Rialto

 

Corpus dell’antico occitano

 

Edizione diplomatica del canzoniere E

Parigi, Bibliothèque nationale de France, fr. 1749

a cura di Caterina Menichetti

Cao 2019

Interpretativa    Note


1a

01    Folquet d(e)marc<...>            FqMars 155.16 (E 1)

02    Perdeu amors ben sa

03    bes ueramen · conplus

04    deisen plus pueia hu

05    melitatz · (et) ergueils ch

06    ai onplus aut es po

07    iatz · don dei auer ga

08    ug euos espauen · canc

09    sim mostres ergueill

10    contra mezura · ebr

11    au respos amas hu

12    mils chansos · perq(ue)s

13    semblans que lergueill caia ios · capres bel iorn ai

14    uist far <...> escura ·

15    Mas uos no par puscatz far faillimen · pero quar

16    faill cel ques pros ni prezatz · tan com ual mais tan

17    nes plus encolpatz · quenla ualor pueial colpe deise(n) ·

18    equant hom tot perdonal forfaitura · ia del blasme

19    noill cera faitz perdos · que cel rema eill mala sospei

20    sos ·camains met cel qui uas un desmezura ·

21    Blasme na hom ecascus cela sen · perque nes plus en

22    lengu<...> enguanatz · aicel quel fai que cel ques en

23    guanatz · donc uos amor perco faitz tan souen · con

24    plus uos ser cascus plus sen rancura · ede seruir

25    tanh calque guizardos · prex ho amicx meillurame(n)s

26    ho dos · meins dun daquetz es fols qui si atura ·

27    Ben fui donc fols quei mis lo cor el sen · sens

28    no <...> ges anseis fo grans foldatz · quar cel es fols

29    qui cugeser senatz · esap ho meils ades onplus

30    apren · epos merces que ual mais que dreitura · no

31    ualc ami ni ac poder enuos · pauc mi sembla ma-

32    gues ualgut razos · perqueu sui fols quar anc

33    de uos aic cura ·

34    Mas ar soi ricx quar enuos no menten · quen cui-

35    dar es riquezo paubretatz · ecel es ricx qui sen te

36    perpaguatz · ecel paubres quentrop ricor enten ·

37    perqueu soi ricx tan gran iois masegura · quan

38    pens com soi tornatz dezamoros · cadonx era mar

39    ritz ar soi ioios · per so motenh agran bonauen

1b

01    tura ·

02    Cortezia no(n) es als mas mezura · mas uos am-

03    ors no saubes anc ques fos · perqueu cerai tan

04    plus cortes que uos · cal maior <...>arai

05    ma rancura ·

06    Anaziman (et) antostems tatura · chansos que

07    de lor es ede lor razos · catressi ses cascus pauc

08    amoros · mas semblan fan de so don non an

09    cura · Folquet demarceilla .            FqMars 155.22 (E 2)

10    Tan mabelis lamoros pensamen · que ses

11    uengutz enmon fin cor assire · perque noi

12    pot nuils autre pens caber · ni mais negus no

13    mes dous ni plazens · cadonx uiu sas quan mau-

14    sizel consire · efinamors maleuia mon martire ·

15    q(ue)m promet ioi mas trop lom dona len · cab

16    bel semblan ma trainat loniamen ·

17    Ben sai que tot quan fas es dreitz niens · eu

18    quen puesc als samor me uol ausire · cazessi-

19    en ma donat tal uoler · que ia <...>tz <.>

20    el no(n)<...>s uencutz si s<..> que mort <...> li sos-

21    pire · <...> cui dez<...> non ai

22    secors ni da<...> · ni d<...>

23    puesc auer talen ·

24    Per so dompn<...>ous am sa<...> · cau<...>

25    fis (et) amos <...> per <...> non

26    puesc auer <...> cug nozer (et) ami <...> nozens · per

27    so nous <...>on mal mostrar ni dire · <...> alesg-

28    art podes mon cor deuire · qu<...> cugei dir <...>

29    etal men <...>en · eport <...>s hueils uergonha (et)

30    ardimen ·

31    Bona dompna sius platz sias sufrens · <...> be

32    queus uueill queu soi <...> mal sufrire · epueis

33    lo mals nom poira dan tener ans mer <...>blan

34    quel partam engualmens · esi uos platz quen

35    autra part me uire · partetz de uos la beutat

36    el gen rire · el dous parlar que <...>folis mon

37    sen · pueis partir mai de uos <...> sien

38    Catotz iorns mes plus be<...> plus plazens · per

39    so uueill mal als hueils abqueus remire · car

2a

01    no uolgra iaus pogueson uezer · amon dan ue-

02    zon trop sotilmen · mas dans no mer car siuals

03    nom nazire · ans mes tan dous dona perque i

04    malbire · si mausizetz que nous estara gen · car

05    lo meu dan uostre es eisamen ·

06    Trop uos am meils dona queu no sai dire ·

07    equar anc iorn aic dautramor dezire · no

08    men penet caraus am perun sen · car ai

09    proat autrui captenemen ·

10    Vas nemze uai chansos qui ques nazire ·

11    que gaug nauran per lo meu essien · las

12    tres donas acui ieu te prezen · Folquet .            FqMars 155.15 (E 3)

13    Huei mais noi conos razo · abque nos

14    puscam cubrir · si ia dieu uolem ser-uir ·

15    pos tant enquier nostre pro · que son

16    dan enuolc sufrir · quel sepulcre perdet pr-

17    emeiramen · (et) ar suefre quespanhas uai

18    perden · per so quar lai trobauon ochaizos ·

19    mas sai siuals no temem mar ni uen · las

20    com nos pot plus auer somos · si donx

21    no fos tornatz murir per nos ·

22    De si mezeis nos fes do · quan uenc nostr-

23    es tortz delir · efes so sai agrazir · quan sius

24    det per rezemso · donx qui uol uiure ab

25    morir · edonx perdeu sa uida lai prezen ·

26    quel la donet ela rendet moren · catressi

27    deu hom morir nosap co · ha quan mal

28    uiu qui nona espauen · quel nostre uiu-

29    re don em cobeitos · sabem ques mals (et)

30    aquel morir bos ·

31    Auiatz encal error so · las gens ni que

32    poiraun dir · quel cors com nopot gan-

33    dir · de mort per auer quei do · uol quex

34    gardar eblandir · de lanar nona nuill es-

35    pauen · com pot gardar de mort ede tur-

36    men · pens quex decor seu dic uer ho no ·

37    epueis aura danar meillor talen · eia

38    noi gart paubreira nuils hom pros ·

39    sol que comens que dieus es piatos ·

2b

01    Pero siuals pot nauer pro · daitan poira sen

02    garnir · que lans pot dieus totz complir · e

03    uostre reis darago · queu no cre saubes fa

04    illir · anuill queian abcor ualen · tan pa

05    uc uezem que failla alautra gen · non

06    deu ges adieu peiurazo · quel lonrara sil

07    ser onradamen · conguan sis uol ner coro-

08    natz saios · ho sus el sel uns noill faill

09    daquetzdos ·

10    E non pretz fola razo · lo rei castelans

11    nis uir · per perdre ans deu grazir · a

12    deu queill mostra el somo · quen lui se

13    uol enantir · (et) autresfors ses dieu torna

14    en nien · caisi ualra sos pretz · perun sen ·

15    si acueill dieu huei mais per companho ·

16    quel no uol re mas reconoisemen · sol

17    que uas nos no sia erguillos · molt er

18    sos pretz onratz ecabalos ·

19    Vida epres com uol de fola gen · onplus

20    aut son cazon leugeiramen · bastiscam do-

21    nx en ferma peazo · elpretz quel te quan la-

22    utre uan cazen · que totz sos pretz s<..> g<.>-

23    ugz esos laus fos · enpensar fort tant ha

24    dieus fait per nos ·

25    Bels azimans dieu uezem queus aten ·

26    queus uolria guazanhar franchame(n) ·

27    conrat uos te tan cami sap bo · noill

28    fasas donx camiar son bon talen ·

29    ans camias uos que mais ual per un

30    sen · com safranha ans que forsatz

31    caia ios · Folquet de marceilla .            FqMars 155.23 (E 4)

32    Tan mou de corteza razo · mos ch-

33    antars que noi dei faillir · en-

34    ans idei meils auenir · canc mais no

35    fis ediraus co · que lemperairitz men

36    somo · eplagram fort que men geq-

37    uis · sill mo sufris · mas quar ill es

38    sime razis · densenhamen · nos coue cal

39    sieu mandamen · sia mos sabers flacx

3a

01    ni lens · ans tanh que doble mos engenhs ·

02    E sanc parlei enma chanso · de lauzengers

03    cui dieus azir · aisi los uueill deltot maldir ·

04    eia dieu noca lur perdo · quar dizon so ca-

05    nc uer no fo · quill bela cui ieu soi aclis ·

06    me desrelenquis · ques cuia caillors aiasis

07    mon pensamen · donx morrai per gran fa-

08    illimen · sieu pert lieis cui am finamens ·

09    per so que dizon ques niens ·

10    Mas ges per so nomabando · quar main-

11    tas uetz ai auzit dir · que mensonia nos

12    pot cubrir · que nos mostre calque sazo ·

13    epos dreit uens segon razo · encar er sa-

14    ubut edeu<.>s <.> come el sui fis · caisi soi sob-

15    getz (et) aclis · debon talen · quenleis amar

16    aun pres c<.>nten · mos fols coratges emos

17    sens · cuns quex cuidamar plus fort

18    mens ·

19    E si merces nomi ten pro · que farai poirai

20    men gequir · ieu no capres ai amurir ·

21    de guiza que mer sobre bo · quins elcor

22    remir sa faiso · eremiran (et) ieu languis ·

23    qua<.> elam dis · que nom dara so quieu

24    lai quis · tan longuamen · eges peraital

25    no malen · ans doblades mos pensamens ·

26    enuer ades meins cadameins ·

27    Amarai la donx alairo · pos uei que

28    n<.>m denha sufrir · que dins enmo(n) cor

29    <..> remir · esai cafar mer uueillono · q(ue)l

30    cors te lo cor enpreizo · (et) alsi destreit ec-

31    onquis · que nomes uis · q(ue)m des poder que

32    men partis · enans aten · com lai puesca

33    uenir breumen · que lonc seruir emer-

34    ces uens · lai on no ual forsa ni gens ·

35    Vas nemze uai chanso qui ques nazire ·

36    que gaug nauran per lo meu essien · las

37    tres donas acui ieu te prezen ·

38    Naziman molt mestera gen · quieu mor

39    permidons dousamen · mas amorir mer

3b

01    eisamen · Folquet demarceilla .            FqMars 155.10 (E 5)

02    Greu feira nuils hom faillensa · si

03    tan temses son bon sen · com lo

04    blasme de la gen · que iutgon desconoi-

05    sensa · quieu faill quar lais per temensa ·

06    dun blasme desconoisen · quen contram-

07    or nomenpren · queisamen notz trob su-

08    frensa · com leu cor ses retenensa ·

09    car enuostra mantenensa · me mis a-

10    mor franchamen · efora mortz uerame(n) ·

11    si nofos ma conoisensa · don non aiatz

12    mais pliuensa · queu man si com sueill

13    planhen · nin mueiruei mais tan souen ·

14    que mas chansos aparuensa · naurion

15    meins deualensa ·

16    Eia merces nouos uensa · per me queu

17    nolai aten · ans estarai planamen · ses

18    uos pos tant uos agensa · franx de bela

19    cabtenensa · si pos quenaiso menpren ·

20    quar sill suefron lo turmen · que fan

21    per folentendensa · ans <...> pecat pene-

22    densa ·

23    Car ieu auia crezensa · tan quant am-

24    ei folamen · enaiso com uai dizen · ben

25    fenis qui mal comensa · perqueu auia

26    crezensa · que per proar mon tal<..> · mac-

27    ses mal comensamen · mas aras uei a-

28    prezensa · que tostems magra tenensa ·

29    Esim degratz dar guirensa · quar meils

30    guazanhe plus gen · qui dona caisel q(ue)

31    pren · si pretz na niben uolensa · mas

32    uos es enuiltenensa · uostrafars (et) en ni-

33    en · com uos sol dar araus uen · mas

34    lais men queu ai sabensa · demal dir

35    (et) abstenensa ·

36    Naziman aluostre sen · ede tostems ei

37    samen · estau damor car paruensa · en

38    fais mas pauc uos agensa ·

39    Folquet demarceilla .            FqMars 155.6 (E 6)

4a

01    Chantan uolgra mon fin cor descubrir ·

02    lai on magrobs que fos saubutz mos

03    uers · mas per dreit gaug mes faillitz mos

04    sabers · percai paor que noi puescauenir ·

05    cus nouels iois encui ai mesperansa · uol

06    que mos chans sia per leis aders · equar

07    li platz queu enans sa lauzor · enmon

08    chantar don ai gaug epaor · cason pretz

19    tanh trop saui lauzador ·

10    Pero non par que pogues deuenir · son

11    cortes pretz que tant es aut enders · com

12    non ditz be que no semble plazers · etr-

13    op aitan enleis deben adir · que sofrai-

14    tos mefai trop daondansa · perqueu me(n) 

15    lais que nom ditz mos sabers · com ia

16    pogues retraire sa lauzor · que de bon

17    pretz ha triat tot lo meillor · edels amans

18    loplus fin amador ·

19    Pero ren als non ai mas lo dezir · no(n) ai

20    donx pro molt es grans mos poders · siu-

21    als daitan men es donatz lezers · edonx

22    perquem uueill deltot enantir · quar son

23    bel ris absa dousa semblansa · mepais ·

24    mos h<.>eils tan magradal uezers · mas

25    un conort ai q(ue)m mou defolor · cades

26    me par q(ue)m uueilla dar samor · q(ua)n

27    uolf uas me sos hueils plens de dousor ·

28    E donx dona pos mais non puesc sufrir ·

29    los mals quieu trac per uos matis esers ·

30    merce maiatz quelmon non es auers ·

31    que senes uos me pogues enrequir ·

32    equar nous uei souen nai gran dub-

33    tansa · que nous mi fassa ublidar no-

34    chalers · mas ieu que sen lapene la

35    dolor · nous ublit ges ans hi tenc nueit

36    eior · los hueils elcor si que nols uir

37    aillor ·

38    Anc re no dis don no temses faillir ·

39    uas leis tant es aturatz mos uolers ·

4b

01    mas darenan nom destolra temers · quieu

02    sai quel foc sabraza per cobrir · el dieu

03    damor ma nafrat detal lansa · don nom

04    te pro soiornar ni iazer · ans dezampar

05    permidons cui azor · tal que ma fait gr-

06    an be egran honor · mas be deu hom

07    be camiar per meillor · Folquet d(e)marceilla .            FqMars 155.11 (E 7)

08    Ia nos cug hom quieu camge mas ch-

09    ansos · pos nos camia mos cors ni ma ra-

10    zos · quar sim iauzis damor <...> men

11    lauzera · esieu mentis nom seria nuils

12    pros · catresim te si com sol enbalansa ·

13    dezesperat abalques desperanza · per so

14    nom uol deltot laisar murir · per so

15    q(ue)m puesca plus souen far ausir ·

16    Mas ar uei so que non cugei que fos ·

17    quieu soi tornatz demi meteis gelos · i

18    contra midons quieu nonla cortegera ·

19    mas totz conseils cazamor sia bos · ai

20    assaiat eres nomen enansa · tot li far-

21    ai de dezamar semblansa · ai las cai

22    dig ia nomen pusc cubrir · <..>

23    onx hueimais ia sap tot mon alb<..>

24    Dona ben uei que noia ochaizos · ca-

25    mors nouol caran sia ioios · per mer-

26    ceus prec que nomen lais enquera ·

27    tant es mon cor deuostramor cochos

28    uoillatz sius platz complir ladem<...> ·

29    com ditz quieu ai dautramor bena<...>sa ·

30    eq(ue)m pogues cubertamen iauzir · el <...>

31    uengues delai onsol uenir ·

32    Dona esperanse paor ai per uos · q(ua)n

33    men conort (et) ar ensoi duptos · perol

34    paor tem que mapoderara · mas un co-

35    nort ai damor asazos · qui amon cor

36    tol mainta malanansa · quei uei fail-

37    lir moltz perquieu nai duptansa · qu-

38    els faillimens dautrui tanh com se mir ·

39    pertal que gart si meteis de faillir ·

5a

01    Mas ben conosc que grans meillurazos ·

02    es detort fait quant hom nes oblidos · ia-

03    mais amor abtal tort nom menera · si

04    ia pogues tornar dezamoros · cabtal poder

05    me donet sacoindansa · que plus nom

06    pot donar de malanansa · efai esfors

07    quis sap tan gen cubrir · irabesfors dai-

08    cel quil uol delir ·

09    Ana ponsa qual esfors fauc per uos ·

10    quar iam conort ni ai nuillalegransa ·

11    queill mortz demon senhor me dezenan-

12    sa · quar uos sabetz quel saubra ben

13    chauzir · cui deurion onrar equar te-

14    nir ·

15    Anaziman uai palais etenansa · (et) an

16    tostems edi lur ses duptansa · que totz

17    aitals soi com el eis salbir · enome(n) pot

18    nuils fatz enfadezir · Folquet demarceilla .            FqMars 155.1 (E 8)

19    Amor merce no mueira tan soue(n) ·

20    iam podetz uos uiatz deltot au-

21    sire · quar uiurem faitz emurir mescla-

22    men · (et) anaisi doblatz me mon martire ·

23    pero meitz mortz uos soi hom eseruire ·

24    el seruizis es me miltans plus bos · que

25    de nuillautrauer ricx guizardos ·

26    Perquer pecatz amor so sabetz uos ·

27    si mausizetz pos uas uos nomazire · pero

28    seruir te dan maintas sazos · que son

29    amic enpert hom so aug dire · quieus

30    ai seruit (et) ancar nomen uire · equar

31    sabetz quen guizardo nenten · ai perd-

32    ut uos el seruir eisamen ·

33    Mas uos dona que auetz mandamen ·

34    forsatz amor euos cui tan dezire · no(n)

35    ges per me mas per pla chauzimen ·

36    que tan planhen uon pregon mei sos-

37    pire · quins elcor plor quant uezes

38    los hueils rire · mas per paor que no-

39    us semblenuios · enguan mi eis etrac

5b

01    mal emperdos ·

02    Anc non cugei uostre cors erguillos · uol-

03    gues almieu tan lonc dezir assire · mas per

04    paor que fezes dun dan dos · no uos auze

05    lomieu maltrag deuire · ai quar uostrueill

06    no uezon mon martire · cadonx nagratz

07    merce si donx nomen · lo dous esgar q(ue)m

08    fai merce paruen ·

09    Auos uolgra mostrar los mals quieu

10    sen · (et) als autres celar (et) escondire · mas

11    nous puesc dir moncor celadamen · q(ua)r

12    sieu nom puesc celar qui mer cubrire ·

13    equi mer fis sieu eis mesui traire · quar

14    qui nos sap celar non es razos · ial celon

15    cill acui non es nuils pros ·

16    Mas naziman ditz quieu li soi traire ·

17    ill en tostems dizon quieu soi ginhos ·

18    quar tot moncor no retrac azels dos ·

19    Donalfin cor quieus ai nous puesc

20    tot dire · mas per merce so quieu lais

21    pernosen · restauratz uos ab bon ente(n)-

22    demen · Folquet demarceilla .            FqMars 155.14 (E 9)

23    Molt ifes gran pecat amor · pos li

24    plac ques mezes enme · quar mer-

25    ce non aduis abse · abque sadousis ma

26    dolor · camor pert son nom el desmen · (et)

27    es dezamor planamen · pos merces noi

28    pot far secor · perqueill fora pretz (et) ho-

29    nor · pos ill uol uenser totas res · cuna

30    uetz la uenques merces ·

31    Mas trop ma azirat amor · quant ab

32    merce se dezaue · perol meils del meils

33    que hom ue · midons que ual mais q(ue)

34    ualor · enpot leu far acordamen · quar

35    mager na fait per un sen · qui ue com

36    la neus es calor · so es la blanquezeill

37    color · sacordon enleis semblans es · ca-

38    mor si acort emerces ·

39    Mas non pot esser pos amor · non ho

6a

01    uol ni midon socre · pero demidons non sai

02    re · canc tan nomenfolit folor · que lauzes

03    dir mon pensamen · mas cor ai q(ue)m cabdel

04    ab sen · mon ardimen q(ue)m tol paor · pero

05    esperan fai la flor · tornar fruit edamor

06    som pes · quesperan lauenques merces ·

07    Questiers nous puesc durar amor · enosai

08    consi sesdeue · demon cor ca liat ete · que

09    re nom par que naiaillor · quar si beus

10    es grans eisamen · pogratz enme caber

11    breumen · cos deuezis una gran tor · en

12    unpauc miraill de largor · es aitan grans

13    que sius plagues · encar neus icaubra

14    merces ·

15    Sar nous uens uencutz soi amor · uenser

16    nous puesc mas ab merce · esintretans mals

17    nai un be · ia nous er dans ni dezonor · cui-

18    datz uos donx queus estei gen · quar me

19    faitz planher tan souen · ans enual me-

20    ins uostra ualor · perol mal men fora dou-

21    sor · si laut ram acui me soi tes · me ple-

22    gues merceian merces ·

23    Naziman lo uostre secor · eden tostems uue-

24    ill ben alor · mas aiso no uueill sapchatz ges ·

25    capenas neis osap merces ·

26    Mal me soi gardatz per nosen · quar mi

27    eis ma emblat amor · ara que reston de

28    la flor · mas dir pot quieu eis me soi pr-

29    es · pueis que nom ual dreitz ni merces ·

30    Pos entremes me Folquet demarceilla .            Peirol 366.27a (E 10)

31    soi defar chansos · ben dei gardar

32    que fols motz noi entenda · esieu dic re q(ue)

33    midons engrat prenda · be men sera ren-

34    dutz lo guizardos · (et) er gran tortz si mon

35    chant non es bos · perque quar ill ma do-

36    nat lart elgenh · enso quieu fatz no dei

37    metre desdenh ·

38    Anc nuils amans per sidons non sufri ·

39    tan gran dolor nitan gran malanansa ·

6b

01    perquieu li prec q(ue)m digua tal pezansa · sil

02    cor nona ques meillur enues mi · perque

03    uengues plus uiatz alafi · casatz ual mais

04    murir almieu semblan · que tostems uiure

05    apena(et)azafan ·

06    E sitot mes de semblant erguillos · non

07    ai poder que ues autra matenda · quel

08    cor els hueils me mostron queill mi re(n)da ·

09    tan magradi desas belas faisos · equant

10    ieu men cug partir nomes pros · queill sie-

11    uamor mes denan qui matenh · q(ue)m fai

12    tornar ues lei tan mi destrenh ·

13    Luenh mes dels hueils mas delcor mes tan

14    pres · cela percui planc esospire · que onplus

15    nai dafan ede martire · dobla lamor ecreis

16    enais ades · equar soi sieus no cre que me(n)-

17    guanes · efi me tant elsieu ensenhamen ·

18    percai respeit que naura chauzimen ·

19    Ben feira sen si delieis me lonhes · ans

20    quem laises ala dolor ausire · mas amor

21    uol quieu sia franc sufrire · eia per re no(n)

22    aial cor engres · canc dieus no fes nuill

23    hom qui ben ames · que no crezes mais

24    amor que son sen · perque maue afar so(n)

25    mandamen ·

26    Chansoneta uai ten tost dreit cami · lai

27    amidons encui ai mesperansa · ediguas

28    li caia calque membransa · demi quar

29    lam ses enian abcor fi · canc per mafe

30    deslora quieu la ui · nomes mudat ni

31    camiat mon talen · ans lam ades ela

32    dubtela blan · Folquet demarceilla .            FqMars 155.27 (E 11)

33    Uns uolers outracuidatz · ses dins en

34    moncor aders · pero nom ditz mos

35    espers · ia puesqueser acabatz · tant aut ses

36    enpeins · ni no mautreia mos sens · quen

37    sia dezesperatz · esoi aisi meitadatz · que

38    nom dezesper · ni naus esperansauer ·

39    Ear molt mi sent aut poiatz · uas ques

7a

01    petitz mos poders · perquem castia temers · quar

02    aital ardimen fatz · notz amaintas gens · mas

03    dun conort soi iauzens · que ue deues lautre

04    latz · emostram cumelitatz · ha tant enpoder ·

05    que bes menpot escazer ·

06    Tant hies mos cors pauzatz · queill menson-

07    iam sembla uers · caital maltrag mes lezers ·

08    pero si sai ques uertatz · que bos aturs uens ·

09    perquieus prec dona ualens · que sol daita(n)

10    me sufratz · epueis serai gent pagatz · q(ue)m

11    laisetz uoler · lo ioi quieu dezir auer ·

12    Ben parec nesietatz · esobre autius uolers ·

13    quan solamen us uezers · mac deceubut tan

14    uiatz · ques condudamens · men uenc alcor

15    us talens · tals quenfui enamoratz · mas pueis

16    mes tan fort doblatz · quel matin elser · men

17    fai doblament doler ·

18    De re nom sent malmenatz · uas uos mas

19    quar mos sabers · me sofranh adir plazers ·

20    equar soi desmezuratz · damar leialmens ·

21    cre q(ue)m faill mos essiens · pero sinfos dreitz

22    iutgatz · ia non degresser blasmatz · caital

23    nocaler · deuriatz engrat tener ·

24    Mas ar si chantar nom platz · si men

25    ualgues absteners · pero laisatz nocalers · me(n)

26    fora iois esolatz · huei mais pos nes meins ·

27    lemperairitz auinens · es poiatz els ausors

28    gratz · esil cor non fos forsatz · eu feira sa-

29    ber · com fols se uol decazer ·

30    Ai dousa res auinens · prendaus hume

31    litatz · pos nuill autre ioi nom platz · ni

32    dautre uoler · non ai engenh ni saber ·

33    Que tans sospirs nai gitatz · quel matin

34    el ser · pert sospiran mon poder · Folquet .            FqMars 155.8 (E 12)

35    Cn chantan mauen amembrar · so

36    quieu cug chantan oblidar · mas per

37    so chan cublides la dolor · elmal damor ·

38    mas onplus chan meils men soue · cama

39    boca nuilla res non aue · mas sol merce ·

7b

01    perques uertatz esembla be · quins elcor

02    port dona uostra faiso · quem castia quieu

03    no uir ma razo ·

04    E pos amor me uol onrar · tan quel cor

05    uos mi fai portar · per merceus prec quem

06    gardetz del quieu ai paor · trop mager de

07    uos que deme · epos mon cor dona uos ha

08    dins se · si mal len ue · pos dins es sofrir

09    loill coue · eper so faitz delcor so queus er

10    bo · el cors gardatz si com uostra maizo ·

11    Quel gara uos eus te tan car · quel cor

12    enfai nessi semblar · quel sen hi met lo

13    genh ela ualor · si quen error · laisal cors

14    pel sen quel rete · com me parla maintas

15    uetz sesdeue · quieu nosai que · quim saluda

16    ieu non aug re · eia per so nuils hom nomo-

17    chaizo · sim saluda (et) ieu mot non li so ·

18    Perol cors non si deu clamar · del cor per

19    mal queill sapcha far · que tornat la alpl-

20    us onrat senhor · euolt daillor · on trobet

21    enguan enofe · mas dreitz torna ues son

22    senhor ancse · perquieu non cre · quem denh

23    si merce nomaten · que lintrel cor tant

24    quen luec dun ric do · denh escoutar ma

25    ueraia chanso ·

26    Car si la denhatz escoutar · dona mercei

27    deurai trobar · pero obs es que oblit se ·

28    com q(ue)m malme · que lardor mi creis em

29    reue · elfuex quieu sai que creis degran

30    rando · esom nol toc mas enpauc desazo ·

31    Morir puesc be · naziman quieu nom

32    clam de re · neus si doblaual mal daital

33    faiso · com doblol point deltauler per razo ·

34    Ben aun mort Folquet demarceilla .            FqMars 155.5 (E 13)

35    mi elor · mei hueill galiador · perq(ue)s

36    tanh cabels plor · car ill so aun merit · qu-

37    ental donan chauzit · on aun fait failli-

38    men · equi aut pueia bas deisen · pero

39    ensa merce naten · quar ieu non cre q(ue)

8a

01    merce aus faillir · lai on dieus uol totz autr

02    es bes assir ·

03    Esi conosc damor · que mon dan la sabor ·

04    que so don ai largor mefai prezar petit · e-

05    poiar adestric · ental que sim defen · so que

06    mencausa uau fugen · eso q(ue)m fug ieu uau

07    seguen · aisi no sai cosim puesca gandir ·

08    quensems maue encausar efugir ·

09    Arauiatz gran folor · carditz soi per paor ·

10    que tan tem la dolor · damor que ma sa-

11    zit · caisom fai plus ardit · demostrar mo(n)

12    talen · alei q(ue)m fai ueillar durmen · donx

13    ai per paor ardimen · aisi com cel questi-

14    ers non pot guerir · euai totz sols entre

15    .v. sens ferir ·

16    Pros dona cui azor · restauratz enualor ·

17    mi euostra lauzor · cabdui nem afreuolit ·

18    quar metetz enoblit · mi queus am finame(n) ·

19    que cels co sabon uaun dizen · que fol ser-

20    uir fai mainta gen · equar uos am tan

21    que dals no consir · pert mi euos gardatz

22    siu dei murir ·

23    Eu oc conguan per flor · nom uiratz ch-

24    antador · mas prex demon senhor · del bon

25    rei cui dieus guit · darago maun partit ·

26    dire de marrimen · esi chan tot forsada-

27    men · mas alsieu plazen mandame(n) · non

28    deuon ges sei amic contradir · cals ene-

29    mix uei ques fai obezir ·

30    Sai ala dolor dela den · uir lalengua

31    alei cui mi ren · (et) er merces sim denha

32    acuillir · quen mains bos luex fauc son

33    ric pretz auzir ·

34    Bels nazimans dieus me gart de faillir ·

35    uas leis que faill ues mi so auzes dir ·

36    Fin amor acui me Folquet demarceilla .            FqMars 155.9 (E 14)

37    soi datz · el gens terminis amoros ·

38    cascun daquetz mes ochaizos · don dei esser

39    enamoratz · perques dreitz cab lo lur

8b

01    aon · fassa conoiser enchantan · com ieu

02    soi faitz alur coman ·

03    Oar meils sai sufertar empatz · si que mos

04    uolers nos descos · epar be ia per als non

05    fos · mas quar am enon soi amatz · eia sill

06    don chan no maon · satotz iorns nom uau

07    meilluran · de leis benamar ses enguan ·

08    Perqueus prec que merce naiatz · ses tort

09    quieu anc non aic ues uos · esil dreit ques

10    tan cabalos · nonpot ualer humelitatz · me

11    uaillab uos done maon · quar nuill dr-

12    eit nona ualor gran · lai on forsa fai so(n)

13    talan ·

14    Caisi mes elcor sagelatz · uostre ric pretz

15    uerais ebos · perquieu non soi ges pode-

16    ros · quem biaise uas autre latz · ni no

17    uueill ia cautra maon · mas uos dona

18    percui ieu chan · (et) am edezir ereblan ·

19    A pauc de chantar Folquet demarceilla .            FqMars 155.2 (E 15)

20    nom recre · per enuei dels lauzeniadors

21    mas forsa damor mi rete · que nom laisa

22    uirar aillors · tan soi dels benanans la flors ·

23    aisim te · amors pres elfre · que dalre nom

24    soue · mas de leis seruir aiornal · caisim pes

25    cofasoill leial ·

26    Edonx sieu fauc so ques coue · quar qui

27    pot amar meils de me · per dreg len eschai

28    la lauzors · be men deu escazer honors · esap

29    be midons (et) amors · quieu enre · uas leis

30    nom malme · mas quar li clam merce ·

31    q(ue)m des so que mes plus car · pot esser que

32    so ten amal ·

33    E quan me parla nim ue · me saill alcor

34    la resplandors · dels bels hueils edel dous

35    ale · mi ue mesclamen la sabors · si quen

36    la bocam nais dousors · perquieu cre · eco-

37    nosc quel be · quieu dic nonai de me ·

38    ans meis de samor natural · que ma

39    ins elcor pres ostal ·

9a

01    Donx soi ben fols quar nom recre · damar leis

02    que bem par folors · pueis cautre bes nom nes-

03    deue · euei cades creis ma dolors · quen mi sol

04    ha fag tot son cors · per ma fe · meils maue ·

05    que per leis sufrirai iase · mon dan si tot a

06    lieis noncal · cautram des samor per cabal ·

07    Epos aquel iois mi mante · sim fezes aitan

08    de secors · q(ue)m denhes retener abse · gardatz

09    sieu fora dels ausors · que sos ricx pretz esa

10    ualors · creis eme · meillura eue · absol quill

11    agues loc de se · de la dolor fere mortal ·

12    nos agram partit per engual ·

13    Pero sill clamera merce · del dan quill me

14    fai edel mal · pos nuillautramors nomi ual ·

15     Gaucelm faidit .            GcFaid 167.56 (E 16)

16    <...>om pogues par

17    tir son uoler ·

18    daiso donplus

19    alcor uolon ·

20    don non pot

21    iauziment a-

22    uer · uns dels

23    grans sens fo-

24    ra del mon ·

25    quar de las

26    grans foudatz

27    quei son · es de las maiors qui senten · en

28    son dan segre son eisien · quar doblame(n) ·

29    fai faillimen · pero greu es fis amicx dr-

30    utz priuatz · sil bes elmals el ioi el dans

31    noill platz ·

32    Tot aiso mauenc aplazer · si bem soi el

33    maltrag prion · samors mi uolgues tant

34    ualer · que lamoros cors deziron · mapa-

35    gues dun ioi iauzion · efora so cug aui-

36    nen · que agues delbe quils mals sen · qu-

37    en preira sen · maltraitz sufrem · eforam

38    iois eplazers molt onratz · saprop sent

39    mals enfos dun ioi paguatz ·

9b

01    Mas empero sil ben esper · com cel qual io-

02    guar si confon · que iogua eioc non pot

03    auer · ni no sen fam ni freit ni son · atr-

04    essi mes poiat elfron · (et) intrat elcor fola-

05    men · conplus hi perc plus mi aten · cobr

06    ar souen · tant ai fol sen · elatendres no(n)

07    es mas quan foudatz · quezalmieu dan soi

08    trop enamoratz ·

09    tug trop son mal quien sai lo uer · q(ue)l

10    trop poiars don cascus gronh · que sime

11    fes tanbas cazer · epero montei tan amo(n) ·

12    que penre cugei laurion · com no pot

13    penre ab re uiuen · detan fort manei-

14    ras defen · pero temen · (et) humilmen · com-

15    ensei com hom damor forsatz · donx no(n)

16    mer mal si nera dreitz iutguatz ·

17    Vas midons soi de franc uoler · plus hu-

18    mils quels fraires degran mon · (et) ill mes

19    dorgoillos parer · si que quan la prec

20    nom respon · unautraue(n)turai nosai do(n) ·

21    canc re non amei coralmen · quergueill

22    nom mostres mantenen · caital torme(n) ·

23    fer ecozen · me mostramors quar eu

24    lim soi donatz · aquestz mes totz lo gui-

25    zardos elgratz ·

26    E quar res nompot pro tener · ues lei

27    don muer (et) art efon · un sen fauc cafor-

28    sat poder · fug de leis uezer em rescon ·

29    mas mos sens nouei que maon · quieu

30    muer quan nouei son cors gen · equan

31    louei muer eisamen · que nuill par-

32    uen nom fai plazen · ans quan lesg-

33    art esgardazautre latz · enomacueill

34    nim uol auer solatz ·

35    Chansos uai ten tost ecorren · alpros

36    marques decui es monferratz · dill que

37    greu mer quar lai non soi tornatz ·

38    Bel diamans bel mes uostra beutatz ·

39    ebel lo pretz on cascun iorn poiatz ·

10a

01    Si tot mai tarzat mon Gaucelm faidit .            GcFaid 167.53 (E 17)

02    chan · ni nai fag trop lonc estatge ·

03    aras ai cor etalan · quien torn laperda el

04    dampnatge · queill belam det el uiatge ·

05    emdis queill mostre enchantan · lo ioi ela

06    ualor gran · q(ue)m donet elalegratge · lo iorn

07    q(ue)m retenc baizan ·

08    Adonx lestei tan denan · mas ionchas de

09    bon coratge · de genoillos eploran · trom pr-

10    es enson senhoratge · mas alprim li fo sal-

11    uatge · quar mauzei enardir tan · pueis

12    uit mo(n) humil semblan · ereceup mon ho-

13    menatge · quar mi conoc ses enguan ·

14    Amix quant se uol partir · de sidons fai

15    gran enfansa · si tot noill uol acuillir · sos

16    digz ala comensansa · camors sabriua ese-

17    nansa · abonrar (et) ab seruir · equis uol

18    deleis iauzir · siaill de bela semblansa · es-

19    apchamar esufrir ·

20    Midons am tant edezir · que quim met

21    eneguansa · etan com hom pot cauzir ·

22    non penria acordansa · quieu ia mudes

23    mesperansa · ni camges mon dezir · ni

24    no uueill esdeuenir · senes leis senher de

25    fransa · gardatz sieu uueill quill mazir ·

26    Maintas sazos sesdeue · que pens tan

27    fort econsire · non aug qui parla ab

28    me · ni fauc mas tremblar efrire · epes

29    quar dieus uolc assire · mais quen una so-

30    la re · labeutat quill ha ense · elgen parlar

31    el dous rire · abque malegra em reue ·

32    Molt ai per ma bona fe · conquis so do(n)

33    soi iauzire · eprec midons per merce · quel

34    sieu cor delmieu nos uire · que sos hom

35    esos seruire · soi (et) ai estat ancse · (et) ades

36    pueia eue · lamors edoblal dezire · on ill

37    plus me fai debe ·

38    Linhaure lai uir mon fre · uas mon

39    senhor cui dezire · euueill samor e so(n) be ·

10b

01    A semblan del rei ties · Gaucelm faidit .            GcFaid 167.4 (E 18)

02    quan lac uencut lemperaire · esil fes

03    tirar quan lac pres · sa carreta eson ar-

04    nes don el chantaual maltraire · uezen

05    la roda uirar · el ser ploraual maniar ·

06    ieu chant onplus ai malanansa · quan

07    consir quen alegransa · me pot mos mal-

08    traitz tornar · eplor quan uei ioi ni be ·

09    als autres emi soue · quieu naic pro ar

10    nonai re ·

11    Quenaital trebaillam te · amors pres en

12    greu balansa · ere nom sap dire perque ·

13    mas quar aten sa merce · uencutz ses de-

14    zesperansa · equar nom recre damar · q(ue)

15    dals nom pot <...> tan soi fis leials

16    amaire · deu<...>

17    descubrir mo<...>

18    cors cortes · <...>

19    elas lauzors <...>

20    Pero nom <...>

21    an ni ueiai<...>

22    quel uostre <...>

23    edebonaire · <...>

24    dous rire elg <...>

25    blansa · equa <...>

26    ni de beuta<...>

27    emtol lardir <...>

28    preguar de me ·

29    Que maintas sazos maue · cab tota fai

30    tacordansa · dompnaus cug clamar

31    merce · epueis quan mos cors uos ue ·

32    mespert enonai membransa · mas quan

33    de uos esgardar · enous aus ni sai pre-

34    guar · ni mamor nous puesc estraire ·

35    ben gran merce pogratz faire · sim dases

36    ses demandar · elmon non es · tan pau-

37    ca res · quieu del uostre endon agues ·

38    quieu engran no la tengues ·

39    Pero ans quel bruitz uengues · ni fals

11a

01    lauzengier trichaire · lamor quieus ai cono-

02    gues · ben estera sius plagues · de conoiser

03    mon afaire · pos ieu nous aus preguar ·

04    ben ric do me pogratz dar · senes tota ma-

05    lestansa · sius plagues cauostronransa · fo-

06    son fait tug mei chantar · elplus lais car

07    bes coue · pero ieu no cug ni cre · sieu en

08    prec que mi malme ·

09    Donx pos enuostra merce · soi (et) en uostra

10    fizansa · (et) un do no mautreia · ase mon

11    chan ni ma leial fe · si uostra ualors me-

12    nansa · honors uos es ses duptar · euos sa-

13    betz cos tanh afar · quieu nous quier pl-

14    us pauc ni gaire · mas tan cumils mer-

15    ceiaire · uos soi abfin cor eclar · esazimes

16    <...> degues · depl(us)

17    <...>

18    <...>raire · que la

19    <...>b complitz bes

20    <...>qien sai beill

21    <...>

22    <...>nas chansos            GcFaid 167.37 (E 19)

23    <...>en dir ni far ·

24    <...>ona de uos · a-

25    <...>ostrar · lamor

26    <...>spire · epos

27    <...> dir · nil be

28    quieus uueill greu mauzerenardir · si-

29    us uolgues mal demon fin cor adire ·

30    Alprim quieus ui magrops dona que

31    fos · percamors nous mi fezes tant am-

32    ar · que no foses tan bela nitan pros ·

33    ni saubeses tan auinen parlar · cadonx

34    plasmei quan uos ui dels hueils rire ·

35    duna dousor damor q(ue)m uenc ferir · al

36    cor q(ue)m fes si tremblar efremir · capauc

37    denan no mori de dezire ·

38    Adonx parti destreitz (et) enueios · de uos

39    dona cui dezir etenh car · si quezanc

11b

01    pueis senher ni poderos · nofui de mi mas

02    demon cor celar · aiso conosc camors me

03    uol ausire · epos li platz molt mes bon asu-

04    frir · quar autramen no poirieu morir · ta(n)

05    belamen ni abtan bel martire ·

06    Aiso ma trait mon fin cor amoros · canc

07    mais no fo leus azenamorar · equant ieu

08    uei dona luex ni sazos · per nuilla re non

09    aus dir mon pensar · ni uos non platz

10    conoiser mon martire · pero saber podetz

11    leu lo dezir · quieu ai deuos ab maint cor-

12    tes sospir · q(ue)m uedem fai quan uos uei

13    ni remire ·

14    Tot quan macort enun mes ho endos ·

15    enqual guiza uos pogues gen preguar ·

16    ublit quan uei uostras belas faisos · que

17    nome puesc souenir ni membrar · tan

18    quan uos uei soi del uezer iauzire · ecan

19    men part remanh ental consir · que ges

20    la nueit non puesc el leg dormir · ni sai

21    als far mas planh emuol em uire ·

22    Dona lafans el consirs mes tan bos · q(ua)n

23    plus hi pens emais hi uueill pensar · (et)

24    ai abme maintas uetz companhos · quieu

25    uolgra mais totz soletz estar · que tan bon

26    mes quan mi pens ni malbire · uostra ua-

27    lor mas aqui eis mazir · emuer quar sai

28    quieu nous aus descubrir · so don lonc te

29    ms cre que cerai sufrire ·

30    Linhaure pro ai tostems que sospire ·

31    mas ara sen mon coratgesclarzir · que

32    ab nagout soi on nom puesc partir · on

33    negus hom nopot mais deben dire ·

34    Tant ai sofert Gaucelm Faidit .            GcFaid 167.59 (E 20)

35    longuamen greu afan · que sestes

36    mais que nom naperceubes · morir pogra

37    tost eleu sim uolgues · cala bela non pr-

38    eira ia dolors · encui mala fos beutatz

39    eualors · don regardan part forsat mon

12a

01    coratge · epos li platz segrai autre uiatge ·

02    mas leis non qual ni no so ten adan ·

03    de perdre me nils bels digz demon chan ·

04    Pero tal re te hom uil ques prezan · etal

05    re pert que ditz queill nes ben pres · que

06    pueis li fai sofracha menre bes · mas de

07    midons es tan grans sa ualors · que non

08    les dans sim pert nim uir aillors · donx

09    ben fezi outracuidat folatge · quan per-

10    casei mamort ni mo(n) dampnatge · abmo(n)

11    fol sen q(ue)m fes dir enchantan · so don

12    degra gen cubrir mon talan ·

13    E pos mos cors emei hueill trait man ·

14    ema mala dona ema bona fes · si que

15    cascus magra mort si pogues · clamar

16    men dei com demals bailidors · eia mos

17    hueils mensongers traidors · non creirai

18    mais ni fiansa ses gatge · quar cel es

19    fols qui fai fol uzatge · efols qui cre

20    auer ason coman · tot so que ue plaze(n)

21    ni benestan ·

22    Merauill me pueis enmidons es tan · pretz

23    eualors plazers ab digz cortes · com pot

24    esser que noi sia merces · bem merauill

25    de dona daut paratge · bele gentils ques

26    daut senhoratge · ni com pot far contra

27    sa ualor tan · em merauill de leis on es

28    honors · sens ebeutatz que noi sia amors ·

29    que desmenta son franc humil sembla(n) ·

30    De tot aiso ai merauilla gran · epos noill

31    platz quil se camge de res · nom tenra

32    mais afrenat sos mals fres · cara men

33    part si tot mes dezonors · quar obs

34    magra q(ue)m fos uiratz aillors · epos aillors

35    uauc mudar mon estatge · bon encontr-

36    em don dieus ebon intratge · em lais tr-

37    obar dona ses cor truan · cab mal senh-

38    or ai estat aquest an ·

39    Abtot aital mal brau etiran · uolgrieu es-

12b

01    tar uolenters sill plagues · mais cabau-

02    tra que mais de bem fezes · epueis nom

03    uol atal uauc per secors · decui mauen

04    alcor plazen dousors · beles epros franca

05    ede bel estatge · que ma mandat per un

06    cortes mesatge · cun pauc auzel enmon

07    ponh que nos nan · am mais quel cel

08    una grua uolan ·

09    Arai conquist gran sen degran folatge ·

10    esai cauzir damor lo pro eldan · eiamais

11    nuill tems nomausirai preguan ·

12    Nomalegra chans Gaucelm faidit .            GcFaid 167.43 (E 21)

13    ni critz · dauzels mon fel cor en

14    gres · ni no sai perquem chantes · nim

15    perdes · mos <...>

16    sieu dizia · q<...>

17    prex ni mer<...>

18    sia per mi q<...>

19    illitz ·

20    Donx perqu<...>

21    tanh q(ue)m p<...>

22    pregues · qu<...>

23    mauenc d<...>

24    preguars d<...>

25    tolgues · lei<...>

26    li ai mal s<...>

27    Mas abaitan <.>o<.>eu g<...>

28    sumelies · que solamen mentendes · pueis

29    apres · uis com mos dam me castia · sill pla

30    zia · caisi es · equar anc fis re queill pes ·

31    mes tan mal pres · cab leis ai mains bes

32    complitz · perdutz esai soi traitz ·

33    E quar una enguanairitz · on beutatz

34    mala nasques · me fes faillir tanh cades ·

35    me pendes · sill que de nien mauia · mas

36    enuia · detotz bes · pero qui totz cels ag-

37    ues · mortz ni mespres · canc no fos cap

38    dels ni guitz · merces trops nagrom

39    delitz ·

13a

01    E donx cerai tant arditz · comils mas ionhtas

02    confes · lirai querre asos pes · q(ue)m dones · don

03    q(ue)m perdo ho mausia · bem plairia · mausizes ·

04    mas ieu no cre quill fezes · re quem plagu-

05    es ans sai quer sieus lo cauzitz · que uol

06    quieu uiua marritz ·

07    Pero nom soi tan partitz · de ioi ni dira

08    tan pres · queu enquera noi tornes · sill mos-

09    tres · sos sens esa cortezia · com mauria · so-

10    bre pres · sil sieu humil cors cortes · franx be-

11    napres · de ioi edepretz complitz · mera de per-

12    don aizitz ·

13    Mon senhor cui poder es · prec que noill pes ·

14    un no ques per me auzitz · que ual mil ocx

15    afortitz · Gaucelm Faidit .            GcFaid 167.52 (E 22)

16    Si anc nuils hom per auer fin coratge ·

17    ni per amar leialmen ses falsura · ni

18    per sufrir franchame(n) son dampnatge · ac

19    de sidons nuillonrada uentura · ben degreu

20    auer · alcun couen plazer · quel ben el mal

21    cal quieu naia · sai sufrir (et) ai saber · de far

22    tot quan midons plaia · si quel cor non

23    puesc mouer ·

24    De finamor sai segrel dreg uiatge · si q(ue)

25    tant am midons oltra mezura · far pot de

26    mi tot quant ler dagradatge · que noill de-

27    man tan tem dir forfaitura · baizar ni iazer ·

28    pero si sai tant ualer · azops damar qui qu-

29    en braia · conrat iorn eplazen ser · etot so

30    cadrut seschaia · aus dezirar euoler ·

31    Si tot lo uueill ieu no(n) ai autre gatge ·

32    don ni autrei ni paraula segura · mas ill

33    es tan francha debel estatge · part la ua-

34    lor elpretz quen leis satura · caisom fai pa-

35    rer · camors hi aia poder · que lai on es ua-

36    lors gaia · deuria merces caber · uec uos tot

37    so q(ue)m napaia · emtol que nom dezesper ·

38    Auzit ai dir ab sen (et) ab folatge · com ho-

39    ra mal celui don nona cura · edi queill

13b

01    don dieus ioue senhoratge · aquest orar

02    sia tortz ho dreitura · ai damor per uer ·

03    esi lai nom dezesper · que depros dona

04    ueraia · ual mais com ric don esper ·

05    caia don dauol sauaia · com no denh

06    endo tener ·

07    Quieu sai una ques detan franc uzat-

08    ge · canc non gardet honor sotz la sen-

09    tura · sieus es lo tortz sieu nai dig uilan-

10    atge · que senes genh esenes cobertura ·

11    fai atotz uezer · com ponha si decazer ·

12    edona cab tans sasaia · non cug que male-

13    zer · que ia deleis ben retraia · ni uueill

14    q(ue)m deia escazer ·

15    Na maria dona gaia · uos non es detal

16    saber · que no faitz re que desplaia · ans

17    platz tot edeu plazer · Gaucelm Faidit .            GcFaid 167.34 (E 23)

18    Lo rossinhol saluatge · ai auzit que

19    sesbaudeia · per amor enson lengat-

20    ge · efai me murir denueia · quar lei cui

21    dezir · non uei ni remir · eno uolgrogan

22    auzir · pero pel dous chan · quel esapar fa(n) ·

23    esfors unpauc mo(n) coratge · em uauc con-

24    ortan · mon cor enchantan · so quieu no

25    cugei far onguan ·

26    Pero mais nuill alegratge · nom dona re

27    quieu ueia · econosc hi mon folatge · ben

28    es dreitz caisim nesteia · em denh auen-

29    ir · quar per fol consir · laisei mon ioi a-

30    iauzir · don soi enafan · don ai ira edan ·

31    econosc enmon coratge · cai estat estan ·

32    que no(n) aic ioi gran · ni re q(ue)m uengues

33    atalan ·

34    Esi tot planc mon dampnatge · mos

35    cors aclina esopleia · uas leis que ha se-

36    nhoratge · emi entenh quesser deia · canc

37    nom poc plus dir · quan uenc alpartir ·

38    mas sa caraill ui cobrir · emdis sospira(n) ·

39    adieu uos coman · equan pens enmon

14a

01    coratge · lamor el semblan · apauc enploran ·

02    no mausi quar noill soi denan ·

03    Midons que te mon coratge · prec si com

04    cel que merceia · que no maia cor uolatge ·

05    ni fals lauzenger non creia · de mi ni sal-

06    bir · quieu ues autram uir · quar de bon

07    cor la remir · elam ses enguan · eses cor

08    truan · q(ue) nonai cor uolatge · com li fals

09    drut an · que uaun galian · percamors

10    tornen soan ·

11    Anc no falsei mon uiatge · uas leis cui

12    mos cors sautreia · pueis laigui fait ho-

13    menatge · enonai cor q(ue)m recreia · ia del

14    sieu seruir · acui quenuei ni tir · sieus soi

15    enon puesc partir · de leis tan ni quan ·

16    cautra non deman · ni non es mon cor-

17    atge · re quieu uueilla tan · perque la bl-

18    an · mas mans ionhtas humelian ·

19    Chanso deti fauc mesatge · euai ades

20    esopleia · lai on iois ha son estatge · am-

21    idons que tan magreia · poiras li tan dir ·

22    quieu muer de dezir · esill te denhacuil-

23    lir · uai li remembran · eno tans tardan ·

24    lo consirier el coratge · elamor tan gr-

25    an · don muer deziran · quar no la rem-

26    ir baizan · Gaucelm faidit .            GcFaid 167.7 (E 24)

27    Ara coue q(ue)m conort enchantan · del

28    mal camors me fai sufrir etraire ·

29    caisi maue con ieu plus souen chan · qui-

30    eu soi plus gais ede meillor solatz · enaleg

31    ri moncor quan soi iratz · per so nom

32    lais de chantar nim biais · cades ual ma-

33    is · epar plus fis amaire · sel que plus ge(n) ·

34    sap far eplus souen · so que apretz sata-

35    nh (et) aiouen ·

36    Edonx perque uauc mas chansos tarza(n) ·

37    quar mais ual hom quant es gais e-

38    chantaire · per so quen mi nai consirer

39    tan gran · que merce nagrill quan dic

14b

01    ren be ni fatz · quan pens que sill que

02    elmon plus mi platz · no sap lo fais ·

03    nil dezirier nil pantais · q(ue)m ue emnais ·

04    de leis cals nonai gaire · ni ieu no(n) sen ·

05    enmi tan dardimen · que ia laus dir

06    mon cor amon uiuen ·

07    Pero ben cre quill conois mon talan ·

08    equal proi ai quela non fai ueiaire · qu-

09    enre tenha mon mal ni mon afan · caisi

10    forieu tostems ricx (et) onratz · sill forses

11    tan son cor humelitatz · q(ue)m des unbais ·

12    cai dig trop mi eslais · que tan ricx iais ·

13    no cug que ia mesclaire · donx percal se(n) ·

14    lam pos ioi nonaten · caisi conplus la

15    uueill epeitz men pren ·

16    Ges nom recre damar leis tan ni q(ua)n ·

17    si tot no laus mon ferm uoler retraire ·

18    que ben conosc quanc re no(n) amei tan ·

19    com ieu fauc leis des lora quieu fui natz ·

20    esieu lam ieu ensui ben enguanatz ·

21    canc sos cors gais · ues lomieu nosatr-

22    ais · quel es uerais · fis efranx debonai-

23    re · dumil paruen · eperaital couen · m-

24    autrei alei ades emdo emren ·

25    Quan mi soue dun auinen semblan ·

26    edun esgart q(ue)m sap dousamen faire ·

27    aisim retenc que noi gart mal ni da(n) ·

28    ni uir los hueils nil cor ues autre

29    latz · ni anc mais tant nom destreis am-

30    istatz · euen men ais · egrans ·

31    esmais · mas nomirais · tant soi bos su-

32    fertaire · cab cor iauzen · si mortz no

33    men desmen · la seruirai atotz iorns

34    finamen ·

35    Ensa merce estauc ues on quieu an ·

36    equar ues leis plus souen no repaire ·

37    paors mo tol etemensa q(ue)m fan · fals

38    lauzengier deuinador maluatz · que

39    donitis sap ben emos conhatz · cab los

15a

01    fals brais · dels lauzengers sauais · cui dieus

02    abais · se uiramors encaire · efranh efen · perque

03    faillimen · dona quils cre nils ama nils con-

04    sen ·

05    Chanso uai ten amonplus auinen · quer bo

06    sit pren · chanta (et) apren · Gaucelm faidit .            GcFaid 167.27 (E 25)

07    Gen fora contra lafan · que ma dat du-

08    na donamors · pos ab leis non trop mas

09    dan · q(ue)m fezes dautra part secors · enque

10    sadouses ma dolors · quill dig de no despla-

11    zen · de leis onplus nomenten · man ostat ·

12    euirat · lo cor elsen · dun greu fais · perqueu

13    lais · lentendemen ·

14    Tan quan lapreguei chantan · no fo lopre-

15    iars mas folors · perqueu uir dezer enan ·

16    lo cor elchan els prex aillors · ues tal on be-

17    utatz eualors · son etug bon aip ualen · esi

18    decor mo consen · ni mes dat · debon grat ·

19    ab ferm couen · ges hueimais · nomirais ·

20    ni mespauen ·

21    Mas pero libel semblan · el gens acuillirs

22    eill dousors · del sieu bel cors nou prezan · eill

23    beutat eill fresca colors · que sobre totas au-

24    tras flors · lam fan amar tan temen · canc

25    noill auzei far paruen · mon pensat · acor-

26    dat · ab ferm talen · don matrais · mos cors

27    gais · gran ardimen ·

28    Ardimen matrais trop gran · mas doptei

29    ni fis clamors · quan labelam soferc tan ·

30    don me crec la doussa sabors · q(ue) de greu ma-

31    lanansam sors · quan li baizei dousamen ·

32    son bel blanc cors couinen · alonrat · dous

33    comiat · priuadamen · cadonx frais · lo dous

34    bais · mon marrimen ·

35    Tan son sei fait benestan · que tot lals

36    com ue es errors · mas tan com hom les

37    denan · eue los bes elas honors · els plazers

38    cascun iorn maiors · queill siei dous esgart

39    rizen · quem fes amorozamen · man lonhat ·

15b

01    de foldat · perque lim ren · don me nais · al

02    cor iais · quem te iauzen ·

03    Ses prec ses dig eses man · canc noill fis tan

04    mes grans paors · lautrei mon cor emo(n) cha(n) ·

05    per retraire sas grans ualors · equar ual

06    sobre las meillors · aian sill platz chauzim-

07    en · tal q(ue)m do suau egen · un emblat · don

08    prezat · debel prezen · contrals brais · dels

09    sauais · celadamen ·

10    Pros comtessa ab cors gen · auentadorn

11    uos prezen · mon comiat · acordat · cantar

12    plazen · ques huei mais · tornatz gais · onra-

13    damen · Gaucelm Faidit .            GcFaid 167.45 (E 26)

14    Pel ioi del tems ques floritz · salegra

15    esesbaudeia · lo rossinhols edompne-

16    ia · absa par pels plaisaditz · don soi tritz ·

17    que chans euoutas ecritz · aug eno sai

18    com mesteia · que denueia · mes ab pauc

19    lo cor partitz ·

20    Si tot ses reuerdezitz · lo tems res cauia

21    ni ueia · no cug calegrar mi deia · tant

22    soi pensius emarritz · esbaitz · ni iois nom

23    pot esser guitz · quar uas celei cui sopl-

24    eia · esautreia · mos cors non estai aizitz ·

25    Per lei seruir foi noiritz · si catotz iorns

26    per uzatge · hi tenc los hueils elcoratge ·

27    cazal non fui escaritz · ni cobitz · perqueill

28    ser mos esperitz · hi uai enluec de mesatge ·

29    son estatge · uezer quan soi adormitz ·

30    Bona donal prim q(ue)m uitz · uos fis sertan ho-

31    menatge · don retengues mon coratge · cabu(n)

32    esgart lom feritz · el sazitz · si canc pueis n-

33    om fo queritz · ni enautrui senhoratge · mo(n)

34    estatge · no camgei tan mabelitz ·

35    Vostrom iuratz epleuitz · soi enfag (et) enpar-

36    uensa · (et) enuos ai mentendensa · que per uos

37    soi enrequitz · (et) auzitz · emos chantars nes

38    grazitz · equar mou de proensa · ai temensa ·

39    que sia uas uos faillitz ·

16a

01    Bonauentura delitz · fora si magues tenensa ·

02    lira ni lamal uolensa · que maues don soi issitz ·

03    fol trop ditz · no fatz quel tortz mes fenitz · e-

04    na fag lapenedensa · ses faillensa · esui del

05    pecat gueritz ·

06    Linhaure pueis uos nom uitz · ai estat en

07    gran temensa · ar magensa · per nagout do(n)

08    soi aizitz · Gaucelm Faidit .            GcFaid 167.17 (E 27)

09    Cora q(ue)m des benanansa · amors dequieu fos ia-

10    uzire · aram te sa trencans lansa · alcor de-

11    quem uol ausire · mas tan mausi ab bel

12    martire · queill perdo mamort franchame(n) ·

13    bela dona ab gai cors plazen · per uos pl-

14    anh per uos sospire · ere mas ma mort no(n)

15    aten · pero si com uos platz mes gen ·

16    Molt fui de folacordansa · eplus fui de fol con-

17    sire · lo iorn quenaital balansa · uolgui mon

18    fin cor assire · epueis fui de peior albire · car

19    anc mi uenc enpensamen · queus auzes dir

20    ni far paruen · dona so quieu degrescondire ·

21    mas ar quan non puesc mi repren · quen

22    tot ai fag faillimen ·

23    Gran ardit egran doptansa · agui quan

24    uos anei dire · mon cor abumil semblansa ·

25    don fui ploran descubrire · per merceus

26    clam quen dan nom uire · sieu ai fait ues

27    uos faillimen · per oltracuidat ardimen ·

28    eno mueira car uos dezire · uostrom soi e

29    per uostre mi ren · aisi com uos uoillatz ho

30    pren ·

31    Si bem muer mal ni pezansa · no puesc

32    auer queus remire · la uostra bela sembl-

33    ansa · el dous esgart elgen rire · etotz los

34    bes com pot eslire · beutat egaieze iouen ·

35    honor epretz ualor esen · re mas merce

36    non es adire · dona cab merce solamen · hi

37    seriatz complidamen ·

38    Gauselm andrieus com romansa · no(n) trais

39    anc tan greu martire · per la raina de fr-

16b

01    ansa · com ieu per liei cui dezire · mas tan

02    aut es perque malbire · que ia non aura

03    chauzimen · samors ues mi nola deisen ·

04    esi merces si uol assire · anc uos ni mei

05    autre paren · non amet uns tan finamen ·

06    Pero unpauc desperansa · sol uostre cors

07    nos nazire · ai endreitura fizansa · quem

08    fezes don soi grazire · prec uos com lials

09    sufrire · dona que naiatz chauzimen · qui-

10    eu nous deman autre couen · mas queus

11    sia encantan seruire · azops de u-

12    ostre pretz ualen · que ren als noi quier

13    ni enten ·

14    Donx bela dona membransa · naiatz qui

15    eu nous soi mentire · esi uostre pretz sen-

16    ansa · perdieu quar uos am nous tire · nos

17    pot mos maltraitz escriure · tot sia el uos-

18    tresgardamen · que mi emon chant uos

19    prezen · euostra chanso ses desdire · laus

20    que an ues mon plus auinen · depart uos

21    per acoindamen · Gaucelm Faidit .            GcFaid 167.60 (E 28)

22    Tot me cuge de chanso far sufrir ·

23    erab liuern tro ues calenda maia ·

24    mas eras uei que nomen puesc gequir ·

25    per ma razo que tot iorn es plus gaia ·

26    eper ioi cai demonplus auinen · ede son

27    pretz cades puege senansa · car sai euei

28    econosc ses duptansa · quen deu esser

29    plus gaia ma chansos · quar uolc e plac

30    que sos bels noms hi fos ·

31    Ves ma dona soplei totas sazos · quem

32    nafret gen alcor ses colp de lansa · dun do-

33    us esgart absos hueils amoros · lo iorn

34    q(ue)m det sa ioia sacoindansa · aquel esgartz

35    mintret tan dousamen · alcor que tot

36    lom reue emapaia · esap sos hueils ma

37    fait corteza plaia · ill men saup ben cor-

38    tezamen guerir · perque loi dei conoiser

39    egrazir ·

17a

01    Enamor son fermat tug mei consir · si quieu

02    nonai poder que len estraia · quieu no soi fa-

03    itz mas per far eper dir · midons tot so queill

04    sia bon eill plaia · cades lacli egrans merces

05    li ren · ab bona fe (et) abumil semblansa · egr-

06    azisc li lo ioi elalegransa · q(ue)m det tan ferm

07    que nos romp nis descos · don ieu estau ale-

08    gres eioios ·

09    Nuils hom nopot ses amor far que pros ·

10    si non enten enioi (et) ha esperansa · quel ioi

11    damor estan fis etan bos · que con-

12    traquel nones mais benanansa · que per am-

13    or te hom son cors plus gen · enual hom-

14    mais es nesforse sessaia · dauer bon pretz ede

15    ualor ueraia · sin uol hom mais caualcar e-

16    garnir · efar que pros edonar eseruir ·

17    Ia ma dona no cug quezieu me uir · ni au-

18    tramors ia mi tueilla ni maia · conplus esg-

19    art autra done remir · meins ai poder que ia de

20    leis mestraia · per merceill clam eper ensenham

21    en · caia de mi consirier emembransa · equar

22    nom ue no so tenhapezansa · quieu nestau ta(n)

23    pensius econsiros · cades hi tenh los hueils del

24    cor amdos ·

25    Enluec de me tramet ma chanso gaia · linh

26    aure lai don ieu nom puesc aizir · an san-

27    tongier per apenre per dir ·

28    Senher nagout atotz iorns uei uenir · uostre

29    ric pretz egranar eflurir · Gaucelm Faidit .            GcFaid 167.32 (E 29)

30    Lo gens cors onratz · complitz de grans

31    beutatz · de leis que plus magensa · eque

32    mais mi platz · on es plazens solatz · efranca

33    humelitatz · edoussa captenensa · egais pretz

34    prezatz · mi fai chantar souen · ses so quill

35    nom consen · quieu ian sia iauzire · dauer

36    ioi plazen · ni de lei nonaten · mas lenuei el

37    dezir · cai del sieu cors gen · ses autre iauzi-

38    men ·

39    Pero aiso lim ren · afar son mandamen · esis

17b

01    uol pot mausire · quieu no lim defen · pero

02    be mes paruen · que fos plus dauinen · q(ua)r

03    si sui franx sufrire · elam finamen · que fos

04    sa uolontatz · queill plagues mamistatz · si ca

05    doussa paruensa · men fos iois donatz · ans

06    que fos quar compratz · quenaisi ses faill-

07    ensa foral dos el gratz · en sent dobles do-

08    blatz ·

09    Epueis auziratz · gais sos enamoratz · de

10    fina benuolensa · sin fos ben paguatz · mas

11    per uilas baratz · dels fals preguadors fatz ·

12    aun mes enmescrezensa · emal encolpatz ·

13    sels camon finamen · perquieu prec dousa-

14    men midons cui soi seruire · damar leial-

15    men cautrui galiamen · en dampnatge

16    nom uire · cadreit iutguamen · er tortz si

17    mals men pren ·

18    Car dun faillimen · renhon uilanamen ·

19    donas perque mazire · elas enrepren · que

20    suna drut ualen · adreit ni conoisen · don

21    puescom gran ben dire · greu er longua-

22    men quar tengutz ni amatz · mas uns fa-

23    ls ensenhatz · ab gran desconoisensa · er se-

24    nher clamatz · senes tota ualensa · enaut

25    luec poiatz · emaniers epriuatz ·

26    Tant nes pretz baisatz · quieu fora plus

27    iratz · mas per liei nai tenensa · em tenc

28    afrenatz · acui nonplatz foudatz · ni faitz des-

29    mezuratz ni maluaiza entendensa · ni au-

30    ols percatz · tan ual quiem nespauen · en-

31    ai meins dardimen · per leis quan ben con-

32    sire son afortimen · si merces noi deisen · tr-

33    op ai deque sospire · quen als nomenten ·

34    ni ai lo cor nil sen ·

35    Percazessien · cobri mon marrimen · esai

36    demon dan rire · amorozame(n) · esagues cor

37    iauzen · saubraill celadamen · grazir (et) es-

38    condire quen loc perun sen · ual gens

39    mentirs assatz · plus que fola uertatz ·

18a

01    emais genta sufrensa · corgueils eslaisatz · qu-

02    ieu nai uist so sapchatz · uenir maintesca-

03    zensa de rix dos onratz · per gen sufrir em-

04    patz ·

05    Donab finas beutatz · pros edegran ual-

06    ensa · namaria gratz · uos es aitals donatz ·

07    que segon ma crezensa · uos uei acordatz ·

08    totz los pros els maluatz · de bels digz onratz ·

09    el bel digz es uertatz · Gaucelm faidit .            GcFaid 167.30 (E 30)

10    Iamais nuill tems nom pot ren far amors ·

11    quem sia greu ni maltraitz ni afans · que

12    tan mi fai era ualens secors · que las per-

13    das mi restaura els dans · cauia pres adr-

14    eg per mon folatge · esi anc iorn mi fos

15    de ren marrir · ar li perdo lo destric el

16    dampnatge · catal dona fai mos prex

17    acuillir · don mesmenda tot quant

18    ma fait sufrir ·

19    Molt mi saup gen lo cor dautras par-

20    tir · (et) aiustar enleis totz mos talans · lo

21    iorn camors mi fes dobtan uenir · uas la

22    bela don us cortes semblans · dels sieus

23    bels hueils mintret enmon coratge · si

24    canc pueis iorn nom puec uirar aillors ·

25    adonx saubi que lueill meron mesatge ·

26    damor quel cor men uenc ferir calors ·

27    iois econsirs ardimens epaors ·

28    Aquel esglais (et) aquela temors · mafinet

29    si mon cor sestotz enguans · canc pueis ue

30    zers dautra nom fo sabors · ni tot quant

31    ieu auia uist enans · tant la trobei fran-

32    cha debon estatge · humil entot quant li

33    ui far edir · caisi ma fag de las autras sal-

34    uatge · cautra elmon non am ni no dezir ·

35    mas sola leis camors ma fait cauzir ·

36    Pero per leis uueill atotas seruir · (et) esser

37    hom (et) amix ecomans · elor bon pretz enan-

38    sar egrazir · (et) onrar lei elauzar enmos

39    chans · salua feltat leis queia senhoratge ·

18b

01    cui clam merce ab bels plazers q(ue)m sors · nom

02    siestrait quar segon bon uzatge · deu hom m(er)ce

03    trobar ablas meillors · elai on es mager pretz

04    eualors ·

05    Perques semblan dels corals amadors · mal-

06    grat dels ricx enuios mal parlans · quen lur

07    amor nos deu moure ricors · nis tanh que re

08    hi aia malestans · cumelitat franha lo cor-

09    atge · eparatge non deu amor delir · nis

10    tanh quergueill hi aia senhoratge · mas

11    lun se gart ues lautre de faillir · caisis poi-

12    ran de lur amor iauzir ·

13    Ben ses enguan deu drut penre dampn-

14    atge · quant estai be eserca mal aillors ·

15    quar enaisi ho comanda amors ·

16    Ben ses enian deu drutz penre dampnatge ·

17    quant estai be esercamor aillors · quar enai-

18    si ho comanda amors · Gaucelm faidit .            GcFaid 167.35 (E 31)

19    Maintas sazos · es hom plus uolontos ·

20    daiso don dans emals li deu uenir ·

21    que de son be · euueill ho dir per me · q(ua)r

22    ieu manei metre cochos · ental poder don

23    era uau planhen · q(ue)m fai languir esospi

24    rar souen · equant ien cug ben auer ieu

25    nai dan · etorn enreir quan cug anar ·

26    Be man trait sei bel hueill amoros · esos

27    gens cors que sap tan gen garnir · sos

28    gens parlars abson gen acuillir · sos be

29    ls solatz sos auinens respos · mala ui anc

30    sagran beutat plazen · don meils cugei

31    auer mon iauzimen · mas eran uau pla-

32    nhen esospiran · enome ual merces q(ua)n

33    demandan ·

34    Anc no cugei que(n) nuilla dona fos · tan

35    grans beutatz que mercenfos adir · com-

36    plus li clam merce nom denhauzir ·

37    ans na son cors ades plus erguillos · per-

38    que mos mals mi uai ades creisen · (et) es

39    mi peitz sim sal dieus per un sen · per leis

19a

01    quar renha demalestan · que per lomal quieu

02    nai niper lafan ·

03    Lomal quieu trac me fora bels ebos · bela do-

04    na sol quel pogues sufrir · quar ses afan nos

05    pot hom enrequir · de nuill afar que sia caba-

06    los · eso quezom conquier abgreu turmen ·

07    ten hom plus quar eplus celat egen · que so

08    com ha tot lan ason coman · quar leu despe(n)

09    qui de leu ho gazanh ·

10    De so donplus cugei esser ioios · soi plus ir-

11    atz enai mais de consir · percom nos deu per

12    gaug trop esbaudir · ni per ira trop esser

13    angoisos · mas ieu nopuesc ges esser daital

14    sen · quieu malegrei trop alcomensame(n) · do-

15    na per uos mas eras uauc ploran · com hom

16    marritz que re no sap on san ·

17    Sama dona plaguesson mas chansos · lin-

18    haures lai molt mestera plus gen · quar

19    enans non aurai mais bon talen · denuilla

20    re ni nopuesc far semblan · tro que de lai

21    aia so quieu deman · Gauselm faidit .            GcFaid 167.18 (E 32)

22    De faire chanso · ai estat gran sazo · per

23    atendre razo · que fos plazens egaia ·

24    quar ma fag gen do · amors etanh quem

25    plaia · quar ben cre esai · que bon atendre

26    fai · que abmalgrat que naia · cela don no(n)

27    ai · cor quieu ia laprec mai · ai trobat qu-

28    im te guai ·

29    Epos tanbem uai · que partitz soi de lai ·

30    ben coue eseschai · quieu grazisque retraia ·

31    lonor que matrai · abfranqueza ueraia · de-

32    tal donamors · on es pretz eualors · perques

33    fols qui sesmaia · qui ue las errors · els da(n)s

34    cai pres aillors · (et) ar ue com soi sors ·

35    Don dic ques folors · qui renha ab mals

36    senhors · don ben faitz ni secors · no(n) aten

37    q(ue)m neschaia · (et) es grans honors · egrans

38    sens com satraia · lai on sap eue · que fran-

39    queze merce · quel bos senher sessaia · ades

19b

01    defar be · elmaluatz noual re · ans dechai so

02    que te ·

03    Aital sai ecre · que cuia far deme · sill que

04    nona abse · mais poder q(ue)m dechaia · que tals

05    mi rete · de sa preizon sauaia · ques plus bela

06    assatz · esos pretz enansatz · abquel do nomestr-

07    aia · q(ue)m mandet empatz · sos ualens cors onr-

08    atz · don chant emasolatz ·

09    Eueiram uiatz · samon bel trezaur platz ·

10    decui es monferratz · on iois epretz sapaia · e-

11    sim soi tarzatz · deleis uezer noill cailla · en-

12    tan depensar · q(ue)m uueillocaizonar · que lapa-

13    ors mesglaia · tan tem son cors quar · com no

14    pot ben amar · leialmen ses doptar ·

15    Perqueill uueill mostrar · que mais fai ap-

16    rezar · qui sap ses lonc preiar · ans com en-

17    crit nin braia · lonx tems enperdon · nona

18    larc cor ni bon · mas qui leu dona epaia ·

19    eses trop dire de no · sill na ric guizardo · (et)

20    es ualen ebo · Gauselm Faidit .            GcFaid 167.6 (E 33)

21    Anc nom parti de solatz ni de chan ·

22    per desconort niper mal q(ue)m uengues ·

23    cab bel semblan ai tengut mon cor pres ·

24    canc non poc hom saber mamalanansa ·

25    donx sieu agues enmon cor alegransa · be

26    saubra far gaug ala bonagen · pos tangen

27    sai cubrir mon pensamen ·

28    Epos tan gen sai cubrir mon afan · ia

29    nos nesfors lauzengers malapres · q(ue)m ten-

30    gon dan ni conoscon los bes · quieu ai da-

31    mor ni lagran benanansa · esabmidons pu-

32    esc trobar acordansa · tant ai estat deuezer

33    son cors gen · fara merce cautre ioi non

34    aten ·

35    Euos amors que maues promes tan · uos-

36    tre secors eraus en souengues · anatz aleis (et)

37    an abuos merces · (et) ieu irai lai enuostra

38    fizansa · eselam fai amistat ni menansa · uo(s)

39    emerces nauratz grat solamen · apres mi-

20a

01    dons qua enuos mandamen ·

02    Auostre secors non aten ni deman · mas sol

03    de lieis sieu auer la pogues · quar anc no

04    ui dona tan bem plagues · (et) ai estat en on-

05    griezen fransa · esim dones damaizela cos-

06    tansa · totz mos uolers non paceral talen ·

07    quieu ai deliei cui am tan finamen ·

08    Car meils me uai que apestre ioan · quar

09    mi membra de leis qui ma conques · cab pr-

10    etz onrat (et) ab bels digz cortes · mi dona ioi

11    em promet benanansa · pertal que fos en

12    pretz (et) en onransa · capres lo ioi me(n) uen-

13    gues lonramen · tug poiraun dir ueus

14    lamador iauzen ·

15    Chanso uai ten dreit per mon elian · a

16    monferran edimal pros marques · quen

17    breu ueirai lui el comte de bles · quar totz

18    los faitz son de bela semblansa · ediguas

19    lim leialmen ses duptansa · que mos co-

20    nortz mi rete sai tan gen · perquieu esta-

21    uc que nols uei plus souen · Gaucelm faidit .            GcFaid 167.49 (E 34)

22    Cant lafueilla sobre lalbre sespan · edel

23    soleill son esclarzitz los rais · eli auzel

24    si uaun enamoran · lun per lautre en fan

25    uoutas elais · etot quant es sopleia ues am-

26    or · mas sola uos ques greus per conuertir ·

27    bona dona percui planc esospir · euauc me-

28    itz mortz entrels rizens ploran ·

29    Ai com maun mort fals amador truan ·

30    que perun pauc si faun damor trop gais ·

31    equar ades tot lur uoler non an · ill uaun

32    dizen camors tornen biais · edautrui ioi

33    faun se deuinador · equar son mort cuido(n)

34    autres ausir · mas demius dic que nome(n)

35    puesc partir · la genser am ia noi anes

36    duptan ·

37    Souen la uau entrels meillors blasma(n) ·

38    (et) abmos digz totz sos afars abais · per es-

39    proar de cascun son semblan · eper saber

20b

01    de son pretz ques uerais · si es tengutz per

02    tan bon entre lor · mas trop enpuesc deman-

03    dar (et) auzir · cadonx naug tant acascun

04    de ben dir · perquieu nai peitz de leis muer

05    deziran ·

06    Anc mais nuils hom non trais tan gr

07    eu afan · com ieu per leis mas leugiers

08    mes lo fais · quant ieu esgart son gen cors

09    benestan · elgen parlar abque suau me tr-

10    ais · els sieus bels hueils esa fresca colors · m-

11    olt si saup ben enleis beutatz asir · conpl-

12    us lesgart mais lauei abelir · dieus men-

13    don be canc re non amei tan · Gaucelm .            GcFaid 167.63 (E 35)

14    Trop malamen manet un tems da

15    mor · si quiem cugei de lieis desca-

16    minar · ni anc no pensei auer talen damar ·

17    ni per beutatz ni per nuilla ricor · ara

18    ma pres emes enla folor · si malamen que

19    greu nescaparai · si nom socor per liei mor-

20    rai · epermafe si non pogues morir · lapenes

21    greus enans mi uueill assir ·

22    Conortatz soi quar am tan bela ren ·

23    quentot lomon non cre trobaria par ·

24    eplatz mi mais per leis pena durar · que

25    de nuillautrauer tot mon talen · q(ue) dieus

26    per mi fes per far son mandamen · (et) ieu li

27    mautrei ni mais nom uueill partir · de lei

28    onrar francamen eseruir · emais enuueill

29    auer dumelitatz · non ac lo leo quan fon

30    issitz del latz ·

31    Mas mas ionhtas col liguat elcor pres ·

32    uos clam merce bona dona plazen · caisi

33    com es bela (et) auinen · merce aias de mi

34    caues conques · eprec ne dieu decui ue

35    totz lo bes · queus metel cor alcuna pita(n)-

36    sa · q(ue)m retenguas enla uostramistansa ·

37    si com ieus am debon cor leialmen · ni

38    mais non uueill camiar lo talen ·

39    Coblas anas dreit amon dezirier · edigas

21a

01    li que per liei uau languen · calcor ma mes

02    un tan dous pensamen · li sieu bel hueill eill

03    sieu plazen semblan · peitz mes de mort q(ua)n

04    men uau remembran · Gaucelm Faidit .            GcFaid 167.57 (E 36)

05    Tant me creis amors en ferm talan ·

06    per una bela flor · blanca plus

07    dautra re abfina color · uermeilla mesclad-

08    ab robis · elsieu clar uis · ques de gaia sem-

09    blansa · cab sos bels hueils amoros eplaz-

10    ens · ma si ferit enafrat dousamens · que tor-

11    natz soi enlamoroza esperansa ·

12    Sieu soi tornatz amoros per semblan · e-

13    uueill seruir son cors blanc elis · no(n) puesc

14    ren als camors ma si sorpris · quem fai ch-

15    auzir la soa finamansa · per la meillor eper

16    laplus plazens · plus pros plus sauia eplus

17    conoisens · que sialmon segon ma conoise(n)sa ·

18    Samor ma fait chauzir laplus auinen ·

19    ela belazor damar eill clam mercis · quill

20    es la res que ma conquis · si que sofrir

21    nom fes sol malanansa · esi merces (et) am-

22    ors nola uens · ill mausira sospiran en

23    pensamens · tant ai lo cor enauta dezira(n)sa ·

24    Esieu merce li clam com fis aman · ela

25    prec damor eill sier leialmens · bem de-

26    grauzir pos fis precx es asis · elsieu gen

27    cors encui ai mentendensa · que lai on

28    es beutatz epretz ualens · non deu faillir

29    merces ni chauzimens · ni guizardo de

30    fin ioi ses duptansa ·

31    Si per merces merceill quier merceian · ede

32    genoils mas ionhtas humilmens · la uen-

33    seraun merces laus so mes uis · dauta dels

34    pros conoisens ses faillensa · ere-

35    tenra lo pretz eill ualor gens · que ditz

36    queschai abeutat (et) asens · com ses merce

37    no troba penedensa ·

38    Ai blanca flor uermeilla dous flairan ·

39    merce uos clam esi merce uos uens · uostres

21b

01    lo laus emi enparadis · podes metre de

02    ioi edalegransa · Gaucelm Faidit .            GcFaid 167.31 (E 37)

03    Iauzens engran benanansa · ab fin <...>

04    partit derror · <...>

05    ret mil merces <...>

06    ric do don iois<...>

07    secor · ualen do<...>

08    lai om trazetz<...>

09    Cadonx abdo<...>

10    comensamen<...>

11    azamar cela<...>

12    pretz senansa <...>

13    uos chauzit <...>

14    det per seru<...>

15    E quan daiso <...>

16    apres paor · que uos <...> ai mesperansa ·

17    esgardetz uostra ricor · caillor · amor si

18    queus dessouenha · deme quenten · detot

19    mon sen · afar so queus couenha · que

20    dals nonai pensamen ·

21    Dona tot quan mos cors denha · mei de-

22    zir emei talen · es uos cui prec dan nom

23    tenha · del ioi q(ue)m fezes paruen · francame(n) ·

24    lauzengers ni deuinansa · quieu port

25    lauzor · de uostramor · eus fauc de mi

26    fizansa · alei de finamador ·

27    Tant uos am que uostramansa · quar no

28    uei uos cui azor · mi destrenh si em bal-

29    ansa · quel cort mart edels hueils plor ·

30    (et) espren ecrei quel dols mestenha · si

31    nous puesc auer breumen ·

32    Esol quieu de re nom fenha · don perda

33    mon iauzime(n) · dreitz es madonam rete

34    nha · quela ma fait de nien · sil sieu pre(n) ·

35    no fai tort ni malestansa · dont azauc

36    tor · trac lo senhor · de peitieus cui onr-

37    ansa · epretz cabdele secor ·

38    Mos bels sobeiras senansa · ab gran ua-

39    lor · euei damor · auer alfor de fransa ·

22a

01    que lonc prec li fan paor ·

02    Anplus auinen ses duptansa · aug gran

03    <...>or · deuostronor · (et) ab nagout senansa ·

04    <...>e uidal .            PVid 364.46 (E 38)

05    <...>t ai longuame(n)

06    <...>rcat · so que obs

07    <...>mauia · canai-

08    <...>ho aitrobat ·

09    <...> ieu ho quer

10    <...>perdut ai emes-

11    <...>at · so cauer so-

12    <...>ecre que nonai

13    <...>zanhat don m-

14    <...>icx ria · efols

15    <...>n · enos cono-

16    is tro <...>ai mala<...>en · quieu soi lonhatz

17    de plazer edonransa · ho chauzimens ni m-

18    erces no menansa · quel cors elcor de mi

19    ela ualor · ha enom ual ni ieu nom uir

20    aillor ·

21    De ioi don ha gran uiltat · me fai cares-

22    tia · mala ui sagran beutat · esa cortezia ·

23    trait ma egaliat · cab bela paria · ma si tot

24    mon cor emblat · que re noill creiria · lei am

25    plus que me perquem repren · (et) enquer me

26    mon dan azessien · cab lei non trop amistat

27    ni pitansa · ni chauzimen ni negunacorda(n)sa ·

28    ieu clam merce emerces nom secor · merce

29    claman cuit morir de dolor ·

30    Tant clam abumelitat · merce cascun dia ·

31    merces faria pecat · si nomen ualia · molt

32    ai chauzimen cridat · ues que pauc membria ·

33    pos ablieis no lai trobat · ben cre que mortz

34    sia · madona mort mi echauzimen · son bel

35    esgart esos bels hueils desmen · abq(ue)m mos-

36    tret tan corteza semblansa · quieu cugei pl-

37    us auer quel rei de fransa · daisom sembla

38    eretge traidor · cab bel semblan met home

39    en error ·

22b

01    Ai bel senher castigat · com muer de feunia ·

02    cab bel semblan ma nafrat · ma mala ene-

03    mia · eges aitant de bontat · nom demostra-

04    ria · q(ue)m fezes amor de conhat · cab tan ia uiu-

05    ria · com sofraitos ca damor talen · so que sen

06    pot auer aiso sen pren · (et) ieu estauc enautre-

07    tal balansa · mas enbonesmenda nai mes m-

08    esperansa · q(ue)m secoira de las penas damor ·

09    que ualer deu dona ason amador ·

10    Ar tem q(ue) dic gra(n) foudat · per ma leuiaria ·

11    mas deu meser perdonat · que no sai q(ue)m dia ·

12    euec mi apoderat · deltot assa guiza · efassa ne

13    assa uolontat · quela sisfaria · bona dona sius

14    platz auos mi ren · esi nous platz si mo fauc

15    eisamen · que ben conosc que neguna ism-

16    ansa · nous ha forsa molt trai greu malan

17    ansa · ecaitius que chai enira de senhor · eno

18    troba sostenh ni ualedor ·

19    Tro caia rozer passat · lai uas lombardia ·

20    non aurai mon cor paguat · com quieu sai

21    mestia · tant ai deproensestat · quieu tem q(ue)

22    mausia · ma dona ma tan aut montat · si

23    tost ho fazia · cauer dei be uergonha (et) espa-

24    uen · quar ai estat delei tan longuamen · si

25    tals pecatz nofos dezesperansa · dezesperatz mi

26    forieu ses duptansa · eren malei debauzador ·

27    (et) ill fassan so quill torn azonor ·

28    Hueill de merce boca de chauzimen · nuils

29    hom nous ue que nol fasatz iauzen · per-

30    quieu ai mes enuos fermesperansa · etot

31    mon cor etota ma fizansa · efauc de uos ma

32    done mon senhor ·

33    Nauierna bem uai per uostramor · absol

34    quieu uis castiguat mon senhor ·

35    Cant hom onratz torna Peire uidal .            PVid 364.40 (E 39)

36    engran paubreira · qua estat ricx e

37    degran benanansa · de uergonha no(n) sap

38    re que se queira · ans ama mais cubrir

39    sa malanansa · perques mager merces eplus

23a

01    francx dos · com fassa be als paubres uergonh-

02    os · camains dautres caun enquerre fizansa ·

03    Quieu era ricx ede bona maneira · mas ma

04    dona ma tornat en erransa · que mes mala

05    esaluatia guerreia · efai pecat quar aisim de-

06    zenansa · quenmi no(n) troba nuillas ochaizos ·

07    mas quar li soi fizels (et) amoros · edaquest

08    tort nom uol far perdonansa ·

09    Esa guerra es mi tan sobranceira · que sim

10    fai mal non puesc penre ueniansa · que sieu

11    li fug ni camge ma quarreira · dena(n) mos

12    hueils uei sa bela semblansa · epueis noill soi

13    del fugir poderos · ni del tornar perque men

14    fora bos · plaitz (et) aitals quelai agues onransa ·

15    Ableis nom ual forsa ni genhs quieu quei-

16    ra · plus calenclaus queza de mort dupta(n)sa ·

17    qui trai dedins etrauque fai arqueira · enco(n)-

18    tra lost epren detrairismansa · mas quan lar-

19    quiers de fors es plus ginhos · quel fier pre-

20    mier per aquel luec rescos · ab mil cairels cab

21    sos bels hueils mi lansa ·

22    Ill es tan dousa franca plazenteira · ab cor-

23    tes digz (et) ab bela semblansa · perquieu no(n)

24    ai poder quieu me sofiera · plus que lauzel

25    ques lai noiritz part fransa · quant hom

26    lapela (et) el respon coitos · sap que mortz es per

27    son cor uolontos · ema donam te enaital bal-

28    ansa ·

29    Tort ai quar anc lapelei mensongeira ·

30    mas drutz coitos nona sen ni membransa ·

31    capauc no muer quar tan mes uertadeira ·

32    que lonhat ma de la paubresperansa · don

33    ieu era alas oras ioios · ara remanh damor

34    ede ioi blos · si gaug entier nomen fai acor-

35    dansa ·

36    Chanso uai ten albon rei part creueira ·

37    qui debon pretz nona elmon eguansa · sol

38    plus francx fos ues midons de cabreira · que

39    dautra re no fai desmezuransa · etotz ricx

23b

01    hom quan destroi sos baros · nes meins a-

02    matz epretz dels plus pros · (et) ieu ho dic q(ua)r

03    liport finamansa ·

04    Nauierna ieu nom clam ges de uos · mas ben

05    magrobs plus adreitz guizardos · de lonc aten

06    on auiesperansansa ·

07    Fraire ben uueill que mantenham los pros ·

08    econfondam los maluais enuios · quar no

09    sen te mos rainers enbalansa ·

10    Bels castiatz uostre pretz poderos · estai sus aut

11    quan tuit autre uan ios · cab meill ualer

12    se meillure senansa ·

13    Equar non uei mon guazanhat ni uos · non

14    puesc estar alegres ni ioios · mas sobresfors

15    mentol ma benanansa · Peire uidal .            PVid 364.37 (E 40)

16    Pueis tornatz soi enproensa · (et) ama do-

17    na sap bon · ben dei far bona chanso(n) ·

18    siuals per reconoisensa · cab seruir (et) abonrar ·

19    conquer hom debon senhor · don eben fait

20    (et) honor · qui ben sap tener encar · perquieu

21    men uueill esforsar ·

22    Esill que longuatendensa · blasma fai gran

23    faillizon · quaraun artus li breton · on auio(n)

24    lur pliuensa · (et) ieu per lonc esperar · ai con-

25    quis ab gran dousor · lo bais que forsa da-

26    mor · mi fes ama dona emblar · quar ar lom

27    denha autreiar ·

28    Equar anc nofis faillensa · soi enbona sos-

29    peison · quel maltraitz torna enpron · pos lo

30    bes tan gen comensa · epoiraun sen conor-

31    tar · enmi tug lautramador · sap sobresforsiu

32    labor · trac de neu freida foc clar · (et) aigua do-

33    usa damar ·

34    Ses pecat pris penedensa · (et) ai quist sestort

35    perdon · epres de nient gen don · etrait di-

36    ra benuolensa · egaug entier deplorar · edam

37    ar dousa sabor · esoi arditz per paor · esai per-

38    den guazanhar · equan soi uencutz sobrar ·

39    Estiers nonagra guirensa · mas quar sap

24a

01    que uencutz son · sec ma dona tal razon · que uol

02    que uencutz la uensa · caisis deu apoderar · franca

03    humelitatz ab ricor · equar non trop ualedor · cab

04    lieis me puescaiudar · mas prec emerce clamar ·

05    E pos ensa mantenensa · aisi deltot mabandon ·

06    ia nom deu dire de non · que ses tota retenensa ·

07    soi sieus per uendre per dar · etotz hom fai gr-

08    an folor · que di quieu me uir aillor · mais am

09    ablieis mescabar · cabautra dona conquistar ·

10    Bel rainier per ma crezensa · nous sai par ni

11    companhon · quar tug li ualen baron · ualon sotz

12    uostra ualensa · epos dieus uos fes ses par · eus

13    det mi per seruidor · seruirai uos de lauzor · edal-

14    re quant ho poirai far · bel rainier quius es sius

15    par · peire uidal .            PVid 364.16 (E 41)

16    De chantar mera laisatz · per ira eper dolor ·

17    cai del comte mon senhor · mas pos uei cal

18    bon rei platz · farai tost una chanso · que porton

19    en arago · guilems enbascols romieus · sil so lur

20    par bos elieus ·

21    Esieu chan com hom forsatz · pueis mon senh-

22    er na sabor · no tenhas per sordeior · mo(n) chan

23    quel cor mes uiratz · de leis on anc nom tenc

24    pro · q(ue)m gieta de sospeiso · elpartirs es me ta(n)

25    greus · que res nol sap mas quan dieus ·

26    Traitz soi (et) enguanatz · alei debon seruidor ·

27    quant hom li ten afolor · so don degresser liu-

28    ratz · enaten tal guizardo · com cel que ser

29    afelo · mas si darenan soi sieus · ameins me

30    tenh que iuzieus ·

31    Atal donam soi donatz · q(ue) uiu de ioi edam-

32    or · edepretz edeualor · on safina si beutatz · com

33    laurs enlarden carbo · equar mos precx li sap

34    bo · bem par quel setgles es mieus · equel reis

35    tenha mos fieus ·

36    Defin ioi soi coronatz · sobre tot emperador ·

37    quar defilla de comtor · me soi tant enamo-

38    ratz · (et) ai mais dun cordo · que na raimbau-

39    da me do · quel rei richart ab peitieus · ni

24b

01    abtors ni abangieus ·

02    Esi tot lop mapelatz · nomo tenh adezonor ·

03    ni sim cridon li pastor · ni sim soi per lor cas-

04    atz · (et) am mais box eboiso · no fauc palais ni

05    maizo · (et) abiol er mos trieus · entre uent egel

06    enieus ·

07    Lalobam ditz que sieus so · (et) ha ben dreit

08    erazo · que permafe meils soi sieus · que no soi

09    dautrui ni mieus · peire uidal .            PVid 364.39 (E 42)

10    Cant hom es enautrui poder · non pot

11    totz sos talans complir · ans laue soue(n)

12    agequir · per lautrui grat losieu uoler · donx

13    pos enpoder me soi mes · damor segrai los

14    mals els bes · els tortz els dreitz els dans els

15    pros · caisi mo comanda razos ·

16    Quar qui al setgle uol caber · maintas uetz

17    lauen asufrir · so queill desplas abgen cubrir ·

18    per semblansa denoncaler · mas pueis quan

19    ue que sos luex es · contra cel que laura mes-

20    pres · no sia flacx ni nuaillos · quen gran dr-

21    eg notz paucochaizos ·

22    Pres eiouen uueill mantener · ebonas donas

23    obezir · (et) acorteza gen seruir · ieu nonai gra(n)

24    cura dauer · epero sieu poder agues · non es

25    coms ni dux ni marques · acui meils plag

26    ues mesios · ni meins se pac dauols baros ·

27    Bona dona dieu cug uezer · quan lo uos-

28    tre gen cors remir · epos tan uos am eus de-

29    zir · grans bes men deuriescazer · caisi ma

30    uostramor conques · euencut elasat epres ·

31    cabtot lo setgle que mieus fos · me tenrieu

32    paubre ses uos ·

33    Dona quan uos ui remaner · emauenc de

34    uos apartir · tan mangoiseron li sospir · cab

35    pauc nomauenc acazer · ai dousa dona fr-

36    anca res · uailla mabuos dieus emerces ·

37    retenetz mi emas chansos · si tot peza al

38    cortes gelos ·

39    Tant ai de sen ede saber · que detot sai

25a

01    mon meils chauzir · esai conoiser egrazir · quim

02    sap onrar equar tener · etenc malus del genoes ·

03    cab bel semblan guai ecortes · son alur amicx

04    amoros · (et) als enemicx erguillos ·

05    Sel que pot enouol ualer · com no sesforsa d(e)l

06    morir · dieus quar lamortz nol denhausir · per

07    far enuei edesplazer · (et) es trop lag donrat pa-

08    ges · quan recueill las rendas nils bes · cors poi-

09    rit abcor uermenos · uiu sesgrat de dieu ede

10    nos ·

11    Dona per uos am narbones · emolinas esau-

12    artes · castela elbon rei nanfos · decui soi caua-

13    ler per uos ·

14    Cmperaire dels genoes · soi ieu (et) ai tal fieu

15    conques · ques auinens ebels ebos · esoi amicx

16    dels borbonos · peire uidal .            PVid 364.31 (E 43)

17    Nuils hom nos pot damor gandir · pois

18    quel sieu senhoriu ses mes · tot li plas-

19    sa ho tot li pes · sos talans lauen aseguir · e-

20    sapchatz com enamoratz · no(n) pot segre autras

21    uolontatz · mas lai on uol amors lai cor · eno(n)

22    guarda sen ni folor ·

23    Adonx saubi pauc descremir · ni nom gardei

24    tro quei fui pres · col fol auzel quant au lo

25    bres · ques uai coitozamen ferir · (et) ieu coitos

26    me mis ental latz · don ieu mi tenh per

27    enguanatz · quen poder soi detal senhor ·

28    que nom uol far ben ni honor ·

29    Ni re no degrom meils fugir · com mal senh-

30    oriu qui pogues · mas fugir nonli puesc ieu

31    ges · coutra la mar manet ferir · amor dous

32    lo senestre latz · tal colp perquieu soi sai tor-

33    natz · don morrai dira ede dolor · si gaugz

34    entiers nomen secor ·

35    Et ab gaug me pogra guerir · mabela

36    dona sill plagues · epermafe silas uolgues ·

37    noill degra mamort abelir · que totz soi do-

38    mesgatz · enon ho dic so sapchatz · per so

39    q(ue)m fassamors paor · mas quar ill pert son

25b

01    amador ·

02    Ben degra madona chauzir · com soi tornatz

03    ensas merces · quar per razon ual bonafes ·

04    lai on faill poders de seruir · quenlas ricas

05    cor piatatz · dezencolpals plus encolpatz · per-

06    cumelitatz ab ricor · dona atotz autres iois

07    sabor ·

08    Dautre mal me pogra guerir · adonx mi

09    fo trencatz lo fres · quan mabela donam pr-

10    omes · so don mac encor amentir · eseruirs

11    mal guazardonatz · asel quel pren es gra-

12    ns pecatz · que per mal guizardonador · son

13    paubre maint bon seruidor ·

14    Senher coms depeitieus bem platz · quar

15    es enlausor gra montatz · que gen uos

16    uei cobrar lonor · que perderon uostrance-

17    sor · Peire uidal .            PVid 364.36 (E 44)

18    Plus quel paubres quan iai alric os-

19    tal · que nocas planh sitot ha gran

20    dolor · tan tem que torn azenuei alsenhor ·

21    nomaus planher dema dolor mortal · bem

22    dei doler pos elam fai ergueill · que nuilla

23    re tan non dezir ni uueill · siuals daitan

24    non laus clamar merce · tal paor ai que

25    non senuei de me ·

26    Aisi com cel que badal ueirial · queill

27    sembla bel contra la resplandor · quant

28    ieu lesgart nai alcor tal dousor · quieu me(n)

29    oblit per liei que uei aital · bem bat amor

30    ablas uerguas quieu cueill · quar unaues

31    enson reial cabdueill · lemblei un bais don

32    alcor mi soue · ai camal trai qui so cama

33    non ue ·

34    Simaiut dieus pecat fai creminal · ma be-

35    la dona quar ill nom secor · quill sap quen

36    liei ai moncor emamor · tan quieu no(n) pens

37    de nuill autre iornal · donx perquem sona

38    tan gen ni macueill · pueis pro nom te

39    daiso donplus mi dueill · ecuidam donx

26a

01    aisi lonhar de se · ans sufrirai so cai sufert

02    ancse ·

03    Que sufrir tanh asenhor natural · los tortz

04    els dreitz elsen ela folor · quar greu pot hom

05    de guerrauer honor · pueis es ses grat faiditz

06    deson logual · ben soi faiditz si de samor mi

07    tueill · nomen tolrai ans lam mais quieu no(n)

08    sueill · etenram uil si damar mi recre · non ho

09    deu far quar peramor maue ·

10    Caisi ma tot ma dona enson cabal · que sim

11    fai mal ia no maura peior · quel sieu plazer

12    ma tan dousa sabor · que ges del mieu nom

13    remembra nim cal · non es nuils iorns samor

14    elcor nom brueill · percai tal ioi quan la uezon

15    mei hueill · equan mos cors pensa deson gran

16    be · quelmon no uueill ni dezir autra re ·

17    Als quatre reis despanha estai molt mal · quar

18    no uolon auer patz entre lor · quar autramen

19    son ill degran ualor · adreg efranc cortes eleial ·

20    sol que daitan genseson lur escueill · que ui-

21    reson lur guerrenautre fueill · contra la gen

22    que nostra lei non cre · tro quespanha fos tota

23    duna fe ·

24    Sabes perqueill port amor tan coral · quar

25    anc no ui tan bela ni gensor · ni tant bona

26    don tenh cai gran ricor · quar soi amicx de

27    dona que tan ual · esi ia uei quensems abmis

28    despueill · meils mestara qual senhor desidu-

29    eill · que mante pretz quant autre sen recre ·

30    enon sai plus mas aitan nai iaufre ·

31    Bels castiatz senher per uos mi dueill · quar

32    nous uei equar midons nom ue · nauierna

33    cui am de bona fe · Peire uidal .            PVid 364.42 (E 45)

34    Sieu fos encort on hom tengues dreitura ·

35    de ma dona si tot ses bonebela · me clame-

36    ra · catan gran tort mi mena · que nomaten ple-

37    uis ni couinensa · edonx perquem promet so

38    que nom dona · no tem pecat ni sap que ses

39    uergonha ·

26b

01    Eualgram mais q(ue)m fos alprim esquiua · que-

02    lam tengues enaitan greu rancura · mais ill

03    ho fai si com sel qui sembela · cab bels sem-

04    blans mames enmortal pena · don ia ses leis ·

05    no(n) cre auer guirensa · que mala fos tan be-

06    la nitan bona ·

07    Dautres afars es corteza echauzida · mas

08    mal ho fai quar enmon dan sabriua · que

09    peitz ho fai eges no sen meillura · que mals

10    de den quan dol enla maicela · quel cor me

11    bat emfer que nos refrena · samor ab lieis

12    (et) abtota proeza ·

13    Equar non uei mon rainier demarceilla ·

14    si tot me uiu mos uiures nomes uida · el

15    malautes quan souen recaliua · guaris molt

16    greu ans mor si sos mals dura · donx soi ieu

17    mort senaisim renouela · aquest dezirs q(ue)m

18    tol souen lalena ·

19    Almieu semblan molt laurai tart conquiza ·

20    quar nuilla dona peitz nosaconseilla · uas son

21    amic (et) onplus lai seruida · demo(n) poder ieu

22    la trop plus ombriua · donx quar tan lam

23    molt soi plus folatura · quel fols pastre q(ua)l

24    bel puei caramela ·

25    Mas uencutz es cui amors apodera · apoder-

26    atz fui quan madonaic uista · quar negu-

27    nautra ablieis non sapareilla · depretz en-

28    tier abproeza complida · perque soi sieus ese-

29    rai tan quan uiua · esi nom ual er tortz

30    edesmezura ·

31    Chansos uai ten ala ualen raina · en arago

32    quar mais raina uera · non sai elmon esi

33    nai mainta quista · enon trop mais sestort

34    ho ses coreilla · mas illes franca leials ecauzi-

35    da · per tota gen (et) adieu agradiua ·

36    Equar lo rei sobrautres reis senansa · azaital

37    rei couen aital raina ·

38    Bel castiat uostre pretz senhoreia · sobre totz

39    pretz cab meillors faitz senansa ·

27a

01    Mon guazanhat sal dieus enauierna · quar hom

02    tan gen non dona ni guerreia · Peire uidal .            PVid 364.3 (E 46)

03    Amor pres soi dela bera · quar mes tant

04    demala guiza · quieu cug macses conqui-

05    za · lameillor elaplus gaia · delmon mas noill

06    platz quieu laia · perquieu morrai dezesperatz · a-

07    mor (et) er tortz epecatz · si daquest uostre benuo-

08    len · non aues calque chauzimen ·

09    Ia sieu saubes non amera · que me prezes dai-

10    tal guiza · quar ha ma uolontat priza · sill

11    ques erguilloze gaia · ues me demal quien tr-

12    aia · noill cal ans ma mes ental latz · que iois

13    ni deportz ni solatz · dautra nom donesbaudi-

14    men · ni delieis nuill ioi nonaten ·

15    Perquieu amongrat mestera · fequeus dei ans

16    dema guiza · quencar nolagra enquiza · epero

17    non es tan gaia · quieu delieis maltraia · edir

18    nai enueis euiltatz · si tot ses mensonia foudatz ·

19    quar cor ques ples daziramen · fai ben faillir

20    boca souen ·

21    Quieu ui ia lora quill era · franca edebela gui-

22    za · esa boca ben apriza · enparlar paraula ga-

23    ia · uas bon pretz fina eueraia · sos cors adreitz

24    egen formatz · densenhamens edebeutatz · que

25    anc nuils hom non uit tan auinen · ni ab

26    tan bel ensenhamen ·

27    Mas eras mes esquiue fera · tornade de mala

28    guiza · perque lesperansa briza · on fo ma

29    uolontatz gaia · pos noill platz bes menescaia ·

30    peitz trac demort tant uiu iratz · ar sai econosc

31    ques uertatz · que diable son sei paren · cals

32    sieus dona peior turmen ·

33    Tostems si uolgues blasmera · leis q(ue) nones

34    dauol guiza · mainta mensonia ai assiza · en

35    blasmar ma dona gaia · donx es razos quieu

36    mestraia · trop mepart desamor forsatz · pero

37    pos uei que tant li platz · partiraimen siuals

38    bonamen · (et) irai mon meils queren ·

39    Peire uidal .            PGlLus 344.4 (E 47)

27b

01    Nom fai chantar amors · ni drudaria · nim

02    fan chantar flors · ni fueillas ni brutz ·

03    que lauzel fan · ni per so no cerai plus ch-

04    antaire · tan ni quan · ni plus mutz · cautresi

05    chan · quan liuerns es uengutz · com fauc

06    lestat ni la pasca floria · quan chan mi plai

07    ni razon lo madutz ·

08    Molt mabelis qui ma bela paria · quan ue-

09    nh enluec enon soi conegutz · ni qui menq(ue)r

10    endig de cortezia · dequal part soi repairatz

11    ni mogutz · quar demandan es hom recono-

12    gutz eresponden perques razos com sia · de

13    bel respos als grans (et) als menutz ·

14    Et es bels sens quant hom sap gen · respo(n)-

15    dre atota gen · segon que cascuns es · quar

16    lo sauis aura talan queus onre · si de respo(n)-

17    dre · uos troba ben apres · esal nesi quer pex

18    emalapres · non respondetz greu er q(ue) nous

19    dezondre · deparaulas ho de faitz si luex nes ·

20    Aitan uos uueill demon plazer despondre ·

21    cami platz mais un sofraitos cortes · que del

22    sieu pauc sap seruir esomondre · lai on ses-

23    chai segon quel poders es · cun ric maluatz

24    acui sofranh merces · tan com nopot del

25    sieu raire ni tondre · quanc daital ric nom

26    paguei iorn ni mes ·

27    Nim pac damor ni de son senhoratge · quar

28    ensa fi fai totz sos seruidors clamar de se · tant

29    es demal uzatge · perquieu no uueill sos mals

30    ni sas dolors · elais me dieus mon meils trobar

31    aillors · em do tal ioi q(ue)m torn en alegratge · q(ue)l

32    ioi damors · tornen planhs (et) enplors ·

33    Si tot nom platz nimabelis amors · iois esol

34    atz mi platz enmon coratge · eplazon mi tug

35    sill cui platz honors · Peire uidal .            PVid 364.7 (E 48)

36    Baros demon dan couit · fals lauzengers

37    desleials · quental donai chauzit · on es fis

38    pretz naturals · (et) ieu am la decor eses bauzia ·

39    esoi totz sieus cora quill sia mia · quar sabeu-

28a

01    tatz esa ualors pareis · quen leis amar fora onr-

02    atz uns reis · perquieu soi ricx sol q(ue)m denh di-

03    re doc ·

04    Anc res tant nomabelit · com sos adreitz cors

05    leis · on son tug bon aip complit · etug ben se-

06    nestotz mals · pos tot hies quan tanh adrudaria ·

07    ben soi astrux sol que mos cors lai sia · esi mer-

08    ces per mi totz bos aips creis · me ual ablieis

09    beus puesc dir sestot neis · canc abamor tant

10    aiudar nom poc ·

11    Chant esolatz uei faillit · cortz edos ebos os-

12    tals · edompnei nouei grazit · sill dona eldrutz

13    non es fals · aquel na mais que plus souen

14    galia · non dirai plus mas com se uueilla sia ·

15    mas peza me quar ades non esteis · lo pre-

16    mier fals que comenset anseis · efora dregz

17    cauol eisample moc ·

18    Mon cor sent alegrezit · quar me cobraran

19    barrals · benaia sel q(ue)m noiric · edieus quar

20    ieu soi aitals · que mil salutz mi uenon cas-

21    cun dia · de cataluenha ede lombardia · quar

22    atotz iorns pueia mos pretz ecreis · quar pe-

23    runpauc no mor denueial reis · quar ab do-

24    nas fauc mon trep emon ioc ·

25    Ben es proat (et) auzit · com ieu soi pros eca-

26    bals · epos dieus ma enrequit · nostanh quieu

27    sia uenals · sent donas sai que cascunam uol-

28    ria · tener abse si auer mi podia · mas ieu soi

29    cel quanc nom gabei nim feis · ni uolgui

30    trop parlar demi mezeis · mas donas bais e-

31    caualiers desroc ·

32    Maint bon tornei ai partit · pels colps quieu

33    fier tan mortals · quen luec no uau hom no

34    crit · so es enpeire uidals · sel que mante do-

35    mpnei edrudaria · efai que pros peramor

36    de samia · (et) ama mais bataillas etorneis · q(ue)

37    monges pas esemblal malaueis · trop soior-

38    nar (et) estar enun loc ·

39    Plus que non pot ses aigua uiurel peis ·

28b

01    nonpot esser ses lauzengiers dompneis · cama-

02    dor compron quar lur enoc · Peire uidal .            PVid 364.28 (E 49)

03    Molt es bona terrespanha · eill rei que

04    senhor enson · dous equar efranc ebon ·

05    ede corteza companha · eseia dautres baros

06    molt auinens · emolt pros de sen · ede conoise(n)-

07    sa ede faitz ede paruensa ·

08    Perquem platz quentrels remanha · en lem-

09    perial region · quar sestota contenson · mi

10    rete gen em guazanha · reis emperaires anfos ·

11    percui iouens es ioios · quezelmon nona ual-

12    ensa · que sa ualors nolagensa ·

13    Fag ai lobra de laranha · elamuza del breto(n) ·

14    perquieu mezeis nosai com · men rancur eme(n)

15    complanha · quel uer dir mes angoisos · el

16    mentir nomes nuils pros · dous totas partz

17    trop faillensa · enla soa benuolensa ·

18    Molt ma tengut engreu lanha · quar lai

19    seruiden perdon · eseruirs ses guizardon · cre

20    que cabtals ensofranha · que uieils paubres

21    sofraitos · uec entrels ricx uergonhos · per-

22    com deu serca guirensa · ans que torn en

23    decazensa ·

24    E pos ma dona mestranha · de so q(ue) noill

25    platz q(ue)m don · samor tart ueirai orgon ·

26    nil reial castel dalbanha · eia tan pauc er-

27    guillos · amic ni tan amoros · non auran

28    mais part durensa · enla terra deproensa ·

29    Baros ih(es)us quen crotz Peire uidal .                                                                                        PVid 364.8 (E 50)

30    fo mes · per saluar crestiana gen · nos

31    mandatotz comunalmen · canem crobrar lo

32    saint paes · on uenc per nostramor morir · esi

33    nol uolem obezir · lai on feniran tug li plag ·

34    nauzirem maint esquiu retrag ·

35    Quel saint paradis quens promes · on nona

36    pena ni tormen · uol ara liurar francamen ·

37    acels quiraun ablo marques · outra lamar

38    perdieu seruir · ecels que nol uolraun seguir ·

39    noi aura negun brun ni bag · que no(n) pues-

29a

01    cauer gran esglag ·

02    Ar ueiatz del setgle quals es · que quil sec plus

03    alpeitz sen pren · pero noia mas un bon sen ·

04    com lais los mals eprendals bes · que pos la

05    mort uol assaillir · negus noi pot nei sap gan-

06    dir · donx pos tug morrem atrazag · benes fols

07    qui uiu mal ni lag ·

08    Tot lo segle uei sobrepres · denguan ede gua-

09    liamen · eson ia tan li mescrezen · quentrels no(n)

10    renha dreitz ni fes · que cascuns ponha entrair ·

11    son amic per si enrequir · peroill trachor son

12    aisi trag · com sel que beu tueisec ab lag ·

13    Catalan (et) aragones · aun senhor onrat eua-

14    len · efranc elarc econoisen · humil (et) ardit ecor-

15    tes · mas trop laisa enmanentir · sos sers cui di-

16    eus bais (et) azir · catotz iorns estaun en agag ·

17    per far encort dan (et) enpag ·

18    Reis aunitz ual meins que pages · quan uiu

19    alei de recrezen · eplorals bes cautre despen · ep-

20    ert so quel paira conquis · aital reis faria az-

21    ausir · (et) en lag luec asebeillir · ols defen alei-

22    de contrag · enon pren ni dona guamag ·

23    Donas uieillas non am ieu ges · quan uiuon

24    descauzidamen · contramor econtra iouen · q(ua)r

25    fin paratge aun si malmes · greu es de com-

26    tar ede dir · egreu descoutar edauzir · quar fin

27    dompnei aun aisi trag · quentre lor non trob-

28    om escag ·

29    Dona sim tenes endefes · que dalre nonai pen-

30    samen · mas defar uostre mandamen · esingrat

31    seruir uos pogues · entrel despoillar el uestir ·

32    iamai mals nom pogra uenir · quar uostre dig

33    euostre fag · maun sabor de roza de mag ·

34    Reis de leon senes mentir · deues onrat pretz

35    recuillir · com cel qui semenen guarag · ten

36    prat dumor abdous complag · Peire uidal .            PVid 364.17 (E 51)

37    Dieus ensia grazitz · quel bos reis es guaritz ·

38    esas edeleitos · perquieu cobre chansos · gai-

39    as (et) ab gais sos · deque mera gequitz · corroros

29b

01    emarritz · mas la soa salutz · nos ha totz ereubutz ·

02    etornatz eniouen · mon cor emon talen ·

03    Car debona raitz · es bos arbres eisitz · el fruitz

04    es quars ebos · (et) ieu tant amoros · uas donas

05    echauzitz · tan quenueials maritz · deque soi

06    plus temsutz · que fuecx ni fers agutz · quar

07    don me uueill men pren · cuns non las mi

08    defen ·

09    Ben tanh quieu siarditz · que tals dona mes

10    guitz · ques lagenser canc fos · que sas belas

11    faisos · esei semblan erguillos · aun mon cor

12    esuazit · perque mon esperit · es ablieis remaz-

13    utz · don mi sen retengutz · edetot marrime(n) ·

14    cai sufert loniamen ·

15    Iouens es mal bailitz · eiouen tenc per traitz ·

16    per colpa dels baros · quar uezem los guarsos ·

17    manens (et) erguillos · els cortes escarnitz · edonas

18    trichairitz · quan lur maritz perdutz · ploron

19    abueils eisuitz · molt descauzidamen · ab dot-

20    ble faillimen ·

21    Ai bel cors gen bastitz · detotz bos aips compl-

22    itz · donaisim ren auos · humils euolontos · e

23    destreitz ecochos · si com cel ques feritz · damor

24    elcor q(ue)m ditz · q(ue)m renda uos uencutz · doncx

25    si nom faitz aiutz · mort aures chauzimen ·

26    enous estara gen ·

27    Per flac rei apostitz · es bos regnes delitz ·

28    quar planh sas mesios · eplorals autruis dos ·

29    efug solatz dels pros · ereis pueis uiu aunitz ·

30    ual meins que cebeillitz · mas ieu soi quar

31    tengutz · pels meillors ecregutz · per la corteza

32    gen · cuns contra dreg nomen ·

33    Pero si soi gen garnitz · contra uars enbr-

34    onsitz · cab me es aragos · ecastele leos · el ua-

35    len rei nanfos · ques castels establitz · on pr-

36    etz es gen seruitz · (et) onratz etemsutz · si que

37    dels abatutz · flacx auars cor de uen · non ai

38    nuill espauen ·

39    Caisi com es arditz · leos plus que cabritz ·

30a

01    (et) ors que bueus cornutz · elops que box bar-

02    butz · ai ieu mais dardimen · que tuit li recre-

03    zen · Peire uidal .            PVid 364.13 (E 52)

04    Ben uiu agran dolor · qui per son bo(n)

05    senhor · quieu perdei lo meillor · canc

06    mortz pogues ausir · equar non puesc morir ·

07    ni es dreitz com sausia · per ma uida gandir ·

08    men anei enongria · albon rei naimeric · on

09    trobei bon abric · (et) auram ses cor tric · ser-

10    uidor (et) amic ·

11    Et aurai gran honor · si ma per seruidor ·

12    quieu puesc far sa lauzor · per tot lo mon

13    auzir · esonpretz enantir · mais dautrom q(ue)l

14    mon sia · equar me saup cauzir · ni mac

15    bela paria · meins enpretz maint croi ric ·

16    manent abcor mendic · per son ser quel

17    traic · el rei daire feric · demort sel quel

18    noiric ·

19    Perquieu no uueill ricor · mas de ioi eda-

20    mor · quar ben tenh afolor · qui trop uol

21    enrequir · so don nos pot iauzir · quieu no(n)

22    uueill manentia · don tota gens mazir ·

23    nim digua uelania · mais am lieis quem

24    traic · celora quieu lauic · epueis tant ma-

25    belic · mos cors nosen partic ·

26    De roza de pascor · sembla de sa color · eli

27    de sa blancor · equan la uolc bastir · dieus hi

28    mes son albir · quen renals no lauia · enleis

29    uolc reuenir · amor edrudaria · cuns esgartz

30    me feric · don anc pueis nom guaric · egu

31    erram quan que tric · ho ioue ho antic ·

32    Reis nonama ualor · que uol creire tra-

33    chor · ni ser lauzeniador · escoutar ni au-

34    zir · quar sels faun ioi delir · ebaison corte-

35    zia · eponhon entrair · lur senhor cascun

36    dia · calixadres moric · per sos sers quenre-

37    quic · demort sel que noiric ·

38    Chanso uai ten per uic · algran de bon

39    espic · edi li que nos tric · de far tot lomo(n)

30b

01    ric ·

02    Alaman trop uos dic · felon uilan enic · ca-

03    nc deuos nos iauzic · quius amet nius ser-

04    uic · Peire uidal .            PVid 364.47 (E 53)

05    Tant an ben dig del marques · iotglar tru

06    an eguarbier · que tuit enson uertadier ·

07    quieu no sai que men dises · pero soa es ua

08    lensa · on bos pretz nais ecomensa · esi reno

09    uela ualor · enfai dir uera lauzor ·

10    Esil reis aragones · no magues tout alegr

11    ier · ieu agra fin gaug entier · ab donas decar-

12    cases · don mabelis emagensa · lur faitz elur

13    captenensa · eill caualier eill comtor · eill

14    baro eill uasuasor ·

15    Per sieu man lombart conques · que mape-

16    len quar mesier · tal canc nouis nuill arq-

17    uier · tan dreg ni tan prim traises · em fier

18    alcor ses faillensa · abun cairel deplazensa ·

19    fabreguat elfuec damor · temprat de dousa

20    sabor ·

21    Elueill eill sill negrespes · el nas ques enluec

22    dalbrier · ueus larc decaital colp fier · abun

23    esgart demanes · don escutz noill fai guire(n)

24    sa · epos alieis platz q(ue)m uensa · nomo tenc

25    adezonor · sill fort uenson li forsor ·

26    Tant es sos bels cors cortes · eill dig gai

27    eplazentier · quel mon nona caualier · que ue-

28    zer nola uolgues · queill fag eill dig eill

29    paruensa · ha demon bel edargensa · edemo(n)

30    rozier color · esa cambra es deual flor ·

31    Adostans es doblatz sos bes · quel comtes

32    de lescaquier · cal sieu ric pretz uertadier · no(n)

33    sofranh neguna res · pueis mautreget ses

34    bistensa · man tengut enproensa · car sai

35    son emai donor · edeu som penre al meillor ·

36    Esi mos fraires saubes · q(ue)m rete per souda-

37    dier · nol tengron bueias dasier · que uezer

38    nola uengues · etrobera ses faillensa · dous

39    frug donrada semensa · ecort de ualen senh-

31a

01    <..> <...>n demiraual .            RmMir 406.18 (E 54)

02    <...>i iois tanh ni

03    <...>ntar sap · esos

04    <...>s digz uol des-

05    <...>dre · atal donals

06    <...>ntendre · don li

07    <...>ratz lo dans el

08    <...>s · casatz deu ual-

09    <...>cortes nos · dezaui-

10    <...> drudaria · esieu

11    <...>mpnei enfadia ·

12    <...>entil ·

13    <...>entre mil · donas uueill

14    <...> atendre · esim laison mais deisendre ·

15    no parra sos captenhs tan bos · quar ia uaun

16    dizen arescos · quieu no sec ladreita uia · mas

17    per dig dautra que sia · ia no creirai quen

18    liei mamor mescap ·

19    Leial dona franquezumil · uueill mais ser-

20    uir (et) atendre · que dautra guizardon pen-

21    dre · cui souen agues ops perdos · aital ses

22    crim eses resos · corteza ses uilania · franca

23    debela paria · lai ieu chauzida ses fencha

24    eses gap ·

25    Csi tot abliei nonacap · lo ioi quem fal

26    cor eisendre · uers es quel mieu ioi nes men-

27    dre · mas ill non pert re deues nos · quieu

28    nomazir nin soi clamos · mas quil dreit dam-

29    or seguia · uers es que razos ceria · sieu la tenh

30    quar quela nom tengues uil ·

31    Menar me pot abun prim fil · pos alieis nom

32    puesc defendre · els sieus tortz me deu quar ue(n)-

33    dre · pueis enmidons es locaizos · que tan soi

34    sieus perques razos · que cela deren faillia ·

35    quill colpa deu esser mia · (et) es ben dreitz q(ue)m

36    torn sus elcap ·

37    Sieu demidons aic ren darap · noill uueill

38    tort ni dreg contendre · cadobatz li sui del ren-

39    dre · mas ionhtas edegenoillos · pero sill pl-

31b

01    agues que fos dos · molt feira gran cortezia ·

02    mas pueis noill platz no sia · quieu soi ba-

03    tutz plus fort que dun uergil ·

04    Sim uol mal negun dels baros · per mon

05    audiartz lo sia · que tant uueill sa senho-

06    ria · que per negun nom partrai de son tr-

07    ap ·

08    Dona bezers ni aragos · azops damar

09    nous ualria · tan com miraual faria · si fr-

10    ancamen sabetz guarnir lo cap · Miraual .            RmMir 406.2 (E 55)

11    Aisi com es genser pascors · de nuill

12    autre tems caut ni frei · degresser

13    meillor uas dompnei · per alegrar fis ama-

14    dors · mas mal aion onguan sas flors · q(ue)

15    maun tan dedan tengut · quenun sol iorn

16    maun tolgut · tot quant auia endos ans ·

17    conquis abmains durs afans ·

18    Ma dona (et) ieu (et) amors · eram pro dun

19    uoler tug trei · tro caras ablo dous aurei ·

20    la roza elchans ela uerdors · lan remembrat

21    que sa ualors · auia trop deisendut · quar uolc

22    so quieu ai uolgut · pero noi ac plazers ta(n)s ·

23    canc re fos mas sol demans ·

24    Aquels meron gaugz (et) honors · mas

25    noill platz que plus los mautrei · pueis

26    midons uol quieu sordei · bem pot baisar

27    quar ill ma sors · las perque noill dol ma

28    dolors · pos aisim troba uencut · quieu ai

29    tant son pretz cregut · quenansatz ai sos

30    enans · edestarzatz totz sos dans ·

31    Vnplait fan donas ques folors · quant

32    trobon amic que mercei · per assai li mouo(n)

33    esfrei · edestrenhol tros uir aillors · equant

34    aun lonhat los meillors · fals entendedor

35    menut · son per cabal receubut · don se tai-

36    zal cortes chans · ensor crims efols maza(n)s ·

37    Eu non fauc de totas clamors · ni mes ge(n)

38    cab donas guerrei · ni ges lemal quieu dir

39    endei · no lur es enueis ni temors · mas

32a

01    sieu dizia dels peiors · tost ceria conegut · q(ua)ls

02    deu tornar enrefut · que tortz epecatz es grans ·

03    quan donapretz per enians ·

04    Cab lieis ques detotz bes sabors · ai cor ca

05    sa merce plaidei · eges per lo premier des-

06    rei · don fauc mains sospirs emains plors ·

07    me dezesper del ric secors · cai longuamen

08    atendut · esill platz quela maiut · sobre totz

09    leials amans · cerai de ioi benanans ·

10    Dona percui mi uens amors · quals que

11    maia enans agut · auostrops ai retengut ·

12    totz faitz de drut benestans · emiraual em-

13    os chans ·

14    Alrei darago uai decors · chansos dire qu-

15    el salut · esai tant sobrautre drut · quels

16    paucx pretz fauc semblar grans · els ricx

17    faitz ualer dostans · Raimon demiraual .            RmMir 406.20 (E 56)

18    Cel que nouol auzir chansos · de nostra

19    companhias guar · quieu chan per

20    mon cor alegrar · eper solatz dels compan-

21    hos · eplus per so quesdeuengues · encha(n)so

22    camidons plagues · cautra uolontatz nom

23    destrenh · de solatz ni debel captenh ·

24    Dela bela don soi coitos · dezir lo tener el

25    baizar · el iazer elplus conquistar · (et) apr-

26    es manias ecordos · des pueis queill cla-

27    mes merces · que iamais no cera conques ·

28    per ioias niper entresenh · si so quieu pl-

29    us uueill nonatenh ·

30    Pauc ual qui nones enueios · equi no(n)

31    deziral plus car · equi nosentremet da-

32    mar · greu pot esser gaillartz ni pros ·

33    que damor ue gaugz euen bes · eperam-

34    or es hom cortes · elamors dona lart el

35    genh · perque bos pretz troba mantenh ·

36    Ben es sauis alei detos · qui drut blas

37    ma defoleiar · com des ques uol amezu-

38    rar · non es pueis adreitz amoros · mas

39    cel quen sap far nesies · aicel sap damor

32b

01    tot quant n<...>

02    fenh · ni ia n<...>

03    Benaia qui <...>

04    cortes mestier <...>

05    guardar · dem<...>

06    lozia ai apres ·<...>

07    azops duna <...>

08    teiar men est<...>

09    Eual mais bo<...>

10    prenda son pa<...>

11    ueiar · quan d<...>

12    de dona uueill<...>

13    len sobre ges · ma<.> q<...>

14    uau ni uenh · mamort uol cal<...>

15    ensenh ·

16    Naudiartz deuos ai apres · so don atotas

17    soi cortes · que duna chan edunam fenh ·

18    edaquela miraual tenh ·

19    Etrobares greu quius ensenh · damar

20    pos ieu deuos aprenh · Raimon demiraual .            RmMir 406.13 (E 57)

21    Bemagradal bel tems destiu · edels

22    auzels magradal chans · eill fueil-

23    la magrada els uerians · eill prat uert

24    me son agradiu · euos dona magradatz sen

25    aitans · (et) agradam quan fauc uostres co-

26    mans · mas uos non platz que me denhes

27    grazir · mas agradaus quar me muer de

28    dezir ·

29    Perun dezir dona reuenh · que mes de

30    totz dezirs plus grans · quar dezir quels

31    ricx benestans · uostre cors deziran mau-

32    siu que mos dezirs se dobles enbaizans ·

33    epueis tan beus dezir sestotz enians · ia

34    nom laisetz aldezirier ausir · que deziran

35    deu hom damor iauzir ·

36    Fot iauzir dautramor esquiu · mas de

37    uos aiauzir menans · quieu gau los bes

38    ecel los dans · deuos q(ue)m faitz iauzen pen

39    siu · tan soi deuos iauzens que nuils afans ·

33a

01    nom tol iauzir · que uostres bels semblans · mes-

02    iauzis tan que cel iorn quieus remir · no puesc

03    estar ses ioi uas on quiem uir ·

04    Mas alques aun uirat mon briu · lauzengier

05    que uirols amans · euiron las donas prezans ·

06    emains gais uiron encaitiu · esius uiratz do-

07    na per mals parlans · uostre fis cors tem

08    ques uir truans · perques uiroill plazer en

09    escarnir · que grans lauzors se uirengran

10    mal dir ·

11    Ben pot dir que si tostems uiu · tostems

12    dirai uostres comans · esim dizetz uai ho

13    non ans · als uostres bels digz momeliu ·

14    sol nom diguatz que remanhal demans ·

15    que totz mos digz ne pasarienans · q(ue) per

16    nuill dreg dona pogues partir · lo cors nils

17    digz dona deuos seruir ·

18    Per seruir enric senhoriu · es bon ser-

19    uizi benanans · perquieu seruirai totz

20    mos ans · (et) anc seruidor meins antiu · no(n)

21    ac labela cui seruit tristans · efarai uos

22    debels seruizis tans · tro mos seruirs me

23    fasengrat uenir · ho uos diretz mon ser-

24    uidor mazir ·

25    Degrat dezir dona queus iauzis ans ·

26    ques uir per digz mos seruirs ensoans ·

27    que seruizis ditz hom cadreit seruir · q(ua)nt

28    hom uol totz sos deziriers grazir ·

29    Leial bem platz demon estiu lenans · m-

30    as demidons es saualors tan grans · que

31    ieu etug li deuem obezir · perquieu noill

32    uueill ges miraual mentir · Raimon demira-            RmMir 406.7 (E 58)

33    Apenas sai don maprenh · so quen ual .

34    chantan mauzetz dir · conpeitz trac

35    eplus mazir · meils enmon chant esdeuenh ·

36    guardatz quant er quim nesenh · si sabria

37    esdeuenir · ni ma bona donam denh · que

38    ges de saber nom fenh · ni nuils hom

39    non pot faillir · que de leis aia souenh ·

33b

01    Loplus nesis hom del renh · qui lei ueia

02    ni remir · deuriesser alpartir · sauis edebel

03    captenh · edonx ieu que lam ses genh · so

04    sai be men dei iauzir · pueis tan grans ua-

05    lors la senh · que nuillautra elmon non

06    denh · ni ses lieis no(n)puesc guerir · dela do-

07    lor quem destrenh ·

08    Anc anuill fin amador · nocug mais es

09    deuengues · que de donas nom ue bes · ni

10    blasmar nom puesc de lor · unam tol lo

11    ioi daillor · edelsieu nom dona ges · ni dau-

12    tra noma sabor · pero per lasoamor · soi

13    plus gais eplus cortes · eport atotas ho-

14    nor ·

15    Ben sai que per sa ricor · metol so canc

16    nom promes · ni ieu non soi tant apr-

17    es que mei prec maion ualor · mas aiso

18    franh ma dolor · que lai si para merces ·

19    on faillon tug ualedor · mas elatant de

20    lauzor · que ben ler grazit epres · lo mals

21    enluec de dousor ·

22    Tug sist trobador engual · segon quill

23    aun de saber · lauzon donas aplazer ·

24    enon gardon cui ni qual · equi trop

25    plus que noual · lauza sidons fai parer ·

26    quescarn es enon renal · mas ieu nai

27    cauzida tal · com non pot dir mas uer ·

28    si donx no dizia mal ·

29    Dona ben cortes iornal · fai lo iorn qu-

30    ius uai uezer · que pueis nospot estener ·

31    que nous port amor coral · mas no(n)ges

32    tug per engual · quill fals no podon uo-

33    ler · so que uolem nos leial · per so uiu-

34    ran decabal cals cabenguan uos esper ·

35    saillors non pren son osdal ·

36    Quieu non consir deren al · mas de ser-

37    uir aplazer · lei decui tenh miraual ·

38    ---   

39    ---   

34a

01    Bel mes quieu chan ecomdei · Miraual .            RmMir 406.12 (E 59)

02    pueis laures dousa eltems guais · eper

03    uergiers eper plais · aug lo refrinh elgua-

04    bei · que faun lauzelet menut · entrel ue-

05    rt elblanc eluaire · andonx se deuriatraire ·

06    cel que uol camors laiut · ues captene(n)sa

07    de drut ·

08    Eu no(n) soi drutz mas dompnei · ni non

09    tem pena ni fais · nifol bruit nomirais ·

10    niper ergueill nomesfrei · pero temensam

11    fai mut · cam bela debonaire · non aus mo-

12    strar ni retraire · moncor queill tenh es-

13    condut · pueis aic son pretz conegut ·

14    Ses preiar eses autrei · soi intratz engr-

15    eu pantais · com pogues semblar uerais ·

16    si sagran ualor desplei · quencar nona

17    pretz agut · dona canc nasques demaire ·

18    que contral sieu ualgues gaire · esin

19    sai maint quar tengut · quel sieu al m-

20    eillor uencut ·

21    Benuol com gent la cortei · eplatz li so-

22    latz eiais · enolagrada hom sauais · qui

23    se desdenh nin fadei · mas lipros son be(n)

24    uengut · cui mostra tan bel ueiaire · si q(ue)

25    cascuns nes lauzaire · quan son denan

26    lei mogut · plus que ceron sei uendut ·

27    Ia non cre cablieis parei · beutatz dau-

28    tra dona mais · que flor de rozier quan

29    nais · non es plus fresca delei · cors ben

30    fait egen cregut · boca (et) hueill demon

31    esclaire · canc beutatz meils non saup

32    faire · si hi mes tota sa uertut · q(ue) res

33    noill nes remazut ·

34    Ia ma dona nos malei · sieu asa merce

35    meslais · que nonai cor que mabais · ni

36    uas amor desrei · cades ai del mieils uol-

37    gut · defors edins mon repaire · ede leis

38    non soi guabaire · quen plus non ai en-

39    tendut · mas gen macueill em salut ·

34b

01    Chansos uai me dir alrei · cui iois guida

02    euiest epais · quenlui nona ren biais · cai-

03    tal com ieu lo uueill lo uei · abque cobr-

04    es mont agut · carcasona elrepaire · pu-

05    eis er depretz emperaire · edoptaran son

06    escut · sai frances elai masmut ·

07    Dona ades maues ualgut · tan que per

08    uos soi chantaire · enon cugei chanso

09    faire · trol fieu uos agues rendut · demi-

10    raual cai perdut ·

11    Mas lo rei ma couengut · quel cobrara

12    ans deguaire · emos audiartz belcaire · pu-

13    eis auran donas edrut · cobrar lo ioi q(ua)n

14    perdut · Raimon demiraual .            RmMir 406.23 (E 60)

15    Contramor uauc durs (et) enbronx ·

16    perque mos chans es trop loin-

17    das · quieu nosoi tan leugiers ni uas ·

18    que tan longuamen atenda · so don no(n)

19    puesc esser segurs · que de dona pos me-

20    nt sos iurs · no sap drut enque sen pr-

21    enda ·

22    edequem dei alegrar donx · sab lieis on

23    es pretz sobeiras · nonpuesc trobar digz

24    seguras · ni ai poder queill caruenda · si

25    fai tort ni semblans escurs · quelmo(n) no(n)

26    es roca ni murs · quen contra lieis mi

27    defenda ·

28    Ab fals digz (et) ab termes lonx · faun

29    donas decortes uilas · cuns non es tan fr

30    anx ni humas · quel coratge nolescanta ·

31    quant autre pren los sieus endurs · m-

32    as ieu nofauc tan grans rancurs · ni

33    sieu muer non quier esmenda ·

34    Era mentre que lombrel ionx · aun

35    ualor eltems es dousas · deuon be don-

36    as far sertas · cel que plai quen lor

37    sentenda · esieu nai digz motz tafurs ·

38    merces qui franh mains fortz aturs ·

39    prec que ma dona mi renda ·

35a

01    Si com la rozentremil tronx · es genser

02    que flor dautres gras · entrels fals lauz-

03    engiers trefas · estai ma dona ensa tenda ·

04    cui non te dan un daquetz preiurs · gen

05    comenset ab bos agurs · prec que per

06    els nom deisenda ·

07    Ueniansa de colps ni de tronx · no(n) par

08    delieis ni desas mas · cab bels digz coui-

09    nens eplas · tanh que dona si defenda · esi

10    trop tensa ab braus digz durs · non es sos

11    pretz tan francx ni purs · com alques no

12    lan reprenda ·

13    Dona dieus do quim defenda · demirau-

14    al las tors els murs · pos uostre talans

15    estan durs · que noill platz quencar

16    lom renda · Raimon demiraual .            RmMir 406.31 (E 61)

17    Lonc tems ai agutz consiriers · de

18    maintas guizas (et) afars · que mos

19    solatz nimos chantars · no remas ni mos

20    alegriers · mas erai camiat luzatge · si ma

21    tot desuiat amors · capenas tems ni chans

22    ni flors · mi pot donar alegratge ·

23    Si damor mi uen destorbiers · nome(n) tanh

24    clams ni rancurs · que enans era mieus

25    lesguars · (et) ieu detotz mos deziriers · ai

26    segut loplus saluatge · quar ues tal do-

27    na es mos pretz sors · quel ioi q(ue) maues

28    aillors · aten de lieis sestot gatge ·

29    Econosc quei fauc que leugiers · mas beu-

30    tatz on nais sobramars · elacuillir elgen

31    parlars · elsieu pretz ques detotz sobriers ·

32    mames enaquest uiatge · quieu meteis

33    malbir ques folors · mas foudatz uai entrama-

34    dors · per sen esens per folatge ·

35    Uers es quenautres caualiers · pot cauzir

36    que noill sai pars · tant es sos pretz uale(n)s

37    ecars · etant ha dauinens mestiers · cab lo

38    sieu senhoratge · un dels plus arditz tro-

39    badors · queill fasenantir sas lauzors · eill

35b

01    sierua debon coratge ·

02    Molt li seruirai uolentiers · esi tot noill

03    platz mos preiars · nous pensetz ges qu-

04    eill siauars · enfaitz ni endigz plazentiers ·

05    calsieu menoret mesatge · uolria far tan

06    grans honors · calplus ric detotz mos se-

07    nhors · non fis tant per homenatge ·

08    Dona la dousors dels uergiers · es er ue(n)-

09    gutz eltems clars · ontotz lomons es uertz

10    euars · eparon las flors els roziers · huei-

11    mais deuon far barnatge · celas caun

12    leials amadors · encontra mals castiadors ·

13    lor uasalatge ·

14    Chanso ton premier uiatge · deus far

15    uas dolax decors · quar si pueis uols ail-

16    lors · meils enseras dagradatge ·

17    Dona uostre senhoratge · ses mes mira-

18    ual emamors · enous hi qual plus gar-

19    dadors · mas un cordo per guidatge ·

20    Mantel sieu ai fag folatge · quar ai

21    chauzit enla gensors · encela que mais

22    uol ualors · atort enpenrai dampnatge ·

23    Dona ben sai si Raimon demiraual .            RbVaq 392.13 (E 62)

24    merces nom secor · quieu no soi

25    tals queus tanha seruidor · que tan ua-

26    letz perque mos cors feuneia · quar no

27    puesc far tan ricx faitz cous coue · pe-

28    ro mencal eper so nom recre · cauzit ai

29    dir que uasals pos desreia · deu ponher

30    tant tro fassa colp onrat · perquieus en-

31    quis quan magues conseill dat ·

32    Sieu non soi ricx contra uostra ricor ·

33    ni pro ualens auostra gran ualor · mo(n)

34    poder fauc esoi cel queus merceia · eus

35    sier eus am eus am mais que re · em

36    gart demal emesfors detot be · perq(ue)m

37    par mieils · que bona dona deia · trop mais

38    amar pros caualier onrat · aldreit dam-

39    or cun ric outracuidat ·

36a

01    Atressi mai guerreiat abamor · col francx ua-

02    sals guerreiab son senhor · queill tol saterra

03    tort perquel guerreia · equant el ue queill

04    guerra pro noill te · pel sieu cobrar se met

05    asa merce · atressi mai de ioi cobrar enueia ·

06    azamor quier perdon deson pecat · que son

07    ergueill torn en humelitat ·

08    Li sieu bel hueill plazen gualiador · rizon

09    daquo don ieu sospir eplor · el ioues cors q(ue)

10    tan gen se condeia · muer de dezir tal en-

11    ueia menpren · quar anc non puec auer

12    son guai cors gen · bona dona caualier

13    esiruen · auetz demi tostems ebenuolen ·

14    Nuils hom non Raimon demiraual .            GrdoRos 240.7 (E 63)

15    sap que ses grans benanansa · sin-

16    ans no sap quals es lafans · eges per so

17    bona dona poisans · no tardasetz huei ma-

18    is uostra onransa · sauer la dei ni uostre

19    plazers es · esi nous platz molt ual men-

20    tir cortes · (et) ieu uueill mais plazen men-

21    soniauzir · que tal uertat deque tostems

22    sospir ·

23    Esauos platz mos bes nis uostrunransa ·

24    pos uostre soi plairiaus mos enans · que

25    riconors onplus es aut nigrans · deu mi-

26    eils gardar que no prenda mermansa ·

27    quar pretz dechai lai on sofranh merces ·

28    (et) ieu uolgra que autre ho dises · q(ua)r uos

29    cuidat per tal quar uos dezir · queus ho

30    digua per mieils uos conuertir ·

31    Tan mi fezes plazer uostracoindansa ·

32    cuei mais par enians sius plazia · ma per-

33    da ni mos dans · canc pueis non ui uos-

34    tra dezafizansa · pos auos plac que per uos-

35    trem prezes · ni ieu nonfis percauer la de-

36    gues · ans soi uostre trop mieils quieu

37    nous sai dir · sol quar maues donat deq(ue)

38    consir ·

39    Mas quar nous uei ai temense dupta(n)

36b

01    sa · quel uostre cors couinens benestans ·

02    gais ecortes auinens ben parlans · so ten

03    amal (et) estau nenbalansa · quar si destrix

04    men ue almieu tort ses · quar ai estat

05    tant deuostre paes · quar plus souen de-

06    uriom uenir · lai on hom ha auiure (et)

07    amorir · Raimon demiraual .            RmMir 406.45 (E 64)

08    Trop aun chauzit mei hueill enluec on-

09    riu ·perque nom planh sis ploron en-

10    fadia · elcor elsen faun que fols eque brius ·

11    quar atendon tan rica senhoria · quar cel

12    qui ser aric senhor · don no consec neus a-

13    moros semblan · perquieu si puesc mirai de

14    uos lonhan · bona dona esi dic gran folor ·

15    quesser nopot tan mes corals lamor ·

16    Mala fui anc cel iorn tant esforsius · cauos

17    retrai lamor quencar mabriua · aqui meteis

18    establis mont esquiu · un fort castel ques

19    caps decortezia · (et) anc no fo guerra peior ·

20    que nueit eiorn me faitz estar ueillan ·

21    consius pogues siuals plazer daitan · com

22    merauis que fezes ans decel iorn · q(ue) ma-

23    laus dic celadamen moncor ·

24    Nom merauill sim faitz estar pensiu · la

25    uostra grans beutatz ma belamia · quen-

26    trels meillors es meils damor · gentius

27    uos eleion tug per lagensor · que sialcors

28    ben fait abgran ualor · hueils eboca pla-

29    zens sestot enguan · blancas mas cabe-

30    ill saur benestan · de sos bels pes nom

31    tanh dir lablancor · quar anc nols ui

32    nim fes dieus tant damor ·

33    Destre damor dona mort mais que uiu ·

34    uos clam merce no uoillatz que mausia ·

35    lafinamor que mart plus dun caliu ·

36    per uos quieu am edezir nueit edia · cabsol

37    un bais de secor · serieu gais edamor be-

38    nanan · plus que nofo per samia tris-

39    tan · ni nuill autre plus fin amador ·

37a

01    quar part totas es madona meillor ·

02    A car no fui del uostre parentiu · per tal

03    queus uis eus baizes totauia · caisi forieu

04    dest maltrait enfieu · deben amar questi-

05    ers sai ques folia · cades me doblal mal en

06    plor · car no(n) aus uezer uos quim datz ben

07    edan · nius aus seruir com deu far finama(n) ·

08    tal temor ai queill fals lauzeniador · pero si

09    us platz uos siatz contra lor · Raimon demi .            RmMir 406.42 (E 65)

10    Tals uai mon chant enqueren · per so

11    quen semble plus guais · que dautra

12    part sen irais · quant au mos digz els ente(n) ·

13    tals hia per gelozia · ho drutz que no(n) sego(n)

14    uia · que abonamor satanh · conois que me(n)

15    son estranh ·

16    Cu non chan perautre sen · mas per so

17    camor non bais · eque donas uaillon mais ·

18    per lomieu ensenhamen · ieu non dic que

19    donestia · que non am cora que sia · mas

20    genser les sill sofranh · que si fai maluatz

21    guazanh ·

22    Ia per castiamen · nuill son bon estar

23    no lais · pos conois cals es sauais · ho cals

24    es pros eisamen · cals es fis ni cals galia ·

25    esadonx son mieils no(n) tria · dieus li do so

26    don si planh · dona pos sa ualor franh ·

27    Pos ma dona ma couen · cautramic no(n) am

28    ni bais · ia dieus nom sia uerais · si ia per

29    nuillautraill men · quen liei ai tot quan

30    uolia · damor ede drudaria · ni menor ioi

31    niplus manh · non uueill sapliei mi re-

32    manh ·

33    Qui uol solatz auinen · ues naguilelma

34    seslais · onpretz ebeutatz nais · ses pauzatz

35    sobre iouen · perqueill tramet per paria · ma

36    chanso que la castia · esilas fer enleranh ·

37    prenha laur elais lestanh ·

38    Demidons tenc enbailia · miraual mas tota-

39    uia · uueill lacomtessa guazanh · etot son

37b

01    dampnatge planh ·

02    Per naudiart on quieu sia · port ieu tant

03    de senhoria · cabsos amicx macompanh · es-

04    os enemicx estranh · Raimon demiraual .            RmMir 406.33 (E 66)

05    Pos demon chantar dizes · queus agra-

06    das asobrier · un nou so gai eleugi-

07    er · auiatz abques poiraun fenher · sill q(ue) son

08    adreit eguai · quar demi mezeis non sai ·

09    sim pot ualer abmidons alegriers ·

10    De uos que non entendes · damor ni nes cos-

11    tumier · nom tenhatz per ufanier · sim planh

12    quar me uolc estenher · la dolor calcor mi

13    uai · quar nuils hom re que un sai · non

14    pot saber dels amans lur uzatges · samor

15    nol uens esos ricx poderatges ·

16    Adona uos que conoises · quieus am defin

17    cor entier · ges per digz de lauzengier · nom

18    deues deuos empenher · que tort fa quil sieu

19    dechai · ecel que demius retrai · ren que des-

20    tricx me sia ni dampnatges · uos deu esser

21    enuios esaluatges ·

22    A dona si temetz · que non aiatz caualier ·

23    enmiraual cous ha mestier · daitan uos de-

24    uetz destrenher · per lo bon uolre quieu sai ·

25    cantar matendatz mai · que ges aillor nos

26    uir uostre coratges · calmeins uos er onr-

27    atz mos homenatges ·

28    Eques fara uostre uer pres · elabeutatz qu-

29    eus sofier · nill cortes dig plazentier · iab

30    lui nous laisetz atenher · quius ama decor

31    uerai · euas autra part nos trai · quelmon

32    non es proeza ni paratges · que nol baises

33    nosens esenhoratges · Raimon demiraual .            RmMir 406.8 (E 67)

34    Arab la forsa dels freis · quan totz lo

35    mons trebaille brui · ual mais solatz

36    edompneis · echans etug bel desdui · quel

37    tems quant fueille flor nais · acelui ques

38    pros eguais · contra lus del tems edelmon ·

39    quar par que bos cors len aon ·

38a

01    enamor ha maintas leis · edemaintas partz

02    adui · tros eguerras eplaideis · leu rema eleu

03    sen fui · leu sapaie leu sirais · equi deltot

04    li es uerais · souen sospira deprion · emains

05    enueis blan erescon ·

06    Anc mi mais tan non destreis · mas erai tro-

07    bat abcui · mi mou paors (et) esfreis · em cassa

08    empren em destrui · (et) ieu ges per so nom lais ·

09    que lai don me mou lesglais · non tenha

10    moncor deziron · si tot lo dezirs mi confo(n) ·

11    La grans beutatz que pareis · enla bella

12    cui hom sui · elric pretz catotz iorns creis ·

13    metol dompneiars dautrui · cuns dous

14    bels esgars matrais · uas liei seruir on

15    iamais · non sentirai fam freit ni son · sa-

16    gues cor dels digz quem respon ·

17    Pero sitot ses gaubeis · sos gens parlars

18    mi conclui · esim dizia sordeis · non uueill

19    tornar lai don fui · pueis comensatz es

20    lessais · poder ha q(ue)m dreisom bais · quieu no-

21    ill fug sim rai ho sim ton · ni ia no uueill

22    saber ues on ·

23    Salumbertz corteial reis · tostems ner mais

24    iois ablui · esi ben ses sobradreis · per un

25    pretz len uenraun dui · que la corteziel ia-

26    is · dela bela nalazais · eill fresca colors eill

27    pel blon · faun tot lo setgle iauzion · Raim-            RmMir 406.34 (E 68)

28    Pueis onguan nom ualc on demiraual .

29    estius · nil dous tems uertz ni floritz · be(n)

30    coue que siauzitz · mos chantars arabla neu ·

31    quar cel que pregua enon es escoutatz · deu

32    camiar luec esolatz · eguardar tems (et) oras

33    auinens · efoleiar quan ue que noill ual

34    sens ·

35    Ben conosc que drutz mesclius · fels engr-

36    es edeschauzitz · es mais amatz egrazitz · que

37    nos leial perque mes greu · equar ho dic

38    cerai nocaizonatz · mas tans nia dengua-

39    natz · que si men sors peleia ni contens ·

38b

01    bem merauill sill nostra partz no uens ·

02    Sabetz perq(ue)m torn esquius · contra las en-

03    guanairitz · quar demidons soi faiditz · eno(n)

04    sai tort mas losieu · (et) enaiso tem nesser

05    encolpatz · quel tortz sieus sembla uertatz ·

06    cals sieus bels digz lomieus dregz par

07    niens · tant es gaillartz sos bels razonam-

08    ens ·

09    Ia deuos nom partrai uius · quar sai que

10    tota gens ditz · quel uostre pretz es grazitz ·

11    eill genser es desotz dieu · pertal quen fos

12    humils uostra beutatz · uolgran fos meins

13    tota luna meitatz · pueis fora meiller uostre

14    mandamens · que de nuillautra euostre co-

15    rs plus gens ·

16    Dona nosui tant antius · quencaras totz

17    escarnitz · lo couens q(ue)m fo mentitz · no ten-

18    gues deuos afieu · totz acordiers men ceria

19    onratz · mas no uueill que pueis diguatz ·

20    mieus es lo tortz quan uenral partimens ·

21    calas autras enpenriespauens ·

22    Pero leials senhorius · lai ont es plus afortitz ·

23    deu esser plus obezitz · com hi trop merce pl(us)

24    leu · esi ben soi damor apoderatz · non dei es-

25    ser malmenatz · quar per dreg er uostres

26    lo faillimens · que res daitan nous pot esser

27    guirens ·

28    Pastoret uos ques del conseill priuatz · amo(n)

29    audiart diguatz · que lai on es corteziesens ·

30    deu meillurar guaillardie iouens ·

31    Mantel uos es lo meiller guarnimens · el

32    plus onrat canc formes nuilla gens ·

33    Bels mais damic si beus mes maluolens ·

34    de miraual es uostrel mandamens · Rai-          RmMir 406.38 (E 69)

35    Sieu enchantar souen · mo(n) d(e)miraual .

36    nomatur nimaten · non cuidetz q(ue)

37    sabers · men failla ni razos · ni talans a-

38    moros · quel plus demos uolers · es enioi

39    (et) enchan · ede razo aitan · que chantar

39a

01    enpoiriasatz · mas tot quan sai non uueill sap-

02    chatz ·

03    Camat ai loniamen · tal dona azessien · canc

04    seruirs ni plazers · non mi poc esser bos · ni

05    preiars ni chansos · ni celars ni temers · qui

06    eu noi trobes enguan · (et) ieu sofren mo(n) dan ·

07    saup enguanar totz enguanatz · eremaner

08    abliei enpatz ·

09    Questiers nom fora gen · pueis delsieu fail-

10    limen · era uis lo parers · quieu lenserques

11    sos pros · entro que dambedos · fos pres eng-

12    uals lezers · que sill fes son talan · ieu mi

13    uau percasan · (et) es plus adreitz lomercatz ·

14    que sim partis delieis iratz ·

15    Drutz que de sidons pren · nuill autre uen-

16    iamen · no sap que ses iazers · que maldigz

17    etensos · faun densenhat ianglos · epueis

18    non es tot uers · quan dona fai semblan ·

19    quill uol que la deman · tals que ia noill

20    cera priuatz · esi sen tenra perpaguatz ·

21    Que quant ieu mi prezen · enloc dechau-

22    zimen · no(n) es mos capteners · lauzengiers

23    ni ginhos · ans plus temens cus tos · soi

24    lai on es poders · edon mi dieus aitan · tro-

25    bar dona prezan · quel guizardos men

26    sionratz · quan cerai per lieis trebaillatz ·

27    Tot quant es de iouen · ederic pretz uale(n) ·

28    te la marquezaders · de menerba saisos · si

29    capauc entre nos · no pueia sos ualers · m-

30    as sieu parle doptan · quenemiguas enbla(n) ·

31    pueis delai nomen eschai gratz · nomen

32    tanh sai enemistatz ·

33    Mais damic onquieu man · uos es caps

34    demon chan · edemiraual poestatz · mas

35    no uueill que lanel perdatz · Miraual .            RmMir 406.4 (E 70)

36    Amors me fai chantar (et) esbaudir ·

37    emtol deport ab consirier quem

38    dona · etornam tot mon solas enconsir ·

39    que si nones ma chansos sobrebona · non

39b

01    dei esser aisi deltot blasmatz · pero si cug

02    chantar auolontatz · dentendedors ede dr-

03    utz edamiguas ·

04    Mas no uueill ges adonas consentir · so

05    percadreg uei com las ochaizona · que tals

06    nia que non uolon auzir · eltems com pl(us)

07    damar las arazona · pueis q(ua)n iouens lor

08    estrai sas beutatz · prendol sordeis cauion

09    soanatz · aisi com fes lo lombartz delas fi-

10    guas ·

11    Bona dona nos deu damar gequir · epu-

12    eis tant fai cazamor sabandona · no sen

13    cug trop ni massa non ho tir · q(ua)r meins

14    enual totz faitz quil dessazona · mas sap-

15    cha be celar tota uertatz · que cel que

16    nals li cerion priuatz · azops damar li se-

17    rion destriguas ·

18    Ges labela quieu plus am no salbir ·

19    quenre lensenh nill casti nill depona · quill

20    sap tan gen laisar efar edir · perq(ue) nom

21    cal que renals hi apona · epueis li platz

22    com retenhacelatz · per tres razos don tug

23    drut son amatz · li cerai bos mesatgiers so

24    lim diguas ·

25    Sieu ia ren fauc don ma dona sazir · no-

26    ill perdon dieus si ella mo perdona · quar

27    nola uueill galiar ni trair · ni razonar so

28    quela mal razona · tot mes honors quant

29    alieis sionratz · egrazisc tot so caliei uen

30    agratz · euueill auer guerrers (et) enemi-

31    guas · Raimon demiraual .            RmMir 406.9 (E 71)

32    Ara magrops que maizis · detal chanso

33    q(ue)m grazis · labela percui soi guais ·

34    quar non cug ia nuils hom mais · sia da-

35    dreitentendensa · tant los uei totz enueios ·

36    capenas enconosc dos · senes calque gran

37    faillensa ·

38    Neis cels quieu tengra per fis · trop lauzen-

39    giers edeuis · eponhon camors abais · don

40a

01    donas aun tals esglais · que de ueraia temensa ·

02    laison mains faitz bels ebos · que lor foren ho-

03    nor epros · sil iois trobes mantenensa ·

04    Cu uauc enbronx (et) enclis · cades tem demos

05    uezis · que digon so don mirais · caisim ueno(n)

06    tot deslais · dire magreu sabensa · eson men

07    tant enuios · capauc magren fait gelos · si

08    nom sobres conoisensa ·

09    Pueis membram com safortis · dona cui

10    bos pretz noiris · lai onplus li sors desm-

11    ais · absol quela nos biais · desa bona cap-

12    tenensa · capres noill done razos · es ho dr-

13    eitz quel uers ho uensa ·

14    Donas aun lur dan enquis · quan luna

15    lautra escarnis · que de mains ianglars

16    sauais · rizon efaun col ecais · mas pauc u-

17    al ama paruensa · solatz ques dauol respos ·

18    que de plazers amoros · no fenis ni no com-

19    ensa ·

20    Amigua per uos languis · per uos mer muer

21    em gueris · tostems uos cerai uerais · quel

22    bes elonors el iais · elsabers ela siensa · quieu

23    ai maue per uos · esinquera mieils hi fos ·

24    uostra foraill mais ualensa ·

25    Mais damic ma conoisensa · toillam dieus

26    sieu part deuos · miraual ni ma chansos · q(ue)l

27    uostre torz uueill q(ue)m uensa ·

28    Ear tan uostra beutatz gensa · euostre pr-

29    etz es tan bos · que dels maluatz edels pros ·

30    nauetz laus ebenuolensa ·

31    Pastoretz gran maluolensa · auetz de ma-

32    ins ricx baros · quar uos faitz els estar ios ·

33    epoiatz uostra ualensa · Raimo(n) d(e)miraual .            RmMir 406.46 (E 72)

34    Tug sill que uaun demandan · si ch-

35    antarai onguan mais · uueill que

36    sapchon perque chan · ho percal razo men

37    lais · no(n) es mos chans tan uenals · catotz

38    sia cominals · quenaquel tems uueill fai-

39    re ma chanso · quan meils mestai damor

40b

01    ede razo ·

02    Csoi men tarzatz onguan · quar sonetz dauzel

03    nom pais · ni fresca flors de uerchan · lo con-

04    sir delcor nom trais · que mes tan durs eco

05    rals · capauc ira mortals · don nuilla res nom

06    pot dar guerizo · si ma dona nom uol far oc

07    delno ·

08    Pels tortz que las donas fan · torna domp-

09    neis enbiais · que tan li mostron denian · per-

10    quel plus fis drutz sirais · trobar enpot hom

11    detals · mas ieu no(n) dirai ges cals · q(ue) seruit

12    ai euolgran guizardo · epreiran be esmenda

13    enloc de do ·

14    Pueis tot quan madona man · es maisi de-

15    leitz eiais · obezir debon talan · canc son man-

16    dame(n) non frais · guardatz sim degresser sals ·

17    quenpatz nai sufertz mains mals · neis del

18    sieu dan pograuer fait mon pro · mas anc

19    nomplac res calieis non fos bo ·

20    Nill uauc totz iorns reprochan · quar on

21    mieils li sui uerais · elam men emuai trich-

22    an · erai ben dig que sauais · quill es fina

23    eleials · (et) ieu mensongiers efals · perdrai la

24    donx si totz tortz li perdo · ieu oc cab mal

25    deu hom uenser felo ·

26    Mas li dongier son trop gran · mas me(n)tir

27    nai pel cais · conplus enuauc consiran · no

28    conosc quenres biais · ben puesc donx dir

29    mas non als · quar sabeutatz naturals ·

30    elgen parlars lamezental reso · com queill

31    uol mal non troba companho ·

32    Mais damic los bes els mals · degram

33    partir cominals · mas uos naues los ga-

34    ugz elpretz elpro · (et) ieu nonai mas ira

35    ecor felo ·

36    Mantels plus quenperials · es quen uos

37    nona ren fals · or ni tessel ni fonda ni

38    peno · ni mais ni meins noi coue per

39    razo ·

41a

01    Mon pastoret uei sobre totz baro · de dompne-

02    iar edamar ede do ·

03    Mon audiartz sim fos aitals com fo · amer-

04    ieu mais come de sotz lo tro · R(aimon) demiraual .            RmMir 406.15a (E 73)

05    Ben sai que perauentura · mes uengu-

06    daill razos quieu ai · que chans dau-

07    zel ni uerdura · ni flors dabril ni roza en

08    mai · no magron onguan tornat iai · si da-

09    mor que totira uens · nom uengues alcus

10    iauzimens · pelqueill dei tot mon ioi grazir ·

11    Tot mon maltrag elendura · el lonc dezirier

12    elesmai · conosc cara madreitura · sill q(ue) ma

13    donat maint esglai · que ual amors som

14    mal non trai · que lageloziel turmens · qui

15    eu naic elangoisos talens · me

16    fan doblamen esiauzir ·

17    Drutz que souen si rancura · ni enquer

18    quan sidons fai · sil conquer amor noill

19    dura · quar non sap cos ue ni com uai ·

20    que dona promet (et) estrai · editz mains pl-

21    azers auinens · per so quentre las bonas

22    gens · sapcha mieils sonpretz enantir ·

23    Sautren tendeire satura · preian midons

24    que lam nil bai · tort hi fai edesmezura ·

25    q(ue) demamor nosapai · quill no sabon so

26    quien sai · don ieu li ren merces .v. sens ·

27    epos mieus es totz lonramens · cui qual

28    sil fols si uol aunir ·

29    Totz iorns creis emeillura · eual tant

30    que nopot mai · labela que masegura ·

31    de samor enoi faillirai · lonc tems ma

32    tengut en esmai · esin crezes sos mal uo-

33    lens · per so quaras sai ques niens · iem

34    pogra tost delieis partir ·

35    Dona ieu soi daital natura · que la sa-

36    zo en mieils mestai · soi atota creatura ·

37    plus francx euesuos ho cerai · conplus

38    mi tenretz cueinte guai · nous puesc

39    far mil uers sagramens · queus cerai pl(us)

41b

01    obediens · eus en uolrai miltans seruir ·

02    Mais damic pretz uos es esens · si uoletz

03    mos enantimens · canc miraual nous

04    uolc faillir ·

05    Mantel qui partis engualmens · uostr-

06    es adreitz captenemens · sent donas en

07    pogratz guerir ·

08    Pastoret uostres maluolens · onque sio(n)

09    uueill far sabens · quieu nonam re que

10    uos azir · Raimon demiraual .            RmMir 406.19 (E 74)

11    Sel que dechantar sentremet · si daui-

12    nen ho sap faire · no se deu ges pu

13    eis estraire · per amor ni per nuils afars ·

14    caitals uzansa bezestars · que preitz ho fai

15    totz hom que sen estraia · pueis co come(n)s

16    que cel que nos nasaia ·

17    Equar madona nom tramet · salutz ni

18    ren don mesclaire · ni uol quieu ues lieis

19    repaire · nompot guaire abelir cantars ·

20    que sieu fos alegres ni clars · acascun

21    iorn saubra far chanson gaia · del ben

22    quieill uueill ede lauzor ueraia ·

23    Si ma tengut endesuet · per saber sieu

24    soi trichaire · ges per tant uas lieis nom

25    uaire · ans conosc quieu li soi plus q(ua)rs ·

26    caisis tanh adona guardars · casaiar deu

27    segon onmieils sapaia · aquels destricx

28    lesmen pueis quan seschaia ·

29    Per so non uueill que ia mabet · lauzen-

30    giers nimals parlaire · que nuils autre

31    dompneiaire · de lamor me puesqueser

32    pars · epueis ensenham dompneiars ·

33    que prendenpatz tot quant amidons pl-

34    aia · perques fols drutz que per totz

35    dans sesmaia ·

36    Dieus confonda lanel eldet · abq(ue)lam

37    cuget forstraire · cel quen remas gua-

38    liaire · euos dona cui es lesguars · uoil-

39    latz quel mieus humils preiars · me

42a

01    fassa abuos uenir enluec que iaia · si com fai

02    drutz que ten sidons ebaia ·

03    Car feque dei mon pastoret · nom ceria es-

04    tiers ueiaire · quezieu ho pogues sufrir gai-

05    re · quel fuecx damor ses tant espars · euei

06    capauc non soi totz ars · esi per uos amia

07    nom balaia · nona dona que ia delcor lom

08    traia ·

09    Mantel non es de preset ni de saia · mas de

10    ualor edebeutat ueraia ·

11    Mon audiart sal dieus esa cort gaia · quel

12    mante pretz tostems qui quel dechaia ·

13    Entre dos uolers soi R(aimon) demiraual .            RmMir 406.28 (E 75)

14    pensius · quel cor me ditz quieu no

15    chan mais · (et) amors no uol quieu men

16    lais · tan quant elsetglestarai uius · del

17    laisar agrieu razo · que iamais no fezes

18    chanso · mas per so chan quar amors

19    eiouens · restaura tot quan tol mezure-

20    sens ·

21    Esieu anc iorn fui esforsius · desser a-

22    dreitz cortes ni gais · ara coue que mi

23    eslais · abdigz (et) ab faitz agradius · que-

24    ntal dona ai sospeiso · quel sieu ric gui-

25    zardo · nonpot seruir nuils hom deza-

26    uinens · sitot ses ricx epoderos egens ·

27    Abaitals onratz senhorius · ai ieu estat tos-

28    tems uerais · cafans ni pena ni esglais ·

29    ni nuils maltraitz nom fo esquius · perq(ue)

30    dizon alairo · canc damar nofis monpro ·

31    menton cauutz nai mains iauzimens · esu-

32    fertz dans egualiamens ·

33    Per bona dona soi aitius · quan ia fai re

34    don sos pretz bais · equar una donetam

35    trais · tornarai men uilas mesclius · no

36    calieis sabria bo · si la tornauen resso · ca-

37    las auols non te dan faillimens · eprezos

38    mais per guaps eper contens ·

39    Decui que uueilla bais sos brius · pos

42b

01    lonors midons monte nais · caisi com la

02    roza elglais · genson quan repaira lesti-

03    us · ha ma dona tot lan sazo · que sap

04    gensar sa faiso · ab bels semblans (et) ab

05    cueindes paruens · don creis sos pretz sa

06    ualor esos sens ·

07    Per leis am fontainas erius · bocx euer-

08    giers eplas eplais · las donas els pros els

09    sauais · els fols els uilas els badius · de la

10    franca regio · don ill es edeuiro · que tant

11    es lai uiratz mos pensamens · caillors

12    nompar sia terra ni gens ·

13    Nalazais de boisazo · fai sos pretz meil-

14    ler debo · epergua dieu qui nonler aui-

15    nens pos tangen sec sos bos comensa-

16    mens ·

17    Nouelamor mi somo · quiel serui de tal

18    razo · camiraual si tug establimens · dels

19    bes damor edels uerais couens · Miraual .            RmMir 406.15 (E 76)

20    Benaial messatgiers · esill que lom

21    trames · acui ren mil merces · si iam

22    uenia alegriers · pero demos mals consiri-

23    ers · cai agutz soi tan sobrepres · capenas

24    cre que dona peramor · maia bon cor

25    nim uueilla far honor ·

26    Cab mains adreitz mestiers · auia ioi

27    conques · tal quieu cre q(ue)m traises · si de

28    lai fos entiers · que trop ricos ni trop

29    sobriers · no cugera que mi nogues · qui-

30    eu esgardei dona detal ualor · que de

31    beutat fos basse de ricor ·

32    Tal que ia lauzengiers · nosen entrem-

33    ezes · que mains enueis nai pres · men-

34    trera drutz leugiers · cadonx cuiauieu

35    cus tempiers · nom tengues madonen

36    defes · que maintas uetz mes tornat a

37    folor · emaintas uetz enioi (et) en dou

38    sor ·

39    Per so mera mes deriers · detotz los

43a

01    autres mes · que mon loc nom tolgues ·

02    rotlans ni oliuiers · ni rostanhs ni augi-

03    ers · no temcera que si mezes · mas mi te-

04    non per tan bon cauzidor · que so quieu

05    uueill te cascus per meillor ·

06    Ealprim lifui destriers · (et) apres palafres ·

07    mas pueis crec tan larnes · que trop pe-

08    zal dobliers · epueis uei que mermal lo

09    guiers · etemi que lafans cregues · no

10    maura mais absi per seruid<...>

11    dieus mon <...>

12    Ben cuidet <...>

13    es · que tost<...>

14    premiers · s<...>

15    ers · econsec <...>

16    pretz li fassa<...>

17    cor ha torn<...>

18    Dona que <...>

19    pot auer de<...>

20    Mon audia<...>

21    totz lomons <...>·

22    Chant<...>            RmMir 406.22 (E 77)

23    qui lentenda · non pot<.>e<...> ·

24    enmaint luec (et) ai lezer · que mon bel

25    solatz despenda · sesgap si es unpauc au-

26    zitz · quar totz digz · es mieils grazitz ·

27    quant alas uetz hi pauzom belas razo(s) ·

28    perquieu uueill far entendre mas chanso(s) ·

29    Dreitz es que celui malprenda · qui trop

30    uol saber · so que plus li deu doler · edrutz

31    cabsidons contenda · no(n) es longuamen

32    iauzitz · quar si dona fai ni ditz · per eus

33    sonpretz plazer · ni ioi als pros · enamic

34    par qui dacoill mou tensos ·

35    Nostanh quieu midons reprenda · ni

36    tens perauer · ni ia dieus nom do po-

37    der · quen contra lieis mi defenda · pero

38    si bem fauc chauzitz · daitan soi age-

39    lozitz · quel sieu solatz ques tan ricx eta(n)

43b

01    bos · casol mos obs enuolria per dos ·

02    Merceill clam quel plus matenda · si

03    com fes parer · don estau enbon esper ·

04    mas tem quill ben lom caruenda · ma

05    rabetin las marritz · q(ue)m det unengua-

06    nairitz · aisi com fes lo sarrazin altos ·

07    onpueis lausis autre plus erguillos ·            RmMir 406.47 (E 78)

08    Un sonet mes · R(aimon) demiraual .

09    bel quespanda · per ma dona

10    esbaudir · si com cel qui no(n) demanda ·

11    so que plus uolgra iauzir · mas daitan

12    <...>om puesc sufrir · que noill mostre hu

13    <...>mais · siuals temen ab chansos · com soi

14    <...>enansar cochos · el ioi don ill matru-

15    <...>nda ·

16    Pecat fai qui matruanda · que re mas

17    <...> non dezir · equi mon afar demanda ·

18    <...>t dautras donas auzir · com nam ma-

19    <...>tas enazir · quar ieu nom biais · elor

20    <...>estauc erguillos · euueill mais rema-

21    <.>er blos · ses amor cautran reblanda ·

22    <.>eis solam platz que reblanda · cadreg

23    enpuecsc gran laus dir · equi de lieis

24    mi demanda · nopues be dizen me(n)tir ·

25    quar mieils com sauis consir · fai totz

26    sos assais · etotz sos faitz bels ebos · pu-

27    eis ha dauinens faisos · tan com beu-

28    tatz enguaranda ·

29    Souen me mostrem guaranda · lo cor que

30    lam fai abelir · sas grans beutatz em de-

31    manda · que fauc quan nola remir · da-

32    qui me uol gran sospir · eluolers q(ue)m

33    nais · q(ue)m fai languir amors · perquieu

34    laprec azestros · macueilla si nom desm-

35    anda ·

36    Percrist saquestam desmanda · noia

37    plus mas del morir · que de totautram

38    demanda · ma fag samistat partir · sis

39    uol losieu pot delir · com cel quel sieu

44a

01    trais · mas pauc li ual trasios · canc sa part

02    non cre que fos · ni sos pars non pres ui-

03    anda ·

04    Ben sabes abcal uianda · bela dona puesc

05    guerir · quieu sol fos quill sa demanda · si

06    mo uoles acuillir · epos mius plac enrequ-

07    ir · no(n) uoillas cabais · quel mieus mals es

08    dans auos · etotz mos bes uos es pros · tan

09    com sobre me nespanda ·

10    Et ieu quei soi fis euerais · quar me me-

11    teis tenc deuos · etotz mos faitz bels ebos ·

12    emiraual decomanda ·

13    Leial senher guais · mos audiartz ca<.>

14    ebos · edonai fequedei uos · lagenser qu<...>

15    mon se randa ·

16    Enom desman si nom manda · Miraua<.>            RmMir 406.6 (E 79)

17    Anc trobar clus ni braus · non d<...>

18    auer pretz ni laus · pos fon faitz<...>

19    uendre · contrals sonetz soaus · coinde<...>

20    aisi com els paus · eleus azapendre · a<...>

21    bels digz (et) abmotz claus · que per far<...>

22    tendre · noncal trop contendre ·

23    Acom prendon cabaus · donas entrels

24    fis los faus · faun amor deisendre · mas

25    nostanh quieu las encaus · ni deltot en-

26    tot non aus · uas lor dan entendre · car

27    sill q(ue)m te enrepaus · me fals tortz conte(n)-

28    dre · camains drutz uei pendre ·

29    Tot quan midons uol uueill · etot q(ua)n

30    liplatz acueill · empatz ses rancura · esi-

31    eu anc dis ergueill · uas donas aras me(n)

32    tueill · emtorn amezura · edrutz ques da-

33    ital escueill · conquer ioi edura · sin bo(n)

34    luec satura ·

35    Pos tan lam ela uueill · entrac peitz e

36    pueis men tueill · quar sill non pren

37    cura · pos aillor nom destueill · eiosta li-

38    eis mi despueill · nut ses uestidura · aita(n)

39    tenc de ric cabdueill · que bonaue(n)tura

44b

01    nom pot far fraitura ·

02    No sai per quals mestiers · samo(n) donas

03    caualiers · samor mi soana · nom sai gua-

04    bar estiers · qui totz sos bes uana · perqu-

05    ieu uueill plus uolontiers · dir cortezufa-

06    na · que uertat uilana ·

07    Los peiors lauzengiers · tenc per midons

08    plazentiers · esill que sapana · esil men-

09    res portiers · fos tan guais ni prezentiers ·

10    <...>grana · tan fora ricx sos

11    <...>a · agren sa

12    <...>

13    <...>el uieill trobar            PAlv 323.24 (E 80)

14    <...>ouel · uueill m-

15    <...>r mon sen als

16    <...>ns · quente(n)don

17    <...> aquels cauenir

18    <...> canc trop per

19    <...>o fo faitz ue-

20    <...>ntiers · equi

21    <...>re quieu ensia

22    <...>stau arazon ·

23    Quie<..>enc lus elpan elcautel · deq(ue)m plas

24    apanar las gens · que daquest mestier san

25    leuat enpairon · ses acordar que no(n) rompal

26    semdiers · quieu dic que ner si mostro(n) faitz

27    non uers · (et) afol parlar ten hom lui al ser-

28    mon ·

29    Cazun tenen sen moc borrel · deu de dir es-

30    ser auinens · quar qui tras al demaurin en

31    miron · entrel mieg faill si nos pren als

32    ladrers · com del trebaill quieis motz fatz

33    trezagiers · quen deuinar met lauzir da-

34    maion ·

35    E qui quen frima nin fragel · pos q(ue) mos

36    trobars tan ualens · quieu soi raitz edic

37    que soi premiers · de digz complitz uen-

38    sen mos fatz guerrers · q(ue)m leuon crim

39    que ieu nomen tenh pron ·

45a

01    Donx com quill sion dun tropel · menton tot

02    gentet per las dens · quiem sen sertas del mi-

03    eils que aqui fon · ensenguratz demon chant

04    esobriers · ues los baisans esai que dic estiers ·

05    no uengual grat dona trop ensazon ·

06    Quar er mabelis emes bel · quel mieu iois

07    enans lo iouens · esieu ren aic que lur an

08    enuiron · aisi men giec cuns gaugz mi creis

09    dobliers · dun dous espic ques ioios consiri-

10    ers · don man amic huei mais limal eillbo(n) ·

11    Daisim sent ricx per bona sospeison · quen

12    ioi masic emestau uolentiers · (et) ab ioi pic

13    egaug mos deziriers · (et) ab ioi pic egaug

14    uueill dieus lom don · Peire daluernhe .            PAlv 323.5 (E 81)

15    Bela mes laflor danguilen · quant

16    aug del fin ioi la dousor · que fan

17    lauzel nouelamen · pel tems ques tornatz en

18    uerdor · eson deflor cubert li ram · gruec e

19    uermeill euert eblau ·

20    De moilleratz nomes pas gen · ques faso(n)

21    drut ni amador · cab los autruius uaun apr-

22    enen · engenh abque guardon las lor · mas

23    cel percui hom las destrenh · portal braier la

24    contra clau ·

25    Vilas cortes eis deson sen · emoillerat do-

26    mpneiador · elas sis camion eisamen · com

27    lo lebriers abson senhor · mas ieu no(n) cre

28    pros dona denh · far drut moillerat ge-

29    los brau ·

30    Moillerat faun captenemen · de lenuezat en-

31    guanador · lautrui gran guasta edespen · el

32    sieu te enluec saluador · mas sill acui grans

33    fams enprenh · manial pa que non labau ·

34    Maritz que marit fai sufren · deu tastar

35    detal sabor · que quar deu comprar qui

36    quar uen · eill gelos meten guardador · pu-

37    eis li laisa sa moiller prenh · dun girbau-

38    do fill de girbau ·

39    Daqui naison li recrezen · cuns nonama

45b

01    pretz ni ualor · a com aun abaisat iouen ·

02    etornat entan gran error · sill teno(n) lauer

03    endestrenh · eill fol son garson naturau ·

04    Sancta maria dorien · guidal rei elemperador ·

05    efaitz lur far abla lur gen · lo seruizi nostre

06    senhor · quill turc conoscon lentresen · que

07    dieus morit per nos carnau ·

08    Aisi uai louers definen · (et) ieu que nol pu

09    esc far lonhor · quel mals mi te engreu tur-

10    men · qui ma mes entan gran langor · q(ue)u

11    no soi drutz ni nomen fenh · ni nuils iois

12    damor nomesiau ·

13    Dieus que nasques enbetlehem · tu los cap-

14    dela els acor · que per lo nostre saluamen ·

15    prezes encros mort edolor · uers dieus uers

16    hom uai macorren · trinus unus naor en

17    lau ·

18    Non es mais drutz ni drutz nos fenh · los-

19    pitar ni ioi nolesiau · Peire daluernhe .            PAlv 323.15 (E 82)

20    Deiostals breus iorns els loncx sers ·

21    quan lablancaura brunezis · uueill

22    que bran eque brueill mos sabers · don mo(n)

23    ioi me fruchem fluris · quar del dous fu-

24    eill uei clarzir los guarricx · perques re

25    trai entrels enueis els freis · lo rossinhols

26    eltortz eliais elpicx ·

27    Contraiso magradal parers · damor lon-

28    dana ede uezis · quar pauc ual leuars

29    ni iazers · acui ses lui cui es aclis · cam

30    or uol gaug egurpis als enicx · equi ses-

31    iau alora ques destreis · benpar cadreg

32    li uol esser amicx ·

33    Eu uei esai ecre ques uers · camor engr-

34    aisa emagrezis · lun abtrichar lautrap

35    plazer · lun abplor lautrab ris · lo qual

36    ques uol nes manens ho mendicx · per

37    quieu nam mais so que nai quesser reis ·

38    assatz nonre descotz ni de galicx ·

39    Mas ieu non sai los capteners · mas sue

46a

01    fre cuna ma conquis · don reuiu iois enais ua-

02    lers · tals que denan lim trassaillis · quar no-

03    menquier dedir menue destricx · tan tem

04    quel meils lais eprendal sordeis · on plus

05    nai cor mi pens quar noten gicx ·

06    A quar si fos dels mieus uolers · lo sieus

07    ricx coratges deuis · deque madonam tol

08    poders · de so dequieu plus la requis · mas

09    noill sai dir lauzenias ni prezicx · mas m-

10    eillor cor lai que non pareis · cela nol

11    sap morrai me totz amicx ·

12    Tant mes dous efis sos uezers · pel ioi

13    quem nes alcor asis · esobretot lobos espers ·

14    quieu nai perquieu men enrequis · canc

15    tan no fui coartz neus ni mendicx · ab-

16    quieu lauis alques aqui mezeis · nom sau-

17    bes far degran paubertat ricx ·

18    So es gaugz eiois eplazers · qui amain-

19    ta gen abelis · esonpres monta grans po-

20    ders · esos iois sobre senhoris · quensenha-

21    mens ebeutatz les abricx · dom pueis da-

22    mor quenleis sespan ecreis · plen de dousor

23    uertz eblancx com nicx ·

24    Perquieu mi pens ia noten desraicx · q(ua)n

25    me conques enluec on ill mezeis · plus q(ue)

26    sim des fransa lo reis loicx ·

27    Enaquest uers sapcha uilas audricx ·

28    que daluernhe manda com ses domp-

29    neis · no(n) ual ren plus que bels maluais

30    espicx · Peire daluernhe .            PAlv 323.2 (E 83)

31    Ab fina ioia comensa · lo uers qui

32    bels motz assona · ede re nona fail-

33    lensa · mas nomes bo que laprenha · tal

34    que mos chans noill couenha · quieu no

35    uueill auol chantaire · cel que tot ioi des-

36    sazona · mon dous sonet torn enbram ·

37    Damor aic lasouinensa · els bels digz

38    re plus nom dona · mas per bona aten-

39    densa · esper calcuns iois mi uenha · el

46b

01    setgles uol com si captenha · segon ques

02    pot sempres faire · quenbreu tems plus

03    assazona · cab pro daquo don ac fam ·

04    Bel semblan naic enparuensa · que gen

05    macueill em razona · mas delplus nom fai

06    cosensa · ni tanh quieu tan aut mi senha ·

07    nitan ricx iois mesdeuenha · en coue uns

08    emperaire · pro fai quar sol gen mi sona ·

09    ni quar suefre quieu lam ·

10    Molt fai ues mi gran temensa · quar ta(n)

11    pauc si abandona · iois canaisi trop bisten-

12    sa · molt mostra malentresenha · si com li

13    plaira mi tenha · que tan nom fai tan gr-

14    an maltraire · cel ioi que nolencaizona ·

15    tan nom ten engreu bram ·

16    Ses pecat fis penedensa · (et) es tortz q(ue) nom

17    perdona · (et) ieu fauc longuentendensa · per

18    tal perdon que nom denha · assatz cug

19    que mal men prenha · que perdutz es de-

20    zesperaire · percai esperansa bona · per nos

21    tridons mi reclam ·

22    Ben es fis degran ualensa · mos cors sa-

23    quest mabarona · percui totz pretz nais

24    egensa · sap pauc qui lamensenha · que

25    nuillautra men sostenha · tan bela filla

26    demaire · ni tan com cel plou ni trona ·

27    nonac tal el lignhatge dadam ·

28    Als comtes man enproensa · lo uers esai

29    anarbona · lai onpren iois mantenensa ·

30    segon daquels percui renha · tals dona

31    don soi amaire · non ges alalei guascona ·

32    segon las nostras camam · Peire daluernhe .            PAlv 323.6 (E 84)

33    Bels mes dous chans per lafaia · que

34    faun lauzelet menut · don refrinho(n)

35    libatut · per labeutat del frescum · equex

36    absapar sasaia · echanton perquieu mes-

37    sai · dun uers faire ses nuill pec ·

38    Quex pes eponha com aia · so que uol (et)

39    ha uolgut · uueill efueill reconegut · fai

47a

01    del pel iuscal razum · lui ca uolontat ques ue

02    raia · uiatz lafueilla dechai · (et) ergueils qui

03    daut bas cazec ·

04    Et adonx ira ueraia · creis lui que sapela

05    drut · ues que la fag cornut · a donat mor

06    cel que rom · que lestrangle ans quel traia ·

07    emespreza lei non sai · elai non cal que ia

08    pec ·

09    Si ben depremier sataia · lenemicx tot er

10    saubut · quant fai far arescondut · euol dous

11    enamarum · don nais amistatz sauaia · q(ue) fai

12    tornar un gen bai · deboca enagut bec ·

13    Sel que mais a plus sesmaia · eper so tost

14    recrezut · ha lauer ca conquezut · don el no-

15    na re mal fum · on sia iratz ol plaia · la-

16    menre partz len eschai · quar el eis nosap-

17    anec ·

18    Quan se uol aquesta raia · mortz que fai

19    deparlier mut · sil bes al forfag uencut ·

20    lonhada ses del ferum · larma que de len-

21    fern braia · quar endreit lui nosen uai · lai

22    on ancse mal estec ·

23    Ges pueis del mal nosesglaia · quil mieils

24    de ben sa tolgut · quant aldreg semdier

25    perdut · ben es quil pel elplum · don ha coi-

26    ta esofraita · quar folia pesa mai · quill

27    balansa eldreg bauec ·

28    Lo uers uas lafin satraia · eill mot sion

29    entendut · per nizarn cui dieus aiut · q(ue)zel

30    ama enautum · seia mot que noseschaia ·

31    uueill que len moua sill plaia · eque noli

32    tenha nec ·

33    Lo uescoms que gran ben aia · uueill

34    que len meillur sill plai · lo uers si fals

35    motz lo sec · Peire daluernhe .            PAlv 323.17 (E 85)

36    Cnestiu quan cridal iais · ereuiu per mei

37    los plais · iouens abla flor que nais · ad

38    onx es razos com lais · falsamor enguanairitz ·

39    als uolpils (et) als descauzitz ·

47b

01    Li sordeior eill sauais · naun lo meils elme-

02    ins del fais · pauc so prezon quis nirais · am-

03    arai mas non puesc mais · que detal amor

04    soi guitz · don sai que cerai traitz ·

05    Pres ai estat enun caslar · abso que noi

06    aus intrar · eper so non puesc mudar · de

07    mos enemicx noill guar · quenauta roca

08    es bastitz · ia non cerai assaillitz ·

09    Sil portiers mi uol iurar · cautre non hi lais

10    intrar · segur poirai guerreiar · mas alsagra-

11    men passar · tem que cerai escarnitz · q(ue) mil

12    uetz hi sui faillitz ·

13    Lai soi pleuitz eiuratz · quieu non am ues

14    autre latz · mas daiso es grans pecatz · quieu

15    am eno soi amatz · tostems ai fag plaitz e

16    digz · perquieu soi gent acuillitz ·

17    Domidieu quier solatz · perquieu sia enam-

18    oratz · quenaital ora fui natz · canc no puec

19    amar empatz · eplatz me quar soi issitz · de la

20    terra on fui noiritz ·

21    Amor mi lais dieus trobar · on ia nom pu-

22    esca fiar · equant ieu la tenrai quar · ill pens

23    demi enguanar · cades mi tenh per guaritz ·

24    quan mi ment tot quan me ditz ·

25    Assatz ha acaualcar · qui la cuida autra tro-

26    bar · caisi com cel clau mar · non pot hom

27    gaire trobar · que no sion camiairitz · uas

28    drutz euas lur maritz ·

29    Tostems deu anar marritz · qui daital am-

30    or er guitz ·

31    Ieu irai tostems marritz · daital amor soi

32    guitz · Peire daluernhe .            PAlv 323.1 (E 86)

33    Abans queill blanc puei sion uert · ni

34    ueiam flor enla sima · quan lauzel

35    son de chantar nec · cuns contral freg non

36    sesperta · adonx uueill nouels motz lassar ·

37    dun uers quentendon li meillor · quel bes

38    entrels pros creis epar ·

39    Per som plai tems quan non uei uert ·

48a

01    mostres uers de razon prima · als ualens cui

02    sabers consec · quar estagens mal aperta · non

03    sabon re ques uol leuar · qui sen per mot du-

04    et amador · ses boncor nonpot meillurar ·

05    Dins es poirida esemblam uert · unauols gens

06    que blastuma · tot so canc dreitura amec · epos

07    neguns non saserta · dieus quan pot hom en

08    lieis blasmar · canc noi agron larteill menor ·

09    maint home acui aug prezar ·

10    Nuils hom delmon nona pretz uert · quan

11    uol daurar epueis lima · efo fols aicel ques

12    nauzec · pueis uei que ben noi reuerta · cala

13    coita pot hom proar · amic de boca ses amor ·

14    mas don non ues non esperar ·

15    Qui anc ui fresc iouen ni uert · ares mort

16    per gen canina · que cuion far tot lo mon

17    sec · quieu nouei fol ni mamberta · cun no(n)

18    fassa sofren son par · per so enfrus tornar

19    enpeior · edous semblan sabor damar ·

20    Ben sap far paiser erba uert · femna quel

21    marit encrima · per son auol fag tener nec ·

22    daqui nais lagens dezerta · depretz cus non

23    auza parlar · mas demal frug mala sabor ·

24    eill fill non uolon sordeiar ·

25    Aisi naison sec enon uert · cuns denian no(n)

26    repazima · ni anc pueis dieus adam formec ·

27    non tenc tant saportuberta · bauzia quen

28    fai mains intrar · que lop son tornat li

29    pastor · que degron las fedas guardar ·

30    Cobezeza ha mort pretz uert · quensenh-

31    als baros descrima · don cobeitatz sabrasec ·

32    unardors quezes uberta · don uezem ma-

33    ins ricx abrassar · pres cuidon triar dau-

34    ol labor · mas anc ses dieu nouim pretz

35    car · Peire daluernhe .            PAlv 323.12 (E 87)

36    Chantarai pos uei cafar mer · dun

37    chan nou q(ue)m gron dins lo cais · ch-

38    antar ma tengut enpantais · com si ch-

39    antes daital guiza · cautrui chantar no(n)

48b

01    fo ualens ni bos · que resembles autras chansos ·

02    Bel mes quan lalauzas sufer · per laier on

03    deisen lo rais · emonta tro les bel ques bais · so-

04    brel fueill que branlebriza · eldous tems canc

05    bona nasques · entrubis becx dels auzelos · don

06    retin lur chan sus eios ·

07    Quiadonx amor elenquer · (et) amor brote bru-

08    eille nais · equi les humils ni uerais · enbr

09    eu dora la conquiza · cumelitat la uens ades ·

10    ebel semblant ab gent respos · ses est non es

11    hom poderos ·

12    Mas demi las quenaisi ler · ere nonai mas

13    quan lo fais · aiso meteis mes lo grans iais ·

14    maior que quim donaua piza · esalieis pla-

15    gues casos pes · uengues uas lieis de genoil-

16    los · eli dises motz amoros ·

17    Amors saber uolgra com er · de nos dos sius

18    plazia huei mais · que per re engraisar

19    nom lais · mas quar no sai la deuiza · epo-

20    detz auer cor engres · uas mi quieu non

21    laurai ues uos · tro quel cors rest de larma

22    blos ·

23    Absol quenaiso non esfer · non reblan gelos

24    ni sauais · que ia nuill dan si bes nirais · lo

25    pretz duna pauca briza · men puesca tener

26    luenh ni pres · sia lauzengiers ogelos · sol

27    quela sia amos pros ·

28    Sol que sia que mos cors sufer · que uas

29    autra part nos biais · cunamor azautren

30    quier plais · si sabiesser ausiza · esapchatz

31    sieu tant nonames · ia nom saubra uers

32    ni sos · enoco feira sill no fos ·

33    Peire daluernhe ler confes · tan de seruir

34    ede lauzors · tro que len uenha guizardos ·

35    Gent es mentrom Peire daluernhe .            PAlv 323.18 (E 88)

36    na lezer · sia us de son mieils faire ·

37    que cascus saizinal cuidaire · tal ores larcx

38    del uoler · equi enans es auertitz · que la-

39    gaitz li sia issitz · nos es ges deltot mu-

49a

01    zaire ·

02    Contraiso deu aparer · encui sens es albergai-

03    re · que sciensa non pretz guaire · sals obs no

04    lauei ualer · donx arer demi sentitz · lo saber

05    don soi techitz · ser fis ho mesclatz de uaire ·

06    Quel setglai fort mon plazer · tan quen soi

07    de trop pecaire · (et) ar agradam nestraire · pos

08    dieus pro ma dat lezer · quesser pot hom des-

09    cauzit · enomes obs nan delitz · per outracuiat

10    ueiaire ·

11    Mas sin sabia dieus uer · ben ceriam quar

12    confraire · de iouen econquistaire · sil ris cui

13    degra cazer · engrat faun uis esbauditz · m

14    as sil fals setgles mestitz · queill fait son

15    pauc contral braire ·

16    E mentrus quex pot querer · lui ques ue-

17    rs reis esaluaire · totz es endreg si bauzai-

18    re · pos ho met enoncaler · que mager gr-

19    atz nes cobitz · qui ser ses colp que feritz ·

20    daitan soi ben esperaire ·

21    So feira plus atemer · perquieu sui me-

22    rauillaire · que hom non es regardaire ·

23    tro ques tant prosmat alser · quel iornals

24    les escurzitz · esadonx noill ue complitz ·

25    non cug que ia pueis mesclaire ·

26    Mas so nonpot remaner · cortezamors de

27    bonaire · don mi lais esser amaire · ta(n) ma-

28    gradera tener · lai on uol sains esperitz · hu-

29    ei mais elmezeis mes guitz · nous pes sab

30    uos non repaire ·

31    Amor bem degratz uoler · si negus autr-

32    enginhaire · mas lo dreituriers iutiaire ·

33    me pogues deuos mouer · que per uos

34    er enrequitz · eschausatz (et) enantitz · epel

35    senhor debelcaire ·

36    Quieu sai tan ric gouernaire · nom denh-

37    es engrat tener · peire daluernhe so ditz ·

38    non dons fors enquar partitz · ni per au-

39    tramor camiaire · Peire daluernhe .            PAlv 323.8 (E 89)

49b

01    Bel mes quia son bon sen · quen bona cort

02    loprezen · cuns bes abautre senansa · eri-

03    cx mestiers conegutz · lai onplus es mante(n)gutz ·

04    ual mais cala comensansa ·

05    Donx aisi dei far paruen · ieu que uenc no-

06    uelamen · emostrar endetriansa · lo saber q(ue)

07    mes cregutz · quar qui uenc dous lucs desd-

08    us · leu len sors grans alegransa ·

09    Pertal daquest comtaten · de barsalona

10    un don gen · que prom fassa lur onransa ·

11    ecre si deldar non clutz · que sa cortz on

12    soi uengutz · es fam euera mermansa ·

13    De baro mes auinen · cun uergonhos pen-

14    samen · tal ho conois co romansa · ans que

15    sen leu mager bruitz · caitals afars trop sa-

16    ubutz · non es grans mas per semblansa ·

17    Caraus es obs enon len · esforsar contra io-

18    uen · cuns encombriers uos sobransa · de

19    sai dous on soleill lutz · enque ceres deceu-

20    butz · sacortz noi ue deues fransa ·

21    Cabun iouencel ualen · auetz lai guerre

22    conten · tal que fer si de sa lansa · que dai-

23    cels engles coutz · ni dels uostres esternutz ·

24    nona paor ni duptansa ·

25    Lai er lo uers remazutz · on espazas so

26    brescutz · penraun del forfait ueniansa ·

27    Rossinhol enson Peire daluernhe .            PAlv 323.23 (E 90)

28    repaire · miras ma dona uezer · edi-

29    guas li lomieu afaire · (et) ill diguat del

30    sieu uer · q(ue)m man sai · com lestai · mas

31    demill souenha · que ges lai · per nuill

32    plai · absi not retenha ·

33    Que tost nom tornes retraire · son estar

34    eson captener · quieu non ai amic ni

35    fraire · don tant ho uueilla saber · ar

36    sen uai · lauzel guai · ab gaug on que

37    uenha · abessai · ses esglai · tro quen tr-

38    op ensenha ·

39    Tan quan lauzels debonaire · ui sabeu-

50a

01    tat aparer · dous chant comenset abraire · si

02    com sol far contral ser · epueis par que no(n)

03    brai · mas delieis enginha · col retrai · son pa(n)-

04    tai · so quill auzir denha ·

05    Sel queus es uerais amare · uolc quieu el

06    uostre poder · uengues sai esser chantaire ·

07    per so queus fos aplazer · esabrai · quan

08    ueirai · deuos cor q(ue)m uenha · queill dirai ·

09    si ren sai · perquel lai sen fenha ·

10    Esill port perques nesclaire · gran gaug

11    enpodetz auer · canc hom no nasquet demai-

12    re · tan debeus puesca uoler · eu mourai · (et)

13    irai · ab gaug onque uenha · no farai · q(ua)r

14    nonai · dig qual plag enprenha ·

15    Daiso cerai plaideiaire · quenamor ha son

16    esper · nos deuria triguar gaire · tan quan

17    lamors na lezer · que tost chai · blanc en

18    bai · com flors lenha · eual mai · quil fag

19    fai · abcom lan destrenha · Peire daluernhe .            PAlv 323.23 (E 91)

20    Ben ha tengut dreg uiatge · lauzel lai

21    on el tramis · (et) ill enuiam mesatge ·

22    segon que demis iauzis · molt mi platz · so

23    sapchatz · uostra parladura · (et) auiatz · qu-

24    eill diguatz · so don mi pren cura ·

25    Fort mi pot esser saluatge · quar ses lo-

26    nhatz mos amicx · canc iois denegun linh-

27    atge · no ui que tan mabelis · trop uiatz ·

28    fol comiatz · mas sien fos segura · mais

29    bontatz · nagrasatz · perquieu nai rancura ·

30    Que tan lam debon coratge · cades soi en-

31    tredormis · (et) ablui ai guidonatge · ioc eg-

32    aug eioi eris · esolatz · cai empatz · no sap

33    creatura · tan quan iatz · emos bratz · tro

34    ques trasfigura ·

35    Tostems mi fo dagradatge · pos lo ui (et) ans

36    quel uis · eges deplus ric linhatge · non

37    uueill autrauer conquis · mos cuidatz · es

38    bons fatz · nom pot far tortura · uens ni

39    glatz · ni estatz · ni caut ni freidura ·

50b

01    Bonamors ha un uzatge · col bos aurs quan

02    ben es fis · que sesmera debontatge · qui ab

03    bontat li seruis · ecrezatz · camistatz · cascun

04    iorn meillura · meilluratz · (et) amatz · es cui

05    iois aora ·

06    Dous auzels enson estatge · iras quan uen-

07    ral matis · ediguas li endreg linhatge · deq(ua)l

08    guiza lobedis · abriuatz · nes tornatz · trop

09    per gran mezura · doctrinatz · emparlatz ·

10    debonauentura · Peire daluernhe .            PAlv 323.13 (E 92)

11    Qui bon uers agradauzir · demi cons-

12    eill be que lescoutz · aquest caras co

13    mens adir · que pos li er sos cors asis · en en-

14    tendrel son els motz · ia non dira que anc

15    auzis · meillors digz trobatz luenh ni prop ·

16    De ben no fai azescarnir · qui lau ans deu

17    agradar moutz · si tot loutracuidat albir ·

18    ablur nesis fol efat ris · tornon so ques da-

19    mon de sotz · elben uezon que senantis · eles-

20    quern resta degalop ·

21    Epertal fai sen bon gequir · quant esquer

22    ns ecoratgestoutz · ni broillet no sai uim

23    florir · epar dauol respeit iardis · quan uei q(ue)

24    la sima nils brotz · non gieta fueilla ni te-

25    chis · eli traitor neison tug clop ·

26    Eras uueill alres deuezir · quidauer sai

27    ha grans comoutz · be sen deuria far ser-

28    uir · quen mil mueitz demarabotis · non do

29    naria doas notz · quant alaboca uenral fis ·

30    nil preire secodra lizop ·

31    Atotz deuria souenir · que nonagues co-

32    ratgestoutz · del ben on nos deuem gau

33    zir · quen petit dora ha hom conquis · e

34    quan uen als derriers sanglotz · non li

35    ual oncles ni cozis · ni metges abson ei

36    serop ·

37    Ben deuria pensar murir · quin dreitz hu-

38    eils garda sus lo uoutz · consi dieus per

39    nos aguerir · receup mort epos mortz

51a

01    lausis · celui que per nos mori encrotz · tug

02    morrem cauer non guaris · negun al tems

03    plus que fes iop ·

04    Molt son intrat enlonc consir · celui que

05    son als derriers clotz · calamort nos pot es-

06    cremir · coms ni reis dux ni marques · esi-

07    nans nos nedeia totz · que la mortz li sar-

08    re louis · ben si pot sis uol triguar trop ·

09    Tot iorn uos poiria legir · mas dieu preg-

10    uem per sa dousor · quens meta elsiu par-

11    adis · lai onmes ysac eiacop ·

12    Ementres sals nis ue chauzir · aurial mes-

13    tier que saizis · de gloria es lonhes dels portz ·

14    don eis lo sembels eltrais · que plumals fols

15    erefolop · Peire daluernhe .            Cerc 112.2 (E 93)

16    Ges per lo freg tems nomirais · ans lam

17    tan com fauc lacalor · catressi puesc

18    auer damor · eniuern bonescarida · com lan

19    quan uerdeion los plais · enaten bonesiauzi-

20    da · pos lieis plai que mos digz acueill · que

21    perautra non sausia · moncor nima benan-

22    ansa ·

23    Cuidas uos donx quieu sia guais · per

24    sespar ni per flor · niplus iratz sil freitz ue(n)s

25    cor · ni quan uei gent atropida · q(ue) amon

26    tan com dura mais · enfra un iorn esbrui-

27    da · edecazon quan par lo fueill · eill fin re-

28    mano(n) eill uassal · cui finamistat enansa ·

29    Pero pro nia de sauais · canc hom setgle

30    non ui meillor · si tot sen fan maint blas-

31    mador · ecel que bon pretz oblida · sembl-

32    am fol que lautrui abais · (et) es razon des-

33    cauzida · com ueial pel enlautrui hueill ·

34    (et) elsieu no conois lo trau · per lafoudat

35    quel sobransa ·

36    Tant es mon ioi fis euerais · egran canc

37    hom nonac maior · quar de donas am

38    lameillor · que mes tan fort enbelida · e

39    sill uollsi mam osen lais · quieu lamarai

51b

01    amauida · ecela nou uol ieu mo uueill ·

02    que daitan puesc tener laclau · sieu per

03    liei nonai dabondansa ·

04    Et aquela foudatz nom pais · ans nam

05    mais lo pro que lonor · ecelar so sapchon

06    pluzor · que fols es qui iangle crida · de

07    dona si sen fenh trop guais · etenc lon-

08    or per delida · emou de folie dorgueill · qui

09    uol blasme ni lau · ni bruit de fol quis

10    bobansa · Peire daluernhe .            PAlv 323.3 (E 94)

11    Al dessebrar del pais · on mauiamors

12    conquis · aprendetz si nous es fais ·

13    so don malegre mirais · on quem uir · mas

14    tan com soi abgent conia · nom dei per

15    ira marrir · conplus puesc ades nom ponia ·

16    Nas uas unamor soi fis · tro calieis plac

17    quem gequis · equar alsieu tort me trais ·

18    ab ben dir · quar de dousana terra conia ·

19    metrais emfai dessaillir · mas quan queill

20    tric ler uergonia ·

21    Anc non anei tans camis · ues francx

22    ni ues sarrazis · on mieils fos demandatz

23    iais · ni plus pretz amatz uerais · ab seruir ·

24    eill gens ques corteze conia · sill quem ue-

25    iran tart uenir · tan mal mes qui men

26    delonia ·

27    Si lamor don fui uezis · dont ara mesfre-

28    dezis · ameraus plus que roais · esi nom

29    forsa per fols brais · trassaillir · doussa (et)

30    alamia conia · si mesca esamentir · uos a-

31    gratz daital mensonia ·

32    Dezer huei mais mesbaudis · pos amars

33    men amarzis · queram sen detotz assais ·

34    uertz eblanx ebrus ebais · emalbir · edic

35    uos damor nems comia · quen paor es

36    deperir · lai on noles obs que lonia ·

37    Eran ses cors els fals ris · tot aisi com

38    labelis · quieu me gurp de lieis em lais ·

39    emi noueira iamais · al partir · mauen de

52a

01    la terra conia · si nom fos per els sis nair ·

02    mes men fora enla canonia ·

03    Senher nestreup qui saconia · de trop am-

04    an ioi iauuir · mal fai som noloi calonia ·

05    Lo senher que Peire daluernhe .            PAlv 323.22 (E 95)

06    formet lo tro · etot quan terre mar

07    perpren · euenc pel nostre saluamen · recebre

08    mort epassio · equan uit que sa gen perdia ·

09    enresors demort alters dia · (et) enenfern nan-

10    ec dece · per nos saluar uera merce ·

11    Aisi com nos det guerizo · enliuret so(n) cors

12    aturmen · nos quer quel dezeretamen · qu-

13    eill faun sarrazi felo · lo seguam tug

14    ladreita uia · que lauotz delcel nos escria ·

15    sortz emort uenetz amerce · enolauol qui

16    nomen cre ·

17    Totz nos apela arazo · quar son tant as-

18    pre li faillizo · epot nos sorzer ueramen ·

19    sel que peril rei farao · seguam lo si com

20    ditz laclersia · epoiral dir senes fadia · qui

21    morra tu morist per me · uers dieus (et)

22    ieu soi mortz per te ·

23    E qui uiura ses faillizo · er cazatz donr-

24    at pretz ualen · (et) er saluatz plus saluam-

25    en · que ionas queisit del peiso · quera pe-

26    ritz pel tort cauia · alsenhor laisem lafolia ·

27    eseguam dieu que ual quil cre · mena

28    peccador amerce ·

29    Alrei felip (et) anoto · (et) alrei ioan eisame(n) ·

30    laus que fasson acordamen · entrels ese

31    gon loperdo · eseruon a sancta maria · do(n)

32    sos fils pert la senhoria · de suria del com-

33    te · de sur tro alregne degipte ·

34    Las poestatz elric baro · eillpros caualier

35    eill siruen · (et) auriobs lafortimen · anem

36    tug que dieus nos somo · quar si negus

37    hi remania · enferns er asa companhia ·

38    cel que dieu laisa enenfern te · enenfe-

39    rn aura lamerce ·

52b

01    Huei mais parran li ric eill pro · els coratios

02    abardimen · albe ferir demantenen · aras par-

03    ran li adreg eill pro · quel bos armatz somo

04    etria · nostre senher cui non oblia · elaisa

05    los maluatz dauol fe · els pros uol menar

06    amerce ·

07    Lo chans tenra ues suria · elacrotz ondieus

08    nos rezemia · elsaint sepulcre el loc on e ·

09    acobrar qui uolra merce ·

10    Profeta uai ete tauia · uas magna onpretz

11    nos desuia · alsenhor qui lo guardel te · plus

12    que no faun iuzieu lur fe · Peire daluer(nhe) .            PAlv 323.7 (E 96)

13    Bel mes quan laroza floris · el gens

14    terminis senansa · fas un uers ama-

15    uentura · don mos cors es enbalansa · pel dous

16    chan del rossinhol · caug chantar la nueit

17    escura · per los uerdiers epels plais ·

18    Reis per crestians faillitz · quar masmutz

19    nos faun sobransa · coms ni dux non senh

20    sentura · mieils deuos feira de lansa · per

21    lemperador me dol · camoutas gens fai fr-

22    aitura · tals enplora que na iais ·

23    Vostre coratges sesclarzis · quar nauetz bo-

24    nesperansa · sobre paguans gens tafura ·

25    caualguatz cenes duptansa · premiers pen-

26    res labadol · esi anatz abdreitura · tro amarroc

27    firran lais ·

28    Sel quel ioi del setgle delis · uei que son pr-

29    etz dezenansa · fils es dauol criatura · q(ue) fai

30    auol demostransa · eper tan non baisal col ·

31    quar gitatz es anoncura · estai mais entrels

32    sauais ·

33    Per mi non dic tan mabelis · quan uei m-

34    olt gran alegransa · amors uol calonias

35    dura · enonpot auer fizansa · cel carnal ar-

36    mar non uol · quar uei que cors nona cu-

37    ra · mas de senhor que engrais ·

38    Chantadors lo uers uos fenis · aprendetz

39    lacomensansa · marcabrus per gran drei-

53a

01    <...>gon lo <.>ug

02    <...>oill mem

03    <...>  <...>eill            GrBorn 242.30 (E 97)

04    <...>ntar ab

05    <...> mi for-

06    <...>tz laisatz ·

07    <...>quan soi

08    <...>ratz · este-

09    <...>a ablo ch-

10    <...>uau me

11    <...>tan · qu-

12    <...>s no fora

13    <...> entre lira

14    <...>ge · que

15    <...>pneis · do(n)

16    <...> · epretz nonpot ni iais · re-

17    <...>e tans · quar es decels clamans · perq(ue)

18    d(e)gra ualer · eges pretz ses poder · longuamen

19    sai non dura · ses clam ho ses rancura ·

20    Alegrar me uueill fort · esoi aisi pasatz · esi

21    non sembles fatz · no camgeral talan · mas

22    tenon samazan · mains bos sonetz quieu fatz ·

23    uilan dauol linhatge · canc prozon deparatge ·

24    sen benauzir ateis · delescoutar nos feis · nils

25    plazers noi estrais · enon es ben sauais · cui no(n)

26    platz iois ni chans · edaufeza es grans · qui

27    no sap retener · si lagrat nil plazer · endefen nis

28    rancura · si lautrui iois peiura ·

29    Enous par peitz demort · com cui satanh so-

30    latz · uiua desconortatz · ni fassa mal sembla(n) ·

31    aluer dieu me coman · enqual ora fo natz ·

32    abaital cor saluatge · que lauzel elboscatge ·

33    quan lo dous tems pareis · mouon entrels

34    mezeis · lor chans elor guabeis · elor critz elor

35    lais · equi ia non er guais · com pot esser du-

36    rans · ren mais non es afans · mas ira sostener ·

37    ni ges tan mal saber · nibon sen ni mezura · com

38    ira no peiura ·

39    Dun afar me conort · don degresser iratz ·

53b

01    que ben fora clamatz · daiso que lauctor fan ·

02    edelmal edel dan · mas engran uolpillatge ·

03    maun mes uilan pasatge · quieu enparlera

04    forseis · elsenher que menpeis · quant mabate-

05    ral fais · am comandat que mais · non sia co-

06    reillans · plus quill son delur dans · ni dau-

07    trui nondeuer · nom puesca molt caler · era si

08    bes peiura · lurs afars os meillura ·

09    Bon proar agrap sort · un dels meillors le-

10    tratz · si ia uenra uertatz · ni uiures ses enia(n) ·

11    ni si ia cobraran · iois deportz ni solatz · lor an-

12    sia estatge · non metria mon gatge · tan pue-

13    ial mal anseis · edreitura ni leis · no menans

14    trop uerais · aisi com hom retrais · establime(n)s

15    emans · perquer dezenans · etart alremaner ·

16    esi del captener · dieus nopren calque cura ·

17    nos niran lambladura · Guiraut d(e)borneill .            GrBorn 242.12 (E 98)

18    Aquest terminis clars egens · ques tan

19    deziratz euolgutz · deu esser ab ioi re-

20    ceubutz · ecascus ensia iauzens · quar uen

21    estatz · absas clardatz · acui no(n) platz · iois

22    ni solatz · non es amatz ni amaire ·

23    Ami meillura mos talens · pel ioi quar issem

24    alalutz · que tot lo deport el desdutz · coue

25    questa sazo comens · pos uei los pratz · els

26    bois foillatz · euueill sapchatz · per amistatz ·

27    soi enuezatz · ecamiaire ·

28    Mos cors es plus gais esaillens · quar mes

29    uns mesatgiers uengutz · q(ue)m retrai duna-

30    mor salutz · don men ue iois eiauzimens ·

31    sim soi estatz · lonc tems iratz · dezacor-

32    datz · damor cebratz · ar puesc asatz de ioi

33    faire ·

34    Molt es grans laproeza elsens · quela ta(n)

35    bon saber adutz · canc no fo per lieis me(n)-

36    tagutz · ergueils ni noill passet las dens · co-

37    melitatz · don es carguatz · sos cors prezatz ·

38    laten empatz · eill ditz parlatz · enon gai

39    re · ---   

54a

01    Sobre totz bos ensenhamens · aitan fort es

02    sos pretz cregutz · elo sieu per meillor te(n)gutz ·

03    ni ia noler faitz conte(n)s · ans ha poiatz · los

04    ausors gratz · eso sapchatz · greus es lamei-

05    tatz · aretraire ·

06    Dona mos pes emos entens · etotz mos res-

07    peitz emos cuitz · es enuostra merce cazutz ·

08    eprenda uos demi chauzimens · quiem soi

09    dun latz · pel col lasatz · auos donatz · (et) autr-

10    eiatz · quar tant eratz · de bonaire ·

11    Dona uoillatz · que mos pensatz · sia uertatz ·

12    esauos platz · ma uolontatz · mesclaire ·

13    Quan labrunaura Guiraut deborneill .            GrBorn 242.59 (E 99)

14    seslucha · pel soau termini franc · era

15    sieu de ioi mestanc · si bes sompneilla nis

16    clucha · lamors q(ue)m fara languir · si no

17    lam deslonha oblitz · mal mer esi faill mo(s)

18    chans · uos naures tort malamiia ·

19    Car uos mes unpauc esducha · maues

20    uirat debrun blanc · non per re queus dis-

21    ses anc · don maiatz tal iraducha · ans sieu

22    auzes descubrir · com uos madonam pleu-

23    itz · que destricx ni mals ni dans · nom

24    letz que plus uos en diia ·

25    Locor dins mecride mucha · que nol ro-

26    mpa nil desbranc · de uostramor (et) ieu pla

27    nc · quar uei

28    que ren nomafrucha · ans sai quem ner

29    afugir · si uiure no uueill aunitz · etem

30    lo sobrels afans · quem tol repaus em des-

31    triia ·

32    Tal mauetz tornat calucha · nom defen-

33    dria dun manc · euis anc greu colp ni ra(n)c ·

34    qui per mal pas non trabucha · cauan

35    no(n) puesca fugir · eisamen uau flebezitz ·

36    com cel dezamatz amans · qui de ioi se

37    desraiia ·

38    Lanueit quan lo sons mentrucha · do-

39    rm sobrarca ho sobre banc · tro quem

54b

01    dolon an<...>

02    ucha · qu<...>

03    en leu t<...>

04    contra q<...>

05    Ab ma <...>

06    ni sanc · <...>

07    me cuid<...>

08    nir · mo<...>

09    plus cla<...>

10    diia · <...>

11    Quieu <...>

12    rans · mi<...>

13    Sera<...>            GrBorn 242.66 (E 100)

14    ch<...>

15    noual do<...>

16    ras dreg lo soans · eperq<...>

17    quieu noto diria ·

18    E sim ceras drogomans · ecui liei cui soi co-

19    mans · ecom entendra tos mans · ia daquo

20    not sia · quel digz elfagz el semblans · el no-

21    ms elpretz elbobans · ter guitz enla uia ·

22    E tu iat fas conoisens · ieu oc edonx non

23    entens · com fauc mos faitz aprendens · e

24    ses maestria · si fauc be mas tot es sens · i

25    com quar uueill que totagens · li port gua-

26    rentia ·

27    Quel sieu bel cors couinens · es ausatz em-

28    anens · detotz bos ensenhamens · ede cortez-

29    ia · ia nauras tu maluolens · quar entrop

30    lauzar tenprens · donx q(ue)m graziria ·

31    Sieu enemicx eguerrers · nom fazia uolon-

32    tiers · cus enuios fols parliers · trobom cas-

33    cun dia · fors quieu non soi sobransiers ·

34    mas si lam blasmauaugiers · ieu loill com-

35    batria ·

36    Quel sieu laus es dreituriers · el nom uers

37    elpretz entiers · esi mera uis estiers · nom

38    nentrametria · canc fort no fui souendi-

39    ers · detals lauzars plazentiers · ni non ho

55a

01    teria ·

02    Etu que tanh sos lauzars · ia men forsa sobram-

03    ars · mai ten ualrial calars · ben dis gran folia ·

04    que perdieu sol lo parlars · madui tal sen bos

05    pensars · que quex men ualria ·

06    Esi tos digz not ten quars · noten uolgras es-

07    ser pars · ieu no per re quel cuidars · maiude

08    membria · so mes uis totz mos afars · eualra

09    mais mos chantars · peraital paria ·

10    Esil bon rei dels nauarns · mo lauza de ma-

11    ins blasmars · gaire not daria · Guiraut .            GrBorn 242.49 (E 101)

12    Nomplatz chant de rossinhol · sim sent

13    mon cor morn etrist · epero sim merauill ·

14    canc nomalegret abrils · canc mais no fo ne-

15    gus ans · de ioi nom dones dos tans · mas on

16    guan nomplac laflors · nil frugz dara nom-

17    agrada ·

18    Morir me faraun de dol · sist mesatgier q(ue)

19    maun quist · ha quar se saubeson hill · q(ue)

20    mai ual uns paucx cortils · mais cabels uns

21    palais grans · molt mes lur solatz pezans · e

22    parra me dezonors · sabels torn enmenco(n)tra-

23    da ·

24    Qui mo lauza be nom uol · etu uas cors co

25    uolguist · que tan claramors roill · no(n) fezist

26    ges que gentils · canc mais de dos fis ama(n)s ·

27    non fo cor tan descebrans · equan q(ue)m sobr-

28    es amors · tu las ara apoderada ·

29    Anc pairis contra fillol · no fes tal failla

30    percrist · ni paire contra bon fill · de lai on

31    sabriual nils · tro lai on sol es colguans · per-

32    que deu esser mos chans · sobrels autres ch-

33    antadors · per uos dona cai amada ·

34    Epero per fola lauzor · belamiguen que

35    prezist · ueill la nueit emestendill · enota-

36    turs ni tapils · belamigua benestans · est

37    anar nom sia dans · quieu ia tornarai de-

38    cors · euos nom siatz camiada ·

39    Anc sanc daquo que sol · (et) anc mais no(n)

55b

01    cug fos uist · com de sa terra seisill · mas a-

02    mi es saluatge uils · lo repaires (et) afans · ca-

03    des onplus lai men uauc men creis lire la

04    paors · em dobla acascuna iornada ·

05    Ia peraiso nomacol · sieu lau cela ni sist ·

06    que de lonrar mauolpill · cuns iois sobre

07    senhorils · enquestai ferms mos talens · es

08    tals perquieu non balansi · don pot lonhar

09    ualors · (et) ieu uenh enplana bada ·

10    Perque nom platz chans ni flors · per uos

11    ioia que ai laisada · Guiraut deborneill .            GrBorn 242.60 (E 102)

12    Cant lo freitz elglatz ela neus · sen fug

13    etorna la calors · ereuerdis lo gens pas-

14    cors · (et) aug las uoutas dels auzels · mes aita(n)

15    beus · lodous tems alissir demartz · que plus

16    soi saillens que leupartz · euils non es cabr-

17    ols ni sers · si labella cui soi profers · mi

18    uol onrar · detan q(ue)m degues sufertar · que

19    ieu fos sos fis entendens · sobre totz soi ricx

20    emanens ·

21    Tant es sos cors gais (et) isneus · ecomplitz

22    de belas colors · canc de rozier no nasquet

23    flors · plus fresca ni de nuils brondeus ·

24    ni anc bordeus · non ac senhor tan fos

25    gaillartz · com ieu si nai acort ni patz ·

26    sieu ia fos sos domengiers · sers · efos

27    apelatz debezers · quan ia parlar · mauzi-

28    ra hom denuill celar · quelam dises cela-

29    damens · don sazires lo sieu cors gens ·

30    Bona dona lo uostraneus · q(ue)m des mi fai

31    tan de secors · quen lui refranhi mas dol-

32    ors · quan lo remir entorn plus leus · cus

33    estorneus · pos soi per lieis aisi auzartz ·

34    que nous cuides lansas ni dartz · mespa-

35    uen ni auer ni fers · edautra part soi pl(us)

36    dispers · per sobramar · que naus quan

37    uai torban per mar · destreita dondas e

38    deuens · aisim destrenh lo pensamens ·

39    Donaisi com us paucx anheus · nona

56a

01    forsa contra un ors · soi ieu si lauostra ualors ·

02    nom ual plus fetbles cus rauzeus · (et) er pl-

03    us breus · ma uida de las catre partz · suei

04    mais mi pren no sen destartz · q(ue)m fassa dr-

05    eit de lenuers · tu finamor quezo sufers · e

06    deus guardar · los fis amans ecapdelar · si-

07    as me captenh eguirens · ama dona pos ai-

08    sim uens ·

09    Donaisi col freuol casteus · ques aseiatz per

10    fortz senhors · quan las peiras franho(n) las

11    tors · els calabres els manguaneus · (et) es tan

12    greus · la guerra deus totas partz · que no

13    lur ten pro genh ni artz · el dols el critz es

14    grans efers · de cels dedins quezaun gra(n)s

15    guers · semblaus nius par · que aion mer-

16    ce acridar · aisius clam merce humilme(n)s ·

17    bona dona (et) auinens · Guiraut deborneill .            GrBorn 242.64 (E 103)

18    Rei ioglorios uerais lums eclartatz · dieus

19    poderos senher si auos platz · almieu com-

20    panh sias fizels aiuda · quieu non lo ui pos

21    lanueitz fon uenguda · (et) ades cera lalba ·

22    Bel companho si dormetz ho ueillatz · no dor-

23    mas plus senher si auos platz · quen orien

24    uei lestela creguda · camenal iorn quieu lai

25    ben coneguda · (et) ades cera lalba ·

26    Bel companho enchantan uos apel · non

27    dormatz plus quieu aug chantar lauzel ·

28    que uai queren lo iorn per lo boscatge ·

29    (et) ai paor quel gelos nos asetge · sius consec

30    enans lalba ·

31    Bel companho pos me parti deuos · ieu no(n)

32    dormi nim muec de genoillos · ans preguei

33    dieu lo fill sancta maria · queus mi rendes

34    per leial companhia · (et) ades cera lalba ·

35    Bel companho issetz alfenestrel · (et) enguar-

36    datz las ensenhas del cel · conoiceretz sius

37    soi fizels mesatges · si non ho faitz uostr-

38    es ner lo dampnatges · (et) ades cera lalba ·

39    Bel companho laforas alpeiro · mi preiauatz

56b

01    quieu nofos dormillos · enans ueilles tota nu-

02    eit tro aldia · ara nous platz mos chans ni

03    ma paria · (et) ades cera lalba · Guiraut d(e)bor .            Caden 106.14 (E 104)

04    Eu soi tan corteza gaita · que no uueill

05    sia desfaita · leials amors adreit faita · per-

06    quieu soi guarda del dia · si uenia · esel que

07    iai absamia · prenhan comiat franchamen ·

08    baizan etenen · quieu uei uenir lalba ·

09    Sieu enun castel gaitaua · ni falsamors hi

10    renhaua · fals sieu sieu non celaua · lo dia ·

11    tan quan poiria · quar uolria · partir falsa

12    drudaria · dentre las cortezas gens · gaitem

13    leialmen · ecrit quan uei lalba ·

14    Bem platz longua nueitz escura · eltems

15    diuern onplus dura · enomen lais per frei-

16    dura · quieu leial gaita non sia · tota uia ·

17    per tal que segur estia · fins drutz quan

18    pren iauzimen · de dona ualen · del ser tro

19    enlalba ·

20    Ia per gap niper menassa · que mos ma-

21    ls maritz me fassa · nomudarai quieu no(n)

22    iassa · abmon amic tro el dia · quar ceria ·

23    desconoisens uilania · qui partia · malame(n) ·

24    son amic ualen · de si tro enlalba ·

25    Solatz ioi echantar · Guiraut deborneill .            GrBorn 242.75 (E 105)

26    es aras oblidatz · mas tant es aut poiatz ·

27    aiso que nones par · perque pretz eiouens ·

28    ebels captenemens · enson molt descazatz ·

29    si quals plus ricx baros · enaue mals resos ·

30    (et) estera lur be · cuns quex penses de se · car

31    dieus als plus prezatz · donet las eretatz ·

32    Et anc per trop donar · senes autras fou-

33    datz · ricx hom no fo coitatz · ni per son

34    gent estar · esi nuils men desmens · que sia

35    conoisens · ieu soi be asermatz · que per dig

36    dels auctors · farai creire als meillors · quieu

37    dic uer per ma fe · que bos faitz saue · eper

38    adreitz percatz · honors abgrans rictatz ·

39    Gdonx ricx hom auar · quant ben es

57a

01    aguizatz · eno gueris onrat · si deu be pauc pre-

02    zar · quar sill ue alas dens lamortz · non ler

03    guirens auers ni rictatz · ans quant el er res-

04    cos · ner gaps entrels plus bos · aitals com si

05    coue · (et) el sapcha de<.> · canc <...>

06    maluatz · no fo<...>

07    Percom si de<...>

08    de faire grans<...>

09    setgles es nie<...>

10    uoletz esser ma<...>

11    auer · mais qu<...>

12    debe · quant <...>

13    non faitz · per<...>

14    Mas un ne s<...>

15    tratz · defar r<...>

16    far · edebos fa<...>

17    humils debel <...>

18    nar dels espero<...>

19    durament e<...>

20    cun pauc en sembla fatz ·

21    Rei nanfos cel queus fe · uueilla cades si-

22    atz · plus pros emais prezatz · Guiraut de .            GrBorn 242.8 (E 106)

23    Amars onrars ecars teners · lonx mer-

24    ceiars elonx grazirs · longuatendensa

25    elonx espers · mi degron far uiurazonor ·

26    sieu fos astrux debon senhor · mas quar

27    nom uir ni nom biais · no uol amor qui

28    eu sia iais ·

29    Pero mos sens emos sabers · emos parl-

30    ars emos ben dirs · mos esperars emos

31    sufrirs · emos celars emos temers · ma-

32    gron lonc tems donadonor · sieu percases

33    monbe aillor · mas sill quem te engreu

34    pantais · no uol quieu lam ni que men

35    lais ·

36    Sill plagues mos enquerers · ni mos pr-

37    eiars ni mos seruirs · ial trop ueillar nil

38    pauc dormirs · nil mal quieu trai ma-

39    tis esers · nom pogron ia partir de lor ·

57b

01    ans magra iois aseruidor · eia nom fora

02    greus lo fais · nil mals quel cor me bru-

03    eillem nais ·

04    Perquieu conosc esai ques uers · que uiu-

05    res ual mais ioi iauzir · efaill amor esos

06    poders · perquieu sospir · eplanh eplor · q(ua)r

07    nom ual iois ni nom secor · quieu soi aqu-

08    el cam meils emais · enon manei ni tenh

09    ni bais ·

10    Eram combat sobre uolers · esobramars

11    <.>lonx dezirs · efam cassar sobrenardirs · e-

12    <..>leiar enon deuers · so que nos tanh am-

13    <...>ualor · esieu uueill trop per ma folor ·

14    <...>os sens enpar alques sauais · mas ieu

15    <...>anh fis euerais ·

16    <...>r mos semblans emos parers · emos

17    <...>dars emos albirs · maun dig tostems

18    <...>utrenrequirs · ni autronors ni autrau-

19    <...>s · nom podon dar tan de ricor · com

20    <.>ill q(ue)m fai uiurab langor · onplus lan-

21    guisc edezengrais · cug (et) aten cami sa-

22    bais ·

23    Dona uostra ualors euostre pretz · eu-

24    ostronor poiatz tostems eualetz mais · per-

25    quieu uos sui fis euerais · Guiraut .            GrBorn 242.20 (E 107)

26    Ben mera dechantar laisatz · eplazi-

27    am deportz · mas per uns ricx uius

28    mortz · don mes lur uista afans · nom

29    mou flors ni uerians · nipratz ni chans

30    noueus · ni nom fo beus · lo gen tems

31    nil pascors · quant ama secors · asolatz m

32    ais · mi creis lapena elfais · quan uei los

33    fils ioues dueitz esenatz · els paires del

34    sen del fill estar iratz ·

35    Esi nofos tan cars · ben uolgra esser

36    estortz · quentrels menutz els fortz · ch-

37    ai bos pretz ebobans · perquieu cug far

38    enans · quar senher ni capdeus · fai ta(n)

39    que leus · que so que les onors · oblit

58a

01    euir aillors · enos guara uerais · cadonx si

02    met sauais · quan pren captenh don nona-

03    mena pretz · eno capte cels caura amparatz ·

04    Vers es quen mains afars · auenon deza-

05    cortz · quar sim uaill ni mesfortz · ieu soi fo-

06    ls arrochans · cares proeza dans · euergonha

07    manleus · euistal treus · epaubreira efolors ·

08    elsens dels ansesors · quant aondaua iais ·

09    no ualc un ou ans nais · eras qui ri ni

10    uol auer solatz · non ler grazit ans er fo<...>

11    apelatz ·

12    Mas mi faillit cuiars · qui mera us gra(n) <...>

13    conortz · quentre guandas etortz · resors <...>

14    zenans · enom daria us ans · so q(ue)m tol <...>

15    iorns breus · emos apeus · quant es abfo<...>

16    senhor · nom fai mas dezonor · car s<...>

17    clam ni mirais · emtueill mon dreit <...>

18    bais · eseretz fols si ia razon comtatz · la<...>

19    sabetz catortz ceretz iutiatz ·

20    Anc pos sen duis amars · quei poc cab<...>

21    encortz · nom fo lauer conortz · pos si mes

22    enbalans · lenpost elbenestans · lo ma(n)iar

23    sia seus · quanc bos morceus · no foron

24    faitz pos amors · egen lo sec folors · qui

25    perauer safrais · bes coue sia iais · qui dr-

26    utz si met ecortes eprezatz · egen tenens

27    eben enrazonatz ·

28    Perque menfora pars · mas alisen duns

29    ortz · mi mostret uns assortz · quieu fos

30    alieis comans · q(ue)m det sos mas ses ga(n)s ·

31    don sonret mos manteus · emos aneus · pu-

32    eis quan soi daqui sors · uengui ues leis

33    locors · cab bels digz mo retrais · mains bes

34    que pueis mestrais · em dis amicx be(n) sias

35    ensenhatz · que ia per mi non ceres gua-

36    liatz ·

37    E donx sil gualiars · tes bels nils acomo-

38    rtz · greu cera que non portz · las penas

39    els afans · perque mira mos chans · amicx

58b

01    si ben lenpeus · part los manseus · ede ma-

02    ins auctors · mostrar fis amadors · com me

03    galiem trais · lo iorn quela mestrais · e fo

04    ial tems que foradreg mostratz · peraital

05    tort quin fos encort proatz

06    <...>mi clamatz ·

07    <...>s datz ·

08    <...>naut daniel .            ArnDan 29.18 (E 108)

09    <...>s sui qui sai

10    <..>sabrafan q(ue)m

11    <..>s · alcor sufren

12    <..>mor per sobra-

13    <..>r · que mos uo-

14    <...>s es tan ferms

15    <..>entiers · quanc

16    <...> sesduis delieis

17    <...> sestors · cui en-

18    <...>it alprim ue-

19    <...>c alieis coitos

20    <...> tan lai que

21    dire ·

22    Enautras res sui secx edauzir sors · qu-

23    en sola liei uei (et) aug (et) esguar · eges daiso

24    noill soi fals plazentiers · que mais la

25    uueill nondi labocal cors · q(ue) tan no uau

26    quan uauc niplans nipueis · quenu(n) sol

27    cor trop aisi bons aiptz totz · quen lieis

28    los uolc dieus triar (et) assire ·

29    Benai estat amaintas bonas cortz · m-

30    as sai ablieis trop pro mais que lauzar ·

31    mezure sen (et) autres bos mestiers · beu-

32    tat iouen bons faitz ebels de-mors ·

33    gen lensenhet cortezia elenduis ·

34    tant ha ensi totz faitz plazens ebos · de

35    lieis non cre res de ben siadire ·

36    Nuils iauzimens nom fora breus ni

37    cortz · delieis cui prec co uueilla deuin-

38    ar · ho ia per mi non ho sabra estiers ·

39    sil cors sos digz nos prezenta ·

59a

01    defors · que ges roziers peraigua que lengrueis ·

02    nona tal briu calcor plus largua dotz · nom

03    fai ges tant damor quan la remire ·

04    Iois esolatz daltram par fols ebors · cuna de

05    pretz ablieis nos pot eguar · quel sieu solatz

06    es dels autres sobriers · aisi non lai las quan

07    mal mo comortz · pero lafans mes deportz ris

08    eiueis · quar enpensan soi de lieis lecx eglotz ·

09    ai dieus si ian cerai estiers iauzire ·

10    Enma chanso prec que nous sienueis · que

11    si uoles grazir lo so nils motz · pauc prezar

12    naus cui que pes ni que tire · Arnaut da-           ArnDan 29.2 (E 109)

13    Anc ieu non laic mas ella ma · niel .

14    tostems enson poder amors · em fai mi-

15    rar let saui fol · com celui quen re nos tor-

16    na · com nos defen qui ben ama · camors

17    comanda · com laserue la blanda · perquieu

18    naten · sufren · bona partida · quan mer esca-

19    rida ·

20    Eu dic pauc quins elcor mesta · estar mi-

21    fai temen paors · lalenguas planh mas lo

22    cor uol · so don dolen si seiorna · ge(n) languis

23    mas no sen clama · que tant aranda · com

24    mars clau ni guaranda · nona tan gen ·

25    prezen · com la cauzida · quieu ai encobida ·

26    Tant sai son pretz fin eserta · perque nom

27    puesc uirar aillors · per so fas ieu quel cor

28    men dol · quan soleils clau ni saiorna · eu

29    no(n) aus dir qui maflama · lo cors mabran-

30    da · elueill naun lauianda · quar solamen ·

31    uezen · mestai aizida · ueus quim ten aui-

32    da ·

33    Pero iauzen men te esa · abun plazer deq(ue)

34    ma sors · mas mi non pasara ial col · per

35    paor quill me fos morna · quencaram sint

36    de la flama · damor quim manda · quieu

37    moncor nonespanda · si fauc souen · teme(n) ·

38    que uei per cuda · mainta gen perida ·

39    Fols es qui parla enua · quier com sos

59b

01    iois sia dolors · quill lauzengier cui dieus

02    afol · non aun ges lengua adorna · luns

03    conseilla elautre brama · perques desma(n)da ·

04    amors tals fora granda · mas em defen ·

05    fenhen · de lur brugida · (et) am ses failli-

06    da ·

07    Maint bon chantar leuet epla · nagrieu

08    plus fag sim fes secors · sill q(ue)m dona ioi

09    elmi tol · ar soi letz ar mi trastorna · quar

10    ason uol menliama · ren noill demanda ·

11    mos cors ni noill fai guanda · ans fran-

12    chamen · lim ren · donx si moblida · mer-

13    ces es perida · Arnaut daniel .            ArnDan 29.5 (E 110)

14    Autet ebas entrels prims fueils · so(n) nou

15    de flors els rams li renc · enoi te mut

16    bec ni gola · nuils auzels ans brai ecanta ·

17    cadaus · enson us · per ioi cai dels edel

18    tems · chan mas amors mi asauta · quels

19    motz ablo son acorda ·

20    Dieu ho grazisc (et) amos hueils · que per

21    lur conoisensam uenc · iois cadreit anci

22    efola · lira quieu nauie lanta · er uai sus ·

23    qui quen mus · damor don soi fis eferms ·

24    cabliei calcor plus mazauta · soi liatz ab

25    ferma corda ·

26    Merce amor quar acueils · tart mi fo

27    mas engrat mo prenc · quar si mart

28    dins la mueilla · lo fuecx no uueill q(ue)

29    sescanta · mas pels us · estauc clus · qui

30    dautrui ioi fai greus gems · epustela

31    ensa gauta · sel cab liei si dezacorda ·

32    De bonamor falsa lescueils · edrutz es

33    tornatz enfadenc · qui di quel parlars

34    noill cola · nuilla re cacor crebanta · de

35    pretz us · quar enfrus · es daquo quieu

36    mot ai crems · equi deparlar trassauta ·

37    dreitz es que lalenguas morda ·

38    Vers es quieu lam (et) es ergueils · mas

39    ab iauzir celar lo trenc · canc pos saint

60a

01    paul fes pistola · ni nuils hom deuis ill · no

02    poc plus neis gezus · far detal quar absems ·

03    als bos aip quar es plus auta · celas com

04    per pros recorda ·

05    Pretz eualors uostres cabdueils · es labela

06    cabsim retenc · qui ma sol (et) ieu lieis sola ·

07    cautrelmon nomatalanta · ans soi brus ·

08    (et) estrus · alas autras elor tenc prems · m-

09    as pel sieu ioi trepe sauta · no uueill cau-

10    tra mo comorda ·

11    Arnautz ama enon di nemps · camors

12    mafrena laganta · que fols gaps no la-

13    comorda · Arnaut daniel .            ArnDan 29.9 (E 111)

14    Enbreu brizal tems braus · el bizel br-

15    ueils nel brancx · qui sentretenon

16    trastug · de sobre claus rams de fueilla ·

17    quar no chanta auzels ni poilla · mense-

18    nhamors quieu fassadonc · tal chan que

19    ner segons ni tertz · ans prims de franc

20    quar coratge ·

21    Amor es d(e)pretz la claus · ede proeza us

22    estancx · don naison tug li bon frug · si-

23    es qui leialmen los cueilla · que un non

24    delis gels ni mueilla · me(n)tre quel noms

25    elbon tronc · mas sil romp trefas ni cuill-

26    uertz · mor tro leial lo sagre ·

27    Faillirs emandatz es laus · (et) ieu se(n)tim

28    nams los flancx · que mais nai damor

29    ses cug · que tals quen parla es norgu-

30    eilla · q(ue) peitz me fal cor de frueilla · me(n)-

31    tre elam fes semblan enbronc · mas u-

32    olgriu trair penel dezert · on anc non

33    ac dauzels agre ·

34    Bona dona esuaus · ecor leial suptils efr-

35    ancx · man damor alferm condug · de li-

36    eis donplus uueill q(ue)m tueilla · quar

37    sim fo fera (et) escueilla · er iauzen breu-

38    ian tems lonc · quill mes plus fina (et) ieu

39    lieis sers · que talante meleagre ·

60b

01    Tan dopti quieu per non aus · deuenc

02    souen uertz eblancx · si mal sen dezirs

03    fors dug · no sap lo cors trep es dueilla ·

04    mas iortz qui despen ma fueilla · mencol-

05    pa quar no la semone · perque soi depretz

06    tant espertz · non ai dals talan neis ma

07    gre ·

08    Pensar de lieis mes repaus · etragua

09    mams los hueils crancx · salieis uezer

10    nols estug · elcor non crezatz quen tueilla ·

11    quar oras ni iocx ni uiolas · nom pot

12    delieis etrauers iornc · partir cai dig

13    dieus tum somertz · om peris elpeleagre ·

14    Arnautz uol sos chans siufertz · lai on

15    dous motz mou enagre · Arnaut daniel .            ArnDan 29.3 (E 112)

16    Ans que sim rest de brancas · sec

17    ni despoillat de fueilla · farai cam-

18    ors mo comanda · breu chanso que de

19    razon lonia · q(ue) gen ma duit de las

20    artz de sa escola · tan sai quel cor fauc

21    estar de suberna · emos bueus es plus

22    correns que lebres ·

23    Etu co aus nota francas · per respeit

24    camar not uueilla · secx liste fug nit

25    fai guanda · que greu er com noi apo

26    nha · qui lafortis depreiar enon cola ·

27    quien passarai part las palus duzerna ·

28    mon pelegrin lai oncor enios lebres ·

29    Sieu nai passatz pons ni plancas · per

30    lieis cuidatz que men dueilla · non ges

31    cab ioi ses uianda · men sap far metzi

32    na cueinda · baizan tenen el cor si tot si uo

33    la · nos part delieis quel capdelel gouerna ·

34    cors onquieu an delieis not luenhs nit se-

35    bres ·

36    Ditz tu caillors notestancas · per autra

37    quit denh nit uueilla · totz plaitz es qui

38    ne desmanda · sai elai qui ques somonia ·

39    que ses clam faill qui se mezeis afola · e

61a

01    tu nofar failla don hom tesquerna · mas

02    apres dieu lieis honors ecelebres ·

03    Ab razons cueindas efranchas · ma man

04    dat que nomen tueilla · ni autra no ser-

05    ua ni blanda · pueis tan fai cabsi macon-

06    ia · em di que flors noill semble deuiola ·

07    ques camia leu si tot nonca siuerna · anc

08    per samor sia laurs ho genebres ·

09    Depart nil entro casaintas · genser uos

10    uiest nis despueilla · quar sabeutatz es

11    tan granda · ben uos parria mensonia ·

12    bem uai damor qui membrasse macola ·

13    enom frezis freitz ni gels ni buzerna ·

14    nim fai doler mals ni gota ni febres ·

15    Sieus es arnautz del sim truesquen la

16    sola · esenes lieis nouol auer luderna · nil

17    senhoriu del rei onor les ebres · Arnaut .            ArnDan 29.6 (E 113)

18    Chanso don li mot son plazen eprim ·

19    fas pos ar · botonon cill uim · elausor

20    sim · son decolor · de mainta flor · eill cha(n)

21    eill braill · son alombraill · dels auzels

22    per labrueilla ·

23    Pels brueils aug lo chan el refrim · e-

24    percom nomen fassa crim · obri elim ·

25    motz deualor · abart damor · don nonai

26    cor q(ue)m tueill · ans si bem faill · la sec

27    atraill · onplus uas · mi sergueilla ·

28    Re no(n) ual ergueill damador · cades tra-

29    buca son senhor · del loc ausor · bas el

30    terraill · per tal trebaill · que de ioi lo

31    despueilla · dreitz es la crim · (et) art erim ·

32    cel que damor iangueilla ·

33    Bona dona ues cui azor · ges per ergu-

34    eill non uau aillor · mas per paor del

35    deuinal · don iois trassaill · fatz senblo(n)

36    que nos uueilla · canc nous iauzim · de

37    lur noirim · mal mes que lur ho cu-

38    eilla ·

39    Aram fam damor don badaill · eno sec

61b

01    mezura ni taill · sols mo enguaill · canc

02    non auzim · del tems caim · amador m-

03    eins acueilla · cor trichador · perque mos

04    iois capdueilla ·

05    Si bem uau pertot aesdaill · mos pen-

06    samens lai uos assaill · quieu chan euaill ·

07    pel ioi quens fim · las on partim · don

08    souen lueill me mueilla · dire de plor ·

09    ede dousor · pro ai damor quim dueilla ·

10    Dona qui ques destueilla · arnautz dreit

11    cor · lai on es honor · quar uostres pretz

12    cabdueilla · Arnaut daniel .            ArnDan 29.14 (E 114)

13    Lo ferm uoler quel cor mintra · <..>

14    pot ges bex escoisendre ni ongla ·

15    de lauzenger si tot per mal dire sarma ·

16    equar no laus batrab ram ni ab uergua ·

17    siuals afrau lai on non aurai oncle · i-

18    auzirai ioi enuergier ho dins cambra ·

19    Quan mi soue dela cambra · on almieu

20    dan sai que nuils hom non intra · ans

21    mi son tug plus que fraire ni oncle · no(n)

22    ai membre no fremisca ni ongla · plus

23    que non fai lenfas denan la uergua ·

24    tal paor ai queill sia trop demarma ·

25    Del cors li fos non de larma · econse(n)tis

26    ma celat dins sa cambra · que plus me

27    nafral cor que colp deuergua · quar lo

28    sieus sers lai on ill es non intra · de

29    lieis cerai aisi com carns (et) ongla · eno(n)

30    creirai casticx damic ni doncle ·

31    Anc laceror demon oncle · non amei

32    tan niplus per aquestarma · que tan

33    uezis com es lo detz de longla · salieis

34    plagues uolgresser de sa cambra · demi

35    pot far lamors quins elcor mintra · me-

36    ils ason uol com fortz de freuol uergua ·

37    Pos floris la sequa uergua · ni dena-

38    dam · foron nebot ni oncle · tan fina-

39    mors · com cela quel cor mintra · ecui-

62a

01    datz fos anc encors neis non enarma · on

02    quill estei fors enpla ho dins cambra · m-

03    os cors delieis nos part tan com te lon-

04    gla ·

05    Caisi senpren esenongla · mos cors en-

06    lieis com lescorsa enla ueria · quill mes

07    de ioi tors epalais ecambra · (et) am la mais

08    no fis cozin ni oncle · quen paradis na-

09    ura dotble ioi marma · si ia nuils hom

10    per benamar lai intra ·

11    Arnautz tramet son chantar dongle

12    doncle · abgrat delieis que de sa ueria

13    larma · son dezirat capres de cambra

14    intra · Arnaut daniel .            ArnDan 29.16 (E 115)

15    Can chai la fueilla · dels ausors en-

16    tresims · elfreitz sergueilla · don

17    sechal uims · dels dous refrims · uei sor-

18    dezir labrueilla · mas ieu soi prims · da-

19    mor qui que sen tueilla ·

20    Tot es gelat mas ieu non puesc fre-

21    zir · camor nouela mi fal cor reuerdir ·

22    no(n) dei fremir · camors mi cuebrem cela ·

23    em fai tener ma ualor em cabdela ·

24    Bones uida quan ioia la mante · que

25    tals mescrida · cui ges nouai tan be ·

26    nom sai dere · coreillar qui mescrida ·

27    que permafe del mieils ai ma partida ·

28    De drudaria · nom sai de re blasmar ·

29    cautrui paria · terra tornen reizarar ·

30    ges absa par · no sai eguar · mamia · cu-

31    na non sai · que segonda noill sia ·

32    No uueill sasemble · mos cors abautr-

33    amor · si quen ueial mamble · ni uolual

34    cap aillor · nonai paor · que ia cel depontremble ·

35    naia gensor · de lieis ni que la

36    semble ·

37    Ges non es croia · cella cui soi amis ·

38    de sai sauoia · plus bela nos noiris · tal

39    mabelis · don ieu plus ai de ioia · non

62b

01    ac paris · delena sill de troia ·

02    Tan pareis genta · cella q(ue)m te ioios · las

03    gensors trenta · uens debelas faisos · ben

04    es razos · doncas que mos chans senta · q(ua)r

05    es tan pros · ederic pretz manenta ·

06    Vai ten chansos · denan lieis ti preze(n)ta ·

07    que sill no fos · noi meirarnautz sente(n)ta ·

08    Lan quan uei Arnaut daniel .            ArnDan 29.12 (E 116)

09    fueille flor parer · dels albres eill ra-

10    mel · (et) aug lo chan que faun el brueill ·

11    las ranas elriu el bosc lauzel · adonx mi

12    fueilla em floris · em fruchamors el cor ta(n)

13    gen · que la nueit me reisida · quant au-

14    tra gen · dorm epauze soiorna ·

15    Ar sai ieu camors ma condug · esiu pl(us)

16    segur · castel don non dei renda ni trahug ·

17    ans men ha fait don ecapdes · enonai po-

18    der ni cor quem uir aillors · quensenha-

19    mens efizeutatz pleuida · lai per estar

20    car bon faitz si adorna ·

21    Amors deuos ai fag estug · loniamen

22    uerai efizel · canc no fis guanda ni esdug ·

23    damar ans mera bon ebel · euos faitz me(n)

24    dels grans afans socors · merces daitan

25    quel mieils aia delida · donpar soleils due-

26    scal iorn quezaiorna ·

27    Denguan mi tueill edenueg fug · per

28    lamor abque matropel · don ai un tal

29    uer dig adug · re non sai que mentir

30    sespel · huei mais pretz ieu ben pauc

31    lauzeniadors · per so quieu uueill emuol

32    sill cai cobida · (et) ieu soi cel quels sieus

33    digz non trastorna ·

34    Si lauzes dir ben saubron tug · que

35    iois mi montal cor el cel · quar deport

36    mi creis edesdug · labela que damor apel ·

37    mon bon esper mi dotbla sa ualors · q(ua)r

38    qui mais ual mais dopta far faillida ·

39    (et) ill non es de re trista ni morna ·

63a

01    Daquestamor son lunh forsdug · dompne<...>

02    dor fenhen fradel · pero sis nan maint pre<...>

03    destrug · tal ques fan cueinte (et) isnel · (et)i<...>

04    que soi dels leials amadors · estau iauzen<.>

05    camors eiois me guida · lo cor enioi que

06    aillors non trastorna ·

07    Vai ten chansos alabela decors · ediguas <...>

08    carnautz met enoblida · totautramor per

09    lieis uas cui sadorna · Arnaut daniel .            ArnDan 29.7 (E 117)

10    Dautra guiza edautra razon · mau<...>

11    achantar que no sol · enous cuge<...>

12    que demon dol · esper afar bona chanson

13    mas mestier mes · quieu fassa merceia<...>

14    amans chantan · leis que mencolpa to<...>

15    quieu nai lezer · questiers non parla<...>

16    tres ·

17    Merce dei trobar eperdon · sil dreitz uzat-

18    ges nom destol · calque demerceiar nom

19    tol · ia saluet merces lo lairon · cautre

20    ben nol podia saluar · ieu nonai plus

21    uas ma uida confort · que sil dreit cai

22    nom ual uaillam merces ·

23    Donx ha hom dreg enamor non · mas

24    cuidarion so li fol · quelaus encolpara

25    sis uol · quar li franses no so guasco(n) ·

26    equar la naus frais ans que fos abar ·

27    las peraital colpa soi pres demort · que

28    dals percrist nosai canc tort lagues ·

29    Ar conosc ieu esap mi bon · com nos pa-

30    rt leu de so que uol · ans na cor plus

31    humil emol · si tot lestrai un tems son

32    don · permeus o dic canc nopuec dezam-

33    ar · cela q(ue)m tol deltot ioi edeport · ans me

34    dezafortis ades on peger mes ·

35    Huei mais senhor companhon · perdieu

36    ans que deltot mafol · preiatz lieis don

37    mamor nol tol · que naia merce com

38    del son · ediguas tug pos no laus aus

39    nomnar · bella prendetz per nos narnaut

63b

01    <...>r endefes ·

02    <...>ut d(e)marueil .            ArnMar 30.23 (E 118)

03    <...> estrenhetz

04    <.>ona uos

05    <...>ors · cam-

06    <...>ous aus

07    <...>omen pu-

08    <...>straire ·

09    <...>mencausa

10    <...>em fai re-

11    <...>er · luns

12    <...>causa ela-

13    <...>m fai re-

14    <...>ner · prei-

15    <...>iauzir · ni

16    <...>morir · esap

17    q<...>t · uos clam

18    merce abcor dezesperat ·

19    Bona dona paratges ericors · onplus

20    aut es edemaior afaire · deu mais ensi

21    dumelitat auer · que abergueill non

22    pot bos pretz caber · qui gen nol sap

23    ab chauzime(n) cubrir · epos nom puesc

24    deuos amar sufrir · merce uos clam

25    per uostrumelitat · quen uos trobes ca-

26    lacom piatat ·

27    Nomi nogues uostra fina ualors · canc

28    no lapuec un iorn enan traire · pos a-

29    nc uos ui aic lo cor el saber · eluostre

30    pretz creiser amon poder · quen mains

31    bons luecx lai dig efait auzir · esauos

32    platz co denhasetz grazir · nous queria

33    plus deuostramistat · eiauzira per gua-

34    zardon lo grat ·

35    Totz los forfaitz etotas las clamors ·

36    queus mi podet rancurar ni retraire ·

37    es quar mauzes abelir ni plazer · mais

38    daltra re com anc pogues uezer · altro-

39    caizo dona nom sabetz dir · mas quar

64a

01    uos sai co<...>

02    ab mais d<...>

03    mauetz tr<...>

04    Vostre <...>

05    dous esg<...>

06    mi fan t<...>

07    am onpl<...>

08    nomen <...>

09    ns cals <...>

10    nor (et) ob<...>

11    ma uolo<...>

12    Aisi <...>            ArnMar 30.6 (E 119)

13    amo<...>

14    assa part <...>

15    non plan<...>

16    nosc donor · <...>

17    na dona ua<...> an <...>ze<...> ·

18    si merces nom socor · tem que nauretz

19    pecat ·

20    Esim nauenha bes · ni gaugz de uos-

21    tramor · tan fina uolontat · non cre ma-

22    is hom agues · uas dompna ni senhor ·

23    cab bels digz auinens · enans uostra ho-

24    nor · (et) ab tant de dousor · lo uostrense

25    nhamens · em ue parlars per grat · la

26    bocam nasabor · quant ai dautras par

27    lat ·

28    Dompnab cor gai cortes · flors de ioi

29    edamor · emirails debeutat · pros ni ricx

30    nom fenh ges · contra uostra ualor ·

31    mas pro sui conoisens · quim fai ben

32    ni honor · (et) enluec de ricor · sui uos

33    hobediens · de tan finamistat · cades hi

34    trop meillor · mon fin cor esmerat ·

35    Amor que fin cor es · sil noms es uers

36    damor · merce epiatat · alei dome conques ·

37    cui son obs ualedor · te clam quels aturs

38    uens · q(ue)m fasatz tant donor · cab liei uas cui

39    azor · me razo chauzimens · quel cor hi ai

64b

01    <.>auzat · si quieu nol uir aillor · en nuill

02    <.>tre pensat ·

03    E sius adui merces · q(ue)m fasatz tant damor ·

04    <.>lei daman amat · ai doussa franca res ·

05    arai dig gran folor · quar me pres ardim

06    ens ·queus quezes tant donor · mas afin

07    amador · deu uenir iauzimens · de ric ioi

08    edonrat · gen soi elgra ausor · esiam perdo

09    nat ·

10    Gen conquis lalauzor · els bos ensenham

11    <.>ns · que dieus uos ha donat · enun iorn de

12    <.>ascor · non cerion comtat · Ar(naut) d(e)marueill .            ArnMar 30.13 (E 120)

13    <.>ranqueze noirimens · madutz e chauzi-

14    mens · cades am ses falsura · mas qu

15    <...> que sial bes · ieu am trop mais abuos ·

16    <...> dona epros · tostems far mon damp-

17    natge · cabautra conquezes · que ta(n) grans

18    honors mes · tot mon maltrag meillura ·

19    Tant es ferms mos talens · enuos dona

20    ualens · non puesc auer mezura · nous am

21    abque beus pes · mais dautra re canc fos ·

22    caiso es lochaizos · don mauetz cor saluat-

23    ge · edaiso sius plagues · sautre tort nous

24    fezes · nom degratz far rancura ·

25    Onplus uostre cors gens · mi mostra es-

26    pauens · ni me dezasegura · amors que mi

27    ha pres · menfai plus enueios · q(ue)m ten

28    uostras faisos · dedins enmo(n) coratge · e

29    mostram que merces · ha mains autres

30    conques · ueus so que masegura ·

31    Franca res auinens · encui iois eiouens ·

32    etotz bons aips satura · atort maues escom

33    es · Qui tan quan pot es bos · que plus

34    noi quier razos · enon es deparatge · sera

35    coms ho marques · auols hom malapres ·

36    qui iutgua per dreitura ·

37    Pros dona conoisens · encui es pretz esens ·

38    ebeutatz finepura · que natura hi mes ·

39    cors guai (et) erguillos · esemblans amoros ·

65a

01    de ioi edagradatge · esobre totas res · son uos-

02    tres faitz cortes · mais dautra creatura ·

03    Chanso ues mon franses · ten uai quar ab

04    lui es · iois ebonauentura ·

05    Senher engenoes · lofin pretz quenuos es · cr-

06    eis ades emeillura · Arnaut demarueill .            ArnMar 30.1 (E 121)

07    Agran honor uiu cui iois es cobitz · que

08    daqui mou cortezie solatz · ensenhame(n)s

09    efranqueze mezura · ecor damar (et) esfors de

10    seruir · echauzime(n)s sabers econoisensa · egen

11    parlar abauinen respos · etotz bos aips per-

12    com es gais epros ·

13    Tostems er iois per mi coutz eseruitz · de

14    mon poder car tengutz (et) amatz · mespera(n)-

15    sa hi ai mes emauentura · mas quar tan

16    tart uei lei cui tant dezir · nai enmon cor

17    uergonha etemensa · nomen razo que nome(n)

18    ual razos · mas chauzimens emerces eperdos ·

19    Bona dona cui iois epretz es guitz · esga-

20    rt moncor lauostrumelitatz · esi trobatz en-

21    mi nuilla falsura · ia uostre cors plazens

22    quim fai languir · nom fassa mais defin

23    ioi mantenensa · quel do q(ue)m detz donab digz

24    amoros · me creis alcor perquieu soi denia(n)

25    blos ·

26    Ues onquieu an locor elesperitz · es el uos-

27    tre senhoriu autreiatz · esauos platz nom

28    gitetz anoncura · que sol daitan mi podetz

29    enrequir · sofretz quieus am esi tot nous

30    agensa · non puesc esser demon cor poder-

31    os · que mais uos am de nuilla re canc fos ·

32    Ear uos enquier ben hi fauc que arditz ·

33    mas atotz iorns dobla ma uolontatz · debe(n)

34    amar esesmere meillura · lengenh camors

35    sol als autres partir · lor uai tolen car hi

36    conois faillensa · edonal mi queill soi fis

37    franx ebos · questiers dompna non auzera-

38    mar uos ·

39    Mos gent conquis dieus uos det conoisen-

65b

01    sa · etotz bons aips perques tan enueios ·

02    efis equars uostre pretz sobrels bos ·

03    En arago alrei cui iois agensa · tramet

04    mon chan quar es cortes epros · elai on

05    tanh humils (et) erguillos · Ar(naut) · d(e)marueill .            ArnMar 30.15 (E 122)

06    La franca captenensa · quieu non

07    puesc oblidar · eill dous ris elesgar ·

08    eill semblan queus ui far · mi fan dona

09    ualens · meiller quieu non aus dir · dins

10    delcor sospirar · esi per me nous uens · mer-

11    ces echauzimens · tem q(ue)m ner amurir ·

12    Ses genh eses faillensa · uos am eses cor

13    uar · plus com nopot pensar · daitan uos pu-

14    esc forsar · part uostres mandamens · a dona

15    cui dezir · si conoisetz nius par · que sia fa

16    illimens · quar uos sui benuolens · sufretz

17    maquest faillir ·

18    Tant es degran ualensa · mais uos am ab

19    cor clar · ses pro merce clamar · cabautra

20    guazanhar · el uostrensenhamens · pueis no-

21    men puesc partir · fasaus humeliar · si

22    quel uostre cors gens · amoros eplazens ·

23    si nom uol nomazir ·

24    Dompna per gran temensa · tan uos am

25    eus tenc quar · nous aus estiers preiar ·

26    mas plus fai azonrar · uns paubres aui-

27    nens · qui sap honor grazir · els bes dam-

28    or celar · cuns ricx desconoisens · cui par

29    que totas gens · lo deion obezir ·

30    Plus noi ai depliuensa · ni puesc razon

31    trobar · don maus asegurar · que iam de-

32    nhetz amar · mas di mos ferms talens ·

33    que potriauenir · nom dei dezesperar · q(ue)

34    tal es pauc manens · cui fai astres esens ·

35    engran ricor uenir ·

36    Genoes so sapchatz · onplus aug deman-

37    dar · cortes faitz auinens · de reis edaltras

38    gens · los uostres uei chauzir ·

39    Arnaut demarueill .            ArnMar 30.19 (E 123)

66a

01    Molt eron dous mei consir · esestot mar-

02    rimen · quan la bela ablo cors gen ·

03    humils franque debonaire · me dis de sa-

04    mor estraire · don ieu nom puesc partir ·

05    equar ill nom rete · ni laus clamar mer-

06    ce · tug solas mi son estranh · pos delieis

07    iois mi sofranh ·

08    Dona sius plagues sufrir · per uostre

09    chauzimen · abdous precx quars humil-

10    men · merceian com fis amaire · uos au-

11    zes moncor retraire · enluec dautre iau-

12    zir · uos non costera re · eme feiratz gr-

13    an be · quel malautes quan si planh ·

14    si noill ual se si refranh ·

15    Dousa dona cui dezir · per uostrense-

16    nhamen · uostre bel acuillimen · nom

17    uedetz q(ue)m sabetz faire · deplus nous

18    aus preiar gaire · tan soi espauentatz ·

19    quar es detan ricx plais · mas ouidis

20    retrais · quentrels corals amadors · non

21    paratge ia ricors ·

22    Tant es pertot eschausatz · uostre pr-

23    etz ricx ecars · tem que noi ual mos lau-

24    zars · pero ben sai ses duptansa · si tot

25    ses plenaill balansa · qui met plus de

26    lun latz · sol un gra peza mais · ues

27    cela part lo fais · atressi creis uostron-

28    ors · on om plus enditz lauzors ·

29    Ensenhamens ebeutatz · franqueze

30    gen parlars · gens acuillirs abonrars ·

31    cortezia egaia semblansa · uos faun so-

32    bautras onransa · perque ioi esolatz · re-

33    uiu enuos enais · ues calque part biais ·

34    enomo fai dir amors · mas uos euostra

35    ualors · Arnaut demarueill .            ArnMar 30.17 (E 124)

36    Lensenhamens elpretz ela ualors · de

37    uos dona cui soplei nueit edia · ma(n)

38    si moncor dug debela paria · conplus mi

39    dueill ieu chan emesbaudei · equar am-

66b

01    ors mostra tan sos poders · ues mi tot

02    sol cui troba plus leial · nom ual esfors

03    contra leis ni sabers ·

04    Edonx dona uaillam uostre secors · eue(n)sa

05    uos merces ecortezia · ans quel talans nil

06    deziriers mausia · del uostre cors gensor

07    quel mon estei · quel uostre laus direm

08    sofranh lezers · quar es tan ricx uostre pr-

09    etz etan ual · sobrels meillors es eschau-

10    satz eders ·

11    Daiso sai grat als autres trobadors · qu-

12    ensas chansos pliu cascus (et) afia · que

13    sa dona es lagensor que sia · si tot ses fa-

14    ls lurs digz lau emercei · quentre lurs

15    gaps passa segurs mos uers · cuns no(n)

16    conois ni no so ten amal · catressi cre

17    cascus sia plazers ·

18    Dona nos trei uos (et) ieu (et) amors · sa-

19    bem tug sol ses autra guirentia · cals

20    fo lo couine(n)s nos tanh plus uos end-

21    ia · mas uostres sui eper uostres mau-

22    trei · si es mos cors enuos ionhs (et) aders ·

23    de finamor ede dezirs corals · quenau-

24    tra part non er ferms mos uolers ·

25    Dona ualens abauinens lauzors · ren

26    demo(n) cor non ai mas labaillia · de uos

27    lo tenh don tot lomon tenria · sel era

28    mieus equar souen nous uei · lai on

29    uos es contrastal mieu temers · quins

30    enmon cor uos mi faisonet tal · com

31    cera lai als plus plazens uezers ·

32    Donals plazers grazisc elas honors · egr-

33    azira tostems saitan uiuia · si tan su-

34    fretz quen bon respeg estia · pueis cauos

35    platz ben sai que far ho dei · mas sieu

36    enmuer q(ue)m ual mos bos espers · sinbr-

37    eu demi plus coralmen nous qual · dez-

38    esperar men fara nocalers ·

39    Plus fora ricx denuils autramadors ·

67a

01    si ieu agues lo ioi quieu plus uolria · deproeza

02    ia par non trobaria · ni nuilla ren non fora

03    contra me · del grant auer cauria del saber ·

04    de paradis fora mieu lo portal · emais donor

05    noi poiria caber · Arnaut demarueill .            ArnMar 30.4 (E 125)

06    Aisi com cel quezanc non ac consire ·

07    ni uolontat ni cor ni pensamen · de

08    nuilla re pueis uos ui mas deuos · ai ieu

09    estat dona tan consiros · com pogues tan

10    deplazer far edire · que unauetz entrastot

11    mon uiuen · uos fos daquo quieu plus de-

12    zir seruire ·

13    Edonx dona gensor quel mon se mire ·

14    pos aisi soi uostre sers letiamen · per chau-

15    zimen ho per honor deuos · uoillatz sius

16    platz quels uostres bels respos · tenhal

17    mieu cor plazen ental albire · queill uolo(n)-

18    tatz cai deluostre cors gen · no lestenhan

19    li angoisos martire ·

20    Vas calque part quieu an nim uol n-

21    im uire · bona dona tan uos am finam-

22    en · mo(n) coratge non puesc partir d(e)uos ·

23    ans endurmen me uir maintas sazos ·

24    que ioc eri abuos ensoi iauzire · pueis

25    quan reisit uei econosc esen · que res no(n)

26    es torn enplor emaire ·

27    Pero plazens edous eses martire · me

28    semblal mal per loben quieu naten ·

29    esius plagues quieu agues ren deuos ·

30    ans com saubes per me que res enfos ·

31    sapchatz dona q(ue)m laisariausire · ia die-

32    us nom do pueis uiure loniamen · can

33    dirai re don uostre cors saire ·

34    Mais uueill estar tostems com francx

35    sufrire · quan plus non puesc auer de

36    iauzimen · caial solatz elacuillir deuos ·

37    canes preian sai elai arescos · que ges

38    non puesc mon coratge deuire · qual

39    mieu albir qui endos luex senten · acas-

67b

01    cun es enguanaire traire ·

02    De las donas non seschai ges adire · ca-

03    mas hia ques camion souen · que dan

04    hia tals es ses mal consire ·

05    Sel iorn dona mausietz mantene(n) · que

06    iam trobetz uesuos mas enuer dire ·

07    Lagrans beutatz Arnaut demarueill .            ArnMar 30.16 (E 126)

08    el fis ensenhamens · eluerai pretz

09    elabona lauzors · els cortes digz ab las

10    frescas colors · que son enuos bona do-

11    na ualens · me donon genh dechantar

12    esiensa · mas grans paors mo tol egra(n)s

13    temensa · quieu no(n) aus dir dona quieu

14    chant deuos · ere non sai si mer ho da(n)s

15    ho pros ·

16    Quieu uos am tan dona celadamens ·

17    que res nou sap mas quant ieu (et) am-

18    ors · ni uos eisa tangrans sobre temors ·

19    mo tol ades quieu non aus far par-

20    uen · tal paor ai quira emaluolensa ·

21    maiatz dona quar uos port benuole(n)sa ·

22    epos nous aus ren dire arescos · dirai

23    uos ho siuals enmas chansos ·

24    Ia non cerai uencutz ni recrezens ·

25    deuos amar siam sens ho folors · quar

26    sieu folei per uos mais mes donors ·

27    que sabautra maondaua mos sens ·

28    esi ricors mi tol uostra ualensa · per

29    merceus prec cumelitatz uos uensa ·

30    siuals daitan dona genser canc fos · q(ue)

31    mos seruirs uos plassa eus sia bos ·

32    Aisius autrei pros dona conoisens ·

33    mon cor eia nom uirarai aillors · euos

34    faitz me quan uos plaira secors · quieu

35    uos cerai detotz los mals guirens · sol

36    queus plassa que maiatz mantene(n)sa ·

37    enom siatz de semblans erguillos · uas

38    mi queus soi humils (et) amoros ·

39    Dona genser canc fos denuillas ge(n)s ·

68a

01    ela meiller de totas las meillors · per uos m-

02    orrai som ditz ades paors · si nous enpren

03    merces ho chauzimens · bona dona aiatz

04    en souinensa · ho cor eia nomen fasatz

05    paruensa · tro conoscatz que ben sia razos ·

06    q(ue)m neschaia calque paux guizardos ·

07    Mon bel esgar saber econoisensa · etotz

08    bos aips uos faun auer ualensa · perqui

09    eu retrac uostre pretz cabalos · al meils

10    quieu sai enmas bonas chansos ·

11    Tot quant ieu Arnaut demarueill .            ArnMar 30.24 (E 127)

12    fauc ni dic q(ue)m sionrat · mi mostra-

13    mors que mes alcor assiza · elai on uei pl(us)

14    ferma uolontat · depretz conquerre ede

15    ioi mantener · esforsim mais de far ede

16    dir plazers · quar mezura es esabers (et)

17    honors · com puesca esser plus plazens

18    als meillors ·

19    Molt fora greu mas quar ue tant en-

20    grat · lo mals damor franh per si eus e

21    briza · eill gaug que son abla dolor mes

22    clat · fan lapena elafan leu parer · quieu

23    fora mortz mas us iauzens espers · ma

24    enrequit egen conortat esors · esim trac

25    mal ieu naten gen secors ·

26    Caisi ma tot amors uout euirat · dautres

27    afars etornat asaguiza · tug sill quieu uei

28    mi semblon fol efat · cablor non puesc

29    solatz damor auer · per uos dona don no

30    part mon uoler · esieu ial cor uir per

31    amar aillors · nom uailla dieus ni mer-

32    ces ni amors ·

33    Molt estai gen franqueza ab gran beu-

34    tat · donx si com es lagenser cant fos ui-

35    za · dona sius platz aiatz humelitat · de

36    mi que soi totz eluostre poder · uailla m-

37    abuos merces equar tener · quen breu ce-

38    ran mei ris tornatz enplors · sil mieu fin

39    cor nouens uostras ualors ·

68b

01    Amors nom par com puesca far meitat ·

02    quar segon dreit plus es pel lonc deuiza ·

03    daqui enan deu auer cuiant · per so nous

04    cal bona dona temer · que ia uesuos tan fa-

05    illa mon saber · quels uostres mans no te-

06    nha per senhors · neus amarai sius platz

07    mos nozedors · Arnaut demarueill .            ArnMar 30.20 (E 128)

08    Sabers ecortezia · ebela paria · efina be-

09    utatz · ab pretz esmeratz · auos faun

10    guirentia · pros dona eualens · detotz laus a-

11    uinens · perque nos part un dia · deuos m-

12    os pensamens ·

13    Dompnal genser que sia · per uos mi castia ·

14    sen euolontatz · enom laison empatz · camon

15    sen si podia · mi delunharia · dautz entende-

16    mens · edautrapart iouens · dis conrada fo-

17    lia · ual enluex mais que sens ·

18    Cnaisos pliu esfia · quen mais nos cambia ·

19    de uos mon pensatz · esoi maseguratz · mais

20    uueill camors mausia · que grans gaillar-

21    dia · qui ser recrezens · cades mos talens ·

22    plus segurs totauia · emeiller emai leus ·

23    Per nom de drudaria · dautra nom pla-

24    zeria · plazers ni solatz · tan soi enamor-

25    atz · que nous dezamaria · si ia nom ualia ·

26    lo uostre gai cors gens · quar el es cors ri-

27    zens · bem ual bela fadia · mains dos deza-

28    uinens ·

29    Tostems uos amaria · si tostems uiuia ·

30    dona so sapchatz · edonx humelitatz · ni

31    merces nom ualria · que no sufriria · lo

32    uostrensenhamens · donals bels digz pla-

33    zens · merceus clam sius plazia · quem ual

34    gues chauzimens · Arnaut demarueill .            ArnMar 30.5 (E 129)

35    Aisi com cel que tem camors lausia ·

36    ere non sap on sesconda nis gan-

37    da · met mi mezeis enguarda (et) en com-

38    anda · deuos cui am ses genh eses cor

39    uaire · lameiller es delmon ela belaire ·

69a

01    epos ricx cors mi fai uesuos atraire · si bem fo-

02    lei non cug faire folia ·

03    Caisi maue dona genser que sia · cuns dezi-

04    riers quins enmon cor sabranda · comseillem

05    ditz quieu nom uir nim ganda · euol que

06    lais denquerre autra paria · per uos encui

07    aun tug bon aip repaire · epos amors no

08    uol q(ue)m uir nim uaire · si mausizetz no(n)

09    cre que beus estia ·

10    Ensenhamens epretz ecortezia · trobon

11    enuos lur obs elur uianda · eno(n) deuetz

12    samor non es truanda · merce lunhar de

13    uostra companha · quieus quieus quier

14    tot iorn merce com fis amaire · esi mer

15    ces nona abuos que faire · ma uida ual

16    trop meins que si moria ·

17    Pero uers es q(ue) per ma leuiaria · uueill

18    poiar mais que dreitz no mo comanda ·

19    quien tenc los pueitz elais labela landa · e

20    cas lo ioi cami non tanheria · camor me

21    ditz quant ieu men uueill estraire · que

22    maintas uetz pueiom debas afaire · econ-

23    quer mais que dreitz noill consentria ·

24    Iuli sezar conquis la senhoria · per son

25    esfors detot lomon aranda · non que el fos

26    senher ni reis dirlanda · ni coms dangieus

27    ni dux denormandia · ans fon hom bas

28    si com ieu aug retraire · mas quar fon pr-

29    os efranx edebonaire · poget sos pretz tan

30    quan poiar podia ·

31    Perquem conort quencar si tan uiuia ·

32    agues deuos so que mos cors demanda ·

33    pos us sols hom ses tor eses miranda ·

34    conquis lomon ses dreg que noi auia ·

35    atressi dei segon lomieu ueiaire · de uos-

36    tramor adreg estrenperaire · com el delmo(n)

37    ses dreg que noi auia ·

38    Franca dona corteza debonaire · nous pes

39    sieus am ses genh eses cor uaire · quar es-

69b

01    ser deu so camor uol que sia ·

02    Arnaut tintinhac .            ArnTin 34.3 (E 130)

03    Molt dezir laura dousana ·

04    quan uei los albres flor-

05    itz · (et) aug dauzels gr-

06    ans epetitz · lur chans

07    per uergiers eper plais ·

08    equi damor ha enueia ·

09    sinaquel tems nolenpleia · no uueill son

10    lonc respeit mi do ·

11    Totamor ten per trafana · quan bos a-

12    micx les deuezitz · si les falsa ni trichai-

13    ritz · mentre quel es fins euerais · sal pr-

14    im comensat uaireia · alautre torn si sor

15    deia · pueis pren lauol elaisal bo ·

16    Non dic mal damor sertana · mas mem-

17    brar uueill las amairitz · quel cortes no

18    siescarnitz · ni lamor no torn enbiais · que

19    pos luns lautre guerreia · tot loplus sa-

20    uis foleia · pos lamors nouai de razo ·

21    Unamors es soteirana · don nos cela dr-

22    utz ni maritz · ricx maluatz · de pretz a

23    postatz · cuns nona ioi ni conort · mas

24    qui lautrui afar guabeia · la nueit q(ue)l

25    frons li torneia · ablo ui enlautrui mai-

26    zo ·

27    Mas demensonias apana · no sai qual

28    ses plus aueuzitz · de lauzengers lengua-

29    forbitz · ho cels que crezon digz sauais

30    plus calueg dela corteia · no sai sobre

31    cal sestena · lo mager fais demeins pro ·

32    Us iois mi refresca emsana · mais nom

33    fo datz ni non soi fitz · pero cui que sia

34    cobitz · ieu nestauc alegres egais · esoi cel

35    qui enua dompneia · enon baiza ni ma-

36    neia · emaintas gens sin faun lur pro ·

37    Saquest iois fluris egrana · iamais no(n)

38    dei esser marritz · quar sobretotz mes a-

39    belitz · enon tanh sia brus ni bais · que

70a

01    dins locor mi blanqueia · tan quieu encr-

02    ei que senhoreia · sobre totz los autres q(ue)

03    so ·

04    Sel detintinhac si merceia · ues sidons

05    acui sautreia · cauia (et) entenda sa razo ·

06    Bel mes quan lerba reuerdis · Ar(naut) ti(n)tinhac .            RmVid 411.2 (E 131)

07    els uergiers son uestitz de flors · ela

08    fontaina sesclarzis · els rams son uerme-

09    ils decolors · adonx mes pres nouels tala(n)s ·

10    queu siamoros eprezans · lestiu eliuer au-

11    tressi ·

12    Tan soi ues ma dona fis amis · que fina

13    latrobei senhor · mas ami faill sim brun-

14    ezis · perquieu men uau mudan aillors ·

15    esoi partitz dels enians · per unautram-

16    or cui soi amans · percui totz mos cors

17    chanteri ·

18    Aquestamor malegrezis · em dona ioi

19    emtol dolors · em reuiu em reiouenis ·

20    em recomta maintas ualors · sesta mes

21    conortz (et) enans · em restaura perdas eda(n)s ·

22    quan ieu lauei (et) ella mi ·

23    Enans fui sieus quieu anc lauis · eill

24    portei enmon cor honors · quel ioi men

25    tol pura paors · eremanc enaital doptans ·

26    quar noill puesc esser gen parlans · daco

27    quieu pes nil cor me di ·

28    Alcomiat pensei sen pentis · quar mos

29    digz nona faitz gensors · mas quar non

30    puesc men penedis · eprenc lo pas elais

31    lo cors · euau com fola res pensan · las ui-

32    as els cams trauersan · de sai enlai tot en-

33    aisi ·

34    Quem ual pos ella nom grazis · digz ho

35    faitz ho cens ho folors · ho calque re no

36    me seruis · perquieu no fos entals errors ·

37    lonc tems nai estat fadians · eserai silas

38    uol truans · quenla soa merce men fi ·

39    elplazer midons me sui mis · per so q(ua)r

70b

01    enlieis es mamors · epos ella ma tot conquis ·

02    bem degra far semblans meillors · quel be(n)

03    delieis es ricx egrans · hon non sia mera-

04    uillans · sieu soi totz sieus lai (et) aisi ·

05    Lo ioi comens Arnaut tintinhac .            ArnTin 34.2 (E 132)

06    enun bel mes · enla meillor sazo de

07    lan · quan li auzel menon lur chan · ab lo

08    dous termini destiu · caportuna dousa sabor ·

09    perque salegron chantador · (et) ieu las torn-

10    enrecaliu ·

11    Enpetit dora ue grans bes · si es qui len-

12    queira nil deman · edepauc ioi uen hom

13    agran · quieu ai ric cor (et) esforsiu · plen

14    dun bel respeg q(ue)m secor · (et) aurai lenquera

15    maior · samidons platz q(ue)m do empliu ·

16    Sanc amor tornet endeises · pels fals a-

17    madors pren lo dan · elfols cuia far prim

18    lenguan · elenian uol lo sobrel badiu ·

19    elamistatz tornen error · eldan uai sen la

20    colpa plor · edizon tug com nosi fiu ·

21    Quiradamor porta merces · cabergueill

22    uai contralasan · epueis ill uens hume-

23    lian · lira elmal elpes aisiu · don lo plaitz

24    porta gran ualor · que renouela ladolor

25    quen ioi me confort em reuiu ·

26    Qui sap damor quan bona es · alcun er-

27    gueill alcun reblan · el bel comensamen

28    quen fan · acel que sap esser amiu · leu

29    pot enansar sa ualor · esill que son mal

30    dizedor · no foron anc del mieils aisiu ·

31    Samor fai ues amic que pes · ges nom

32    desconort peraitan · quel ira sos iois do-

33    blan · si nol conois efoloriu · que dona

34    cama peramor · no camial mieils per sor

35    deior · esill sirais hom sumeliu ·

36    Petit son damoros cortes · que sapchon

37    gaire almieu semblan · enquerre damor

38    so ni quan · mas pos ioi es elmager briu ·

39    aqui pareison li meillor · que sabon te-

71a

01    ner finamor · el fols eis deson senhoriu ·

02    Ues tal amor me uiral fres · canc no sazau

03    tet de truan · ni negus nosen an guaban ·

04    ni sos amicx nolan castiu · canc no fes bl-

05    asme ni folor · ans porta debeutat la flor ·

06    ede ric pretz nomenatiu ·

07    Ben es lo uers el chantador · euolgra bon

08    entendedor · perdieu bel clercx tu lomescriu ·

09    etrametrai lo alagensor · canc iagues de

10    sotz cobertor · perquieu enchan euan e piu

11    De tintinhac ac laualor · qui fes lo uers

12    nomenatiu · Arnaut plages .            ArnCat 27.4a (E 133)

13    Ben es razos quieu retraia · una

14    chansoneta gaia · esol cama do

15    na plaia · decui soi hom eser-

16    uire · gen mi cera pres · quar

17    apres ai que re si bon no(n) es ·

18    noill platz ni lagensa ·

19    Epos totz bons pretz lagensa · amor prec dai-

20    tan lam uensa · quieu laus dire ses temensa ·

21    moncor equill nom naire · que quan deleis

22    pes · tem queill pes · sieu lo sieu gen cors cor-

23    tes · prec que merce maia ·

24    Ia nuill tems merce nomaia · sieu anc fis

25    ren queill desplaia · mas platz li que me de-

26    chaia · esis uol bem pot ausire · que sobrei-

27    ra mes (et) am mes · enluec queisir non pu-

28    esc ges · meins de sa ualensa ·

29    Ben sai que sagrans ualensa · esa bela cap-

30    tenensa · esamoroza paruensa · ma(n) conquis

31    abson gen rire · (et) anc nuils hom pres ni

32    repres · no cug peitz demi traises · eplatz mi

33    quel traia ·

34    Ia per negun mal quien traia · non er

35    quieu enan non traia · safina ualor ue-

36    raia · (et) agram trag demartire · sol quem

37    mentagues · em tengues · per sieu quar

38    ill ma conques · enom fai guirensa ·

39    Bela elienors guirensa · trobabuos pretz

71b

01    ses faillensa · eualor econoisensa · uolc

02    dieus enuos gent assire · tan donor hi

03    mes · quenun mes · non poiria dir los bes ·

04    per saber quieu aia ·

05    Proensa bel mes · quar ha mes · sauoia

06    enuos totz bes · abpros dona gaia ·

07    Ben uolgra midons Arnaut plages .            ArnPla 32.1 (E 134)

08    saubes · mon cor aisi com el sai · eq-

09    uill plagues quieu fos lai · on es sos ga-

10    is cors cortes · esi dic sobransaria · diguas

11    ecuidas que sia · non ieu que nom sen

12    tan ricx · suefre enotamendicx · que de-

13    benleu sauenria ·

14    Auenir deu hom plages · nopot lo per-

15    deu si fai · com · ieu to ensenharai · di-

16    guas com · salieis plagues · plazer aleis

17    com plairia · leuet samors ho uolia ·

18    amor iest len donx amicx · ieu no(n) ans

19    nestau enicx · per sot dic quelat galia ·

20    Suefre euenra ten bes · ecom quels mals

21    ades nai · mals non ho diguas iamai · e

22    perque · quar noi es · non es mals caisi

23    mausia languen ges · noquer un dia ·

24    er tos bes si noten gicx · absol que no

25    la camges · emorrai · oc sis uolia ·

26    Sis uol oc ualram merces · ab lieis · perdieu

27    non ho sai · eperque · quar noseschai · que

28    trop tiest enric luec mes · ric percros ben

29    ho sai · edonx nofezist folia · laisa ten no

30    men casticx · caiso non tes mas destricx ·

31    que ia nomen laisaria ·

32    Noten laisarias · ges non ho dones aisi ho

33    fai · com ieu to ensenharai · sias adreitz

34    ecortes · francx edebela paria · efai so que

35    ben testia · quan poiras enoten tricx · cai-

36    si deu renhar amicx · egen si genser podia ·

37    Nafelipa sieu auia · tals rictatz on ieu fos

38    ricx · atresius ceriamicx · deben dir si com

39    solia ·

72a

01    Chanso encastela ten uia · alrei cadobals des-

02    tricx · com pren ablos auols ricx · quant

03    es enlor companhia · Arnaut catalan .            ElBarj 132.12 (E 135)

04    Si labelam tengues per sieu ·

05    ia bes nom faillira · dirai loi

06    donx no ieu · efeira merce per

07    dieu · sim des gaug ses ira ·

08    mas alieis es uil elieu · quar

09    mos cor sospira ·

10    Nas ges tan noill cal demi · q(ue)m don ale-

11    gransa · ans sai que per so mausi · q(ua)r

12    lam ses doptansa · esaisim luenha de si ·

13    enona membransa · ben puesc dir que

14    mala ui · sa gaia semblansa ·

15    Bella res cueinde gaia · plazen debonai-

16    re · per merceus prec queus plaia · quieu

17    uos am sescor uaire · no uoillatz quieu de-

18    chaia · nim fasatz tan mal traire · que per

19    nuill mal quieu traia · deuos nom puesc

20    estraire ·

21    Et ho farai · tan quan uiurai · caisi ses-

22    chai · esi coue · mas enesmai · soi quar

23    non sai · sius auzarai clamar merce · a

24    com cerai · ricx quan ueirai · uostre ge(n)

25    cors cam mais que re · mas pero sai · soi

26    ecerai · uostre sius platz membreus d(e)me ·

27    La ualen raina mante · elienors pretz

28    el reue · queill genser (et) ab mais de be ·

29    es delmon emieils se capte · (et) es malcre-

30    zens qui non cre · quill no sia lagenser

31    com ue ·

32    Car tangen mi saubes traire · del mal

33    poder eretraire · uasuos perquieu dei re-

34    traire · uostre pretz (et) enan traire ·

35    Amor ricx fora Arnaut catalan .            ArnCat 27.3 (E 136)

36    sius uis · sous pleuis · labela cui soi

37    aclis · eplus ricx sieu fos deuis · quel sieu

38    gen cors blanc elis · saubes com ieu li

39    soi fis · ho aitan me consentis · siuals q(ue)

72b

01    mos precx auzis · eque peitz nomacuillis ·

02    Quan remir son gen clar uis · mes auis ·

03    quieu aia lo ioi cai tan quis · ben uolgra ta(n)

04    labelis · mon estar quelam sufris · quieu ia

05    delieis nom partis · ecap son grat la seruis ·

06    quar sei bel hueill maun conquis · elsieu

07    parlar eldous ris ·

08    Nona dona entot sest renh · tan gen renh ·

09    ni genser deleis nos senh · quill nos met

10    color nis penh · ans ha beutat sestot genh ·

11    perquieu sa ualor mantenh · edautra no

12    uueill captenh · pos amor tan aut mepenh ·

13    Vas calque part quieu an ni uenh · ieu

14    mi tenh · per sieu absol quelam denh · qu-

15    is uol men tenha desdenh · que quant ieu

16    denan li uenh · de sa gran beutat mi senh ·

17    perquieu sos sers esdeuenh · amor quenai-

18    sim destrenh · per dreit mi deu far man-

19    tenh ·

20    Pan renha adreitamen · com noi men ·

21    lauzan son bon pretz ualen · cab los fatz

22    quaun pauc de sen · sap estar nesiamen ·

23    eill pros trobon la ualen · edonrat captene-

24    men · eneis pagua la gen · que cascuns

25    com ual sen pren ·

26    Perquieu enprec son bel cors gen · si les

27    gen · q(ue)m fassa amorozamen · dun dous es-

28    gart entresen · cautra nom pot far preze(n) ·

29    donplus aial cor iauzen · quieu am mais

30    un bel paruen · couinen · que dautrauer

31    tot mon talen ·

32    Proensals aun tan plezen · donas etan

33    conoisen · quill uiuon donor ede sen · ses

34    par edepretz ualen · Arnaut catalan .            BerPal 47.9 (E 137)

35    Sieu anc per folentendensa · fui con-

36    tral uoler del sen · amor ara men

37    repen · cauertitz me soi daitan · que mais

38    mi ual benestansa · que persegrel dan ·

39    emais qui uol trairenan · son sen quel

73a

01    nessi talan · queza proat de faillensa ·

02    Cpos uei que non lagensa · quieu na<...>

03    re mai lafan · ia nom planhon delen<...>

04    sieu per negun faillimen · trac dautr<...>

05    tort penedensa · eforal pro egen · qu<...>

06    seruis amon uiuen · oquill plagues d<...>

07    nen · ho que men fezes paruensa ·

08    Ben pauc ha de retenensa · qui son s<...>

09    zi despen · ses grat eses iauzimen · pe<...>

10    itz fai per semblan · emaior descono<...>

11    sa · sel que uai trichan · selui quel <...>

12    equel blan · enona uergonha gran · <...>

13    daiso nona temensa ·

14    Amor uostra mantenensa · partes ag<...>

15    denfan · quieu quar fauc uostre co<...>

16    nai lafan el marrimen · entrac mido<...>

17    aguirensa · quar no lim defen · mas <...>

18    pauc fai dardimen · que contra<...>

19    encut senpren · acui degra far guir<...>

20    Chanso uai ten ses bistensa · amo(n) p<...>

21    lier on senten · gaug etrobai guari<...>

22    pueis di mal comte prezan · cui es tol<...>

23    (et) argensa · sieu endis mal enchantan · de

24    lui ni menti blasman · endirai uertat

25    lauzan · abquem luenh sa maluolensa ·

26    Dreitz fora qui ben Arnaut catalan .            ArnCat 27.2 (E 138)

27    chantes · cautrui chan non descha(n)-

28    tes · mas lo mieu no tem deschan · som

29    noi met dels motz del chan · enuils hom

30    be no deschanta · sin la rima encom cha(n)

31    ta · non es faitz lo deschans · perques ben

32    segurs mos chans ·

33    Esol midons quieu tant am · (et) amarai

34    nom dezam · pauc tem autra dezamor · qui-

35    eu lam tan per finamor · que quan nom

36    dezamaria · ieu abtot si lamaria · mais

37    lamariamatz · sent aitans que dezamatz ·

38    Esieu sui amatz aman · ricx soi quieu pu-

39    esc dir aman · quill sap los crois dezamar ·

73b

01    <...>erce

02    <...> alm-

03    <...>s ans

04    <...>

05    <...>x mal-

06    <...>azens ·

07    <...> pr-

08    <...>aia ·

09    <...>rai

10    <...>            AimPeg 10.17 (E 139)

11    <...> hom

12    <...>uam

13    <...>g

14    <...>onoi

15    <...> di

16    <...>l ui-

17    <...> es

18    <...> eins

19    <...>cai

20    <...>-

21    <...>

22    <...> e<.> tro

23    <...>om creire di-

24    zen mals ·

25    Si disses alcomensamen · los mals ans

26    quel ben dig fos sors · dissera plus cuber-

27    tamen · esembla uer apluzors · mas pero

28    ben aue souen · caiso com cre blasmar

29    defen · donx non es dome ques aitals · lo

30    ben digz bos nil mal digz mals ·

31    Cuns quen dis be premeiramen · que de

32    bas aut poget amors · endis apres mal

33    sotilmen · per far semblar sos mals peiors ·

34    eper plus enguanar lagen · ab uerbis

35    dauratz de sen · (et) ab parauletas uenals ·

36    uol far creire deben ques mals ·

37    Non es bes qui fai dauinen · segon lo

38    mon so ques ualors · equis garda de fail-

39    limen · onplus pot ecreis sas lauzors ·

74a

01    si es <...>

02    tra<...>

03    senh<...>

04    Qu<...>

05    ardi<...>

06    euol<...>

07    eisa<...>

08    pils<...>

09    ma<...>

10    Pe<...>

11    del <...>

12    len<...>

13    mal<...>

14    Ca<...>

15    des<...>

16    cal<...>

17    D<...>            AimPeg 10.20 (E 140)

18    <...>

19    n<...>

20    sa<...>

21    <...>

22    a<...>

23    iorn mon ma<...>

24    alprim doucezir · so q(ue) ma fag pueis alcor

25    amarzir ·

26    Si de merce acauzir fos razos · digna

27    fora dema des ben uolensa · camor uens

28    lieis echauziment amdos · (et) uns nona

29    de poder que lieis uensa · per som cuia

30    detot entot ausire · quar sap eue que

31    merces nes adire · pero nom uol ges so-

32    lament ausir · abans mi fai aman peitz

33    de morir ·

34    Peitz ha demort cel que uiu consiros ·

35    enona ioi mas dolor etemensa · pueis

36    ue la re quel pogra far ioios · on no tro-

37    ba secors ni mantenensa · edonx ieu las

38    qui soi dest mal sufrire · demil dolors

39    fos dun ioi iauzire · eia no fos mas

74b

01    <...> mi escarnir · sim degra far ab bel

02    <...>blan languir ·

03    <...>s nona tort quieu am lieis arescos ·

04    <...> enmon cor enoill naus far parue(n)-

05    <...> daitan eis fauc aguiza derguillos ·

06    <...> ar sol delieis aus auer souinensa · m-

07    <...>ieu non puesc azamor contradire ·

08    <...>queill platz am eso ques uol aire ·

09    <...>o com fols me uueill enfoletir · car

10    <...>caus so quieu no uueill conseguir ·

11    <...>el sieu quar pretz es meiller dels

12    <...>pueis labeutatz es engual la ualen-

13    <...>conplus remir ni uei dautras fai-

14    <...> ades mes uis que sabeutatz age(n)sa ·

15    <...> quieu no(n) aus preian mon cor de-

16    <...>e · siuals denan li fremisc eill sospi-

17    <...>quar sa beutatz fai maboca mud-

18    <...>mas sospiran lacug far auertir ·

19    <...>els hueils non uei liei mas delcor

20    <...>emire · perquen sems plor mescla-

21    <...> esospire · esis laises amerce conu-

22    <...>r · dreitz foruei mais q(ue)m fezes uas

23    si uenir ·

24    Reis darago tant agratz que dire · als

25    ben dizens cuns no sap onse uire · calun

26    bon fag faitz lautre conseguir · percom

27    tem dir lo be per mieils gequir ·

28    Era par Aimeric depeguilla .            AimPeg 10.10 (E 141)

29    be que ualors si desfai · epodetz

30    ho conoiser esaber · quar cel que plus

31    uolia mantener · solatz dompnei largue-

32    ze cor uerai · largueze sen econoisense

33    paria · humelitat ergueill ses uilania ·

34    els bos mestiers totz ses meins eses mai ·

35    es mortz guilem malespinal marques ·

36    que fo mirails emaistre dels bes ·

37    Debos mestiers elmon par non li sai ·

38    canc nofo tan larcx segon mon parer ·

39    alixandres de maniar ni dauer · quel

75a

01    no dis no quill ques ni trobet plai · ni ge<...>

02    lem darmar plus no ualia · ni no saup ta(n) <...>

03    de cortezia · nis mes tristans damor entan<...>

04    assai · huei mais no(n) er castiatz ni repres · <...>

05    guns si faill pos lo miraill noi es ·

06    On son era sei dig plazen egai · esei fa<...>

07    plus poderos depoder · quels autres faitz fa<...>

08    desualer · oi dieus com son escurzit li c<...>

09    rai · calumnauo(n) toscana elombardia · pe<...>

10    cascus anaua euenia · ab lo sieu nom <...>

11    dopte eses esmai · caisi saup pretz guiz<...>

12    tan fon cortes · com lestela guizet los<...>

13    totz tres ·

14    Percui uenran soudadier de luenh <...>

15    nill ric iotglar quel uenion uezer · q<...>

16    sabia onrar equar tener · plus que p<...>

17    de sai mar ni delai · emainta gen ses <...>

18    eses iotglaria · per lo sieu do on neg<...>

19    faillia · que maint caual ferran ebr<...>

20    bai · donaua plus souen (et) autrarnes <...>

21    nuill baro quieu anc uis ni saubes <...>

22    Bel senher cars ualen ieu que fara<...>

23    com puesc sai ses uos uiu remaner · quem

24    saubes tant far edir mon plazer · cautre

25    plazers contral uostrem desplai · que tals

26    per uos monraue macuilla · que mer estr-

27    anhs com si uist nomauia · ni ia nuill te-

28    ms cambi non trobarai · ni esmenda del

29    dan cai enuos pres · ni ieu non cre com far

30    lamen pogues ·

31    Lo senher ques us enpersonas tres · uos

32    uaillaisi com obs ni cochaus es · Aimeric            AimPeg 10.22 (E 142)

33    Detot entot es ar demi de peguilla .

34    partitz · aquel eis iois que mera re-

35    mazutz · sabes perque soi aisi esperdutz · per

36    la bona comtessa beatritz · per lagensor

37    eper laplus ualen · ques mortuei dieus q(ua)n

38    estranh partimen · tan fer tan dur don ai

39    tal dol enme · quan pauc lo cor nom part

75b

01    <...>

02    <...>z · q(ue)

03    <...>enio(m)

04    <...>n sa-

05    <...>cun

06    <...> en

07    <...>on

08    <...>rnes

09    <...>

10    <...>tz ·

11    <...>rla-

12    <...>zens

13    <...>nri-

14    <...>me(n)

15    <...>tra

16    <...>

17    <...>uitz ·

18    <...>utz ·

19    <...> · ni

20    <...>gu

21    <...>n

22    <...>

23    Dona iouens es abuos cebeillitz · egaugz

24    entiers sosterratz eperdutz · ias tenia sol per

25    uostras salutz · totz hom ses plus per ricx

26    eper gueritz · dol pot auer qui ui uostre

27    cors gen · equi nous ui dol mas non tan

28    cozen · autra uista noi poc metre pueis

29    be · tant ac locor quius ui deuezer ple ·

30    Na beatris dieus ques ples de merce ·

31    uos acompanh absa maire (et) abse ·

32    Ara parra Aimeric depeguilla .            AimPeg 10.11 (E 143)

33    qual ceraun enueios · dauer lopretz

34    delmon elpretz de dieu · que bels poiraun

35    guazanhar ambedos · sill que ceran adrei-

36    tamen romieu · al sepulcre cobrar las

37    qual dolor · que turc aion forsat nostre

38    senhor · pensem alcor la dezonor mortal ·

39    edelacrotz prendam lo saint senhal · epa-

76a

01    sem <...>

02    zara <...>

03    Do<...>

04    trag<...>

05    lacro<...>

06    pa la<...>

07    alta<...>

08    nor · <...>

09    al · <...>

10    uiu<...>

11    rirs <...>

12    No<...>

13    mor<...>

14    ser<...>

15    sain<...>

16    tita<...>

17    al <...>

18    deu<...>

19    ors<...>

20    ho<...>

21    A<...>

22    esser pr<...>

23    mas quan los ualens els pros · quar sill

24    ceran tostems francamen sieu · qui segran

25    lai ferm bon combatedor · efranc elarc e

26    cortes eleial · eremanraun li menut eill

27    uenal · que dels bons uol dieus cab bos

28    faitz ualens · se saluom lai (et) es bels sal-

29    uamens ·

30    Esanc guilem malespina fon bos · en est

31    setgle ben ho mostra endieu · cab los pr-

32    emiers ses crozatz uolontos · per secorrel

33    saint sepulcre son fieu · don aun li rei

34    colpa elemperador · quar non fan patz (et)

35    acort entre lor · per desliurar lo regisme

36    leial · el lum eluas elacrotz autretal · can

37    retengut li turc tan longuamens · que

38    sol lauzirs es uns greus pensamens ·

39    Marques demonferrat uostransesor · a

76b

01    <..>en lopretz ensurie lonor · euos senher

02    <..>illatz lauer aital · enom de dieu uos

03    <.>etetz lo senhal · epasatz lai que pretz

04    <.>onramens · uos er elmon (et) endieu sal-

05    <..>mens ·

06    <..>t so com fai elsetgle es dreitz niens · si

07    <...>fi non aonda sos sens · Aimeric d(e)peguilla .            AimPeg 10.49 (E 144)

08    Sieu tan be non ames · decor abferm

09    atur · ia nom fora tant dur · sam-

10    <...> mi malmenes · mas quar soi del tot

11    <...>s · meils que dautrui ni mieus · mes

12    <...>s greu quar mausi · efai ho sous afi ·

13    <...> demal senhor · que sei ser aun peior ·

14    <...>b meins de merce · onplus li faun

15    <...>be ·

16    <.>ot ma tornat confes · edeclar enescur ·

17    <..>olpill de segur · quan que masegures ·

18    <...>n genh q(ue)m semblet leus · ladonc quera

19    <..>s grieus · mi fes abquem trai · alprim

20    <...>ieu midons ui · don mei hueill trich-

21    <..>or · aun camiat ris per plor · esi ma-

22    <...>lur enue · lor enblasmon non me ·

23    Car mes delcor tan pres · sai be quem

24    desmezur · mas son cors fresc epur · fora

25    dreg quen blasmes · ques blanx aisi com

26    neus · quieu ges plus que nandrieus ·

27    nonai poder de mi · eblasme nautressi ·

28    sos hueils esa color · esobre tot amor ·

29    equar aisis capte · com se tanh nis coue ·

30    Mas ues mi tot ases · alcor plus fort q(ue)

31    mur · (et) ieu sobre (et) endur · com tritz (et)

32    engres · tan uei que(s) mos gaugz brieus ·

33    pero plus cuns romieus · sai ni lai nom

34    desui · ans tenc lo dreit cami · com sana-

35    ua santor · (et) onplus uas lieis cor · epl(us)

36    men lonh ancse · perquel cor pro nomte ·

37    Alrei que ten empes · ualor onque pei-

38    ur · ten uai enbon agur · chans que cel

39    non renhes · remazutz foral trieus ·

77a

01    depretz mas non uol dieus · qen aragos

02    cambi · quel mezeis lo cauzi · entrels bos

03    per meillor · per so qui fai lauzor · del u-

04    alen rei dece · di cascus beus encre ·

05    Lo pros gaston sal dieus · de biarn queu

06    sos sieus · per tostems sous afi · (et) el mi-

07    eus autressi · aguiza de senhor · quar fai

08    degran maior · son pretz enos recre · quel

09    mieils met sobrel be · Aimeric depeguilla .            AimPeg 10.26 (E 145)

10    Enaquel tems quel reis mori nanfos ·

11    esos bels fils quera plazens ebos ·

12    el reis peire decui fon aragos · en diego qu-

13    era sauis epros · elmarques dest el ualen

14    salados · ladonx cugei que fos mortz pretz

15    edos · siquieu fui pres de laisar mas chan-

16    sos · mas ar los uei restauratz ambedos ·

17    Pretz es estortz quera gatz emalmes ·

18    edon gueritz delmal cauia pres · cun bon

19    metge nos ha sai dieus trames · de ues

20    salern saui eben apres · que conois totz

21    los mals etotz los bes · emetzina cascun

22    segon que ses · (et) anc loguier no(n) dema(n)det

23    ni ques · ans los logua tant es francx e

24    cortes ·

25    Anc hom no ui metge de son iouen ·

26    tan bel tan bo tan larc tan conoisen ·

27    tan coratios tan ferm tan conqueren ·

28    tan ben parlan ni tan ben entenden ·

29    quel ben sap tot etot lomal enten · perq(ue)

30    sap meils metzinar eplus gen · efai de-

31    dieu cap ecomensamen · que lensenha gar-

32    dar de faillimen ·

33    Aquest metge sap de metgiaitan · (et) ha

34    lengenh el sen elsaber gran · quel sap

35    ensems guazanhar metzinan · dieu eset-

36    gle guardas ualor denfan · quel sieu per-

37    den uenc meten edonan · sai conquerir

38    lemperi alaman · huei mais cre be com

39    quei anes duptan · lo fag com di dalix-

77b

01    andre comtan ·

02    Aquest metge saui dequieu uos dic · fo

03    fils delbon emperador anric · (et) ha lo nom

04    del metge frederic · elcor elsen el saber el

05    fag ric · don ceran be metzinat sei amic ·

06    ei trobaran conseill ebon abric · de lonc

07    sermo deuem far breu prezic · que ben

08    cobram lo gra segon lespic ·

09    Ben pot auer lonom de frederic · queill

10    dig son bo eill fag son aut eric ·

11    Albon metge maistre frederic · di met-

12    gia que de maniar nos tric · Aimeric de            AimPeg 10.8 (E 146)

13    Anc mais de ioi ni de chan · peguilla .

14    ni de solatz mantener · non aigui

15    almieu parer · tan bo ni tan ferm talan ·

16    ni anc mais nom plac tant com aram

17    platz · damoroza mantenensa · perquieu

18    la uueill mantener (et) onrar · econtra se-

19    ls defendre razonar · qui fan clamor al-

20    ques per nosabensa ·

21    E qual ques nan claman · damor ha pauc

22    de saber · quar segon razo euer · ieu uen-

23    cerai razonan · sels que sen uaun ran-

24    curan · camors nofai mal ni desconoisen-

25    sa · perque nuils hom sen deia rancur-

26    ar · ni ges amors nopot apoderar · ne-

27    guna re sesgrat dautra ualensa ·

28    Ni finamors sous man · nona ni pot

29    auer · abse forsa ni poder · ni nuill con-

30    seill pauc ni gran · si lueill elcors no-

31    li dan · mas so cals hueils platz nilcor

32    agensa · uol finamors que noi pot co(n)-

33    trastar · per so no deu amor ocaizon-

34    ar tan com los hueils elcor ama par-

35    uensa ·

36    Car li hueill son drogoman · del cor

37    elueill uaun uezer · so calcor platz re-

38    tener equan ben son acordan · eferm tug

39    trei dun semblan · adoncas pren uera-

78a

01    mors ualensa · daiso que lueill faun alcor agr-

02    adar questiers no pot naiser ni come(n)sar ·

03    mas per lo grat dels tres nais ecomensa ·

04    Per lograt apel coman · dels tres eper lur

05    plazer · nais amor quen bon esper · uai sos

06    amicx confortan · perque tug li fin ama(n) ·

07    sapchon camors es fina benuolensa · que

08    nais delcor edels hueils ses duptar · que

09    li hueill la fan flurir elcor egranar · a-

10    mor ques fruitz de la uera semensa ·

11    Perquieu acli merceian · mos hueils el-

12    cor ses tener · ues amor cap ferm uoler ·

13    se uaun trastug percasan · de mas hon-

14    ors trairenan · edemos bes ses genh eses

15    temensa · perquieu los dei grazir emerceiar ·

16    quar ill maun fait detal enamorar · don

17    soi paguatz sesplus enlatendensa ·

18    Chanso uai dir anblacas enproensa ·

19    quel fai ualor ualer · epretz prezar · com

20    lui lauzan · non pot sobre lauzar · tant

21    es ualens efina sa ualensa · Aimeric depe(guill)a .            AimPeg 10.30 (E 147)

22    Ia non cuidei q(ue)m pogues oblidar · lo dan

23    cai pres damix ede senhors · mas lo gra(n)

24    dan oblidom per lo maior · caiso es dans

25    que nospot esmendar · quel meiller coms

26    delmon elmeils apres · lais mo que tug sa-

27    bes ben del marques · dest cals era nol

28    qual lauzar · pos mortz es · mas ieu no

29    cre que negun tems · morison tan debos

30    castiamens ·

31    Quel fo sauis econoisens · esaup far ame-

32    zura tan quera sa ualors · elplus aut gr-

33    at poiat esors · esostener que nos pogues

34    baisar · la saup absen pueis fo larcx ecor-

35    tes humils als bos · (et) als mals dergueill

36    ples · euas donas adreitz entotas res · euer-

37    tadiers ason poder tostems · quel cor el

38    sen els faitz hi mes ensems ·

39    Autre dol ai que mes greus adurar ·

78b

01    del gai comte uerones quera flors · degra(n)

02    beutat edetotz bes colors · quils sieus bos

03    aips uos uolia comtar · nols poiria totz

04    retraire enun mes · ni non es hom que

05    tener sen pogues · sils auzia que delcor

06    non plaises · per so quar mais no fail-

07    liran tostems · aquist dui dol que son

08    uengut ensems ·

09    Senher marques uos faziatz donar ·

10    atals cuidars no fora ia sabors · pueis fa-

11    ziatz als menutz donadors · creiser lur

12    dos quant auzion parlar · del uostre fait

13    com era sobremes · qui fara mais los gr-

14    ans dos nils grans bes · ni decal cort ue(n)-

15    ra tan ricx arneis · com fazia dela uostra

16    tostems · quar negus tan com uos non do-

17    naua emsems ·

18    Senher marques que faraun li iotglar ·

19    acui fezes tans dos tantas honors · mas

20    un conseill non sai als trobadors · laisos

21    morir (et) anol lai sercar · quar sai nouei

22    gaire qui delor pens · quar uos noi es

23    nil ualen coms noi es · pauc nos laiset

24    dieus ues que trop na pres · si laiset ta(n)

25    que durara tostems · planhs esospirs e

26    dolors tot ensems ·

27    Aquel uer dieus que fo (et) er tostems ·

28    los metam dos enparadis emsems ·

29    Qui laue enditz · Aimeric d(e)peguilla .            AimPeg 10.45 (E 148)

30    pos dieus tans hi mes · bes · ennabi-

31    atritz non hia merces · ies · quar tan

32    gen noiritz · sos gais cors cortes · es · que

33    cera faillitz · gaug que non lagues · res ·

34    lo sieus dous esgars · clars · corals dels

35    gensors · flors · rendriel parlars · quars ·

36    gaug tant es dousors · pueis lonratz on-

37    rars pars · ques autz plus conors · sors ·

38    platz el comdeiars · dars · nom ual tan

39    daillors · tan diria · sin crezia · mon cor

79a

01    delieis chan · tan · quenemia · men ceria ·

02    la bela caman · blan · queill ualria · sim per-

03    dia leis cam · ses enian · tan · quien penria ·

04    emamia · destric elmieu dan · gran ·

05    Anc de nuilla gen · no fo hom trobatz · natz ·

06    que tan finamen · ames dezamatz · fatz · soi

07    pos non aten · ioi ni nom nes datz · gratz ·

08    segon faillimen · sai que soi senatz · patz ·

09    enuolgrezacort · fort · tan soi consiros · blos ·

10    esestot deport · elcor ambedos · sos hueils

11    ueus lo conort · mort · maun libel respos ·

12    que damansansa · fes semblansa · quan

13    son gai cors fi · ui · eses lansa · que non

14    lansa · sos hueils ni non ri · ni · uol mon-

15    ransa ni menansa · ans lonha de si · mi ·

16    ses doptansa · namermansa · sos pretz q(ua)r

17    mausi · cli ·

18    Pos ma tot conquis · quenre nom biais ·

19    uais · liei cui soi aclis · ni dals nomapais ·

20    mais · quar sos pretz fis · es dels plus uer-

21    ais · rais · uolgues esufris · quar fora als

22    sauais · fais · cab lo sieu uoler · per · so q(ue)

23    lur pezes · des · me luec elezer · uer · sol

24    quieu lapregues non uolgrauer · er ·

25    dautra q(ue)m colgues · de si ni iazer · ser · ta(n)

26    ni q(ue)m baizes · sieus amaire · ses estraire ·

27    li soi ni leials · tals · nom faire · pauc ni

28    gaire · tan li soi sesals · als · quar cami-

29    aire ni trichaire · noill soi ni uenals · fa-

30    ls trichaire · mes ueiaire · per mo(n) paire ·

31    q(ue)m nes plus corals · mals ·

32    Labelaire · de sotz laire · es als bons (et) als m-

33    als perques maire · del maltraire · lonors

34    el captals · sals · Aimeric depeguilla .            AimPeg 10.42 (E 149)

35    Pos descubrir ni retraire · non aus

36    mon fin pensamen · aliei decui soi

37    amaire · molt feira gran chauzimen · sap

38    sos hueils ho enparlan · me fezes calque

39    semblan · perquieu menardis preian · q(ue)

79b

01    cela saubes mos mals · ia noill quezera

02    ren als ·

03    Ben es fors degran erransa · amicx ca-

04    ma finamen · quant auza sa malana(n)sa ·

05    dir alei enque senten · quar sill conog-

06    ues siuals · midons lafan q(ue)m fai traire ·

07    plus fora leus mos iornals · equar non

08    conois mon dan · ieu mor dezamatz a-

09    man ·

10    Bela dona debonaire · meils caisel com

11    compreuen · soi uostrom senes estrai-

12    re quieu no uueill almieu uiuen · q(ua)r

13    mos cors ses mes denan · endreit lo

14    fer de sa lansa · amors perquieu tan ni

15    quan · nopuesc esser franx ni fals · mer-

16    ceus prec quei sia sals ·

17    Car meils mauetz ses duptansa · quel

18    uieils lansesina gen · que uaun neis ce-

19    ron part fransa · tan li son obedien · a-

20    usir sos guerrers mortals · so non es

21    greu pauc ni gaire · tan uos soi ieu

22    plus leials · quieu mausi per uos ama(n) ·

23    donx ben fauc plus quill no fan ·

24    Albon rei fill debon paire · ques bels

25    ebos eisamen · quar sap ben dir eme-

26    ils faire · ten uai chansos per preze(n) ·

27    enarago quel resplan · sobrautres re-

28    is esenansa · perque sera darenan · si-

29    com sol esser cabals · mos chans (et) ieu

30    autretals ·

31    Senher gaston uostronransa · onra

32    gascuenha daitan · caisi com carn sal-

33    ua sals · las saluas dels peiors mals ·

34    Car fui dedura Aimeric depeguilla .            AimPeg 10.14 (E 150)

35    coindansa · ues uos alcomensame(n) ·

36    tanh quen prenda ueniamen · abmal

37    respos ho ablansa · cans quieus ames

38    mames uos ses enguan · etornei uos

39    bona donen soan · per tal que ma tr

80a

01    ait ses desfizansa ·

02    Sieu fui alacomensansa · fals araus am

03    finamen · esai q(ue)m dires souen · que fraitu-

04    ra dautramansa · me fai uenir uas uos

05    humilmen · equieu uos uau minten ega-

06    lian ni ges nous am enfaitz mas en sem

07    blansa ·

08    Degran forfag gran ueniansa · so dis

09    dreitz per iutiamen · emerces ditz eisamen ·

10    degran tort gran perdonansa · abdui so(n)

11    enmaint luec dun semblan · (et) en maint

12    luec si uaun contrarian · quar dreitz au-

13    si emerces apitansa ·

14    Donx si dreitz euostronransa · gardatz

15    nil mieu faillimen · ia no maures chauzi-

16    men · cals mals dona dreitz malanansa · q(ue)l

17    faillimen quieu fis uasuos tan gran · elon-

18    ramen cauetz sobrami tan · creison mam-

19    or emermon mesperansa ·

20    Pueis conoisetz ses duptansa · quieu faili

21    nessiamen · nous sia lo mals enmen · mas

22    del be aiatz membransa · si pro nom faitz

23    siuals nom fasatz dan · edel ben fait sien

24    uostre talan · quieus atendrai senes de-

25    zesperansa ·

26    Reis darago quil uostre gai semblan ·

27    ue pot ben dir debon pair bon enfan ·

28    quar bon pretz cueill sel qui semena

29    onransa · Aimeric depeguilla .            AimPeg 10.40 (E 151)

30    Per razon natural · segon ma conoise(n)-

31    sa deu dir demaluolensa · ben qui

32    ditz mal damor · equan ditz eisamen · del be

33    mal fai no sen · qui son blasme tem ni

34    sa lauzor blan · quar non tre pro sos

35    laus nil blasmes dan ·

36    Pauc nos dome ni ual · sos digz ama-

37    paruensa pos non ha de faillimen te-

38    mensa nom notz ni ual abmi ni entr-

39    els sauis quenlur mezeis menten · lo

80b

01    dan daquel que men · emaldig fals blas-

02    mes quar mou denguan ·

03    Aquel que ditz aital · quel auia creze(n)sa ·

04    que cel que mal comensa · fenis ben en

05    error · eparlet contra se · donx autressi

06    coue · debon comensamen · mal fenimen ·

07    enlui par uer · cal comensar chanta(n)

08    dis ben damor (et) alafi mal gran ·

09    Car apres ben dis mal · fes gran desco-

10    noisensa ·mou de fals dizedor · eno faill

11    ans aue · quan ditz so queill perte · que

12    leials faill minten · el fals faill uer

13    dizen · autressi fals faill leialtat mena(n) ·

14    com lo leials quan se uai desuian ·

15    Una dona leial · sai ieu ques deplaz-

16    ensa · mas estai aualensa · per meils gar-

17    dar honor · emirabel que te · ecortezon

18    perque · guazanha beniue · ebel luec fr-

19    anchamen · eten guarda euerona man-

20    dan · ebateget lo iorn de saint ioan ·

21    Qui ques crotle ni estei entrenan · m-

22    alespina estai ferms en estan · Aimeric            AimPeg 10.2 (E 152)

23    Ades uol delaondansa · de peguilla .

24    delcor laboca parlar · donx pueis

25    tan parli damar · ben pot creire ses dup-

26    tansa · madonal mieu parlamen · quieu

27    am decor finamen · mas ges enleis nom

28    creiria · per digz si plus non fazia ·

29    Car non sap ama semblansa · dompna

30    mieils amor lauzar · que tanpauc en-

31    uueillobrar · molt mac bela come(n)sa(n)sa ·

32    ues quem pagua denien · sei hueill ma(n)

33    emblat lo sen · abtan bela maestria ·

34    q(ue)m fai plazer ma folia ·

35    Mas anc non ui finamansa · ses alq(ue)s

36    de foleiar · ni ioi damor ses preiar · ni

37    ses maltrag gran onransa · equar alm-

38    eins donramen · sesplus son mei pensa-

39    men · sofre plus leu totauia · lafan do-

81a

01    blar cascun dia ·

02    Et ieu dobli la balansa · cadoble tenc

03    lieis plus quar · totz iorns caifi sai dot-

04    blar · doblamen ma malanansa · mas asatz

05    doblet plus gen · tristans quan bec lo pi-

06    men · quar el guazanhet samia · peraiso

07    quieu pert lamia ·

08    Souen mi dona pezansa · ues quem fai

09    tart alegrar · efora greu azonrar · mas lam-

10    ors elesperansa · mi ten alques iauzen · tot

11    uueill siason talen · queisamen sio seria ·

12    si tot nomo uolia ·

13    Nabiatritz nous sabria · tan lauzar cous

14    couenria · Aimeric depeguilla .            AimPeg 10.24 (E 153)

15    Eisamen com laziman(s) · tiral fer eltr-

16    ai ues se · tiramors mon cor ase · q(ue)s

17    forser eplus tirans · emos fols cors autresi ·

18    quar es forsatz forsa mi · perquieu aforsa

19    deuos · donaus am totas sazos ·

20    Pero maltraitz ni afans · nom dezena(n)sa

21    nimte · deuos seruir mieils de be · quals

22    quen sial pros ol dans · mas fait auetz an-

23    sesi · moncor que per uos mausi · quem

24    solieser fins ebos · mas ara mes fals

25    eginhos ·

26    Quieu soliesser clamans · demos hueils

27    plus dautra re · mas eram clam perma-

28    fe · demo(n) fals cor mil aitans · quar non ai

29    cor sous afi · qual prim quem uis (et) ieu

30    uos ui · semblet demi arescos · (et) ieu rem-

31    as ses cor blos ·

32    Ves uos fis uas mi truans · es mos cors

33    esabetz perque · quar neguna nos cabte ·

34    tan gen ni es tan parlans · ni acueill ta(n)

35    ben ni ri · esabetz quals ni consi · qual

36    partir lauols elpros · nes ses uostre dan

37    ioios ·

38    Tant es cueinde benestans · que lage(n)ser

39    es com ue · elpretz aisi cous coue · es seg

81b

01    on labeutatz grans · percamors cauzi <.> q(ua)r

02    es plus final plus fi · (et) ieu plus fis au-

03    os · eplus leials canc mais fos ·

04    Car soi plus fizels amans · enom <...>a<..>

05    enre · non per mi mas per merce · uos

06    fos pros dona prezans · quem fezes ric

07    de mesqui · sol daitan pueis nom cambi ·

08    sufretz quieus am enperdos · (et) er grans

09    loguizardos ·

10    Totz lomons sacordab mi · ues onqui-

11    eu an enaisi · quel ricx reis ualens nan-

12    fos · es detotas bontatz bos ·

13    De lacomtessa autressi · de sobeiratz

14    sous afi · que sos pretz esas faisos · es lus

15    bels elautre bos · Aimeric depeguilla .            AimPeg 10.7 (E 154)

16    Amor auos meteussam clam d(e)uos ·

17    quar es enmi intrada solamen · e-

18    non intres enmidons eisamen · si que la-

19    fans damdos cominals fos · mas uos lai-

20    satz lieis eretenetz mi · quar me trobatz

21    senes tot enguan fi · edas alieis gaugz

22    (et) ami dolor · los hueils elcor uos ne

23    trac azauctor ·

24    Efai benpauc desfors so sabetz uos ·

25    egran ergueill emal ensenhamen · sel q(ue)

26    selui combat qui nos defen · (et) es pecatz

27    (et) auols ueniazos · mas uos ho faitz tot

28    autressi · com cel quel pres repren elmo-

29    rt ausi · auer uoletz laip delbon sufridor ·

30    quels sieus desserf tan uol seruir aillor ·

31    Mas tot mes bel pros dona quar am

32    uos · (et) amauaus ans queus uis finame(n) ·

33    equan uos ui amiei uos perun sen · (et)

34    atotz iorns creis lamor perun dos · sen mi

35    semblet quan lauistan parti · lauostra-

36    mors dunautra q(ue)m trai · quar tout ma

37    ues mal edonat peior · sap uos amors e

38    merces nom secor ·

39    Car per uos pert lieis <..> nonai uos ·

82a

01    com sel que uai son cairel pertrazen · q(ue) per

02    lun pert lautre tot aisim pren · emero(n) mal

03    uostras belas faisos · uostra beutat blasm-

04    atz que mabeli · epueis blasmatz amor que

05    menati · esieu hi fauc nesies ni folor · non

06    blasmes mi ma uos eisa (et) amor ·

07    Ai com maun mort uostres bels hueils

08    euos · abun esguart q(ue)m feiron dousamen ·

09    ieu cuidaua que fossa leialmen · enon era

10    mas guerre trasios · paux fo lesguartz q(ua)n

11    uos me uis eus ui · mas atotz iorns dona

12    creis enaisi · depauc engran edegran enma-

13    ior · ede sospir enplaint deplaint enplor ·

14    Aieus mi sal uos dona (et) auos sal mi · car

15    ben mes obs (et) auos autressi · ami pertal

16    quenans uostra lauzor · (et) ami quar soi uo-

17    strom eus azor · Aimeric depeguilla .            AimPeg 10.12 (E 155)

18    Atresim pren com fai al ioguador ·

19    cal comensar iogua maistralmen ·

20    apetitz iuecx pueis sescalfa perden · quel

21    fai montar tro ques enlafolia · aisim mis

22    ieu pauc epauc enlauia · quieu cuiaua a-

23    mar abmaestria · si quen pogues partir

24    quan mi uolgues · on soi intratz tan quei-

25    sir non puesc ges ·

26    Autrauetz fui enla preizon damor · don

27    escapei mas auram repren · abun cortes en-

28    genh tan sotilmen · q(ue)m fai plazer mon

29    mal ema dolor · cun latz mi fes metrel

30    col abquem lia · don permon grat mais n-

31    om desliaria · enuils autrom que fos liatz

32    non es · quil deslies que ben nonli plagues ·

33    Anc mais nuill tems no trobei liador ·

34    tan ferm lies abtan pauc liamen · quel li-

35    ams fo dun bais solamen · don no truep

36    sai quim desli ni aillor · enliamatz soi tan

37    que sim uolia · desliamar ges far non ho

38    poiria · camors quel liament ha pres · men

39    liama sai plus fort perun tres ·

82b

01    Alei delfer que uai ses tirador · ues lazima(n)

02    quel tira uai seguen · amor q(ue)m sap tirar

03    ses tiramen · mas tirat ma siuals per lage(n)sor ·

04    quar si dautra meillurar me sabia · tant

05    am lo mieils que bem meilluraria · mas

06    meillur non cre que men pogues · ueus

07    perque ma part las meillors conques ·

08    Na gentil cors format plus gent de flor ·

09    aiatz demi calacom chauzimen · quar mu-

10    er per uos denuei ede talen · epodetz ho pr-

11    oar ama color · quan uos remir que tras-

12    uai es cambia · perque fora grans cortezia ·

13    cumelitat merceian uos prezes · daquest coi-

14    tat sofraitos detotz bes ·

15    Bem platz guilem malespinal marques ·

16    quar conquer pretz epretz ha lui conques ·

17    Nabiatritz daquest ben quenuos es · faitz

18    meillurar las autras ablur bes · Aimeric            AimPeg 10.18 (E 156)

19    Dauinen sap enguanar e depeguilla .

20    trair · qui dauinen sap trair traidor ·

21    esel qui faill dauinen ues amor · sap daui-

22    nen ses faillimen faillir · camon sembla(n)

23    ses faillimen faillis · sel que celui q(ue) uol

24    trair trais · mas ieu non aus autrui trair

25    mas me · ema dona trais ese eme ·

26    Cami mezeis me cuiaua far ausir · aisi

27    com fai laustarda per temor · quan ue

28    uenir ho laigla ho laustor · enterra fer

29    per plus uiatz morir · pero peitz ha dem-

30    ort sel que languis · mas peraquo no uu-

31    eill esser ausis · queill renda mal per mal

32    ni be per be · pos absufrir non puesc tro-

33    bar merce ·

34    Caisi col ser ponha si eis delir · ques ue

35    es franh es combat per uigor · ho ai ieu

36    fag lonc tems per ma folor · perquieu

37    nom uueill ges dezenfoletir · enans onpl(us)

38    folei plus mabelis · donx deq(ue)m clam sieu

39    eis menfoletis · azessien mas ges fols nos

83a

01    recre · defoleiar tro lafoudatz laue ·

02    Trop parlar notz quar mer adesmentir ·

03    dona entorn lamar gran dousor · perque

04    qui saup seruir ason senhor · obs lauria

05    quel saubes desseruir · quar fol me par

06    cel que tostems seruis · ason senhor quan

07    ho desgrazis · enon per so quieu uasuos mi

08    malme · enans ai pres abla boca lo fre ·

09    Tot assaiarai sim poirai iauzir · de lieis

10    abmal dir ni ab dezonor · pos nome(n) iau

11    ab precx ni ab lauzor · quieu endigua

12    souen ni absufrir · casatz troba so mes

13    uis · encausador sel que fug ni gandis ·

14    Nuils hom no(n) es Aimeric depeguilla .            AimPeg 10.38 (E 157)

15    tan fizels uas senhor · quieu non

16    sia plus fizels uas amor · no(n) solamen en

17    chanso ni enrima · mas entotz faitz tenc

18    dreitz sos ricx fieus · amon poder els ena(n)s

19    plus quels mieus · quel sieus enans es m-

20    os mager iornals · aisill soi fis denan los

21    plus leials ·

22    Amo(n) poder li enans sa ualor · (et) amidons

23    son pretz esa honor · qual sieu seruir soi

24    dels pes trol alsima · aisi soi totz dome(n)gei

25    ramen sieus · que ges dona no soi dautr

26    ui ni mieus · epos nous soi dere uoutis

27    ni fals · enguardas hi que nous aus pre-

28    guar dals ·

29    Preiar nous aus nim puesc uirar aillor ·

30    aisi com sel que sespert per paor · que no(n)

31    fer colp nis guandis alescrima · pero si tenc

32    damor los aspres trieus · uostres lancaps

33    etotz lo mescaps mieus · camor mausi mas

34    uos mes tan corals · percaital mortz mes ui-

35    da naturals ·

36    Mesclamen uiu emuer ses ualedor · enon

37    sai re local dans es peior · bem nagra pres

38    sin moris alaprima · sauals dona lotermes

39    fora breus · enon fora tostems lomaltraitz

83b

01    mieus · mas non sai bes perquieu camges

02    mos mals · si tot no ses lopartime(n) engals ·

03    Ohanso com sel que es correns elieus ·

04    ten uas lo rei ques ton senhor emieus ·

05    enarago quen lui es pretz cabals · efons

06    de ioi edebons aips loguals ·

07    Aimeric desarlac .            AimSarl 11.1 (E 158)

08    Aisi mueu mas chansos ·

09    com lalauzeta fai · que

10    poian aut sen uai · ede

11    sus deisen ios · pueis pau-

12    zasen lauia · chantan · per

13    aquel eus semblan · ai

14    fait un sonet gai · cades puge senbria ·

15    daut entro lafenia ·

16    Ben es auenturos · qui abson ioi estai ·

17    per mi mezeis ho sai · que sap ma dona

18    fos · ben petit prezaria · lo dan · cai sufe-

19    rt ni lafan · ades la dezir mai · onplus de

20    mi se tria · sieus soi non es ill mia ·

21    Als autres si fenh pros · quan nes luex

22    ni seschai · pueis quan demi sestrai · lur

23    es debel respos · pertal que meils mausia ·

24    uai ab cascun guaban · ia gelos no(n) cerai ·

25    cabtotz uueill parle ria · cautressi so fa-

26    ria ·

27    Amor no uezes uos · dema donen cal plai ·

28    mames cela noi chai · uostre pretz no(n) es

29    bos · quar uostra senhoria · non blan ·

30    greu er caisi non an · que non am sai ho

31    lai · dautre neis ho uolria · pos me non

32    amaria ·

33    Negus de nos amdos · non an lo sen qu-

34    ieu ai · autramic uueill quessai · mado-

35    na pos razos · ni merces nom ualria ·

36    preian · so dic permal talan · mais am

37    sufrir lesglai · elafan que quieu dia ·

38    cautre lapel samia ·

39    Neus delbon rei prezan · daragon cap(re)tz

84a

01    guai · sobre tot nouolria · agues sa druda-

02    ria ·

03    Amon pellier · mon chan · an guilem trame-

04    trai · que per negun non lais · de far q(ue) ben

05    estia · aimeric d(e)sarlac .            AimSarl 11.2 (E 159)

06    Fis eleials esenes tot enguan · aisi com cel

07    cel qua conquistat amors · aurai empatz

08    sufertas mas dolors · que no manei planh-

09    en ni rancuran · (et) ai amat longuamen de

10    zamatz · uostre gen cors dona cui me soi

11    datz · epos merces ren abuos nom ualria ·

12    partrai men ieu no que non poiria ·

13    Ans atendrai sufren emerceian · tro q(ue)

14    deuos aia calque secors · catot lomeins

15    mer latendres honors · bona dona si bem

16    trac greu afan · quar pro ual mais ricx

17    esperars onratz · cuns aunitz dos decom

18    no fos paguatz · perquieu cerai tant amix

19    ses feunia · tro queus apel senes mentir

20    amia ·

21    Bela dona foudat fas per semblan · q(ua)r

22    enchantan retrac uostras lauzors · ni la

23    beutat don sobratz las gensors · obs mi

24    fora queus anes oblidan · quergueill uos

25    creis eus merma humelitatz · on plus

26    uos uau membran uostras beutatz · ni

27    la ricor ques aut sobre lamia · dir nai

28    doncx mal ieu no que mentir nia ·

29    Miluetz maurai acordat enpensan · con-

30    sius pregues pueis rete men paors · q(ua)r

31    oblidar mi fai uostra ualors · si com hom

32    uai dins le tertre camian · que soblida

33    so donplus es membratz · quieu quant

34    uos uei soi deltot oblidatz · mas per som

35    plai quar faillimens ceria · sieu pel de-

36    man lobel solatz perdia ·

37    Dona ben sai que uostra ualor gran ·

38    maondal cors esofranh men ricors · esi

39    delplus podetz faire secors · uos (et) am

84b

01    ors ensiatz amon dan · esi per so dona

02    mocaizonatz · quar no soi ricx sera tortz

03    epecatz · quar tan no ual neguna man-

04    entia · endreit damor com fis cors ses ba-

05    uzia ·

06    Prom comtessa lo nom desoboiratz · es

07    luenh auzitz per totz (et) enansatz · perqui-

08    eu nom part deuostra senhoria · nio far-

09    ai aitan com uius estia · Aimeric d(e)sarlac .            AimSarl 11.3 (E 160)

10    Quan si cargol ram deuert fueill ·

11    elauzelet uns dui etrei · penson da-

12    mor ede dompnei · encontral rai sen fan

13    guarrueill · comens mon chan ablo te-

14    ms de dousor · equar magrops cab la no-

15    uela flor · uns nouels iois mi dones ia-

16    uzimen ·questat ai sols ses amor long

17    uamen ·

18    Ar forel sobeiran escueill · damor sau-

19    zes clamar mercei · eportera senhal de

20    rei · efora plus gais que no sueill · epr-

21    enc hiuern per bel tems depascor · efr-

22    eida neu per estiu abcalor · eprometre

23    per donar mantenen · elonc esper per

24    atendre breumen ·

25    Tart er quieu per leis mi despueill ·

26    ni la tenha ni lamanei · quar tan tem

27    son ric senhorei · quieu cug dir foudat

28    (et) ergueill · esoi cubertz dema granda tr-

29    istor · etrac lafan delas penas damor · e

30    uauc ues tal franc (et) obedien · que ia

31    per mi no sabra mon talen ·

32    Obs magra parleson mei hueill · que

33    nuill autramic non cre · quar ma(n) mes

34    entan gran esfrei · quill disseson so don

35    mi dueill · aleis cui tenc per done per se-

36    nhor · q(ue)m dones ioi emleuges ma dolor · qu-

37    ieu trac lafan delamador sufren · quezel

38    els mals els bes gietaprezen ·

39    Dona ques enlausor capdueill · sobraq(ue)las

85a

01    quezieu hi uei · merceus clam que laiatz

02    demei · que uas nuillautra nom destueill ·

03    que merces deu abpretz trobar ualor · (et) a-

04    mors deu chauzir son amador · esieu abuos

05    non truep damor guiren · amor epretz

06    uos naura mal talen ·

07    Dona depretz senhoressa damor · fina be-

08    utatz ab natural color · mas enuos es tot

09    aiso abiouen · esser hi deu merces ab chauzi-

10    men ·

11    Chanso uai ten tan com poiras · ecor dr-

12    eg an guiraut don aug uera lauzor ·

13    de pepion emezura esen epretz entier · ab

14    laus detota gen ·

15    Ecar el ha sobrels ualens ualor · deu

16    ben auer un fizel trobador · quena(n)tiscal

17    <...>lfag eldig agradiu

18    <...>

19    <...>es que se(n)            AimBel 9.3 (E 161)

20    <...>ugir · q(ua)n

21    <...>tz epueis

22    <...> repren ·

23    <...>lon son

24    <...>os turme(n) ·

25    <...>ab genh

26    <...>zon issir ·

27    <...>r que ma

28    <...>uramen

29    <...>s · que per

30    <...> ges · canc

31    <...>n mala preizo · que sens

32    ho gens nom pogues tener pro ·

33    Per aital genh mi fes mos sens partir ·

34    del sieu pais que no uis son cors gen ·

35    cais coblidom so com noue souen · mas

36    ges ara nom puesc tant afortir · quem

37    get delcor celei que ma conques · ans cu-

38    it morir si nom secor merces · que mos

39    cors mes miraill de sa faiso · perquel fu-

85b

01    gir nom fai re se mal no ·

02    Que tot quan deu azamor abelir · etot

03    quan tanh aleial pretz plazen · etot q(ua)n

04    plas aioi (et) aiouen · hi uei ades onplus

05    prim la remir · equar no uei ablos hu-

06    eils so q(ue)m pes · muer de dezir questran-

07    ha dolors es · qui fug aiso dequeill sabr

08    ia bo · la consegues mais dautra <.>e canc

09    fo ·

10    Tant mes alcor que quan delei consir ·

11    sels que parlon abme ges nols enten ·

12    mas fauc lur ho abesguar<.> paruen ·

13    (et) ab rire (et) aboc enon dir · <.>pas entrels

14    abfin ioi conques · pensan delei com

15    uezer lapogues · quieu non ai ioi mas

16    tan cant ablei so · ni laus parlar ta(n)t

17    enten mal razo ·

18    Mon dan mi fai sa ualors abelir · emo(n)

19    destric lauzenger maldizen · quieu iur

20    per lieis quieu lam tan finamen · que

21    nuill mon dan noi conosc tan malbir ·

22    ren quill fos mal edonx ill conogues ·

23    per amor dieu lafan enquill ma mes ·

24    emandes me acuberta razo · perquieu

25    estes enbona sospeiso ·

26    Als no(n) puesc far mas lai on puesc

27    auzir · delei parlar men tornarai corre(n) ·

28    que fins amicx pren gran refranheme(n) ·

29    quant au sidons onrar ni enantir · ni

30    pot parlar abcels cui platz sos bes · per-

31    que nuils hom tant enemicx no mes ·

32    si lam mentau que no uueilla son pro ·

33    siuals aitan com dira sa razo ·

34    Chanso uai ten lai encel dous pais ·

35    on la raina tan bon pretz ha conquis ·

36    cab lieis sial mais so cazamor es bo ·

37    per cor aisi loric nom darago · Aimeric            AimBel 9.7 (E 162)

38    Aram destrenh amors · de belenuei .

39    tant amorozamen · quels mals

86a

01    q(ue)m fai nom sen · ans mes lafans dousors ·

02    queill franca humil paruensa · eill fra(n)ca

03    captenensa · de leis perqui ma pres · am-

04    ors ma si conques · cades lai on questei ·

05    lai on laui lauei ·

06    Cquant ieu uenh daillors · lagra(n) beu-

07    tat elsen · truep doblat dotblamen · per-

08    que menpren paors · que merces nolam

09    uensa · mas daiso ai pliuensa · quezanc

10    ergueils nos mes · entan franc luec

11    som pes · pero com q(ue)m guerrei · amor

12    soi tals com dei ·

13    Sa couinens colors · elueill clar erize(n) ·

14    eill dous esguar plazen · elonrada ual-

15    ors · mes tan ensouinensa · perque totz

16    iorns magensa · q(ue) mos leials cors mes ·

17    mirails detotz sos bes · que quant ail-

18    lors cortei · pensan ablei dompnei ·

19    Tant es sa grans ricors · quieu noill

20    aus far paruen · com lam forsadame(n) ·

21    qui no(n) aten secors · mas de sa conoisen-

22    sa · quieu lam abtal temensa · quesg-

23    ardar no(n) laus ges · quelam ueia ni

24    res · que quan guarda uasmei · en les-

25    guart mi recrei ·

26    Pos aisim uens temors · labela cui

27    mi ren · naia fran cauzimen · quelmo(n)

28    non es dolors · mas trop longuatende(n)-

29    sa · perquieu fauc tal sufrensa · que

30    si nom ual merces · ablei ebonafes · pa-

31    or ai que desrei · equar ho dic folei ·

32    Percrist Aimeric debelenuei .            AimBel 9.15 (E 163)

33    sieu crezes amor · tornat magra

34    enla folor · enquem solia tenir · quins

35    elcor manet ferir · quan li obri mon

36    coratge · alcor dun amoros semblan ·

37    q(ue)m uenc dun gai cors benestan · mas

38    iamais sabmi nos iura · noi poira in-

39    trar segura ·

86b

01    Mas pero tan gran dousor · ai alcor duna

02    honor · q(ue)m fes sill cals non aus dir · q(ua)n

03    me uit de si partir · quen truberc tinc

04    mon coratge · per penre tal ioi ho plus

05    gran · que quan trais lama de son ga(n) ·

06    frais delcor laserradura · ei mes per gar-

07    da mezura ·

08    Mas pueis quant ieu uinc daillor ·

09    mezura noi ac ualor · cap plazer lan

10    fes issir · sill q(ue)m pot sis uol ausir · emes

11    si enmon coratge · tan fermame(n) rizen

12    ioguan · calre noill quier ni noill d(e)ma(n) ·

13    quen leis remirar satura · mos cors que

14    dals nona cura ·

15    Remiran lauei gensor · epensan la tru-

16    ep meillor · camar se fai egrazir · per

17    uezer eper auzir <.> esill <...>

18    ratge · <...>

19    eill pl<...>

20    ces au<...>

21    ra · -

22    Sieu <...>

23    amador<...>

24    celar eg<...>

25    <...>

26    coratge · <...>

27    alieis ho<...>

28    ezura · ri<...>

29    Ala pros <...>

30    etatura <...>

31    Sel que promet <...>            AimBel 9.8 (E 164)

32    ason coral amic · son seruizi qu<.>

33    lo ue benanan · nill prepara no fai nuill

34    esfors gran · pero non dic q(ue) cauzimens

35    non sia · qui als grans obs son amic ac-

36    orria · enparria esfors ebenestansa · ese-

37    ria complida lamistansa ·

38    Per uos dona q(ue)m promes ho dic · uos-

39    tre secors abamoros semblan · quieu mes-

87a

01    taua suau emeins dafan · ara mauetz

02    enfe (et) enparia · emblat mon cor esufr-

03    etz que mausia · dun dous dezir ple de

04    desmezuransa · don amos iorns non par-

05    trai mesperansa ·

06    Enuos si mes edeme se partic · q(ua)n uos

07    traises lablanca ma delguan · eremas lai

08    moncor donen liam · ricx eioios enuostra

09    senhoria · equar deuos non si part nueit

10    ni dia · ieu muer dira denuei edepezansa ·

11    quar ses mi es entanta benanansa ·

12    Lobraus respos dona mespauoric · q(ue) me

13    fezes apres dun bel semblan · perquieu n-

14    om parc deuos nius uenc denan · quen pe(n)-

15    san soi abuos esius uezia · uostre bel cors

16    denueia mausiria · pero lai uueill mais

17    morir ses duptansa · que uiure sai entan

18    gran malanansa ·

19    Libel semblan amoros aut eric · eill do-

20    us esgar eill franc dig benestan · de uos

21    percui met autras ensoan · endreg dam-

22    or salua lur companhia · an dins mos hu-

23    eils per miei faita lur uia · don maun

24    emblat lo sen ela membransa · perquieu

25    non uiu ab ioi mas per semblansa ·

26    Alprim pres dels Aimeric debelenuei .            AimBel 9.5 (E 165)

27    breus iorn braus · quan brandal br-

28    ueils laura braua · eill branc eill bro(n)del

29    son nut · pel brun tems sec quels desnu-

30    da · per uns brus braus decor trobadors ·

31    abric coratge · fauc breus menutz motz

32    cortes · lasatz ab rima corteza · quieu ai

33    sen sotil fin ferm · per lieis don non ai

34    membransa ·

35    Esim sentis lo cor ferm · queill plagu-

36    es beill fauc fermansa · ia mos chantars

37    tritz ni braus · non fos ni de razon bra-

38    ua · mas tan mi ten de ioi nut · sill q(ue)m

39    don dieus tener nuda · capenas pens en

87b

01    mon cor · nuill ioi tant ai trist coratge ·

02    quar del sieu bel cors cortes · nom fai

03    amistat corteza ·

04    Bem tenc per nessi cortes