Apparato delle varianti sostanziali e formali

 

 

 

 

 

I.

1 no m’] non DVGKb; alegra] alegran V, agrada U; chans] chan GR     2 auzels] auzel Ca, ausel IKUQ; fel cor] cor fel Q     3 ni] donc C, e IK; que·m] que NR, qe U, che G, qeu a     4 ni·m] ni CNGRA; perdes] trobes G, mos ditz me perdes R    5 in E si legge solo mos per guasto meccanico; mos ditz] om. R, bos moz G, bos motz a, mos motz Pb, mos moz D; quar] que D, qe U; perdria] perdiria G     6 s’ieu] si C, s’iu P     7 in E solo q per guasto meccanico; que·m] que I     8 in E solo precx ni m per guasto meccanico; ab] ves DPAb, a GaUQ; midons] midon Q     9 E manca per gusto meccanico; que] car NGaR, qar Q, cai I, cas K, mas V, qamor U; no·s] non NaU, nois A; tanh ges] taingnes I, taing bes U, in K prima di  tain: tr espunto    10 in E solo sia per mi per guasto meccanico, qil sia qiriz G; que] queu A, ja b; per me ylh sia] ill sia per mi Db, per mil sia VU, l sia per mi N, l sia per me Q, per milh sia R, il sia per mi P, sia per mi A, per nul sia I, per mill sia K; queritz] quesiz D, quesitz IK, qeisiç Q    11 in E solo illitz per guasto meccanico; perdos] perdon NQ, per mi perdons G, perdo R; tan] frans R

 

1 chanz DQ, chanç N, chantz a, cans IK; criz DKU, criç NGQ    2 auçels D, aucels N, ausels GP     3 non DNaAUQ; cantes IK     5 diç NQ, diz U, digz A; car VNGaRAIKb, qar PQ; ben VNPAIKUQb     6 eu DVGaIKQ; dezia Vb, disia NIK, desia G, diçia UQ     7 qe·m DGaAKUQ; valges D, valghes G     8 midonz DGPA; prex N, precx ERPb; merses b     9 taing DGNaAU, tainh V, tang Q, tain K; ies A     10 qe aPU; me il a; queriç N, qiriz G, qeritz Pa, qeriz U    11 perdons IKU; tant P; soi DaPb, so V, son R; failliz D, failhitz V, faliç N, falliz G, faillitz aPAIKb, falhitz R, failiz U, failliç Q

 

II.

12 in E solo donx per qu per guasto meccanico; per qu’er] per qe er G, per qes U, com er Q     13 in E solo tanh quem p per guasto meccanico; pus] si C, mais G, mas a; no·s] nol CNQ, non aU, nom P, nois A; tainh] platz C, plaç N, plac Q; perdones] perdonetz R    14 in E solo pregues per guasto meccanico; per que] a deo D, ai dieu N, a dieu PA; per so] per tal IKU; que·l] qes N, iel R; pregues] vengues N    15 in E solo q per guasto meccanico, om. N; que·s] qeis A     16 in E solo mavenc d per guasto meccanico; anc m’avenc] anc manen N, anc nom avenc G, ayma un R, anc mavenc un P    17 E manca per guasto meccanico     18 E manca per guasto meccanico; ni no] no ni P     19 in E solo preguars d per guasto meccanico; pregars] prezar G, preiartz a; plagues] calgues C    20 in E solo tolgues per guasto meccanico; que·m] quen NI, qeu a; tolgues] colgues C, dises G, disses a     21 in E solo lei per guasto meccanico; leis on V, so dun dei esser auniz G, so don dei esser aunitz a; don tanh qu’ieu] don taing que D, don taing quen N, don tanh que RP, don tain que IK, daitan qem U; si’aunitz] sia auniç NQ, sia aunitz RAIK, si auzitz P, sia auniz U    22 om. V, in E solo li ai mal per guasto meccanico; l’ai mal] li ai mal DEP, mal li es G, mal li a, mal ay R, mal lai I, mal llai K, mal ai U; sos dos] soi donc a; grazitz] granz isiz U

 

12 donc DQN, donx E, doncx PR; q’ PAKa; chanz DGU, chanç N, chantz a; auziz D, auçiç NQ, auçitz G, ausitz IK, ausiz U     13 pos DNPUQ, puois AK, pois I; taing DGaAU, tanh EPR, tain IK; qe GaPAKUQ     14 qe GaKUQ; cho D, zo V, ço NGQ; que·ill D, qe·l GQ, qe·il AKU, qe·ilh P, que·il I; preies DVQ, preges G     15 qe GPQUK; vengues VRP     16 mi DVNGaRPAUQ; car DVNGaRAIKQ, qar P; aven CQ, anench V     17 qe GaPQUK; bauçia D, bausia NIKQ, bauszia P     18 no DVGaRAIKQ     19 preiars DNPAIK, pregar C, preyar V, preguars E, preiar RQ, preghar U; altra DGa; plages DVQ, plaghes U     20 tant PAQ; qe PAKUQ; tolges U     21 lei DEU, leis VNIKQ, leys R, lieis P, liei A; taing q’ieu A, tang q’eu Q; auniz D     22 car DGNaRAIKQ, qar PU; donç N, dons PAIK; graziz D, graçiç N, graçiz G, grasitz IK, grasiç Q

 

III.

23 e car] q’una C, car Q; un’] falsa C, una  VEIKUQ, huna P     24 on] o G; beutatz] om. E per guasto meccanico, beutatatz con il primo ta espunto P; mala] mal anc  V; nasques] nasquets R     25 in E solo me fes per guasto meccanico; me fetz] m’a fas C, m’a faig N, m’a fait G; taing] tan C VNGaRU, tant Q      27 silh] cel Ga V; nien] om. E, ren non N, non re Q      28 mes] om. E per guasto meccanico; en] i P     29 bes] bens IK    30 in R solo sel agues; qui] s’om  VIKUQ, se G; totz] tot U; selhs] morç N     31 in E solo mortz ni per guasto meccanico, cels can mespres N; mortz] mort RQ; qu’an] men D, qant A, qa U; mespres] meinspres  V, me pres R, mos pres U     32 in E solo dels ni guitz per guasto meccanico; que] e CVAR, ca un D, qen U; no·i] non DAQ; fos] sos a; capdels] captenhs C; e] ni DNGaEPAQ; guitz] gitz I, giz K, giç Q      33 in E solo merces...delitz per guasto meccanico; merces] moetz N, perdos R; maynhs] trop DP, trops A, tug  V, totz R, que re N, qes G, quegs a, qex Q; n’agr’om] foram  V, fora NGaRQ, nagui om I, nagra om K; delitz] telitz a

 

23 quar E, qar PU; enganairiz D, enganairitz  VRA, enganariç N, enganariz GK, enianairitz a, enganaritz I, eniannairiz U, eniannariç Q     24 beltaz DG, beutatç N, beutas a, beutaz KU, beutaç Q; nasqes GaPUQ      25 fez DK, fes ERPaUQ; faillir DVNaAIKUQ, fallir G, falhir R, failhir P; tanh P, tain IK; c’ DVNaRIKQ      26 me DVNERIK    27 cil DNIKQ, sill E, sil R, cill A, çil U; qi GaUQ, qe PK; neien D, nient RA     29 toz DGPKU, toç NQ     30 qi a; toz DGPK, toç NQ; cels DVaEAIKUQ, ces G, sels P     31 morz DKU, mors G; c’  VRPQ, q’ GaK     32 qe GaPQ; no·y  VR; cabdels D, capdelz G, chapdels a; guiz DGU, guiç N     33 merçes U; mains IK, manz U; deliz DGKU, deliç NQ

 

IV.

34 mas tot] e donc D, e donx E, e doncs A, doncx P, toç N, e tus U, doncx tot R; serai] eras U; tan] aitant P; arditz] arzitz P     36 l’irai] l’anes A; preyar] querrer D, querre EP, qerre A    37 que·m] qen K    38 que·m] qi G     39 be·m] iam VIK, io G, ia a; plairia] volria Ga    40 m’aucizes] m’aucies es D, mazizes R, mauziçes U     41 mas] ous D; qu’ilh] qu’elh C, qe il a    42 re] res VR, tant A; qu’ieu] quim D, quem EA,qem PU, qeil G; volgues] plagues DEPAU     43 qu’er] qe GU, que R, quel a, car Q; sieus] sieu VNaRU, seu GQ; chauzitz] chauzit R    44 qu’ieu mueir’o viva] que vol queu viva D, que vol quieu viva E, qe vol qieu viva P, que vol queu via I, qe vol queu viva K, qe voli qeu viva U, qeu viuria tos G, qieu viva tostens a,quen muris on va R, que muoira o viva A, qeu moira o viva Q; mueir’] muir V, mor N; marritz] smariz G, auniz a

 

34 seray VR, cerai E; tant VaEAIKU; ardiz DGaU , ardiç NQ      35 q’ GaU ; omils DEAIKU, umilç N, umilz a; mans VGAIKQ; ioingtas D, iuntas VGR, iointas NA, iontas IKUa, ionhtas E, ionhas P, ionças Q; confes DGaEPAIKUQ     36 lh’irai a; preiar VNGRUQ, pregar IKa; ses A    37 qe GaPA     38 do VP, dom D; qe PAaKUQ; perdon DNGaRAIKUQ; ho EP; ausia ERIK, aussia P    39 playeia R    40 aucies VGa, aucises NAQ, ausizes E, aussizes P, ausies I, ausises K     41 eu DVGaIKUQ, yeu R, hieu P; non VNaPAIKUQ; qu’il DVNAIK, q’il GUQ, qu’ill E, q’ilh P; feçes DN, feses VQ      42 ren DNGIKUQ; qu’eu VI, q’eu KaQ      43 anz DGaAIK, anç NU, ainç Q; seus DIK; causiz D, chausitz VA, chausiç NQ, causiç G, cauzitz E, causitz I, causiz K, chausiz U     44 marriz DU, mariç N, marriç Q, maritz I, mariz K

 

V.

45 no] nom DERP; partitz] pertitz V, ardiz a     47 qu’ieu] om. Q, que VI, qe K, ben N; no sofris] vol sofrir N, no sofreis a, no suffis I, no sufis K, nol sofris Q; e celes] e sebes R, lenseinhes V, menseignes N, qil mensegnes Q, noi tornes DEPA     48 e dictes C; si·m] sil DA, sill E, silh P, si U, el V, eil IK, em NQ      49 so] sos DEPAIK; sen] senz D, senç N, sens EPAK    50 com] be CRN, ben GUQ, gent V; m’auria] aucia a      51 sobrepres] sobre E     52 si·l] om. C; seus] sos C, seu VRQ, sieu EP; humil cors] belhs cors guays e C, humil cors VERP, humiliç cors G, cors gentils a, cors humils A, omils cors IK, gai Q      53 francs] franc VPKQ, gais a; ben] e ben Ga, gent VR, gen N, e gent U; apres] cortes V     54 de ioy] et de sen V, de sen R, on es iois IK, de prez U; e d’amor] e de prez D, de preç N, e prez K, e pretz I, e de pretz ERPAV, e de sen U; noiritz] complitz VEPAIK, compliz DU, garnitz R, noriç N     55 m’era] sim fos C, mi fos G; del] om. V, de DNaERPAIKUQ; perdon] aura (cancellato e con la prima a erasa) de perdon G, perdons U; aizitz] auçiç N, ayritz R, asitz K, ai essiz U

 

45 non NaAUQ; soi DVERPK, son NaUQ; tant PA; partiz DGKU, partiç NQ      46 ioi DNGaEPAIKUQ; tant NA     47 qu’eu DE, q’eu Ga, q’ieu PAU; non sufris U; çeles G, seles U      48 se·m G; monstres P     49 son GaUQ; cortesia DVNAIKQ      50 cum DA     52 se·l GaPIKQ; sieus NAU      53 francx NR, franx E    54 ioi DNGaEPAQ; noiriç Q     55 aiziz D, aisitz I, aisiz G, aisiç Q

 

VI.

56-66 om. UQ      56 in  E solo mas ab per guasto meccanico; qu’ab aitan] mas ab tan DN, mas ab tant A, mas ab aitan P, mas axi V, e tengram G, qu’enaisi R, e fora ab aitan IK; for’ieu] om. IK, ben per G; gueritz] geritz I, geriz K     57 in E solo sumilies per guasto meccanico; s’elha] si ella G; s’umilies] si humilies P, s’omolies IK     58 qu’en] que DNA, qe EPa, quem V, qem K; veniamen] solamen DEPA, sollamen N; n’entendes] non tendes D, m’entendes VNEPAIK, s’entendes G, n’atendes a     59 in E solo apres per guasto meccanico; apres] ades a    60 vis] vei G; quo] sen A; dans] solo d per guasto meccanico E, dan A; me] si N, se A; castia] ch per guasto meccanico E    61 in E solo zia per guasto meccanico; plazia] playa V, plairia a     63 e] om. GN; anc] an V; fi] li fi C; re] om. C, res VR; pes] om. E per guasto meccanico     64 es mai si pres IK    65 qu’en] c’ab DNEA, c’ap P, qe a, que RI; lieys] lai a, lei DNG; ai] es a; manhs] mos V; bes] om. per guasto meccanico E     66 e per assay son traitz V, e per ayso soi traytz R; sai] chai D; soi] sa D; trahitz] om. per guasto meccanico E

 

56 eu DVa; garisz D, geritz V, gueriç N, gariz G, garitz aA      57 ela DVaR, ella NGPA, cella IK; tant NaPA; omilies AD, umelies VG    58 q’en G; vengamen VIK, venguamen R     59 puois D, puix V, pois GaA, pus R, puis IK     60 cum D, co VN, com GaERPK, con I; danz DGa, danç N; chastia VGaRPA     61 si·l DVNGaERPA, q’ K; aixi V, aisi EAIK, aici R     63 car DVaRAIK, qar P; fis GEPA, fiç N; ren NGPAIK; qui·l D, que·l VNR, qe·il GaAK, que·ill E, qe·ilh P, que·il I      64 tan DNGaERP, tant A    65 q’en K; leis VEIK, lieis PA; hai D, ay VR; maingz D, mainç N, mant G, maintz a, mains EPIKA, mans R; compliz DK, complitç N, conpliç G     66 perduz DK, perduç NG; soi NaEP, sui A; traiz DGK, traiç N, traitz Ia

 

VII.

67-70 om. CDVNGaUQ      67 al] mon EP (R lettura incerta); cui] qui IK; Peitieus] poder EP     68 man] prec ERP     69 dumio que (qes K) per me ausitz (ausiz K) IK, un no ques per me auzitz E, an non qes per me auzit P; s’es] ci es R; us nons] uno R     70 val cent hocs] val mil ocx (hoc R) ERP, nuls ocs val I, mil ocs val K

 

67 senhor EP, cenhor R, seingnor IK; piteus IK     68 qe P; no·ill EI, no·l R     70 qe PK

 

 

 

 

Collazione di sostanza con Mouzat 1965:

 

4 ni·m] ni     8 ab] vas     10 que per me ylh sia] qe·il sia per mi      14 per que] ai Dieu      30 qui] s’om     32 que] e     33 maynhs n’agr’om] totz fora     34 mas tot] e doncs      42 re] tant       47 no sofris e celes] enquera no·i tornes      48 si·m] s’il      52 humils cors] cors humils      54 d’amor noiritz] de pretz complitz      56 qu’ab aitan] mas ab tant      58 qe solamen m’entendes        62 c’aisies     65 qu’en] c’ab