I.

1. *ACNRVa*{α2} Ab (*N* -B: il rubricatore non ha copiato le iniziali maiuscole all段nizio del testo e all段nizio di ogni cobla) nou (*V* meu) cor] *DIKMN2* {*M*+ β1}Ab nou ioi -||- *ACDIKMNN2RVa* {α+β} et (*Da* e) ab nou (*V* nueu: Pattison legge mieu) talen -||- (*DC* - c. 256rc 29 - Ab nou ioi ez ab nou talen -||- BdAnoia - c. 10rb - Ab nou cor e ab nouell tallen).

2. *ACDIKMNN2RVa* {α+β} ab nou (*V* nueu) saber et (*DV* e) ab nou (*V* nueu) sen (*IKN2* cen) -||- (BdAnoia - c. 10rb - ab nou saber e ab nou sen).

3. *CMRVa* {α+*M*}et ab nou (*V* nueu) bel (*C* belh) captenemen (*a* captenemen corretto su captenamen) | *D*{β1(-k)} et ab bel nou captenemen | *IKN2* {k: β1(-*D*)}et ab nou captenemen (om. bel) | *AN*{β2} et ab bon nou captenemen -||- (BdAnoia - c. 10rb - ab nou bell xaptinjmen [-1]).

4. *DIKMN2Va* {α(-α1)+β(-β2)}vuelh (*D* vioil, *IK* voill, *M* uueilh, *N2* voil, *V* uujl, *a* vueil) un nou (*V* nueu, *a* vou) verset (*DIKMV* uerset, *N2a* verset) comensar (*DM* comen軋r, *V* comenzar)] *ACNR* {α12}vuelh (*A* vuoill, *CR* uuelh, *N* voill) un bon (*R* bo) nou vers (*ACN* uers, *R* vers) comensar (*A* comenssar)]

5. *ADIKNN2R* {α1(-*C*)+β(-*M*)}e qui (*N* e que) mos bos (*AIKN2* bons) nous motz enten (*N* mozentten)] *C* {α1(-*R*)}e qui mos bos motz enten ben. (om. nous e sana l段pometria assorbendo in chiusura di verso ben dal verso che segue), *M* {β(-β1β2)}e qui mos bels motz nous enten | *V* {α-(*CRa*)}e cel qui mos nueus motz enten (omettendo bos per evitare l段permetria determinata da e cel qui per e qui in apertura di verso) | *a* {α-(*CRV*)}e qi mos nous bos motz entent.

6. *CDIKMNN2RVa* +β(-*A*)}ben (*C* ben assorbito dal verso precedente) er plus (*CR* pus) nous (*N* nos, *V* nueus, *a* nou) a son viven (*CDIKMV* a son uiuen, *N* asoui uen, *N2* a son uinen, *R* asso uiuen, *a* a son viuent)] *A* 2(-*N*)}ben er plus nous eson iouen.

7. ~ que mielhs] *CRV* {α(-*a*)}com miels (*C* quomielhs) | *DIKMN2a* {α(-*CRV*)+β(-β2)}com uiels (*D* ueill, *IKN2* uielz, *a* veilz con il espunto e sostituito da st in interlinea) | *AN* 2}qus uieills (*A* uieills, *N* uels) -||- *ACMNRVa* +*M*+β2}sen deu (*AN* en deu) renovelar (*AM* renouellar, *CNRVa* renouelar)] *DIKN2*1} i pot renouellar (*D* renoueilar con i aggiunta in interlinea, *IKN2* renouellar).

 

II.

8. *ACDIKMNN2RVa* {α+β}Qu段eu (*A* Qien, *CK* Quieu, *DIV* Queu, *Ma* Qieu, *N* -Veu, *N2* Qui eu, *R* Qui en) renovel (*ADIKN2a* renouel, *CR* renouelh, *M* renouell, *N* ronouel, *V* renoueil) mon ardimen.

9. *ANa* {α(-*CRV*)+β} qu誕i (*A* qai, *N* quei, *a* cai) novel (*ANa* nouel) ab veill (*A* ab nou, *N* ab ueill, *a* ab veil) pessamen] *C*  {α-(*RVa*)}quel nouelh uolf uielh pessamen | *R*  {α-(*CVa*)}quel nouel homz uielh pessamen | *V* {α-(*CRa*)}quel noueil uerai pessamen | *DM* {β(-β2k)}quil (*M* qils) nouels mouen pessamen (*M* pensamen) | *IKN2* {k: β1(-*D*)}quels nouel mouon pensamen.

10. *ANa* {α(-*CRV*)+β2}franc[s] (*ANa* franc) de novel (*AN* nouel, *a* noueil) ab ferm (*N* frem, *a* ueil) parven (*ANa* paruen - in *a* l段ntero verso scritto in interlinea dal correttore)] *C*{α(-*RVa*)} y franh de nouelh ferm paruen (con ipermetria iniziale - y franh de nouelh - compensata nel secondo emistichio dall弛missione di ab) | *R* {α(-*CVa*)}y franh nouel ab ferm paruen | *V* {α(-*CRa*)}Faz de nouell ab ferm paruem | *DIKN2*{β1} farai de nouel ferm (*D* frem) paruen (omissione di ab) *M*{β(-β1β2)} farai dun nouell ferm par parven (con par espunto e om. di ab).

11. *M* { β(- β1 β2)}en chantan] *AN* {β2}e chante (*N* e chant [-1]) | *CRVa*{α} e cant em (*C* e quant em, *R* er cant em, *V* ecant em, *a* e cant em con e aggiunta dal correttore alla fine del verso precedente in interlinea) | *DIKN2*{β1} er cantem (*N2* er can tem) -||- *CRa* {α(-*V*)}al nouel (*C* nouelh, *Ra* nouel) temps (*R* tems) clar] *AN*{ β2} el novel (*AN* nouel) temps (*N* tems) clar | *DIKMN2V* {α(-*CRa*)+*M*+β1}ab nouel (*M* nouels) temps (*DV* tems) clar (*I* clar con l soprascritto).

12. *CRVa*{α} quel novels fuelhs (*C* quels nouelhs fuelhs, *R* quelh nouelhs fuelh, *V* quels fueils nouels, *a* qel nouels foils)] *AN* {β2}qel nouels fruitz (*N* nouel fruz), *DIKMN2* {*M*+β1}que fan laucell (*D* lau軻l, *IKN2* lauzer, *M* laucell) -||- *a* {α(-*CRV*)}nais don desisen (*a* dont deisen)] *AN* {β2}nais e dissen (*N* nas e desen), *CRV* {α(-*a*)}naysson desen (*R* nayson, *V* dei naisson con dei barrato da un誕ltra mano), *DIKMN2* {*M*+β1)}mais don deissen (*IKN2* mas, *D* dasen, *M* dissen).

13. *CDIKMN2Ra* {α(-*V*)+*M*+β1}lo (*M* los) novels (*CR* nouelh, *DMVa* nouels, *IKN2* nouelz) critz (*CR* crit, *DN2* criz)] *ANV*{α(-*CRa*)+β2} el novels (*ANV* nouels) critz (*N* criz, *V* critz) -||- *DIKMN2Ra* {α(-*CV*)+*M*+ β1} on (*DIKMN2Va* don) jois (*DMR* ioi, *IKN2a* iois) s弾mpren (*D* sespen, *IK* senpren, *N2* sen pren, *M* sespren)] *C* {α(-*RVa*)}el ioy sempren | *V* de ioy senpren | *AN* {β2}en eis sempren.

14. *DIKMN2Va* {α(-α1)+*M*+ β1}dels auzels (*a* ausels) quintran (*D* quim tran, *M* qis tan, *N2* quin tran, *a* qintron, *V* que tornon) en (*a* om. en compensando l段permetria prodotta da que tornon per quintran) amar] *CR* 1}els auzels quintran | *AN* 2}eill auzeill intron (*N* eil aucel intro) en amar.

 

III.

15. *a*{α(-*CRV*)} Don amars mi fai alegrar] *CR*1} Doncs amors me fai (*R* fay) alegrar (*R* alegrar con r aggiunto in interlinea) | *DIKMN2*{*M*+β1} Don aman mi fan alegrar | *V*{α(-*CRa*)} Domna mais me faitz alegrar | *A* {β2(-*N*)}Dompna que mi faitz alegrar | *N*{β2(-*A*)} -omnam que me fai alegrar.

16. *IK*{k(-*N2*)} que | am si] *MN2Va*{α(-*CR*)+*M*+k(-*IK*)} queu am si | *D* 1(-k)}que uan si | *A* {β2(-*N*)}eus am plus |*N*{β2(-*A*)} queos am mels | *CR* {α1}quieu nay pus -||- *DIKMN2Va*{α(-α1)+*M*+ β1} com non pot (*D* no poc, *KM* non pot, *V* no pot) comtar (*DIKN2a* comdar, *M* comdar cancellato con un tratto di penna e sostituito con comtar)] *CR* {α1}quom (*R* com) nos pot pensar | *AN* {β2}com (*N* quom) non sap pensar (*N* no sap pesar).

17. *DIKMN2Va*{α(-α1)+*M*+β1} tan (*a* tam) ben (*DV* be) com (*KMN2a* con) eu (*M* ieu) am ni pensar (*D* penssar, *V* pessar)] *ANR* {α(-*CVa*)+β2}tan (*A* tant) ben (*NR* be) cum (*R* com) ieu (*A* ieus,*N* eu) am ni comtar (*N* cumtar) | *C* {α1(-*R*)}tan be cum ieu am e tenc car.

18. *ADIKMNN2Va*{α(-α1)+β} qu段eu (*AMa* qieu, *DINN2V* queu, *K* quieu) am la gensor (*D* genser, *KN2* iensor, *M* gensor con en aggiunto in interlinea, *V* gen輟r) ses conten (*a* content] *CR*{α1} et am la gensor ses conten (*R* genser ses cōtē).

19. *ACDIKNN2RVa*(-*M*)} si (*R* se) dieus (*DNV* deus) mam e noi (*CR* e noy, *a* enoi corretto su enoit) met cujar (*AN* cuidar, *CV* cujar, *DIKMRa* cuiar, *N2* cuigar)] *M*(-β1β2)}si dieus mait e noi met cuiar.

20. *CDIKMN2RVa* (-β2)}qual mielhs (*D* cal miels, *IKN2* cal mielz, *M* qal mels, *R* car miels, *V* quel miell, *a* qal miels) damar lam (*DIKMN2* la) saup (*IKN2* sap, *V*saub) triar (*D* far)] *AN*2} cad ops (*N* qua obs) damar lam saup (*N* sauper con espunzione di er) triar.

21. *DIKMN2Va* {α(-α1)+*M*+β1}Amors (*V* Amor) que (*N2a* qe, *M* qi) nos ajustet (*DIKN2a* aiustet, *M* aiostet, *V* aiusten) gen (*a* gent)] *ACNR*12} quan (*A* qan, *N* quant, *R* cant) nos aiustet (*AN* aiostet) gen (*R* gent).

 

IV.

22. *ACDIKMNN2RVa* {α}D誕mor (*N* -Amor) me (*ADM* mi) dei (*CR dey, *V* dej, *a* deg) ieu (*DIKNN2Va* eu) ben lauzar (*V* lausau).

23. ~ mas que|amor gazardonar] *D*1(-*IKN2)} mais camor guiardonar[-1] | *V* {α(-*CRa*)}mas quesamor gazardonar | *IKMN2a* {α(-*CRV*)+*M*+k}mas (*Ma* mais) cazamor (*M* qazamor, *a*qasamor) guizardonar (*M* gazardonar) | *AN*{β2} mieills (*N* mels) cadamor (*N* quadamor) guizerdonar (*N* gazerdonar | *CR* {α1}pus ad amor (*R* pus ca adzamors con espunzione di a e s aggiunta in apice ad r: amors) guazardonar.

24. ~ non puesc[a]|amor] *AN* 2}non puos (*N* pos) qamors (*N* quamors) | *C* 1(-*R*)}non puesc amor | *R*1(-*C*)} non pus camor | *DIKMN2V* {α(-*CRa*)+β(-β2)}non (*MV* no) puesc (*DI* puosc, *N2* pues puesc con pues barrato con un tratto di penna, *V* pusc) camors (*M* qamors,*V* camor) | *a* nim (su num) posc qamors -||- siキm ten car] *CR*{α1} mais sim ten car | *Na* {α(-*CRV*)+β2(-*A*)}ma sim (*N* sin) ten car | *AV*{α(-*CRa*)+ β2(-*N*)} mi (*V* me) ten si car | *DIKNN2*{β1} ma em ten car | *M* {β(-β1β2)}ma en conten [con l弛m. di car, che fa saltare la rima].

25. ~ dat m誕^amors] *ACR* 12(-*N*)}que dat ma | *DIKN2Va* {α(-α1)+ β1}dat amors (*V* amor) | *M*{β(-β1β2)} e gardat | *N*2(-*A*)}damar [-1] -||- *ACDIKMNN2RVa* {α}per son chauzimen (*ADV* chausimen).

26. *ADIKMNN2Va* {α(-α1)}mas (*ADNa* mais) quamors (*ADIKN2* camors, *M* qamors, *V* mas amor, *a* mais qamor)] *C*{α1(-*R*)} pus quamor | *R{α1(-*C*)} pus camors -||- *CDIKMNN2RVa*{α+β(-*A*)} non (*ADKRa* nō, *C* non,*I* ň, *MN2* nom, *NV* no) pot estujar (*C* estujar, *MR* estuiar, *a* estuiar - estimar con im espunto e ui soprascritto -, *DIKNN2V* estoiar)] *A*2(-*N*)} non pot entosar.

27. *ACDIKMNN2Ra*(-*V*)+β} a sos (*D* a so, *R* assos) ops (*DIKNN2RVa* obs) amors (*C* amor, *IKN2* damor) ni (*D* mi) donar] *V* (-*CRa*)}a sos obs. niame donar.

28. *DIKMN2Va*(-α1)+*M*+β1} ad autrui don (*a* con) ai cor rizen (*D* a or rien, *DIKN2* rien)] *AN* 2}ad autra dompna (*N* ad altra domn-) ab cors rizen | *CR* 1}a mi a dat nou cor rizen.

 

V.

29. *ACDNRVa*+ β1(-k)2} Rire (*N* -Ire, *V* Dire) dei ieu (*CR* deg ieu, *D* dei eli, *N* deie, *V* dei e, *a* dei eu) sim fatz (*C* si fatz, *D* sim fai, *NV* sim faz, *R* sim fas) soven (*ADNRVa* souen, *C* souens)] *IKMN2*{*M*+β1(-*D*)} Rire (*M* Rirem) dei con sim fas (*M* qossim fatz) souen.

30. *CDIKN2RV*{α(-*a*)+ β1} quel (*D* quil, *N2* qel) cor me ri (*D* mer [-1]) neis (*CR* neys, *V* neus) en durmen (*C* dormens, *R* dormen)] *AMNa* {α(-*CRV*)+*M*+β2}quel (*AM* qel) cors me ri (*A* mi ri) neis (*a* neus) en dormen (*Ma* durmen).

31. *CMNRV*(-*a*)+*M*+β2(-*A*)} e midons rim tan doussamen (*C* doussamens, *N* dolza men, *R* dossamen, *V* douzamen)] *ADIKN2a*{α(-*CRV*)12(-*N*)} e midonz ri tan (*A* tant) dousamen (*DIKVa* douzamen, *N2* dou軋men; in *a* l段ntero verso aggiunto in interlinea dal correttore).

32. ~ que ris de Diu m弾s, soキm par] *a* (-*CRV*)}qe sies ris desd ui mes som par | *V*(-*CRa*)} que ves ris de deu mes som par | *CR* 1}que belh ris mes de dieu som par | *DIKMN2*{*M*+β1} que ris de (*K* deris con ris espunto) dieu [*D* deu] mes vis som [*I* sō, *KN2* son] par | *AN* 2}que de negun ris non a par (*N* negu).

33. ~ eキl sius ris faキm plus jauzen] *CR* 1}el (*R* elh) sieu belh ris fam plus (*R* pus) iauzen (*C* iauzens) | *DIKMN2a* {α(-*CRV*)+*M*+ β1}don me fai (*a* fa) sos (*D* son) ris plus iauzen (*a* jauzen) | *AN*{β2} e sim ten sos ris plus iauzen (*A* gauzen) | *V*{α(-*CRa*)} et adoncs mes son ris plus gen.

34. *ACDIKMNN2RVa*{α+β} que (*Ma* qe) sim (*a* sem) rizian (*ANVa* rizion, *D rision, *M* rission) -||-*ACMNRVa* {α+*M*+ β2}quatre cen (*A* catre cen, *C* quatre cens, *M* qatre cen, *N* quate en, *R* quatre キcキ, *V* キccccキ, *a* qatre cent)] *D* {β1(-k)}angel c | *IK* {k(-*N2*)}dagles cen | *N2* {k(-*IK*)}dangles cen.

35. *ACMNRVa*{α+*M*+ β2} angel (*C* angils, *R* angels) quem (*Aa* qem, *M* qim) deurian (*AMV* deurion, *N* deurion con u aggiunto in interlinea, *a* deuriom) gaug (*C* ioy, *R* ioi, *N* gauh) far (*CR* dar)] *DIKN2*{β1} nom (*DI* nō) deurian plus gran gauz far.

 

VI.

36. *ACDDcIKMNN2RVa*{α+ β(+*Dc*)} Gaug (*CR* Ioy, *DcIKN2* Gauz, *N* -Auh) ai (*M* nai, *R* ay) ieu tal (*DIKNNイa* eu tan, *DcMV* eu tal) que (*AN* don, *DcMN2a* qe) mil (*N* nul) dolen (*C* dolens).

37. *ACDDcIKMNN2RVa*{α+ β(+*Dc*)} serian (*A* seriont, *DIKMNN2V* serion, *a* sēriō) del mieu gaug (*C* de mon ioy, *R* de mon gaug, *DVa* del meu gaug, *Dc* del meu gaz, *I* del meu gauz, *K* del mieu gauz, *N* del meu gauh) manen (*C* manens, *N* manem; in *K* saut du m麥e au m麥e da gauz a tut miei paren del verso seguente:il segmento manen. Car del mieu gaug copiato sulla fascia superiore, sopra lo specchio, a c. 130vc, con un segno di richiamo nel testo).

38. *DDcIKMN2Va* {α(-α1)+*M*+ β1(+*Dc*)} Car (*DcM* qar) del mieu (*DDcM* de mon, *NV* del meu, *a* del men) gaug (*DcIN2* gauz) | *ACNR* 12}e del mieu gaug (*C* mieu ioy, *N* meu gauh)  -||- *ACDDcIKMNN2RVa* {α+ β(+*Dc*)} tug (*A* tuich, *CDDc* tuit, *IKMNN2* tut, *RV* tug, *a* tuig) miei (*C* mey, *DDcMNV* mei, *a* meu) paren (*C* parens).

39. *ACNRVa*2} viurian (*ANa* viurion, *C* uiurian, *R* vieurian, *V* uiurion) ab gaug (*C* ioy, *N* gauh) ses maniar (*C* ses manjar, *V* sens maniar, *a* om. ses maniar: in *a* saut du m麥e au m麥e da gaug a et eisament del verso 41)] *DDcIKMN2*{*M*+β1(+*Dc*)} et (*Dc* ez) eu (*IKM* ieu) uiu ab gaug (*DcK* gauz) ses maniar .

40. *CDDcIKMN2RV* +*M*+β1(+*Dc*)} e qui (*M* qi) vol (*CDDcIKMN2RV* uol) *gaug (*C* ioy; *DcI* gauz) sai (*Dc* ssa, *R* say, *V* si) lan (*V* lam) queren (*C* querens, *Dc* qerer, *IN2* querer, *K* qerrer, *M* qeren; in *a* manca l段ntero verso)] *AN* 2}qui uol gaug (*N* gauh) ab me lan queren.

41. *AMN* {*M*+β2}quieu (*AM* quieu, *N* queu) ai tot gaug (*M* omette ai e compensa l段pometria inserendo l誕rt. tot lo gaug, *N* ai tot gauh) enteiramen (*A* entieiramen, *M* entieramen)] *C* {α(-*RVa*)}que ieu ai tot joys eyssamens (la dialefe sana l段pometria) | *DDcIKN2RVa* {α(-*C*)1(+*Dc*)}queu (*DcN2* qeu) ai (*D* lai, *Dc* hai, *R* ay) tot (*V* om. tot [-1]) gaug (*DcI* gauz) et (*Dc* ez) eissamen (*R* et eysamen, *V* et examen, *a* [finisce qui la lacuna per saut du m麥e au m麥e] et eisament ).

42. *CM* {α(-*RVa*)+*M*}ab midons (*M* a midons) quel me (*M* qel mi) pot tost dar] *AN* 2}De midonz (*N* midons) que ben lom pot (*N* poc) dar | *DDcIKN2RVa* {α(-*C*)+ β1(+*Dc*)}La midons (*DcIKN2a* midonz) quel mi pot tot dar (*D* quel mi pot tot donar [+1], *Dc* qe lom pot tot dar, *I* quil mi pot tot dar, *V* quel me pot donar [om. tot e compensa l段pometria con donar per dar], *a* qel mi pot tot dar).

 

VII.

43. *ACDIKMN2RVa* {α+β}(*N* tace da qui alla fine: β2=*A*) Domna dals non ai a parlar (*N2* ai ai a parlar con ai cancellato da un tratto di penna, *R* ay a parlar, *V* aus parlar [-1], *a* ai a parlar con a inserito dal correttore).

44. *ACDIKMN2RVa* {α} mas (*M* mais) de vos (*ACDIKMN2RV* uos, *a* vos) domna (*AC* dompna, *M* donna, *a* dona, *D* om. domna [-2]) que (*a* qe) baizar (*ADVa* baisar, *M* baissar, *N2* bai軋r, *R* bayzar).

45. *ACRVa* 2} vos (*CV* uos) cug (*AVa* cuig) domna (*AC* dompna) quant (*A* qand, *RV* cant, *a* qant) aug nomnar (*V* nōnar)] *DIKMN2*{*M*1} vos (*M* uos) cug (*D* cuit) ades cant (*D* can, *M* qant) aug (*M* aus) nomnar (*IKMN2* nomar).

46. *ACDIKMN2RVa* } vos (*CMVa* uos) domna (*A* dompna, *Ca* dona, *M* donna) -||- *ACDRa*{α(-*V*)+ β1(-k)+ β2} que ses (*a* qe sos) vestimen (*ACDR* uestimen, *a* vestimen)] *IKN2*{k} que uestimen (v. ipometro per om. di ses) | *M* (-β1β2)}per saut du m麥e au m麥e omette il segmento que ses uestimen / en mō cor domna (vv. 46-47) e colma la lacuna fuori specchio con apposito segno di richiamo lasciando fuori per domna del v. 47 | *V* {α(-*CRa*)}senes uestimens [om. di que compensata da senes per ses].

47. *ACDIKMN2RVa*{α+β} e (*C* que, *R* quen, *IKN2*en) mon cor (*a* cors) domna (*AI* dompna, *CD* dona, *a* dōna) vos (*ACDIKMN2RV* uos, *a* vos) esgar (*C* esguar; dopo il saut du m麥e au m麥e *M* riprende con uos esgar).

48. ~ cades mi vei, domna, | estar] *CR* 1}qu誕des (*R* cades) mi uen domna (*C* dompna) estar (dialefe) | *V*{α(-*CRa*)} cades mi uej ins donestar | *A* 2}cades mius ueig inz dompna estar | *M*{β(-β1β2)} qades mieus uei domnins ester con e espunta e a aggiunta in interlinea | *a* {α(-*CRV*)}qades mius veg mi do nastar | *D* {β1(-k)}cades mi uei dom uins estar | *IKN2* {k}cades mi uei domnis estar.

49. *ADIKN2Va* {α(-α1)(-*M*)}vostre (*V* uostre) bel nou cors (*N2* bels nou cors) (*V* nueu cors bel, *a* bel non cors) covinen (*ADIKN2Va*)] *CR* 1}uostre bel cors nou (*R* belh cor nou) auinen | *M* { β(- β1 β2)} uostre nou cors bel e plazen.

 

VIII.

50. *ADIKMN2RVa*{α(-*C*)} De mon nou uers (*ADIKMN2* De mon nou uers, *R* De mon uers nou, *V* Demonue uers, *a* Demon nou vers) vuelh (*A* uuoill, *DI* uoill, *KN2* uoil, *M* uueill, *R* uuelh, *V* uull, *a* vueil) totz (*D* tot, *K* toz, *a* totz temps con temps aggiunto in interlinea tra totz e pregar e barrato con un tratto di penna) pregar (*M* pregar)] *C* {α(-*RVa*)}De mo uers uos uuelh totz preguar.

51. *ADIKMN2RVa*{α(-*C*)} quel (*D* quil, *M* qel, *R* quelh, *a* qeil) manon (*M* mainon con i espunta) de novel (*ADIKN2Va* nouel, *M* nouell, *R* nouelh) chantar (*DIKN2* cantar)] *C* {α(-*RVa*)}quel manetz de nouelh chantar.

52.- *ACDIKN2RVa* {α(-*M*)}a lieis (*C* lieys, *DIKN2* lei, *V* leis, *R* leys) quam (*ADIKN2RVa* cam, *a* qam) senes talan (*Va* talen) var (*ACIKN2V* uar, *DRa* var)] *M* {β(- β1 β2)}a leis cui am ses talen uar.

53. *ACRVa*2} dieus (*V* deu, *a* deus) mabais (*CR* mabays, *V* ma baix) e (*ACRa* 7) amors (*V* amor) sieu men (*A* sien men, *R* si en men,*V* seu men, *a* seim ment)] *DIKMN2* {*M*1}dieus mi lais (*D* mi laics) e (*DM* 7, *IKN2 et) amors sieu men (*IKN2* sien men).

54. *ACDIKMN2RVa*{α} quautre (*ADIKN2R* cautre, *Ma* qautre, *V* cautre) ris me semblon (*A* mi semblon, *CRV* me sembla, *D* mes semblan, *I* men senbla, KN2* men sembla, *M* mi sembla sottolineato e ripreso fuori specchio a pi di pagina [mi sembla - chaltro riso mi sembra pianto]) plorar (*R* ploras con s espunta e r soprascritta).

55. *ACDIKMN2RVa*{α+β} sim ten (*D* sim tenc) ferm en (*D* e, *M* en) gaug (*V* ioy) ses (*IKN2* ces, *M* e ses con e espunta, *a* sens) laissar (*R* laysar, *V* laixar).

56. *ADIKMN2Va*{α(-α1)+β} midons (*AIKa* midonz) cautre (*M* qautre) drut (*N2* drutz con z barrato con un tratto di penna) non (*ADKa* nō, *I* non, *V* no) cossen (*DM* consen, *I* consen, *a* cossent)] *CR*1)} midons quazautramor (*R* ca adautramor) nos ten.

 

 Prima tornada

57. *ADIKMN2Va*{α(-α1)+β} Ia (*N2* Ga) dieus mais (*D* mais dieus, *V* om. dieus [-1]) domna (*AI* dompna, *D* dona, *M* donna, *a* dōna) nom (*DM* nō) presen (*DM* presen, *I*prezen, *K* prezen, *N2* pre軻n, *V* pressen, *a* prezent)] *CR* 1}Ia dieus autra no men prezen.

58. *ADIKMN2Va*{α(-α1)+β} Sol gart (*M* gar) ma domna e (*A* dompna e, *D* done, *IK* domne, *M* donna e, *N2* donne, *V* domna e, *a* dōna e) mon (*K* mun) Joglar (*DKMV* iuglar, *N2* juglar, *a* viglar con vi espunto e iu soprascritto)] *CR* 1}Sol que lieys gar (*C* guar) e (*R* ē) mon iouen.

 

 Seconda tornada

59. *ADMa* {α(-*CRV*)+*M*+β2}(*CIKN2R* non trasmettono i vv. 59-60, mentre *V* presenta solo il v. 60) Dieus gart (*M* gar) ma domna e (*A* dompna e, *D* done, *M* donnae, *a* dōna e) mon ioglar (*DM* iuglar, *a* viglar con vi espunto e iu soprascritto).

60. *ADMVa*{α(-*CRV*)+*M*+β2} e ia mais domna (*A* dompna, *M* dōnna, *a* dōna) nom presen (*M* nom pressen, *V* no pressen, *a* nom prezent).