Rialto    IdT

156.11

 

 

 

Falquet de Romans

 

 

 

 

 

 

Quan cug chantar eu planc e plor

 

 

per ço que vey esdevenir,

 

 

q’a per pauc no muer de dolor

 

 

quan en mon cor pens e cossir

5

 

la perd’e·l gran dampnatge

 

 

q’a pres cortezia e solatz;

 

 

que si de servir vos mesclatz

 

 

ni·us donatz alegratge,

 

 

totz diran vos etz fols proatz

10

 

si de tot ioi no vos layssatz.

 

 

 

 

 

Tornatz es en pauc de valor

 

 

lo segle, qi·l ver en vol dir;

 

 

e·l clergue son ia li peior,

 

 

qe degran los bes mantenir

15

 

et an aital uzatge

 

 

que mais amon guerra que patz,

 

 

tan lur play maleza e peccatz;

 

 

per qu’al premier passatge

 

 

m’en volria esser passatz

20

 

qe·l mais de quan vey mi desplatz.

 

 

 

 

 

E son ves els mezeys trachor

 

 

li ric malvat, per que·ls azir,

 

 

qu’il an huelhs e non an lugor

 

 

ny·n re sabon avenir

25

 

que sia d’agradatge:

 

 

qu’ayssi·ls eysorba cobeitatz,

 

 

enjans, feunia e malvestatz

 

 

que perdut an paratge,

 

 

e per aisso pert sas clardatz

30

 

pretz e valor e lialtatz.

 

 

 

 

 

Be volgra aguessem un senhor

 

 

ab tan de poder e d’albir

 

 

qu’als avols tolgues la ricor

 

 

e no·ls laisse terra tenir,

35

 

e dones l’eretatge

 

 

a tal que fos pros e prezatz,

 

 

qu’aissi fo·l segle comensatz:

 

 

e no·y guardes linhatge;

 

 

e mudes hom los ricx malvatz,

40

 

si cum fan Lombart poestatz.

 

 

 

 

 

E prec al bon emperador

 

 

que s’es crozatz per Dieu servir,

 

 

que mov’ab forss’e ab vigor

 

 

ves la terr’on Dieus volc murir

45

 

e mes son cors en gatge

 

 

per nos, e·n fo en crotz levatz

 

 

et es tot hom desesperatz

 

 

qi no i a ferm corage

 

 

qi ve com el fo clavellaz

50

 

per nos e batutz e nafratz.

 

 

 

 

 

Tuit deuriam aver paor

 

 

qar mielç no li sabem grazir

 

 

so qu’el sofri per nostr’amor,

 

 

qu’el receup mort per mort aucir,

55

 

tan volc nostr’homenage;

 

 

per que fo de bon’ora naz

 

 

toz hom qe·l servira crosatz

 

 

ni fara·l sieu viatge,

 

 

q’anc puois qu’el fo deseretatz

60

 

non ac honor crestiandatz.

 

 

 

 

 

Emperaire, si be·us pessatz

 

 

cum fay Dieus vostras voluntatz

 

 

e l’avetz fin coratge,

 

 

hom dira vos etz coronatz

65

 

de pretz sobre totz e renhatz.

 

 

 

 

 

Serventes, Moncenis passatz,

 

 

es a n’Oth del Carret digatz

 

 

q’ie·us tramet per message

 

 

qez an lai on Iesus fo naz,

70

 

puois er son bon pretz coronatz.

 

 

I. 1 cug] cuit Tc; plor] plur T    2 per ço que] daisso que C, de so que R; que] cieu T    3 q’a] qe M, car T    5 perd’e·l gran] gran perdel M; e·l] ele T    7 que] car Tc; si] se Tc; servir] chantar M; vos] no T    8 ni·us] nieus R, ni vos T    9 totz] il Tc, tug R, hom M; diran] dira M; vos etz fols] qe folls iest M; vos] ce vos T, qeus c; proatz] auratz (aurasz R) CR    10 Tot] totz CM; joy] om. T, iois M

II. 11 en] e T    12 lo] le M; segle] segleç c, segles M; qi·l] qi CR    13 e·l] qel M; clergue] clerc T    14 qe] qi c; los bes] lo ben T, lo mon M; mantenir] enantir T, mantener (con ultima e espunta e i soprascritta) C    15 an] on T, am R; aital] un tal Tc, tal R    16 amon] aman Tc; guerra que patz] gera ce pais T; guerra] guerras c    17 lur] lor c; play maleza] platç et maleza T; play] platç (plaiç c) Tc, platz R, plaz M; maleza e] malze R    18 qu’al] om. c, lo T, quel CR    19 volria] voria T, volgra ieu M    20 que·l] ql C (q con trattino soprascritto); mais] mai CRM; mi] me Tc

III. 21 e son ves els mezeis] entrells mezeises son M; els] eus T, lor c; trachor] traitdor T    22 li ric malvatz] lo mais dels rics Tc; li] le c; malvat] malvatz CMTc; que·ls] cieu T; azir] nazir CR, izir M, air c    23-25 qe nueg ni iorn non han legor / qe sapchon en ren avenir / qe lur torn a barnage M    23 qu’il] qeigll T, quels CR; an] ant c; huelhs] uogill T; e] on c; an] a c; lugor] lusor T    24 ni·n] quen Tc, ni en R; re] res C    26 eysorba] asorba T; qu’aissi·ls] tan los M    27 enjans, feunia] et fina T; feunia e] et fina c, e dola M, feunie R    28 que perdut an] per quan perdut M; perdut] destrutz Tc    29 e per aisso] ezen aissi M; aisso] aicels T, aqels c    30 valors] valor T; lialtatz] leutatz M, liautatç T

IV. 31 aguessem] accem (acsem R) CR, agessen c, qel fos Q, que fos Sg, fossem M; un] dun M, um P; senhor] seguire Q    32 ab tan] aitan Q, aib aitan T, quaghes Sg; de … d’] om. Sg    33 qu’als] qual c; avols] auls T, malvais Sg, mavaz Q; tolgues] toles Q    34 e fezes l’als pros departir M; e no·ls] ni no lur T; no·ls] noil Qc, noi PSg; terra] terras Sg    35 l’e.] de leretatge Sg    36 entre los valentz e·ls prezatz M; tal] tals Sg    37 fo·l] fo el c, fol g Q, fo lo TSg; segle] sigle C, segles Mc; comensatz] comencat c    38 no·y] non Sg, noill Q; linhatge] linage c parage T, lignagne Q    39-40 mas aisi camies lo rich / com fan lombartz lor poestatz Sg    39 hom] totz M; los] lo P; ricx] ric T    40 ansi com peior abaz T; si cum] com Q, con M; fan] fai Pc; Lombart poestatz] prior et abaz Pc; Lombart] lobart Q, lombartz C; poestatz] las poestatz M, lor poestaz Q

V. 41 e] ar MTc; al bon emperador] al bon rey emperador R; bon] nostr M; emperador] eperador T    42 que s’es] per que si M; que] qi c; crozatz] croçe M; Dieu] diu T    43 que mov’ab] esmovab M; que] quel T; mov’ab] mueva ab c; mov’] muova T; ab … ab] am … am T; fors’e] forssae C; forsa] forta T; e ab] esa M    44 ves] ven sor T, vas M; terr’on] terra on c; volc] venc (volc soprascritto) Tc, volg M    45 son] sun T; cors] cor Tc    46 per nos] e per nos R    47-50 e per nos batutz e nafratz / don fam gran vilanatge / quar per nos son tan sufertatz / los turcx fals e desnofezatz C    47-49 om. R    47 et es tot hom] e totz homs es M; et es] ers T; tot] tutç T    49 el] om. T; clavellaz] claudatz T, marturiatz M

VI-VII. 51-70 om. R

VI. 51-60 om. C    51 deuriam] deurian Tc; paor] paura T    52 sabem] sabon c    53 sofri] sofre c    55 tan] can T    56 qe] om. T    59 q’anc] can T

VII. 61 si be·us] se ben vos T    62 cum fai Dieus] com dieu faic T, cum deus fai c; vostras] vostra c, vostras vostras C    63-65 mout li auretz (lauretz c) bon coratge / c’il (qel c) vol, et es ver (vers c) so sapciatz / que vos cobrez sas heritatz Tc    66-70 om. C    67 a n’Oth] aenoth T    68 q’ieu·s] qieu vos Tc; tramet] tramettet c    69 qez an] qels an T    70 bon] bons c

 

Nota al testo

La tradizione manoscritta è priva di loci critici che certifichino l’esistenza di un archetipo; per contro errori ed omissioni disegnano l’esistenza di tre famiglie: x, composta da Tc (vv. 63-65, v. 68, ipermetria); o, da CRM (om. vv. 51-60); z, da PQSg (om. strofe I-III, V-VIII).

Tra questi raggruppamenti sono individuabili linee di contaminazione ed è ipotizzabile l’esistenza di una fonte comune, estranea agli antigrafi già individuati. La contaminazione e la fonte comune riguardano in particolare Tc e P. La lettura erronea al v. 40 di Pc, che non può essere poligenetica, e di T, che legge male dall’antigrafo, presuppone per questi testimoni una fonte comune h da cui essi hanno potuto trarre la lezione (che P non la possa aver ricevuto dall’antigrafo z lo prova la lezione di Q).

Presumibilmente, inoltre, il copista di c ha avuto modo di correggere il proprio testo su un esemplare affine alla famiglia CRM (o comunque estraneo a x), credibilmente individuabile nella stessa fonte h, come si deduce dalla doppia lezione trasmessaci al v. 44.

Una posizione intermedia tra P e Q viene poi ad assumere Sg, che con il secondo condivide non poche lezioni erronee (cf. vv. 31) o varianti banalizzanti (vv. 32, 33). In questo senso appare decisivo il comportamento dei codici di fronte ai vv. 39-40: PTc conservano una variante chiaramente deteriore, banale nella sua quotidianità; mentre gli altri codici ci trasmettono un paragone (con il sistema di governo dei comuni italiani) che è palesemente migliore. Qui il ramo della tradizione cui presumibilmente hanno attinto PTc non era diverso da quello cui risalgono QSg, ma ad essi è giunta forse per contaminazione la lezione esatta. Grafia di C.

 

 

Testo: Gerardo Larghi 2022, Rialto 28.i.2022.


Mss.: C 229r (Falq(ue)t de roth/mas.), M 237v (S(eruentes) en figera), P 62r (anonimo, vv. 31-40), Q 50v (anonimo, vv. 31-40), R 52v (Falq(ue)t de rotma(n)s), Sg 95r (anonimo, vv. 31-40), T 183v (Folcet deroman), c 18r (Folchet de roman).

Edizioni critiche: Carl August Friedrich Mahn, Die Werke des Troubadours in provenzalischer Sprache, Berlin 1846-1853, 4 voll., III, p. 106; Emil Levy, Guilhem Figueira, ein provenzalischer Troubadour, Berlin 1880, p. 70; Rudolph Zenker, Die Gedichte des Folquet von Romans, Halle 1896, p. 57; Adolf Kolsen, Zwei provenzalische Sirventese nebst einer Anzahl Einzelslrophen, Halle 1919, p. 14 (solo la str. IV); Vincenzo de Bartholomaeis, Poesie Provenzali Storiche relative all’Italia, Roma 1931, 2 voll, II, p. 86; Raymond Arveiller, Gérard Gouiran, L’oeuvre poétique de Falquet de Romans, Troubadour, Aix-en-Provence 1987, p. 59; Gerardo Larghi, Rialto 18.xii.2009.

Altre edizioni: François Juste Marie Raynouard, Choix des poésies originales des troubadours, 6 voll., Paris 1816-1821, vol. IV, p. 128 (coblas I, V, VII, VIII); Linda Paterson, Rialto 16.ix.2013 (testo Arveiller et Gouiran).

Metrica: a8 b8 a8 b8 c6’ d8 d8 c6’ d8 d8 (Frank 424:4). Sirventese formato da sei coblas unissonans di dieci versi ordinati in una quartina di ottonari a rima alternata e due terzine formate da un senario femminile e due ottonari maschili, e concluso da due tornadas di 5 versi. Rime: -or, -ir, -atge, -atz. Il sirventese riprende uno schema piuttosto diffuso, ripetendone, come del resto tutte le altre imitazioni, perfino le rime: il probabile capostipite è la canzone di Guiraut de Bornelh, No posc sofrir qu’a la dolor (BdT 242.51).

Ordine delle strofe:

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
C II III IV I V -- VI --
R II III IV I

vv. 41-46, 50

-- -- --
Tc I II III IV V VI VII VIII
M I II III IV V -- -- --
PQSg -- -- -- I -- -- -- --

 

Nota: Canzone-sirventese nella quale dopo una riflessione sul pretz, l’imperatore Federico II viene invitato a partire per la Terra Santa e a liberarla (si vedano le Circostanze storiche).

[GL]


BdT    Falquet de Romans    IdT

Traduzione e note    Circostanze storiche