra(n)cs

03     egentils edauinen co(m)painh(n)a · ia nomaura si no(n) uol tot can uuelh · ai las

04     que(m) ual sieu lam osi men tuelh · quil fai semblan quen re de mi nol tainha ·

05     ---    

06     § per so nestauc marritz eco(n)ssiros · car anc amiei nim failhic tan mos sens ·

07     car p(er) .i. ioy do(n) no(n) soy poderos · so fan alors totz autres iauzimens · aissi no(n)

08     sai co(n)sselh ab quim remainha · sautra no(n) maim (et) il men desacueilh · bes

09     fols qui cre tot can uezon siei hueilh · ni qui pert trop p(er) so q(ue) no(n) guazanha ·

10     ---    

11     § Totz mal menatz forieu fizels ebos · franx (et)adreitz (et) humil et sufrens ·

12     ses trop parlar eses totz enians blos · esaupra ben entre los conoissens · cu

13     brir mon ioy quels fals cuy dieus co(n)trainha · nomenesson de nostramor

14     ianguelh ·

PoChapt 375.1 (f 147)         

15     ---     

16     en po(n)s de capduelh

17     ---     

18     § aissimes pres co(m) acelqui ser can · uai bon seinh(n)or enassaia gran re · (et) onral

19     quex el fai uolontiers be · pueis cauzis nu(n) tot sol eno(n) lo blan · nil fay ono

20     r estiers q(ue) la cuelh gen · ecar lo sap sobre totz plus ualen · uol li mil ta(n)s

21     mais en p(er) don seruir · cals autres totz don si pogra iauzir ·

22     ---    

23     § Et es razos edreitz al mieu semblan · co(m) deu amar lo miels p(er) bona fe · si

24     tot nol ual fols es qui sen recre · mai q(ue) sierua eia re(n) no(n) deman · quassas

25     quer hom aseinh(n)or conoissen · qui lonra el sier donx sieu am finamen ·

26     mi dons cui soy iois men degra uenir · q(ue) genser es co(m) puesc el mon

27     chauzir

28     ---    

29     § si tot mauci ab fin cor ses enian · mi ren sil platz asa fra(n)ca merce · ca(n)c

30     pus laui no(n) aic poder deme · mas damar liey edefar son coman · tan

31     ca(n)t la uey mi tel uezers iauzen · ecant me(n) part soy en tal pe(n)ssamen ·

32     que(n) chanta(n) plor em uol locor partir · enaissim fai samor uiuremorir ·

33     ---    

34     § Dieus qui la fes ta(n) gay etan prezan · li sal elgart lo bon pres quil mante ·

35     quel mo(n) no(n) a tan dur cor si la ue · nol port honor ta(n) ge(n)t ua meilhuran ·

36     tot quan comeus ab ualor (et) ab sen · cabellir fa sos fags atotas

37     gens · (et) als melhers si sap far miels grazir · que(n) tot ca(n) dis si guarda

38     de failhir

39     ---    

40     § Donx pus conois tot ca(n) lis ben estan · be(n) soy ieu mors si de mi noy soue · et si

41     amors anulh poder en se · pus mi destrenh for ses liei sol daitan · q(ue) no(n) li neuh

42     sil uau querre humilmen · q(ue) no(m) fassa languir tan loniamen · quil chanta

43     eris et ieu pla(n)c esospir · en pert souen lo maniar el dormir

52r

PVid 364.42 (f 148)         

01     peireuidal

02     ---    

03     § sieu fos en cort on hom trobes drechura · dema do(m)na si tot ses bella

04     ebona · me clamera car tan gran tort mi mena · q(ue) no(n) maten ple

05     uis ni couinensa · edonx p(er) q(ue)e(m) promet so que nom dona · non tem pe

06     ccat ni sap q(ue) ses uergoinha ·

07     § Eualgram mais al pri(m) q(ue) fos esquiua · q(ue) que(m) tengues enaita(n) greu ra(n)cura ·

08     mai ella ofai si co(m) cell q(ue) cembella · cab bel semblant mames en mortal pena ·

09     don ges ses lieis no(n) puesc auer guirensa · q(ue) mal a(n)c fos ta(n) bella ni tan bona ·

10     § Dautres afars es corteze cauzida · mai mal listai car en mos dans sabriua ·

11     q(ue) pietz mi fay eges no(n) sen meilhura · q(ue) mal dedens qua(n) dolen la masseilha ·

12     cal cor mi bat emfier q(ue) no(n) refrena · samor ab lieis (et) ab tota proesa ·

13     ---    

14     § Que ca(n) no(n) uey mo(n) rainier de maseilha · si tot mi uiu mos uiures no(n) mes

15     uida · emalautes can souen recaliua · guaris mot greu ans mor ca(n) sos mals

16     dura · do(n)x soi ieu mortz sinaissim renouella · aq(ue)st dezir que(m) tol soue(n) la lena

17     ---    

18     § amon semblan mot laurai tart (con)quista · car nulha dona plus mal no(n)sa co(n)seilha ·

19     ues son amic (et) on plus lay seruida · demon poder ieu la trop plus ombriua · do(n)x

20     car tan lam be(n) soy plus follatura · quel fol pastre cal bel pueg caramella ·

21     ---     

22     § Mai uencutz es q(ue) amors apodera · apoderatz fuy ca(n) ma do(m)na ac uista · car neguna

23     ab lieis nos apareilha · degaug entier ab proeza co(m)plida · p(er) quieu soy sieus (et) seray ta(n)t

24     ca(n)t uiua · esi no(m) uoler tortz edesmezura

25     § Canso uaiten ala ualen reina · enarago car mai reyna uera · no(n) say el mo(n) esi nay ma

26     ntas uista · eno(n) trop plus ses tort eses querela · maiil es franca elials egrazida ·

27     ues totas gens (et) adieu agradiua ·

28     ---    

Peirol 366.34 (f 149)         

29     peire uidal

30     ---    

31     § Tug miey co(n)ssir son damor edechan · en aquest dos mestiers gais ecortes · ay

32     mon engien emon coraie mes · epus amors ab dous plazer mena(n)sa · ben degresser

33     mos uers fins (et) plazens · q(ue) tan ma fait un dons bons couinens · p(er) q(ue) tot ior(n) uiu

34     en bones peransa ·

35     § qua(n)t ieu primier uos ui mi plagues tan · q(ue) de mon cor retener no(n) puecs ges ·

36     tost fuy ab liei et en corren mi mes · si atrobiei amorosa comdansa · adreitz

37     solas ebons enseinhamens · mai si tot soy p(er) amistat iauzens · car mes trop lueinh

38     nai dolor et pezansa ·

39     ---    

40     § Mal grat damor no(n) seran ia tagran · que(n) tregra(n)s mals no(n) estei cals que bes ·

41     questiers no(n) cug co(m) sufrir la pogues · ecan ses chay que nagra(n) benanansa · ia

42     tant no(n) er segura ni plazens · cades no(n) aia angoisos pensamens · que destrein

43     hon lo ioy et lalegransa ·

52v

01     § pero ben say can si son duy aiman · fort azirat eque nan gran malpres · si

02     franq(ue)za lur plaideie merces · mot es bona edousa la cordansa · ca donx lur cre

03     ys amors eiauzimens · mai ieu no(n) uuelh q(ue) fols aziramens · mo(n) cor segur torn

04     en aital balansa ·

05     ---    

06     § Totz tems aurai ues liei mon bon talen · elamarai finament qui q(ue) pes · caiso no(m)

07     pot tolre neguna res · sens cor ecors sos ditz esa semblansa · co(m) mes corteza et

08     bella et auinens · de tot mon sen soy aliei atendens · eno(n) ai mai en negu(n) ioi fiza(n)sa ·

09     § Ga dui amix lo uers cha(n)taz en fransa · al pros comte tibaut ques entendens

10     ellai alduc p(er) quieu estauc iauzens · cai ieu am ben samor esamistansa ·

11     ---    

PVid 364.4 (f 150)    

12     .p. uidal

13     ---    

14     § anc no(n) mori p(er) amor ni p(er) al · mai ma uida pot ben ualer morir · can uei la re(n)

15     quieu plus am (et) dezir · e re(n)no(n) fai mai can dolor (et) mal · nom ual ben mort mai

16     en car mes plus grieu · quem breu serem ia uiels (et) el et ieu · esaisi pert lo

17     sieu elmieu iouen · mal mes del mieu edel sieu p(er) .i. cen ·

18     § anc mai no(n) ui plag tan descominal · q(ue) can ieu puesc nulha ren far ni dir · ca

19     lieis degues plazer ni abellir · iamais no(n) pe(n)s en far autre iornal · etot ca(n)

20     fas par allieis uil et lieu · q(ue) p(er) merce ni p(er) amor dedieu · no(n) puesc trobar

21     ab lieis nulh cauzimen · tort ademi epeccat ses conten ·

22     § Estra mongrat am totz sol p(er) cabal · lieis q(ue) no(m) deinha ni uezer ni auzir

23     · donx q(ue) farai pus nomen puecs partir · ni cauzimens ni merces no(n) mi

24     ual · tenrai malus del enoyos romieu · q(ue) quier equier q(ue) dela freida nieu ·

25     nais lo cristaill don hom trac fuoc arden · ep(er) esfors ue(n)son li bo(n) sufren ·

26     § bona domna lo uostre hom natural · podetz sius platz leugieramen aucir ·

27     mai ala gen uon faretz escarnir · et auretz en gran peccat criminal ·

28     uostrom soi be queges no(m) te(n)c p(er) mieu · mai ben laisshom p(er)mal seinh(n)or so(n)

29     fieu · epueis ual pauc rix hom can pert sa gen · ca dairel rei de per

30     sa fon paruen ·

31     § per so men soi gitatz ano(n) me(n) cal · co(m) lo uolpils que soblidal fugir · q(ue) no(n) si

32     aus tornar nis pot gandir · ca(n) len causson siei enemic mortal · noi say

33     co(n)seill mai aquel del iuzieu · q(ue) sim fai mal faio azeis lo sieu · aisi co(m) cel ca

34     zorbas si defen · ai tot p(er)dut la forsa elar dimen ·

35     § lai uir mo(n) chan al rei celestial · cui deue(m) tug onrar (et)obezir · et es ben

36     dreitz q(ue) lanem lay seruir · on co(n)querrem la uida esp(er)ital · quels sarazis des

37     lial canilhieu · lan tout son reng edestruita sa plieu · que sazit an la cros el mo

38     nimen · don deue(m) tug auer gra(n) espauen ·

39     § Coms de peito de uos mi clam adieu · edieus ami p(er) aq(ue)l eis couen · camdos aues trazit

40     fort malamen · luy de sacroz et mi de mo(n) argen ·

53r

PVid 364.36 (f 151)         

01     peire uidal

02     ---    

03     § puis quel paupres q(ue) ias el ric ostal · q(ue) no(n) si plainh si tot sa gra(n) dolor · tan tem

04     q(ue) torn azenueg al seinh(n)or · no(n) maus plainh(n)er de ma dolor mortal · bem dey do

05     ler pus ellam mostre orguelh · q(ue) nulla re(n) ta(n) no(n) dezir ni uuelh · si uals daita(n)

06     no(n) laus clamar merce · tal paor ai ca des se nueh deme

07     ---    

08     § aissi co(m) cel q(ue) badal ueirial · quel sembla bels co(n)tra la resplandor · ca(n)t ieu lesga

09     rt ai al cor tal dousor · q(ue) mi noblit p(er) lieis q(ue) uey aital · be(m) bat amors ab las

10     uergas que(m) cuelh · car una ues en son rial capduelh · lemblei un bai don eu

11     car mi soue · ai tan mal uiu qui so cama no(n) ue ·

12     ---    

13     § si maiut dieus peccat fai criminal · ma bella do(m)na car ella no(m) socor · quil

14     sap que(n) liei ai mon cor (et) mamor · tan quieu no(n) pens de nulh autre iornal ·

15     dieus p(er) q(ue) somna ta(n) ge(n)t nima cuelh · pus pro(n) no(m) ten daisso do(n) plus mi duelh · ecu

16     iam donx aissi lunhar de se · ans sufrerai so cai sufert an se

17     ---     

18     § Qua sufrir tainh aseinh(n)or natural · lo tort el dreitz el sen ela f<...>or · co(m)

19     de guerra no(n) pot auer honor · pueis nieis ses grat faiditz de son hostal ·

20     ben soy faiditz sieu de samor mi tuelh · no(n) men tolray ans lam mai q(ue) no(n) suelh ·

21     tenra men uil si damar mi recre · no(n) odeu far q(ue) p(er) amor mel ue

22     ---    

23     § Quaissim na tot ma do(m)na en son cabal · que sim fai mal ia no(m) aura peior · quel

24     sieus plazers ma tan dousa sabor · q(ue) ies del mieu nom reme(m)bra nim cal · no(n) es

25     nuls ior(n)s samors el cor nom bruelh · p(er) q(ue) tal ioy can la uezon miey huelh · et

26     can mos cors pensa de son gra(n) be · quel mon no(n) uuelh ni dezir autra re ·

27     ---    

28     § sabes p(er) quel port amor tan coral · car anc no(n) ui tan bella ni gensor · ni ta(n)

29     gentil don tem quai gran ricor · car soy amix de domna q(ue) tan ual · si ia

30     ueiray quens sems am mis despuelh · miels mestera cal seinh(n)or · denantuelh · qui

31     manten pres ca(n)t autresen recre · eno(n) say plus mai tan ual ca(n)t iaufre ·

32     ---    

33     § als quatre reis despainha esta mot mal · car no(n) uolo(n) auer pas entrelor · car

34     autrame(n)s sonels degra(n) ualor · adreitz efra(n)c ecortes elial · sol q(ue) daitan gences

35     son lur escuelh · q(ue) uiresson lur guerra en autre fuelh · co(n)tra la gen q(ue) nostra

36     lei no(n) cre · tro quespainha fos tota duna fe ·

37     § bels castiatz seinh(n)er p(er) uos mi duelh car uos ues lai ecarmi dons no(m) ue · naui

38     erna cuy am de bonafe ·

PVid 364.31 (f 152)         

39     .p. uidal

40     ---    

41     § Nuls homs nos pot damor gandir · pus el sieu seinhorieu ses mes · otot li plassa o

42     tot li pes · sos talans lauen aseguir · esapchatz com enamoratz · nom pot se

43     grautras uolontatz · mai lai uon uol amors lai cor · enoy garda sens ni follor

53v

01     § adonx sau pieu pauc descrimir · ca(n)c no(n) gardiei tro q(ue) fuy pres · col fol auzel ca(n)t

02     aus lobres · ques uai cochozame(n)t aucir · (et) ieu coitos mis men tal las · don

03     eramtenc p(er) enganatz · que(n) poder soi detal seinh(n)or · q(ue) nom uol far be(n)ni onor

04     § arrenc no(n) degro(m) miels fugir · co(m) amal seinh(n)orieu qui pogues · mai fu

05     gir no(n) li puecs ieu ges · quoutra lomar manet ferir · amors dau lose

06     nestre latz · tal colp p(er) quieu soy say tornatz · don morrai dire ede dolor

07     · si gaug entier no(n) me socor ·

08     ---     

09     § Mai ab gaug mi pogra guarir · duna domna sis uolges · car p(er) ma fe salley

10     plagues · nol degra mamor abellir · q(ue) totz soy sieu endomeniatz · eno(n) loy

11     dic ies so sapchatz · p(er) tal quem fassa morir paor · mai car ilh pert so(n) aimador

12     ---    

13     § ben degra ma domna cauzir · con soy tornatz en samerces · car p(er) razon

14     ual bonafes · can failh lo poder de seruir · que(n) las ricas cortz pietatz · des

15     encolpa los encolpatz · p(er) qumilitatz ab ricor · dona totz autres ioys sabor ·

16     ---    

GcFaid 167.59 (f 153)         

17     Gauscelm faiditz

18     ---    

19     § Tant ai sufert loniamen gran afan · q(ue) sistes mais q(ue) no(n) mo p(er)ceubes · morir

20     pogra tost ellieu sim uolgues · ca la bella no(n) preizera dolors · en qui mala

21     fos beutatz eualors · don regardan part forsatz mo(n) coraie · epul nol plaz

22     segrai autre uiage · ca liei nom platz ni no(n) so ten adan · de p(er)dre mi nil be(n)

23     dig de mo(n) chan ·

24     ---     

25     § pero tal ren ten hom uil ques prezan · etal ren pert q(ue) dis q(ue) lis ben pres ·

26     que pueis li fai sofracha mens de bes · mai de mi dons es tan grans la ricors ·

27     que ren nos te(n) sim pert nim uir alhors · donx ben fis ieu otracuiat fol

28     lage · can p(er)cassiei mo(n) mal emon dapnage · p(er) mon fol cor que(m) fes dir en

29     chantan · so don degrieu gen cubrir mon talan ·

30     ---    

31     § E pus mos cors emiei huelh trayt man · ema mala domna ebona fe ·

32     si que casqus magra mort si pogues · clamar men dey co(m) de mals baillo

33     dors · eia mos hoils messongiers traidors · non creiran mai ni fiansa

34     ses gage · car cel es fols qui fai fol uassalage · efols qui cuiauer ason

35     coman · tot so quenes plazent ni ben estan ·

36     ---    

37     § Merauilh me pus ab mi dons estan · pres eualors · plazers editz cortes ·

38     co(m) pot esser q(ue) noi sia merces · em merauilh de lieis ont es onors · ioue(n)s

39     beutatz q(ue) noi sia amors · em merauilh de domna daut parage · belle

40     gentil ques de mal seinhorage · ni co(m) pot far co(n)tra sa ualor tan · que(m)

41     desmenta son franc humil semblan ·

54r

01     § De tot aisso dem merauilha gran · epus li plas q(ue) nossi cambires ·

02     no(n) tenra mais afrenat sos mals fres · queras men part sitot

03     mes dezonors · et agran obs q(ue) fos de mal tragsors · epus alhons

04     uau mudar mo(n) stage · bon en comtrem don dieus ebonintrage ·

05     em lais trobar domna ses cor truan · cab mal seinh(n)or aiestat aq(ue)st an ·

06     ---    

07     § ab tot aital mal ebrau etiran · uolgrieu estar uolontiers sil plagues ·

08     mais cabautra q(ue) mais de ben fezes · epus nol platz atal uau p(er) socors · don

09     mi ueno(n) al cor plaze(n)s dousors · belles epros franc edumil stage · et am

10     mandat p(er) .i. cortes message · cum pauc aucel emon poing que nos nan

11     am mais cal cel una grua uolan ·

12     ---    

GcFaid 167.52 (f 154)         

13     Gaucelm faidit

14     ---    

15     § si anc nuls homs p(er) auer fin corage · ni p(er) amar lialmens ses falsura · ni per

16     cubrir fra(n)came(n)t son dapnage · ac desidons nulh onrada uentura · ben de

17     grieu auer · alcun couine(n)t plazer · quels bens els mals cals quieu naia · sai

18     sufrir (et) ai saber · de far tot ca mi dons plaia · si quel cors no(n) puecs mouer

19     ---     

20     § De ben amar sai segrel dreitz uiage si quieu am tan mi dons otramesura ·

21     q(ue) far empot tot ca(n) lis dagradaie · quieu nol deman ta(n)t tem dir forfaitura ·

22     baizar ni iazer · p(er)o si sai ta(n) ualer · azobs damar qui quen braia · co(n)rat iorn eplazen

23     ser · etot so ca drut seschaia · aus dezirar euoler ·

24     ---    

25     § si tot lam uuelh ieu no(n) ai autre guage · doniautrei ni paraula segura · mai ilhes

26     tan franc ede bel stage · q(ue) la ualors el pres q(ue) si atura · fan enlieis parer · ca

27     mors yaia poder · elai ones amors gaya · deuria merces caber · uec uos tot

28     so q(ue) ma paia · em tol q(ue) nom desesper

29     ---    

30     § Maisso q(ue) ual quieu no(n) ai uassalage · ni ardiment don laus dir ma rancura · q(ue) tan

31     dupte sonor eson parage · son gai ioue(n)t esa bella faitura · caissom fai temer ·

32     cal lieis nom pusca caler · dafan ni demal quieu traia · esim uolgues retener ·

33     no(n) uol gresser reys deblaia · tan co(m) ab lieis remaner ·

34     ---     

35     § Et ai auzit de saui ses follage · ca(n)t ora mal acels don no(n) acura · edis quel

36     don dieus ioue seinhorage · aquest orar sia tort odreitura · ai damor p(er) uer ·

37     dons sieu lai nom pot doler · ede pros domna ueraya · ual mais com bel don n

38     esper · caital don dauol sauaya · co(m) nos deu agrat tener

39     ---    

40     § Na maria domna guaya · ges non es daital saber · ans platz tot

41     edeu plazer

54v

GcFaid 167.60 (f 155)         

01     Gauscelm faiditz

02     ---    

03     § Totz mi cugiei de canson far sufrir · er ab liuern troues kalenda maia ·

04     mai aras uei q(ue) no(n) me(n) puesc giquir · p(er) ma razo(n) que tot ior(n) es plus gaya ·

05     epel ioi cay del nom plus auinen · ede son pres cades pueia(et)enansa · cara

06     say ieu econocs ses duptansa · q(ue) deu esser plus gaya macha(n)sos · car uuelh

07     nim platz q(ue) sos bels noms y fos ·

08     ---     

09     § ues ma dona soplei totas sazos · quim nafret ient al cor ses colp delan

10     sa · dun dous esgart ab sos huels amoros · lo ior(n) quem det sa ioiesa co(n)

11     tansa · aquel esgart mintret tan dousame(n)t · al cor q(ue) tot lom reue(n)

12     ela paya · (et) ab sos huels ma fait corteza playa · il men saup pueis corte

13     zamen guerir · p(er) quieu lo dei conoisser egrazir

14     ---    

15     § Enamor so(n) fermat tug miei co(n)ssir · si q(ue) ren als nai poder quel entr

16     aya · quieu no(n) soi fatz mai p(er) far ep(er) dir · mi dons tot so quel sia bon nilpl

17     aya · cades lacliegrans merces li ren · ab bona fe et ab humil semblansa · e

18     graszic li lo ioi et la legransa · quem det tan ferm q(ue) no(n) romp ni descos · p(er)

19     quieu stauc alegres eioios

20     ---    

21     § Nuls homs no(n) pot ses amor far q(ue) pros · si no(n) y enten enoia sesp(er)ansa · quel ioi

22     damors es tan fins en tan bos · q(ue) contra quel no(n) es mai benansa · q(ue) p(er) amor

23     ten hom son cor plus gen · en ual hom mai es nesforses nasaia · dauer bon p

24     res ede ualor ueraia · en uol hom mai caualcar egarnir · efar que pros edo

25     nar (et) seruir

26     ---     

27     § ia ma domna nos cuyedellam uir · ni autra mor ialim tueilha ni maia · com

28     plus esgart autra domne remir · no(n) ai poder q(ue) ia dellieis mestraya · p(er) mer

29     cel clam ep(er) enseinhamen · aia de mi co(n)ssir eremenbransa · ecar no(m) ue no(n)sso

30     tenga pezansa · quieu nestauc tant pe(n)ssius eco(n)ssiros · cades y te(n)c los huelsel

31     cor am dos ·

GUss 194.19 (f 156)         

32     Guis duisel

33     ---    

34     § si bempartes mala domna deuos · no(n) es razos quieu mi parta de chan · ni

35     de solas q(ue) faria semblan · q(ue) fos iratz daisso don soy ioyos · ben fuy iratz mai

36     naras men repren · car ay apres del uostren seinhamen · co(m) puesca

37     leu camiar ma uolontat · p(er) caras chan da quo no(n) ay plorat ·

38     ---     

39     § plorat nai ieu elmager occaizos · ue(n)c mi detal q(ue) nos nira chantan · ca

40     mi no(n) es si tot sen uai gaban · anta ni dans ni lieis no(n) es lus pros · car sim

41     camiet p(er) un nesciemen · sis fara lui ben leu plus follamen · p(er) quieu nol

42     sai da quest cambi malgrat · ta(n)t camiara tro caya tot camiat

55r

01     § Mala domna fait maues enoios · emal dizen don no(n) agra talan · (et) ieu sai

02     be ca mal mo tornaran · e q(ue) me(n)s ner prezada ma cansos · ieu quen puecs

03     mais car ta(n)t ai loniamen · uostre uoler uolgut entieramen · p(er) caisso

04     mes en aital us tornat · nossai dir sen q(ue) uos fassatz foudat ·

05     ---    

06     § Tant qua(n)t hom fai so q(ue) deu esditz pros · etant lials com si guarda denian ·

07     p(er) uos o dic q(ue) zieu lauziei aitan · me(n)terol dig uertadiers els fatz bos · mai

08     ges p(er) ta(n)t no(n) deues dir quieu men · sieu tot noustenc aras p(er)tan ualen · car

09     qui laissa so ca ben comensat · no(n) a bon pres p(er) so q(ue) nespassat ·

10     ---    

11     § adreit fora si tot no(n) es razos · q(ue) si dom(n)a fezes ren mal estan · co(m) la(n)seles el ben

12     traisses enan · mai haoras no(n) es aquil sazos · p(er) q(ue) deu hom gardar de faillimen ·

13     p(er) uos o dic de totas oenten · q(ue) si fatz mal ia no(n) uos er celatz · ans en uol

14     hom mais dire deuertat

15     ---    

GrdoRos 240.4 (f 157)         

16     Rs iordan uescons desa(n)t antoni

17     ---    

18     § ara parra saies de cortezia · enuos domna ni si temes peccat · q(ue) pus merces ma

19     del tot oblidat · sim socorretz er uos enseinhamens · epus enals dones tan cono

20     issens · conoscatz donx q(ue) mal uos estaria · sintre toste(m)ps no(n) trobaua ab uos · cal

21     que bel dig o qual q(ue) bel respos ·

22     ---    

23     § En car desir tan uostra seinhoria · ca(n)t mauriatz adreit ocaizonat · so ca(n)c

24     no(n) fon ni er ia p(er) mon grat · sim deuria pueis ualer cauzimens · p(er)o en mi

25     no(n) es ges lardimens · q(ue) iaus clames merce si tort auia · cab tot bo(n) dreg

26     nestauc ieu temeros · q(ue) nom puesca ab uos ualer razos

27     ---     

28     § Eno(n) es ies razos ni gaillardia · qui destruy so com troba poderat ·

29     maitantas ues uos oaurai mostrat · p(er) que(m) sembla mos castiars niens ·

30     p(er)o do(m)na quies sobreualens · siuaborguelh saualor en desuia · q(ue) ies orguelhs to

31     tas ues no(n) es bos · (et) estay ben aluox et asazos ·

32     ---     

33     § anc p(er) ma fe sol cauos mal no(n) sia · no(n) ui anc cors plus sem dumilitat · co(m) louostre

34     mai sapchatz de beutat · nous serai ia p(er) domna faiz contens · ans uos dic be

35     q(ue) serauatz cinc cens · q(ue) qui cauzis la gensor uos penria · ela meilhor sol q(ue) merces

36     y fos · mais trop pert hom p(er) .i. alb op(er) dos ·

37     ---     

38     § ades y fas gra(n) sen ogra(n)follia · car soy uostre eno(n) men sabetz grat · p(er)o no(n)

39     uuelh quem blasmon la foudat · euolgra ben q(ue) fos lauzat son sens · car de bon

40     sens mou bos afortimens · et anc fols hom nos aforti .i. dia · ni ieu non ui

41     nulh bon drut nulh alhos · p(er) quem esfors desser auenturos

55v

RmJord 404.2 (f 158)    

01     En Rs iordan

02     ---    

03     § benes camiatz aras mos penssamens · elaturs fraitz don mi cugiei tene

04     r · q(ue) no(n) annes mais ma do(m)na uezer · cab tal engienh mi cuiaua defendre ·

05     mai aras sai si merces no(n) lauens · camo(n) dezir dei demandar mamort ·

06     caissi mes pres can delieis parti · can mena ue(n)c p(er)sa terra tornar · ca(n)c

07     no(m) saupi delliei ueser gardar

08     ---     

09     § Eren no(n) sai si ses encantamens · q(ue) ca(n) lauei de mi no(n) ay poder · camors lam fai

10     tan blandir etemer · q(ue) sol mos prex no(n) lauzi far ente(n)dre · mai il es tant apr

11     eze conoissens · q(ue) sap triar damor lo dreit el tort · edemi sap ca(n)c depueis qui

12     eu la ui · nom ue(n)c en cor dautra do(m)na preiar · ninuls mals traitz non lam fes

13     oblidar

14     ---     

15     § Tantasiras nai sufertas cozens · p(er) queus gaug men deurie escazer · q(ue) perassa

16     no(n) lam cal plus temer · q(ue) si ia deu en lieus merce descendre · ben es razos euai

17     lham cauzimens · bona domna quemdes ioy edeport · si q(ue) lis glaisi par ton

18     de mi · quaissim podetz las perdas esmendar · sim retenez ab uostreben estar

19     ---     

20     § aras soi ta(n)t uesuos do(m)na temens · q(ue) sen bon guic nous aus annar uezer · tal paor

21     ay que(m) uulhat decazer · mai tot enans en cug bon segur pe(n)dre · esans ihoans

22     deumen esser guirens · q(ue) dun bel dig ay trag ta(n)t bo(n) conort · mai duptos soy

23     sil disses enaissi · con uen enten et irai oproar · euos digas me(n) uer si dieusuos

24     gar ·

25     ---    

26     § Car de las tres meilhors es plus ualens · p(er) quieu nom part de uos mo(n) bo(n) esper ·

27     mai ta(n)t dorguelh faitz co(n)tra mi parer · p(er) quieu uolgra uostra beutat fos

28     mendre · esi uuelh far tan uostre mandamen · q(ue) cascu(n) ior(n) prec dieu eclam

29     mot fort · queus meten cor quen fassatz bona fi · cap uos guerrei aqui

30     non aus tornar · ni sai fugir ni puesc pro(n) encaussar

31     ---     

RmJord 404.6 (f 159)         

32     Rs iordan

33     ---    

34     § per cal for fag ni p(er) cal failhimen · quieu anc fezes en contra uos amors · mi

35     destreinhetz en faitz tant en ueios · de la bella q(ue) mos prex no(n) enten · de trop

36     mostras ues mi uostre poder · equi uencut uens mot fai pauc desfortz ·

37     mai uenses lieis q(ue) nous tem ni nous blan · ca do(n)x dic ieu quei auratz onor gran ·

38     ---     

39     § iam cuiauieu gardar adescien · q(ue) no(n) cantes plus de uostras lauzors · ni q(ue) iama

40     is no(m) reclames p(er) uos · car meratz tan de mal acuilhimen · mai aisom tol dom

41     nal sen el saber · catotas gens aus dire aesfortz · que uostre pres uai los

42     meilhors sobran · q(ue) lauzengiers nous y pot tener dan ·

43     ---     

44     § Ecar sabes do(m)na certanamen · q(ue) dautramor no(m) uen gaug ni pauors · perpe(n)s

45     satz uos sius pot esser nulh pros · sim fai morir ab aitangreu turmen · ben co

46     noissetz si no(n) quaus faitz parer · quel sieu destruy q(ue) no(n) fai gra(n)s esfors · uostre

47     soi ieu aissi ses tot enian · q(ue) sieu ren pert uos prendes tot lo dan ·

56r

01     § quar ieu uos am tandeze(n)gadamen · co(m) pietz mi fay la pene la dolors ·

02     adoncx aflam en soy plus cobeitos · de uostra mor enai mai detalen · eno

03     m temes dom(n)a peccat auer · donx nulha res fes anc mai tan desfors ·

04     con ieu car ai sufert ses mort aitan · lo mal respos elorguilhos semblan ·

05     ---    

06     § Quan mi menbra que sol nai penssamen · que iam pogues uenir tan gra(n)s on

07     ors · ai tan gran gaug quen follei assazos · quel gaug quieu nai mi camia tot

08     mon sen · donx que dizes sin sabia louer · sim metria degaug engran esf

09     ortz · car aital gaug qua(n) sol en uau penssan · ca(n)c mos ioios non (con)quis deioi

10     tan

11     ---     

Caden 106.12 (f 160)    

12     encadanet

13     ---    

14     § Camiada ses ma uentura · dont ieu mi sufrirassatz · esi en breu nom me

15     ilhura · serai amix desamatz · queram lueinha de son aire · cella que(m) solia

16     traire mas cansos emos gais sos · epus razos mes failhida · sieu uuelh far

17     ca(n)son grazida · obs mer aiuda desen · onon ca(n)taray plazen ·

18     ---    

19     § Esieu p(er) ma forfaitura · do(m)na fos tan mal menatz · ieus pliu p(er) tot ca(n)t

20     hom iura · quieu fora desesperatz · mai ieu soy lials amaire · quanc

21     fort pros domna q(ue) fos · no(n)uim laissar ses failhida · son amic p

22     us lac seruida · de son poder francamen · eso fai no(n) estagen ·

23     ---    

24     § Dona siguaires peiura · ues mi uostra uolontatz · eno(n) uulhatz auer

25     cura · tant q(ue) uos mi retengatz · ia nom pliurai en flors gaire · tr

26     oquieu en ueialgan traire · q(ue) ioyos ni meilhuros · en sia car es deli

27     da · leu flors on miels es florida · q(ue)lla si frainh p(er) nien · do(n)xso que mo

28     stra desmen ·

29     ---     

30     § Domna ieu no(n) met en rancura · neguna ren que(m) fassatz · ans serai

31     tan demezura · co sufrirai tot empatz · p(er) lo ben que(m) solet faire · pe

32     ro greu mes aretraire · que(m) ia uos uostra faissos · dementatz auostra uida ·

33     et er mi bel sius oblida · q(ue) no(n) fassatz failhimen · quel planc mais quel da

34     nquieu pren ·

35     ---     

Caden 106.6 (f 161)         

36     encadanet

37     ---    

38     § aitals co(m) ieu seria · sil podernauia · uolgra q(ue) fos · quines poderos · quieu seria

39     gen tenens · darmas edeuestimens · eseria larcs co(n)duchiers · eserien cort

40     ufaniers · euolria domnas uezer · esouen donar mo(n) auer · eseguir guerr

41     as etorneis · et agradar mi a domneis ·

42     § aissom par q(ue) ualria · mais q(ue) raubaria · don uei cobeitos · totz nostres baros ·

43     q(ue) si uos es plus manens · qus autres euostras gens · aiustaran caualhiers · ab

44     uns garnime(n)s leugiers · p(er) plus leu co(n)ssegre lauer · ossi troba uon poder ·

45     p(er) plus leu fugir · som pareis · aisso tol pres el descreis ·

56v

01     § Temps fo(n) co(m) conoissia · drutz can los uezia · alas gra(n)s messios · et als

02     bels dos · (et) als azautz garnimens · et als bels acuilhimens · maier quies

03     bels parliers · quauers torba los mestiers · mai ab gien ni ab saber · no(n)

04     pot hom pres retener · si ab faitz nol fai onols creis · assi uai aque

05     sta leis ·

06     ---    

07     § Nuls hom p(er) cortezia · nos desuiaria · esi fon sazos · comer amoros · epa

08     ria iouens · ereinhaua entendemens · mai aras qui uai p(re)miers · penre

09     los buous els boiers · dizon q(ue) sap mai ualer · uos gardaz sils dizon uer · qui

10     daquel gazainh mezeis · porton malazaut arneis

11     ---     

Caden 106.22 (f 162)         

12     encadanet

13     ---    

14     § sieu pogues ma uolontat · forsar de segre mo(n) sen · greu magra mo

15     rs tornat · p(er) faire son mandamen · no(n) p(er) so com ses amor · non

16     ama ges tan ualor · co(m) fai fins enamoratz · q(ue) greu er si ben amatz ·

17     q(ue) ia cuges pron ben faire · (et) hom si no(n) es amaire · no(n) tem failhir ni

18     cugesser tengutz · de ta(n) co(m) fai entendeires odrutz ·

19     ---    

20     § pero si tot mes onrat · demidons seruir egen · si torn ieu ab cor for

21     sat · eno ges p(er) spauen · de faire nulh fag donor · car toste(m)ps es de

22     seinh(n)or · do(n)t no(n)uen secors ni gratz · cades lo sieruon forssatz · eseinh(n)er

23     cades uol traire · dels sieus ni poinh en desfaire · no(n) deu esser amatz

24     ni car tengutz · mai sol daitant co(m) lialtat adutz

25     ---     

26     § Duna ren ma alleuiat · alques de mo(n) pe(n)ssamen · ques anc en deslialtat

27     no(n) reinhet hom loniamen · ni poiet en gran ricor · nol tornes

28     adesonor · et aiuist q(ue) lialtatz · acregut emeilhuratz · mantz homes de

29     bas afaire · p(er) ques fols qui tem mal traire · p(er) si onrar castres es leu ue(n)

30     gutz · can deu uenir q(ue) ia no(n) er p(er)dutz ·

31     ---    

32     § uers es ca mi estarzat · mos astres mai trop uen len · mai greu tro

33     ques car comprat · pueg hom en gran honramen · car toste(m)ps so ques

34     milhor · esaconquerre peior · esso q(ue) pauc ual matz · mai ades nes plus on

35     ratz · qui ben ho sap acap traire · que de so q(ue) no(n) ualgaire · can tot saue(n)

36     quen ono(m) gieta lutz · almenz na pres ca(n) be(n) ses captengutz ·

37     ---     

38     § Domna ta(n)t lueinh ai annat · ues uos penre iauzimen · q(ue)nom pot esser ue

39     dat · cades nai mon cor iauzen · can puesc creisser uostronor · ecan uey ca

40     stel ni tor · ni ren de lai on reinhatz · soi deric ioy plens assatz · esabes que

41     mes uegaire · can uauc ues uostre repaire · totas sazos troussoi denant ue(n)

42     gutz · cug aprosmar del luoc don soi mogutz

57r

01     § Tot hom qui es lauzengaire · uolria fos emperaire · q(ue) si no(n) fos dels lau

02     zengiers le brutz · tals parlera demi quenestai mutz ·

03     ---    

Caden 106.18 (f 163)    

04     encadanet

05     ---    

06     § uey mai maures auinen · de chantar edesolatz · uos autres aqui ioi platz ·

07     plus tant truop de chauzimen · q(ue) mandamen nai siuals · esim creissia cap

08     tals · de ioi mai malegraria · no(n) p(er) so car ben sabria · mo(n) cor destreinher

09     daitan · q(ue) ia nuls hom en mo(n) chan · gran ioi nom conoisseria

10     ---     

11     § pero chantan erizen · deu estar quez ecelatz · qui sauis es eme(m)bratz · et ieu

12     soi ben daital sen · q(ue) no(n) mes hom tan corals · q(ue) nom sembles deslials · pus ya

13     mo(n) ioi me(n) querria · ecel qui miels cuiaria · saber mo(n) cor demandan · sab

14     rian en al cap delan · ai ta(n)t ca(n)t al permier dya

15     ---    

16     § En ren al mieu enscien · no(n) couen hom tan sennatz · com en amar ses

17     amatz · q(ue) ses deleugier talen · seres de parlar uens als · car p(er) trop pa

18     rlar uen mals · sabetz cal p(er)t nom sa mia · p(er) quel sens y tainheria · q(ue)

19     capdeles lo talan · caissi uai amors enan · edechay p(er) leugaria ·

20     ---    

21     § oy no(n) mes ren tan plazen · do(m)na co(m) ca(n)t mes gardatz · ab quel cor nagu

22     es mandatz · los hueils cals noiuauc queren · ai cai dig es uos donx tals · q(ue)

23     iam festsses semblan fals · uos no(n) pero tan uolria · iauzir do(m)na sius plazia ·

24     enssems lo ioi el semblan · quieu enten car ouuelh tan · q(ue) p(er) aquo dic follia ·

25     ---    

26     § ieus am p(er) uostre iouen · eus am caries beutatz · eus am car ades genssatz ·

27     eus am p(er) uostre cor gen · eus am car es tan lials · eus am p(er) uostra cumdia ·

28     eus am p(er) plazen paria · eus am car es ses enian · caissi es faita agaran ·

29     q(ue) mai ni mens no(n) tainhia

30     ---    

Caden 106.16 (f 164)         

31     encadanet

32     ---    

33     § Merauilh me de tot fin amador · co(n) si damors si pot far malanans · em me

34     rauilh co(n)ssin sent hom dolor · em merauilh co(n)ssi nes hom clamans · quieu dic

35     q(ue) mais na de ben q(ue) de mal · cel q(ue) mens na mais pero bens no(n) ual · ren aceluy

36     cui als obs failh sos sens · cassas trobom domes entre las gens · quessi sabo(n) canre(n)

37     perdon marrir · edel gazainh nos sabon es iauzir

38     ----    

39     § Nuls hom no(n) uiu ni reinha ab amor · q(ue) no(n) sia cortes egent parlans · larx eua

40     lens ecreissens de ualor · eno(n) uailha ab amor .C. aitans · no(n) faria sestaua en

41     son cabal · quel pres q(ue) na car es pros ecar ual · limen donben las penas els

42     tormens · efis amixs deu puei esser iauzens · p(er) son fin cor q(ue) nespera iauzir ·

43     et enaissi pot sa clamor delir ·

44     § son bon amic deu hom eson seinh(n)or · seruir si tot lo ben fag no(n) es gra(n)s ·

45     eges no(n) tainh sol co(m) en prenda onor · q(ue) ial sia greus asofrir la fans · quel

46     mo(n) no(n) atant auine(n)t captal · co(m) pres qui la epres acel qui ual · et ab amor

47     pot hom esser ualens · donx pus damor uen totz lenseinhamens · ab com

48     si pot onrar et enantir · si mezeus trays cel qui no(n) uol seruir

57v

01     § aissi com anpres li bon seruidor · els fai onrar per tot los bons talans · atre

02     ssi an bon guizardonador · emais aitant co(m) lonors es plus grans · amors ya

03     mixs deuon esser egal · en ben amar pero cel qui mais ual · ni qui miels pot

04     ni miels es auinens · deu un pauc mais destreinher cauzimens · amors be(n)

05     sap ma domna q(ue) uuelh dir · p(er) q(ue) toste(m)ps liai pron q(ue) grazir ·

06     ---    

07     § uostra beutatz dom(n)am fay gra(n) paor · mai iem conort els uostres bels sem

08     blans · etemi trop domna uostra ricor · mai conort men car uos plas qui

09     eus enans · etemi trop uostreric pres tan ual · mai conort mi el uostr

10     e sen lial · etemi trop car est atotz plazens · mai iem conort car es ta(n)t

11     conoissens · etemi trop quan uos aug escondir · econort men p(er) lo ge(n)t acuilhir ·

12     ---     

13     § lauzengadors mais q(ue) neguna gens · uos dei grazir sieu soy damor iauzens ·

14     car mais maues honrat ab gent mentir · emiels cobert quieu nom sau

15     pra cobrir ·

Caden 106.1 (f 165)         

16     encadanet

17     ---    

18     § ab lial cor et ab humil talan · ue(n)c ues amors p(er) mostrar mos greus mals · quie

19     u ai sofert grans edescominals · p(er) lo dous ris elamoros semblan · quem fes

20     mi dons al prim esgardamen · can pres mon cor emon fin pensamen ·

21     esoi mi mes el sieu ric seinh(n)orage

22     ---     

23     § auos amors uuelh mostrar encha(n)tan · com pres midons ni p(er) q(ue) ni ab quals · ni

24     on mi mes sos hom fis elials · ab pauc de ben soi pres emalanan · on

25     ma tengut senes tot chauzimen · no(n) sol .i. an · an crezas certamen ·

26     seran complitz .vii. ans al prim herbage ·

27     ---    

28     § Tot suauet amor mi ue(n)c denan · mostran els huels gais semblans et

29     cabals · et ab merce car no(n) es hom carnals · q(ue) iam pogues desuiar mo(n)

30     talan · p(er) lo sieu ris que(m) fes tan doussamen · que(m) fon auis merce mag

31     ues breumen · car mo cugiei conosc q(ue) fis follage ·

32     ---    

33     § Quieu latrieysego(n) lo mieu semblan · p(er) la meilhor de las autras rials ·

34     eta tengutz mos cors en sos hostals · ab son ric pres sobrels autres

35     prezans · si col soleilh sobautra lumnamen · nos ren clardat ben pu

36     esc dir eissamen · quil es clardat del tot enlumenage ·

37     § lo dous co(n)ssir del bel cors ben estan · agreuia mot ma dolor et mos ma

38     ls · q(ue) de plorar rendon mos huels uenals · p(er) sa beutat que mes tot ior(n)

39     denan · q(ue) p(er) semblan la uei en pe(n)ssamen · p(er) q(ue) conosc causir ma plana

40     men · sim breu ues mi no(n) domda so(n) corage ·

41     § Edo(n)x amors fesses p(er) mi aitan · quen ben uoler sias ab mi eguals · quem

42     destreinhatz mi dons dai tan siuals · quel sapcha bon emen fassa semblan ·

43     car ieu lam mais de nulha ren uiuen · ado(n)x serai alegres eiauzen · cant

44     ieu delieis aurai pres seinh(n)orage ·

58r

DPrad 124.6 (f 166)         

01     endieudedeparadis

02     ---     

03     § benayamors car anc mi fes cauzir · lieis q(ue) no(m) uol nim deinha ni

04     macueilh · car sim uolgues aissi canieu lanueit · no(n) agra pueis de qu

05     em pogues seruir · prex emerces cauzimens epaors · cha(n)s edomneis

06     sospirs dezirs eplors · foron perdutz si fos acostumat · quex egalme(n)t

07     fosson aima(n)t amat

08     ---    

09     § us ioues cors plazens degra(n) beutat · gais amoros cortes edebongrat ·

10     on es fis pres renouellats esors · ma si (con)quis nom puecs pe(n)ssar alhors · que

11     nouautan ues autra part nim uir · cades mo(n) cors no(n) me(n) fassa iauzir ·

12     ---    

13     § Gaug eplazer me(n) ue(n) on plus mi duelh · eson pagatz don mes bo(n) asufrir ·

14     car mot uuelh mais p(er) lieis quiam languir · cautramdo(n) so don ilh mi fai

15     orguelh · eies no(n) uuelh auer quist ni trobat · domna q(ue) maia trop leu

16     ioi donat · car no(n) esioys si no(n) ladutz onors · ni es onors si no(n) ladutz amors

17     ---    

18     § samors ouol em fai merces socors · ieu seray leu guaritz delas dolors · e

19     del mal trag on ai lo(n)c temps estat · mai sim destreinh razos em fer embat ·

20     q(ue) tot ca(n)t es mi pe(n)s en autre fuelh · p(er) fol mi tenc car ia uuelh ni dezir ·

21     so q(ue) nom pot ni no(m) deu auenir · enom (per) qua(n) ieu rema(n)c tals com suelh ·

22     ---     

23     § Ges demidons razos nom pot partir · quieu clam p(er) dieu ep(er) humilitat · esi

24     merces trai de lai sas ricors · ieu fas de sai demerce mon capduelh · eges

25     noi pert som pres fina lauzor · si cauzimens li daura son escuelh · quel dieus

26     damors aben p(er) dreit iuiat · quedomna deu son amic enrequir ·

27     ---     

DPrad 124.2 (f 167)         

28     endieude deparadis

29     ---    

30     § amors maiuda em somo(n) · quieu chant eque fassa parer · q(ue) sim ten eren so

31     m poder · osi mes trop mala ono(n) · epus uei que il men apella · el sazos cades re

32     nouella · benes dreitz quieu chantan retraya · co(n)ssim conorta ema appaya ·

33     us iois q(ue) ses en mo(n) cors mes · p(er) bon respieg q(ue) ma co(n)ques ·

34     § De totz los bes q(ue)namors son · ai ieu aras cal q(ue) plazer · car ieu hi ay mes mo(n)

35     esper · mon pe(n)ssat ementencion · emai ma mia bone ebella · esoi amatz

36     duna piuzella · ecan truop soudadiera gaya · deporti me co(n)ssi que(m) playa ·

37     ep(er) tan no(n) soi mens cortes · ues amor silla part entres

38     § amors uol be(n) q(ue) p(er) razon · ieu am mi dons p(er) mai ualer · et am piuzella per

39     tener · esobre tot quem sapcha bon · sap tozeta de prima sella · ca(n)t eis

40     fresqueta enouella · don nomcal temer q(ue) iam traya · mais metant q(ue) ab

41     lieis iaya · un ser odos demes en mes · p(er) pagar ad amor son ses

42     § No(n) sap de domnei pauc ni pron · qui del tot uol si dons auer · no(n) es domneis

43     pus tornal uer · ni cors si ren p(er) guizardon · aia nom anel ocordella · ecug

44     nesser rey decastella · pro(n) es domneis damor ueraia · si ioyas pren ecant

45     pot baya · el sobreplus tenga merces · en tezaur enon done ies ·

58v

01     § Desoudadieira coinda epro · uuelh que(m) don ab pauc de querer · tot so camo

02     rs uol aiazer · eno(n) fassa plag ni tenso · dostar camiza ni gonella · ans danse

03     sego(n) quel uiu lacella · q(ue) no(n) alo cor q(ue) sestraya · defar nul ioc camors latra

04     ya · esil nauia mais apres · ia delenseinh(n)ar nos feisses ·

05     ---    

PoChapt 375.10 (f 168)         

06     bernat del uentador

07     ---    

08     § humils efranx efins soplei ues uos · ab lial cor bona domna ualens · quel

09     genser es del mon el pl(us) plazens · la plus gentil el pl(us) fra(n)ca el plus pros ·

10     ela mielher ela plus gaya · p(er) quieu uos am ia autre pro(n) noi aya · tan

11     lialmen q(ue) dautra no(m) soue · ans quan prec dieu do(n) noblit p(er) uos me ·

12     ---    

13     § E pus al cor mi ten totas sazos · la bella boc els hueils clars erizens · el gent

14     parlar el fina mor quem uens · el uostre cors ques tan cars etan bos ·

15     nous cuges q(ue) nestraya · quel dous dezir mi ten gai emapaya · eno(n) nay

16     pus ni noi atruep merce · el mal ual mais q(ue) dautra do(m)nalbe ·

17     ---    

18     § adreitz cors gent parlans et amoros · nom auciatz uailham fra(n)x cauzi

19     mens · ela beutatz els bels acuilhimens · el ben quieu dic emerce ep(er)dos ·

20     no(n) uulhas quieu dechaya · quel lo(n)c esper edezirier mesglaya · bona do(m)na

21     sol en dreit bona fe · mi dessetz ioy quo(m) pietz trac enrecre

22     ---    

23     § Nulh autra mors nom pot faire ioyos · sim preiauon dautras do(m)nas .v. cens ·

24     cab uos son fadas las plus conoissens · ta(n)t son plazent li sembla(n)t el respos ·

25     caitan col soleilh raya · no(n) adona cui ta(n)t ric fag seschaya · ni miels fassa

26     so q(ue) bon pres coue · ben soi astruc car ieu uos am nius cre

27     ---    

28     § si uals daita(n)t soi benauenturos · q(ue) sieu en muer autre no(n) er iauzens · ans

29     faitz mentir los brutz dels mals dizens erremans fins uostre pres caba

30     los · mal grat degent sauaya · car tan gen creis uostra ualors ueraia · sobre

31     totas edirai uos p(er) que · car mais uales eno(n) failhes enre

32     § uostrom soi domna gaia · et am uos mais q(ue) enric no(n)fes aia · esobretot

33     port las claus damar be · p(er) quieu alhors no(n) puesc uirar mo(n) fre ·

34     ---    

BnVent 70.6 (f 169)         

35     bernat deluentador

36     ---    

37     § aras co(n)sseilhatz seinh(n)or · uos caues saber esen · una domna det samor ·

38     cai amada loniamen · et ara sai p(er) uertat · quellautre amic priuat ·

39     et anc de nulh co(m)painhon · co(m)painha tan greu no(m) fon ·

40     ---    

41     § Esieu lam adesonor · esquerns er atotagen · etenran men li pluzor ·

42     p(er) cornut ep(er) sufren · es aissi pert samistat · ueus mo(n) dapnage do

43     blat · cal quen fassa ocal que non · res no(n) men pot esser bon ·

59r

01     § Epus ieu uei la follor · ben serai fols sieu nom pren · daquest dos mals

02     lomilhor · cal ualmai mo(n) escien · auer enliei lamitat · quel tot per

03     dre p(er) foldat · car anc anulh drut fellon · damor no(n) ui far son pron ·

04     ---     

05     § silla uol autraimador · ma domnieu no(n) loi defen · elais men mais p(er) pa

06     or · q(ue) p(er) autrenseinhamen · esi hom deu auer grat · de nulh seruizi

07     forsat · ben dey auer guizardon · ieu car tangra(n) tort perdon ·

08     ---    

09     § li sieu bel hueilh traidor · q(ue) mesgardauon tan gen · si aissi gardon

10     alhor · mot y fan gra(n) failhimen · mai daita(n)t man ben onrat · que

11     ssero(n) mil aiostat · maigardo(n) lai on ieu son · ca totz aicels deuiron

12     ---     

13     § Duna ren soy enerror · et estauc enpe(n)samen · quieu doblarai ma do

14     lor · sieu aquest plag li co(n)sen · esim part de samistat · tenc mi p(er) de

15     zeretat · damor eia dieus nom don · pueis faire uers ni canson

16     ---     

17     § De laigua q(ue) dels hueilhs plor · escriu salutz mai de cen · q(ue) tramet ala

18     gensor · et ala plus auinen · mantas ues mes pueis menbrat · lamor

19     que(m) fes al comiat · quiel ui cobrir sa faisson · ca(n)c no(n) poc dir oc ni non ·

20     ---    

21     § Domna aprezent amatz · lautre emi acelatz · si quieu naya tot lo

22     pron · (et)el la bella razon ·

23     ---     

RichBerb 421.5 (f 170)         

24     Rigaut deberbezils

25     ---    

26     § be uolria saber damor · si la ues ni aus ni enten · car tan lay requis

27     fra(n)camen · merce ederen no(m) socor · questiers no(n) aus assas armas defen

28     dre · mai ab merce q(ue) tan li soi aclis · q(ue) no(n) es iois ni negus paradis · per

29     quieu camges lespar ni late(n)dre

30     ---     

31     § Eia ten hom debon seinh(n)or · quil sier de bo(n) cor lialmen · ta(n)t tro q(ue) razo(n)

32     li co(n)sen · defar ben ason seruidor · efinamors deu ben est sen aprendre ·

33     q(ue) gart ca dreit sion siei don deuis · acels qui son franx elials efis · que

34     negus homs no(n) la puesca mesprendre

35     ---     

36     § Quaissi uen ben apres honor · et apres gra(n) mal iauzimen · erix ioys

37     apres marrimen · elo(n)c repaus apres dolor · egran merce qui suefre

38     ab atendre · caisi sec hom damor lo dreit camis · equi estiers lo siec

39     no(n) ses iauzis · ab tal engienh pot hom fina mor prendre

40     ---    

41     § si co(m) latigrel mirador · q(ue) p(er) remirar son cors gen · oblida tot son mar

42     rimen · aissi can uei lieis quieu azor · oblit mo(n) mal ema dolor nes me(n)dre ·

43     eia negus no(n) sen fassa deuis · quieu uos dirai qui ma aissi (con)quis · si mi uoles

44     escoutar ni entendre

59v

01     § Miels de domna miels deualor · emiels de tot enseinhamen · emiels de

02     beutat ab iouen · mesclat ab tan fresca color · canc miels arquiers

03     plus dreit no(n) saip destendre · quellai plus dreit nomaial cor assis ·

04     la dousa mor don ieu muer elanguis · si p(er) esgart damor nom uol ioy

05     rendre ·

06     ---     

RichBerb 421.4 (f 171)         

07     Rigaut deberbezils

08     ---    

09     § bem cuiaua damor gardar · q(ue) ia trop nom fezes doler · mai eras say

10     ieu ben deuer · quns nos pot de lieis escrimir · ca(n)t ieu damar no(m) pu

11     esc tenir · lieis q(ue) no(m) deinha retener · ecar mi torna en no(n) chaler ·

12     p(er) trop amar mer amorir · cautra mor nom pot es iauzir · ni

13     aquesta no(n) puesc auer ·

14     ---     

15     § Equant ieu cug mo(n) cor luinhar · no(n) lo puesc partir ni mouer ·

16     ecan la prec del remaner · no(n) uol mas paraulas auzir · edo(n)x q(ue) poi

17     deuenir · co sil poirai far son plazer · ies p(er) so nom deu mal uo

18     ler · rai ma domna sieu lam edezir · mas p(er) aisso sol no(n) mazir · enans me(n)

19     deu bon grat saber

20     ---    

21     § Mot uolgra sols ab lieis estar · mai no(n) ai aize ni lezer · esautre ioy nom puesc

22     auer · mot mi plai ca(n)t ieu laremir · tot lo cor mi fai esbaudir · can

23     puesc sa gran beutat uezer · edaitan p(er) que(m) fai parer · ma domna quel

24     enueg nil tir · pus q(ue) dalre nom puesc iauzir · daitant mi deu sil plai

25     ualer ·

26     ---    

27     § Tot mi sap gent mo(n) cor emblar · ma do(m)na abun bel plazer · ca(n)c

28     pueis p(er) mal ni p(er) temer · no(m) pogui ior(n) dellieis partir · degra(n) dolor

29     mi fai languir · sautra merce nom uol auer · faram morir en bon

30     esper · cella que(m) pogra leu guerir · epus nol platz de relinquir · nom

31     uuelha del tot decazer

32     ---    

33     § E pus nul ben nom uol donar · suefra quieu lam ses pro(n) tener · si fas ieu

34     de tot mo(n) poder · si q(ue) ues autrapart nom uir · ela nueg ca(n)t ieu cug

35     dormir · lesperitz uassab lieis iazer · entre mos bras la cug tener ·

36     edel ioy quai planc esospir · daita(n)t en dei mi dons grazir · cal cor

37     mestai matin esser

Perd 370.13 (f 172)         

38     Per digo(n)

39     ---     

40     § Tot lan mi ten amors detal faisso · co(m) es aicel qual mal don sa dormis ·

41     emorria dormen tan es (con)quis · em breu dora entro quom lo reissida ·

42     atressi mes tal dolor demezida · quem dona mors q(ue) sol nom sai nim sen ·

43     ecug morir abaquest marimen · tro q(ue) mesfors de far una chanson ·

44     quem reissida daquel turmen on son ·

60r

01     § ben fes amors luzage del lairo · ca(n)t enco(n)tra celluy destrainh pays ·

02     el fa creire qualhors es sos camis · et el respon bels amix tu mi guida ·

03     et enaissi es manta gent traida · quel mena lai on pueis lo lia el pren ·

04     (et) ieu puesc dir atressi ueramen · quezieu segui amors tant quol sap

05     bon · can mi menet tro fuy en sa prizon ·

06     ---    

07     § lai mi ten pres on no(n) truop rezemso · mai de mamort caissi lur abel

08     lis · entre mi dons et amors cuy soi fis · lur plas ma mort elur es abelli

09     da · ans si co(m) cel ques iuiatz al tormen · q(ue) sap q(ue) mais nol ualria nien · merce

10     clamar aya tort orazon · p(er) quieu mo lays q(ue) mot no(n) lurenson ·

11     ---     

12     § pero no(n) say cal mi fassa equal no · p(er)us p(er) mo(n) dan mengana em trays

13     amors ues qui estauc toste(m)ps aclis · al sieu plazer caitals es mescarida · ete

14     ngro trop apaural grazida · si nom mostres tambrau captenemen · ma

15     y se aunis pel mieu decazemen · ben fai semblant q(ue) maya cor fellon · q(ue)

16     p(er) mon dan nom tem far failhizon ·

17     ---     

18     § Efas esfortz sabira gaug mi do · car enaissom conort ema fortis ·

19     (con)tral dezir en quamor ma assis · aissi co(m) cel quabat tailharamida · q(ue)

20     sap en cert sa razos es delida · ca(n)t es en cort on hom dreg nol co(n)ssen · (et)

21     ab tot so si combat eisamen · mi combat ieu encort on non tem pro(n) ·

22     car amor ma for iuiat no(n) say con ·

PRmTol 355.5 (f 173)         

23     en .p. raimo(n) detoloza lopros

24     ---    

25     § atressi co(m) laca(n)dela · q(ue) si mezeis si destruy · p(er) far clardat azautruy · chan

26     on plus trac greumartire · p(er) conort delautragen · eplus adreg ensci

27     en · fas ta(n) gra(n) follage · quazautruy donalegrage · et ami pene torm

28     en · ia negus si mal men pren · no(n) deu plainh(n)er mon damnage ·

29     ---    

30     § Mai ben conosc p(er) usage · q(ue) lay on amors saten · ual foudatz en luoc de

31     sen · epus ieu am edesire · la gensor quel mo(n) semire · p(er) dan quem deia ue

32     nir · nos tainh que(m) recreya · cans on plus amors mi greya · li dei miels

33     ma mort grazir · sil dreit damor uuelh seguir · questiers sa cort no(n)

34     plaideya

35     ---     

36     § Donx maiso q(ue) plus mi greia · conosc q(ue) mer ablandir · ab celar et ab cub

37     rir · li seray hom eseruire · esaissim uol retener · ueg lim total sieu plazer ·

38     fin franx ses bauzia · es abaital tricharia · puesc ensamerce caber · el mon

39     no(n) anulh saber · p(er) quieu camges ma failhia

40     § lo ior(n) quessa cortezia · mi mostret mi fes parer · un pauc damoros pla

41     zer · parec benquem uolc aucire · quins el cor manet ferir · emes my

42     un dous dezir · q(ue) mauci den ueya · et ieu co(m) fol q(ue) follega · fuy leu p(er) enfollezir ·

43     quar cugiei so per albir · questiers no(n) cug quesser dega ·

60v

01     § si p(er) nullautra q(ue) sia · mi pogues mai enriquir · be magre(n) cor apartir · mai

02     cant mi pens emco(n)ssire · q(ue) ta(n)t co(m) le mons per pren · no(n) sai una tan ualen ·

03     de negun parage · p(er) quieu el sieu seinhorage · rema(n)c tot uencudamen

04     car noi truop melhuramen · per forsso per agradage ·

05     § ie sus ieu ges una mela · nom pretz car ab uos no(n) soy · cal maier obs uos estui

06     quem siatz gouern euela

07     ---     

PRmTol 355.7 (f 174)         

08     .p. Raimo(n) detolosa lop(ro)s

09     ---     

10     § Encaras uan recaliuan · los mals damors quauiantan · quna dolor mi se(n)t

11     uenir · al cor dunangoissos talan · el mege quem pogra guarir · uol mi

12     en dieta tenir · aissi co(m) lautri mege fan ·

13     ---    

14     § E pogram guerir sens afan · q(ue) ia no(n) traisses pauc ni gran · pero

15     si tot mi fai languir · de re(n) nol port peior talan · mai si ma lu

16     inhes de morir · mauida foral sieu seruir · em a mort conosc aso(n) dan ·

17     ---    

18     § Eya nom desempar p(er) tan · ca(n)c de re(n) no(n) passiei son man · nim muoc p(er)

19     nulhautre dezir · fassan so quel ner be(n) estan · q(ue) y pocras sai auzit dir ·

20     dis que mege no(n) deu failhir · de nulh (con)seilh co(m) li deman ·

21     ---    

22     § Donx pus pres ma asoncoman · ia no(n) manes plus languian · ni nom uolgues

23     del tot aucir · car nos cug si bemri nim chan · que puesca lo(n)iame(n)sufrir ·

24     ni nos poira toste(m)ps cobrir · la dolor quins el cor ses pan ·

25     ---    

26     § Mai ieu atendrai merceian · siruen esufren epreyan · tro q(ue) deinh mos

27     prex issauzir · mai duna re(n) uau trop duptan · sim fai trop dieta tenir

28     sim sent lo cor afreuolir · q(ue) paor ai larma sen an ·

29     ---    

30     § Mai sim fezes un bel semblan · q(ue) manes mo(n) cor adoussan · enquer cugera re

31     uenir · car sieu muer colpa naura gran · p(er) so deu gardar ecauzir · esin

32     cor ma apron tenir · p(er)dieu no(n) mo annes tarzan

33     ---    

34     § Quel febles cors uai sospiran · car conois quieu mezeis menian · em ues tot

35     dia maigrezir · aissim ualcors elsens camian · co(m) si larman deuia issir · ta(n)t

36     fort mangoisson li sospir · ca pauc tro al derier no(n) uan ·

37     ---    

38     § amon ereubrit prec eman · ca pros co(n)tesa prezan · fassa ma cha(n)sonet

39     auzir · eseya nulh mot mal estan · no(n) mo deu hom amal tenir · q(ue) tant

40     ai dir edescosir · que re(n) no(n) sai quieu uau parlan ·

PBarj 326.1 (f 175)         

41     Elias de baryols

42     ---     

43     § Tot fra(n)chamen ue(n)c domna dena(n)t uos · pe(n)ro comiat p(er)toste(m)ps alezer · egr

44     ans merces car anc denhes uoler · quieu mi tengues p(er) uostramor plus gai · ta(n)t

45     ca(n)t uos plac mai eras non uos play · es be(n) razo(n)s q(ue) si uoletz auer · drut dautra

46     part queus puesca mai ualer · yel uos autrei ia pietz nous en uolrai · ans naur

47     em pueis bo(n) solatz entrenos · et estarem co(m) si anc res no(n) fos

61r

01     § Et ala fin totz te(m)ps seray clamos · del uostra far caiso uuelh retener ·

02     quieu no(n) lo puesc gitar an(on) chaler · aissi del tot q(ue)nans uos seruiray ·

03     fors q(ue) iamais uostre drutz no(n) seray · si bem deues encaras lo iazer · que(m)

04     promezes can nauriatz lezer · enonodic p(er) so car suenh nonai · mai si

05     el nagues ans quen fos poderos · tal ora ui quieu fora plus ioyos ·

06     ---     

07     § Mai uos cuiatz car ieu soy aziros · aissi co(m) suelh nonodiga p(er) uer · mai dor en

08     ant uos o farai parer · quieu ai cauzit en lieis qui amarai · euos aues

09     cauzit si com ieu say · en un tal drut queus fara decazer · etieu en tal

10     qui uol pretz ma(n)tener · en qui iouens sapropcha edeuos uai · si tot no(n) ses

11     en luoc tan paraios · ilh es assatz plus bella et plus pros

12     ---    

13     § Esil iurar nil pleuir de nos dos · pot al partir de lamor dan tener · ane(m)

14     nosen en las mans dun preuer · esoluez mi et ieu uos solueray · epueis

15     poirem casqu(n)s daqui enlay · plus lialmen bonamor ma(n)tener · esa(n)c fezes

16     ren quem deia doler · ieu uos p(er)don tot so cami neschai · alegrame(n)s questi

17     ers no(n) es iabos · si de bon cor no(n) es faitz lo p(er)dos

18     ---    

19     § fe que(m) tenetz si ben soy aziros · prendetz comiat sius platz quieu pre(n)

20     deuos

ElBarj 132.7 (f 176)         

21     elias debaryols

22     ---    

23     § Car co(m)pri uostras beutatz · euostras plazens faissos · domnel bel semblant

24     amoros · euostrauinent solatz · car nous aus mos talan dire · ni deuos no(n)

25     puesc partir · ni dals no(n) son miei (con)sir · ni ta(n)t nul ioy no(n) dezire ·

26     ---    

27     § atart serai deziratz · auine(n)t domna p(er)uos · ta(n)t es aut etieu soy ta(n)t

28     ios · si no(n) uens humilitatz · uostre ge(n)t cors qui dezire · don ai fait mant

29     greu sospire · ete(m) quem ner amorir · sumilitat nes adire

30     ---    

31     § anc nous dis ben ape(n)ssatz · do(m)na ta(n) soy temeros · cosius am ni arescos ·

32     neus aus dir masuolontatz · pero be(n) pe(n)s emalbire · q(ue) uos sabes mo(n) albir ·

33     uens so quem fai es iauzir · q(ue) dal res no(n) soi iauzire

34     ---    

35     § be(n) soi iauze(n)s et iratz · can uei las bellas faissos · iratz soy car arescos · nous

36     aus dir mas uolontatz · esoy iauzens ca(n) remire · uos ques lage(n)ser ques mir ·

37     don miei huelh mi fan falhir · sal dezir m laisson aucire

38     ---    

39     § benes mortz qui ape(n)ssatz · uiu ni desauenturos · daisso dont plus es cobeitos · co(m)

40     nuls iois nol nes donatz · daital mort soy ieu sofrire · p(er) uos don nom tuelh

41     ni mir · esim metetz enazir · totz lomons cre q(ue) mazire ·

42     ---    

43     § bona do(m)na si uos platz · merceus quier q(ue) can co(n)ssire · deuos qui est nimalbir ·

44     si merces noy uoluenir · mortz soi senes co(n)tradire ·

61v

ElBarj 132.1 (f 177)    

01     elias de baryols

02     ---    

03     § amor uos mauetz tengutz · enuostre poder loniamen · ca(n)c noi puoc tro

04     bar chauzimen · ni merces no(n) maualgut · efaitz gra(n) desconoissensa · car

05     alieis no(n) mostratz mos mals · de cuy soy homs naturals · mais quieu nonaus

06     far paruensa ·

07     ---     

08     § Et auriatz mi ereubut · amors efag ric emanen · sim donauatz tan da

09     rdimen · q(ue) mo(n) fin cor esp(er)dut · p(er) sobra debenuolensa · quna uez limostres

10     siuals · pueis no(n) q(ue)rira ren als · sol daita(n)t mi fag ualensa

11     ---    

12     § ben fas semblansa de mutz · can uei som bel cors auinen · de la bella en

13     quieu enten · sil tenc mo(n) cor escondut · quieu no(n) laus dir p(er) teme(n)sa ·

14     co(m) soi fra(n)x efis elials · et amix entotz luocs cabals · q(ue) dals no(n) ay souine(n)sa ·

15     ---    

16     § Ges nom son dessouengut · domna uostri plazer plazen · q(ue) conogui alcome(n)

17     samen · don mauez uiu deceuput · euostra beutatz es aitals · co(m) bella roza eb

18     el cristails · mai ab uos no(n) truop guirensa

19     ---    

20     § Domna si dieus uos aiut · pus so conoissetz queus es gen · conoscatz quous am fi

21     namen · ni co(n) si ma amor uencut · ni quos sius port ben uolensa · ni co(m)

22     uos soi fins elials · ni co(m) anc ues uos no(n) fuy fals · ni co(m) uostramor mage(n)sa ·

ElBarj 132.4 (f 178)    

23     elias debaryols

24     ---    

25     § ben deu hom som bo(n) seinh(n)or · amar eseruir · et onrar (et) obezir · atota so

26     or · ede mal seinh(n)or ses merce · can poinha el sieus desfaire · si deu hom qui po

27     t estraire · can son seruizis pro(n) nolte ·

28     ---    

29     § atressis deu hom damor · p(er) bon dreit partir · ca(n)t hom no(n) sen pot iauzir ·

30     nil ual nil socor · p(er) que(m) part forsatz em recre · damors cui soi merceiaire ·

31     et a(n)c ior(n) nom uolc ben faire · nil pres cauzimen de me ·

32     ---    

33     § partit mi soi delerror · en quem sol tenir amor · edel lonc dezir · don

34     nom sent dolor · esi tot mai dels mals granre · edels bens no(m) lauzi gaire · gr

35     eu mes mos dans aretraire · ta(n)t li port de bona fe ·

36     ---     

37     § iamai semblant trichador · nom poirai auzir · ni ia nom fara(n) languir · h

38     uelh galiador · car fols es qui sos fols huels cre · ma(n)tas ues so mes ueiaire · e

39     fols qui trop es gardaire · daiso que nol tainh nil coue

40     § al uale(n)t enp(er)ador · uuelh mostrar edir · q(ue) totz met dieus enazir · mai sos

41     seruidor · epueis dieus la donat de q(ue) · sierual adreit lemp(er)aire · quom del mo(n)

42     no(n) pot plus traire · mai ta(n)t ca(n)t aura faig de be

43     § Comtesa biatris gra(n) be · aug dir deuos eretraire · car del mo(n) es labellai

44     re · de las autras domnas con ue ·

62r

RmMir 406.46 (f 179)    

01     Rs demirauals

02     ---    

03     § Tuitz cil q(ue) uan dema(n)dan · si catarai huga(n) mays · uuelh q(ue) sapchan p(er) q(ue) chan ·

04     op(er) qual razon me(n)lais · no(n) es mos chans tan uenals · catotz sia cumenals ·

05     quenaquel te(m)ps uuelh faire ma cha(n)son · ca(n)t miels mestai damor ede razon ·

06     ---    

07     § Esuy me(n) tarzat ugan · car sonet dauzels nom pais · ni fresca flor de uerian ·

08     lo co(n)sir del cor nom trais · q(ue) mes tan durs ecorals · can pauc seria mortals · don nu

09     lha res nom pot dar guarizon · si ma do(m)na nom uol far oc del non ·

10     ---    

11     § pels tortz q(ue) las do(m)nas fan · torna domneis en biais · q(ue) tan li mostra(n) denian · p(er)

12     quel plus fin drut sirais · trobar en pot hom detals · mas ieu no(n) dirai ges cals

13     q(ue) seruit ai euol gran guizardon · eprera ben esmenden luoc <...>on ·

14     ---    

15     § pueis tot ca(n)t madona(m)man · esmai si delietz eiais · obezir debo(n) talan · can son

16     mandamen no(n) frais · gardas sin degresser sals · que(n) pas aisufert ma(n)s mals ·

17     neis del sieu dan pogra uer fait mo(n) pro(n) · mais a(n)c nom plac res cales no(n) fos bo(n) ·

18     ---     

19     § sil uauc totz ior(n)s reprochan · car on miels li suy uerais · elamment en uai tricha(n) ·

20     et ai ben dig q(ue) sauais · quilh es fina elials · et ieu mesongiers efals · p(er)drai la do

21     ncs si totz tortz li p(er) don · ieu oc cap mal deu om uencer fellon ·

22     ---    

23     § Mais li dongier son trop gran · mais me(n)tir en ai pel cays · com plus en uauc co(n)si

24     ra(n) · no(n) conosc quen res biais · be(n) puesc do(n) dir be(n) mais no(n) als · car sa beutatz

25     naturals · el ge(n)t parlars la meza ental reson · com quel uol mal no(n) troba (com)painho(n) ·

26     ---    

27     § Mais damic los be(n)s els mals · degran partir cumenals · mas uos naues lo gaug

28     el pres el pron · et ieu no(n) nai mais ire cor fellon ·

29     ---     

30     § Mantel plus que(m)perials · est que(n) uos no(n) aren fals · or ni tacel ni fonda

31     ni peno(n) · ni mais ni mens noi coue(n) p(er) razon ·

32     ---     

33     § Mon pastoret uei sobre totz baron · de domneiar edamar ede don ·

34     ---    

35     § Mon audiartz sim fos aitals co(m) fon · amerieu mais come desotz lo tron ·

36     ---    

RmMir 406.24 (f 180)         

37     Rs demirauals

38     ---

39     § Damors es tot mo(n) co(n)siriers · quieu no(n) (con)sir mais damor · ediran li

40     mal parlador · q(ue) dal deu pe(n)sar caualiers · mais ieu dic q(ue) no(n) fai mia · q(ue)

41     damor mou qui codia · so que ual mais afoudat et asen · etot cant ho

42     m fai p(er) amor es gen ·

43     ---

44     § amors atans de bons mestiers · etotz faitz ben estans secor · quieu no(n) uey

45     nulh bon seuidor · q(ue) no(n) cuy esser passoniers · quen luoc bon pres non

46     sabria · leu si no(n) uen p(er) amia · pueis dizon tuit cant hom fai failhimen ·

47     bem par daquest quen domnas non enten

62v

01     § Donam no(n) pot auer estiers · si no(n) ama pres ni ualor · catressi co(m) li ama

02     dor · an mais de totz bons aips sobriers · sela q(ue) trop no(n) sentria · en ual ma

03     is equi lan castia · ado(n)x fai mal esin miels no(n) sen pren · mais creire deu

04     adreit castiamen ·

05     ---    

06     § Quieu suy ma(n)tas ues lauze(n)giers · car ando(m)na nian seinh(n)or · no(n) deu (con)sen

07     tir dezonor · negu(n)s sos fizels co(n)seilhiers · no(n) laisarai quieu no(n) dia · quieu

08     totz te(m)ps no(n) (con)tradia · so q(ue) far an donas co(n)tra iouen · nim sembla

09     ria de mal captenemen ·

10     ---    

11     § Eia daq(ue)st drutz mesongiers · q(ue) cuian auer gran lauzor · ni do(m)na

12     q(ue) saten alor · uns p(er) so non sia guerriers · q(ue) enemics ni enemia ·

13     nom notz lo pres duna fia · sol q(ue) maia ma do(m)na ferm talen · emens

14     derguelh emais decauzimen ·

15     ---    

16     § De gaug li fora plazentiers · mas trop mi ten en gra(n) error · pero

17     p(er) semblan del milhor · nai ieu iugat .v. ans entiers · mais una(n) don

18     am mendia · falsa q(ue) dieus la maldia · mes entrenos aquest desto

19     rbamen · don mantas ues nai pueis plorat greumen ·

20     ---    

21     § Mais damic dieus benzia · quiuol que(m) sias amia · esieus aifait plazer

22     ni onramen · ancar sius plas uo(n) farai p(er) .i. cen ·

23     § Mantel qui aital nabria · ben er cregut cal codia · ca(n)c nol co(n)ques

24     p(er) aur ni p(er) argen · mais p(er) ualor ep(er)pres ep(er)sen ·

25     § pastoret no(n) lauze mia · si dieus uos don ioy damia · cama donam no(n)

26     mostres co(m) les gen · si miraual sap tener francamen ·

27     ---    

RmMir 406.28 (f 181)         

28     R demiraual

29     ---    

30     § Entre dos uolers fuy pensius · quel cor me dis q(ue) ieu no(n) chant mais ·

31     et amor no(n) uol quieu me(n) lais · ta(n)t ca(n)t al segle estarai uius · del laissa

32     r agrieu ben razon · q(ue) iamais no(n) fezes chanson · mas p(er)so cant car

33     amor eiouens · restaura tot ca(n)t tol mezure sens ·

34     ---    

35     § E sieu anc ior(n) fuy esforsius · deser adreitz cortes ni gais · ara coue(n)

36     q(ue) mi es lais · ab ditz (et) ab fagz agradius · quen tal don(m)a ai sospeisson ·

37     quel sieu ric guizardon · no(n) pot seruir nuls homs desauinens · si tot

38     ses rixs epoderos degens

39     ---    

40     § abaitals honratz seinhorius · ai ien estat toste(m)ps uerais · cafans ni pe

41     na niesglais · ni nulh mal trag no(m) fon esquius · p(er) q(ue) dizon alairo · canc

42     damor no(n) fis mo(n) pron · me(n)to(n) cagut nai mans esiauzimens · esufert

43     dans emans gualiamens ·

63r

01     § per bona do(m)na suy antius · ca(n)t ifai ren don sos pres bais · car una don

02     etam trais · tornarai me(n) uila(n)s mesclius · no(n) caleis sabra bon · si la tornauen

03     reson · calas auols non te(n) dan failhimens · eprezes mais p(er) guaps op(er) co(n)tens ·

04     ---    

05     § De cui q(ue) uuelha bais sos brius · pueis lonor mi dons monte nais · caisi con la roza

06     el glais · gensan can repaira lestius · ama domna tot lan sazo · q(ue) sap gensar

07     safaiso · ab bel semblans (et) ab cueindes parue(n)s · do(n) creis sos pres sa ualors esos sens ·

08     ---     

09     § per leis am fontainas erius · boscs euergiers eplans eplais · las do(m)nas elspros els

10     sauais · els fols els uilans els bridius · dela francha region · don il es de uiron · que ta(n)t

11     es lai uiratz mos pe(n)samens · callors no(m) par sia terra ni gens ·

12     ---     

13     § Nalazais de boisazo(n) · fais son pres milhor de bo(n) · eperdra dieus qui no(n) ler auinens · pos

14     tan gent sec los bos comandamens ·

15     ---     

16     § No(n) uuel amor mi somo(n) · quiel sierua de tal razon · camirauals si totz establimens ·

17     dels bens damors edels uerais couens ·

RmMir 406.18 (f 182)    

18     Rs demirauals

19     ---    

20     § sel cuy iois tainh ni cha(n)tar sap · Ni sos bons ditz uol despendre · atal donals fassen

21     tendre · don li sia honratz los dans els pros · casatz deu ualer cortes nos · dezaui

22     ne(n)t drudaria · esieu dompnei enfadia siuals ades enquier en luoc gentil

23     ---     

24     § lial do(m)na franques humils · uuelh mais seruir (et) atendre · q(ue) dautra guizar

25     don prendre · cui souen agues ops perdos · aital ses crim eses resos · corteza

26     ses uilania · franq(ue) de bella paria · lai ieu chauzida ses fencha eses guap

27     ---    

28     § Esi tot ab lei no(n) acap · lo ioi quem fal cor ensendre · uers es quel mieu ioi nes

29     mendre · mas ill no(n) pert ren de ues nos · quieu no(n) mazir nin soy clamos ·

30     Mas quil dreit damors seguia · uers es q(ue) razos seria · sieu la tenc car quela nom

31     tengues uil ·

32     ---    

33     § Menar mi pot abun prim fil · pos aleis no(m) puesc defendre · els sieus tortz

34     mi uol car ue(n)dre · pueis enmi dons es luchaizos · q(ue) ta(n)t suy sieus p(er) ques razos · que

35     sella de re(n) failhia · quel colpa dey esser mia · et es ben dreg que(m) torne sus el cap ·

36     ---    

37     § sieu demidons ac ren darap · nol uuelh tort ni dreit co(n)tendre · cadobatz li

38     sui del re(n)dre · mains iontas ede ioneilhos · p(er) osil plagues q(ue) fos dos · mot fera

39     grancortezia · mas plus no(n) li plas no(n) sia · quiem so batutz plus fort q(ue) du(n) uergil ·

40     ---     

41     § plazer li deu car entre mil · do(m)nas uuell ensa cort ate(n)dre · esim laissa mais

42     deissendre · no(n) para sos capteinhs ta(n) bos · car ia uan dizen arescos · quieu no(n)

43     sec la dreita uia · mais p(er) dreg dautra q(ue) sia · ia no(n) creirai quen leis ma mor mescap ·

44     § Dona bezes ni araguos · as obs damar nous ualria · ta(n)t co(m)miraual faria · si fran

45     chame(n)s sabes garnir lo cap

46     § sim uol mal negu(n) dels baros · p(er) mo(n) audiartz lur sia · q(ue) ta(n)t uuelh sa seinh(n)oria

47     q(ue) p(er) negu(n)s te(m)ps no(m) partrai de son trap ·

63v

AimPeg 10.21 (f 183)    

01     aimeric de pegulla

02     ---    

03     § Destreit coitatz des amatz amoros · aissi co(m) sel cama(n)t plore feuneia · uos uau

04     c ancse merceian en p(er) dos · et on plus uos mercei mi desmerceia · le uostre

05     rgueill amerce tol poder · demerceiar pros do(m)na de bonaire · ecar uos soy

06     merceians fins amaire · sego(n) merce mi degras ben uoler · esi merces mer

07     ceian nom defen · en dreit damos pres pauc merceiamen ·

08     ---    

09     § pero ben sai quem notz plus deues uos · so cami par q(ue) plus ualer mi deia · uo

10     stre rics pretz elauinens faissos · el gai solat cap mezura pareya · el sens queus

11     fai conoisser euezer · lomal elben eus es fins co(n)sseillaire · del mal giquir edelben

12     dir efaire · p(er) que no(n) fatz forfaitz ni non deuer · mais en ues mi cui fatz plai(n)nher

13     souen · ueus le mieus dans el uostre faillimen ·

14     ---     

15     § Ecar ab sen est plus gaie plus pros · et aquella q(ue) miels parle cumdeia · deues gar

16     dar uostre pres p(er) un dos · on plus chai daut plus frainh pretz epesseia · mais p

17     res mesclatz ab sen no(n) pot cazer · donx de quem fauc parliers ni castiaire · cap

18     sol iauzen quem fessetz pauc ogaire · don nous pogrom blasmar ni uil tener · et

19     ieu quier uos en luoc de iauzimen · lobel semblan cautre pron noi aten ·

20     ---     

21     § Grans fora ami et auos paucs le dos · ta(n)t mi destreinh uostra mor emguereia ·

22     efam souen irat etart ioyos · em defens so q(ue) chauzime(n) mautreya · p(er) o siuals miels

23     deuriatz uoler · alme(n)s daita(n) car uos soi merceiaire · si be(n) no(m) fatz que no(m) fassat mal

24     traire · edel ben fatz fos el uostre uoler · quieusseruirai preian tan loniamen ·

25     quem faret ben omorai uos seruen ·

26     ---    

27     § En castella al uale(n)t rei nanfos · car es lo miels com auia elmo(n) niueya · ans cal

28     lor ans uai de part mi chansos · quel milhura ca(n)t autre reis sordeya · de gua

29     zainhar pres ede retener · nulh reis no(n) les pars ni null emp(er)aire · p(er) ques totz

30     sols com nol pot trobar faire · quieu merauilh co(m) pot en luy caber · lo pretz

31     quel tot embla eraube pren · el compra des eno(n) dona nien ·

AimPeg 10.4 (f 184)    

32     aimeric depegulla

33     ---    

34     § alei de fol camiador · ai camiat mal p(er) peior · aisso doas foudatz · p(er)o si soi ta(n) senatz ·

35     que ben conosc ma follor · do(n)x pus aissi ma mort follia · si mo(n) sens no(n) me(n) castia · no

36     men deu hom plainher ans deu plazer · mos da(n)s pos ta(n)t poinh en mi dechazer ·

37     ---     

38     § Car sieu faill almaior · plus ai failhit almenor · p(er) quel failhit es doblatz · et es endr

39     eit dieu peccat · eblasme endreit lauzor · ecrims endreit cortezia · euergoin

40     ha endreit damia · edans endreit ressebrautrui auer · do(n)x si deucel gardar

41     que deu ualer ·

42     ---    

43     § E donx digatz mi seinhor · q(ue) faill ues un trobador · ques conegut eprezatz · epels

44     milhors enanssatz · sil te(n)uil nil contracor · dautrafar cos partiria · leu deuinar

45     ofaria · caissel onra so q(ue) deu uil tener · qui so te(n) uil conrar deu etemer ·

46     § ben fera castic forssor · si crezes castiador · mas si be(n) dig no(n) amatz · ni uergoinha

47     no(n) duptatz · co(m) conoisseret honor · ni castiar queus ualria · laismen car tan me

48     p(er)dria · car cresma pert quimet alazer · qui fill daze bateya ior(n) ni ser

49     § aissi mezeis no(n) allor · men rancur · efauc clamor

64r

AimPeg 10.23 (f 185)         

01     aimeric de pegulla

02     ---    

03     § dona p(er) uos estauc engreu turmen · seinh(n)er q(ue) fols fatz quieu grat nous en sen ·

04     do(m)na p(er) dieu aiatz en chauzimen · seinher uostres precs yanas p(er) den · bona domna

05     iaus am ieu finamen · seinher et ieu uuelh pietz cazautragen · dona p(er)so nai ieu lo

06     cor dolen · seinh(n)er et ieu alegre eiauzen ·

07     ---     

08     § Dona ia muer p(er) uos ses null co(n)fort · seinher ben trop naues fag lo(n)c acort ·

09     dona ia es mauida pietz demort · seinh(n)er som platz sol quieu noiaia tort · dona

10     de uos no(n) ai mas desconort · seinh(n)er edo(n)x cuidas quieus am p(er) fort · dona ab un

11     semblant magras estort · seinh(n)er ia respieg no(n) nayas ni conort

12     ---    

13     § Dona uauc do(n)x allor clamar merce · seinh(n)er anas dols aia quieus rete · dona

14     no(n) puesc q(ue) uostra mor mi te · senes (con)seill seinh(n)er ofatz de me · dona trop mal

15     mi respondes anc se · seinh(n)er car pietz uos uuelh cas autra re · edo(n)x dona no(n)

16     faretz ia null be · seinh(n)er aissi er co(m) uos dizetz so cre ·

17     ---    

18     § amor gitat maues a nonmencal · amisc p(er) dieu no(n) puesc far ren al · amisc p(er) sous

19     entrairai san e sal · amor p(er) quem fetz chauzir donaital · amics ieu uos mostr

20     iei so q(ue) mais ual · amors no(n) puesc sufrir lafan coral · amics p(er) so queretz autre

21     logual ·

22     ---     

23     § amor entot ca(n)t fatz uos uey failhir · amics agra(n) tort miuoles lai

24     dir · amor edoncs p(er) queus uoletz partir · amics car greu mes car uos uey

25     morir · amor ia no(n) cuies callors me uir · amics pe(n)satz deben sofrir · am

26     or semblaus si ian poirai iauzir · amics oc uos sufren et ab seruir ·

AimPeg 10.20 (f 186)         

27     aimeric depegulla

28     § De fina mor come(n)sa(n) mas chansos plus q(ue) no(n) fan denullautra siensa · car no(n) saupra ni

29     ent samor no(n) fos · et anc ta(n) car no(n) (com)priei conoisensa · cab bel se(m)bla(n) aisi co(m)fai tra

30     ire · me uai dobla(n)t cascu(n) ior(n) mo(n) martire · que(n) la boca(m) fes alpri(m)dousezir · so q(ue) ma

31     fag pueis al cors amarzir ·

32     § si demerces acuzar fon razos · digna fora dema des be(n) uole(n)sa · camors ue(n)s lieis echau

33     zime(n)s ab dos · euers no(n)a depoder q(ue) lieis ue(n)sa · p(er) som cuia del tot en tot ausire · car sap

34     e ues q(ue) merces nes adire · p(er) onom uol ies solame(n) aussir · auans mi fai aman pietz

35     de morir

36     § pietz a de mort cel q(ue) uiu co(n) siros · eno(n) aioi mas dolor eteme(n)sa · pus ues lare(n) quel pogra far

37     ioyos · on no(n) troba secors ni ma(n)tene(n)sa · edo(n)cs ieu las q(ue) soi del mal sufrire · demil dolors

38     fos du(n) sol ioi iauzire · eia no(n) fos mas p(er)mi escarnir · gim degra far ab bel sembla(n) la(n)guir

39     § Mais no(n) atort quieu am leis arescos · ins en mo(n) cor enol naus far parue(n)sa · daita(n)t fauc

40     ieu aguiza dorguillos · car sol deleis aus auer souine(n)sa · mai ieu no(n) puecs adamor (con)tradire ·

41     so quel plas am et so quel plas azire · car en causso quieu no(n) puesc (con)seguir

42     § quel sieu car pres es lo mielher dels bos · pueis la beutatz q(ue) ual alauale(n)sa · co(m) plus re

43     mir ni uei dautras faisos · ades mes uis q(ue) sa beutatz agensa · p(er) quieu no(n) laus pre

44     gar ni cor deuire · siuals denan li fremics el sospire · car sa beutatz fai ma boca

45     mudir · mai sospiran lan cug far auertir

46     § Dels hueils no(n) uei leis mas del cor la remire · p(er) quens emps plor mesclamen esos

47     pire · esis laisses amerce co(n)uertir · dreitz for huei mais q(ue)m fezes ues

48     si uenir

64v

PVid 364.40 (f 187)         

01     aq(ue)stas coblas fes .p. uidal eson en .xxxiii. q(ue) so(n) daq(ue)lla § Can homs ho(n)rats

02     ---    

03     § quilh es tan dousa efranx eplazentieira · ab cortes ditz (et) ab bella co(n)da(n)

04     sa · p(er) quieu no(n) ay poder q(ue) me(n) so fieira · plus q(ue) lauzel ques noiritz lai part fra(n)

05     sa · ca(n)t hom la pella et el respo(n)t coitos · esap q(ue)s morz paus mo(n) cor uolontos ·

06     demil cairels cab sos bels oils mi lansa ·

07     ---    

08     § Tort ai car a(n)c la pelliei mesongiera · mai druz cochaz no(n) na sens ni me(m)

09     bransa · ca pauc nom uer car ta(n)t mes uertadieira · q(ue) lunh(n)at ma de

10     la paupresp(er)ansa · dont ieu era auegadas ioyos · aras rema(n)c damor e

11     deioblos · si gaug entiers no(n) me(n) fay acordansa ·

12     ---     

13     § chanso(n) uaiten al bon rey part ceruieira · qui de bon pres no(n) a el mo(n) ega

14     nsa · sol pl(us) fra(n)x fos ues mi dons decabrieira · q(ue) dautra re(n) no(n) fay desme

15     sura(n)sa · etotz rix homs can destruy sos baros · nes me(n)s amatz ep(re)satz p(er)

16     los pros · et ieu dic ocar li port finaimansa ·

17     ---     

Blacst 96.11 (f 188)         

18     § aq(ue)stas coblas fes enblacas en so(n) en .xl. q(ue) so daq(ue)llas § sim fai amor ab fiel coramar

19     ---    

20     § ab tal uoler fes amor autreiar · mo(n) cor uas uos quieu dezir coralment · quen

21     fosson tuit nostres plazer plazent · p(er) quieu uolgra tostems aita(n)t estar · Eia

22     de uos iois plazens datz no(n) sia · bona do(m)na sieu dautral prendia · ans amans muer

41     do(m)na fui merceans · quen la mort prent honor si tot mes dans ·

23     ---    

24     § sai sieus auzes do(m)na merce clamar · cous dezir fins ab cor uoler tement · ben

25     fora rics mas ar languics uiuent · q(ue) sol no(n) maus quieus odia pensar · car ta(n)t

26     tenc car la uostra seinh(n)oria · q(ue) sautram des so cauos no(n) querria · nos pogrenre(n)

27     cambiar mos talans · tant es mos cors donrat ioi desirans ·

28     ---     

29     § Toste(m)ps uuelh mais doussamens merceiar · abumilcor tot uostre mandame(n)t

30     q(ue) dautra uer ab ioi null iauziment · q(ue) nuls homs aus uoler ni desirar · esimer

31     ces q(ue) erguelh humilia · uostre gent cors quen destreinh destreinhia · siuals

32     daita(n)t ques plagues mos enantz · forieu de ioi lo plus iauzentz sobrantz

33     ---     

65r

Peirol 366.27a (f 189)         

01     § lueinh mes des hueils mais del cor mestai pres · sella p(er) cuy plainh souen e sospi

02     re · que on plus nai dafan ede martire · dobla la mors enais ecreis ades · ecar

03     suy sieus no(n) cug q(ue) menganes · efis me ta(n)t el sieu enseinhamen · p(er) cay respieg

04     quenauray iauzimen ·

05     ---     

06     § ben fera sens si deleis mi loinhes · ans quem laisses ala dolor ausire · mais amor

07     uol quieu sia fra(n)cs sufrire · eia p(er) re(n) no(n) aial cor engres · ca(n)c dieus no(n) fes nu

08     ll homs q(ue) ben ames · q(ue) no(n) crezes mais amor q(ue) son sen · per q(ue) mauen a far

09     son mandamen ·

10     ---     

11     § anc nullz amans p(er) si dons no(n) sufri · tan gra(n) dolor ni tan gra(n) malana(n)sa ·

12     p(er) mercel prec quem diga tal pezansa · sil cor no(n) a ques millur en ues mi ·

13     p(er) que(n) uengues plus uiatz alafi · cassas ual mais morir almieu semblan · que

14     toste(m)ps uiure ab penes ab afan ·

15     ---    

16     § Chansoneta uai ten ton dreit cami · lai amidons en cuy ai mesperansa · edigas li caia

17     cal q(ue) menbransa · demi car lam ses enian ab cor fi · anc p(er) ma fe deus lora quieu la

18     ui · no(n) ai mudat ni camiat mo(n) talan · ans lam ades eladubte elablan ·

FqMars 155.2 (f 190)    

19     enfolq(ue)t demaseilha

20     ---    

21     § apauc de chantar nom recre · p(er) enuei dels lauzeniadors · mais forsa damor mi rete

22     · q(ue) no(m) laissa uirar allors · aisim ten amors pres elfre · q(ue) dalre no(n) mi soue · Mais de leis

23     seruir aiornal · caissim pe(n)s con fos son lial ·

24     ---    

25     § E doncs sieu fauc soques coue · car qui pot amor miels de be · p(er) dreit le(n) eschai li

26     lauzors · ben men deu eschazer honors · esap be(n) mi dons et amors · quieu enre(n) uas leis

27     nom mal me · mais car li clam merce · quem des so quami plus cal · pot esser q(ue) so te(n)am<...>

28     ---    

29     § Eca(n)t mi parla nim ue(n) · mi sailh el cor la respla(n)dors · dels bels hueils edel dous ale(n) · mi

30     ue(n) mesclamen la sabors · si quenla bocam nai doussor · p(er) quieu cre el conocs quel be ·

31     quieu dic no(n) ai deme · ans nieis de samor natural · q(ue) ma ins el cor pres hostal ·

32     ---    

33     § Do(n)cs suy ben fol car nom recre · damar leis que bem par follors · pueis cautres be(n)s

34     nom nesdeue · Euei cades creis ma dolors · quen mi sol a faitz tot son cors · p(er) mafemi

35     els maue · q(ue) p(er) lieis sufra iase · Mo(n) dan si tot aleis no(n) cal · cautram des samor p(er) cabal ·

36     ---    

37     § Epueis aquel ioi mima(n)te · sim fezes aita(n)t desocors · que(m) deinhes retener ab se · gar

38     datz sieu for dels ausors · q(ue) sos rics pres esaualors · creis emeilhura ereue · ab sol quill

39     agues lo desze · de la dolor fere mortal · nos agram partit p(er) egual ·

40     § pero sil clamera merce · del dan quill me fai edelmal · pueis nullautra mors no(n) mi ual ·

GlStDid 234.4 (f 191)         

41     G de sa(n)t desdier

42     ---    

43     § be(n) chantera si mestes be(n) damor · pus aissi chan desamatz finamen · q(ue) so dizon tutz li

44     bo(n) trobador · be(n) cha(n)ta miels qui amor te(n) iauzen · mais sill nom uol cuimais dez

45     ir · amar · ieu no(n) amarai selas camarian me · quieu soi tant fins etrop tant

46     dauol fe · quieu pert amor esi pert mon chantar

65v

01     § al mieu chantar sate(n)don lamador · iamais negu(n)s no(n) am ta(n) finamen · q(ue) mais en

02     an li plus galiador · q(ue) no(n) an sill que(n) re(n) nos uan uoluen · car ieu soi fis enom uuelh

03     cambiar · uiurai ses ioi sil bella nom rete · mais ieu no(n) cre si de leis mi recre ·

04     cautra del mon mi pogues alegrar ·

05     ---    

06     § per lalegrar duna doussa sabor · epel respieg q(ue) sol en leis enten · ses iau mon

07     cor en ioi et en doussor · mais tarzan trop p(er) quieu hi uauc temen · eselam per

08     t deural ben enoiar · ala ualen edirai uos p(er) que · que tuit diran qi de mi lur

09     soue · q(ue) p(er) luy fan las autras aduptar ·

10     ---    

11     § ses tot duptar ai auzit la gensor · ca(n)c dels huels uis ela plus auinen · eq(ue) miels cre

12     is son bon pretz esonor · sobre totas cuna no(n)loil defen · nuls homs em leis re(n) no(n)

13     pot meilhurar · mas car ues mi es de mala merce · p(er) leis mes greu q(ue) mot ill

14     descoue · quieu no(n) uolgra res y pogues blasmar ·

15     ---    

16     § blasmar deu hom un huzage q(ue) cor · q(ue) fan do(m)nas q(ue) non lur esta gen · lo(n)c enquer

17     re uei co fan li pluszor · ca(n)t hom las preguaelur seru dauinen · bona domna

18     sap tot so q(ue) deu far · el fola otarza can tot lo cor len ue · cais queles cara e

19     daiso noi are · que ill cartatz es ca(n)t sap cui deutriar ·

20     ---    

21     § sela tria un drut adezonor · epueis otarza un an eplus uerten · maier uiltatz

22     es sego(n) sa ricor · quen sin breu temps ames tan quill fos gen · las trichairis els

23     fals trichadors uar · fan un mercat ca pres no(n) aperte · lai naura un esai u

24     nautreab se · esel ab leis q(ue) mais li pot donar

25     ---     

26     § amics bertra(n) aissi mi uuelh laissar · defar cha(n)sons edirai uos p(er) q(ue) · q(ue) lo(n)cs cha(n)tars

27     no(n) estai gaire be · ses ioi damor mais ca(n)t sol aiuglar ·

GlStDid 234.16 (f 192)         

28     G desa(n)t desdier

29     ---    

30     § pueis tant me forssamors q(ue) mefait entremetre · cala gensor del mon fai ma

31     chanson trametre · sil plagues quem laises en son seruize metre · ben deuria

32     esplegar mon sen tot et esmetre · sil cuy homs liege soy ses dar eses prome

33     tre

34     § le prometre amerieu efos falsal promessa · mais ques autra delmont magues

35     ioia tramessa · esi neguna ses demamor entremessa · ente(n)da sen autrui quieu sec

36     dreites demesa · mos ferms uolers ues tals q(ue) sim sal sans ni mesa · ieu no(n) laus des

37     cubrir quei aia mamor mesa

38     ---    

39     § Mes hi aita(n)t mamor q(ue) no(n) me(n) puesc estraire · ni nulhautra del mont no

40     m pot gra(n) ioi atraire · estiers q(ue) ren noill dic ni no(n) loi aus retraire · mais

41     ta(n)t quen mas chansos li dic aital (con)traire · si quill sol oenten com no(n) pot

42     plus fort traire · p(er) paor denueios · q(ue) lan cuion fors traire

43     ---     

44     § fors trait ma si mo(n) cors no(n) sai uas onmi teinha · ni partir no(n) me(n) puesc ni

45     cug q(ue) iai ateinha · p(er)o daita(n)t la prec saleiplatz quem reteinha · no(n) le nuey

46     sil dic ben ni amal no(n) soteinha · et aisi sufrirai tot so q(ue) men aueinha · epueis

47     aurai respieg q(ue) p(er) merecem reteinha

66r

01     § Retener non puesc ges lo dezir ni esbatre · catotz ior(n)s creis enais enol puesc es

02     co(m)batre · trop mi fes en fols plaitz mos ferms uoler debatre · mais negus homs

03     no(n) pot cor destreinher ni batre · q(ue) farai do(n)cs sieu lam eno(n) la puesc abatre · lan

04     guizarai deziran cab leis nom puesc combatre ·

05     ---    

06     § Combatre nol pot hom quel genser el miels faita · es q(ue) sia el mo(n)t equegenseis afaita ·

07     tot ca(n)t si tainh apres q(ue) re(n) no(n) des afaita · p(er) q(ue) sa gra(n)s ualors no(n) pot esser desfaita ·

08     esamors es en luoc mespreza nimes faita · so q(ue) lei fassamar ilh enderze refaita ·

09     ---    

10     § Refait fora es enders seilan deinhes espe(n)dre · un ior(n) ques ieu lauis em fezes dezape(n)

11     dre · los mals quieu trac p(er) leis q(ue) nul no(n) pot enpendre · mais ta(n) uei son ric pretz

12     p(er) tot lo mo(n) p(er)pendre · quen leis es lo cauzitz cui ques uol si pot pendre

13     § amic .b(er)t(ran). .b(er)t(ran). fera be(n) a mespe(n)dre · sil mesonia fos uers allors feira azempre(n)dre ·

GlStDid 234.1 (f 193)    

14     G desa(n)t desdier

15     ---    

16     § ab mil uolers doblatz de fina mor · alagensor et ab mais de plazers · quieu sai el

17     mo(n) mautrei em soi donatz · car ta(n)t mi plas sos rics cors couinens · esos rics

18     pres grazitz p(er) totas gens · con plus co(n)sir lardime(n)t elerguelh · quieu fauc car

19     lam ado(n)cs plus la dezir · aisi co(m) selques uasabe(n)s morir · lai on pl(us) ue co(m)batre edefe(n)dre ·

20     ---     

21     § Ecar esuers q(ue) la fresca color · lau el dousor q(ue) fai lesieus uezers · esos bo(n)s aips esas plaze(n)s

22     beutatz · car plus lauzatz foral cors couinens · gras edalguatz caps de tot iauzim

23     ens · quieu ial uis nu con ui dins son capduelh · car miels pot hom lauzar senes me(n)

24     tir · aiso q(ue) ue q(ue) no(n) fai p(er) albir · et ieu uuelh ge(n) uers laus en leis despe(n)dre ·

25     ---     

26     § Car ior(n)s esers soplei elport honor · ab gra(n) temor ta(n)t es paucs mos ualers · e(n)co(n)tra ley

27     mais on sera trobatz · bels dons honratz si lai on chauzime(n)s · es abels ditz efaitz (com)plidam

28     ens · ni do(n) poirai auer aigua sim uuelh · sin mar no(n) truop elai lauauc querir · do(n)cs

29     si merces deleis no(m) fai iauzir · iamais allor nom fara iorn atendre ·

GlStDid 234.15 (f 194)         

30     G desant desdier

31     ---    

32     § p(er) dieu amor en ge(n)t illuoc cortes · saupest assir tot mo(n) cor emo(n) sen · p(er) quieus odei

33     ben grazir loniamen · q(ue) nom cugera esdeuenir pogues · q(ue) lagensor maues fait

34     abellir · q(ue) sia el mo(n) enfait et ensemblan · ta(n)t es bella quieu hi conocs mo(n) dan ·

35     caben ueya cre quem ner amurir

36     ---     

37     § ben sai del mo(n) q(ue) sa chauzir agues · que(n) leis chauzira sis feran dautres cen · p(er) quieu am

38     mais de leis lo lo(n)c aten · q(ue) dautra re(n) q(ue) donar mi pogues · mais trop ai mes autame(n)

39     mo(n) dezir · p(er) cai paor quel am torn ensoan · car ges no(n) puesc capdelar mo(n) tal

40     an · cades no(n) uuelha lo miels quel mont se mir

41     ---    

42     § Ric ioy egran ai uolgut edefes · ab cortezia montan son pres ualen · trobat co(m)

43     deu auenir qui lanes queren · ho qui q(ue) laia p(er) mi no(n) odic ges · quieu no(n) laurai ni nom

44     deu auenir · mais no(n) p(er) so q(ue) si dieus mames tan · q(ue) desamor agues otant ocan · sol

45     que ren naia pron nai ab lo dezir

66v

01     § quin ricamor met son cor eson pes · si tot li tarza ric guizardo(n) aten · qui ric sein

02     h(n)or pot seruir loniamen · si tot bistensa pueissas len pren merces · q(ue) mais li pot en

03     sol un ior(n) seruir · q(ue) nul paupre no(n) faria dunan · p(er) q(ue) naten lonor el ioi tan gran · que(n)

04     ric parage ai pauzat mon albir ·

05     ---    

06     § ben la preguara si aleis ar plagues · quem co(n)sentis un celat parlamen · car sieu la

07     uauc uezer tot aprezen · diran mesonias maint enuios plaides · caital semblans

08     fai amics departir · et ans del fag on cascuns apueis dan · esi fossan acordat des

09     aban · ab dui se pogran ab mens de bruit partir

10     ---    

11     § Duna ren fan do(m)nas gra(n) nesies · cab lo(n)c enq(ue)rre fan lur ioi conoissen · ca(n)t hom

12     las pregua (et) ill naura(n) talen · et les ueiaire q(ue) be(n) asamor mes · p(er) quen fan plus de

13     paraulas auzir · casatz son lo denuios deuinan · q(ue) dizon mais mil aita(n)s q(ue) no(n) es · cab

14     lur en uey an fait mant ioi partir

15     ---    

16     § cha(n)soneta uai ma mo(n) b(er)t(ran) dir · quel prec quet fassa alsieu b(er)t(ran)auzir

GcFaid 167.35 (f 195)    

17     Gaucelm faiditz

18     ---    

19     § Motas sazo(n)s es homs plus uolo(n)tos · daisso do(n) mal edan lideu uenir · q(ue) de son be(n) euuelh op(er)

20     mi dir · car ieu meteis maniei metre coitos · en tal poder do(n) erauant plainh

21     en · que(m) fai languir esospirar souen · q(ue) ca(n)t encuit be(n) auer ieu nai dan · etor(n)

22     atras ca(n)t cuit anar enan

23     ---    

24     § ben man trazit siei bel hueill amoros · eson ge(n)t cors eson azaut garnir · so(n) gent

25     parlar eson ge(n)t acuilhir · son bel solas son auine(n)t respos · mala ui anc sa gra(n)

26     beutat ualen · don miels cugiei auer mo(n) cors iauzen · mais ara uauc plainhe(n)

27     esospiran · eno(n) mi ual Merces can demandan ·

28     ---     

29     § anc no(n) cuiei quen nulla do(m)na fos · tan gra(n)s beutatz q(ue) fos merces adir · ca(n)t pl(us)

30     li clam merce nom deinh auzir · ans na ades son cors plus erguilhos · p(er) q(ue) mo(n) mal

31     mi uai ades creissen · et es mi pietz sim sal dieus p(er) .i. cen · p(er) leis car ren hia de

32     mal estan · q(ue) p(er) lo mal quieu nai ni per la fan ·

33     ---     

34     § lo mal quieu ay mi fora bels ebos · bella do(m)na sol quel pogues sufrir · car ses afan no(n)

35     pot hom enriquir · de null afar q(ue) sia cabalos · eso ques om co(n)quer ab greu turme(n) ·

36     ten hom plus car eplus selat egen · queso ques atot ior(n) ason coman · car leu des

37     pent qui de leu ho gazainh

38     ---    

39     § Daiso don plus cugiei esser ioyos · suy plus iratz enai mais de co(n)sir · p(er) com no(n)deu

40     p(er) gaug trop esiauzir · ni p(er) ira trop esser engoissos · mais ieu no(n) puecs ges

41     esser daital sen · quieu malegriei trop al comensamen · do(m)na p(er) uos mais aren

42     uauc ploran · Con homs marrit q(ue) ren non sap hon san ·

GUss 194.8 (f 196)    

43     Guis duisel

44     ---    

45     § Ges de cha(n)tar nom faill cor nirazos · nim faill saber sil chant mera grazit · mais

46     ieu era ta(n)t ues amors failhitz · p(er) cai estat marritz e uergoinhos · epueis faitz mes

47     del faillimen p(er) dos · desor enan micouen achantar · con en mi dons puesca tot ior(n)s

48     trobar · nouel sen nouela ualor · ebeutatz plus fine milhor

67r

01     § Ta(n)t son bellas eplazens sa faissos · ela dreitz cors el gen parlars chauzitz · q(ue) ca(n)t

02     la uei mi cuit far eissernitz · et ieu mes pert on plus ma fra(n)c respos · ede

03     paor uauc quer en huchaisos · con si era uengutz p(er) autra far · e tot aissom

04     degra ualer preiar · q(ue) ia nom fera tal paor · si nom mogues defina mor ·

05     ---    

06     § Toste(m)ps serai depreiar temeros · sabetz p(er) que car suy damar arditz · que

07     miels quer hom un don ca(n)t es petitz · no(n) fai un gra(n) don son tuit enueios ·

08     ep(er) aiso car ta(n)t esrics le dos · si tot lom uuelh no(n) lo aus dema(n)dar · pero be(n) sai

09     si lom uolgues donar · quieu agra delmo(n) lamilhor · et elal plus fin aimador

10     ---     

11     § ben pogra far ab mens de ben ioios · mais mi no(n) es ta(n)t rics iois escaritz · ni no(n)

12     loi quier car no(n) seria auzitz · mai parli me(n) car en suy enueios · cuzages es dome

13     ques amoros · ca(n)t als no(n) pot ques delieg enchantar · et ieusi ualspus alre no(n)

14     puesc far · te(n)gram lo parlar as honor · mas paor mi fan parlador

15     ---    

16     § si uals aitan dirai en mas chansos · col sieu gen cors es de beutat garnitz · sai fos

17     merces ques de totz be(n)s razitz · mais elan faill et ieu uolgra quei fos · q(ue) trop hi

18     ai gra(n) dan mantas sazos · et ancars mes plus greu asufertar · car en mi dons

19     truop ren q(ue) esmendar · mais ia nol calgra esmendador · sil prezes dol de ma dolor ·

20     ---     

21     § Dona lazais ta(n)t uos fezest lauzar · atot lomont cami no(n) cal parlar · mais ia

22     ieu no(n) cauia damor · si no(n) am plus belle milhor ·

MoMont 305.4 (f 197)    

23     monge demo(n)t audon

24     ---    

25     § aisi co(m) sel com menal iuiamen · ques esper pauc deforfait acuzat · et enla

26     cort no(n) es gaire amatz · epoiria ben estorser fugen · mais ta(n)t se sap ab pauc

27     de faillimen · no(n) uol fugir mais uai sen lai doptos · atresi ma amor en tal luoc

28     mes · do(n) nom ual dreg ni laus clamar merces · ni del fugir no(n) soy ges poderos ·

29     ---     

30     § bona do(m)na si ieu fos lialmen · en uostracort ma(n)te(n)gutz ni iuiatz · lotort quieu

31     ai fora dreitz apellatz · quieu me(n) puesc be(n) escondir p(er) sagramen · do(n)cs contra

32     mi no(n) auetz null guiren · quieu a(n)c faillis dona corteze pros · mais car uos am etot

33     ca(n)t deuos es · ecar naug dir en mantz rics luocs gra(n)s bes · ueus tot lo tort

34     do(m)na quieu ai ues uos

35     ---    

36     § per aitaltort mipodetz loniamen · gra(n) mal uoler do(m)na mais be(n) sapchatz ·

37     que per ben dir uueill trop mais quem p(er)datz · quem gazainhes uilan ni mal

38     dizen · car damors son tuit siei fait auinen · epueis hom es uilan ni enoyos ·

39     en amor pueis no(n) arenda ni ses · amar pot el mais damor no(n) ages · sil fait

40     el dig no(n) son tuit amoros

41     ---    

42     § ben sai amor as honrar finamen · quel mo(n)t no(n) es tan rica poestatz · q(ue) no(n) fassa

43     totas sas uolontatz · etot ca(n)t fai es trop bon eplazen · edieus y fes mot gran

44     enseinhamen · cant uolc q(ue) tot fos mezure razos · sens efoudatz sol cazamor

45     plagues · eparages noi desren noi tolgues · pueis finamor si metria anab

46     dos ·

67v

01     § ben laus damor car madonat talen · deleis ones pretz esens ebeutatz · ensein

02     hamen conoissense solatz · ren no(n) nes mens mais que merces nol pren · de mi dai

03     ta(n)t q(ue) mesgardes rizen · equem fezes semblan de bel respos · ab sol aitan forieu

04     gais et cortes · desobre plus al sieu bel plazer fos ·

05     ---     

06     § al pros comte uueilh q(ue) nanes chansos · dengolesma si uols larendels ses · quieu ay

07     co(n)quis quieu en uuell per un tres · car no(n) uon faill lunel niaragos ·

MoMont 305.3 (f 198)    

08     mo(n)ge demo(n)t audon

09     ---    

10     § aissi co(m) sel q(ue) en mal seinhorage · eno(n) troba merce ni chauzimen · ab son seinh

11     or mais ca(n)t lo raubel pren · es uolria mudar de son estage · ab tal seinhor

12     q(ue) fos de bon uszage · atresim uuelh mudar de sa baillia · de leis q(ue) ma mort

13     en sa seinhoria · esai nautra ques anc re(n) no(n) mes pres · et es sos cors gais ebe

14     ls ecortes · et amam fort mais no(n) p(er) drudaria ·

15     ---     

16     § Car ieu no(n) ac anc ta(n)t deuassalage · qui lauzes dir mo(n) cor ni mo(n) talen · ni

17     ho farai ta(n)t ca(n)t aia mo(n) sen · mais dieus mi don tal mal don ieu enrabge ·

18     quieu loy dia tot p(er) plan auranage · questiers no(n) suy tan arditz quieu loi dia

19     tal paor ai q(ue) la bella paria · quieu ai ab leis mi loinhes em tolgues · mai ia pu

20     eissas preueire noi uengues · q(ue) ia p(er) ren uiu no(n) ma (con)segria ·

21     ---    

22     § Daita(n)t suy fols et hi fauc gra(n) follage · co(m) sel q(ue) pres aestat loniamen · et es esto

23     rtz epueis uai enqueren · tal re(n) p(er) com lo tornen prezonage · atressi uauc en

24     queren mo(n) damnage · quieu er estortz da fan ede follia · euuell tornar lay

25     on amors mausia · mai ta(n)t mes dous entre cent mals u(n)s bes · q(ue) nom me(m)bra

26     dafan quieu anc agues · ueus tot lo miels p(er) uer quen amor sia

27     ---     

28     § saisim prezes amors enson guizage · q(ue) denan leis auzes seguramen · dire mo(n) cor

29     quieu lai seladamen · equill uas meno(n) camges son corage · ni men fezes so(n) bel sola

30     tz saluage · si aq(ue)st guit amors far mi uolia · iamais en mi nuls homs no(n) peccari

31     a · quieunol guizes ta(n)t ca(n)t mos poders es · ecab lo guit bo(n) hostal nol fezes · aital co

32     uen amors uos en faria ·

33     ---     

34     § bela do(m)na miei hueill uos son message · q(ue) ren del mo(n)t no(n) lur es ta(n)t plazent · com

35     uos do(m)na etuit uostres paren · esill q(ue) son de uostre fra(n)c linhage · quieu nay

36     baizat ma(n)t hueill ema(n)t uizage · car semblauan de uostra compainhia · enai

37     faita manta romanaria · ca(n)c no(n) preguiei dieus q(ue) ta(n) miualgues · mais de

38     uos do(m)na ques encor uos mezes · q(ue) saupeses con ieus am ses bauzia

39     ---     

40     § ses bauzia uos am eses cor uolage · p(er) labeutat ep(er)lenseinhamen · pel uerai pretz

41     ep(er) lacuilhir gen · pueis forsamen amors p(er) agradage · acui det dieu aita(n)t

42     de seinhorage · q(ue) qui si uol destreinh elia · et eus miei hueill ma(n) mostrada la

43     uia · ab que ieu eis mi soi liatz epres · et anc no(n) cuig ca pres mais auengues ·

44     quieu soi mortz pres eplus mortz quim deslia ·

68r

MoMont 305.6 (f 199)         

01     mo(n)ge demo(n)t audon

02     § ara pot ma do(n)na saber · quieu no(n) cha(n)tiei nim dieu gaug ni solatz · pel ge(n)t

03     estieu ni p(er) las flors dels pratz · q(ue) la sap be(n) q(ue) mais ade dos ans · quieu no(n) cha(n)tiei

04     ni fon auzit mos chans · tro caleis plac q(ue) pel sieu chauzimen · uolc quieu ch

05     antes de leis seladamen · p(er) q(ue) ieu chant emes fors com pogues · so far edir

06     cals auinens plagues

07     ---     

08     § Esel q(ue) deson pauc poder · fai uolo(n)tiers no(n) deu esser blasmatz · ab q(ue) del plus y sial

09     uolontatz · elacuilhirs el gaug el bel semblans · eq(ue) sia lials efins aimans · eque(n)

10     nun luoc aia tot son enten · sel caitals es ual mais mon ensien · as obs damar

11     no(n) fai coms ni marques · q(ue) sa ricors cuidarial ualgues

12     ---    

13     § aital uos soi ab fermuoler · bona do(m)na debon cor so sapchatz · esuy p(er) uos do(m)na ta(n)t

14     meilhuratz · q(ue) trastotz uius esans ege(n)s parlans · mera trop lait recezutz malana(n)s ·

15     trom ue(n)c en cor donap cors couinen · quieu uos pregues do(n) fis gra(n) ardimen · anc

16     mais no(n) fis ardit ta(n)t mi ualgues · q(ue) guazainhar puecs eperdre no(n) ges ·

17     ---     

18     § pron gazainh pueis mi don lezer · quieus chant p(er) uos bona do(m)na nius platz · p(er)o do(m)na

19     si plus men faziatz · de uos eissa seria tot lenans · car be(n) petit de be(n) fora mi

20     grans · egran esfortz penria eissamen · erendriam guizardon eissamen · no suy

21     tan rics do(m)na camis taises mai p(er) tostems estaria merces ·

22     ---     

23     § E pueis merces no(m) pot ualer · ab uos do(m)na uns mesagier priuatz · parles p(er) mi

24     quieu no(n) suy aizinatz · esieu en ren passiei uostres comans · perdonatz mi bona

25     do(m)na prezans · quieu uos tramis un mesagauinen · mon cor un ser quem

26     laiset en dormen · demis parti do(m)na et uos simes · de bo(n) luoc moc mais en mi

27     lhors ses mes ·

MoMont 305.7 (f 200)         

28     mo(n)ge demo(n)t audon

29     ---    

30     § lautrier fui al parlamen · del cel p(er) bonauentura · eferon li uout rancura · de

31     las do(m)nas ques uan peinhen · quieu los en ui a dieu clamar · de las can fait lo teing

32     carzir · ab ques fan las caras luzir · del teing co(m) degrenels pauzar

33     ---     

34     § pero dis dieus mot fra(n)chamen · monge ben aug catortura · perdon li uout

35     lur dreitura · euai la p(er)mamor corzen · efai men las do(m)nas laisar · ques ieu no(n)

36     uuelh ges clam auzir · esi no(n) sen uolon giquir · ieu las en irai esfassar

37     ---     

38     § seinh(n)er dieus fi mieu chauzimen · deuetz auer emezura · delas do(m)nas cui natura ·

39     es q(ue) lurs caras teinha(n) gen · et auos no(n) deu enuiar · nil uout nous ho degra(n) ia dir ·

40     queiamais no(n) uolran hufrir · las do(m)nas denat lur autar ·

41     ---    

42     § Monge dis dieus gra(n) failhimen · razonatz egran falsura · q(ue) ia lamia criatura ·

43     se genses ses mo(n)mandamen · do(n)cs serian elas miei par · quieu fauc totz ior(n)s en

44     ueilheir · si p(er) peinher ni p(er) fobir · podian plus ioue tornar

45     § Trop parlas erguilhoszamen · seinh(n)er car est enautura · ni ia p(er) so la peintura ·

46     no(n) remanra ses un couen · que fassas las beutatz durar · alas do(m)nastro al fenir · ho

47     q(ue) fassas lo teing perir · com no(n) puescages atrobar ·

68v

01     § Monge ges no(n) es couinen · do(m)na si gense ab peintura · etu fas gran desmezura ·

02     car lur fas tal razonamen · si lur ho uolguesas lauzar · ellas non ho degran sufrir

03     aital beutat quel cuer lur tir · quellas perdon p(er) un pissar ·

04     ---    

05     § seinher dieus qui ben peinh be(n) uen · p(er) quellas sen dona(n) cura · efan lobra si espesse

06     dura · que p(er) pissar nos mou leu men · pus uos no(n) las uoles gensar · si sigensan ges

07     no(n) uos tir · abans lur odeues grazir · sis podon ses uos bellas far

08     ---    

09     § Monge dis dieus ueraiamen · ieu darai malauentura · alas donas q(ue) la penchura ·

10     noi tenra pron mais damnamen · alarma que nenfern anar · las farai ses

11     tot retenir · q(ue) iamais no(n) poiran isir · p(er) ren que sapchan dir ni far

12     ---     

13     § Monge ben ti dic ses duptar · q(ue) si san fan mais clam yssir · ieu lur farai tal mal

14     uenir · cuna no(n) fara mais piquar ·

15     ---     

16     § Seinh(n)er qui quefassas piquar · ana elis deues grazir · de mo(n) fort ca(n)c nos

17     uolc forbir · ni naguest clam dout ni dautar

PoChapt 375.23 (f 201)    

18     pons de capduell

19     ---    

20     § Tant ma donat fin cor efin uoler · leyals amors q(ue) ia no(n) partrai mais · de uos

21     do(m)na on nai mon bo(n) esper · ta(n)t es plazens cortezab dig uerais · fra(n)cagentil

22     gaia ab umil semblansa · bella plazens si q(ue) no(n) es adire · negu(n)s bo(n)s aips com puesc

23     quen dones lire · epueis ta(n)t es uostre rics pretz poiatz · sufres quieus am car

24     uuell tot ca(n)t uos platz ·

25         ---         

26     § bona domna ta(n)t maues enpoder · que sim faitz ben anc hom no(n) fo(n) plus gais ·

27     esim faitz malenom uoles auer · fra(n)c chauzime(n) ges p(er) tan nom nirais · on pl(us)

28     mi dueilh mais uos am ses enian · sabetz p(er) q(ue) uos suy hom eseruire · cades

29     co(n)sir can ualetz et malbire · q(ue) uenir deu lo guizardos el gratz · ta(n)t ai sufe

30     rt la fan lo(n)c temps empatz ·

31     ---     

32     § pauc adasen ecuida molt saber · sil quem dizon q(ue) damar uos mil ays · car on

33     plus uauc dautras do(m)pnas uezer · no(m) loinh deuos me ins ai cor qua(n) brais · em

34     ais partir nom puesc que(m) ten adan · car ges nom part mo(n) cor ni mo(n) dezi

35     re · anc no(n) amet ben len puesc escondire · ans es nesis dezamoros amatz ·

36     qui distz caiso com plus uoles foudatz ·

37     ---    

38     § anc pueis no(n) fes lo segle mas decazer · que hom blasmet amor nin dis tal ais ·

39     de las do(m)nas q(ue) solan mais ualer · pels caualiers cui aim tornatz sauais · fals noiri

40     mens es mot mal estan · lun sen feinhon lautren uolon mal dire · de las mei

41     lhors p(er) ques dreitz quem nazire · ca totas soi fra(n)xs efinseproatz · p(er) uos don

42     na acui mi soi donatz ·

43     § Totas las uuelh honrar ecar tener · car p(er) uos uaill entotz ualens essais · eges

44     p(er)so do(m)na non cal temer · endreit damor quieu abautra mapais · car uos me

45     fait amar deport echan · cortz edo(m)pneis ioy solatz erire · car de re(n) als no(n)

46     son meidous consire · p(er) que(m) degra sin fos adreitz iugatz · ualer merces e

47     franc humilitatz ·

69r

01     § auos mi ren p(er) far uostrecoman · bona dona si tot no(n) suy iauzire · faitz

02     mi ioyos epensatz tost dausire · q(ue) si luna no(n) fait ben uuelh sapchatz · que ca

03     ia dig no(n) soy enamoratz ·

04     ---    

05     § bel domengier a uosmi soi donatz · car auos platz tener solatz deport erire ·

06     q(ue) deren als non soy dompnen consire · mas can deuos cuy es rixs pres donatz ·

07     dona soy ioyos quex ior(n) car uos mamatz

PoChapt 375.3 (f 202)    

08     po(n)s decapduell

09     ---    

10     § astruc es sel cuy amor ten ioyos · camors es cap de trastotz autres bes · ep(er)

11     amor es hom gai ecortes · fra(n)xs egentils humils et orgoillos · aqui on ta

12     inh en fai hom miels miltans · guerras et cortz don naison faitz prezans ·

13     p(er) quieu ai mes tot mo(n) cor emamor · ecar ai bon respietz quen fassaric ·

14     no(n) plac lafan que(n) trac ni la dolor

15     ---    

16     § Ric magra fatz eben aue(n)turos · sol ab mi dons q(ue) tan ual mi ualgues · epor

17     en lieis no(n) faill neguna res · de tot ca(n)t tainh aric pres cabalos · bem deu

18     ualer samor car fis amans · li soi trop miels no(n) fo(n) dizeut tristans · ta(n)t

19     lam de cor leial p(er) fina mor · no(n) deu creire bruit ni maluais castic · quen

20     mans bons luocs fauc auzir sa lauzor

21     ---     

22     § ia no(n) creirai deme(n)ta sas faisos · mi dons cui soi lietge on semblans es · q(ue) noi sia

23     franqueza emerces · qui uels bels hueils plazent et amoros · ela boca ques be

24     lle gen parlans · el cors adritz els auinens semblans · be(n) sap chauzir de totas las

25     meilhor · ans mes me(n)det sanc pris dan de follor ·

26     ---    

27     § que uilans fai qui mes cotrarios · esi negu(n)s lauzengiers mal apres · ma dig enu

28     ey mais uolgra quen prezes · mas rezemsos caitan pauc col peisos · uiu ses laiga

29     uiuray sil platz mos dans · mi dons cui soi p(er) far tot sos comans · gardatz sieu

30     lam ses tot cor trichador · quel mon no(n) ay tan mortal enemic · sil naug

31     ben dir nol naia p(er) seinhor

32     ---    

33     § si co(m) es plus renouies cobeitos · on plus adaur edargent asemes · soi plus cobes de

34     lieis que ma co(n)ques · on plus remir las autras ta(n)t es pros · uezer no(n) laus q(ue) uas leis

35     suy duptans · nil man mon cor mas p(er) un ques truans · efals ues mi car no(n) ditz

36     ma clamor · las si merces nom ual co(n)tral destric · ma bona fes mames e(n)gran error

37     § chanson uai ten lai on es iois echans · beutatz esens iouens egais semblans · dir a

38     mi dons cui soplei et azor · q(ue) tan conocs sos bons aips p(er) quieu dic · que retener

39     mi deu p(er) seruidor ·

RbVaq 392.23 (f 203)         

40     raimbaut deuaquieras

41     ---    

42     § leu pot hom pretz egaug auer · ses amor qui bei sap poinhar · ab ques gart de tot mal

43     estar · efassa de ben son poder · p(er) quieu si tot amors mi failh · fauc tan deben compuesc

44     euaill · esieu pert ma do(m)na (et) amor · no(m) uuelh perdre pretz ni ualor · questiers puesc

45     uiure onratz epros · p(er) q(ue) no(n) cal far dun dan dos ·

69v

01     § pero ben sai sim desesper · quel miels de pretz hi dezampar · camors fals meilhors

02     meilhurar · el plus maluatz pot far ualer · esap far de uolpill uasail · edezauinen de bo(n)

03     tall · edona mains paupres ricor · epueis tainh hi trop deualor · esuy ta(n)t de pretz en

04     ueyos · q(ue) be(n)amera samatz fos ·

05     ---     

06     § Mas per aisom uuelh estener · camor tol mais q(ue) no(n) uol dar · que per un ben uei ce(n)t

07     malsfar · emil pezars contrun plazer · et ha(n)c no(n) det ioi ses trebaill · mas co(m) ques

08     uueilha so engaill · quieu no(n) uuelh son ris ni son plor · pueis no(n) aurai gaug ni dolor ·

09     si uals no(n) serai mals ni bos · elais mestar desamoros ·

10     ---     

11     § pueis tot bos aips uuelh mantener · ia no(n) remainha p(er) amar · pueis no(n) poiria ioi re

12     propchar · ni pres quels meten no(n) chaler · ni ques en ren lur man uailh · cuns amo

13     ros dezir masailh · p(er) tal quel mon nona gensor · epren en luoc de ben lonor · car

14     uol quieu laus en mas chansos · so pres esas bellas faissos ·

15     ---    

16     § ia sa beutat ni son saber · son bel ris ni son gen parlar · no(n) cuit ma do(m)na ue(n)dre car ·

17     q(ue) bem puesc de samor tener · mais sol car ues dins so mirailh · color de robis ab crista

18     ill · ecar lalauzan limilhor · mi cuidauer p(er) seruidor · cais conort mer si no(n) mes pro(n)s

19     mais no(n) cuit quieu lam en p(er)dos

20     ---     

21     § ab cor fait uauc mi dons uezer · caram pot perdrom guazainhar · esi uol mos precs es

22     coutar · auram sempre a son uoler · esi nautra razon masailh · nos tainh quem tenson ni

23     m barailh · ab leis mais pens dautra Mador · et anc floris de blancha flor · non pres

24     comiat tan doloiros · com ieu do(m)na sim part deuos ·

25     ---    

26     § ihoan ses terra si damor · no(n) ai enbreu gaug et honor · iamais no(n) serai amoros ·

27     euiurai malgrat damor pros

28     § pero si ma donam socor · ques cap de pres edeualor · ben poirem estar ieu et uos

29     honrat entrels drutz cabalos ·

RbVaq 392.4 (f 204)         

30     enraimbaut deuaquieras

31     § aras ca(n)t uei uerdeiar · pratz euergiers eboscages · uueilh un descort come(n)sar · damo

32     rs p(er) quieu uauc arages · cuna donam sol amar · mais camiat les sos corages · p(er) quieu fauc

33     desacordar · los mots els sons els lengages

34     § io so quelo · q(ue) ben no(n) ayo · niencora no(n)lauero · p(er) aprilo ni p(er) mayo · si p(er) mia do(n)na non lo ·

35     enteinho son lengaio · sa gran beutat dire no(n) so · plus fresques que flor deglaio · eia

36     no(n) men partiro ·

37     § belle douse dame chiere · auos mi donemautroi · mais no(n) aurai ioientiere · si ne uos ai et

38     uos moi · mot estes male guerrieere · si ge muer p(er) bone foy · eia por nulle maniere ·

39     nom partrai de uostre loi

40     § Dauna io mi re(n)t abos · car eras mes bonebera · anc se es guailharde pros · ab q(ue) no(n) fossetz

41     tan fera · motz abetz beras faissos · ab color fresque noera · bos mauetz esibs agos nom

42     sofraissera hiera ·

43     § Mais ta(n)t temo uostre pleto · don soi escaramentado · p(er) uos ai pene maltreito · emie cor

44     po lazerado · la neit ca(n)t soi enmio leito · soi mochas ues respeirado · pro uos era no(n) pro

45     feito · failhit soi en mo(n) cuidado · mes q(ue) failhit non cudeio ·

46     § bels caualiers ta(n)t es gra(n)s · le uostronrat seinhoratge · q(ue) niento no(n) mesglayo · hoi me

47     lasso q(ue) faro · si sele q(ue) iai plus chiere · mi tue ne sai porquoi · dauna eq(ue) deig abos · ni peu

48     cap santa quitera · mon corasso maues traito · emo(n) ient faulan fortado

70r

RbVaq 392.26 (f 205)         

01     en raimbaut deuaquieras

02     ---    

03     § Nuls homs en ren no(n) failh · tantost ni mesaue · conel luoc hon site · p(er) plus ase

04     guratz · p(er) quem par gran foudatz · qui no(n) tem so cauenir li poiria · quieu cu

05     iaua car amors no(n) temia · q(ue) nom pogues forssar hotra mo(n) grat · mais ara ma

06     del tot apoderat ·

07     ---    

08     § Ta(n)t es damoros tailh · la bella que(m) rete · com no(n) laus ni laue · no(n) sia enamoratz ·

09     edo(n)cs si lam forssatz · no(n) uos cuies gra(n)s merauilhas sia · car sabeutat lai hon ilh es

10     si deslia · uens enaissi trastot autra beutat · co(m) lesoleil ue(n)s tot autra clardat ·

11     ---    

12     § De robis ab cristailh · par q(ue) dieus la fe · edel sieu dous ale · lespiret sosapchatz · ab digz ena

13     moratz · abergueill ses follia · parla eris ab tan plazen paria · cals amadors creis da

14     mar uolo(n)tat · efai amar cels q(ue) no(n) an amat ·

15     ---    

16     § E car ieu ta(n)t no(n) uailh · co(m) al sieu pres coue · am leis et azir me · car me(n) soy azautatz ·

17     com no(n) es ta(n) prezatz · q(ue) saualor al sieu ric pres par sia · esi amors entrels amans litria ·

18     lo plus fizel el miels enamoratz · nom cal temer so(n) pres ni sa rictat ·

19     § Mot sufre greu trebalh · car luinhar me(n) coue · mais aissom fai gra(n) be · q(ue) ca(n)t me(n)

20     suy loinhatz · mesta sa gra(n) beutatz · tal co(m) la ui en mo(n) cor nueg edia · el ien parlar

21     ela uinen paria · ab quieu domnei mantas ues asselat · co(m) si cuia quieu aya dals pe(n)ssat ·

22     § pros donzella biatris no(n) uos sabria · dir tan de ben que mais en uos no(n) sia · quen uos

23     adieus tan deben aiostat · con p(er) partz na alas autras donat

ArnMar 30.16 (f 206)         

24     enblacas

25     § las gra(n)s beutatz els fins enseinhame(n)s · els uerais pres elas bonas lauzors · els cortes ditz

26     elas frescas colors · q(ue) son enuos bona do(m)na ualens · ma(n) donat sens de cha(n)tar esiensa · mai

27     gran paor motol egra(n) temensa · quieu no(n) sai do(m)na co(m) chan deuos · car re(n) nonsay

28     si mes odans opros ·

29     ---     

30     § quieus am tan fort do(m)na seladamens · q(ue) res no(n) sap mas ca(n)t ieu eamors · neis uos eisa

31     car gra(n) sobretemors · me tolades q(ue) nous aus far paruensa · tal pauor ai quira em

32     al sabensa · uos fos denan car uos port ben uolensa · e pos nous aus preguar en luoc

33     rescos · dirai uos ho sius plas en mas chansos ·

34     ---     

35     § ia no(n) serai ue(n)cutz ni recrezens · deuosamar sia sens ofollors · car sieu follei p(er) uos mais

36     mes donors · q(ue) sambautra ma ondaua mon sens · et si ricors mi tol uostra ualensa · p(er)

37     merceus prec cumilitatz uos uensa · si uals daita(n)t do(m)na genser ca(n)t fos · q(ue) mos cha

38     ntars uos plassa eus siabos

39     ---    

40     § Do(m)na ge(n)ser ca(n)c fos denulla gens · ela milhor de totas las milhors · p(er) uos morai som dis ades

41     temors · si nous enpren merces o chauzimens · bona do(m)na aias en souine(n)sa · al cor eia non

42     men fassas paruensa · tro conoscas q(ue) ben sia sazos · q(ue) meschaia uns cals q(ue) guizardos ·

43     § uos est do(m)na corteza econoissens · p(er) quieu micre queus uensera amors · si quieu naurai

44     cal que plazent secors · car ie uos soy fins et obediens · eno(n) ai cor cautre uoler mi

45     uensa · mai uos seruir q(ue) ren tant no(n) magensa · do(n)cs er merce si uos mi fait ioyos ·

46     caitals serai con dic totas sazos

47     § pres eualor uos ten dauta ualensa · el guai iouens on fina beutat iensa · do(m)na plaza(n)s

48     ab que merces y fos · fora(n) pausat tuit li bon aip en uos ·

70v

GUss 194.6 (f 207)    

01     Guis duisel

02     ---    

03     § Enta(n)ta guizam menamors · capenas sai si dei chantar · ho si dei plainher o plorar ·

04     ta(n)t mi dona gaug edolors · p(er) o quim uolgues dreit iuiar · mais nai mals q(ue) be(n)s em

05     aiors · mais tant am finamen · quel mal tenc anien · egraszics et enans los be(n)s

06     p(er) quem platz chans

07     ---    

08     § bona do(m)na pretz eualors · ecorteziab gen parlar · hueill rizen amoros eclar · E

09     gen cors ab frescas colors · ela gratz don no(n) aues par · sobre totz autres faitz mi

10     ilhors · uos fan entieramen · sobre totas ualen · p(er) quieu soy ben anans · qui fui da

11     mors clamans

12     ---     

13     § Gitat maues de las clamors · ab precs et ab merce clamar · p(er) que(m) deues tener pl(us)

14     car · efugir feinhens preiadors · ca dona tainh ben esquiuar · lo bruit dels fa

15     ls deuinadors · q(ue) p(er) un mal dizen · qui contra mor sen pren · sen leu uns bruitz ta(n)

16     grans · camor enpar enians ·

17     ---    

18     § Et es gen de dos amadors · can fan so ques tainh as amar · car trop pot hom

19     amor duptar · si lai onblasmes epaors · nonotol obra noi par · q(ue) greues de doas

20     colors · cors efait loniamen · sabetz q(ue) uau uoluen · tem q(ue) sial talans · lai on

21     es lo semblans

22     ---    

23     § aiso es lenueis el paors · q(ue) magra fait desesperar · epartir deuos eloinh(n)ar · e uir

24     ar si pogues allors · mais ta(n)t sabes lo ben triar · dels mals el sens delas follors · q(ue)

25     aman etemen · eselan esufren · men iauzirai enans que si nera clamans

GlStDid 234.6 (f 208)         

26     G de sa(n)t desdier

27     ---    

28     § Conpainhon ab ioi mou mo(n) chan · quieu ai respieg del ioi quieu ai · quem uenra gra(n)

29     ioi si dieus plai · quen gentil luoc met mon afan · esieu tot mi conort temens ·

30     iois emos bels esperamens · p(er) quieu no(n) uuell desesperar · ni partir del dous dezirar

31     ---     

32     § Enaq(ue)st dezir uauc pe(n)san · nuls homs no(n) afin pres uerai · si damor no(n) sen met en

33     plai · esel que plus si met en gran · p(er) un ben na de mals dos cens · ep(er) un ioi mil pensa

34     mens · lautrui ioi ler aplaideiar · etener sen so folleiar ·

35     ---    

36     § fols fon sel capelet enan · amor aquest mal quieu entrai · plainher esospir et esmai ·

37     iras edol perdas edan · et es enueis emarrimens · si mi dons for ses tan damar · quil

38     penses so quem fai pensar ·

39     ---    

40     § quieu pe(n)s de cortezia tan · q(ue) res no(n) es ni ieu no(n) sai · hon ia la trop pos no(n) es lay ·

41     hon tuit mautriauan lo ban · abella do(m)na (et) auinens · cortezia ecahauzimens ·

42     uos fezes ta(n)t humiliar · que(m) fesetz cal q(ue) be(n) estar

43     ---    

44     § hon plus uos dupte euos blan · dobla lergueils epietz mifai · egentils cors cab me

45     rcel uai · deuria frainher son talan · mais aissi faill ben aq(ue)st sens · q(ue) gentil est

46     uos eualens · et on ieu plus uos puesc preiar · ab merce uei lerguelh doblar ·

47     ---    

48     § Doble ioi agra(n) la cort gran · al iuiamen ca(n)t lai serai · on er sauput tot so

49     de sai · som dieisses de la plus prezan · q(ue) fos ta(n)t ca(n)t ieu suy uiuens · ami de bels

50     acuilhimens · ben iagra mes mo(n) chantar · els hueils sils hi pogues donar

51     ---    

52     § amics .b(er)t(ran). iatropamar · no(n) uulhat ni lo(n)c esperar ·

71r

AimPeg 10.25 (f 209)         

01     aimeric depecuilla

02     ---    

03     § Enamor truop al ques en quem refrain · cal me(n)s al mal damor bes no(m) sofr

04     ain · ni ieu p(er) mal no(m) luein damor nim frain · on mai manei pus ues amor

05     mafrain · mai no(n) conosc camors ues mi sa frainha · ni ieu damor no(n) ai

06     poder que(m) frainha · re(n) no(m) sofrainh sol camors no(m) sofrainha · car ses am

07     ors no(n) sai en quem refrainha

08     ---     

09     § Damor nom puesc partir · camors mi pren · ecan me(n) cug emblar pus

10     mi repren · ab un esgar don mon cors ses co(m)pren · quem fai uenir cela

11     en qui men pren · mai asson dan no(n) cug ges que mensprenda · ni p(er)autra

12     mos fis cors ses co(m)pre(n)da · don hom p(er) fals amador mi reprenda ·

13     ---    

14     § aissi soi faitz del tot al sieu coman · q(ue) nulla re(n) no(n) desdic quella man · pero du(n)

15     be(n) la prec q(ue) nom desman · cal come(n)sar mi promes del deman · don fa

16     peccat oy mai car nom desmanda · mai ieu te(n)c be(n) p(er) desman si no(n) manda ·

17     pero assatz qui no(n) desditz comanda

18     ---    

19     § En liei son tuit li bon aip com retrai · estiers q(ue) greu promet eleu estrai · p(er) qui

20     eu no(n) puesc sufrir lo mal quieu tray · si cal que be(n) merce no(n) menretrai · mai

21     p(er)o be omal cal q(ue)zieu traia · nomestrairai damar q(ue) quis nestraia · ni ia nul

22     tems no(n) uuelh como retraia ·

23     ---    

24     § Dona en uos ai mo(n) cor tan fi ferm · q(ue) ies no(n) ai poder quieu len desferm ·

25     ena(n)s uos iur sobre sans eus aferm · co(m) pus me(n)cug partir pus mi referm ·

26     maisi merces quels partimens referma · p(er) cauzimen en uos pus nossafer

27     ma · totz mos afars si desclau es desferma ·

AimPeg 10.50 (f 210)         

28     aimeric depegulla

29     ---    

30     § si co(m) lalbre q(ue) p(er) sobre cargar · frainh si mezeis epert sonfrug ese · ai ieu p(er)

31     dut ma belle domne me · emon entier sen frainh p(er) sobramar · pero si totz mi soy

32     apoderatz · anc ior(n) no(n) fis mon dan ad encien · ans en cug far totso q(ue) fauc ab

33     sen · mai er conocs q(ue) trop sobral foudatz ·

34     ---    

35     § Eno(n) es bon com sia trop sennatz · que assazos no(n) siega sontalen · essi no(n) ya(n) decascu(n)

36     mesclamen · no(n) es bona sola luna mitatz · car ben es hom per trop sobre saber

37     nescis en uai mantas ues folleian · p(er) ques sesquai co(m) an aluey mesclan · sen ab fol

38     dat quil sap gent retener

39     ---     

40     § las quieu mezeis no(n) ai mi empoder · ans uau mo mal enquere esercan · p(er) quieu

41     uuelh mai perdre efar mo(n) dan · ab uos do(m)na cabautra co(n)q(ue)rer · car ieu cug

42     far ab aq(ue)st dan mo(n) pron · eque sauis aba questa follor · pero alliei de fol fuy aim

43     ador · mauetz ades hom pietz mi faitz pus bo ·

44     ---    

45     § No(n) sai nul oc p(er) quieu des uostre no(n) · pero souen torna mo(n) ris em plor · et ieu

46     co(m) foll ai ioy de ma dolor · ede ma mort can mir uostras faisso · col baisalics

47     cab ioi sanet auzire · ca(n)t el mirail seremiret es ui · tot eissame(n)s es uos mirals

48     ami · q(ue) mauzizetz can uos uei nius remir ·

71v

01     § E nous en cal can mi uezet morir · abans ofaitz demi tot enaissi · co(m) alefan cab

02     un marapoti · fai hom del plor laissar ede partir · epueis ca(n)t es tornat en

03     alegrier · et hom lestrai so quel la dat el tol · et el ado(n)xs plor efai maier dol ·

04     mil aitan plus que no(n) fai de premier

AimPeg 10.27 (f 211)    

05     aimeric depegulla

06     ---     

07     § En greu pantais ma te(n)gut loniamen · cac no(m) laisset ni nom rete(n)c amors · et

08     am sazit atotas sas dolors · si q(ue) del tot ma fait hobediens · ecar mi sap esforsieu

09     esufrens · am si gargat del amoros afan · quels milhors ce(n)t no(n) sufriria(n) tant ·

10     ---     

11     § Camar mi fai ses mo(n) grat finamen · liei qui ma fait cauzir en las gensors · efora(m)

12     obs que(m) fes cauzir alhors · cassatz ual mais guazainhar en argen · q(ue) perdre en aur

13     segon mo(n) enscien · mai ieu ofauc alliei defin aiman · q(ue) fug mo(n) pro(n) euauc segue(n)

14     mon dan ·

15     ---    

16     § Esieu co(m) fol siec mo(n) dan follamen · atot lomens mes lefoldatz honors · quieu nai

17     uistas far ma(n)tas follors · q(ue) tornauo(n) a saber eassen · et ai uist far mans fagz sa

18     uiamen · q(ue) tornauo(n) afollia trop gra(n) · p(er) quieu cug far sen can uau folleian ·

19     ---    

20     § M<...>i uos do(m)na cauetz ualor ualen · aissi co(m) es mielher delas milhors · me(m)braus mer

21     ces (et) oblit uos ricors · enoi gardet razon mas chauzimen · q(ue) car lus pueia so q(ue) lau

22     tre deissen · so q(ue) merces creis razos uai merman · sius platz auzir mi podetz razonan

23     ---     

24     § pauc uos calra del mieu enansamen · sius reme(m)bra uostra uale(n)s ualors · nil dous esga

25     rtz ni la fresca colors · quen quer am son al cor uostroill rizen · els cortes dig amo

26     ros eplazen · ecar nous uenc ieu plus souen denan · ab pauc miei oil estra mon gra(n)

27     noi uan ·

28     ---     

29     § coms comenies grat emerces uos ren · car ses donar mauetz donat aitan · qu<...>n

30     dreit damor ual un don aut e gran ·

AimPeg 10.52 (f 212)         

31     aimeric depegulla

32     ---     

33     § Totz homs qui so lausa q(ue) deu blasmar · blasmatressi aisso q(ue) deu lauzar · etieu dic o per

34     so car es amors · forsiugada p(er) nescis iuggadors · q(ue) no(n) sabo(n) adreit mostrar p(er) que · mai

35     ares tems q(ue) dizon demal be · et atressi q(ue) dizon de ben mal · p(er) q(ue) lur dig no(n) es co(n) dig de sal

36     ---    

37     § estrainhame(n) si deuria pe(n)ssar · cel cautre uol repren de uergoinhar · quieu ai uist ma(n)s

38     repres repre(n)dedors · emans baissatz questre cudauon sors · p(er) que deu cel qui repren ga

39     rdar se · com no(n) puesca luy rependre de re · cabans deu hom si mezeis far lial · cau

40     trui apel traidor ni uenal ·

41     § amotz homes aug amor accuzar · el lo mal dig damor assuptilar · q(ue) caualiers ai uist

42     etrobadors · q(ue) debaissatz fez autz edautz aussors · tan elaissatz q(ue) no(n)y temon fre · de dir

43     damor tot mal senes merce · aissi co(m) es de tracio(n) mortal · ecel ca faitz de nien fan

44     aital ·

45     § Mais ges adreitz no(n) opodom proar · camors faiben tot aisso q(ue) deu far · q(ue)namair

46     ritz intrezen amadors · don nais domneis cortesie eualors · etot aiso quen uerai

47     pretz p(er)te · no(n) es de pus te(n)guda amors socre · do(n)cs pus lo ben lur mostra ilh fa(n)

48     mal · ni la blasmon fan peccat criminal

72r

01     § per quieu en dic segon so q(ue) mi par · q(ue) no(n) es reis q(ue) puesca ben gardar · son regis

02     me totz sols ses ualedors · pus quel troba sos uasaills trichadors · donx pus amors

03     fai tot so ques coue · ecels qua faitz li porton malafe · dic comdeu dir dels per

04     dreit natural · so quels an dig damor si dieus mi sal ·

05     ---     

06     § Car conois pus dels autres emante · sen essaber etot so ques de be · lemperaires que

07     sobrels ualens ual · conoissera sieu dic ben odic mal ·

AimPeg 10.2 (f 213)         

08     aimeric depegulla

09     ---     

10     § ades uol de laondansa · delcor la boca parlar · do(n)x pus tan parli damar · ben pot crei

11     re ses duptansa · ma donal mieu parlamen · quieu am de cor finamen · mai ges

12     ieu liei no(n) creiria · p(er) ditz si pus no(n) fasia ·

13     ---    

14     § car no(n) sap amasemblansa · do(m)na miels amor lauzar · q(ue) tan pauc en uuelh obrar · <...>

15     mac bela comensansa · ues que(m) pagua denien · siei oill ma(n)emblat mo(n) sen · ab tan bela

16     maiestria · quem fa plazer ma follia ·

17     ---    

18     § Mai a(n) no(n) ui finaima(n)sa · ses alques defolleiar · ni ioi damor ses pe(n)sar · ni ses maltrag gr<...>

19     onransa · ecar al mens donramen · sufre plus leu tota uia · la fan doblat cascun dia

20     ---     

21     § Et ieu dobli la balansa · cal doble tenc liei pus car · totz ior(n)s caissi sai doblar · dobla<...>

22     ma malanansa · mai assatz doblet plus gent · tristans ca(n)t pec del pimen · car <...>

23     guazainhet samia · per so per quieu pert lamia

24     ---     

25     § souen mi dona pesza(n)sa · ues quem fai tart alegrar · efora greu ad onrar · mai lonor

26     elesperansa · miteno(n) alques iauzen · tot uuelh sia ason talen · queis samen si soria ·

27     si tot ieu no(n) mo uolia ·

28     ---    

29     § Na bia<...>ris nous sabria · lauzar ta(n)t cous couenria

AimPeg 10.33 (f 214)         

30     aimeric depegulla

31     ---     

32     § loniamen matrebailhat emal mes · ses nul repaus amors enson poder · si q(ue) del tot

33     ma uencut econques · mai aram ten gay et em bon esper · ca mos hoils amostrada

34     la gensor · et enmoncor en clausa la milhor · p(er) q(ue) del tot ma gaszainhat miei huell ·

35     ente(n)c en car mo(n) cors mai que nonsuell ·

36     ---    

37     § Mesura essens ques razitz de totz bes · ioue(n)s ebeutatz conoissensa esaber · pauset enliei

38     dieus can la nostrames · euolc q(ue) fos p(er)so car sap ualer · sa ualensa pus ualens de ualor ·

39     esonransa pus onrada donor · nom cre p(er) quieu de lieis nom luein nim tuell · cautrab

40     tans bes siuesta ni despuell

41     § Quels gais semblans plazens els ditz cortes · el dous esgart biaisat el plazer · cab mezura

42     ditz efaitz can luocses · la fan atotz blandir ecar tener · com no(n) laues q(ue) no(n) digua

43     lauzor · ca mi mezeis fa(n) doblar madolor · can lur aug dir co(m) parla ni acuell · eplatz

44     men mais los mals on mai men duell ·

45     § anc no(n) gugiei mai qua uenir pogues · anul home niges no(n) sembla uer · q(ue) sa dolors

46     labelis nil plagues · mai ami platz on plus mi fai doler · car lo mieus mals es de fin ai

47     mador · p(er) ques un pauc atempratz ab doussor · pero souen delagremas en muell ·

48     mo(n) uis car non laus dir lo ben quel uuelh ·

72v

01     § a mi eis lo pus bel prec quem pes · efas co(m) si liei pregaua parer · pueis ab cor fag

02     can nai mo(n) co(n)seill pres · uenc denan liey quel cug dir mon uoler · ecan la uei no(n)

03     sai sis p(er)amor · op(er) tremor o p(er) sa gran ricor · tornses parlar mutz enom per

04     orguell · quellam mostre ans mes dumil escuell ·

05     ---    

06     § Seinh(n)en Guillem mal espina lonor · auet de tots bos aips edamor · don uos espres

07     miels can guis de natuell · car es ualens edamoros escuell

08     ---    

UcBrun 450.6 (f 215)         

09     uc brune(n)c de rodes

10     ---     

11     § lan can son li rozier uermeilh · mes bel ca(n) aug dels auzelos · refrinis elais uoutas

12     essos · q(ue) dun uers fai meapareilh · qual res mo(n) cor no(n) bargainha ·

13     ---    

14     <...> si tot no(n) so(n) miei cabelh · de gai sembla(n)t ni dorgoilhos · mais ual fra(n)x efis eioios ·

15     <...> fals ni trix dauol trepelh · car adreitament gazainha · cel ca ioy de bona mia ·

16     <...>quier ab lial paria · q(ue) luns delautre nos plainha ·

17     ---     

18     <...>s bona do(m)na no(n) querelh · si ten son amic enueios · cab bel semblans et ab pauc dos ·

19     <...> pot tener ioyos darteilh · esi el quier mai q(ue) no(n) tainha · ilhe renda de laguia · al

20     <...>bre deman fadia · p(er) que sos fins pres no(n) frainha ·

21     ---     

22     <...>s daiso nom merauilh · si duy deslials amoros · failh on p(er) fadas em prezos · can dr

23     <...> (et) leis fail deco(n)seilh · car greu pot falsa mesclainha · lo(n)c temps tener dreita uia ·

24     <...>a(m)bas las partz gualia · lenianz emet en lafainha ·

25     ---    

26     <...> pogues uezer enespeilh · tam ben sos aips con sa faisos · aquel mirail fora trop

27     bos · quels maluais uiron qui sont elh · q(ue) tal se pimpa esa plainha · cui maluestatz

28     <...>obrelia · caquel mirailh lo faria · plazent debella compainha

29     ---    

30     Mai ta(n)t nom reisset ni mesuelh · ni dic ab braus motz fra(n)x respos · q(ue) sia so quieu uol

31     gra fos · quels rics de qui son li denteilh · tenon lo pueg ela plainha · equi ues lor si

32     desuia · mostro(n) bro(n)x efellonia · cais co(m) do(n) no(n) lur complainha ·

33     ---     

ArnDan 29.17 (f 216)         

34     arnaut daniel

35     ---    

36     sim fos amors de ioi donar tan larga · co(m) ieu soi liei dauer cor fin efra(n)c · ia demo

37     s ior(n)s nom calgra far embarc · quieu am ta(n)t aut quespers mi puei emplo(m)ba · eca(n)

38     malbir co(m) soi de pretz al som · mot mena(m) mais car anc lauziei uoler · queras sai

39     ieu q(ue) mos cors emos sens · me fara(n) far mon grat rica (con)questa

40     ---    

41     § per sim fauc lonc esper nomen barga · quen tan ric luoc mi soi mes emesta(n)c ·

42     do(n) li bel dig mi te(n)ran de ioi larc · esegrai ta(n)t co(m) mi port alato(m)ba · quieu non soy

43     ies cel q(ue) lais aur per plom · epus en liei no(n) tainh com ren esmer · tan li serai fis

44     e obediens · tro desamor sil platz baizan mi ue(n)sta

45     § sagra(n)s ualors esotz pretz mi descarga · dels grieus sospirs do(n) mi dolon li flanc ·

46     car empatz pre(n)c lafan elsofri el parc · pueis de beutatz son las autras emco(m)

47     ba · q(ue) la genser par quaia pres un tom · pus bas de liei qui laue esouer · car totz

48     bo(n)s aips ioi eiouens esens · reinhon en liei qus no(n) nes mens nin resta ·

75r

Peirol 366.19 (f 217)    

01     § pero sim fon dousa ebona · ma domnal comensamen · mai ar nom ma

02     cuelh nim sona · plus q(ue) fai alautra gen · car sap quieu lam finamen · ai

03     tan mal mo guizerdona · amors fara failhimen · saq(ue)st t<...>t no(n) li perdon<...>

04     § De tota ioiam deloinha · ma domne no lis honors · cab q<...>l q(ue) plazent messonia ·

05     mi pog<...> far gent socors · et aisso non es mais follors · de tal atende(n)sa lonia · do(n)

06     ai fas ta(n)tas clamors · canta nai ieu euergoinha ·

07     § partirai men ieu do(n)x no(n) ia · que sos pres esaualors · mo defen emo <...>aloni<...> · <...>

08     ieu cug amar alhors · p(er) lo cors mintra samors · si co(m) fai laiga enlespoinha

09     tos tems mi plairal dolors · aita(n)t ca(n) iam dur nim poinha ·

10     § <...> uuelh camor massailha · nueg eior(n) mati(n) eser · co(n)tra la sua batalha ·

11     <...>o(n) uuelh ia r<...>paus auer · tals es cilh e quem ten empoder · p(er) q(ue) mos cors si

12     <...>alha · quel mo(n) no(n) anulh plazer · quel mieu maltraire y uailha ·

13     § lauzenia ni deuinailha · denoyos no(m) cal temer · sol pe(n)sar de lieis no(m) failha ·

14     res no(n) men pot dan tener · quel co(n)sirs do(n)t ieu malezer · mi pais mie<...>

15     s cautra uitalh<...> · de cu(n) quieu non ai en poder · ia mos cors nosa <...>alha ·

16     § ca(n)son atotz en digatz lo ver · q(ue) mo(n) chan no(n) agra failla · sin uolgues de ioi

17     ualer · ma do(m)na qui iois uailla

18     ---    

Anon 461.18 (f 218)         

19     § amors es un amoros pe(n)samen · plen de temor suau alcome(n)sar ·

20     Em<...> dels hueills euai sal cor fermar · lanueg el ior(n) p(er) esvagim<...>

21     <...> uas sum aymant que es damor ferit · cor me(n)t <...>lhant

22     <...> son espetit · efai de dos cors un ses partida · dun ferm uoler

23     <...>azer duna uida

24     ---    

BtCarb 82.88 (f 219)         

25     <...>ota do(m)na q(ue) aya cor damar · el plai defar amic certanamen ·

26     deu mais uoler q(ue) lamic p(er) .i. cen · lai en pregue q(ue) si lan fay pre

27     guar · car nulha res no(n) es serta sia · quo sapchan tres p(er) que dona

28     deuria · uoler amic que lenpregues enans · no(n) fai aquel que fay

29     p(re)guar mil tans