Rialto    IdT

10.47

 

   

Aimeric de Pegulhan

 

 

 

 

   

I.

   

Ses mon apleich    non vau ni ses ma lima,

   

ab que fabreich    motz, et aplan e lim,

   

car ieu non veich    d’obra sotil ni prima

4  

de nuilla leich    plus sotil ni plus prim,

   

ni plus adreich    obrier en cara rima

   

ni plus pesseich    sos digz ni mieills los rim.

   

Mas el destreich    d’amor tant no m’escrim

8  

sui, fe que·us deich,    e no m’en val escrima.

   

 

   

II.

   

Si per merce    fetz Amors apercebre

   

la bella, que    mos precs non apercep,

   

que deignes me    per servidor recebre,

12  

mout feira be,    e faill car no·m recep.

   

Non sai per que    m’auci ni·m vol decebre,

   

que bona fe    l’ai on plus mi decep;

   

non a en se    merce, si no·n soisep,

16  

mas orguoill cre,    que no·n li cal soisebre.

   

 

   

III.

   

Ben es d’amor    voja e de merce sema,

   

las! Per q’ieu plor?    Que·l cor m’a de joi sem,

   

que no·m socor,    anz si loigna e s’estrema

20  

de mi, c’aillor    vol qe·m mut e m’estrem.

   

Non a paor    ni tant ni cant non trema

   

de la dolor    don ieu fremisc e trem,

   

per q’ai major    mal e·m par que plus crem,

24  

car de l’ardor    que m’art ella non crema.

   

 

   

IV.

   

Tant doussamen    mi ven nafrar e poigner

   

q’ieu non o sen,    ni no sai ab qe·m poing,

   

puois ses onguen    mi sap garir et oigner

28  

ab un plazen    esgart: ve·us ab que m’oing;

   

que fai mon sen    ab ma voluntat joigner,

   

que d’un talen    los trob qe·ls lia e·ls joing,

   

per qu’eu corren    venc vas lieis don mi loing

32  

tant promet len    e fai de loignor loigner.

   

 

   

V.

   

Senes manjar,    dompna·m poiriatz paiser,

   

ab gen parlar,    qe·l cortes digz mi pais;

   

c’ab esqivar    mi tornatz en iraisser

36  

per c’om blasmar    no·m deu s’ieu m’en irais.

   

Neis l’engraissar    en pert, q’ieu fora graisser.

   

Per autr’afar    no·m fail la carns ni·l grais;

   

e s’ab prejar    en vos merces no nais,

40  

fora·m so·m par    mieils que fossetz a naisser!

   

 

   

VI.

   

Ab doutz esgar    sap sos vezedors paiser

   

et ab honrar,    N’Emilla, cui jois pais,

   

c’onor ten car    e pretz, c’ab lieis renais,

44  

e dompnejar    soffr’e·l fa mort renaisser.

 

 

I. 1 mon] mos Rc; apleich] apleitz R, apselg c; ni] e R; ma] mal P; lima] lina I    2 ab que] A qe P; aplan] plan P, aplanc R, aplam U    3 car ieu non] q(ui)eu non hi CR, Queu no(n) DIKNPQUc; veich] uieng D; ni] e AD    4 leich] ley R; plus] tan C; sotil] subti P; plus] tan C    5 manca in I; adreich] adrez U, adreitz c; obrier] obrar CRU; en] e D, ni Q, in U    6 pesseich] speg P, pesses R, plech U, sprereg c; digz] dig IK, motz PUc; mieills] pus R; rim] lim R    7 el] ab P; destreich] destre N, destrig c; d’Amor] manca a c; m’escrim] nes crim IKNPc; damor no(n) nos crim D    8 sui] que R, Per U; deich] dei U; Son que feus dreg IK; Soiz so qeus deg P; m’en] me Q; que (qel P, res R) no mi (me Pc) ual CPRUc

II. 9 merce] mercem C, merces U; fetz] i fos P; Amors] amor PU; fezes amors p(er)cebre ADIKNQ    10 la] a la R; precs] prez P; non apercep] non ap(er)cebr P, no(n) p(er)cep R, non na perceub U    11 deignes] doignes D, degues N; me] mes IK, mi R    12 be] ben P, manca a c; car] cor P, ca Q; no·m] non A, no(n) DQc; recep] recebr P, percep Q; Molto fera fol qar non receub U    13 sai] sa U; mi uol aisi decebre R    14 que] Qi Q, Qen U; que per ma fe C; l’ai] ai Uc; on plus] eu plus U; mi] ma D, me IKNPQUc; decep] desebr P, deceub U    15 a] ai Uc; non a merce CR; no·n] nol P; soisep] isoisebr P, sonrceub U, sox be c; ab se ni non soyssep C, p(er) q(ue) no mi soisep R    16 mas orguoill] Mos orgoills D; cre] manca a D; no·n li] no len C, no li Q, no lor U, no lol c; qe no(n) qal qe sen soi sebre P, q(ue) nol calha soisebre R

III. 17 d’amor] amor Q, amors R; voja] uog PUc; e] manca a DIKN; nueia de merce sema Q, uueia de m(er)ce e sema R    18 Las] La P; q’ieu] que CQRUc; cor] manca a D; m’a] mor P, mai U; joi] ior IK; q(ue)la ma de ioi sem A    19 no·m] non U; Si no(n) secor IK; si loigna] salloing P, loing Uc; e] manca a c    20 c’aillor] calhors R; qe·m] quen I, qeu Uc; mut] mud c; m’estrem] mi strem c; uol qeu ma(n)de mescrem P    21 Non a] Don nai U; ni cant] manca a P; non] manca a C    22 la] ma AD; don] dom D, q(ue) R    23 e·m] e C; par] manca a P; mal e pus par q(ue) R, mal enqer qe plus U; crem] trem Uc    24 Qar la dolor P, Qar de la dolor Uc; que m’art] quieu ai CR, qi mord U, qi mard c; crema] trema Uc

IV. 25-32 mancano in P    25 mi] M(en) D, me IKNRUc; ven] uenc Uc; nafrar] afar Q    26 q’ieu] Qe QRU; o] ai CR, no U; ab] a U; qe·m] qe c    27 onguen] e(n)ienh R; mi] me DIKNR; oigner] ongre D    28 Queu no(n) o sen ab un plazen D; ve·us] uei U    29 que] quem CR; mon sen] ma ley R; ab] e CR, a Uc; ma] una D; joigner] nongier D    30 que] Qi Q, Qa U; talen] talan R; los trob] lo trob Q, los prec truep R; qe·ls] qils Q; lia e·ls] liel DIK, liels CNQ; las trob a qel iung U, las trob qels lie noing c    31 venc] tenc N, ueing Uc; vas] uos D; mi] me DIKNQ    32 len] leu R; tan mi promet len Uc; de loignor] del onor R, de langor U; loigner] loi(n)g Q

V. 33-40 mancano in P    33 ·m] manca a c, me IK; poiriatz] podiatz AD, podes IK    34 digz] dig C; mi] me CDIKNQR    35 c’ab esqivar] Cab usquiar D, Cabels chiuar Q; mi] me CQRU; iraisser] ira issir D, niras ier U    36 no·m] non Uc; s’ieu] si DR, se QU; m’en irais] mirais R    37 Neis] Nei c; l’engraissar] lesgraisar Q, la gray sa R, lingrassar Uc; emperd qeum (qeun c) Uc; q’ieu fora] quem feira C    38 no·m] non U; la] lan Q; carns] carn CNRUc, car Q; ni·l] el U    39 e sapchatz si R; s’ab] siap C, sap DIKNQU; prejar] preia I, peiar c; merces] merce CDNQRU    40 fora·m] foiam A; so·m] son DIQ; que] q(ue)u Uc

VI. 41-44 mancano in P    Ab dos esgars R; sap] sab NUc; sos vezedors] so foçedors Q, los ue(n)sedors R, senz uenzedor U, se(n)s uençedor c    42 E ab emar Q; honrar] onrat U; N’Emilla] ma dona C, ne nulla Q, la bela R; jois] ioi RUc    43 c’ab lieis] ab luy R    44 soffr’e·l] sofre e C, sufrer U; fa] sa A, fal IK; mort] manca a C; renaisser] enaisser ADNQ; ab bels captiens q(ue)n aysi fai renaiser R

 

Nota al testo

Il testo è conservato da undici mss. che si possono raggruppare sostanzialmente in due famiglie: ADIKNQ e CPRUc. Questa suddivisione è provata dal v. 8 e no m’en (me Q) val ADIKNQ, que (qel P, res R) no mi ual CPRUc e dal v. 9 fezes amors percebre ADIKNQ, fetz (i fos P) amors (amor PU) apercebre CPRUc. All’interno della prima famiglia è possibile ravvisare i seguenti raggruppamenti: ADNQ enaisser v. 44; AD e v. 3, non v. 12, ma v. 22, podiatz v. 33; IK dig v. 6, Son que feus dreg v. 8, mes v. 11, ior v. 18, Si no(n) secor v. 19, me podes v. 33, fal v. 44; DIKN omissione di e v. 17; DIK liel v. 30. Per quanto riguarda la seconda famiglia sono invece più legati tra loro CR q(ui)eu non hi v. 3, non a merce v. 15, quieu ai v. 24, ai v. 26, quem ed e v. 29; PUc motz v. 6, uog v. 17, qar de (de manca a P) la dolor v. 24; Uc adrez v. 5, ai v. 14 e v. 15, loing v. 19, qeu v. 20, trem v. 23, trema v. 24, uenc v. 25, a v. 29, tan mi promet len v. 32 (ipermetro), Neis (Nei c) lingrassar emperd qeum (qeun c) v. 37, q(ue)u v. 40, sab senz uenzedor v. 41. Il ms. adottato come base è A, la cui lezione è stata emendata sia nel caso di errori veri e propri, sia nel caso di varianti singulares e perciò sospette. Gli emendamenti nel testo sono desumibili dall’apparato, in cui sono registrate tutte le lezioni rifiutate.

 

 

 

Testo: Francesca Sanguineti, Rialto 18.x.2016.


Mss.: A 140r (Naimerics depiguillan), C 90r (Aymericx de pegul’), D 67r (Naimeric de pig), I 53v (Naimerics de piguillan), K 39v (Naimerics de piguillan), N 158r (Naimeric depe gullan), P 56r (anon.), Q 15v (Aimiricus), R 51r (Aim(er)ic de pegulha(n)), U 43r (Naimeric de pegugnan), c 50r (Naimerig de pegugnan). Il ms. P tramanda solo le prime tre strofi e le trasmette come tre coblas distinte.

Edizioni critiche: William P. Shepard, «Two Derivative Songs by Aimeric de Peguilhan», Speculum, 2, 1927, pp. 296-309, a p. 304;  William P. Shepard and Frank M. Chambers, The poems of Aimeric de Peguilhan, Evanston (Illinois) 1950, p. 222.

Altra edizione: Vincenzo De Bartholomaeis, Poesie provenzali storiche relative all’Italia, 2 voll., Roma 1931, vol. II, p. 34 (estratti secondo la lezione del ms. A)

Metrica: (c)a4+6’ (c)b4+6 (c)a4+6’ (c)b4+6 (c)a4+6’ (c)b4+6 (c)b4+6 (c)a4+6’; a4 b6’ a4 c6 a4 b6’ a4 c6 a4 b6’ a4 b6 a4 c6 a4 b6’ (Frank 436:1). Rime: -ima, -ebre, -ema, -oigner, -aiser (a), -im, -ep, -em, -oing, -ais (b), -eich, -e, -or, -en, -ar. Alla suddivisione di Frank, che prevede strofi di sedici versi, con alternanza di quaternari e senari, si è preferito l’arrangiamento già proposto da Shepard, che consiste nel considerare cinque coblas singulars di otto decenari, con rime interne in cesura di ciascun verso. Si segnala un sistematico impiego del rim derivatiu con alternanza di uscite femminili e maschili. Lo schema metrico originale ha prodotto la successiva imitazione di Uc de Saint Circ, Pei Ramonz ditz / e de trobar se gaba (BdT 457.27).

Nota: Canzone di argomento cortese che si apre con un’importante considerazione metapoetica e critico-letteraria, in cui il trovatore fa accenno agli strumenti di cui si serve per affinare la propria poesia e ammette di non conoscere artefice di rime scelte migliore di se stesso. La tornada contiene una dedica ad Emilia dei conti Guidi da Ravenna, andata in sposa come seconda moglie a Pietro Traversara nel 1212 (cfr. Giuliana Bettini Biagini, La poesia provenzale alla corte estense. Posizioni vecchie e nuove della critica e testi, Pisa 1981, p. 72). Pietro Traversara infatti aveva già sposato un’altra donna, Aicha, rimanendo però vedovo di questa prima moglie nel 1202: tra questa data e il 1212 si colloca pertanto il matrimonio con l’Emilia destinataria della canzone di Aimeric (si veda anche Antonella Negri, Le liriche del trovatore Guilhem de la Tor, Soveria Mannelli 2006, pp. 87-88, dal momento che Emilia è tra le dame menzionate nella treva di Guillem de la Tor e il matrimonio di Emilia e Pietro costituisce un indizio fondamentale per individuare il terminus post quem di Pos n’Aimerics a fait far mesclança e batailla, BdT 236.5a). Come riportato da Francesco Torraca, Le donne italiane nella poesia provenzale. Su “la Treva” di Guglielmo de la Tor, Firenze 1901, pp. 48-49, n. 2, Emilia compare come moglie di Pietro Traversara in atti dell’aprile 1212 e del maggio 1225, anno in cui rimase vedova e che costituisce il termine ante quem della canzone, approssimativamente composta intorno al 1220 in Italia settentrionale. Per ulteriori informazioni su Emilia si rimanda alle Circostanze storiche.

[FS]


BdT    Aimeric de Pegulhan    IdT

Traduzione e note    Circostanze storiche