Rialto

 

Corpus dell’antico occitano

 

Edizione diplomatica del canzoniere M

Parigi, Bibliothèque nationale de France, fr. 12474

a cura di Francesca Sanguineti

Cao 2019

Interpretativa    Note


1rA

GrBorn 242.1 (M 1)

01 Chansos qe fes Girard de

02 borneilh .

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13 A Ben chanta(r)s · co

14 uen amars · e luecs

15 e grazirs e sazos ·

16 mas sieu ages dels

17 qatrel dos · no cuch ials autres

18 esperes · qel luec me dona io

19 is ades · e lasazon des qieu sui

20 gais · qe ges le temps qan ler

21 ba nais · si bel gensa fueilla

22 ni flors · tan no maiuda mu(n)

23 chantar · con precs e grazirs

24 de seinhors ·

25  

26 Per amar · fon ia chantars ·

27 grazitz e pretz presatz pels pros ·

28 e fon qe sol la sospeissos · ses

29 autre plus qom i cuides · en

1rB

01 seinhaua qom sen anzes · uas

02 totz sos ben estars deslais · e

03 qes mezes en mans essais · con

04 li creges pretz e honors · e qes

05 chauzis de mescabar · e il fos

06 uils seinhorils honors ·

07  

08 ARas nom par · qe castiars · mi

09 ualges ni clams ni tensos · pe

10 ro non crei qanc amors fos ·

11 plus fina samadors trobes · qe

12 qi per dreg la razones · ades si

13 meilhure ual mais · aisi con

14 par finals uerais · sembla tre

15 ffan als trichadors · ellur en

16 ianz fal aom camiar · qe pue

17 is failh non es fin amors ·

18  

19 DE castiar · mi sui tan pars · qe

20 pro uetz nestau cossiros · qar

21 uei qab poinher desperos · no

22 puesc tan far qe ioi cobres ·

23 pero si sos ditz aueres · mos bels

24 seinher lire lesmais · qieu nai

25 suffert mi fora iais · e foze ua

26 lor e secors · e deuria sen plus

27 cochar · qals non deman ni

28 uueilh dailhors ·

29  

1vA

01 ES ieu daffar · li fos auars · don

02 mages mandat ni somos · as

03 satz llaportera razos · qe ia co

04 uentz no ma tendes · mas sieu

05 li sui uerais penses · sis tainh

06 qes uolua nis biais · qe la bo

07 na speranzampais · e ma com

08 painh ab chantadors · e ma do

09 nat solatz e trobar · don mera

10 toutz cobrar amors ·

11 

12 EGes dauar · nom par afars ·

13 des qe trebailhs ni messios ·

14 nom tol qieu no(n) sia ioios · qa(n)c

15 non parec qe ben ames · cellui

16 cui ioi no(n) agrades · qanc sens

17 ni poders qe ioi bais · no ma

18 gradet ni no matrais · cobeitatz

19 iradas ricors · e qi qe sapel trop

20 pensar · saber ieu dic qanz es

21 follors ·

22 

23 AM(er)ceiar · tainh merceiars · e

24 franchesals francs amoros · e

25 contrals sobriers ergueilhos ·

26 mals e ergueilhs qe sis ga(r)des ·

27 domnals trespas anz qels passes ·

28 ia uils ni sobriers ni sauais ·

29 noil plagra qar noil tainh

1vB

01 sa pais · ental obra don dezonors ·

02 li remanses sa razonar · lan ue(n)

03 ges entrels amadors ·

04 

05 SEinher sobre tot de colors · so(n)

06 li drap e qils sap triar · failh si

07 pueis comprals sordeiors ·

08 

GrBorn 242.47 (M 2)

09 Girard de borneilh .

10 LOs aplegz · ab qieu sueilh ·

11 chantar el bon talan · ai

12 ieu qauiantan · mas qar

13 non trob ab cui · no solatz ni

14 desdui · ni non sui benanans ·

15 ay dieus qals dans · sen sec e qals

16 dampnages · qar cortz e bos u

17 sages ·aissi menude failh · no

18 ia nul refrenailh · mas qa mo(n)

19 seinhor platz · iois e chantz e so

20 latz ·mes iau ab sos priuatz · e

21 qan men sui loinhatz · irascm

22 ab los iratz ·

23 

24 MAs destregz · men destueilh · per

25 qem uau regaran · si ia sa leg(ra)

26 ran ·qar ges a ioi non fui · nils

27 plazers non esdui · qa mi platz

28 a des chans · e bel mazans · e cortz

29 e uassallages · ias pergal bos lin

2rA

01 hages · paire pron son mirailh ·

02 cui ses espero nailh · non ses me

03 ra barnatz · e sil pairs fo lausatz ·

04 el filhs si fai maluatz · se(m)blam

05 totz e pechatz · qaia las eretatz ·

06 

07 MAs qals dregz · o acueilh · qel filhz

08 aia trestan · de rendel pretz so

09 an · ni qals razos a dui · qe mie

10 ilhs non tainhautrui · qieu crei

11 qe fos enans · oltramil ans · qo

12 nors e seinhorages · dauon p(re)tz

13 e corages · e costas e trebailh · el

14 filhs sel mieilhs tresailh · no(n)

15 es donc forlinhatz · era qar nos

16 mostratz · uos sauis qi iuiatz ·

17 sals pros fol dons donatz · con

18 er dels desprezatz ·

19 

20 MAs ne legz · er sim tueilh · de

21 solatz ni de chan · per cels qi fa

22 ilhiran qa fol tengas cellui

23 qi si meteis destrui · nis uira

24 malanans · per non sai qans ·

25 cui ioi par nesciages · cuei sa

26 bers ni parages · non es qi non

27 nuailh · pos alegranza il failh ·

28 e nos camie uiatz · e qeus ual

29 ra rictatz · si ia nous a legratz ·

2rB

01 qen peris e reinhatz · es ses ioi

02 paupertatz ·

03 

04 MAs la dregz · cors qieu uueilh · e de

05 çir e reblan · ma trach dire dafan ·

06 e si iois lam con dui · ia non sa

07 bran mas dui · los entreseins nils

08 mans · qen ueis es grans · e sobei

09 rans follages · qan per nescis mes

10 sages ·uilans ni dauol tailh · e

11 scapa del ginsailh · ni fui bona

12 mistatz ·mas iem sui ben gar

13 datz · qanc non fui en colpatz ·

14 cuei non es uiu ni natz · p(er) qieu

15 en fos proatz ·

16 

17 ELesplegz · si macueilh · so qiel q(e)r

18 rai chantan · remainh al sieu

19 coman · qabels plazers redui ·

20 qan non uolu nis defui · ladretz

21 cors benistans · nil bels sembla(n)s ·

22 nils amoros uzages · couinens es le gages · qe dels hu

23 eilhs al cor sailh · per qieu qi qes

24 barailh · ni sapelle forssatz · mi

25 tenc a ben menatz · qan trueb

26 ben acordatz · lo coragela fatz ·

27 els ditz enamoratz ·

28 

29 

2vA

01 

02 

03 

04 

05 

GrBorn 242.13 (M 3)

06 Girard de borneilh .

07 AR ai gran ioi qem re

08 menbra lamor · qi ten

09 mu(n) cor ferm en sa fe

10 zeltat ·qe lautrier ui en un u(er)

11 gier de flor · tot gen cubert ab

12 chan dauzells mesclat · e qa(n)t

13 estauan aqels bells iardis · lai

14 ma parec la bella flors de lis · a

15 pres mos hueilhs esiauzic mo(n)

16 corage · si qe anc pueis remen

17 bransa ni sen · non aic mais

18 qan de leis en cui enten ·

19 

20 CIll es cella per cui ieu chant e

21 plor · tant a en mi fin talent

22 esmerat · souen sospir e soplei

23 e azor · ues lai on ui respandir

24 sa beutat · flors de domnas

25 qom azor e grazis · es aqella q(e)

26 tan gen ma conqis · dousse

27 bon e humilhs de gran para

28 ge · en fatz gentills e solatz a

29 uinen · agradiua sobre tot

2vB

01 autra gen ·

02 

03 GEn fora rics sauzes dir sa lau

04 zor · qa totas gens la uei lau

05 çar en grat · mas paor ai q(e) fals

06 lauzeniadors · fell ezesqiu so

07 bre desmezurat · mentendes

08 son qieu ai trop denemis · qa

09 me non platz qom si fassa de

10 uis · mas qan ueirai home

11 de son linhage · baizar lai tan

12 tro la boca mi fen · tan damor

13 port al sieu ric cors iauzen ·

14 

15 IA non laisses per mi ni per a

16 mor · fals lauzengier co(m)plit

17 de maluestat · e demandatz cui

18 ni qals es ni or · ses lueinh o

19 pres qai sous ai ben enblat · qa(n)z

20 fos ieu mortz qen aitals motz

21 failhis · qamic non ai ben da

22 isso non trais · qar non es hom

23 non aia per uzage · un fals

24 amic qeill uai son mal q(e)ren ·

25 per qieu nom fi neis en ne

26 gun paren ·

27 

28 ARa diran de mi escarnidor ·

29 e con es folls e ten sos hueilhs

3rA

01 en fat · e sa can pa dergueilh e

02 de ricor · e re non sap si ia nau

03 ra nul grat · qiem tenc p(er) ric

04 tan mi sui gent assis · e tenc los

05 hueilhs uiratz uas cel pais ·

06 on ilh estai e parll en mon co

07 rage · ades de leis on mos fi(n)s

08 cors saten · qar no(n) ama qi no(n)

09 o fai paruen ·

10 

11 

12 

13 

14 

GrBorn 242.60 (M 4)

15 Girard de borneilh .

16 QAn le fretz el glatz e la

17 neus · sen fug e torna

18 la calors · e reuerdezis

19 le pascors · e aug las uoltas

20 dels auzeus · mes aitan beus ·

21 le dous temps a lissen d(e) martz ·

22 qe plus sui sailhenz q(e) leopartz ·

23 e qe non es cabrolls ni cers ·

24 si la bella cui sui proffers · mi

25 uol honrar · daitan qem uu

26 eilha suffertar · qieu sia sos

27 fis entendentz · sobre totz sui

28 rics e iauzentz ·

29 

3rB

01 TAn es sos cors gais e isneus · e co(m)

02 plitz de bellas colors · qanc de

03 rozier no nasqet flors · plus

04 fresca ni de nulls brondeus · ni

05 anc bordeus · no(n) ac seinhor plus

06 fos gailha(r)tz · con ieu si era totz

07 ni partz · sieu ia fos sos dominis

08 sers · e fos apellatz de beders · qa(n)

09 ia parllar · mauziriaom de null

10 cellar · qe lam disses celladame(n)z ·

11 don saires le sieus cors gentz ·

12 

13 BOna domna le uostraneus ·

14 qem doniestz mi fai gran socors ·

15 qen lui refrainha mas dolors ·

16 qan lo mir entorn plus isneus ·

17 cuns estorneus · e sui aissi p(er) lui

18 auzartz · q(e) no(n) tem qe lansa ni

19 dartz · mi tenga dan na cers ni

20 fers · e dautra part sui plus de

21 spers · per sobramar · qe naus

22 qan uai torban per mar · destre

23 cha dondas e de uentz · tan mi

24 destreinh le penssamentz ·

25 

26 DOmna issi con uns paucs agne

27 us · non ha forssa contra un

28 ors · sui ieu se la uostra ualors ·

29 nom ual plus freuolls quns

3vA

01 roseus · e er plus breus · ma uida

02 qe de qarrel qartz · per merceis

03 res nous en destartz · qe non fas

04 sa dreg delenuers · e tu finam

05 ors qos suffers · ia deus gardar ·

06 los fins amantz e capdellar · si

07 atz me capdels e girentz · ab ma

08 domna pos aissim uentz ·

09 

10 DOmna issi col freuols casteus ·

11 qes asseiatz per fortz seinhors ·

12 e la peirera frainh las tors · el

13 calabres el manganeus · e es

14 tan greus · la gerra de uas totas

15 partz · qe non lur ten pro gienz

16 ni artz · el dols el critz es grans

17 e fers · de cells de dinz qi an gra(n)s

18 gers · semblanz nous par · qe

19 lur aiops merce clamar · aisius

20 clam merce humilmentz · bo

21 na domna e auinentz ·

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

GrBorn 242.16 (M 5)

29 Girard de borneilh .

3vB

01 ARa sim fos en grat te(n)

02 gut · preira ieu ses glut ·

03 un chantaret prim e me

04 nut · qel mon non a · doctor q(i)

05 tan prim ni plus pla · lo preses ·

06 ni mieils la fines · e qim crezes ·

07 qaissi chantes · polira · forbira ·

08 mon chan · ses afan · gran · mas

09 alur ueiaire · qar no(n) sabo(n) gai

10 re · faill qar non lesclaire · daita(n) ·

11 qe lentendesson neis llenfan ·

12 

13 EFora ia del tot uencut · si dieus

14 maiut · ma bella mia qant al

15 trut · leuiest la ma · per qe mos

16 mieilhers chans rema · qar no(n)

17 es · bon qom prezentes · so q(e) cam

18 ies · ni peiures · per ira · qe uira ·

19 talan · qen ganan · uan · tric e

20 galiaire · gentil de bonaire · no(n)

21 uueilhatz retraire · lengan · da

22 qellas qe galieran ·

23 

24 EPos me naues retengut · qail

25 hors nom mut · uueilhatz qe

26 ioi ai e salut · qaissi parra · si

27 dic uer daisso don me ua · e sil

28 bes · qaten non tarzes · sol come(n)

29 ses · e pos ades · seruira · grazira ·

4rA

01 chantan · e lauzan · lan · q(e)m fo

02 comenzaire · desqiuar mal trai

03 re · tan sui fis amaire · qe nan ·

04 uai ades ma mors esforsan ·

05 

06 PEro ben ai le temps agut · qa

07 de perdut · mo tengra sa ges

08 tan uolgut · ni mes enua · mo(n)

09 chantar mas aissi sescha · tro m(er)

10 ses · mo meilhur ades · e qem mo(n)

11 stres · co(m) men loinhes · garira ·

12 gandira · lo man · mandan · e(n)

13 uiron bel caire · qar non puesc

14 de laire · mon fat cor estraire ·

15 ni blan · la perda q(e) prezi pel gan ·

16 

17 ANz men es tot desouengut · qa(n)t

18 ai uezut · qar sol un iorn ma

19 pellet drut · e si mestra · so qem

20 dis malestan sera · qar pos pres ·

21 agem qe mames · non cug pro

22 es · qen rem uires · mentira · so

23 frira · pensan · suffertan · qem

24 uolc amor faire · mas pel cap

25 mon paire · no(n) serai (con)fraire · de(n)ia(n) ·

26 damor qem prenga delun pan ·

27 

28 QAnc nom plac amor per escut ·

29 a cors batut · dun priuat e dau

4rB

01 tr escondut · mas qim uolra ·

02 tota laurai e tot maura · no(n) dic

03 ieu ges · anz qel tot perdes · non

04 esperes · qe drutz engres · sesira ·

05 sospira · cudan · menasan · dan ·

06 pero suffertaire · trobenans re

07 paire · qe glotz menazaire · cri

08 dan · qals colps ferria d(e) so(n) bran ·

09 

10 FOls es do(m)neiaire · sab critz ni

11 abbraire · uol uas si atraire · p(re)

12 ian · bona domna ni benistan ·

13 

GrBorn 242.58 (M 6)

14 Girard de borneilh .

15 QAn creis la fresca fueil

16 hael rams · e lonbra se

17 spesel defes · magrada

18 laurael temps el mes · el gabs

19 el ris el iois el chantz · el doutz

20 mazantz · qi creis qan sazinal

21 matis · si nom gandis · mos se

22 inhers couinentz ells mantz ·

23 foram enantz · a far un uers qi

24 fos per cells chantatz · cui iois

25 e pretz e cortezia platz ·

26 

27 ENon cuierentre nos ams · mals

28 ni mescaps ni to(r)tz caupes · q(a)r

29 sieu ti crei e tu nom cres · co(m) ti

4vA

01 puesc esser fis amantz · mieus

02 es le dantz · qiet fora francs e

03 fratz e fis · sim consentis · qe le

04 speranzael bels semblantz · mi fos

05 durantz · mas des qieu ui qel

06 cor llera camiatz · camieralmi

07 eu saissi no(n) fos fermatz ·

08 

09 Ecuiatz qaisso sia clams · ni q(i)eu

10 men rancur · non fatz ges · to

11 ta ma rancuraes merces · si ben

12 passal ditz le garantz · non sui

13 clamantz · mas ben uolgra qe

14 la chauzis · qe no(n) failhis · tan

15 es adrechae ben istantz · q(e)l maier

16 pantz · de pretz caira si nol so

17 sten uertatz · ezer a grieu uns

18 fins cors uas dos latz ·

19 

20 GEs leis non ateis le liams · qi

21 eu cugiei qam dos nos prezes ·

22 de mi conosc ben qieu sui pres ·

23 qades sui fis amics triantz · qi

24 eu cuiderantz · qe saspra cap

25 tene(n)sa uis · qus qalqes ris · ma

26 leuges mos maiors afanz · dels

27 plus pesanz · mas a greu er uera fina mistatz ·

28 des q(e)n sofrainh tota luna mei

29 tatz ·

4vB

01 E Pos del mal nom fui la fams ·

02 e conosc qals serial bes · qar no

03 men tueilh failh tu non ges ·

04 e com ia semblaria eniantz · aitals balantz ·

05 qom ben ames e no(n) suffris · e tu

06 ia dis · qal mal aiudal ben cen

07 tantz · ia no(n) soantz · so qe plus

08 ual ni ten feinhas iratz · qar

09 souen tol gerra so qadutz patz ·

10 

11 AY con fon petitz le reclams · qi

12 tan prim non o conoges · qan

13 li plac qas im retenges · e suferc

14 qieu li fos comantz · em det ses

15 gantz · sas mans per qe mieilh

16 men reqis · e pueis mauçis · so

17 mi fu ueiairals desmantz · qus

18 dels b(er)trantz · non es tan pros

19 ni tan ben enseinhatz · q(e)n aital

20 pas no(n) fos totz eissaratz ·

21 

22 DOncs e per qe diras qe mams ·

23 qe qan mauras gran ben promes ·

24 mi failhs e dis qiet sui mespres ·

25 e tu nom duptas ni nom blantz ·

26 no mo desmantz · qieu no(n) uol

27 gra qom pros pleuis · so don m(en)

28 tis · no tainh mas als trefans

29 truantz · fals e camiantz · qar

5rA

01 sieu uos dic daisso uueilh qem

02 crezatz · per non poder reman

03 sieu non o fatz ·

04 

05 

06 

07 

08 

GrBorn 242.51 (M 7)

09 Girard de borneilh .

10 NO puesc soffrir qa la

11 dolor · de las dentz la le(n)

12 ga non uir · el cor ala

13 nouella flor · ar qan uei los ra

14 mels florir · el chanz sors pel bo

15 scage · del auzellez en amoratz ·

16 e si tot mi stau apensatz · ni pres

17 pel mal aurage · qan uei camps

18 e uergiers e pratz · mi renouel

19 la mos solatz ·

20 

21 QIeu no mesfortz dautre laor ·

22 mas de cantar e desbaudir · cuna

23 ues soniau en pascor · tal som

24 qi me fes esiauzir · dun espar

25 uier ramage · qe sera sus mon

26 poinh pausatz · e semblauama

27 dosmengatz · an no(n) uistz plus

28 saluage · mais pois fon mai

29 niers e priuatz · e de bos iecs

5rB

01 a presso natz ·

02 

03 EL som comtei amon seinhor · qa

04 son amic lo deu hom dir · e nar

05 ret lom tot en amor · en dis q(e) ia

06 nom pot failhir · qe doutra mo(n)

07 parage · non aia tal amigaen

08 patz · qan pro mi serai trebailhatz ·

09 qanc homs de mo(n) linhage · ni

10 doutra ma ualor assatz · non a

11 met tals ni fon amatz ·

12 

13 ARa nai uergoinhae paor · em

14 nesueilh en planc e sospir · e le

15 som tenc ma gran follor · e no(n)

16 cug ia puesca uenir · pero d(e)l fat

17 corage · nos pot partir us rics

18 pensatz · ergueilhos e desmesu

19 ratz · qa pres nostre passage · crei

20 qe le soms sera uertatz · aissi dretz

21 con me fon erratz ·

22 

23 E Pueis auzires chantador · e chan

24 zos anar e uenir · qera qan ren

25 non sai mazor · mi uueilh dai

26 tan plus en ardir · denuiar li mes

27 sage · qe par le nostras amistatz ·

28 qasai nes faita lamitatz · mas

29 de leis non ai gage · pero ia non

5vA

01 er acabatz · nulls fatz sanz non

02 es comensatz ·

03 

04 QIeu ai uist comenzada tor · du

05 na sola peira bastir · e cadapauc

06 puiar aussor · tan tro qe la pot ho(m)

07 garnir · per qieu prenc uassalla

08 ge · daitan e si mo conseilhatz · q(e)l

09 uers pos er ben assonatz · farai

10 metrel uiage · si truep qi lai lom

11 guis uiatz · ab qes de port ez asolaz ·

12 

13 ES ieu mais ues enperador · ni ues

14 rei uauc sil uol grazir · tot aissi

15 con a son trachor · qe nol sap ni

16 nol pot gandir · mi mant tener

17 ostage · lai en un dels estrains re

18 inhatz · qaisi serai iustiziatz · e

19 mes e(n) gran dapnage · sil sieus ge(n)s

20 cors grails e dolgatz · mes estra

21 ins ni me stai iratz ·

22 

23 Euos entendes e ueiatz · qi sabes

24 mon lengage · cora qe fezes motz

25 serratz · sara los ai ben esclairatz ·

26 

27 ESui men pels prims esforsatz ·

28 qentendan qals chazos ieu fatz ·

GrBorn 242.43 (M 8)

29 Girard de borneilh .

5vB

01 ARas con mauen dieus ma

02 iut · qaras qan cug chan

03 tar plor · seria ia per amor ·

04 qi ma sobrat e uencut · e per amor

05 no uen iais · si fai doncs per qe ti

06 rais · ni qit fai langir · qi nos o sa

07 bria dir ·

08 

09 QAisi mes esdeuengut · tot lieu qe

10 pert ma ualor · e solatz no ma

11 sabor · es deuenc anc mais a drut ·

12 son ieu drutz non ni mo lais · q(a)

13 des am forses e mais · e uueilh e

14 dezir · so cara no puesc suffrir ·

15 

16 QEras qar sol ai uolgut · me tenc

17 per fin amador · amaire se dieu

18 adhor · sui ieu francs e nom re

19 mut · lo corage nil biais · damar

20 leis per cui son gais · be pauc tem

21 failhir · doncs p(er) qe planc e sospir ·

22 

23 QAr ben ai reconogut · qamors nom

24 ual ni macor · nom ual ez am

25 la gensor · del mon no ma pro

26 tengut · no per ren anz dic q(e)m

27 trais · qan mi det trebailh e fais ·

28 em fes en cobir · so qe nom pot

29 auenir ·

6rA

01 ENon ai ieu receuput · asatz de ben

02 e donor · de las mans de mon se

03 inhor · si ai mas am retengut ·

04 e qe un couen qem trais · acell

05 qe lira matrais · em fara murir ·

06 sol qen son atur nom uir ·

07 

08 DIeus uol so qieu ai uolgut · no(n)

09 sai ias mere meilhor · sen trac

10 mal qem tal gior · e dezira ma sa

11 lut · nantic e no ue assais · digas

12 oc qe sill iam bais · segur puesc

13 pleuir · qauzir empot o garir ·

14 

15 MAs sai man mon dol cregut · li

16 clam qe fan entre lor · cill dur

17 gueilh per qel pluzor · seran mo(r)t

18 e d(e)cazut · qe le coms ab cui iois

19 nais · e sabers e pretz uerais · sen

20 cuiet issir · qi lol uolges (con)sentir ·

21 

22 BElls tenrai totz per sauais · si

23 lam letz issir · el reis siei uol con

24 sentir ·

25 

GrBorn 242.17 (M 9)

26 Girard de borneilh .

27 ER auziretz · en cabalitz

28 chantars · qieu sui amics

29 en cabalitz e pars · auiatz

6rB

01 e fon anc mais diçha · tan gran

02 follien chantan · greu nescapa

03 rai ses dan · sab leis ma pareill

04 ni mec · cui sui plus liges q(e) sers ·

05 terra tu con mi suffers ·

06 

07 AY tantas uetz · ma trag nescis

08 parlars · ioi dentrels mans per

09 qes deuieinh liars · el cors qan

10 en leis sa ficha · don salegra tan

11 ni qan · uollria chantes gaban ·

12 qe ia tro qe sesperec · te nial dreg

13 per enuers · tant eren amar es

14 mers ·

15 

16 EQen diretz · si le scienz es rars · el

17 sens es lieus ualram ia sobramars ·

18 non ia tant es aut e richa · cella

19 qals remainh ab tan · ia ren laus

20 no ti ualran · con qades to dessa

21 çec · es ieu fatz cha(n)zos e uers · con

22 fols de saber esters ·

23 

24 ELs bes qet fetz · si neras en fuec

25 ars · pues lei grazir fon doncs

26 mas uns baisars · folla res es cell

27 qi picha · ia uai lobra meilhu

28 ran · qa da pauc creis sen denfan ·

29 e sit fes mais qe non dec · pieger

6vA

01 qe cell de peders · tu qal merce lle(n)

02 refers ·

03 

04 TAl qe lai dretz · los hueilhs on bat

05 lamars · el cors es ferms e francs

06 e fis e clars · uas celleis cui iois

07 abricha · lueinh dauol pretz e

08 denian · e de mi qen uau pe(n)san ·

09 per qen ma grezic en sec · uoluen

10 de tort entrauers · plus en bron

11 cius dun conuers ·

12 

13 ECuiatz setz · enueis ni ieiunars ·

14 mi tenga dan no(n) fai qus dous

15 pensars · ma duriab una micha ·

16 san e letz a cap dun an · fols

17 qas dich pauc ti creiran · daiço

18 qanc uer non parec · si faras tu

19 si nen qers · mon ignaure lai

20 part lers ·

21 

22 ARa nom letz · qa(n) mi ualgra pre

23 iars · clamar merce si fai q(e) mos

24 trobars · pot tan es mamors afri

25 cha · qautra no qier ni deman ·

26 clamal m(er)ce qi qel chan · celeis

27 qal deschauzitz lec · otracuiatz

28 e despers · tot trobaras so qe

29 qers ·

6vB

01 ANc nulls esfretz · nom fon

02 ualentz ni cars · tro qe mac

03 loinh de ioi sobregabars · e pos

04 dic qamors mi tricha · per un

05 petit de semblan · e perd per so

06 qar non blan · leu parllar cu(n)s

07 dans men crec · qim ten pres pl(us)

08 grieu qenfers · per tu bocha q(e)l

09 mal mers ·

10 

11 IOios qe per bos enders · non

12 salegra fols es mers ·

13 

GrBorn 242.34 (M 10)

14 Girard de borneilh .

15 GEn · maten · ses fail

16 himen · en un chan

17 ualen · qaiuda mes

18 creguda · de lai · on cilh estai ·

19 qieu am mais qe re · nies me ·

20 non am tan · per qieu uau

21 pensan · qe so qel plages · li dis

22 ses · chantan · qestiers nollaus

23 dir · con sim fai langir · iauzen ·

24 qe mal nom sen · mas del pe(n)

25 samen · mi destreinh · e sill

26 bel capteinh · qem promes

27 nom fai · de ben e de iai · mes

28 dui e men peinh ·

29 

7rA

01 QEn rizen · mi fis paruen · al com(en)

02 samen · de druda · car tenguda ·

03 qesmai · ni dol non ai · pel ioi

04 qe men ue · qar se · cug qen an ·

05 sira meilhuran · lesperansael

06 bes · e pueissa enan · llai cor de

07 s(er)uir · sim deinha cuilhir · nim

08 pren · a chauzimen · dasai · qi

09 nom pen · sieu iam feinh · ca

10 son sen non reinh · pos conois

11 serai · q(e) noia mal geinh ·

12 

13 DE noen · me uau meten · per

14 sobrardimen · en bruda · me(n)

15 tauguda · qem trai · uas tal as

16 sai · calamia fe · ben cre · camo(n)

17 dan · me uau esforsan · ta(n) sui

18 folla res · e co(m) es · qieu chan ·

19 q(e)m sia cobrir · qi mo deu gra

20 zir · souen · failh e mespren · e

21 pueis no(n) ai sen · ni nom teinh ·

22 a dan sim destreinh · nim de

23 chai · cuna ues naurai · mon

24 bon esdeueinh ·

25 

26 IEn · me ren · q(e) qem p(re)zen · mas

27 leugeramen · se muda · qa sau

28 puda · mestrai · so qem fes iai ·

29 o men descapte · merce · noll

7rB

01 deman · mas uau malegran ·

02 com non conoges · ni(n) saupes ·

03 la fan · e cuch men partir · e e(n)

04 leis seruir · enten · gran iauzi

05 men · qe naurai breumen · e

06 reueinh · pel bon entreseinh ·

07 q(e)m natrai · los bais bretalai ·

08 qe pueis noi ateinh ·

09 

10 BEn · tauen · uau dreg uenen ·

11 pro ues si bes pen · en cuda · re

12 crezuda · seschai · q(e) neu afrai ·

13 e cobre reue · per qe · uau ta(r)zan ·

14 la gerrel deman · e son tan cor

15 tes · qe merces · clama(n) · cuges de

16 uenir · en so qe desir · per cen · for

17 zadamen · qauer recrezen · men

18 depeinh · pero si iam seinh · ai

19 zadamen · sufrirai · qe tot proerai · si

20 perd o reueinh ·

21 

22 SIm destreinh · amors qi lenge

23 inh · cauia perdrai · sans qe pas

24 se mai · al plus no(n) ateinh ·

25 

26 

27 

28 

29 

7vA

GrBorn 242.45 (M 11)

01 Girard de borneilh .

02 LEu chanzonetae uil · ma

03 uria ops a far · qieu poges

04 enuiar · en aluergnal dalfi · e

05 se el dreg cami · poges neblon

06 trobar · bel poiria condar · qe ges

07 enlescurzir · non es la fans · mas

08 en lobraesclarzir ·

09 

10 EQi de fort fuzil · non uol cotell

11 tocar · ia nol cug afillar · en un

12 mol senbeli · qe ges de laiga de

13 ui · non fes dieus al maniar ·

14 anz si uolc essauzar · e fes esde

15 uenir · daiga qer ans · pueis

16 uin per miells grazir ·

17 

18 PEr qieu dome sotil · si sap son

19 mieilh triar · nom met en cha

20 stiar · ni fort nom natahi · mas

21 un pauc me desui · e non o pu

22 esc mudar · tan mes grieus a

23 portar · qi no(n) sap eissernir ·

24 tans dentre qans · ni cui com

25 al partir ·

26 

27 EQi dinz son cortil · on hom

28 nol pot forssar · si ua(n)na daiu

29 dar · pueis no fai mas q(e)n ri ·

7vB

01 pro a de qes casti · e qi per sol

02 gabar · uol sos clams iustz pa

03 gar · ia dieus ren qel dezir · no

04 callenans · nis ol faza uenir ·

05 

06 MAs sin prenc un de mil · forsis

07 nol uueilh nomnar · p(er) paor

08 dacussar · qel dreisses lo corqi ·

09 cui lo ser el mati · non po ren

10 meilhurar · q(e) sa pres lo so par ·

11 noll auseres ren dir · qeis le ma

12 zans · non eiscapres dormir ·

13 

14 ESil fait son gentil · a laualor

15 leuar · aissis fan agizar · con se

16 ron a la fi · qe le sauis me di · q(e)

17 ges al mieilhs tensar · no(n) deu

18 home iuiar · per son ben escre

19 mir · ni per colps grans · q(e) pres

20 pietz al fenir ·

21 

22 EQe ia per un fil · pen pretz qom

23 sol amar · e poira grieu trobar ·

24 si romp qi ferm lo li · qa pauc

25 en un trahi · non son li ric a

26 uar · qaissi con degrauzar · per

27 ells e reuenir · pretz e bobans ·

28 e iois le fau fugir ·

29 

8rA

01 MAs ieu torn e humil · uas mo(n) bon

02 seinhor car · al re non sai qom

03 dar · mas qe samor mauçi · ia pl(us)

04 mal ausasi · non sai pogre nui

05 ar · qara no puesc pauzar · mas

06 trebailh e consir · si q(e) mos cha(n)s ·

07 es ia pres del fenir ·

08 

09 EDeurial mandar · mos sobre totz

10 e dir · qel maier dans · er sieus

11 sim fai failhir ·

12 

GrBorn 242.046 (M 12)

13 Girard de borneilh .

14 LE doutz chantz dun auzell ·

15 qe chantaua en un plais ·

16 mi desuiet lautrier · d(e) mo(n)

17 camin emtrais · e iostal plaissa

18 ditz · on fon lauzels petitz · plag(i)

19 on un tropell · tres tousas e(n)cha(n)

20 tan · la desmezurael dan · qa pres

21 iois e solatz · e uinc hi pl(us) uiatz ·

22 per mieilhz entendrel chan · e

23 dissi lur aitan · tosas de qe chan

24 tatz · o de qe uos clamatz ·

25 

26 E Cobret son mantell · li maiers

27 qe sap mais · e dis dun encon

28 brier · qi mou dels rics sauais ·

29 per qes iouens delitz · qaissi q(o)m

8rB

01 prous e gitz · a bon pretz qil cap

02 dell · el cres qel per enan · si son

03 mes a son dan · li peior dels mal

04 uatz · qe si uos allegratz · nim fa

05 zias semblan · ill uos agiseran ·

06 e ia ioi non aiatz · si ges lur es

07 priuatz ·

08 

09 TOsas ges tan isnell · non son

10 a bos assais · con foron li p(re)mier ·

11 qab ans donauan iais · e chantz

12 era grazitz · qieu eis en sui mar

13 ritz · nom trueb sol qi mapell ·

14 nim qiera nim deman · anz fui

15 raubatz ugan · entre tres reis p(re)

16 zatz · si qe lun dels reinhatz · mo

17 uai contrarian · e parec al ferran ·

18 qe mera gen donatz · e fon mal

19 presentatz ·

20 

21 SEinher dauol fardell · se cargae

22 dauol fais · qi rauba sodadier ·

23 ni sen uest ni sen pais · el luecs

24 es aunitz · on es gent acuilhitz ·

25 aitals laires fradell · ples d(e) mal

26 e denian · si ial sofre nil blan ·

27 nuill auta pozestatz · greu po es

28 ser onratz · qe ben leu se diran ·

29 cill qe non o sabran · qelleis nes

8vA

01 en colpatz · ol neschai lamitatz ·

02 

03 AMigael temps nouell · solion

04 esser iais · ar non uol hom uer

05 gier · entro qel frutz len grais ·

06 ni non platz chantz ni critz · totz

07 le mondz es marritz · e plus li io

08 uencell · qe nuilh conort non

09 fan · qieu ui qe per un gan · si

10 lor fos enuiatz · si mesclauum

11 solatz · qe duraua tot lan · ar

12 uos escondiran · lur tossas ami

13 statz · pueis en fol pretz t(ri)atz ·

14 

15 SEinher li foll castell · don li ma

16 leşa nais · elimur e lentrier · de

17 tort e de biais · an tout dos e con

18 uitz · qar non es homs grazitz ·

19 si non fai manganell · qe pas

20 sobre leunan · on ira pueis cri

21 dan · uns uilans enrabiatz · to

22 ta la nueg ueilhatz · qieu ai

23 auzit mazan · e adoncs leuera(n) ·

24 e si no(n) uos leuatz · seres nu çhai

25 zonatz ·

26 

27 E Qe ual sim reuell · amiga nim

28 irais · cuiatz uos qel derrier · si

29 metan as eslais · per aitals colps

8vB

01 petitz · ni hom es endurzitz · pos

02 qeil tira la pell · sen ueinha me

03 ilhuran · per pauc colp de u(er)gan ·

04 ni qe fassa uiatz · qus uers pro

05 zom p(re)zatz · si domna pass un an ·

06 duptera pueis la fan · es tenra

07 gerreiatz · si gairel demandatz ·

08 

09 LE seinher de bordell · amics no(n)

10 suefrel fais · e nos da cussirier · qo(m)

11 del tot non abais · le mons fo so

12 peritz · qe pos iois er failhitz · ren

13 tot lals non espel · ab bon pretz

14 ben estan · ni ia lai non iran ·

15 ni dieus ni fes ni patz · ol sein

16 hers reinh iratz · qal uis a esme

17 ran · cill qentorn lui seran · e

18 pueis qe iois noil platz · alegra

19 san totz latz ·

20 

21 TOs ieu mi rai laissan · de cha(n)tar

22 mais ugan · samors sobre totz

23 platz · qieu no(n) sui aziratz ·

24 

25 SEinher li dui bertran · sai ben

26 qe uos diran · q(e) mal iestz co(n)seil

27 hatz · si de chan uos laissatz ·

28 TOza totz dezonratz · uiu qi non

29 es amatz ·

9rA

GrBorn 242.74 (M 13)

01 Girard deborneilh .

02 SI sotils sentz · e plans aturs

03 noi ual · qe mos leus cha(n)z ·

04 uailhae pueiae sesmer ·

05 no(n) mes per re semblantz · q(e) pu

06 esca mout ualer · qe la cudae le

07 sper · qe men sol aiudar · per qe

08 a mi no(n) par · qe nulls cha(n)tars ·

09 sia ualentz ni cars · si cuidars

10 o temers · o pes ansao plazers ·

11 no men seinha con chan · gra

12 zissen o claman ·

13 

14 EQar non uentz · la benenan

15 çaell mal · es grieus lafantz ·

16 celui qe trop suffer · qades sia

17 clamantz · delautrui no(n) caler ·

18 uoletz qieus diga uer · qem des

19 platz en amar · qom ia pue

20 sca trichar · ni siauars · celui

21 qill sera clars · e ben uoilhens

22 e mers · dassait aitals poders ·

23 qom son amic en gan · nis page

24 de son dan ·

25 

26 E Sil cors gentz · se uira no me(n)

27 cal · uas fols mazantz · abzo q(e)

28 no(n) ses fer · de salutz ni de ma(n)tz ·

29 cug qamens de cazer · me poi

9rB

01 ra retener · qe mout fa a p(re)zar ·

02 cortes a solazar · e manz afars ·

03 con se demor amars · e fai de

04 grans plazers · e pueis adobu(n)

05 sers · la corelha dun an · acells

06 qi ben i uan ·

07 

08 ESieu sui lentz · ieu mai lo cor

09 lial · ni desamans · de zo q(e)l uol

10 e qer · mas laismen ahuzans ·

11 qieu trueb en mo(n) saber · pueis

12 mi donet lezer · ses forssa de p(re)

13 iar · mos seinher de chantar ·

14 e mos trobars · fom per samor

15 espars · a doncs metrueb en

16 ders · e failhiram sabers · si p(er)

17 precs qieu li man · en qer co(m)

18 hom desman ·

19 

20 ESim bestentz · nim desrei nil

21 real · los pros els grantz · mal

22 dans no sai qals er · e sill en cor

23 nelhans · qar sauzet eschazer ·

24 deluenir son plazer · fassa del

25 ben ueiar · pueis sim lais espe

26 rar · es costeiars · qel rei faram

27 lanars · ual mais qel remaners ·

28 pos rictatz ni ualers · no(n) se pot

29 poiar tan · qe ni poses so man ·

9vA

01 EDieus a g entz · u gan uostre

02 captal · el uos enantz · tal q(e) sira

03 ses fer · so fram perdas e dans ·

04 tro ueinhal decazer · e hom no(n)

05 deu temer · mal pot deu gaza

06 inhar · ni non o fai duptar ·

07 le comensars · qe gascos e na

08 uars · si lur aonda uers · e du

09 rall bons espers · e deus iras de

10 nan · los uostres capdellan ·

11 

12 

13 

14 

15 

GrBorn 242.80 (M 14)

16 Girard de borneilh .

17 UN sonet fatz maluatz

18 e bo · e re no sai de qal

19 razo · ni qo(m) ni de cui ni

20 per qe · ni re no(n)sai de qem so

21 ue · e fairai lo pos nol sai far ·

22 e chant lo qi nol sap chantar ·

23 

24 MAl ai qanc hom plus sanz no(n)

25 fo · e tenc auol home per bo ·

26 e don asatz qan no(n) ai re · e uue

27 ilh mall acell qim uol be · ta(n)

28 sui fins amics ses amar · sen

29 prem pert qim uol gazainhar ·

9vB

01 A Cellui uai qe nom semo · e qi

02 er li qan non ha qem do · per ben

03 estar sui a gaufre · aissi sai far

04 so qem coue · qiem leu qan au

05 tre uan colgar · e plor so don

06 degra chantar ·

07 

08 DRutz ai estat lonia sazo · ses

09 enian e ab trazio · ab ergueilh

10 ai clamat merze · az autrui ops

11 si con per me · qieu uauc lai

12 on non uueilh anar · e serc so

13 qe no(n) uueilh trobar ·

14 

15 BEn ai domna no(n) uueilh qem

16 so · ni sillai tort qill mo perdo ·

17 sim uolia colgar ab se · ieu uos

18 pleuisc ben per ma fe · qe pro

19 men faria pregar · mas non

20 deu hom trop soanar ·

21 

22 QIm fezes ben ni gizardo · be sau

23 pra trobar uchaizo · per qel s(er)

24 uicis si recre · aissi sai ieu far

25 de mal be · qab maluestat mi

26 sai leuar · e meilhur qan cug

27 sordeiar ·

28 

29 DEn torn mi uai e den uiro ·

10rA

01 foldatz e sai mais de cato · de ues

02 la coa uir lo fre · sautres plus

03 folls no men rete · qaitall sen

04 mi fes enseinhar · al prim qe

05 ram fai folleiar ·

06 

07 NOn sai de qe mai fag chanzo ·

08 si doncs autres no mo despo ·

09 qaitals sabers foldatz maue · e

10 ia re non sab res per me · qe cill

11 ma fag oltracuiar · qanc nom

12 uolc amic apellar ·

13 

14 SIm uolges amic apellar · ancars

15 pogra mo(n) sen cobrar ·

16 

GrBorn 242.36 (M 15)

17 Girard deborneilh .

18 GEs aissi del tot no(m) lais ·

19 chantar ni deport ni

20 rire · qen qeras lai no

21 meslais · mas qar plus nom

22 platz · deportz ni solatz · non

23 uueilh en mi sol despendre ·

24 mos bos ditz prezatz · anz des

25 qe comens · mos chans aui

26 nens · pueis nestreinh las de(n)s ·

27 qe nolls aus retraire · qar no(n)

28 i uei gaire · cui plassa iais · ni

29 trueb qi men uei · sieu male

10rB

01 gre mesbaudei ·

02 

03 E Pero si mi noc mais · mas q(e) no(n)

04 mes bell adire · ma mala mia

05 qem trais · e sim par foudatz ·

06 qar men son proatz · pos aleis

07 nom puesc defendre · mal mi

08 sui menatz · serai doncs suffre(n)s ·

09 ia men uenga lens · bes e iauzi

10 mens · qar negus amaire · no(n)

11 sap damor gaire · qi leu si rais ·

12 qamors dona lei · qom lautrui

13 tort blan e mercei ·

14 

15 UErs es qe amors mestrais · e no

16 sen pot escondire · mas pos li for

17 zall prat pais · qe mi ual u(er)tatz ·

18 mieilh mi forassatz · qel cor ui

19 res en atendre · uas qalo com

20 latz · qe pos forsa uens · no(n) es

21 dretz ualens · ell paucs esciens ·

22 qe mes capdellaire · domnal mi

23 eu ueiaire · qieu crei ma bais ·

24 qan ues leis feunei · qa poder

25 qem sorzon sordei ·

26 

27 MAs qim fos amics uerais · e

28 de mos bes es iauzire · fins e fra(n)cs

29 e ses mals ais · ab qe fos celatz ·

10vA

01 qe non fos proatz · lieu mi pograe

02 ncar atendre · non sui tan lue

03 inhatz ·qel cors mescrezens · si

04 conbat el sens · el ters espauens ·

05 qanc tan tementz laire · negun

06 fort repaire · sols non o frais ·

07 qel cors e tut trei pl(us) temon uas

08 leis non desrei ·

09 

10 ARa seiorn ez engrais · qar sap

11 co(m) mi pot auzire · qanc pueis

12 no(n) fui letz ni gais · des quns

13 folls uerssatz · qe ma duis pechatz ·

14 ma fizet em fes entendre · gran

15 messonial fatz · no(n) fo pueis gi

16 rens · plus qe lardimens · qe ma

17 dui mos sens · e ia do(m)neiaire ·

18 e fos emperaire · tan sobrier fais ·

19 non er qe lan uei · qamors no(n)

20 uol qom seinhorei ·

21 

22 ANc ualors cui uills pretz frais ·

23 per uills agradius auçire · ues

24 ben estar non satrais · ni ia rics

25 maluatz · ni mals enseinhatz ·

26 no(n) si degraen aut entendre · si

27 fos dretz iuiatz · e tu no me(n) te(n)s ·

28 o ieu e cossens · qe maluasa gens ·

29 saus ues donn atraire · cueinda

10vB

01 de bon aire · mas bais e nais · luecs

02 en qe follei · e qi no(n) pensamor

03 amnei ·

04 

05 

06 

07 

08 

09 

GrBorn 242.49 (M 16)

10 Girard de borneilh .

11 NOm plai chan de rosin

12 hol · tant ai mon cor

13 morn e trist · mas pero

14 bem merauilh · con no male

15 gret abrils · qanc mais non fo

16 deguns ans · de ioi non ages dos

17 tans · mas ugan nom plac li

18 flors · nil temps dara no ma

19 grada ·

20 

21 MOrir mi faran de dol · ist mes

22 sagier qe man qist · ai qar nom

23 saupesson ilh · qe mais ual uns

24 paucs cortills · sai qe lai uns

25 palais gra(n)s · tan mes lur solatz

26 estrans · e parra mi deizonors ·

27 sab ells torn en mencontrada ·

28 

29 TArt sauen aqo qe sol · e anc ma

11rA

01 is non cuch fos uist · qom de sa

02 terra ses sill · mas mi es saluag

03 e uills · lestars e trop grans afa(n)s ·

04 de lai on fui mal mena(n)s · per

05 qe temensae paors · men es cha

06 scuna iornada ·

07 

08 ANc pairis ues son fillol · no(n) fes

09 tal failha per crist · ni paire

10 ues son bon fill · de lai on sabri

11 ual fills · del soleill tro qes colga(n)s ·

12 per qe deu esser mos chans · bas

13 sotz autres chantadors · per uos

14 domna qai luinhada ·

15 

16 QI mo lausa ben nom uol · e tu

17 uars cors qol suffrist · qe tan fin

18 amor rouill · non fezist ges qe

19 gentills · qanc cor de dos fins a

20 mans · non foron meilhs duns

21 semblans · mas cor qemsobres

22 amors · ara lai apoderada ·

23 

24 MAs pero pel bel la sol · bella miab

25 qem prezist · ueilh la nuech

26 e me stendilh · e non taturs ni

27 tapilhs · cuienda domna bene

28 stans · qest annars me sia dans ·

29 qar ieu tornerai de cors · e uos

11rB

01 non siatz camiada ·

02 

03 

04 

05 

06 

07 

GrBorn 242.31 (M 17)

08 Girard de borneilh .

09 DE chantar · me for en

10 tremes · pro uetz per

11 cocha de solatz · si uis

12 qe bos chans fos amatz · pero

13 sages aiuda · de razon ni de dru

14 da · ualen · ges nom defem · qe

15 non chantes anqera · tant es

16 mes esciu e fera · li perdel danz ·

17 qar aissi reman iois e chanz · e

18 pretz e galaubia · qar ma pel

19 lon follia · sim deport ni mes

20 iau ni chan · e non fatz so qe

21 llautre fan ·

22 

23 ENom par · qom sia cortes · qi totz

24 iornz uol esser senatz · trop ma

25 grada bella foldatz · loinhadae

26 retenguda · si con luecs e temps

27 muda · qel sen fai pareissen · e

28 lenanze les mesra · qieu eis qi

29 chan laissera · per uer enantz ·

11vA

01 si saupes qe iois fos afanz · ni

02 trebailhs cortezia · ia dieus sos

03 pros noll sia · qi laissa iois ni

04 bell semblan · per maluestat

05 ni per enian ·

06 

07 OBlidar · uolgra si poges · mas

08 non puesc so don sui iratz · qi

09 eu uei a las grans poestatz · lai

10 sar solatz e bruda · con ampla

11 recrezuda · perpren · qe tol io

12 uen · e len cauz e les fera · sap

13 chatz ieu no(n) cugera · fos e(n) .m.

14 anz · aitan baissatz pretz ni bo

15 bantz · qeissa cauallaria · ual

16 mens e drudaria · pos gardet

17 son prou ni son dan · no(n) fes

18 mestier de fin aman ·

19 

20 GEs mudar · non puesc qe non

21 pes · mas en aisom sui conor

22 tatz · cuns messagiers ben en

23 seinhatz · ma dich cunam sa

24 luda · qe ma ioia renduda · q(a)r

25 pren · en chauzimen · mos

26 chanz qieu non chantera · per

27 autra nin cresera · salutz ni

28 manz · mas daqesta serai co

29 manz · tan uueilh sa seinho

11vB

01 ria pero sa leis plazia · qe pois

02 ses sol un pauc enan · ren no

03 ill dic ni plus noill deman ·

04 

05 APreiar · lagra sil plages · pos

06 per leis sui enioi tornatz · qe

07 fos nostra finamistatz · p(er) un

08 amic saupuda · qe plus ner

09 car tenguda · qan len · dirai

10 souen · so don plus malegrera ·

11 mentre sols mo celera · cono(r)tz

12 es granz · e iois qan troba fins

13 amanz · ab cui solatz e ria ·

14 e qan no(n) po qec dia · dira sa

15 domna son talan · couen aia

16 per cui llolman ·

17 

18 BEm deu far · tan ma bona fes ·

19 qar anc non fui mal ueziatz ·

20 e zam fins qe fins siamatz

21 e sia ben uenguda · qaital co(m)

22 lai uolguda · plaizen · coinde

23 rizen · lam aital qom lo rera ·

24 qe ia ren noi camgera · qell

25 bells semblanz · elcors adretz

26 e benestanz · rics de gaia cui

27 endia · ma mes en sa paria ·

28 p(er) qieu lais e pren e soan · e

29 men ardisc em uau duptan ·

12rA

01 Apchatz qieu non creiria · null

02 home qell mon sia · qel mall

03 nol graziscen chantan · els bes

04 sobre tot qan uenran ·

05 

06 NUll home non creiria · qades

07 nol graziscen chantan · los ditz

08 els fatz mas no(n) sai qan ·

09 

10 LOs ditz li grazisc enchantan ·

11 els fatz sobre tot qan uenran ·

12 

GrBorn 242.71 (M 18)

13 Girard de borneilh .

14 SIm plages tan chanz ·

15 con sol de ren anz ·

16 chantera masfre ·

17 ai qe men rete · qar chanz no(n)

18 es fals · anz pert mos iornals ·

19 chantan qar pres sui · so qe

20 pres adui · e merma ioi e a

21 uinen solatz · on pert amors

22 e pretz sas amistatz ·

23 

24 MAs ieu sec sos manz · siam

25 pros o dans · e nai mal e be ·

26 e sai dir de qe · sui amics ni

27 qals · e qant plainh mos mals ·

28 gart on ni acui · tan tem lo

29 fol brui · e qan respon gar q(e)

12rB

01 dic qar foudatz · es dicha lieu

02 per qieu respon nenbratz ·

03 

04 MAs sobretalanz · notz als ben

05 ananz · qa penas sente · negus

06 per qieu cre · neisca dans mor

07 tals · e doncs non es fals · q(i) met

08 son esdui · en trop gran refui ·

09 pauc preza cill a cui ell ses do

10 natz · si descuebre ni ditz sas

11 uoluntatz ·

12 

13 QI demanda manz · dells cobes

14 amanz · san donna dese · diran

15 non qill me · mals en nozon

16 tals · anz dic qe lials · amics sen

17 delui · e empar amdui · qar q(e)cs

18 ha so qa dos tainh ab tan patz ·

19 qel boca ditz per qom es en col

20 patz ·

21 

22 CEll es drutz truanz · qe no(n) es

23 celanz · sa domna ni se · qar so

24 brautra re · deu gardar si uals ·

25 sos amics corals · qe non gab

26 autrui · si mezeis destrui · sazau

27 tra part nes de solatz priuatz ·

28 qar ia non er per los autres

29 celatz ·

12vA

01 

02 

03 

04 

GrBorn 242.28 (M 19)

05 Girard de borneilh .

06 QAr non ai ioi qi ma

07 on · mi tenc de cha(n)tar

08 souen · e si menten ·

09 en far chanzos · no mes pros ·

10 qaissi con solia · noi puesc aue

11 nir · anz mi cug partir · e giqe

12 rai men · non per re · qaram so

13 ue · qem pres e qem is · fors de

14 mon pais ·

15 

16 EDirai qi es ni don · non ieu qe

17 leugeramen · failh e mespren ·

18 qis fai ianglos · a sazos · per qe

19 seu dizia · cui am e dezir · si no(n)

20 mo cossir · qa failhimen · se stre

21 inh se · cellui qier be · a cui sui

22 plus fis · qalena paris ·

23 

24 MAs non sai comen prion · ma

25 perte qai marrimen · e de nien

26 fatz mi ianglos · enoios · qais

27 qieu conoistria · pe sobras dal

28 bir · mas si deus mazir · ieu uei

29 ramen · be non cre · si nom re

12vB

01 fre · nulls non ai assis · folla res

02 qe dis ·

03 

04 QE iat fai mal e cofon · dieu

05 merce tan fadamen · parlon

06 souen · si qe mais bos ditz q(e) tos ·

07 mi confondria · sim fai es iau

08 zir · anz li dei grazir · lo pensa

09 men · qe men ue · qe mestre ·

10 de so qe lai qis · q(e) folls la s(er)uis ·

11 

12 ARas trai uas mon ... tot

13 mantenen · e port p(re)sen · al rei

14 nanfos · de mos pros · qautra

15 manentia · non ai mais de dir ·

16 qe lau per ufrir · mas qar pros

17 mante · pretz mi coue · qieu

18 lesti aclis · seraotramaris ·

19 

20 BEn es razos sel mante · uas san

21 sere · qar trop mais conqis ·

22 sobre sarrazis ·

23 

GlCapest 213.1a (M 20)

24 Girard de borneilh .

25 AL plus lieu qieu sai far

26 chanzos · con cell q(e) dau

27 re (et) stainha · mi en pren ·

28 eras mas duptos · sol mos sabers

29 nom sofrainha · mas per tall

13rA

01 mi platz assaiar · con lieu chan

02 zoneta fezes · qar so chantom

03 mais qes menz car · per qe uau

04 planan mon chantar · descuers

05 ditz qom leu li prezes ·

06 

07 LOncs temps ai amat en perdos ·

08 nom puesc soffrir no me(n) pla

09 inha · e non sai per qal uchai

10 zos · mas ben esperan gazain

11 ha · per qieu aten · mas tart

12 mi par · per leis qi mes del cors

13 plus pres · fas amors tan humi

14 liar · qem don ioi qar nom pot

15 uedar · qieu non lam ab qill

16 non uolges ·

17 

18 GEs damar leis un an o dos ·

19 nom planc si tot mes estrain

20 ha · qoras iorns e temps e sazos ·

21 e amors tem mi sofrainha · qa(n)

22 pueis la ui per null pensar · no(n)

23 fo qinz ell cor non mestes · sos

24 semblanz per qi eu la ui clar ·

25 e zill me fes pells hueilhs pas

26 sar · sa beutat qe totz temps mi

27 res ·

28 

29 SOuen remire sas faizos · qa

13rB

01 mors mi ten en tal lainha · e

02 nom par ni crei qe anc fos · uas

03 re de mala conpainha · mas uas

04 me qe ges dezamar · non la pu

05 esc per dan qen prezes · qell malls

06 mes dous a sufertar · per qels bes

07 ab mercear · qieu naten mas no

08 mo tardes ·

09 

10 DE leis seruir sui uoluntos · q(a)l

11 menz aitan cuch mentainha ·

12 qen manz luecs es seruizis bos ·

13 eras ai trop dich remainha · qab

14 un fil de son mantell uar · sa

15 leis fos plazen qel mi des · mi

16 fera plus iauzen estar · e mais

17 ric qe nom pogra far · autra del

18 mon qam sim colges ·

19 

20 FIns amics dezauenturos · a pauc

21 de ioi ses mesclainha · menzon

22 giers de menzonias blos · esqiu

23 plus qauzells de sainha · per ue(n)

24 dre o per donar · uos ai estat e

25 sius plages · degra ab uos m(er)ce

26 trobar · domna pos alls no(n) uo

27 les far · suffrisses qieus uis eus

28 preges ·

29 

13vA

01 CHanços tu miras saludar · cellui

02 qe mes del cor plus pres · e dir

03 an R(aimon) · ses duptar · qieu cug ma

04 leon demostrar · plus lieu dun

05 falcon yralandes ·

06 

07 EN ueiat ieu sai tan damar · qe

08 meills dezir e meills tenc car ·

09 e meills am dome qanc nasqes ·

10 

GrBorn 242.48 (M 21)

11 Girard de borneilh .

12 MA migam men estra lei ·

13 non sai per qe · qieu no(n)

14 llai forfait pauc ni re ·

15 si dieus maiut · mas per qe sa

16 ira · pos ieu nul enueg noil fatz ·

17 qar li platz · qal re noi sai · e per

18 so dic qe mespren · e qar en col

19 pat nom sen ·

20 

21 PEtit enueia ual rei · mas qe

22 maue · qe ses tort forfach del

23 be · qe ma uolgut · reconosc

24 qes uira · per qieu marritz sui

25 luinhatz · del solatz · qe ges no(n)

26 ai · mas qan per esbaudimen ·

27 e per solatz dautra gen ·

28 

29 DIeus seinher a uos mautrei · sil

13vB

01 clam merce · del sieu forfag te(n)

02 ra se · qel cor noill mut · qieu

03 no qe sufrira · ia non for a ta(n)t

04 iratz · qe uiatz · e de gran iai ·

05 nol fenis son failhimen · e ilh

06 ses tort mi repren ·

07 

08 SElla dupta qieu desrei · pren

09 dam al fre · qel primier forfait

10 si ial ue · qierautre drut · e si

11 res li tira · de qen fortis mas

12 foudatz · ab un latz · lim ren

13 drai ·pel col (et) am mais sim pen ·

14 qe mazires longamen ·

15 

16 ON plus la uueilh menz la uei ·

17 bona uas me · sol ses forfait nol

18 soue · tot esperdut · dieus qe no

19 salbira · con ieu mi llerautre

20 iatz · qa son bratz · per qe mor

21 rai · ma trobat e fait paruen ·

22 qaissim tensa dreit nien ·

23 

24 GEs non crei qe foll feunei · p(er)

25 qieu li cre · mout auer forfait

26 p(er) q(e) nate · sil platz qem tut · mo

27 ut men abellira · sus pel cap

28 colp dastelatz · ab sa patz · e sis

29 nestrai · senblera deschauzimen ·

14rA

01 dic mal oc sie la o enten ·

02 

03 BEs tainh qe la seinhorei · qa

04 issis coue · qant maura fo(r)fait

05 qe iase · ma be uendut · so q(e) il

06 li pleuira · qanc deslora qieu

07 fui natz · apessatz · sil so retrai ·

08 noil fraissi son mandamen ·

09 nescis ni ab escien ·

10 

11 

12 

13 

14 

GrBorn 242.12 (M 22)

15 Girard de borneilh .

16 AQestz terminis clars

17 e gens · qes tant dezi

18 ratz e uolgutz · deu

19 esser ab ioi receubutz · e cha

20 scus en sia iauzens · qar uen

21 estatz · ab sas clardatz · a cui

22 non platz · iois ni solatz · no(n)

23 es amatz ni amaire ·

24 

25 ARam meilhura mos talens ·

26 pel ioi qar issem a la lutz · qe

27 tot lo deport el dedutz · coue q(e)

28 sta sazo comens · pos uei los p(ra)tz ·

29 els bois foilhatz · e uueilhs sap

14rB

01 iatz · per amistatz · sui uezatz e

02 chantaire ·

03 

04 MOs cors es plus gais e iauzens ·

05 qar mes us messagiers ue(n)gutz ·

06 qim retrai dun amor salutz ·

07 don mi uen iais e iauzimens ·

08 sin sui estatz · lonc temps iratz ·

09 des acordatz · ar puesc assatz de

10 ioi faire

11 

12 MOut es grans la proezael sens ·

13 qi la qe tal saber adutz · qanc

14 non fon per leis mentaugutz ·

15 ergueilh ni noill passet las de(n)s ·

16 qumilitatz · don es cargatz · sos

17 cors p(re)zatz · la ten enpatz · el ditz

18 pallatz e non gaire ·

19 

20 SObre totz bos enseinhamens ·

21 aitant fort es sos pretz cregutz ·

22 e lo sieus per los pros tengutz ·

23 ni ia no(n) llen er fach contens ·

24 qe la puiaz · los ausors gratz ·

25 qals plus senatz · es so sapchatz ·

26 grieus lameitatz a retraire ·

27 

28 DOmna mos pens e mos entens ·

29 e totz respieg es cregutz ·

14vA

01 ez en uostra merse uengutz ·

02 e prendaus de mi chauzimens ·

03 qim sui dun latz · al col lazatz ·

04 a uos donatz · e autreiatz · qar

05 tant siatz de bon aire ·

06 

07 

08 

09 

10 

GrBorn 242.18 (M 23)

11 Girard de borneilh

12 BEn deu en bona cort

13 dir · bon sonet qil fai ·

14 per qieu retrairai · un

15 leuet e qi la pren · parra dome

16 nochalen · qaissi com si nom

17 calia · fatz leugiers sonetz · qel

18 plus grieus · sembla sia lieus ·

19 e bos per faire ·

20 

21 MAs un pauc mer a giqir · e si

22 failhirai · so don chanterai · pos

23 li rei entre lur gen · an fag tal

24 acordamen · bom sap daqesta

25 paria · sieu als amors esfretz ·

26 e sil nai on mane(n)tia · cui ner

27 mal a traire ·

28 

29 DIeus los laisse iauzir · qieu men

14vB

01 trametrai · daisso donc meschai ·

02 qe no mazaut detrop sen · nin

03 gran foudat non enten · pero

04 sens pretz e follia · chasscus as

05 sa uetz · qi bels assembla · nils

06 uia · segon mon ueiaire ·

07 

08 MAs aras uueill reuerdir · qim

09 ten trist e iai · qe tot ensems

10 nai · ire dol e marrimen · q(e)m

11 fai sosprirar souen · don non

12 dezir conpainhia · si bem uau

13 soletz · qant pens qe ben me sta

14 ria · sera amatz amaire ·

15 

16 ABb so qe dessouenir · me deuri

17 a sai · lame tan de lai · per q(e) tot

18 eissamen · sui magrat e de cui

19 men · ar dic so qe tem mauzia ·

20 com sol qar mi letz · per re

21 nom castiaria · tro qemtort

22 abraire ·

23 

24 GRieu mi tengra de failhir ·

25 mas gen recebrai · segon qa

26 merai · bon es qieu men re

27 pren · qe ai dig gran failhimen ·

28 ben parec tossetz · mas ieu me(n)

29 ti tan uolria · plazers for mo(n) aire ·

15rA

01 Eia per adreg mentir · mi dons

02 no perdrai · qai dich ben estai ·

03 ades uau mon tort creissen ·

04 noi a pro de failhimen · qan

05 dic qe no la p(er)dria · uos nos ca

06 larez · de trop parllar buc un

07 dia · fe qe deu mon paire ·

08 

09 

10 

11 

12 

GrBorn 242.68 (M 24)

13 Girard de borneilh .

14 SEs ualer de pascor ·

15 e ses fueilhae ses flor ·

16 e ses man de seinhor ·

17 farai ab la dolor · qe ma ca(r)gat

18 amors · en luec dautre socors ·

19 un nouel chan · qi mirra co

20 nortan · de lirae delafan · qieu

21 trai · qautre conseilh noi sai ·

22 pos no men puesc suffrir · ni

23 re de qan dezir · non uei esde

24 uenir ·ni non aten · socors ni

25 ualemen · iamai ieu lo(n)iame(n) ·

26 plus amat finamen · damador

27 qanc fos natz · eras q(e) diriatz · q(i)

28 eu tenson e menatz · e qan uen

29 ala patz · em uir daus lautre latz ·

15rB

01 QAissi fos fazedor · de tot fin ama

02 dor · qera nom uol honor · mas

03 aplazer damor · qaitals uens es

04 honors · en fis amadors · e ses en

05 ian · qar si bes tornadan · lur es

06 pueis ben estan · qar fai so qen

07 amor seschai · ni tainh a ben a

08 pres · qieu ui qus tarzatz bes ·

09 fai plus cor es iauzir · e no(n) tainh

10 qes adir · si noll es qe grazir · so(n)

11 chauzimen · pos a mi non par

12 gen · si en ren es einseinhatz ·

13 ni ben enamoratz · q(e)n bonao

14 braus metatz · e leu nous en par

15 tatz · si no(n) qeus acabatz ·

16 

17 PEro si nom socor · ama cocha

18 maior · senblera de follor · si no(n)

19 men pas ailhor · e sera brieus

20 le cors · e lesperonadors · pres en

21 an · e si men uau loinhan · pot

22 esser qe diran · tan non sai · cill

23 qe stan delai · qe ne sen es loin

24 hes · qe non fai qe cortes · seras

25 sen uol partir · qan sen degra

26 iauzir · ni laissa de gandir · leu

27 geramen e noi faill qim mes

28 pren · de mo(n) einseinhamen ·

29 sieu dic so qe no(n) fatz · mas ia

15vA

01 non uueilh sapchatz · con en sui

02 essarratz · amics sui dezamatz ·

03 e so qe uueilh nom platz ·

04 

05 ESi son per meilhor · ist amic

06 sgredor · qa(r) amic trichador · ser

07 uan deissa color · qen ians p(er) fin

08 amors · lo part pretz e ualors · qe

09 deiss senblan · sab far qeilh fa

10 ran · qe so qieu ma(n)derai · sapchas

11 ben qatendrai · si tot mo a me(n)s

12 pres · o no(n) men uailha fes · sieu

13 ia puesc ses failhir · dei donc

14 mon uer delir · per lautrui tras

15 sailhir · non ieu nien · anz uos

16 dic ueiramen · qe malamen de

17 spen · sas nouas qi trop men ·

18 ni nes acostumatz · mas ben leu

19 uos cuiatz · qieu ensia iratz · o

20 qeu siaencolpatz · mos francs se

21 inher honratz ·

22 

23 MOr mi non pren paor · si bes le

24 ua nis cor · esfortz de dezenor ·

25 qe iam prengal peior · ni q(e) iam

26 uir ailhors · tan uei sos fatz au

27 zors ·e benestan · qe nescies

28 chantan · mas ben ai cor cuian ·

29 qans d(e) mai li mostra son esmai ·

15vB

01 qai qem gerreia plus qeres · e

02 uolgra sil plages · nim taisses

03 adir · quna uetz al uestir · li fos

04 al sieu seruir · priuadamen · qa

05 satz forauinen · qais me ste(n)des

06 lo bratz · qe sen home puinhatz ·

07 qe meilhurar uueilhatz · tan

08 couen qel tengatz · tro meilhu

09 rat laiatz ·

10 

11 

12 

13 

14 

15 

GrBorn 242.41 (M 25)

16 Girard de borneilh .

17 IOis sia comensamens · e fis

18 e bonauentura · dun nou

19 chant qaras comens · qar

20 sobrauine(n)s · es e bona ma razos ·

21 de far chanzos · entrels pros · sol

22 hom dir qes failhimens · et es

23 bes e chauzimens · qus qecs chan ·

24 e digae mostrenchantan · qan

25 ric gierdon aten · cel cui deu

26 seru bonamen ·

27 

28 PEr qieu qi neralqes lens · nom

29 tieinh per man descritura · qal

16rA

01 chantar non torn iauzens · tan

02 bem sembla gens · e fis lo me

03 stiers cap sos · uueilh far s(er)mos ·

04 e precs contrals no calens · cui

05 failh cor enanz qargens · per qe

06 stan · qal s(er)uizi dieu non uan ·

07 de paians e dauol gen · desliurar

08 lo monimen ·

09 

10 E Qi dels fals mescrezens · no pe(n)s

11 sa nis dona cura co(n) chaia · lur

12 ardimens · uiu con recrezens ·

13 qanc meilhor luecs non crei fos ·

14 de proar los pros · qarmatz de

15 bells garnimens · sobre lurs

16 destriers correns · conqerran ·

17 ben e uera ualor gran · don se

18 ran pueis uiu manen · e si mo

19 ron eissamen ·

20 

21 MAs qe ual esbaudimens · al cor

22 sil cap sen rancura · ni qe ual

23 esfortz ni sens · qan non es par

24 uens · dieus qes caps e cors d(e) nos ·

25 uenc sai ios · los iois els ensein

26 hamens · els adretz captenem(en)s ·

27 qe lenian · e la penael mal tala(n) ·

28 el uila captenemen · qalen de

29 la carn creissen ·

16rB

01 POs cors es comandamens · com

02 ue mentrom uiu ni dura · qa

03 dieus si hobediens · qamics ni pare(n)s ·

04 ni largas possessios · ni conqis

05 ni dos · non ualran un agillenz ·

06 alestreinher de las dens · mas

07 penran · segon so qe seruiran · li

08 bon ben · el mal turmen · senes

09 fin durablamen ·

10 

11 DIeus qan pauc comandamens ·

12 ual en cell cors e meilhura

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

16vA

GrBorn 242.40 (M 26)

01 Girard de borneilh .

02 IOis e chanz e solatz · e corte

03 ziam platz · mas no mes

04 gen · qe sols ab cen · chan ni

05 mesbaudei · qa penas uei · qab

06 ioi iois mi sosteinha · per q(i)em

07 nestrainh · e pos sim plainh ·

08 de lun de mos seinhors · qe ma

09 uia socors · a ioy cobrar p(ro)mes ·

10 mas lesperanzael bes · e so d(e) qieu

11 plus uailh · me fui fors del tre

12 bailh · per qe ma sospeizos · se ua

13 uiran qe merab ioi razos ·

14 

15 EL mazans desreatz · qe seren foll

16 leuatz · ira cazen · qar follamen ·

17 enqier e donnei · cuei no(n) son

18 trei · cui tan souen naueinha ·

19 mals ses gazainh · e sim rema

20 inh · ab los fins amadors · e qan

21 mi cug ailhors · uirar on conqe

22 zes · lom ditz ma bona fes · em mo

23 straem son mirailh · qe qi per

24 failhir failh · non es uerais ni

25 bos · ans son dui dan e ualgra

26 mais quns fos ·

27 

28 AI tans dans nai sellatz · de qem

29 fora clamatz · mas non enten ·

16vB

01 en clam souen · ni lieu no(n) des

02 rei · tot ben ab nei · qi iam ditz

03 ni men seinha · cais sim gaua

04 inh · qar si sofrainh · un lonc

05 temps bonamors · a fins enten

06 dedors · tot o restaurus bes · per

07 qieu ni tu sim cres · non a cor qe

08 nuailh · per una si trasailh · a(n)s

09 serai fins e bos · qanc ab enian

10 no sauenc amoros ·

11 

12 ESil mans es tarzatz · qim degres

13 sen uiatz · ieu si laten · si bes uen

14 len · qe nom par mal estei · si

15 ben fadei · ni lespers ia nom ue

16 inha · qe ben bargainh · si per

17 estrainh · don mon aur q(e) follors ·

18 so trobom els autors · aiuda ma(n)

19 tas res · mas ar an gran dan pres ·

20 ioias e demorailh · pos si fes dau

21 tre tailh · donneis e fon sazos ·

22 qe per un gan erom bautz e

23 ioios ·

24 

25 MAs lengans es intratz · qi desre

26 ia dambs latz · uilanamen ·

27 qus a prezen · qi bai ni manei ·

28 non sec tornei · ni non crida

29 sen seinha · per qe nos tainh ·

17rA

01 qe sa conpainh · domnab cui

02 uai ualors · ab tal qan laura sors ·

03 qe ia plus non ualges · ben uol

04 gra conoges · do(n)nanz qe sa gas

05 saill · ni don gan ni fermaill ·

06 si ner gens le resos · qe gen ma

07 zan sol hom far de bells dos ·

08 

09 EZ es grans freuoltatz · qom ben

10 am desamatz · ses iauzimen ·

11 per tal couen qe cilh seinho

12 rei · cui ren non grei · sius es

13 secs comaleinha · qil ia se ba

14 inh · e gen sa plainh · e gense

15 sas colors · e cel cresca dolors ·

16 qe sec las ez es pres · ges amor

17 mas nol pes · no mes uis ben

18 egaill · qel dezir e badaill · e ui

19 ua cossiros · e qella chan dau

20 trui dolsas chansos ·

21 

22 MAs ieu qi qes cridaill · no(n) mou

23 de la senaill · don for alqes ioi

24 os · sil trachz dantan no(n) case

25 ges en dos ·

26 

GrBorn 242.59 (M 27)

27 Girard de borneilh

28 QAn la brunaura seslu

29 cha · pel suau termini

17rB

01 franc · era si de ioi me stanc ·

02 si bem soneilha ni clucha · la

03 mors qim fara langir · si no(n)

04 lam des li moblitz · mal mer

05 e sim failh mos chans · tort na

06 ures uos malamiga ·

07 

08 QAr uos mes un pauc esducha ·

09 si qem uiratz en brun blanc · no(n)

10 per re qieu disses anc · don ma

11 ues tal ira ducha · e si auzes de

12 scobrir · con uos ma domnam

13 pleuitz · qe destrics ni mals ni

14 dans · non letz qe plus uos en

15 diga ·

16 

17 TAl tornat qalucha · non defen

18 dria un manc · e uis anc greu

19 colp ni manc · si amal pas no(n)

20 trabucha · leu non puesc auan

21 fugir · tan sui uans enfreuolitz ·

22 con cell dezamatz amans · qi de

23 ioi se desraçiga ·

24 

25 LA nueg qan la sons ma clucha ·

26 dor sobrach o sobre banc · tro

27 qem dolon am mei flanc · per

28 qai ma ualor destrucha · qen

29 lieg non puesc ieu dormir · ans

17vA

01 men leu totz esbaitz · e pens de

02 uos enestans · contra qe mes

03 tant eniga ·

04 

05 QEl cors dinz me cridae mucha ·

06 qe nol ronpa ni lesbranc · de

07 uostramor e sieu planc · qar

08 sai qe res no mafrucha · enans

09 men es apartir · si uiure no(n) uu

10 eilh aunitz · ez es tan sobriers

11 la fans · qem tol repaus em de

12 striga ·

13 

14 QA ma uoluntat paurucha · no

15 ma laissat carn ni sanc · pustel

16 len son hueilh e cranc · qius

17 me cuiauer forducha · qenans

18 men er a fenir mon uers q(e) sia

19 conplitz · mas daisso soy plus

20 clamans · qar anc mi noc gen

21 mendiga ·

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

GrBorn 242.42 (M 28)

29 Girard de borneilh .

17vB

01 LA flors del uerian · mi uai

02 remenbran · dun cortes

03 afan · e si nos coches · qel

04 mi remenbres · iam for oblidatz ·

05 denqerre solatz · pero camps ni

06 pratz · genzer no meissona · qal

07 cor mi brotona · tals unamistatz ·

08 qa ma fe · saissi ses deue · co(n) cill

09 qieu am ma couen · ben dei cha(n)

10 tar plus souen ·

11 

12 DOncs dretz es qieu chan · qa precs

13 qe per man · mas era diran · q(e)

14 si mesforçes · con leuet cha(n)tes ·

15 mieilhs esterassatz · e non es

16 uertatz · qe sens acordatz · adui

17 pretz el dona · si con lochaizona ·

18 lo sens es laissatz · mas ben cre ·

19 q(e)ies chan de se · non ual al co

20 mensamen · tan qan pueis qa(n)t

21 hom lenten ·

22 

23 E Doncs e qem uan · tot iorn ca

24 stian · qenqer plainheran ·

25 sieu ia ioi cobres · qar no feran

26 pres · qar sieu zoinh ni latz ·

27 menutz motz serratz · pos en

28 sui lausatz · qama razos bona ·

29 par ni sa bandona · qom ben

18rA

01 enseinhatz · si bei ue · ni mon

02 dreg capte · no uol al mieu ei

03 scien · qa totz chan comunal

04 men ·

05 

06 MAs pero lautran · qan perdiei

07 mon gan · manaua chantan ·

08 mieilhs e plus ades · e simen

09 canges · ieu foraencolpatz · qar

10 le dos nil gratz · no mera ue

11 datz ·mas era sim sona · ma

12 miga fellona · seral bes poin

13 hatz · pos a qe · non poinharai

14 be · sim sona ni macueilh gen ·

15 noi a gran refrainhemen ·

16 

17 MAs sil bel semblan · nil cor nil

18 talan · manaua camian · no

19 sai qim lauzes · qe loi suffertes ·

20 suffrir er auiatz · con aiçi fol

21 datz · qanc sem sailh al latz ·

22 en contresperona · qar plus nos

23 adona · e doncs nos cuiatz · pos

24 m(er)ce · di qaura de me · si lam

25 razon follamen · qen sen pe

26 nedes nolen ·

27 

28 IRai doncs enan · fis e ses e(n)ian ·

29 suffren e pregan · q(e) si sa fran

18rB

01 qes · sos rics cors engres · plus

02 enforaonratz · qe qar ses ue(n)iatz ·

03 qar ieu e mos fatz · si bes dessa

04 zona · qar nulls no sa dona ·

05 quns men fos paiatz · mas co

06 ue · si noca nai re · qe sper e ue(n)sa

07 suffren · qell franc ue(n)sson fra(n)

08 chamen ·

09 

10 ERas crideran · aqist drut tru

11 an · qesperars ten dan · mas qi

12 ben ames · el mieilh esperes ·

13 mieills fora ueniatz · ia fos

14 enganatz · er endemandatz ·

15 mi dons de nerbona · qe drutz

16 qan randona · nis feinh trop

17 cochatz · qan saue · quna uetz re

18 te · damor qalqe iauzimen · si

19 no len pert mais de cen ·

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

18vA

GrBorn 242.5 (M 29)

01 Girard de borneilh .

02 ALegrar mi uolgra cha(n)

03 tan · e chantar per qe ma

04 legres · e si sol dun pauc

05 maiudes · mos bels sieinher ay

06 ben talan · qe ia per nausa ni

07 per dan · qem creges nom desco

08 nortes · qestiers non fura frutz

09 ni flors · nil gens pascors · gais

10 ni solatz · mas uailham iauzi

11 menz sil platz · qe maiut bona

12 sospeissos · a far un uers qi sia

13 bos ·

14 

15 EPero ben a mais dun an · qom

16 mi pregaua qieu chantes · e fo

17 ra bon qiem nesforses · sim po

18 ges pagar del mazan · mas uueill

19 qel cors sa cordal chan · qe de la

20 boca uen apres · dels bels ditz e dels

21 fatz maiors · gratz e lauzors · q(a)r

22 si chantatz · de tal qes plazens

23 sa beutatz · uostres ditz ni uostr(a)s

24 chanzos · trop llen eschai rics

25 girardos ·

26 

27 E Serail pretz a mon semblan ·

28 se uostre chans meilhurades · e

29 sieu iauzis qe meilhures · le mi

18vB

01 eus cors foral sieu coman · totz

02 temps mais e si ia dafan · q(i)eu

03 ages · mi coreilhes · totz temps mais

04 mi deuedes amors · de sas honors ·

05 e fos mostratz · con hom fols e

06 desmezuratz · de ioi de samparatz

07 e blos · a cui non tainh honors

08 ni pros ·

09 

10 DIeu de qe mer ans regardan · se

11 ia uira qe magrades · e no(n) p(er) so

12 qe iaus cuides · qe nuilha res

13 ma bellis tan · pro mauen mi

14 eilhs qe non deman · e com no

15 mo diras fols es · sapchas tu da

16 qestz amadors · lieus parlladors ·

17 qe lur foldatz · qan lur afars es

18 ausatz · lur toll plazers e gautz

19 e dos · els meira pres e cossiros ·

20 

21 PEr qieu qi no magrat denian ·

22 non uolgra qautre men serqes ·

23 so qe mon ioy mi destorbes · anz

24 agra obs qem pares e(n)nan · e p(er)

25 som uauc sols alegran · e cossir

26 consi ne trobes · conseilh damic

27 o de seinhors · no(n) dels ausors · ni

28 sobransatz · mas fos uns de mos

29 plus priuatz · tan duepte q(e) luecs

19rA

01 e sazos · men pre qalqe luec pe

02 rilhors ·

03 ENon ges qiem tenges a dan · lur

04 solatz e mot non preses · sauses

05 dir e qe demandes · azacells qi

06 uenon e uan · qalqes nouas

07 consi estan · so qe chascus non

08 entendes · qe per uns prims en

09 tendedors · me toll paors · e fre

10 uoltatz · qar no(n) cug esser ben

11 amatz · man gap man ditz ma(n)

12 fag ginhos · per qe fora bautz

13 e ioios ·

14 

15 ARa diran tuch qieu desuan ·

16 qa tot home qi ben ames · agr

17 ops cun bon amic trobes · tal de

18 cui no sanes duptan · qus non

19 sap de qe ni qan · li es ops qom

20 lo conseilhes · per qieu dic qils

21 entendedors · es ualedors co(n)sei

22 lls priuatz · qe grieu er si non

23 uos gardatz · qe le uns dels tos

24 tres conpainhos · non sia mals

25 e enueios ·

26 

27 

28 

29 

19rB

GrBorn 242.72 (M 30)

01 Girard de bo(r)neilh .

02 SIm sentis fezels amics ·

03 per uer encuser mamor ·

04 mas er men lais p(er) paor ·

05 qem dobles lamta els destrics ·

06 mas aitan puesc dire · ses dan ·

07 qanc denian · ni de non fe · nom

08 gardei pos amei be · per qai suf

09 fert de grans mals · qay si sa

10 uen als lials ·

11 

12 EQan non grana lespics · si

13 conpareis ala flor · cuiatz qe pla

14 zal seinhor · anz llen creis ire zan

15 çics · e par qe cossire · de lan · qaze

16 nan · conosc e uey · qe sos afars

17 non llaue · qieu ui quns iorns

18 ferials · mera mieilher q(e) nadals ·

19 

20 EUi ia qieu era rics · sego(n) lo te(m)ps

21 qerascor · qem tenia dezonor ·

22 mo(n) plait do(n) er son abrics · qar

23 uencutz suffrire · qe blan · suffer

24 tan · qar non crei · so qe plus li

25 descoue · a segon qe ses egals · la

26 mors elamics captals ·

27 

28 ESi ben si feinh enics · per espa

29 uentar los lor · qan plans uoler

19vA

01 noi acor · pauc li ual prec ni ca

02 stics · per sos fai bon rire · daman ·

03 qi la fan · damor soste · e nol sap

04 loinhar de se · pos ue qes uira

05 uenals · es lo doncs amors aitals ·

06 

07 CUial ioues ni lantics · pos en sa

08 bailhia cor · tri de dos mals lo

09 meilhor · non fera reis lozoics ·

10 qis pot doncs auzire · preian ·

11 qieu sai e cre · mas ges no(n) o dic

12 per me · qals uerais amics co

13 rals · non uai en an lur captals ·

14 

15 HUeimais semblaria p(re)zics · mos

16 chans e si dieus azor · trop a no(n)

17 uist chantador · cui men notz

18 nauza ni trics · mas per miell

19 assire · mon chan · uau serran ·

20 bos motz enfre · qe son tut car

21 gat e ple · dun estraintz sens

22 naturals · e non sabon tug de

23 qals ·

24 

25 NO men cal qals plus mendics ·

26 lueinh de pretz e de ualor · mi

27 srasc qes fan gabador · lora q(e)

28 lor failh afics · qar ses bon suf

29 frire · per tan qar no uan · egal

19vB

01 ab re · som fai brau e ses merse ·

02 qus mazans nisira tals · parllem

03 doncs fan sill siuals ·

04 

05 ERe non mi ual chastics · qades

06 no sion peior · ges no ma tan

07 de sabor · lur solatz con degalics ·

08 dieus los deinh maldire ·

09 qantan · per ugan · de qem soue ·

10 pero sis fara ia se · megron ist

11 ne feat fals · tal gerra pueis

12 fo mortals ·

13 

14 

15 

16 

17 

18 

GrBorn 242.23 (M 31)

19 Girard de borneilh .

20 BEn era doutz e plasenz ·

21 lo temps gais qan

22 fon eslitz · parages es

23 establitz · qels drechuriers co

24 noissens · adretz francs fins

25 de corage · plasentz larcs de

26 bona fe · uertadiers am gran

27 merce · establi hom de parage ·

28 per qe fon s(er)uirs trobatz · cortz

29 e couitz e donars · honors e totz

20rA

01 ben estars · damor e de gran dre

02 chura ·

03 

04 QE parages e bos sens · de esser

05 capdels e gitz · de totz entiers

06 bes complitz · per qe las prime

07 ras gens · doneron al ric linha

08 ge · rendas qe tengenson be ·

09 zo qa parage coue · doncs q(i) lau

10 trui eritage · uol el sieus don

11 es casatz · no serf qan uol esser

12 pars · als pros e pois ilhes pesars ·

13 totz zo perqe pretz meilhura ·

14 

15 E Doncs sus fals maldisens ·

16 cobes auars deschausitz · de

17 sconoisentz apostitz · qi sap

18 totz galiamens · lause(n)giers

19 e ples dotrage · pois tot para

20 ge mescre · ben uolgrieu sa

21 ber per qe · uol auer nul ric

22 barnage · ni en pretz non a

23 uoluntatz · qe bos pretz ia es

24 tan cars qe nol pot conprar

25 auars ·

26 

27 EDe domnas issamens · fon ia

28 lur bos pretz ausitz · per tot lo

29 mon e grasitz · e fasion far

20rB

01 honramentz · am cor de gran

02 uassalage · lo fort linhage

03 dancse · qar an tornat a no re ·

04 e tenon sa nesciage · qi lur uol

05 esser priuatz · mas fals mals

06 dirs e gabars · lur platz e suau

07 parllars · am sellas delur me

08 sura ·

09 

10 ECel qam los feils lusens · de

11 lautrui dreg en regitz · qi ui

12 ron lieu la ceruitz · lai on ta

13 inh acuilhimens · son uilan

14 per plan usage · e totz hom q(i)

15 los mante · a hunis parage se ·

16 e qar ill man cor saluage · qar

17 ab els no sui muilhatz · nim

18 nom platz nuls mal afar ·

19 per qeil mi fan caraescura ·

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

20vA

GrBorn 242.65 (M 32)

01 Girard de borneilh

02 SAnc iorn agi ioi ni so

03 latz · ar sui iratz · e per

04 totz temps desesperatz ·

05 qar mauentura no(n) matray ·

06 solatz ni iay · qades mi desfui

07 e mestray · qar enrepaus ay

08 cossirers · qem fai ia doler da(n)s

09 e diers ·

10 

11 QAr en aspras oras fui natz · qa

12 dieu non platz · qe negus mos

13 amics priuatz · uiua tan qa(n)t

14 lautra gen fai · aissi meschai ·

15 per mon ynhaure qe non ai ·

16 pueis mos iois mi failhi pri

17 miers · en qe comenset len

18 conbriers ·

19 

20 E Eram alqes conortatz · co(m) ho(m)

21 forsatz · qan mos ynhaures

22 ... mas aram desconorte

23 rai · qan nol ueirai · ni iamais

24 non uerran de lai · salut ni co(r)

25 tes messagiers · don iois mi

26 sol uenir entiers ·

27 

28 AY bels amics gen enseinhatz ·

29 nesis als fatz · e dous e sauis als

20vB

01 menbratz · per uos tenc uil a

02 bril e mai · el dous temps gay ·

03 e iamais no malegrerai · ni no(n)

04 chantarai uolontiers · pos no(n)

05 puesc ben plainher estiers ·

06 

07 AR es morta bella foldatz · e iocs

08 de datz · e dons e do(m)neis oblidatz ·

09 per uos si pert pretz e dechai ·

10 tro part bellai · mas pro en de

11 uenran sauai · cui uos fostz

12 gitz e conpainhiers · co(m) hom

13 apres debos mestiers ·

14 

15 DE tan bels sabers qauiatz · cui

16 los laissatz · anc no(n) fon ni ia

17 er trobatz · ni no(n) ui ni ia o ue

18 irai · tan con irai · dun sol ho

19 me tan bel essai · ni no deu di

20 re caualiers · qe tan enualges

21 oliuiers ·

22 

23 DE uostres fins trobars meratz ·

24 de las bontatz · del pretz de sen

25 de las rictatz · endegres deuenir

26 gran iai · sel qe pretz trai · ia

27 de mans bes nom recreirai ·

28 qel bos maistre belengiers · e(n)

29 re senblera lauzengiers ·

21r

01 EN uos es mortz pretz e barnatz ·

02 e largetatz · bos fatz bels ditz

03 e bos solatz · don ia per ma fei

04 non creirai · siben estai · q(e) die

05 us el sieu sant ioi uerai · no(n)

06 uos acueilha totz entiers · pos

07 tan bel don uos det premiers ·

08 

09 

10 

11 

12 

GrBorn 242.66 (M 33)

13 Girard de borneilh .

14 SEra non pueis mos

15 chans · non sai con

16 iamais senans · e si

17 non ual dos aitans · qe far no(n)

18 solia · ben auras dreg lom so

19 ans · e per qe no mo demans ·

20 qieu no to diria ·

21 

22 ES im seras drogomans · a cui

23 leis cui sui comans · e qon e(n)

24 tendra tos mans · ia daqo not

25 sia · qels ditz els fatz els sem

26 blans · el noms el pretz el bo

27 bans · ter gitz en lauia ·

28 

29 ETu iat fas conoisens · ieu oc

21rB

01 e doncs non entens · qiet fatz

02 us motz aprendens · e ses mai

03 stria · si fas ben mas tot ense(n)s ·

04 hom qant uol qe totas gens ·

05 li port garentia ·

06 

07 QEl sieus bels cors couinens · es

08 asezatz e manens · de totz bos

09 enseinhamens · e de cortezia ·

10 ia nauras tu mal uoilhens ·

11 qar en trop lauzar tentens · e

12 qim graziria ·

13 

14 SOs enemics e gerriers · no(n) fazia

15 uolontiers · aus enoios fols par

16 liers · trobom cascun dia · for

17 qieu non sui sobranciers · mas

18 si lam blasma nogiers · ieu loil

19 conbratria ·

20 

21 QEl sieus laus es drechuriers ·

22 el noms uers el pretz entiers ·

23 e si mera uis estiers · no men

24 tremetria · qanc fort no fui

25 souendiers · ni non o seria ·

26 

27 ETu qe tant sos lausars · ia me(n)

28 forsa sobramars · mais ti ual

29 ria calars · ben dic gran follia ·

21vA

01 qe per dieu sol le parlars · ma

02 dutz tals .c. bos pensars · qus

03 qecs mi ualria ·

04 

05 ESi tos ditz noilhes cars · no tem

06 uolgras esser pars · ieu non per

07 ren qel cuiars · maiudae me(m)bria ·

08 so mes uis tos mos afars · e ual

09 me mais mos chantars · p(er) aital

10 paria ·

11 

12 ESel bos reis dels nauars · mi lau

13 zaua mans blasmars · gaire

14 noi daria ·

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

21vB

PBremRN 330.16 (M 34)

01 Pere bremont ricas nouas .

02 

03 SIm ten amors ·

04 am dous plazer

05 iauzen · qinz en

06 mon cor port de fin ioi la clau ·

07 el caut ni freg ni brau temps

08 nilsoau · nom nozon ren tan

09 mi uai ben e gen · qe tot mes

10 plazen · e mos enemics · no tem

11 tan sui rics · de ioi e damor · en

12 qe ma legor · qaitals ricors mi

13 soste · e lautra nom tenc e(n) re ·

14 

15 AItals ricors · ma bellis qar souen ·

16 pens del tresaur de q(u)ieu tenc

17 la clau · am tal plazer si tot

18 me stauc suau · qe re mas ioi

19 de dinz mon cor nom sen ·

20 sim uai doussamen · qell ielos

21 enics · nom pot far destrics ·

22 a iauçir lonor · en qe malegor ·

23 qar ai triat per ma fe · mielhs

24 de meilhor e debe ·

25 

26 TOt lo dreg cors · sai damar

27 ueiramen · aissi con cell qi da

28 mor ten la clau · per so lauçi

29 uos donna tot suau · per la

22rA

01 meilhor e per la plus plazen ·

02 qe noi ha conten · ni anc fals

03 prezics · domes mois ni trics ·

04 nom fes ior paor · qe no male

05 gor · fals mentirs pro no lur

06 te · ni ami no nozon re ·

07 

08 UOstra ualors · estai segurame(n) ·

09 qe nulls laires noi pot far co(n)

10 tra clau · per qami uai sobre

11 ben e suau · qar la gardatz ab

12 mesurae ab sen · tan ben qe noi

13 pren · crims de crois mendics ·

14 ni negus afics · de lauseniador ·

15 nom toll malegor · a lonrat

16 ioi quis mante · donna la uo

17 stra merce ·

18 

19 BEus dic lauçors · ueiras adre

20 chamen · donna plaze(n)s qar uos tenes laclau ·

21 donrat prez fi ab plazen dit

22 suau · sobrel segur gentil cap

23 tenemen · per qel conoissen ·

24 de cui sui amics · diçon qest

25 abrics · de ueira ualor · qem

26 prenc ab legor · e diçon qius

27 au nius ue · qe mais ni mens

28 noi coue ·

29 

22rB

01 DOnnai e seinhor · e ioi e legor ·

02 sordells per qem uai tan be ·

03 qen ueia nos tenc enre ·

04 

PBremRN 330.2 (M 35)

05 Pere bremo(n)t ricas nouas .

06 BEn deuistar ses gran

07 ioi totz temps mais ·

08 cell qi nos pot partir

09 de son seinhor · qan per s(er)uir

10 non pot auer samor · ni no ha

11 cor qe del seruir se lais · piez

12 trai de priço · e plus greu mar

13 tire · qan ses gizardo · seru e

14 qe salbire · qe bes nigraz nol

15 neschaia · ben es semblantz

16 qe maltraia ·

17 

18 E Totz seinhers deu estar e(n) pa(n)tais ·

19 qan sap qel sieu han gaug

20 sel pren honor · si no los creis

21 e no(n) lur ten amor · pos lo ser

22 uon de bon cor ses biais · e se

23 inhor fello · tan qe dieus azi

24 re · qant ha ses razo · cor dels si

25 eus aucire · ez er greu qe non

26 deschaia · qils sieus destrui ni

27 esmaia ·

28 

29 TOt aisso dic confins amics

22vA

01 uerais · per ma donna e non

02 fas ges clamor · qab tal plazer

03 sai dezirar samor · qe iauzentz

04 sui daisso qautres sirais · qami

05 saupra bo · sillmi deinhes dire ·

06 per merce de no · del ioi qieu

07 dezire · ia no(n) er qaleis desplaia ·

08 qieu mon dezir li retraia ·

09 

10 ANc ren nom det nim promes

11 ni mestrais · nieu nololqis

12 anz mi fai tal paor · qieu noil

13 aus dir · con li tenc fin amor ·

14 ni ia null temps no mensira

15 del cais · sill nomen semo · ni

16 ai cor qem uire · per dan ni per

17 pro · ni per nuill cossire · qab

18 un dous desir ma paia · qa(r) aus

19 dezirar qil maia ·

20 

21 EN ma donna no(n) tainh ni me(n)s

22 ni mais · e pares be asa uera ua

23 lor · qez ill tem dieu e dieus li

24 ten amor · qar anc non fes re

25 mas a qo qe tais · per qe en luec

26 de do · iauzisc qan remire · sa

27 plaisen faisso · si tot men su

28 spire · qieu no(n) uueilh re qel so

29 straia · sa uera ualor ueraia ·

22vB

01 TAn mes bell e bo · qe qan la re

02 mire · la bocael men to · qe dun

03 dous dezire · uiu iois si tout

04 mes maia · qel plasentz uesers

05 ma paia ·

06 

07 NUlls lausengiers no(n) mesmaia ·

08 antz prec dieu toutz los deschaia ·

09 

GrSal 249.1 (M 36)

10 pere bremo(n)t ricas nouas .

11 AIssi con cell qa la lebre

12 cassada · e pueis la pre(n)

13 autres e larete · tot

14 en aissi es auengut a me · du

15 na falsa qai loniament ama

16 da · e seruida de bon cor humil

17 men · e qan cuiei auer e(n) iauzi

18 men · per sordeior ha mes mi

19 en soan · aissi o fes co(n) las lobas

20 o fan ·

21 

22 E Si merces me fos adretz iuia

23 da · siuals ma part i degra a

24 uer be · e(n) samistat on no(n) uu

25 eilh auer re · qar tals donna

26 ma samor otreiada · qes bella

27 çers a mos hueilhs p(er) un .c.

28 coinda e pros al laus de tota

29 gen · finae leial e senes cor

23rA

01 truan · per qieu lam mais no(n)

02 fes auda rollan ·

03 

04 ESi tot ma lamista trop tarda

05 da · per mercel prec qe uas me

06 nos mal me · qez ieu lam tant

07 leialmen sol coue · qe nullau

08 tra del mo(n) tant no magrada ·

09 sieu anc lamei ni pauziei mo(n)

10 enten · en lui aimes trestotz

11 lo cor el sen · a leis mi don de

12 bo(n) cor em coman · e ill fassa

13 de mi tot son talan ·

14 

15 SOuen sospir uas la doussa co(n)

16 trada · on ill estai e si tot ill no(n)

17 ue · ieu la uei ben inz mon

18 cor per ma fe · qar mantas

19 ues li ai saman bauzada · e nai

20 agut mil plazers endurme(n) ·

21 qe del menor ai plus mo(n) cor

22 iauzen · qant men souen e

23 men uai remenbran · ueiai

24 re mes qades li o deman ·

25 

26 

27 

28 

29 

23rB

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

GlCapest 213.1 (M 37)

15 Guillem de bregada(n) .

16 AIssi con cell qe bais

17 sal fueilh · e cueilh

18 de las flors la ge(n)sor ·

19 ay ieu chauzit en

20 un aut brueilh · sobre totas

21 labellaçor · qi cill eis dieus se

22 nes failhida · la fes de sa eissa

23 beutat · e mandet qab humili

24 tat · fos sa grans ualors grazida ·

25 

26 AB dous esgart siei cortes hueilh ·

27 man fag gai e fin amador ·

28 ez anc lamors per qieu me mu

29 eilh · ab laiga del cor ma color ·

23vA

01 non fon per me espandida · mas

02 eram fai cantar de grat · de tal

03 don ai mais cundeiat · qans no(n)

04 latenc desuestida ·

05 

06 NOn dic feinchas ni laus con

07 sueilh · mas uer don men so(n)

08 mil auctor · quns qecs dezira

09 so qieu uueilh · qals plus gais

10 es lansa damor · qe fer al cor

11 ses gandida · ab placers plaze(n)tz

12 damistat · mas ieu el colp as

13 saborat · on plus dorm plus

14 mi resida ·

15 

16 CHauçimen fara sim acueilh ·

17 e merce contra sa ricor · qieu

18 li mostrel mal de qem dueilh ·

19 e qe maleuge ma dolor · qes

20 dinz mo(n) cor espandida · amor

21 e cossirer ma dat · e del miells

22 ma en amorat · qes del puei

23 tro enlerida ·

24 

25 SOs rics pretz es en laut cap

26 dueilh · de midons qe no(n) sai

27 gensor · qel mon si uesta ni

28 despueilh · gen fo facha per

29 bon seinhor · qaissi es pels pros

23vB

01 chauçida · sai on mostra sa be

02 utat · e son fin prez tan esme

03 rat · qa las pros nestai ga(r)nida ·

04 

05 TAnt es ge(n)tae de bell escueilh ·

06 qen ueiam tol dautra samor ·

07 qab enseinhamen ses ia(n)gu

08 eilh · lles dada beutatz ab ualo(r) ·

09 cortezia non loblida · qus de

10 corteça uoluntat · la fai ses

11 geinh denemistat · gardar

12 tant es abellida ·

13 

14 

15 

16 

17 

18 

GlBerg 210.16 (M 38)

19 Guillem de bregadan .

20 QAnt uei lotemps

21 camiar e refreidir ·

22 e no(n) au chan dauzells

23 uoutas ni lais · qe fasson bosc

24 ni combas retentir · ni fueil

25 ha uertz noi par ni flors noi

26 nais · p(er) qals mendics troba

27 dors e auars · camia lur uoitz

28 per luuerns qes taina · mas

29 ieu sui cell qe nom uolu nim

24rA

01 biais · tant ai de ioi per freg

02 ni per calina ·

03 

04 AMors me saup pla(n) asos ops

05 chauzir · qem trames ioi al

06 cor per qe sui iais · e saup qa

07 mar sabria e grazir · e gen

08 parllar don midons ualges

09 mais · e comensar ardime(n)s

10 e assais · so q(e) damor es ueraia

11 meçina · e parec ben qan bel

12 lam det lo bais · don no(n) e(n)uei

13 contessa ni reina ·

14 

15 AB entreseinh qem fes qieu

16 no(n) aus dir · mi fes gaug pl(us)

17 qe qim dones roais · mais n(on)

18 per tant qieu no(n) laus descu

19 brir · qe mandat ma q(e) nom

20 iesca del cais · mas en cha(n)ta(n)

21 ez aiso no(n) es lais · q(e) .c. chan

22 tars nai fag entremolina ·

23 e tals mill moutz qez anc

24 un non retrais · ni nom so

25 uen con mou ni co(m) afina ·

26 

27 E Uos donna qaues fag abel

28 lir · uostre fin prez al pros

29 e als sauais · pensatz de mi

24rB

01 e nom laissetz morir · e soste

02 nez una branca del fais · qa

03 mar ses pro no(n) es frutz qez e(n)

04 grais · qals plus cortes fai ma

05 grezir leschina · e pos uos sui tals con

06 ad amar tais · ben degras

07 dar de uos luec e aiçina ·

08 

09 PEr aisso prec aleis qem fai

10 langir · qe(m) fezes tant qe ma

11 dolor ma bais · don pert so

12 uen lo maniar el dormir ·

13 alqes per ioi e alqes per esgla

14 is · e no per tant qanc no m

15 mentic nim trais · tan tem

16 lamor qem ten en disciplina

17 

18 

19 

20 

21 CHançoneta sius saupessatz

22 formir · dintrar en cort e o

23 frir en palais · e gen parllar

24 ab midons cui dezir · prege

25 ra uon qe coita mes e ais ·

26 ala bella cui sui fins e uerais ·

27 manesatz dir pos tanta ge(n)z

28 la clina · qel meillers es del

29 mon e qe ual mais · bem

24vA

01 merauilh con mo(n) cor non de

02 uina ·

03 

04 ES itant fai qil uas me non

05 seslais · larmanira uergoin

06 hozae enclina ·

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

25rA

FqMar 155.16 (M 39)

01 Chansos qe fes folqe de

02 marseilha .

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 PEr dieu amors

14 ben sabetz ueram(en) ·

15 con plus deissen

16 puis pueia humilitatz · (et) er

17 gueilhs chai on plus aut es

18 pueiatz · don auer deu gaug

19 e uos espauen · qanc sem mo

20 striestz ergueilh contra mezu

21 ra · e brau respos a mas hu

22 mils chansos · per qes se(m)bla(n)s

23 qe lergueilhs chaia ios · q(a) pres

24 bel iorn ai uista nueg escura ·

25 

26 MAs uos non par puescatz far

27 failhimen · pero qan failh sel

28 qes prous ni presatz · tant qa(n)t

29 ual mais tan nes plus encol

25rB

01 patz · qen la ualor pueial col

02 pae deissen · e qan hom tot per

03 donal forfaitura · ia del blasme

04 noil sera facz perdos · qar cell

05 reman en malas sospeisos · qa

06 mantz met ceil qi uas uns des

07 mesura ·

08 

09 BLasme na hom e chascus cela

10 sen · per qes en eis lengan pl(us)

11 galiatz · aicel qel fai qe cel qes

12 enganatz · e doncs amors per qo

13 fas tan souen · con plus uos

14 seru cascus plus sen rancura ·

15 e de s(er)uir tainh qalqe gizardos ·

16 pretz o amics meilhuramens

17 o dos · mens dun daqestz es fols

18 qi si atura ·

19 

20 FOls ben fui ieu qei mis lo cor

21 el sen · sens no(n) fon ges enanz

22 fon grans foudatz · qar cel es

23 fols qi cuia esser senatz · el sap

24 o mieills ades on plus apren ·

25 doncs pos merces qe ual mais

26 qe drechura · nom ualc a me

27 ni ac poder en uos · petit se(m)bla

28 mages ualgut raizos · p(er) qieu

29 fui fols qar anc de uos ac cura ·

25vA

01 MAs ar sui rics · qar en uos no

02 menten · qen cuidar es riqesae

03 paubretatz · qaicell es rics qi

04 sen ten per pagatz · e cell pau

05 bres qin gran ricor senten · do(n)cs

06 per qieu sui rics tan gran gaug

07 ma segura · qan pens qieu sui

08 tornatz desamoros · qa doncs

09 er ieu marritz ar sui ioios · p(er)

10 qe mo tieinh a gran bonauen

11 tura ·

12 

13 COrtesia non es als mas mesu

14 ra · mas uos amors no(n) saupestz

15 anc qes fos · mas ieu serai tan

16 plus cortes de uos · qal maior

17 brui callerai ma rancura ·

18 

19 AB naziman et a totz temps

20 tatura · chansos qar lur i est

21 e de lur razos · qatressi es chascus

22 desamoros · mas semblan fan

23 da qo don non an cura ·

24 

FqMar 155.5 (M 40)

25 Folqe de marseilha .

26 BEn an mort mi e lor ·

27 miei hueilh galiador ·

28 per qem platz qab els

29 plor · qar ilh so an merit · q(e)n

25vB

01 qen tal domnan chauzit · don

02 an fag failhimen · q(a)r qi trop pueia bas deissen · pero en sa

03 merse ma ten · qe ges non crei

04 qe merces aus failhir · lai on

05 dieus uolc totz autres bens assir ·

06 

07 AR auiatz gran follor · qarditz

08 soi per paor · mas tan tem la

09 dolor · damor qe ma sazit · qai

10 som fai plus ardit · de mostrar

11 mon talen · a leis qem fai ue

12 ilhar dormen · doncs ai per pa

13 or ardimen · aissi con cel q(e)stier

14 nos pot gandir · qe ua tot sols

15 entre .u. cens ferir ·

16 

17 QAisi conosc damor · qe mos

18 dans lla sabor · qe so don ai lar

19 gor · mi fai presar petit · e pu

20 inhar a destrit · en tal qe sim

21 defen · so qieu en causi ua fu

22 gen · e so qieu fug mi ua se

23 gen · aisi nom sai consim pu

24 esca garir · qen sems no(n) puesc

25 en causar e fugir ·

26 

27 PRos domna cui honor · restau

28 ratz en ualor · mi e uostra lau

29 sor · qam dui nem a feblit ·

26rA

01 qar metes en oblit · me qe uos

02 am finamen · qe cil qil sabon

03 uan disen · qe mal s(er)uir fai

04 manta gen · e qar uos am tan

05 qe dals non cossir · pert mi e uos

06 gardatz sim dei marrir ·

07 

08 MAs ugan per la flor · non uiras

09 chantador · mas precs de mo(n)

10 seinhor · lo bon rei cui dieus

11 git · daragon ma partit · dirae

12 demarrimen · e si chant tot fo(r)

13 sadamen · mas al sieu plazen

14 mandamen · no deuom ges

15 son amic contradir · qals ene

16 mics uei qes fai obezir ·

17 

18 BEls naziman dieus mi gard

19 de failhir · uas leis qe failh

20 uas me so auses dir ·

21 

FqMar 155.1 (M 41)

22 Folqe de marseilha .

23 AMors merce no(n) mu

24 era tan souen · q(e) iam

25 podes uias del tot au

26 sire · qe uiurem fai e murir

27 mesclamen · (et) enaissi dobla

28 me mon martire · pero mieg

29 mortz uos son hom e seruire ·

26rB

01 el s(er)uises es mil aitans plus bos ·

02 qe de nullautreiuer rics gizar

03 dos ·

04 

05 PEr qer peccatz amors so sabes

06 uos · sim auzizetz pos uas uos

07 no mazire · mas trop s(er)ui(r)s

08 ten dan mantas sazos · qe son

09 amic en pert hom so aug dire ·

10 qieus ai s(er)uit (et) encars no(n) me(n) uire ·

11 e qar sabeç qal gizardon na

12 ten · ai perdut uos el s(er)uir eis

13 samen ·

14 

15 MAs uos domna qi aues man

16 damen · forzatz amor e uos cui

17 tan desire · non ges per me

18 mas per dreg chausimen · e

19 qar plainhen uan pregon

20 miei sospire · qel cors plora qa(n)

21 uezes los hueilhs rire · mas p(er)

22 paor qe nous semble noios · en

23 gan mieis e trac mal en p(er)dos ·

24 

25 NOm cuieral uostre cors ergue

26 ilhos · poges al mieu tan loncs

27 dezirs assire · per qai paor qe fe

28 zes dun dan dos · sius cuiaua

29 tot mon mal trag deuire ·

26vA

01 ai qar uostrueilh non uezon

02 mon martire · qadoncs nagras

03 merce si doncs non men · lo do

04 us esgard on fai merce pa(r)uen ·

05 

06 AUos uolgra mostrar lo mal

07 qieu sen · e als autres celar e esco(n)

08 dire · qanc nous puesc dir mo( n)

09 cor celadamen · donc sieu nom

10 sai cubrir qi mer cubrire · ni

11 qi mer fis si ieu mi son traire ·

12 qi se non sap celar no(n) es razos ·

13 qel celon cell a cui non es nuls

14 pros ·

15 

16 DOmnal bon cor qieus ai nous

17 sai tot dire · mais so qieu lais

18 qieu non dic per non sen · re

19 stauratz uos en bon ente(n)dem(en) ·

20 

21 MAs naziman ditz qieu li sui

22 traire · e entos temps qar em

23 mi fas ginhos · qar tot mo(n) cor

24 non retrac ab amdos ·

25 

FqMar 155.10 (M 42)

26 Folqe de marseilha .

27 GReu fera nulls homs

28 failhensa · si tan tem

29 ses son bon sen · con

26vB

01 lo blasme de la gen · qe iuiab

02 desconoisensa · qieu failh qar

03 lais per temensa · de blasme

04 desconoisen · qen contramor

05 no men pren · qatresi noz trop

06 suffresa · con leus cors ses rete

07 nensa ·

08 

09 E Ia merses no(n) uos uensa · per

10 me qieu non lai aten · anz me

11 stairai planamen · ses uos

12 pos tan uos agensa · francs

13 de bella captenensa · sieu puesc

14 en aiso menten · e seill sufrun

15 lo turmen · qe fan per follate(n)

16 densa · ans del peccat penede(n)sa ·

17 

18 MAs ieu auia crezensa · tan com

19 amei follamen · en aiso qom

20 ua disen · ben fenis qi mal co

21 mensa · per qieu auia pleue(n)sa ·

22 qe per proar mo(n) talen · mac

23 ses mal com(en)samen · mas

24 ar conosc a presensa ·

25 qe totz te(m)ps

26 magra tenensa ·

27 

28 QAr en uostra mantene(n)sa · me

29 mis amors franchamen · e fo

27rA

01 ra mortz ueramen · si no(n) fos

02 ma conoisensa · doncs no(n) aiatz

03 mais pleuensa · qe man si com

04 sueilh plainhen · ni muiera

05 mais tan souen · e mas chan

06 sos qen parue(n)sa · mauion me

07 ins de ualensa ·

08 

09 AI som degra dar garensa · qe

10 miells gadainhae plus gen ·

11 qi dona qe cel qi pren · si pretz

12 na ni ben ben uoilhensa · mas

13 uotz ses en uil tene(n)sa · uostr

14 afars e ennien · qom uos sol

15 dar ar uos uen · mas laisme(n)

16 qar ai sabensa · de mal dir e

17 astene(n)sa ·

18 

19 

20 

21 

22 

FqMar 155.14 (M 43)

23 Folqe de marseilha .

24 MOut i fes gran pec

25 cat amors · qant li

26 plac qes mezes en

27 me · qar merce no(n) adueis ab

28 se · ab qe sa doucis la dolors ·

29 qamors pert son nom et des

27rB

01 maen · (et) es desamors planam(en) ·

02 pos merces noi pot far socors ·

03 per qell fora pretz e honors ·

04 pos il uol uenser totas ues ·

05 quna ues la uen qes m(er)ces ·

06 

07 SAr nous uens uencut son a

08 mors · uencer nous puesc mas

09 ab merce · es entre tans mals

10 ai un be · ia nous er dans ni

11 deshonors · cuidatz doncs qeus

12 estia gen · qar me fas plain

13 her tan souen · ans en ual me(n)s

14 uostra lausors · perol mals me

15 fora dousors · sol lautz rams

16 a qieu me sui tes · me pleies

17 merceian merces ·

18 

19 MAs non pot esser pos amors ·

20 non o uol ni midons so cre · p(er)ro

21 de midons no(n) sai re · qanc ta(n)t

22 no ma folli follors · qieu lau

23 zes dir mon pensamen · qe cor ai

24 qem capdel absen · e lardim(en)

25 tol men paors · pero esperan

26 fai la flors · tornar fruch e da

27 mor si(m) pes · qesperan laue(n)sa m(er)ces ·

28 

29 MAs trop ma airat amors · qar

27vA

01 ab merce se desaue · pero mie

02 ls de miels q(e)o(m) ue · midons qe

03 ual mais qe ualors · en pot le

04 u far acordamen · qe maior la

05 fag per un cen · qe ue com la

06 neus el calors · so es la bla(n)q(e)sae

07 la colors · sa cordon en leis se(m)

08 blanz es · qamors sia cord e m(er)

09 ces ·

10 

11 QEstiers non puesc durar amo(r)s ·

12 qieu non sai consi ses deue · de

13 mon cor qaisius a ense · qe ren

14 non crei qen ai ailhors · pero

15 sius es grans issam(en) · podes ca

16 ber en mi leumen · cos d(e) uezis

17 unas grans tors · en un pauc

18 mirailh el largors · es ins ta(n)

19 grans qe sius plages · enqar

20 miells i caupra merces ·

21 

22 AImantz lo uostre secors · e deu

23 tos temps miells ben ailhors ·

24 mas aisso no(n) uueilh sapiatz

25 ges · qa pena neis o sap m(er)ces ·

26 

FqMar 155.3 (M 44)

27 Folqe de marseilha .

28 AQan genz uenz et ab

29 tan pauc dafan · aicell

27vB

01 qes laissa uencer a m(er)ce · qar

02 en aisi uens hom autrui e se ·

03 et a uencut doas ues senes dan ·

04 mas uos amors non o fas ges

05 aissi · qanc iorn merces ab uos

06 non pot ualer · anz maues tan

07 mostrat uostre poder · qara

08 nous ai ni uos no(n) aues mi ·

09 

10 PEr qe par fols qi nos sap rete

11 ner · so qe conqer qieu pres ben

12 atretan · cel qe reten so qa co(n)

13 qis denan · per son esfors co(m)

14 fas lo conqerer · mas aissim

15 retengratz qol fols rete · les

16 paruier fer qe tem qe se desli ·

17 qel esteinh tan el poinh tro

18 qe lausi · mas pos estortz uos

19 sui uiure puesc be ·

20 

21 TOt so qe ual pot nozer atresi ·

22 doncs sius tenc pro beus poi

23 rai dan tener · et er m(er)ces sab

24 s lo uostre saber · qe maues

25 dat don anc iorn non iauzi ·

26 uos muo tenso eus dic mal

27 enchantan · mas non er fagz

28 qe chauzimenz men te · ena(n)s

29 uueilh mais suffrir mon

28rA

01 dan iase qel uostres tortz adre

02 chures claman ·

03 

04 ON trobares mais tan de bona

05 fe · qanc mais nulls homs a

06 si mezeis non trai · son escien

07 si con ieu qeus serui · tan lo(n)

08 gamen · qanc nom chausi de

09 re · ar qier merce so faria pa

10 rer · qar qi tropuai s(er)uizi repro

11 chan · ben fai parer qe gizardo(n)

12 deman · mas ia de me nous

13 cuies qel nesper ·

14 

15 EQil bo(n) rei richart qe uol qieu

16 chan · blasmet per so qar no(n)

17 passet de se · ieu len desmen

18 si qe cascus o ue · qarreires trais

19 per miells sailhir enan · qel

20 era coms ar es rics reis ses fi ·

21 qe bon secors fai dieus a bon uoler ·

22 e sin dis ben al crosar ieu dis

23 uer · et ar uei ho(m) per qa do(n)cs

24 non menti ·

25 

26 IA naziman nin tos temps

27 nom creiran · qieu uas amor

28 aia uirat mon fre · mas ben

29 pot hom creire aisso qe ue ·

28rB

01 et er sauput hueimais daissi

02 en an ·

03 

FqMar 155.18 (M 45)

04 Folqe de marseilha .

05 SAl cor plages ben for

06 oimais sazos · de far

07 chansos per ioia man

08 tener · mas trop mi fai maue(n)

09 tura doler · qant ieu esgart

10 los bens els mals qieu nai · qe

11 rics ditz hom qe son e qe bem

12 uai · e cel qo ditz non sap ges ben

13 lo uer · qar ben en ansa no(n) pot

14 nulls homs auer · de nulla ren

15 mais daisso qal cor plai · per

16 qe na mais uns paubres ses ioi

17 os · cuns rics ses ioi qes tot lan

18 coissiros ·

19 

20 E Sieu anc iorn fui gais ni a

21 moros · ar non ai ioi damor

22 ni nol nesper · ni autres iois

23 al cor nom pot plazer · anz mi

24 semblan tuch autre ioi es

25 mai · pero damor qel uer uos

26 en dirai · nom lais del tot ni

27 non puesc men mouer · qen

28 anz non an no men puesc re

29 maner · aissi com cell q(e)l mieg

028vA

01 de labre stai · qes tant puiatz

02 qe non sap tornar ios · ni sus

03 non uai tan li par temoros ·

04 

05 PEro nom lais si tot es perilhos ·

06 qa des non pueie sus amo(n) po

07 der · e deriam domnal fis cors

08 ualer · pos conoissetz qe ia nom

09 recreirai · qab ardimen a pode

10 ri lesglai · e nom ten dan qe

11 men puesca escaçer · p(er) qeus

12 er gent sim deinhatz retener ·

13 el gizardos er aitals co(m) seschai · qe neis le dos lle nes fatz gizardos · acel qi sap auine(n)s

14 far sos dos ·

15 

16 DOncs si merces a nuill poder e(n)

17 uos · tragasenan si iam uol

18 pron tener · qieu non men fi

19 en pres ni en saber · ni en cha(n)

20 sos mas qar conosc e sai · q(e) m(er)

21 ces uol so qe razos deschai · per

22 qieu uos cug ab merce co(q)erer ·

23 qe mes escutz contral sobre ua

24 ler · per uos domna per qiem

25 met en essai · de uostramor so

26 qe uada razos · mas el me fai

27 cuiar qauine(n)s fos ·

28 

29 AYsi conosc qieu sui nems pa

28vB

01 oros · qantal comensamen me

02 desesper · de mas chansos pueis

03 uau merce qerer · farai o donc

04 aissi qol iuglar fai · aissi con

05 mou mon chant o fenirai · de

06 sesperatz pos ieu non puesc ue

07 zer · razon per qel deia de me cha

08 ler · si uals almens aitant en

09 retenrai · qinz en mon cor lamerai

10 a rescos · e dirai ben de leis en

11 mas chansos ·

12 

13 MEntir cugie mas mal mon

14 grat dis uer · qan mestaua mi

15 eilhs qara no mestai · e cugi

16 ei far creire so qe no(n) fos · mas

17 mal mon grat es ueira ma

18 chanzos ·

19 

20 SI naziman sabia so qieu sai

21 dir poiria cuna pauc uchaizos ·

22 notz en amar mais qe noi

23 ual razos ·

24 

FqMar 155.27 (M 46)

25 Folqe de marseilha .

26 UNs uolers outracuiatz ·

27 ses de dinz mon cor

28 aers · tals qe nom ditz

29 mos espers · ia puescae

29rA

01 sser acabatz · tant aut ses en

02 peins · ni no mautreia mos

03 sens · qieu sia desesperatz · e sui

04 aissi meitadatz · qieu no(n) dezes

05 sper · ni non aus sperasa uer ·

06 

07 QAr mon mi sent aut puiatz ·

08 ues qes petitz mos poders · per

09 qem chastia temers · qaitals

10 ardimens co(m) fatz · notz aman

11 tas gens · mas dun conort

12 sui iauzens · qem uen de ues

13 autre latz · e mostram qumi

14 litatz · la ten en poder · qe bes

15 men pot escazer ·

16 

17 TAnt ies mos cors pausatz · qel

18 menzoniam sembla uers · e

19 tals mal trachz mes lezers · pe

20 ro si sai qes uertatz · qe totz

21 te(m)ps bos amics uens · per q(e)us

22 prec domna humilme(n)s · qe

23 sol daitan mi suffratz · e pueis

24 serai gen pagatz · qem laisses

25 uoler · lo gaug qieu dezir te

26 ner ·

27 

28 BEn parec nesciutatz · e sobre

29 arditz uolers · qant solamenz

29rB

01 uns uezers · mac deceubut tan

02 uiatz · qescondidam(en)s ·

03 men uenc al cor uns talens ·

04 tal qieu fui enamoratz · mas

05 pueis mes ta(n) fort doublatz · q(e)

06 matin e ser · mi fai doussame(n)

07 doler ·

08 

09 DE ren nom sent malmenatz ·

10 uas uos mas qar mos sabers ·

11 mi sofrainh adir plazers · e q(a)r

12 sui desmezuratz · damar leial

13 mens · crei qem faill mos essi

14 ens · pero sin fos dretz iuiatz ·

15 ia non degraesser blasmatz ·

16 qaital no caler · deurias e(n) grat

17 tener ·

18 

19 E Doncs pos mos chantz noill

20 platz · si men ualges esteners ·

21 pero non chalers · mi fera iois

22 e solatz · hueimais pos nes me

23 ins · lemperaritz qe auinens ·

24 es puiatz en laussors gratz · e sil

25 cors no fos forssatz · iel fera sa

26 ber · con fols si uol descazer ·

27 

28 AY doussa res couinens · prenda

29 uos humelitatz · pos nulls au

29vA

01 tre iois nom platz · ni dautra

02 uoler · non ai engieinh ni sa

03 ber ·

04 

05 QE tan sospirs nai gitatz · q(e)l

06 matin el ser · perd sospiran

07 mon poder ·

08 

FqMar 155.22 (M 47)

09 Folqe de marseilha .

10 TAn mabellis lamoros

11 pensamentz · qe ses ue(n)

12 gut inz en mon cor

13 assire · per qe noi pot nulls

14 autres pens caber · ni mais

15 neguns no mes dous ni pla

16 issens · qadoncs uiu sanz qa(n)

17 mauci ol cossire · e finamors

18 aleuia mon martire · qen p(ro)

19 met ioi mas trop lom dona

20 len · qab semblan ma trai

21 nat loniamen ·

22 

23 BEn sai qe tot qan fatz es dretz

24 nientz · ieu qen puesc mais sa

25 mors mi uol auzire · qazascien

26 ma donat tal uoler · q(e) ia non

27 er uencutz ni el non uentz · ue(n)

28 cutz si er cauçion mel cossire ·

29 tan soauet pos de leis cui dezi

29vB

01 re non ai socors ni dailhor

02 nolaten · ni dautramor no

03 puesc auer talen ·

04 

05 BOna domna sius platz siatz

06 suffre(n)tz · del ben qeus uueilh

07 q(i)eu sui del mal suffrire · e

08 pueis le mals non poira dan

09 tener · anz mer semblanz q(e)l

10 partam egalmenz · pero sius

11 platz qazautra part mi ui

12 re · partes de uos la beutat el

13 dos rire · el bell semblan qe

14 ma follis mon sen · pueis pa(r)

15 tir mai de uos mo(n) escien ·

16 

17 ATot iorn mes plus bellae pl(us)

18 plaissenz · per qieu uueilh

19 mal als hueilhs ab qieus

20 remire · qar a mo(n) pron non

21 pogron anc uezer · mas a mo(n)

22 dan ueson trop sotilmenz · mos

23 danz non es si uals pos nom na

24 zire · anz mes ta(n) dolz do(m)na per

25 qieu malbire · si mauzires

26 q(e) nos estara gen · qar le mi

27 eus dans uostres er eissam(en) ·

28 

29 PEr so domna nos am sauia

30rA

01 menz · qa uos sui fins e a mos

02 ops traire · qieus cug perdre

03 e mi non puesc auer · ieus cug

04 nozer e sui ami nozenz · p(er) so

05 nous aus mon mal mostrar

06 ni dire · mas a lesgard podes

07 mon cor deuire · qar lous cug

08 dir e aras men repen · e port

09 nels hueilhs u(er)goinhae ardi

10 men ·

11 

12 TRop uos am mais domna qi

13 eu nous sai dire · e qar anc

14 iorn aic dautramor dezire ·

15 no men penet anz uos am p(er)

16 un cen · qar ai proat lautrui

17 chaptenemen ·

18 

AimBel 9.7 (M 48)

19 Folqe de marseilha .

20 ERam destreinh amors ·

21 tan amorosamen ·

22 qel mal qem fai no(n)

23 sen · anz mes lafans doussors ·

24 si qe lumills paruesa · el fran

25 cha captenensa · de leis per

26 cui ma pres · amors e si co(n)qes ·

27 qades on qieu me stei · lai

28 on la ui lauei ·

29 

30rB

01 EQant ieu uieinh dailhors · la

02 gran beltat el sen · trueb do

03 blat doblamen · si qel men

04 pren paors · qe merces no la

05 uensa · mas daitan ai pliue(n)

06 sa · qez anc ergueills nos mes ·

07 entan ric luec som pes · pero

08 qi qem gerrei · amors tals sui

09 con dei ·

10 

11 SA couinens colors · ell hueill

12 clar e rizen · el dous esgar plai

13 zen · e lonrada ualors · mi stan

14 en souinensa · pe(r) qa tot iorn

15 ma gensa · qar mos leials cors

16 mes · mirals de totz sos bes · e

17 qant ailhors cortei · pensan

18 a leis donnei ·

19 

20 TAn es grans sa ricors · qieu no(n)

21 aus far paruen · tan lam cela

22 damen · ni non aten socors · mas

23 de sa conoissensa · qieu lam

24 ab tal temensa · qesgardar no(n)

25 laus ges · qieu laueia ni res ·

26 anz qangarda uas mei · en les

27 gar mi recrei ·

28 

29 POs qaissim uenz amors · la

30vA

01 bella cui mi ren · naia bon

02 chausimen · qel mon non es

03 dolors · mas trop loniatende(n)

04 sa · qieu fatz aital suffrensa ·

05 qe si non ual merces · ab leis e

06 bona fes · paor ai non derrei ·

07 e qar o dic follei ·

08 

09 

10 

11 

12 

13 

FqMar 155.23 (M 49)

14 Folqe d(e) ma(r)seilha .

15 TAn mou de corteza

16 razo · mos chantars

17 qieu noi puesc failhi(r) ·

18 enanz i dei meilhs auenir ·

19 qanc mais non fes e sabes co ·

20 qe lemperairitz men somo ·

21 e plagram fort qe men geqis ·

22 sil mo sofris · mas qar ill es

23 sim ae razis · denseinhamen · no(n)

24 seschai qal sieu mandamen ·

25 sia mos sabers flacs ni lentz ·

26 anz tainh qe doble mos e(n)genz ·

27 

28 ESanc parlei en ma chanzo ·

29 de lauzengiers qe dieus azir ·

30vB

01 aissi los uueilh del tot maldir ·

02 e ia dieus nocalur perdo · qar

03 an dich so qe anc no fo · per qe

04 sela qieu obezis · me relenqis ·

05 e cuia qailhor aiassis · mo(n) pen

06 samen · e muer donc per gran

07 failhimen · sieu pert so qieu

08 am finamenz · per so qe dison

09 qes menz ·

10 

11 MAs ges per tal nom abando ·

12 qieu ai anc senpre auzit dir · qe

13 menzonia nos pot cobrir · qe

14 non muera qalqe sazo · e pos

15 dretz uentz fals uchazo · e qar

16 es proat e deuis · qon ieu sui

17 fis · qaissi sui subgietz e aclis ·

18 de bon talen · qen leis amar

19 a pres capten · mos ferms cora

20 ges e mos sentz · cusqecs cuia

21 mar plus formenz ·

22 

23 ESi merces no mi ten pro · q(e)

24 farai poirai men gi

25 chir · ieu non qapres ai amo

26 rir · de gisa qe mes sobre bo ·

27 qinz el cor remir sa faizo · e

28 remiran ez ieu langis · qar

29 ellam dis · qe nom dara so

031rA

01 qellai qis · tan longamen · e ges

02 per aisso no malen · anz dobla

03 des mos pensamenz · e muer

04 aissi mescladamenz ·

05 

06 AMarai la doncs alairo · pos

07 uei qe nom deinha sofrir · qe

08 inz en mo(n) cor la remir · e sai

09 qafar mer uueilhao no · qel

10 cors ten lo cor en prezo · e al si

11 destreg e conqis · qe no mes

12 uis · qen des poder qe men pa(r)tis ·

13 enanz aten · con la pue

14 sca uençer suffren · qel loncs

15 suffrirs e merces uentz · lai

16 on no ual forsa ni genz ·

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

FqMar 155.6 (M 50)

24 Folqe de marseilha .

25 CHantan uolgra mo(n)

26 fin cor descubrir · lay

27 on magraops qe fos

28 sauputz mos uers · mas per

29 dreg gaug mes failhitz mos

31rB

01 sabers · per qai paor qe noi pu

02 escauenir · qus nouels iois en

03 cui ai me speransa · uol qe mos

04 chans sia per leis aders · e qar

05 li platz qieu en anz sa lau?or ·

06 en mon chantar mendon gaug

07 e paor · qar sos pretz uol trop

08 saui lauzador ·

09 

10 PEr qe nom par qe poges deuezir ·

11 son cortes pretz qe tan aut es

12 aders · qom non ditz uer qe no(n)

13 semble plazers · e trueb e(n) leis

14 itan de ben adir · qe sofrachos

15 mi fai sens daondansa · p(er) q(i)eu

16 men lais qe non dic mos sabers ·

17 con ia poges retraire sa ualor ·

18 qe de bon pretz atriat lo meil

19 hor · e dels amanz lo plus fin

20 amador ·

21 

22 PEro ren al non ai mas lo dezir ·

23 non ai doncs pro non es granz

24 mos poders · si es daitan men

25 es donatz lezers · e doncs p(er) qem

26 uueilh de plus en antir · q(a)r sos

27 bels ris am sa bella semblansa ·

28 mi pais mos ueilhs tan mag(ra)

29 dal uezers · mas un conort ay

31vA

01 qem mou de follor · qades mi

02 par qem uueilha dar samor ·

03 qan uolu uas me sos plens ue

04 ilhs de dousor ·

05 

06 EDoncs domna pos mais non

07 puesc suffrir · los mals q(i)eu trac

08 per uos matis e sers · m(er)ce na

09 iatz qel mon non es auers · qe

10 senes uos me poges en reqir ·

11 e qan uos uei souen nai gran

12 duptansa · qar uos mi fas obli

13 dar non chalers · mas ieu q(i) sen

14 la pena e la dolor · nous oblit

15 ges anc i tenc nueg e ior · los

16 ueilhs el cor si qe nols uir ail

17 hor ·

18 

19 ANc ren non dis qe non te(m)seis

20 failhir · uas leis tant es atu

21 ratz mos uolers · mas der en

22 an no mo tolra temers · qieu

23 sai qel fuecs sa braza per cobrir ·

24 el dieus damor am nafrat de

25 tal lansa · qe nom ten pro se

26 iornars ni iazers · qanz desam

27 par per mi dons cui azor · tal

28 qi ma fach gran ben e grant

29 honor · mas ben deuom ca(m)iar

31vB

01 bon per meilhor ·

02 

03 

04 

05 

06 

07 

FqMar 155.21 (M 51)

08 Folqe de marseilha .

09 SI tot mi sui atart a

10 perceubutz · aisi co(m) cel

11 qa tot perdut e iura ·

12 qe mais non iog a gran bo

13 na uentura · mo dei tener q(a)r

14 me sui conogutz · del grant

15 engan qamors ues mi fa?ia · qa bel se(m)blan ma te(n)gut en fadia ·

16 mais de detz anz a lei de mal

17 deptor · qades promet e ren no(n)

18 pagaria ·

19 

20 Ab bels semblans qe falsamors

21 adutz · satrai ues leis fols amanz

22 e satura · qol parpailhos qa

23 tan folla natura · qel fer el

24 foc per la clartat qe lutz · mas

25 ieu men part e segrai autra

26 uia · sui mal pagatz qestiers

27 no men partria · e segrai laip

28 de tot bon sofridor · qi sirais

29 fort si co(m) lieu sumelia ·

30 

32rA

01 PEro nous pens si ben sui irascutz ·

02 ni fatz de leis en chantan ma

03 rancura · q(i)eu diga tan q(e) sem

04 ble desmezura · mas ben sap

05 cha qa son ops sui perdutz ·

06 qanc sobre fren non uolc me

07 nar un dia · anz me fes far

08 mon poder tota uia · e anc se(m)

09 pre cauals de gran ualor · qil

10 biurda trop souentz cueilh

11 feunia ·

12 

13 FEls for ieu ben mas sui men

14 atengutz · qar qa plus fort de

15 si fai desmezura · fai gran

16 foldat neis en gran aue(n)tura ·

17 es de son par qesser en pot ue(n)

18 cutz · e a plus freuol de si fai

19 uilania · per qanc nom plac

20 ni platz sobranzaria · pero e(n)

21 sen deuom gardar honor ·

22 qe sen aunit non pretz plus

23 qe follia ·

24 

25 AMors per so men sui ieu rete(n)

26 gutz · de uos amar qe mais

27 non aurai cura · qaissi co(m) ma

28 is prezom laia penchura · qa(n)

29 es de loinh qe pueis qes pres

32rB

01 uengutz · prezaua mais

02 uos qan nous conosia · e sanc

03 uos uuelc mais naic qieu non

04 qeria · qaissi mes pres con al fol

05 qeridor · qe qes qaurs fos tot

06 so qel tocaria ·

07 

08 BEl aziman samors uos destre

09 inhia · ez en totz temps ieu uos

10 conseilheria · qe uos nenbres

11 qan nay ieu de dolor · ni qan

12 de ben ia plus nous encalria ·

13 

14 E Plus leial sab los hueilhs uos

15 uezia · aissi con fatz ablo cor

16 tota uia · so qieu ai dich porri

17 auer ualor · qieu qier co(n)seilh

18 e conseilh uos daria ·

19 

FqMar 155.11 (M 52)

20 Folqe de marseilha .

21 IA nos cugom qieu chan

22 ge mas chanzos · pos nos

23 camia mos sens ni ma ra

24 zos · qar sim iauzis damor ieu

25 men lau?era · mas qen me(n)tis

26 nom seria nulls pros · atressi(m)

27 ten con si fos enbalansa · des

28 esperat ab un pauc desperansa ·

29 pero nom uol del tot laissar

32vA

01 morir · per qem puesca pl(us)

02 souen far auçir ·

03 

04 Mas aras uei so qieu non cugiei

05 fos · qieu sui tornatz de mi me

06 zeis ielos · contra midons q(i)eu

07 non la cortegera · mas tot co(n)

08 seilh qazamor si a bos · nai asai

09 at e pos res nomen ansa · tot

10 li farai de dezamar senbla(n)sa ·

11 ay las qai dich iam cuiaua

12 cubrir · e doncs uei mais sap il

13 tot mon albir ·

14 

15 DOnna ben uei qe nom ual

16 uchazos · qamors non uol q(i)eu

17 ia sia çinhos · per merceus p(re)c

18 qe non men lais enqera · tant

19 es mos cors de uostramor cochos ·

20 uueilhatz sius plai complir

21 ma deziransa · qom ditz qieu

22 ai dautramor benanansa · e qi

23 eu poges cubertamenz iauzir ·

24 el bruis uenges de lai on sol ue

25 nir ·

26 

27 DOnnaesperansae paor hai p(er) uos ·

28 qar men conort e aras sui dop

29 tos · perol paor tem qe trop ma po

32vB

01 dera · mas un conort hai damo(r)

02 a sazos · qe a mo(n) cor tol manta

03 malanansa · qieu uei faillir

04 mantz per qieu nai dupta(n)sa ·

05 qel faillimen dautrui tainh

06 qom si mir · per qom si gar si

07 meteus de faillir ·

08 MAs ben conosc qe grans mell

09 hurazos · es de tort fach qant

10 hom nes oblidos · iamais am

11 ors a tal tort nom menera · se

12 ieu poges tornar dezamoros ·

13 qab tal poder me donet sa co

14 indansa · qe pieg no(n) poc donar

15 de malanansa · e fai esfortz

16 qi sap ensems suffrir · irab po

17 der de sel qel uol delir ·

18 AI na po(n)sa qal esfortz faz p(er) uos ·

19 qaniam conort ni hai nuilha

20 legra(n)sa · q(e)l mortz de mo(n) sein

21 hor me dezenansa · qar uos sa

22 bes qel sauia chauzir · cui de

23 uiom honrar ni car tenir ·

24 

25 ANaziman uai palis ez enansa ·

26 ezantos temps e ditz lur ses

27 duptansa · qe totz aitals sui

28 con ieu eis albir · qom no men

29 pot p(er) nul fach e fadir ·

33rA

Peirol 366.27a (M 53)

01 Folqe de marseilha .

02 POs entremes me sui

03 de far chanzos · ben

04 dei gardar qe fols

05 motz noi entenda · e sieu dic

06 re qe mi dons en grat pre(n)da ·

07 ben men sera rendutz bos gier

08 dos · et er grans tortz si mos cha(n)s

09 non es bos · per qe qar ill ma

10 dat elart el geinh · e so qieu

11 fatz non dei metre en desdeinh ·

12 

13 ANc nulls amanz per sidons no(n)

14 sofri · tan gran dolor ni tan

15 gran malanansa · per m(er)cel

16 prec qem don aital pesansa ·

17 sil no(n) a cor qes meilhor en ues

18 mi · per qe uenges plus uiatz

19 alafi · cassatz ual mais morir

20 al mieu semblan · qe tos te(m)ps

21 uiure en penae en afan ·

22 

23 ESi tot mes de semblant er

24 gueilhos · non ai poder q(e) ues

25 autra mentenda · qel cors el

26 hueilh me mostron q(i)ell mi

27 renda · tan magrada de sas

28 bellas faissos · e qant ieu me(n)

29 cug partir no mes pros · qel

33rB

01 sieus amors mes denan qem

02 ateinh qim fai tornar uas leis

03 tan mi destreinh ·

04 

05 LOinh mes dels hueilhs mas

06 del cor mesta pres · cella p(er) cui

07 souen plang e sospire · qe on

08 plus nai dafan e de martire ·

09 dobla lamors e creis e nais ades ·

10 e qar soi sieus no cug qe men

11 ganes · e fimen tan el sieu en

12 seinhamen · per qai respieg

13 q(e)m aura chausimen ·

14 

15 CHansoneta uaiten tot dreg

16 cami · lai amidons en cui ai

17 mesperansa · e digas li caia qal

18 qe menbransa · de mi qar lam

19 ses enian ab cor fi · antz p(er) ma

20 fe des lora qieu la ui · non ai

21 mudat ni caniat mo(n) talan ·

22 ans lam ades e la doptelablan ·

23 

24 BEn fera sen se deleis mi luinhes ·

25 ams qem laisses ala dolor auci

26 re · mas amors uol qieu sia fra(n)cs

27 suffrire · e ia per ren no(n) aialcor

28 engres · anc dieus no(n) fes home

29 qi ben ames · qe non creses ma

33vA

01 is amor qe son sen · per qe ma

02 uen afar son mandamen ·

03 

04 

05 

06 

07 

FqMar 155.8 (M 54)

08 Folqe de marseilha .

09 EN chantan mauen

10 a menbrar · so qieu

11 cug chantan oblidar ·

12 mas per so chan qoblides la do

13 lor · el mal damor · qar on pl(us)

14 chan mieilh men soue · qa la

15 boca nulla res no maue · mais

16 sol merce · per qes uertatz e se(m)

17 blam be · qintz el cor port do(m)na

18 uostra faiso · per qautra part

19 no uire ma raso ·

20 

21 E Pos amors mi uol onrar · ta(n)

22 qel cor uos mi fa portar · per

23 merceus prec qem gardes de

24 lardor · qieu uai paor · de uos

25 mout maior qe de me · e pos

26 mos cors domna uos a dinz

27 se · si mals len ue · pos dinz iest

28 soffrir lo coue · e p(er) so fas del

29 cor so qeus er bo · el cor gardas

33vB

01 si con uostra maiso ·

02 

03 QEl garda uos e ten tan car · q(e)l

04 cors enfa niesci semblar · qel

05 sen met loinh e la ualor · si

06 qen error · laissalcors pel sen

07 qem rete · qom mi parlla

08 mantas ues sesdeue · qieu no(n)

09 sai qe · e qim saluda n(on) aug

10 re · e ia per so nulls hom no

11 mo chaiso · sim saluda se ieu

12 mot noli so ·

13 

14 PErol cors no si deu clamar · del

15 cor per mal qel sapcha far ·

16 qe tornat la al plus onrat se

17 inhor · e tout dailhor · on tro

18 bet enian e nofe · mas dretz

19 torna uas son seinhor ancse ·

20 per qieu non cre · qem deinh

21 si m(er)ces nom mante · qill e(n)

22 trel cor tan qen luec dun ric

23 do · deinh escoutar ma ueraia

24 chanzo ·

25 

26 E Si la deinhas escoutar · do(m)na

27 merce deurai trobar · pero

28 obs es qe oblit sa ricor · lais

29 salausor qieu nai dich e di

34rA

01 rai iasse · pero ben sai mos lau

02 sars pro nom te · com qem m

03 alme · qar lardors mi creis

04 em reue · el fuecs qieu sai qe

05 creis a granbando · e som nol

06 toc mas en pauc de saso ·

07 

08 MOrir puesc ben · naziman q(i)eu

09 nom clam de re · neis sim do

10 blaual mals daital faisso ·

11 con doblal pointz del taolier p(er)

12 razo ·

13 

FqMar 155.9 (M 55)

14 Folqe de marseilha .

15 FIn amors a cui me sui

16 datz · el gens terminis

17 amoros · chascus da

18 qestz mes ochaisos · don dei

19 esser enamoratz · per qes dretz

20 qe ab lur auon · fassa conoisser

21 en chantan · con ieu sui fatz

22 al lur coman ·

23 

24 QAr mieilh sai suftertar e(n) patz ·

25 si qe mos uolers nos descos ·

26 e par ben ia per als non fos ·

27 mas qar am e no sui amatz ·

28 e ia cill don chan no maon ·

29 si totz iornz no(n) uau meilhu

34rB

01 ran · de leis amar se nes enian ·

02 

03 PEr qieus prec qen m(er)se maiatz ·

04 ses tort q(i)eu anc no(n) ac uas uos ·

05 e sil dretz qes tan caballos · no(n)

06 pot ualer humelitatz · mi ua

07 ilhab uos domnae maon · qar

08 null dretz non a ualor gran ·

09 lai on forza fai son talan ·

10 

11 QAisi mes al cor segellatz · uostre

12 rics pretz uerais e bos · per q(i)eu

13 no sui ges poderos · qem biassi

14 uas autre latz · ni no(n) uueilh

15 ia qaltra maon · mas uos do(m)na

16 per qi ieu chan · e am e desir

17 e reblan ·

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

34vA

GlMont 225.10 (M 56)

01 Montainhagol .

02 NUlls hom non ual

03 ni deu esser presatz ·

04 saitan con pot en

05 ualor non enten ·

06 qom deu ualer segon qes sa

07 rictatz · o sauida noil fai mas

08 aunimen · doncs qiben uol a

09 uer ualor ualen · aien amor

10 son cor e sesperansa · qar amors

11 fai far rics faitz da gradansa ·

12 e fai uiure home adrechame(n) ·

13 e donaioi e toll tot marrim(en) ·

14 

15 QAr ieu no tenc ges p(er) enamo

16 ratz · cells qazamor uan ab

17 galiamen · qar no(n) ama ni deu

18 esser amatz · hom qi sidons

19 prec de nuilh failhimen · qa

20 mantz no deu uoler per null

21 talen · ren qasidons tornes a

22 malestansa · qamors non es

23 res mas aqo qen ansa · leis cui

24 ben uoll mama coralmen · e

25 qin qier als lo nom damor

26 desmen ·

27 

28 QAr ges li pro eltemps qezes pas

29 satz · nozercauon damor mas

34vB

01 lonramen · e las donnas e(n) cui

02 era beutatz · non feran fag per

03 re desauinen · adoncs eran el

04 las ez ill ualen · chascuns siuals

05 entendien onransa · mas era

06 uei prez tornat en balansa ·

07 ellamador an autrente(n)dem(en) ·

08 don sors blasmes e danz a ma(n)

09 ta gen ·

10 

11 PEro anc mi non sobret uo

12 luntatz · tan qieu uolges null

13 fag aunidamen · de la bella a cui

14 mi sui donatz · nim tenria nul

15 plazer per plazen · qa leis tor

16 nes anull enuezilmen · nim

17 poiria per ren dar alegransa ·

18 de ren qa leis torn es a malesta(n)

19 sa · qar fins amans deu uoler

20 per un .c. · mais de sidons qel

21 sieu en antimen ·

22 

23 ARa serai per tot los plus blas

24 matz · dels amadors daqest ca

25 stiamen · e per cellas on rein

26 ha falsetatz · qar an lur cor en

27 so qieu las repren · qar parso

28 niers es del mal qil consen ·

29 e totz mals homs ha de tot ben

35rA

01 pesansa · el sauis deu gardar

02 lo foll derransa · per qieu cha

03 stic cells qamon falsamen ·

04 e si peza a lur ami es gen ·

05 

06 ALs castellans fai dieus tan do(n)

07 ramen · qill an ades rei de p(re)z

08 e donransa · ell miells del mo(n)

09 mas ar nan meilhuransa ·

10 qill lan iouen de iorns e

11 ueilh de sen · a cui plaz mais

12 donar qacell qo pren ·

13 

GlMont 225.2 (M 57)

14 Montainhagol .

15 ARab lo coinde pascor ·

16 qan uei debella color ·

17 flors per uergiers e

18 per praz · e aug chantar daus

19 totz laz · los auzelletz per dous

20 sor · uueilh far ab coindia · cha(n)

21 ço tal qe sia · plazenz als en a

22 moratz · e amidons maiorme(n) ·

23 qem donaen trobar engieinh ·

24 

25 BEn deuon li amador · de bon

26 cor s(er)uir amor · qar amors no(n)

27 es peccatz · anz es uertutz qels

28 maluatz · fai bons ell bon son

29 meilhor · e met hom en uia ·

35rB

01 de ben far tot dia · e damor

02 mou castitatz · qar qin amor

03 ben senten · non pot far q(e) pu

04 eis mal reinh ·

05 

06 E Pos tant ha de ualor · amors ben

07 fan gran follor · las donnas

08 on es beutatz · qar non amo(n)

09 los p(re)satz · pos o conoisson enlor ·

10 qar pueis lor plairia · iois e cor

11 tezia · e canz e totz bells solatz ·

12 mas grieu faran tan de sen · sa

13 mors non las i enpeinh ·

14 

15 AMors de uos faz lauçor · qamar

16 mi faz la gencor · don mi son

17 tan aut puiatz · qel morirs ne

18 is mes onratz · tan es de nobla

19 ricor · e sieu ioi nauia · sai qe

20 non morria · anz uiuria gen

21 pagatz · si non lai morrai bre

22 umen · qieu lam tan qel cor

23 me steinh ·

24 

25 QIue la fresca color · de uos bella

26 cui ador · ells hueilhs uairs elscills

27 delgatz · de natural respla(n)dor ·

28 totz homs port feunia · qius

29 esgaramia · e ieu las a cui mais

35vA

01 plaz · mueir qan uei uostre cors

02 gen · denueia tan mi destreinh ·

03 

04 FIs prez deschairia · si nol soste

05 nia · le reis castellans onratz ·

06 qe fai totz sos faitz tan gen ·

07 qenren non cal qom lenseinh ·

08 

ElBarj 132.4 (M 58)

09 Nelias de bariol .

10 BEn deu hom so(n) bon

11 seinhor · amar e ser

12 uir · e onrar e obedir ·

13 a tota sonor · e d(e) mal

14 seinhor ses merce · qi poinhal

15 sieus endesfaire · si deu hom q(i)

16 pot estraire · pos sos s(er)uicis pro(n)

17 noill te ·

18 

19 ATresis deuhom damor · per bo(n)

20 dreg partir · pos uei qe non po

21 iauzir · nil ual nil socor · p(er) qem

22 part forsat em recre · damor

23 cui fui merceiaire · qanc un

24 iorn non uolc ben faire · ni ac

25 anc iauzimen de me ·

26 

27 PArtitz mi sui de lerror · em qem

28 sol tenir · amors e del lonc de

29 zir · qe nom sen dolor · e si tot

35vB

01 naic del mal gran re · e dels bes

02 nom lasi gaire · mos danz mes

03 grieus per retraire · aitan li

04 port debona fe ·

05 

06 IAmais semblan trichador · nom

07 poiran auçir · ni no mi faran

08 langir · hueilh galiador · qar

09 folls es qi sos folls hueilhs cre ·

10 mantas ues a mon ueiaire · e

11 folls qi trop es garaire · de so q(e)

12 noilh tainh nil coue ·

13 

14 AL ualen emperador · uueilh mo

15 strar e dir · qe tot met dieus

16 en azir · fors son s(er)uidor · e pos

17 dieus lla donat de qe · s(er)uan la

18 drez emperaire · qoms el mon

19 no pot estraire · mas tan qan

20 naura fag debe ·

21 

22 COntessa biatriz ben cre · q(e)n uer

23 puecs dir e retraire · qell me

24 ilher estz ell bellaire · de laut(ra)s

25 donnas qom ue ·

26 

27 EZ en blacatz nos recre · damor ni

28 sen uol estraire · anz ual mais

29 q(e) n(on) sol faire · e meilhuratz es so q(e) te ·

36rA

Peirol 366.2 (M 59)

01 Nelias debariol .

02 ATresi qol cisnes fai ·

03 qan deu morir chan ·

04 mas daitan genser

05 morrai · e ab mens dafan · gen

06 matengut amors en laz · e ma(n)tz

07 trebailhs nai sufterratz · e pel ioi

08 q(e) aras me(n) ue · no tem mal ma

09 fan en re ·

10 

11 EDoncs qal conseilh penrai · qa

12 des mueir aman · e secors nom

13 uen de lai · on mei sospir uan ·

14 pero no part mas uoluntatz ·

15 sitot men sui desesperatz · pe(n)

16 siu e cossiros mi te · cella don

17 plus fort mi soue ·

18 

19 TAn bella donna non sai · dieus

20 per qe lam tan · qe ia no li auze

21 rai · dire mon talan · gen ma

22 cueilh e ma bon solatz · e del pl(us)

23 sui na conseilhatz · qe sieu li

24 clamaua merce · tem q(e) pueis

25 si gardes de me ·

26 

27 PReiars lai on no seschai · torna

28 en huei gran · ses parllar la p(re)

29 ierai · e com asemblan · (et) ill e(n)

36rB

01 tendra o sill plaz · qen aissi do

02 blal iois el gratz · qant uns cors

03 ab autre saue · e qant ho(m) ses

04 qerre fai be ·

05 

06 PRoeçab fin prez uerai · trai amo(r)

07 enan · fals parages la dechai ·

08 qell ric son truan · qe tantz ni

09 ha dels rics maluatz · per qel se

10 gles nes peiuratz · e donna qi

11 fin prez mante · nols am per

12 ricor sals noi ue ·

13 

14 CHansos ala bella uai · no(n) per q(e)

15 lol man · e pos li lo mal qieu

16 trai · direses tot dan · e di lim

17 qa leis ses donatz mos cors e de

18 tot autreiatz · sieus sui e sieus

19 serai ia se · morir puesc p(er) ma

20 bona fe ·

21 

22 BOna donna on qeus siatz · io

23 is si ab uos eioi aiaz · qieu non

24 uos aus clamar merce · mas

25 siuals pe(n)sar mo puesc be ·

26 

27 

28 

29 

36vA

PoFabre 376.1 (M60)

01 Fabres duxell .

02 LUecs es qom si deu alegrar ·

03 e sieut tot non sui amaire ·

04 si uueilh ieu esser cha(n)taire ·

05 e aluec mo(n) saber mon

06 strar · qieu dic q(e) ricors

07 ni auers · non ual saber qi la

08 uia · qar dapenre cascun dia ·

09 creis als plus sauis lurs uolers ·

10 

11 SEs mezura sens ni sabers · no(n)

12 ual ni grans manentia · pe

13 ro luecs es qe seria · dans trop

14 gardars e reteners · luecs es qo(m)

15 deu outra passar · luecs de par

16 lar luecs de taire · luecs de do

17 nar luecs destraire · luecs de sen

18 luecs de folleiar ·

19 

20 QI son bon prez uol tener car ·

21 non sia folls ni gabaire · qar

22 fols es qi uol retraire · so qe sap e

23 fai acelar · e folls qi uol dir totz

24 sos uers · e fols qi en fol si fia ·

25 folls qi failh e nos chastia · e fols

26 qi sec totz sos uolers ·

27 

28 CHascuns deuentendren plaser ·

29 gardan si de uilania · e qe fasa

36vB

01 chascun dia · de ben segon qes

02 sos poders · qan pos qes uol des

03 mesurar · sos prez non pot du

04 rar gaire · qar mesuraensein

05 ha faire · so per qe bos prez uol

06 durar ·

07 

08 QI gran cor ha de largear · saber

09 deu don o po traire · non dic qo(m)

10 si deiae straire · de ualer ni nos

11 tainh a far · grans afans es lo

12 conqeres · mais li gard es ma

13 istria · e qi pert per sa follia · no

14 sap qals maltrach es qerers ·

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

37rA

BnVent 70.1 (M 61)

01 Chansos qe fes bernard daue(n) .

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 AB ioi mou lo uers

13 e comenz · e ab ioi

14 reman e fenis · e

15 sol qe bona fos la

16 fis · per bon tenc lo comen

17 samenz · per la bona comen

18 sansa · mi uen iois e alegra(n)sa ·

19 pero deu hom la bona fin g(ra)

20 zir · qar totz bons fatz uei lau

21 zar al fenir ·

22 

23 SI ma podera iois e uenz · me

24 rauilhaes con ho sofris · qieu

25 non dic ni non esbruis · per

26 qieu sui tan gais e iauzenz ·

27 qa grieu ueires finamansa ·

28 ses paor e ses duptansa · q(a)des

29 tem hom uas zo qama fail

37rB

01 hir · per qieu no maus de par

02 lar enardir ·

03 

04 NOn es enueiz ni failhimenz ·

05 ni uilania so mes uis · mas

06 dome qan si fai deuis · dautrui

07 amor e conoisenz · enoios e

08 quis enansa · de far ennuei

09 ni pesansa · chascus siuol de

10 son mestier formir · mi con

11 fondetz e uos no(n) uei iauzir ·

12 

13 BEn couen a domnardimenz ·

14 entrauols gens e mals uezis ·

15 qar se bos cors no la fortis · gri

16 eu pot esser pros ni ualenz · pe

17 ro prec naia menbransa · la

18 bellae n cui ai fiansa · qe nos

19 camie per pauraulas nis uir ·

20 qel enemics fatz denueia mo

21 rir ·

22 

23 IA sa bella boca rizenz · non cugi

24 ei baissan mi trais · qar ab un

25 dous baissar mauçis · sab un

26 autre no mes garens · qatresi

27 mes per semblansa · con de pe

28 leu la la(n)sa · qe del sieu colp no

29 podiom garir · si autra uez no

37vA

01 sen fes referir ·

02 

03 BElla domna uostre cors genz ·

04 e uostre belh hueilh man co(n)

05 qis · el dous esgar e le clars uis ·

06 el uostre bel parlars plasenz ·

07 qar qan ben men pren esma(n)sa ·

08 de beltat nos trueb engansa ·

09 la gencer es qen tot lo mo(n) si

10 mir · o no(n) uei clar dels hueilhs

11 ab qieus remir ·

12 

13 BEl uezers senes duptansa · gar

14 datz con uos pretz en ansa · qe

15 tan sabetz de plazers far e dir ·

16 nulls hom nos pot deuos a

01 mar sufrir ·

02 

BnVent 70.41 (M 62)

03 Bernard dauentadorn .

04 QAn par la flors iostal

05 uerd fueilh · e uei lo

06 temps clar e sere · le

07 dous chanz dells auzells per

08 brueilh · alegra mo(n) cor e re

09 ue · pos ilhauzell chanton a

10 lur for · ieu qai mais de ioi

11 dinz mon cor · dei ben cha(n)tar

12 qar tut li mei iornal · so(n) ioi

13 e chant qieu no(n) pens de renal ·

37vB

01 QAr cilh del mon qe ieu plus

02 uueilh · e mais am de cor e de

03 fe · au de ioi mos chanz els a

04 cueilh · e mos ditz escout e

05 rete · e somia per ben amar

06 mor · ieu morrai qar de dinz

07 en mon cor · li port amor tan

08 fin e tan coral · qe fals so(n) tut

09 ues mi li plus lial ·

10 

11 TAls ya qi an mais dergueilh ·

12 qan granz iois ni granz bes

13 li ue · mas ieu sui de plus bell

14 escueilh · e plus francs qan

15 dieus mi fai be · mas cor qieu

16 fos damor alor · de lor sui ue(n)

17 gutz tro al cor · merce mi do(n)s

18 non ai par mi egal · tot ai

19 qan uueilh sol qe dieus la

20 mi sal ·

21 

22 DOmna si nos uezon miei hu

23 eilh · ben sapchatz qe mos cors

24 uos ue · e nos dueilhatz plus

25 qieu mi dueilh · qieu sai co(m)

26 uos destreinh per me · e sel

27 gelos uos bat de for · gardatz

28 qe ne uos batalcor · mas sius

29 fa mal uos alui atretal · e ia

38rA

01 ab uos no gazainh ben per

02 mal ·

03 

04 BEn sai lanuech qan mi des

05 pueilh · q(e)el lieg non dormi

06 rai re · lo dormir pert qar ieu

07 lam tueill · domna qar de uos

08 mi soue · qar lai on hom a so(n)

09 tresor · uolom ades tener so(n)

10 cor · per uos ho dic domna do(n)

11 plus mi cal · negus uezer mo(n)

12 bon pensar non ual ·

13 

14 QAn mi menbra co(m) amar su

15 eilh · la falsa de mala merce ·

16 sapchatz qaital ira me(n) tueill ·

17 qa per pauc de ioi nom recre ·

18 domna de cui chant em de

19 mor · ab la bocam metetz el

20 cor · un dous baissar de fin a

21 mor coral · qem don fin ioi

22 em lueinh ira mortal ·

23 

24 SOl dieus mi dons e mo(n) bell

25 uezer sal · tot ai qan uueilh

26 qe no(n) deman ren al ·

27 

28 MOn bell uezer gar dieus dirae d(e) mal ·

29 sil sui de lueinh e d(e) p(re)s atretal ·

38rB

BnVent 70.7 (M 63)

01 Bernard dauentadorn .

02 ERa non uei luzir so

03 leilh · tan me so(n) escur

04 zit li rai · e ges p(er) aitan

05 no mesmai · cuna clardatz mi

06 soleilha · damor qinz el cor mi

07 raia · e qant autra gen sesma

08 ya · ieu meilhur e ges no(n) sor

09 dei · per qe mos chanz no(n) so(r)deia ·

10 

11 PRat mi semblan gruec e uer

12 meilh · eissamen con el temps

13 de mai · sim ten fin amors co

14 inde gai · neus mi sembla flor

15 uermeilha · e iuiernz cale(n)da

16 maia · qel genzers e li plus ga

17 ia · ma promes qe samor mau

18 trei · sencars nolam dezautreia ·

19 

20 PAor mi fan maluas conseilh ·

21 per qel segle mueir e dechai ·

22 qara sa ioston li saluai · e luns

23 ab lautre conseilha · consi fin

24 amors dechaia · ai maluaza

25 gen saluaia · qi uos ni uostre

26 conseilh crei · damedieu prec

27 qel descreia ·

28 

29 DAqels mi rancur em coreilh ·

38vA

01 qiram fan al cor ez esglai · qar

02 lur pesa del ioi qieu ai · e pos

03 chascus si coreilha · de lautrui

04 ioi ni sesglaia · ieu chant ia pl(us)

05 dreit non aia · qab sol mos cha(n)z

06 uenz e gerrei · cellui qi plus mi

07 gerreia ·

08 

09 IA ma domna nos meraueilh ·

10 sil prec qem don samor nim

11 bai · segon la foldat qom retrai ·

12 farai genta meraueilha · si ia

13 ma colla nimbaia · aser ia co(m)

14 mi retraia · ai qal uos ui e qal

15 uos uei · per benana(n)za qe ueia ·

16 

17 NUeg e iorn pens cossir e ueilh ·

18 e planc e suspir e ma pai · con

19 meilhs mi uai ieu piez trai ·

20 mas uns bons respiez mesueil

21 ha · qem uen al cor e ma paia ·

22 fols sui qe dic qe mal traia ·

23 qar pos tan richamen en uei ·

24 pro ai ab so la lenueia ·

25 

26 FIn amors ab uos ma pareilh ·

27 pero nom coue ni eschai · mas

28 qar per uostra merceus plai ·

29 ben uei qe dieus ma pareilha ·

38vB

01 consi fin amors meschaia · ai

02 domna per merceus plaia · qa

03 iatz de uostramic mercei · pos

04 qe tan gen uos merceia ·

05 

06 BErnatz clama sidons mercei ·

07 per qe tan gen si merceia ·

08 

BnVent 70.25 (M 64)

09 Bernard dauentadorn .

10 LAi qan uei la fueilha ·

11 ius dels albres cazer · cui

12 qe pes ni doeilha · ami

13 deu bon saber · non cuges q(i)eu

14 uueilha · flor ni fueilha uezer ·

15 pos ues mi sorgueilha · leis qi

16 eu plus uueilh auer · cor ai qe

17 mentueilha · mas no(n) ai ges

18 poder · qades cre ma cueilha ·

19 hon plus mi desesper ·

20 

21 E strainha nouella · podes d(e) mi

22 auzir · qant ieu uei la bella ·

23 qem solia cuilhir · aras no ma

24 pella · nim fai a si uenir · lo

25 cor sout laissella · mi fai d(e) dol

26 partir · dieus qil mo(n) capdella ·

27 mi don de leis iauzir · qar sai

28 sim reuella · noia mas del mo

29 rir ·

39rA

01 NOn aurai mais fiansa · e na

02 gur ni ensort · ni a bonaespe

03 ransa · ma confondut e mo(r)t ·

04 aitan lueinh mi lansa · la bel

05 la cui am fort · qan li qier sa

06 mansa · com sieu llages gra(n)

07 tort · tam mi desenansa · q(e) tot

08 men desconort · mas no(n) fatz sen

09 blansa · qades chant e deport ·

10 

11 NOn sai mais qe dire · mas trop

12 fatz gran follor · qar am ni de

13 zire · del mon la bellazor · ben

14 mi fai aucire · qi anc fes mira

15 dor · qe qan mo cossire · no(n) ai

16 gerer peior · qe ial iorn q(e)s mire ·

17 ni pens de sa ualor · no(n) serai

18 iauzire · de leis ni de samor ·

19 

20 GEs per drudaria · no lam q(a)r

21 nos coue · mas sa leis plazia ·

22 qem fezes qalqe be · ieu li iura

23 ria · e dieu e bona fe · qel ben

24 qem faria · no(n) fos sauput p(er)

25 me · en son plazer sia · qieu

26 sui en sa m(er)ce · sil platz qe m

27 aucia · qieu no mi cla(m) de re ·

28 

29 BEn es dreg qem plainha · qi

39rB

01 eu pert per mo(n) ergueilh · la

02 bona compainha · el solatz qa

03 uer sueilh · petit mi gazainha ·

04 mo(n) fol ardir qieu cueilh · pos

05 uas mi sestrainha · cella qez

06 ieu plus uueilh · ergueilhs di

07 eus uos frainha · qar tan ploro(n)

08 mi hueilh · dretz es qem sofra

09 inha · iois qieu mezeis lom tu

10 eilh ·

11 

BnVent 70.43 (M 65)

12 Bernard dauetadorn .

13 QAn uei la lauzeta mo

14 uer · de ioi sas alas co(n)

15 tral rai · qi soblidae la

16 issa cazer · per la doussor qal

17 cor li uai · ay las qals enueia

18 men pre · de cui qem ueia iau

19 zion · merauilla ai qar de se ·

20 le cors de dezirer nom fon ·

21 

22 AY las tan cuiaua saber · damo(r)

23 e tan petit en sai · qant ieu

24 damar nom puesc tener · cel

25 la don ia pro no(n) aurai · tout

26 ma mon cor e tout ma se ·

27 e mi meteus e tot lo mon · e

28 qan sim tol no(n) laissa re · mas

29 dezirier e cor uolon ·

39vA

01 DE las domnas mi desesper · ia

02 mais en lur nom fizarai · qais

03 si co(m) las sueilh car tener · tot

04 aissi las descartenrai · pos uei

05 qe null pro no men ue · de leis

06 qem destrui em confon · totas

07 las dot e las mescre · qar sai q(e)

08 totaitals si son ·

09 

10 ANc non agi de mi poder · ni no(n)

11 fui mieus despueis ensai · q(e) li

12 plac qem laisset uezer · en un

13 mirailh qe mout mi plai · mi

14 rals pos mi mirei ente · man

15 mort li sospir de preon · qaisim

16 p(er)dei com perdet se · lo bels nar

17 çius intz la fon ·

18 

19 AIssise fai femna parer · ma do(m)na

20 segon qom retrai · qe so uol q(e)

21 non deu uoler · e so qom li de

22 ueda fai · cazutz sui en mala

23 merçe · e ai ben fach con fols

24 en pon · e non sai per qe sesde

25 ue · mas qe trop pugiei con

26 tramon ·

27 

28 POs a mi dons nom pot ualer ·

29 precs ni merces nil dreg q(i)eu

39vB

01 ai · ni aleis non uen aplazer ·

02 qieu lam iamais no(n) loill di

03 rai · aissim part de leis em re

04 cre · mort ma e per mort li re

05 spon · e uau men pos ill nom

06 rete · en eissill caitius no(n) sai

07 on ·

08 

09 AMors es percluda per uer · mas ieu

10 non o conuc anc mai · qar cel

11 qimais en cuiauer · no(n) a ges

12 doncs on la qerrai · ai qan mal

13 sembla qi la ue · qe sest las ca

14 itiu deziron · qi ia ses leis no(n)

15 aura be · lais morir qen re no

16 laon ·

17 

18 

19 

20 

21 

BnVent 70.4 (M 66)

22 Bernard dauetadorn .

23 AMors e qeus es ueiaire ·

24 non trobas fols mas

25 qe me · e cuiatz qieu

26 sia maire · e qe ia no(n) trueb m(er)

27 çe · so qem comandest a faire ·

28 ai ieu fag qaissis coue · mas

29 aisso nous esta be · qem fazas

40rA

01 totz temps mal traire ·

02 

03 QIeu am la plus de bon aire · del

04 mon mais qe nulla re · mas

05 ella no mama gaire · no(n) sai

06 per qe sesdeue · las qant ieu

07 men cuch estraire · no(n) puesc

08 qamors mi rete · traitz sui p(er)

09 bona fe · amors ben o puesc

10 retraire ·

11 

12 AB amor mer a contendre · q(e)

13 no men puesc mais tener ·

14 qen tal luec mi fai ente(n)dre ·

15 don ieu nul ben no(n) esper · a p(er)

16 pauc no mi fai pendre · qar

17 sol nai cor ni uoler · mas ieu

18 non ai ges poder · qem puesca

19 zamor defendre ·

20 

21 PEro amors sol deissendre · lai

22 on li uen a plazer · qe pot ben

23 gizerdon rendre · del maltrag

24 e del doler · tan no(n) pot comp(ra)r

25 ni uendre · qe mais nom pu

26 esca ualer · sol ma do(m)nam de

27 inh uoler · e sa paraula ate(n)dre ·

28 

29 QIeu sai ben razon e causa · qe

40rB

01 puesc amidons mostrar · q(e) ges

02 loniamen no(n) ausa · amors a si

03 contrastar · mas amors uentz

04 tota causa · qem uenzet d(e) leis

05 amar · atrestal pot de leis far ·

06 en una petita pausa ·

07 

08 BEn es enueg e gran nausa · de

09 totz temps merce clamar · mas

10 amors qes en mi clausa · nos

11 pot cobrir ni selar · las mos cors

12 non dorm ni pausa · ni pot

13 en un luec estar · ne ieu no(n) o

14 puesc durar · si la dolor nom

15 soausa ·

16 

17 DOmna nulls homs nos pot di

18 re · lo mieu bon cor nil talan ·

19 qieu ai qan de uos cossire · qe

20 anc ren no(n) amei tan · q(e) mort

21 magran li sospire · do(m)na pas

22 sat a un an · no fosson li bell

23 semblan · per qe doblom li cos

24 sire ·

25 

26 NOn fatz mais gabar e rire · do(m)

27 na qan ren uos deman · mas

28 si uos mamasses tan · ben o

29 auengra a dire ·

40vA

BnVent 70.36 (M 67)

01 Bernard dauentadorn .

02 POs mi preiatz seinhor ·

03 qieu chan ieu chante

04 rai · mas qan cug cha(n)

05 tar plor · manta ues qem na

06 sai · grieu ueires chantador ·

07 ben chant qan mal li uai · uai

08 mi ben donc damor · mout mi

09 eilh qanc no(n) fes mai · e donc

10 per qe mesmai ·

11 

12 Gran ben e grant honor · conos

13 qe dieus mi fai · qieu am la bel

14 lassor · ella mi qieu o sai · mas

15 ieu sui sai allor · e non sai con

16 li uai · so mausi de dolor · qar

17 ochaison non sai · de so uen an

18 nar lai ·

19 

20 MAs pero tan mi plai · qan de leis

21 mi soue · qi qen crit ni qin brai ·

22 ieu non ai nuilha re · tan dou

23 samen matrai · la bella l cor

24 a se · qe tal ditz qieu sui lai · e

25 o cuia e cre · ges de sos hueilhs

26 non ue ·

27 

28 AMors e qe farai · e garrai ges

29 ab te · per ma fe ieu morrai ·

40vB

01 del dezirer qim te · sil bella lai

02 on iai · nom asis tan lonc se ·

03 qieu la tengae la bai · e lestre

04 inha uas me · son gen cors gai

05 e le ·

06 

07 GEs damor nom recre · per mal

08 ni per afan · e qan dieus mi

09 fai be · nol refui nil soan · e qa(n)t

10 autre mi ue · sai sofrir lo mas

11 san · qar al saui coue qe san ·

12 ades loinhan · per mieilhs sa

13 ilhir enan ·

14 

15 BOna domna merce · del uo

16 stre fin aman · qeus am de

17 bona fe · qanc re no(n) amei

18 tan · man iontas ab cap cle ·

19 uos mautrei em coman · e

20 si locs ses deue · fassatz mun

21 bel semblan · qe mon nai gran

22 talan ·

23 

24 MOn escuder e me · ai en cor e ta

25 lan · qam dui annem truan ·

26 

27 E Ill amen ab se · so qe plus lla

28 talan · ez ieu mo(n) aziman ·

29 

41rA

BnVent 70.27 (M 68)

01 Bernard daue(n)tadorn .

02 LOnc temps a qieu no(n)

03 chantei mai · ni saupi

04 far chaptenemen · mas

05 ar no tem ploia ni uen · antz

06 sui entratz en cossire · co poges

07 bos motz assire · en un uers qai

08 apedit · si tot nos par flors ni

09 foilha · miells me uai q(e)l te(m)ps

10 florit · pos lamors qieu ta(n) uu

11 eilh mi uol ·

12 

13 LAbor ai gent sotil e gai · qanc

14 hom no ui tan auinen · pretz

15 e beutatz ualor e sen · a trop ma

16 is qieu non sai dire · res no(n) es

17 de leis a dire · cab sol qil fezes

18 tan dardit · cuna ues lai os

19 despueilha · me meses en luec

20 aizit · em fezes del bratz latz

21 al col ·

22 

23 SI nom manda lai on il iai · on

24 ieu remir lo sieu cors gen ·

25 a qal ops ma fag de nien · ai

26 las con mueir de desire · uol

27 mi doncs mi dons aucire · qar

28 lam o qe iai chausit · aram fa

29 sa so qes uueilha · tro son

41rB

01 talen naia complit · qieu no(n)

02 planc si tot mi dol ·

03 

04 EL mon tan bon amic no(n) ai ·

05 fraire cozin ni paren · qe sim

06 uai mon ioi en qeren · qinz en

07 mon cor no lazire · e si me(n) fas

08 escondire · no sen tenga per

09 trait · no(n) uueilh lausengier

10 macueilha · iosta si nim moua

11 tal crit · per qieu mi lais morir

12 de dol ·

13 

14 TOtz mi desconosc tan bem uai ·

15 e som sabiaen cui menten · ni

16 auses far mon ioi paruen ·

17 del mieilh del mon sui iau?i

18 re · e sieu sai chantar ni rire ·

19 tot mes de lai per escarit · qen

20 ren nom sen mal qem doilha ·

21 tan ma iois pres esazit · no sai

22 si sui aqel qi sol ·

23 

24 PEr sol lo bel semblan qem fai ·

25 qan luec ma sazon consen ·

26 aitan de ioi qe sol mon sen ·

27 souen sailh e uolu e uire · e

28 sai ben qan la remire · qanc

29 hom plus bella non uit · per

41vA

01 merceill prec qe ma cueilha ·

02 e pos ma tan enreqit · no(n) sai

03 qim dona ni qim tol ·

04 

05 

06 

07 

08 

BnVent 70.29 (M 69)

09 Bernard dauetadorn .

10 LE rosinhols sesbaudeia ·

11 iosta laflor el uerian ·

12 e pren men tan gran

13 en ueia · qieu no puesc mudar

14 no chan · e non sai de qe ni de

15 cui · qar ieu no(n) am me ni au

16 trui · e fatz esfortz qar sai fa

17 ire · bon uers e non sui amaire ·

18 

19 MAis adamor qi domneia · ab

20 ergueilh e ab enian · qe cell

21 qi tot iorn so pleia · nis uai

22 trop humilian · qa penasuol

23 amors cellui · qes francs e sis

24 si con ieu sui · so ma tout tot

25 mo(n) afaire · qar no sui fals

26 ni trichaire ·

27 

28 QAissi co(m) le rams se pleia · lai

29 on le uentz lo uai menan ·

41vB

01 sui enues leis qim gerreia ·

02 aclis per far son talan · per

03 aisso ma follaemdestrui · don

04 almal linhage redui · qambs

05 los hueilhs li don atraire ·

06 sautre tort mi po retraire ·

07 

08 NUls homs non ditz qi la ueia ·

09 son bel uis ni son semblan ·

10 qel diga qil auer deia · felo(n)

11 cor ni mal talan · mais laiga

12 qi suau sadui · es peier q(e) cella

13 qibrui · enianz es qi de bon

14 aire · fai semblan e no(n) es ga

15 ire

16 

17 DE totz luecs on il esteia · me

18 destueilh em uau luinhan ·

19 e per so qe no(n) laueia · pas li

20 mos hueilhs claus denan ·

21 bes uenia de mi e sesdui · qab

22 eis los sieus tortz mi condui ·

23 mas cuia si ben le laire · q(e) tutz

24 sian siei confraire ·

25 

26 IA non er si tot mi gereia · q(e)n

27 qer simes lag noilh man ·

28 qe grieu mes qaissim recreia ·

29 ni perga tan long afan ·

42rA

01 a sos ops mi gart e mestui ·

02 e si non em amic amdui ·

03 nom sembla ni mes ueiaire ·

04 qautramors lo cor mesclaire ·

05 

06 

07 

08 

09 

BnVent 70.21 (M 70)

10 Bernard daue(n)tadorn .

11 GEs de chantar nom

12 pren talans · tan me

13 peissa de so qe uei · q(e)

14 metres soliom enans · co(m) ages

15 pretz honor e lau · mas era

16 no(n) uei ni no(n) au · qom parle

17 de drudaria · per qe prez e cor

18 tesia · e solatz torn e(n) nocaler ·

19 

20 DEls baros comensa lenians ·

21 qus no(n) ama per bona fei · per

22 so en sec als autrels dans · e ne

23 gus hom de lur nous iau · ni

24 amors no reman per au · qar

25 ben leu tals ameria · qe sen

26 ten qar nos sabria · a ghisa

27 damador captener ·

28 

29 PEr re non es hom tan p(re)sans ·

42rB

01 qon per amor e per do(m)nei · qe

02 da qi mou solatz e chans · e tot

03 qan tainh aprez cabau · nuls

04 hom ses amor ren no uau ·

05 per qieu no(n) uueilh sia mia ·

06 del mon total seinhoria · si ia

07 ioi no sabiauer ·

08 

09 DE midons mi lau cent aita(n)s ·

10 qe no sai dir e llai ben drei ·

11 qe qan pot mi fai bels se(m)bla(n)s ·

12 e sui amics coinde suau · e ma(n)

13 det me per q(e)m nesiau · qe per

14 paor remania · qar ella plus

15 nom fasia · per qieu me stau

16 en bon esper ·

17 

18 DAital amor sui fin amans · do(n)

19 duc ni comte no(n) enuei · e no(n)

20 es reis ni amirans · el mo(n) q(e) si

21 lauia tau · no sen feses rics co(m)

22 ieu fau · e si lausar la uolia ·

23 ges tan dire no(n) poiria · de ben

24 qe mais no(n) sia uer ·

25 

26 BOna domna coindae presans ·

27 per dieu aiaz de me mercei ·

28 e ia no uos annes duptans · de

29 uostramic fin e corau · far

42vA

01 me podes o ben o mau · en la uo

02 stra merce sia · qieu sui ga(r)nitz

03 tota uia · co(m) faza tot uostre

04 plaser ·

05 

06 

07 

08 

09 

BnVent 70.31 (M 71)

10 Bernard dauetadorn .

11 NOn es mirauilha sieu

12 chan · mielhs de nulh

13 autre chantador · qe

14 mielhs mitral cor uas amor ·

15 e mieilhs son fatz al sieu co

16 man · cors e cor saber e sen · e

17 forsae poder iai mes · sim tira

18 uas amor lo fres · qen ren als

19 mo(n) cor no saten ·

20 

21 BEn es mortz qi damor no sen ·

22 al cor qalqe dousa sabor · e qe

23 ual uiure ses amor · mas per

24 enueig far alagen · ia dame

25 dieu nomair tan · qieu ia ui

26 ua iorn ni un mes · pos ieu de

27 uos serai repres · e damor non

28 aurai talan ·

29 

42vB

01 PEr bona fe e ses enian · am la

02 plus bellae la meilhor · del cor

03 sospir e dels hueilhs plor · mas

04 trop lami per qe ei dan · ieu no(n)

05 puesc mais qamor ma pres · en

06 la carcer en qe ma mes · no(n) pot

07 claus obrir mas merces · e dai

08 cella non trueb nien ·

09 

10 QAnt ieu la uei be mes paruen ·

11 als hueilhs al uis ala color ·

12 qatresi trembli de paor · co(m) fa

13 la fueilha contraluen · non

14 ai de sen plus dun enfan · ais

15 si sui damor entrepres · e do

16 me qaissi es conqes · pot do(m)na

17 far almosna gran ·

18 

19 BOna domna re nous deman ·

20 mas qem prendas a s(er)uidor ·

21 qieu s(er)uirai con bon seinhor ·

22 comsi qe del gizardo man · ues

23 maluostre comandamen ·

24 franc cors gentil humil cor

25 tes · ors ni leos no(n) es uos ges ·

26 qi mauçiaz sa uos mi ren ·

27 

28 AQestamors mi fer tan gen ·

29 al cor duna doussa sabor · cen

43rA

01 uetz mor loiorn de dolor · e re

02 uiu de ioi autres cen · ben es

03 mos mals de bel semblan · qe

04 mais ual mos mals qautre

05 bes · e pos mos mals aitan bo mes ·

06 bo mer lo bes apres lafan ·

07 

08 AI dieus qara fosson trian · li

09 fals e li fin amador · el

10 lausenger el trichador · por

11 tesson corns el front denan ·

12 tot laur del mon e tot large(n) ·

13 i uolgrauer dat sieu lages ·

14 per qe ma do(m)na conoges · ais

15 si com ieu lam finamen ·

16 

17 

18 

19 

20 

BnVent 70.39 (M 72)

21 Bernard daue(n)tadorn .

22 QAnt lerbaes fresca e

23 la fueilha par · els

24 flors botonon per

25 uerian · el rosinhols autet e

26 clar · leua sauotz e mou son

27 chan · ioi ai de leis e ioi ai dela

28 flor · ioi ai de me e de midons

29 maior · daus totas partz sui

43rB

01 de ioi claus e çins · mas cel es

02 iois qe tot autres iois uens ·

03 

04 TAn am midons el a ten car · e la

05 dopti e la reblan · qe ies d(e) mi

06 non laus preiar · ni re daqo q(i)eu

07 uueilh nol man · pero ben sap

08 mon mal e ma dolor · e qan

09 li platz fai me ben e honor ·

10 e qant noilh platz soffrirai

11 men al meins · qar ieu no uu

12 eilh qab leis sia blasteins ·

13 

14 BEn la uolgra sola trobar · qe

15 dormis o qen fes semblan · a

16 donc llenbleri un douz baisar ·

17 pos tant nom ual qieu loi de

18 man · per dieu domna pauc

19 esplitan damor · uaisen lo te(m)ps

20 e perdem lo meilhor · parlar

21 pogran ab cubers entreseins ·

22 e pos nom ual arditz ualges

23 mi geins

24 

25 SIeu sabes la gen enchantar ·

26 mei enemic foron enfan · qe

27 hom no saubra pensar · ni dire

28 qeus uenges a dan · adoncs iria

29 ieu remirar la gensor · e sos

43vA

01 bels hueilhs e sa fresca color · e

02 baiseral la bocha ses tot sens ·

03 si qe dun mes i paregran los

04 seins ·

05 

06 BEn deuriom domna blasmar ·

07 qant uai trop son amic ta(r)zan ·

08 qe longa paraula damar· es

09 grans enuech e par enian · qa

10 mar pot hom e far semblan

11 ailhor · e gen mentir lai on

12 no(n) ai autor · bona domna ab

13 sol qamar me deinh · ia per m(en)

14 tir ieu non serai ateins ·

15 

16 AIlas con muer de cossirar · q(e) ma(n)

17 tas uetz en cossirtan · qem poi

18 rion lairo(n)s emblar · qieu re

19 non sabria qe fan · per dieu a

20 mor ben trobatz uencedor · a

21 pauc damics (et) ab meins de se

22 inhor · qar una uetz tant mi

23 dons no destreins · ans qieu

24 fos del desirer esteins ·

25 

26 MErauilh me con puesc durar ·

27 qe ieu noilh mostre mo(n) talan ·

28 qant ieu uei mi dons ni lesgar ·

29 li sieu bel hueilh tan be lestan ·

43vB

01 per pauc me teinh qar ieu uas

02 leis non cor · si fera ieu si no(n)

03 fos per paor · qanc no(n) ui cors

04 mielhs tailhat ni de peinhs ·

05 ad ops damar sia tan grieus

06 ni leins ·

07 

BnVent 70.19 (M 73)

08 Bernard daue(n)tadorn .

09 EStat ai co(m) homes p(er)dutz ·

10 per amor en long o

11 stage · mas eras sui

12 reconegutz · qieu auia fatz

13 follage · qa totz era de salua

14 ge · qar mera de chant recre

15 zutz · e on plus estarai mutz ·

16 mais sera de mo(n) da(m)pnage ·

17 

18 ATal domna mera rendutz · qa(n)c

19 no(n) amet de corage · e sui men

20 tart aperceubutz · qe trop ai

21 fatz lonc badage · hueimais

22 segrai son usage · de cui qem

23 uueilha serai drutz · e trame

24 terai per tot salutz · e aurai

25 mai cor uolage ·

26 

27 TRuan uueilh esser per samor ·

28 e coue cab leis aprenda · pero

29 no ue do(m)neiador · qe mielhs

44rA

01 de mi si entenda · mas bel mes

02 qab leis contenda · qautra

03 nam plus bellae emeilhor · q(i)m

04 ual e maiudaen secor · em fai

05 de s amor esmenda ·

06 

07 AQesta ma fait tan doler · qe

08 platz li qa mercem prenda · e

09 prec la del sieu amador · qel

10 ben qem fera nom uenda · no(n)

11 faza far longatenda · qe lonc

12 terminim fai paor · qe n(on) uei

13 maluatz donador · qa lonc re

14 spieg nos defenda ·

15 

16 MA domnam fon al comensar ·

17 franc e de bella compainha ·

18 per so la dei mais amar · q(e) sim

19 fos fer et estrainha · dretz es

20 qe domna sa frainha · uas cel

21 lui qi a cor damar · qi trop fai

22 son amic preiar · dretz es qa

23 mors li sofrainha ·

24 

25 DOmna pensem del enga(n)nar ·

26 lausengiers cui dieus contra

27 inha · qe tant qant hom lor

28 pot emblar · de ioi aitant sen

29 gazainha · e qe iaus no(n) sen

44rB

01 plainha · lonc temps pot no

02 stramor durar · sol qan luecs

03 er uueilhan parllar · e qan no(n)

04 er luecs remainha ·

05 

06 DIeu lau enqara sai chantar ·

07 mas grat nai anedon esgar ·

08 e cill ab cui sa conpainha ·

09 

BnVent 70.17 (M 74)

10 Bernard dauetadorn .

11 EN cossirier et en e smai ·

12 sui dun amo(r) qim

13 lassaem te · qe tan

14 non uau ni sai ni lai · qel ades

15 nom tenga en son fre · qara

16 ma dat cor e talan · qe lan qe

17 ses si podia · tal qe sil reis len

18 qeria · auria fach gran ardi

19 men ·

20 

21 AI las caitiu e qem farai · ni qal

22 conseilh penrai de me · qella

23 no sap lo mal qieu trai · ni

24 noli aus clamar merce · fol

25 nesci ben as pauc de sen · ella

26 no(n) qet ameria · ges per nom de

27 drudaria · qans not laisses

28 leuar al uen ·

29 

44vA

01 E Doncs pois atresi morrai · dirai

02 li lafan qe men ue · uers es qades

03 noli dirai · no farai ala mia fe ·

04 si sabia a un tenen · fos tota

05 espainha mia · mais uueilh mo

06 rir de feunia · qar anc men

07 uen en pensamen ·

08 

09 IA per mi non sabra qieu mai ·

10 ni autre nollendira re · qar

11 amics non uol aqest plai · ans

12 pres a dieu qi p(ro) lle(n)te · qieu

13 no(n) uueilh cosi ni parent · qe

14 mout es gran cortesia · q(a)mor

15 per midons maucia · mas ale

16 is no(n) estara gen ·

17 

18 E Donc ella qal tort mi fai · q(i)l

19 no sap per qe ses deue · ben de

20 uinar degra oimai · qieu pert

21 samor e ella me · qalmieu ne

22 sci captenemen · e a la gran ui

23 llania · parqel lenga mostre

24 lia· qant ieu denan leis me

25 presen ·

26 

27 NEgun ioi al mieu noseschai ·

28 qant ma domnam garda nim

29 ue · qel sieus bels douz semblanz

44vB

01 mi uai · al cor qi ma dozem re

02 ue · e saissim dura loniame(n) ·

03 mas sobra sanz li iuraria · q(e)l

04 mon mais nulls ioi no sia ·

05 mas al partir art et ensen ·

06 

07 POs mesage noll trametrai ·

08 ni ami dire nos coue · negun

09 conseilh en me no(n) sai · mas

10 duna re me conort be · ella

11 sap letras e enten · e agrada

12 me qescria · los motz e saleis

13 plazia · legis los al mieu sal

14 uamen ·

15 

16 ES a leis autre dol ne pren · per

17 dieu e per mercel sia · qel bel

18 solatz qe mauria · nom tolla

19 nil sieu parllar gen ·

20 

BnVent 70.44 (M 75)

21 Bernard dauetadorn .

22 TAnt ai mon cor plen

23 de ioia · totz mies de

24 natura · flors bla(n)ca

25 uermeilhae bloia · me senbla

26 freidura · qab lo uen e ala ploi

27 a · mi uen mauentura · p(er) qe

28 mos pretz montae poia · e

29 mos chanz meilhura · ta(n)t ai

45rA

01 al cor damor · do ioia e de dou

02 sor · qe la nieus mi sembla

03 flor · e liuernz uerdura ·

04 

05 ANnar puesc ses uestidura ·

06 nutz en ma chamisa · qar fin

07 amors ma segura · de la frei

08 da bisa · mais totz hom se des

09 natura · si nous ten de ghisa ·

10 per qieu ai pres de mi cura ·

11 pos agi en qisa · la plus bella

12 damor · don ieu aten grant

13 honor · qar enluec de sa ricor ·

14 no(n) uueilh auer frisa ·

15 

16 DE samistat mes raisa · mais

17 ieu nai fiansa · qe siuals q(i)eu

18 nai conqissa · la bella se(m)blasa ·

19 e ai ne ama deuisa · tan de be

20 nanansa · qe ial ior qieu la

21 urai uisa · no(n) aurai pesansa ·

22 lo cor ai pres damor · qe mos

23 esperitz lai cor · el cors estai sai

24 allor · loinh de lieu enfransa ·

25 

26 IEu nai la bon esperansa · mas

27 petit maonda · qatresi sui en

28 balansa · co(n) la naus en lo(n)da ·

29 del mal trach qim desena(n)sa ·

45rB

01 non sai on mesconda · tota

02 nuech meuir em lausa · de so

03 bre lesponda · pueis trat pena

04 damor · de tristan lamador · qi

05 sofri manta dolor · per iseut

06 la blonda ·

07 

08 AY dieus ar sembles ironda · qe

09 uoles per laire · e uenges d(e) nu

10 ech prio(n)da · lai dintz so(n) repaire ·

11 bella domna iausionda · uost(re)

12 fins amaire · a paors qel cors

13 li fonda · saissill dura gaire ·

14 do(m)na per uostramor · ioinh las

15 mans e azor · gen cors ab fresca

16 color · gran mal mi faitraire ·

17 

18 EL mon non es nulls afaire · do(n)

19 ieu tan cossire · ni tant am de

20 bell retraire · qe de ioi nom

21 uire · e mos semblan nos estra

22 ire · cui qe lo auia dire · si qades

23 mi es ueiaire · qai talen del dire ·

24 talan de mo(n) amor · qe ma(n)tas

25 ues enplor · pero qe meilhor

26 sabor · men an li sospire ·

27 

28 

29 

45vA

BnVent 70.3 (M 76)

01 

02 

03 Bernard dauetadorn .

04 AMors enqeraus p(re)ge

05 ra · qem fosses plus

06 amorosa · quns paucs

07 bes de sa dolora · qe ren de mal

08 noi paregra · sera nageses m(er)ce ·

09 mas de me no uos soue · mas

10 iem pens qen aissim preinha ·

11 co(m) fes al comenzamen · qa(n) me

12 uis al cor la fla(m)ma · de leis q(e)m

13 fe estar len · qanc nom me(n)des

14 iausimen ·

15 

16 MOn uiu agran alischera · e a

17 dolor angoissosa · cell qi tot

18 ior aseinhora · mala domna

19 qieu mestegra · iausentz mas

20 aissi maue · qe cell cui desir no(n)

21 cre · qieu la(m) tan qa mi coue

22 inha · lonor nil ben qieu na

23 ten · e an tort qals no(n) reclama ·

24 mos cors mas leis solamen ·

25 e so qa leis es plasen ·

26 

27 TOtz temps de leis me lausera ·

28 se iam fos plus amorosa · qa

29 mors qil cor enamora · men

45vB

01 det mais nomescasegra · non

02 plasers mas sabes qe · ieu uei

03 e desir anc se · e sa leis plais

04 qem reteinha · far pot de me

05 son talen · mielhs no(n) fal reis

06 dalarama · qen aissi uai leis

07 seqen · con la fueilha sec lo uen ·

08 

09 TAnt es frescha e bellesera · qa

10 mors nes uas me duptosa ·

11 qar de beutat alegora · bel

12 iorn eclarzis nueg negra ·

13 non dic laus mas mors ma ue

14 inha · sieu non lam de tot mo(n)

15 sen · mas donnamors men li

16 ama · qem fai dir souen e gen ·

17 de uos mant uer auinen ·

18 

19 DOusa res coindete uera · humils

20 franc e ergueilhosa · gençer

21 es qe ops non fora · domna p(er)

22 merceus qeregra · qar mais

23 uos am daltra re · e qer uos m(er)

24 ce de me · qamors tem p(er) uos

25 me steinha · si pietatz nous en

26 pren · e sieu mor qar amors

27 ama · uos cui res no(n) mi deffe(n) ·

28 tem qe fassas failhimen ·

29 

46rA

01 SOuen plor tan qe la clera · nai

02 destreiça e uergoinhosa · el uis

03 sen desacolora · qar nous don

04 iausir me degra · part qe

05 de me nous soue · e nom don

06 dieus de uos be · sieus sai ses

07 uos qom capteinha · qaitan

08 dolorosamen · uiu co(m) sel q(i) mor

09 en flamma · e si tot no(n) fatz

10 paruen · nulls hom mens de

11 iois no sen ·

12 

13 

14 

15 

16 

BnVent 70.13 (M 77)

17 Bernard dauetadorn .

18 BEncuide de chantar

19 sufrir · mas qar sai

20 el dous temps suau ·

21 era pos negus nosesiau · e pretz

22 e donar uei morir · no(n) pueis

23 mudar nom prenda cura · dun

24 uers nouell ala freidura · q(e)

25 cortz er als autres entrelor ·

26 em coue be pos tan bem uai

27 damor · qaia meilhor solatz a

28 tota gen ·

29 

46rB

01 DOmna uas qal part qem uir ·

02 ab uos sui et ab uos uau · e sap

03 chaz qe de uos me lau · assatz

04 mais qieu non sai grazir · ben

05 conosc qe mos pretz meilhura ·

06 per la uostra bonauentura ·

07 e qar uos platz qem fassas tan

08 donor · lo iorn qem des en baisan

09 uostramor · del plus sieus platz

10 prendetz esgardamen ·

11 

12 AMors aissim fas trassailhir · del

13 ioi qieu ai no(n) ue ni au · ni no(n)

14 sai qem di ni qem fau · cen ues

15 entrop plus mo coissir · qieu

16 degrauer sen e mesura · si nai

17 adoncs mas pauc mi dura · qal

18 reduirem tornal iorn en error ·

19 pero ben sai qe cen ues es damo(r) ·

20 qom qama ben no(n) a gaire d(e)sen ·

21 

22 GRieu en sabrai mo(n) mieilh chau

23 sir · si sas bellas faissos mentau ·

24 qe res mas lausors no(n) abau ·

25 e sa gran beutat escernir · res

26 mais no men desasegura · pos

27 tant es dousa finaepura · gran

28 paor ai on es meza ualor · e lau

29 zengier mondan damor · e di

46vA

01 rai len mout lieu aziramen ·

02 

03 DOnc li deurieu ben seruir · pos

04 uei qe ren gerra non uau · qe

05 ab lausenger mal estau · co(n)

06 me poirai damor iausir · p(er) leis

07 es eras messura · qe serua tota

08 creatura · neis lenemic deu a

09 pellar seinhor · qab gen pallar

10 conqerom mielhs amor · tot

11 lo peior a ops a ben uolen ·

12 

13 AMors cel qeus uolon delir ·

14 son enoios e desliau · e sieus

15 des tan san mi qe qau · nouos

16 pot miels en uillanir · ben co

17 nosc alur parladura · qil rein

18 hon mal contranat(ur)a · cist an p(er)dut

19 uergoinha e paor · partit de

20 dieu tot per sordech damor · e

21 lieu sui fals si mais ab leis (con)te(n) ·

22 

23 

24 

25 

26 

BnVent 70.10 (M 78)

27 Bernard daue(n)tadorn .

28 BEl mes qieu chan en

29 aqel mes · qan flor e

46vB

01 fueilha uei parer · e au lo chan

02 per broeilh espes · del rosinhol

03 matin e ser · adonc mi par qi

04 eu aia iausimen · dun uerai

05 ioi en qe mon cor saten · qar

06 ieu sai ben qe damor morrai ·

07 

08 AMors e qals honors uos es · ni

09 qals pros enpot escaser · s au

10 sises cellui q aues pres · qen

11 ues uos nos ausamouer ·

12 lag uos esta qar dols de mi no

13 us pren · qama taurai en p(er)do(n)

14 longamen · celeis on ia non

15 cre qem faza iai ·

16 

17 POs uei qe preiars ni m(er)ces · ni

18 (ser)uir nom pot pro tener · per

19 amor de dieu mi feses · ma do(m)

20 na un pauc de saber · qe gran

21 ben fai un pauc de iausimen ·

22 a cell qe trai tan gran mal co(m)

23 ieu sen · e sai si mor recresitz

24 li serai ·

25 

26 GAug nagra gran sil mausi

27 ses · qadonc nagra fatz son

28 plaser · mas le sieus cors fra(n)cs

29 e cortes · lausengier con pog(ra)

47rA

01 ueser · es glai nagra e penede

02 ra sen · ia non crerai no mam

03 cubertamen · mas cela sen uas

04 me per plan essai ·

05 

06 GRan mal mi fai ma bona fes ·

07 qim degra uas midons ualer ·

08 erai failhit emieis pres · per

09 trop amar e per temer · ar q(e)

10 farai · ai las caitiu dolen · qa

11 totz autres de bell acuilhime(n) ·

12 e ami sol dona penaesglai ·

13 

14 EL mon no(n) es mas una res · per

15 qe gran ioi poges auer · ni

16 daicella no laurai ges · ni dau

17 tra no la pueis uoler · qar per

18 leis ai ualor e sen · en sui pl(us)

19 gais entieinh mo(n) cors plus

20 gen · qe sil non fos ia no(n) me

21 seren plai ·

22 

23 

24 

25 

26 

BnVent 70.16 (M 79)

27 Bernard daue(n)tadorn .

28 COnort era sai ieu be ·

29 qe ges de mi no p(en)satz ·

47rB

01 pos salutz ni amistatz · ni mes

02 sagier no men ue · trop cre

03 qai fatz long aten · el es ben

04 semblantz hueimai · qieu chaz so

05 q(e) autrui pren · pos no me(n) uen

06 auentura ·

07 

08 BEl conort qant mi soue · co(m)

09 sui gen per uos onratz · e qar

10 era moblidatz · a p(er) pauc no mo

11 ir de se · qieu metes uau enqe

12 ren · qem mis de foudat e(n) plai ·

13 qe ia midons sobre pre(n) · de la

14 mia forfaitura ·

15 

16 IEu len colpei daital re · do(n) mi

17 degra saber gratz · mas fe qe

18 dei naluernatz · tot o fis per

19 bona fe · e sieu en amar mes

20 pren · tort a qi colpa me(n) fai ·

21 qe qi en amor qier sen · cell

22 no(n) a sen nimesura ·

23 

24 PEr ma colpa mesdeue · qe ia

25 nosia priuatz · qar uas leis

26 no sui tornatz · per foudatz q(i)

27 men rete · tant ai estat lo(n)ga

28 men · qe de u(er)goinha qieu nai ·

29 no(n) aus auer ardimen · lai on

47vA

01 cill no masegura ·

02 

03 TAnt er gen seruitz per me · sos

04 durs cors fers airatz · entro totz

05 sia dousatz · a blandir e a m(er)ce ·

06 qieu ai ben trobat ligen · qe

07 gota daiga qan chai · fer e(n) un

08 luec tan souen · tro caua la pe

09 ira dura ·

10 

11 QI ben remira e ue · hueilhs e go

12 la front e fatz · qaisi es fina be

13 utatz · res mais ni mens noill

14 coue · cors long dreg e coui

15 nen · gent a fublan coinde

16 gai · qom no po lausar ta(n) gen ·

17 co(m) la sap formar natura ·

18 

19 

20 

21 

22 

BnVent 70.42 (M 80)

23 Bernard dauetadorn .

24 QAn uei la flor lerba fre

25 scae la fueilha · e aug

26 lo chan · dells auzells

27 pel boscage · ab lautre ioi q(i)eu

28 mai en mo(n) corage · dobla mos

29 iois e nais e crei e brueilha ·

47vB

01 e no mes uis come(n) posca ualer ·

02 sara no(n) uueill amor e ioi a

03 uer · pos tot qant es salegrae

04 sesbaudeia ·

05 

06 IA non crezas qieu de ioi mi

07 recreia · nim lais damar p(er)

08 dan qauer i sueilha · qieu

09 no(n) ai ges en poder qe men

10 tueilha · qamors masailh

11 qim sobre seinhoreia · em

12 fai amar zo qeilh uen apla

13 zer · e sieu am so qe nom deu

14 eschaser · forsa damor men

15 fai far uasallage ·

16 

17 QAr en amor no(n) a hom seinho

18 rage · qi ab ergueilh uilana

19 men domneia · qe res no(n) uoll

20 amors qesser non deia · pau

21 pres e rics fai amors dun pa

22 rage · si luns amics uol lautre

23 uil tener · lamors non pot ab

24 ergueilh remaner · qergue

25 ilhs dechai e fin amors cap

26 dueilha ·

27 

28 QEu sec celleis qe plus ues mi

29 sorgueilha · e fug celleis q(e)m

48rA

01 fo(n) de bel estage · qanc pueis

02 non ui ni mi ni mo(n) message ·

03 per qe es mal qautra donna

04 ma cueilha · mas dretz lin

05 fatz qieu men fatz foll tener ·

06 qan per celleis qem torna no

07 caler · estau deleis be tainh

08 qe nonlaueia ·

09 

10 MAs costumes totz temps q(e) folls

11 folleia · e ia no(n) er qell eis lo

12 ram nos cueilha · qel bat el

13 fier per qes dreig qe men

14 dueilha · qar anc me pres

15 de nullautra enueia · mas fe

16 qe dei leis e mon bell uezer · si

17 de samor mi torne(n) bon esper ·

18 iamais ues leis no(n) farai ui

19 lanage ·

20 

21 IA non aia cor felon ni salua

22 ge · ni ia uas me maluatz co(n)

23 seilh non cre ia · qieu sui sos

24 homs liges on qieu mesteia ·

25 si qe dels hueilhs del cap li ren

26 mon gage · mans iont e clins

27 li uenc a son plaser · e ia nom

28 uueilh mais de sos pes mouer ·

29 tro qab merce m meta lai os

48rB

01 despueilha ·

02 

03 LAiga del cors qambs dos mos

04 hueilhs mi mueilha · mes be(n)

05 garens qe pensiei gran folla

06 ge · e conosc ben en leis pre(n)dre

07 dampnage · sella fai tan qe

08 perdonar no(n) uueilha · pos mi

09 eus no(n) sui e ill ma enpoder ·

10 ben conosc ieu qill im uol de

11 chazer · perso ller gen sab son

12 home plaideia·

13 

14 MOn messagier man a mo(n) bell

15 uezer · qe cill qe ma tout lo sen

16 el saber · me toll mi dons

17 e leis qieu no(n) laueia ·

18 

BnVent 70.12 (M 81)

19 Bernard dauetadorn .

20 BEn man perdut lai

21 enuer uentadorn ·

22 tug miei amic pos

23 ma domna no mama · per qe

24 no(n) es dretz qieu iamais lai

25 torn · qades esta ues mi salua

26 ge strainha · las per qem fai

27 irat senblan ni morn · qar

28 ensamor mi delieg em soiorn ·

29 ni de ren al ma ra(n)cura ni(m) clama ·

48vA

01 AIsi col peis qesta(i) ins el cadorn ·

02 e non sap ren tro qel es pres

03 alama · mi laisse ieu de trop a

04 mar un iorn · qieu no(n) saup re(n)

05 tro fui en miei la flama · qi

06 mart plus fort qe no(n) fai fuecs

07 el forn · ez ab tot zo no(n) puesc

08 partir un iorn · si mi ten pres

09 samors e maliama ·

10 

11 NOm merauill de samor sim

12 ten pres · qar gençer cors non

13 crei qel mon si mire · bellae ge(n)

14 til coinde gaie cortes · e tot ai

15 tal con ieu uueilh e dezire · no(n)

16 dirai mal de leis qar no(n) hi es ·

17 ben lagra dich de ioi sieu li

18 saupes · mas no(n) o sai per qieu

19 men lais del dire ·

20 

21 TOtz temps uolrai sa honor e sos

22 bes · e serai sieus homs amics

23 e s(er)uire · amarai la siuol plaza

24 o pes · qom non pot cor destrein

25 her ses auçire · non sai domna

26 uolges o non uolges · sieu uo

27 lia qamar non la poges · mas

28 tota re pot hom en mal escrire ·

29 

48vB

01 EN proe(n)sa tramet ioi e salutz ·

02 e mais de ben qieu no(n) uos sai

03 retraire · e fatz esfortz miraclas

04 e uertutz · qieu man so lai

05 don amon ops nai gaire · q(i)eu

06 no(n) ai ioi mas tan con me(n) adutz ·

07 mos bells uezers a fatz iratz sos

08 drutz · en aluergna lo seinhor

09 de bel caire ·

10 

11 ALas autras sui ieu si escasutz ·

12 qe qals qis uol mi pot a so(n) ops

13 traire · per tal couen qe nom

14 sia uendutz · lo bens nil gaugz

15 qe ma en cor afaire · preiars

16 ses pro(n) es afanz trop perdutz ·

17 ez ieu men lais qar men es

18 mals uengutz · qar trait ma

19 la falsa de malaire ·

20 

21 

22 

23 

24 

BnVent 70.6 (M 82)

25 Bernard daue(n)tadorn .

26 ARam conseilhatz se

27 inhor · uos qa ues sa

28 ber e sen · una dom

29 nam det samor · qai amada

49rA

01 longamen · mas arasai en u(er)

02 tat · qill uol autramic p(ri)uat ·

03 ezanc de null conpainho · co(n)

04 painha plus grieus nom fo ·

05 

06 SIll ha fait autramador · ma

07 don ieu no(n) loill defen · e lais

08 men mais per paor · qe p(er) au

09 tre nseinhamen · e sanc homs

10 dec auer grat · de null s(er)uici

11 forsat · ben deu auer gizardo ·

12 ieu qi tan gran tort perdo ·

13 

14 DUna re sui en error · qai estat

15 en pensamen · qe totz temps

16 naurai dolor · sieu aqest fach

17 li consen · e sai sil dic so(n) pesat ·

18 tenc mi per deseretat · damor

19 e ia dieus nom do · pueis fai

20 re uers ni chanço ·

21 

22 ESieu lam adesenor · esqerns

23 es atota gen · e tenran men

24 li pluzor per cornut e p(er) sufren ·

25 e sai sill dic mo(n) pensat · ueus

26 mo(n) dampnage doblat · qalqe

27 faissao qalqe no · res no men

28 pot esser bo .

29 

49rB

01 POs uoutz sui a la follor · ben

02 serai fols si no(n) pren · daqestz

03 dos mals lo menor · qar mais

04 ual mo(n) esien · en leis auer la

05 meitat · qel tot perdre per fol

06 dat · qar anc a null drut felo ·

07 damor no(n) ui far son pro ·

08 

09 SI siei hueilh galiador · qi mes

10 gareiron tan gen · esgardon

11 aissi ailhor · fan hi trop de fail

12 himen · mas daitan man ben

13 honrat · qe seron mil aiostat ·

14 mais gardan lai on ieu so · q(e)

15 a totz cells den uiro ·

16 

17 DE laiga qe dels hueilhs plor ·

18 escriu salutz mais de cen · qe

19 tramet a la genzor · e ala plus

20 auinen · qar moutas ues mes

21 menbrat · lamor qem fes el

22 comiat · qan descobric sa fa

23 iço · qanc nom saup rendre

24 razo ·

25 

26 DOmna a present amat · autrui

27 e mi acellat · si qieu naia tot

28 lo pro · e çill la bella razo ·

29 

49vA

BnVent 70.37 (M 83)

01 Bernard dauetadorn .

02 QAn li dousaura uenta ·

03 de ues nostre pais · ue

04 iaire mes qieu senta ·

05 un ram de paradis · per amor de

06 la genta · a cui ieu sui aclis ·

07 on meza ai mententa · e mo(n)

08 coragassis · de totautram par

09 tis · per leis q(e) matalenta ·

10 

11 PEl ioi qe ma presenta · sos bels

12 hueilhs el clars uis · qe ia plus

13 nom consenta · mi degrauer

14 conqis · non sai per qe me(n)me(n)ta ·

15 qe de re no(n) sui fis · mas grieu

16 er qem repenta · per una ues

17 qem dis · qe pros homs sa for

18 tis · e maluatz sespauenta ·

19 

20 DE domnas mes ueiaire · qe

21 gran failhimen fan · per so

22 qar non son gaire · amat li

23 fin aman · mas ieu no(n) aus

24 retraire · mas so qellas uol

25 ran · qieu sai ben quns chan

26 taire · a damor ab enian · o

27 plus o atretan · co(m) sera fins

28 amaire ·

29 

49vB

01 DOmnas qe cuiatz faire · de

02 mi qe uos am tan · per qem

03 fatz tan mal traire · ni morir

04 de talan · ai francha de bon

05 aire · façetz mun bell se(m)blan ·

06 tal qe mos cors sesclaire · qe

07 penae mal trac gran · e noi

08 dei auer dan · qieu no(n) men

09 puesc estraire ·

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

51rA

PVid 364.21 (M 84)

01 Chansos qe fes pere uidal .

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 EStat ai gran sazo ·

13 marriz e cossiros ·

14 mas ar sui delezos ·

15 plus qausell ni peisso ·

16 pos mado(m)nam trames · message

17 qem tenges · a guiza dama

18 dor · atan doussa sabor · ma

19 qar deinha uoler · qieu torn

20 en bon esper ·

21 

22 QE si dieus mi p(er)do · no(n) puesc

23 esser ioios · tro qe men torn

24 cochos · en la doussa preizo ·

25 on sa beutatz ma mes · qes

26 de semblan cortes · e de gaug

27 ab douzor · per qieu no(n) uueilh

28 ricor · de terra ni dauer · tant

29 qan far son plazer ·

51rB

01 QE tant mes bel e bo · qan re

02 mir sas faisos · els bells hue

03 ills amoros · qe nosai on me

04 so · si ma laçat e pres · e uen

05 cut e conqes · qe mos hueilhs

06 e mamor · no(n) puesc uirar ail

07 hor · anz qan la puesc uezer ·

08 del tot mi alezer ·

09 

10 DOmna per dieu del tro · pos

11 aissim rent a uos · humils e

12 uolontos · uostramistat mi

13 do · chauzimenz e m(er)çes · e pretz

14 e bona fes · e faretz uostr hono(r) ·

15 qe mout ai gran paor · q(e) tals

16 ma en poder · ab cui nom pu

17 esc tener ·

18 

19 QEl cor ai tan fello · uas leis

20 qanc mal fos · qar per un

21 comte ros · ma gitat a bando(n) ·

22 bem par qe loba es · qar ab

23 comte sempres · es part dem

24 perador · qe fassa sa lauzor ·

25 per tot lo mon saber · mas qi

26 ment no(n) ditz uer ·

27 

28 DIeus sal londrat marqes · e

29 sa bella seror · qab sa leial amo(r) ·

51vA

01 me sap gent enqerer · e plus

02 gent retener ·

03 

04 FIlla del rei bem pres · qan p(er)dei

05 falsamor · en gazainhei me

06 ilhor · e qi mieilhs sap ualer ·

07 e far e dir plazer ·

08 

PVid 364.36 (M 85)

09 Pere uidal .

10 SI qol paubres qi iai

11 el ric ostal · qe nos co(m)

12 plainh si tot sa grieu

13 dolor · tan tem qe torn azenu

14 ech al seinhor · no maus pla

15 inher de ma dolor mortal ·

16 bem dei doler qant cellam

17 fai ergueilh · qam solamen

18 qals non desir ni uueilh · qe

19 siuals res non llaus clamar

20 merce · tal paor ai qades sen

21 uegz de me ·

22 

23 AIssi cu(m) cel qi badal ueirial · q(e)l

24 sembla bel contra la resplan

25 dor · qant ieu lesgart nai al

26 cor tal doulçor · qe mi noblit

27 per leis qe uei aitan · bem bat

28 amors ab las uerias qieu cu

29 eilh · qar una uetz en so(n) real

51vB

01 capdueilh · lembliei un bais

02 don enqer me soue · aitan

03 mal uiu qi so qama non ue ·

04 

05 SI dieus maiut peccat fai cri

06 minal · ma bella domna qar

07 nom ual nim socor · ben sap

08 qen leis ai mon cor e mamor ·

09 si qe non pens de nuill autre

10 iornal · doncs per qem sona

11 tan gen nim acueilh · pos

12 nom ten pro de so don plus

13 midueilh · e cuiam doncs aissi

14 luinhar de se · ans suffrirai so

15 qai suffert anc se ·

16 

17 QAr suffrir tainh a seinhor na

18 tural · el tort el drech el sen

19 e la follor · qom degerra non

20 pot auer honor · pos es sesgrat

21 faiditz de son logal · ben sui

22 faiditz si de samor me tueilh ·

23 no men partrai ans lam mais

24 qe non sueilh · tenram donc

25 pos ab mal mi rete · no(n) o dei

26 far qe per amor maue ·

27 

28 QAissi ma tot ma dom en son

29 cabal · qe sim fai mal ia non

52rA

01 naura peior · qel sieu plazer

02 ma tant dousa sabor · qe sol

03 del mieu nom remembra nim

04 cal · non es nulls iorns samor

05 el cor nom brueilh · per qan

06 tal gaug qan la uezon miei

07 hueilh · e qant mos cors pe(n)sa

08 del sieu gran be · qe mais no(n)

09 uueilh ni dezir autra re ·

10 

11 SAbetz per qieu li port amor

12 coral · qar anc non ui tan

13 bella ni meilhor · ni tan pla

14 sen don ieu ai grant honor ·

15 qar sui amics de do(m)na q(i) tan

16 ual · e sieu ia uei qen sems

17 ab sim despueilh · mielhs me

18 stara qal seinhor de sind ue

19 ilh · qi manten pretz qant

20 autre sen recre · no(n) dirai pl(us)

21 mas tort na en iaufre ·

22 

23 MAs als tres reis despainhae stai

24 mout mal · qar non fan patz

25 et acort entre lor · qar autra

26 men son ill de gran ualor ·

27 franc e cortes et adreg e lial ·

28 sol qe tan gen fezesson lur

29 escueilh · qe uireson lur ger

52rB

01 rae n autre fueilh · contra la

02 gen qi nostra lei no(n) cre · tro

03 li pagan fosson de nostra fe ·

04 

05 IEu dic lo uer aissi con dire su

06 eilh · qi ben comensa e pueis

07 sas sen recre · miels li for a qe

08 non comenses re ·

09 

PVid 364.37 (M 86)

10 Pere uidal .

11 POs tornatz sui en pro

12 ensa · e a mado(m)na sap

13 bo · ben dei far gaia

14 chanço · siuals per reconoissesa ·

15 qab s(er)uir et ab honrar · conq(i)er

16 hom de bon seinhor · dons e bels

17 fatz e honor · qi bel sap tener

18 en car · per qieu men dei esfor

19 sar ·

20 

21 EQar anc non fis failhensa · sui

22 en bona sospeiso · qel mal traitz

23 mi torn en pro · pos le bes tan

24 gen comensa · qe poiran sen

25 conortar · en mi tut llautra

26 mador · sieu per esfortz de labor ·

27 tracz de freida neu foc clar ·

28 e aiga doussa de mar ·

29 

52vA

01 ECill qi longatendensa · blasmo(n)

02 fan gran failhiso · enqar artus

03 li breto · esperon et han priue(n)sa ·

04 et ieu per long esperar · ai co(n)qis

05 tan gran ricor · lo bais qem for

06 sa damor · mi fe amadom nen

07 blar · qara mo deinhautreiar ·

08 

09 QEstiers non agra girensa · mas

10 qar sap qe uencutz so · mado(m)

11 nae fai tal raso · qe uol qieu ue(n)

12 cutz la uenza · qaissi deu apode

13 rar · franc humilitatz ricor ·

14 lai on no ha ualedor · qab ab le

15 is non puesc aiudar · mas precs

16 e merces clamar ·

17 

18 BEl Rainer per ma crezensa ·

19 nous sai par ni conpainho · q(a)r

20 tut li ualen baro · ualon soutz

21 uostra ualensa · e pos dieus

22 uos fes ses par · eus mi det per

23 s(er)uidor · s(er)uirai uos de lausor ·

24 e dals qant o poirai far · bel ra

25 iner qar iestz ses par ·

26 

27 SEs peccat fes penedensa · e ai

28 qist ses tort perdo · e pres de ni

29 en gen do · e tratz dira ben uue

52vB

01 ilhensa · e gaug entier de plo

02 rar · e damar doussa sabor · e sui

03 arditz per paor · e sai perden

04 gazainhar · e qant sui ue(n)cutz

05 sobrar ·

06 

07 

08 

09 

10 

BnVent 70.28 (M 87)

11 Pere uidal .

12 LE douz temps de pascor ·

13 ab sa frescha uerdor ·

14 nos adutz foilhae flor ·

15 de diuersa color · per qe tut lla

16 mador · son gai e chantador ·

17 mas ieu qi planc e plor · cui

18 ioi non ha sabor ·

19 

20 ATotz me clam seinhor · de mi

21 dons e damor · aqist doi trai

22 dor · qar mi fizauanlor · mi fan

23 uiure dolor · per ben e per ho

24 nor · qai fatz ala genzor · qe

25 nom ual nim secor ·

26 

27 LAs e uiure qem ual · qar no(n)

28 uei aiornal · mon fin ioi na

29 tural · el liech al fenestral ·

53rA

01 blanc e freschatrestal · co(m) par

02 nieu a nadal · si qamdui per

03 egal · mesuram sem e gal ·

04 

05 NO uis drut tant lial · qi pietz

06 o aia sal · qieu part amor co

07 ral · aleis de mi no(n) cal · e(n)anz

08 dic qe per al · noma dira mor

09 tal · e si per som fai mal · pec

10 cat fa creminal ·

11 

12 POs fom andui enfan · lai a

13 madae lablan · el uai mamor

14 doblan · a cascun iorn de lan ·

15 e si nos trai enan · amor e bell

16 semblan · pueis er uueilh e

17 deman · qe naia bon talan ·

18 

19 PEne dolor e dan · nai agut e

20 lai gran · mas sufer o aitan ·

21 ne mo tenc ad afan · anc ho(m)

22 non ui aman · miells ames

23 ses enian · qieu no(n) uai can

24 bian · si con las domnas fan ·

25 

26 BEn for hueimais sazos · bella

27 domna e pros · qen fos datz

28 gizardos · dun iaser arescos ·

29 qar no(n) sui enuios · e ia p(er) als

53rB

01 no fos · qus bes ual dautres dos ·

02 qan per forças datz fos ·

03 

04 QAn uei uostras faisos · el gen

05 cors amoros · bem merauilh

06 de uos · com mes de brau respos ·

07 qar ben es tracios · qant ho(m) par

08 francs e bos · e pueis es ergueil

09 hos · lai on es poderos ·

10 

11 BEl uezer si no fos · mos enanz

12 totz enuos · ieu laisera cha(n)ços ·

13 per mals dels enoios ·

14 

PVid 364.33 (M 88)

15 Pere uidal .

16 PEr miels soffrir el

17 mal trach e lafan · q(e)n

18 donamors don ieu no(m)

19 puesc defendre · farai chanso

20 tal qer leu per aprendre · de

21 motz cortes et ab auine(n)s cha(n)s ·

22 e fatz esfors qar nai cor ni ta

23 lans · de far chansos qades pla

24 inh e sospire · qar no(n) uei leis

25 don mo(n) cor nos aire · qar tan

26 mes loinh la terrael douz pais ·

27 on es cella uas cui ieu sui aclis ·

28 per qai perdut ioi e solatz e

29 rire ·

53vA

01 AB leis mautrei ab ferm cor ses

02 enian · qar totz sui sieus ses

03 donar e ses uendre · e uueilh

04 trop mais en bon esper ate(n)dre ·

05 leis cui soplei don ioi me uai

06 tarzan · qe dautrauer bel fait

07 e bel semblan · qinz en mon

08 cor ma fait amor escrire · sa

09 granbeutat don res non es

10 adire · e son gen cors ben fait

11 e ben assis · per qieu sui sieus ho(m) francs

12 fizels e fis · e per samor a las

13 autras seruire ·

14 

15 DIeus qanueirai lo iorn nil mes

16 ni lan · qe lam uueilha del

17 mal giçardon rendre · qieu

18 no(n) llaus dir miells mause

19 ria pendre · mo(n) corage qant

20 ieu li sui denan · mas assatz

21 pot conoisser mon talan · q(i)ll

22 es la res del mon qieu plus

23 desire · e per samor suefri ta(n)

24 grieu martire · qe la dolor ma

25 ia del tot conqis · el desirer

26 qi maura tost aucis · et an g(ra)n

27 tort mas ieu nollh oaus dire ·

28 

29 ESi m(er)ces ab leis mi ualges ta(n) ·

53vB

01 qellam uolges lo sieu bel bras

02 estendre · ia del tirar nom

03 feira escoissendre · de tost ue

04 nir humilmen m(er)cean · uas

05 leis qi ma trestot en so(n) coma(n) ·

06 qem pot donar ioi del tot o

07 aucire · qe no(n) ai ges poder qa

08 ilhor me uire · e sil plages q(e)

09 pres de si maissis · bem tenc

10 per sieu mas mieilhs mag(ra)

11 conqis · e feiram ric e de gra(n)

12 ioi iauzire ·

13 

14 AL pro marches qar pretz e ua

15 lor gran · manten e sap ge(n)t

16 donar e despendre · e son ric

17 pretz fai los autres descendre ·

18 uas monferrat chansoneta

19 te man · qel sieu ric fatz

20 son dels autres trian · e per

21 meilhor lo podom ben eslire ·

22 qel es la flors de totz acui qe

23 tire · e de totz bes conoisse(n)sa e

24 fis · e saissi fos co(m) ieu uueilh

25 ni deuis · corona daur li ui

26 rael cap assire ·

27 

28 

29 

54rA

PVid 364.48 (M 89)

01 

02 

03 

04 Pere uidal .

05 TAn mi platz iois e so

06 latz · domes onratz

07 per qieu fatz · tal cha(n)

08 so uiatz · bos reis qe uueilh qa

09 prendatz · e sim demandatz ·

10 tan souen per qe chantatz · q(a)r

11 es enueis als maluatz · e gaugz

12 a nos enuezatz ·

13 

14 E Sapchatz sieu fos amatz · q(e) uos

15 auziratz · esmeratz · chantaretz

16 presatz · qar on sui plus mal

17 menatz · fatz motz merauil

18 hatz · ab uns sonetz dauratz ·

19 e no men ual amistatz · ni no

20 chan mas de p(er)catz

21 

22 MAs puiatz · fora coms natz · sil

23 bais enblatz · mi fos datz · o sol

24 autreiatz · e no uueilh q(e) men

25 qeratz · on es totz mos gratz ·

26 qe ben leu mal mi feiratz · q(e)

27 souen fai cobeitatz · failhir

28 als plus enseinhatz ·

29 

54rB

01 POs bontatz · failh als plus m(en)

02 bratz · oultracuiatz · ben es fatz ·

03 qe nos ten celatz · mas ieu sui

04 ben en cantatz · sab midons

05 parllatz · qe no(n) pueis moure

06 de latz · o ieu ensui gelos proatz ·

07 e del tot enamoratz

08 

09 COrs del gatz · gen faisonatz ·

10 merçe naiatz · pietatz · uos lan

11 conseilhatz · qe destreg sui e co

12 chatz · ai domna ar esgardatz ·

13 mo(n) cor qe no(n) lausiatz · qe(n) ians

14 e tortz e peccatz · er si muer de

15 sesperatz ·

16 

17 AB uns datz · menut plonbatz ·

18 nos a trichatz · maluestatz · don

19 ioi es descasedatz · mas uos ray

20 ners non gitatz · qades non

21 fasatz · qe pros aitan qa(n) uiuatz ·

22 q(e) rics om ioues serratz · ual

23 mens qe mortz sosterratz

24 

25 NOdierna patz · uolgran fes

26 mos chastiatz · qen proensa

27 sui tornatz · morir co(m) lebres

28 eniatz ·

29 

54vA

PVid 364.22 (M 90)

01 Pere uidal .

02 GEs qar estius es bels ni

03 gens · non sui iauzens ·

04 qus marrimens · me

05 uen de lai · don soliauer mon

06 cor gai · per qieu prez pauc a

07 bril ni mai · qar cellam to(r)na

08 no(n) caler · qin sol onrar e car

09 tener · e sieu pert mas bonas

10 chansos · los bels ditz els auine(n)s

11 sos · qieu solia per amor far ·

12 no(n) sai de qem deialegrar ·

13 

14 ANc natz ni uius noil frais co

15 uens · ni mandamens · mas q(a)r

16 trop lons tornei en lai · ol sieu

17 bel cors soiornae iai · don tem

18 qe lausengiers sauai · qi fan

19 drutz e domnas doler · e ioi ba

20 issar e descazer · no mi fosson

21 contrarios · e qar sai daqel art

22 ginhos · deu grazir miells so(n)

23 prosom par · mas uchaiso(n)

24 mi uol trobar ·

25 

26 PEro de lui e de las gens · ai dich

27 .u.c. laus auine(n)s · per leis q(i)n

28 fai al pieg qe pot · per qieu

29 diria no re · mas be qieu non

54vB

01 poiria · qar sieu li poges mal

02 uoler · si dieus men par de

03 mon poder · li fora mals ez er

04 gueilhos · mas non puesc es

05 ser poderos · qab un ris e ab un

06 esgar · mi fai mi meteus obli

07 dar ·

08 

09 ANc non aic ieu tan mals ta

10 lens · ni tan coizens · segon par

11 uens · co(m) un qieu sai · per qieu

12 nai dolor e esmai · qe p(er) un pauc

13 los hueills nom trai · qe qan

14 la uei mi fai temer · qe ges

15 parllar no(n) llaus plazer · e pos q(e)

16 mos plais noilhes bos · rema

17 inha con sanc res non fos · q(i)eu

18 nol apuesc de ren forsar · mas

19 qe de ben dir e damar ·

20 

21 DOncs pos mescius sos parllame(n)s ·

22 qim nafrem uens · si qe mos

23 sens fug em desuai · ni iama

24 is chan son no(n) farai · qe dreg

25 ni rason no qanai · e pos cor

26 non ai ni uoler · co(m) puesc cha(n)

27 tar ni ioi auer · qe de leis no(n)

28 ai bel respos · ans qan cug dir

29 ditz amoros · ill fug q(e) nom

55rA

01 uol escoutar · gradatz con me(n)

02 dei esforzar ·

03 

04 MAs hom antius es grieu ma

05 nens · qe chausimens e man

06 damens · ab cor uerai · fan fin

07 drut iauzen qan seschai · e qi

08 pren so qamors lla trai · si tot

09 ses pauc lo mieilhs esper ·

10 

11 NAudierna mout mes amar ·

12 qar nous puesc souen remirar · sein

13 her nagout nous sailausar ·

14 mas de uos lausi mon cha(n)tar ·

15 

PVid 364.17 (M 91)

16 Pere uidal .

17 DIeus ensia grazitz ·

18 qel pros reis es garitz ·

19 e sans e delechos · per

20 qieu cobri gais sos · uers descors

21 e chanços · de qe mera geqitz ·

22 corresos e marritz · qar la soa

23 salutz · nos a totz ereubutz · e

24 tornat en iouen · mo(n) cor e mo(n)

25 talen ·

26 

27 QAr de bona razitz · es bos albres

28 eissitz · el frutz es cars e bos · e

29 dous e saboros · et ieu torn a

55rB

01 moros · uas domnas e aiçitz ·

02 tan qen uei als maritz · de cui

03 sui plus tengutz · qe fuecs ni

04 fretz agutz · qar on mi uueilh

05 men pren · quns no las mi de

06 fen ·

07 

08 BEn tainh qieu sia rditz · q(e) tals

09 domna mes gitz · qes li ge(n)sers

10 qanc fos · qab sas bellas faissos ·

11 siei bell hueilh amoros · an ma(n)tz

12 cors euazitz · per qe mos esperitz ·

13 es ableis remasutz · don mi sui

14 reuengutz · de tot lo marrime(n) ·

15 qai suffer longamen ·

16 

17 SOuen es mal bailhitz · pretz q(i)

18 el tenc per traitz · per colpa dels

19 baros · qar uezon los garsos · a

20 uolls e ergueilhos · els cortes

21 escarnitz · e domnas tricharitz ·

22 on totz bes es perdutz · reinhon

23 costa los drutz · trop descauçida

24 men · ab doble failhimen ·

25 

26 AI genz cors gen bastitz · de totz bos

27 aibs conplitz · domnaissim re(n)d

28 a uos · humils e uoluntos · si con

29 cell qes feritz · damor el cors qem

55vA

01 

02 

03 

04 

05 

06 PEr fals reis apostitz · es bons re

07 inhes delitz · qar plainh sas mes

08 sios · e ploralsautruis dos · e fug

09 solatz dels pros · e reis pos uiu

10 aunitz · ual mens qe sebelitz ·

11 mas ieu sui car tengutz · pels

12 meilhors e cresutz · per la cor

13 teza gen · qe contral dreg no

14 men ·

15 

16 PEr qieu mi sui garnitz · con

17 trells uauc atapitz · qab mi

18 es aragos · castella e leos · el

19 ualens reis nanfos · qes hon

20 ratz e grazitz · als castells esta

21 blitz · on pretz es gen te(m)psutz ·

22 si qe dells abatutz · flacs auars

23 cor de uen · no(n) ainull pensam(en) ·

24 

25 

26 

27 

28 

29 

55vB

PVid 364.2 (M 92)

01 Pere uidal .

02 AIustar · e laissar · sai

03 tan gen motz ab so ·

04 qe del car ric trobar ·

05 nom uai hom al talo · qant

06 nai bona razo · mas aucime(n)

07 aissi · li bella cui ho(m)s so · con

08 sieu fes falliço · uas leis o tra

09 cio · qan laui · sim feri · mon

10 corage gloto · qades poinh

11 al sieu pro · e nom fa sim al

12 no · mal mi uol e no sa p(er) qe ·

13 mas sol qar am leis mais q(e) me ·

14 

15 ASsatz par · qe luinhar · mi uolc

16 de sa reio · qant passar · mi fes

17 mar · per qieu len uchaizo · e

18 noia sospeizo · qiel s(er)ui · ab cor

19 fi · tant qant poc abando ·

20 qanc no(n) ai giçardo · mas sol

21 dunc pauc cordo · si agi qun

22 mati · intriei dintz samaizo ·

23 el baisiei alairo · la boca el

24 mento · so nai agut e no

25 mais re · e serai mortz sil pl(us)

26 rete ·

27 

28 SOspirar · e plorar · mi fai ma(n)

29 ta sazo · qalegrar · e chantar ·

56rA

01 uolgra mais sil fos bo · mas

02 cor a de drago · qan mi di · mal

03 e ri · als autres de uiro · em fai

04 hueilhs de leo · fes de mi · pe

05 leri · qanc romieus de razo ·

06 mais tant forsatz no(n) fo · e qi

07 uer endespo · totz ho(m) deu p(er)ca

08 sar son be · antz qe mals sein

09 hers lo malme ·

10 

11 ABrasar · a flamar · mi fai co(m)

12 fuecs carbo · qant lesgar · ta(n)t

13 uei clar · son cors e sa faisso ·

14 qe non ai gizardo · sim cambi ·

15 nim desui · denan leis ab razo ·

16 sim ten en sa preizo · amors

17 qe la semo · e daui · atresi · ue(n)

18 qet el fort sanso · el tenc en

19 son giro · qanc no il ualc re(n)

20 son · tro alamort e pueis mi

21 te · amorir mer en sa merce ·

22 

23 ESperar · e cuiar · mi fai qom

24 ab reto · qanc lamar · ni lo(n)rar ·

25 noll mis en contenso · anz

26 si dieus mi perdo · mi parti

27 de tal qi · magra fag tan

28 ric do · qel bo(n)s reis darago · for

29 onratz e doncs co · mi failhi ·

56rB

01 qieus a fi · qant naug dir belh

02 resso · gaugz entiers mi semo ·

03 qen fassa des chanzo · e dons

04 pos tan lam e la cre · ia noi dei

05 trobar mala fe ·

06 

07 MAl astre dieus li do · qil seinhor

08 dauigno · mesclet tant ma

09 lame(n)t ab me · per qe naudi

10 ernam mescre ·

11 

PVid 364.42 (M 93)

12 Pere uidal .

13 SIeu fos en cort hont

14 hom tenges drechura ·

15 de ma do(m)na si tot es

16 bonae bella · mi clamera qa

17 tan gran tort mi mena · qe

18 no(n) maten pleuit ni couine(n)sa ·

19 e doncs per qem promet so qe

20 no(n) dona · non tem peccat ni

21 sap qe ses uergoinha ·

22 

23 EUalgra mais qal prim mi fos

24 esciua · qe ia mages mes en

25 aital rancura · mas ilh o fai

26 si concilh qi soblida · qabel se(m)

27 blan ma mes a mortal pena ·

28 don ia ses leis no(n) cug trobar

29 girensa · malam fo anc tan

56vA

01 bella ni tan bona ·

02 

03 DAutres afars es corteze chauzida ·

04 mas mal o fai qar amon dan

05 sabriua · qe pietz mi fai e re(n)

06 no mi meilhura · q(e) mals de

07 dentz qan dol en la masella ·

08 qal cor mi bat em fier e nom

09 refrena · samors ab leis e ab

10 tota proensa ·

11 

12 EQar non uei mon rainer de

13 marseilha · si tot mi uiu ges

14 non o tenc auida · qel malau

15 tes qan souen recaliua · non

16 garis lieu anz mor si sos mals

17 dura · doncs uius sui mortz

18 si aissim renouella · aqestz

19 desirs qem tol souen lalena ·

20 

21 AL mieu semblan mout lau

22 rai tard conqista · qe nulha

23 domna pieich no(n) sa co(n)seilha ·

24 uas so(n) amic qe qan plus lai

25 s(er)uida · de mon poder ieu la

26 trueb plus ombriua · doncs

27 pos tan lam ben sui plus fol

28 latura · qel fols pastres qa bell

29 puei caramella ·

56vB

01 LAs uencutz es cui amors apode

02 ra · apoderatz fui qan midons

03 ai uista · qe nullautra ab leis

04 non sa pareilha · de gaugz e(n)

05 tier ab proessa complida · per

06 qieu serai e sui sieus tant qan

07 uiua · si non o uol er tortz e

08 desmesura ·

09 

10 CHanços uaiten ala ualen rei

11 na · en arago qar mais reina

12 ueira · no(n) trueb el mo(n) e sinai

13 manta uista · ni no(n) trueb ma

14 is ses tort ni ses qerella · qill

15 es francha e lials e grasida ·

16 atota gen e a dieu agradiua ·

17 

18 EQar le reis sobrautre rei sen

19 ansa · ad aital rei couen aital

20 reina ·

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

57rA

PVid 364.39 (M 94)

01 Pere uidal .

02 QAnt hom es en autrui

03 poder · no po totz sos ta

04 lenz conplir · anz llaue(n)

05 souen aiechir · per lautrui g(ra)t

06 lo sieu uoler · doncs pos en po

07 der mi sui mes · damor segrai

08 los mals els bes · els tortz els

09 dretz els dans els pros · qaissi

10 mo comanda razos ·

11 

12 EQi uol el siegle caber · ma(n)tas

13 ues lla uen a sufrir · zo qel des

14 plai e gen cubrir · ab sembla(n)

15 sa de nocaler · e pueis qan uei

16 qe sos luecs es · contra cell qill

17 aura mespres · no sia flacs ni

18 nuailhos · qen gran dreg notz

19 pauc uchaiços ·

20 

21 TAnt ai de sen e de saber · q(e) d(e) tot

22 sai mon mieilhs chauzir · e

23 sai conoisser e grazir · qim

24 uol amar e car tener · e tenc

25 malus dels ienoes · qab bel se(m)

26 blan gai e cortes · sui a mos

27 amics amoros · e als enemics

28 ergueilhos ·

29 

57rB

01 QAr qi pot e non uol ualer · qe

02 non sesforsa de morir · dieu q(a)r

03 li mortz nol uol ausir per far

04 enueig e desplazer · qar mout

05 es bagz de ric pages · qe recueilh

06 las rendas els ces · cors poiritz

07 ab cor uermenos · uiu mal g(ra)t

08 de dieu e de nos ·

09 

10 BElla domna dieu cug uezer ·

11 qant lo uostre bel cors remir ·

12 e qar tan uos am eus dezir · gra(n)s

13 bes men deuriescazer · qaissi

14 ma uostramors conqes · e uen

15 cut e lazat e pres · qab tot lo se

16 gle simieu fos · mi tenria pau

17 bre ses uos ·

18 

19 DOmna qan uos uei remaner ·

20 qe mauen de uos a partir · tan

21 souen neisson li sospir · qab

22 pauc no mauen a qaçer · ai bel

23 la doussa francha res · uailham

24 ab uos dieus e merces · retenetz

25 mi e mas chanzos · si tot pezal

26 maluais gelos ·

27 

28 PRetz e ualor uueilh mantener ·

29 e bonas domnas obezir · e las

57vA

01 cortessas gens seruir · e non ai

02 gran cura dauer · e pero sieu po

03 der ages · el mon no(n) a duc ni

04 marches · a cui plages mais

05 messios · ni mens se pai dauols

06 baros ·

07 

08 DOmna per uos am narbones ·

09 (et) molinatz e sauardes · el pro

10 comtel bon rei nanfos · de cui

11 sui caualhiers per uos ·

12 

13 EMperaire dels ienoes · son ieu

14 e llai tal feu conqes · qes aui

15 ne(n)s e bels e bos · e sui amics den

16 borboros ·

17 

PVid 364.40 (M 95)

18 Pere uidal .

19 QAnt hom honratz tor

20 na en gran paubrera ·

21 qa estat rics e en gran

22 benanansa · de uergoinha no

23 sap ren consi qera · ans ama ma

24 is suffrir sa malanansa · per

25 qes magers merces e plus fra(n)cs

26 dos · qan hom fai ben apaubre

27 uergoinhos · qa mains dautres

28 qan en qerre fiansa ·

29 

57vB

01 QIeu era rics e de bonamaine

02 ra · tro ma domna mi tornet

03 en erransa · qe me stai mout

04 saluaia e gerrera · e an gran

05 tort qen aissim desenansa ·

06 qen mi non pot trobar nul

07 lachazos · mais qar li sui hu

08 mills e amoros · e daqest tort

09 nom uol far perdonansa ·

10 

11 LI sieua gerra mes aitan sobra(n)

12 sera · qe sim fai mal no(n) aus

13 penre ueniansa · e qan li fuig

14 ni camgi ma qarriera · denan

15 mos hueilhs uei sa bella sen

16 blansa · per qieu no(n) sui del fu

17 gir poderos · ni del tornar e sai

18 qe fora bos · e fora gen qem

19 meses en honransa ·

20 

21 EPos non ual forsa ni geinh

22 qieu qiera · plus qalenclaus

23 qes a de mort duptansa · qi

24 bast de dintz e trauqae fai ar

25 qiera · en contra lost e pren

26 de traireismansa · mas lau

27 trarqiers de fors es plus gin

28 hos · qel fier de fors en aqel

29 luec rescos · e ma domna(m) ten

58rA

01 en aital balansa ·

02 

03 ILh es tan douz humilhs e pla

04 zentiera · ab cortes ditz e ab bel

05 la semblansa · qieu no(n) ai ges

06 e(n) poder qieu la qiera · plus q(e) lau

07 sels qes noiritz lai part fra(n)sa ·

08 qant hom la pella el respon

09 cochos · ai las mortz sui p(er) mo(n)

10 cor uolu(n)ptos · dumilhs carells

11 qab sos bels hueilhs mi lansa ·

12 

13 EAi trop ditz qar lapel menzo(n)

14 giera · mas drutz cochatz no(n) a

15 sen ni menbransa · qapauc

16 non mueir qar mes tan uer

17 tadiera · qe gitat ma de la pau

18 bre speransa · hon ieu era a

19 las horas ioios · ara remanc

20 damor e de ioi blos · sab gaug

21 entier non puesc far a corda(n)

22 sa ·

23 

24 

25 

26 

27 

28 

PVid 364.4 (M 96)

29 Pere uidal .

58rB

01 ANc no mori per amor

02 ni per al · mas mauida

03 po ben ualer morir · qan

04 uei la re qieu plus am e dezir ·

05 e ren nom fai mas qe dolor e

06 mal · nom ual benmort e an

07 car mes plus grieu · qen breu

08 serem ia uieilh e il e ieu · e sa

09 issi pert lo meu el sieu iouen ·

10 mal mes del mieu e del sieu

11 per un cen ·

12 

13 E Anc no(n) uist plag tan descomu

14 nal · qe qant ieu puesc nulla

15 ren far ni dir · qa leis deia pla

16 zer ni abellir · ia pueis no(m) uu

17 eilh pensar dautre iornal · mas

18 tot qan fatz par a leis uil e lieu ·

19 qanc per merçe ni per amor

20 de dieu · non uolc auer de mi

21 nuilh chausimen · tort a d(e) me

22 e peccat ses conten ·

23 

24 BOna domna uostrome natu

25 ral · podes sius plai leugeram(en)

26 auzir · mas alagen uos fares

27 escarnir · e pueis naures gran

28 peccat criminal · ben sui uostres

29 qe ges non tenc per mieu ·

58vA

01 mas ben laisom a mas seinh

02 or son fieu · e pueis ual pauc

03 rics hom qant pert sa gen · qa

04 dairel rei de persa fon paruen ·

05 

06 EStiers mon grat am totz sols

07 p(er) cabal · leis qi nom deinha ni

08 uezer ni auzir · qe ferai doncs

09 pos no men puesc partir · ni

10 chauzimens ni merces non

11 men ual · tenraimalus de lo

12 noios romieu · qe qier e qier

13 qe de la freida nieu · nais le cri

14 stals don hom trai foc arden ·

15 qar per sufrir uenson li bon

16 sufren ·

17 

18 DOncs qe ferai suffrirai p(er) aital ·

19 col pres destretz cui auen a su

20 frir · som li fai mal mas ben

21 saupra grazir · qim fezes ben

22 en luec damor lial · e sieu uol

23 ges domna per autrui fieu ·

24 honrat plazer agra conqist

25 en brieu · mas res ses uos non

26 pot esser plaizen · ni de ren

27 als gaug entier no(n) aten ·

28 

29 PEr so mensui gitatz a nome(n)

58vB

30 cal · si col uolpilhs qi sobli

01 dal fugir · qe non sausa tor

02 nar ni sap gandir · qan len

03 causson sei enemic mortal ·

04 noia conseilh mas aqel del

05 iuzieu · qe sim fai mal fa o

06 a eis lo sieu · aissi con cell qa

07 zorbas si defen · ai perduda

08 la force lardimen ·

09 

10 

11 

12 

13 

14 

PVid 364.11 (M 97)

15 Pere uidal .

16 BEm pac diuiern e de

17 stieu · e de freg e de ca

18 lors · a am aitan neu

19 cun flors · e pro mort mais

20 cauol uiu · qen aissim ten es

21 forziu · e gai iouenz e ualors ·

22 e qar am domna nouella · so

23 brauinen e plus bella · parom

24 rosas entre gell · e clar temps

25 ab trebol cell ·

26 

27 MIdons a pretz honoriu · denan

28 mil conbatedors · e mal grat

59rA

01 de feinhedors · ten establit mo(n)t

02 esciu · per qe el sieu seinhoriu ·

03 lauzengiers non pot far cors ·

04 qar sens e pretz la capdella · e

05 qan respon ni apella · siei dich

06 an sabor de mell · dom sembla

07 san gabriell ·

08 

09 DOnrat pretz no men atiu ·

10 creis esmera sa ualors · e non

11 pot soffrir bauzadors · la gran

12 forsa del uer briu · siei ene

13 mic son qaitiu · e siei amic

14 ric e sors · hueilhs fermatz

15 front e maissella blanc pietz

16 ab dura mamella · del tailh

17 dels fills disraell · e es colu(m)ba

18 ses fell

19 

20 AIzom ten morn e pensiu · ai

21 tan qant estau ailhors · pu

22 eis men uen gaugz e doussors ·

23 qan del sieu gen cors maiziu ·

24 aissi con del recaliu · qar me(n)

25 uen fregz e calors · e qar es ga

26 iae isnella · e de totz mals a

27 ibs pucella · lam mais p(er) san

28 raphaell · qe iacobs non fes

29 rachell ·

59rB

01 CHanz uaiten amon holiu · a

02 la bellas tres serors · qe tan mi

03 plai lurs amors · qinz en mon

04 cor las escriu · ues totas tres

05 mumeliu · en fatz domnas

06 e seinhors · e plagram mais

07 de castella · una bella iouen

08 cella · qe daur cargat un ca

09 mell · ab lenperi manuel ·

10 

11 E Fas temer plus qe griu · als

12 uilans do(m)neiadors · e als fis co

13

13 noissedors · a solatz tan a gra

14 diu · qal partir qecs iur e pliu ·

15 qe donnes de las meilhors · per

16 som trainem sembella · em tral

17 cor de sotz laissella · do(n) ma lial

18 e fiel · e iust plus qe dieus abel ·

19 

20 PEr la postol qom apella · san

21 iacme de conpustella · ieu sai

22 un tal san michel · qe ual ma

23 is qe cell del cell ·

24 

PVid 364.13 (M 98)

25 Pere uidal .

26 MOut uiu a gran dolor ·

27 qi pert son bon seinhor ·

28 qieu perdiei lo meilhor ·

29 qanc mortz poges auzir · e qar

59vA

01 non puesc morir · ni es dreg

02 qom saucia per ma uia gandir ·

03 men annei enongria · al bon

04 rei naimeric · on trobei bo(n) abric ·

05 per qe ma ses cor tric · s(er)uidor

06 e amic ·

07 

08 EAurai grant honor · si ma per

09 s(er)uidor · ni puesc far sa lauzor ·

10 uas totas partz auzir · e son p(re)tz

11 enantir · meilhs dautre qel

12 mo(n) sia · e qar mi saup chauzir ·

13 e ma bella paria · ualon menz

14 mant croi ric · mane(n)t ab cor

15 mendic · e diran tut qo dic · del

16 fil del rei loic ·

17 

18 REis nom ama ualor · qe uol cre

19 ire trachor · ni seru lauzenia

20 dor · escotar ni auzir · qar seru

21 fan ioi delir · e baisson corte

22 zia · e poinhon entrair · lurs

23 seinhors chascun dia · qalexa(n)

24 dres moric · per sos serus qen

25 reqic · el rei daire feric · amort

26 cell qel noiric ·

27 

28 PEr qieu no(n) uueilh ricor · mas

29 de gaug e donor · ni no tenc

59vB

01 aualor · qi trop uol retenir ·

02 so don nos pot iauzir · qieu

03 no(n) uueilh manentia · don

04 tota genz mazir · em diga ui

05 lania · mais am leis q(e)m traic ·

06 deslora qieu la uic · qanc pos

07 tan ma bellic · mos cors no

08 sen partic ·

09 

10 QE rosa de pascor · sembla de

11 la color · e yli de blancor · e

12 qant la uolc bastir · dieus mes

13 hy son albir · qen ren als no(n)

14 lauia · qen leis uolc reue

15 nir · amor e drudaria · dun

16 esgart mi feric · don anc pu

17 eis non geric · mas garam

18 qan qo tric · o ioue o antic ·

19 

20 PAuc pres emperador · escas ni

21 raubador · ni rei galiador · q(e)

22 uol dieu escarnir · ne sos baros

23 aunir · per falsa maistria ·

24 mas al derrier sospir · ia noil

25 ualra feunia · plus q(e) fes dan

26 anric · qan camiaua nessic ·

27 el bon richart auzic · e dieu

28 qe nen uazic ·

29 

60rA

01 CHanços uaiten part uic · al

02 gran de bon espic · e dili q(e) nos

03 tric · de far tot lo mon ric ·

04 

05 ALaman per uos dic · uillan fel

06 lon enic · qanc de uos no(n) iau

07 sic · qius amet nius s(er)uic ·

08 

PVid 364.30 (M 99)

09 Pere uidal .

10 NEus ni gells ni plo

11 ia ni fainh · nom

12 tollon deport ni so

13 latz · qel temps escurs mi par

14 clardatz · pel nouell ioi e(n) q(e)m

15 refrainh · qe ioues domna

16 ma conqes · e sieu co(n)qerre la

17 poges · qan la remir tan bel

18 lam par · qe de gaug cudera

19 uolar ·

20 

21 MAs laustors qes pres e(n) larainh ·

22 qes fers tro qes adosmeiatz ·

23 pueis deuen mainers e p(ri)uatz ·

24 si es qil manei ni laplainh ·

25 e ual mais qautres qa(n)t a pres ·

26 totz atrestals usages es · qi io

27 ue domna uol amar · suau

28 la deu adosme(n)iar ·

29 

60rB

01 AR ai conqist soiorn e bainh ·

02 ben autamenz sui albergatz ·

03 ab lo comtanric de q(e)m platz ·

04 a cui nulls bos pretz no(n) sofra

05 inh · adretz e larcs es e cortes ·

06 e ten salus dels ienoes · qe fan

07 p(er) t(er)ra e pe(r) mar · tos sos enemis

08 tremolar ·

09 

10 A Pauc de fuec fon laur e frainh ·

11 lobriers entro qes afinatz · do(n)

12 lobr es plus plaçens asatz · p(er)

13 qe de long maltrag nom pla

14 inh · esel fuec damor sesprezes ·

15 en leis si con en mi ses pres · de

16 bon obra pogra chantar · e nos

17 deu hom desesperar ·

18 

19 A Drut de bona domna tainh ·

20 qe sia sauis e menbratz · e cor

21 tes e amesuratz · e qe non si ra(n)

22 cur ni lainh · qamors ab ira

23 nos fai ges · qamors mesura

24 e sens es · e drutz qi ha bon cor

25 damar · deu ab gaug lira re

26 frenar ·

27 

28 AL comte raimo(n) ma compainh ·

29 qar es francs e ben enseinhatz ·

60vA

01 tot en aissi con si fos natz · a te

02 losa part cabestainh · ardim(en)

03 adaragones · e gais solatz de

04 uianes · e sembla mi de don

05 neiar · el rei de leo de donar ·

06 

07 LAs auenturas de galuainh ·

08 ai totas e dautras asatz · e qan

09 sui en caual armatz · tot qa(n)t

10 consec pesseg e frainh · cen ca

11 ualhiers ai totz sols pres · e a

12 rier mes tot lurs arnes · .c.

13 domnas ai fachas plorar · e

14 autras .c. rire e iogar

15 

16 

17 

18 

19 

20 

PVid 364.24 (M 100)

21 Pere uidal .

22 GEs per temps fer e

23 brau · qa dutz te(m)pier

24 e uens · e torbalselem(en)s ·

25 e fal cell bru e brau · nos cam

26 ia mos talens · anz es mos pe(n)

27 samens · enioi et enchantar ·

28 em uueilh mais alegrar · qa(n)

29 uei la neu sus en la mo(n)tain

60vB

01 ha · qe qan las flors sespandon

02 per la plainha ·

03 

04 DOmna de uos mi lau · qar es

05 doussae plaisens · e li plus aui

06 nens · qe neguns ho(m) me(n)tau ·

07 qel uostrenseinhamens · uos

08 fai als conoissens · blandir

09 e tener car · e a mi tant amar ·

10 qel cors mi di el sens qab uos

11 remainha · e sim fatz mal

12 qazautra no(n) me(n) plainha ·

13 

14 DE lai on ueinh ni uau · sui

15 uostres ben dizens · e serus obe

16 diens · con cell qab uos estau ·

17 per far uostres talens · e ial

18 francs chauzimens · nom deu

19 ria tarçar · so qem fai esperar ·

20 qe pos qartus an cobrat enbre

21 tainha · no(n) es razos qe mais

22 iois mi sofrainha ·

23 

24 E Qi uos ue ni au · non pot es

25 ser dolens · per neguns mar

26 rimens · ai donna tan suau ·

27 ma podera emuens · uostra

28 bocha rizens · qe qan uos uei

29 parllar · non puesc mos hu

61rA

01 eilhs uirar · tan ma bellis uo

02 stra doussa compainha · q(e) dau

03 tra mes saluaia e estrainha ·

04 

05 AMors e iois menclau · e ame

06 zuram sens · e beutatz e ioue(n)s ·

07 malegran don mesiau · el bels

08 cors francz e gens · de totz mals

09 mes gerens · bells ris el dous

10 esgar · mi fan rire iogar · cor

11 tes solatz mi reten em gazain

12 ha · e gaug entiers mi toll

13 trabaill e lainha ·

14 

15 DE lai on creisol fau · mi uen

16 uns iauzimens · don sui gais

17 e iauzens · per amor de peitau ·

18 e ials fals mescrezens · cobes

19 mals despendens · per souen

20 pechenar · nos cug renga sa

21 inhar · si tot se peinh es mira

22 e saplainha · tot sos afars no(n)

23 ual una castainha ·

24 

25 QEl cor ha flac e cau · e ual me(n)s

26 qe niens · qe per .m. sagrame(n)s ·

27 nol crerion dun clau · e do

28 lon men las dens · qan parli

29 daitals gens · per qieu men

61rB

01 uueilh laissar · den sauc fill

02 dalbar · on maluestatz si seior

03 na esbainha · e sos pretz es plus

04 uills qe fills darainha ·

05 

06 AL rei ualent e car · uueilh en

07 mon uers mandar · qe si sai

08 pert proensa pauc gazainha ·

09 pel bel soiorn qel pren lai en

10 espainha ·

11 

PVid 364.18 (M 101)

12 Pere uidal .

13 DRugoman seinher

14 sieu ages bon destrier ·

15 en fol plach foran e(n)

16 trat tuch mei gerrier · co(m) tot

17 aqo qant hom lur me me(n)tau ·

18 mi temon plus qe qailha espar

19 uier · ni non prezon lur uida

20 un denier · tan mi sabon fer

21 e saluage e brau ·

22 

23 QAnt ai uestit mon bon aub(e)rc

24 doblier · e zent lobrand qem

25 det gions lautrier · la terra

26 crolla per aiqi ont ieu uau ·

27 e no(n) ai enemic tan sobra(n)cier ·

28 qe nom laisse la uia el sentier ·

29 tan mi temon qan sento(n) mo(n)

61vA

01 esclau ·

02 

03 Dardimen uenz rolland e oliu(er) ·

04 e de donnei berart de mo(n) dis

05 der · qar sui tan bons per aiço

06 nai bon lau · qe souenet men

07 uenon messagier · ab anell

08 daur e cordon blanc e nier · e

09 .m. salutz de qe mos cors sesiau ·

10 

11 EN tota re sembli ben caualier ·

12 si sui e sai damor tot lo me

13 stier · e tot aiço qa drudaria

14 uau · qanc en cambra no(n) uistz

15 tan plaçentier · ni ab armas

16 tan fer ni tan sobrier · do(n) tals

17 mi tem qaras nom uei ni

18 mau ·

19 

20 E Sel reis torna teloça el g(ra)uier ·

21 e neis le coms ni siei caitiu

22 dardier · qe tot iorn cridon e

23 aspa e ossau · daqest mi uan

24 qaura lo colp primier · ei fer

25 rai tan qezentreran doblier ·

26 e ieu ablor qi la porta non

27 clau ·

28 

29 

61vB

01 

02 

03 

04 

PVid 364.12 (M 102)

05 Pere uidal .

06 BEn aia ieu qar sai co

07 brir · alegran ma do

08 lor · ben aia ieu qar

09 nomaçir · si tot non iau da

10 mor ben aia ieu qar sui fi

11 çells amaire · ben aia ieu qar no(n)

12 sui galiaire · ben aia ieu qar

13 amei la gensor · qi sial mon

14 e tota la meilhor · e mal aia

15 cui pesa ·

16 

17 BEn aia ieu qar sai iauçir · tan

18 auinen seinhor · ben aia ieu

19 qar sai grazir · qim fai ben

20 ben ni honor · ben aia ieu qar

21 sui lials celaire ·

22 ben aia ieu qauols gens no(m)

23 platz gaire · ben aia ieu

24 sobre tot amador · q(a)r tan

25 astruc non i ac sotz coberton ·

26 e mal aia cui pesa ·

27 

28 BEn aia ieu e mei suspir · qar

29 man tan de sabor · ben aia ieu

62rA

01 qar sai sufrir · si tot dals nom

02 socor · ben aia ieu el filha de sa

03 maire · ben aia ieu qar lam

04 nin sui lauçaire · ben aia ieu

05 e lauzengier tristor · qestier

06 lur grat chanterai cui q(e) plor ·

07 e mal aia cui pesa ·

08 

09 BEn aia ieu si ia laus dir · mo(n)

10 uoler dinz sa tor · ben aia ill

11 sim deinhauzir · ses blasme

12 ses follor · ben aia ieu qar co

13 nosc son repaire · ben aia ieu

14 si placer li sai faire · ben aia

15 ieu qar ma per s(er)uidor · qar

16 mais nulls temps no uira

17 rai ailhor · e malaia cui pesa ·

18 

19 BEn aia ieu qar non cossir ·

20 mas de sa gran ualor · ben

21 aia ieu qar ses mentir lau

22 segur sa lausor · ben aia ieu

23 el franca de bon aire · ben aia ieu e mado(m)na mamaire · ben aia

24 ieu e ma domna maior · el

25 rei peire salu dieus co(m) lo me

26 ilhor · e mal aia cui pesa ·

27 

28 PErchatz uai tost a naudiart

29 e cor · qestiers autra no(n) sa ges

62rB

01 de meilhor · e mal aia cui pesa ·

02 

PVid 364.29 (M 103)

03 Pere uidal .

04 MOut mes bon e bell · qa(n)

05 uei de nouell · la fue

06 ilhael ramell · e la fresca

07 flor · e chanton llauzell · sobre

08 lauerdor · el fin amador · so(n) gai

09 per amor · amaires adretz sui

10 ieu · mas tan son li mal trag

11 grieu · qieu ai sufert lo(n)iamen ·

12 qun pauc nai camiat mo(n) sen ·

13 

14 PEro de bon sen · am de fin talen ·

15 amor e iouen · per qem nes

16 plus bell · qab ioi loniamen ·

17 uiu e renouell · qol frutz el ra

18 mell · on chanto(n) llauzell · q(e)n

19 mo(n) cor ai fuell e flor · qem ten

20 tot lan en uerdor · e en gaug

21 entier sui ieu · ni uei ren qim

22 sia grieu ·

23 

24 QOra qem fos grieu · eram ten

25 per sieu · li gensers sotz dieu ·

26 e del meilhor sen · e qar conois ben

27 qieu lam finamen · sa qe(n) mo(n)

28 iouen · e pueis leialmen · ser

29 uirai lo sieu cors bell · franc

62vA

01 e iouen e nouell · a lei de fin

02 amador · qa mes so(n) cor e(n) amor ·

03 

04 BEn aurai damor · fruc e fuell

05 e flor · eram uerdor · si tot men

06 sui grieu · qar per amador mi

07 tenc co(m) lo sieu · e prec la p(er)dieu ·

08 qill esgar con ieu · laurai estat

09 de bon sen · qanc no(n) uirei mo(n)

10 talen · e non am flor ni ramell ·

11 mais per leis ni chanz dauzell ·

12 

13 PLus gais qe lauzell · serai sill es

14 bel · ab un bai nouell · q(e)m do(n)

15 de samor · qe dautre ramell ·

16 no(n) uueilh cuglir flor · ni ram

17 ni uerdor · ni anc amador · no(n)

18 uistz qes camies plus grieu ·

19 e po il mi ten per sieu · amar

20 lai en mo(n) iouen · pueis ueilhs

21 sieu uiu loniamen ·

22 

23 MEs ai loniamen · mo(n) cor e mo(n)

24 sen · enfar son talen · plus qe

25 chan dausell · per leis am ioue(n) ·

26 e tot qant lles bell · qaissim re

27 nouell · qel frutz el ramell ·

28 qan ren puesc far per samor ·

29 e non dezir autra flor · mas

62vB

01 qa leis plassa per dieu · qen

02 sems a mem ill e ieu ·

03 

04 POs sos homs sui ieu · nol deu

05 esser grieu · si fai ben al sieu ·

06 qe mout loniamen · ai estat

07 per dieu · del tot al sieu sen ·

08 e si per talen · pert mon bon

09 iouen · pauc mi ualra chanz

10 dauzell · e sa madonna fos bell ·

11 tenir me pograen uerdor · qol

12 sieu lial amador ·

13 

14 SObrautramador · mes ben p(re)s

15 damor · qan lembliei la flor ·

16 qalre non ai ieu · somten en

17 uerdor · qan tot laus es grieu ·

18 il salbir del sieu · per amor de

19 dieu · tener me pot lo(n)iame(n) ·

20 enualor e en bon sen · franc

21 e iauzen e nouell · con es

22 la rossell ramell ·

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

63rA

PVid 364.7 (M 104)

01 Pere uidal .

02 BAron de mo(n) dan couit ·

03 fals lausengiers des

04 leials · qental donna ai

05 chauzit · o(n) es fins pretz natu

06 rals · ez ieu am la de cor e ses

07 bauzia · e sui totz sieus cora q(e)l

08 sia mia · qa sa beutat e sa ua

09 lor pareis · qen leis amar hon

10 ratz fora uns reis · per qem ti

11 eng ric sol qem deinh dire doc ·

12 

13 ANc res tan no ma bellit · con

14 ses adrech cors lials · on son

15 tuch bon aip complit · e totz

16 bes senes totz mals · e pos tot

17 a qan tainh adrudaria · ben

18 sui astrucs sol qe mos pros lai

19 sia · e si merces per qe tutz bo(n)s

20 aips creis · mi ual ab leis beus

21 puesc dir ses torneis · qanc a

22 baron ta(n)t aiudar no(n) poc ·

23 

24 CHant e solatz uei failhit ·

25 cortz e donz e bos hostals · e

26 donnei no(n) uei grazit · si do(n)

27 nal drut no(n) es fals · aqel na

28 mais qi plus souen galia · no(n)

29 dirai plus mas co(m) sis uoilha

63rB

01 sia · mas pezami qar adonc no(n)

02 esteis · le premiers fals qe com(en)

03 zet anceis · e fora drech qauol

04 exemple moc ·

05 

06 MOn cor sen alegreçit · qan mi

07 cobreran barrals · ben aia cell

08 qim noirit · (et) ieu qar ieu sui

09 aitals · qar .m. salut mi ueno(n)

10 chascun dia · de cataloinha e

11 de lombardia · qar a totz iornz

12 pueia mos pres e creis · qe per

13 un pauc no(n) mor denue

14 ial reis · qar ab domnas fas

15 mo(n) trep e mo(n) ioc ·

16 

17 BEn es proat e auzit · con ieu

18 sui pros e cabals · e pos dieus ma

19 enreqit · no(n) tainh qieu sia ue

20 nals · .c. domnas sai qe chascu

21 nam uolria · tener ab si si auer

22 mi podia · mas ieu sui cell qa(n)c

23 nom gabei nim feis · ni uol

24 gi trop parllar de mi mezeis ·

25 mas donnas bais e caualhiers

26 deroch ·

27 

28 MAnt bon tornei ai partit · pel

29 colps qieu fier tan mortals ·

63vA

01 qenluec non uau qom non

02 crit · so es enpeires uidals · cell

03 qimanten donnei e drudaria ·

04 e fai qe prous per amor de sa

05 mia · e ama mais batailhas e

06 torneis · qe morges patz e sem

07 blam malaueis · trop seiornar

08 ez estar enun loc ·

09 

10 PLus qe nos pot sel laiga uiurel

11 peis · non pod esser ses lausen

12 giers donneis · per qamador

13 conpron trop car lur ioc ·

14 

PVid 364.43 (M 105)

15 Pere uidal .

16 SIm laissaua de chantar ·

17 per trebailh ni p(er) afar ·

18 ben leu dirian las ge(n)s ·

19 qe non er aitals mos sens · ni

20 ma gailhardia · con esser solia ·

21 mas beus puesc en uer iurar ·

22 qanc mais nom plac tan ioue(n)s ·

23 ni pretz ni cauallaria · ni don

24 neis ni drudaria ·

25 

26 ESieu podiacabar · so qe ma fach

27 començar · mos sobresforssius

28 talens · alexa(n)dres fo niens · (con)

29 tra qieu seria · e sa dieu plazia ·

63vB

01 qel men deinhes aiudar · ial sie

02 us uerais monumens · lo(n)gam(en) t(ro)p

03 non seria · sotz mal s(er)ua sein

04 horia ·

05 

06 TAnt es doça per amar · e bella p(er)

07 remirar · e cortezaeconoissenz ·

08 e pros es e als ualenz · de bella pa

09 ria · e si uer dizia · el mo(n) non

10 auria par · mas fratz matals

11 .m. couentz · qe si sol un ma

12 tendia · estort e garit mauria ·

13 

14 GEs no(n) maus desesperar · d(e) leis

15 qaz un rei nauar · cui ten pres

16 aurs e argentz · e cuidas qar

17 es mane(n)s · qautres dieus non

18 sia · per sa mane(n)tia · qauers

19 lo fai renegar · mas qa(n) ue(n)ral

20 iuiamenz · car co(m)prara sa feu

21 nia · e lengan e la bauzia ·

22 

23 MAs tant ai de qe pensar · per qe

24 nom puesc desliurar · totz mos

25 onratz pensamenz · pero bons

26 com(en)zamenz · mi tol bona uia ·

27 e nos encambia · mas ieu per

28 sobresforçar · cuch dels trachors

29 mescrezentz · recobrar ancar suria

64rA

01 e damas e tabaria ·

02 

03 QOms nos deu desesperar · de

04 ben dir e de ben far · tan qan

05 uida lles presentz · qel segles

06 no(n) es mas uentz · e qi trop si

07 fia · ben fai gran follia · qa

08 la mort pod hom proar · qant

09 pauc ual laurs ni largenz ·

10 per qes folls qi nos castia · e

11 non reinhab cortezia ·

12 

13 AR mer mon chant auirar ·

14 uas ma donna cui ten car ·

15 plus qe mos hueilhs ni mas

16 denz · ni no(n) puesc esser iau

17 zens · si leis no(n) auia · qaissim

18 lazemlia · a prometre ses do

19 nar · qautre gaug no mes

20 plazens · ni ges de leis nom

21 poiria · partir neis si mauçi

22 zia ·

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

64rB

PVid 364.38 (M 106)

01 Pere uidal .

02 POs ubert ai mo(n) tresaur · trairai n un gai son nouell ·

03 qe trametrai per mon

04 gilhel · al pro marqes

05 de sardeinha · qab ioi uiu e ab

06 ioi reinha · gen sap donar e re

07 tener · e creissonor e son poder ·

08 e mos cars fils lo coms enrics ·

09 a destretz totz sos enemics · e als

10 sieus es tan bons abrics · qe qis

11 uol uen e qis uol uai · mens

12 de duptansae desmai ·

13 

14 NOn uueilh sobras dargen ni

15 daur · tant ai mo(n) cor gai e isnel ·

16 e qant trueb tornei ni cenbell ·

17 uolontier desplei ma seinha ·

18 e confano(n) fas dastasleinha · e

19 qant trueb negun qi me sper ·

20 uiu o mort lla uen acazer · qab

21 armas sui un pauc enics · e no(n)

22 crei conseilh ni chastics · ni ma(n)

23 damentz ni longs p(re)zics · qaisi

24 uiu e aissi mestai · e am donna

25 tal co(m) ieu sai ·

26 

27 PEr sieu ten uer uoill e mo(n)laur ·

28 qe tener uol mais dun castell ·

29 e tres ciutatz ses tot reuell · e

64vA

01 a cor de pretz manteinha · qe

02 soms honratz la uai uezer · ta(n)

03 li fai el di de plazer · qal partir

04 sen uai sos amics · e anc noll

05 plac enian ni trics · ni lauzen

06 giers ni uilans brics · an lur

07 fai dir estatz uos lai · qe ren

08 no(n) aues afar sai ·

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 DE for uueilh larc qe lauaur ·

24 el bell palais el gen prandell ·

25 el uergier on chanto(n) llauzell ·

26 e plai mi qem miei dells men

27 ueinha · e se li cortessam dein

28 ha · seguramen puesc rema

29 ner · qar complit seran miei

64vB

01 uoler · qieu non uueilh esser

02 frederics · ni manuels ni lodo

03 ics · si con le cortes naimerics ·

04 qar qi a so qe plus li plai · de

05 tot lo mon al mieills el mai ·

06 

07 ELançaguda tengal maur · ab

08 dur os e ab negra pell · e uica

09 mi e maltorrell · e creba cor

10 a conpainha · e roinhas ab qe

11 se streinha · mal mati onqes e mal

12 ser · qen det çeua per pauc da

13 uer · sieus esueillars e montau

14 trics malas meissos e uueig

15 espics · lonbrics cordolor e fa

16 stics fai · e mala mortz de ui

17 dal trai ·

18 

19 LIatz ala coça dun taur · degres

20 ser frustatz per mezell · dast

21 en uestic lo mall capell · d(e) tra

22 cio

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

65rA

PVid 364.10 (M 107)

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 Pere uidal .

10 BEn magrada la co

11 uinenz sazos · e agra

12 dam lo cortes temps

13 de stiu · e magradon llauzell

14 qan chanton piu · e agradam

15 floretas e boissos · e magrada

16 tot so qals adretz platz · e agra

17 dam tan le bells solatz · do(n) per

18 mo(n) grat iauzirai lai breume(n) ·

19 on humilmen paus mo(n) cor

20 e mon sen ·

21 

22 DIeus salu donna qar es bella

23 e pros · mas ia no(n) salu cells qi

24 son mal mescliu · e mi uos

25 salu qar ues uos mumeliu ·

26 e no salu ges lausengiers ni

27 gelos · dieus salu los pros els

28 adretz els p(re)zatz · mas ia non

29 salu los enoios maluatz · die

65rB

01 us salu fin drut qant ama fi

02 namen · mas ia no(n) salu cell

03 qaz en nueg o pren ·

04 

05 ARa sui tan cochatz de ueçer uos ·

06 domna qe dals non ai mo(n) cor

07 pensiu · domna qar uos mi po

08 des far caitiu · e si uos plai plus

09 ric qel rei na(n)fos · bona domna

10 tan fort ma poderatz · qe de ren

11 als no(n) es ma uolontatz · donna

12 sius plai aias nesgardamen ·

13 donna de mi qe naiaz chauzim(en) ·

14 

15 BEll mes bella donna qan pens

16 de uos · e bell qar sui en uostre

17 seinhoriu · bell mes qant naug

18 bon pretz nomenatiu · e bell qa(n)

19 mir uostras plaissens faissos ·

20 bell mes qa(n) ue uostras finas beutatz ·

21 e bell qar sui uostroms endo

22 meniatz · bell mes qarai en uos

23 mo(n) pensam(en) · e bell qar am uos

24 domna solamen ·

25 

26 GAugz es ab uos entiers e amoros ·

27 ab uos es iois per qe totz bes re

28 uiu · e no(n) a gaugz el mon tan

29 agradiu · qel uostres gaugz fa

65vA

01 totls segles ioios · ab uos uai

02 gautz e creis daues totz latz · p(er)

03 qieu nai gaug qar mos pretz

04 es puiatz · em fai gran gaugz

05 cell qem mentau souen · lo ga

06 ugz de uos el bell captenemen ·

07 

08 

09 

10 

11 

12 

PVid 364.46 (M 108)

13 Pere uidal .

14 TAnt ai loniamen sercat ·

15 so qobs non mauia ·

16 qen aissi o ai trobat ·

17 con ieu o uolia · perdut ai e me

18 scabat · so qauer solia · e ren

19 no(n) ai gazainhat · don mos a

20 mics ria · e fols qan fai foudat

21 cuia far sen · e nos conois tro

22 esta malamen · ar son ieu lo

23 inh de plazer e donransa · e

24 chauzimens uas leis re no me(n)

25 ansa · qel cor el cors de mi e la

26 ualor · a e no(m) uall ni ieu nom

27 uir ailhor ·

28 

29 DE ioi don ha gran uiutat · mi

65vB

01 fai carestia · mala ui sa gran

02 beutat e sa cortezia · trait ma

03 e galiat qab bella paria · ma

04 si tot mo(n) cor emblat qe ia nol

05 creiria · qar leis am plus q(e) me

06 per qem repen · e enqer mi mo(n)

07 dan a escien · qab leis no(n) tru

08 eb merse ni pietansa · ni chau

09 zimen ni neguna cordansa ·

10 ieu clam merce si merces nom

11 secor · claman m(er)se cug morir

12 dedolor ·

13 

14 TAnt clam ab humilitat · m(er)se

15 chascun dia · merses faria pec

16 cat · si no men ualia · mout

17 ai caramen cridat · ues q(e) pauc

18 menbria · pos ab leis non lai

19 trobat · ben cre qe mortz sia ·

20 madonna mort merse e chau

21 zimen · son dous esgar e sos

22 bells hueilhs desmen · ab q(e)m

23 mostret tan corteza se(m)bla(n)sa ·

24 qieu cugiei plus auer q(e)l reis

25 de fransa · de son semblan e

26 rege e trachor · qab bel se(m)blan

27 met home en error ·

28 

29 AR tem qe dic gran foudat ·

66rA

01 per ma leuiaria · mas deumes

02 ser perdonat · qe non sai qem

03 dia · e ueg mi apoderat · de tot

04 a sa gia · fassane sa uolontat ·

05 qela sis faria · bona domna sius

06 platz auos mi ren · e si nous

07 platz si mo fatz eissamen · qe ben coue(n)

08 per negunaesmansa · nous

09 ai forsa mout tra grieu mala

10 nansa · chaitiu qi chai en ira

11 de seinhor · e non troba soste

12 inh ni ualedor ·

13 

14 AIbel seinher castiat · con mu

15 eir de feunia · qab bel sembla(n)

16 ma nafrat · ma malenemia ·

17 e ges aitant de bontat · non

18 demostraria · qem fes amor

19 de cu inhat · qab aitan uiuria ·

20 qom sofrachos qi damor a ta

21 len · so qe sen pot auer a qo se(n)

22 pren · e ieu estau en atrestal

23 balansa · mas en bonesme(n)da

24 nai esperansa · qem secorra

25 de las penas damor · qe ualer

26 deu donna son s(er)uidor ·

27 

28 TRo qaia rosser passat · lai ues

29 lombardia · no(n) aurai mon

66rB

01 cor pagat · con qieu sai mestia ·

02 tant ai de proensaestat · qieu

03 tem qe mauçia · ma domnae

04 aura monrat · si tost o fazia ·

05 qauer dei ben uergoinhae espa

06 uen · qar ai estat de leis ta(n) lon

07 iamen · si tals peccatz non fos

08 desesperansa · e ren ma leis a lei

09 de bauzador · e ill fassan ço qa

10 leis torn honor ·

11 

12 HUeilhs de merce boca de chau

13 zimen · nulls homs nous ue

14 qe nol fassa iauzen · per qieu

15 ai mes en uos ferm esperansa ·

16 e tot mo(n) cor e tota ma fiansa ·

17 e fas deuos ma donnae mon

18 seinhor · eus ren mo(n) cor de bo(n)

19 cor e mamor ·

20 

21 NAudierna bem uai de uostra

22 mor · ab sol qe uis castiar mo(n)

23 seinhor ·

24 

PVid 364.8 (M 109)

25 Pere uidal .

26 BAros ihesus qen cros

27 fon mes · per saluar

28 crestiana gen · nos

29 manda tuch comunalmen ·

66vA

01 qanem cobrar lo sant paes ·

02 on uenc per nostra mort mo

03 rir · e si nol uolem obezir · lai

04 on fineran tuth li plach · nau

05 zirem maint esqiu retrach ·

06 

07 QEl sant paradis qen p(ro)mes · on

08 no(n) a pena ni turmen · uolra

09 liurar tot francamen · acels

10 qiran ab lo marqes · outra la

11 mar per dieu s(er)uir · e cill qi

12 nol uolran segir · no(n) y ha ne

13 gus brus ni bagh · qe non pu

14 escauer grant esglagh ·

15 

16 ER auiatz del segle qals es · qar

17 qil sec plus al pietz senpren ·

18 per qe noia mais un bo(n) sen ·

19 qom lais los mals e pre(n)dals

20 bes · qe pos la mortz uol asailhir ·

21 negus non pot ni sap gandir ·

22 don pos tut morrem atresagh ·

23 ben es fols qi uiu mal ni lagh ·

24 

25 TOt lo segle uei sobre pres · den

26 ian e de galiamen · e son aita(n)

27 li mescrezen · qa penas reinha

28 leis ni fes · qe chascus poinha

29 entrair · son seinhor per si en

66vB

01 reqir · pero trachor son aissi

02 tragh · con cil qi ben tozi ab

03 lagh ·

04 

05 CAtalans e aragones · an sein

06 hor onrat e ualen · e larc e pro

07 e conoissen · adreit e saui e cor

08 tes · mas trop si laissa enantir ·

09 los sers qe dieus bais et azir ·

10 nueg e iorn estan en agagh ·

11 de far encor enueg e plagh ·

12 

13 REis aunitz pretz mens q(e) pages ·

14 qan reinha deschauzidame(n) ·

15 e plainh so qautra gen despe(n) ·

16 e pert so qel paire conqes · ai

17 tals reis feriazauçir · e en lag

18 luec asebellir · qi uiu a gisa

19 de contragh · e pren e dona

20 mal e lagh ·

21 

22 DOmna sim tenes endefes ·

23 de ren als non ai pensamen ·

24 mas de far uostre ma(n)damen ·

25 sieu en grat s(er)uir uos poges ·

26 mout uos degra do(m)na grazir ·

27 q(e) sapchatz qe qa(n) uos remir ·

28 ai tal gaugh qe p(er) atrazagh ·

29 maues lo cor delue(n)tre tragh ·

67rA

01 

02 

03 

04 

05 

PVid 364.31 (M 110)

06 Pere uidal .

07 NUlls hom non pot da

08 mor gandir · pos e(n) so(n)

09 seinhoriu ses mes ·

10 qe tot li plas o tot li pes · sos ta

11 lens llauen a segir · e sapchatz

12 qomen amoratz · non pot se

13 gre sas uolontatz · mas lai on

14 uol amors lai cor · qe noi gar

15 da sen ni follor ·

16 

17 ARen no degrom miells fu

18 gir · con mal seinhoriu qi po

19 ges · mas fugir no li puesc ieu

20 ges · qotralamar manet ferir ·

21 amors daus lo senestre latz ·

22 tal colp per qieu sui sai to(r)natz ·

23 don morrai dire de dolor · si

24 gaugz entiers no me(n) socor ·

25 

26 MAs ieu saupi pauc descremir ·

27 qanc nom gardei tro qe fui

28 pres · con fai lauzells qa(n)t aug

29 lo bres · qes ua cochosamen

67rB

01 auzir · me mis ieu cochos e(n) tal

02 latz · donar mi tenc per enga

03 natz · qen poder sui de tal sein

04 hor · qi nom uol far ben ni ho

05 nor ·

06 

07 DAutre mal mi saprieu cobrir ·

08 mas daqest sim trenqet le fres ·

09 qant ma bella domnam p(ro)mes ·

10 so don mac en cor a mentir · q(e)

11 s(er)uirs mal gezerdonatz · ha cel

12 qel pren es grans peccatz · qe p(er)

13 mal gizerdonador · son paupre

14 man bon s(er)uidor

15 

16 MAs ab gaug mi pogra garir ·

17 dira ma donna sil plages

18 

19 nol degra ma mortz abellir ·

20 qe totz sui sieus endosme(n)iatz ·

21 e no(n) o dic ieu so sapchatz · per

22 so qem fasa mortz paor · mas

23 qar ill pert so(n) amador ·

24 

25 DOmna qar no men puesc so

26 frir · chauzimens e dieus men

27 ualges · qem uenges de uos

28 qalqes bes · pos non ai poder

29 qals dezir · sim destreinh uostra

67vA

01 grans beutatz · q(e) uaitz mals hu

02 eilhs e passatz · si qal test nai tal

03 resplandor · qem tol lo sen ela

04 uigor ·

05 

06 

07 

08 

09 

10 

PVid 364.3 (M 111)

11 Pere uidal .

12 AMor pres sui de la be

13 ra · qar mes tant de

14 mala gisa · qieu cu

15 giei mac ses conqisa · la meil

16 hor e la plus gaia · del mon mas

17 nol plaz qieu laia · per qieu

18 morrai desesperatz · amors e er

19 tortz e peccatz · si dest uostre

20 fin ben uoilhen · no(n) aues qal

21 qe chauzimen ·

22 

23 IA sieu saupes no(n) amera · qe

24 men prezes daital gisa · qera

25 ma uoluntat prisa · dilh qes

26 ergueilhosae gaia · uas me el

27 am pres en tal latz · qe iois ne

28 deportz ne solatz · dautra nom

29 dones iauzimen · ni de leis

67vB

01 null ioi no(n) aten

02 

03 PEr qieu a bon grat me stera ·

04 fe qe dei ans de ma ghisa · q(e)n

05 qer non lagra ben qissa · e pe

06 ro no(n) es tan gaia · qe hueima

07 is mal non retraia · e dir nai

08 enoi e uiultatz · si tot ses men

09 mensoniae foldatz · qe cors qes

10 ples dairamen · fai ben fail

11 hir bocha souen

12 

13 MAs ieu ai ia uist qilh era · bella

14 e de bona ghisa · e sa bocha ge(n)t

15 aprisa · de parllar paraula ga

16 ia · uas bon pretz finae ueraia ·

17 el sieu bell cors gentils fo(r)matz ·

18 denseinhamen e de beutatz ·

19 qanc hom no(n) ui tan auinen ·

20 ni ab tan bell acuilhimen ·

21 

22 MAs ar es escuiae fera · tornat

23 e de mala ghisa · per qe lespe

24 ransa bisa · on fon ma uolun

25 tatz gaia · pos noill platz bes

26 men eschaia · pieg trag de

27 mort qar uiu iratz · masera

28 sai ben qes uertatz · qe diobol

29 son siei paren · qals sieus do

68rA

01 na maior turmen ·

02 

03 TOs temps sim uolghes blasme

04 ra · les qe no(n) es dauol ghisa ·

05 manta mençuniai asisa · en

06 blasmar madomna gaia · do(n)c

07 no(n) es razos mestraia · trop me

08 part de samor forsatz · pero

09 pos uei qe tan li platz · partrai

10 men si uals bonamen · ezirai

11 mon miells en qeren ·

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

68rB

GlAdem 202.4 (M 112)

01 Guillem nazemar .

02 COmensamen co

03 menserai · comen

04 san pos comensar

05 sai · dun uers uer

06 ueramen uerai · si poirai des

07 cuidar cuidan · la cuida qe cui

08 dei lautran · cuidan cuidar als

09 prims premiers · primam(en) als

10 prims cossiriers ·

11 

12 COssiros de cossirs desmai · co(n)sirs

13 cossira cossiran · de tal qe si stola(n)

14 men tai · mos talans non si

15 tarça mai · qieu uau de bres

16 entrebressan · de bresc en bre

17 scan tot ugan · don no(n) uueilh

18 esser parsoniers · pars pariai

19 res pariers ·

20 

21 PAria de part par dechai · cum

22 pars fai fait qafar non fai ·

23 fazen mas mi far no seschai ·

24 per qieu nol fi ni nol farai · ni

25 uueilha dieus tan de mo(n) dan ·

26 qe dampnage fassa tan gran ·

27 ues cellui cui sui domengiers ·

28 adreit per dreit e dreituriers ·

29

68vA

01 QAr dreita donna dreita uai ·

02 dreitamen dreissan on iois

03 iai · dieus si iauzen iauzi

04 rai · ab ioi iauzio ni iairai · ab

05 la meilhor de mil aitan · mi

06 lia milies milran · enans ha

07 mais en .c. milhiers · milia

08 milien .ii. deniers ·

09 

10 SEinher qar deniers nom plai ·

11 qar sila cobla fenis lai · en de

12 niers dic tantz deniers sai ·

13 qe prop de mi deniers nol fan ·

14 ni miei cossir uas lor no(n)uan ·

15 qe mos cors ab rica ricors es ·

16 rics ablos rics e sobriers

17 

18 IEu sui guillems qe uau mes

19 clan · aman ab ademar aman ·

20 damar amaires sobransiers ·

21 sui als amans amatz sobri

22 ers ·

23 

GlAdem 202.6 (M 113)

24 Guiellem nazemar .

25 EL temps destiu qant

26 par li flors el brueilh ·

27 e son braidiu li au

28 zelet dergueilh · hai pe(n)same(n)

29 damor qim dezacueilh · q(e) nul

68vB

01 la ren tant non dezir ni uu

02 eilh · ai doussa mia malaus

03 uiron miei hueilh · si chau

04 zimenz nom gia ·

05 

06 UEiaire mes qieu no(n) sui cell q(e)

07 sueilh · tant for sospir del gra(n)

08 mal don mi dueilh · de qe

09 morrai si la dolor nom tueilh ·

10 ab un dous bais dinz cambra

11 o sotz fueilh · ai doussamia ·

12 

13 NEguna res no(n) es tant forequic ·

14 con es damor e lauzenge pre

15 zic · qaia poder qe(n) metatz o q(e)

16 plic · mas fos uerais ete(n)ges

17 so qe dic · a doussamia qa so(n)

18 coral amic · no(n) deu ho(m) far ia(n)

19 chia ·

20 

21 IEu ai iauist dome qe conosc

22 fort · e hai legit nigroman

23 ciae sort · trait per femna a

24 peccat e atort · e ieu lasset no

25 men tinc per estort · ai dous

26 samia guidasme abo(n) port ·

27 si dieus uos benezia ·

28 

29 IAmais non uueilh cha(n)t ni ris

69rA

01 nideport · seras nom fai li bel

02 lab si acort · pres ai lomal do(n)

03 cuch qaurai lamort · sen breu

04 detemps nom fa de qem co

05 nort · ai doussamia guidas

06 me abon port · si dieus uos be

07 nezia ·

08 

09 

10 

11 

12 

13 

GlAdem 202.1 (M 114)

14 Guiellem naçemar .

15 BEn fora hueimais

16 saiços e locs · qe mazo

17 nes dun uers pe(n)san ·

18 e qel retraisses en chantan ·

19 tal per qem fos ditz uns u(er)s

20 ocs · per leis qezel mon plus

21 dezir · don deziran mer amo

22 rir · sen breu nollen prencha

23 uzimenz ·

24 

25 E Faram canuçir a flocs · si nom

26 socor ab anz dun an · qe iam

27 ditz hom qem uan broilhan ·

28 canetas e nom sembla iocs ·

29 e sim fai ioue canezir · tot ca

69rB

01 nut maura qan qe tir · qar

02 bos esfortz mal astre uentz ·

03 

04 ESera tan blancs qom enocs ·

05 ia daisso no(n) faira soan · a leis

06 s(er)uir de bon talan · co(m) magers

07 es plus cautz le focs · atressi ieu

08 on plus malbir · de midons

09 ai maior dezir · de dir e de far

10 sos talentz ·

11 

12 QAissi con dels eschacs le rocs ·

13 ual mais qell autre ioc non

14 fan · el fins maragdes q(i) respla(n) ·

15 plus qe uerres uermeilhs ni

16 grocs · aissi ual mais qi qs na

17 zir · midons dautras p(er) en ri

18 chir · sos prez e sos enseinhame(n)z ·

19 

20 PEr qieu uolgra mais esser

21 cocs · de sa cozina leis garan ·

22 qauer lonor de lamiran · ses

23 sauistae fos mieus marrocs ·

24 qar no(n) es hom qe laremir · de

25 bon cor qel puesca uenir · lo

26 iorn mals ni destorbamentz ·

27 

28 PEr qiet prec messagiers qe

29 brocs · tan qan poiras ton al

69vA

01 ferran · e prec to plus qe p(er) ton

02 dan · pel mieu destric qe non

03 derocs · qar mais tem aras ton

04 delir · qen autra sazon del mo

05 rir · non seria pas tan dolentz ·

06 

07 E Garas non sembles badocs · dels

08 salutz ni de lals qiel man · q(i)et

09 pliu si ren uias camian · qab

10 un estreu taura ops crocs · e di

11 gas li mais al partir · qe sim

12 son sufert mei dezir · sembla(n)z

13 mes qades o comenz ·

14 

15 ET tu capeiros pos dir · qen gil

16 helm nazemar fai dir · q(e) sido(n)s

17 ual dautras cincentz ·

18 

GrSal 249.5 (M 115)

19 Guiellm de salenic .

20 TOt en aital espera(n)sa ·

21 con cell qe cassae re(n)

22 non pren · maura

23 ia tengut longam(en) ·

24 amors qe dona estrai · e ieu col

25 iugaires fai · qe sec ioi p(er)dut

26 el te · sec mon dan e fuch mo(n)

27 be ·

28 

29 E Qar le danz mes honransa ·

69vB

01 prenc en paz lo mal qieu sen ·

02 qieu mueir per la plus ualen ·

03 e suefre pos a lui plai · mas pl(us)

04 grieu mes qar ieu sai · q(e) blas

05 me naurai ia se · sim fai mo

06 rir q(e) per re ·

07 

08 QAr denan totas senansa · uas

09 prez e beutat e sen · e miells

10 pallaez acueilh gen · so fa bon

11 li pro so sai · (et) ieu am la miells

12 e mai · non fes piramus ti be ·

13 tant lam qe dals nom soue ·

14 

15 QAr ab sos bells hueilhs mi lan

16 sa · un amoros pensamen ·

17 qel cor tot entieramen · ma si

18 pres q(e) ges non ai · e esme(n)da

19 nom atrai · del sieu cors pos

20 le mieu te · sapcha de pla qieu

21 mueir be ·

22 

23 ETEr gran desmesuransa · si mau

24 ci pos nom defen · ni noi trac

25 autre giren · mas francs e

26 fins li serai · miells qieu me

27 teis dir non sai · e pos li ai ta(n) bona

28 fe · ben degra trobar merce ·

29 

70rA

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 TOt en aital esperansa ·

08 com cell qe cassae ren

09 non pren · maura ia

10 tengut longamen · am

GrdoRos 240.7 (M 116)

11 Guillem de salenic .

12 NUlls hom non sap q(e)

13 ses grans benana(n)sa ·

14 se el non sap enanz

15 qals es la fans · e per aiço bona

16 donna prezans · non tardasses

17 hueimais nostra onransa ·

18 sauer la dei nil uostres plazers

19 es · e si nos plaz mout ual m(en)

20 tir cortes · ez ieu uueilh mais

21 plazen mensoniauçir · q(e) tal

22 uertat don per totz temps so

23 spir ·

24 

25 E Sa uos plaz mos bes ni nostra

26 mansa · pueis uostre sui pla

27 ira uos mos enanz · qar rics

28 seinhers on plus autz es e gra(n)z ·

29 deu meilh gardar qe no(n) p(re)nda

70rB

01 mermansa · qe prez dechai lai

02 on sofrainh merzes · ezieu uol

03 gra quns autres o disses · qar

04 uos cuiatz per tal qar uos dezir ·

05 uos o diga per uos meilhs co(n)

06 uertir ·

07 

08 TAn me fesest plazer uostra co(n)

09 dansa · cueimais mi par q(e) seria

10 enianz · si us plazia ma perda

11 m mos danz · qant pueis non

12 ui uostra desafiçansa · pos a uos

13 plac qe per uostrem prezes · ni

14 ieu nos fi per qauer lo deges ·

15 anz fui uostres trop miells

16 qe non sai dir · sol qar maues

17 donat de qe cossir ·

18 

19 MAs qar nos uei ai temensae

20 duptansa · qel uostres cors co

21 uinentz ben estantz · gais e cor

22 tes amoros ben parllantz · so

23 teinhamal e ne stau e bala(n)sa ·

24 qar si destrics men uen al sieu

25 tort es · qar ai estat tan el uo

26 stre paes · qar plus souen deu

27 ria hom tenir · lai on ho(m) ha

28 auiure amorir ·

29 

71rA

GcFaid 167.34 (M 117)

01 Chansos qe fes gauçelm faiditz .

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 LO rossignolet salua

12 ge · ai ausit qi sesbau

13 deia · per amor en so(n)

14 lengaie · e fam si morir den

15 ueia · qar leis cui dezir · no(n) uei

16 ni remir · ni nol uogr ugan

17 auzir · pero pel dous chan · q(e)ll

18 e sa pars fan · esforz un pauc

19 mon coraie · em uai conorta(n) ·

20 totz sols en chantan · so qe no

21 cuiei far ugan ·

22 

23 E Pero null allegraie · nom do

24 na res qez ieu ueia · anz qant

25 penet mo(n) follaie · ben es dretz

26 qaissi mesteia · e deu mauenir ·

27 qa(n) per foll cossir · lassei mon

28 ioi aiauzir · don ar uauc dup

29 tan · e nai irae dan · e conosc

71rB

01 en mon coraie · qai perdut est

02 an · qe non ai ioi gran · ni re

03 qem uenges a talan ·

04 

05 ESi tot plainh mon da(m)pnaie ·

06 mos cors aclin e sopleia · uas

07 leis qi hal seinhoraie · en mi

08 e tainh qesser deia · qar nom

09 poc plus dir · qan uenc al pa(r)tir ·

10 mas sa caral ui cobrir · em dis

11 sospiran · a dieu uos coman ·

12 e qan pes en mo(n) coraie · la mo

13 ros semblan · a pauc qen plo

14 ran · no mauçi qar noill sui

15 denan ·

16 

17 MIdons qe ten mo(n) cor gaie · prec

18 si concell qi merceia · qe nom

19 aia cor uolaie · ni fals lausen

20 giers non creia · de mi ni salbir ·

21 qe uas autram uir · qe per bona

22 fe suspir · qe lam sesenian · e ses

23 cor truan · qieu no(n) ai ges tal

24 coraie · con li fals drut an · qi

25 uan galian · per qamors torn

26 ensoan ·

27 

28 ANc non fausei mon uisaie · uas

29 leis cui mos cors sautreia · pueis

71vA

01 lagi faich homenaie · ni non

02 ai cor qem recreia · ia del seu

03 s(er)uir · cui qe(n)nueg ni tir · sieus

04 sui no men pueis giqir · de

05 leis tan ni qan · qautra non

06 deman · ni no(n) es en mo(n) corage ·

07 res qieu uueilha tan · qar a

08 des la blan · mans iontas hu

09 milian ·

10 

11 

12 

13 

14 

15 

GcFaid 167.51 (M 118)

16 Gauçelm faiditz .

17 RAzon e mandamen ·

18 ai de leis on maten ·

19 de far gaia chanso ·

20 doncs pos ilh men semo · ben

21 es dretz der enan · qieu ma le

22 gren chantan · mieilhs q(e) far

23 non solia · qera conosc e sai ·

24 pos mos enans li plai · qe(n) fra(n)

25 ca seinhoria · ai mes mo(n) cor

26 e me · per qes tainh es coue ·

27 pos qe seinhers fai be · a son

28 bon s(er)uidor · qel se meilhor e

29 cresca sa ualor ·

71vB

01 I don de seinhor pren · no(n) es

02 ges auinen · qell fassa mesp(re)i

03 zo · uas lui ses uchaizo · ni no(n)

04 es ben estan · qe pueis qera so(n)

05 dan · ni so qe non deuria · e

06 pueis donna tan fai · qa son

07 amic satrai · e luns en lautres

08 fia · non sai pueis don lur ue ·

09 qe luns lautre malme · mas

10 tant sai ieu e cre · qe cell a ma

11 is damor · qe mieills ama e

12 reten mais donor ·

13 

14 EN aiso fan non sen · li drut

15 mon escien · en un aital razo ·

16 qes amta senes pro · qades

17 on mais auran · damor mais

18 penseran · sai e lai chascun

19 dia · e per aqest assai · baissa

20 mors e deschai · e lials druda

21 ria · qar per un qes capte ·

22 uas amor ni uas se · lialme(n)tz

23 ni rete · daqestz aibs lo meil

24 hor · enuezem ieu mantz qe nan lo sor

25 deior ·

26 

27 DRutz qama falsamen · deu

28 per drech iuiamen · auer

29 fals gizardo · mas auos me(n)

72rA

01 razo · bona domna daitan · qe(n)

02 mi no(n) a enian · contra uos

03 ni bauzia · e sim donauas iai ·

04 segon lo cor qieus ai · ia ren

05 plus nous qerria · qe daitan

06 bona fe · con anc homs ames

07 re · uos am e nom recre · p(er) mal

08 ni per dolor · tan uos ai cor de

09 lial amador ·

10 

11 DOmna lo cor el sen · li huei

12 lh el pensamen · son e(n) uostra

13 preizo · e no(n) trueb garizo ·

14 mas solamen daitan · qant

15 uos estauc denan · adoncs

16 mi par qieu sia · loms el mo(n)

17 cui miells uai · e qant mi

18 part de lai · ai nira e feunia ·

19 qem lassal cor em te · mas

20 pueis qant mi soue · de uos

21 cui iois mante · oblit lira

22 maior · e torn mo(n) cor en ioi

23 et en doussor ·

24 

25 BElls dezirs tot mi plai · del

26 uostre gent cors gai · qar

27 pueia cascun dia · en honor

28 e en be · qe cascus homs qeus

29 ue · uos enansaeus mante ·

72rB

01 qe de gaug e donor · son uo

02 stre dich el fach so(n) de lauzor ·

03 

GcFaid 167.15 (M 119)

04 Gaucelm faiditz .

05 CHant e deport ioi

06 donnei e solatz · en

07 seinhamen largezae

08 cortezia · honor e pres e lial

09 drudaria · an si baissat ergu

10 eilhz e maluestatz · qa pauc

11 dira nom sui deçesperatz · q(a)r

12 entre .c. domnas e p(re)iadors ·

13 no(n) uei una ni un qe bes cap

14 teinha · en ben amar ni en

15 uer qe nos feinha · ni sapcha

16 dir qes deuengudamors · gar

17 das con es abaissada ualors ·

18 

19 MAs drutz hi a e domnas sils

20 parllatz · qes feinheran e dira(n)

21 tota uia · qill son lial e amo(n)

22 ses bauzia · pero cascuns nes

23 cube(r)tz e celatz · e tricharan sai

24 e lai uas totz latz · e las do(m)nas

25 on plus an damadors · e mais

26 cuian qom aprez lur o teinha ·

27 mas a tals bes con seschai lur

28 enueinha · qa chascunaes am

29 tae dezonors · pos suefr un

72vA

01 drut si pueis desreiailhors ·

02 

03 AIssi con es miells endo(m)na beu

04 tatz · gens acuilhirs (et) auine(n)tz

05 condia · e bells parllars pretz

06 e doussa paria · deu miells gar

07 dar totas sas uoluntatz · qe ren

08 non ual cor de doas mitatz · ni

09 no(n) es fins pos iuaira colors · qar

10 una sola amors tan la destre

11 inha · non dic ieu ges qa do(m)na

12 descoueinha · som la prega ni

13 a entendedors · mas ges non

14 deu a dos luecs far secors ·

15 

16 TAnt qant reinhet lialmens

17 amistatz · fol segles bos e senes

18 uilania · mas pos amors to(r)net

19 en tricharia · fon decasutz e io

20 uens abaissatz · (et) ieu mezeis

21 sin uueill dir las uertatz · ai ta(n)t

22 a pres dels fals drutz trichadors ·

23 qe no(n) es res qe iamais o reue

24 inha · qar leis on pretz lials e

25 beutatz reinha · con sill ma

26 ges mal fach fugi de cors · qa(n)t

27 mac estort es enançat e sors ·

28 

29 SA leis plages qel sieus bells

72vB

01 cors honratz · sa fran qes tan pos

02 en al sumelia · qem retenges

03 ab leial seinhoria · qem p(er)do

04 nes aissi fora finatz · uas leis

05 con laurs sa finaen la fornatz ·

06 e nem noges parages ni richors ·

07 qe se lam tol lo mal ni far o

08 deinha · ieu li serai fis ses fals

09 entreseinha · con fol leos an

10 golfiers de lators · qant lac e

11 stort de sos gerriers peiors ·

12 

13 ESa qestz tortz domnam fos per

14 donatz · passat agra la mar

15 part lombardia · mas ieu no(n)

16 cre far lial romauia · si non

17 era uas uos adrechuratz · e per

18 aisso degras uoler la patz · e

19 qar enuos es merces e ualors ·

20 an ma chanzos qe nulls non

21 la reteinha · preiar uos lai

22 doussa res qeus soueinha · qals

23 gentils cors tainh franqese dous

24 sors · e dieus perdonals bons per

25 donadors ·

26 

27 

28 

29 

73rA

01 

02 

GcFaid 167.59 (M 120)

03 Gauçelm faiditz .

04 TAnt ai suffert longa

05 men grand afan · q(e)

06 sestes mais qe nom

07 aperceubes · morir pogra tost

08 e leu sim uolges · qa la bella no(n)

09 prezera dolors · en cui mal anc

10 fos beutatz e ualors · don esga(r)

11 dan part fossat mon corage ·

12 e pos li platz segrai autre uia

13 ge · qa leis non cal ni no(n) so ten

14 adan · de perdre mi nils bells

15 ditz de mo(n) chan ·

16 

17 MAs so tenhom souen uil qes

18 prezan · e tal ren pert qe dis

19 qel nes ben pres · qe pueis li fai

20 sofrache mentz de bes · mas

21 de midons es tan grans sa ua

22 lors · qen res nos te sim pert

23 nim uir ailhors · doncs ben fi

24 ieu otracuiat follage · qant

25 percassei ma mort e mo(n) da(m)p

26 naie · ab mon fol cor qem fes dir

27 enchantan · so don degra gen

28 cubrir mon talan ·

29

73rB

01 E Pos mos cors e miei hueilh tra

02 it man · e ma mala donnae ma

03 bona fes · si qe cascuns magra

04 mort si poges · clamar me(n) deu

05 con de mals bailhidors · e ia mos

06 hueills uertadiers traidors · no(n)

07 creirai mais ni fianza ses gage ·

08 qar cell es folls qi fai foll uasal

09 lage · e folls qi crei auer a son

10 coman · tot so qe uei plazen ni

11 ben estan ·

12 

13 BEm merauilh pos ab midons es

14 tan · pretz e ualors proesae ditz

15 cortes · con podesser qe noi sia

16 merces · em merauilh de leis on

17 es honors · con podesser qe noi

18 sia amors · em merauilh de do(n)

19 na daut parage · bellae gentil

20 qes de mal seinhorage · ni con

21 pot far contra sa ualor tan ·

22 qe desmenta son franc humil

23 semblan ·

24 

25 DE tot aisso ai merauilha gran ·

26 e pos li plai qe no(n) se camie res ·

27 nom tenra mais afrenat sos

28 mals fres · qaras men part si

29 tot mes desonors · qe ops mag(er)

73vA

01 qe fos del maltrach sors · e pos

02 ailhors uau mudan mo(n) estage ·

03 ben encontrem don dieus e bo(n)

04 entrage · em lais trobar donna

05 ses cor truan · qab mal seinhor

06 ai estat aqest an ·

07 

08 AB tot aital mal e brau e tiran ·

09 uolgrieu esser totz temps sa le

10 is plages · mais qab autra qe

11 mais de bem feses · e pos nol plai

12 uau atal per secors · de cui mi

13 uen al cor plazentz doussors ·

14 bell es e pros franc e de bo(n) usa

15 ge · ez am mandat per un cor

16 tes message · qun pauc auzell

17 en mo(n) poinh qe nos nan · am

18 mais qal cel una grua uola(n) ·

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

GcFaid 167.12 (M 121)

26 Gauselm faiditz .

27 BEm plai e mes gen ·

28 damic qen ioi sen ten ·

29 qab fin cor clar ua

73vB

01 len · qalqe bon mestier aia · e

02 fassa lui paruen · sa bonobrae

03 son sen · sol qe en ben seschaia ·

04 e iois e bes len ue · per qes ta

05 inh e coue · quna chanzon re

06 traia · qar mout en sui p(re)gatz ·

07 qieu chant e ma solatz § e qar

08 plus souen · non chan fas

09 failhimen · qe(n) tal do(m)na me(n)

10 ten · qe malegrae mapaia · do(n)

11 dic e no(n)himen · al mieu co

12 noissemen · qel mo(n) no(n) ha ta(n)

13 gaia · per qieu a samerce · mi

14 sui mes per iasse · ab cor qe

15 nom nestraia · e rendutz e

16 donatz · e sieu ren dic ni fatz ·

17 de ben sieus sial gratz ·

18 

19 PEr aital couen · li fas de mi

20 presen · qar mi det doussa

21 men · baissan samor ueraia ·

22 em dis en rizen · amics mon

23 cor uous ren · e fazen so qeus

24 plaia · e qan mi soue · del ho

25 nor e del be · ges mos cors no(n)

26 sesmaia · ni no(n) estai iratz ·

27 qab bells plazers honratz · mi

28 reten samistatz ·

29 

74rA

01 GEn nom espauen · nim recrei

02 de iouen · per brut dauol gen ·

03 cui proesa esglaia · e qar ca

04 scun sen · son cor flac recrezen ·

05 cuion qel mieus deschaia · e no(n)

06 semblon ges me · qieu sai e

07 cuch e cre · qel segles qi qe(n) bra

08

09 ia · nin crit ni me menatz · es

10 bos als pros p(re)zatz · e auols als

11 maluatz ·

12 

13 SIeus sui ses conten · qautra

14 nol mi defen · e tu chansos

15 uaiten · e per ren qom ta tra

16 ia · not tarzar nien · trol meu

17 plus auinen · neis qit donaua

18 blaia · e qar ieu mi malme · de

19 leis uezer per re · prec li qen

20 dan nom chaia · qe sai mi sui las

21 satz · ab tal on es beltatz · prez

22 (et) humilitatz ·

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

GcFaid 167.18 (M 122)

30 Gauçelm faiditz .

74rB

01 DE faire chanso · ai e

02 stat gran sazo · per

03 atendre razo · qe fos

04 plazentz e gaia · ez am fach ge(n)tz

05 dous amors · e tainh qem plaia ·

06 qar ben cre e sai · qe bon aten

07 dre fai · qar am malgrat qe

08 naia · cella don non ai · cor qe

09 la prec iamai · qunautram

10 ten gai ·

11 

12 E Pos tan bem uai · qe partitz

13 sui delai · ben couen ez eschai ·

14 qe graziscae retraia · lamor qe

15 matrai · ab francheza uerai ·

16 en tal donnai amors · on es

17 pretz e ualors · per qes fols qi

18 sesmaia · qi uis las errors · els

19 dans qieu pris ailhors · e ara uei

20 com sui sors ·

21 

22 BEn fai grantz follors · qi rein

23 hab mals seinhors · don negu

24 na honors · no(n) aten qel nescha

25 ia · (et) es grantz honors e grantz

26 senz · con sature tot lialmenz ·

27 lai on es franchesae merce · qe

28 bons seinhors sa saia · ades de

29 far be · el maluais no(n) uol re ·

74vA

01 antz dechai so qe te ·

02 

03 AIssi con ieu uei · qe cuget

04 far de mei · cill qe no(n) a ab sei ·

05 mais poder qem destreinha ·

06 qe tals mi rete · de sa preizo sa

07 uaia · qes plus bella assatz · e

08 sos pretz enansatz · ab qell don

09 nom estraia · qem mandet en

10 patz · sos ualens cors prezatz · do(n)

11 chant em solatz ·

12 

13 EUeiram uiatz · sa mo(n) bell the

14 saur platz · de cui es mo(n)ferratz ·

15 on pres ab ioi sa paia · e si me sui

16 tarzatz · de leis uezer nol chaya ·

17 enans si deu pensar · qem uue

18 ilh uchaizonar · qe li paor mes

19 glai · tan tem son cors gai · co(m)

20 non po ben amar · lialmen ses

21 duptar ·

22 

23 PEr qieu uueilh mostrar · qe

24 mais fai aprezar · qi sap ses lo(n)c

25 preiar · antz qom en crit nin

26 braia · son ioi conqistar · e qi

27 uol co(m) mal traia · lo(n)c temps

28 en perdo · no(n) a larc cor ni bo ·

29 mas qi leu donae paia · ses trop

74vB

01 dir de no · leu na gen gizardo ·

02 ab plazer bell e bo ·§ ma gaia cha(n)

03 so · uueilh qen desuchaizo · al

04 ric ioi part blaia · qes gabatz

05 per bo · qieu nai lonia sazo · e

06 stat senes razo ·

07 

08 

09 

10 

11 

12 

GcFaid 167.53 (M 123)

13 Gauçelm faiditz .

14 SI tot mai tarzat mon

15 chan · ni nai fach trop

16 lonc estage · aras ai cor

17 e talan · qen torn la perdel da(m)p

18 nage · qel bellam dreis el uia

19 ge · qe uol qes mostren cha(n)tan ·

20 lo ioi e laualor gran · qem do

21 net e lalegrage · lo iorn qem

22 retenc baizan ·

23 

24 ADoncs lle stiei tan denan · ma(n)s

25 iontas ab fin corage · de geno

26 ilhos e ploran · trom mes el sieu

27 seinhorage · mas al prim li fon

28 saluage · qar mauziei en ardir

29 tan · pueis uic mo(n) humil se(m)

75rA

01 blan · e receup mon homenage ·

02 qar me conoc ses enian ·

03 

04 AMics qant si uol partir · de sido(n)s

05 fai gran enfanza · si tot nol uol

06 acuilhir · sos ditz ala come(n)za(n)sa ·

07 qamors sembriesmansa · ab

08 honrar et ab seruir · e qi uol da

09 mor iauzir · sia de gaia se(m)bla(n)sa ·

10 e sapchamar e grazir ·

11 

12 TAnt am midons e dezir · qe q(i)m

13 metrienegansa · uas leis tot qa(n)t

14 hom podir · non trairiom acor

15 dansa · qieu ian partis mespe

16 ransa · nim cangesson miei

17 dezir · ni no(n) uueilh esdeuenir ·

18 senes leis seinhers de fra(n)sa · gar

19 das sieu uueilh qill mazir ·

20 

21 TOt ai per ma bona fe · conqist

22 so don sui iauzire · e prec mido(n)s

23 per merce · qel sieu cor del mieu

24 no(n) uire · qar sos homs e sos ser

25 uire · sui (et) ai estat anc se · (et) ades

26 pueia e ue · lamors e doblal de

27 zire · on ill plus mi fai de be ·

28 

29 QE mantas sazos maue · qant

75rB

01 pens de leis ni cossire · qieu non

02 auch qi parllab me · ni fas ma

03 is tremlbar e frire · e pens co(m) anc

04 uolc assire · dieus en una sola

05 re · la beutat qilha en se · nill

06 gent parllar nil dous rire · ab

07 qem lia em rete ·

08 

09 LInhaura lai uir mon fre · uas

10 mon seinhor cui dezire · e uueilh

11 samor e son be ·

12 

GcFaid 167.2 (M 124)

13 Gauçelm faiditz .

14 AB cossirier plainh e(n) cha(n)

15 tan mo(n) dampnage ·

16 dun ioi qem sofrainh ·

17 per meteis mon follage · qen

18 pais estrainh · sui e nonai mes

19 sage · de leis cui soplei · do(n) ges

20 non recrei · qades on qestei · la

21 cli ses cor uolage · si tot no(n) la uei ·

22 

23 MOut fis bell gazainh · qant pres

24 mon homenage · per qieu no(n)

25 remainh · en autre seinhorage ·

26 ni ami non tainh · qieu segau

27 tre uiage · ni qieu ia desrei · en

28 autre donnei · qar sos sers mau

29 trei · humil ab franc corage ·

75vA

01 qautra non enuei ·

02 

03 MIdons sui aclis · uas on qieu an

04 ni ueinha · (et) al dous pais · on ilh

05 estau e reinha · sola ma conqis ·

06 li bella qe nom deinha · e non

07 sai per qe · ma destruch anc se ·

08 qieu la segur be · qe ia dautra

09 nom feinha · mas ill no(n) men

10 cre ·

11 

12 MIells fora(m) suffris · deleis cui iois

13 manteinha · qieu ia no(n) la uis ·

14 qaitals mals trach me(n) ueinha ·

15 suauet maucis · ab falsa entre

16 seinha · tro per sa merce · mi re

17 teinhab se · ara no(n) llen soue · q(a)r

18 mes ops qem reueinha · nil me(m)

19 bra de me ·

20 

21 AMors qe ferai · qaissim dezase

22 gura · le mals qieu entrai · e de

23 mi no(n) a cura · qar gelos sauai ·

24 e auols gens tafura · e fals lau

25 zengier · son damor gerrier · p(er)

26 qa ihesu qier · qe los metaen ra(n)

27 cura · (et) en co(m)brier ·

28 

29 IOios ben seschai · aia de ioi

75vB

01 frachura · qi ab ioi uerai · nuech

02 e iorn no(n) satura · e mos cors es

03 sai · lueinh de bonauentura ·

04 en grieu cossirer · e ...

05 uei damor premier · e si ioi al

06 dura · bel uai a sobrier ·

07 

08 AB mon messagier · ten uai cha(n)t

09 legier · nagout on pretz satu

10 ra · lai part mo(n) pessier ·

11 

GcFaid 167.32 (M 125)

12 Gauçelm faiditz .

13 LE genser cors onratz · co(m)

14 plitz de grans beltatz · de

15 leis qi plus magensa · e

16 qe mais me platz · on es plazenz

17 solatz · e franc humilitatz · e bel

18 la captenensa · e genz pretz p(re)

19 zatz · mi fai chantar souen · ses

20 so qe nom consen · qieu ian sia

21 iauzire · dauer ioi plazen · ni

22 dailhors no(n) la ten · e mais uu

23 eilh lo dezire · q(e) ay del sieu cor

24 gen · qedautral iauzimen ·

25 

26 AItal a leis mi ren · per far son

27 mandamen · e sil plai pot mau

28 cire · qieu nolim defen · pero

29 ben mesparuen · qasatz fora

76rA

01 uinen · sieu sui francs e sufri

02 re · elam finamen · qe fos sa

03 uolu(n)tatz · qeilh plages mami

04 statz · tan qabdoussa sufre(n)sa ·

05 me(n) fos iois donaz · anz qe fos

06 cars compratz · qen aissi ses fail

07 he(n)sa · fora le dons el gratz · en

08 cen doblas doblatz ·

09 

10 E Pueisas auziratz · sieu sui en

11 amoratz · de fina ben uoilhe(n)

12 sa · sieu fos ben ...

13 mas pels uilans baratz · dels fals

14 preiadorz fatz · an mes en mes

15 crezensa · e mal en colpatz · cells

16 qamon finamen · per qe prec

17 francamen · midons cui sui s(er)

18 uire · damar lialmen · qautrui

19 galiamen · e(n) dampnage nom

20 uire · qar adreg iuiamen · er

21 tortz si mals men pren ·

22 

23 DAqest failhimen · razon uila

24 namen · domnas per qieu na

25 zire · e las enrepren · qe si a drut

26 ualen · adreg ni conoissen · do(n)

27 puesc om gran ben dire · grieu

28 er loniamen · car tengutz ni

29 amatz · mas uns mal enseinhatz ·

76rB

01 ab gran desconoisensa · er sein

02 her clamatz · qien sai de fols mal

03 uatz · mens de tota ualensa · en

04 aut luec puiatz · e mainers e pri

05 uatz ·

06 

07 TAn es pretz baissatz · qien fora

08 plus iratz · mas per leis ai tem(en)

09 sa · em tenc arennatz · cui non

10 plai foldatz · ni fatz desmezuratz ·

11 ni maluazaentendensa · ni a

12 uols percatz · tan ual qem ne

13 spauen · qan mi pens ni malbi

14 re · son afortimen · si m(er)ces noy

15 dessen · pro ai de qe sospire · qen

16 als non enten · ni ai lo cor nil

17 sen ·

18 

19 

20 

21 

22 

23 

GcFaid 167.35 (M 126)

24 Gauçelm faiditz .

25 MAntas sazos es hom pl(us)

26 uoluntos · de so do(n)mal

27 e dan li deu uenir · qe de

28 son ben e uueilh o per mi dir ·

29 qar ieu meteus manei metre

76vA

01 cochos · ental poder don aras

02 uau plainhen · qem fai la(n)gir

03 e sospirar souen · qe qant ieu

04 cug auer ben ieu ai dan · e torn

05 atras qan cug anar en an ·

06 

07 BEn man trait siei belh hueilh

08 amoros · e sos genz cors e sei

09 azaut garnir · sei gent parllar

10 e sei gent aculhir · sos bells so

11 latz siei auinen respos · mala

12 ui anc sa gran beutat ualen ·

13 don ieu cugei auer mo(n) cor

14 iauzen · mas aras uauc plain

15 hen e suspiran · e noy mi ual

16 merces qan lay deman ·

17 

18 ANc non cugei qen nulha do(m)na

19 fos · tan de beutat on fos mer

20 ces adir · qan plus li clam m(er)ce

21 non deinhauzir · anz na so(n) cor

22 ades plus ergueilhos · per qe

23 mos mals mi ua ades cresen ·

24 ez es mi pieg sim salu dieus

25 per un cen · per leis qar lles

26 blasmes e malestan · qe p(er) lo

27 mal qieu nai ni p(er) lafan ·

28 

29 LE mals qieu trac mi fora bels

76vB

01 e bos · bella domna sol qel poges

02 sufrir · qar ses afan no(n) pot ho(m)

03 enreqir · de nul afar q(e) sia ca

04 balos · e so qe hom conqier ab

05 gran turmen · ten hom plus

06 car e plus selat e gen · qe so qom

07 ha tot iorn a son talan · qar leu

08 despen so qes de leu gazan ·

09 

10 DE so don plus cugei esser ioios ·

11 sui plus iratz e ai mais de cossir ·

12 per qom nos deu per gaug trop

13 esiauzir · ni per ira trop esser

14 ergueilhos · mas ieu no(n) puesc

15 esser ges daital sen · qieu male

16 grei trop al comensamen · don

17 na per uos mas ara uauc plo

18 ran · co(m) hom marritz qe ren no(n)

19 sap on san ·

20 

21 SA madonna plageson mas cha(n)

22 zos · amera la mout mestera

23 plus gen · qar ia enanan non

24 aurai bon talen · de nulha ren

25 ni puesc far bel senblan · tro q(e)

26 de leis aia so qe deman ·

27 

GcFaid 167.30 (M 127)

28 Gauçelm faiditz .

29 IAmais null temps nom

77rA

01 pot ren far amors · qem sia g(ri)eu

02 ni maltrachz ni afans · qa

03 ras mafach tan auinen socors ·

04 qe las perdas mi restaura els

05 dans · qauia pres ailhors p(er) mo(n)

06 follage · e si anc iorn mi fes

07 en ren marrir · aissil perdo(n) lo

08 destric el dampnage · qatal

09 donna fa mos precs acuilhir ·

10 qim restaura tot qant ma fach

11 suffrir ·

12 

13 MOut mi saup gen de totautras

14 partir · e aiostar am leis totz

15 mos talans · lo iorn qamors

16 duptan mi fes uenir · uas label

17 la qem mostret bells se(m)blans ·

18 li siei bell hueilh mintreron

19 el corage · si qe anc pueis nom

20 puec uirar ailhors · adonc saup

21 ieu qe hueilh eram message ·

22 damor qal cor men uenc fregz

23 e calors · iois e cossirs ardime(n)tz

24 e paors ·

25 

26 AQel esglais e aqella paors · ma

27 finet si mo(n) cor ses tot enian ·

28 qanc pueis uezers dautra non

29 fon sabors · anz tot qant ieu

77rB

01 auia uist enanz · ta(n) la trobei fra(n)

02 chae de bell estage · e humil tot

03 qant li ui far ni dir · qaissi ma

04 fach de las autras saluage · quna

05 del mon non cobey ni dezir · mas

06 sola leis qamors ma fach chauzir ·

07 

08 PEro per leis uueilh las autras

09 s(er)uir · e esser hom e amics e co

10 mans · e lur pretz fatz en anzar

11 e grazir · e razonar e ben diren

12 mos chans · sal la feutat leis cui

13 ten seinhorage · cui clam m(er)ce

14 qus bells plazers qem sors · no(n)

15 si estratz qar segon bon usage ·

16 deuom trobar merce am las

17 meilhors · e lai on es iois e pretz

18 e ualors ·

19 

20 POs es razos dels leials amadors ·

21 mal grat dels rics enuios mal

22 parlans · qen lur amor no(n) deu

23 nozer ricors · qant uns fins cors

24 es entre dos a mans · e finamors

25 sec los am lo parage · nis tainh

26 qe re iaia malestans · qumeli

27 tatz forcha lo fol corage · e para

28 ges non deu amor delir · ni tainh

29 qergueilhs y aia seinhorage ·

77vA

01 mas luns si gar ues lautre de

02 failhir · qaissi poiran delur a

03 mor iauzir ·

04 

05 Al e destric deu drutz pre(n)dre

06 dampnage · qant estai ben e

07 serca mal ailhors · qar enaissi

08 o comanda amors ·

09 

ElBarj 132.8 (M 128)

10 Gauçelm faiditz .

11 MAs ai poinhat de far cha(n)

12 zo · de midons cui am

13 e dezir · aleis o deuriom

14 grazir · sieu fatz bos motz ni

15 gen so · oc e sieu ren ben fazia ·

16 grazit fos tot amamia · qar de

17 leis tenc un pauc de ioi q(i)eu ai ·

18 e sa leis platz ancara naurai

19 mai ·

20 

21 BOna domna ieu uostres so ·

22 qautra no mi pot garentir ·

23 laiseresmi del tot morir · daisso

24 don mi podes far do · si o fas fa

25 res uilania · e parra un ram de

26 feunia · qe son franc ho(m) laisho(m)

27 murir · de dezirer qil pot gitar

28 desmay ·

29 

77vB

01 AMia si dieus mi perdo · trop uos

02 am mais qieu non sai dir · qi

03 enpert lo solatz el dormir · qe

04 rire ni als nom tem pro · mas

05 tan qe tornat enuia · de chan

06 tar don mi partria · e cha(n)t aras

07 daqo don mil uetz ai · plorat

08 bes tainh pos amadonna plai ·

09 

10 ANc mais hom tan forsatz no(n) fo ·

11 damor ni no(n) men puesc partir ·

12 e sim fas finamen langir ·

13 mais uueilh enuostra sospeiso ·

14 estar qe si dautra iauzia · e iau

15 zir no(n) qe non poiria · autra do(m)

16 na tener iauzen ni iai · nitot

17 lo mon domna si uos no(n) ay ·

18 

19 NOn sai far mon enantz ni pro ·

20 uas nulha part tan non albir ·

21 e ia no uueilh esdeuenir · sieu

22 nous bais la bochael mento ·

23 de uos cui am ses bauzia · e no(n)

24 crei mais tal amor sia · qe mal

25 grat uostreus am eus amerai ·

26 e malgrat mieu mas amors

27 uos matrai ·

28 

29 

78rA

01 

02 

03 

04 

GcFaid 167.17 (M 129)

05 Gauçelm faiditz .

06 QOra qem des benana(n)sa ·

07 amors de qieu fos iau

08 zire · aram ten sa la(n)sa

09 trencantz lansa · al cor de qem

10 uol auzire · mas tan mauçi ab

11 bell martire · qeilh perdon ma

12 mort franchamen · bella don

13 nab gai cors plazen · per uos pla(n)c

14 e per uos sospire · e ren mas ma

15 mort non aten · pero aissi qous

16 plai mes gen ·

17 

18 MOut fui de folla cordansa · e pl(us)

19 fui de foll coissire · lo iorn qen

20 aital balansa · uolgi mo(n) fi(n) cor

21 assire · e pueis fui de peior al

22 bire · qar anc mauenc en pen

23 samen · qeus auses dir ni far

24 paruen · domna ço qieu degrae

25 scondire · mas ar qan no puesc

26 men repen · qant tot o ai fach

27 follamen ·

28 

29 GRan ardimen ab duptansa ·

78rB

01 agi qan uos aniei dire · mo(n) cor

02 ab humil semblansa · don fui

03 plorans descubrire · per merce

04 ous clam qen dan non uire · sieu

05 ai fag uas uos failhimen · per

06 outracuiat ardimen · e no(n) moira

07 qar uos dezire · uostre sui e a uos

08 mi ren · aissi co(m) uos uueilhatz

09 o pren ·

10 

11 SI bem mueir mal ni pesansa ·

12 no(n) puesc auer qeus remire · la

13 uostra bella semblansa · el doutz

14 esgart el gen rire · e totz los bes

15 qom pot eslire · beutat e gaie

16 sae iouen · honor e pretz ualor

17 e sen · ren mas merces noy es

18 adire · domna qab merce sola

19 men · i seriatz co(m)plidamen ·

20 

21 GAucelms andrieus qom roma(n)sa ·

22 non trais anc tan grieu mar

23 tire · per la reina de fransa · con

24 ieu per leis cui dezire · mas ta(n)t

25 autaes per qieu malbire · qe no(n)

26 aurai iauzimen · samors uas me

27 no(n) la deissen · e si merces si uol

28 assire · anc uos ni mei autre pa

29 ren · no(n) amet uns tan finam(en) ·

78vA

01 

02 

03 

04 

05 

GcFaid 167.58 (M 130)

06 Gauçelm faiditz .

07 TAnt sui fins e ferms

08 uas amor · qe ia p(er) mal

09 qen sapchauer · no(n) par

10 trai lo cor nil uoler · qel mal el

11 ben tenc a onor · qar tut li mei

12 afar maior · son encelar e ente

13 mer · uos domna don nom tu

14 eilh nim uire · anz uos uueilh

15 eus am eus esper · e on mais nai

16 plus fort suspire · e plus mue

17 ir qar nous puesc uezer ·

18 

19 DOncs ben grieu puesc uius re

20 maner · qieu nous uei gaire

21 ni uos me · e qi so qe ama no(n) ue ·

22 non pot de peior mal iaser · pero

23 m(o)lt souen malezer · en un bell

24 plazer qem reue · qab los hueilhs

25 delcor uos remire · qar aqels

26 nom part nim refre · antz sui

27 de mos hueilhs s(er)uire · ab ferm

28 cor e ablial fe ·

29 

78vB

01 TAnt uos am qautra nom rete ·

02 anz sui per uos en tal error · con

03 cell qeza mal de calor · don setz

04 nos pot partir per re · e on plus

05 beu plus a abse · uoluntat de

06 beure ardor · atresi on ieu plus

07 cossire · de uos ades nai cor me

08 ilhor · e on mais nai mais ende

09 zire · e miells mal iois doussa

10 sabor

11 

12 E Pos tan lial amador · mauetz

13 bella domna enuer · plassa uos

14 qem deiaeschaser · qa franches ta(n)

15 uostra ualor · qe no sufratz ma

16 is preiador · mas me cui fais ui

17 ure ualer · uiurem fas e faisetz

18 mauçire · azamor qe ma e(n)poder

19 mas detot sui lial sufrire · e

20 ueus me al uostre plazer ·

21 

22 AI con fui desfortiu uoler · qant

23 me mis en uostra merce · q(e) aian

24 mal o aian be · res nom pot del

25 mal trach mouer · qel mals

26 mauci em fa doler · el bes qan lai

27 e iois men ue · si bem plai plus

28 qieu non sai dire · pueis aqi me

29 zeis mesdeue · qieu torn en aq(e)l

79rA

01 eis martire · qar totz te(m)ps aqel

02 iois nom te ·

03 

04 

05 

GcFaid 167.49 (M 131)

06 Gauçelm faiditz .

07 QAn li fueilhae sobre lar

08 bre sespan · e del soleilh

09 es esclarzitz sos rais ·

10 e li auzell sen uan en amoran ·

11 luns ablautre e fan uoltas e la

12 is · e tot qant es soplea uas a

13 mor · mais tan sol uos qest gri

14 eus a conuertir · bona domna

15 per cui planc e sospir · enuau

16 mietz mortz entrells rizentz plo

17 ran ·

18 

19 AI con man mort fals lauzen

20 gier truan · qe per un pauc da

21 mor si fan trop gais · e qar ades

22 tut lor uoler no(n) an · ill uan di

23 zen qamors tornaen biais · e

24 dautrui ioi si fan deuinador ·

25 e qan son mort cuion autres

26 auzir · mas de meus dic qe no

27 men puesc partir · la gensor

28 am ia noi anes duptan ·

29 

79rB

01 SOuen la uau entrells meilhors

02 blasman · e ab mos ditz totz sos

03 afars abais · per esproar de cascu(n)

04 son talan · e pe saber de son prez

05 qes uerais · si es tengutz per tan

06 bon entrelor · mas trop e(n) puesc

07 demandar e auzir · qachascun

08 naug a doncs tan de ben dir ·

09 per qezieu nai piez en mueir de

10 ziran ·

11 

12 ANc mais nulls homs no(n) tras ta(n)

13 grant afan · con ieu per leis

14 mas leugier mes le fais · qant

15 ieu esgar son gen cors ben estan ·

16 el gen parllar abqe suau mestra

17 is · els sieus bells hueilhs e sa fre

18 sca color · mout si sap ben e(n) leis

19 beutatz assir · conplus lesgart

20 plus la ueu abellir · dieu men

21 don ioi qanc ren no(n) ame tan ·

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

79vA

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

GcFaid 167.4 (M 132)

12 Gauçelm faiditz .

13 AL semblan del rei ties ·

14 qant lac uencut lem

15 peraire · el fes tirar qa(n)t

16 lac pres · sa charetae son arnes ·

17 don ell cantaual mal traire ·

18 uenzen la roda uirar · el ser plo

19 raual maniar · cant on plus

20 ai malanansa · qan cossir qen

21 alegransa · mi po del mal trach

22 tornar · e plor qan uei ioi ni be ·

23 als autres e mi soue · qieu naic

24 pro er no(n) ai re ·

25 

26 QAb tal trebaill mi ten pres · a

27 mors en grieu malanansa · e

28 nom sap dire per qe · mas qar

29 aten sa merse · uencutz ses de

79vB

01 zesperansa · e qar nom recre da

02 mar · qe dals nom pot e(n)colpar ·

03 tan sui fins lials amaire · de

04 leis cui no(n) aus retraire · ni de

05 scubrir mon pensar · pros do(m)

06 nab gen cors cortes · tan tem

07 lo p(re)tz qen uos es · e las grans ua

08 lors els bes ·

09 

10 PEro nom dezesper ges · nimes

11 semblant ni ueiaire · qen uos

12 non sia merces · qel uostres

13 cors ben apres · cortes francs e

14 de bon aire · uei el ric pretz ualen

15 car · el gen ris el dous parllar ·

16 ioios ab franca semblansa · e

17 qar non trobatz engansa · de

18 beutat el mo(n) ni par · aissom ten

19 aissi en fre · em tol ardit em

20 rete · qe no(n) laus preiar de re ·

21 

22 QAr mantas sazon maue · qab to

23 ta facha cordansa · do(n) naus cug

24 pregar de me · mas pos qan

25 mos cors uos ue · mespert e no(n)

26 ai menbransa · mas sol d(e) uos

27 esgardar · ni nous aus de ren

28 preiar · ni mamor no(n) aus estra

29 ire · doncs gran m(er)ce pogras

80rA

01 faire · sim dasses ses demandar ·

02 cuei no(n) es tan pauca res · q(e) ieu

03 del uostre ages · qe a gran non

04 la tenges ·

05 

06 PEr qe nanz qel bruz uenges ·

07 ni fals lauzengiers trichaire ·

08 lamors qeus ai conoges · fora

09 gen sa uos plages · de conosser

10 mo(n) afaire · pos ieu nol uos aus

11 mostrar · qun onrat don pog(ra)s

12 dar · senes tota malestansa · si

13 us plai qe a uostronransa · sio(n)

14 dich tut mei chantar · qe del

15 plus no(n) si coue · mas daitan

16 no cug ni cre · sius o qier qe

17 mi malme ·

18 

19 DOncs pos de uos nom recre · e

20 pos en uostra merce · don ieu

21 autrei p(er) iase · mo(n) chant e ma

22 lial fe · si uostra ualors me(n)a(n)sa ·

23 honors uos er ses duptar · uos

24 sabes qes tainh a far · qieu nos

25 dic plus pauc ni gaire ·

26 mas tan qumills merceiaire ·

27 uos sui ab cor fin e clar · e sames

28 ni saupes · qauzes dir ni deges ·

29 del plus mi for entremes ·

80rB

01 DE uentadorn puesc retraire · qe

02 li domna no(n) a par · de ualor ab

03 complitz bes · e sin maracdes sau

04 pes · so qieu sai bel fora pres ·

05 

GcFaid 167.45 (M 133)

06 Gauçelm faiditz .

07 PEl ioi del temps q(e)s flo

08 ritz · salegra e sesbau

09 dea · le rossignolls e

10 domnea · ab sa par p els plaissa

11 ditz · don sui tritz qe chantz e uol

12 tas e critz · aug e no(n) sai con me

13 steia · de nueia mes ab pauc lo

14 cors partitz ·

15 

16 SI tot ses reuerdezitz · le montz

17 ren cauia ni ueia · no(n) crei qa

18 legrar mi deia · tan sui pe(n)sius

19 e marritz · qe iois nom uol es

20 ser gitz · en lai uas le cui sople

21 ia · mos cors qe nestai aizitz ·

22 

23 BOna domna al prim qe uitz ·

24 uos fes certan homenage ·

25 ab un esgart qem feritz · em

26 saizitz · si qanc pueis nos fui

27 uoltitz · ni en autrui seinho

28 rage · mo(n) corage · nous cam

29 iet tan mabellitz ·

80vA

01 PEr leis seruir sui noiritz · si qa

02 totz iornz per usage · e tenc los

03 hueilhs el corage · qe dals no(n)

04 sui escharitz · ni cobitz · si q(e)l ser

05 mon esperitz · iuai en luec de mes

06 sage · en son estage · uezer qan

07 sui adormitz ·

08 

09 UOstroms iuratz e pleuitz · sui

10 enfatz e en paruensa · e en uos

11 ai mentende(n)sa · e per uos sui en

12 richitz · e aizitz · e mos chantars

13 mes grazitz · e qar nom mou de

14 proensa · ai temensa · qe sia uas

15 uos failhitz ·

16 

17 BOnauenturae delitz · fora sima

18 ges tenensa · lira e lamaluiulhe(n)

19 ssa · qai agut don sui eissitz · q(e)l

20 folls ditz · eltortz qieu fis mes

21 fenitz · qe fag nai la penede(n)sa ·

22 ses failhensa · e ai los peccatz d(e)litz ·

23 

24 LInhaure pois uos nom uistz · ai

25 estat en gran temensa · er ma

26 gensa · per nagout do(n) sui aizitz ·

27 

GcFaid 167.60 (M 134)

28 Gauçelm faiditz .

29 TOut me cugei de chan

80vB

01 zon far suffrir · eras linuern

02 trou uas chalenda maia · mas

03 aras uei qe no men puesc ge

04 qir · per ma raiso qe fas tot iorn

05 plus gaia · e pel ioi del mo(n) plus

06 auinen · e de mo(n) prez qades pu

07 eiaezansa · qara sai eu e conosc

08 ses duptansa · qe deu esser plus

09 coinda ma razos · qar uolc nil

10 plac qe fos bels noms i fos ·

11 

12 UAs madomna soplei totas sa

13 zos · qem nafret gen al cor ses

14 colp delansa · dun dous esgart

15 de sos hueilhs amoros · lo iorn

16 qem det samor e sa coindansa ·

17 aicell esgartz mintra ta(n) doussa

18 men · el cor qe totz mi reuen e

19 ma paia · e sab sos hueilhs mi

20 fes cortesa plaia · ill men saup

21 pueis cortesamen garir · per

22 qieu lo dei cortesame(n)tz grazir ·

23 

24 IA madonna nos cuch de leis

25 me uir · ni qautramors mi de

26 streinha ni maia · e qant ieu

27 pens qautra domna remir · a

28 doncs ai mens de talen qem e

29 straia · ades la cli e grantz mer

81rA

01 ces li ren · ab bona fe e ab humil

02 semblansa · e graziscli lo ioi e

03 la legransa · qem det tan ferm

04 qe uos romp nis descos · per qieu

05 nestauc alegres e ioios ·

06 

07 TAnt es bella e dauinentz faissos ·

08 cill per qi chant qe qant nai re

09 menbransa · no(n) es domna qa

10 sos hueilhs amoros · de gran

11 beutat li puescauer egansa ·

12 per soensui gais e nai mon cor

13 iauzen · qant me cussir qe ta(n)t

14 ric ioi meschaia · pero mos cors

15 plainh e na gran pezansa · em

16 fai souen maint cussir ab so

17 spir · qar non la puesc tot iorn

18 baizan iauzir ·

19 

20 EN amor son pauzat tuit miei

21 cussir · si qen ren als no(n) hai po

22 der qem traia · qieu no(n) sui faitz

23 mas per far e per dir · midons

24 tot so qel sia bon el plaia · per

25 merce l prec e p(er) enseinhame(n) ·

26 qaia de mi cossir e rem(en)bransa ·

27 e qar nom uei no so teinha pe

28 zansa · qieu nestau tant pensi

29 us e cussiros · qades itenc lo cor

81rB

01 els hueilhs amdos ·

02 

03 NUlls hom no(n) pot ses amor esser

04 pros · si noi enten e noi met se

05 speransa · qel iois qieu nai es ta(n)

06 dos e tan bos · qe res non pretz de

07 lieg ni benana(n)sa · qar per amar

08 ten hom son cor plus gen · en

09 uolon mais caualgar e garnir ·

10 e esser pros e donar e s(er)uir ·

11 

12 EN luec damic trametrai ma cha(n)

13 zo · lai alinhar q(e) er no(n) puescaissir ·

14 anz cantei uers per aprendre e

15 per dir ·

16 

17 SEinher nagout a tot iorn uei

18 uenir · uostre ric prez e granar

19 e florir ·

20 

GcFaid 167.62 (M 135)

21 Gauçelm faiditz .

22 TUt cell qi amon ualor ·

23 deuon saber qe damor ·

24 mou largezae gais so

25 latz · ergueilhs e humilitatz · p(re)z

26 darmas ualers honor · gentener

27 iois cortezia · doncs pos son nais

28 ben deuria · chascuns puinhar

29 qi bon pretz uol auer · de fina

81vA

01 mor leialmen mantener

02 

03 ESi tut fan limeilhor · cui pretz

04 conplit a sabor · mas li feinhedo(r)

05 maluatz · an ab falsas amistatz ·

06 uolt prez en auol color · e sieu uer

07 dir enuolia · aqella meteizauia ·

08 uezem alplus de las donnas te

09 ner · per qem sap mal qar o pu

10 esc dir enuer ·

11 

12 MAs siuals segon lerror · las falsas

13 el trichador · uolgra fossan ad

14 un latz · e cascus fos enganatz ·

15 el fin leial amador · e la donnas

16 ses bauzia · mantengessan dru

17 daria · qenueg es grans e(n) amor

18 auezer · qe fals amans ipuescab

19 ioi caber ·

20 

21 LAs falsas el feinhedor · fan tan

22 qel fin preiador · an pueis dan

23 en lurs baratz · qaitals es p(re)iars

24 tornatz · tot per duptansa de

25 lor · qe luns en lautre nos fia ·

26 e qi per sos recrezia · no(n) auria uas

27 amor fin uoler · qamors no(n) uol

28 qamics se desesper ·

29 

81vB

01 DAmor a grieu cor meilhor · qe

02 de ren mas la dolor · messent

03 don fui galiatz · e ab tot so nom

04 desplatz · nim fan li maltrach

05 paor · anz sapchatz qieu ama

06 ria · mout uoluntier sieu sabia ·

07 chauzir bon luec on deges re

08 maner · ni trobaua qim sau

09 pes retener ·

10 

11 MAs una tal sazon cor · qe grieu

12 trobon bon seinhor · ni donna

13 donsiamatz · totz sols sens au

14 tre percatz · e sieu ab franca

15 doussor · trobes leial seinhoria ·

16 bem plagra qaissis tainh sia ·

17 qan dui amic sa cordon dun

18 uoler · tot qant lun uol deu a

19 lautre plazer ·

20 

21 

22 

23 

24 

25 

GcFaid 167.37 (M 136)

26 Gauçelm faiditz .

27 Moncor e mi e mas bo

28 nas chanços · e tot qa(n)t

29 sai dauinen dir ni far ·

82rA

01 conosc e tenc bona donna de

02 uos · a cui no(n) aus descubrir ni

03 mostrar · lamor qieus port do(n)

04 langisc e sospire · e pos lamor

05 nous aus mostrar ni dir · nil

06 ben qieus uueilh grieu mau

07 zeraenardir · sieus uolges mal

08 de mon fin cor adire ·

09 

10 AL prim qieus ui magra ben

11 ops qe fos · qamors ia tan nous

12 mi fezes amar · ni no(n) fosses

13 tan bella ni tan pros · ni sau

14 pesses tan auinen parllar · qa

15 issi plas miei qan uos ui dels

16 hueilhs rire · cuna doussors

17 damor mi uenc ferir · al cor

18 qem fai si trenblar e fremir ·

19 qab pauc denan uos no(n) mueir

20 de dezire ·

21 

22 ADoncs parti destretz e enueios ·

23 de uos donna cui dezir e tenc

24 car · si qez anc pueis seinhers

25 ni poderos · no(n) fui de mi mas

26 de mo(n) cor celar · perso conosc

27 qamors mi uol auçire · e sieu

28 per uos mueir bon mes a sufrir ·

29 qen autrengieinh no poiria

82rB

01 morir · tan doussamen ni ab

02 tan bell martire ·

03 

04 AI qom traic mos fins cors enue

05 ios · qanc mais no(n) fui lieus az

06 enamorar · tro qieu uos ui don

07 na don ia sazos · non cuch sia

08 qieus aus merce clamar · ni uos

09 no(n) platz conoisser mo(n) cossire ·

10 pero saber podez lieu mo(n) dezir ·

11 qezai de uos ab un cortes sospir ·

12 qem uezez far qan uos gart eus

13 remire ·

14 

15 TOt qan macort en un meso en

16 dos · de qal gisaus uenges gen

17 zer pregar · moblit qan uei uo

18 stras bellas faizos · qe no men

19 pot souenir ni menbrar · qar

20 tan qous uei sui del uezer iau

21 zire · e qant men part sui en

22 aital cossir · qe ren non puesc

23 lanuech el liech dormir · ni ren

24 non faz mas plainh e uolu e uire ·

25 

26 DOnna la fans el coissirs mes ta(n)

27 bos · co(m) plus enpens e plus hi

28 uueilh pensar · e ai ab me ma(n)

29 tas ues conpainhos · qe uolria

82vA

01 mais tot solet estar · aitam mi

02 platz qan mi pens e malbire · uo

03 stra ualor mas a qies mazir · e

04 muer qar sai qe nous aus desco

05 brir · so don mer mais totz te(m)ps

06 esser sufrire ·

07 

08 

09 

10 

11 

12 

GcFaid 167.52 (M 137)

13 Gauçelm faiditz .

14 SI anc nulls ho(m) p(er) auer

15 fin corage · ni p(er) amar

16 lialmen ses falsura ·

17 ni per suffrir franchamen so(n)

18 dampnage · ac de sidons null

19 onradauentura · ben degreu a

20 uer · qalqe couinen plaser · q(e)ls

21 bes els mals qals qieu naia · sai

22 suffrir e ai saber · de far tot qan

23 midon plaia · si qel cor no(n) pu

24 esc mouer ·

25 

26 DE ben amar sai segrel dreg ui

27 age · qe midons am tan fors

28 senes mesura · qe far en pot

29 tot qan ller dagradage · qieu

82vB

01 noll deman tan tem dir for

02 fachura · baizar ni iazer · pe

03 ro si sai tan ualer · ad obs da

04 mar qi qen braia · qonrat ior(n)

05 e plazen ser · e tot qant a drut

06 seschaia · aus dezirar e uoler ·

07 

08 Ieu tot la uueilh ieu no(n) ai au

09 tre gage · don ni autrei ni

10 paraula segura · mas ill es

11 tan franc e de bell estage · part

12 la ualor el prez qen leis satura ·

13 qaissom fai temer · qamors la

14 ia enpoder · qe lai on es ualors

15 gaia · deuria merses caber · ues

16 uos so qe tot ma paia · em tol

17 q(e) nom desesper ·

18 

19 E Mi qe ual sieu no(n) ai uassalla

20 ge · ni ardimen don llaus dir

21 ma rancura · qe tan dopti so

22 nor e son parage · son gai io

23 uen e sa bella faichura · qais

24 som fai temer qe noli deia ca

25 ler · dafan ni de mal q(i)eu traia ·

26 e sim uolges retener · no(n) uol

27 gr esser reis de maya · tan

28 con ableis remaner ·

29 

83rA

01 IEu ai auzit de saui ses folla

02 ge · qant ora mal asell don

03 no(n) acura · qe ditz qel don deu

04 iouen seinhorage · a cest o(n)rat

05 sia tortz o drechura · ai damor

06 per uer · e si lai no(n) puesc mouer ·

07 e de pro donna ueraia · ual

08 mais qom bel don nesper · qe

09 de nulla uol sauaia · qom no(n)

10 deu engrat tener ·

11 

12 QIen sai una qes de tan franc u

13 sage · qanc non ga(r)det honor

14 ios sacentura · seus es le tortz

15 sieu endic uillanage · qar

16 senes geinh e senes cob(er)tura ·

17 fai a totz saber · qon poinhaen

18 si decazer · e donna qab tantz

19 sesaia · non cug ia qieu ma

20 leser · en bes qieu deleis retra

21 ia · ni qe iam puescaeschaser ·

22 

23 NA maria donna gaia · uos no(n)

24 es daital saber · qe fasas so qe

25 desplaia · en anz deu atotz pla

26 zer ·

27 

28 

GcFaid 167.40 (M 138)

29 Gauçelm faiditz .

83rB

01 MOut men uget ugan

02 lo coindet mes · don le

03 scur temps sa dolcis

04 e clarzis · el rosignols qi sol esser

05 cortes · mes tan uilans qe a pauc

06 nom aucis · qel mou so(n) chan

07 e uei qel mon uerdeia · e tot

08 qant es poinha en ioi auer ·

09 e mos fins cors mor e fen e fem

10 neia · qar non uei leis on ai

11 mo(n) bon esper · qe senes leis no(n)

12 pot null gaug auer ·

13 

14 PEro de sai soplei lai on ill es ·

15 de zenoilhos mans iontas et

16 aclis · e son aissi del fuec damor

17 empres · qan mi souen del fin

18 ioi qai conqis · qen autra part

19 mos fins cors no sautreia · nim

20 uir ailhor ni als no(n) puesc uo

21 ler · ni ia no(n) pens qieu autra

22 domna ueia · qim destreinha

23 iorn ni matin ni ser · per qe de

24 leis puesca mo(n) cor mouer ·

25 

26 SOuen recort la grant honor

27 els bes · el douz esgartz els hue

28 ilhs e lo douz ris · el gent comiat

29 qe retenc mo(n) cor pres · ben ma

83vA

01 gra ops qe denan leis moris · qal

02 tresi moir pel dezir qim

03 gerreia · non sui ben mors pu

04 eis leis non puesc uezer · si sui

05 qamors poinh uas mi e desreia ·

06 si qe ses leis non pot uida ualer ·

07 ni res mas ill en me no(n) apoder ·

08 

09 E Si non fos mos seinhel coms

10 iaufres · qim reten sai el son

11 cortes pais · ia per honor ni per

12 ben qem uenges · no(n) estera q(i)eu

13 ades non lauis · uas autra part

14 mos fin cors no merseia · el coms

15 sap be qe non pot ren saber · de

16 fin amor qi amador gerreia ·

17 ni drutz non deu ad amic dan

18 tener · per qieu non crei qe

19 mauses retener ·

20 

21 IA no magrops tan de beutat

22 ages · qe qant esgart los hue

23 ilhs ab lo clar uis · el bell sem

24 blan don masi entrepres · qe

25 ren no(n) faz mas sospir e la(n)gis ·

26 trenble e tressailh e mor de la

27 e(n)ueia · qar no(n) sui lai seruir al

28 sieu iazer · on sos gais cors

29 iai ab ioi e donneia · q(e) del ta

83vB

01 len qieu no(n) aus far parer · mi

02 lais souen plasmat el sol cazer ·

03 

04 

05 

06 

07 

08 

GcFaid 167.44a (M 139)

09 Gauçelm faiditz .

10 HUeimais tainh q(e) fasa

11 parer · iauzens cor li

12 ures desmai · mo(n) ric

13 ioi ab ioios uoler · en una re

14 pos qe amidons plai · qara sai ·

15 qe cell qa bon seinhor satrai ·

16 es de ric don iauzire · si sap esser

17 bos suffrire · frrancs et adreitz

18 de tot be · tals com ad amor

19 coue ·

20 

21 IA fis amics nos desesper · de si

22 dons si tot mal sentrai · qe so

23 qanc non cuigiei ueser ...

24 per madonna el cor tan gai ·

25 qa pena sai · qi sui ni cui tan

26 bem uai · qe qant en mo(n) cor

27 coissire · no cuch ni cre ni albi

28 re · si fos so qe sol en me · ages

29 lamor qami ue ·

84rA

01 QAr amor ab sobre temer · e gen

02 s(er)uir ab cor uerai · man pro

03 aiudat ad auer · un ric ioi iau

04 zion qieu uai · de leis don sai ·

05 qel mon tan bella non estai ·

06 qar qi fazia assire · la genzor

07 autra qes mire · pres de leis no(n)

08 partri en re · qil anc beutat ages

09 en se ·

10 

11 DAisso trac ghiren qieu dic uer ·

12 son bell ris e son bell cors gai ·

13 la drech parllar el ric saber · e

14 lesgart e sos bells hueilhs qai ·

15 de ueser sai · plus no(n) aus dir

16 de sol aitan crei qes naire ·

17 

18 qa saber es leu qi laue · qe iois

19 tan bella non mante ·

20 

21 AI esforz pauc qar ai poder · pos

22 tan rics iauzimenz meschai ·

23 de mon ioi celar ni tener · q(a)r

24 ades atotz non retrai · mas q(a)r

25 ieu sai · qamors per deçelar de

26 chai · qaissis podon ausire · sin

27 sai mon cor escondire · qe ia

28 lausenger dengan ple · no sa

29 bran don plus mi soue ·

84rB

01 DOmna mon ioi e mon plazer ·

02 mon dezir don ia no(n) partrai ·

03 tan qan uidaem uueilha ualer ·

04 de uos cui am e amerai · tan

05 qan uiurai · totz temps e ia ren

06 nous qerrai · don uostre fins

07 cors sazire · mas prec uos qals

08 nous aus dire · q(e) aiatz auinen

09 merce · de mi qeus am ab bona fe ·

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

GcFaid 167.6 (M 140)

26 Gauçelm faiditz .

27 ANc non parti de solatz

28 ni de chan · per desco

29 nort ni per mal qem

84vA

01 uenges · qab bel semblan ai te(n)

02 gut mon cor pres · qanc no(n) poc

03 hom saber ma malanansa · doncs

04 sieu ages amon cor alegransa ·

05 ben saupra far gaug a la bona

06 gen · pos tan gen sai cobrir mo(n)

07 pensamen ·

08 

09 E Pos tan gen sai cobrir mon

10 afan · ia nos nesfors lauze(n)giers

11 malapres · qem tenga dan ni

12 conosca los bes · qieu ai damor

13 ni la gran benanansa · e sab mi

14 dons puesch trobar acordansa ·

15 tant ai estat de uezer son cors

16 gen · fara merse qautre ioi no(n)

17 aten ·

18 

19 E Uos amors qe maues promes

20 tan · uostre socors araus en so

21 uenges · anas aleis e an am uos

22 merses · e ieu irai lai enuostra

23 fiansa · e sellam fai amistat ni

24 menansa · uos e merses naurez

25 grat solamen · apres midons

26 qa enuos mandamen ·

27 

28 AUtre socors non aten ni deman ·

29 mas sol de leis si auer lo poges ·

84vB

01 qar anc non ui donna tan bem

02 plages · e ai estat en ongriaez

03 enfransa · qar sim dones dami

04 sae costansa · tot mos uolers no(n)

05 passeral talen · qieu ai de leis

06 cui am tan finamen ·

07 

08 QAr mieills me uai qe apreste

09 iohan · qan mi menbra deleis

10 qe ma conqes · qab prez honrat

11 e ab bells ditz cortes · me dona

12 ioi em promet benanansa · p(er)

13 tal qe fos en prez e en onransa ·

14 qa pres lo ioi me uenges lonra

15 men · tut poiran dir ueus la

16 mador iauzen ·

17 

18 CHanzos uaiten dreit per mon

19 elian · en mo(n)ferrat e di mal pro

20 marqes · qen breu uerai lui el

21 comte de bles · qar tut lor fach

22 so(n) de bella semblansa · e digas

23 llen leialmen ses duptansa · q(e)

24 mos conortz mi reten sai tan

25 gen · per qieu estauc qieu nols

26 uei plus souen ·

27 

28 

29 

85rA

01 

02 

03 

GcFaid 167.22 (M 141)

04 Gauçelm faiditz .

05 FOrtz causa es qe tot lo

06 maior dan · el maior

07 dol qieu anc mais ior(n)

08 ages · e so don dei totz temps

09 plainher ploran · mauen a

10 dir en chantan e retraire · qar

11 cell qera de ualor caps e paire ·

12 le reis rica(r)tz ualenz reis dels

13 engles · es mortz ai dieus qal

14 perdae qals dans es · tan estrainh

15 mot e tan greu per auzir · ben

16 ha dur cor qi tot so pot sufrir ·

17 

18 MErauilh me del fals segle tru

19 an · coi pot estar sauis hom ni

20 cortes · pos res noill ual bel do(n)

21 ni faz prezan · e doncs per qe ses

22 fo(r)zon pauc ni gaire · qe aras

23 ha mostrat mortz qe pot faire ·

24 qa un sol colp ha lo mieilh del

25 mo(n) pres · tota lonor tot lo ga

26 ug totz los bes · hueimais ue

27 zem qe res noi pot gandir · ben

28 deuriaom meins duptar a mo

29 rir ·

85rB

01 E Seinher reis ualens e qe faran ·

02 oimais armas ni fort tornei e

03 spes · ni ricas cortz ni bell don

04 aut e gran · pos uos noi iest qi

05 neras capdellaire · ni qe faran

06 li liurat a maltraire · cell qe

07 seran el uostre s(er)uir mes · qa

08 tendion qel gizardos uenges ·

09 ni qe faran cell qisdegran au

10 çir · qauias fach en gran ricor

11 uenir ·

12 

13 AUol uida e piez de mort auran ·

14 e totz temps dol qar aissi lur es

15 pres · e sarrazin turc payan e

16 persan · qeus duptauon mais

17 qome nat de maire · creiseran

18 tan ab ergueilh lur afaire · q(e)

19 plus grieu ner le sepulcres co(n)

20 qes · mas dieus o uol qe sel no(n)

21 o uolghes · e uos seinher uis

22 qesses ses mentir · de suria los

23 auengra fugir ·

24 

25 HUeimais non ai esperansa qei

26 an · reis ni princeps qi cobrar

27 lo saupes · e cell seinher qil uo

28 stre luec tenran · deuran ga(r)dar

29 qon fostz de prez amaire · ni

85vA

01 qal foron uostre dui uallen fra

02 ire · le reis h(e)nrics el cortes coms

03 iaufres · e qi en luec remanra

04 de uos tres · ben deu auer fin cor

05 e ferm coissir · de totz bos fachz

06 començar e fenir ·

07 

08 MOrs es le reis e son passat mill

09 an · qanc tan pros hom no(n) fo

10 ni nol ui res · ni ia no(n) er

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

GcFaid 167.7 (M 142)

25 Gauçelm faiditz .

26 ARa couen qem cono(r)t

27 en chantan · del mal

28 qamors mi fai sufrir

29 e traire · qe auçime so don plus

85vB

01 souen chan · qieu sui pl(us) gais

02 e de meilhur solatz · em nale

03 gren mo(n) cor qan sui iratz · p(er) so

04 non lais de chantar nim biais ·

05 qades ual mais e nes plus fins

06 amaire · cell qi plus gen sap

07 far e plus souen · so qe aprez sa

08 tainh e aiouen ·

09 

10 E Doncs per qe uauc mas cha(n)zos

11 tarzan · pos mais ual hom qa(n)t

12 es gais ni chantaire · e p(er) so nai

13 coissirer aitan gran · qi em me

14 rauilh co(m) dic en ren ben ni faz ·

15 qan pens qe cill qe el mo(n) pl(us) mi

16 plaz · no(n) sap lo faz nil dezir nil

17 pantais · qem uen e nais d(e) leis

18 qals non ai gaire · nieu no(n)

19 sen en mi tan dardimen · qe

20 ia llaus dir mo(n) cor a mo(n) uiuen ·

21 

22 PEro ben cre qill conois mo(n) ta

23 lan · e qal pro ai qella no(n) fai

24 ueiaire · qem restaure mo(n) mal

25 ni mo(n) afan · qaissi forieu totz

26 temps rics et onratz · si forçes

27 tan son cor humilitatz · qem

28 des un bais qai digz trop mi

29 eslais · qe tan ric ioi no(n) cug

86rA

01 qe lam esclaire · doncs per qal

02 sen lam pos ioi non aten · qa

03 issi con plus la uueilh e piez

04 men pren ·

05 

06 GEs nom recrei damar leis tan

07 ni qan · si tot noill aus mon

08 ferm uoler retraire · qieu co

09 nosc ben qanc re no(n) amei tan ·

10 co(m) ieu faz leis deslora qieu fui

11 natz · e sieu lam ieu en sui ben

12 enganatz · qanc sos cors gais

13 uas lo mieu non satrais · qel

14 es uerais francs fins e de bon

15 aire · dumil paruen e p(er)aital

16 couen · mautrei aleis em do(n)

17 em ren del tot

18 

19 QAn mi souen dun auinen se(m)

20 blan · e dun esgart qieil ui

21 doussamen faire · aissim rete(n)

22 qe noi gart mal ni dan · ni uir

23 los hueilhs nil cor uas autre

24 latz · ni anc mais tan nom

25 destreis amistatz · qun dous

26 esglais mi uen mescle desma

27 is · ni nom irais ta(n) sui bon

28 suffertaire · ab cor iausen si

29 mortz no men desmen · la s(er)

86rB

01 uirai a totz iornz finamen ·

02 

03 EN sa merce estau uas on qieu

04 man · e qar uas leis plus soue(n)

05 non repaire · paors mo tol e

06 temensa qem fan · fals lauze(n)

07 gier qi son damor maluatz · qa donos uisable

08 e mos cuinhatz · qab los fals

09 brais de lauzengier sauais · cui

10 dieus abais seruon amor en

11 caire · estrainh afan per qe

12 failhimen · dona qils cre nils

13 ama nils consen ·

14 

15 

16 

17 

18 

19 

GcFaid 167.27 (M 143)

20 Gauçelm faiditz .

21 BOm fora contra lafan ·

22 qe ma dat duna donna

23 mors · pos ab leis non

24 trueb mais dan · qem fees dau

25 tra part secors · ab qe sa douçis

26 ma dolors · qel dir de no(n) despla

27 zen · de leis on plus enten · man

28 ostat · e uirat · lo cor el sen · dun

29 greu fais · per q(i)eu lais · le(n)te(n)dem(en) ·

86vA

01 TAn qan la pregi e chantan · non

02 fo le preiars mas follors · p(er) q(i)eu

03 uir deser enan · lo cor el sen els

04 precs ailhors · ueis tal on beutatz

05 e ualors · son e totz bon faich ua

06 len · e si decor mo cossen · ni mes

07 dat · de bon grat · ab ferm coue(n) ·

08 ges hueimais no mirais · nim

09 nespauen ·

10 

11 E Pero li bell semblan · el gent

12 acuilhir el doussors · del sieu

13 gen cors nou p(re)zan · el beutatz

14 el frescha colors · qilla sobre to

15 tas es flors · lam fan amar ta(n)

16 temen · qanc nolause far par

17 uen · mon pensat · acordat · ab

18 ferm talen · don matrais · mos

19 cors gais · gran ardimen ·

20 

21 ARdimen matrais trop gran ·

22 mas doptei qe ausis clamors ·

23 tan la blan e sueffri tan · don

24 me crec la doussa sabors · q(i) ma

25 de grieu mal trach sors · qan

26 li baise doussamen · son bell

27 blan couinen · ab lonrat · com

28 iat · priuadamen · adonc fi pa

29 is · lo dous bais · mo(n) marrimen ·

86vB

01 TAn son siei fait ben istan · qe

02 tot lais qom uei es errors · mas

03 tan qan li sui denan · e uei los

04 bes ni las honors · els plazers

05 chascun iorn maiors · el sieu

06 dous esgart rizen · qem fes a

07 morosamen · man luinhat ·

08 de foudat · per qieu lim ren ·

09 don mi nais · al cor iais · qim

10 ten iausen ·

11 

12 SEs ditz ses prec e ses man · qanc

13 nol fi tan mes grans paors ·

14 llautreimo(n) cor e mo(n) chan · per

15 retraire sas grans lausors · e

16 qar ual sobre las meilhors · a

17 iam sil plaz chausimen · tan

18 blat · qem don sa leis es gen · un em

19 dous baisat · de bel p(re)sen ·

20 contrals brais · dels sauais · se

21 ladamen ·

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

87rA

GcFaid 167.56 (M 144)

01 Gauselm faiditz .

02 SOmpoges partir son

03 uoler · daisso don pl(us)

04 a cor uolon · qan no(n)

05 pot iauziment auer · uns dels

06 grans sens fora del mon · e de

07 las grans foldatz qe son · es ben

08 la maiors qi senten · segre so(n)

09 dan a escien · qar doblamen ·

10 fai failhimen · pero grieu er

11 fis amics drutz priuatz · sil mals

12 el bes el torz el dretz noill plaz ·

13 

14 TOt aiso mi uen a plazer · si ben

15 sui el mal trag preon · samor

16 mi uolges tan ualer · qe lamo

17 ros cors deziron · restaures dun

18 ioi iauzion · qasaz par fora da

19 uinen · qel ages del ben qil mal

20 pren · qe per un cen · maltrag

21 suffren · mi fora totz iois e pla

22 cers honratz · sentre cen mals

23 en fos dun ben pagatz ·

24 

25 MAs ieu mi pert si ben esper · qo(m)

26 cell qa iogar si confon · qe io

27 gae non pot ioc auer · e no(n) se(n)t

28 fam ni freg ni son · atreissi

29 mes puiat el fron · e intrat

87rB

01 el cor follamen · qan plus ipert

02 e plus aten · cobrar souen · tan

03 ai foll sen · e latendrers no(n) es

04 als mais foldaz · per qa mo(n) dan

05 son trop en amoratz ·

06 

07 UAs midons sui de ferm uoler ·

08 plus humils dun frair de gran

09 mon · ezil mes dergueilhos pa

10 rer · qe qan la prec motz nom

11 respon · qunauenturay non

12 say don · qanc ren non amei co

13 ralmen · qorgueilh nom mo(n)

14 stres mantenen · aital turme(n) ·

15 mal e cosen · mi donamors a

16 cui mi sui donatz · ue uos los

17 bes els gizardos els gratz ·

18 

19 TUt trop son mal qieu sai lo

20 uer · qel trops puiars don cha

21 scuns gron · qieu fezi ma fait

22 bas caser · qar ieu pugei tan co(n)

23 tramon · qe penre cugei laurion ·

24 qom no(n) pot penra ren uiuen ·

25 de tan for maineras defen · pero

26 temen e humilmen · o come(n)

27 sei co(m) hom damor forsatz · do(n)cs

28 non mier mal sin fos adregz

29 iuiatz ·

87vA

01 E Qar res no(n) pot pro tener · de leis

02 don muer e ar e fon · faz un gie

03 inh qab forzat uoler · fug d(e) leis

04 uezer em rescon · mas mos gie

05 inhz non crei qe maon · qieu

06 muer qan no(n) uei son cor gen ·

07 e qan lo ueg muer issamen · q(a)r

08 nul paruen · nom fai plazen ·

09 an sieu lesgart esgara altre latz ·

10 e no macuilh nim deinhauer

11 solatz ·

12 

13 DE ben aut pot hom bas cazer · e

14 de bas puiar contramo(n) · ab qo(m)

15 no(n) oblit per auer · cells qi siei

16 fizel amic son · qieu ui ia com(en)

17 sar un pon · ab una peira sola

18 men · qe pois uenia complim(en) ·

19 pueis mantenen · anet cazen ·

20 e uenc abas si con aut fon pu

21 iatz · aissi chai pretz qant es mal

22 comensatz ·

23 

24 BEl diaman bel mes uostra be

25 utatz · e bel lo prez on chascun

26 ior puiatz ·

27 

28 

29 

87vB

PBar 326.1 (M 145)

01 Guiellem de latorre .

02 TOt franchamen

03 uenc donna dena(n)

04 uos · pe(n)re comiat

05 p(er) totz temps a lezer ·

06 egransmerces qar anc deinhestz

07 uoler · qieu me tenges p(er) uostr

08 amor plus gai · tan qant uos

09 plac mas eras pos nos plai · es

10 ben razos qe sim uoles auer ·

11 drut dautre ... qieus

12 sapcha meills uoler · aicius

13 en solu ia piez nos en uolrai ·

14 anz aurem trop bon solaz en

15 tre nos · ezestarem qon sanc

16 parllat no(n) fos ·

17 

18 MAs uos cuidas qar ieu sui azi

19 ros · aissi del tot nous o diga

20 de uer · mas der ean uos o fa

21 rai parer · qar chauzit ai e(n) leis

22 cui amarai · e uos auez chauzit

23 si co(m) ieu sai · en tal amic q(e)us

24 fara decazer · (et) ieu e(n) leis q(e)n uol

25 p(er) mantener · do(n) sa p(ro)sma ioue(n)z

26 e de uos uai · e si no(n) es d(e) luec

27 tan paraios · si uals ill es pl(us)

28 bella e plus pros ·

29 

88rA

01 PEro do(m)na totz temps serai

02 curos · de uostrafar qar so uu

03 eilh retener · qanc nos pogi

04 metre anochaler · aissi d(e)l tot

05 enanz uos s(er)uirai · fo(r)s qe ia

06 mais uostresdrutz n(on) serai ·

07 si bem deuez ancaras lo iazer ·

08 q(e)m p(ro)mesestz qa(n)t naurias le

09 zer · nol dic p(er) so q(e) negun so

10 inh no(n) ai · qe eu e(n) sui ara no(n)

11 poderos · tal ora ui q(e)n pogres

12 ser ioios ·

13 

14 E Sil iurars el pleuirs de nos dos ·

15 pot al partir de lamor da(n)tener ·

16 metam nos en e(n)laman dun

17 p(re)uer · e soluez mi q(e)z ieu uos

18 soluerai · e pueis poirem da

19 q(e)lla oraen lai · plus bonamen

20 autramor ma(n)tener · e sanc fe

21 zest qami deia doler · ieus en

22 p(er)don to so qami neschai · si tot

23 de cor no(n) es fatz le p(er)dos ·

24 

25 MAla donna tro qem fezest ie

26 los · no(n) fezi ren mas aluostre pla

27 zer · mas hom gelos no(n) ha sen

28 ni saber · ni res no sap los mals

29 qe gelos trai · ni nulls gelos no sap qes di nis fai · anc nuls gelos

88rB

01 no(n) poc enluec caber · gelos no(n)

02 ha pausa matin ni ser · p(er) q(e) uos

03 deu plazer qar me(n) partrai · qa

04 saz ual mais acellui qes lebros ·

05 qado(n)cs si uals no(n) so(n) tug e(n)ueios ·

06 

07 FE qem deues sitot sui aziros ·

08 prendetz comiatz de mi qiel

09 pren de uos ·

10 

ArnMar 30.5 (M 146)

11 Guiellem de latorre .

12 AIssi co(m) cell qi tem qa

13 mors laucia · qe ren

14 no(n) sap on sesconda

15