Rialto

 

Corpus dell’antico occitano

 

Edizione diplomatica del canzoniere Mh2

Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, 2 MS 6

a cura di Maria Careri

Cao 2019

Interpretativa (PDF)    Note


1

PVid 364.B.A (Mh2 1a)   

01    La uida de peire uidal .

02    Peire uidal si fon de Toloza fill dun peillisier . e chantaua meills come

03    del mon . e fo bons trobaire . e fo dels plus fols homes del mon . quel

04    crezia que tot fos uers so que a lui plazia . ni quel uolia . e plus leu

05    li auenia trobar . que anuill home del mon . e fo aquel que plus ricx

06    sons fes . e que maiors folias dis damar e damor . e demal dir dautrui . e fo

07    uers cuns caualiers de saint gili . li fes taillar la lenga . per so quel dona-

08    ua a zentendre . quel era drutz de sa moiller . e nuc dels baus sil fes

09    garir emetgar . e cant el fo garitz el sen anet outramar . de lai el

10    amenet una grega . queill fo donada en chipre . eill fo donat azentendre .

11    quela era nessa de lemperador de costantinopoli . equel per liei deuia auer

12    lemperi per razo . don el mes tot can poc gazanhar . afar nauili . quel cre

13    zia anar lemperi conquistar . e portaua armas emperials . efazia se clamar

14    emperaire . ela moiller emperairitz . e si entendia entotas las bonas donas

15    que uezia . etotas las pregaua damor . e totas li dizion de far e de dir . so

16    quel uolgues . don el crezia esser drutz de totas . e que cascuna moris per el .

17    e totas uetz menaua ricx destriers . e portaua ricas armas . e cadeira

18    emperial . el meiller caualier darmas crezia esser del mon . el plus

19    amatz de donas . et aqui son escriutasde las soas chansos si com auzir

20    poiretz .

21    ---   

1A

PVid 364.2 (Mh2 2a)       

22    Peire uidal . 1

01    Aiostar

02    E lasar

03    Sai tan gen motz ab so

04    Que de car

05    Ric trobar

06    Nom ue hom al talo

07    Can nai bona razo

08    Mas ausis / mi te aisi

09    La bella de cui so

10    Com sieu fezes faillizo

11    Ues lieis o trassio

12    Can la ui

13    Sim feri

14    Mon coratge gloto

1B

01    Cades ponh al sieu pro

02    E nom fai si mal no

03    Mal me uol e non sap perque

04    Mas car lam mais que neguna re .

05    Asatz par

06    Que lonhar

07    Me uol de sa regio

08    Que passar

09    Me fes mar

10    Perquieu la nochaizo

11    E noia sospeiso

12    Queill serui

13    Ab cor fi

2A

01    Tan can puec abando

02    Canc non aic guizardo

03    Mai sol dun pauc cordo

04    Si agui

05    Cun mati

06    Intrei en sa maizo

07    Eill baizei a lairo

08    La boca el mento

09    So nai agut e non <...> mais re

10    E soi mortz sella plus lo rete .

11    Sospirar

12    E plorar

13    Me fai mainta sazo

14    Calegrar

15    E chantar

16    Uolgra mais sill fos bo

17    Mai cor a de drago

18    Can me di

19    Mal em ri

20    Als autres deuiro

21    Em fai hueills de leo

22    Per aital faillizo

23    Fes de mi

24    Pelegri

25    Canc romieus dorazo

26    Mais tan forsatz non fo

27    Com ieu si dieus mi perdo

28    E totz hom deu percasar son be

29    Ans que mals senher lo malme .

30    Abrazar

31    E cremar

32    Me fai col fuecx carbo

33    Can lesgar

34    Tan uei clar

35    Son cors esa faiso

2B

01    E nonai garizo

02    Sim cambi

03    Em desui

04    Dauan lieis abando

05    Com te en sa preizo

06    Amor que Salomo

07    E Dauit / autressi

08    Uenquet el fort Sainso

09    El tenc en son grillo

10    Canc no uolc rezemso

11    Tro ala mort epos mi te

12    A morir mer en sa merse .

13    Esperar

14    E muzar

15    Me fai com a breto

16    Can lamar

17    Ni lonrar

18    Nol mis encontenso

19    Ans si dieus mi perdo

20    Me parti

21    De tal qui

22    Magra fait tan ric do

23    Cal bon rei darago

24    Foronratz edoncx co

25    Me failli

26    Quius a fi

27    Can naug dir bon resso

28    Gaug entier men somo

29    Quen fassades chanso

30    E doncx pos tan lam e la cre

31    Ia noi dei trobar mala fe .

32    Mals astres dieus li do

33    Quil senhor dauinho

34    Mesclet tan malamen ab me

35    Perque Nauiernam mescre . -

3

PVid 364.2 (Mh2 2b)       

01    Pere Uidal .

02    Aiustar

03    E laissar

04    Sai tan gen motz ab so

05    Qe del car

06    Ric trobar

07    Nom uai hom al talo

08    Qant nai bonarazo

09    Mas auci

10    Men aissi

11    Li bella cui homs so

12    Con sieu fes fallico

13    Uas leis o tracio

14    Qan la ui

15    Sim feri

16    Mon corage gloto

17    Qades poinh al sieu pro

18    E nom fa si mal no

19    Mal mi uol e nosa perque

20    Mas sol qar am leis mais qe me .

21    Assatz par

22    Qe luinhar

23    Mi uolc de sa reio

24    Qant passar

25    Mi fes mar

26    Perqieu lenuchaizo

27    E noia sospeizo

28    Qiel serui

29    Ab cor fi

30    Tant qant poc abando

31    Qanc non ai gizardo

32    Mas dunc pauc cordo

33    Si agi

34    Qun mati

35    Intriei dintz sa maizo

36    El baisiei alairo

37    La boca el mento

38    So nai agut e no mais re

39    E serai mortz sil plus rete .

4

01    Sospirar

02    E plorar

03    Mi fai manta sazo

04    Qalegrar

05    E chantar

06    Uolgra mais sil fos bo

07    Mas cor a de drago

08    Qan mi di

09    Mal e ri

10    Als autres deuiro

11    Em fai hueills de leo

12    Fes de mi

13    Peleri

14    Qanc romieus de razo

15    Mais tant forsatz non fo

16    E qi uer endespo

17    Totz hom deu percasar son be

18    Antz qe mals seinhers lo malme .

19    Abrasar

20    Aflamar

21    Mi fai con fuecs carbo

22    Qant lesgar

23    Tant uei clar

24    Son cors e sa faisso

25    Qe non ai gizardo

26    Sim cambi

27    Nim desui

28    Denan leis ab razo

29    Sim ten en sa preizo

30    Amors qe la semo

31    E Daui

32    Atresi

33    Uenqet el fort sanso

34    El tenc en son giro

35    Qanc noil ualc renson

36    Tro ala mort e pueis mi te

37    A morir mer en sa merse .

5

01    Esperar

02    E cuiar

03    Mi fai com a breto

04    Qanc lamar

05    Ni lonrar

06    Noll mis en contenso

07    Anz si dieus mi perdo

08    Mi parti

09    De tal qi

10    Magra fag tan ric do

11    Qel bons reis darago

12    For onratz e doncs co

13    Mi failli

14    Qieus afi

15    Qant naug dir belh resso

16    Gaugz entiers mi semo

17    Qeu fassa des chanzo

18    E dons pos tan lam e la cre

19    Ia noi dei trobar mala fe .

20    Mal astres dieus li do

21    Qil senhor dauigno

22    Mesclet tant malament ab me

23    Per qe Naudiernam mescre .

6A

PVid 364.4 (Mh2 3a)       

01    Peire uidal . 2

02    Anc no mori per amor ni per al

03    Mai ma uida pot ben ualen murir

04    Can uei la re quieu plus am e dezir

05    E re nom fai mas can dolor e mal

06    Doncx mes ben mortz et ancor mes

07    plus grieu

08    Quenbreu serem ia uieill et ill et ieu

09    E saisis pert lo mieu el sieu iouen

10    Mal mes del mieu e del sieu per un

11    sen .

12    Et anc non ui plait tant descominal

13    Que can ieu puesc nuilla ren far

14    ni dir

15    Calieis deia plazer ni abelir

16    Ia pueis no uueill far nuill autre

17    iornal

18    Mas tot can fauc par alieis uil e lieu

19    Canc per merse ni per amor de dieu

20    No uolc auer de mi nuill chauzimen

21    Tort a demi e pecat ses conten .

22    Bona dona lo uostrom natural

23    Podes sius plas leugeiramen ausir

24    Mai alagen uou fares escarnir

25    E pueis aures en pecat creminal

26    Ben soi uostres que ges nom tenc per

27    mieu

28    Mai be laisom per mal senhor son fieu

29    E pueis ual pauc ricx hom can pert

30    sa gen

31    Cadairel rei de persa fo paruen .

6B

01    Estiers mon grat am totz sols per cabal

02    Lieis que nom denha uezer ni auzir

03    Que farai doncx pos nomen puesc partir

04    Ni chauzimen ni merses nomi ual

05    Tenrai malus de lenuios romieu

06    Que quer e quer tro de la freida nieu

07    Nais lo cristal don eis lo fuec arden

08    Car abesfors uenson li bon sufren .

09    De tot me sui gitatz anomencal

10    Com hom uolpills que sublidal fugir

11    Que ges nos sap tornar nis sap gauzir

12    Elencauson sei enemic mortal

13    Non ai confort mas aisel del iuzieu

14    Car sim fai mal fai o azeis lo sieu

15    Aisi com sel cazorbas si defen

16    Car perdut ai la forse lardimen .

17    Lai uir mon chan al rei selestial

18    Cui deuem tug onrar et obezir

19    Et es ben dreitz que lanem tug seruir

20    On conquerem la uidesperital

21    Queill sarrazi desleial camillieu

22    Laun tout son renh e destruita sa plieu

23    Que siaunitz en la cros el monumen

24    Don deuem tuit auer gran espauen .

7

PVid 364.4 (Mh2 3b)       

01    Pere uidal .

02    Anc no mori per amor ni per al

03    Mas ma uida po ben ualer morir

04    Qan uei la re qieu plus am e dezir

05    E ren non fai mas qe dolor e mal

06    Nom ual ben mort cancar mes plus grieu

07    Qen breu serem ia uieilh e il e ieu

08    E saissi pert lo meu ei sieu iouen

09    Mas mes del mieu e del sieu per un cen .

10    E anc non uist plag tan descomunal

11    Qe qant ieu puesc nulla ren far ni dir

12    Qaleis deia plazer ni abellir

13    Ia pueis non uueilh pensar dautre giornal

14    Mas tot qan fatz par a leis uil e lieu

15    Qanc per merce ni per amor de dieu

16    Non uolc auer de mi nuilh chausimen

17    Tort a de me e peccat ses conten .

18    Bona domna uostrome natural

19    Podes sius plai leugeramen auzir

20    Mas ala gen uos fares escarnir

21    E pueis naures gran peccat criminal

22    Ben sui uostres qe ges non tenc per mieu

23    Mas ben laisom a mas seinhor son fieu

24    E pueis ual pauc ricx hom qant pert sa gen

25    Qadairel rei de persa fon paruen .

26    Estiers men grat am totz sols per cabal

27    Leis qi nom deinha ni uezer ni auzir

28    Qe ferai doncx pos nomen puesc partir

29    Ni chauzimens ni merces non men ual

30    Tenrai malus de lo noios romieu

31    Qe qier e qier qe de ia freida nieu

32    Nais le cristals don hom trai foc arden

33    Qar per sufrir uenson li bon sufren .

34    Donc qe ferai suffrirai per aital

35    Col pres destretz cui auen a sufrir

8

01    Som li fai mal mas ben saupra grazir

02    Qim fezes ben en luec damor lial

03    E sieu uolges domna per autrui fieu

04    Honrat plazer agra conqist enbrieu

05    Mas res ses uos non pot esser plaizen

06    Ni de ren als gaug entier non aten

07    Per so mensui gitatz a nomencal

08    Si col uolpilhs qi soblidal fugir

09    Qe non sausa tornar ni sap gaudir

10    Qan lencausson sei enemic mortal

11    Noia conseilh mas a qel del iuzieu

12    Qe sim fai mal fa o a eis lo sieu

13    Aissi con cell qazorbas si defen

14    Ai perduda la force lardimen .

PVid 364 B.B.b (Mh2 4a)       

15    Peire uidal si com ieu uos ai dig sentendia en totas las bonas donas . e crezia

16    que totas li uolgueson be per amor . esi sentendia en madona Nalazais . quera

17    moiller den barral lo senhor de marseilla . lo cals uolia mieils a peire ui-

18    dal que azome del mon . per lo ric trobar e per las ricas folias . que Peire uidal

19    dizia e fazia . eclamauonse ab dui Rainier . e Peire uidal si era priuat de

20    cort e de cambra denbarral . plus come del mon . enbarrals si sabia be que

21    Peire uidal sentendia en la moiller . etenia loi a solatz . etuit aquill co sa-

22    bion .esi salegrauon de las folias quel fazia e dizia . e la dona o prendia

23    ensolatz . si com fazion totas las autras donas enque peire uidal sentendia .

24    e cascuna li dizia plazer . eill prometia tot so queill plagues . equel de-

25    mandaua . et el era si sauis que tot o crezia . e can Peire Uidal si corro-

26    saua com ella . enbarrals fazia ades la patz . eill fazia prometre tot so

27    quel demandaua . e can uenc un dia . Peire uidal si saup . quenbarrals

28    si era leuatz . e que la dona era tota sola en la cambra . Peire uidal intra

29    en la cambra . euenc sen al leit de madona Nalazais . e trobala durmen .

30    et agenoilla si dauan ella . e baiza li la boca . et ella sentit lo baizar . e

31    crezet quel fos enbarrals sos maritz . e rizen ella si leuet e garda e uit . quel

32    eral fol de Peire uidal . e comenset a cridar et a far gran rumor . e uen-

33    gron las donzellas de lains . cant o auziron . edemandon ques aiso . e Peire

34    uidal sen issit fugen . e la dona mandet per en barral . efes li gran re-

35    clam de Peire uidal . Que lauia baizada . e ploran lo preguet quel en degues

36    ades penre ueniansa . enbarrals si com ualens hom et adreitz . si pres lo fait

37    a solatz ecomenset a rire . et a repenre la moiller car ella auia fait ru-

38    mor daiso quel fols auia fait . mas el non lan poc castiar . quella no me-

39    zes en gran rumor lo fait . esercan et enqueren lo mal de Peire uidal . e

9

01    grans menases fazia de lui . Peire uidal per paor daquest fait montet en

02    una nau . et anet sen a Genoa . e lai estet tro que pueis passet outramar .

03    com lo rei richart . queill fo mes en paor . que ma dona nalazais . li uolia

04    far tolre la persona . lai estet longa sazo . elai fes maintas bonas chansos .

05    recordan del baizar quel auia emblat . e dis en una chanso que dis . Que

06    de lieis non auia agut negun guizardo . Mas un petit cordo . si agui . cun

07    mati . intrei dins sa maizo . eill baizei alairo . la boca el mento . et en

08    autre luec el dis . Plus onratz . fora com natz . sil bais emblatz . Me fos

09    datz . e gent aquitatz . et enautra chanso el dis . Bem bat amor ab las

10    uergas quieu cueill . car una uetz en son reial capdueill . Lemblei un bais

11    don tan fort mi soue . Ai can mal trai qui so cama non ue . Aissi estet lon-

12    ga sazo outramar . que non auzaua uenir ni tornar en proensa . enbar-

13    rals que li uolia aitant de be com uos aues auzit . si preget tant sa mo-

14    iller quella li perdonet lo furt del baizar . eloill autreget en do . enbarrals

15    si mandet per peire uidal . esill fes mandar grassia e bona uolontat a sa

16    moiller . et el uenc com gran alegreza a marseilla . e com gran alegre-

17    za fo reseubutz per enbarral e per madona nalazais . et autreget li lo bai-

18    zar en do . quel lauia emblat . don Peire uidal fes aquesta chanso que ditz .

19    Pueis tornatz sui en proensa . la cal uos auziretz .

9A

PVid 364.37 (Mh2 5a)       

01    Peire uidal . 3 .

02    Pueis tornatz sui en proensa

03    Et ama dona sap bo

04    Ben dei far bona chanso

05    Siuals per reconoisensa

06    Cap seruir et ab onrar

07    Conquer hom de bon senhor

08    Don e ben fait et honor

09    Qui bel sap tener encar

10    Perquieu men uueill esforsar .

11    E sel que longatendensa

12    Blasma fai gran faillizo

13    Caraun artus li breto

14    On auion lur pliuensa

15    Et ieu per lonc esperar

16    Ai conquis ab gran dousor

17    Lo bais que forsa damor

18    Mi fes ama donenblar

19    Car ar lom denhautreiar

9B

01    E car anc non fis faillensa

02    Sui en bona sospeiso

03    Quel maltraitz torna en pro

04    Pueis lo bes tan gen comensa

05    E poiran sen conortar

06    En mi tug lautramador

07    Sap sobresforsiu labor

08    Trac de neu freida fuec clar

09    Et aiga doussa damar

10    Ses pecat pris penedensa

11    Et aiquist ses tort perdo

12    E pres de nien gen do

13    E trac dira benuolensa

14    E gaug entier de plorar

15    E damar doussa sabor

16    E sui arditz per paor

17    E sai perden gazanhar

18    E can sui uencutz sobrar .

10A

01    Estiers non agra guirensa

02    Mas car sap que uencutz so

03    Sec ma dona tal razo

04    Que uol que uencutz la uensa

05    Caisis deu apoderar

06    Francha humelitat ab ricor

07    E car non truep ualedor

08    Cap lieis me puescaiudar

09    Mas precx emerse clamar .

10    Bel rainier per ma crezensa

11    Nous sai par ni companho

12    Car tug li ualen baro

13    Ualon sotz uostra ualensa

14    E pos dieus uos fes ses par

15    Eus det mi per seruidor

16    Seruirai uos de lauzor

17    E dalre cant o poirai far

18    Bel rainer quius es sius par .

10B

01    E pueis en sa mantenensa

02    Aissi del tot mabando

03    La nom deu dir de no

04    Que ses tota retenensa

05    Sui siens per uendre per dar

06    E totz hom fai gran folor

07    Que di quieu me uir aillor

08    Mais am ablieis mescabar

09    Cabautra dona conquistar .

10A

PVid 364.37 (Mh2 5b)       

19    Pere uidal .

20    Pos tornatz sui en proensa

21    E a madonna sap bo

22    Ben dei far gaia chanso

23    Siuals per reconoissensa

24    Qab seruir et ab honrar

25    Conqier hom de bon seinhor

26    Dons ebels fatz et honor

27    Qi bel sap tener en car

28    Perqieu men dei esforsar .

29    E qar anc non fis failhensa

30    Sui en bona sospeiso

31    Qel mal traitz mi torn en pro

32    Pos le bes tan gen comensa

33    Qe poiran sen conortar

34    En mi tut llautramador

35    Sieu per esfortz de labor

36    Tracz de freida neu foc clar

37    E aiga doussa de mar .

38    E cill qi longatendensa

39    Blasmon fan gran failhiso

40    Enqar Artus li breto

11

01    Esperon et han priuensa

02    Et ieu per long esperar

03    Ai conqis tan gran ricor

04    Lo bais qem forsa damor

05    Mi fe a madonnenblar

06    Qara mo deinhautreiar .

07    Qestiers non agra girensa

08    Mas qar sap qe uencutz so

09    Madonna ' me fai tal raso

10    Qe uol qieu uencutz la uenza

11    Qaissi deu apoderar

12    Franc humilitatz ricor

13    Lai noha ualedor

14    Qab leis non puesc aiudar

15    Mas precs e merces clamar .

16    Bel Rainer per ma crezensa

17    Nous sai par ni compainho

18    Qar tut li ualen baro

19    Ualon soutz uostra ualensa

20    E pos dieus uos fes ses par

21    E us mi det per seruidor

22    Seruirai uos de lausor

23    E dals qant o poirai far

24    Bel rainier qar i estz ses par .

25    Ses peccat fes penedensa

26    Et aiqist ses tort perdo

27    E pres de mi en gen do

28    E tratz dira ben uueilhensa

29    E gaug entier de plorar

30    E damar doussa sabor

31    E sui arditz per paor

32    E sai perden gazainhar

33    E quant sui uencutz sobrar .

12

PVid 364 B.C (Mh2 6a)       

01    Peire uidal per la mort del bon comte Raimon de toloza si se marri molt . e det

02    se gran tristeza . e uestit se de negre . e taillet lar coas e las aureillas . a totz

03    lo sieus cauals . et a si et a totz lo sieu seruidors fes raire los cabeills de la

04    testa . mai las barbas ni las onglas . no se feiron taillar . molt anet longa sazo

05    a lei defol home . e de dolen . et auenc se en aquella sazo quel anaua aisi

06    dolens . quel rei nanfos darago uenc en proensa . e uengron com lui Blascols

07    romieus . en garsias romieus . enmartis dalcaret . enmiquels de luzia . ensas

08    dantilon . enguillem dalcalla . enaibertz de castel ueill . enraimons gauserans

09    depinos . enguilelins Raimons de moncada . enarnautz de castel bo . enraimons

10    decaueira . e troberon peire uidal en aisi dolen . et enaisi apareillat alei dome

11    dolen e de fol . e lo reis lo comenset a pregar . e tug li autre sei baro queron sei

12    amic especial . quel degues laisar aquesta dolor e degues se alegrar . e degues chan-

13    tar e quel degues far una chanso . quill porteson en arago . tant lo preguet lo reis .

14    eill sieu baro . quel dis quel salegraria . e laisaria lo dol quel fazia . e quel faria

15    chanso . e so queill plagues . et el si amaua la loba del puei nautier . e ma dona

16    estofania . quera de Sardenha . et aras de nouel era enamoratz de madona

17    raimbauda de bioill . quera moiller den Guilem rostanh . quera senher de bioill .

18    Bioills si es en proensa . en la montanha que part lombardia e proensa . la

19    loba si era de carcases . e peire uidal si se fazia apellar lop per ella . e portaua

20    armas de lop . et en la montanha de cabaretz si se fes cassar als pastors .

21    com los mastis . e com los lebriers . si com hom cassa lop . e uestia una pel

22    de lop per donar azentendre als pastors et als canes . quel fos lop . e li pastor

23    ab lurs canes . lo casseron . el barateron en tal guiza . quel en fo portatz per

24    mort . alalberc dela loba depuei nautier . cant ella o saup caquest era peire ui-

25    dal . ella comenset afar gran alegreza de la folia . que peire uidal auia faita .

26    et a rire molt . el marit delieis autressi . ereseubron lo com gran alegreza . el

27    maritz dela lo fes penre . e feslo metre en un luec rescost . al meill quel

28    saup ni poc . e fes mandar per metge . efeslo metgar . entro tant quel fo garitz .

29    e si com ieu uos ai comensat a dire de peire uidal que auia promes al rei

30    et a sos baros . de chantar e de far chansos . can fo garitz lo reis fes far armas

31    asi et a lui . e uestirs a si et a Peire uidal . e genset se molt e fes adoncx a-

32    questa chanso . la cal uos auziretz que ditz - De chantar mera laisatz . Per ira e per dolor .

PVid 364.16 (Mh2 7a)       

33    Peire uidal . 4 .

34    De chantar mera laisatz

35    Per ira e per dolor

36    Cai del comte mon senhor

37    Mas pos uei cal bon rei platz

38    Farai tost una chanso

39    Que porton en arago

40    Guilem emblascols romieus

41    Sil so lur par bons elieus .

13

01    E sieu chan com hom forsatz

02    Pueis mon senher na sabor

03    No tenha per sordeior

04    Mon chan quel cor mes uiratz

05    De lieis on anc nom tenc pro

06    Quem gieta de sospeiso

07    El partirs es me tan grieus

08    Que res nol sap mas que dieus .

09    Traitz sui et enganatz

10    Alei de bon seruidor

11    Cant hom li te a folor

12    So don degresser lauzatz

13    E naten tal guizardo

14    Com sel que ser a felo

15    Mas si daren an soi sieus

16    Ameins mi tenh que iuzieus .

17    Atal donam soi donatz

18    Que uiu de ioi e damor

19    E de pretz e de ualor

20    On safina si beutatz

21    Com laurs en larden carbo

22    E car mos precx li sap bo

23    Bem par quel setgles es mieus

24    E quel rei tenha mos fieus .

25    De fin ioi sui coronatz

26    Sobre tot emperador

27    Car de filla de comtor

28    Me sui tant enamoratz

29    Et ai mais ab un cordo

30    Que na raimbauda mi do

31    Quel rei richart ab peitieus

32    Ni ab tors ni abangieus .

33    E si tot lop mapelatz

34    No mo tenh a dezonor

35    Ni sim cridon li pastor

36    Ni sim soi per lor casatz

37    Et am mais box e boiso

38    No fauc palais ni maizo

39    Et ab ioi er mos trieus

40    Entre uent e gel e nieus .

14

01    La lobam ditz quieu soi sieus

02    Et an ben dreit e razo

03    Que per ma fe meils soi sieus

04    Que no sui dautrui ni mieus .

14A

PVid 364.40 (Mh2 8a)       

01    Peire uidal . 5 .

02    Cant om onratz torna en gran paubreira

03    Ca estat ricx e degran benanansa

04    De uergonha no sap re que se queira

05    Ans am mais cubrir sa malanansa

06    Perques mager merces eplus francx dos

07    Com fassa be als paubres uergonhos

08    Camains dautres caun enquerre fizansa .

09    Quieu era ricx e debona maneira

10    Mas madona ma tornat en erransa

11    Que mes mala saluatia guerreira

12    E fai pecat car aisim dezenansa

13    Quen mi non troba nuillas ochaizos

14    Mas car li sui fizels et amoros

15    E daquest tort nom uol far perdonansa .

16    E sa guerra es mi tant sobranseira

17    Que sim fai mal non puesc penre ueniansa

18    Que sieu li fug ni camge ma carreira

19    Denan mos huills uei sa bella semblansa

20    E pos noill sui del fugir poderos

21    Ni del tornar perque men fora bos

22    Plaitz et aitals que lei agues onransa .

23    Ab lieis nom ual forsa ni genhs quieu queira

24    Plus calenclaus que a de mort duptansa

25    Que trai dedins etranque fai arqueira

26    Encontra lost pren de traire ismansa

27    Mas larquier de fors es plus ginhos

28    Quel fier preimier per aquel luec rescos

29    Ab mil cairels cap sos bels huills mi lansa

30    Tort ai car anc lapelei mensongeira

31    Mas drutz coitatz nona sen ni membransa

32    Capauc no muer car tant mes uertadeira

33    Que lonhat ma dela paubresperanza

14B

01    Don ieu era alas oras ioios

02    Ara remanh damor e deioi blos

03    Si gaugz entiers nomen fai acordansa

04    Chanso uai ten al bon rei part creueira

05    Qui de bon pretz nona el mon egansa

06    Sol plus francx fos ues midons de cabreira

07    Que dautra re non fai desmezuransa

08    E totz ricx hom can destrui sos baros

09    Nes meins amatz e prezatz dels plus pros

10    Et ieu o dic car li port finamansa

11    Nauierna ieu nom clam ges de uos

12    Mas ben magrops plus adreitz guizardos

13    De lonc aten on auiesperansa .

14    Fraire ben uueill que mantenham los pros

15    E confondam los maluais enueios

16    Car no sen te mos Rainiers en balansa .

17    Del castiat uostre pretz poderos

18    Estai sus aut cant autre uan ios

19    Cap meills ualer se meillure senansa .

20    E car nouei mon gazanhat ni uos

21    Non puesc estar alegres ni ioios

22    Mas sobresfors mi tol ma benanansa .

15

PVid 364.40 (Mh2 8b)       

01    Pere uidal .

02    Qant hom honratz torna en gran paubrera

03    Qa estat rics e en gran benanansa

04    De uergoinha no sap ren consi qera

05    Ans ama mais suffrir sa malanansa

06    Perqes magers merces e plus francs dos

07    Qan hom fai ben a paubre uergoinhos

08    Qa mains dautres qan en qerre fiansa .

09    Qe mestai mout saluaia e gerrera

10    Qieu era rics e de bona mainera

11    Tro ma domna mi tornet en erransa

12    E an gran tort qen aissim desenansa

13    Qen mi non pot trobar nulla chazos

14    Mais qar li sui humills e amoros

15    E daqest tort nom uol far perdonansa

16    Li siena gerra mes aitan sobransera

17    Qe sim fai mal non aus penre ueniansa

18    E qan li fuig ni camgi maqarriera

19    Denan mos hueilhs uei sa bella senblansa

20    Per qieu non sui del fugir poderos

21    Ni del tornar e sai qe fora bos

22    E fora gen qem meses en honransa .

23    E pos nom ual forsa ni geinh qieu qiera

24    Plus qalenclaus qes a de mort duptansa

25    Qi bast dedintz e trauqa ' fai arqiera

26    Encontra lost e pren de traire ismansa

27    Mas lautrarqiers de fors es plus ginhos

28    Qel fier defors en aqel luec rescos

29    E ma domnam ten en aital balansa

30    Ilh es tan douz humills e plazentiera

31    Ab cortes ditz e ab bella semblansa

32    Qieu non ai ges en poder qieu la qiera

33    Plus qe lausels qes noiritz lai part fransa

34    Qant hom lapella el respon cochos

35    Ai las mortz sui per mon cor uolunptos

36    Dumills carells qab sos bels hueilhs mi

37    lansa .

16

01    E ai trop ditz qar la pes menzongiera

02    Mas drutz cochatz nona sen ni membransa

03    Qa pauc non mueir qar mes tan uertadiera

04    Qe gitat ma de la paubresperanza

05    Hon ieu era alas horas ioios

06    Ara remanc damor e de ioi blos

07    Sab gaug entier non puesc far acordansa .

16A

PVid 364.39 (Mh2 9a)       

01    Peire uidal . 6 .

02    Cant hom es en lautrui poder

03    Non pot totz sos talans complir

04    Ans laue souen agequir

05    Per lautrui grat lo sieu uoler

06    Doncx pueis en poder mi soi mes

07    Damor segrai los mals els bes

08    Els tortz els dreitz els dans els pros

09    Caisi mo comanda razos .

10    Car qui al setgle uol plazer

11    Maintas uetz lauen a sufrir

12    So queill desplatz abgent cubrir

13    Per semblansa de non caler

14    Doncx pueis can ue que sos luecx es

15    Contra sel qui laura mespres

16    Non sia flacx ni nuaillos

17    Qen gran dreit notz paucochaisos

18    Pretz e iouen uueill mantener

19    E bonas donas obezir

20    Et acorteza gen seruir

21    Ieu nonai gran cura dauer

22    E pero sieu poder agues

23    Non es coms ni ducx ni marques

24    Acui meills plagues mesios

25    Ni meins se pac dauols baros .

26    Bona dona dieu cug uezer

27    Can lo uostre gen cors remir

28    E pos tan uos am eus dezir

29    Grans bes men deuriescazer

30    Caisi ma uostramor conques

31    Euencut elasat epres

16B

01    Cap tot lo setgle que mieus fos

02    Me tenrieu paubre ses uos .

03    Dona can uos ui remaner

04    E mauenc de uos apartir

05    Tan mangoiseron li sospir

06    Cap pauc nomauenc acazer

07    Ai doussa dona franca res

08    Uailla map uos dieus emerses

09    Retenetz mi emas chansos

10    Sitot pezal cortes gelos .

11    Tant ai de sen e de saber

12    Que de tot sai mon meills chauzir

13    E sai conoiser e gradir

14    Quim sap onrar e car tener

15    E tenh malus del genoes

16    Cap bel semblan gai e cortes

17    Son alor amicx amoros

18    Et als enemicx erguillos .

19    Sel qui pot enon uol ualer

20    Com no sesforsa del murir

21    Dieus car la mortz nol denhauzir

22    Per far enuei e desplazer

23    Et es trop lait donrat pages

24    Can recueill las rendas els bes

25    Cors poirit ab cor uermenos

26    Uiu ses grat de dieu e de nos .

27    Emperaire soi ieu dels genoes

28    Et ai unaital fieu conques

29    Ques auinens e bels e bos

30    E soi amicx dels borboillos .

31    Dona per uos am narbones

32    E Molinas e sauartes

33    Castela el bon rei Nanfos

34    De cui soi caualier per uos .

17

PVid 364.39 (Mh2 9b)       

01    Pere uidal .

01    Qant hom es en autrui poder

02    No po totz sos talenz complir

03    Anz llauen souen aiechir

04    Per lautrui grat lo sieu uoler

05    Doncx pos en poder mi sui mes

06    Damor segrai los mals els bels

07    Els tortz els dretz els dans els pros

08    Qaissi mo comanda razos .

09    E qi uol el siegle caber

10    Mantas ues llauen a sufrir

11    Zol qel desplai e gen cubrir

12    Ab semblansa de nocaler

13    E pueis can uei qe sos luecs es

14    Contra cell qill aura mespres

15    No sia flacs ni uuailhos

16    Qen gran dreg notz pauc uchaizos .

17    Tant ai de sen e de saber

18    Qe de tot sai mon mieilhs chauzir

19    E sai conoisser e grazir

20    Qim uol amar e car tener

21    E tenc malus dels ienoes

22    Qab bel semblan gai e cortes

23    Sui amos amics amoros

24    E als enemics ergueilhos .

25    Qar qi pot e non uol ualer

26    Qe non sesforsa de morir

27    Dieu qar li mortz nol uol auzir

28    Per far enueig e desplazer

29    Qar mout es bagz de ric pages

30    Qe recueilh las rendas els ces

31    Cors poiritz ab cor uermenos

32    Uiu mal grat de dieu e de nos .

33    Bella domna dieu cug uezer

34    Qant lo uostre bel cors remir

35    E qar tan uos am eus dezir

36    Grans bes mendeuries cazer

37    Qaissi ma uostramor conqes

38    E uencut e lazat e pres

39    Qab tot lo segle si mieu fos

40    Mi tenria paubre ses uos .

18

01    Domna qan uos uei remaner

02    Qe mauen de uos a partir

03    Tan souen neisson li sospir

04    Qab pauc no mauen a qazer

05    Ai bella doussa francha res

06    Uailham ab uos dieus e merces

07    Retenetz mi e mas chanzos

08    Si tot pezal maluais gelos .

09    Pretz e ualor uueilh mantener

10    E bonas domnas obezir

11    E las cortessas gens seruir

12    E non ai grancura dauer

13    E pero sieu poder ages

14    El mon non a duc ni marches

15    Acui plages mais messios

16    Ni niens se pai dauols baros .

17    Domna per uos am Narbones

18    E Molinatz e Sauartes

19    El pro Comt el bon rei Nanfos

20    De cui sui caualhier per uos .

21    Emperaire dels genoes

22    Son ieu ellai tal feu conques

23    Qes auines e bels e bos

24    E sui amics den borboros .

18A

PVid 364.36 (Mh2 10a)       

01    Peire uidal . 7

02    Plus quel paubres que iai el ric ostal

03    Que nocas planh sitot a gran dolor

04    Tan tem que torn azenuei al senhor

05    No maus planher de ma dolor mortal

06    Bem dei doler pos el am fai ergueill

07    Que nuilla re tan no dezir ni uueill

08    Siuals daitan non laus clamar merse

09    Tal paor ai que no senuei de me .

10    Aissi com sel que badal ueirial

11    Queill sembla bel contra la resplandor

12    Cant ieu lesgar nai al cor tal dousor

13    Quieu men oblit per liei que uei aital

14    Bem bat amor ab las uergas quieu cueill

18B

01    Car una uetz en son reial capdueill

02    Lemblei un bais don ancar mi soue

03    Aican mal trai qui so cama ue .

04    Simaiut dieus pecat fai creminal

05    Ma bella dona car ill nom secor

06    Quill sap quenliei ai mon cor e mamor

07    Tan quieu non pens de nuill autre iornal

08    Doncx perquem sona tan gen ni macueill

09    Pueis pro nom te daiso don plus mi dueill

10    E cuidam doncx aisi lonhar de se

11    Ans sufrirai so cai sufert ancs e

12    Que sufrir tanh a senhor natural

13    Los tortz els dreitz el sen ela folor

19A

01    Car greu pot hom de guerrauer honor

02    Pueis es ses grat faiditz de son logal

03    Ben soi faiditz si de samor mi tueill

04    No men tolrai ans lam mais que no sueill

05    E tenram uil si damor mi recre

06    Non o deu far car per amor maue .

07    Caisi ma tot ma donen son cabal

08    Que sim fai mal ia nom naura peior

09    Quel sieus plazers ma tant doussa sabor

10    Que ges del mieu nom remembra nim cal

11    Non es nuill iorn samor el cor nom brueill

12    Percai tal gaug can la uezon mei hueill

13    E can mos cors pensa de son gran be

14    Quel mon no uueill ni dezir autra re .

15    Sabetz perqueill port amor tan coral

16    Car anc no ui tan bella ni gensor

17    Ni tan bona don tenh cai gran ricor

18    Car soi amicx de dona que tan ual

19B

01    E si ia uei quens emps abmis despueill

02    Meills mestara cal senher desidueill

03    Que mate pretz cant autre si recre

04    E non sai plus mas aitan nai iaufre .

05    Als catre reis despanhestai molt mal

06    Car non uolon auer patz entre lor

07    Car autramen son ill de gran ualor

08    Adreit e franc e cortes e leial

09    Sol que daitan gens eson lur escueill

10    Que uireson lur guerren autre fueill

11    Contra la gen que nostra lei non cre

12    Tro quespanha fos tota duna fe .

13    Bels castiatz senher per uos mi dueill

14    Car nous uei ecar midons nom ue

15    Nauierna cui am de bona fe .

19A

PVid 364.36 (Mh2 10b)       

19    Pere uidal .

20    Si qol paubres qi iai el ric ostal

21    Qe nos complainh si tot sa griudolor

22    Tan tem qe torn azenuech al seinhor

23    No maus plainher de ma dolor mortal

24    Bem dei doler qant cellam fai ergueill

25    Qam solamen qals non dezir ni uueill

26    Qe siuals res non llaus clamar merce

27    Tal paor ai qades senuegz de me .

28    Aissi con cel qi badal ueirial

29    Qel embla bel contra la resplandor

30    Qant ieu lesgart nai al cor tal doulzor

31    Qe mi noblit per leis qe uei aital

32    Bem bat amors ab las uerias qieu cueilh

33    Qar una uetz en son real capdueill

34    Lemblei un bais don enqer me seue

35    Aitan mal uiu qi so qama non ue .

20

01    Si dieus maiut peccat fai criminal

02    Ma bella domna qar nom uol nim socor

03    Bemsap qen leis ai mon cor e amor

04    Si qe non pens de nuill autre iornal

05    Doncs perqem sona tan gen ni macueilh

06    Pos nom ten pro deso don plus mi dueilh

07    E cui am doncs aissi luinhar de se

08    Ans suffrirai so qai suffert anc se .

09    Qar suffrir tainh a seinhor natural

10    El tort el drech el sen ela follor

11    Qom de gerra non pot auer honor

12    Pos es ses grat faiditz de son logal

13    Ben sui faiditz si de samor me tueilh

14    No men partrai ans iammais qe

15    non sueilh

16    Tenram donc pos ab mal mi rete

17    Non o dei far qe per amor maue .

18    Qaissi ma tot madom enson cabal

19    Qe sim fai mal ia non naura peior

20    Qel sieu plazer ma tant dousa sabor

21    Qe sol del mieu nom remembra nim cal

22    Non es nulls iorns samor el cor non brueilh

23    Per qan tal gaug qan la uezon miei hueilh

24    E qant mos cors pensa del sieu gran be

25    Qe mais non uueilh ni dezir autre re .

26    Sabetz perqieu li port amor coral

27    Qar anc non ui tan bella ni meilhor

28    Ni tan plasen don ieu ai grant honor

29    Qar sui amics de domna qi tan ual

30    E sieu ia uei qen sems ab sim despueilh

31    Mieilhs mestara qal seinhor desindueilh

32    Qi manten pretz qant autre sen recre

33    Non dirai plus mas tort na eniaufre .

34    Mas als tres reis despainha ' stai mout mal

35    Qar non fan patz et acort entre lor

36    Qar autramen son ill de gran ualor

37    Franc e cortes et adreg e lial

21

01    Sol qe tan gen fezesson lur escueilh

02    Qe uireson lur gerra

n autre fueilh

03    Contra la gen qi nostra lei non cre

04    Tro li pagan fosson de nostra fe .

05    Ieu dic lo uer aissi con dire sueilh

06    Qi ben comensa e pueis sas sen recre

07    Miels li fora qe non comenses re .

21A

PVid 364.30 (Mh2 11a)       

01    Peire uidal . 8

02    Neus ni gel ni plueia ni fanh

03    Nom tolon deport ni solatz

04    Que lescur tems mes clardatz

05    Pel nouel ioi enquem refranh

06    Que ioues dona ma conques

07    E sieu lieis conquerre pogues

08    Can la remir tan bellam par

09    Que de gaug ades cug uolar .

10    Mas laustors com pren en le ranh

11    Ques fers entroques domesiatz

12    Pueis torna maniers e priuatz

13    Ses quil tenha ni gen laplanh

14    Molt ual mais cant apres

15    Tot aitals usatges es

16    Qui ioue dona uol amar

17    Molt la deu gen adomesiar .

18    Al uzatgem tenc de Galuanh

19    Que can no soi auenturatz

20    Ieu mesfors tan deues totz latz

21    Quieu prens e conquier e gazanh

22    E si mos afars mauengues

23    Daiso dequem soi entremes

24    Amon emperi ses duptar

25    Feira tot lo mon sopleiar .

26    Ab pauc de fuec rom laur e franh

27    Lobriers tro quel es esmeratz

28    Perque lo lonc maltrag non planh

21B

01    E sil fuecx damor senprezes

02    En leis si com en mi ses pres

03    De beno ual pogra chantar

04    Mas hom nos deu dezesperar .

05    Ab bonas donas macompanh

06    E platz me iouens e beutatz

07    E platz mi cors gen faisonatz

08    Mas nomi platz bais que reganh

09    Ni que trop li dur sos arnes

10    Quien sai be tals dos o tals tres

11    Com pot per uer uilas comtar

12    Ab sol que los auzes nomnar .

13    A Drut de bona dona tanh

14    Ab que sia sauis emembratz

15    E cortes et amezuratz

16    E que trop nos trebaill nis lanh

17    Camors ab ira nos fai ges

18    Que mezura damor fruitz es

19    E drutz que a bon cor damar

20    Deu sap gaug dira refrenar .

21    Del comte Arman macompanh

22    Tant es larcx e ben ensenhatz

23    Tot autressi com fos natz

24    De Toloza part alamanh

25    Ardimen a daragones

26    E bel solatz de uianes

27    E sembla mi de dompneiar

28    El rei de leo de donar .

22

PVid 364.30 (Mh2 11b)       

01    Pere Uidal .

02    Neus ni gells ni ploia ni fainh

03    Nom tollon deport ni solatz

04    Quel temps escurs mi par clardatz

05    Per nouel ioi en qem refrainh

06    Qe ioues domna ma conqes

07    E sieu conqerre la poges

08    Qan la remir tan bellam par

09    Que de gaug cudera uolar .

10    Mais laustors ques pres en la rainh

11    Qes fers tro qes adosmeiatz

12    Pueis deuen maniers e priuatz

13    Si es qil manei ni laplainh

14    E ual mais qautres qant apres

15    Totz atrestal usages es

16    Qi ioue domna uol amar

17    Suau la deu adosmensar

18    Ar ai conqist soiorn e bainh

19    Ben autramenz sui albergatz

20    Ab lo contan ric de qem platz

21    A cui nulls bos pretz non sofrainh

22    Adretz e larcs es ecortes

23    E ten salus dels ienoes

24    Qe fan per terra e per mar

25    Tos sos enemis tremolar .

26    A pauc de fuec fon laur e frainh

27    Lobriers entro qes afinatz

28    Don lobres plus plazens asatz

29    Perqe de long maltrag nom plainh

30    E sel fuec damor sesprezes

31    En leis si com en mi sespres

32    De bon obra pogra chantar

33    E nos deu hom desesperar .

34    A drut de bona dona tainh

35    Qe sia sauis e menbratz

36    E cortes e amesuratz

37    E qe non si rancur ni lainh

38    Qamors ab ira nos fai ges

39    Qamors mesura e sens es

40    E drutz qi ha bon cor damar

41    Deu ab gaug lira refrenar .

23

01    Al comte Raimon macompainh

02    Qar es francs e ben enseinhatz

03    Tot en aissis com si fos natz

04    A telosa part cabestainh

05    Ardimen a daragones

06    E gais solatz de uianes

07    E sembla mi de donneiar

08    El rei de leo de donar .

09    Las auenturas de Galuainh

10    Ai totas e dautras asatz

11    E qan sui en caual armatz

12    Tot consec pesseg e frainh

13    Cen caualhiers ai totz sols pres

14    E a tier mes tot lurs arnes

15    Cen domnas ai fachas plorar

16    E autras cen rire e iogar .

23A

PVid 364.48 (Mh2 12a)       

01    P. uidal . 9

02    Tant mi platz

03    Iois e solatz

04    Domes onratz

05    Perquieu fatz

06    Tal chanso uiatz

07    Bons reis que uueill caprendatz

08    E sim demandatz

09    Tan souen perque chantatz

10    Car es enueis als maluatz

11    E gaug a nos enuezatz

12    E sapchatz

13    Sieu fos amatz

14    Que nauziratz

15    Esmeratz

16    Chantaretz prezatz

17    Caras que soi malmenatz

18    Fauc merauillatz

19    Motz ab sonetz dauratz

20    E no men ual amistatz

21    Ni no chan mas de pecatz .

22    Cors delgatz

23    Ben ensenhatz

24    Merse maiatz

25    Piatatz

26    Uos lan conseillatz

23B

01    Que destreitz soi e coitatz

02    A don esgardatz

03    Mon cor e nom ausizatz

04    Quenians e tortz e pecatz

05    Er sieu muer dezesperatz .

06    Ab uns datz

07    Menutz plombatz

08    Nos a trichatz

09    Maluestatz

10    Et escasedatz

11    E uos rainier nous gicatz

12    Cades no fasatz

13    Que pros aitan com puscatz

14    Que hom ioues serratz

15    Ual meins que mortz soterratz .

16    Pueis beutatz

17    Fals plus senatz

18    Outracuiatz

19    Perques fatz

20    Qui nos te selatz

21    Mas ieu sui be enchantatz

22    Sap mi dons parlatz

23    Que nom puesc partir del latz

24A

01    O ieu soi gelos proatz

02    E del tot enamoratz

03    Neus e glatz

04    Car non restatz

05    Ia uen estatz

06    E bels pratz

07    Que no uerdeiatz

08    Quieu soi plus enamoratz

09    Per liei cui enbratz

24B

01    Que nostren paireren fatz

02    Quel a perdut so sapchatz

03    Sent sous canc non retenc datz .

04    Meills pagatz

05    Fora com natz

06    Sil bais emblatz

07    Mi fos datz

08    neis autreiatz

09    E no uueill que menqueiratz

10    On es totz mos gratz

11    Que ben leu mal men faratz

12    Car souen fai cobeitatz

13    Faillir los plus ensenhatz .

24A

PVid 364.48 (Mh2 12b)       

10    Per Uidal .

11    Tan mi platz

12    Iois e solatz

13    Domes onratz

14    Perqieu fatz

15    Tal chanso uiatz

16    Bos reis qe uueilh qaprendatz

17    E sim demandatz

18    Tan souen perqe chantatz

19    Qar es enueis als maluatz

20    E gaugz a nos enuezatz

21    E sapchatz

22    Sieu fos amatz

23    Que uos auziratz

24    Esmeratz

25    Chantaretz presatz

26    Qar on sui plus mal menatz

27    Fatz motz merauilhatz

28    Ab un sonetz dauratz

29    E no men ual amistatz

30    Ni no chan mas de percatz .

31    Mas priuatz

32    Fora coms natz

33    Sil bais enblatz

34    Mi fos datz

35    sol autreiatz

36    E no uueilh que menqeratz

37    On es totz mos gratz

25

01    Qe ben leu mal mi feiratz

02    Qe souen fai cobeitatz

03    Failhir als plus enseinhatz .

04    Pos bontatz

05    Failhals plus membratz

06    Oultracuiatz

07    Ben es fatz

08    Qe nos ten celatz

09    Mas ieu sui en encantatz

10    Sab midons parllatz

11    Qe non pueis moure de latz

12    Oieu en sieu gelos proatz

13    E del tot enamoratz .

14    Cors delgatz

15    Gen faisonatz

16    Merçe naiatz

17    Pietatz

18    Uos lan conseilhatz

19    Qe destreg sui e cochatz

20    Ai domna ar esgardatz

21    Mon cor qe non lausiatz

22    Qe iaus e tortz e peccatz

23    Er si muer desesperatz .

24    Ab uns datz

25    Menut plonbatz

26    Nos a trichatz

27    Maluestatz

28    Don ioi es descasadatz

29    Mas nos Rayners non gittatz

30    Qades no fasatz

31    Qe pros aitan qan uiuatz

32    Qe rics om ioues serratz

33    Ual mens qe mortz sosterratz .

34    Nodierna patz

35    Uolgram fes mos chastiatz

36    Qen proensa sui tornatz

37    Morir con lebres eniatz .

26A

PVid 364.15 (Mh2 13a)       

01    P. Uidal . 10

02    Caramiga doussa franca

03    Couinens e belle bona

04    Mos cors a uos sabandona

05    Si cabautra no sestanca

06    Perquieus port amor sertana

07    Ses orgueill e ses ufana

08    E mais dezir uostramansa

09    Que lombardia ni fransa .

10    Car uos es albres e branca

11    On fruitz de gaug sasazona

12    Pero qui ab uos sadona

13    Non tem fouzer ni lauansa

14    Car uostramors segurana

15    Gueris em reuiu em sana

16    Em tol enuei e pezansa

17    Ab gaug de finalegransa .

18    Ab color uermeille e blanca

19    Fina beutat uos faisona

20    Azops de portar corona

21    Sus en lemperial banca

22    E car es dousezumana

23    Tenous tug per sobeirana

24    De ioi e de benestansa

25    E de ualor e donransa .

26    Ges nos dol de pe ni danca

27    La bella na Guilelmona

28    Ni es falsa ni felona

29    Ni no porta soc ni sanca

30    Anc tan gentils ni siutadana

31    No nasquet ni tan dousana

32    Ueus la filla na Costansa

33    Per cui iouens saute dansa .

34    Com non poiria ap planca

35    Gitat del linh de Narbona

36    Car en tan can reuirona

37    Sels nona saura ni danca

38    Ni iuziena ni pagana

26B

01    Que denan totas senansa

02    Uostra couinens semblansa .

03    Ueilla rica tenc per manca

04    Cant a poder e non dona

05    E acueill mal e peitz sona

06    Pretz la meins que sera ranca

07    Mas de gentil castelana

08    Ben faita ab color de grana

09    Am mais sa bonesperansa

10    Que pel fronsida ni ransa .

11    Qui den Diego saranca

12    Nona mestier masques pona

13    Ho com tot uiu lo rebona

14    En priuada pozaranca

15    A lei de seca uilana

16    Recrezen cor de putana

17    Si tot al taulat si lansa

18    Nis ponha demplir la pansa .

27

PVid 364.43 (Mh2 14a)       

01    P. Uidal . 11 .

02    Sim laissaua de chantar

03    Per trebaill ni per afan

04    Ben leu dirion las gens

05    Que non es aitals mos sens

06    Ni ma gaillardia

07    Com esser solia

08    Mas ben puesc enuer iurar

09    Que mais tan non plac iouens

10    Ni pretz ni caualaria

11    Ni dompneis ni drudaria .

12    Sieu pogues acabar

13    So que ma fait comensar

14    Mos sobresforsius talens

15    Alixsandres fo niens

16    Contra quieu seria

17    E sadieu plazia

18    Que men degues aiudar

19    Ial sieus uerais monumens

20    Loniamen non estaria

21    Sotz mal serua senhoria .

22    Hom nos deuria tardar

23    De ben dir e de meills far

24    Tan can uida les prezens

25    Quel setgles non es mas uens

26    E qui plus si fia

27    Fai maior folia

28    Cala mort pot hom proar

29    Can pauc ual aurs als manens

30    Perques fols qui nos castia

31    E non renha en cortezia

32    Mas tant ai deque pensar

33    Quieu non puesc ben desliurar

34    Totz mos onratz pensamens

35    Pero bos comensamens

36    Mostra bona uia

28

01    Qui no sen cambia

02    Mas ieu per sobresforsar

03    Cug dels felos recrezens

04    Embreu recobrar Suria

05    E damasc e tabaria

06    Tant es doussa per amar

07    E bella per remirar

08    E corteze conoisens

09    Si cals pros et als ualens

10    Es de bella paria

11    Que si uer dezia

12    El mon non auria par

13    Mas fraitz ma tal mil couens

14    Que sun sol matendia

15    Estort e guerit mauria .

16    Quieu no maus dezesperar

17    A lei dunflac ric auar

18    Cui sobraurs et argens

19    Cuida car es manens

20    Cautre dieu non sia

21    Per sa manentia

22    Cauers lo fai renhar

23    Mas can uenral iutiamens

24    Car comprara sa feunia

25    E lenian e la bauzia .

26    Ar mer mon chan a uirar

27    Ues ma dona cui tenc car

28    Plus que mos hueills ni mas dens

29    Ni non puesc esser iauzens

30    Si leis non auia

31    Causi me em las em lia

32    Ab prometre ses donar

33    Cautre gaugz nomes plazens

34    Ni ges de lieis nom partria

35    Partir neis qui mausizia .

29

PVid 364.43 (Mh2 14b)       

01    Pere uidal

02    Sim laissaua de chantar

03    Per trebailh ne per afar

04    Ben leu dirian las gens

05    Qe non er aitals mos sens

06    Ni ma gailhardia

07    Con esser solia

08    Mas ben puesc enuer iurar

09    Qanc mais nom plac tan iouens

10    Ni pretz ni cauallaria

11    Ni donneis ni drudaria

12    Es ieu podiacabar

13    So qe ma fach començar

14    Mos sobresforsius talens

15    Alexandres fo niens

16    Contra qieu seria

17    E sadieu plazia

18    Qel men deinhes aiudar

19    Ial sieus ueres monimens

20    Longamen temps non seria

21    Sotz mal serua seinhoria .

22    Tant es doça per amar

23    E bella per remirar

24    E corteza ' conoissenz

25    E pros es e als ualenz

26    De bella paria

27    E si uer dizia

28    El mon non auria par

29    Mas fratz ma tals M couenz

30    Qe si sol un matendia

31    Estort e garit mauria .

32    Ges non maus desesperar

33    De leis qazun rei nauar

34    Cui ten pres aurs e argenz

35    E cuidas qar es manens

36    Qautres dieus non sia

37    Per sa manentia

38    Qauers lo fai renegar

30

01    Mas qan uenral iuiamenz

02    Car comprara sa feunia

03    E lengan e la bauzia .

04    Mas tant ai de qe pensar

05    Perqe nom puesc desliurar

06    Totz mos ornatz pensamenz

07    Pero bons comenzamenz

08    Mi tol bonauia

09    E nos en cambia

10    Mas ieu per sobresforzar

11    Cuch dels trachors mescrezenz

12    Recobrar ancar Suria

13    E damas e tabaria .

14    Qoms nos deu desesperar

15    De bendir e de ben far

16    Tan qan uida lles presentz

17    Qel segles non es mas uentz

18    E qi trop fia

19    Ben fai gran follia

20    Qa la mort pod hom proar

21    Qant pauc ual laurs ni largenz

22    Per qes folls qi nos castia

23    E non reinhab cortezia .

24    Ar mer mon chant auirar

25    Uas ma donna cui tan car

26    Plus qe mos hueilhs ni mas denz

27    Ni non puesc esser iauzens

28    Si leis non auia

29    Qaissim laz em lia

30    A prometre ses donar

31    Qautre gaug no mes plazens

32    Ni ges de leis nom poiria

33    Partir neis si mauçizia .

31A

PVid 364.22 (Mh2 15a)       

01    P. Uidal . 12

02    Ges car estius / es bels e gens

03    Non sui iauzens

04    Que marrimens

05    Mi uen de lai

06    Don soliauer mon cor iai

07    Perquieu pretz pauc abril ni mai

08    Quem met sella enoncaler

09    Quem sol onrar e car tener

10    E sieu pert mas bonas chansos

11    Els bels digz nils auinens sos

12    Quieu solia per amor far

13    No sai dequem dei alegrar .

14    Anc natz ni uius / noill frais couens

15    Ni mandamens

16    Mas car trop lens

17    Tornei sai

18    Ol sieu bel cors seiorn e iai

19    Perque tem lauzengier sauai

20    Que fan drutz e donas doler

21    E ioi baisar e dechazer

22    Que men fosson contrarios

23    Mas car sui del selar ginhos

24    Degresser meills mos precx som par

25    Mas ochaison si uol trobar .

26    Anc non ac grius

27    Tan mals talens

28    Ni tan cozens

29    Segon paruens

30    Com sill quieu sai

31    Perquieu nai

32    Dol et esmai

33    Tal que per pauc los hueills nom trai

34    Can la uei em fai si temer

35    Que parlar non laus a plazer

36    E doncx pos mos plaitz non les bos

37    Remanha com sanc res non fos

38    Quieu no la puesc de ren forsar

39    Mas can de ben dir e donrar .

31B

01    Pero dels rius

02    E de las gens

03    Ai dig sinc sens

04    Mos auinens

05    Per lieis quem fai

06    Al peitz que pot perquieu dirai

07    Non re mas be quieu non poiria

08    E sieu li pogues mal uoler

09    Si dieus manpar de mon poder

10    Li forieu mals et erguillos

11    Mas non puesc esser poderos

12    Cab un ris et ab un esgar

13    Mi fai mi mezeis oblidar .

14    Molt mes esquius

15    Lo parlamens

16    Quem nafrem uens

17    Si que mos sens

18    Fug e desuai

19    Ni iamais chanso non farai

20    Que dreit ni razo noca nai

21    E pos cor non ai ni uoler

22    Que de liei nonai bel respos

23    Ans can cug dir digz amoros

24    Ill fug que nom uol escoutar

25    Gardatz com mi dei esforsar .

26    Mas hom autius

27    Er greu manens

28    Que chauzimen e mandamens

29    Ab cor uerai

30    Fan fin drut iauzen

31    Can seschai

32    E qui pren so camors latrai

33    Si tot ses pauc ab meills quesper

34    Non pot faillir cason plazer

35    No len uenha ricx guizardos

36    Perquieu lau las onors els dos

37    Els mas el col quem fes baizar

38    Sill que sap perdas restaurar .

32

01    Nauierna molt mes amar

02    Car souen nous puesc remirar

03    Senher nagaut nous sai lauzar

04    Mas de uos dauri mon chantar .

PVid 364.22 (Mh2 15b)      

05    Pere Uidal .

06    Ges qar estius es bels ni gens

07    Non sui iauzens

08    Qus marrimens

09    Me uen de lai

10    Don soliauer mon cor gai

11    Perqieu pretz pauc abril ni mai

12    Qar cellam torna non caler

13    Qim sol onrar e car tener

14    E sieu pert mas bonas chansos

15    Los bels ditz els auinens sos

16    Qieu solia per amor far

17    Non sai de qem dei alegrar .

18    Anc natz ni uius noil frais couens

19    Ni mandamens

20    Mas qar trop lons tornei en lai

21    Ol sieu bel cors soiorna ' iai

22    Don tem qe laus engiers sauai

23    Qi fan drutz e domnas doler

24    E ioi baissar e descazer

25    No mi fosson contrarios

26    E qar sai da qel art ginhos

27    Deu grazir miells son pro som par

28    Mas uchaison mi uol trobar .

29    Pero de lui e de las gens

30    Ai dich .V.C. laus auinens

31    Per leis qim fai al pieg qe pot

32    Perqieu diria no re

33    Mas be qieu non poiria

34    Car sieu li poges mal uoler

35    Si dieus men par de mon poder

36    Li fora mals ez ergueilhos

33

01    Mas non puesc esser poderos

02    Qab un ris e ab un esgar

03    Mi fai mi meteus oblidar

04    Anc non aic ieu tan mals talens

05    Ni tan coizens

06    Segon paruens

07    Com un qieu sai

08    Perqieu nai dolor e esmai

09    Qe per un pauc los hueill nom trai

10    Qe qan la uei mi fai temer

11    Qe ges parllar non llaus plazer

12    E pos qe mos plais noilhes bos

13    Remainha con sanc res non fos

14    Qieu no la puesc de ren forsar

15    Mas qe de ben dir e damar .

16    Doncs pos mescius sos parllamens

17    Qim nafrem uens

18    Siqe mos sens fug em desuai

19    Ni iamais chanson non farai

20    Qe dreg ni rason noqanai

21    E pos cor non ai ni uoler

22    Con puesc chantar ni ioi auer

23    Qe de leis non ai bel respos

24    Ans can cug dir ditz amoros

25    Ill fug qe nom uol escoutar

26    Gardatz com men dei esforsar .

27    Mais hom autius es gieu manens

28    Qe chausimens e mandamens

29    Ab cor uerai

30    Fan fin drut iauzen qan seschai

31    E qi pren so qamors llatrai

32    Si tot ses pauc lo mieilhs esper

33    ---   

34    ---   

35    ---   

36    ---   

37    ---   

38    Naudierna mout mes amar

39    Qar nous puesc souen remirar

40    Seinher nagout nous sai lausar

41    Mas de uos lausi mon chantar .

34A

PVid 364.21 (Mh2 16b)       

01    P. Uidal . 13

02    Estat ai gran sazo

03    Marrise cossiros

04    Mas ar sui delezos

05    Plus qausell ni peisso

06    Pos madomnam trames

07    Message qem tenges

08    A guiza damador

09    A tan doussa sabor

10    Ma qar deinha uoler

11    Qieu torn en bon esper .

12    Qe si dieus mi perdo

13    Non puesc esser ioios

14    Tro qe men torn cochos

15    En la doussa preizo

16    On sa beutatz ma mes

17    Qes de semblan cortes

18    E de gaug ab douzor

19    Perqieu non uueill ricor

20    De terra ni dauer

21    Tan qan far son plazer .

22    De tan mes bel e bo

23    Qan remir sas faisos

24    Els bells hueills amoros

25    Qe nos dir on me so

26    Sima laçat e pres

27    E uencut e conqes

28    Qe mos hueilhs e mamor

29    Non puesc uirar ailhor

30    Anz qan la puesc uezer

31    Del tot mi alezer .

34B

01    Domna per dieu del tro

02    Pos aissim rent a uos

03    Humils e uolontos

04    Uostramistat mi do

05    Chauzimenz e merçes

06    E pretz e bona fes

07    E faretz uostrhonor

08    Qe mout ai gran paor

09    Qe tals ma en poder

10    Ab cui nom puesc tener

11    Qel cor ai tan fello

12    Uas leis qanc mala fos

13    Qar per un comte ros

14    Ma gitat abando

15    Bem par qe loba es

16    Qar ab comte sempres

17    Espart demparador

18    Qe fassa sa lauzor

19    Per tot lo mon saber

20    Mas qi ment non ditz uer .

21    Dieus sal londrat marqes

22    E sa bella seror

23    Qab sa leial amor

24    Ma sap gent enqerer

25    E plus gent retener

26    Filla de rei bem pres

27    Qan perdei fals amor

28    Engazainhei meilhor

29    E qi mieilhs sap ualer

30    E far e dir plazer .

34A

BnVent 70.28 (Mh2 17b)       

31    P. Uidal . 14

32    Le douz temps de pascor

33    Ab sa frescha uerdor

34    Nos adutz foilha ' flor

35    De diuersa color

36    Per qe tut llamador

34B

31    Son gai e chantador

32    Mas ieu qi planc e plor

33    Cui ioi non ha sabor .

34    A totz me clam seinhor

35    De mi dons e damor

35A

01    Aqist doi traidor

02    Qar mi fizauanlor

03    Mi fan uiure dolor

04    Per ben e per honor

05    Qai fatz ala genzor

06    Qe nom ual nim secor .

07    Las e uiure qem ual

08    Qar non uei aiornal

09    Mon fin ioi natural

10    El liech al fenestral

11    Blanc e frescha trestal

12    Con par uien a nadal

13    Si qam dui per egal

14    Mesuram sem egal .

15    No uis drut tan lial

16    Qi qietz o aia sal

17    Qieu port amor coral

18    Aleis de mi non cal

19    Qanz dic qe peral

20    Uoina dira mortal

21    E si persom fai mal

22    Peccat fa creminal .

23    Pos fom andui enfan

24    Lai amada ' la blan

25    El uai mamor doblan

26    A cascun iorn delan

27    E si nostrai enan

28    Amor e bell semblan

29    Pueis er uueilhe deman

30    Qe naia bon talan .

31    Pene dolor e dan

32    Nai agut e lai gran

33    Mas sufer o aitan

34    Ne mo tenc adafan

35    Anc hom non ui aman

36    Miells ames ses enian

37    Qieu non uau canbian

38    Si con las domnas fan .

35B

01    Ben for huei mais sazos

02    Bella domna e pros

03    Qen fos datz gizardos

04    Dun iaser a rescos

05    Qar non sui enuios

06    E ia per als no fos

07    Qus bes ual dautres dos

08    Qan per forzas datz fos .

09    Qan uei uostras faisos

10    El gen cors amoros

11    Bem merauilh de uos

12    Com mes de brau respos

13    Qar ben es tracios

14    Qant hom par frans e bos

15    Epueis es ergueilhos

16    Lai on es poderos .

17    Bel uezer si no fos

18    Mos enanz totz en uos

19    Ieu laisera chanzos

20    Per mals dels enoios .

36

PVid 364.33 (Mh2 18b)       

01    P. Uid . 15

02    Per miels soffrir el maltrach elafan

03    Qem donamors don ieu non puesc defendre

04    Farai chanso tal qer leu per aprendre

05    De motz cortes et ab auinens chans

06    E fatz esfors qar nai cor ni talans

07    De far chansos qades plainh e sospire

08    Qar non uei leis don mon cor nos aire

09    Qar tan mes loinh la terra ' l douz pais

10    On es cella uas cui ieu sui aclis

11    Perqai perdut ioi e solatz e rire .

12    Ab leis mautrei ab ferm cor ses enian

13    Qar totz sui sieus ses donar e ses uendre

14    E uueilh trop mais en bon esper atendre

15    Leis cui soplei don ioi me uai tarzan

16    E dautrauer bel fait e bel semblan

17    Qinz en mon cor ma fait amor escrire

18    Sa gran beutat don res non es adire

19    E son gen cor ben fait e ben assis

20    Perqieu sui sieus hom francs fizels e fis

21    E per samor alas autras seruire .

22    Dieus qan ueirai lo iorn nil mes ni lan

23    Qelam uueilha del mal gisardon rendre

24    Qieu nonllaus dir miells mauseria pendre

25    Mon corage qant ieu li sui denan

26    Mas assatz pot conoisser mon talan

27    Qill es la res del mon qieu plus desire

28    E per samor suefri tan grieu martire

29    Qe la dolor ma ia del tot conqis

30    El desirer qi maura tost aucis

31    E an gran tort mas ieu noll ho aus dire .

32    E si merces ab leis mi ualges tan

33    Qellam uolges lo sieu bel bras estendre

34    Ia del tirar nom feira escoissendre

35    De tost uenir humilimen mercean

36    Uas leis qi ma trestot en son coman

37    Qem pot donar ioi del tot o aucire

38    Qe non ai ges poder qailhor me uire

39   

37

40    E sil plages qe pres de si maissis

41    Bem tenc per sieu mas mieilhs magra conqis

42    E feiram ric e de gran ioi iauzire .

43    Al pro marches qar pretz e ualor gran

44    Manten e sap gent donar e despendre

45    E son ric pretz fai los autres descendre

46    Uas monferrat chansoneta te man

47    Qel sieu ric fatz son dels autres trian

48    E per meilhor lo podom ben eslire

49    Qel es la flors de totz a cui qe tire

50    E de totz bes conoissensa e fis

51    E saissi fos con ieu uueilh ni deuis

52    Corona daur li uira ' l cap assire .

37A

PVid 364.17 (Mh2 19b)       

01    P. Uidal . 16

02    Dieus en sia grazitz

03    Qel pros reis es garitz

04    E sans e delechos

05    Perqieu cobri gais sos

06    Uers descors e chansos

07    De qe mera geqitz

08    Corresos e marritz

09    Qar la soa salutz

10    Uos a totz erubutz

11    E tornat en iouen

12    Mon cor e mon talen .

13    Qar de bona razitz

14    Es bos albres eissitz

15    El frutz es cars e bos

16    E dous e saboros

17    E ieu amoros

18    Uas domnas e aicitz

19    Tan qen uei als maritz

20    De cui sui plus tengutz

21    Qe fuecs ni fretz agutz

22    Qar on mi uueilh men pren

23    Quns no las mi defen .

24    Bem tainh qieu siarditz

25    Qe tals domna mes gitz

37B

01    Qes li gensers qanc fos

02    Qab sas bellas faissos

03    Siei bell hueilh amoros

04    An mantz cors euazitz

05    Perqe mos esperitz

06    Es ab leis remansutz

07    Don mi sui reuengutz

08    De tot lo marrimen

09    Qai suffer longamen .

10    Souen es mal bailhitz

11    Pretz qi el tenc per traitz

12    Per colpa dels baros

13    Qar uezon los garsos

14    Auolls e ergueilhos

15    Els cortes escarnitz

16    E domnas tricharitz

17    On totz bes es perdutz

18    Reinhon costa los drutz

19    Trop descaucidamen

20    Ab doble failhimen .

21    Ai genz cors gen bastitz

22    De totz bos aibs conplitz

23    Domnaissim endauos

24    Humils e uolu(n)tos .

38

01    E destreiz e cochos

02    si com cell qes feritz

03    Damor el cors qem

04    ---   

05    ---    

06    Per fals reis apostitz

07    Es bons reinhes delitz

08    Qar plainh sas messios

09    E plorals autruis dos

10    E fug solatz dels pros

11    E reis pos uiu aunitz

12    Ual mens qe sebelitz

13    Mas ieu sui car tengutz

14    Pels meilhors e cresutz

15    Per la corteza gen

16    Qe contral dreg nomen .

17    Perqieu mi sui garnitz

18    Contrells uauc atapitz

19    Qab mi es aragos

20    Castellae leos

21    El ualens reis nanfos

22    Qes honratz e grazitz

23    Als castells establitz

24    On pretz es gen tempsutz

25    Si qe dells abatutz

26    Flacs auars cor de uen

27    Non ai null pensamen .

PVid 364.42 (Mh2 20b)       

28    Pere Uidal . 17

29    Sieu fos en cort hont hom tenges drechura

30    De ma domna sitot es bona ' bella

31    Mi clamera qa tan gran tort mi mena

32    Qe non maten pleuit ni couinensa

33    E doncs perqem promet so qe non dona

34    Non tem peccat ni sap qe ses uergoinha .

35    E ualgra mais qal prim mi fos esqiua

36    Qe ia mages mes en aital rancura

37    Mas ilh o fai si con cilh qi soblida

38    Qabes senblan ma mes a mortal pena

39    Don ia ses leis non cug trobar girensa

40    Malam fo anc tan bella ni tan bona .

39

01    Dautres afars es corteze chauzida

02    Mas mal o fai qar a mon dan sabriua

03    Qe pietz mi fai e ren nomi meilhura

04    Qe mals de dentz qan dol en la masella

05    Qal cor mi bat em fier e nom refrena

06    Samor ab leis e ab tota proensa .

07    E qar non uei mon rainer de marseilha

08    Si tot mi uiu ges non o tenc a uida

09    Qel malautes qan souen recaliua

10    Non garis lieu anz mor si sos mal dura

11    Donc uius sui mortz si aissim renouella

12    Aqestz desirs qem tol souen la lena .

13    Al mieu senblan mout lauraiai tard conqista

14    Qe nulha domna pieich non saconseilha

15    Uas son amic qe plus lai seruida

16    De mon poder ieu la trueb plus ombriua

17    Doncs pos tan lam uen sui plus follatura

18    Qels fols pastres qa bell puei caramella .

19    Mas uencutz es cui amors apodera

20    Apoderatz fui qan mi dons ai uista

21    Qe nullautra ab leis non sapareilha

22    De gaugz entier ab proessa complida

23    Perqieu serai e sui sieus tant qan uiua

24    Si non o uol er totz e tortz e desmesura .

25    Chansos uaiten a la ualen reina

26    En arago qar mais re maueira

27    Non trueb el mon e si nai manta uista

28    Ni non trueb mais ses tort ni ses qerella

29    Qill es francha e lials e grasida

30    A tota gen e a dieu agradiua .

31    E qar le reis sobrautre rei senansa

32    Ad aital rei couen aital reina .

39A

PVid 364.11 (Mh2 21b)       

01    P. Uidal . 18

02    Bem pac diuiern e destieu

03    E de freg e de calors

04    E am aitan neu cun flors

05    E pro mort mais cauol uiu

06    Qen aissim ten esfoziu

39B

01    E gai iouenz e ualors

02    E qar am domna nouella

03    Parom rosas entre gell

04    E clar temps ab trebol cell .

40A

01    Midons a pretz honoriu

02    Denan mil conbatedors

03    E mal grat de feinhedors

04    Ten establit mont esciu

05    Per qe el sieu seinhoriu

06    Lauzengiers non pot far cors

07    Qar sens e pretz la capdella

08    E qan respon ni apella

09    Siei dich an sabor de mell

10    Dom sembla san gabriell .

11    Donrat pretz nominatiu

12    Creis esmera sa ualors

13    E non pot soffrir bauzadors

14    La gran forsa del uer briu

15    Siei enemic son qaitiu

16    E siei amic ric e sors

17    Hueills fermatz front e maissella

18    Blanc pietz ab dura mamella

19    Del tailh dels fills disraell

20    E es columba ses fell .

21    Aizom ten morn e pensiu

22    Aitan qant estau ailhors

23    Pueis men uen gaugz e doussors

24    Qan del sieu gen cors maiziu

25    Aissim con del recaliu

26    Qar men uen fregz e calors

27    E qar es gaia ' isnella

28    E de totz mals aibs pucella

29    Lam mais per san raphaell

30    Qe iacobs non fes rachell .

31    Chanz uaiten a mont holiu

32    Ala bellas tres serors

33    Qe tan mi plai lurs amors

34    Qinz en mon cor las escriu

35    Ues totas tres numeliu

36    En fatz domnas e seinhors

37    E plagram mais de Castella

38    Vna bella iouencella

39    Qe daur cargat un camell

40    Ab lenperi manuel .

40B

01    E fas temer plus qe griu

02    Als uilans domneiadors

03    E als fis conoissedors

04    A solatz tan agradiu

05    Qal partir qecs iure pliu

06    Qe donnes de las meilhors

07    Per som trainem sembella

08    Em tral cor desotz laissella

09    Domna lial e fiel

10    E iust plus qe dieus abel .

11    Per lapostol qom apella

12    San iacme de conpustella

13    Ieu sai un tal san Michel

14    Qe ual mais qe cell del cell .

PVid 364.13 (Mh2 22b)       

15    P. Uidal . 19

16    Mout uiu a gran dolor

17    Qi pert son bon seinhor

18    Qieu perdiei lo meilhor

19    Qanc mortz poges auzir

20    E qar non puesc morir

21    Ni es dreg qom seucia

22    Per mauia grandir

23    Men annei en ongria

24    Al bon rei naimeric

25    On trobei bon abric

26    Perqe ma ses cor tric

27    Seruidor e amic .

28    E aurai grant honor

29    Si ma per seruidor

30    Ni puesc far sa lauzor

31    Uas totatz partz auzir

32    E son pretz enantir

33    Meilhs dautre qel mon sia

34    E qar mi saup chauzir

35    E ma bella paria

36    Ualon menz mant croi ric

37    Manent ab cor mendic

38    E diran tut qo dic

39    Del fil del rei loic .

41A

01    Reis non ama ualor

02    Qe uol creire trachor

03    Ni seru lauzeniador

04    Escotar ni auzir

05    Qar seru fan ioi delir

06    E baisson cortezia

07    E poinhon en trair

08    Lur seinhors chascun dia

09    Qalexandres moric

10    Per sos serus qenreqic

11    El rei Daire feric

12    A mort cell qel noiric .

13    Perqieu non uueilh ricor

14    Mas de gaug e donor

15    Ni no tenc aualor

16    Qi trop uol retenir

17    So don nos pot iauzir

18    Qieu non uueilh manentia

19    Don tota genz mazir

20    Em diga uilania

21    Mas am leis qem traic

22    Deslora qieu la uic

23    Qanc pos tan mabellic

24    Mos cors nosenpartic .

25    Qe rosa de pascor

26    Sembla de la color

27    E yli de blancor

28    E qant la uolc bastir

29    Dieus mesh y son albir

30    Qen ren als non lauia

31    Qen leis uolc reuenir

32    Amor e drudaria

33    Dun esgart mi feric

34    Mas garam qanqo tric

35    ioue o antic .

36    Pauc pres emperador

37    Escas ni raubador .

38    Ni rei galiador

39    Qe uol dieu escarnir

40    Ne sos baros aunir

41    Per falsa maestria

41B

01    Mas al derrier sospir

02    Ia noil ualra feunia

03    Plus qe fes dan anric

04    Qan caminaua nessic

05    El bon richart auzic

06    E dieu qe nenuazic .

07    Chansos uaiten part me

08    Al gran de bon espic

09    E dili qe nos tric

10    De far tot lo mon ric .

11    Alaman per uos dic

12    Uillan fellon e nic

13    Qanc de uos non iausic

14    Qius amet nius seruic .

PVid 364.24 (Mh2 23b)       

15    P. Uidal . 20

16    Ges per temps fer e brau

17    Qadutz tempier e uens

18    E trobals elemens

19    E fal cell bru e brau

20    Nos camia mos talens

21    Anz es mos pensamens

22    En ioi et en chantar

23    Em uueilh mais alegrar

24    Qan uei la neu sus en la montainha

25    Qe qan las flors sespandon per la plainha

26    Domna de uos mi lau

27    Qar es doussa ' plaisens

28    E li plus auinens

29    Qe neguns hom mentau

30    Qel uostrenseinhamens

31    Uos fai als conoissens

32    Blandir e tener car

33    E a mi tant amar

34    Qel cors mi di el sens qab uos remainha

35    E sim fatz mal qazautra no men plainha .

36    De lai on ueinh ni uau

37    Sui uostres ben dizens

42A

01    E serus obediens

02    Con cell qab uos estau

03    Per far uostres talens

04    E ial francs chauzimens

05    Nom deuria tarzar

06    So qem fai esperar

07    Qe pos qartus an cobrat en bretainha

08    Non es razos qe mais iois mi sofrainha .

09    E qi uos ue ni au

10    Non pot esser dolens

11    Ai domna tan suau

12    Mapodera em uens

13    Uostra bocha rizens

14    Qe qan uos uei parllar

15    Non puesc mos hueills uirar

16    Tan mabellis uostra doussa compainha

17    Qe dautre mes saluaia e estrainha .

18    Amors e iois menclau

19    E amezuram sens

20    E beutatz e iouens

21    Malegran don mesiau

22    Els bels cors francz e gens

23    De totz mals mes gerens

24    Bels ris el dous esgar

25    Mi fan rire iogar

26    Cortes solatz mi reten em gazainha

27    E gaug entiers mi toll trabaill e lainha

28    De lai concreisol fau

29    Mi uen uns iauzimens

30    Don sui gais e iauzens

31    Per amor de peitau

32    E ials fals mescrezens

33    Cobes mals despendens

34    Per souen pechenar

35    Nos cug tengasainhar

36    Si tot se peinh es mira e saplainha

37    Tot sos afars non ual una castainha

38    Qel cor ha flac e cau

39    E ual mens qe niens

40    Qe per M sagamens

41    Nol creirion dun clau

42B

01    E dolon men las dens

02    Qan parli daitals gens

03    Perqieu men uueilh laissar

04    Densauc fill dalbar

05    Ou mal uestatz si seiorna esbainha

06    E sos pretz es uills qe fills darainha .

07    Al rei ualent e car

08    Uueilh en mon uers mandar

09    Qe si sai pert proensa pauc gazainha

10    Pel bel soiorn qel pren lai en espainha .

PVid 364.18 (Mh2 24b)      

11    P. Uidal . 21

12    Drugoman seinher sieu ages bon destrier

13    En fol plach foran entrat tuch mei gerrier

14    Con tot aqo qant hom lur me mentau

15    Mi temon plus qe qailha esparuier

16    Ni non prezon lur uida un denier

17    Tan mi sabon fer e saluage e brau .

18    Qant ai uestit mon bon auberc doblier

19    Ezent lo brand qem detGions lautrier

20    La terra crolla per aiqi ont ieu uau

21    E non ai encune tan sobrancier

22    Qe nom laisse la uia el sentier

23    Tan mi temon qan senton mon esclau .

24    Dardimen uenz Rolland e Oliuier .

25    E de domnei Berard de mon disder

26    Qar sui tan bons per aizo nai bon lau

27    Qe souenet men uenon messagier

28    Ab anell daur e cordon blanc e nier

29    E . M . salutz de mos cors sesiau .

30    En tota re sembli ben caualier

31    Si sui e sai damor tot lo mestier

32    E tot aiço qadrudaria uau

33    Qanc en cambra non uitz tan plaçentier

34    Ni ab armes tan fer ni tan sobrier

35    Don tals mi tem qaras nom uei ni m au .

36    E sel reis torna Teloça el grauier

37    E neis le coms ni siei caitiu dardier

38    Qe tot iorn cridon e aspa e ossau

39    Daqest miuan qaura lo colp primier

40    Ei ferrai tan qezentreran doblier

41    E ieu ab lor qi la porta non clau .

43A

PVid 364.12 (Mh2 25b)       

01    P. Uidal . 22

02    Ben aia ieu qar sai cobrir

03    Alegran ma dolor

04    Ben aia ieu qar nom açir

05    Si tot non iau damor

06    Ben aia ieu qar sui fiçells amaire

07    Ben aia ieu qar non sui galiaire

08    Ben aia ieu qar amei la gensor

09    Qi sial mon e tota la meilhor

10    E mal aia cui pesa

11    Ben aia ieu qar sai iauzir

12    Tan auinen seinhor

13    Ben aia ieu qar sai grazir

14    Qim fai ben ni honor

15    Ben aia ieu qar sui uals celaire ualens

16    Ben aia ieu quauols gens non platz

17    gaire

18    Ben aia ieu qasobre tot amador

19    Qar tan astruc non iac sotz cobertor

20    E mal aia cui pesa .

21    Ben aia ieu e mei sospir

22    Qar man tan de sabor

23    Ben aia ieu qar sai sufrir

24    Si tot dals nom socor

25    Ben aia ieu el filha de sa maire

26    Ben aia ieu qar lam nin sui lauçaire

27    Ben aia ieu e lauzengier tristor

28    Qestier lur grat chanterai cui qe plor

29    E mal aia cui pesa .

30    Ben aia ieu si ia laus dir

31    Mon uoler dinz sator

32    Ben aia ieu ill sim deinhauzir

33    Ses blasme ses follor

34    Ben aia ieu qar conosc son repaire

35    Ben aia ieu si plazer li sai faire

36    Ben aia ieu qar ma per seruidor

37    Qar mais nulls temps no uirarai

38    ailhor

39    E mal aia cui pesa .

40    Ben aia ieu qar non cossir

41    Mas de sa gran ualor

42    Ben aia ieu qar ses mentir

43    Laus egar sa lausor

43B

01    Ben aia ieu el franca debonaire

02    Ben aia ieu e madomna mamaire

03    Ben aia ieu e madomna maior

04    El rei pere salu dieus con lo meilhor

05    E mal ai cui pesa .

06    Perchatz uai tost anaudiart e cor

07    Qestiers autra non sages de meilhor

08    E mal aia cui pesa .

PVid 364.29 (Mh2 26b)       

09    P. Uidal . 23

10    Mout mes bon e bell

11    Qan uei de nouell

12    La fueilha ' l ramell

13    E la fresca flor

14    E chanton llauzell

15    Sobre la uerdor

16    E fin amador

17    Son gai per amor

18    Amaires adretz sui ieu

19    Mas tan son li maltrag grieu

20    Qieu ai sufert loniamen

21    Qun pauc nai camiat mon sen .

22    Pero de bon sen

23    Am de fin talen

24    Amor e giouen

25    Perqem nes plus bell

26    Qab ioi loniamen

27    Uiu e renouell

28    Qol frutz el ramell

29    On chanton llauzell

30    Qen mon cor ai fuell e flor

31    Qem ten tot lan en uerdor

32    E en gaug entier sui ieu

33    Ni uei ren qim sia grieu .

34    Qora qem fos grieu

35    Eram ten per sieu

44A

01    Li gensers sotz dieu

02    E del meilhor sen

03    E qar conois lieu

04    Qieu lam finamen

05    Sa qen mon iouen

06    E pueis lealmen

07    Seruirai lo sieu cors bell

08    Franc e iouen e nouell

09    Alei de fin amador

10    Qa mes son cor en amor .

11    Ben aurai damor

12    Fruc e fuell e flor

13    Eram la uerdor

14    Si tot men sui grieu

15    Qar per amador / mi tenc con lo sieu

16    E prec la per dieu

17    Qill esgar con ieu .

18    Laurai estat de bon sen

19    Qanc non uirei mon talen

20    E non am flor ni ramell

21    Mais per leis ni chanz dauzell .

22    Plus gais qe lauzell

23    Serai sill es bel

24    Ab un bai nouell

25    Qem don de samor

26    Qe dautre ramell

27    Non uueilh cuglir flor

28    Ni ram ni uerdor

29    Ni anc amador

30    Non uistz qes camies plus grieu

31    E pos il mi ten per sieu

32    Amar lai en mon iouen

33    Pueis ueilhs sieu uiu loniamen .

34    Mes ai loniamen

35    Mon cor e mon sen

36    En far son talen

37    Plus qe chan dausell

38    Per leis am iouen

39    E tot quant lles bell

40    Qaissim renouell

44B

01    Sel frutz el ramell

02    Qan ren puesc far per samor

03    E non dezir autra flor

04    Mas qaleis plassa per dieu

05    Qensems amem ill e ieu .

06    Pos sos homs sui ieu

07    Nol deu esser grieu

08    Si fai ben al sieu

09    Qe mout loniamen

10    Ai estat per dieu

11    Del tot al sieu sen

12    E si per talen

13    Pert mon bon iouen

14    Pauc mi ualra chanz dauzell

15    E sa ma dona fos bell

16    Tenir me pogra ' n uerdor

17    Qol sieu lial amador .

18    Sobrautramador

19    Mes ben pres damor

20    Qan lembliei la flor

21    Qaltre non ai ieu

22    Som ten en uerdor

23    Qan tot laus es grieu

24    Il salbir del sieu

25    Per amor de dieu

26    Tener me pot loniamen

27    En ualor e en bon sen

28    Franc e iauzen e nouell

29    Con es la rossell ramell .

PVid 364.7 (Mh2 27b)      

30    P. Uidal . 24

31    Baron de mon dan couit

32    Fals lauzengiers desleials

33    Qen tal domna ai chauzit

34    es fins pretz naturals

35    Ezieu am la de cor e ses bauzia

36    E sui totz sieus cora qel sia mia

37    Qasa beutat e sa ualor pareis

45A

01    Qen leis amar honratz fora uns reis

02    Per qem tieng ric sol qem deinh dire doc .

03    Anc res tan no mabellit

04    Con ses adrech cors lials

05    On son tuch bon aip compit

06    E totz bes senes totz mals

07    E pos tot a qan tainh a druderia

08    Ben sui astrucs sol che mos pros laisia

09    E si merces perqe tutz bons aips creis

10    Mi ual ab leis beus puesc dir ses torneis

11    Qanc abaron tant aiudar non poc .

12    Chant e solatz uei failhit

13    Cortz e donz e bos hostals

14    E donnei non uei grazit

15    Si donnal drut non es fals

16    Aqel na mais qi plus souen galia

17    Non dirai plus mas con sis uoilha sia

18    Mas peza mi qar adonc non esteis

19    Le premiers fals qe commenzet anceis

20    E fora drech qauol exemple moc .

21    Mon cor sen alegreçit

22    Qan mi cobreranbarrals

23    Ben aia cell qim noirit

24    Ezieu qar ieu sui aitals

25    Qar . M . salut mi uenon chascun dia

26    De cataloinha e de lombardia

27    Qar a totz iornz pueia mos pres e creis

28    Qe per un pauc non mor denueial res

29    Qar ab domnas fas mon trep e mon ioc .

30    Ben es proat e auzit

31    Con ieu sui pros e cabals

32    E pos dieus ma enreqit

33    Non tainh qieu sia uenals

34    C . domnas sai qe chascunam uolria

35    Tener ab si si auer mi podia

36    Mas ieu sui cell qanc nom gabei mi feis

37    Ni uolgi trop parllar di mi mezeis

38    Mas domnas bais e caualhiers deroch .

45B

01    Mant bon tornei ai partit

02    Pel colps qieu fier tan mortals

03    Qan luec non uau qom non crit

04    So es empeires Uidals

05    Cell qi manten donnei e drudaria

06    E fai le prous per amor desamia

07    E ama mais batailhas e torneis

08    Qe morges patz e semblam malaueis

09    Trop seiornar ezestar en un loc .

10    Plus qe nos pot sel laiga uiurel peis

11    Non pod esser ses lausengiers domneis

12    Per qamador compron trop car lur ioc .

PVid 364.38 (Mh2 28b)       

13    P. Uid . 25

14    Pos ubert ai mon tresaur

15    Trairain un gai son nouell

16    Qe trametrai per mon gilhel

17    Al pro Marqes de sardeinha

18    Qab ioi uiu e ab ioi reinha

19    Gen sap donar e retener

20    E creissonor e son poder

21    E mos cars fils lo coms enrics

22    A destretz totz sos enemics

23    E als sieus es tan bons abrics

24    Qe qis uol uen e qis uol uai

25    Mens de duptansa ' desmai .

26    Non uueilh sobras dargen ni daur

27    Tant ai mon cor gai e isnel

28    E qant trueb tornei ni cenbell

29    Uolentier desplei ma seinha

30    E con fa non fas dastas leinha

31    E qant trueb negun qi mesper

32    Uiu o mort llauen a cazer

33    Qab armas sui un pauc enics

34    E non crei conseilh ni chastics

35    Ni mandamentz ni longs prezics

36    Qaisi uiu e aisi me stai

37    E am donna tal con ieu sai .

46A

01    Per sieu ten uernoill e monlaur

02    Qe tener uol mais dun castell

03    E tres ciutatz ses tot reuell

04    E a cor qe pretz manteinha

05    Qe soms honratz la uai uezer

06    Tan li fai el di de plazer

07    Qal partir en uai sos amics

08    E anc noll plac enian ni trics

09    Ni lauzengiers ni uilans brics

10    An lur fai dir estatz uos lai

11    Qe ren non aues afar sai .

12    De for uueilh larc qe lanaur

13    El bell palais el gen praudell

14    El uergier on chanton llauzell

15    E plai mi qem mieiells menueinha

16    E se li cortessam deinha

17    Seguramen puesc remaner

18    Qar complit seran miei uoler

19    Qieu non uueilh esser frederics

20    Ni manuels ni lodoics

21    Si con le cortes naimerics

22    Qar qi a so qe plus li plai

23    De tot lo mon al mieills el mai .

24    E lanzaguda tengal maur

25    Ab dur os e ab negra pell

26    Emal mi e mal tortell

27    E creba cor a conpeinha

28    E roinhas ab qe sestreinha

29    Mal mati on qese mal ser

30    Qen det çena per pauc dauer

31    Sieus esueillars e montautrics

32    Malas meisses e uueig espics

33    Lombrics cor dolor e fastics fai

34    E mala mortz de uidal trai .

35    Liatz ala coça dun taur

36    Degresser frustatz per mezell

37    Dast enuestic lo mall capell

38    De tracio .

46B

PVid 364.10 (Mh2 29b)       

01    P. Uidal . 26

02    Ben magrada la couinenz sazos

03    E agradam lo cortes tems destiu

04    E magradon llauzell qan chanton piu

05    E agradam floretas e boissos

06    E magrada tot so qals adretz platz

07    E agradami tan le bells solatz

08    Don per mon grat iauzirai lai breumen

09    On humilmen paus mon cor e mon sen .

10    Dieus salu donna qar es bella e pros

11    Mas ia non salu cells qi son mal mescliu

12    E mi nos salu qar ues uos inumeliu

13    E no salu ges lausengiers ni gelos

14    Dieus salu los pros els adretz els prezatz

15    Mas ia non salu los enoios maluatz

16    Dieus salu fin drut qant ama finamen

17    Mas ia non salu cell qazenueg o pren .

18    Arasui tan cochatz de uezer uos

19    Domna qe dals non ai mon cor pensiu

20    Domna qar uos mi podes far caitiu

21    E si uos plai plus ric qel rei nanfos

22    Bona domna tan fort mapoderatz

23    Qe de rem als non es ma uolontatz

24    Domna sius plai aiasnesgardamen

25    Domna de mi qe naiaz chauzimen .

26    Bell mes bella domna qan pens de uos

27    E bell qar sui en uostre seinhoriu

28    Bell mes qant naug bon pretz nomenatiu

29    E bell qan mir uostras plaissens faissos

30    Bell mes qan ue uostras finas beutatz

31    E bell qar sui uostroms endomeniatz

32    Bell mes qarai en uos mon pensamen

33    E bell qar am uos domna solamen .

34    Gaugz es ab uos entiers e amoros

35    Ab uos es iois perqe totz bes reuiu

36    E non a gaugz el mon tan agradiu

37    Qel uostres gaugz fa totls segles ioios

38    Ab uos uai gaugz e creis daues totz latz

39    Perqieu nai gaug qar mos pretz espiuatz

40    Em fai gran gaugz cell qem mentau souen

41    Lo gaugz de uos el bell captenemen .

47A

PVid 364.46 (Mh2 30b)       

01    P. Uid . 27

02    Tant ai loniamen sercat

03    So qobs non mauia

04    Qen assi o ai trobat

05    Con ieu o uolia

06    Perdut ai e mescabat

07    So qauer solia

08    E ren non ai gazainhat

09    Don mos amics ria

10    E fols qan fai foudat cuia far sen

11    E nos conois tro esta malamen

12    Ar son ieu loinh de plazer e donransa

13    E chauzimens uas leis re nomenansa

14    Qel cor el cors de mi e la ualor

15    Re nom uall ni ieu nom uir ailhor

16    De ioi don ha gran uiutat

17    Mi fai carestia

18    Malam sa gran beutat

19    E sa cortezia

20    Tait ma e galiat

21    Qab bella paria

22    Ma si tot mon cor emblat

23    Qe ia nol creiria

24    Qar leis am plus qe me per qem repen

25    E enqermi mon dan a escien

26    Qab leis non trueb merce ni pietansa

27    Ni chauzimen ni neguna cordansa

28    Ieu clam merce si merces nom socor

29    Claman merse cug morir de dolor

30    Tant clam ab humilitat

31    Merse chascun dia

32    Merses faria peccat

33    Si no men ualia

34    Mout ai caramen cridat

35    Ues qe pauc menbria

36    Pos ab leis non lai trobat

37    Ben cre qe mortz sia

38    Madonna mort merse e chauzimen

47B

01    Son dons esgar e sos bells hueilhs desmen

02    Ab qem mostret tan corteza semblansa

03    Qieu cugiei plus auer qel reis de fransa

04    De son semblan e rege e trachor

05    Qab bel semblan met home en error .

06    Ar tem qe dic gran foudat

07    Per ma leuiaria

08    Mas deumesser perdonat

09    Qe non sai qem dia

10    E ueg mi apoderat

11    De tot a sagia

12    Fassane sa uoluntat

13    Qe la sis faria

14    Bona domna sius platz aues mi ren

15    E si nous platz si mo fatz eissamen

16    Qe ben couen per neguna ' smansa

17    Nous ai forsa mout tra grieu malanansa

18    Chaitiu qi chai en ira de seinhor

19    E non troba sosteinh ni ualedor .

20    Ai bel seinher castiat

21    Con mueir de feunia

22    Qab bel semblan ma nafrat

23    Ma malenemia

24    E ges aitant de bontat

25    Non demonstraria

26    Qem fes amor de cuinhat

27    Qab aitan uiuria

28    Qom sofrachos qi damor a talen

29    So qe sen pot auer a qo senpren

30    E ieu estau en atrestal balansa

31    Mas en bonesmenda nai esperansa

32    Qem secorra de las penas damor

33    Qe ualer deu donna son seruidor .

34    Tro qaia rosser passat

35    Lai ues lombardia

36    Non aurai mon cor pagat

37    Con qieu sai

48A

01    Tant ai de proensa ' stat

02    Qieu tem qe mauçia

03    Madomna ' auram onrat

04    Si tost o fazia

05    Qauer dei ben uergoinha ' espauen

06    Qarai estat de leis tan loniamen

07    Si tals peccatz non fos desesperansa

08    E ren m a leis a lei de banzador

09    E ill fassan ço qaleis torn honor .

10    Hueilhs de merce boca di chauzimen

11    Nulls homs nous ue qe nol fassaz

12    iauzen

13    Perqieu ai mais en uos ferm espe-

14    ransa

15    E tot mon cor e tota ma fiansa

16    E fas de uos ma donna ' mon seinhor

17    E us ren mon cor de bon cor e amor

18    Naudierna bem uai de nostramor

19    Ab sol qe uis castiat mon seinhor .

PVid 364.8 (Mh2 31b)       

20    P. Uid . 28

21    Baros ihesus qen cros fon mes

22    Per saluar cristiana gen

23    Nos manda tuch comunalmen

24    Qanem cobrar lo sant paes

25    On uenc per nostra mort morir

26    E si nol uolem obezir

27    Lai on fineran tuch li plach

28    Nauzirem maint esqiu retrach .

29    Qel sant paradis qenpromes

30    On non a pena ni turmen

31    Uoltra liurar tot francamen

32    A cels qiran ab lo marqes

33    Outra la mar per dieu seruir

34    E cill qi non uolran segir

35    Non yha negus brus ni bagh

36    Qe non puescauer grant esglagh .

37    Er aiutatz del segle q als es

38    Qar qil sec plus al pietz senpren

39    Perqe noia mais un bon sen

40    Qom lais los mals e prendals bes

48B

01    Qe pos la mortz uol asailhir

02    Negus non pot ni sap gandir

03    Don pos tut morrem atresagh

04    Bel es fols qi uiu mal ni lagh

05    Tot lo segle uei sobrepres

06    Denian e de galiamen

07    E son aitan li mescrezen

08    Qapenas reinha leis ni fes

09    Qe chascus poinha en trair

10    Son seinhor per si enreqir

11    Pero trachor son aissi tragh

12    Con cil qi ben tozi ab lagh .

13    Catalans e aragones

14    An seinhor onrat e ualen

15    E larc e pro e conoissen

16    Adreit e saui e cortes

17    Mas trop si laissa enantir

18    Lors sers qe dieus bais et azir

19    Nueg e iorn estan en agagh

20    De far encor enueg e plagh .

21    Reis aunitz pretz mens qe pages

22    Qan reinha deschauzidamen

23    E plainh so qautra gen despen

24    E pert so qel paire conqes

25    Aitals reis fariazaucir

26    E en lag lueg asebellir

27    Qi uiu a gisa de contragh

28    E pren e dona mal e lagh .

29    Domna sim tenes endefes

30    De ren als non ai pensamen

31    Mas de far uostre mandamen

32    Sieu engrat seruir uos poges

33    Mout uos degra donna grazir

34    Qe sapchatz qe qan uos remir

35    Ai tal gaugh qe per atrazagh

36    Maues lo cor del uentre tragh .

49A

PVid 364.31 (Mh2 32b)       

01    P. Uidal 29

02    Nulls hom non pot damor gandir

03    Pos en son seinhoriu ses mes

04    Qe tot li plas o tot li pes

05    Sos talens llauen a segir

06    E sapechatz qom enamoratz

07    Non pot segre sas uoluntatz

08    Mas lai on uol amors lai cor

09    Qe noi garda sen ni follor .

10    Aren no degron nuells fugir

11    Con mal seinhoriu qi poges

12    Mas fugir no li puesc ieu ges

13    Qoltra la mar manet ferir

14    Amors dans lo senestre latz

15    Tal colp perqieu sui sai tornatz

16    Don morrai dire de dolor

17    Si gaugz entiers no men socor .

18    Mas ieu saupi pauc descremir

19    Qanc nom gardei tro qe fui pres

20    Con fai lauzells qant aug lo bres

21    Qes ua cochosamen auzir

22    Me mis ieu cochos en tal latz

23    Don ar mi tenc per enganatz

24    Qen poder sui de tal seinhor

25    Qi nom uol far ben ni honor .

26    Dautre mal mi saprieu cobrir

27    Mas daqest sim trenqet le fres

28    Qant ma bella domnam promes

29    So don mac en cor a mentir

30    Qe seruirs mal gezerdonatz

31    A cell qel pren es grans peccatz

32    Qe per mal gizerdonador

33    Son paupre man bon seruidor .

34    Mas ab gaug mi pogra garir

35    Dira ma donna sil plages

36    Nol degra ma mortz abellir

37    Qe totz sui sieus endosmeniatz

38    E non o dic ieu so sapchatz

39    Per so qem fasa mortz paor

40    Mas qar ill pert son amador .

49B

01    Domna qar nomen puesc sofrir

02    Chauzimens e dieus men ualges

03    Qem uenges de nos qalqes bes

04    Pos non ai poder qals dezir

05    Sim destreinh uostra grans beutatz

06    Qe uaitz mals hueills e passatz

07    Si qal test nai tal resplandor

08    Qem tol lo sen e la uigor .

PVid 364.3 (Mh2 33b)       

09    P. Uid . 30

10    Amor pres sui de la uera

11    Qar mes tant de mala gisa

12    Qieu cugiei mac ses conqisa

13    La meilhor e la plus gaia

14    Del mon mas nol platz qieu laia

15    Perqieu morrai desesperatz

16    Amor e er totz e peccatz

17    Si dest uostre fin benuoilhen

18    Non aues qalqe chauzimen .

19    Ia sieu saupes non amera

20    Qe men prezes daital gisa

21    Qera ma uoluntat prisa

22    Dilh qes ergueilhosa ' gaia

23    Uas me e lam pres en tal latz

24    Qe iois ne deportz ne solatz

25    Dautra nom dones iauzimen

26    Ni de leis nulh ioi non aten .

27    Perqieu a bon grat mestera

28    Fe qe dei aus de ma ghisa

29    Qenqer non lagra ben qissa

30    E pero non es tan gaia

31    Qe huei mais mal non retraia

32    E dir nai e noi e uiultatz

33    Si tot ses men mensoina ' foldatz

34    Qe cors qes ples dairamen

35    Fai ben failhir bocha souen .

36    Mas ieu ai ia uist qilhera

37    Bella e de bona ghisa

38    E sa bocha gent aprisa

50

01    De parllar paraula gaia

02    Uas bon pretz fina ' ueraia

03    El sieu bell cors gentils formatz

04    Denseinhamen e de beutatz

05    Qanc hom non ui tan auinen

06    Ni ab tan bell acuilhimen .

07    Mas ar es esciua ' fera

08    Tornat e de mala ghisa

09    Perqe lesperansa uisa

10    On fon ma uoluntat gaia

11    Pos noill platz bes men eschaia

12    Pieg trag de mort qar uiu iratz

13    Mas era sai ben qes uertatz

14    Qe diabol son siei paren

15    Qals sieus dona maior turmen .

16    Tos temps sim uolghes blasmera

17    Leis qe non es dauol ghisa

18    Manta mencuniai asisa

19    En blasmar ma domna gaia

20    Donc non es razos mestraia

21    Trop me part de samor forsatz

22    Pero pos uei qe tan li platz

23    Partraimen siuals bonamen

24    Ezirai mon miells enqeren .

51

01    Ensordells . Guilem decabestanh . Guilem de Salanhac . Guil . de Ba-

02    lazuc . Guilem de biais . Guilem Magret . Gui l. de Bergada . Guil.

03    de durfort de Caors . Guilem Montanago . Guiraudo lo ros . Iaufre

04    Rudel . Luqet cataluze . Lafran Sigala .

05    ---    

Sord 437.2 (Mh2 34ba)       

06    Ensordells .                                                       Sordel .

07    Aitan ses plus uiu hom co(m) uiu iausentz           qan iauzens

08    Qautre uiure nos deu uidar pellar                       uiures uidapelar

09    Perqieu mesfortz de uiure de reinhar                  Perso mesfors renhar

10    Ab ioi per lei tan coraiosamenz                          leis plus coratiozamens

11    Seruir , qieu am , qar hom qi uiu marritz             quieu que

12    Non pod de cor far bos fatz ni grasitz                pot faitz ni grazitz

13    Doncs er merses sim fai li plus gracida               Fara merse la plus grazida

14    Uiure iausen pos al nom ten a uida .                   iauzen als te

15    Tan pens en leis , e tan lam coralmenz                Tant pes mens

16    Qe nueit e iorn tem qe failla 'l pensar                  tems mi faill il

17    Qar de beutat ni de prez non ha par                   pretz non a par

18    Per qeill deuon esser obedienz                           que ens

19    Las plus presan qar tot aissi esguitz                    prezans , qar enaisi es guitz

20    Per dretz guidar sos genz cors ben aibitz            dreg bels hueils

21    Las pros en prez co(m) la nau en marguida        plai pretz , com las naus en mar guida

22    Li tramontana el fer el caramida .                       La trasmontana , el fers eill calamida .

23    E pos guidal ferm estela lusenz                           pueis guida ferm lestela luzens

24    Las naus qi uan perillan per la mar                     que

25    Ben degra mi cil , qil sembla , guidar                  mi per semblan dreg guidar

26    Qein lamar sui per leis perfondamenz                 Quieu lai soi per lieis prifondamens

27    Tan esuaratz destreitz e esuaitz                          Tant eisarratz et esbahitz

28    Qie serai mortz anz qe neisca ' fenitz                  Don cug morir ans que ni escoperitz

29    Sinon secor qieu non trueb a lisida                     Si nom qar non trop alissida

30    Riba , ni port , gat ni pont , ni garida .                ga guerida .

31    Dura merces . e trop loncs chausimentz             mens

32    Mi fai morir per sobre desirar                            Me fan murir

33    Qar ieu non puesc ses lo ioi uiu durar                 no uius

34    Qi el qer amand seruent am tals turmenz            Canquer siruen am; mais aitals turmens

35    Qel ior mil uez uolriesser fenitz                          Quel iorn

36    Tan mi destreinh le dartz dun sui feritz                Tant mi destrenh lo dartz don soi feritz

52

01    Al cor damor , per qel mortz mes asida             El cor que la mors mes aizida

02    Qar ill non es tot isamen ferida .                        enaisi

03    Las don li uen de mi aucir talenz                       Doncx perque noill pren de me ausir talens

04    Pos qil nom pod en null forfach trobar              Pueis que nom pot en nuill forfait

05    Et ia per mal qem sacha dir ni far                     Que sapcha

06    Non puesc esser de lei amar partenz                No men partrai tan li soi benuolens

07    E doncs perqe mi fai mal ni mel ditz                 Doncx equeill ual sim fai mal ni lom ditz

08    Qaissil sui ferms autreiatz e pleuitz                   Quieu soi sos hom iuratz e pleuitz

09    Qenanz sera marma del cors partida                Cans me sera larma

10    Qieu men parta tan lam damor complida .        Quieu par chantan ela uida mor complida .

11    Na gradiua donna de prez razitz                      Na grazida dona de pretz rahida

12    De cor de cors e de fatz e de ditz                    De cor de pes , e de faitz , e de ditz

13    Sui uostres totz qar es li mieills aibida              Soi ieu uostre , qar es la plus grazida

14    Neta ' plazentz suaus e essernida                     E tan plazens e de bos faitz complida .

15    Per dieu aiatz merce donna grazida

16    De mi , qen uos es ma mortz e ma uida .

52A

GlCab 213.5 (Mh2 35a)       

01    Guilem Decabestanh

02    I .

03    Lo dous consire ,

04    Quem dona mors souen ,

05    Don am fai dire

06    De uos maintz uers plazen .

07    Pensan remire

08    Uostre cors car e gen ,

09    Cui ieu dezire

10    Mais que non fauc paruen .

11    E si tot mi deslei

12    Per uos ges nous abnei

13    Cades ues uos soplei

14    Ab francha benuolensa

15    Dompna en cui beutatz gensa

16    Maintas uetz oblit mei

17    Que lau uos e mersei .

18    Totz iorns mazire

19    Lamors , queus mi defen

20    Sieu mon cor uire

21    Ues autre entendemen .

22    Tout mauetz rire ,

23    E donat pensamen

24    Plus greu martire

52B

01    Nuills hom de mi non sen;

02    Car uos , quieu plus enuei

03    De re quel mon estei

04    Dezaustorc , e mescrei ,

05    E dezam en paruensa .

06    Tot can fauc per temensa

07    Deuetz en bona fei

08    Penre , neis can nous uei

09    Ades comensa

10    Lamor , tan mabelis

11    La captenensa

12    De uos , cui soi aclis .

13    Bem par quem uensa

14    Lamor , cans quieu uos uis

15    Fo mentendensa

16    Queus ames eus seruis .

17    Perquieu mi soi rendutz

18    Franx ses totz mals aiutz

19    A uos , don ai perdutz

20    Mains dos , quis uueill als prenda .

21    Cami platz mais catenda

22    Ses totz couens saubutz

23    Uos , don mes iois cregutz .

53A

01    Ans que seisenda

02    Ins el cor la dolors

03    Merses deisenda

04    En uos dompna , et amors

05    Ioi uos mi renda

06    Em luenh sospirs e plors .

07    Nous mi defenda

08    Paratge ni ricors;

09    Coblidatz mes totz bes ,

10    Sap uos nom ual merses .

11    Ai bella doussa res

12    Molt feiras gran franqueza

13    Sil iorn queus aic enqueza

14    Mamasetz ho non ges

15    Queras no sai com ses .

16    Non truep contenda

17    Contra uostras ualors ,

18    Tal merse us prenda

19    De mi , queus si onors .

20    Ia nomentenda

53B

01    Dieus mest sos preiadors

02    Sieu uueill la renda

03    Dels IIII. reis meillors

04    Per cap uos nom ualgues

05    Franqueza e bona fes .

06    Car partir nom puesc ges

07    De uos , en cui ses meza

08    Ma mors e sei fos preza

09    Enbaizan nius plagues

10    Ia no uolgram solses .

11    Anc re cauos plagues

12    Francha dona corteza

13    Non estet en defessa

14    Quieu ans no la fezes

15    Que dals mi souengues .

16    En raimon la beleza

17    De ma dompna el bes

18    Mi ten dautras defes .

53A

GlCab 213.6 (Mh2 36a)       

21    Guilem Decabestanh .

22    II .

23    Lo iorn quieus ui dompna premeiramen

24    Cant a uos plac que mius laisses uezer

25    Parti mon cor de tot autre pensamen

26    E foron ferm en uos tug mei uoler

27    Caisim pauzes dona el cor lenueia

28    Ab un dous ris et ab un simplesgar

29    Mi e cant es mi fezes oblidar .

30    La gran beutat , el solas auinen ,

31    El cortes dig , e lamoros parer ,

32    Quem fai bes far , membleron si mon sen ,

33    Canc pueis dona nol puec auer .

34    A uos lautrei , cui mos fis cors merseia .

35    Per enantir uostre pretz et onrar

36    Tan finamen , com meills non pot pensar .

53B

19    E pos uos am dona tan finamen ,

20    Que dautramor non ai negun poder .

21    Mas aiso aicqabautra cortei gen

22    Don cuit de me la gran dolor mouer

23    Mas can consir de uos , cui pretz sopleia

24    Totautramor oblis e dezampar ,

25    Ab uos remanc cui tenc al cor plus car .

26    E membre uos , sius platz , del bon couen

27    Que mi fezes al departir saber .

28    Don aic mon cor azun gran ioi iauzen

29    Per bon respeit , equem mandetz tener .

30    Molt ai gran ioi si aital mal mi greia

31    Quel ben aurai can uos plaira ancar

32    Bella dompna quieu soi en lesperar .

54A

01    E ges maltrait no mi fan espauen ,

02    Sol que ieu pens en ma uida auer

03    De uos dona pauc o gran iauzimen ,

04    Tug li maltrait mi son ioi e lezer .

05    Tot per aisso; car sai camors autreia

06    Que fis amans deu gran tort perdonar

07    E gen sufrir maltrait per gazanh far .

GlCab 213.3 (Mh2 37a)       

08    Guilem Decabestanh .

09    III .

10    Ar uei quem uengut als iorns loncx

11    Que flors sarengon sobrels troncx

12    Aug dels auzels chans e refrins

13    Pels plaisatz caun tengutz en broncx

14    Liuerns mas era pels soms sims

15    Entres las flors els brondels prims

16    Salegron cascuns a lur for .

17    E ieu malegre , em demor

18    Dun ioi damor , cai en mon cor .

19    Don mes dous deziriers techitz

20    Que meins , que serp desicamor

21    Me desluenh dels sieus bels francx digz

22    Ans mes totz autre bes oblitz

23    Ues lamor , on paucx bes aiust .

24    Anc pos Nadam manget del fust

25    Lo frug , don tug em entabust

26    Tan bella non aspiret crist

27    Cors benestan , e car , e iust

28    Blanc , e lis plus , cun Almatist .

29    Tant mes ill bella quieu soi trist

30    Car de me noill pren calque sonh .

31    Mas ieu ia noill serai tan lonh ,

32    Que lamor , que mabraz em ponh

33    Se parta del cor , ni sesquins .

34    Ans alas uetz can si desionh

35    E sespan defors e dedins .

36    Adoncx soi claus , cubertz , e sins

37    Damor , plus que de flor yzops .

38    E car sai cap meins na mortz trops

39    Tem que iorns nom sia nemps props

40    Camors mes cara , et ieill soi uil

54B

01    E ges aisi nomagra ops

02    Quel fuecx que mart es tals que nils

03    Nol tudaria plus cuns fils

04    Delgatz sostenria una tor .

05    E ieu las sols sostenc lardor ,

06    E la pena quem ue damor

07    Ab dous dezirs , ab mains destricx .

08    Si quem nesparueis ma color .

09    Pero non dis que seranticx

10    Totz blancx es deuengutz com nicx

11    Quen re de ma donam clames .

12    Car dompnas faun ualer ades

13    Los desualens els fels engres

14    Car tals es francx et agradins

15    Que si ia dompna non ames

16    Ues tot lo mon fora esquins

17    Quieu soi als pros plus homelins

18    E mais erguillos als sauais .

55

GlCab 213.1 (Mh2 38ab)       

01    Guilem de cabestanh . / Nell 'altro testo è attribuito a Guilem

02    di Bregadam .

03    Aissi com sel que baisal fueill              con cell qe baissal fueilh

04    E pren de las flors la gensor ,              E cueilh

05    Ai ieu chauzit en un aut brueill             Ay chauzit brueilh

06    Sobre totas la belazor .                       bellacor

07    Quel eis dieus senes faillida                 Qi eill

08    La fes deisa sia beutat                        de sa eissa

09    E mandet cabumelitat                         qab humilitat

10    Fos sa gran ualor grazida .                  grans ualors

11    Ab dous esgar sei cortes hueill            esgart siei hueilh

12    Maun fait iai e fin amador .                 Man fag gai

13    Et anc lamor perquieu mi mueill          Ez anc lamors perqieu me mueilh

14    Ab laiga del cor ma color

15    No fon per mi espaudida                   Non me espandida

16    Mas eram fai chantar de grat             cantar

17    De tal on an mains coindeiat              Detal donai mais cundeiat

18    Cuns non la tenc desuestida .             Qans

19    Non dic fenchas , ni laus com sueill .   feinchas con sueilh

20    Mas uer , on me son mil auctor .        don men

21    Cusquecx dezira so quieu uueill          Qunsqecx uueilh

22    Cals plus gais es lansa damor ,           Q

23    Que fer al cor ses gaudida                 Qe

24    Ap plazer plazen damistat;                 Ab placers plazentz

25    Mas ieu ai lo colp asaborat                el assab

26    Con plus dorm , meills me resida       On plus mi

27    Chauziment fara si macueill                Chaucimen sim acueilh

28    E merse contra sa ricor                     merce

29    Quieu li mostrel mal de quem dueill   Qieu eilh

30    E que maleuge ma dolor .

31    Ques dins mon cor espaudida          Qes dinz espandida .

32    Amor e consirier ma dat                  cossirer

33    Que dels meills ma enamorat            E del miells

34    Ques del puei tro enlerida                Qes en lerida

35    Son ric pretz es en laut capdueill      Sos rics dueilh

36    De mi dons , et es la gensor             qe non sai

37    Quel mon si uesta nis despueill         Qel ni despueilh

38    Gen la saup far nostre senhor           fo facha per bon

39    Caisi es per pros chauzida               Qaissi es pels pros chaucida

56

01    Lai on mostra sa gran bontat             Sai on monstra sa beutat

02    E son fin pretz tant esmerat               tan

03    Calas pros nestai garnida ga(r)nida . Garnida .

04    Tant es genta e debel escueill            Tant es genta ' de bell escueilh

05    Quenueiam tol dautra samor

06    Cab ensenhamen ses iangueill           Q gueilh

07    Les dada beutat ab ualor                  Lles beutatz

08    Cortezia non loblida

09    Cus de corteza uolontat                    Q

10    La fai ses genh denemistat                 geinh

11    Gardar e dautres bruida .                  tant es abellida .

56A

GlSal 235.1 (Mh2 39a)      

01    Guilem de Salanhac .

02    A uos , cui tenc per dompna eper senhor

03    Bona dompna uolgra clamar merse

04    Per un amor , que de uos mi ue ,

05    Quem destrenh , que simbreu nom secor

06    Uostre gens cors , non puesc uius remaner

07    Et anc no uos o auzei far parer

08    E sius en sui sen uetz uengutz denan

09    Pueis can uos uei nous aus dir mon talan .

10    Ans quieu uos uis , uos aic tan finamor

11    Quieu non amaua tant autrui ni me

12    Pueis can uos ui doblet lamors de se

13    E trobei uos amos hueills trop gensor

14    Quins en mon cor non sabia uoler

15    Totautramor mi fes del cor mouer

16    Mai la uostra no sen part tan ni can .

17    Nom tengon dan ab uos deumador

18    Ni lauzengiers cui dieus de mal estre

19    Si tot ab lieis qui enianet emi ese

20    Mi tengron dan pero non fauc clamor

21    Car anc en re no la uim mais ualer

22    Ni anc despueis no fes , mas decazer

23    Perquieu la met per tostemps a mon dan

24    E donma uos leials e ses enian .

56B

01    El mon non a rei ni emperador

02    Que aia mais de fin pretz abse

03    Quezieu dona si uos mi uoletz be

04    Nim retenetz per uostre seruidor

05    En uos podon complir tug mei uoler

06    Mai ieu men prenc soque nous aus querer

07    A cascun iorn sinc sens bais en pensan

08    De que no tem gelos ni mal parlan .

09    Pros comtessa sobre nom auetz uer

10    Car gen burlatz e metetz uostramor

11    E faitz tezaur de fin pretz benestan

12    Cautra dompna del mon non ual aitan .

13    Bellamia de uos puesc dir el uer

14    Que de fin pretz damicx e de poder

15    Creisetz totz iorns eus anatz meilluran

16    Car hom non pot far meills son benestan .

57A

GlSal 235.2 (Mh2 40a)       

25    Guilem de Salanhac .

01    Per solatz e per deport

02    Mi conort

03    Em do alegransa

04    E ia no farai descort

05    Sieu acort

06    Ni bonacordansa

07    Trobes abliei cam plu fort

08    Cautre tort

09    Uos dic ses duptansa

10    Non lai , mas lamor queill port

11    Peitz de mort

12    Mi uol per semblansa

13    Mas de lauzengiers mi laus

14    Car fan cuidar quieu am aillors

15    E pueis demandon que fau

16    Ni on ai pauzada damor

17    Et ieu car son mal ebrau

18    Tem los tan que dirai la lor

19    La gensor es com mentau

20    E la meiller de sa ricor

21    Franca de bella paria

22    Gen parlans e de bel solatz

23    La trobares cascun dia

24    E tot can fai ni ditz platz

25    Sens e pretz e cortezia

26    Gaieza e fina beutatz

27    Estaun ab lieis nueit e dia

28    Si tot enueials maluatz

29    Dalres non consire

30    Mas samor dezire

31    Quem des

32    Siei dous plazen rire

33    Man donat martire

34    Engres

57B

01    On quieu an nim uire

02    El cor la remire

03    Ades

04    E pens e consire

05    E non laus ges dire

06    Que mames

07    Queill sobramors

08    Quieu lai men te

09    E paors

10    Que nolenuei de se

11    Mai en luec de clamar merse

12    Ai fin amor

13    E bona fe

14    Quen tan com mars ni terra te

15    Non a tan finaman com me

16    La ualens raina te

17    Dompnei e fina beutat anc se

18    Part totas las donas com ue

19    E nonai sobre dig de re

20    De mon ferriol non dic re

21    Mai ual or e fin pretz mante .

58A

GlBal 208.1 (Mh2 41a)       

01    Guilem de Balazuc .

02    Lo uers mou merseian ues uos

03    Dona no per tal quieu entenda

04    Que de mi merse uos prenda

05    Tant es lo forfaitz cabalos

06    Perquieu si bem destrenh nom planh

07    E pos mi mezeis ai perdut

08    E uos quem faitz plus es perdut

09    Sim pert mas paraulas nom tanh .

10    Tant es mos afars perillos

11    Quieu no sai com mi enprenda

12    Que preiar com nolentenda

13    Ual pauc azome sofraitos

14    Perques dreitz que malastrucx lanh

15    E pueis per home recrezut

16    Aug dir canc dieus no fes uertut

17    Perquieu prec ses cug degazanh .

18    Dona si tot no tanh perdos

19    Non laisarai nous mi renda

20    E mas mans no uos estenda

21    Que preiar uens los mals els bos

22    E si piatatz tan uos afranh

23    So quieu non esper ni non cut

24    Quem perdonetz tort conogut

25    Sieu mais faill nom leuetz del fanh .

26    Ai las tan mala fui iros

27    Can per mi baiset sa benda

28    En ques fenh em feiresmenda

29    Daço don degresser coitos

30    Me fis preiar daital barganh

31    Don mal cor pueis souen dolgut

32    Quiem tengra per ben ereubut

33    Sim saludes com un estranh .

58B

01    Mala uengues aquill sazos

02    Quieu tem que tan car mo uenda

03    Queras coue quieu aprenda

04    De cal guiza uiu bezonhos

05    Ges tan ricx iois nomatanh

06    No sai ges don mera uengut

07    Las non ho auieu saubut

08    Mai eram sen de quem complanh .

09    Be sai faillit ai azestros

10    No soi sel que tort contenda

11    Ni non tanh com mi prenda

12    Mai pero sieu lo premiers fos

13    Dreitz fora nom cregues compagnh

14    E sill forfait fosson mort tut

15    Com non agues merse auut

16    Noni agra petit ni granh .

17    Mas sius platz ma mort nius es pros

18    Non es quius me defenda

19    Ni non auretz maior renda

20    Casatz a quis poderos

21    De selui ues cui a cor granh

22    Et a obs merses laiut

23    Que non es amerse tengut

24    Aqui on poders hi sofranh .

25    Dompna tart ai reconogut

26    Mon fol sen si de mi nos tanh .

59A

GlBiars 211.1 (Mh2 42a)       

01    Guilem debiais .

02    Si col maistre uai penre

03    Lo iaspi lai on la uist

04    Ma fait tan asi atendre

05    Amors tro que ma conquist

06    Mai per mi er greu conquista

07    La bella en cui maten

08    Seladamen ma uista

09    Si doncx a merse nom pren .

10    E sa merse nom uol pendre

11    Com ar estai quieu ai uist

12    Fort castel pres per atendre

13    E maint pros uassal conquist

14    Et er per home conquista

15    Oc quil sieu uoler aten

16    Quieu ai be tal sazon uista

17    Com seruir engrat no pren .

18    Tart cug quer la sazos uista

19    Pos aitan dapas si pren

20    Quieu aia samor conquista

21    Nil uerai ioi quieu naten

22    Mai ges Breto lur atendre

23    Si tot sen aun pauc conquist

24    No laison , perquieu puesc pendre

25    Eisample segon cai uist

26    Car anc genser no fon uista

27    Es grans la onors quieu pren

28    Puis ai tal ualor conquista

29    Don nuill blasme non aten

30    Perquem fai asi atendre

31    E ma per home conquist

32    Quem pot mieills a sos obs pendre

33    Que re de tot cant a uist .

34    Dieu prec que lim lais atendre

35    Los digz perque ma conquist

36    Quem denh entre sos bratz pendre

37    En luec on no sia uist

59B

01    Mai per uos cabaital uista

02    Aurai ieu ses faillimen

03    Bonauentura conquista

04    Quen als mos cors nosaten .

05    Bem dei de bon cor atendre

06    En far tan onrat conquist

07    Quel iorn non pot hom mal pendre

08    Pos aial sieu gen cors uist

09    Percam mais la soa uista

10    Can sol de bon grat la pren

11    Cautra dompn auer conquista

12    La meillor quen pretz senten

13    Si per seruir es conquista

14    Ni nuill seruidor aten

15    Per crist mala lai ieu uista

16    Si mon seruizi non pren

17    Que sieu podia ades pendre

18    Dautramor tan com nai uist

19    Mais uolria lieis atendre

20    Ses far tot autre conquist

21    Dona cant no fos conquista

22    On sens e beutatz saten

23    E tot cant hom en grat pren

24    Mas totz bos aips sabetz pendre

25    Et es tan saubut e uist

26    Ben degratz a merse atendre

27    Per tal que fos tost conquist .

28    Com re nous pot en mal pendre

29    Segon quieu mai uist

30    Nom cal ia sauai atendre

31    Quen uos puesca far conquist .

32    Ses conquista mi faitz atendre

33    Cap uista m auetz conquist

34    E qui pren deu laisar pendre

35    Can saten en so ca uist .

60

GlMagr 223.2 (Mh2 43ab)       

01    Guilem Maget .                                                        Guilen Magretz .

02    Atretan bem tenc per mortal

03    Com sel cauia nom Andrieu                                         Com cell qauia

04    Dona pos chauzimen nom ual                                       post chaucimenz

05    Ab uos de cui tenc so ques mieu

06    Et ai uos ben mort seruida

07    Pros dona et eisernida                                                  essernida

08    Si per seruir ni per onrar                                               onzar

09    Ni per sa dona tener car

10    Deu negus fis amans murir                                            Deu neguns fins amanz morir

11    Ben conosc quem deuetz ausir .                                   deuez aucir .

12    Mas sieu muer detan cortes mal

13    Com amors es ia nom er greu                                      Con es damor ia no mer grieu

14    E dompna pos de mi nous cal                                       nos cal

15    Faitz en uostre plazer en brieu                                      Fas

16    E sius ai mamort fenida                                                E pueis er mamortz

17    Pero sim tenetz a uida                                                  retenez

18    Uostre sui e podetz mi far                                            Uostres sui e podes en far

19    Ben ho mal que de uos nom gar                                   o

20    Mas per so queus puesca seruir                                   qieus

21    No uueill ancar sius platz fenir                                      Non plai fenir .

22    Tan son amoros mei iornal                                           miei

23    Que quec iorn uos tramet per fieu                                Qe qec

24    Sent sospirs quem son tant coral                                  E sospirs tan

25    Que si sieg per hom nomi lieu                                       Qe ses ells nom colgi nim leu

26    Tan fort uos ai encobida

27    Que can duerm hom me reisida                                    Qe qan dorm resida

28    Sim faitz mi meteus oblidar                                           fas mi medeis

29    Que so que tenc non puesc trobar

30    E fauc me ala gent escarnir                                           E faz mala gen

31    Can so serc quem uezon tenir .                                     ueson tenir .

32    Dona non trobet plus leials                                           Donna ieus am ab cor leial

33    Amors a fait de uos mon dieu                                       Qar amors fes

34    Al iorn queus mi det peraital                                         Lo iorn

35    Cautra nom pot auer per sieu

36    E donc merses com moblida                                        E doncs merces con moblida

37    Dona de bons aips complida                                        Donna de bons aibs garnida

38    Que sieus mi lais dieus gazanhar                                   garainhar

61

01    Nous o puesc plus carzir som par                                 No so puesc plus grazir

02    On plus dautras beutatz remir                                       beltatz

03    Adonc uos am mais eus dezir .                                     Adoncs

04    Beus couenc per lesperital

05    Senhor don aun tort li iuzieu                                         Seinhor an iucieu

06    Que nasquet la nueit de nadal                                      lo iorn

07    Perque son maint home romieu                                    Per cui mant

08    Don es mainta naus perida                                           manta

09    Canc ues uos non fis faillida                                         Q uas fes

10    Mas daitan que can uos esgar                                      mais

11    Nom puesc estener de plorar

12    Que per ma uergonha cubrir                                        uergoinha cobrir

13    Nai fait maint tuzo escantir .                                         Nai fag mant ticon escantir .

61A

GlMagr 223.1 (Mh2 44a)       

01    Guilem Magret .

02    Aiga pueia contramon

03    Am fum et ab netbla , et ab uen

04    Et on plus pueia bas deisen

05    E sapchon tug sill que son

06    Catressi pueia ualors

07    Ab bels faitz et ab lauzors

08    E cant es aut deisendria

09    Sil bes no la sostenia

10    E de gran esser enueios

11    Del Marques e dels autres pros

12    E dels onratz ricx faitz quill fan .

13    Ia no uolria agues on

14    Pros dona , ni dals pensamen

15    Mas del sieu bel acuillimen

16    E uolria tug sill quei son

17    Auol e dels sordeiors

18    De pretz e de cortezia

19    Erauiatz , perso uolria

20    Quieu soi molt danar uolontos

21    E soi las ans quen trobe dos

22    De sels camon pretz ses enian .

23    Bar que per maniar si rescon

24    Renha trop uilanamen

25    E dompna peitz per un sen

26    Si ia pueis li prestal con

27    Que de maniar nais amors

61B

01    Dos e ben faitz et honors

02    En intra hom enparia

03    Ab tal don ia non lauria

04    Sobre que tot es saboros

05    Gens maniars , e cortes respos

06    E qui plus non pot fassaitan .

07    En espanha a un pon

08    Per on hom passa souen

09    Fait per tal encantamen

10    Que sill parlatz el respon

11    Sinc pilars hia senhors

12    Et a lai mil cauals cors

13    Plan e de mout bella uia

14    En lausor pilar quei sia

15    Estal ualen rei Nanfos

16    Ricx de cor e tan poderos

17    Que del tot complis son talan .

18    Et a leo trobei la fon

19    O(n) sorzion uar uestimen

20    Et aur mesclat ab argen

21    Et en estiu can la neus fon

22    Ni nais trempada freidors

23    Et entorn nadal calors

24    E si uilas en beuia

25    Cortes et adreitz seria

26    E ill marrit e li consiros

27    En tornon alegre e ioios

28    Eill paubre manen que lai uan .

62

GlMagr 223.3 (Mh2 45ab)      

   Guilem Magret .                                                        Guilen Magretz .

01    Enaisim pren com fai al pescador                                  En aissim con

02    Que non auza son peis maniar ni uendre                        Qe ausa

03    Entro que la mostrat a son senhor                                 seinhor

04    Quental dona mi fai amors entendre                              Qen tal donna me

05    Que cant ieu fauc siruentesc ni chanso                           Qe nuilha re qant ieu fatz seruentes ni chanso

06    Ni nuilla re quieu pens queill sia bo                                Ne nuilha re qem pes

07    Lai loi tramet pertal que sen retenha                               Laila tramet per so qe

08    So queu uolra eque de mill souenha                               qes mil

09    E pueis ab lo sieu remanen

10    Deport me ab la corteza gen .                                        mabla

11    Aissi com fan uolpill encausador                                    con uulpill encaucador

12    Encaus souen soque non aus atendre                             Encautz

13    E cug penre ab la perditz laustor

14    E conbat so don no mi puesc defendre

15    Col batailliers caperdut son basto                                  Qol batailhiers

16    Que iai nafratz sotz lautre companho                              En ai campio

17    E per so lauol mot dir non denha                                    Et per tot so lo met dire

18    Que per son dreit a respeit que reuenha                         drech ha respieg

19    Sis fai et es proat per sen                                               e cas cen

20    Perquieu nai maior ardimen .

21    Ardimen ai e sai auer paor                                             Ardimen sai ben auer e paor

22    E can luecx es tensonar e contendre                               E qen luecs es raconar

23    E sai selar e gen seruir amor

24    Mas re non ual perquem cuial cor fendre                        nom cors

25    Car de son tort non puesc trobar perdo                         perdon

26    Ab lieis que sap que sieus serai e so                               sieu

27    Camors o uol consi quel sen captenha                            Q coissi qill

28    Et ieu molt mais , dieus do que bes men                         moult don

29    uenha

30    Car ses lieis nonai guerimen                                            leis hai garimen

31    Ni puesc poiar sill non deisen .                                       puiar sil non deissen .

32    Ses tot enian e ses cor trichador                                     trichaidor

33    Maura sill platz caital mi uueilla penre                             pendre

34    E non i gart paratge ni ricor                                            E noi garde parage

35    Cumelitatz deu tot ergueill deisendre                               Qumilitatz

36    E car ill sap canc non fis faillizo                                       E pos ill saup fallico

37    Encontra leis ni laic talan felo                                          E contra leis nill hai talen fello

38    Saiso noi ual cortezia noi renha                                       Saisi nom

39    Que tot bon pretz a cadona couenha                               ha qa donna

40    Et en tot bon comensamen                                              Et tut li bon comencamen

41    Deu auer bon fenimen .                                                   Deuon hauer

63

GlBerg 210.16 (Mh2 46ab)       

01    Guilem de Bergueda .                                                    G

02    Can uei lo temps camiar e brunezir                                    Qant e refreidir

03    E non aug chans dauzels noutas ni lais                                au chan

04    Que fassa bocx ni combas retendir                                    Qe fasson bosc

05    Ni fueilla uertz noi par ni fruitz noi nais                                flors

06    Perque als mendicx trobadors sauais                                  Perqals e auars

07    Camia lur uotz per liuern quels traina                                  uoitz per luuerns qes traina

08    Mas ieu soi sel que nom mou nim biais                               sui cell qe nom uolu

09    Tant ai de ioi per freit ni per calina                                      freg

10    Amor mi saup plan a sos ops noirir                                    Amors me chauzir

11    Quem trames ioi al cor perquieu soi gais                             perqe sui iais

12    E sap camar sabria e chauzir                                              E saup qamar sabria e grazir

13    E gen parlar don midons ualgues mais

14    E comensar ardimens et essais

15    So que damor es ueraia metzina                                         mercina

16    E parec be can la bellam det bais                                       ben qan bellam det lo bais

17    Don non enuei duguessa ni reina                                        contessa

18    Ab entresenh autre quieu non aus dir                                 Ab entreseinh qem fes qieu

19    Mi fes plus gaug que quim dones roais                               Nu fes gaug plus qe qun

20    Mas non per tan que non laus descubrir                             tant qieu

21    Que mandat ma que no mi esca del cais

22    Mas en chantan , mas aiso non eslais                                  Mas en chantan ez aiso non es lais

23    Que sent chantars nai faitz entre molina                               fag

24    Etals mil motz . canquer un non retrais                                null moutz qez anc un

25    Ni nom soue com mueu ni com safina                                 souen con mou ni con afina .

26    E uos dompna cauetz faitz obezir                                        E uos donna qaues fag abellir

27    Uostre ric pretz als pros et als sauais                                   fin prez al

28    Pensatz de mi e nom laisetz murir                                        laisses morir

29    Sostenetz una branca del fais                                              el fais

30    Camar ses pro non es fruit que engrais                                faitz qezengrais

31    Cal plus cortes fai magrezir lesquina                                    Qals plus corres fai magrezir leschina

32    E pos uos platz que azamar uos tais                                     E pos uos sui tals con ad amar tais

33    Bem degratz dar luec de uos o aizina                                   Ben degras tar de uos luec e aicina .

34    E per so prec selei quem fai languir                                      Per aisso pre aleis qem fai langir

35    Quem fezes tan que ma dolor mabais

36    Don pert maint iorn lo maniar el dormir                                souen lo

37    Alques per ioi et alques per asglais

38    E non per tan canc nom menti nim trais                                 mentic

39    Tan tem lamor quem te endessiplina                                     qemtein en disciplina

40    E sill tant fai quezill de mi se lais                                           E si tant fai qil nasme non seslais

41    Marma nira uergonhoza et enclina .                                      Larma nira uergoinhoza enclina

64

01    Chansoneta sius sabetz formir                                             saupressatz

02    Dintrar encort ho dufrir en palais                                         e ofrir

03    O de parlar amidons cui dezir                                             E gen parllar ab midons

04    Preguerala que coita mes et ais                                           Pregera non qe

05    Ala bella cui soi fis e uerais                                                 sui fins

06    Manasetz dir pos tanta gens laclina                                      Manesatz dir

07    Quill meiller es del mon e que ual mais                                 Qel meillers es

08    Bem merauill com mon cor non deuina .                               Bem merauilh co(m) mon cor non deuina .

64A

GlBerg 210.14 (Mh2 47a)       

01    Guilem de Bergueda .

02    II .

03    Mais uolgra chantar e plazer

04    Si pogues dautre chantador

05    Car mais de plazer e donor

06    Ma fait dieu laus amors saber

07    Canuill amador so mes uis

08    E que dun sol mal me gueris

09    Quieu trac per lieis cui mi soi datz

10    Fora totz mos iois esmeratz .

11    Aquest mal mi ue de temer

12    Quieu ai que las camge aillor

13    Et ieu non ai cor camiador

14    Ni de camiar non ai lezer

15    Ans li soi tan leials e fis

16    Que mais la uueill que paradis

17    Doncx er be enians e pecatz

18    Si en razo per autrem camiatz .

19    Bona dona sen e saber

20    Auetz en totautra ualor

21    E dieus don la uos ues amor

22    Quen sapchatz lo meills retener

23    Car mieills es qui dazaut chauzis

24    Cazautz pueia amor e noiris

25    Ho nulls hom nos te per pagatz

26    De re si no lautregenpatz .

27    Ar auiatz cant a de poder

28    En amor e cant hi acor

64B

01    Azautz com ne laissa meillor

02    Queill faria tot son uoler

03    Per meins bella can labelis

04    E car mais dazaut si es mis

05    Doncx ual mais azautz que beutatz

06    En ben amar ni que rictatz

07    Luec del marit uolgrieu un ser

08    El ser que dures de pascor

09    Entro la festa de martror

10    El maritz perdes lo uezer

11    siuals cades dormis

12    Ni ial mons non fos deuis

13    E si anc saueret oratz

14    Dieus aquest me siautreiatz .

15    Reis castelans ans que nous uis

16    Men tornera de paradis

17    Sans del uezer lai fos intratz

18    Tostemps lai estera iratz .

65A

GlBerg 210.13 (Mh2 48a)       

01    Guilem de Bergueda .

02    Lai on hom meillure reue

03    Et on ualors renouella

04    Men tornarai en castella

05    On son tug complit li be

06    E ueirai enans arago

07    On son tan auinen li bo

08    Quentrels cug esser a leo

09    On laisei mon cor can sai uinc

10    Salua uostronor quei retinc

11    Lais uos lo cor el cors per fieu

12    Dona e coman uos a dieu .

13    Dona can de uos mi soue

14    Com es auinens e bella

15    E soi poiatz en la sella

16    Uostramistat me tiral fre

17    Et irai lai sius platz ho no

18    Quen mi non a dreit ni razo

19    Mai com sers si dieus mi perdo

20    Pos mos mans dins los uostres tinc

21    E de uos seruir nom retinc

22    Doncx pos en mi non a re mieu

23    Faitz ne com pros dona del sieu .

24    Ai dona cui iouens mante

25    E conoisensa capdela

26    On ioi senclau es sagela

27    Uolgra uostramor mi rete

28    Que mames enuostra preizo

29    Liat pel col ab un cordo

30    Uostre soi ses autrochaizo .

31    Per la bona fe quieus couinc

32    Can desplasmazo en reuinc

33    No sai sius portatz peirobrieu

34    Quen aisim faitz fondre com nieu .

35    Car de bona dona coue

36    Cant amans damor lapella

37    E des ues lieis nos reuella

38    Nill troba faillimen de re

39    Que nol fassa semblar breto

65B

01    Car per trop longuentensio

02    Perdon gai solatz lur sazo

03    Car de doas uetz entro sinc

04    Mes deuengut que men sostinc

05    Sobrels pes aitan mera grieu

06    Can me souenia Dandrieu .

07    Si merses dun dous bais mestre

08    Plus tost no uola irondela

09    Ni esparuier ni ausela

10    Com ma uolontatz uai e ue

11    Uas uos donap bella faiso

12    Et am mes en tal sospeiso

13    Aitan ten ual un gazardo

14    E sanc en lauzan uos mantinc

15    Eram molt meiller que cant ieu

16    Entrels meillors relieu .

GlDurf 214.1 (Mh2 49a)       

17    Guilem de dur fort de Caors .

18    Car sai petit me met en razon larga .

19    Car leu troba qui pesca en estanc

20    Perquieu queri lai on trobarei larc

21    Uertadier laus e dic que com colomba

22    E qui sestet enpretz de que non rom

23    Lai on si tanh nis requer per deuer

24    Gui cap de porc es arditz e cozens

25    Contra mals aips cuns uiron lui non resta

26    Tant ama pretz el cor etant sencarga

27    Que plazer deu als pros car el fon anc

28    E qui eras si met en tal enbarc

29    De sostener ualor capauc no tomba

30    Deu ne auer doble grat e bon nom

31    Si sa quel pot e sap e uol ualer

32    E neguns hom non pot esser ualens

33    Si pretz de so ca dat a lui non resta .

66A

01    Ial fuec damor non destrenga ni arga

02    Mas per razo son cors priuate franc

03    E si damar lo te dompna pel marc

04    Al gran request sia fortz com retomba

05    Car bos albres nais azaisel nom

06    E non es tomps ans peraquel caer

07    Deue engres amoros e plazens

08    Cant en bon luec persec bona requesta .

09    Noill cal uestir preset negre ni saria

10    Ni per solatz drap uert ni pers ni blanc

11    Car de tot sap e sobre lui so parc

12    Pueis en costal plan en ribeira oen comba

13    A senher dieus percaital tug no som

14    Que so fosem adoncx pogrom trobar

15    Paubres e ricx solche fos auinens

16    Mas qui non a es ara fols de testa .

17    Com aurs en fuec o com asiers en farga

18    Sa fin ades que maint bon paron ranc

19    A segre lui en pretz don uol gran carc

20    E nol cost ges ni ab mal ni ab bonba

21    Cabagut sen tria largen del plom

22    Et abos ops sap auer ses auer

23    Gui cap sos nomps es significamens

24    Capdels eguitz gran paraula honesta .

25    De nuilla re nos met ni non senbarga

26    Ses ben issir pero daitan mi planc

27    Car el non a per cascun denier Marc

28    Quel daurera so que mainta gens plomba

29    Cap lo poder que a franh e corrom

30    Mains mals si ques fai grazir e temer

31    E si amors uol totz bos complimens

32    Tri pros dona bella de quel reuesta .

33    Siruentes uai en Peiregors correns

34    Quet conferme et chant en fassa festa .

66B

GlDurf 214.1a (Mh2 50a)       

01    Guilem de durfort de Caors .

02    Can uei uerdiers albres pratz rams

03    Tertres plans ombras bocx espes

04    Refrescament uert ai perpres

05    Abricx uolers ab lonc enans

06    Retraire chans

07    Uolens hi oras enquem iauzis

08    Requier aclis

09    Dona a uos els reire bans

10    Cortes onrans

11    Requerrai totz entiers so sapchatz

12    Ab bos essais

13    Renhan tro drut maiatz .

14    Amors que onra ionh nos ams

15    Mantenrai fazen azautes

16    Daquest cor e daquest entes

17    Mentrametrai ses faitz truans

18    Dauol Balans

19    Mas sui uostre tot a deuis

20    Uaillam cor fis

21    Lenteiramor queus port menans

22    Dona prezans

23    Sempre mauretz uostre sol co uoillatz

24    Prendetz mi donc per seruidor sius platz .

25    E sieu acap sos ricx reclams

26    So que acap be meire pes

27    Lo cor el cap e so quei es

28    Mi caup mi cap pueis ni abans

29    Prezi sent tans

30    Que sieu ab sen nomen iauzis

31    Vn tals sent ris

32    Perquera sen e sai que ans

33    Pot sufertans

34    Que seral pot que no parle iratz

35    Que sel que beu pot ple pot e ditz foudatz .

36    Perque qui fai entrels liams

37    Ardimen pueis camors la pres

38    Aue que sen troba repres

67A

01    Souen uezem qui fai fols lans

02    Que cueill greus dans

03    E pren len mal qui senfolis

04    Nom par com uis

05    De ualen canc fos mal parliers

06    Qui bes fai mans

07    Deseren si eis de faitz outracuiatz

08    E ges non men sin dreit o esgaratz .

09    Can cuit auzir cais cubertz clams

10    Dona don de dezir disses

11    Mon mal mo mostra mains mals mes

12    Com que quer cauzas contrastans

13    Es enoians

14    Per pauc pot perdre ricx plais

15    Doncx deuezis ame aitals afans

16    Segon semblans

17    Francx fis fizels fauc fatz ferms fermatz

18    E tanh me ioi samor non es baratz .

19    Perquieu can uei uertz mains camps

20    Chant en mon ioi non dic alres

21    No uueill que do nom cort on ses

22    Que trop notz qui ditz sels ni mans

23    Que de tres ans

24    Non er pueis en bon point la fis

25    Quia mal quis

26    Perquieu men gar car uei mals tans

27    En sui plus blans

28    E puesc uos dir canc ricx dos quem fos datz

29    Non fo en mi mal mes pueis que fui natz .

30    Si mos Siruentes par estranhs

31    Dreis la sos obs om ben apres

32    Rime asels cui no tanh ges

33    Que siatotz engal trians

34    Als len pensans

35    Tanh trobar sotilmen asis

36    Percarezis

37    Parli e fora meins mostrans

38    Mas laimans

67B

01    On durs com fers fui en premier tocatz

02    Me [x]ra tant cades ami solatz .

03    Al senher Gui uai Siruentes uiatz

04    Sil te preza mesclat mest los prezatz .

68

225.10 (Mh2 51ba)       

42    Montainhagol .                                                      Guilem Montanago .

43    Nulls hom non ual ni deu esser presatz                     Nuills hom no ual prezatz

44    Saitan con pot en ualor non enten

45    Qom dellaler segon qes sarictatz                              deu ualer sa rictatz

46    O sauida noil fai mas aunimen                                   Ho noill

47    Doncs qi ben uol auer ualor ualen

48    Aien amor son cor e sesperansa

49    Qar amors fai far rics faitz dagradansa                      fai far mains ricx faitz

50    E fai uiure home adreclamen                                     adreitamen

51    E dona goi et toll tot marrimen .                                ioi e tol

52    Qar ieu no tenc ges per enamoratz                            Mas

53    Cells qazamor uan ab galiamen                                 Sels quenamor uaun

54    Qar non ama ni deu esser amatz                               Ni

55    Hom qi sidons prec de nuilh failhimen                       que

56    Qamantz no deu uoler per nuill talen

57    Ren qasidons tornes a malestansa                            a dezonransa

58    Qamors non es res mas aqoqenansa                        re mas aiso quenansa

59    Leis cui ben uol ni ama coralmen                             So quezama e uol be leialmen

60    E qinqier als lo nom damor desmen .                       E quinquer al lo do damor desmen .

61    Qar ges li pro el temps qezes passatz                      Mas pros que nes pasatz

62    Nozercauon damor mas lonramen                           Non sercauon

63    E las donnas en cui era beutatz                                Ni las fora

64    Non feran fag per re desauinen                                No feiran fait per re dezauinen

65    Adoncs eran ellas ezill ualen                                     Perso eron

66    Chascuns siuals entendien onransa                           Car quecx ses als sentendrien

67    Mas era uei prez tornat en balansa                           Mas eras nes pretz tornatz

68    Ellamador an autrentendemen                                  Car amadors aun autre entendemen

69    Don sors blasmes e danz amanta gen .                      e dans a mainta gen

70    Pero anc mi non sobret uoluntatz                              me

71    Tan qieu uolges null fagaunidamen                            uolgues nuill fait dezauinen

72    De la bella a cui mi sui donatz                                   me soi datz

73    Nim tenria nul plazer per plazen                                Ni tenria nuill

74    Qalieis tornes anull enuezilmen                                  Calei tornes a negun enuelimen

75    Nim poiria per ren dar alegransa                               per re dar benanansa

76    De ren qualeis tornes a malestansa                            Ren camidons

69

01    Montainhagol .                                                      Guilem Montanago .

02    Qar fins amans deu uoler per un sen                         Car fis gardar

03    Mais desidons qel sien enantimen                             quel sieu

04    Ara serai per tot los plus blasmatz                            Arezarai per totz

05    Dels amadors daqest castiamen

06    E per cellas on reinha falsetatz                                 sellas on renha falsedatz

07    Qar an lur cor en so qieu las repren                         Car aun lur cor en so com lur repren

08    Qar parsoniers es del mal qil consen

09    E totz mals homs ha de tot ben pesansa                   E totz bons hom a detot mal pezansa

10    El sauis deu gardar lo foll derransa                           saui los fols

11    Perqieu chastic cells qamon falsamen                       casti sels camon

12    E si peza a lur a mi es gen .                                      a lor

13    Als castellans fai dieus tan donramen                       Als castelans

14    Qill an ades rei de prez e donransa                          Que tostemps aun rei de pretz

15    Ells miells des mon mas ar nan meilhu-                      El meills del mon mas ar naun

16    ransa

17    Qill lan iouen de iorns e ueilh de sen                          Quel es ioues e ueills

18    A cui platz mais donar qa cell qe pren .                     ca sel quel pren .

69A

225.13 (Mh2 52a)       

01    Guilem Montanago .                                                        Montainhagol .

02    Qui uol esser agradans e plazens

03    A totz uueilla ben dir e far honors

04    A cadaun si col deuers es lors

05    E non sia autius ni reprendens

06    Ans aiapsi mezura et abstinensa

07    E siaital en cor com en paruensa

08    Car autressi deu esser uergonhos

09    Del mal pensar com del dir totz hom bos .

10    Car anc non deu caber fals pensamens

11    En leial cor ni tanh ques uir aillors

12    Nis camge tan que ni esca clamors

13    Ni aia negun temps fols talens

14    Com non es bos cuns fols uolers lo uensa

15    Ni non es razos de far desconoisensa

16    Car en totz faitz deu gardar totz hom bos

17    Ans quel fassa sil fars ler dans o pros .

18    Mas re non es grazit entre las gens

19    Mai mezura car als non es ualors

69B

01    Mas com uailla segon ques sa ricors

02    Car mezura non es mai solamens

03    So que de pauc e de trop tol faillensa

04    Entraques dos la forma conoisensa

05    E fai uertutz daquels uezis ab dos

06    Tolen lo mal dambas las faillizos .

07    Domes trobom larcx e mal conoisens

08    E largueza non es , ans es folors

09    Qui dona tan nolen sega lauzors

10    Lauzors non es ans es blasme nosens

11    Home que dona contra sa ualensa

12    Sill dona meins fai mais de desplazensa

13    Que son do pert e sec len mal resos

14    Hom que gieta mezura de sos dos .

15    Hom deu esser uergonhos e sufrens

16    Si al setgle uol poiar sa ualors

17    E temen dieu creisera sa ricors

70A

01    Ab leialtat et ab ensenhamens

02    E trobara mezura e conoisensa

03    Queill faran far uia dreita e mantensa

04    E laisar mal e far a totz faitz bos

05    Et enaisi aura pretz cabalos .

06    Car ges non son engals totas las gens

07    Perquel saui onra meills los meillors

08    Mas er uolon los ricx fols cridadors

09    Don farion a cridar malamens

10    Et a cridar ab digz de uiltenensa

11    E car li fol lauzon ses entendensa

12    Sol quill mal fan lur lauzar lur par bos

13    Mas fol laus chai car nol soste razos .

14    Reis castelas uos tenetz tal tenensa

15    On totz lo mons troba tostemp ualensa

16    E uostre faitz son ricx e cars e bos

17    E sabetz be luecx onrar senher bos .

225.2 (Mh2 53b)       

18    Montainhagol .

19    Ar ab lo coinde pascor

20    Qan uei de bella color

21    Flors per uergiers e per praz

22    E aug chantar daus totz laz

23    Los auzelletz per doussor

24    Uueilh far ab coindia

25    Chanzo tal qe sia

26    Plazens als enamoratz

27    E a midons maiormen

28    Qem dona ' n trobar engienh .

29    Ben deuon li amador

30    De bon cor seruir amor

31    Qar amors non es peccatz

32    Ans es uertutz qels maluatz

33    Fai bons ell bon son meilhor

34    E met hom en uia

35    De ben far tot dia

70B

01    E damor mou castitatz

02    Qar qin amor ben senten

03    Non pot far qe pueis mal reinh .

04    E pos tant ha de ualor

05    Amors ben fan gran follor

06    Las donnas on es beutatz

07    Qar non amon los presatz

08    Pos o conoisson en lor

09    Qar pueis lor plairia

10    Iois e cortezia

11    E canz et totz bells solatz

12    Mas grieu faran tan de sen

13    Samors non las i enpeinh .

14    Amors de uos faz lauzor

15    Qamar mi faz la gençor

16    Don mi son tan aut puiatz

17    Qel morirs neis mes onratz

18    Tan es de nobla ricor

19    E sieu ioi nauia

20    Sai qe non morria

21    Anz tenria gen pagatz

22    Si non lai morrai breumen

23    Qieu lam tan qel cor mesteinh .

24    Qi ue la fresca color

25    De uos bella cui ador

26    Ells hueilhs uairs e scills delgatz

27    De natural resplandor

28    Totz homs pert feunia

29    Qius esgar amia

30    E ieu las a cui mais platz

31    Mueir qan uei uostre cors gen

32    Denueia tan mi destreinh .

33    Fis prez deschairia

34    Si nol sostenia

35    Lo reis castellans onratz

36    Qe fai totz sos faitz tan gen

37    Qen ren non cal qom lenseinh .

71A

240.4 (Mh2 54a)       

01    Guiraudo lo ros .

02    Eras sabrai sa ges descotezia

03    En uos dona o si temetz pecat

04    Pueisque merse ma del tot oblidat

05    Sim secoretz er bos ensenhamens

06    E pueis quen als dones tan conoisens

07    Conocs ses doncx que mal uos estaria

08    Sintre tostemps non trobaua ab uos

09    Calque ben fait o qalque bel repos .

10    E car dezir tan uostra senhoria

11    Can maurias adreit ochaizonat

12    So canc no fo ni er ia per mon grat

13    Sim deuria pueis ualer chauzimens

14    Pero en mi non es ges lardimens

15    Quieu iaus clames merse si tort auia

16    Cap tot bon dreit estauc ieu temeros

17    Que ia nom puescap uos ualer razos .

18    E ges non es ualors ni gaillardia

19    Qui destrui so com trobapoderat

20    Mas tantas uetz uos o aurai mostrat

21    Perque us sembla mos castiars niens

22    Pero dompna cant es sobreualens

23    En pren ergueill sa ualor sen desuia

24    E ges ergueill tot ades non es bos

25    Mas ben seschai a luecx et a sazos

26    Anc per ma fe sol cauos mal non sia

27    No ui mais cors tan sem dumelitat

28    Com lo uostre mai per crist de beutat

29    Nous sera ia per donas faitz contens

30    Ans sapchatz be que si eron sin sens

31    Calque chauzis la gensor uos penria

32    E la meiller ab que merses i fos

33    Mas trop pert hom per un aip o per dos .

34    Ades fauc gran sen e gran folia

35    Car ieu uos am ab cor desesperat

36    E ges no uueill quem blasmom la foudat

71B

01    E uolria quem fos lauzatz lo sens

02    Car de bon cor mou bos afortimens

03    Et anc fols hom no safortic un dia

04    Ni anc no uis nuill bon drut nuaillos

05    Perquieu mesfors desser auenturos .

06    Uostre serai si ia no caus plazia

07    E uostre sui camors ma ensenhat

08    Que non creza mal respos ni comiat

09    Que so fezes mortz fora recrezens

10    E morrai ieu si calacom nom uens

11    Ieu que men lais o uos que siatz mia

12    Tot hi morrai on serai poderos

13    Aquest conort mi te demei ioios .

14    Bona dona de cor hi entendia

15    Dieus que formet uostras bellas faisos

16    E pareis be al fin pretz ques en uos .

240.1 (Mh2 55a)       

17    Guiraudo lo ros .

18    Ala mia fe amors

19    Gran pecat auetz de me

20    Car nom uoletz far nuill be

21    Entre totas mas dolors

22    Sen uetz ai cor quem recreia

23    E mil que ia no farai

24    E car bos afortimens

25    Ual e deu ualer elie uens

26    Ia nom dezafortirai .

27    Mas segon lafan quieu trai

28    E deu mais de bons pensamens

29    E malgrat demalas gens

30    Aus pensar so cami plai

31    E pens que madona deia

32    Per mi oblidar ricors

72A

01    E sen cui ieu ges non cre

02    Mostra me que nos coue

03    E quel pensars es folors .

04    Mai maltrazen creis honors

05    Com estiers pretz non rete

06    E pueis apres aisest ue

07    Quenaisis noiris ualors

08    Equi alques non desreia

09    Ia non fara bel essai

10    Quentotz faitz ual ardimens

11    Mai larditz sia temens

12    Lai on temers ualra mai .

13    Deplan ardimen morrai

14    Ho mausira espauens

15    Si merses nomes guirens

16    Doncx abcal escaparai

17    Non sai mai merses hi ueia

18    Que sens ni genhs ni uigors

19    Nom ual ni menansa re

20    Si blanc cors dalgat ele

21    Ni uens franqueze dousors .

22    Mi es lo maltrait sabors

23    Mai ma dona endreit se

24    Se capte mal ues merse

25    Car nom fai calque secors

26    Sobreiramen senhoreia

27    Car sap quieu li sufrirai

28    Que can magrops chauzimens

29    Me fai ergueills no calens

30    Ueus tot can de mal lestai .

31    Ben fort auentura ai

32    Com mais noles desplazens

33    Ni es bels acuillimens

34    Mas can daquels quela fai

35    E cascuns que la corteia

36    Segon los corteiadors

37    Mai me non enten ni ue

72B

01    Ni ieu com quelam malme

02    Nom uirarai ia aillors .

03    Bels Alixandres lenueia

04    Que neguna res uos fai

05    Es auinens pretz couinens

06    Don uostre cors es manens

07    Et a totz iorns ni creis mais .

240.5 (Mh2 56a)       

08    Guiraudo lo ros

09    Ueus la derreira chanso

10    Que iamais auziretz de me

11    Cautre pro mos chantars nom te

12    Ni madona nofai semblan queill plaia

13    E re no sai silam o sim nestraia

14    Que per ma fe dona la genser canc fos

15    Mortz sui sius am e mortz sim part de uos .

16    Siuals per meiller ochaizo

17    Morrai sius am per bona fe

18    E sitot nom faitz autre be

19    Tot mes plazen sol deues uos meschaia

20    On plus maten on meins mos cors sesmaia

21    Que calcora es hom auenturos

22    ges ades non dur una sazos .

23    Mas ab uos non truep guerizo

24    Dona ni non dezir mais re

25    Gen mestara sius soue

26    Del uostrome cui espauens esglaia

27    Mon cor aun pres dona corteze gaia

28    Uostre bel hueill don ieu soi enueios

29    Pres sui ieu be e belles la preizos .

30    Pero non er ni anc no fo

31    Bona dona senes merse

32    Con meillor es mais len coue

33    Car greu ue hom ergueill que non dechaia

73A

01    No dic ieu ges que madona ergueill aia

02    Ans tem quella maia per erguillos

03    Car laus querre so don mi tarzal dos .

04    Tan gen formet dieus sa faiso

05    E tant a de beutat en se

06    Perquieu sai conosc e cre

07    Quill genser es del mon eill plus gaia

08    E car li platz quieu sa ualor retraia

09    Cuia mauer enuidat a rescos

10    Pero bon mes mas meiller uolgra fos .

11    Siuals no lam ges enperdo

12    Quill me ri ades can mi ue

13    Et aquest confort mi soste

14    E uai el cor e malegre mapaia

15    Cauzit ai dir et es uertatz ueraia

16    Si mos uezers dezauinens li fos

17    Ia nom feira tans semblans amoros .

18    Senher Dalfi tant son uostres faitz bos

19    Que tot can faitz platz et agradals pros .

262.1 (Mh2 57a)       

20    Jaufre rudel .

21    Bel mes lestius el temps fluritz

22    Els auzels chanton sotz la flor

23    Mai ieu tenc liuern per gensor

24    Car mais de ioi mi es cobitz

25    E cant hom ue son iauzimen

26    Es ben razos et auinen

27    Com sia cueintes e gais

28    Erai ieu ioi e soi iausitz

29    E restauratz en ma ualor

30    E nonirai iamais aillor

73B

01    Ni conquerrai autruis conquitz

02    Queras sai ben azessien

03    Que sel es sauis qui aten

04    E sel es fol qui trop sirais .

05    Lonc temps ai estat en dolor

06    E de tot mon afar marritz

07    Canc no fui tan fort endurmitz

08    Que nom reisides de paor

09    Mas eras uei e pes e sen

10    Que pasatz sui daisel turmen

11    E noi uueill tornar iamais

12    Molt mo tenon a gran honor

13    Tug silh a cui non soi peditz

14    Car a mon ioi soi reuertitz

15    E laus en dieu e lieis e lor

16    Queran lur grat e lur prezen;

17    E que que ieu manes dizen

18    Lai mi remanh e lai mapais .

19    Mai per so men soi escarzitz

20    Ia non creirai lauzeniador

21    Car non soi tan lonhatz damor

22    Quer non sia sals e gueritz

23    Plus sauis hom de mi mespren

24    Perquieu sai be azessien

25    Canc finamors home non trais .

26    Meills mi fora iazer uestitz

27    E puesc uos en traire auctor

28    Que despoillatz sotz cobertor

29    La nueit cant ieu soi asaillitz

30    Tostemps naurai mon cor dolen

31    Caisis naneron rizen

32    Quenquer en sospir enpatais .

33    Mai duna re soi en error

34    Enestai mos cors esbaitz

35    Que tot can lo frairem desditz

74A

01    Aug autreiar ala seror

02    E nuills hom nona tan de sen

03    Que puescauer cominalmen

04    Que ues calque part non biais .

05    El mes dabril e de pascor

06    Can lauzel mouon lurs dous critz

07    Adoncx uueill mos chans siauzitz

08    Et aprendetz lo chantador

09    E sapchatz tug cominalmen

10    Quiem tenc per ricx e per manen

11    Car soi descargatz de fol fais .

2626 (Mh2 58ab)       

12    Jaufre Rudel .

13    Can lo rossinhol el foillos

14    Dona damor enquier en pren

15    E mou son chan iauzen ioios

16    E remira sa par souen

17    E ill riu son clar eill prat son gen

18    Pel nouel deport que renha

19    Me uai al cor gran ioi iazer .

20    Dunamistat soi enueios

21    Car non sai ioi plus ualen

22    Cor e dezir que bonam fos

23    Sim fazia damor prezen

24    Quel cors a gras dalgat e gen

25    E noia re ques descouenha

26    A samor bona bon saber .

27    Daquestamor soi tan coitos

28    Que cant ieu uauc ues lieis corren

29    Ueiaire mes careir torn eque las

30    nan fugen

74B

01    Jofre Rodel .

02    Qan le rossinhols el foilhos ,

03    Dona , damor enquer en pren

04    E mon son chan iauzen ioios

05    E remira sa par souen

06    El riu son clar el prat son gen

07    Per nouell deport qe reinha

08    Mi uen al cor grandz iois iazen .

09    Daquest amor sui tan cochos

10    Qe qant ieu uau uas lei corren -

11    Ueiaire mes qa reuersos

12    Men torne qill sen an fugen

13    E mos caualls hi uai tan len

14    Qe greu er qe lai ateinha

15    Samors no lam fa remaner .

16    De tal donna sui desiros

17    A cui non aus dir mon talen

18    Anz qant remire sas fazos .

75A

01    E mos cauals uai tan len

02    Que greu cug mais quei atenha

03    Sela nos uol aremaner .

04    Daquestamor soi consiros

05    Ueillan e pueis somian durmen

06    Car lai ai ioi merueillos

07    Perquieu la iau iauzitz iauzen

08    Mai si beutatz nom ual nien

09    Car nuills amicx de mi non a

10    Com ieu naia bon saber .

11    Amor alegres part de uos

12    Per so car uauc mon meills queren

13    E fui en tan auenturos

14    Quenqueras nai mon cor iauzen

15    Mai pero per mon bon guiren

16    Quem uol e mapella em denha

17    Mes ops apartir mon uoler .

18    E qui sai rema deleitos

19    E dieu non sec enbelleen

20    No sai com iamai sia pros

21    Ni com ia uenhaguerimen

22    Quieu sai e cre mon essien

23    Que sel qui ihus ensenha

24    Segura escola pot tener .

75B

01    Totz le cors men uai esperden

02    Dieus saurai ia tan dardimen

03    Qell aus dir qe patz menteinha

04    Pos dals non llaus merse qerer .

05    A qom son siei dich saboros

06    E siei bon fach fin e ualen

07    Qanc non nasqet sai entre nos

08    Tan bella de neguna gen

09    Cors ha graille delgat plazen

10    E non cug genzers si seinha

11    Ni anc homs non la poc uezer .

12    Amors alegres part de uos

13    Per so qe uau monmiells qeren

14    E sui en tant auenturos

15    Qencaras nai mon cor iauzen

16    La merse de mon bon geren

17    Quem uol em apellem deinha

18    E ma tornat en bon esper .

19    E qi sai reman delechos

20    E dieu non sec en bellien

21    Non sai con sia iamais pros

22    Ni con si ueinha germien

23    Qieu crei e sai mon escien

24    Qel cell cui ihu crist seinha

25    Segura colpa tot tener .

75A

262.5 (Mh2 59ab)       

01    Jaufre Rudel .

02    Can lo riu de la fontaina

03    Sesclarzis si com far sol

04    E par la flor aiglentina

05    El rosinholet el ram

06    Uolt e refranh et aplana

07    Son dous chantar et afina

08    Dreitz es doncx quel mieu refranha .

75B

09    Jofre Rodel .

10    Qan le rius de la fontaina

11    Sesclarzis si con far sol

12    E par la flors aiglentina

13    El rosinholetz el ram

14    Uolue refrainh ezaplana

15    Son dous chantar ezafina

16    Dreg es qieu lo mieu refrainha

76A

01    Amors de terra londana

02    Per uos totz mos cors mi dol

03    E non puesc trobar metzina

04    Si non uauc al sieu reclam

05    Ab maltrait damor dousana

06    En uergier o sotz cortina

07    Ab dezirada companha .

08    A totz iorns men faill aizina

09    Nom merauill sim naflam

10    Car anc genser crestiana

11    Non fes dieu ni no la uol

12    Iuziena ni Sarrazina

13    Ben es sel pagutz de mana

14    Drutz que de samor gazanha .

15    Can pensar mi fai aizina

16    Adoncx labras e la col

17    Mai pueis torn en reuolina

18    Perquem nespert enafam

19    Car so que floris non grana

20    Lo ioi quem nataina

21    Tro mos cuiatz a fait fanha .

22    Entre grec e trasmontana

23    Uolgresser ins el mar

24    Et agues can e traina

25    Ab que manes deportar

26    Fuec e lenha esertana

27    E pron peison per cozinar

28    E midons per companha .

29    Senes breu de pargamina

30    Tramet lo uers en chantan

31    En plana lenga romana

32    An ugo bru mon fillol

33    Bom sap car gens peitauina

34    De berriu e de bretanha

35    Sesiau per lui e guiana .

76B

01    Amors de terra loindana

02    Per uos totz le cors mi dol

03    E nen puesc trobar mezina

04    Tro uengal uostre reclam

05    Ab atrag damor doçana

06    Dinz uergier o tras cortina

07    Ab dezirada compainha .

08    Pos totz iorns men failh aiçina

09    Nom merauilh sieu naflan

10    Qar anc gencer crestiana

11    Non fon ni dieus no la uol

12    Iusena ni sarrazina

13    Ben es doncx pagutz de manna

14    Qi ren de samor gazainha .

15    De uoler mos cors non fina

16    Ues cella re qieu plus am

17    E sai qe uolers meniana

18    Si cobezesa lam tol

19    Qar plus es poinhenz despina

20    Ma dolors q(e)z ab ioi sana

21    Don ia non uueilh qom mi plainha .

22    Sin sui de loniataina

23    E mais seinha non sufrainh

24    Co dis li gens anciana

25    Qab sufrir uenz sauis fol

26    Qades sen uen de rabina

27    Mas ieu aten causa uana

28    Qailhor remanc en la fainha .

29    Senes brieu de pergamina

30    Tramet lo uers qe chantan

31    En plana lenga romana

32    Anugol brun per filhol

33    Bom sap qe gens petauina

34    E totz angiens e uiana

35    Ses iau per leis e bretainha .

77A

262.3 (Mh2 60ab)       

01    Jaufre Rudel .

02    No sap chantar quil so non di

03    Ni uers trobar quils motz non fa

04    Ni conois de rima cos ua

05    Si razo non enten en si

06    Mai lo mieus chantars comensaisi

07    Con plus lauziretz mais ualra .

08    Nuils hom nos merauill de mi

09    Sieu am so que ia nom ueira

10    Quel cor ioi dautramor nona

11    Mai daisella que anc non ui

12    Ni per nuill ioi aitan non ri

13    E no sai cals bes men uenra .

14    Colp de ioi mi fer que mausi

15    E ponha damor quem sostra

16    La carn don lo cors magrira

17    Et anc mai tan greu nom feri

18    Ni per nuill colp tan non langui

19    Car no coue ni non sesca .

20    Anc tan souen nomadurmi

21    Mos esperitz tost non fos la

22    Ni tan dira non ac de sa

23    Mos cors ades non fos aqui

24    E can mi reisit lo mati

25    Totz mos bos sabers mi desua .

26    Ben sai canc de lieis nom iauzi

27    Ni ia de mi nos iauzira

28    Ni per son amic nom tenra

29    Ni couen nom fara de si

30    Anc nom dis uer ni nom menti

31    Ni non sai si ia mi ueira .

77B

32    Jofre Rodel .

01    Nons sap chantar qil son no di

02    Nil uers trobar qils motz no fa

03    Ni sap de rima con si ua

04    Si rason non enten en si

05    Pero mon chan comens aissi

06    Con plus lausires mais ualra

07    Ia nulls nos merauill de mi

08    Sieu am ço qieu non ueirai ia

09    Qar nuilla res tan mal nom fa

10    Con ço qezanc dels hueilhs non ui

11    Anc mais nul temps no mi menti

12    Ni no sai si ia so fara .

13    Anc tan suau no madurmi

14    Qe mos esperitz no fos la

15    On li bella si dorm e ia

16    Mei dezir fan lai lur cami

17    Mei suspir son sei assasi

18    Delamor no sai qom penra .

19    Bons es le sons sieu non menti

20    E tot qant ia ben ista

21    E cel qi de mi la penra

22    Gard si non mueua ni camgi

23    Qar si lauson en caerzi

24    Le uescons e coms de tolsa lentendra .

78A

01    Bos es lo uers anc noi failli

02    Sitot so quei es ben esta

03    E sel que de mi la penra

04    Gart nol franha ni nol pessi

05    E uueil lauia en caersi

06    En bertrans el comps en tolza .

07    Bos es lo uers e faran hi

08    Calque re don hom chantara .

190.1 (Mh2 61a)       

09    Jaufre Rudel .

10    Lan can lo tems renouella

11    E par la flor albespina

12    Ai talant dun chan nouel

13    E son flurit li albespi

14    Quieu sai com lo chans refri

15    Doussamen per mei la brueilla

16    Lo rossinhol sesbaudeia .

17    E can lobosc reuerdeia

18    Nais fresca e uertz la fueilla

19    Adoncas reuerdei de ioi com sueill

20    Ab lo dous chant del mati

21    Que faun damor li auzel iauzen

22    So mou lauzeletz laureilla .

23    E pos luns lautre senseilla

24    El par ues sa par saizina

25    De nos es dreitz que sen sel

26    Cascuns dautretal aizi

27    Ab fin amor ses ergueill

28    Quieu conosc asatz e uei

29    Pos la maluestatz sergueilla

30    Camor non deu far enueia .

31    Iois ab amor cabaleia

32    Es uieston duna despueilla

78B

01    E cui que descabelei

02    Escasedatz ni despueill

03    Amors si senhap ioi fi

04    E iois fai damor capdel

05    E maluestatz que non fina

06    Baissa pretz el descapdela

07    Cortezament asembela

08    Amors uera esaclina

09    Que de ioi fai son sembel

10    Perquel plus ues lieis acli

11    E maluestatz desacueill

12    Pretz que no sap on sestei

13    Perquieu laus iouens acueilla

14    Amor et ab liei esteia .

15    Aissi uoluda e guerreia

16    Mai lo ben que dieus lur tueilla

17    Als auars qui ieu guerrei

18    Mai no ual re so quels tueill

19    Ans porta iouens tapi

20    Samors noi fai son apel

21    Tota ioia satapina

22    Cuns no uol pretz ni lapella .

23    Res del mon non es plus bella

24    Damor ueraia uezina

25    Ni re non tenc mai per bel

26    Nim uol auer a uezi

27    Ues nuilla part non rodueill

28    Quieu puesca trobar merse

29    Ricx maluatz garde rodeilla

30    Et amors ri e merseia .

31    Sobrels nouels senhoreia

32    Mos chans en cal guizam uueilla

33    Els motz laisans senhoreia

34    El sai dir aisi com uueill

79A

01    E au uos del uers la fi

02    Qen grimoartz no sespel

03    Cap ioi lo lassa e lafina

04    Sis qui bel chant ni lespella .

262.2 (Mh2 62a)       

05    Jaufre Rudel .

06    Lan can li iorn son lonc en mai

07    Mes bel lo chan dauzels de lonh

08    E can mi soi partitz de lai

09    Remembram dunamor de lonh

10    Uauc de talan broncx et enclis

11    Si que chans ni flor dalbespis

12    Nom ual mai com liuerns gelatz .

13    Ben tenc lo senhor per uerai

14    Perquieu ueirai lamor de lonh

15    Mai per un be que men eschai

16    Nai dos mals car mes tant de lonh

17    Ai car mi fos lai pelegris

18    Si que mos futz e mos tapis

19    Fos per lo sieus bels hueills remiratz .

20    Bem parra ioi can li qerrai

21    Per amor dieu ostal de lonh

22    E saliei platz albergarai

23    Prop de lieis si bem soi de lonh

24    Caisi mes lo parlamens fis

25    Can drutz loindas es tan uezis

26    Cap cortes genh iau bel solatz .

27    Iratz e dolens men partrai

28    Sieu non uei sel amor de lonh

29    E no sai cora lam ueirai

30    Que tan son nostras terras lonh

31    Casatz hia pas e camis

79B

01    E per aiso non soi deuis

02    Mas tot sia si com liei platz .

03    Ia mai amor non iauzirai

04    Saquestamor non iau de lonh

05    Que meillor ni gensor non sai

06    Ues nuilla part ni prop ni lonh

07    Que tan pareis sos pretz uerais e fis

08    Ques lai el renh del Sarrazis

09    Fosr ieu per lieis caitius clamatz .

10    Dieus que fes tot can uen e uai

11    E formet sestamor de lonh

12    Me don poder quel cor quieu nai

13    Consi remir lamor de lonh

14    Que nuills autre ioi tant nom plai

15    Com iauzimens damor de lonh

16    Mas so quieu uueill mes tot tais

17    Maldig sion tug mei paren

18    Car aisim fadet mos pairis

19    Quieu ames e non fos amatz .

262.4 (Mh2 63a)       

20    Jaufre Rudel .

21    Pro ai del chant ensenhadors

22    Entorn mi et ensenhairitz

23    Pratz e uergiers albres floritz

24    Uoutas dauzels e lais e critz

25    Per lo dous termini suau

26    Quen un petit de ioi mestau

27    Don nuill deport non pot iauzir

28    Tan com solatz damor ualer .

80A

01    Las pimpas sion als pastors

01    Et als enfans burdens petitz

02    E mienas sion tals amors

03    Don ieu iauzens sia ' iauzitz

04    Quieu lai bona tot aitan

05    Ues son amic greu logau

06    Per so soi trop souen marritz

07    Car non ai so calcor naten .

08    Luenh es lo castels e la tors

09    On ella iai e sos maritz

10    E si per bons conseilladors

11    Conseillan no soi enaizitz

12    Cautre conseill petit menau

13    Aitan nai fin talen corau

14    Al res non ai mai del morir

15    Salcun ioi nonai enbreumen .

16    Totz los uezis apel senhors

17    Del renh on sest ioi fo noiritz

18    E crei quem sia grans honors

19    Car ieu dels plus enuilanitz

20    Cug que sion cortes leiau

21    Ues lamor quins el cor mi clau

22    Ai bon talan e bon albir

23    E sai quill na bon essien .

24    Lai es mos cors si totz caillors

25    Nona ni sima ni raitz

26    Et en dormen sotz cobertors

27    Es lai ab lieis mos esperitz

28    E samor mi reuert amal

29    Car ieu lam tant e liei non cal

30    Tost ueirai ieu si per sufrir

31    Natendrai mon bon iauzimen .

80B

01    Ma uolontat sen uai el cors

02    La nueit el dia esclarzitz

03    Lains per talant de son cors

04    Mai tart mi ue e tart me ditz

05    Amicx fai ella gelos brau

06    Aun comensat tal barestau

07    Que sera greus a departir

08    Tro capdui ensiam iauzen .

09    Per so mencreis plus madolors

10    Car ieu ab lieis en luec aizit

11    Que tan no fauc sospirs e plors

12    Que sol baizar per escarit

13    Quel cor mi tengues san e sau

14    Bona es lamors e molt peruau

15    E daquest mal mi pot guerir

16    Ses gart de metge sapien .

81A

290.1 (Mh2 64a)       

01    Luquet cataluze .

02    Cora quieu fos marritz e consiros

03    Per dan de pretz que cascuns relenquia

04    Aram conort e sui gais e ioios

05    Car iois et pretz reuenra ques perdia

06    Car lo pros Comps proensal lombardia

07    Uol conquerir toscana e poilles

08    E dautra part Conrar uol son paes

09    El rei Matfre no si accorda mia

10    Perquentrels faitz auanta pretz sa balia .

11    Sil pros coms ual segon ques poderos

12    Maint miraill a on mirar si deuria

13    E sis mires els faitz del rei Nanfos

14    Ieu sai per uer que tant non tarzaria

15    Aiso ca enpres que laisar non poiria

16    Que non laises tot lo pretz ca conques

17    Quel bruitz ue tan ues tota part on es

18    Com laisaua de lai mar ensuria

19    E de poilla tro en normandia .

20    Doncx albir se pos tals es lo resos

21    Sil se tenia tot so com endiria

22    E membreli que carl ap sos baros

23    Conques poilla enac la senhoria

24    E del gran fait que fransa far solia

25    Cui eral te al tezor endefes

26    E pos lo nom del rei calre en lui es

27    Segal sieu fait questiers a tort seria

28    Per ses clamatz que uolc si non uolia .

29    Si Colratz non es ualens e pros

30    Deslinhara car li sieu sobranson Suria

31    Non er aiso abastansa si plus no fos

32    Doncx si laisa so quesser sieu deuria

33    Fara semblan que mal lautrui tenria

81B

01    E sil no ue recobrar de manes

02    Fara creire so quel rei dis espres

03    Quel sia mort e cautren son luec sia

04    Car sel fos iust lo sieu demandaria

05    Sil rei Matfre fo primse coratios

06    E so quel te conques per gaillardia

07    Saura lo pert caira per un dos

08    Aura reblan car mais de carestia

09    Deu hom tener on plus lac afadia

10    Et els baros a tant del sieu mes

11    Membreill qui son ni can ni com es

12    E pens cascus de gardar nueit e dia

13    Aiso cabautre senhor non auria .

14    Bernart apren e chantal siruentes

15    E poira dir sil cor no faill als tres

16    Quel iocx sera entablatz ses fadia

17    Mai tal lo uol quieu no cre que ia sia .

282.2 (Mh2 65a)       

18    Lafranc Sigala .

19    En chantan daquest setgle fals

20    Ai maintobra perduda

21    Don cre auer pena mortal

22    Si merses no maiuda

23    Perque mos chans si muda

24    E uueill ofrir

25    Lai don uenir

26    Mi pot complit aiuda

27    Sol no sia trascuda

82A

01    La maire dieu

02    Cui mos chantars saluda .

03    Pero si garda mos pecatz

04    Ben deu esser irada

05    Mai sa gran merse prec

06    Sill platz la mi fassa pagada

07    Aital merses magrada

08    Car es secors

09    Dels pecadors

10    On es razos lonhada

11    Sia merses donada

12    Maire de dieu

13    Que per merse fos nada .

14    Ans quel uostres bels cors ioios

15    Nasques er establida

16    Mors a cascun quel setgle fos

17    Car lauia merida

18    Eua tan fo ardida

19    Car tenc a lieu

20    Lo dig de dieu

21    Deque fo pueis aunida

22    Apres en uostra guida

23    ---   

24    Per eua e per son pecat

25    Era tota gens morta

26    Mai per uostra uergenitat

27    Es uberta la porta

28    Eua per uia torta

29    Nos aduis mort

30    E uos conort

31    Don la gens es estorta

32    Tal frug uostralbre porta

33    Maire de dieu

34    Que uida nos aporta .

82B

282.23 (Mh2 66)       

01    Lafranc Sigala .

02    Si mos chans fos de ioi ni de solatz

03    E mais e meills sai que grazitz seria

04    Perquieu encor et en talan auia

05    Chantar damor;mas ieu men soi laisatz

06    Car mal chanta de gaug qui es iratz

07    E per so uir mon chan en clamors

08    Em merauill com nuills hom ab ioi renha

09    Calei ni fe de crestiandat renha

10    Auzir pot hom los brais els critz els pros

11    Del sepulcre , e non troba secors?

12    Gerusalem es luecx dezamparatz .

13    Sabetz perque? car la patz es faillia

14    Caitan uol dir per dreg allegoria

15    Gerusalem com uezion de patz .

16    Mai la guerra dels dos grans coronatz

17    Acazada patz daqui e daillor

18    Ni de uoler patz no fan entresenha

19    Ieu non o dic ges per cui colpa esdeuenha

20    Mas qui mer mal daquetz dos grans senhors

21    Dieus lo meillur o lausiza de cors .

22    Sil rei franses non fos aconseillatz

23    Daquetz secors gran merauillauria

24    Pos dieus la dat tan rica manentia .

25    E sil deu far fasal secor uiatz

26    Car trop ual meins dons cant es tarzatz

27    El reis engles aia cor delacors

28    E del ualen rei richart li souenha

29    Que pas la mar apoder e nos fenha

30    Car hom conois los amicx fanhedors

31    E los uerais alas coitas maiors .

32    Dels alamans sieu fos lur amiratz

33    Tot pasera la lur caualaria

83A

34    Els espanhols ges non encuzaria

01    Si tot aun pretz ues serrazis maluatz

02    Pero per els non fo ges desrocatz

03    Lo sepulcre on dieus fo arescors

04    Bem merauill com de crotz si senha

05    Pos non a cor nuills hom que la mantenha

06    Em merauill don nais tan grans errors

07    Com non conois las antas dels senhors .

08    Apostoli ieu cre quei couenha

09    Que fasatz patz o guerra que pron tenha

10    E si tostemps per luzat cors

11    Ia lo sepulcre non er sors .

12    Emperaire del secors uos souenha

13    Dieus lo uos quer perque cascuns reis renha

14    E fasatz patz de sai e lai secors

15    Car be pot mortz sobrels emperadors .

80.8a (Mh2 67a)       

16    Lafranc Sigala .

17    Bem plai lo gai temps de pascor

18    Can uei fueillas e flors uenir

19    E plai mi cant aug la baudor

20    Dels auzels que faun retendir

21    Lur chan per lo boscatge

22    E platz mi can uei sus els pratz

23    Tendas e pabaillos fermatz

24    E plai mi en mon coratge

25    Can uei per companha arengatz

26    Caualiers ab cauals armatz .

27    E plai mi can li corredor

28    Fan las gens e lauer fugir

29    E plai mi can uei aprop lor

30    Gran iens armatz aprop uenir

31    Et ai gran alegratge

32    Can uei fortz castels aseiatz

83B

01    E bars rompre et esfrondatz

02    E uei lost pel ribatge

03    Tot entorn claus de fosatz

04    Ab lisas de fortz pals ficatz .

05    Atresim plai de senhor

06    Cant es premiers a lenuazir

07    Ab caual armat ses temor

08    Aisi fai lo sien enantir

09    Ab ualen uasalatge

10    E cant el es el camp intratz

11    Cascuns deu esser afermatz

12    De seguir dagradatge

13    Car nuills hom non es ren prezatz

14    Tro ca mains colps pres e donatz .

15    Lansas e brans elmps de color

16    Escutz asclar e desgarnir

17    Ueirem al intrar de lestorn

18    Gran ren uasals ensems ferir

19    Don anaran amic

20    Caualiers mortz e desrocatz

21    E ia pos les tornes mesclatz

22    Negus hom daut paratge

23    No ponh dasclar mains caps e bratz

24    Que mais ual mort que uiu sobratz .

25    Pros comtessa per la meillor

26    Com puesquen tot lo mon chauzir

27    Uos tenon ar per la gensor

28    Canc se mires ni ar se mir

29    Biatritz dautre paratge

30    Bona dona en digz en faitz

31    Fons on seiornon