Rialto

194.19

 

Gui d’Uisel

 

 

 

 

 

   

I.

   

Si be·m partetz, mala dompna, de vos,

   

non es razos q’ieu me parta de chan

   

ni de solatz, car faria semblan

4  

que fos iratz de so don sui joios.

   

Ben fui iratz, mas eras m’en repen,

   

car apres ai del vostr’enseignamen

   

cum puosca leu camjar ma voluntat,

8  

per q’eras chan de so don ai plorat.               

   

 

   

II.

   

Plorat n’ai ieu e·l majer ochaizos

   

ven mi de tal que no·is n’ira chantan,

   

c’a mi non es, sitot s’en vai gaban,

12  

onta ni dans, ni lieis honors ni pros.

   

Si be·m camjet per lui nesciamen,

   

lui camjara ben leu plus follamen,

   

per q’ieu no·il sai d’aqest camje mal grat,

16  

qu’ill camjara tro aja·l cor camjat.

   

 

   

III.

   

Mala dompna, ja non cujei que fos

   

que, si·us perdes, no m’o tengues a dan;

   

que l’acuillirs, don vos sabiatz tan,

20  

e·l gens parlars e l’avinens respos

   

vos fazian sobre totas plazen;

   

mas era·us tol foldatz l’aculimen

   

e·l gen parlar vei tornar en barat,

24  

et en breu temps vos perdretz la beltat.

   

 

   

IV.

   

Mala dompna, faich m’avetz enojos

   

e mal dizen, don non agra talan,

   

q’ieu conosc ben c’a mal m’o tornaran

28  

e que meins n’er prezada ma chanssos;

   

mas ieu aurai volgut tant longamen

   

vostre voler, de tot enteiramen,

   

c’aissi m’era de cor en us tornat:

32  

no sai dir sen que vos fassatz foldat.

   

 

   

V.

   

Tant cum hom fai so que deu es hom pros

   

e tant leials cum se garda d’engan:

   

per mi·us o dic, que vos lauzav’antan,

36  

qand era·l digz vertadiers e·l faitz bos;

   

ges per aisso non devetz dir q’ieu men,

   

sitot eras non vos tenc per valen,

   

car qui laissa so q’a gen comenssat

40  

non a bon pretz per aco q’es passat.

   

 

   

VI.

   

Adreich fora, sitot non es razos,

   

que si dompna fezes ren malestan,

   

c’om la·n celes e·l ben traisses enan,

44  

mas jes eras non es aitals sazos!

   

Per qe·us devetz gardar de faillimen:

   

a vos o dic, de totas o enten,

   

que si faitz mal ja non sera celat,

48  

anz en vol hom plus dire de vertat.

   

 

   

VII.

   

Na Margarita, beutat e joven

   

avetz e pretz e cortesia e sen,

   

e s’ai trop dich de l’autra a lei d’irat,

52  

de vos ai dich trop meins de la vertat.

   

 

   

VIII.

   

Reis d’Aragon, dompnejan e meten

   

e conqueren, conqueretz pretz valen:

   

e tenetz o si cum es comenssat;

56  

si non o faitz, perdut auretz lo grat.

 

I. 1-8 mancano in αβ; 2-8 mancano in DcFa    1 Si] [S]J B, Se GQ; be·m] ben DcNPU; partetz] pa(r)tz Dc    2 es] e O; razos] raison PQU; me] mi GMOQRa2f, iam IK, manca a N, men U; parta] porta O; chan] chant R    3 car] que BDNPf, qeu GQa2; faria] farai G, seria O    4 que] Qieu BCGIJKLPR, Qen Qa2; de so] daquo CJ, daizo GOPQUa2f, de son I; don] qieu B, dom D; mas era men repen de ço don soic ioios N    5 fui] sui D; m’en] me Pa2; repen] pen P, repren f    6 apres ai] enp(re)s ai GPQa2, ay apres f; del] de IK, manca a O; vostr’enseignamen] uostre eseignamen DG, n(ost)re enseignamen O    7 puosca] puoscar B, pogues R, pusca U; leu] leo O; camjar] cagnar P, chançar Q; ma] de R    8 chan] çan DQ, chantz R; de so] da quo CJf, daizo GOQUa2, manca a P; don] no(n) f; plorat] ploratz OR

II. 9-16 mancano in DcFaPαβ    9 Plorat] Plorar O, [P]lorat R; n’ai] mai A; e·l] ela (con a cancellata in G) GQ, eilh J, e R, la a2; majer] maiors G, magers JM, meillor Q, maior U; ochaizos] ochaios AB, chasos Q, occaizo R    10 ven mi] men uen C, Venc mi GQRa2f, Mi uen IKLM, uec mi J, Ven me O; de tal] daital ADGNQa2; que] qui DLN, do(n) R; no·is n’ira] noys uira C, non ira GIKOQRU, non uira a2; chantan] camjan C, guaba(n) R    11 c’a mi] mas me (mi O) COU, que mi J; a mi q(ue)n chal R; sitot] setut GQ, se tot O, si be R; s’en] sim D, sin N, mi O, manca a U, se a2; vai] uau U; gaban] chantan R    12 dans] pros O, dan QUa2; ni] na GM, non U; lieis] lui ACDO; honors ni pros] honor ni pros COU, no(n) es lus pros f; cami no(n) es da(n)s ni a luy honors R    13 Si be·m] quar sim (si Ua2) CGMOQUa2f, si ma J, sim R; camjet] camies (corretto in camiet in G) GQ, camges IK, camiat J, cambiet R, comes a2; per lui] p(er) un GIJKQUa2f, p(er) lunh R; nesciamen] plus neciamen O, nesciament U, uesiamen a2    14 lui camjara] sis fara luy Cf, lui ca(m)gera DLN, Si farez lui G, Il camiara IK, Si ferai hui O, E si faireç Q, sim faray yeu R, Ben caniera U; ben leu] en breu IK, plus leu Q, lui U; si fares ben ler plus tost follamen a2    15 q’ieu] q(ue) DN; no·il] no(n) IK, noj LQa2, nous U; sai] sen R, te U; d’aqest] daq(ue)l R; camje] camia G, cangi O, cambi Rf, qame a2; grat] gratz R    16 qu’ill camjara] tan camjara CMOf, Q(ui)l ca(m)gera DL, Car caniarez GQa2, Tant camiares IK, Quill can gra N, q(ui)em camiarai R, Qe an caniarez U; aja·l] caura ABLN, caltra D, caiaz GUa2, caurez IK, cançaç Q, caial R, caya f; cor] tot ABNUa2f, cors CJM, totz L, toç Q; camjat] camiatz R

III. 17-24 mancano in DcFaPfαβ    17 ja] anc CJMO, ieu U; [A]nc no(n) cugey mala dona q(ue) fos R    18 si·us] sious BR, sios DN, seus GQa2, sieus IK, seu O, siuus U; m’o] men U; a] manca a I    19-24 corrispondono in R ai vv. 27-32    19 que] mas CJOU, Ca GQ, qar M; l’acuillirs] laculhir CJM, lacuillir Da2, lacoillit O; don] on O; sabiatz tan] sabez aitam O; a m(a)y q(ue)n ch laculhir q(ue)m faziatz ta(n) ga(n) R    20 e·l] Eill L; gens] gen CGLMQU, bel R; parlars] parlar CGMOQR; e] ab CU; l’avinens] las plazens C, lauine(n) GIKMQR, l uinenç N, las bellas O, la gentil U; respos] faissos COU    21 fazian] fazion CJM, facian DN, faziam IK, mfaçia(n) L, faizon ben O, façian Q, fazia R; sobre totas] sobra totas GQ, sobre toutas I, totas sobre O, part totas R; plazen] ualen CGJMOQa2, auine(n) R    22 mas] mai J; era·us] eras DN, auras M, ara uos U; tol] tolt GQ, tal U; foldatz] foudat CGQR; l’aculimen] sacoillimen Q, lensenham(en) R, e lacuillimen U    23 e·l] E G; gen] gens JO, bells M, bel RU; parlar] parlars J, semblantz M, sembant U; vei] es CMOR, qes GJQa2, me U; tornar] tornat AR, tonar B, mesclatz (mesclat MQa2) CGIJKMOQa2, crerez U; en] ab CIJKMO, a (a(n) G) GQa2; barat] artatz O    24 P(er) qen (qem Qa2) breus (con s cancellata in G, breu a2) temps (te(m)p G) GQa2, Mas en breu temps (temp K) IK, (et) en breume(n) J, en b(r)eu de temps R; vos perdretz] camiaretz AB, p(er)dereç GQ, uos perdret IK, changeresz L, recangnarez N, en p(er)dretz a2; la] manca a N; beltat] beutatz O

IV. 25-32 mancano in DcFaPαβ    25 Mala] Bela O, [M]ala R; faich] faig faig (con il primo faig soppuntato) I, fatz L, faz M, faiç Q, fat U; enojos] enueios Qa2    26 dizen] parlier C, disenz GQ, parlers L; don] e CO, dom D; non agra] non manca a N, nonagreu O, non agui a2; talan] talen O    27-32 corrispondono in R ai vv. 19-24    27 q’ieu] E IK, quar J; pero ben sai CO, Et eu sai be(n) GQa2f, Q(e) be conosc L, per qieu sai ben MU, mas eras say R; c’a mal] ca mal ca mal R, qe mal U, camai a2; m’o] mi Qa2, me U; tornaran] tornora(n) D, torneran IKLM, torna tan N, tornarai R, tornanan a2    28 n’er] nes O; Emeinz en er DN, E qe (qem U) ner mei(n)z GIKQUa2, ensera meins JM, et er ne mens R; prezada] p(ri)sada GQ, prezadas a2; ma] mas GQUa2    29 volgut tant] tan uolgut IK; mas non er fait q(ue) tant ai C, E qe (e qen a2, ieu quen f) pues (pois Qa2, puecs f) mais car tan ai GQa2f, e non per so si tot mai J, mas tant aurai ab ferm cor M, Mas (e R) no(n) posc mais (als O) qe (qar U) tant ai ORU; longamen] lialmen M, loniam(en)t U    30 de tot] del tot IK; don aras mi (men B) repen AB, uolgut enteiramen (enteirament U) CGJMOQRUa2f    31 m’era] in era N; de cor] d(e) tor G, de totz a2; en us] en us us A, en uos GQa2; per quas horas (P(er) qe aoras O) mes tant en us CO, p(er) qaras (queras J, mas eras R) mes tant a (az J, ad R) enuei JMR, Per qera mes en aital ennui U, p(er) caisso mes en aital us f; tornat] tonat O    32 sai] puesc CJMO, cug R; dir sen] ben dir J, desen LN; fassatz] triaçaç N; foldat] foldaz U; qeus fazaz ofodaz (foudat a2) GQa2, q(ue) nom se(m)ble foldat R

V. 33-40 mancano in P    33 Tant] [T]ant R; cum] quant CDcIJKMOQRUa2fαβ; hom] lo(m) GQ, homs M, on O; so que deu] so quom (com IK) deu CIK, zo do(n) d(e)i G, cho qho(m) (zo qom a2) dei La2, ço qe dei Q, so qe deus U, aquo que deu α; es hom pros] esser p(ro)s G, oson pros O, elom pros Q, es ditz pros f, es pros α    34 leials] leial GQRU; cum] quan CORUαβ; se] ses DN, si Mf, sen Q; garda] guara C, gara M    35 mi·us] uos CFaGJLMQRa2fαβ, miels O; o dic] o manca a D, lodic GQa2; P(er)o uos dic Dc, Pero uus o dic U; que] qieu B, si CIK, qui DJN, qa(r) DcFaGMQ, q(ue)z fα; vos] beus (bieus IK) CIK, sieu DcQ, sieus FaGMa2, hieu JRfαβ, seus uos L, sius OU; lauzav’antan] lauzaua tan ABFaQ, lauzei (lauziey Cαβ) antan CDIJKRa2αβ, lauzaua antan Dc, lauzaua(n) tan GN, lauszei tan (lauszaua tan corretto nel ms.) L, lauzei lautran M, lausei anc tan O, lauçai aitan U, lauziei aitan f    36 Qua(n)t er ol dig IK, me(n)treral (mentre eral R, me(n)trerol f) ditz (dig Rf) MRfαβ, Qant croitz ditz O; vertadiers] uertadier FaIKORUβ, unta de(n)s N; e·l] es O, e R, els f; faitz bos] faiz bes O, faitz manca a Rβ (in β è solo nel ms. N)    37 e ies p(er) so R, mas (mai f) ges p(er) ta(n)t fα; non] nom ABa2α (in α è solo nel ms. M), no(n) FaGIKORf; dir] manca a O    38 sitot] Se tut GQ, se tot a2, sieu tot f; nous tenc aras (teign era L) per tan ualen CLfαβ, ara (eras JR) nous (non a2) tenc p(er) tan ualen IJKMRa2, nous tenc aora p(er) ualen O, non uus teing ora per ualen U    39 car] Que DN; gen] ben CGIKMQRUa2fαβ    40 non a] No ual G, Non au O, Non na U; bon] gen D, bom Nα, manca a O; per aco] per aquo CN, daicho Fa, por aicho G, per aiqo U; p(er) so q(ue)n es passat Rfα

VI. 41-48 mancano in FaPαβ    41 Adreich] Adrez GQ, Adrec O, [D]e dreg R; sitot] setut G, se tot Q; non es] no ses BCLNO    42 Qe si (se a2) sidonz (donç Q) GQa2; fezes] feges L, fees O; ren] res R; malestan] malestant O    43 la·n] loy C, lam DU, la DcGQa2, lol R; e·l ben] els bes CJ, el bes O; traisses] trages GQa2, trazes O, tra es U; enan] aua(n) R    44 jes] manca a L; mas aras es (nes R) passada la sazos CR, Mas era ses camiada (ca(m)zada Dc) quil sazos DcIJKM, Mas era non es (no mes Q) aqela (aqel Q) sasos GQ, Mas era es pasat aquil sazos O, Mas ges non era aiqel saizos U, mas era ges no(n) es aitals sazos a2, mai haoras no es aquil sasos f    45 P(er) qeis deuon (d(e)uo DN) ABDDcLMN, P(er) qes (qeu Q, q(ue) f) deu (deus Q) ho(m) GQa2f, per q(ue)us degratz R, Per qom si deu U    46 a] P(er) DcGIKMQUa2f; o] lo GQa2; de totas] en totas JR, p(er) totas O; enten] ente N, enton Q    47 que] qar MORU; si faitz mal] si (se GOQa2) falletz CDcGOQa2; non] nous JO; ia no uos er celat CDcIKMRUf, nouos er (er manca a Q) ia celat GQa2    48 en] ne R, om U; vol hom] uolo(n) GQ, uolran O; plus] mais JRUf; mais dir de ueritat CDcGQa2, trop mais dir de uertat IK, dire pl(us) de u(er)tat L, mais dir qe per uertat M, mais dire la uertat O

VII. 49-52 mancano in CDDcFaGIKLNOPQRa2fαβ    49 Na Margarita] Mala dompna la J, Na Margherita U; e] el J    50 e pretz] ab uos JU; cortesia e] cortezie J    51-52 mancano in J    51 E sieu ai dit U    52 ai dich] caidit U; vertat] ui(r)tate U – 49-52 secondo la lezione di M    49 Mala donna le cors mi part em fen    50 qan mi menbra del bell acuilhimen    51 qan uos diest lo baissar car comprat    52 p(er) qieus rendiei lo fals anel ueirat

VIII. 53-56 mancano in DcFaMOPRfαβ; 53-54 mancano in J    53 Reis] Rey Ca2, Re G, Qe Q; d’Aragon] derago(n) GQ; dompnejan] donia(n) G, doniam Q, donan a2; e meten] (et) ten I; dompnejan e meten manca a L    54 conqueren] qonqerenz U    55 tenetz] gardatz J; si cum es] cu(m) auez DJLNU; cregut auetz bon pretz e comensat C, Saisi lo faiz co(m) lauez com(en)zat GQa2   56 e so layssatz C, O (e a2) si seno(n) GQa2; perdut] p(er)duz GQa2; auretz] auetz CGJQUa2, naures IK

 

 

 

 

Testo: Sanguineti 2013.  – Rialto 5.ix.2013.


Mss.: A 111v, B 108v, C 218v, D 50r, Dc 254r (solo il v. 1 e i vv. 33-48), Fa 20 (solo il v. 1 e i vv. 33-40), G 58r (con melodia), I 90v, J 6r, K 74r, L 112r, M 205v, N 202v (anonimo), O 25 (anonimo), P 48r (razo a BdT 194.2 e 194.19: solo i vv. 1-8), Q 35r, R 145v (anonimo, ma in fondo alla sezione di Vc de.St.sirc. nell’indice), U 125r, a2 256, f 54v, α  32608-32615 (solo i vv. 33-40), β 416-423 (solo i vv. 33-40).

Edizioni critiche: Salvatore Santangelo, Poesie di Gui d’Uisel, Catania 1909, p. 65 (XIX); Jean Audiau, Les poésies des quatre troubadours d’Ussel, Paris 1922, p. 30 (II); Francesca Sanguineti, Rialto 5.ix.2013.

Altre edizioni: Martín de Riquer, Los trovadores. Historia literaria y textos, 3 voll., Barcelona 1975, vol. II, p. 1017 (testo Audiau); Reinhilt Richter, Die Troubadourzitate im “Breviari d’Amor”. Kritische Ausgabe der provenzalischen Überlieferung, Modena 1976, p. 281 (edizione critica di α); Peter T. Ricketts, Le “Breviari d’amor” de Matfre Ermengaud. Tome V (27252 T - 34597), Leiden 1976, p. 254 (edizione critica di α); William E. Burgwinkle, Razos and Troubadour Songs, New York - London 1990, p. 163 (testo Audiau); Jean-Charles Huchet, Nouvelles occitanes du Moyen Age, Paris 1992, p. 164 (edizione critica di β); Robert Archer e Isabel de Riquer, Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio, Barcelona 1998, p. 106 (testo Riquer); Dan O. Cepraga e Zeno Verlato, Poesie d’amore dei trovatori, Roma 2007, p. 428 (testo Audiau).

Melodia (G): Edizioni: Ugo Sesini, Le melodie trobadoriche del Canzoniere provenzale della Biblioteca Ambrosiana (R. 71 sup.), Torino 1942, p. 234 (n. 62); Gennrich, n. 166; Fernández de la Cuesta, p. 468; van der Werf, p. 155*. Formula: A B C D A’ E F G; struttura: oda continua con ripetizione variata del primo verso melodico (cf. Elizabeth Aubrey, The Music of the Troubadours, Bloomington-Indianapolis 1996, p. 159). Analisi melodica in Sesini, Le melodie, p. 235.

Metrica: a10 b10 b10 a10 c10 c10 d10 d10 (Frank 577:20). Sei coblas unissonans di otto decenari, più due tornadas di quattro versi ciascuna. Il ms. M trasmette autonomamente una sola tornada, con invio del pezzo alla mala dompna, ed è possibile che si tratti di una diversa redazione, alternativa rispetto alla prima tornada tràdita da ABU e parzialmente da J.

Ordine delle strofi:

 

I II III IV V VI VII VIII
ABU 1 2 3 4 5 6 7 8
DLN 1 2 3 4 5 6 - 8
IK 1 2 3 4 6 5 - 8
J 1 2 6 5 3 4 7-8 -
C 1 2 3 5 4 6 - 8
M 1 2 3 5 6 4 7* -
O 1 2 3 5 6 4 - -
R 1 2 6 3 5 4 - -
f 1 2 - 4 5 6 - -
αβFa - - - - 5 - - -
Dc - - - - 6 5 - -
GQa2 1 2 4 3 5 6 - 8
P 1 - - - - - - -

         

 

Note: Canzone, definita nello specifico come mala chanson nella razo a BdT 194.2 e 194.19 e nella razo a BdT 361.1 (cfr. Jean Boutière e Alexander H. Schutz, Biographies des troubadours. Textes provençaux des XIIIe et XIVe siècles, ed. refondue par Jean Boutière avec la coll. de Irénée-Marcel Cluzel, Paris 1973, pp. 205-207 e 210-211). – La dedica contenuta nella prima tornada a Na Margarita (v. 49), da identificare con la moglie del visconte Rainaut VI d’Albusson, consente di collocare la stesura della canzone in Limosino. Verosimilmente essa avvenne intorno al 1196-1197, cioè all’inizio del regno di Pietro II d’Aragona (in carica dal 1196 al 1213), in cui va riconosciuto il Reis d’Aragon al quale è dedicata la seconda tornada (si veda anche Riquer, Los trovadores, p. 1017). – La fortuna del componimento ha dato vita a un numero cospicuo di successive imitazioni metriche: lo stesso schema e le medesime rime figurano nel sirventese di Peire Bremon Ricas Novas, Be·m meraveil d’En Sordel e de vos (BdT 330.3a) e in quello di Peire Cardenal, Un sirventes qu’er mieg mals e mieg bos (BdT 335.21); nella tenzone tra Guillalmet e Prior, Senher prior, lo sains es rancuros (BdT 198.1 = 385.1) e in quella tra Guiraut Riquier e Guillem Rainier, Guillem Raynier, pus non puesc vezer vos (BdT 248.34 = 230a.1); nella cobla di Savaric de Mauleon, Dompna, be sai q’oimais fora razos (BdT 432.1), in quella di Bertran Carbonel, Cascun jorn truep pus dezaventuros (BdT 82.32) e nelle tre coblas anonime Ben es nessis e dezaventuros (BdT 461.48), Mant home son ades plus cobetos (BdT 461.162) e Mues deuria per aver esser pros (BdT 461.173). A questi componimenti va inoltre aggiunta la cobla con tornada del fratello Peire d’Uisel, En Gui d’Uisel, be·m plai vostra canços (BdT 361.1), in cui è fatta palesemente allusione alla canzone di Gui d’Uisel. Secondo Angelica Rieger, «La “mala canso” de Gui d’Ussel, un exemple d’ “intertextualité de pointe”», in Actes du III congrès international de l’AIEO (Montpellier, 20-26 agosto 1990), 3 voll., Montpellier 1992, vol. II, pp. 1071-1088,  Gui avrebbe a sua volta assunto come prototipo la canzone di Raimbaut de Vaqueiras, Ges, si tot ma don’et amors (BdT 392.17; Frank 577:176), anch’essa appartenente alla modalità poetica della mala canso, apportandovi però alcune modifiche, che consistono nell’introduzione di nuove rime e nell’impiego di decenari anziché ottonari per i primi quattro versi. La studiosa prosegue rintracciando un legame tra la canzone di Gui e il partimen scambiato con Maria de Ventadorn, Gui d’Uicel, be·m peza de vos (BdT 295.1 = 194.9; Frank 577:173), che esibisce lo stesso schema rimico (abbaccdd) nonché la ripresa delle rime -os (a) ed -en (c), sebbene i primi quattro versi siano ottonari come nell’originario modello rambaldiano. Concentrandosi sull’argomento del dibattito, che verte sull’uguaglianza di uomo e donna in amore, e osservando la posizione sostenuta da Maria de Ventadorn, l’analisi di Rieger si conclude con la precisazione dell’intento principale della trobairitz, la quale cercherebbe, attraverso un sottile gioco di allusioni metriche e riprese di rimanti, di contrastare il crescente successo delle malas cansos. Augustijn Callewaert, «Autotextualité et renommée littéraire. À propos des pastourelles du troubadour Gui d’Ussel», in “Contez me tout”. Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Herman Braet, Louvain 2006, pp. 815-825, invece, esamina i legami intertestuali che intercorrono a livello contenutistico tra altri componimenti di Gui d’Uisel, nello specifico le tre pastorelle (L’autrier cavalcava, BdT 194.15; L’autre jorn, per aventura, BdT 194.14; L’autre jorn, cost’una via, BdT 194.13), e la mala canso, evidenziando la presenza e lo sviluppo in essi di aspetti ed elementi già affrontati nella canzone, che il trovatore intende infatti promuovere e difendere (p. 823). – Al v. 23 Audiau legge al secondo emistichio es tornat en ab barat, dove en ab barat è sicuro errore di stampa, che rende infatti ipermetro il verso. – Al v. 30 Audiau mette a testo la lezione don aras mi repen (AB) per il secondo membro del verso, sennonché essa determina un mot tornat, dal momento che repen è già in rima al v. 5. Optiamo, pertanto, per la lezione concorrente de tot enteiramen (DIKLN), condivisa anche da Santangelo, benché la presenza consecutiva di due avverbi (cfr. al v. precedente longamen) induca il sospetto che enteiramen sia una zeppa inserita dai copisti nonché una facilior. Per via congetturale, pertanto, si potrebbe ipotizzare una lezione originaria don aras mi repren (da reprendre ‘accusare, biasimare, rimproverare’, quindi ‘e ora mi accuso di ciò’), da cui sarebbe facilmente scaturito l’errore repen.

[FS]


BdT    Gui d’Uisel

Canzoni di disamore