Rialto

 

Corpus dell’antico occitano

 

Edizione diplomatica del canzoniere N

New York, Pierpont Morgan Library, 819

a cura di Luca Di Sabatino (cc. 1-150) ed Enrico Zimei (cc. 151-293)

Cao 2019

Interpretativa    Note


1rA

ArnMar 30.VI (N 1)

01 ^M^RAçons es em

02 es ura · men

03 trom el seg

04 le dura · que

05 aprenda chac

06 sus · de cels q(ue)

07 sa bon plus ·

08 Ial senz desala mon ·

09 Nil sabers de pla ton ·

10 Nilen geinç de uer gili ·

11 Domer ni depor fili ·

12 Nides altres doc tors ·

13 Cauez aucit plui sors ·

14 Non fora ren presaz ·

15 Sagues estat celaç ·

16 Per queu soi enconssire ·

17 Com po gues far edire ·

18 Tal ren que fos honors ·

19 E grazit pels meillors ·

20 Mas ia uns non inten da ·

21 Queu aquest fais mi prenda ·

22 Que len crim defollor ·

23 Nim te(n) gna per doctor ·

24 De saber nom feinges ·

25 Mas daico cai apres ·

26 Escol tan eue çen ·

27 De man dan eauçen ·

1rB

01 Que uns non a doctrina ·

02 Senz altrui disci plina ·

03 Mos sabers non es granz ·

04 Ues quem tiral ta lanz ·

05 Azan penre e auzir ·

06 Zon com de gues grazir ·

07 Quen eus lo meu apenre ·

08 Se nuls es de mi menre ·

09 De sen ede sciença ·

10 Se gon la conoi sença ·

11 Que sen niuei nisai ·

12 Del segle mostrarai ·

13 Com se deu captener ·

14 Qui bon laus uol auer ·

15 Mas couen ben guar dar ·

16 On o deu comen çar ·

17 Car senç non es graçiz ·

18 Mas per los eiserniç ·

19 Esi oes non oes guaire ·

20 E per ço uoil re traire ·

21 Alrei cui es lerida ·

22 Cui iois e iouenz guida ·

23 Per meira men mesdiç ·

24 Si con los ai escriz ·

25 Non per tal queil sofraigna ·

26 Res ca bon prez ataigna ·

27 Mas car es conoi senç ·

1vA

01 En toz faiz auinenz ·

02 Li prec que mend e(n) me ·

03 Seu imes pren en re ·

04 QUi uol cortesa uida ·

05 Demenar ingra çida ·

06 Ab ferm cor esegur ·

07 Per ço que sos preç dur ·

08 Sapcha deu retener ·

09 Honorar etemer ·

10 Car prez ecortesia ·

11 Senz deu non cre que sia ·

12 Pueis de totas con tra das ·

13 Estrai gnas epri uadas ·

14 Apreigna delas genç ·

15 Faiz ecaptene menç ·

16 Ede mant eç en queira ·

17 Lesser ela maneira ·

18 Dels auols edels pros ·

19 Dels mal uaç . edels bos ·

20 Lo mal elben apreigna ·

21 Lo meilz guart ere teigna ·

22 Tot cant es lez saber ·

23 Elben sol retener ·

24 Ia non aura proeça ·

25 Qui non fui auoleça ·

26 Ninon lapot fugir ·

27 Qui non lasap chausir ·

1vB

01 Nicor tes non er ia ·

02 Qui non conois uila ·

03 Nibons se deu misal ·

04 Qui non conois lomal ·

05 Per ço nos deu tar çar ·

06 Dau çir edes coltar ·

07 Nuilz hom quen p(re)z ente(n) ·

08 Car pel meu escie(n) ·

09 Den trels nescis els faz ·

10 Pot chausir losen naz ·

11 Tal ren calui er bo ·

12 Ez aeli non ten pro ·

13 Qui sap senz efol daz ·

14 Meiller nes sos solaz ·

15 Car li sen eli ioc ·

16 An lor toms elor ioc ·

17 Liun se fan are traire ·

18 Per cels cosabon faire ·

19 Del segle dic aitan ·

20 Segon que mes scem blan ·

21 Ce lui ten gnas per pro ·

22 Qui sab guar dar saço ·

23 De sas onctas uen zar ·

24 Els bes guiçar donar ·

25 Caitals es sos usages ·

26 Ere quer opera ges ·

27 Com sia humils als bos ·

2rA

01 Eals mals orgoillos ·

02 Mauna re us dirai ·

03 Segon losen queu ai ·

04 Non an proeça bona ·

05 Ges tuit cil com raçona ·

06 Quen trels desconoi senz ·

07 Es per auols guarenz ·

08 Pro eça for iugada ·

09 Eper mainz autre iada ·

10 Canc non saubron q(ue)s fos ·

11 Pro eça per raços ·

12 Pro eças son diuisas ·

13 Per uerde maintas guisas ·

14 Las unas son uenals ·

15 Elas altras cha bals ·

16 Mas cui que pes oplaça ·

17 Ia nous dirai que faça ·

18 Prez de gaub nidu fana ·

19 Ab pro eza cer tana ·

20 Cab son don sa segura ·

21 Tan con el segle dura ·

22 Qui pro eça desira ·

23 Don nais ni don soste ·

24 Car senz aiço non cre ·

25 Que nulz hom bon p(re)z aia ·

26 Qui q(ue) sen crit nin braia ·

27 Per fals raçona dor ·

2rB

01 Qui non conois ualor ·

02 En sene en altrui ·

03 Non es sebe(n)n enbrui ·

04 Ses pros cel ca lausat ·

05 Ni auol liblas mat ·

06 Dels non uoil plus par lar ·

07 Mas lasserai estar ·

08 Los nescis ab los faz ·

09 Els pros ablos presaz ·

10 Emo stra rai als gais ·

11 De pro eça don nais ·

12 GEs non ais nicomença ·

13 Se gont altra naiscença ·

14 Quinz el cor sap chaz ·

15 Lanoiric uolon taz ·

16 Enous sia ueiaire ·

17 Que filz fos de bon paire ·

18 Com per pro mera uil ·

19 Se non pareis al fil ·

20 Terra pot hom laissar ·

21 Son fil e henre tar ·

22 Mas prez non aura ia ·

23 Qui de son cor non ia ·

24 Per que prez seignoreia ·

25 Epar que far ode ia ·

26 Sobre totas honors ·

27 Enes caps ecolors ·

2vA

01 Para ges dal ta gen ·

02 Poders daur nidar gen ·

03 Nous dara ia bon prez ·

04 Seric cor non auez ·

05 Ric cor ses de me sura ·

06 Que daltre non ai cura ·

07 Pro eça eis del corage ·

08 Ueus son meillor lignage ·

09 Ez en ten dez apres ·

10 Per cui esta enpes ·

11 Conoi sença esa bers ·

12 Senz lar geça epoders ·

13 Donon prez per toz tems ·

14 Quils sap auer en sems ·

15 En aquesz cinc senz plui ·

16 Nais proeça e reuui ·

17 Conoi sença elar geça ·

18 Son las claus deproeça ·

19 Poders nes laserailla ·

20 Equi ges sabarailla ·

21 Non la sap defer mar ·

22 Nepot guaire durar ·

23 Per quel senz icouen ·

24 Que ias claus guarda eten ·

25 Sabers nes messa gers ·

26 Cor tes e plaçen ters ·

27 Que diç plaçers efai ·

2vB

01 Lai onue que ses chai ·

02 Ses aquesz cinc non uei ·

03 Em pera dor nirei ·

04 Duc comte nibaro ·

05 Ni nul altre home pro ·

06 Cui prez poscha durar ·

07 Se bens fanc raço nar ·

08 Li flac ric de pai ·

09 So fra chos decoi ·

10 Fan dir allor priuaz ·

11 Per uer tat sapiaz ·

12 Mos seigner fora pros ·

13 Ab quel poders i fos ·

14 Aquesz raçonamenz ·

15 Esuns deuina menz ·

16 E ami non lor ual ·

17 Sei gnor se deus misal ·

18 Niia nols encre rai ·

19 Car conosc ben esai ·

20 Canc sempre foezer ·

21 Que toz pros hom co(n)quer ·

22 Absen e ab saber ·

23 Eab bon cor poder ·

24 Pero ges eu non dic ·

25 Que cel que cor aric ·

26 Poscha far tota uia ·

27 Tot can ben estaria ·

3rA

01 Mas qui tan can pot fai ·

02 Deço caprez eschai ·

03 Decal que poder sia ·

04 Pros es senes faillia ·

05 Pero non en ten daz ·

06 Que atoz los presaz ·

07 Autrei proeza enteira ·

08 Per neguna maneira ·

09 En cort non odirai ·

10 Car sai que faillirai ·

11 Prez ia e honors ·

12 De di uer sas lauzors ·

13 Li chaualler an prez ·

14 Sicom auzir podez ·

15 Liun son bon guerer ·

16 Li altre bon con du cher ·

17 Li un an prez deser uir ·

18 Li altre degent guar nir ·

19 Liun son bon chaualler ·

20 Li altre en cort plaçenter ·

21 Cist aibs queus ai com tat ·

22 Son greu en sems trobat ·

23 Mas qui mais na ab se ·

24 Mais de bon prez rete ·

25 Equi ne gun nona ·

26 Siia pueis lire ma ·

27 Lonoms dechaualler ·

3rB

01 Nol tenc per dreiturer ·

02 LAs domnas eisa men ·

03 An prez diuersa men ·

04 Las unas debelleça ·

05 Las altras deproeça ·

06 Las unas son plazenç ·

07 Las altras conoi senç ·

08 Las unas gent par lanz ·

09 Las altras bene stanz ·

10 A dompnas ço sapchaç ·

11 Esta molt gen bel taç ·

12 Esobre tot largença ·

13 Sabers econoi sença ·

14 Esapcha quec hon rar ·

15 Segon que tain afar ·

16 EIl clerc per cui anc se ·

17 Sabon lomal elbe ·

18 An preç cil cui seschai ·

19 Segon queu uos dirai ·

20 Lun debona clerçia ·

21 Li altre decortesia ·

22 Li un degent par lar ·

23 Li altre derics faiz far ·

24 Eç en aisi seignors ·

25 Sont diuer sas lauçors ·

26 Dona das achascun ·

27 Mas non nia negun ·

3vA

01 Domna nichaualler ·

02 Iace lar nous oquer ·

03 Ni clerc çomes ueiaire ·

04 Don hom puesch retraire ·

05 Prez aisi del tot fi ·

06 Com noi trob que chasti ·

07 Caisi ode part natura ·

08 Gra cia e auentura ·

09 Los dons entre las genz ·

10 Non es uns tan ualenz ·

11 El segle nitan pros ·

12 Nitan auen turos ·

13 Decal que poder sia ·

14 Quen alcuna partia ·

15 De lauzor noil sofraigna ·

16 Tal ren don secom plaigna ·

17 Mas ia li plus preçat ·

18 Non men sapçant mal grat ·

19 Ninon sedes esper ·

20 Qui bon laus uol auer ·

21 Car qui mais diz efai ·

22 Deço caprez eschai ·

23 Pro es auen turos ·

24 Se meillers es dels pros ·

25 Uers es ço auch retraire ·

26 Quel tems del primer pai(r)e ·

27 Des que cregron las genz ·

3vB

01 Per bons enten demenz ·

02 Ele gron poestaz ·

03 Per que entrels fos paz ·

04 Efran queça emesura ·

05 Emer ces e dreitura ·

06 Maior men quen altrui ·

07 Mais sera non destrui ·

08 Car cuns enon auçi ·

09 Aicel cason ueçi ·

10 Non cuida esser presaz ·

11 Tant es desmesuraz ·

12 Losegles deschausiç ·

13 Desebraç epar ciç ·

14 Desen ede proeça ·

15 Emesclaz amaleça ·

16 Euo plain per lo uen ·

17 Per lo destric quei pren ·

18 Mais que non faz p(er)me ·

19 Cami non grauare ·

20 Sel segles sedechai ·

21 Non puesc mouer esmai ·

22 Deço que ueia far ·

23 Abtan quedeus miguar ·

24 Madolça domna cara ·

25 Quem cap della em guara ·

26 Detot altre consir ·

27 Mais deleis obe dir ·

4rA

01 Pros domna eualenz ·

02 Cor tesa ea ui nenz ·

03 Senren ai conoi sença ·

04 Lauostra soui nen ça ·

05 Que mes den uei escrima ·

06 Lam dona elama prima ·

07 Per queu detoz mos bes ·

08 Uos rent laus emerces ·

09 Eus ogra çisc ades ·

10 Car mes al cor plus pres ·

GarBrun 163.I (N 2)

11 ELtre mini clestiu ·

12 Cant foron clar liriu ·

13 Eil auçellit sal uage ·

14 Chan teron pel boschage ·

15 In trei enun iardin ·

16 Allalbor del matin ·

17 Laiui lerba que broilla ·

18 Euer deiar lafoilla ·

19 Eauzi pels ramels ·

20 Lodolz chant dels auçels ·

21 Que le mer les el iais ·

22 Laifan uoltas elais ·

23 Eltorz elauriols ·

24 El pics el rossinols ·

25 Edels altres gran massa ·

26 Don lo dolz chanz saclassa ·

27 Lo tems mostret beltat ·

4rB

01 El soleilz fez clartat ·

02 Las her betas re creion ·

03 Eli prat reuer cleion ·

04 Las fontanas bruisson ·

05 Eil riuet esclarçisson ·

06 Chascuna creatura ·

07 Sestai ensa natura ·

08 Loiois del tems nouel ·

09 Eil chant que fan li auzel ·

10 Locant elabel taz ·

11 Del tems que refrescaz ·

12 Mifan enueia alcor ·

13 Dalcun nouel damor ·

14 Ecomenz apensar ·

15 De iouen edamar ·

16 Esobre tot damor ·

17 Que uai adesonor ·

18 Car es iugada amort ·

19 Esi ipren segles tort ·

20 Car hom non lamente ·

21 Aisi coses coue ·

22 Car hom depreç no(n) pessa ·

23 Ainz plora can despessa ·

24 Iouenz hom ensesfança ·

25 Pessa debene nança ·

26 Emeinz deprez auer ·

27 Que io uen man te ner ·

4vA

01 Iouenz non a mic ·

02 Que li paubre eil ric ·

03 An tuit pres un acort ·

04 De cobei tat de mort ·

05 Mas qui prez de auer ·

06 Abiouen man tener ·

07 DEfem nas non son mot ·

08 Cant segle mort de tot ·

09 Que pauc nia de cellas ·

10 Ni domnas nidon çellas ·

11 Que ia digon de non ·

12 Ab uer com lor don ·

13 Bel tat nicor tesia ·

14 Prez nicha ballaria ·

15 Para ges nialte ça ·

16 Nies fors de proeça ·

17 Non ual tant en amar ·

18 Com poders dedonar ·

19 Amors solia auer ·

20 Gran força egran poder ·

21 Esobre tota gen ·

22 Far son comandamen ·

23 Ede strai gnas contradas ·

24 Mes clar amors priuadas ·

25 Cui que plagues façia ·

26 Amar cant ouolia ·

27 Car sobre toz parages ·

4vB

01 Eral seus seigno rages ·

02 Ar es deca segu da ·

03 Deson proreç asapuda ·

04 Cobeitaç eputages ·

05 Lan tolt desos ostages ·

06 Eplus daiço cauia ·

07 Lan tolt la seignoria ·

08 Ca penas puesc trobar ·

09 Don plus fort oes guar ·

10 Dom na cam leialmen ·

11 Nisenz galia men ·

12 Las unas antrop uiçi ·

13 De penre altrui seruiçi ·

14 Las altras fan faillen ças ·

15 Per auols con tenen ças ·

16 Ques laissont encol par ·

17 Demal uas druz amar ·

18 Tot ço camor afina ·

19 Es auer o aiçina ·

20 Ia per nulla maneira ·

21 Ne guns hom no(n) enq(ue)ira ·

22 Femna desamistat ·

23 Mas li plus aiçinat ·

24 Aiçina e auers ·

25 Fai on uol sos placers ·

26 Aiçina fai peccar ·

27 Eauers folle iar ·

5rA

01 DOnc soi eu en conssire ·

02 Daiço cai auçit dire ·

03 Ia per alon ia menz ·

04 Non lais que non co(m)menz ·

05 Adire maraço ·

06 En aquesto ser mo ·

07 Mas aitant es greuos ·

08 Lafanç edan geros ·

09 Que paor defaillir ·

10 Mefai tar dar dedir ·

11 UNa dom nam semos ·

12 Dun afar perillos ·

13 Em dis per amistat ·

14 Que li disses uertat ·

15 Saber per cal mesura ·

16 Oper cal auen tura ·

17 Ab cal enseigna men ·

18 Per cal con te ne men ·

19 Sepoiria gar dar ·

20 Domna defolleiar ·

21 Que fos depreç saupuda ·

22 Amada euol gu da ·

23 Ese gon cortesia ·

24 Gar des de uilania ·

25 Amera uilla es bella ·

26 Lai ca q(ue)st plait mapella ·

27 Iouenç eslames quina ·

5rB

01 Eses toz mals aibs fina ·

02 Pros es degran corage ·

03 Rica debon ligna ge ·

04 DOmenz q(ue)ista el uerger ·

05 Desoz un oliuer ·

06 Escol taual chan ·

07 Queli auzellet fan ·

08 En trei enpensa men ·

09 Efui en marimen ·

10 Con res pon dez enpaz ·

11 Daiço don soi preiaç ·

12 Esegon mon ueiaire ·

13 Parles daquest afaire ·

14 AMia coes causa ·

15 Don hom uanar n(on) sausa ·

16 Que mout sedeu gardar ·

17 Qui uol altre iugar ·

18 Que nonsia repres ·

19 Pois ques nes entre mes ·

20 Toz hom cal trui enseigna ·

21 Esigardar non deigna ·

22 De noi edefoldat ·

23 Leus les amal tornat ·

24 Celui tenom per fol ·

25 Que de fol dat nos tol ·

26 Se cuida altrui ensegnar ·

27 Esi non sap gar dar ·

5vA

01 Pero sie usaçe ·

02 Com los autrui follaçe ·

03 Sache meil encol par ·

04 Quels seus destiriar ·

05 Toz hom fora cortes ·

06 Sen aisi cono gues ·

07 Zo ques demal enlui ·

08 Con conois en altrui ·

09 Ben dehom conseillar ·

10 Son amic eson par ·

11 Deleu causa edegran ·

12 Que conseil en de man ·

13 Leis es del tems antic ·

14 Com conseil son amic ·

15 Eque el conseil prenda ·

16 De tota safa çenda ·

17 Qui quer con seil ecre ·

18 Toz tems len penra be ·

19 Sauis hom se conseilla ·

20 El fols serra laureilla ·

21 Sauis hom ama apenre ·

22 El fols ama con ten dre ·

23 SEgon aquest iuiçi ·

24 Farai lomeu seruiçi ·

25 Tant com mos senz maonda ·

26 Aita lant que responda ·

27 Alleis quem quer conseil ·

5vB

01 Mas hom nos mera ueil ·

02 Car dels altrui mesters ·

03 Mesoi mes con seillers ·

04 Mas ben pot menestrals ·

05 Eneus los seus ior nals ·

06 Daltrui tal causa apenre ·

07 On se poira aten dre ·

08 Le maistre que pin ·

09 Uos ben chom len ensem ·

10 Que tal causa faça ·

11 Per que sobre plus plaça ·

12 Cil cant dobra maneira ·

13 Per nout daltrui mateira ·

14 Non fan en tailla menz ·

15 Ques mera uillos senz ·

16 ELprimer cap amia ·

17 Es mos talanz quedia ·

18 Tota la con tenença ·

19 Si com noi trob faille(n)za ·

20 Que domna deu auer ·

21 Caiço fai asaber ·

22 Lo matin alleuar ·

23 Se deu gran soing donar ·

24 Que sia frescha e clara ·

25 Sa colors es a cara ·

26 Eque non ire maigna ·

27 Tals res que n(on) sataigna ·

6rA

01 Pois sia saca misa ·

02 Ques aprob lei assisa ·

03 Blancha molla eclol guada ·

04 Car estai aizinada ·

05 Pels flancs e pels costaz ·

06 Pes altres luecs priuaz ·

07 Deu esser daital mena ·

08 Quen aital luec couena ·

09 Tuit sei altre apareil ·

10 Segon lo meu con seil ·

11 De cal que me na sion ·

12 Esgar que ben estion ·

13 Pels flancs epels costaz ·

14 Epels pes epels braz ·

15 Sei sollar per mon grat ·

16 Sion petit dolgat ·

17 Que non pares con gran ·

18 Sei pei nimal estan ·

19 Ede son afiblar ·

20 Sedeu gran soing donar ·

21 Que non esti en fol ·

22 Sos man tels ason col ·

23 Nisemble soi seupuz ·

24 Can lier alcol pen duz ·

25 Sas ser uiris priua das ·

26 Siongent ensei gna das ·

27 Esap chon senz or gueil ·

6rB

01 Seruir caital ouoil ·

02 Ede sali adura ·

03 Se sapchant donar cura ·

04 Son pel ahor denar ·

05 Sapchan et entre nar ·

06 Eson gen las apella ·

07 Deguna nouella ·

08 Sapchon seben defendre ·

09 Egar dar dere pren dre ·

10 Can il ira alsan ·

11 Aia ab se tal compan ·

12 Que ges dancta noil faça ·

13 Cui que trob en laplaça ·

14 Ilan dreit soau ·

15 Ea petit desclau ·

16 Que non es decortesia ·

17 Qua domna antost p(er)uia ·

18 Ne trop faça gran pas ·

19 Niper annar selas ·

20 Sies enpala fren ·

21 Sia aitals com con uen ·

22 Ean tost o espleita ·

23 Ar dia ment edreita ·

24 DInz samason eschai ·

25 Alleis que bon efai ·

26 Que sia atota gen ·

27 Debon contene men ·

6vA

01 Eals mals eals bos ·

02 Sia de bel respos ·

03 Noi sia con nossen ·

04 Ira ni pen samen ·

05 Des asini nesera ·

06 Per niguna mainera ·

07 Cals que ueigna nian ·

08 En leis trob bel scem blan ·

09 Ebon acuilli men ·

10 Mas non tuit egual men ·

11 Non sion tuit es gual ·

12 Li bon aisi coll mal ·

13 Tal ia que non gara ·

14 Cui es humils nicara ·

15 Ni non sap ges triar ·

16 Cals hom fai ahon rar ·

17 Mas aquo non es senz ·

18 Ainz mals enseigna menz ·

19 Euns tocs defollage ·

20 Que reuert aputage ·

21 Mout se deu apensar ·

22 Cil qui ben ouol far ·

23 En cui plus aban don ·

24 Sabona acuilli çon ·

25 Que mout homes seran ·

26 Som lor fai bel scemblan ·

27 Que faran demanes ·

6vB

01 Tant seron mal apres ·

02 Con tes desa mistat ·

03 Enleueran gran glat ·

04 De moltas guisas son ·

05 Diuers home pel mon ·

06 Que se fan ahonrar ·

07 Dacuillir edamar ·

08 Als altres non tain gaire ·

09 Cab un breu saludar ·

10 Po dom tan gen pagar ·

11 Ques ten ran per gariz ·

12 Eper gen acuilliz ·

13 SIhom uos uen uezer ·

14 Ab soinos deseçer ·

15 Uos dreçes contra lui ·

16 Mas es gar daz ues cui ·

17 Cassas son de truan ·

18 Homen allor scem blan ·

19 Sius par cortes nipros ·

20 Faiz loseçer las uos ·

21 Mas non siaz laugeira ·

22 Que ia per laz primeira ·

23 Dene gun gran solaz ·

24 Mas solamen sil plaz ·

25 Loso mo ires quel iorn ·

26 Re maigna aques so iorn ·

27 Esapchaz son afaire ·

7rA

01 Que il plaz oque uol fai(r)e ·

02 Esi per uos ies ·

03 Faiz limoltas merces ·

04 Side plus uos apella ·

05 Escoltaz que fauella ·

06 Noil uedaz uestra ureilla ·

07 Se el ab uos con seilla ·

08 Nil respon daz irada ·

09 Cassaz sepot breu men ·

10 Par tir depar lamen ·

11 Edes loin gnar solaz ·

12 Domna can non liplaz ·

13 Mas sisos par lamenç ·

14 Uos es ben aui nenç ·

15 Amia siaz li ·

16 De bels diz autressi ·

17 Car bels solaz abrire ·

18 Eplacers quil sap dire ·

19 Zo es esca damor ·

20 Per que son liama dor ·

21 Plus leu en amistat ·

22 En pres e enlaçat ·

23 NOn faças trop uiutat ·

24 De par lar anon at ·

25 Que mais ual uns taisars ·

26 Assaz cuns fols par lars ·

27 Ni tot ço queus acora ·

7rB

01 Non de mostraz defora ·

02 Que non fail hom enanz ·

03 Cel que sec sos talanz ·

04 Moltas uez aipar lat ·

05 Que uolgra auer laissat ·

06 Enres quema gradera ·

07 Car sai q(ue) mos danz era ·

08 Far deuez totauia ·

09 De par lar carestia ·

10 Que meilz uenont degrat ·

11 Dich que son apenssat ·

12 Emais uol hom auçir ·

13 Qui fai tardar dedir ·

14 Par lar de domna co(n)ga ·

15 Soau ses gran uer gonga ·

16 Bona men e en pas ·

17 Nitrop aut nitrop bas ·

18 Non pren daz ia co(m)paigna ·

19 Abtal q(ue) nous ataigna ·

20 Ne siaz ia pri uada ·

21 De me nua mais nada ·

22 Qui priuada sefai ·

23 Dome que non seschai ·

24 Lo lies amal tengut ·

25 Eenfai leuar fol brut ·

26 <.>Ebona domna uueil ·

27 Caia un pauc dor gueil ·

7vA

01 Nones de mesurança ·

02 Mais es geuzers sce(m)blança ·

03 Eper far espauen ·

04 Alla mal uaza gen ·

05 Dich efaich amoros ·

06 Ab sem blan orgoillos ·

07 Fan amera uillar ·

08 Quils pot en sems trobar ·

09 Ben sai ca nulla re ·

10 Mas orgueil non co ue ·

11 Mas de domna ual mais ·

12 Sos prezen mouz essais ·

13 Dom ne iare mal uaz ·

14 Enten mais son solaz ·

15 Ecil qui sont cortes ·

16 Enseignat eapres ·

17 Len uolont mais uezer ·

18 Eauzir son saber ·

19 Eplus nes desirada ·

20 Cant sefai ue ada ·

21 DOmna uoil sia gaia ·

22 Pois q(ue) per prez sessaia ·

23 Cab un pauc de gaieça ·

24 Uen amais depro eça ·

25 Talanç de domna gais ·

26 Met son cor en pan tais ·

27 De tota ren afaire ·

7vB

01 Peson preç sia maire ·

02 Gaieza ama solaz ·

03 Chanz ede port liplaz ·

04 Iois eris eda mors ·

05 Per que sale gral cors ·

06 Uoillaz totas saços ·

07 Auer acom pagnos ·

08 Ira delei sestraigna ·

09 Eloin desa com paigna ·

10 Denulla causa irada ·

11 Gaie ça non sagrada ·

12 Ni per nul pensamen ·

13 Non chan ge son talen ·

14 Que ia sen desconort ·

15 Nin perda bel deport ·

16 Mas cel acui saten ·

17 Fai ades conoiscen ·

18 Ues cal q(ue) part q(ue) teigna ·

19 Cil ocel acui reigna ·

20 Toz tems er iauzionz ·

21 Eira sans emonz ·

22 Esobre conoi senç ·

23 Eson enseyna menç ·

24 AMia siuoleç ·

25 Uenir amais deprez ·

26 De cor te sia usprec ·

27 Car cel quila per sec ·

8rA

01 Naprez per tota gen ·

02 Sen cor tesia enten ·

03 Cor tesia es tals ·

04 Se uoleç saber cals ·

05 Qui ben sap dir efar ·

06 Per com lo deia amar ·

07 Ese garda den ueis ·

08 Cor tes pot esser pueis ·

09 Qui sap foldat chausir ·

10 Een nuei eschiuir ·

11 Efar ço caltrui plaça ·

12 Cor tesi al solaça ·

13 Mas ges toz hom non es ·

14 Chom apella cortes ·

15 Anz sont uilan proat ·

16 Tals son cortes clamat ·

17 LOmonz escomu nals ·

18 Mas en manz luecs es fals ·

19 Tals lodiz elmen tua ·

20 Que non sap que sabua ·

21 De cortesia es leus ·

22 Lo diz elteners greus ·

23 Quen moltas guisas meira ·

24 Een molta maneira ·

25 Dese fai ma inta brancha ·

26 Mas en pauc luec sesta(n)cha ·

27 Per que nuilz hom n(on) es ·

8rB

01 Toz fina men cortes ·

02 Lun an uita partida ·

03 Eli altres escarida ·

04 Non son ges tuit esgual ·

05 Mas q(ue)mais na mais ual ·

06 Cor tesia el en guar nir ·

07 Een gent acuillir ·

08 Cor tesia es damar ·

09 Ees engen parlar ·

10 Cor tesia es en solaz ·

11 Ecil qui mais meplaz ·

12 Ecant sera saçons ·

13 Se tot megraua sons ·

14 En dire non poiria ·

15 Segon que dir deuria ·

16 GAr daz uostre gar nir ·

17 Non posca hom mal dir ·

18 Ninous sia retrait ·

19 Que per stra uol fait ·

20 Uostre preç meinz ·

21 Que mout es gran blasteinz ·

22 Adomna es granz rancura ·

23 Can dese non acura ·

24 Pauc sera q(ue)us complaigna ·

25 Soue que non uos taigna ·

26 Epauc que us tegna car ·

27 Sius uolez despreçar ·

8vA

01 DOmna uoil q(ue)s donsoin ·

02 Plus que dal tre be soin ·

03 De son cors car tener ·

04 Tan can naura lezer ·

05 De conuida men annar ·

06 Ede gen asublar ·

07 Defar moltas saçons ·

08 Estraignas garniçons ·

09 Eno uels apareilz ·

10 Cai tals es mos conseilz ·

11 Se gon quen sacontrada ·

12 Sera acostu mada ·

13 Per ço que gen lestia ·

14 Altras na ion enueia ·

15 Ena pren donc afaire ·

16 Zo cauziran re traire ·

17 DOmna uol q(ue)s con teigna ·

18 Deguisa ques conueigna ·

19 Sa cara esos cors ·

20 El garni menz defors ·

21 Eque luna bel taç ·

22 Sia laltra solaç ·

23 Mas ges be non setaing ·

24 Marac des en estaing ·

25 Iar gonça nisar dina ·

26 Ni altra peira fina ·

27 Non par caia mester ·

8vB

01 Qui la met en acer ·

02 De domna es autressi ·

03 Com del marac de fi ·

04 Can seten en uil tat ·

05 Eueillis sabel tat ·

06 En uostre acuilli men ·

07 Faiz un es gar damen ·

08 Queus er ten gut abe ·

09 Sius na cor daz abme ·

10 Segon cho men uei rez ·

11 Dels scem blan liserez ·

12 Cant sabrez son ta lan ·

13 Siaz li dels sem blan ·

14 Siaz gaia ablos gais ·

15 Eual rez en trop mais ·

16 Cor te sia ablos cortes ·

17 Esera uos granz bes ·

18 Ab cels camont deport ·

19 Siaz de bel conort ·

20 Ab cels camont cantar ·

21 Uos deuez ale grar ·

22 UErs nouels nichan ços ·

23 Qui las diz de nan uos ·

24 Escoltaz uolon teira ·

25 Eplaça uos ateira ·

26 Uoillas latoz saber ·

27 Sepodez rete ner ·

9rA

01 Esinon podez toz ·

02 Tenez los meillors moz ·

03 Quen massa locs couen ·

04 Edic uos questa ben ·

05 Cui en pot remen brar ·

06 En loc on fai retrai ·

07 Un mot cant si es chai ·

08 Ioglars e chanta dors ·

09 Que paraula damors ·

10 Ecan ton sons elais ·

11 Per que lom es plus gais ·

12 Eme ton en cora ge ·

13 De tot prez uassalla ge ·

14 Re te nez amoros ·

15 Se quer auer deuos ·

16 Oab clar uostra uer ·

17 Oab altre placer ·

18 Lor faiz tan bella en seigna ·

19 Per que talanz lor preigna ·

20 Qaie digna de uos be ·

21 Ia non agas uos re ·

22 Uostre noms ner saupuz ·

23 Eplus loing men tau guz ·

24 En molz locs naureç preç ·

25 Que issa uos non sau reç ·

26 Mas entre homes sen naz ·

27 De uez estar enpaz ·

28 Saui con tene men ·

9rB

01 De uez far en par uen ·

02 Egar dar de trop rire ·

03 Edal tras fol daz dire ·

04 Rire cant non aluec ·

05 Torna tost aenuec ·

06 Sa çons com de rire ·

07 Esazons com con scire ·

08 Sazons comsia gais ·

09 Esazons comsia lais ·

10 Per aiço dic auos ·

11 Quen creças aestors ·

12 Qui sagar dar mesura ·

13 En chascuna figura ·

14 Car li auzellet tuit ·

15 Non uiuon ges dun fruit ·

16 Nitota creatura ·

17 Non uiu duna pastura ·

18 Nituit homen que son ·

19 Non son duna faizon ·

20 Car liun uolon pauça ·

21 Lal tre gab enauza ·

22 Lialtre totas uias ·

23 Par lar deleu garias ·

24 Lialtre anlor enten ·

25 En altre en pen sa men ·

26 Qui en tre homes sen naz ·

27 Uol trop par lar foldaz ·

28 Nientre fols granz senz ·

9vA

01 Non es res mas nienz ·

02 Fols non sap que responda ·

03 Qui desen lapri onda ·

04 Qui sabis es ni mois ·

05 Fol alpar lar conois ·

06 Uos al comen ça men ·

07 Gar daz primeira men ·

08 Qui es abcui par laz ·

09 Sas paraulas au gaz ·

10 Esegon cauzireç ·

11 Euos lirespon deç ·

12 Quen eus loseo par lar ·

13 Uos podeç asen nar ·

14 Cals ataing lorespos ·

15 Se es mals o es bos ·

16 Que tals pot esser cel ·

17 Per ditz fera en el ·

18 Abreu moz quili diz ·

19 Ebon moz sebeliz ·

20 Ebons diz esper duç ·

21 Can non es entenduç ·

22 Que nol sabra triar ·

23 Nisil conois menbrar ·

24 Catal deuesser dit ·

25 Per cui sia clausit ·

26 Nons semble pauchs guacai(n)g ·

27 Don rar homes estraing ·

28 Auiz lor faisz bel senblan ·

9vB

01 Oltra uostre talan ·

02 Emais lor faisz ueiaire ·

03 Que non lor uolez faire ·

04 Mout fai bona ga çaigna ·

05 Qui per bella conpaigna ·

06 Pot retener amics ·

07 Car non es nuillz destrics ·

08 Nimessions noi tagna ·

09 Qui deblan dir selaigna ·

10 Suns caualers ualenz ·

11 Se part de uos iau senz ·

12 Toz tems mais ada uida ·

13 Serec per lui iauçida ·

14 Mals enueran auos ·

15 Dels mal uaz edels pros ·

16 Escoltar eueçer ·

17 Eper solaz auer ·

18 Uos faisz sce(m)bla(n) q(ue)us plaça ·

19 Edels cor tes sifaça ·

20 Esilocs es faisz lor ·

21 Zoques prez ehonor ·

22 Deguisa que non sia ·

23 Sem blan de leugaria ·

24 Niposchon fein gne dat ·

25 Dire senz falsetat ·

26 Cil canc nous uiron mais ·

27 Uos tenran enpan tais ·

28 De talant eden ueia ·

10rA

01 Choscuns perço queus ueia ·

02 Ediran uos cocuit ·

03 Que per uos son uen gut ·

04 Car lor eras preça da ·

05 Ede bel tat lauça da ·

06 ^M^DOnpna lauostra

(N 3)

07 gran beutat ·

08 Eluostre cors

09 gens faisonat ·

10 Uostro ills uostre bels cap plaxe(n) ·

11 Uostra bella bocha riçen ·

12 Mansi destreig pres eli at ·

13 Qui no(n) maueç poder laissat ·

14 Dene guna ren q(ue)l mo(n) sia ·

15 Qui de tot es en uostra baillia ·

16 Mon cor mo(n) sab(er) emon sen ·

17 Mapro era mon ardimen ·

18 Mon de leig ema uoluntat ·

19 Detot maueiz poder e(m)blat ·

20 Deto es uostre mielz q(ue) mieu ·

21 Esieus auia dig de dieu ·

22 Non so de uria amal tener ·

23 Q(ue)r el noz na donat poder ·

24 Eper samor do(m)pna corteça ·

25 Q(ue)r uos atant dat de p(ro)eça ·

26 Dep(re)z desen ede beutat ·

27 Deuez auer humi litat ·

10rB

01 Demi q(ue)aisi aueç con ques ·

02 Euen cut elazat epres ·

03 Quire no(n) uei me(n) te(n) maug ·

04 Nipoesc auer d(e)leig nigaug ·

05 Sens uostra mor esi no(n)lai ·

06 Atreçag uos dic q(ue) morrai ·

07 Eper dieu bella do(m)pna p(ro)s ·

08 Non uoillaz q(u)eu mora p(er)uos ·

09 Q(ua)r no(n) podez moistrar nidir ·

10 Raison p(er) q(ue)m deiaz aucir ·

11 Mas q(ua)r uos am uees tot lotort ·

12 Esip(er)ço uoleç mamort ·

13 Peçat faretzamon ueiaire ·

14 Mas nul dreg n(on) ual amigaire ·

15 Q(ue)de tot es enuostre uoler ·

16 Mas ra(n)çons mideia ualer ·

17 Q(ui)eus q(ui)er bella do(m)pna corteça ·

18 Ben fui fol eben dic folleça ·

19 Q(ua)r iacuig samistat auer ·

20 Cu(n) lausarai eu en querer ·

21 Q(ui)eu no(n) sui de q(ue)lla ualor ·

22 Q(ue)n mi fos ben misa samor ·

23 Q(ui)llaes outa ede gran affar ·

24 Epois de beutat no(n) apar ·

25 Q(ui)l mo(n) no(n)a nulla per sona ·

26 Q(ui)sella samistat lidona ·

27 Qeno senten gues p(er) pagaç ·

28 Do(n)cs no(n) sui eube(n) estragaç ·

10vA

01 Qant mi cuig q(ue) ami ladon ·

02 Qanc mais no(n) ui nisap q(ui)uiso(n) ·

03 Tol ten q(ue)ia no(n) sa uenria ·

04 Uaiten etende mantauia ·

05 POis dic ecom poesc anc dir ·

06 Qi eu iacuiaua ades morir ·

07 Qant son cortes cors n(on) ueçia ·

08 Qades ploraua eplagnia ·

09 Eara qant abella som ·

10 Q(ue)m na(n) nes non otent abon ·

11 Edoncs eqal co(n)seill penrai ·

12 Q(ue)qa(n)t laueig la(n) doblamai ·

13 Mon mal mo(n) tre baill madolo(r) ·

14 Aiso no(n) fon loanc amor ·

15 Anç es lopeier mal de(l) mon ·

16 Q(ue)ntotas guiças miconfon ·

17 Emauçi emten ende streig ·

18 Atrestan ben qant no(n)laueig ·

19 Co(n)qant poesc alabella parlar ·

20 Eaiso co(n) poisc eudurar ·

21 Tot mer asuffrir omorrai ·

22 Mas m(er)ce cuig q(ue) troberai ·

23 Q(ue)ia fes ella belscem blan ·

24 Emas(er)uit ehonrat tan ·

25 Gen acuillit egen profert ·

26 Q(ue) ben poesc conoser appert ·

27 Q(ui) p(er) enten densa damor ·

28 Offec qa(n)t mi donet laflor ·

10vB

01 Ara coignosc q(ue) no(n) aisen ·

02 Aisi nai defolla gen ·

03 Q(ue) moltas saiçon ses de uen ·

04 Qun fol hom sicuian ben ·

05 Duna pros domna cal uoill s(er)uir ·

06 Q(ue)desamor aia desir ·

07 Ecuian ben esser amaç ·

08 Eaiso es fina foldaz ·

09 Deme poesc atrostal ueçer ·

10 Q(ue)saq(ue)sta mafaig plaxer ·

11 Nigent acuillit nihonrat ·

12 Simais segur desamistat ·

13 P(er)qal ualor p(er)qal proeça ·

14 P(er)qal beu tat p(er)qal riqeça ·

15 Q(ue) aia ni qi en mi sia ·

16 Aurai samor noi cognos uia ·

17 Mas aq(ue)sta qon dis damor ·

18 Qui no(n) uol orgoil niricor ·

19 Do(n)cs laurai ieu q(ue) no(n) son rics ·

20 Mais ben serai uerais amics ·

21 Sen orgoill esens tot enian ·

22 Eill s(er)uirai debon talan ·

23 AIsitota lanoig siplais ·

24 Eestet en aq(ue)l pan tais ·

25 Q(ue) anc de sos oills no(n) dormi ·

26 Ebrunescen plai(n)g atresi ·

27 Esospira souen egreu ·

28 Eprega amor epois deu ·

11rA

01 Q(ui)daq(ue)l mal (con)seill lidon ·

02 Qaisi lama oltra raison ·

03 Q(ua)r oltra raison mauci ben ·

04 Amors qin mi no(n) faill d(e)ren ·

05 Q(u)eu faç totço q(ue)m man dafar ·

06 Ea(m) cel qemi manda amar ·

07 Esieu faç son coma(n) damen ·

08 Atort mauçi mon ensien ·

09 Atort no(n)fa anz nagra(n) dreig ·

10 Qui eu no(n) ofaz sico(m) far deig ·

11 Sifai no(n)am eu do(n)cs iaufre ·

12 No(n) eu qar ren noill faz p(er) qe ·

13 Detot ço que taingh adamic ·

14 Cuig loben amar qar oldic ·

15 Non faz qal ren ia meister ·

16 Mo(n)s parlar no(n) ual un dener ·

17 Sel faig no(n)faz anzdic follor ·

18 Enai lone mistat damor ·

19 Qui silai couen gut quelam ·

20 Eno(n) ofaz atort m(en) clam ·

21 Qui si mauci em dona mort ·

22 Elna lodreig et eu lotort ·

23 Edons lassa do(n)cs ke ferai ·

24 Samors no(n) consseilla nonsai ·

25 Deltot memet ensaco ma(n)da ·

26 Eferai tot so qella(m) manda ·

27 AMors ma(n)da qe ieu am iaufre ·

28 Renda mamor mon cor eme ·

11rB

01 Etot lomet enabandon ·

02 Per far ço qele sia bon ·

03 Qui ia de ren nolen d(e)s diga ·

04 Qar enaisi d(e)ufar amiga ·

05 Sico farai ieu uolun teira ·

06 Sol q(ue)il plasa q(ue)mo en q(ue)ira ·

07 Qar amor no(n) deu çes uoler ·

08 Q(ue)ieu lan p(re)gar nien qerer ·

09 Qe mo(n) prez sen abaisaria ·

10 Domna deu auer segnoria ·

11 Daitan q(ue) ho(m) ladeu pregar ·

12 Eella deu escoltar ·

13 Esa q(ue)illa amors no(n) lagrada ·

14 No(n)lescout mais una uegada ·

15 Q(ue)nol deu ges çofar ente(n)dre ·

16 Q(ue)no(n)la encor daten dre ·

17 Esilagrada nitant es ·

18 Fasasen apregar .iii. ues ·

19 Qar ia uer goina noill sera ·

20 Adaqel quelamor q(ue)rra ·

21 Sella sen fai .iii. ues p(re)gar ·

22 Anz lan de gra tener pl(us) car ·

23 Qades es ho(m) plus enueios ·

24 Plus coubes eplus uolu(n)tos ·

25 Decauça quel uen applaçer ·

26 Qant uei q(ue) no(n) lapod auer ·

27 Epois qa(n)t la es meilz gardada ·

28 Q(ue)sella qino(n)es pre gada ·

11vA

01 Eper ço esdreg qui eu esper ·

02 Qe(n) ue(n)ga mamor enquerer ·

03 Esino(n) lam quier consera ·

04 Laisarai mimorir non ia ·

05 Eannarai lon pre gar leu ·

06 Hoc anç q(ue)m lais morir p(er)d(e)u ·

07 Doncs iaurai leu de d(e)ssonor ·

08 Non aurai q(ue) forsadamor ·

09 Men destreing q(ue) m(en) pot forssar ·

10 Eieu no(n) lapoisc (con)trastar ·

11 Qar en me uol far aparer ·

12 Saseignoria eson poder ·

13 Qar q(ue)deren sen uol iauçir ·

14 Sos ma(n) dame(n)s ler assegir ·

15 Ode folllia odessens ·

16 De toz ler asfar sos talens ·

17 Qar detot es sieus lopoder ·

18 Beutat paratge niauer ·

19 Non pod uas amor (con)trastar ·

20 Lai onuol son poder mostrar ·

21 Q(ue)lla dona be(n) qant si uol ·

22 Alun gaug elautre dol ·

23 Efera ad unric amar ·

24 Una femna debas affar ·

25 Eau na do(m)pna p(re)çan ·

26 Deric parage ed(e)gran ·

27 Fai amar unde bas parage ·

28 Paup(re) dauer edelingnatge ·

11vB

01 Tant hes douça plagen ebo(n)a ·

02 Amors ecells acui sidona ·

03 Eaissi sap uas siatraire ·

04 Abbel scembla(n) ab placer faire ·

05 Q(ue)paraie ricor nisen ·

06 Non pod auer uas lei (con)ten ·

07 Edoncs pois ta(n)t ade poder ·

08 Com poisc uas ella retener ·

09 Q(ue)no(n) faça sauo luntat ·

10 Fara ioe sabera m(en) grat ·

11 Anz q(ue)m crega mais d(e) color ·

12 Uauc aiau fre q(ue)re samor ·

13 Edar lama el altresi ·

14 Emo strar loiai en aisi ·

15 SEgner iaufre aisius odic ·

16 De uos faiz segner e amic ·

17 De ma mor d(e)ma drudaria ·

18 Uos don tota laseignoria ·

19 Eno(n) me(n) d(e)ueç me(n)s amar ·

20 Q(ue)uos sui uenguda p(re)gar ·

21 Q(ue)far mo(n) fai forssa damor ·

22 Qe fes flores abla(n)cha flor ·

23 Tant amar q(ue)ra fell de rei ·

24 Q(ue)par tir lofei de salei ·

25 Eq(ue)fes foll sce(m)blar tristan ·

26 P(er)iseus cui amaua tan ·

27 Edeson oncle loparti ·

28 Eella p(er)samor morri ·

12rA

01 Aital amor me sobre porta ·

02 Con fes fenissa qi permorta ·

03 Sifes sebelir per cliges ·

04 Q(ue) poi samet loncs te(m)ps app(re)s ·

05 Anc biblis q(ue) amet son fraire ·

06 Q(ue)ben aueç auçit m(en) taire ·

07 No(n) fo(n) damor pl(us) forssenada ·

08 Q(u)eu sui p(er)uos nipl(us) aurada ·

09 Nididon q(ue)l cor siferi ·

10 Nunes paça si q(ue)n morri ·

11 Per eneas qar sipar tia ·

12 Dela ninesa saco(m) pagnia ·

13 Eaisi ma amo(r) sobre p(re)ça ·

14 Eaisi ma del tot co(n) q(ue)ça ·

15 Q(ue)no(n) sai uas qal part mite(n)ga ·

16 Nino(n) puesc dire abla lenga ·

17 La qarta part deladolor ·

18 Q(u)eu suffre p(er)lauostra mor ·

19 Laissa be(n) aip(er)dut monsen ·

20 Qar anc pe(n) siei euta(n) folla m(en) ·

21 Ecu(n) poirai eu aisso dir ·

22 En nanz me deig laissa(r) mo(r)ir ·

23 Q(u)eu ta(n) gra(n) foilleça deisses ·

24 So q(ue) anc mais femna no(n)fes ·

25 Ianon serai eu la p(re)meira ·

26 Com diga q(ui)eu home en q(ue)ira ·

27 Niia eissen ple non darai ·

28 Alas autras do(n)cs q(ue) ferai ·

12rB

01 Laissar mai enaissi morir ·

02 Q(u)eu no(n) poesc ladollor soffrir ·

03 Ben pauc ai a(n)qaira suffert ·

04 Mal ten ria mo(n) cor cubert ·

05 Tres mes nidos ni u(n) sompar ·

06 Qa(n)t una noig n(on) poesc cellar ·

07 Car cellar no(n)l poisc ieudere(n) ·

08 Qel grieu mal qedamor miue(n) ·

09 Mide streng si qemorta son ·

10 Eaisi poirai per raison ·

11 Coma sopta me(n) con me(n)sat ·

12 Trop oai amondan cellat ·

13 Ep(er) mafe cellat no(n) ier ·

14 Qar qide so(n) grieu mal n(on) q(ue)r ·

15 Con seill sen loc lopod trobar ·

16 Tota ge(n)t lon d(e)u mes amar ·

17 Esieu aip(re)s de mi meçina ·

18 Bona ecertana efina ·

19 Qe(n) pot lieu d(e)mo(n) mal garir ·

20 Ben sui foll sim lais morir ·

21 Da q(ue)stas doas çausirai ·

22 La meillor sichausir lassai ·

23 Selen irai p(re)gar onon ·

24 Ep(re)c dieu q(ue) (con)seil mendon ·

25 Lofar sai q(ue)mer dessonor ·

26 Non er q(ue) forsa me(n) amor ·

27 Q(ue)de tot enson poder ma ·

28 P(er)q(ue) desonor nom sera ·

12v

01 Qar q(ue) enamor agran sen ·

02 Non ama ges ta(n)t fermame(n) ·

03 Con cel q(ue) be(n) sap far follia ·

04 P(er)que sipoesc ueçer lodia ·

05 Atreçag lirai mon cor dir ·

06 Que q(ue) men d(e)ia auenir ·

07 En aisi soa acor dat ·

08 Qua(n) tota noig lac pensat ·

anon 461.I (N 4)

09 ^M^A Deu coman uos el uostre ric preç ·

10 La gran ualor el bon senche aueç ·

11 La beutat fina caueç mais dautra deç ·

12 Deu uostre cors man tenga san eleç ·

13 Cheu sui uostro hom eper uostrem teneç ·

14 Tan cant en uiua ea simen cre eç ·

15 Euostre for toz temps ben osabeç ·

16 Mais ormen uau pos uos nom reteneç ·

17 EU men uau enstrança terra nafrad de colp mortau ·

18 Eben es dreit pos eu de uos nom lau ·

19 Cheu tos temps maisaia dolor emau ·

20 Pens econsir ren non uei ni non au ·

21 Enloc non pos pau sar nistar soau ·

22 Epos auos prez nimerce nom uau ·

23 Ia mai non uoill auer onor nilau ·

24 AIlas caitiu com posc esser dolen ·

25 Gram esmarit eplen de mal talen ·

26 Sisoi eutan cheu morai uera men ·

27 Ca mi nonual merce nichausi men ·

13r

01 Nigen seruir niamar coral men ·

02 Cheu per uos cheu am mais dautraren ·

03 Aiben perdut emi emon iouen ·

04 Etot bon segle cheu non aurai nien ·

05 TAnt ai enuos mon cor emon es per ·

06 Nul autra ren nom am nipos uoler ·

07 Nitot lomond non seria plaxer ·

08 Sen uos amar siussui fiçel euer ·

09 Gen men trairon mai trop mefan doler ·

10 Mei oills lairon ches mifa ron ueçer ·

11 Can pos non ac demiben nipo der ·

12 Niaurai mai sens ioi deuos auer ·

13 LOgen parlar eluostre dolz scenblan ·

14 Ela beutat cheuos aueç tan gran ·

15 Maucis loior cheu par lei auos tan ·

16 Iamai non uolgra esser partit denan ·

17 Canc pois non foi alegre nii oian ·

18 Ninon agben mai pena eafan ·

19 Ailas caitiu con mabelli mon dan ·

20 Can uos ser uir mipres cor nitalan ·

21 ENai quel iorn . domna uol gresser mort ·

22 Anz che magles lo cor nafrad tan fort ·

23 Qui per dut nai bel solaz edeport ·

24 Detot ben sui descendut e ostort ·

25 Sanc ag nul ioi ara mides conort ·

26 Tan gran el mal noia nul conort ·

27 Ee peccat seuos plai egran tort ·

28 Seu per ben far dei uenir amal port ·

13v

01 SOauet mor bona domna per uos ·

02 Tant dolça mort non cui mai che ancfos ·

03 Cheu non sent mal esoi tan e(n)ueios ·

04 Ades lan guis dedesir consiros ·

05 Bem elomal mai trop mes angossos ·

06 Mai per pro dompna loso fris el cognos ·

07 Deligen martire soi ben auenturos ·

08 Can per tal domna mor alegre ioios ·

09 MOrir deiben che trop fis gran foldad ·

10 Can uos amar mipres cor et uoluntad ·

11 Chelmond nones duc nirei coronad ·

12 De uos amar non fos asai onrad ·

13 Eseu fui fol uos naues ben uen iad ·

14 Tot mei guerrer . delora cheli foi nad ·

15 Sima ueç pres econ chis eliad ·

16 Nons au nisent sisuiapode rad ·

17 DOnna che nerc de mi ouche ferai ·

18 Larma elcors ela bo chel car ai ·

19 Los oills el cor etot losen cheuai ·

20 Ues uos soplei aicors cortes euerai ·

21 Eu men uau bella iamai non uos uerai ·

22 Ocheu mese ia uostre son eserai ·

23 De nulla ren mai dexider non ai ·

24 NOmpori eser per tot laur del mas mud ·

25 Mon cor de uos mai amar sere mud ·

26 Chel mond non es autre sant niuer tud ·

27 Cui leu aor nichec prec chema uid ·

28 Mai uos madonna acui meson rendud ·

14r

01 Cui clam merçe che non sia per dud ·

02 Che pecat fora seu sui tant de cadud ·

03 Per uos ser uir sei mort ni con fon dud ·

04 NOn sai chem diga mai ades clam merces ·

05 Merce demi donna sauos plages ·

06 Merce naiaz per deu chen crox fomes ·

07 Per uos estesa meredes uostre pres ·

08 Pres euoc tanche nigunautra res ·

09 Non am ni uol niport amor nifes ·

10 Des chec uos ui maues tan fort con ques ·

11 Non aurai benmai seper uos non es ·

12 ESeu per uos perd mi etot lomon ·

13 Calben uos er donna de cui euson ·

14 Ades per dres se deu efe mauon ·

15 Ço que plus uama senes nulla caixon ·

16 Ai franca donna leal sens cor felun ·

17 La plus ualen elaçençor faiçon ·

18 Enan cheu moira en la uostra preixon ·

19 Me reteneç tan nai locor uolun ·

20 BOna donna lopensar elcon sir ·

21 Cheu ai de uos mifai frire langir ·

22 Cheu en pes tan che chim uolgges aucir ·

23 Ianol sauria merce clamar nidir ·

24 Epois saubeç caisi es sens faillir ·

25 Chen uos etuc lomal traic agarir ·

26 Per uos men clam non me laxaz morir ·

27 Mer çe uos prec cheu nomen posc partir ·

28 MEsager uai amidon eportal breu ·

14vA

01 Ues leita clina con faz noit eior neu ·

02 Eu merce liclam chenoli sia greu ·

03 Seu litra met mesager nicoreu ·

04 Cheu cognosc bon non sui de tanric feu ·

05 Com eude man mai merce clam adeu ·

06 Euer ma domna iong las mans con sers seu ·

07 Pos meu non sui siuals loioi fos meu ·

08 Chem trameses cal che ioi chifos meu ·

09 Cheu desir mais nonfe sain peire deu ·

RmVid 411.II (N 5)

10 Nouas inp(er)ials

11 ^M^SOfo el tems co

12 m era gais ·

13 Eper amor

14 fis euerais ·

15 Ecoindes ede buen escoil ·

16 Quen lemoçin uais esidoil ·

17 Ac un caualier molt cortes ·

18 Adreit efranc egent apres ·

19 Et atotç afars pro eric ·

20 Ecar son nom ades nousdic ·

21 Estar mefai çocar non sai ·

22 Ecar el ensa tera lai ·

23 Nofon ges dels baro(n)s maiors ·

24 P(er)que sos noms no(n) hac tal cors ·

25 Com ade comte oderei ·

26 P(er)çous dic q(ue) nofon çocrei ·

27 Car seingners dun castel baset ·

28 Mas nobles cors q(ue) ma(n)ç enmet ·

14vB

01 Debas cor enric et enaut ·

02 Lidonet que saup far açaut ·

03 Edaui nent tot quant hanc feç ·

04 Atotç sos ioratç eque(n) direç ·

05 Qe tant puget p(er)gaillardia ·

06 Per preç eper caualaria ·

07 Eper armas eper ser uir ·

08 Catoç sifeç mil tanç graçir ·

09 Que barons que(n) latera fos ·

10 Uais quil sera econpagnons ·

11 Menet souen euo lon tiers ·

12 Tanç hac deco uinenç mestiers ·

13 Que cauallier fon pro ebon ·

14 Quen latera non hac baron ·

15 Acui taisses que debongrat ·

16 Nol feçes desa cort priuat ·

17 Epo deros ablui ensems ·

18 Emenbramben que(n) cellui te(n)s ·

19 Qel caualiers fon pros aissin ·

15rA

01 Acuna domna enle mosin ·

02 Ualent de cor ede parage ·

03 Et hac maric designorage ·

04 Edonor ric epoderos ·

05 Mout fol caualier coraios ·

06 Qe cellei ama per amor ·

07 Ela domna que de ualor ·

08 Loui aital ede pro eça ·

09 Anc noi uol gardar sariqeça ·

10 Anc loretenc loprimier iorn ·

11 Qen bernarç diç del ue(n)ta dor ·

12 CAmor segon ricor non uai ·

13 Edoncs nous cuiaç uos dellai ·

14 Qant il sisenti retengutç ·

15 Cadoncs fos plus ap(er)seu buç ·

16 Eplus gais qe deuant non era ·

17 Sifo ede meillor mainera ·

18 Ualenç eplus abandonatç ·

19 Car bona mors fui als maluatç ·

20 Edona sals bons mete dors ·

21 Edomna abcui troua ualors ·

22 Euals sabers eco noissença ·

23 Com auça far des conoissença ·

24 Nidrut recre çent per auer ·

25 Nital qe ia non aus ualer ·

26 Ni en cort uenir ni anar ·

27 Sabeç cal drut deu do(n)na far ·

28 Que perp(re)ç uol menar iouen ·

15rB

01 Adreit efranc econoissen ·

02 Ar dit et encort presentier ·

03 Egart can penra caualier ·

04 Aissi ser uir qesieus paresca ·

05 Eqe samor meillure ecresca ·

06 Car aissil pot far deparage ·

07 Canc mal uatç no(n)d(e)lig nage ·

08 Nihom gaillarç deuilla nia ·

09 Car lai onualor itenria ·

10 Uen parages ede lai fui ·

11 On paubres cors souenç sadui ·

12 Qe ma(n)ç nafag bas dauç baro(n)s ·

13 Eper ço dis enper digons ·

14 Qen parage noconosc eumais re(n) ·

15 Mas qe mais nacel q(ue) miels sichapte(n) ·

16 Echascuns pot saber q(ue)s dreiç ·

17 Eper col caualier adreiç ·

18 Unrix cors nuiri corteçia ·

19 Can ui qesi donç notaingnia ·

20 Per parage niper ricor ·

21 Uolc enantir tan saualor ·

22 Cab lei sengales pauc omolt ·

23 Enon estet en lei de uolt ·

24 Uestiç nipatç açuna part ·

25 Anç si car guet guera ere guart ·

26 Efeç per sos ueçiç asauç ·

27 Aissi com diç enrambauç ·

28 ECel qem uol auçir escout ·

15vA

01 Per midons ai cor estout ·

02 Et humil ebaut ·

03 Esalei nefos daçaut ·

04 Eume stera en loc de uolt ·

05 Edals non pessera molt ·

06 Mas mangeten gram caut ·

07 Et agram nom rain baut ·

08 Nouolgauer nom rainbaut ·

09 Locaualier mas bon ebel ·

10 Ela domna per far cenbel ·

11 Alagent que uai de man ·

bis Anc uolso frir ason man

12 Ecom plus bas non idones ·

13 Car grieu es pros domna cades ·

14 Cala condrut om nuil deui ·

15 Esi nom uoleç creire mi ·

16 Au iaç enmirauals quendis ·

17 Qe mais sapdamor que paris ·

18 Nihom canc auçi ses comdar ·

19 SAbes per que deu do(n)na amar ·

20 Tal caua lier quil sia honors ·

21 P(er)paor delsmals par la dors ·

22 Cuns non oposca ochaisonar ·

23 Da co ca honrat preç no tai(n)g ·

24 Car pos enbona amor senpre(n) ·

25 Nuls hom no ni pot pois farc(re)çen ·

26 Qe uas autra part sen uer goin ·

27 Aissim par issida del poing ·

28 Amal parliers do(n)na preçanç ·

15vB

01 En aisol tenc mais deset anç ·

02 Ladomnal caualiers q(ue)us dic ·

03 Que pres del seu eqel sofric ·

04 Son de man eqel apre çes ·

05 Eqe lal donet que portes ·

06 Anels eman ias per samor ·

07 Açe naut un iorn descor ·

08 Caisi ser uial caualiers ·

09 Annet car nera costu mers ·

10 Ueçer sidonç enson repaire ·

11 Esius cuiaç qelal saup faire ·

12 Tot quant abel solatç coue ·

13 Ianon cuig queil fallaç enre ·

14 Canc do(n)na mielç nose chapte(n)c ·

15 El caualier sempres qe uenc ·

16 Iosta lei sanet ase çer ·

17 Eno foron mas quan plaçer ·

18 Las primeras nouas damdos ·

19 Mas cel quenera beçoingnos ·

20 Eper subramor ape(n)ssaç ·

21 Conom cortes et enseingnaç ·

22 Asi donç deu far licomença ·

23 Lamor ella longa entendeça ·

24 Qen leis afait ellonc ser uir ·

25 Ecom lideu totç tems graçir ·

26 Loben elonor quen lui es ·

27 Que ben sap econois manes ·

28 Que perleis les tot auen gut ·

16rA

01 Esil tenia enloc de drut ·

02 Ason iaçer ni per priuat ·

03 Nos cuia quei agues pe chat ·

04 Nifaita nuilla leu geuria ·

05 Ecar lol ditç per mer cel sia ·

06 Qe non li otorn anuill mal ·

07 Ca mor len force enon pot al ·

08 Epois toç iornç pod auçir dire ·

09 Qel mon no(n) atan greu martire ·

10 Con lonc esperar q(ue)l sec fort ·

11 Aici noil respos nuil conort ·

12 La domna mas açira ment ·

13 Per deu faisele mala ment ·

14 Ai mesa lamor qeus ai faita ·

15 Car aital ancta maueç traita ·

16 Nius pesses anc camius col gues ·

17 Non auiatç pro queus ames ·

18 Eus tengues per mon caualier ·

19 Ami mentorn qe mal me(n) mier ·

20 Qe per uos nai laissatç ma(n)ç ricx ·

21 Mas en ber narç lofis amicx ·

22 No dis sosabeç queu osai ·

23 TOtç mi desconosc tan bem uai ·

24 Esom sabia encui menten ·

25 Tan nai faig p(er)ensein gnamen ·

26 Que toç uos nest des conogutç ·

27 Aisi car uoles esser drutç ·

28 Uos tol mos solatç emamor ·

16rB

01 Epen satç de conqerre aillor ·

02 Domna queus dein absi col gar ·

03 Cami nom podeç mais trobar ·

04 Esmenda patç nifin nitreua ·

05 Abtant de iusta lui seleua ·

06 Cais als autres uol far solatç ·

07 El caualier reman iratç ·

08 Ep(er)amor en manta guera ·

09 Etenc locap pesiu uas tera ·

10 Amaint pessa menç eno ios ·

11 Eras paret carfon cochos ·

12 Uas sidonç tan de dir son cor ·

13 Emaudi cellui qua nuil for ·

14 Amet anc car tot qua(n)t auia ·

15 Fait enset anç perc enundia ·

16 Ses forfait enon sap per que ·

17 Enlasala que bem soue ·

18 On aiço fon cacellui pesa ·

19 Ac una doncella cortesa ·

20 Nepça fol seingnor del castel ·

21 Acant cor ac egent ebel ·

22 Eiouen que non ac uin anç ·

23 Ep(er)faig las nouas damdos ·

24 Euil caualier cosiros ·

25 P(er)la domna que sen leuet ·

26 Epesses canc sol noi poignet ·

27 Cauçit aço que noil fobons ·

28 Uas lui sen uai p(er)o caisons ·

16vA

01 Dauer solatç el caualier ·

02 Des que laui mout uolontier ·

03 Iosta sili fi bel estage ·

04 Con adon cella daut paraie ·

05 Deuon far qua(n)t esrica ebella ·

06 Aissi conom sere noella ·

07 Solatç p(er)traire cor dautrui ·

08 Liuai diçen tan que ladui ·

09 En las nouas cauçir uolia ·

10 El caua lier lidis amia ·

11 Car nous conosc deuos no(m) gart ·

12 Anç car senblatç debona part ·

13 Etals cui notaing mal uestaç ·

14 Uos dirai esian celatç ·

15 Deuostra do(n)na com mes pres ·

16 Eu cuig que tant aueç apres ·

17 Non p(er)iornç mas p(er) plan coraie ·

18 Que ben sabeç qe p(er)paraie ·

19 Niqem cuges esser sos pars ·

20 Non amei esian cuiars ·

21 Eissiç uostra do(n)na mos iornç ·

22 Mas amor que no(n) es soiornç ·

23 Cellui que uol trop aut amar ·

24 La(n)feç tan soue(n)ç remenbrar ·

25 Qe mal mon grat loil aiçadir ·

26 Ecar anc mouolc acuillir ·

27 Q(ue)ulapre ges noi gardei ren ·

28 Alei ser uir nimal niben ·

16vB

01 Nitort nidreit cals q(ue)il plagues ·

02 Eme(m) bra(m) ben cals codises ·

03 Ecug fos ar nalt demiroil ·

04 Qe mais saup qe cel de natoil ·

05 Damor niautre al meu albir ·

06 ECant mipes cals es que(n) fai la(n) guir ·

07 Co(n)sir lonor et oblit lafoudat ·

08 Efug mo(n) sen esec mauolu(n)tat ·

09 Aisi mauolers enganat ·

10 Efait amar set anç enuan ·

11 Eras cant cu iei penre plan ·

12 Eleu çocauia seruit ·

13 Es mauengut ço cai auçit ·

14 Qen dis enfol qet lamoros ·

15 PEr qer pechatç amor sosabetç uos ·

16 Simauci çes q(ue)u uais uos noma<...>

17 Mas trop s(er)uir te(n) da(n) ma(n)tas sasons ·

18 Q(ue)sos amicx emp(er)t hom ço aug dire ·

19 Q(ue)us ais(er)uit eran quer nom(en)uire ·

20 Car sabeç qen guer rer don ente(n) ·

21 Aip(er)dut uos el s(er)uir eissamen ·

22 Aiço no(m) par del uostre sen ·

23 Dis ladon cella bels amicx ·

24 Asatç tocatç debas aficx ·

25 Uais qe detor senblatç (et) auç ·

26 Augaç ço qeu dis engirauç ·

27 Q(ue)mais saup damor q(ue) tristanç ·

28 ECom ia(n) sem blarian ganç ·

17rA

01 Aitals blanç ·

02 Com ben ames enon sofris ·

03 Ecar madomna nosen ris ·

04 Al primier mot enous dic hoc ·

05 P(er)çous cugas q(ue)us torn en ioc ·

06 Uostra far nius datç cossirier ·

07 Eden guille(m) desan des dier ·

08 Qen dis no(n) auçist anc comdar ·

09 Ecel cobra damor saup far ·

10 <.>Es p(er)un mot non desesper ·

11 Car bona domna son uoler ·

12 Cella souenç pera saiar ·

13 Uoleç len mon con seill estar ·

14 Onon euhoc mout uolontiers ·

15 Amicx dis locaualiers ·

16 Eprec uos qen men co(n)seilles ·

17 Ades uoill doncs qeus re m(em)bres ·

18 Aquesta cobla per entrar ·

19 Cau çis anguillem athemar ·

20 MAntas ueç dir et en mant locx ·

21 Efaram cane çir aflocx ·

22 Se nom secor ananç dunan ·

23 Qe ia diçon que uan brullan ·

24 Canetas enom sembla iocx ·

25 Esim fai ioues canoçir ·

26 Tot canut maura qua(n)t coçir ·

27 Qe hon es forç malastre uenç ·

17rB

01 Et auos remen breis samenç ·

02 Aquesta qes entre nos amç ·

03 ECuiatç caiço sia afanç ·

04 Niqe me(n) racur non faç ges ·

05 Tota maran cura es merces ·

06 Sibes par als diç los garanç ·

07 Non sui clamanç ·

08 Mas ben uol ria elas chauçis ·

09 Que non faillis ·

10 Tant es adre cha eben estanç ·

11 Quel maiers panç ·

12 Del preç caira si non sosten

13 uertatç ·

14 Esera grieu fis cors uas dos laç ·

15 Abaital cor uoil que siaç ·

16 Amis la don cella respon ·

17 Et eu perloseingnor del mon ·

18 Car dolor es domna qui aima ·

19 Ab midonç esitot sen claima ·

20 Nomen cal uos farai mout bona ·

21 Mais demi iorn odora nona ·

22 Eseuos romanres aici ·

23 Enon laises cal ben maiti ·

24 Anç queus mouaç nicaut

25 sespanda ·

26 Non tornes auostra demanda ·

27 Aisi confis amicx deu far ·

17vA

01 Car ben seu p(er)uos asaiar ·

02 Ocar noil uengest ensaçon ·

03 Aueç trobat aital de non ·

04 Edeu sen meilurar çon cuit ·

05 Edirai uos çoque ies cuit ·

06 Nous sabriun dir nines ueil ·

07 Qen dis engiraut debor neil ·

08 Emen breus afortida men ·

09 QUem paç esufren ·

10 Ui ia quem iauçia ·

11 Dun amor ualen ·

12 Sileu gera men ·

13 Per fol sensauai ·

14 Non feçes es glai ·

15 Ço que mauidera ·

16 Seu fos ueçiaç ·

17 Efeisim iratç ·

18 Per cautre senatç ·

19 Quan manei tarçan ·

20 Pois apres en an ·

21 Epois sufert era ·

22 Maior forç asaç ·

23 Que men sui loingnatç ·

24 Per queus prec eus man ·

25 Que sofratç aman ·

26 Bem platç queila man ·

27 Amon sufer tan ·

17vB

01 Car cil uen ceran ·

02 Qui ben sufriran ·

03 Euos que çaues sufert tant ·

04 Non oper datç per sol unser ·

05 Aisil feç lanoit romaner ·

06 Ladon çella cui deus empar ·

07 Cais quis uai dautra far parla(n) ·

08 Asi donç non de mandes tan ·

09 Quen las nouas lafeç uenir ·

10 Mas cella quem pres son albir ·

11 Aissi com sera trop sabenç ·

12 Leualaman fer len las denç ·

13 Qel sanc len feç eissir manes ·

14 Uai faissella maudi chares ·

15 Uil senes sen que uos mauçes ·

16 Par lar decal cauça cades ·

17 Non ocopra ses ses deuet ·

18 Ela don çella sen callet ·

19 Etenc se per en uilla nida ·

20 Edis canc malla fon ferida ·

21 Que sado(n)na ren non auçi ·

22 Aisi remas tro al maiti ·

23 Que tuit leuon p(er)lamaison ·

24 El caualier quan uisaiçon ·

25 Casi donç degues mais plaçer ·

26 Iusta lei sanet aseçer ·

27 Etor net li ason deman ·

18rA

01 Mas nolen calc anar enan ·

02 Cal començar auçi tal re ·

03 Qe p(er)tot qant com el mon ue ·

04 Non auçera mais dir un mot ·

05 Mas sol aitant efon fait tot ·

06 Con cel qua pena sasegura ·

07 COrteçia no(n) es als mas mesura ·

08 Euos amor no(n) sabes anc qes fos ·

09 Mas eu serai tant plus cortes q(ue) uos ·

10 Cal maier brui celerai mara(n)cu(r)a ·

11 Euos ofaitç queu non ai cura ·

12 Mais que denant miuos hosteç ·

13 Respon lado(n)na et que penses ·

14 Dautre uostra fars p(er)iamais ·

15 Asatç ac chascuns en son lais ·

16 Que contar marritç et estiers ·

17 La don çella el caualiers ·

18 Car am dui siforon trobat ·

19 Ecel que çat locor irat ·

20 Car asi donç nol ualc seruirs ·

21 Niloncs atendre niblan dirs ·

22 Nicar anc noil tenc mala fes ·

23 Lidis amia mal mes pres ·

24 Epietç atent euen gam pur ·

25 Car hon plus amidonç matur ·

26 Emais iprec eu mais ipert ·

27 Emenç itrob de bon sofert ·

18rB

01 Emais mal dig epeior fait ·

02 Esui ue(n)gutç al mal retrait ·

03 Qen ber nartç del uetadordiç ·

04 Que tant fo uais amor acliç ·

05 Et ab tot nac mant des plaçer ·

06 POs amidonç nom pot ualer ·

07 Deus nimerces nil dreiç q(ue)u ai ·

08 Nialeis non uen aplaçer ·

09 Queu lam iamais non lol dirai ·

10 Aisim part deleis emrecre ·

11 Mort mai p(er)mort lirespon ·

12 Euau men pos il nom reten ·

13 Faiditç en eisil non sai on ·

14 Non faretç cella lires pon ·

15 Aisi conpros et enseingnada ·

16 El diç amicx mout soi irada ·

17 Car asius pren deuostra amor ·

18 Mas uos ifaiç gran desonor ·

19 Auos meteis el des conort ·

20 Amicx ab cor segur efort ·

21 Aueç entro açei estat ·

22 Esaras quant aueç pugat ·

23 Uostre preç lolaisatç chaçer ·

24 Aisi uenreç anon caler ·

25 Conom recre çut emal uaç ·

26 Quen gui dussel sius opesaç ·

27 Odis aissi con fis ebons ·

18vA

01 TAnt qua(n)t onfai ço que deu

02 es on pros

03 Etant lial quant sigardad(en)ga(n)

04 P(er)çous odic que seus lauçei anta(n) ·

05 Mentre ral diç uertadier el faig

06 bos ·

07 Ies peraiço non deueç dir

08 queu men ·

09 Sitot nous tenc eras pertan

10 ualen ·

11 Car qui lassa çocaben come(n)çat ·

12 Non abon preç peraico ques

13 passat ·

14 Aiçom par dir dome honrat ·

15 Quant uol far sos faiç auinenç ·

16 Au iaç ço quen dis eissa menç ·

17 Rai mon uidal debe saudu ·

18 PEr tolre cor flac et enfrum ·

19 Als amadors uas totas parç ·

20 Luns edimarç maitins esers ·

21 Etot lan taing quies ricx egenç ·

22 Que sapça far faig auinenç ·

23 Edir paraulas ben estanç ·

24 Egal demanç ·

25 P(er)fals amors als fis nopes ·

26 Sitot senpert manç bons iornals

27 Mas totç aitals ·

18vB

01 Am chaus ferms efrancs apres ·

02 Enolm fail preç oamicx ograç ·

03 Odomna tal doner mout gen

04 pagatç ·

05 Euos nones apareillatç ·

06 Afar un iornç mal uatç chapte(n)s ·

07 Esin p(er)deç domnal demenç ·

08 Uos enreman preç ab ualor ·

09 Esap chatç que bon camiador ·

10 Noill faill domna uais cal

11 que part ·

12 Pero deueç auer es gart ·

13 Contra cels que uai denman ·

14 Nilonc atendre uan blas man ·

15 Que mirauals odis ses gap ·

16 CEl cui iois taing nichantarsap ·

17 P(er)co sos bel diç uol des pendre ·

18 Atal domnal faça entendre ·

19 Con raç lensial danç el pros ·

20 Casatç deu ualer cortes noms ·

21 Desauinent drudaria ·

22 Eseu domnei afadia ·

23 Siuals ades en quier en loc

24 gentil ·

25 No pod hom aportar afil ·

26 Niabon tail totas amors ·

27 Esiper locx atri cha dors ·

19rA

01 Non deuon esser tuit blas mat ·

02 Amat aueç enloc honrat ·

03 Eual nemais uostra ualors ·

04 P(er)cautre ben podeç aillors ·

05 Enanç trobar pos aicuis fail ·

06 Aissi pensan entre entra bail ·

07 Efai col posca retener ·

08 Aissi pugar efar ualer ·

09 Ecar de conseill len paret ·

10 Mas non sap contro quel men

11 bret ·

12 Quen dis peire brei munt

13 lautrier ·

14 MAl fai domna car non enquier ·

15 Paubre caualier quant es pros ·

16 Pois louei franç et amoros ·

17 Bon dar mas elarc conduchier ·

18 Aiçol met cor eplus entier ·

19 Loil met ber narç del ueta dor(n)g ·

20 Que p(er)tolre pensamen morng ·

21 Eflac ardit dis uera menç ·

22 BEn ses chai ado(n)na ardimenç ·

23 Entrauols genç emals ueçis ·

24 Esardiç cors nolen fortis ·

25 Grieu pod esser pros niualenç ·

26 Aissi lade streing pensamenç ·

27 Quel fai sentir quelal uolria ·

19rB

01 Acaualier salui plasia ·

02 Alial cor fi epauc mois ·

03 El caualier quan oconois ·

04 Uas lei fes faiç humilian ·

05 Epromet li quen merce ian ·

06 Uol eser seus tant qua(n)t uiura ·

07 Eque toţ tems limen brera ·

08 Lasaçons en quellal rete ·

09 Aisi fofaita abona fe ·

10 Lamor elamistaç damdos ·

11 Quel laser uis equelal fos ·

12 Leial do(n)na p(er)tos tems mais ·

13 Equeil uengues deleis us bais ·

14 Dinç unan que marit aques ·

15 Et el meig que chascus preçes ·

16 Dela trui mangas et auels ·

17 Uaisen locaualier is nels ·

18 Eper amor adreiç ebauç ·

19 Esanc feç guerra ma sauç ·

20 Niperualor donet nimes ·

21 Eran feç mais eper untres ·

22 Ualc eser uic mais canc no(n) feç ·

23 Aissi sauenc aicella ueç ·

24 Que la don çellas ses engan ·

25 Ac marit anç el cap de lan ·

26 Un dolç auç homes del pais ·

27 Esanc cortesa domna uis ·

19vA

01 Nide bons faiç ella fon cella ·

02 Car mais ual do(n)na que doçela ·

03 Iafo lameiller com auçis ·

04 Aco noisença dels ueçis ·

05 Uenc quel caualier laser uic ·

06 Eque la domna lacoilic ·

07 Aisi con ia sagron enpres ·

08 Mout lotengron tuit p(er)cortes ·

09 Lofait la domnal caualier ·

10 Ediçon canc mais tan emier ·

11 Nouiron nitan ben estan ·

12 Equi nol sap uai deu man ·

13 Quebes farion ambe dui ·

14 Ela domna que per enui ·

15 Ac desel caualier lonignat ·

16 Alpreç que nau alcor tornat ·

17 Emandal que ueigna uas lei ·

18 Atrobar domna dautra lei ·

19 Que non trobet alautra ueç ·

20 El caua liers que nonfo queç ·

21 Mas mout cortes et enseingnatç ·

22 Ad .i. iorns es uas lei anatç ·

23 Ueçer mas trop no sen cuitet ·

24 Ela domna laconpaingnet ·

25 Aisi com saup eso fon gen ·

26 Eblas mail car tan longa men ·

27 Ses tengutç deleis auçer ·

19vB

01 Et el lidis que per plaçer ·

02 Queil cuia auer fait na estat ·

03 Ecar anc mais aital con iat ·

04 Son amic domna non donet ·

05 Car mala ment la comiadet ·

06 Segon quel era fis ebos ·

07 Non auçist girardon loros ·

08 Elal diç nifares çom par ·

09 Quen dis als amics conortar ·

10 Al comiat queil donet samia ·

11 UOstres serai siia nocoplasia ·

12 Euostres sui camors ma en

13 ganat ·

14 Que non creça brau respos

15 nicom iat ·

16 Que si ofes morç fora erecreçe(n)s ·

17 Aissi pren ioi amic sufrenç ·

18 Eferms que p(er)nient nos plain ·

19 Euos alei dun home estrain ·

20 Aueç mi tornat afolia ·

21 Ço queu nous dis p(er)leu geria ·

22 Niperço que nos acuillis ·

23 Masper proar simeraç fis ·

24 Nileials amics ses engan ·

25 Enmira uals idis aitan ·

26 Aqui queus de gra ben me(m)brar ·

27 PEr celas que cuiam proar ·

20rA

01 Elli respon los tri cha dors ·

02 Unplait fan domnas ques flors ·

03 Cantroban amics quis mercei ·

04 Per essai li mouon esfrei ·

05 El deistreingnon tros uir aillors ·

06 Pois tan san loingnaç los meillors ·

07 Fals entende dors menut ·

08 Son cabal men receu but ·

09 Per ques calal cortes chanç ·

10 En sorç crims efolç maçanç ·

11 Eu uos auia ben set anç ·

12 Estat lials edreiturier ·

13 Esi fos fol faiç nileu chier ·

14 Ben mipograç auer trobat ·

15 Equel fals cor deses perat ·

16 No mague ses en queras dit ·

17 Anç midegraç aueir mentit ·

18 P(er)ço que nesta gues plus plans ·

19 Aissi comdis us castellans ·

20 Mas nous sabria sonom dir ·

21 TAl do(n)na nom q(ui)er eu ser uir ·

22 Que p(er)mi nos uoilla pre char ·

23 Decaualier oden prestar ·

24 P(er)ques poria enrequir ·

25 Noli queiro elsepedir ·

26 Pos tan dura mes deparlar ·

27 Un poco deuria mentir ·

20rB

01 Por son bon uasal meillurar ·

02 Nom degraç ta(n)t fort esq(ui)uar ·

03 Nirespondre laig aldeman ·

04 Mas retenen et es qui uan ·

05 Epro meten ço que bons fos ·

06 Eual gra mais aital res pos ·

07 Efar segon lomeo sen blan ·

08 Con enmira uals dis lautran ·

09 ATolre uilç diç et eu broncs ·

10 Uen iança decops nide stoncs ·

11 Nom par damor nide sas ma(n)s ·

12 Cabels diç couinenç eplans ·

13 Tan que pros do(n)nas defenda ·

14 Car sitrop te(n)ça abbraus diçdurs ·

15 Non es sos preç tant cars nibos ·

16 Con al ques non lan repre(n)da ·

17 Et eu fera longa atenda ·

18 Mout uolontiers simestier fos ·

19 Mas peruos quem feçes duptos ·

20 Emaueç tant fort es qui uat ·

21 Ai ental domnal cor pauçat ·

22 Don iamais nol mourai den ·

23 Car ablei uai et ablei ue(n) ·

24 Et ablei sui p(er)toç tems mais ·

25 Euos fareç unautre lais ·

26 Atal que tan ben nous conosca ·

27 Eras conosc ca mors es losca ·

20vA

01 Ladomnal diç emala efalsa ·

02 Quant uos maueç faita tal salsa ·

03 Queu furio eben enan ·

04 Car nous mostrei leugier talan ·

05 Alprimier deman que(n) feçes ·

06 Anc non auçist nia pre çes ·

07 Çoquendis us françeis damor ·

08 COn seillier mei seingnor ·

09 Dun ioc partit damor ·

10 Acal ie men tren drai ·

11 Souen suspir eplor ·

12 Por celi cui ador ·

13 Egrieu martir entrai ·

14 Mas unautran pre chai ·

15 Non sai si fi folor ·

16 Qua madonet samor ·

17 Sens poine esens des lai ·

18 Losen gier mentaor ·

19 Uol dro ien que deu lor ·

20 Fusse mes neserai ·

21 Seie aceli mator ·

22 Ie aurai fait traitor ·

23 De mon fin cor uerai ·

24 Ocelli meten drai ·

25 Per cui sui en error ·

26 Etendrai agraingnor ·

27 Mon fin ioi quant laurai ·

20vB

01 Aquest auia cor uerai ·

02 Ede bona part que non uos ·

03 Que laueç tant fals edoptos ·

04 Queras uoleç eras laisatç ·

05 Mas foseç tan enseingnatç ·

06 Nitant cortes nitan uasals ·

07 Aisi condis enmira uals ·

08 Degraç atendre ioi ualen ·

09 GRieu pot auer iauçimen ·

10 De dreig amor druç biais ·

11 Quer seret ioi ses trais ·

12 Mas qui ben serf et aten ·

13 Esab celar safolia ·

14 Eiausos pros euls enbria ·

15 Ab quels torç sidonç eplaing ·

16 Cel ten damor p(er)com paing ·

17 El caualier que nos complai(n)g ·

18 Nis par tria debona mor ·

19 Abdiç defort bon amador ·

20 Aueç contat reire con seil ·

21 Mas men treu fui enapareil ·

22 Aital non uol gueç anc amar ·

23 P(er)queu non uoil auos tornar ·

24 Efarai ço quel meteus dis ·

25 Enmira uals quetan fon fis ·

26 Efrancs ede bon chausi men ·

27 Pos madomna macouen ·

21rA

01 Cautra mic non am nibais ·

02 Iadeus nom sia uerais ·

03 Seu ia p(er)nuillau tral men ·

04 Cab leis aitot quant uolia ·

05 Damor ede dru daria ·

06 Qui menoi ioi niplus main ·

07 Nouoil cab leis me remain ·

08 Euos remanreç enç el fain ·

09 Ses mi que ia nous entrarai ·

10 Abtant pren comiat esen uai ·

11 Assi donç seruir lealmenç ·

12 Que lac guirit daital tur menç ·

13 Com de fals amor p(er)toç tems ·

FqRom 156.I (N 6)

14 Com iat .

15 ^M^DOmna eupreng

16 co(n)iat deuos ·

17 Eant nufui plus

18 angoisos ·

19 Com sui deuo

20 stra departia . Ecomant uos ad(e)u amia ·

21 Per cui mon cors lan guis efon ·

22 Qemais uos am qerem del mon ·

23 Car depuois qeus parla nius uic ·

24 Rem del mon tan nomabe lic ·

25 Car neguna tan ben non fai ·

26 Tot canqe aualent p(er)ç ses chai ·

27 Nine guna tan ben non di ·

21rB

01 Bels plaçers nitant gen nori ·

02 Cabel senblan finc ecortes ·

03 Aueç laçat moncor epres ·

04 Tan q(ue) dal re nopos pensar ·

05 Mais deuos seruir (et) amar ·

06 Esen grat uos seruire sabria ·

07 Iamais marimen non auria ·

08 Domna q(ue)ia non uailla deu ·

09 Semielç n(on)soi u(ost)re q(ue) meu ·

10 Can lanoit can soi endormiç ·

11 Sen uai auos mos esp(er)iç ·

12 Domna ar qeus tandeben ·

13 Qe can res ueill emen souen ·

14 Per pauc no uoill los oill crebar ·

15 Car sentremetent deueillar ·

16 Euau uos p(er)loleic cercan ·

17 Ecan nos trop reman ploran ·

18 Qeu uolria toç te(m)ps do(r)imir ·

19 Qe soniant uos pogues tener ·

20 Mais aisi com uos plaira sia ·

21 Qen uos es mamort emauia ·

22 Cantra nome pot aiudar ·

23 Uos impodes far edes far ·

24 Qeu am plus p(er) uos mais morir ·

25 Qe por altra domna garir ·

26 Mais uos naureç peçat etort ·

27 Semais nomamaç uius q(ue) mort ·

21vA

01 Esai ben que gran ardimen ·

02 Faç dompna car en uos enten ·

03 Que ben sai camor no(n) siplai(n)g ·

04 P(er)o fai que fol q(ue) nos plaing ·

05 Al mege quelen pot guerir ·

06 Com non sideu laissar morir ·

07 Com no(n) faza son mal saber ·

08 Al mege que len pot ualer ·

09 P(er)quieu ofaz saber auos ·

10 Bella dompna uale(n)t epros ·

11 Decui tenc tot cant ai afieu ·

12 Ecomandarai uos adieu ·

13 Que sens cor uauc ese(n)s cor ue(n)c ·

14 Esens cor ades miso stenc ·

15 Que de cor sui mundes eblo(s) ·

16 Bella do(m)pna uos naues dos ·

17 Que uos aues lo mieu el u(o)stre ·

18 Et ai be(n) tale(n)t q(u)eu uos mostre ·

19 Cant pres est mon anellet dor ·

20 Mitraissest dinz del cors lo cor ·

21 Ca(n)t pueis en mon poder n(on)fo ·

22 Anz remas en uostra preiso ·

23 Euos p(er)finamor entiera ·

24 Do(m)pna midest uostral mosniera ·

25 Don ieu uos re(n)t ci(n)c ce(n)tz merces ·

26 Amorosa ment maues pres ·

27 Efares pechat esobrier ·

21vB

01 Saucises uostre preisonier ·

02 Do(m)pna mais daita(n)t mi conort ·

03 Ca(n)c ho(n)s no(n) fez ta(n) bella mort ·

04 Con ieu farai sieu muer p(er)uos ·

05 Quieu endei esser mot ioios ·

06 Q(u)eu no(n) cre q(ue) neis fossa natz ·

07 Cab ta(n) bel glazi fos nafratz ·

08 Con ieu fui niab ta(n) plaze(n)t ·

09 Ieu mora ouiua auos mire(n)t ·

10 Que uostre cors no(n) apareil ·

11 Enaitan con uai lo soleil ·

12 Que ta(n)laues bel eben faig ·

13 Que lautre se(m)bla(n) esser laig ·

14 Que can uei la gole lafaza ·

15 Plus blanca n(on) es neus niglaza ·

16 Euei lo menton ben assis ·

17 Ben cuig esser en paradis ·

18 Que ca(n)t uei laboca u(er)meilla ·

19 Ca(n)c dieus n(on) uolc far sapareilla ·

20 P(er)baisar nip(er) rire gent ·

21 Ni p(er)en amorar lagent ·

22 Adonx sui ieu en amoratz ·

23 Quieu no(n) sai q(ue)dic niq(ue)fatz ·

24 Eca(n)t uei uostras bellas de(n)tz ·

25 Plus bla(n)cas q(ue)s meratz arge(n)tz ·

26 Euostra color natural ·

27 Que dieus fez q(ue)noia ren al ·

22rA

01 Aissi sui damor entre pres ·

02 Que ca(n) sono(n) no(n) respon ges ·

03 Ca(n)t uei uostre bel nas traitiz ·

04 Els ceilz grei nons e uoutiz ·

05 Els oilz rize(n)tz enla testa ·

06 Deioi fatz dedinz mo(n) cors festa ·

07 Ecant uei lobel elblanc ·

08 Tal q(ue)son pareil no(n) ui anc ·

09 Euei los cabeilz bels esaurs ·

10 Que reluzon plus q(ue)fins aurs ·

11 Sisiu esp(er)dutz epen sius ·

12 Q(u)eu no(n)sai si sui mortz ouius ·

13 Do(m)pna nos aus dir mo(n) corage ·

14 Mas si ben uoles el uisage ·

15 Esgardar lo poirias chausir ·

16 Que uos est cella que(m) faitz morir ·

17 Esius esgardas quals uos es ·

18 De qual beutat ni de cal pres ·

19 Nidemi q(ue)sui nicant uail ·

20 Toste(n)s mais uiurai ab trebail ·

21 Masami no(n)deu nozer parages ·

22 Niriq(ue)za ni autz linages ·

23 Co(n) no(n) deu gar dar enamor ·

24 Gran parage nigran ricor ·

25 Camors deu esser cominals ·

26 Poslu(n)s ues lautre es leials ·

27 Car finamors pren adamic ·

22rB

01 Tantost lo paure co(m) lo ric ·

02 Eual mais merces q(ue)razo(n)s ·

03 Enamor zodis salamons ·

04 P(er)q(u)eu dei ben trobar merce ·

05 En uos pos mais uos am q(ue)me ·

06 Do(m)pna tot aici ofa dieus ·

07 Car q(ue) mielz lama mielz es sieus ·

08 Do(n)x pos ieu uos am mais eplus ·

09 Miel uos dei auer q(ue)negus ·

10 Que uostro(n)s sui euostre sers ·

11 Plus obedie(n)z q(ue) comiers ·

12 Ese(n) amor uoles entendre ·

13 No(n)uos deues ues mi defe(n)dre ·

14 Ca(n) cars n(on)faza mos plazers ·

15 Sel dieus damor es drez niuers ·

16 Que ta(n)t uos sui ferms eleials ·

17 Que trista(n)z fo ues iseut fals ·

18 Contrami eues blanchaflor ·

19 Floris ancar galeia dor ·

20 Aues q(ue)uos sui franx efis ·

21 Que cant trop home del pais ·

22 On uos estaitz . no(n) laus parlar ·

23 Ni(n) puesc partir ni(n)sai loignar ·

24 Anz le(n) uauc dema(n)da(n)t razos ·

25 Ta(n)t q(u)euli faz parlar deuos ·

26 Eadonx no(n) mipuesc tener ·

27 Enpes . anz mauen acazer ·

22vA

01 Si q(ue) uergoigna nai souen ·

02 Cas cuns sen uai ap(er)ceben ·

03 Quieu no(n) faz desconoisser ·

04 Cuns orbs opoiria conoisser ·

05 Que uos maues pres elazat ·

06 Euol gra guesses lameitat ·

07 Ol terz ol quart del mal q(u)eunai ·

08 Cadonx sabriatz con ieu estai ·

09 Mas uos non sentes ladolor ·

10 Nil mal que(n) uende finamor ·

11 Et ieu no(n) serai iamais letz ·

12 Siuos uostra part no(n) sentetz ·

13 Cadonx sabrias uos deuer ·

14 Cos est cella que(m) faitz doler ·

15 Quel mal misemble esser uier ·

16 Tro que senti damor lofuec ·

17 Uers es leisemple deramarc ·

18 Tals si cuida chausir que sarc ·

19 Car al premier ardimen ·

20 Mitrais pres de uos planame(n) ·

21 Euos ab ioi et absolatz ·

22 Miten dest enrizent unlatz ·

23 Q(u)eu nom gardiei tro q(ue) fui pres ·

24 Aici fui damor sobre pres ·

25 Epaguest miben coma fol ·

26 Cant mi mesest lobraz al col ·

27 Emdissest q(u)eu premiers ·

22vB

01 Amix . eserial deriers ·

02 Don uos fost anc enamorada ·

03 Ar fos la ueritatz proada ·

04 Eque nagues cre bat lun oil ·

05 Do(m)pna ben sai caidig orgoil ·

06 Mas no(n) men deues pietz uoler ·

07 Que p(er) totz luex uos aidiguer ·

08 Esim tenes en tal balanza ·

09 Co(n)pai(n)z serai na(n)drieu defra(n)za ·

10 Que mori p(er)amor samia ·

11 Epueis uenc tarc larepe(n)tia ·

12 Quella sen repe(n)ti mot fort ·

13 Car no(n) lac escampat demort ·

14 Atre tal auenra de me ·

15 Do(m)pna si no(n) aues merce ·

16 Que se(n) breu te(m)ps n(on) mauidas ·

17 Mort mi trobares zo sapchas ·

18 Eia es ben uertat pura ·

19 Co(n) trobe(n) sante scriptura ·

20 Que do(m)pna q(ue) auci lo sieu ·

21 Aecient . no(n) ue pueis dieu ·

22 Mas bella dompna siuos platz ·

23 De mi uos prenda pietatz ·

24 Quemort mi podes far cazer ·

25 Ouiu mi podes retener ·

26 Q(u)eu sui totz en uostra merce ·

27 Far mi podes omal obe ·

23rA

01 Mas ieu uos prec p(er)uostra fra(n)q(ue)sa ·

02 Car del mo(n)t est laplus cortesa ·

03 La plus plaçe(n)tz ela plus bella ·

04 Ecella q(ue) mielz si cap della ·

05 Cu(n) pauc maleuges mo(n) martire ·

06 Pos re(n) del mo(n)t ta(n)t n(on) desire ·

07 Confaz uostre bel cors leials ·

08 Que dieus fez q(ue) noi ac als ·

09 Do(m)pna q(ue) dieus meta con cor ·

10 Ues uostramic q(ue) per uos mor ·

11 Que uos dirai que deuen ·

12 P(er)uos dirai q(ue) mes deuen ·

13 Ca(n) me sui e(n)tratz el mostier ·

14 Sico(m) autres pechaires quier ·

15 Acui dieu p(er)don sos pechatz ·

16 Et ieu uos or e(n)tre mos bratz ·

17 Q(u)eu no(n) saifar autrorazon ·

18 Anz pe(n)s ta(n)t auostra razon ·

19 Que ca(n)t ieu cug dir pate(r) n(ost)re ·

20 Et ieu dic do(m)pna totz sui uostre ·

21 Aissi maues en folletit ·

22 Que dieu emi en entroblit ·

23 P(er)o ca(n)t es granz lauer tutz ·

24 Deuos acui misui rendutz ·

25 Que sim fazes damor aitant ·

26 Que miretengas en baisant ·

27 Mos maltratz q(ue)s p(re)s dela mort ·

23rB

01 Deuenria iois edeport ·

02 Eseria(n) tut miei sospir ·

03 Emiei afan emiei desir ·

04 Tornat en ioi et en douzor ·

05 Que teus es force damor ·

06 Cu(n)s be(n)s fai oblidar ce(n)t mals ·

07 Et uns iois ce(n)t iras mortals ·

08 Eno(n) sap damor ben iauzir ·

09 Qui no(n) sap celar esofrir ·

10 Eia non sera ben anantz ·

11 Qui no(n) es sufre(n)tz e celantz ·

12 Enaici ocre ieu e ocug ·

13 Edezosai ieu mais que tug ·

14 Que(n) mi no(n) aren mais amors ·

15 Caissim fadero(n) tres sorors ·

16 Aq(ue)lla hora q(u)eu fui natz ·

17 Etoste(n)s fui enamoratz ·

18 Camors nos partis ia de me ·

19 Ni ieu damor p(er) nulla re ·

20 Damor fui etamor mi plaç ·

21 Tot ca(n)t q(ue)la midiz ieu faz ·

22 Qui sui faitz p(er)do(m)pna seruir ·

23 Car re(n) no(n) pot ta(n)t abellir ·

24 Midon mautrei mido(n) mire(n)t ·

25 Q(u)eu nasq(u)ei p(er)far son talent

23vA

anon 461.V (N 7)

01 ^M^DOmpna

02 uos maues

03 et amors ·

04 Eluostre

05 ric reial

06 resors ·

07 Cors q(ue) creis endobla ualors ·

08 P(er)que mos iois esrestauratz ·

09 Car uos maues uostra merce ·

10 Donat se(n)s mal tot entier be ·

11 Ferm edurable p(er)ia se ·

12 P(er)quieu men sui aseguratz ·

13 Et aues midat tal poder ·

14 Ca(n)c mais nuls ho(m)s nol pocauer ·

15 Que totz es fatz al mieu plazer ·

16 Lerix montz en q(ue) uos estatz ·

17 Que cant be(n) co(n)sir depregon ·

18 Merauil me co(m)hom del mon ·

19 Puesca uer freit nifam nison ·

20 Ni ira que uos isiatz ·

21 Et es ben ami asemblan ·

22 Quieu aitot ca(n)t uoil nidema(n) ·

23 Anc estauc co(n) sera saluatz ·

24 Amors car ieu li sui coraus ·

25 Humils franx efins eleiaus ·

26 Mames en son degne repaus ·

23vB

01 Onsui de ioi enuols patz ·

02 Tan p(re)gon ca(n) be(n) mo co(n) sir ·

03 Sui en ioi que n(on) puesc issir ·

04 Do(m)pna cant esgar niremir ·

05 Uostre cors co(n) es faizonatz ·

06 Gais es gentils ioios fra(n)x fis ·

07 Fizels amoros ben apris ·

08 Car tut bon aib ison assis ·

09 Ergueilz ehumilitatz ·

10 Anseignorages epoder ·

11 Comelitatz uos fai auer ·

12 Merce lai on deu eschaser ·

13 Eergueil nos laissa uoler ·

14 Ren q(ue) uos faire nos deiatz ·

15 Dopna aq(ue)st aib son en uos ·

16 Ea ni motz dautres debos ·

17 Acuillirs e seruirs edos ·

18 Honors eplazers esolatz ·

19 Sabes far edir etener ·

20 Sicals pros uos fazes uoler ·

21 Etal auol faitz uos temer ·

22 Que nos ausa esser priuatz ·

23 No(n) p(er)zo que cortes epros ·

24 Cuida cascuns ca(n)t es ab uos ·

25 Esser . car hom no(n) es p(er)uos ·

26 Sobre pres ni ochaisonatz ·

27 Ren mais el uostre do(m)pneiar ·

24rA

01 Non conosc co(m)puesca reptar ·

02 Mas chascu(n)s uol ab uos estar ·

03 Tant q(ue) p(er)autres nes blas matz ·

04 Que motas gentz uos ua(n) uezer ·

05 Que sen cuian ades mouer ·

06 Can uos uezon no(n) nan poder ·

07 Quieu mi son pro uez oblidatz ·

08 Tan fa gran gaug uostre uezers ·

09 Edizes auinentz plazers ·

10 Que gran cocha se(m)bla lezers ·

11 Adaicels ab cui uos estatz ·

12 Ta(n)t es adreitz e conoissentz ·

13 Le gentz cars clars cors ge(n)tene(n)tz ·

14 Ques bels nouels nous egarne(n)tz ·

15 Fatz couine(n)tz eben taillatz ·

16 Amors ecomdeza egaiesa ·

17 Eualors ses en uos emp(re)sa ·

18 Sens emesura epro esa ·

19 Fran q(ue)sa egenta foudatz ·

20 Res mais noi saupra esdeuenir ·

21 Aluostre co(m)plit cors complir ·

22 Mais cel no(n) poc en ren faillir ·

23 Que uos fez euolc q(ue)siatz ·

24 Car mieillers est de las meillors ·

25 Ela gencers delas genzors ·

26 Eplus aut sobre las auzors ·

27 Ebella de totas beutatz ·

24rB

01 Far sabes tals cinc ce(n)tz honors ·

02 Que sens una de las menors ·

03 No(n) uoil auer noma(n)s nitors ·

04 Niesser co(n)s da(n)guieus clamatz ·

05 Enre(n) mais fins ioios n(on) es fals ·

06 Mas en amor cant es leials ·

07 Edaizo q(ue) uos das siuals ·

08 Non er mais hom deseretatz ·

09 Qui eu am mais trop louostre no ·

10 Que nullautra que(n) fezesdo ·

11 Edirai uos per cal razo ·

12 Car pueis enseria iratz ·

13 Non dic ieu ge(n)s pel do(n) blasmar ·

14 Que bel mestier a en donar ·

15 Mas trop mi uueil mais fadiar ·

16 Que(n) des ço q(ue) pueis mi tollatz ·

17 Mas tan onratz es uostre dos ·

18 Que q(ue) pot undels escalos ·

19 Puiar ia pueis no(n) sera ios ·

20 P(er)deguna forsa tornatz ·

21 Catres calons aen amor ·

22 Le p(re)miers es de feigne dor ·

23 El segonz es de preia dor ·

24 Ele tez es dentendedor ·

25 Et al cart es drutz apellatz ·

26 Cel cabon cor de domneiar ·

27 Ela uai souen corte iar ·

24vA

01 Enon lausa arazonar ·

02 Feigneres es espauentatz ·

03 Esella lifai tan donor ·

04 Quella li crescar dime(n)t maior ·

05 Que laus dir safra(n)ca clamor ·

06 Pregaires enes deuen gatz ·

07 Esil reten tant en preian ·

08 Quel do cordo ce(n)tur ogan ·

09 Onuil son auer pauc nigran ·

10 Alen tendedor espoiatz ·

11 Esa son fin entendedor ·

12 El plaz q(ue)l don baisan samor ·

13 Nil colc absi sotz cobertor ·

14 Adrut es pueis aordenatz ·

15 Domnal seigner debelleen ·

16 Uos don cor epoder esen ·

17 Cabaital aor denamen ·

18 Uos de mileial drut fasatz ·

19 Domna core poder esen ·

20 Humelitat echausimen ·

21 Uos clam de me merce aiatz

ArnMar 30.III (N 8)

22 De bons salutz

23 ^M^DOmpna

24 gencer

25 quieu

26 non sai

27 dir ·

24vB

01 P(er)cui souen pla(n) esospir ·

02 Le uostra mix fins eleials ·

03 Assas podes ente(n)dre cals ·

04 Manz esalutz tramet auos ·

05 Mas asons obs nes sofraitos ·

06 Iamais salutz mautre ben ·

07 No(n) aura sip(er)uos nol uen ·

08 Do(m)pna lonc tems aq(u)eu desir ·

09 Quieu diga ouos saza dir ·

10 Mo(n) pe(n)same(n) e mon corage ·

11 P(er)mi meteis op(er)message ·

12 Mas p(er) message no(n) aus ges ·

13 Tal paor ainous desplagues ·

14 Anz odiria ieu metes ·

15 Mas ta(n) soi damor entre pres ·

16 Cant remir uostra gra(n) beutat ·

17 Tot moblit ca(n) q(u)eu ai pe(n)sat ·

18 Messagues trametrai fizel ·

19 Breu sagellat de mon anel ·

20 No(n) sai message plus cortes ·

21 Niq(ue) mieilz cele totas res ·

22 Cest co(n)seil madonat amors ·

23 Acui dema(n)t souen socors ·

24 Eno(n) puesc far esdig niga(r)da ·

25 Ar auias do(m)pna sauos plai ·

26 Zoq(ue) mos breus uos dira lai ·

27 Cortesa do(m)pne conoissentz ·

25rA

01 Debons salutz atotas gentz ·

02 Apresa de tot ben estantz ·

03 Enditz enfatz et ense(m)blantz ·

04 Lacortesia ela beutatz ·

05 Elgentz parlars el bel solatz ·

06 Len seigna me(n)tz ela ualors ·

07 Elgen cors el fresca colors ·

08 Lebels ris les gartz amoros ·

09 Elautre ben esta(n) de uos ·

10 Libon faig el dig agradiu ·

11 Mifan sinueg e iorn pen siu ·

12 Ca(n)t no(n) ai luec de uos uezer ·

13 Ioi ni deport no(n) puesc auer ·

14 No(n) puesc auer ioi nide port ·

15 Peritz sui si no(m) traitz aport ·

16 Quel lo(n)x espers els greus sospirs ·

17 Eltrop ueillar els paux dormirs ·

18 El deseriers de uezer uos ·

19 Mite non sil cor engoissos ·

20 Ce(n) uez pregdieu lanueg elior ·

21 Que(m) don lamort ouostra mor ·

22 Dopna sim don uostramor die(us) ·

23 Ce(n)ta(n)tz sui mielz uostres q(ue) mie(us) ·

24 Car de uos ai do(m)pna em uen ·

25 Tot cant ieu faz nidic de ben ·

26 Quel p(re)mier iorn q(ue)anc uos ui ·

27 Min tret alcor uostra mors si ·

25rB

01 Cun fuec maues lainz assis ·

02 Ca(n)c no(n) mermet pos fo apris ·

03 Fuex damor escart ede strei(n)g ·

04 Que uins niaiga no(n) lesteing ·

05 Pos fo espres anc no(n) esteis ·

06 De ior enautre doble creis ·

07 Ecan sui plus de uos loi(n)gnatz ·

08 El creis e doblel tres aitantz ·

09 Mascan sipot esde uenir ·

10 Que uos uei do(m)pna nius remir ·

11 Suis sans esals mon ecien ·

12 P(er)quieu saibe(n) q(ue)fail emen ·

13 Le reprochiers com dire sol ·

14 Que oilz no(n) uezon cor no(n) dol ·

15 Le cors me(n) dol do(m)pna p(er)uer ·

16 Car nous podon miei oil uezer ·

17 Mas del uezer co(n)seil no(n) sai ·

18 P(er)o mon cor q(ue) remas lai ·

19 Lop(re)mier iorn q(ue) anc uos ui ·

20 Anc pueis de uos no(n) siparti ·

21 No(n) si parti de uos untorn ·

22 Ab uos soiorna nueg e iorn ·

23 Ab uos esta on q(u)eu mesteia ·

24 La nueg el iorn ab uos do(m)pneia ·

25 Ges dautra far pe(n)sar no(n)letz ·

26 Ena(n) ses deue(n) mantas uetz ·

27 Que(n) cuig ente(n)dre nautrares ·

25vA

01 De uos ai message cortes ·

02 Mon cor q(ue)lai estai guerriers ·

03 Me(n) ue(n) de uos sai messagiers ·

04 Que(n) diz em reme(m)bra(n) retrai ·

05 Uostre gen cors com det e gai ·

06 La uostra bella saura cris ·

07 El fro(n)z plus bla(n)x q(ue) flors delis ·

08 Los uostres oilz uaiers erize(n)tz ·

09 El nas q(ue)s dretz ebe(n) sezents ·

10 La tenra faza elacolor ·

11 Bla(n)que uer meilla plus q(ue) flor ·

12 Petita boca bellas dentz ·

13 Plus bla(n)cas q(ue)smeratz argentz ·

14 Menton egola epeitrina ·

15 Plus bla(n)c q(ue) neus niflors despi(n)a ·

16 Las uestras bellas bla(n)cas mans ·

17 Ablo(n)x detz gra(n)z grailles epla(n)s ·

18 Eluostrautra bella faiso ·

19 On non aren de mespreiso ·

20 Els uostres gaps plazentz ebo(n)s ·

21 El ge(n)t solaz el franc respons ·

22 Elbel semblant q(ue)m fez alpri(m) ·

23 Can ses deue(n)t ca(n)diu nos uim ·

24 Canzo(n) reme(m)bral cor nim diz ·

25 Adonc remanc sies baiz ·

26 No(n) sai on uauc nidon mi ue(n)c ·

27 Merauillai car mi sostenc ·

25vB

01 Le cors mi fail ela colors ·

02 Si(m) destrei(n)g do(m)pna uostramors ·

03 Tot iorn sufri aital batailla ·

04 Mas la nueg trauc peior trebailla ·

05 Ca(n)t ieu mi sui annatz iazer ·

06 Ecuit alcun repaus auer ·

07 El co(m)paigno dormon trestuit ·

08 Que res no(n) fai nauia nibruit ·

09 Adonx mi torn em uolf emuir ·

10 Pens e repens e pueis co(n)fir ·

11 Souen mi leui en sezentz ·

12 Epueis men retorn eniauze(n)tz ·

13 Ecolc mide sotz lobratz destre ·

14 No(n) sai can misui al senestre ·

15 Descobre mi ta(n) dousa me(n)tz ·

16 Pueis mi recobri bella me(n)tz ·

17 Eca(n) mi sui pro(n) tre baillatz ·

18 Ieu giet de for a(n)dos mos bratz ·

19 La faz el cor els oilz enclis ·

20 Las ma(n)s io(n)chas ues lo pais ·

21 Onieu sai do(m)pna q(ue) uos es ·

22 Faz larazon cauzir podes ·

23 Aibella do(m)pna ben estantz ·

24 Siia ueira e(n) finamantz ·

25 Ason uiue(n) niliorn nilser ·

26 Que p(er)celat op(er) lezer ·

27 Uostre ge(n)cors co(n)de presan ·

26rA

01 Entre mos braz remir baisa(n) ·

02 Oilz eboca ta(n) douzamen ·

03 Cu(n) douz baisar faza(n) dels cen ·

04 Et ieu del ioi blasmar milais ·

05 Arai trop dig mas n(on) puesc mais ·

06 Car sol una uez ai parlat ·

07 Zo q(ue)l cor ai mil uez pensat ·

08 Ca(n)zo aidig n(on)puesc plus dir ·

09 Clauzi mos oilz faz unsospir ·

10 Ensospira(n)z uauc endormitz ·

11 Adonc sen ua mos esp(er)itz ·

12 Tot dreita me(n)t do(m)pna ues uos ·

13 Decui uezer es cobeitos ·

14 Tot enaissi con ieu desir ·

15 Lanueg el iorn ca(n) mo co(n)sir ·

16 Ason tale(n)t abuos do(m)pneia ·

17 Abraze baisa e maneia ·

18 Abque(m) dures aissi mos soms ·

19 Non uolria esser reis ni coms ·

20 Erodo cesta nibiblis ·

21 Blanca flors nisamiramis ·

22 Tybes . neyda . nielena ·

23 Niantigona nies mena ·

24 Nil bely seutz ablo pel bloi ·

25 Non agrim la meitat de ioi ·

26 Adaueras ablurs amis ·

27 Co(m) ieu ab uos zo mera uis ·

26rB

01 P(er)la douzor faz unsospir ·

02 Pueis mi trasail el esp(er)ir ·

03 Obri mos oilz isnela men ·

04 Gart zai elai tot bella men ·

05 Trobar uos cuit do(m)pna laz mei ·

06 Mas n(on)uos trop ni n(on) uos uei ·

07 Clauzi mos oilz etor(n) machera ·

08 Las ma(n)s io(n)chas deissa maneira ·

09 Siiam poiria endur mir ·

10 Mas ges noi puesc es deuenir ·

11 Anz torn eneussa la batailla ·

12 Damor q(ue)mames entra bailla ·

13 Do(m)pna no(n) sai lo ce(n)te(n) dire ·

14 Del pantais nidela dolor ·

15 Q(u)eu trac do(m)pna p(er)uostramor ·

16 P(er)uostramor art et aflam ·

17 Mas p(er) merce do(m)pna(m) reclam ·

18 Que(m) p(er)dones sei fail nei pec ·

19 Auias et ente(n)des cest prec ·

20 Do(m)pna lage(n)cer creatura ·

21 Que formes a(n)c el mo(n) natura ·

22 Ge(n)cer q(u)eu no(n) puesc dir nisai ·

23 Plus bella q(ue) bels iornz demai ·

24 Soleilz diuiern umbra destiu ·

25 Rosa de mai pluia dabriu ·

26 Flors de beutat mirailz damor ·

27 Claus debon prez es crinz donor ·

26vA

01 Mans de do(m)pnei caps de io ue(n) ·

02 Cimeraziz den seigna men ·

03 Ca(m)bra de ioi luex de do(m)pnei ·

04 Do(m)pna mas ionchas uos soplei ·

05 Epos sui uostres leial mentz ·

06 Uenzaus merces echausime(n)tz ·

07 Quem rete(n)gas aseruidor ·

08 Eprometes mi u(ost)ramor ·

09 Del plus nous prec ninos coue ·

10 Mas tot sien uostra merce ·

11 Caissi(m) lais dieus damor iauzir ·

12 Mais am de uos sol undesir ·

13 Olesp(er)anz ol lonc esper ·

14 Que de nuillautra son iazer ·

15 Epos de mi uos faz lianza ·

16 Prometes mi bon esp(er)anza ·

17 Dela promessauria co(n)fort ·

18 Ebon respieg trocalamort ·

19 Mais uueil enbo(n) respieg morir ·

20 No(n) faz desesp(er)atz languir ·

21 Do(m)pna nous aus deplus p(re)iar ·

22 Mas dieus uos salf (et) die(us) uos gar ·

23 Sius plaz re(n)des mi ma salutz ·

24 Car p(er)amor suisi uencutz ·

25 Uenzaus p(er)mi cortes amentz ·

26 Amors q(ue) totas causas uentz ·

27 Dompna ·

26vB

Alegr 17. I (N 9)

01 ^M^DOmpna

02 caues la

03 segnoria ·

04 De ioue(n)

05 ne de

06 cortesia ·

07 E de totas finas ualors ·

08 Onrada sobre las meillors ·

09 Fons de totas finas beutatz ·

10 Cui dieus atotz bo(n)s aips donatz ·

11 P(er)dieu ep(er) franca merce ·

12 Sens cui hom no(n) pot ualerre ·

13 Epueis p(er)cortesia pres ·

14 Ep(er)amor q(ue)tan mes pres ·

15 Del cor que(m) fai la(n)guir soue(n) ·

16 Epueis bella do(m)pna eissame(n) ·

17 P(er)tot zo caz amor ataing ·

18 Car negu(n)s be(n)s nous sofrai(n)g ·

19 Uos p(re)c q(ue)zo q(u)eu uos uueil dir ·

20 Deignes escoutar eauzir ·

21 Esal re mos dires nom ual ·

22 Alme(n)tz nomo te(n)gas p(er)mal ·

23 Que ta(n)t es gra(n)z uostra uale(n)za ·

24 Euostra beutatz cades genza ·

25 Q(u)eu n(on) cre q(ue)sia ho(m)s uiue(n)tz ·

26 Ta(n)t es gra(n)z mos fols ardim(en)tz

27rA

anon 461.g (N 10)

01 Q(ue) cil cata(n) ric p(re)z comenzat ·

02 Nol deu retraire troq(ue) laia cabat ·

03 Co(n)acabat massa naues cabat ·

04 Catre ta(n)t uei q(ue)naues des liurat ·

05 Col p(re)mier ior(n) q(ue)laguest (con)q(ue)stat ·

06 Do(m)pna fai sel mal maurias pagat ·

07 Car sieu aiduna part mes cabat ·

08 Euos maues agra(n) tort decazat ·

09 Se(n)me(n) co(n)sir se(n)s drezurier unat ·

10 Cuisapcha bo(n) e cui naia malgrat ·

11 Deuostra mor ai faig ialameitat ·

12 P(er)crist dis ella d(e) t(ri)c aues parlat ·

13 Ans es me(n)tir auos bec afilat ·

14 Ia aq(ue)st mot n(on) uos er p(er)donat ·

15 Nisieu dic zo n(on) dei esser blasmat ·

16 Ieulirespo(n)t ca(n)t zoac co(n)sirat ·

17 Bdire uer erespo(n)dre me(m)brat ·

18 Sieu uos a(n) fort de ric cor afinat ·

19 Euos mi pauc n(on) es do(n)x meitadat ·

20 De uostra parc so(n) menudier lidat ·

21 Edelamia drechurier entaillat ·

22 Ella lidis ca(n) uei enraz onat ·

23 Mal mi uoles car n(on) uos ai amat ·

24 No(n) faz ma do(m)pna anz aimil ues iurat ·

25 Q(ue)st lameillor et ab mais d(e)beutat ·

26 Ela plus gaia ede maior riccat ·

27 Eplus cortesa abse(n) amesurat ·

27rB

01 Ca(n)c uestis porpra ne tirs nice(n)dat ·

02 Ecar tenes tot bo(n) p(re)z reuiuat ·

03 Eluostre faig so(n) totz ior(n)z mellurat ·

04 Emi aues mot fort enamorat ·

05 Meu p(re)c lorei seignor d(e)t(er)nitat ·

06 Q(ue)uos dones tan fin cor ent(er)rat ·

07 Darci ena(n)t que(m) te(n)guesses onrat ·

08 Oc be(n) dis ella zo cuig auost(re) grat ·

09 Do(m)pna reina digas me(n) caritat ·

10 Car mitenes toste(n)s trist elazat ·

11 Temes nauer u(er)goi(n)gna nipeccat ·

12 Co(n)s ede q(ue) beus te(n)c p(er)afaitat ·

13 Rete(n)c uos ren q(ue) maias coma(n)dat ·

14 Aiuos p(ro)mes ren q(ue) nos aia dat ·

15 Niaiuos tout castel nirichetat ·

16 Ni ai uos mort nul uostre pare(n)tat ·

17 Pietz maues faig ca(n) maues co(n)sirat ·

18 Et ieu de que tenes masegurat ·

19 Sinaues tort que(n) sias enblasmat ·

20 Digas dis ella la uostra uolu(n)tat ·

21 Do(m)pna reina tal re(n) maues emblat ·

22 Car si donauas lotesor lamirat ·

23 No(n) maurias loq(ua)nto ame(n) dat ·

24 Co(n) zodis ella aiuos ieure(n) emblat ·

25 Oc uos mo(n) cor caues encadenat ·

26 Que p(er) mo(n) uol laues siosteiat ·

27 Q(ue)l n(on) uol far mo(n) dig nimo(n) pe(n)sat ·

27vA

01 Ni nulla re(n) mais sol uostre madat ·

02 Dieus et ieu (con)d(e)re(n) n(on) lai p(re)gat ·

03 Ninol conosc nimot n(on)laisonat ·

04 Nia(n)c n(on) ui cord(e) nul home nat ·

05 Ieu(con)lo puesc tener emp(r)isonat ·

06 P(er)crist reina sil tenes afrenat ·

07 Quel ior(n) en so(n) mil sospir redoblat ·

08 Que en plaig q(ue)en se(n) laclartat ·

09 Enaice(n)t uez en plora(n) sospirat ·

10 Que ca(n) saui(n)c ioues apauc d(e)tat ·

11 Enmate(r)ra laissiei m(on) pare(n)tat ·

12 Mieilz mifora q(ue)l col mague b(re)sat ·

13 Oq(ue) mei oil fossan enbacinat ·

14 Q(ue)re(n) no(n) uissan oc miels agres pleitat ·

15 Q(ue)l man trait daizo cai desirat ·

16 Que tot ca(n)t ai en se(m)pre sopniat ·

17 Bel det plazer mercear acelat ·

18 Ar ca(n)t retor(n) p(er)recoller mo(n) grat

AimPeg 10.I (N 11)

19 ^M^BOna do(m)p

20 na . pros

21 ez onrada ·

22 Humils

23 fra(n) ezen

24 segnada ·

25 Ua lens egaia ecorteça ·

26 Amezurada eben apreça ·

27vB

01 Gent parlans sauia euale(n)s ·

02 Leial adrecha econo sens ·

03 Eq(ue)st detoz bo(n)s aip(re)s co(m)plida ·

04 Ede fina(n) beltat garnida ·

05 Louostre uerais ancessis ·

06 Que cre co(n) q(ue)star para dis ·

07 P(er)far toz uostres ma(n)dame(n)s ·

08 Eta(n)mies uos obediens ·

09 Eta(n)t tem enues uos faillir ·

10 Que nous auça sontale(n)t dir ·

11 Mas enesta carta ha escrig ·

12 Sonpensame(n)t etot sondig ·

13 Nino(n) ges ta(n)t dardiment ·

14 Que el laca(r)ta uos pre se(n)t ·

15 P(er)si nip(er) negu(n) mesage ·

16 Can ha(n)c no(n) mostret so(n)corage ·

17 Anuilla p(er)sona soz dieu ·

18 Mas auos de cui te(n) enfieu ·

19 Sauolo(n)tat eson saber ·

20 Mon sen etot son ferm uoler ·

21 Esel agues lasegnoria ·

22 Del mo(n)t pur deuos latenria ·

23 Eges tra me tre nimandar ·

24 Nous auça lescrig niportar ·

25 Mas sel metra en unbel loc ·

26 En caminada prop del foc ·

27 Edirali reman aisi ·

28rA

01 Troma dopna naia merçi ·

02 Euos do(m)pna latro bares ·

03 Eprec uos q(ue)ca(n)t laueires ·

04 Que lo leias tro alfenir ·

05 Ez escoutas soq(ue) uol dir ·

06 Bona do(m)pna locor el sen ·

07 Elauolon tat eltalen ·

08 Aimes enfar uostre plaçer ·

09 Ep(er) uos lais tot mon ualer ·

10 Car ca(n)t . uos disses q(ue)hu diçia ·

11 Asatz emolt petit fazia ·

12 Midest dels fagz taluo lontat ·

13 Que sieu agues rola(n)t trobat ·

14 Osanson cel quefo tanforz ·

15 Cascus delz fora pres omo(r)z ·

16 Epueis apres no(n)tarça gaire ·

17 Que nas fom az .i. pauch daffaire ·

18 Ezheu ifis mais nous dic que ·

19 Que uos coue(n) q(ue) hon lauçe se ·

20 Q(u)euai trobat inz elsal mistre ·

21 Que il obra . lauça lomaistr e ·

22 Denans meradaz .i. precens ·

23 Que(n) fodig quel uostre corsge(n)s ·

24 Do(m)pna lo mauia tra mes ·

25 Ez azaraual . totas ues ·

26 Silauia pe(n) dut alcol ·

27 Mas ca(n)t uos me(n) te(n) gues p(er)fol ·

28rB

01 Em mez est lodon p(er)nient ·

02 Heulo gitei elfoc arçent ·

03 Tant ful angoisos eziraz ·

04 Mas uos dissest pueis p(er)solaz ·

05 Que(n) darias ses par daut(r)ui ·

06 Iaias ses naur esenes brui ·

07 Cant eluos plairia defaire ·

08 P(er)queus prec do(m)pna debonaire ·

09 Queus plasa q(ue)tals iais me(n) uegna ·

10 Que iois egai mema(n) tegna ·

11 Q(ui)eus uos am ta(n)t q(ue)tot ca(n)t es ·

12 Oblit p(er) uos sima iut fes ·

13 Nina(n) aita(n) coral amic ·

14 Queu nol te(n) gues p(er)enemic ·

15 Do(m)pna pur uos modisseses ·

16 Menl mo(n)t tant gra(n)s homs nones ·

17 Que sius mod(e) gnauas dir ·

18 Queu nolanes at auçir ·

19 Ni anc homs no(n) fonaz demaire ·

20 Que siel magues mort mo(n) paire ·

21 Euos dis seses q(ue)u la mes ·

22 Qui eu nol seruis eno(n) lonres ·

23 Plus q(ue)sol me des tot lonor ·

24 Del mo(n)t emenfeçes segnor ·

25 Non croças q(ue)us port amistat ·

26 P(er)lo uostre gran paren tat ·

27 Nip(er)uostra grandaricor ·

28vA

01 Cans laus port . be(n) p(er)fina mor ·

02 Que si fosez do(m)pna despagna ·

03 Oen perariz dala magna ·

04 Nous amaria tan nicant ·

05 P(er)so plus segon mon senbla(n)t ·

06 Esieu fos reis den glat(er)ra ·

07 Esegners de tant ca(n)t mars se(r)ra ·

08 Edeges chausir lameillor ·

09 Non peria altra en dreç damor ·

10 Mas uos q(ue) teneç en poder ·

11 Mon cor mo(n)sen emo(n) saber ·

12 Queus ahitan bona uoluntat ·

13 El cor tan ferm es afinat ·

14 Que tug li altre amador ·

15 Non saupron ren ues mi damor ·

16 Q(ue)us am p(er)uostra cortezia ·

17 Ep(er) uostra plazen paria ·

18 Eus am p(er)uostre enseigna me(n) ·

19 Ep(er) uostre dolz parlamen ·

20 Ep(er) uostra . gra(n) conoisensa ·

21 Ep(er) uostra uera ualensa ·

22 Ep(er) toz los ben chon pot dir ·

23 Que son enuos senes faillir ·

24 Ecar p(er)amor uos ambe ·

25 Dabel eisam rendez merse ·

26 Segon loueire testa ment ·

27 Que dis hoeil p(er) hueil dent p(er)de(n)t ·

28vB

01 Atre si mi de ues uos dar ·

02 Silaraxon uolez gar dar ·

03 Prez p(er) prez amor p(er)amor ·

04 Ioi p(er)ioi ualor p(er) ualor ·

05 Car saguses dinon cercat ·

06 Non tro baras tan afinat ·

07 Tanfin nitan ferm seruidor ·

08 Enportar auostra lauçor ·

09 Niquel centan defina ma(n)sa ·

10 Uos partes q(u)eu ama se(m) bla(n)sa ·

11 Qui eu uos am tan fina me(n)t ·

12 Que tot lo mont met p(er)nie(n)t ·

13 Euos sola met dona part ·

14 Ez enuos ia tot mo(n) esgart ·

15 Epueis heu uos am mais q(ue)re(n) ·

16 Eplus q(ue)il autre sosai ben ·

17 Dei auer maior guizardon ·

18 Que trastug liautro me q(ue) son ·

19 Que dieus dis cel q(ue) mamera ·

20 Plus q(ue) tot so quel mot sera ·

21 Aq(ue)l sera demi amaz ·

22 Ez aq(ue)l er plus mos priuaz ·

23 Esalamo(n)s sau ben rotraire ·

24 Co(m) ames mais lamic q(ue)l fraire ·

25 Eliia seruidor . leiall ·

26 Que noil lais auer negu(n) mal ·

27 Nino(n) lolaisa sofrai ços ·

29rA

01 De ço don sera poderos ·

02 Esiuos cre çes sala mon ·

03 Çesu crist nil segnor del mo(n) ·

04 Que det laueire testa me(n)t ·

05 Uos aures demi . causime(n)t ·

06 Car duosui amics cabals ·

07 Eser ueiros fins es leials ·

08 Car eu am trop mais uos beme ·

09 P(er)q(ue)u do(m)pna eus q(ue)r merce ·

10 Anz que mal çian lidesir ·

11 Nili afan nili greu sospir ·

12 Esanas no(n) auez merce ·

13 Pois serai morç nol(m) ualra re dop(n)a

31rA

anon 461.c (N 12)

01 Einor

02 uos q(ue)

03 uolez

04 laflor ·

05 Elacor

06 tes zia

07 damor ·

08 Enon auez soing dautrauer ·

09 Mas abioi uoletz remaner ·

10 Auzatz un romanz bon ebel ·

11 Bastit de ioi fin enouel ·

12 Egardatz quant lauresz auszit ·

13 Non metatz los motz en oblit ·

14 Que za negus hom no fara ·

15 So quel romanz comandara ·

16 Nosia plens de corteszia ·

17 Eque non guerrez uillania ·

18 Que lobe que loromanz di ·

19 Fasson las dompnas el drut fi ·

20 Egardon se de la folia ·

21 Quel romanz deueda ecastia ·

22 Que uos sabetz quab des meszura ·

23 P(er)d amors ators sa dreitura ·

24 Que maluestat eputaria ·

25 Nollaisson tener dreita uia ·

26 Perso han fag nouella amor ·

31rB

01 Duna domna de gran ualor ·

02 Uuy .xx. q(ue)donas qe pulsellas ·

03 Qan trobat lurs raszo(n)s nouellas ·

04 Coment amors sia lials ·

05 Fuguon sen las falsas elsfals ·

06 Qa tant amors parlament ·

07 Nos tai(n)g haza galia ment ·

08 Or azuzatz coment araszona ·

09 Sa gent amors ladousa ela bo(n)a ·

10 Mas premieramens uos dirai ·

11 Sos conpaino(n)s nihon estaz ·

12 Ab cui faz acordament ·

13 Damor lolial zuiga ment ·

14 <.>L te(m)ps qel roissignol faz nausa ·

15 Qe de nueiit nide zor nopausa ·

16 Desots lafuella de cantar ·

17 Pel bel te(m)ps que uei refrescar ·

18 Auen q(ue) fina mors parlet ·

19 Ab sos barons enson rescet ·

20 Enso(n) del puei de parnasus ·

21 Zoi esolasz foron laisus ·

22 Eardimens ecorteszia ·

23 Qe de flors le(n) zonchon lauia ·

24 Bonesperancha epaors ·

25 Liportent dedenant las flors ·

26 Dautra part larguesza edo(n)neis ·

27 Lometo(n) enu(n) leit dorfreis ·

31vA

01 Celars edousa conpania ·

02 Geton desus idesa floria ·

03 Le cortes pueih delautra part ·

04 Del fuoch damor relusz ez art ·

05 Da qui mou tota la ioza ·

06 Quamors permez lomo(n)d enuoza ·

07 Edautra part so(n)las floretas ·

08 Laruosas elas uioletas ·

09 Qi trameto(n) lor gran douszor ·

10 Deuant loleit definamor ·

11 Edautra part ha cent pulsellas ·

12 Qa(n)c negus hom no(n) ui plus bellas ·

13 Echascuna hason amador ·

14 Eson uestu duna color ·

15 Baison ez braisson souen ·

16 Ema(n)teno(n) pretz eiouen ·

17 Totz te(m)ps han aital desdug ·

18 Ad aital gen uai be so cug ·

19 Edautra part hac un ombrage ·

20 On hac maint auzel sauluatge ·

21 Que cantent lanueit elozor ·

22 Uoltas elais degran dousor ·

23 Zel mei loc ac un castel ·

24 Qa(n)c negus om no(n) ui plus bel ·

25 Qe no(n) ha una peira el mur ·

26 Non luisza con daur odazur ·

27 Da qi guerezon uilania ·

31vB

01 Las claus son pretz edrudaria ·

02 Elgaita qes el castel tria ·

03 Esca lodrutz contra samia ·

04 Ela mia contra son drut ·

05 Era non sera iasauput ·

06 Ar es loluochs elasaiszos ·

07 Qui eu haz endormitz los gilos ·

08 Dauant laporta hac una font ·

09 Eno(n) atan bella el mont ·

10 Qi sortz enuna co(n)ca daur ·

11 De tot lomo(n)t ual letesaur ·

12 Na om elmont sina begut ·

13 Que cant qe es etant fut ·

14 Non sapchza debe edonor ·

15 Qe no(n) oblit ira edolor ·

16 Claus es de lauries ede pis ·

17 Ede pomiers de paradis ·

18 De flors delizs es coronada ·

19 Que nais menudet enlaprada ·

20 Aqi sasis aparla ment ·

21 Amors eparlet bella ment ·

22 Enaissi con deu far loseingner ·

23 Qe tot lomo(n)t ha adestreigner ·

24 Es gardet uas terra un petit ·

25 Con sabis om epueis hadit ·

26 Seinors eu me lau be de uos ·

27 Mas uos sabetz qe totz om pros ·

32rA

01 Deu gardar qensa seinoria ·

02 Fassa om sen elais folia ·

03 Qe uos sabetz qad obs damar ·

04 Noualre que uol folleiar ·

05 Que lautrer nos dis iohanitz ·

06 Que leo(n)s aucis laf(r)omitz ·

07 Don iois aisso dig contra uos ·

08 Que uos faitz aitant fort ioios ·

09 Us uassal qe no er tellatz ·

10 Si do(n)na lifai sos agratz ·

11 Sia el no(m) sen uanara ·

12 Elo blasme liremanra ·

13 Uec uos lafromitz elleon ·

14 Lado(n)na es morta pel garchon ·

15 Eus comant non fassatz mais re ·

16 Mas donatz zoi lai on conue ·

17 Als enfantz fatz con adenfans ·

18 Als parladors donatz parlans ·

19 Emetetz entot tal meszura ·

20 Qeu noi perda ma dreitura ·

21 Que pros om ia grand onor ·

22 Qan fai be lafar son sei(n)or ·

23 <.>Pres araiszonet solaz ·

24 Tota la cort estet enpaz ·

25 Seinor mout si de uro(n) sofrir ·

26 Qe mout deu om son cors cobrir ·

27 Qe no(n) diga tot son coratge ·

32rB

01 Nino(n) mostre grand alegratge ·

02 Mas lai on es luechs emeszura ·

03 Qamors perbe cellar meillura ·

04 Qe lauzel ca(n)t el ue lolatz ·

05 Sen fui daqi tost euiatz ·

06 Tot altretal fai de manes ·

07 Uilans qant uei ome cortes ·

08 Que uiu de ioi edesolatz ·

09 Eporta trezador nilaz ·

10 Qua(n)t elloue serra saporta ·

11 Esa moiller es pesz quamorta ·

12 Aisso dic per uos don solatz ·

13 Ques mos amig emos p(ri)uatz ·

14 Ezaffi uos lamiafe ·

15 Qe tot lomo(n) no(n) am tan re ·

16 Mas uoill q(ue) laissetz lagaiessa ·

17 Qa(n) no(n) es luechs q(ue) sibe us pesa ·

18 Uos ensegnarai uostre pro ·

19 Qar eunai fort bel gaszardo ·

20 Qe uos faitz amors com(en)ssar ·

21 Uos faitz lun alautre ag(ar)dar ·

22 Uos no(n) uoletz enuei inplors ·

23 Uiulas dansas etan bors ·

24 Eiouentz uos fan co(m)pania ·

25 Seigna uos qi nosab lauia ·

26 Damor qe uos lometretz lai ·

27 On om no(n) meissona mas iai ·

32vA

01 <.>Pres parlet ab ardiment ·

02 Deuos me lau eu ben egent ·

03 Que uos faiz toszeta ardida ·

04 Qa paors neis daucel qa(n)t crida ·

05 Pueis lafassaitz nos ta(n) segura ·

06 Qaso(n) drut uaz de nueit oscura ·

07 Qe no(n) te(n) marit ni parent ·

08 Batre ni menassar souent ·

09 Efaitz apaubre drut enqerre ·

10 Do(n)na qa gran fieu egra(n) terre ·

11 Qel ditz se no(n) laissas estar ·

12 Eu te farai to(n) enuei far ·

13 Ecel que de re no(n) sesfreda ·

14 Sitot sa petit demoneda ·

15 Sa doba ades deben seruir ·

16 Pueis lafatz tant enar dir ·

17 Quella oblida son lignatie ·

18 Sariqesa eson paraie ·

19 Etorna tot son cor enlui ·

20 Eson bon amic ambe duz ·

21 Eper uos uai aparlament ·

22 Drutz asidonz ardiment ·

23 Enamor no(n) ual re paors ·

24 Ardiments es laclaus damors ·

25 <.>Orteszia de uos no(n) sai ·

26 Dir lobens qe de uos hai ·

27 Ni non sai grazir las onors ·

32vB

01 Qieu hai deuos nilas lauszors ·

02 Qab plana razon desofrir ·

03 Me fatz atotz mon abellir ·

04 Ab loso frir auetz mesura ·

05 Per qe uostre bon pretz meillu(r)a ·

06 Uos metetz mesura enparlar ·

07 Enuez nosabetz uos iafar ·

08 Ni ia negus om no(n) er pros ·

09 No no(n) ha co(m)pania abuos ·

10 Que aqel que ia (com)pania ·

11 Nonfara orguoill ni follia ·

12 <.>Onespera(n)sa grand aiuda ·

13 Mefatz qar uostre cor nos muda ·

14 Qal p(re)mier que uol faire druda ·

15 Eluen aleis si la saluda ·

16 Epueis (com)m(en)sa la pregar ·

17 Per deu qella lo deia amar ·

18 Bonesperansa lalo guida ·

19 Esitot non cha les gracida ·

20 Sa pregueira al (com)me(n)sar ·

21 Ades lofaz ben esperar ·

22 Qe greu uerreis nouella amia ·

23 Qa pre mier no(n) se fassa enia ·

24 Do(m)na perqe ? qaltr amic hai ·

25 Qel dira ges nous amarai ·

26 Odira ges nous amaria ·

27 Qonor emarit enperdria ·

33rA

01 Odira qeple(n)s es dengan ·

02 Uos amador per qeus soan ·

03 Bonesperansa ditz caison ·

04 Non caltot preiar unboton ·

05 Qa(n)t else desditz nesorguella ·

06 Qa do(n)cs se des causa edespuella ·

07 <.>Aors uos siatz bene deita ·

08 Per uos uai drutz lauiadreita ·

09 Qe qa(n)t uai asido(n)s parlar ·

10 Qel licuida des mostrar ·

11 Edire qe per samor mor ·

12 Euos lidonatz ins elcor ·

13 Siqel no(n) sab dire razo ·

14 Nisab detriar oc inno ·

15 Qe qa(n)t ha trestot iorn parlat ·

16 No(n) cuia auer dit mas foudat ·

17 Eqa(n)t latrames son message ·

18 Et el pensa enson corage ·

19 Las aisolmandetz sola men ·

20 Ben sabra q(ui)eu hai pauch desen ·

21 Iamais no(n) uirara sol luel ·

22 Aiso se tenra azor guel ·

23 Catieu qe faras sit sorma ·

24 Osi tos messages tengana ·

25 Oqe faras si desi tlonia ·

26 Ol messages te dis m(en)sonia ·

27 Bensaz qe me scanara ·

33rB

01 Emo(n) message me batra ·

02 No(n) fara qe tan es cortesa ·

03 Ia n(on)fara aital malesa ·

04 Caitieu mala laui enanch ·

05 Saplaia metol tot losanch ·

06 Be(m) pesa qar lo iai trames ·

07 Que sos maritz es malares ·

08 Edieus comaura uergoinat ·

09 Simo(n) message auci nibat ·

10 Aici uos dic onnos estem ·

11 Re no(n) ama om qe no(n) tem ·

12 <.>Argueza uos uoell castiar ·

13 Esim fatz uos tot mon afar ·

14 Qe greu pot hauer gran p(ro)esa ·

15 Negus om si no(n)ha larguesa ·

16 Ni causa nopot om trobar ·

17 Qi ta(n)t uailla adobs damar ·

18 Mais noucell qe uostra p(ro)esa ·

19 Metas enorba cobecsa ·

20 Niucell qe dones largame(n)t ·

21 Aneguna do(m)pna qes uent ·

22 Qe qa(n)t il uos atrai nius tira ·

23 Ni del cor de preo(n) sospira ·

24 Il no(n) ofai mas feinca me(n)t ·

25 Perso quel dones delarge(n)t ·

26 El iois qan cobeesa aiuda ·

27 No(n) es res mas amor ne(n)duda ·

33vA

01 Per qieu nos prec qel fals sospir ·

02 Nous puoscan lauer escotir ·

03 Mais qant ueires do(n)na depretz ·

04 Digas liuos eissa einpriuetz ·

05 Qe sil donas iluos dara ·

06 Ede (con)fundre us gardara ·

07 Epueis dara uos largament ·

08 Ioz eproesa eardiment ·

09 <.>Omneis qui us uol mal sia onitz ·

10 P(er)uos uai paubres drut garnitz ·

11 Euai enuuern alabisa ·

12 Qe no(n)ha freig ensa camisa ·

13 Eco(n)tense plus bella ment ·

14 Qe tals qe ha trop mais darge(n)t ·

15 Ecel es richs elfara cort ·

16 Etorne iame(n)t ebeort ·

17 Eparla plus bella ment ·

18 Ab lopaubre qab lomanent ·

19 Perso qe chadaus om diga ·

20 Ben delui asa dousa amiga ·

21 <.>Elamens uos es laflors ·

22 Don nais ecreis lo ioz damors ·

23 Uos no(n) uoles enuei ni bruda ·

24 Niia do(n)na no er batuda ·

25 Per re qi uos digatz enfol ·

26 Uos no(n) li uiratz sol lo col ·

27 Qa(n)t om oue ni fatz semblant ·

33vB

01 Qe de re(n) me(n)s alatz cala(n)t ·

02 Eqa(n)t es lasaso(n)s nil locs ·

03 Uos fatz pareiser uostre iocs ·

04 Qan es partitz cuza cascus ·

05 Qe siatz mo(n)ges ou res clus ·

06 Uos uoletz uostre ioi enpasz ·

07 Uos mantenes ioi esolasz ·

08 Per cortesia eper onor ·

09 Uos doin labaneira damor ·

10 <.>Olsa (com)paina fina druda ·

11 Es souen per uos ben ue(n)guda ·

12 Ecela res qi plus liplatz ·

13 Son bel amic entre sos bratz ·

14 Elbaisza mil ues enlaboca ·

15 Qe qa(n)t sos bel cors alsieu toca ·

16 Ella liditz perplan solaz ·

17 Amics enueia uos mos braz ·

18 Ellirespo(n) do(n)na el non ·

19 Tan qa(n) uos mi faitz mes ta(n)bo(n) ·

20 Marma mos cors so mes auis ·

21 Esel mei luec de paradis ·

22 Bels amics (con)nides eioios ·

23 Sieu ren uaill soes peruos ·

24 Qa(n)ch galuai(n)s nisore damors ·

25 Nia(n)ch floris nibla(n)cha flors ·

26 Nil amors ysolt nitristan ·

27 Co(n)tra nos dos n(on) ualg ungan ·

34rA

01 Bella do(m)na ta(n)t qa(n)t uiurai ·

02 Sachas defi uos seruirai ·

03 Qieu no(n) uoell qe amort niauida ·

04 La nostra amors sia partida ·

05 Euolrion mais esser mort ·

06 Qe(n)tre lor agues undescort ·

07 <.>Rudaria uos es dons pres ·

08 Qe del castel las claus te nes ·

09 Gar das qe saqest dez baron ·

10 Uos ad uiszo(n) negun preszo(n) ·

11 Qe lometas enfuec damor ·

12 Eardan lanuetit elozor ·

13 Ezamais no(n) haion be ·

14 Trolor do(n)nas naio(n) merce ·

15 Si preno(n) do(n)nas dos ta(n)s plus fort ·

16 Las (con)duisetz trus qalamort ·

17 Troq(ue)z ma(n)do(n) alur amics ·

18 Qe no(n) lor aion cor enics ·

19 Qe fort sers deu om torm(en)tar ·

20 Las do(n)nas car sefan pregar ·

21 Esi chai ueno(n) amador ·

22 Do(n)nas nidrutz degran ualor ·

23 Euos lo fatz fort bel ostal ·

24 Asetzes los al deis rial ·

25 Ecolgas los lai dins lator ·

26 En lamia ca(m)bra deflor ·

27 <.>Ant amors hacs agran leszer ·

34rB

01 Comandat edit so(n) plaszer ·

02 Las do(n)nas lan ben autreiat ·

03 Qe daco qe ha comandat ·

04 Lifaran de tot son talan ·

05 Qe iamor no(n) traspassaran ·

06 Mais deleis uolrion saber ·

07 Qal amor deu ho(m) mais tener ·

08 Epreigan lo co(n) lor seignor ·

09 Qellas engart de desonor ·

10 Qe ta(n)t pros do(n)nas co(m)ellas so(n) ·

11 No(n) haio(n) blasme per lomon ·

12 Niqe lor pretz nilor ualor ·

13 No(n) lur destrua falsamor ·

14 Eqe lur diga soltiment ·

15 Perrazo(n) eper iugament ·

16 So qe fai damor agar dar ·

17 Eaco qhom endei ostar ·

18 <.>Odis amors bo(n) (con)seil sai ·

19 Na corteszia q(ui)eu uez lai ·

20 Uoell qe(m) fassa aq(ue)st iutga me(n)t ·

21 Qe sab p(er) on mo(n)ta edisent ·

22 Amors . eqar sab be(n) qil es ·

23 Del mo(n)t laplus adreita res ·

24 Ille fera be ses engan ·

25 Cortesia pleigua son gan ·

26 Edoba se de iugar ·

27 Qo(m) cortes se fai pauch p(re)gar ·

34vA

01 Qa(n)t uei qez luecs es auinents ·

02 Molt es grantz epreon so(s) sens ·

03 Puis parlet co(m) sauis epros ·

04 Gent fon auszida sarazos ·

05 <.>Emors per dreig eper usage ·

06 Deu amors gardar sonparage ·

07 Qe pau brezta ab gentilesa ·

08 Ual mais q(ue) orgueill abriq(ue)sa ·

09 Ni asa cort no(n) am resat ·

10 Mais seruir abhumilitat ·

11 Euuos odirai b(r)eu ebon ·

12 Ebreuiar uos hai laraszon ·

13 Fin amors es d(e)qatre res ·

14 La premiera es bona fes ·

15 Ela cego(n)na lialtatz ·

16 Esos afars sia cellatz ·

17 Ela t(er)za si es mesura ·

18 De parlar per lagut tafura ·

19 Ela qarta sapchas es sens ·

20 Ab qamors fai tots sos tale(n)s ·

21 Aq(ue)sta de uem mantener ·

22 Egardar denostre poder ·

23 Mais lafalsa uia bastarsa ·

24 Qe sec lage(n)t qelfuec fos arsa ·

25 Las trairitz elas uenals ·

26 Las ca(n)zaritz elas comunals ·

27 Que lor fe(m)me(na)s elors amors ·

34vB

01 Estot chaituiiers edolors ·

02 Da qellas no(n) deue(m) parlar ·

03 Mas qant solame(n)t d(e)blas mar ·

04 Aqest iutgament fait damor ·

05 Dreitz es . co(m) nolpot far meillor ·

06 Eqi desdire louolia ·

07 Ben sapchas q(ui)eu loil defendria ·

08 Enre(n)dria mo(n) caualier ·

09 Sin trobaua en(con)tra guerier ·

10 <.>As do(m)nas han ben entendut ·

11 Ean enlur cor retengut ·

12 Lo zutgament emes enbrieu ·

13 Perso q(ue) loblide plus greu ·

14 Amors lolor hasaiellat ·

15 Abson anel dor mellat ·

16 Esegnet lo desama(n) desire ·

17 Met li non paradis terestre ·

18 La cortesa damor lopren ·

19 Enuna caisa dousa men ·

20 La mult bellament estuzat ·

21 El mei loec dun samit pleiat ·

22 Edis als barons enrient ·

23 Aues auszit lojutgament ·

24 Qan adreita me(n)ts anjutgat ·

25 Mas qar saj qe m(en)sabreitz grat ·

26 Uos diraj damor detal loc ·

27 Don mai(n)t plor tornaran enioc ·

35rA

01 Emai(n)t ioc tornaran enplor ·

02 Qaital usatge han amador ·

03 Qe gai so(n) qa(n)t be lor estai ·

04 Eqa(n)t ha(n) ta(n)t niqa(n)t desmai ·

05 Liplai(n)t eliplor eill sospir ·

06 Lur aduiszo(n) truesqal morir ·

07 Mas drutz qamors uol (con)qistar ·

08 Deu dematene(n)t d(e)monstrar ·

09 Asidonz son cor ses tania ·

10 Sera plus rica qel reina ·

11 Quna no(n) trobares en mil ·

12 Qe nous ente(n)gua pergentil ·

13 Eqel cor nous ensapcha grat ·

14 Siben n(on)fai sembla(n)t irat ·

15 Qil pensara ges no(n) soj laida ·

16 Pos aqest senuol metre enfaida ·

17 Emolt faria q(ue)felnesa ·

18 Saqest ge(n)tils om demi pensa ·

19 Sieu n(on) pensaua delui ·

20 Caisso no(n) sap re mas no(s) dui ·

21 Qel es coberts enson coratge ·

22 Qa(n)ch no(n) uolg trametre messatge ·

23 Ants mo dis totz sols desa boca ·

24 Ben conosch q(ue) mamors lotoca ·

25 Ben hai pus dru cor dun leon ·

26 Sel mama ezeu no uoell so(n) pron ·

27 Emolt fazia gran pecat ·

35rB

01 Sel moria per ma beltat ·

02 Qel no(n) se(m)bla ges traidor ·

03 Qe qan mi de mo(n)stret lamor ·

04 Mudet tres colors enunaora ·

05 Qel d(e)ue(n)c pus ners duna mora ·

06 Aqieus deue(n)c pus uer mels ·

07 Qel ma(n)tz qan leua solels ·

08 Aq(ui)eus de uenc pus bla(n)cs ·

09 Qel color li fugi elsancs ·

10 Uec lauous entrada en(con)sir ·

11 Ado(n)cs sadobe de seruir ·

12 Lo drutz . esi plus n(on) leschai ·

13 Elli soplei abcor uerai ·

14 Edigua qil opuosca auszir ·

15 Efasa senblant d(e)morir ·

16 Do(m)na be(n) uous dei adorar ·

17 P(er)lagran beltat qen uos par ·

18 Eltera es santa qieu osai ·

19 Qar anc sosce(n)cs uostre cors gai ·

20 Elas lacremas iescan for ·

21 P(er)so qel puesca emblar locor ·

22 Egiet salspes degen oilos ·

23 Edigua . dieus reis glorios ·

24 Salua midons lagran p(ro)esa ·

25 Ela beltat qen lei ses mesa ·

26 Euoillatz qel haza merce ·

27 Del caitiu qe uez dena(n)t se ·

35vA

01 Do(m)pna die(us) emerces miuailla ·

02 Gitas me daq(ue)sta batailla ·

03 No(n) uezes q(ue) dena(n)t uo(s) mor ·

04 Luels mi uolo(n) saillir delcor ·

05 Ta(n)t uoz haj cellada lamor ·

06 Mais sunpauch daq(ue)sta dolor ·

07 Sentis louostre cors cortes ·

08 Bensai q(ue) mi ualgra merces ·

09 Las q(ue)hai dit be fas ablas mar ·

10 Bella do(m)pna dieus uo(s) enguar ·

11 Q(ue)za per mi laisor color ·

12 Uezas enuostre mirador ·

13 Deme no(n) podes hauer tort ·

14 Mais loill traidor q(ue) ma(n) mort ·

15 Ueiram(en) son ill traidor ·

16 Mais aimo(n) uo(s) q(ue) lor seinor ·

17 Mais ill se raszono(n) uas me ·

18 Qenq(ue)ra mifares gran be ·

19 Q(ue)tan bel cors co(m) nihan mostrat ·

20 No fo anch ses humelitat ·

21 Do(m)pna aisi soi per lasaiar ·

22 Abun mot mi podez ric far ·

23 Q(ue)sol q(ue) mapelletz amic ·

24 Ua(s) mi son paubre liplus ric ·

25 <.>Ado(m)pna respo(n)da causida ·

26 Duna re no(n) soj ges marrida ·

27 Qalmie se(m)bla(n) be fora mesa ·

35vB

01 Enuoz sill cor al re no pe(n)sa ·

02 Lamors de meillor q(u)eu n(on) soj ·

03 Mais si eus odic nouoz enoi ·

04 Nime p(er)pens q(ue) uo(s) dirai ·

05 Abaltra uez qua(n) uos uerai ·

06 Q(ue) uo(s) drutz qua(n) uo(s) es iausçit ·

07 Metes las do(m)pnas enublit ·

08 Etota do(m)pna fora druda ·

09 Sin(on) fos per aq(ue)lla cuda ·

10 Aaltra uez no(s) ueire(n) be ·

11 Ezelmez me(m)bre u(s) de me ·

12 Que(us) farai d(e) uostre plazer ·

13 Que(m) plaira sim uenes uezer ·

14 Q(ue)pro ha drutz abdo(m)neiar ·

15 D(e)sidons et ab genparlar ·

16 Eqa(n)t la un lo(n)c te(m)ps s(er)uit ·

17 Elbaisa ben la enriquit ·

18 Qel me(n) re amors q(ue) si do(m)pna fassa ·

19 Ason drut . es qa(n)t uol q(ue) iiassa ·

20 Q(ue)drutz d(e)sidonz arozinatz ·

21 Esd(e)ue uilas emaluatz ·

22 Eublida se de donar ·

23 D(e)s(er)uir edar mas portar ·

24 Esi louol tener uaillent ·

25 Ab respeig lofasa iausent ·

26 Eqa(n)t lidara so(s) bel do(n) ·

27 Fassa oq(ue)l sapcha ranbon ·

36rA

01 Q(ue)qant laura entre sos braz ·

02 El no(n) cug quel sia uertatz ·

03 Aiso q(ue) ron lidrutz leial ·

04 Qui pus endemanda fai mal ·

05 <.>Pres aqist ho(m) (con)uine(n)t ·

06 Conue qil tenga sor corge(n)t ·

07 Eq(ue) segart de fol parlar ·

08 Qho(m) no(n) puesca enlui re blasmar ·

09 Eduna causa sia tricx ·

10 Ses paubre q(ue)sefengua ricx ·

11 Qabun petit de bel garnir ·

12 Pot hom sa paubrera cobrir ·

13 Egard do(m)me(n)tre qer iraz ·

14 Sa do(m)pna nol ueia enlafaz ·

15 Qtotz hom men qes ioios ·

16 Nes trob plus belle sa faissons ·

17 Als messages desa maison ·

18 Serua eprometa edon ·

19 Eacuella plus bella ment ·

20 Qeseron sei p(ri)uat parent ·

21 Perso q(ue)sa do(m)pna labella ·

22 Auia delui bona nouella ·

23 Ehaia message cortes ·

24 Mais gart q(ue) hom n(on) sia ges ·

25 Q(ue)miels dis do(m)pna son talent ·

26 Afemina q(ue) adautra gent ·

27 Efassa acidons ce(m)bel ·

36rB

01 Manias ecordon etanel ·

02 Q(ue)tuit sabem ad esient ·

03 Qa mistat creis per lausimet ·

04 Euna causa no(n) oblit ·

05 Ausen leis lause son marit ·

06 Edigua . q(ue) molt fora pros ·

07 Si no(n) fos unpetit gilos ·

08 Esill senblasma tant niqa(n)t ·

09 Cel lipot be dir aitant ·

10 Dousa do(m)pna fei q(ui)eu dei deu ·

11 Uo(s) lo conoissetz miels q(ue) eu ·

12 Mais totz te(m)ps creirai q(ue) les pro(s) ·

13 Qar dieus uolc alte ques auoz ·

14 Eansoue(n) lai onestai ·

15 Esi per aue(n)tura eschai ·

16 Quel latrob sola ma(n)tene(n)t ·

17 Labais elembras sovent ·

18 Esill se suffre aforsar ·

19 Pre(n)da son ioi ses de morar ·

20 Q(ue)do(m)pna uol perdreita escorsa ·

21 Q(ue)ho(m) li fasa unpetit d(e)forsa ·

22 Qill no dira ia façes mo ·

23 Mais qui laforsa sofre so ·

24 Soue(n) deu asidons par lar ·

25 Sipot od(e)loing esgardar ·

26 Emostre sembla(n)t cellador ·

27 Qill sapcha q(ue)l uiu d(e)samor ·

36vA

01 Enaisi deu son ioi noirir ·

02 Drutz q(ue) damor se uol iausir ·

03 <.>Do(m)pna q(ue)uol esser druda ·

04 Deu enansi esser tenguda ·

05 Con gentils om se do(m)pna soin ·

06 Del sparuier qant la enso(n) poin ·

07 Q(ue)garda q(ue) la plus ma n(on) fraina ·

08 Deu ill gardar q(ue) n(on) remaina ·

09 Ensa cara qil des (con)ueigna ·

10 Mas tota causa qez aueigna ·

11 No iemeta causa q(ue) inosa ·

12 Mais be pot gitar aigua rosa ·

13 Q(ue)qui la baisza per gran dousor ·

14 Cug qhaia lcors plen d(e) flor ·

15 D(e)si meteissa sia gilosa ·

16 Tant uol esser (con)inda egi(n)nosa ·

17 Q(ue)tota do(m)pna es bella ecara ·

18 Q(ue)se ten (con)intame(n) et esgara ·

19 Ees de tot entot perduda ·

20 Sicar ege(n)t no(n) es tenguda ·

21 Eloi(n)g sapcho(n) retener grat ·

22 Daco qil aura esgardat ·

23 Ab uertat eses t(ri)caria ·

24 Demostro bella (com)painia ·

25 Eill paresca sotz lagi(m)pla ·

26 Gaiare ecorteisa et simpla ·

27 Equi ue(n) aleis corteiar ·

36vB

01 Sapcha gen respo(n)dr eparlar ·

02 Egart per plana gentilesa ·

03 Q(ue) no(n) diga mot d(e) malesa ·

04 Nide folia ni dorguell ·

05 Qui ge(n)t parla semena ecuell ·

06 Qel semena ensen haiment ·

07 Ecuell laus eprez d(e) lagent ·

08 Egars qil mot sian causit ·

09 Perso q(ue) meills sio(n) graszit ·

10 Ab uertat eses (tri)taria ·

11 Sicors con sen (et) coi(n)dia ·

12 Q(ue)gen parlars creis so(n) semors ·

13 Sico(m) rasa creis elaflors ·

14 Perq(ue) do(m)pna gen enparlada ·

15 Sera totz te(m)ps pro(s) eonrada ·

16 Esapcha tan gen acuillir ·

17 Q(ue) qa(n)t ue(n)ra alde partir ·

18 Qar sol aura(n) ableis parlat ·

19 Cuido(n) lifol esser senat ·

20 El saui diga(n) dousa res ·

21 Mult es uostre cors d(e) ioi ples ·

22 Molt sabes mesclar (con)nitame(n) ·

23 Corteszia foudat absen ·

24 Ez urguell ab humilitat ·

25 Ancheis hauriho(n) fait p(ri)uat ·

26 Un roissinol co(m) uo(s) auies ·

27 Far nidir . q(ue) u(s) d(e)s (con)ue(n)ies ·

37rA

01 Uostredit han aitan donor ·

02 Lun son bo(n) elautre meillor ·

03 Son amic no(n) tricha ges ·

04 Nil digua mais soq(ue) uers es ·

05 Que do(m)pna epolpra esamit ·

06 Trobares alques dun aqit ·

07 Q(ue)la porpra pois es solada ·

08 No(n) pot esser iamais gensada ·

09 On plus la no(n) laisezes ·

10 Edo(m)pna puis engans ies ·

11 Nipot esser dengan represa ·

12 Iamais no(n) pot esser cortesa ·

13 Nipus compot estain durar ·

14 Non pot iamais son p(re)z cobrar ·

15 Eill cabeill ssion coindament ·

16 Estretz absil daur on darge(n)t ·

17 Una sotilleta garlanda ·

18 Gart quns pelfro(n)t nosenespe(n)da ·

19 Esio(n) per plana gardat ·

20 Euolt de polpra ode cendat ·

21 Mais unsol petit com enueia ·

22 Qel mo(n)s digua de fina enueia ·

23 Ben han lonor ela proesa ·

24 Do(m)pna d(e)lmo(n) . qi uo(s) adesa ·

25 Eano(n) dreit eper unfil ·

26 E(con)indament sion sotil ·

27 Lisobrecil sotz lobel front ·

37rB

01 Lomentonet bel ero dont ·

02 Las dents paucas emenudetas ·

03 Bel nas ebocas uermelletas ·

04 Ben faitas ad obs de baisar ·

05 Cui deus uolria tan onrar ·

06 Bla(n)c col eporte sas bella(s) ma(n)s ·

07 Engans q(ue) nols ueza uila(n)s ·

08 Bella borsa bella centura ·

09 Co(n)sera tot fait enpei(n)tura ·

10 Eparesca bella edolguda ·

11 Sotz labella boca daurada ·

12 Dunare sedeu donar cura ·

13 Co(m)le stei be sauescidura ·

14 Gent uiste(n)t egent afubla(n)s ·

15 Amorosa entotz so(s) semblas ·

16 Bel sio(n) liuestit de fors ·

17 La camisa q(ue) toca l cors ·

18 Sia bella . sotils seblanca ·

19 Col neus enuuern sor labra(n)ca ·

20 Gent se cals egent port so(s) pes ·

21 Ean ab do(m)pnas d(e)gran pres ·

22 Am ge(n)tils omes qi qen gro(n)da ·

23 Parle ge(n)t et digua erespo(n)da ·

24 La gi(m)pla no(n) sia ges mesa ·

25 Elcap agisa de pagesa ·

26 Ansia (con)nidam(en) pausada ·

27 Sobre las bellas cri(n)s planada ·

37vA

01 Esi deu anar en coasa ·

02 Dun cordonet daurat lafasa ·

03 Que laurpel eliboton ·

04 Rescemblon tuit duna faiso(n) ·

05 Gent sitengua soue(n)t sebain ·

06 Eab nedesa so (com)pain ·

07 Ues tot lomont cuberta ecellada ·

08 Mais son amic sia aizinada ·

09 Quant sera luecs nidauine(n)t ·

10 Eu haz be(n) dig alparlament ·

11 So q(ue) libo(n) drut tenran car ·

12 Efaralgilos enrabchar ·

13 <.>Ortesia ditz do(m)pn pros ·

14 Daiso macort eu ben abucs ·

15 Q(ue)molt es gilos engran pena ·

16 Q(ue)sel bat sa moiller forsena ·

17 Adoncs pensella ar amarai ·

18 Pois atresta(n)t deblas me tihai ·

19 Epuis caue tot entrait ·

20 Q(ue)dis mals es ma parte fait ·

21 Eel labaisa elapercola ·

22 Adons lade strui elafola ·

23 Qella pe(n)sa molt maima fort ·

24 Ben sufriria dreig etort ·

25 P(er)nie(n)t serion gellos ·

26 Batre niblandir n(on) ges bos ·

27 Mais lais lor on anar los pe ·

37vB

01 Euenia lur bona merce ·

02 Amors aiso q(ue)ls uen agrat ·

03 Eha deuant se esgardat ·

04 Eui merce uenir corrent ·

05 Q(ue)uolg esser elparlament ·

06 Equan lan uista libaron ·

07 No ia cel no(n) sapcha ho(n) ·

08 Mo(n)t polsa son caual lofla(n)cs ·

09 Perun pauc q(ue) non es stancs ·

10 Aq(ue)st tram(en)to lamador ·

11 Per faire clam afinamor ·

12 Delas do(m)pnas d(e)scominals ·

13 Molt cuitas catost leuasals ·

14 Atant es acort d(e)sendutz ·

15 Tuit diço(n) ben siaz ue(n)gutz ·

16 Eel respo(n) edeu saluos ·

17 Amors etots uostre baros ·

18 E(con)fonda aquiels q(ue)s eu uei ·

19 La cobezesa ez orguei ·

20 Qentro caici man encausat ·

21 Aqa(n)t lo(n)cs temps ma(n) trabaillat ·

22 Amors tot lomo(n)t han delit ·

23 Do(m)pnas uos an mes enoblit ·

24 Qe cera fils demperador ·

25 Ses paupre gens n(on) adamor ·

26 Mais aqell es onratz ses failla ·

27 Q(ue)promet los diniers elbailla ·

38rA

01 Eqant halors diniers pagat ·

02 El fausa lo(s) ha escuchat ·

03 Ildis enqer no(n) es sasons ·

04 Autra ues trametre(n) peruos ·

05 Elten le aquella balansa ·

06 E(con)font labona esperansa ·

07 Eqant no(n) haplus q(ue) donar ·

08 Illogaba elaissa lestar ·

09 Lorgoilosza cui deus abata ·

10 Qant uei loma(n)tel d(e)scarlata ·

11 Elo uar elo cenbelin ·

12 Lapols q(ue) mena lotrain ·

13 Lafilla dun uilla(n) cai tui ·

14 Uos fara d(e) mil drutz esqui ·

15 Eamors deu esse umils ·

16 On plus es rica eplus gentils ·

17 Eser filla dun caualer ·

18 Enegus autra om lenq(u)er ·

19 Eladira . ges nom eschai ·

20 Ne ia uila(n) no(n) amarai ·

21 Efai pecat senaisi iclama ·

22 Q(ue) totz om ual lorei q(ue) ama ·

23 Aici intrameto(n) lamador ·

24 Q(ue)uos regardetz lur dolor ·

25 Peruos son mort et enganatz ·

26 Delor auetz corts epecatz ·

27 Efares mal uostra fasenda ·

38rB

01 Sideuos no(n) ha(n) bella es m(en)da ·

02 Eco(n) digua qa bon signor ·

03 Han s(er)uit . m(em)breus d(e) lor ·

04 <.>Odis amors lado(m)pnas so(n) ·

05 Totals plus dousa res delmo(n) ·

06 Eusoi lor et ellas son mias ·

07 Ebe conois q(ue) lur follias ·

08 Loro tolon garen de lur pron ·

09 Q(ue)quant om dis . auo(s) medon ·

10 Bella dousa res ses engan ·

11 Adieu et abuos micoman ·

12 Do(m)pna uezas mabona fe ·

13 Sinom retenes morai me ·

14 Cai tui q(ue)hai dit . do(m)pna nou(s) pes ·

15 Qel grans d(e)szirers qem ten p(re)s ·

16 Mefai lomaltrait descobrir ·

17 Esiuos mifazes morir ·

18 Miplaz mas noi haures honor ·

19 Sauciez uostre seruidor ·

20 Qeu sai be q(ue) per uos s(er)uir ·

21 Nas qiei eqa(n)t lidous sospir ·

22 Me coito(n) tan q(ue) per uos plor ·

23 Beu las lagremas de dousor ·

24 Edic oillz bona feses anc nat ·

25 Qar haues permidonz plorat ·

26 Qen ual me(n)s . sella lrespont ge(n)t ·

27 Ece merceira (con)indament ·

38vA

01 Edis amicx . eu uos sai grat ·

02 D(e)co q(ue) mauetz presentat ·

03 Euuoell q(ue) per me siaz pros ·

04 Euos te(n)rai gai eioios ·

05 Ez haurai son pres rete(n)gut ·

06 Elautra aura fait coi(n)de drut ·

07 Epueis sil enconois sonor ·

08 Pot enfaire son amador ·

09 Merces aita(n)t farai peruos ·

10 Q(ue)dopnas meira(n) orguel io(s) ·

11 Mais amara lplus orguilosa ·

12 So(n) drut qar cel cui esposa ·

13 Elidrut seran lur senior ·

14 Eportas lur aq(ue)sta flor ·

15 Perentresenia qieu lur man ·

16 Qill aura(n) tot so qill uoran ·

17 Las cobesezas don uo(s) clamaz ·

18 Iamais no(n) uo(s) entremetaz ·

19 Corteszia . las atziurdas ·

20 Aq(ue)llas q(ui) q(ue) son soldadas ·

21 Er ger<...> d(e) ma (com)panna ·

22 No(n) uoell co(n) lur son enlauia ·

23 Q(ue) do(m)pna q(ue) diniers d(e)manda ·

24 Es traitris e<...>anda ·

25 Eno(n) saubon tant d(e) raubar ·

26 Ligaliot desobremar ·

27 Esela me faz mo(n) plazer ·

38vB

01 Als d(e)niers endei grat saber ·

02 Aleis no(n) dei portar onor ·

03 Segond lo iutguame(n)t damor ·

04 <.>Mors leuet d(e)l parlament ·

05 Etuit libaron eissament ·

06 La cortesa damor losona ·

07 Seiuer qar no(n) portes corona ·

08 Q(ue)reis es detras tota gent ·

09 Apres i(es)us lomnipotent ·

10 Lacorona lhan aportat ·

11 Iois lama(n)tene(n)t coronat ·

12 Lafontania pres abruiz ·

13 Ela conca aretenir ·

14 Co(n) nosat negus estrume(n)t ·

15 Elmo qasa cordes tan ge(n)t ·

16 Larbre len coro(n) asopleiar ·

17 Q(ue)lauia uist coronar ·

18 Delprat lisailon per lo uis ·

19 Uioletas etflor de lis ·

20 Eentot lomo(n) no(n) aflor ·

21 Nol fasa tant qa(n)t pod donor ·

22 Qa(n)t ue(n)c alintrar d(e)lcastel ·

23 Com(en)son acantar liaucel ·

24 Elfoc damor ad abrasar ·

25 Elas donzellas adansar ·

26 Elamador ca(n)to(n) dous lais ·

27 Tanrica cort no er iamais ·

39rA

01 Pels deis si asezon matene(n)t ·

02 Las flors els ausels mesclament ·

03 Elmon no es uolta nilais ·

04 Lausel no(n) canto enpalais ·

05 Delmaniar ia no er parlat ·

06 Co(n) no sap poison ni dintat ·

07 Q(ue)acors dome fasa ben ·

08 Noiaia tan quan icouen ·

09 Qant son asis laguaita cria ·

10 Cobezesa es morta e aunida ·

11 Ehaue(n) orguel abatut ·

12 Ara siguardon licornut ·

13 Q(ue)mon senior porta corona ·

14 Al quel han ioi cui el endona ·

15 Etotz om es malauros ·

16 Que no(n) sa (com)paina ab uos ·

17 Nos haue(m) fag lo iutgament ·

18 Damor . fols es qui no(n) laprent ·

19 Amors comencet aseinnar ·

20 Eanceis que uolges maniar ·

21 El dis . senior deu glorios ·

22 Tot aquest ioi teng eu de uos ·

23 Seiner lauostra gra(n) merces ·

24 Delonor quieu hai e del bes ·

25 <.>Va(n)t hanle p(re)miers mes aiutz ·

26 Ris edeport ies uengutz ·

27 Ioglar foron afinador ·

39rB

01 Ab na coindia saseror ·

02 Qui uai persol molt (com)indam(en)t ·

03 Dansan ab un ci(m)blos darge(n)t ·

04 Tangai son . q(ue)lor cor lur uola ·

05 Lus ag arpa . lautre uiola ·

06 Perlas taulas uiras los drutz ·

07 D(e)lagran dousor esperdutz ·

08 Las donzellas cui on sautar ·

09 Fors d(e)las taulas perda(n)sar ·

10 Mais amors ohaconogut ·

11 Qha por rire son cap mogut ·

12 Pel senes chal lur amandat ·

13 Qelioglar sion escoutat ·

14 Qel uol pueis atot lur plaszer ·

15 Sede porton alur uoler ·

16 Efe quil de uon no(n) lur pes ·

17 Qa inl soffrir uez omlicortes ·

18 sIioglar se proschon d(e)lrei ·

19 Rire parlet ena(n)tz de port ·

20 Amors molt uo(s) fan estrain tort ·

21 Li lausengiers de li(n)uitas ·

22 Cui mal fuecs las lenguas abras ·

23 Q(ue)li phylosof el doctor ·

24 Iut guon lausengiers p(er)traidor ·

25 Sia breus saraszon oulonga ·

26 Lotot olplus sera m(en)sonia ·

27 Ai dieus conlait han des(con)fit ·

39vA

01 Co(m) han do(m)nas edrutz partit ·

02 Qel drutz dis dousa res causida ·

03 Mout uos auia ben s(er)uida ·

04 Totz mos auers emos tesors ·

05 Era lo uostre ge(n)til cors ·

06 Er no(n) seretz iamai lardida ·

07 Edo(n)cs do(m)pna q(ue)m ual mauida ·

08 Be(n) mer dura res ezamarai ·

09 Sella uostra (con)uine(n)s cara ·

10 Q(ue)fai tot lomon respla(n)dir ·

11 Se laissa q(ue) uasme nos uir ·

12 Fart aan lilauzeiador ·

13 Co(m) aqel q(ue) danmia laflor ·

14 Del uergier q(ue) uol sordeiar ·

15 Q(ue)n(on) puesca pois frug far ·

16 Zois era floritz antre nos ·

17 Mais lause(n)giers le(n) ha(n) se cos ·

18 Q(ue)noi ha(n) laissat florni foilla ·

19 Perq(ue) laigua del cor mi moilla ·

20 Mos oills . mas ta(n)t atrop te(n)gut ·

21 Lais te(m)ps eq(ue) . za feit plogut ·

22 Plaz mais losoleals elbels io(r)ns ·

23 Ezes atota ge(n)z sojorns ·

24 Atressi creis edoblazais ·

25 Apres lomal traig eual mais ·

26 P(er)q(u)eu do(m)pna nom d(e)sesper ·

27 Niia dieus no m(en)do(n) lezer ·

39vB

01 Q(ue)de uos spardo(n) mei deszir ·

02 Nes lojorn q(ue) uolrai morir ·

03 Q(ue)qan p(er)auentura uen ·

04 Q(ue)u dorm ez estau tan ben ·

05 Do(m)pna qado(n)c soj eu abuos ·

06 Eremir las uostras faisos ·

07 Ecug ades ab uos parlar ·

08 Priuadame(n)s si co(m) soil far ·

09 Ecug qades siatz enblada ·

10 De la ca(m)bra enq(ue) es gardada ·

11 Lo gra(n)s joi me fai ricedar ·

12 Equa(n)t eu no(n) uos puosc trobar ·

13 Tan gra(n)da dolor emde uen ·

14 Qieu me meruell qar n(on) forsen ·

15 Edieus q(ue) mepod conortar ·

16 Qan misoue(n) del embrasar ·

17 Edeldo(n)s baiszar edelrire ·

18 Amiga be(m) d(e)uria ausire ·

19 Q(ue)uos estaj madonsa amiga ·

20 Aisi co(n)laraza ab ortiga ·

21 Q(ue)uos es dousa eplazens ·

22 Ezes pauzada entr auols ge(n)s ·

23 Enaisi planig lodrutz eldruda ·

24 Es milaita(n)s morta euenduda ·

25 Qel no(n) ausa ab ome(n) parlar ·

26 Nigen uestir nigen causar ·

27 Nisausa de portar nirire ·

40rA

01 Q(ue)no(n) haia paor daucire ·

02 Ez esta engran panssamen ·

03 Editz enson cor mout souen ·

04 Bels amics haurai iamai aisze ·

05 Q(ue)uos percolle niuos baisze ·

06 Eu no(n) ; faillit son mej deport ·

07 Me euos han lauze(n)giers mort ·

08 Amors penren en ia ue(n)iansa ·

09 Nin portare(n) escut nilansa ·

10 Sobrels lausengiers traidors ·

11 Q(ue)tolon las donsas amors ·

12 Plasers losenes cals damor ·

13 Parlet enluoc de son seinor ·

14 Molt fo pros ecortes euiastes ·

15 Esauis ho(m) ebon legistes ·

16 <.>Halidit . bels amics bos ·

17 Gent aues dig uostras razos ·

18 Mais tot quant aues de uizat ·

19 Ha hoi cortezia iugat ·

20 Qill ditz qab sen et ab mesura ·

21 Pot hom auer amor segura ·

22 Esi lausengier son marcos ·

23 Ho(m) lur deu esser salamos ·

24 Ia no er q(ue) gilos non sia ·

25 Mais ieudic q(ue) re no(n) enbria ·

26 Q(ue)mos seihner es poderos ·

27 Q(ue)ia luszengiers nigelos ·

40rB

01 Non tera(n) dan adrut cortes ·

02 Ans lur pro . mas be lur pes ·

03 Qar enluoc fanta(n) gra(n) paor ·

04 Qel no(n) parlara auie(n) lor ·

05 Esi con laurs elfluec sescura ·

06 Aq(ue)sita paor los meillura ·

07 Qel sigara defol parlar ·

08 Efai absen tot son afar ·

09 Esil uan sifon espian ·

10 Ill faz uezer lur bel se(m)bla(n) ·

11 Abtal do(n) gaere noli cal ·

12 Aq(ue) cobre son ioi coral ·

13 <.>Pres ditz d(e) portz gra(n) faillida ·

14 Fai aq(ue)l q(ue) sidonz oblida ·

15 Qan deson gent cors onrat ·

16 Elno(n) latrait nigaliat ·

17 Antz latengut gai eiause(n) ·

18 Fait tan enueios prezen ·

19 Coues de son bell acuillir ·

20 Ela uolgut tan enreqir ·

21 Q(ue)si ag maltraic de samor ·

22 Ar loi hatornat endousor ·

23 Edonat de sas bellas res ·

24 Mangas . cordos et o(r)fres ·

25 Esil imostra puei cortruan ·

26 Nose pot deffe(n)dre de(n)gan ·

27 Antz contrafai lo traidor ·

40vA

01 Ques ries d(e)lauer so(n) seinhor ·

02 Epueis met co(n)tra luei lauer ·

03 Espena de lui de caçer ·

04 Ges no(n) deu hauer cor uolatge ·

05 Antz deu tener ferm coratge ·

06 Q(ue)bona do(m)pna no(n) peiiura ·

07 Antz ena(n)cha ades emeillura ·

08 Q(ue)u prez mais laualor el sen ·

09 D(e)do(m)pna n(on) faz lo iouen ·

10 Esi co(m) frugs ual mais q(ue) flor ·

11 Ualmais q(ue) beltat laualor ·

12 Mais cant es bona lacancho(s) ·

13 La laissa lioglar enoio(s) ·

14 Aital fai q(ue) tota sazon ·

15 No(n) fai sidonz q(ue)l sapcha bon ·

16 Efifai apres autra mia ·

17 Ni autra qi cosapchatz sifia ·

18 Ellapella son amador ·

19 Q(ue)totz te(m)ps es de ioi d(e) iuna ·

20 La boca qez enqier mas una ·

21 <.>Iin aiut dieus sodis coindia ·

22 Ben fai mal q(ue) sidonz oblia ·

23 Emal fai do(m)pna q(ue) d(e)lonza ·

24 Son amic pois perlui es co(n)ia ·

25 Q(ue)ia no(n) sera tan zi(n)nosa ·

26 Dauspueis q(ue) si fai uergoi(n)nosa ·

27 Daq(ue)l q(ue) uolria auer pres ·

40vB

01 No(n) faza louilan cortes ·

02 Epercaz son ben esonor ·

03 Q(ue)nantz q(ue)lilauze(n)iador ·

04 Ohaio(n) saubut nisentit ·

05 D(e)uria(n) hauer so(n) ioi (com)plit ·

06 Qar tost passon limercadier ·

07 Lo pas ou torna(n) listradier ·

08 Eqan ill son enuia segura ·

09 Ill uan bellam(en) lanblaura ·

10 Atressi do(m)pna no(n) deu alen ·

11 Penre so(n)ioi . mas torne son gen ·

12 Edeu gardar q(ue) finamors gaia ·

13 Per lonc enplaidar n(on) d(e)chaia ·

14 Enos d(e) porto(n) no(s) oimais ·

15 Ellauzell moua(n) tut lur lais ·

16 Eueia(n) sisacordon gen ·

17 Lauzell enostri estrumen ·

18 Qi apres aisso aulas uoz ·

19 El ioi q(ue) meno(n) entrels totz ·

20 Ben ha pus dur locor dozima(n) ·

21 ·

22 Onors eualors elbaillessa ·

23 Damor q(ue) re mas ioi no(n) pessa ·

24 Son uengudas ad auzir los chan ·

25 Eson uestudas dun semblan ·

26 Dun blanc samit ab floretas ·

27 Daur . capelz han d(e)uioletas ·

41rA

01 Qant ellas entro(n) elpalais ·

02 Sapchatz q(ue)l cortz enual mais ·

03 Labaillessa damor apresa ·

04 Honor . de iost amor lamesa ·

05 El ac gran ioi qan lag ueszuda ·

06 Uas si lastrei(n)g baisar lacuda ·

07 Mais sasgen lofeiron suffrir ·

08 Perpaor qenfezes murir ·

09 De plan enueia dos otres ·

10 Q(ue)la do(m)pna es ta(n) bella res ·

11 Editz do(m)pna ben foz onrada ·

12 Maboccha . sius hages baisada ·

13 Qieu no(n) soi dignes dousa miga ·

14 Q(ue)tanha donor uostra boca ·

15 Q(ue)tot es sans qant aleis toca ·

16 Uo(s) mi tenes ental liam ·

17 Con pus maucises nomen clam ·

18 Per qauciretz uo(s) do(m)pna bella ·

19 Celui q(ue) uas uos nos reuella ·

20 Uostra dousa amors mesperona ·

21 Pos bella es siatz me bona ·

22 Eno(n) fassatz lauszella dor ·

23 Qapella etrai abdousor ·

24 Lauszel troq(ue) la ensa tela ·

25 Pueis lauci . eldestrui elpela ·

26 Do(m)pna luell pus luszent q(ue) stela ·

27 Regardon pus son cor nous cela ·

41rB

01 Leuostre sers q(ue) ta(n)t uos ama ·

02 Per dieu eperuos sere clama ·

03 Per mil uez siatz be(n) uenguda ·

04 Gran joia mes alcor creguda ·

05 Qar es tant fina etant liaus ·

06 Ia mos cors no(n) haura repaus ·

07 Tro qem digas coment sera ·

08 Sill uostre bel cors mamera ·

09 Qieusoi uostr ho(m) entota guisza ·

10 Q(ue)finamor elcor matisza ·

11 Unfuec donmes suaus laflama ·

12 Q(ue)del uostre bel cors maflama ·

13 Eregardatz louostr honor ·

14 Q(ue)diguen lifina mador ·

15 Qen uo(s) no(n)sap omblasmar re ·

16 Q(ue)bella es e de gran merce ·

17 D(e)paur nous aus dire pus ·

18 Mais uostramor mido(n) i(es)us ·

19 Aissi con ieu perbonafe ·

20 Laus q(u)er midon el de uos be ·

21 Qieu no(n) puesc ges d(e)uos d(e)fe(n)dre ·

22 Enguazar mipodes ouendre ·

23 Faitz enfaire cartas ebrieus ·

24 Mos cors pre(n)c de uo(s) emos fieus ·

25 Eqar eu soi sener damor ·

26 Hai causit lopus rio seinhor ·

27 <.>Ilors respon . eia soi be(n) uostra ·

41vA

01 Qieu no(n) soi ges aq(ue)l q(ue)mostra ·

02 Orguell mentre qes ioue(n)cella ·

03 Qala color fresca enouella ·

04 Eqa(n)t aqil colors lifail ·

05 Ez el se uei enson mirail ·

06 Econois q(ue) trop ses tarzada ·

07 Ill qier sodon era pregada ·

08 Editz benhai mo(n) tenps perdut ·

09 Iamais no(n) poirai hauer drut ·

10 Adoncs oing sacara elafreta ·

11 Ecuida se faire toseta ·

12 Eon pus se gensa el peizura ·

13 Qel beutat no(n) uen pernatura ·

14 Q(ue)do(m)nas iha dautre fuel ·

15 Q(ue)paron laide ande no(n) uuel ·

16 Q(ue)negus gentils hom sifi ·

17 Endo(m)pna q(ue) lai dura di ·

18 Ants se deuo(n)t daita(n)t ue(n)iar ·

19 Q(ue)francs hom no(n) la deu baiszar ·

20 Dompna no(n) deu parlar mas ge(n)t ·

21 Esuau ecausida ment ·

22 Edeu tant gent sos motz assire ·

23 Q(ue)totz hom son solaz desire ·

24 Q(ue)las paraulas qe son fors ·

25 De mostran los talens delcors ·

26 Per q(ue) no(n) deu dire folor ·

27 Do(m)pna q(ue) senten enualor ·

41vB

01 <.>Abaillessa damor sassis ·

02 Daua(n)t las pulsellas edis ·

03 Sabetz q(ue)deu faire doncella ·

04 Qa(n)t sos bos amier es abella ·

05 Efinamors lata(n)t onrada ·

06 Qab son bon amic la colgada ·

07 Lor coue(n) qal com(en)samen ·

08 Lifassa dun baisar presen ·

09 Epueis abrire (et) absolaz ·

10 Qel faissa coisin de son braz ·

11 Ez ab lautre ues si lestrenia ·

12 Ediga grans onors uos uenia ·

13 Amors egran bona uentura ·

14 Fols es q(ue) deuos serancura ·

15 Q(ue)sanc me uenc maltrac d(e)uos ·

16 Bon men es rendutz gazardos ·

17 Bels amics uos podez ueder ·

18 Qieu soi tota aluostre plazer ·

19 Q(ue)uesetz q(u)eu nom gard d(e)uos ·

20 Euos es tan bels etan bos ·

21 Q(ue)gardaretz de uilania ·

22 Uostre bel cors (et) uostra amia ·

23 Endreit uos non desir lorei ·

24 Al uostre causime(n)t mautrei ·

25 Euos sabetz q(ue) detoseta ·

26 Noiha onor cel q(ue) labeta ·

27 Gran maltrait hai peruos haiut ·

42rA

01 Souen nhai loma(n)iar perdut ·

02 Equant eu cuiaua dormir ·

03 Mes uellano(n) lidous sospir ·

04 Q(ue)pensaua bels amicx dous ·

05 Equa(n)t eu era residada ·

06 Disia . mala fui anc nada ·

07 Seniher dieus qar n(on) dura totz tenps ·

08 Qa doncs siuals estiam emsens ·

09 Eu emos amicx percui plor ·

10 Non puesc pus soffretar lardor ·

11 Qa mors mauci defina emieia ·

12 Mais ia no(n) er q(ue) dieus no(n) ueia ·

13 Amis seuos maues traida ·

14 Qieus hai demon poder s(er)uida ·

15 Non faissaz lolairon q(ue) di ·

16 Qant sen (con)tra ab lopellegri ·

17 Desains tenez bels amics ·

18 Sains es uostre dreit camis ·

19 Equa(n)t lames elbois preont ·

20 Litol son auer el(con)font ·

21 Amics no(n) sieu (con)fonduda ·

22 Atressi . qar uos ai seguda ·

23 Daua(n)t mestaua ben egent ·

24 Mais era perd locor elsen ·

25 Non puesc pus ladolor suffrir ·

26 Qim fai lacolor laideszir ·

27 Aq(ue)st mal hai haiut peruos ·

42rB

01 Amics . edieus qes fra(n)cs ebos ·

02 Epuis eplens de corteszia ·

03 Sab q(u)eus hai amat ses bauszia ·

04 Euuella qentre mieuos ·

05 Uiua(n) lonc tenps ez amen nos ·

06 Tenes loman q(u)eu uos oiur ·

07 Ez enaisi uos asegur ·

08 Q(ue)za totz los iorns d(e)mauida ·

09 Nous farai d(e)mamor genchida ·

10 Euos iuras mo atressi ·

11 Q(ue)no(n) fassas lobel mati ·

12 Q(ue)tramet elmiez luec d(e)l iorn ·

13 Laplueia elue(n)t eltenps morn ·

14 Ez el responda q(ue) cortes ·

15 Dompna ben conosch q(ue) dretz es ·

16 Edic uos per los sans q(ue)son ·

17 Q(ue)tant qa(n)t uiurai enest mon ·

18 No(n) amarai autre mas uos ·

19 Ni apresent niarescos ·

20 Amors eious si iugirent ·

21 Mieuos daq(ue)st conuinent ·

22 Aissi con son bon epriuat ·

23 Uuello(n) q(ue) tengam lialtat ·

24 Eqentre no(s)s no(n) haia engan ·

25 Adieu et auo(s) mi coman ·

26 Ebaisem nous en qar coue ·

27 Enom detota bona fe ·

42vA

01 Enaissi deu esser segura ·

02 Dompna d(e) drut . si imet sacura ·

03 Equa(n)t uerra alde partir ·

04 Sitot lor es mal asufrir ·

05 Cant abhora sadob es li ·

06 Eparta delui tant mati ·

07 Q(ue)ja non sapcha mals nibos ·

08 Mais com assi anc re no(n) fous ·

09 Esapchia mesatge causir ·

10 Q(ue)lasapchia tan gen cubrir ·

11 Q(ue)paraula sia cellada ·

12 Qho(m) no(n) sapcha qa(n)t ner tornada ·

13 Elmati(n) siuei en laplasa ·

14 Son amic . ia semblan no(n) fasa ·

15 Q(ue)anc enq(ue)ra nol ueges ·

16 Niq(ue) sapcha delui qi es ·

17 Qel ious damor fruita efloris ·

18 Qi absen logarda elnouris ·

19 <.>Acortesa uallen ualors ·

20 Enseina editz als amadors ·

21 Mult deu esser ualle(n)s epros ·

22 Totz ho(m) pois se fei(n)g amoros ·

23 Desq(ue) pois hauist los bels ma(n)s ·

24 Desidons . perq(ue) puses uillans ·

25 Q(ue)prous do(m)pna abfresca color ·

26 Es ruesa del uergiers damor ·

27 Edeu prenre dechiausiment ·

42vB

01 Ta(n)t deleis edensein hament ·

02 Com digua . ben tenc per onrada ·

03 Lado(m)pna don aq(ue)st sagrada ·

04 Ecill q(ue)l ama aben causit ·

05 Pro drut euallent eardit ·

06 Ehomen qades se mellura ·

07 En bo(n) lou ha tornat sacura ·

08 Apress fasa tant deproessa ·

09 Q(ue)sa do(m)pna franca ecortesza ·

10 Parle p(ri)uada mens ablui ·

11 Q(ue)qa(n)t ill sera(n) ambedui ·

12 Emsens . mout dousam(en) lidiga ·

13 Dieus uo(s) sal bella dousa amiga ·

14 Cona lapus ben ensenhada ·

15 Ela genszer qa(n)c fos amada ·

16 Epos dieus ha enuos tramessa ·

17 Honor ebeutat efranq(ue)ssa ·

18 Merces nonsia ia ostada ·

19 Amors enpert tanta uelada ·

20 Eperta(n)t angoissus martire ·

21 Mes enm(en)da q(ue)lla miuiella rire ·

22 Oq(ue) la dousa man delgan ·

23 Melais baiszar en sospiran ·

24 Bella do(m)pna uostra faissos ·

25 Mefai ardit epaoro(s) ·

26 No(n) soi ben arditz q(ue)n tal loc ·

27 Ausei q(ue)rre solas ni ioc ·

43rA

01 Mei uell no(n) sauszo(n) enardir ·

02 Desgar dar . tro qem sen murir ·

03 Adoncs uos esgar de paor ·

04 Co(m) losors son irat seinhor ·

05 Q(ue)no(n) lausza merce clamar ·

06 Mais plora epensa sieu les gar ·

07 Ades len uenra pietatz ·

08 Qa(n)t ueira logran dol q(u)eu fatz ·

09 Iano(n) aurai ioi nisalut ·

10 Troq(ue) uostre bel cors maiut ·

11 Q(ue)permafe trop mes pus bon ·

12 Qem p(ro)metaz qaltra midon ·

13 Bella dousa res cui reblan ·

14 Totz tenps uo(s) semblarai lenfan ·

15 Q(ue)plora perlabellare ·

16 Totas las oras q(ue)l laue ·

17 Entro q(ue)lha . aital farai ·

18 Esi nous puesc hauer morrai ·

19 Ediran totz qant maures mort ·

20 Sado(m)pna laucis agrant tort ·

21 Mais sals er aldia del iuzizi ·

22 Q(ue)mort es person bel seruizi ·

23 Grans m(er)ces uo(s) clama uostre sers ·

24 Q(ue)peruos loten engras fers ·

25 Don zamais non sera fors ·

26 Troq(ue) lengent uostre bels cors ·

27 Ses engan eses cor uolatie ·

43rB

01 Mautrei eluostre seinhoratie ·

02 Las mans iointas agenolo(s) ·

03 Adeu me coma(n) et auo(s) ·

04 Qa(n)c pos uo(s) me donestes iorn ·

05 No(n) estet mo(s) cors ensoiorn ·

06 Antz se dieus d(e) uo(s) ma consel ·

07 Hai pregat laluna elsolel ·

08 Edrieg co(m) abons mos seinors ·

09 Per dieu quem breu gesson locors ·

10 Qieu uo(s) uolia uezer tan ·

11 Qus pauchs iorns mesce(m)blaua unan ·

12 Ia permal qem fassas suffrir ·

13 Nom laissarai d(e)uo(s) s(er)uir ·

14 Ala gran ualor et alsen ·

15 Ez albel cors d(e)uo(s) miren ·

16 <.>Nasi ha parla ualors ·

17 Auie(n) totz le(n)merceia amors ·

18 Apres lui com(en)cet proessa ·

19 Edis eu nom soi entremessa ·

20 Adaqesta cortz de parlar ·

21 Ezhai auzit atotz (co)mtar ·

22 Per crist bonas raszos ebellas ·

23 Mais enuo(s) (co)mtarai nouellas ·

24 Q(ue)nos taigno(n) ges entreuos ·

25 Q(ue)fan lifol drut nuailos ·

26 Qara ue(n)ra per auentura ·

27 Undrutz enqer bonauetura ·

43vA

01 Elious d(e) finamor entratz ·

02 Ezira qerre sonsolatz ·

03 Ado(m)pna qez er (co)inda eioiousa ·

04 Etrobarala angoisosa ·

05 Ecomensera arogir ·

06 Et il fara ode talant ·

07 Eben leu respon dral aitant ·

08 Amicx uo(s) n(on) sabetz abcui ·

09 Parlatz . qanc uo(s) ni autrui ·

10 No(n) amei . ninon sai q(ue) ses ·

11 Mais sieu men entre mefes ·

12 Ues es ben tan bels etan pros ·

13 Qieu fera mon amic de uo(s) ·

14 Esi uoletz hauer mon grat ·

15 Ins aisi ones com(en)sat ·

16 Silasat q(u)eu nos ue(n) cus ·

17 Q(ue)per lom(en)s ni per lo pus ·

18 Non er fachs . edic uilania ·

19 Qar eu no(n) es d(e)ue(n)c uostra amia ·

20 Ezel patra sen uergoinos ·

21 El do(m)pna qes ualents epros ·

22 Tenra lo per auilanit ·

23 Edira ben ualra petit ·

24 Aquela q(ue) uo(s) amara ·

25 Mais ualriatz adermita ·

26 Uo(s) es be daq(ue)l lignatie ·

27 Do(n) son lifol drut saluatie ·

43vB

01 Euechs labona mor perduda ·

02 Qar no(n) es qilaia seguda ·

03 Q(ue)drutz iha q(ue) per folor ·

04 D(e)mando(n) oq(ue) ran amor ·

05 Q(ue)ben sapchatz q(ui)eu amaria ·

06 Uolenters sitrobes amia ·

07 Uenga sai cel q(ue) uol amar ·

08 Qieu sai q(ue)l enpotra trobar ·

09 Q(ue)sel iuol metre sententa ·

10 Sel neuol una en haura trenta ·

11 D(e)drut con uen . qal com(en)sar ·

12 Enprec tan ofassa pregar ·

13 Troq(ue) sauenga eses chaia ·

14 Enpro do(m)pna uale(n)t egaia ·

15 Esi no(n) lapot ta(n) tost trobar ·

16 Ges perso nos deu esfredar ·

17 Q(ue)cel q(ue) cercha laur · tantlaua ·

18 Lolot . etras torna lagraua ·

19 Troq(ue) truoba loluzant aur ·

20 Do(n) es rics edo(n)fai tesaur ·

21 Per q(ue) no(n) deu hauer nuala ·

22 Q(ue)precs eseruir etrabala ·

23 Sera d(e)lmon lapus estraigna ·

24 Silin fara dousa (com)paigna ·

25 Ez apres qaiha tal messatie ·

26 Qel diga elman son coratie ·

27 Acellas qhan damor talan ·

44rA

01 Mas bellam(en) eses malan ·

02 Etrobera aitant daq(ue)las ·

03 Co(m) lecels pod hauer estelas ·

04 Quna no(n) trobares adire ·

05 Qi no am losolaz elrire ·

06 Damor . sino(n)cha uol lopus ·

07 Ediga . ianom sal i(es)us ·

08 Sieu no(n) sai bella do(m)pna ebona ·

09 Qi porta deioi lacorona ·

10 Sobre lous amadors del mon ·

11 Euo(s) bauszares men lofron ·

12 Sen pres qant eulouo(s) dirai ·

13 Q(ue)lo iouentz qen uo(s) estaz ·

14 El uergoigna qiren no(n) tria ·

15 Uos enfara faire folia ·

16 Qel nes be d(e) xx. parts semos ·

17 Mais eu lo lauzaua auos ·

18 Edic uo(s) q(ue) sois losolel ·

19 No(n) haura bazaler parel ·

20 Ben seriatz de ioi lasoma ·

21 D(e)dous arbre chiai dousa poma ·

22 Qambe dui es molt auine(n)t ·

23 Aco(n) sa conteit ricament ·

24 Q(ue)sel uol hauer bon solatz ·

25 Ia hom no(n) sera enoiatz ·

26 Equa(n)t es ab sabia gen ·

27 Los aprodera totz desen ·

44rB

01 Anc els mieus zorns n(on) fo ta(n)bo(s) ·

02 Nita(n) bels . ta(m)pauc orguolo(s) ·

03 Eusaj qins elcor uo(s) sab bo(n) ·

04 Soq(u)eu dic . esi dizes non ·

05 Eusai q(ue) uo(s) no(n) dizes uer ·

06 Euj metrai aisze lezer ·

07 Eprogarai ta(n) loseinor ·

08 Sidieus plaz uo(s) daraisamor ·

09 Esitant fatz q(ue)lbel elbon ·

10 Uo(s) ame lomieus gazardo(n) ·

11 Non siages mes enoblit ·

12 Qieus darai gran re p(er)petit ·

13 Qieu lomogui laltrie d(e)loin ·

14 Per saber sinhauria soin ·

15 Eidis ses uostre saubut ·

16 Q(ue)uo(s) liman dauatz salut ·

17 Eqa(n)t el sauzi saludar ·

18 D(e)part uo(s) . no(n) poc mais sonar

19 Duna pessa . pueis respo(n)det ·

20 C. milia merces liret ·

21 Con desson sers endo(m)pneiatz ·

22 Abson rir emtei(n)g p(er)pagatz ·

23 Anc mais no(n) entremis damor ·

24 Ea q(ue)sta mfai gran paor ·

25 Q(ue)mausi ab un dous esgart ·

26 Q(ue)do(m)pnas han enluel dart ·

27 Abq(ue) nasfron tan dousame(n)t ·

44vA

01 Q(ue)m(en)tre qho(m) mor no(n) osent ·

02 Qelgaz cors ausi drut cortes ·

03 Co(n) loroissonol qa(n)t es pres ·

04 Qe no(n) pot esser ab sapar ·

05 Per q(ue) uai amidons pregar ·

06 Sico(m) elles fra(n)cha ecortesza ·

07 Non p(er)me mais per ge(n)tilesza ·

08 Macuella . q(ue) so(s) ser semor ·

09 Sinome garofla lcor ·

10 Abun baiszar . sadousa alena ·

11 Q(ue)n aissi mpot gitar d(e)pena ·

12 Lozou d(e)uo(s) mi fai plorar ·

13 Qua(n)t eu loui color mudar ·

14 Qar conogui ason scenblan ·

15 Q(ue)us amaria ses engan ·

16 Aita(n)t nhai com(en)sat ses uo(s) ·

17 Amatz lo . q(ue) bels esebo(s)s ·

18 Enol fassatz lauilania ·

19 Q(ue)fan las do(m)pnas per folia ·

20 Qis fan p(re)gar un an odo(s) ·

21 Qez aq(ue)ll pregar enoio(s) ·

22 Q(ue)cuzo(n) q(ue) lur onor sia ·

23 Lur tol lor pretz el desenbria ·

24 <.>Ado(m)pna dira nous mai(s) pes ·

25 Sembla q(ue)l saj uo(s) trameses ·

26 Eper mesatie logaditz ·

27 Fan ma(n)tas do(m)pnas fols arditz ·

44vB

01 Enson repszas etraidas ·

02 Ben hai uostras raszos auzidas ·

03 Equa(n)t eu lo porai uezer ·

04 Eusabrai siuo(s) dizes uer ·

05 Q(ue)sieu parle ueszent lagen ·

06 Ablui . fols es q(ue) men repren ·

07 <.>O(m)pna be(n)sai . q(ue) pels truans ·

08 Q(ue)fan las falas els enga(n)s ·

09 So(n) libo(n) home(n) mescreszut ·

10 Mais do(m)pna sidieus iamajut ·

11 Sitot mesoi d(e) paubra gent ·

12 Lial homen son miei parent ·

13 Ezeusoi de lur parenta ·

14 Qieu uo(s) dic bella do(m)pna egenta ·

15 Q(ue)siuo(s) enfizauaz enme ·

16 Euuo(s)s irai per bona fe ·

17 Qel uo(s) amara euo(s) lui ·

18 Qieu uej q(ue) morez ambedui ·

19 Damor . orus uos n(on) sintez re ·

20 Mai siuo(s) uo(s) ueziatz be ·

21 Alacolor qhauetz perduda ·

22 Uo(s) diriatz . pordeu maiuda ·

23 Qel me am . no(n) digas oc nino ·

24 Qieu parlarai oimais daiso ·

25 Efarai uo(s) lapus onrada ·

26 Do(m)pna . de tot esta contrada ·

27 <.>A dopna dira . tot ueirai ·

45rA

01 Aqual part uostre cor metrai ·

02 Euengan ou enliautat ·

03 Sim enganatz farez pecat ·

04 <.>O(m)pna ans percas louostre be ·

05 Slom en crezes . nec uo(s) mafe ·

06 Qieu iregarde uostre onor ·

07 Mal dit sion litraidor ·

08 Q(ue)per lur soi mescrezuda ·

09 Anseis fos malenga perduda ·

10 Qieus hages dit mas soq(ue)s taing ·

11 Sita(n)t fatz qieu uo(s) a(com)pai(n)g ·

12 Ablui una causa uo(s) dic ·

13 Amatz lo mais caia landric ·

14 Eq(ue) ual qa(n)t uiu ses amor ·

15 Do(m)pna q(ue)s d(e)uostra ualor ·

16 Tot esuostra color mudada ·

17 Ecu cug q(ue) uo(s) es soclamada ·

18 Qel frons uo(s) uo(s) gieta calor ·

19 No(n) es . anz es lomal damor ·

20 Q(ue)us hacenguda longament ·

21 Mota es q(ui) (con)sol noi prent ·

22 Ia uostra mort no(n) soffriraj ·

23 Adieu uo(s) coma(n) . uau men lai ·

24 Pregar lofranc el amoro(s) ·

25 Esitant faz qel parl auo(s) ·

26 No(n)li siatz ges preseinteira ·

27 Mais uergoinosa epauc parleira ·

45rB

01 Eon pus seres enueiosa ·

02 De lui fe(m)nies uergoinosa ·

03 Mais nol laises ges samar ·

04 Are q(ue)l sapchia d(e) mandar ·

05 Qadorar deu ho(m) egrazir ·

06 Do(m)pna qan sab gen acuelir ·

07 Sieu podia aiso acabar ·

08 Mais cuiaria (con) quistar ·

09 Q(ue)sera oultra mar romeua ·

10 Ia negus om nom endo(n) trieua ·

11 Qiuolra uostra amor blasmar ·

12 Mais ue(n)gan ami parlar ·

13 Qambedui es molt auine(n)t ·

14 Bel et enfant ecouinent ·

15 Etota gens la lausaria ·

16 Lauostra amor silasabia ·

17 Perestiers no(n) er ja saubut ·

18 Niial ueszin no(n) faran brut ·

19 Nino(n) sabra ho(m) uostr afaire ·

20 Mais no(s) tres q(ui)em coma fraire ·

21 Ez amors q(ui) fara loqart ·

22 Qi no(s) gitara deregart ·

23 Eqant uenra alauesprar ·

24 Ueigna tot son senor co(n)dar ·

25 Qa(n)t haura lojorns espleitat ·

26 Ia anseis no(n) sia laisat ·

27 Tro q(ue) chiaja afinamor ·

45vA

01 Puis am ses corgaliador ·

02 <.>Ant proessa hag dit so(n) agrat ·

03 Lamador son enpes lenat ·

04 Efetz caschus asidons un gin ·

05 Ado(n)cs foro(n) uberts escrin ·

06 Eicas donadas epreszas ·

07 Qino(n) son ges enp(er)dos meszas ·

08 Qhom no(n) sap loprez adis mar ·

09 Cor edeszir edons esgar ·

10 Eplaszer cug cil qho d(e)ma(n)da ·

11 Ebaiszar ab qamors abranda ;

12 Lo coratie dels fis amans ·

13 Elur fai faire so(s) comans ·

14 Adamor han dig enrie(n)t ·

15 No(s) uolem nostre (co)uinent ·

16 Seiner eper onor d(e) uos ·

17 Dansar ueia(m) uostres baro(s) ·

18 Amors lur oha autrejatz ·

19 Eapres lur ha (co)ma(n)datz ·

20 Anatz suau ebellament ·

21 Ecantatz clar et aut ege(n)t ·

22 Trenta cofres totz ples d(e)flors ·

23 Lor fetz per sol gitar amors ·

24 Q(ue)fez traire de son tesaur ·

25 Qel no iten arge(n)t ni aur ·

26 Nino(n) toca aur ni argent ·

27 Sino(n) sei ioias qhom no uent ·

45vB

01 Q(ue)no(n) son ges per aur gardadas ·

02 Ans son perfina mor baiszadas ·

03 Et enuoutas de drap d(e)seda ·

04 Plaçers faire sensa moneda ·

05 Ses tot auer fai sa fazenda ·

06 Qelha tot qant seuol d(e)renda ·

07 Q(ue)tot qant teno(n) lamirant ·

08 Nil rei ; tot es asson (co)mant ·

09 Ninegu(n) de mer no(n) adesa ·

10 Qar do(m)pnas enfan cobeesa ·

11 Cascus drutz sidonz laflor lansa ·

12 Dopneis seuai penre enla dansa ·

13 Qes adretz et ag cor isnel ·

14 Eporta cascus uncapel ·

15 D(e)ruesza pueis dis enrizent ·

16 Amors fols es q(ui) se deffent ·

17 Equi totz los ionrs d(e)sauia ·

18 No(n) es enuostra seinhoria ·

19 Q(ui)apres aiso au lo(s) sons ·

20 Els nouels motz d(e)las chansons ·

21 Eregarda lagran (co)india ·

22 Q(ue)cascus drutz fai absamia ·

23 Elo(s) dons cires els solatz ·

24 Els gins elo(s) baiszars enblatz ·

25 Elas frescas colors qel hant ·

26 Ela beutat qenlor resplant ·

27 Elas bellas crins entreszadas ·

46rA

01 Ben es sers eplens defelonia ·

02 Qiues amors n(on) sumilia ·

03 <.>Ibaron han amor pregat ·

04 Per dieu q(ue)l bal sion laisat ·

05 Q(ue)no(n) podon lo zou soffrir ·

06 Qar ab pauc no(n) uolo(n) morir ·

07 Qant lur soue(n) d(e)las onradas ·

08 Q(ue)no(n) auszon farbel semblant ·

09 Alur drutz co(n) aq(ue)stas fant ·

10 <.>Mors comandet aplaszer ·

11 Q(ue) las fassa tornar sezer ·

12 Eq(ue) lur fassa bellament ·

13 Abdrap deseda moure uent ·

14 Ode laigua rosa gitar ·

15 Enlur caras per reffrescar ·

16 Qen la dansa ha(n) ajut calor ·

17 Molt se do(m)pna gran soi(n)g delor ·

18 Epueis hadig zadieus no(n) ueia ·

19 Cortesa gens q(ue) uo(s) gerreia ·

20 Q(ue)re no(n) de ho(m) tant onrar ·

21 Com bona do(m)pna afin amar ·

22 Mais per aq(ue)st mieu blonde cap ·

23 Bem peszara sorguels no(n) sap ·

24 Elgarson alaquel mante ·

25 Lopoder q(ue)ha (con)tra me ·

26 Q(ue)ja no(n) er longa sazons ·

27 Qel enueran mil gonfanons ·

46rB

01 Q(ue)uolrian enun gransoil ·

02 Declamar . eser abun oil ·

03 Qi eu no(n) uoell soffrir laclamor ·

04 Que fan do(m)pnas eamador ·

05 Esi uo(s) seinhor molaissatz ·

06 No(n) lor erpus suffert enpatz ·

07 <.>Ens estet enu(n) fares tol ·

08 Eplaz li molt qar amors uol ·

09 Gerreiar per tenir dreitura ·

10 El pensa q(ue)so(s) fieus pejura ·

11 Ealdig anseis q(ue) mouatz ·

12 Ad aq(ue)st besoing me sonatz ·

13 Ecastias una folor ·

14 Q(ue)fan lifol drut feinedor ·

15 Q(ue)qa(n)t ill hasidonz (con)q(ue)s ·

16 El se sei(n)g ta(n)fort esaplaigna ·

17 Qel no(n) cuida ges qho(m) remaigna ·

18 Enlauilla qant elseneis ·

19 Epassa soen dauan leis ·

20 Entro q(ue) lagens enfaibrada ·

21 Eqho(m) dis . aq(ue)lla es sadruda ·

22 Eel ten la bruit adonor ·

23 Efan lo cer q(ue)l casador ·

24 Ellebrier ueino(n) ateignen ·

25 Ezel uaj sen seguramen ·

26 Epot se d(e)nants tot garir ·

27 Eplatz litant qa(n)t lau glatir ·

46vA

01 Los cans q(ue)torna eno(n) sap mot ·

02 Tro q(ue)s mort eretegutz d(e)tot ·

03 Aital faj cel q(ue) co(n)zauzis ·

04 Fol brut si esidonz trais ·

05 Qans dieu esser daital escuoil ·

06 Q(ue)samor soi sep tant son oil ·

07 El fassa sidons esgardar ·

08 Tost endeu lacara uirar ·

09 Efolz se(m)blantz torna anie(n)t ·

10 Amors eblasme delagent ·

11 Eben sapchiatz q(ue) mal parler ·

12 Estai enaissi con larchier ·

13 Q(ue)trai enaffra abson qairel ·

14 De me(n)tre q(ue) canta laucel ·

15 Atressi naffron lenozo(s) ·

16 Mas parler los amanis joio(s) ·

17 Ablor lengas cuj dieus azir ·

18 Elo(s) fan enuiuen murir ·

19 Perqelz ne castias belsei(n)her ·

20 Q(ue)laisson elfol brut elfeiner ·

21 Qel mo(n) no(n) es ta(n) folla res ·

22 Co(m) fei(n)g drutz peintenat plaid(e)s ·

23 Ela do(m)pna q(ue)n lui sefia ·

24 Sera grieu qal d(e)rer seuria ·

25 Eu uos enhai dig mo(n) uejaire ·

26 Euo(s) fai oimais uostre afaire ·

27 Eqant (co)ma(n)dares mo(n)taitz ·

46vB

01 Euserai delpremiers armatz ·

02 Totz fra(n)cz hom ueia laueia(n)sa ·

03 Eperda dieu q(ue)nolo(s) lansa ·

04 En foc en uolz sebelis unis ·

05 Lo(s) traitors lausen giers caitis ·

06 Elas trairitz desonradas ·

07 Don lidrut han auolz seudadas ·

08 Qer cuio(n) trobar bona fe ·

09 Elfalsa lengua ditz lorbe ·

10 Euan simplas co(m) una mo(n)ja ·

11 El fals cor es plens d(e) m(en)so(n)ja ·

12 Oi bona gens fins amador ·

13 Tug es mort qi no(n) uo(s) socor ·

14 Euo(s) es ple(n)s de gentilesa ·

15 Etrobas engan et amalesa ·

16 Eqi pot soffrir ladolor ·

17 Q(ue)luel debella do(m)pna plor ·

18 Per manasas eper malditz ·

19 Edeues lautra part lamictz ·

20 Qar sap qho(m) la d(e)streing perlui ·

21 Totz lo(s) d(e)portz q(ue)lha senfui ·

22 Amors si aiso no(n) uejants ·

23 Totz es uostre prez abaissatz ·

24 <.>Pres sens ha parlat jouens ·

25 Molt fon adretz fra(n)cs eualens ·

26 Gent lidestreis sorsas blojas cris ·

27 Lagarlanda deflor

AimPeg 10.45 (N 13)

47rA

01 ^M^QUilaui ·

02 Enditç ·

03 Posdie

04 us tanç

05 imes · Bes ·

06 Ena bia

07 triç noiamerces · Ges · Car tan

08 gen noiriç · Sos gai cors cortes

09 Es · Que sera failliç · Gaug que

10 non lagues · Res · Lesieus douz

11 esgars · Clars · Corals dels gen

12 sors · Flors · Ren dri el par lais ·

13 Cars · Gaug tant es dousors ·

14 Pueis lonraç onrars · Pars · Q(ue)s

15 autç plus conors · Sors · Plaç

16 el con deiars · Dars · Nom ual

17 tant daillors · Tant deria · Si

18 en cre çia · Mon cor dellei chan ·

19 Tan · Que ne mia · Men seria ·

20 Labella caman · Blan · Quel

21 uaria · Sien per dia · Leis cam

22 ses enian · Tan · Qui en pen ria ·

23 Emamia · Destric el mien dan ·

24 Gran ·

25 ANc denuila gen · No fon hom

26 trobaç · Naç · Que tan finame(n)

47rB

01 Ames desamaç · Faç · Son pos

02 nonaten ; Iois ninom mes daç ·

03 Graç · Seguon faillimen · Sai

04 que son senaç · Paç · Enuolgre

05 acort · Fort · Tan son agoisos ·

06 Blos · Eses tot de port · Tort ·

07 Nam gran sas fai sos · Queu

08 loc decofort · Port · Elcor am

09 be dos · Sos · Oilç ueus locono

10 rt · Mort · Man lobel respos ·

11 Que damança · Fes sedoblança ·

12 Can son gai cors fi · Ui · Eses lan

13 ça · Que nom lança · Sos oilç

14 ni nom ri · Ni · Uol mon rança ·

15 nimen nança · Auiç loigna

16 desi · Mi · Ses doptança · Mamer

17 mança · Sos preç car mauci ·

18 Cli ·

19 POs matot conquis · Que ren

20 nom biais · Uais · Lei elson aclis ·

21 Nidals noma pais · Mais · Ecar

22 sos preç fis · Es dels plus uera

23 is · Bais · Uolgues esufris · Car

24 forals sauais · Fais · Cab losieu

25 uoler · Per · So que lur peçes ·

26 Des · Meluec eleçer · Uer · Soq(ue)

27 la preies · Non uolgra auer · Er ·

47vA

01 Dautra quem colgues · Pres ·

02 Dese nigaser · ser · Tan nique

03 baises · Sieu amaire · Ses est(r)a

04 ire · Lison elials · Tals · Non

05 puesc faire · Pauc nigaire ·

06 Tant lisui sesals · Als · Carça(n)

07 gaire · Nitrichaire · Nol son

08 niuenals · Fals · Mes ues iaire

09 per mon paire · Quem nes

10 plus corals ni · Mals ·

11 LAbelaire · De soç laire · Es als

12 bos et alç mals ·

13 PEr ques maire · Del maltrai

14 re · Lonors el chaptals · Sals ·

anon 461.144 (N 14)

15 LAi un fin preç nais efloris

16 egrana · Abels plaisers esab

17 ualor certana · Uol greu eser

18 ablei quesubrana · Detoç los

19 bens franca dolç eumana · Ese

20 tot ses faita demi loin dana ·

21 Lai unprimeis nofui nenode

22 saina · Que souença · Lacapte

23 nença · El plasenç uisaie · Port

24 en mon cor per queu non uir

25 estaie · Merce lauença · Que

26 gran temença · Men pren que

47vB

01 damnaie · Mefai tal mal que

02 fai anar araie · Ecogno sença q(ue)

03 tot bengença ; Prec quel don

04 coraie · Que seu dic ben que

05 nol sia saluaie · Que can re mi

06 re nipens niconsire · Los gar

07 dar elrire ; El plaiser queu ui

08 faire ; Eplus amors mifai uas

09 lei atraire ·Esei desire miuo

10 lon aucire · Con serai fofrire

11 Detan greu maltraire · Fol car

12 sofren con quer los fins amai

13 re ; Cal meu albire · Nitan quel

14 cor uire ; Anz mipois aucire ·

15 noiual pauc nigaire · Enben

16 amar lial menç senç cor uaire ·

17 Amicx ses bausia · Esenç tri cha

18 ria · Lisui amamia · Tant quel

19 cor me dis que dautra mor e

20 stia · Sos abals quelia munsa

21 ber chastia ; Edis queu seria ·

22 false alamerce delei non ate(n)

23 dia · Laten drem plaria · Sella

24 consentia · Per sacor tesia · Que

25 mon cor lauses dir eplus nu

26 queria · Non aia doptança · Que

27 u faça senblança · Quel naia

48rA

01 pesança · Netor na iner mança ;

02 Mais andreu de frança · Sebla

03 desperança · Que mori senes

04 lança · Per undolç desire · Na

05 io ane nança · Dest preç et ho(n)

06 rança · per quela tes lança · des

07 corda fiança ·

anon 461.142a (N 15)

08 IOi echanç esolaç · Eamors

09 certana · Ecor tesiam platç ·

10 Emre uiu emsana · Ecar nous

11 son delatç ; Domna per cui g(r)a

12 na · Ualor mot son iratç · Car

13 mestan londana · Eprec dieo

14 que mauiaç · Emsias umana ·

15 Que nuillautre solatç · Non

16 platç unaulana ·

17 QUen uos es mauida ; pros dom

18 na iser nida ; Car nomes aisi

19 da · Mes ioia faillida · Car lap

20 lus grasida ; Est canc fos uesti

21 da · per que merceos crida ·

22 Mon cor car chausida · Uos ai

23 entre las bellaçors · Car sai

24 ques debeutaç flors · Sius pl

25 atç eo cre queus er honors ·

26 Suei mais mifatç calque se

48rB

01 cors ;

02 Catendut ai · Eaten drai · Ca(n)c

03 non can iei per ren · nio farai ·

04 Tant con uiurai · Car en uo

05 stra merce · Son eserai · Que

06 tot uerai · Sim fares cal que

07 ben · O simorai · Car per uos

08 ai · Sufert gran mal anc se ·

09 Mais per mal que unaia · Ni

10 perafan ; Mon cors no(n)ses ma

11 ia · Niai talan · Queu de me

12 straia · Per nuil seblan ; Ap(re)s

13 domna gaia · Nouoillas mon

14 dan ;

15 Car ser uir · Eobecir · Uos uo

16 ill quo malbir · Can uos re

17 mir ; Ab oilç que graçir · Dei

18 can sospir · Nin dueill · Per

19 uos mais rasons · fora coma

20 is mifeçes iois · Quen goisos ·

21 son car nouencals bes ·

ElBarj 132.12 (N 16)

22 Sil bellam tengues per sieo ·

23 Iaben non faillira ; Dirai

24 lio doncs non ieo · Que ben so

25 arbire · Efera merce per di

26 eo · Sim des gaug ses ira · Mais

48vA

01 ies cant uol cal demi · Quem

02 don alegransa ; Ansai que p(er)

03 so mauci · Car lam ses dopta(n)

04 sa · Esaisi lonigna desi · Eno

05 na men bransa · Ben puesc

06 dir que malaui · Sagaia se

07 blansa ; Bella res coinde gai

08 a · plasen ede bon aire · per

09 meceos prec queos plaia ;

10 Queo uos am ses cor uaire ·

11 Non uoillas queo descaia ·

12 Nim fasas tan maltraire ;

13 Que per nuil mal quentra

14 ia ; De uos non puesc estraire ·

15 Car tant ien misaupest trai

16 re · Del mal poder eatraire ·

17 Uas uos per queo dei retrai

18 re · Uostre pretç enan traire ·

19 Eofarai tan can uiurai · Caisi

20 ses chai esi couen · Mais enes

21 maison carnon sai · Sius au

22 çarai clamar merce · Aiconse

23 rai rics canuerai · Uostre gai

24 cors cam mais dere ; Mais pero

25 sai · Son eserai · Uostre sius pl

26 ai · Nen breos de me · Lauale(n)t

27 reina maten · Elihonors p(re)s

48vB

01 ereuen · Quel genser · Et ab

02 mais deben ; Es del mon emi

03 els sicapten · E es mals creçens

04 que non cre · Quil non sial

05 ienser com ue ·

ElCair 133.10 (N 17)

06 CAn lafreidor irais · Laura

07 dosana · Son eo damors pl(us)

08 gais · Que cant flors grana

09 Cal cor mesors emnais · Una

10 fontana ; Don ladolors elfais ·

11 Caiso fert sana ; Mas gran fo

12 lors matrais · Falsa mors ua

13 na · Per queo aillors mes lais ·

14 Ues plus certana ·

15 ENon cug ies · Deser uisi per

16 dut · Nuls hom agues · Ga çer

17 don tan plaçen · pero ben pes ·

18 Que mi aia ual gut · Mabo

19 na fes · Car amei lial men ·

20 Lei onmerces · Non uoil mais

21 que maiut ; Car ai apres ·

22 Son fals acuilli men ·

23 QUellam trai · ab seblan gai ·

24 Drut uerai · Elbalansa · Mas

25 oimais · Les coparai · Capres

26 ai sa condasa · Tal sauai · Cono

49rA

01 sc esai · Per cui naurai · uenia(n)

02 sa · Eieo sai · Ablei quem plai

03 Remanrai ses doptansa ·

04 Ben cuidei laisar ·

05 Rire iogar · Edrudaria · Mas

06 per nuill afar ; Des esperar ·

07 Hom nos deuria · Car cil cui

08 deus gar · Que nona par · De

09 cortesia · Mifai alegrar · Em

10 fai chantar · Euol queo sia ·

11 LIal seruire · Damor

12 ses enian · Equeo no uire ·

13 Aillors mon talan · Cant iel

14 remire · Color benestan · Nom

15 sen martire ; Dolor nia fan ·

16 Al mieo albire · Follor uauc

17 casan · Mas ben puesc dire ·

18 Conor i ai gran · Sieo am leis

19 on beutaç sespan · Cuidam

20 merce silplas daitan ·

21 QUe mon seruisi prenda · Em

22 on des cort entendal gaison ·

23 Caper nuila facenda · Non er

24 que noi atenda sason · Tan

25 que merce deisenda · Emleis

26 quemfaçes menda · Eper don ·

27 Elbras alcol mestenda · Que

49rB

01 onouoil autra renda quem

02 don ;

03 UAlen presen aurai deleis on

04 men ten ; Sim ren breumen ·

05 Loioi don mifes couen · Soue(n)

06 apren enleis cortesi esen · Qui

07 ien entent son cors plasentierplase(n) ·

ElBarj 132.13 (N 18)

08 UNaualenta · Car sol es auine(n)

09 ta · Edeplasers plasenta · Uol

10 queo fasun descort · Gai · Bel

11 les egenta · Mas nol plai que(m)

12 consenta · Samor nila talen

13 ta ; Donil pecchat etort fai ·

14 Queo lam ses bausia ; Ablial

15 cor fin euerai · Eses triçharia ;

16 Queo dellei non loi(n)g nime

17 strai · Sieo son onqueo sia ·

18 Que samor non fui · Nides

19 fai · Caisi fos il mia ; Con ieo

20 lam toz iorns miels emai ·

21 MAs per doptansa ·

22 Non laus far semblansa · Con

23 lam finamen · Tantem sonra(n)

24 sa · Quel torn apesança · Siel

25 dic montalen · Greo mala

26 nança · Trop longesp(er)ança

49vA

01 Som ioi nonaten · Ental

02 balança · Aiper sobra man

03 sa · Estat longa men ;

04 PEro sieo undia · Soc amix

05 damia · Nagues · Camidons

06 plagues ; Que tan nouolri

07 a · Nuilla manentia · Uen

08 gues · Sinon sumelia · Malu

09 i saparia · Esos bes · Sinon ua

10 l merces · Esa cortesia · Pos n(on)

11 ualla mia · Nires · Dena gout

12 uolria ; Tande manentia ·

13 Uengues · Que donar pog

14 ues · Tot so quel plairia ·

15 Car sai queseria · Ben mes

anon 461.70 (N 19)

16 OConuplus finamor mi

17 destreng · Emconort emu

18 auc alegran esouen neioc

19 echan · Elcor plang eplore

20 et estreng · Mas per lauzen

21 giers de mal gien · Nom la

22 is queo noman conortan

23 quil angaug can uezon

24 mon dan ·

25 ETra sapioi micapceing · Per

26 queo ateinz · (et) es deuein · Mal

49vB

01 grat denoios plenden ian ·

02 Qui siben fan fals etruan ·

03 Uns non sap laren quio

04 plus deing quintot unrei(n)g

05 ienser non sei(n)g niapres ni

06 ualor tangran ·

07 ALmeo cen blan · Arpatz abta(n)

08 queab lauzar dis hom con

09 sifeing · Que tan den gen ·

10 Fatz deueing contra finama(n)

11 enon uein · Uniorn que stratz

12 cus quex onplus pot sien

13 preng ;

14 DIeos men ensein · tal entre

15 ceing · donsion dolen lure(n)

16 fan · Ben oseran can cantar

17 zam · Queus non torn tut

18 quicontra mor teing · Sil

19 uan eo ueing · En ioi metei(n) ·

20 Edezir lamenda prezant ·

21 Don sos piran mor (et) aman ·

22 CAr del sieos bel bras

23 non mes treing · Cals non

24 dezire · Mas del martire ·

25 Don soi sofrire · Non pusec

26 estraire · Uos debon aire ·

27 Quis labella ire · Canc fos

50rA

01 de maire · Ueias mon mar

02 tir ·

03 EPren daus demi cura · Que

04 negus ioi non po uenir ces

05 lauostra uentura · Esenaisiz

06 laisas morir · Uostrer lafor

07 faitura · Pero ianai gans et

08 centura · Don mon fin cors

09 sacegura ;

10 ECant remir lafliba dura n(on)

11 cen dolor niran cura ; Per so

12 l aisom deg es baudir · Sitot

13 nai fag longuen dura · Del

14 uostre ien cors atenir · Ben

15 far mes deueste dura mas

16 eo nono aus ies dir · Tan gra(n)

17 te mensa matura ;

18 ESieo per sobre temensa · No

19 us aus plainner marancura ·

20 Lauostra fina conoisensa · Mes

21 garc merce omezura · Qui

22 tot iorns creis uostra ualen

23 sa ; Dieo laus epuie emesu

24 ra ; Per queo uos port obezi

25 ensa · Mas canuilla creatura ·

26 Cabbon esmenda esatura

27 mon cors · que dals nonacura ·

50rB

anon 461.104 (N 20)

01 EN aiquest gai sonetz leuger ·

02 Farai dis cortz sentz alegrier ·

03 De uos q(ue)m tolez alegrer · Eso

04 latz ebene na(n)ça · Eauez dat

05 consirer · Etrebail et mala

06 nança · Gran pecçaz farez

07 asobrer · Sinom fai quel q(ue)

08 pidança · Las que farai qui

09 eu non sai · Pos eu noi trob nu

10 il bon conortz · Per uos morai ·

11 Car mout mi plai · Som diz

12 que uos maiaz mortz · Pero

13 morir non uolria · Sitot es

14 rics et ueraia ; Nimester no

15 ca nauria · Ualent gent ils

16 dompna gaia · Melz sui onraz

17 que nuils hom naz · Soluo

18 stra mor mo con senta ; Eque

19 su fraz · Que namoraz ; Sia p(er)

20 uos dompna genta · Dirai uos

21 con sun pres lautreier · Can

22 fui alintrar de frança ; Del

23 uostre rics cors plagentier ·

24 Orgoillos dumil senblança ·

25 Eu nagui desirier ; Al cor et

26 tal alegrança · Cades cen gui

27 mon dreiz sentier · Plus dreg

50vA

01 Nones dart nilança ; Que ch-

02 ai nilai · Dompna cors gai ;

03 Non tengui uas autre port ·

04 Dieus em don es mai · Sieu

05 iam estrai · Esi auez de migua

06 ren · Niper niguna quisia ·

07 Non ai cor que iam nestraia ·

08 Ne quim des ço queu uolria ·

09 Esaiben tal quimasaia · Mer

10 ce aiaz · De misius plaz · Car

11 el pros et conuinenta · Car

12 ben sap çhaç · Emen creçaz ·

13 Que ren tan non matalenta ·

14 Nitan miplaz con fai borlatz ·

15 Per la contesa ualenta · Cui

16 preç es datz · Et autre iatz ·

17 Tant quil uallas meillors

18 trenta ·

anon 461.5 (N 21)

19 AChantar mer undiscortz · p(er)

20 midon pueis ableis noitro-

21 b acortz · Cui hom son · Ecar

22 non fai agran tortz · Qual que

23 pron · Cab prometre magra

24 estortz · Senes don · Ale grar ·

25 Econor tar · Mipogra abgen m(en)

26 tir · Edonar ; Ez es mendar ·

50vB

01 Canc apoloine de tir · Mels

02 amar · Nite ner car · Nol po

03 gra los quil fes faillir · Daltra

04 far · Non puesc pensar · Esob(re)

05 ço me uol auzir · Dompna

06 genta · Cognoscenta bella co-

07 inde gaia ; Auinenta et plai

08 senta ; Edouçe ueraia · Sim

09 consenta · Amor iauçenta · Q(ue)

10 u de uos ben au · Que tur m(en)

11 ta · Mes panta ; Que mortz me(n)

12 escaia · Ecuidatz quieus eistia

13 gen · Sieu muor enlas uostras

14 preizos · Ia non uos ai mortz

15 paren · Nifaiz mals aren qua

16 uos fos · Ainz uos am tan fina

17 men · Que totz lo monz oblit

18 per uos · Ueez uos enmi tal

19 faillimen · Per que mauez cor

20 orgoillos · Mas que que men

21 prenda · Mon cor me ditz cate(n)

22 da · Ieu creirai · Leis quim plai ·

23 Gen ser que port benda · per

24 dieu faimes menda ; Daicho

25 cai per dut ia · Non lous de

26 fenda · Ueguna facenda · Car

27 gen uos estara · Des conortz ma

51rA

01 ls tetenda · Et uana seriua ·

02 Qui pren de totz menda · Q(ue)

03 neguna renda · Miell er do(m)p

04 na non a ·

anon 461.194 (N 22)

05 POs la douza sasons gaia · Pa

06 reis ab foille ab flor · Elro

07 signol cride braia · Iostal uerd

08 fueill per amor · Aicor cundis

09 cortz retraia ; De lei onprez

10 et ualor · Ses mes et prec di

11 eu quil plaia · Quem tenga

12 sieu seruidor · Res tantnom

13 plairia · Ni non desir niuoill ·

14 Autra ren que sia · Mes cab

15 lei mides pueill · Uerai ia q(ue)l

16 dia · Chem sia senz orgueill ·

17 De bella paria que il bais labo-

18 quelloill · Canpe(n)s niconsire ·

19 Del sieu rics prez uerais · Nom

20 par que iaus ire ; Enpuesc

21 esser iamais ; Ainz plaign et

22 souspire ; Et sui engrieu pan

23 tais · Quen puesc far nidire ·

24 Asofrir mer lofais · Queu lai

25 fag lige ho menage · De bon

26 senz sal sura · Ben sai sil garda

51rB

01 parage · Non aura ia demi

02 cura · Amar mes amonda(m)p

03 nage · Leu men pert maue(n)

04 tura · Simerces ab agra dage ·

05 Noil mostra marancura · Aifra(n)

06 cha res de bon aire · Iausi men

07 uos uença · Enom faces tan mal

08 traire · Queu ai gran temen

09 ça · Que hom nous puescare

10 traire ; Ma mortz afaillença ·

11 Que stiers nol prezera gaire ·

12 Pos noi trob guiren ça · Con

13 cel qui trai pietz de mo(r)t · Et

14 nuill con seill non aten · En

15 mi non es mais conort · Se

16 merce eiausi men · Nom do

17 na ioi et de port ; Bona do(m)p

18 na uos miren · Eplaça uos

19 mon acort · Car eu uos sui

20 ben uolen · Ab aitan maures

21 estort · Dela grieu dolor queu

22 sen ·

GrCal 243.1 (N 23)

23 ABlauer dura · Dels teps qui

24 meillura en bona uentura ;

25 Ai pres ades cura ; De ioi et da

26 mor · Car quis rancura · Nitro

51vA

01 p mal saura · Totz tempms

02 lipezura · Doncs sieu ai ar

03 dura · Cobran madolor · Emo

04 strel gaug et des cobrel plor

05 Quel faz sen tura · Soz saue

06 ste dura · De mos braz · Mas

07 dura · Mes del ioi meillor ·

08 Don fraitura · Mas pos eis ma

09 segura · Mon cors · Que satu

10 ra · Que nom uir aillor ·

11 Car trop es grieu qui per

12 longa labor · Preisan · Plora(n) ·

13 Au per duda · Saiuda · Ser

14 can · Mon dan · Cautra non

15 les escarida · Mas dan · Noi

16 bla · Car sitot nome aiçida·

17 Pensan · Daitan · Cautra no-

18 mes escubida · Eso queu na

19 ten · Mon cor gai · perço car

20 sai · Quel mon non amais

21 plus chausida · E doncs sil pl

22 ai · Torlama des mai · Abioi

23 uerai · Esenes tota gandida ·

24 Esieu men fi · Ensabella sen

25 blança · Men breil sol daue

26 neça · Esimauci · Sera disme

27 surança · Quen aissi · Ai en lei

51vB

01 mesperança ; Con pelegris · Eu

02 tra maris · Crezen en lom de

03 per donança · Donc seles di ·

04 Anzc mallaui · Mon sen nisa

05 gaia sen blança · Mas non crei

06 mia ; De madouça mia · Que

07 tam malam sia · Quem lais

08 se morir · Sab rie seignor

09 sen deu home enriquir · Et

10 sieu nauia · Ço queu uolria ·

11 Iamais non auria · De mort

12 Nuill consir · N · pueis nuill

13 Mal nom poiria · Auenir ·

14 Esim creiçia · Iamais nom cal

15 ria ; Faire romaria · Per ma

16 mort guerir ; Sol que mais ;

17 Ço queu perlus deçir ; Mas

18 del uezer · Non ai poder · So

19 uen que mon corage ildia ·

20 Equide separt sonuoler · Fu

21 gen greu cobrar pueis eldia ·

22 Doncs sieu nesper · Loc dele

23 zer · Sufren madouça cara

24 mia · Iapueis doler · Per non

25 caler · Nom ren · Nom fezes ·

26 Sieu plazia · Car sitot nonai

27 lo deuer · Con de uos prezar

52rA

01 sia · Fin amor maiuda ualer ·

02 Per totz iorn me castia · No(n)

03 uaire · Nim naire · Car bos

04 sufrire · Leu guasire · Able

05 rire · Pren den · Sieu consi-

06 re · Mais naltire midan ;

07 Martire · Abgreu deuzire ·

08 Can rem ire · Uezen uostre

09 cors · Que des con querer ·

10 Camors mo afia · Dompnab

11 merce uoil remaner · En

12 uostra seingnoria · Cunsde

13 comenz es · Aues · Eus creis

14 chas cus dia ·

GlAug 205.5 (N 24)

15 SEnz alegrage · Chant per

16 agradage · Folage · Faç ca

17 mon corage · Seg lai on ses

18 mes · Canc plus sauage · Re

19 clus niostage · Del mieu sein

20 gnorage · Non ac nuills ho

21 m pres · Carsifos presa · De

22 mals que ma de sa ; Mame

23 sa · Cella cui pauc pesa · Car

24 men fai languir · Edoncs

25 oner quesa · Merces nifran

26 quesa · Pueis laplus cortesa ·

52rB

01 Em uol senz torz auçir · Per

02 mi ausire · Mitornet en

03 iai · Dun lonc consire · Que(m)

04 dobla les mai · Suuen balbi-

05 re · Quei totz men pa(r)trai ·

06 Pueis can me uire · Eu trob

07 mon cor lai · Senz za queu

08 laia · Greu cut quem nestra

09 ia · Sacramen · senz plaia ·

10 Per fals motz obsur · Ai bella

11 et gaia · Plazen non ueraia ·

12 Uillaz queus desplaia · Logri

13 eu mal queu dur · Longen

14 dura · Auen tura · Tal seu du

15 ra · Quem piiora · Grieu mal

16 quem aucisi · Que drei tu

17 ra · Nifausura · Nomeillura ·

18 Anc satura · Fescun çura · Ca(n)

19 laprec deri · Canuolria · Sol

20 que mia · Fos undia · Non

21 daria · Mafollia · Per catorze

22 senz uenz · Uenz cre que sia ·

23 Qui menbria · Mais fai dia ·

24 Men partria · Sen podia · Ma

25 solia · Con uencut sofrenz

26 uenz · Ben taign uença · Ben

27 uolença · Leials que nom ch

52vA

01 ai lai · On semenza · Deua

02 lenza · Flores de uerais iai ·

03 Mantenenza ; Abte nenza ·

04 Quer dompna sius plai · Sai ·

05 Car sol gença · Cogno sença ·

06 Queis lo sieu des mai · Trai ·

07 Del mal traire · Merce iaire ·

08 Su io fins leals amaire · Que

09 nom uaire · De ben faire ;

10 Quim sapcha grasir · Dir ·

11 Non aus gaire mon ueiaire ·

12 El gran beutatz don sui es

13 maire · Me fan traire · Mon

14 cor laire · En aquest consir ;

15 Uir · Pueis uolg euire · Ena

16 quest consire · Don am mais

17 martire · Que dautra gaza

18 ign · Gengazaigna ; Qui ques

19 plaigna · Madon imil en ro-

20 magna · Ualor magna · En q(ue)s

21 baigna · Son gai cors plasenz ·

22 Enz · Belegenta · Matalenta ·

23 Plus cal metge fals · Mals ·

55rA

FqMar 155.22 (N 25)

01 ^M^TAnt ma

02 belis lam

03 oros pens

04 sa mens · Q

05 ueses uen

06 guz emon

07 fin cor assi

08 re · Per que

09 noi pot nuls autre pens caber ·

10 Nimais negus nomes dolz nip

11 lasens · Cadonch uiusas can m

12 aucisol conssire · Efina mors

13 aleuiam mon martire · Quim

14 promet ioi mas trop lom do

15 na len · Cab scemblans matrai

16 nat lon ia men ·

17 BEn sai que tot quan fag es dre

18 iz niens · Eu quen puosch mais

19 samors miuol au cire · Qua e

20 scien madonat tal uoler · Que

21 ia non er uencuz niel no uens ·

22 Uencuz sier caucir man li sospi

23 re · Tot sua uet si de leis cuid(e)

24 sire · Non hai socors nidailo

25 rs nola ten · Ni dautra amor

26 non puosch auer talen ·

27 BOna domna sius plaz siaz su

55rB

01 frens · Del ben que us uoill q

02 uen soi del mal sufrire · Epois

03 lomals nom poira dantener ·

04 Ans mer scemblan quel par ca(n)

05 en gal mens · Pero sius plaz ca

06 dautra part me uire · Ostaz de

07 uos labeutat el dolz rire · El bel

08 scemblan quem en follis mons

09 sen · Puois partir mai de uos

10 mon essien ·

11 AToz iorns mes plus bella eplus

12 plasens · Per queu uoill mal als

13 oills ab queus re mire · Car amo(n)

14 pro non poirian uer · Et amon

15 dan ueson trop suptil mens · M

16 os dans no es siuals pos nom n

17 aire · Ainz es mos pros domna

18 per queu malbire · Si mauciez

19 que nous estara gen · Car lome

20 us dans uostres er essamen ·

21 PEr cho domna nous am sauia m

22 ens · Qua uos soi fis et amos obs

23 traire · Uos tem per dre emi no(n)

24 puosch auer · Eus cug noscer esoi

25 ami nozens · Pero mo mal noui

26 aus mostar nidire · Mas el es ga

27 rd podez mon cor de uire · Quer

55vA

01 lus cug dir et eras men re

02 pen · Eport els oils uergoina

03 et ar dimen ·

04 TRop uos am mais domna q-

05 ueu no sai dire · Ecar anch io-

06 rn ag dautra mor desire · No

07 men penet ans uos am per

08 un cen · Et ai proat lautrui

09 cap te ne men ·

FqMar 155.1 (N 26)

10 Fol quet

11 AMors merce non moira

12 tan souen ; Que iam pode

13 z uiaz del tot aucire · Que

14 uiorem faiz emorir mes cla

15 da men · Et en aissi doblaz m

16 e mon mar tire · pero meiz

17 mors uos soi hom eser uire ;

18 Elser ui cis es me mil tanz

19 plus bos · Que de nuill al

20 tra uer richs gier dos

21 PEr quer peccaz amors cho

22 sabez uos · si mauciez pos uas

23 uos nom aire · Mas trop ser

24 uirs ten dan ma uig tas sazos ·

25 Que son amich en pert hom

55vB

01 cho auch dire · Eus hai ser uit

02 nies en quer no men uire · E

03 car sabez quen gier don nen

04 ten · Ai per dut uos el seruir

05 aissa men ·

06 MAs uos domna qui auez man

07 damen · For chaz amor euos cui

08 tan desire · No ges per mimas

09 per dreit causi men · Ecar pl-

10 ai gnem uoen prego mei sospi

11 re · Quen moncor plor can ue

12 zez los oillz rire · Mas per pa

13 or queus scem bles eno ios · En

14 gan mi eis etrach mal en per

15 dos ·

16 NOcugera uostre cors or goillos

17 Uol gues el meu tan lonch de

18 sir assire · Mas per paor que

19 fezes dun dan dos · Niuos au

20 si lomeu mal trach de uire ·

21 Acar uostroill non uezon mon

22 mar tire · Donch nagran il

23 merce mon escien · Dun dolz

24 esgart siuals damor par uen ·

25 AUos uolgra mo strar lomal

56rA

01 queu sen · Et als autres celar

02 et es con dire · Que nol puch p

03 lus tener celada men · Donch

04 seu non sai cobrir qui mer co

05 brire · Niqui mer fis seu eis

06 misoi traire · Quisi nossap ce

07 lar non es razos · Quel celo cill

08 acui non es nuillz pros ·

09 DOmna sal cor queus ai nos pot

10 hom dire · Mas sauos plaz soq

11 ueu lais per no sen · Restaura

12 z uos en bon en ten de men ·

FqMar 155.5 (N 27)

13 Fol quet

14 BEn a(n)mort mielor · Meioill

15 galia dor · Per ques tang ca

16 b els plor · Car ill so an merit ·

17 Quen tal domna anchau sit

18 On an fait failli men · Equin

19 aut poia bas dessen · Pero en

20 sa merce maten · Car eu non

21 cre que merces aus fallir · La

22 ion deus uol toz autres bes assir ·

23 PEro conosch damor · Que mos

24 dans la sabor ; Car cho dont ai

25 largor · Me fai pre sar petit ·

56rB

01 Epognar aestrit · En tal que

02 si defen · Cho quem en caussa

03 uau fugen · Eso quem fui uau

04 se guen ; Aisso nom sai cosim

05 puoscha sofrir · Ques sem non

06 puoschen caussar efugir ·

07 ERa uiaz gran folor · Car diz

08 soiper paor · Mas tan tem la

09 dolor · Damors quem asazit ·

10 Cai som fai plus ardit · De

11 mostrar mon talen · Aleis q-

12 uem fai ualer dor men · Don

13 chs ai per paor ar dimen ; Aisci

14 cu(m) cel que sters non pot gan

15 dir · Que uai tot sols entre

16 cinch cent ferir ·

17 PRos domna cui ador · Restau

18 raz en ualor · Mieuo stra lauzor ·

19 Cam doinem afreolit · Car me

20 tez enoblit · Mi queus am fina

21 men · Car cel cosabo uan dise(n) ·

22 Que croi seruir fai man tage(n)

23 Et eus queus am tant que da

24 ls nom conssir · Perd mieuos

25 ueiaz sim dei marrir ·

56vA

01 MAs ges oian per flor · Nom ui

02 raz cantador · Mas preg de

03 mon se gnor · Lobon rei cui

04 deus guit · Daragon man par

05 tit · Dir edemarri men · Per

06 queu chan tot força da men ·

07 Mas ab seu plasen man dame(n) ·

08 Non de uen ies sei amig con

09 tra dir · Cals ene michs uei

10 ques fai obe dir ·

11 CHai ala dolor deladen · Uir la

12 lenga lei au miren · Et er mer

13 ces sum dei gna acu oillir · Que(n)

14 maint bon luoch ai fag son p

15 rez auzir ·

16 BEls nazi manz deus mi gart

17 defaillir · Uas lei qui faill ues

18 mi so auses dir ·

FqMar 155.16 (N 28)

19 Fol quet

20 PEr deu amor ben sabez ue

21 ira men ; Cum plus deisse(m)

22 plus poia humilitaz · Et or go

23 il chai on plus altes poiaz · Don

24 dei auer gauz eu os es pauen · C

25 anch sems mostraz or goil con

56vB

01 tra mesura · Ebrau respos am

02 as humil chan chos · Per ques

03 scemblanz quel orgoil chaia

04 zos · Capres bel ior nai uist far

05 MAs uos nom par nuit oscura ·

06 poscaz far falli men · Pero can

07 fal cel ques pros enprezaz · Ta

08 nt cum ual mais tant esplus

09 en colpaz · Qant la ualors po

10 ia colpa deissen · Equant hom

11 tot per don lafor fai tura · Ia

12 delblas me noi sera faiz per dos ·

13 Ca quel re man en male sos

14 pei chos · Que mal met cels q(ui)

15 uan ades me sura ·

16 BLas me na hom chasscus sel

17 assen · Per ques leuganz en els

18 plus galiaz ; Acel quo fai cacel

19 ques en gannaz · Edunch amo

20 rs per quoi fai tan souen · Cu(m)

21 plus uos ferf chas scus plus sen

22 ran cura · E deseruir tan qual

23 ch gier dos · Prez o amis meil

24 lora menz odos · Miens dun

25 cha quels efols q(ui)si atura

57rA

01 DOnch fui efols qui mis lo cor

02 el sen · Sen no foges aniz fu gra

03 nd fol daz · Ecel es fols qui cui

04 z estre sennaz · Esa pom mais

05 ades oplus epren · Canch iors

06 merces que ual mais que drei

07 tura · No ualch ami ni ach po

08 der en uos · Escem blam pauch

09 poges ualer rai sos · Per que

10 u fui fols car anch de uos ach

11 cura ·

12 MAs ar sui richs car en uos no

13 men ten · Quen cuiar es ri q(ue)

14 ce epo uer taz · Ecel erichs qui

15 se ten per pagaz · Ecel es pau

16 bres que trop richor sen ten ·

17 Per queu soi richs tan gran

18 ioi ma segura · Can pes cum

19 sui tor naz des amoros · Car

20 donch era mariz ar soi zoios ·

21 Per quo me teign agran bo

22 na uen tura ·

23 COrtesia non es al mas mesu

24 ra · Mas uos amors non sabe

25 z anch que fos · Et eu serai ta(n)

57rB

01 plus cor tes de uos · Quel ma

02 ior brui calarai maran cura ·

03 NAimanz et atoz tenps etatu

04 ra · Canchos que de lor es ede

05 lor raisos · Cau tressi son chas

06 scus pauch amoros · Mais sce

07 m blan Fan de cho don non

08 an cura ;

FqMar 155.18 (N 29)

09 Fol quet

10 SAl cor plages ben fora hui

11 mais sa sos · De far chan

12 chos per çoia man te ner · M

13 as trop mifa ma uen tura do

14 ler · Quan eu regard loben el

15 mal que nai · Que richs diz

16 en queu sui eque bemuai ·

17 Mas cil quo diz non sap ges

18 be lo uer · Que ben anan ça

19 ne pot hom auer · Denulla

20 re mas de cho qual cor plai ·

21 Per que ual mais uns paub

22 res ioios · Cuns richs sens ioi

23 ches tot lan cossiros ·

24 ESeu anch iors fui gai ni am

25 oros · Ar non azoi damor ni

57vA

01 len es per · Ninulla res nom

02 poi al cor plaiser ; Ainz me

03 scem blont tut altre ioi es

04 mai · Pero damor quel uer

05 uos en dirai · Nom las del

06 tot nino men pos muer · En

07 nan non uauch ni non pois

08 rema ner · Aissi cum cel quen

09 mech del abre estai · Ques p

10 oiaz tan que nosap tor nar

11 zos · Nisus non uai tan lipar

12 te me ros ·

13 PEr ço nom lais setot ses per

14 illos · Ca des nom poie sus

15 amon poder · Edeuriam do

16 nch al suis cors ualer · Car

17 conoissez que ia nom recre

18 rai · Cab ar dimen apodero

19 m les glai · Enon tem dan

20 que me puosches cazer ; Per

21 que uos er gen sim deignaz

22 rete ner · El guer dos ert i

23 tals cum ses chai · Que nes

24 lo do(n) lien es faiz gier dos · Ace

25 l qui sap daui nen fair ses

57vB

01 dos ·

02 DOnch semerces anul poder

03 enuos · Traiaz en an siiam

04 uol pro tener · Queu nom

05 menfi enprez niensaber ·

06 Nien chan chos mas car cono

07 isch esai · Que merces uol

08 cho que raisons deschai · Per

09 cho uos cuit ab merce con q(ue)

10 rer · Quel mes es cu con tral

11 sobre saber · Qui es enuos e-

12 m fai me tre en essai · De uo

13 stre amors cho quem ueda

14 rasos · Mas il mefa cuiar caui

15 nen fos ·

16 AD aicho sai que sui mens pao

17 ros · Quant al comença me(n)t

18 men des esper · En mas chan

19 chos puis uoill mer ce que

20 rer · Farai donch si cum lo io

21 glars fai · Aissi cum mou mes

22 lais lofenirai · De es peraz

23 puols donch noi posch saber ·

24 Razos per quel degnes de

25 mi caler · Mas tant atot lo

58rA

01 meins ireten drai · Quinz en

02 mon cor la merai arescos · Edi

03 rai ben de lei en mas chan

04 chos ;

05 SInai mans sabia cho queu

06 sai ; Dir poiria que pauch o

07 caisos · Noiz en amor plus q

08 ue noi ual rasos ·

FqMar 155.23 (N 30)

09 Fol quet

10 TAn meu de cortesa rasos ;

11 Mon cantar queu noipois

12 faillir · En anz · Men dei mie

13 il auenir · Canch mais non

14 fis esabez com · Car lem pera

15 ris men se mon · Epla gram

16 fort que men zachis · Simel

17 sofris · Mas puis il es cima era

18 is · den seina men · Nose schai

19 quel seu man damen · Sia m

20 on saber flach nilenz · Ainz

21 tam quil duble ades mos

22 engenz ·

23 ESse anch parlai enma chan

24 chos · Des lau semçer cui deus

25 hair · Aici les uoill de toz mau

58rB

01 dir · Eia deus non chalor par d

02 on · Car anch dig cho que uer

03 non fon · Per que celle que obe

04 dis · Mere lin quis · Quel cui ge

05 is · Cailor ai assis mos pensa m

06 en · Ben mor · Donch per grant

07 falli men · Quan pret cho que

08 am fina menz · Per ço quil di

09 en ques nienz ·

10 MAges peri tant nom aban dos ·

11 Qeu ai ensem pres oi dir · Que

12 men chonza nos po cobrir · Que

13 no moira qual que saison · E

14 puis dreiz uenz fals achaison ·

15 An car ert sabuz ede uis · Cum

16 eli sui fis · Caissi sui sugez et a-

17 clins · De bos talen · Quen leu

18 amar pres con ten · Mos fer cora

19 ges emos senz · Casscuns cuia a-

20 mar plus fort menz ·

21 AMaraila donch alaros · Pois uei

22 que non deina sufrir · Que nes

23 en mon cor ladesir · Esai cafar

24 mer uoilla onon · Quel cors te(n)

25 locor enpri son · Er al side streiz

58vA

01 eton quis · Qui nome uis · Quil

02 des poder quil sen partis · En

03 anz aten · can quer alauença su

04 fren · Que merces alonch sufri

05 r uenz · Lao non ual força ni

06 genz ·

07 ASe merce no meten pros · Quen

08 direz porai men partir · Non eu

09 car pres ai amorir · Degisa que

10 me sobre bon · Quinz en mon

11 cor re mir safaçon · Ere mirant

12 eu languis · Car illam dis · Que

13 nom dara cho que ai quis tan lo(n)

14 ia men · Niges per aitan nom al

15 len Ainz dubla ades mos pensa

16 menz · Emor aissi mes clada me

17 nz ·

18 NAi man moult mestara genz · Se

19 u mor · Puis liuen atalenz · Puis

20 amorir ai aissi menz · Ca pres

21 ma mort sai uera menz · Que

22 mos es preiz enert çau senz

FqMar 155.14 (N 31)

23 Fol quet .

24 MOult ifez gran peccat amors

25 Can li plag ques mezes eme ·

58vB

01 Car merce noi aduis ab se · Ab

02 que sa dol ces ma dolors · Camors

03 perd so nom el des men · Et es de

04 sa mors plana men · Pos merces

05 noi pot far so cors · Per quel fo

06 ra prez et honors · Pos iluol

07 uencer totas res · Cuna uez la

08 uen ques merces ·

09 SEr nous uens uen cuz soi amo

10 rs · Uit n cer nous puosch mas

11 ab mer ce · Esen tre tans mals

12 nai unbe · Ia nous er dans nide

13 so nors · Cui daz uos queus estai

14 gen · Car me faz plagner tan

15 so uen · Ans en ual mens uostra

16 lauzors · Perol mals me fora do

17 l sors · Sol laut ram acui me soi

18 mes · Mi ple hes mer cian merces ·

19 MAs non pot esser pos amors · No(n)

20 ouol nimi dons socre · Per de

21 mi dons non saire · Canch tant

22 nomen foli folors · Quei lauzes

23 dir nion penssa men · Mas cor

24 hai quem cap del ab sen · Et ar

25 dimen quem col paors · Pero es

59rA

01 perar failas flors · Tor nar fug

02 e damor sim pes · Ques peran la

03 uen ques merces ·

04 MAs trop mairad amors · Car

05 ab merce sen des aue ; perol mi

06 els del miels quez hom ue · Mi

07 donz qui ual mais de ualors ·

08 En pot leu far acor damen · Car

09 maior na fait per un cen ; Qui

10 ue cum la neus el calors · Cho es

11 lablanchesa el colors ; Sa cor dan

12 eroleis scem blant es · Ca mors sai

13 cord emer ces ·

14 ESters non puosch durar amors ;

15 Eno sai cosi sen de ue ; De mon

16 cor cai siusa eus te ; Que re no(n)

17 par quen aia aillors · Car sibe

18 ns es grans essamen · Podez en

19 mi caber leu men · Cos de uezis

20 una grans tors · Quen un pau

21 ch miral es largors ; Eu soi tan

22 grans que suis plagues · En quer

23 neis icau bra merces ·

24 MAl me soi gardaz per nosen · Ca

25 mi eis ma em blat amors · Er q(ue)

59rB

01 ra estorz desas dolors · Mas dir

02 puosch queu ers me soi pres ·

03 Ne is no men aualgut aner ces ·

FqMar 155.8 (N 32)

04 Fol quet .

05 EN chan tan mauen amen brar ·

06 Cho queu cug chan tan obli

07 dar · Mas percho chan quo bli

08 des la dolor · El mal damor · Et

09 onplus chan plus men souen

10 Cala bocha nulla res no ma ue ·

11 Mas tan merce · Per ques uertaz

12 es cem bla be ; Quins el cor port

13 domna uostra faichon · Quem

14 castia queu no uir marazon ·

15 EPos amors meuol onrar · Tant

16 quel cor uos mefai portar · Per

17 merceus preg queus gardez

18 de lar dor · Queu hai paor · De

19 uos moult maior que de me ·

20 Epos mos cors domna uos aen

21 se · Si mals linue · Pos dins es

22 suffrir lous coue · Eper cho faiz

23 del cors so queus er bon · El cor

24 gar daz si cum uostra maizon ;

25 QUel gar da uos eus ten tant car ·

59vA

01 Quel cor ne fai ne sci scem bl

02 ar · Quel sen imet len gen ela u

03 alor · Si que error · Lais sal cors

04 pel sen quen rete ; Com mi pa-

05 rla man tas uez sen de ue · Q

06 ueu no sai que · Em saluda que

07 u non aug re ; Eia per cho nu

08 ls hom nom ocaion ; Sim salu

09 da et eu mot non li son ·

10 PErol cors nos deu ges blas mar ·

11 Del cor per mal quel sapcha

12 far · Car tor nat laha plus on

13 rat segnor · Etot dalor · On tro

14 baua enian enofe · Mas dreiz

15 torna uas son se gnor anch se ·

16 Pero non cre · Quem deng si

17 merces nom man te · Quel in

18 trel cor siquen log dunrich

19 don · Deng es col tar mauerai

20 a can son ·

21 ESilam degnaz escoltar · Dom

22 na mer cei de ure trobar · Pero

23 obs mes coblidez laricor · Ela

24 lauzor · Queu nai dich edirai

25 iase · Pero besai mos lauzars

59vB

01 pro non te · Quo quem mal

02 me ; Car lar dors me creis em

03 reue · El fuochs quil mou sai

04 que creis aban don · E quem

05 nol toch moren pauch desaçon ·

06 MOrir puosch be · Nai man que

07 u non plang dere · Neis sim

08 dobla ual mals daital faichon ;

09 Com doblaus poinz del tauler

10 per razon

FqMar 155.3 (N 33)

11 Fol quet .

12 ATant ient uens et ab tan

13 pauch dafan ; Aicel quis lais

14 sa uenser amerce · Car en aissi

15 uens hom autrui ese · Et auen

16 cut doas uez se nes dan ; Mas u

17 os amors non ofai ies aissi

18 Canch iorn merces ab uos no

19 m pog ualer · Ans mauez tant

20 mostrat uostre poder · Que ras

21 nous ainiuos non auez mi ·

22 PEro par fols qui no sapretener ·

23 Cho que con quer queu prez

24 ben ater tan · Qui sorete que

25 acon quis de nan · Per son es

60rA

01 forz cum fas lo con querer · C

02 ar aissim reten graz col fols re

03 te · Les paruer fer tam tem

04 que si des li · Quel estregn ta(n)

05 en son pogn tro lauci · Mas p

06 os estorz uos soiuiure puesch

07 be ;

08 TOt so que ual pot no scer ater

09 si · Donch seus tinch pro beus

10 poiria dan tener · Et er merces

11 sabeis uostre saber · Quem au

12 ez dat donanch iorn nom ia

13 ussi · Uos mon ten sonius dig

14 mal enchan tan · Mas no er fait

15 que causi menz men te ; En a-

16 ns uoill mais mon dan sufri

17 ria si · Quel uostres torz adrei

18 tures claman ·

19 ON tro barez mais tant debo

20 na fe ; Canch mais nuls hom

21 si meceis non trai · Son escien

22 sicum eu queus ser ui · Tan lon

23 ga men canch non iauside re ·

24 Er quer merce se faria parer ·

25 Car qui trop uai ser uici re

60rB

01 pro chan · Sem blansa fai que

02 ga ser don deman · Mas ia de

03 mi nous cui dez quel nes per ·

04 EQuil bon rei

05 richard que uol queu chan ·

06 Blas met daiso car non passet

07 dese · Ar len des men siche cas

08 cun oue · Careres trais per mi-

09 els sallir enan · Quel era coms

10 er es richs reis ses fi · Que bon

11 socors fai deus aben uoler · E

12 sens dis ben al cors ar en dis

13 uer · Et er uei moper qua

14 donch non men ti ;

FqMar 155.21 (N 34)

15 Fol quet .

16 SItot me soi atard aper ceu

17 buz · Aissi cum cel catot per

18 dut e iura · Que mais non

19 ioc agran bona uen tura · Mo

20 dei tener car me soi conoguz ·

21 Del grans en ians ca mors uas

22 mi fasia · Cab bels scem blans

23 ma tengut en fadia · Mais de

24 .x. ans aleide mal deutor · Qua

25 des pro met mas re no(n) pagaria ·

60vA

01 CAb bel scem blans que fal sa

02 amors aduz · Satrai ueis leis

03 fols amanz e satura · Col papi

04 los cantan folla natura · Ques

05 fer el fog per laclar tat quei

06 luz · Mas eu men part esegrai

07 altra uia · Sos mal pagaz que

08 sters no men par tria · Ese grai

09 laib de tot bon sufridor · Que

10 sirais fort si con fort sumelia ·

11 PEro nos cug si ben sui

12 ira scuz · Nifas deleis enchan

13 tan maran cura · Ial diga ren

14 quel torn ades mesura · Mas b

15 en sapcha que asos ops soi per

16 duz · Canch sobre fer nom uo

17 lg menar undia · Ans mi fez

18 far mon poder tota uia · Et an

19 ch sem pre cauals de gran ua

20 lor · Quil beor da trop so uen

21 coill fel nia ·

22 FEls for eu trop mas somen

23 ertenguz · Car cel cab plus for

24 t desi se des mes ura · Fai gran

25 fol dat neis egrans auentura ·

60vB

01 Es de son par que ser en pot

02 uen cuz · Ede plus fre ol de si

03 es uilania · Per canch nom pla

04 g nim plaz sobran saria · Pero

05 esen deu hom gar dar honor ·

06 Car sen aunit non pre

07 z plus que folia ·

08 AMors per so men soi eu recre

09 suz · Deuos amar que non au

10 rai cura · Caissi comais prez

11 hom laida pen tura · De long

12 no fai cant es de pres uenguz ·

13 Preza eu uos mais can nous

14 conoissia · Esanch ren uolg

15 mais nai quer non uolria · C

16 aissi mes pres cum al aurador ·

17 Que dis caurs fos tot cant

18 el tocaria ·

19 BEls aimans samors uos de

20 stregnia · Uos nin toz temp

21 eu nous co(n)sellaria · Sol men

22 bres uos cant eu nai de dolor ·

23 Oquant de ioi ia plus nous

24 en cal dria ;

FqMar 155.10 (N 35)

25 Fol quet .

61rA

01 GReu fera nuls hom fallen

02 sa · Sitant te meses sonbo

03 sen · Cum loblas me delagen ·

04 Que uigab desco noissesa · Qu

05 e faill car lais per te menssa ·

06 De blas me desco noissen · Que(n)

07 contra amor nom en pren · Ca

08 ter si nopz trop su frenssa · Cu

09 m leus cors ses rete nen ssa ·

10 CAr en uostra man tenenssa ·

11 Me mis amors fran ca men · E

12 forai morz ueramen · Sinofos

13 ma conoissenssa · Donch non ai

14 az mais pleuenssa · Que eu m

15 an sicum soill pla gnen · Nimo

16 r oimais tan so uen · Emas can

17 sos quen par uenssa · Na uian

18 mens de ualenssa ·

19 NIa merces nouos uenssa · per

20 me queu non lai aten · Ans

21 me starai plana men ; Ses uos

22 pos tant uos a ienssa · Franchs

23 debella capte nenssa · Sen puo

24 sch en aisom nen ten · Ecil su

25 fran lotur men · Qui fan per

61rB

01 fol aten denssa · Ans de peccat

02 pene denssa ·

03 MAis eu auia credenssa · Tant

04 cant amei folla men · En aisso

05 com uai disen · Ben finis qui

06 mal comenssa · Per queu auia

07 ente(n)de(n)sa · Que per pro ar mo(n)

08 talen · Mag sez mal comen sa

09 men · Mas puois conug apres

10 sensa · Que toz temps magra

11 ESim de graz dar g tenenssa

12 iurenssa · Car mi els gazagna

13 eplus gen · Qui dona caicel qui

14 pren · Siprez na niben uole(n)s

15 sa · Mas uolz es en uilenssa ·

16 Uostra fars e enien · Com uos

17 sol dar er uos uen · Mas lais

18 men queu ai sa benssa · De mal

19 dir et este nessa ·

20 NAimans al uostre sen · Et en

21 toz temps essa men · Mitench

22 damar quen par uenssa ·

23 En faz mais pauch uos

24 agenssa ·

FqMar 155.11 (N 36)

25 Fol quet .

61vA

01 IAnos cug hom queu cam

02 ge maschansos · Pos nos ca

03 m ia mos cors nimarazos · Q(ue)

04 sim iauzis damor ieu men la

05 uzera · Mas quien mentis no

06 m seria nuls pros ; Ca tressim

07 ten conse sol enbalança · Des

08 esperatz abal ques des peran

09 za · Pero nom uol deltot lais

10 sar morir · Per so quem pues

11 ca plus souen ausir ·

12 MAs er esso cant non cug i ei que

13 fos · Quen soi tornatz de mi me-

14 z eis gilos · Con tra mi donz que

15 u non lacor teiera · Mastot con

16 seil cas amor siabos · Nai assaga-

17 t epos ren no menança · Tot li

18 farai de desamar sem blança · Ai

19 las cai dig ian cui lauieu morir ·

20 Edoncs oi mais iasap tot mon

21 ar bir ·

22 DOnp nesperanse paor ai de uos ;

23 Ar men conort et ar en soi doptos ·

24 Per ol paors tem co apo derera ·

25 Mas un conort ai da mor assazos ·

61vB

01 Cabtal poder mimostra sacon

02 dança · Que plus nom pot mo

03 strar de mala nança · Efai es fors

04 qui pot ensens sofrir · Ire po

05 der de cels quel uol de lir ;

06 Si nonfos ques

07 EGranz meillu razos · Es de tort

08 fag cant hom nes hobli dos · Ia

09 mais amors atal tort nom me

10 nera · Siga podes tornar de sa

11 moros ; Pero leus cors tol manta

12 bonanansa · En ueg faillir manz

13 per que nai doptança · Q(ue)lfalli

14 men dautrutai(n)g com semir · Per

15 so com gart simeseis defaillir ·

16 DOnpna bem uei

17 que nom ual ochaizos · Camors

18 non uol queuian si engignos ·

19 Merce uos clam que nomen lais

20 en quera · Tant es mos cors de

21 uostra mor coicos · Uolt ses sius

22 platz con plir lade uinança · Com

23 di queu ai dautra mor benenan

24 ça · Equeus pogues cuberta menz

25 iauzir · Elbrutz uen gues de lai

62rA

01 on sol uenir ·

02 NAponça tal esfors fas p(er)uos · Car

03 era chant enai nuilla legrança ;

04 Quel morz de mon seigner mi

05 des enança · Que uos sabez qu-

06 el solia chauzar · Cui de ui hom

07 honrar ni enantir ;

FqMar 155.15 (N 37)

08 Fol quet .

09 HUei mais noi conosc razos ·

10 Abque nos puescam cobri

11 r · Si ia dieu uolem ser uir · Po

12 stant enquer nostre pron · Qu

13 e son dan enuolc sofrir · Quel

14 sepulcre per deo primera me

15 n · et er sofre ques paignas uai

16 per den · Per socar lai trobauam

17 ochaizon · Massai siuals no ce

18 mem mar niuen · Las co nos pot

19 plus fort auer somos · Sidonz

20 non fos tornatz morir per nos ·

21 DEsi meseis nos fes don ;

22 Cant uenc nostres torz delir ·

23 Efetz sosai agrazir · Cant sin det

24 per res em son · Doncs qui uol

25 uiuran morir · Edon per dieu

62rB

01 sauidela prezen · Quela donet

02 ela rendet moren · Catresi deu

03 hom morir non sap con · Acamal

04 uiu qui non aes pauen · Quel no

05 stre uiure don em cobeitos · S

06 bem ques mals et aquel mori

07 r bos ;

08 QUiatz en cal error son · Las genz

09 nique poirandir · Quel cors

10 com non pot gan dir ; De mort

11 per auer queidon · Uol quecs

12 gardar eblandir · Edelarma

13 non anuill espauen ; Que pot

14 gardar de mort ede tur men ·

15 Per quecs de cor sieu dic uertat

16 onon · Epueis aura dan nar m-

17 eillor talen · Eia noigart sabri

18 eira niulls hom pros · Sol que

19 comenz que dieus es piatos ;

20 COr sauals pot

21 nauer bon · Dai tan poira seguar

22 nir · Que lals pot dieus tot con-

23 plir · Enostre reis daragon ; Q(ue)l

24 non cre saubes faillir · An uill

25 home quei an ab cor ualen · Tan

62vA

01 pauc uezem quel fail alautra g

02 en · Non deu adieu ges far peiu

03 razon · Quel lonrara sil seru ho

04 n rada men · Coian sil uol ner

05 coronaz saios · Osus el ciel us nol

06 faill da questz dos ;

07 EIa non pretz fol resson · Lorreis

08 castellans nis uir · Per per dre

09 canz deu grasir · Adieu quel mo

10 strel somon · Quen lui siuol ena(n)

11 tir · Ecautres fors ses dieuz tor

12 ne nien · Caissi ualra sos bons p-

13 retz per un cen · Sia cueill dieu

14 oimais aconpaignon · Quel no(n)

15 uolren mes re conoisse men ;

16 Sol que uas dieu non sia or go

17 illos · Mout es sos pretz honratz

18 en en ueios ·

19 UIda eprez com uol de follagen ·

20 On plus aut son deissen leugiei

21 ramen · Bas tis cam doncs en fer

22 ma pezazon · El pretz qes ten ca

23 nt lautre uan cagen ; Que totz

24 sos pretz sos gautz esos laus fos ;

25 Enpensar fort cant adieus fag

26 per nos ;

62vB

01 BEls aymanz dieu uezem que

02 us aten · Tan que uos uolgas ai

03 gnar franchamen · Con rat uos

04 ten tant que ami sabbon · Nol

05 fasas doncs camgar son bon ta

06 len · Anz camias uos que mais

07 ual per un dos · Com safraigna

08 nz que for satz caia ios ·

FqMar 155.27 (N 38)

09 Fol quet .

10 UNs uolers outra cuidatz · Ses

11 ins emon cor aders · Pero no(n)

12 diz mos espers · Iapues ques

13 acabatz · Tan aut ses enpenz · Ni

14 no mau treia mos senz · Queu

15 sia des esperatz · Eson aissi mita

16 datz · Que nom des es per · Niaus

17 es perança uer ;

18 CAr tant mes en aut puiatz · U

19 as ques petitz mos poders · Per

20 om castia temers · Car aitals ar

21 dimenz fatz · Noz amantas genz ·

22 Mas dun conort son iauzenz ·

23 Quem uen de ues lautre latz ·

24 Emo stram cumelitaz · Latant

25 enpoder · Que bes men pot es

26 chazer ·

63rA

01 Ant ies mos cors pauçatz · Que

02 l me son iam sembla uers · Cai

03 tals maltratz es lezers · Perosi

04 sai ques uertatz · Que bons at

05 urs uenz · Per queus prec do

06 (m)pna ualenz · Que sol daitant

07 miso fratz · Epueis serai gen p

08 agatz · Quem laisses uoler · lo

09 gaug queu dezir uezer ·

10 BEm paret nesietaz · Etrop so

11 brardiz uolers · Cant sola me

12 nt us uezers · Mac deseubut ta(n)

13 iuatz · Ques con dudamenz · Mi

14 uenc alcor us talenz · Tal don

15 fui enamoratz · Mas pueis est

16 an fort doblatz · Que matin

17 esser · Mifai dousamen doler ·

18 CAr aissi chantar

19 nom platz · Simen ualgues e-

20 steners · steners · Pero laissars non cale

21 rs · Men fora iois esolatz · Oim

22 ais pos nesnienz · Len perairi

23 z cui iouenz · Apuiat els auso

24 rs gratz · Esil cors non fos for

25 satz · Ieu fera saber · Com fols

26 siuol dechazer ·

27 ADouça res couinenz · Uencau

63rB

01 os himelitatz · Pos nuill autre

02 ioi nom plaz nidautre uoler ·

03 Non ai engien nisaber ·

04 QUe tant sospirs naigitaz · Per

05 quel iorn elser · Pert sospiran

06 mon poder ;

FqMar 155.13 (N 39)

07 Fol quet .

08 MErauil me com pot nuls

09 hom chantar · Si con ieu fas

10 per lei quem fai doler · Que

11 ma chansos non posc apareillar ·

12 Dos motz calters nom lais ma

13 riz chazer · Car nonsoi lai on

14 estai sos cors genz · Donz epla

15 zens · Que mauci deziran · E

16 nom pot far morir tan fina

17 man ·

18 ACar non puesc nuilla ren tant

19 amar · Ges salei platz non deu

20 mamort uoler · Canc pueis

21 laui non puesc alren pensar ·

22 Mas con pogues far edir plazer ·

23 Et es ben dretz cal laus dels co

24 noissenz · Es plus ualenz · Per

25 queu nam mais lafan · Dellei s(er)

26 uir que dautra uer ioi gran ·

27 MAs ieu non laus

63vA

01 mon messagen uiar · Nita(n)t

02 dar dit non ai qieu lan uezer ·

03 Enono lais mas car uoil far cu

04 i dar · Als fals deius caillors an

05 mon esper · Perol dezirs mes

06 ades plus plazenz · Esl pen same

07 nz · Car ieu uol sui de nan · Ma

08 nz ionz aclis per far tot son

09 co man ;

10 LO mal quien trac nom pot de

11 s conor tar · Tant la fai pretz

12 sobre totas ualer · Ninegus

13 hom non lapot trop lauzar ·

14 Dieus don quil uoillo melita

15 ç auer · Si con en leis es pro e

16 ze iouenz · beutatz e senz · Canc

17 dopna non ac tan · Doncs cal tort nai se nullautra no(n)blan ·

18 BElla donpna tant

19 uos am eus tenc car · Que

20 mantas uez lo iorn nom pos

21 c tener · Caz una part non a

22 n totz sols plorar ; si queu no

23 m puesc duna pessa mouer ;

24 Tal paor ai nom uailla chau

25 zimenz · Car plus meuenz ·

26 Uostra mor sos piran ; Queu

27 non sai dir nire trairen cha

63vB

01 n tan ·

02 QUieu guirenz · Plus uos am

03 ses enian · Non fes yseus son

04 bon amic tristan ·

FqMar 155.6 (N 40)

05 Fol quet .

06 EN chantan uolgra mon

07 frem cor des cobrir · Lion

08 magrobs que fos saubuz mos ·

09 uers · Mas per dreit gaug ai

10 per dut mon saber · Per cai pa

11 or que noi posca uenir · Cus

12 nouels iois encui ai mespera

13 nça · Uol que mos canz sia per

14 leis es ders · Epos liplatz queu

15 enanz saualor · Emon chantar

16 deinauer gran lauzor · Car sos

17 pretz uol mot saui lauzador ·

18 PEr que nom par

19 queu pogues deuizir · Son cor

20 tes pretz car tant aut es aders ·

21 Que ren non diz que nom se

22 m ble plazer · Eta enlei tan de

23 tot ben adir · Que sofraita men

24 fai trop daon dança · Per qui

25 eu men lais que ges nom sem

26 bla uers · Que ia pogues retrai

27 re sas lauçors · Car debon pretz

64rA

01 atraiat lomeillor · Edels am

02 anz loplus fin amador ·

03 CAr anc noill dis tant tem uas

04 lei faillir · Con ses enlei aturaz

05 mos uolers · Mas dar enan no

06 mocal plus temer · Queu sai q(ue)

07 focs sabaissa per cobrir · Eldieus

08 damor am nafrat detallança ·

09 Don nom ten pron soiornars

10 na iazers · Queu ai laissatz per

11 lei cui ieu ador · Tal que mafa

12 g gran ben egran honor · Mas be

13 n deu hom camiar bon per

14 meillor ;

15 EDoncs pos ieu non ai mas lode

16 zir · Nonai doncs promout es

17 granz mos poders · Siuals dai

18 tan men adonat lezer · Edoncs

19 per quem uol deplus enardir ·

20 Mas siei bel oil esa guaia sembl

21 ança · Don pais mos oilz tant

22 magra daluezers · Nais dun co

23 nort tal que mou defollor · Ca

24 des mes uis quem uoilla dar

25 samor · Can uolu uas mi sos oi

26 lz ples de dousor ·

27 EDoncs donpna pos mais non p

64rB

01 osc sofrir · Los mals queu trac

02 per uos matis esers · Merce na

03 iaz quel mon non a auer · Que

04 senes uos mipogues enriquir ;

05 Ecar nous uei souen ai gran do

06 ptanca · Que nous mifaiso bli

07 dars non calers · Mas ieu que

08 sen lapene ladolor · Nous oblit

09 ges anz itenc noeg eio(n)r · Los

10 oilz del cor si que nols uir

11 aillor

FqMar 155.7 (N 41)

12 Fol quet .

13 CHantar mitornad asfan · Ca

14 nt misouen denbaral · Ep

15 os damor plus nom cal ; Non sai

16 con nide cui chan · Mas quecs

17 de manda chanzo · Enoll cal del

18 larazon · Catres si mes obs lafas

19 sa · Denueu con los mos elson ·

20 Epos forsatz ses damor · Chant

21 per deute de seignor · Pero er

22 mon chanz cabalos · Si non es ao

23 ls nibons ·

24 HAmador son dun semblan · Elric

25 cobe autre tal · Cab des abdolor

26 mortal · Mer malor ioi on mais

27 an · Quen loc defenestra son · Q(ue)s

64vA

01 merma som ia pon on plus

02 pren quecs soque cassa · Plus

03 adesegro caisson · Per quieu te

04 nc sel per meillor · Que reini

05 enpera dor · Caisels mals aue

06 nz amdos · Que uenson plus

07 dels baro ·

08 BOn fora son pretz estan · Dieus

09 consiniben comal · Mas sopre

10 zm que nou ual · Eson prote

11 n hom adan · Per queu non a

12 us uostre pron · Dir chantan

13 que non sabon · Alsegle nicre

14 que plassa · Quel digua rem

15 simal non · Mas pero lades ho

16 nor · Puesc dir sil turc entre

17 lor · Son uencut nibaissat ios ·

18 Postut uencut uen connos ·

19 BEnz uenson pos

20 nuil deman · Non fan delanc

21 ta mortal ; Esinos fossam lial ·

22 Tor neranz ad honor gran · Cus

23 cortes gienz de dieu fon · Que

24 ric trobesson per don · Que son

25 plus freol deglassa · Som deste

26 nensals somon · Mas con que

27 ren ablauzor · Nadieu pres en

64vB

01 sonlabor · Manz qeia confessios ;

02 Nolplagra sa conon fos ·

03 DOn nostre baron que fan · Nil

04 reis engles cui dieus sal · Cui

05 dauer fag sonior nal · Mout

06 iaura lag engan · Siafag lam-

07 essien · Et autre fai lapreiczon ;

08 Quen len peraires per cassa · Con

09 dieus cobres sareion · Que pre

10 miers cre que socor · Sidieus

11 lirent sahonor · Ben taig tanc

12 es rics lodos · Caitals sialguaz

13 ar dos ;

14 NAimanz mout misap bon · E

15 mout en pretz mais ualor · Ca

16 ben baral mon seignor · Es mor

17 tz pretz emessios · Aissi con anc

18 ren non fos ;

FqMar 155.20 (N 42)

19 Fol quet

20 SIconsil que estan greuiatz ;

21 Delmal que non sen dolor ·

22 Non sent ira netri stor · Degui

23 zan soi oblidatz · Car tan sobre

24 pueial danz · Que mon cor no

25 n pot pensar · Ninuls hom tro

26 al proar ; Non pot saber con

27 es granz · Den baral lomieu sei

65rA

01 gnor · Per que ser chant ori o

02 plor · Nomo pres plus que

03 fer enanz ;

04 QUi eu mi pes sisoi enchantatz ·

05 Ofison · Casutz en error · Cant

06 non trop sagra(n) ualor · Caissi

07 nosteni honratz · Queissa menz

08 con lay manz · Tiral fer elfai le

09 uar · Faziel manz cors dreissar ·

10 Uas pretz forsatz epesanz · Equi

11 pretz egaug et honor · Senz lar

12 geza astre ricor · Nos atot pau

13 c uol nostre nanz ;

14 ACanz na des eretatz · Que t

15 ut erron ric ensamor · Ecanz

16 enmorirol ior · Quel fon m

17 ortz esuteratz · Que nun sol

18 non uist mors tanz · Neus cel

19 que lauzien nomar · Naten

20 dien en acaptar · Tant era sos

21 pretz presantz · Caissi saupfar

22 sonom ausor · De pauc gran

23 edegran maior · Tro nol poc

24 en claure garanz ·

25 ET ancur fost plus primatz ·

26 Faillist aguiça deflor · Echan

27 t hom laue gensor · Adoncs il

65rB

01 chai plus matz · Mas dieu nos

02 mostrab semblanz · Que sol

03 lui deuem amar elchaitiu se

04 glazirar · On pessam con uia

05 nanz · Cautre pretz tornem

06 des honor · Etot autre sen en

07 follor · Mas de cels ques fan

08 sos comanz ·

09 BEl seigner dieus cui non platz

10 Mort de neguns peçaor · Anz

11 per ausire lalor · Sofrist uos

12 lauostren patz · Fatz los lai

13 uiurab los sanz · Pos sai nol

14 uol guest laissar · Edei gnel los

15 uos pre gar · Uerge que pre

16 gas per manz · Uostre fil per

17 quel socor · Ques peran san

18 tut limeillor · Els uostres ca

19 rs precs merce ianz ·

20 SEigner merauillas granz · Es

21 car de uos pusc chantar · Ar

22 can miels degra plorar · Pero

23 cant plor en pensanz · Per q

24 ue ben leu ment troba dor ·

25 Dirande uos mais delauzor ·

26 Quez ieu quen degra dir .M.

27 tanz ·

65vA

FqMar 155.2 (N 43)

01 Fol quet

02 APauc de chantar nom re

03 cre · Per enoi dels lauze

04 nia dors · Mas forsa damor

05 men rete · Qui nom laissa u

06 irar aillors · Tan son dels ben

07 amanz laflors · Asim te · Am-

08 ors pres el fre · Que dalre n-

09 om soue · Mas dellei ser uir

10 aior nal · Caissim pes cofas

11 sollial ·

12 EDoncs sieu fas so ques conue ·

13 Esab ben midonz et amors ·

14 Car qui pot amar miels de

15 be · Per dreg mes eschai la

16 lauzor · Ben ben deu escazer

17 honors · Queu enre · Uas lei

18 nom malme · Mas car licla

19 m merce · Quem des so que

20 me plus coral · pot eser ques

21 so teigna mal ;

22 EEcant mi paraula nim ue · M

23 e sail alcor laresplandors · De

24 ls belz olz edel douzale ; Mi

25 uen mesclamenz lassa bors ·

26 si quen labocam nais douzo

27 rs · Per queu cre · Econosc q(ue)l

28 be · Queu dic non ai de me ·

65vB

01 Anz mieis de samor natu

02 ral · Que ma inz elcor pres

03 ostal ·

04 DOncs son ben fols car nom

05 recre · Damar leis que be

06 m par follors · Pos autre bes

07 nom nesue · Euei cades creis

08 madolors · Que me sol afa

09 g tot son cors · Per mafe ·

10 Mielz ma ue · Que per leis

11 sofeira iase · Mon dan sitot

12 aleis non cal · Cautram des

13 samor per cabal ·

14 EPos aquil ioi mimante · Sim

15 fezes aitant desocors · Quem

16 deignes retener abse · Gar

17 datz sieu fora dels ausors ·

18 Quesos rics prez esaualors ·

19 Creis eme · Meillura eue · Ab

20 sol quil agues lomile · Dela

21 dolor fere mor tal · Nos ag

22 ram partit per egal ;

23 PEro sil clamarai merce · Del

24 dan quil mefai edel mal ·

25 Pos nuil autra mor nomi

26 ual

66rA

 ArnMar 30.3 (N 44)

Arnaut d(e)meru eil ;

01 ^M^AIssi cum cel

02 cama enon

03 es amaz · Ai

04 eu faiz quai

05 amaz long

06 a men · Enu(n)

07 sol luoch eges no men repen ·

08 Ainz la uoil mais amar des

09 es peraz · Que dal tre auer to

10 tas mauolentaz · Ecar eu la(m)

11 fina men . ses enzan · Ecrei

12 que ual tant per queu non

13 aurai dan ;

14 AUzit aidir per queu sui co

15 nortaz · Car qui ben serf bo

16 n gere don aten · Pur quel

17 seruir sia en loch ualen · Q

18 uen cussi moult miels gier

19 donaz · Per queu mi sui del

20 tot auos donaz · Bella dom

21 na que dal non ai talan · Mas

22 de ser uir uostre cor ben es

23 tan ·

24 MIelz queu nondic uos prech

25 que men ten daz · Que mais

26 uos am que non aus far p

27 ar uen · Que nomen lais m

66rB

01 ais per dreit espauen · Que

02 siem fazia de uos plus pri

03 uaz · Cum diria queu nere

04 en amoraz · Pero uer es que

05 ren non am mais tan · Masen

06 dreit uos non aus far scem

07 blan ·

08 UOs ualez tan queu crei que

09 sap çaz · Qui miels ama sipre

10 ga plus te men · Equalch pre

11 ch ades ardimen · Bella dom

12 na ça aquel non creiaz · Cab

13 enganua sies engan naz · Mas

14 en sui cel que te men mor a

15 man · Per quei non aus pre

16 gar mais enchan tan ·

17 SOuen mauen lanuit cansui

18 col zaz · Queu sui abuos per

19 scem blan en dor men · Adonc

20 estai enatn richs chausi men ·

21 Canon uol ria esser risedaz ·

22 Sol quem dures aquel plai

23 sen pensiaz · Ecan reueil cuig

24 morir desiran · Per queu uol

25 gria dor mir au an ·

MoMont 305.4 (N 45)

26 Arnaut de meru eil

27 AIssi con cel com mena al

66vA

01 iui emen · E es per pauch de

02 forfait acusaz · E en la cort

03 no nes gaires amaz · Epoiri

04 a ben estor zer fugen · mas ta(n)

05 sen sab apauch defailli men ·

06 Non uoill fugir · Mas uai sen

07 lai doptos · Al tressi ma amo

08 rs en tal luoch mes · Don no(m)

09 uaill dretz nilaus clamar

10 mer ces · Nidel fugir non

11 soi ges pode ros ·

12 BOna domna sieu fos leial

13 men · En uostra cort man te

14 guz ni iuzaz · Lotorz queus

15 ei fora dreiz apellaz · Queu

16 men puois ben es dir per sa

17 gra men · Donch con tra mi

18 non auez nul garen · Queu

19 anch faillis domna cor tesa

20 epros · Mas car uos am etot

21 can de uos es · Ecar nausdir

22 en mais ries loes grans bes ·

23 Ues toz los troz domna que

24 u ai ues uos ·

25 PEr aital tort mepodez lon

26 ga men · Gran mal uoler do

27 mna mas ben sap chaz · Que

66vB

01 per ben dir uoill trop ma

02 is que per daz · Qem gazai

03 gnes uilan nimal des sen · Car

04 damor som tuit sei fait au

05 nien · Epos hom es uilans ne

06 onoios · Puis en amar non

07 aren dra nices · Amar pot

08 el mas damor non ages · Sil

09 l fait eill dit tuit non su(n)t

10 amo ros ·

11 BEn fai amors aon rar fina

12 men · Quel mon non es tan

13 richa poestaz · Que nofai ch

14 a totas sas uolom taz · Etot

15 can fa trop bon eplacen · Ede

16 us fezi moult grand en sei

17 gna men · Cant uolch que

18 tot fos mesura erazos · Sen

19 afol daz sol que amors pla

20 gues · Epora ges noi des ren

21 ni tol gues · Pos fina amors

22 se me tria en amb dos ·

ArnMar 30.17 (N 46)

23 Arnaut de merueil .

24 LEn seigna ment elprez e

25 laualors · De uos domna

26 cui soplei noit e dia · Massi

27 mon cors duch debella pari

67rA

01 a · Cum plus midol em cha(n)t

02 emes baudia · Car amors

03 mostram tant son poders ·

04 Ues mitot sol cui troba plus

05 leial · No ual es fors con tra

06 lei nisa bers ·

07 EDonch domna ualem uost

08 re socors · Euen cauos mer

09 ces ecortesia · Ainz quel tale

10 nt nel desir maucia · Deuo

11 stre cors gent quel mont

12 ostei · Cal uostra laus dir m-

13 essofran lezers · Car estant

14 richs uostre prez etant ua

15 l · Sobrels meillors epauzat

16 et ers ·

17 DOmna nostrei uos et eu et amo

18 rs · Sa ben tut sol ses autra

19 garentia · Quals folcouent

20 nos tang que plus uos dia ;

21 Mas uostre soi eper uostre m

22 autrei · Si es mon cor en uos

23 ioint et aers · Defina mors

24 ed(e)de sir coral · Quen autra pa

25 rt non es ferm mon uolers ·

26 DOmna ualenz ·

27 abauinenz lau dors · Que de

67rB

01 moncors no teing mas laba

02 lia · Deuos lo teng dont tot

03 lo mond seria · Siella era me

04 us ecar souent nos nei · Lai

05 onuos es contrasta mel te m-

06 ers ; Car en mon cor eu uos fa

07 i cho nai tal · Com eraz lai al

08 plus plasen ueders ;

09 DOmnais plazers graçisc elas

10 onors · Egra zirai tot temps si

11 tant uiuia · Sitant sofrez q

12 uen bon respeit estia · Puois

13 auos plaz ben sai que far o

14 dei · Mas sieu imor quem ual

15 mos bons espers · Sieu breu

16 demi plus coral ment nios

17 cal · Des esperar me fara mo

18 n calers ·

ArnMar 30.22 (N 47)

19 Arnaut de meru eil .

20 SIcum lipeis an enlaiga lor

21 uida · Laien çoi etuz temps

22 laurai · Qua mors mafait en

23 tal domna chausir · Don uiu

24 gauzens sol del desir que nai ·

25 Tant es ualens que cant bien

26 men conssir · Manais orgoil

27 em creis humilitaz · Mas sim

67vA

01 eszont amors ezois amb dos ·

02 Que ren noi perd mesura

03 nirazos ;

04 TUt altre zoi des conos eobli

05 da · Qui uei seucors coint

06 ecortes egai · Quen gissi sap

07 dauinent far edir · Apur p

08 laiser tut ço quil dis nifai ·

09 Com n(on) puet dir mal senes m

10 entir · Quen lei esprez ono

11 r sen ebel taz · Ese non ua

12 l seu zent cors amoros · Am-

13 or natort que men fai en

14 ue zos ;

15 BOna domna de tut bon ai

16 ps conplida · Tant es ualen

17 z par lameior quen sai · Ma

18 is am de uos lotalent el desi

19 r · Que daltra auer tut çoca

20 drud sescai · De tant nai pro

21 car tem el plus faillir · Epero

22 non sui del tut des esperaz ·

23 Quen mant cort ai uist ma

24 inte saisos · Paubre enrichir

25 ereceure gent dos ·

26 UEr lopais pros domna et eser

27 nida · Re paus mos oil ol uost

67vB

01 re cors estai · Ecan deuos p

02 lus pres non pois carir · Tei

03 gn uos el cors ades conssir ez

04 ai · Uostre biels cors corteis

05 quem fai lan guir · El zent

06 par lar el de port elsolaz · Lo

07 prez elsen ela bel tat de uos ·

08 Don pois uos uinon fui hanc

09 oblidos ·

10 DOmna cui prez ezois ezoue

11 nt guida · Ianom amez tut

12 temps uos amerai · Camor lo

13 uol uer cui nom pos gan dir ·

14 Ecar conois queu aifin cors

15 uerai · Mostram de uos de

16 tal guisa çausir · Penssant u

17 os bais ema nei et embraz ·

18 Et aquest donei mes dolz e

19 car ebos · Neno mel poue dar

20 neguns zelos ·

ArnMar 30.23 (N 48)

21 Arnaut de meru eil

22 SIm destregnez · Domna u

23 os et amors · Camar non

24 aus neno men puois astraire ·

25 Lun men cauce laltrem faire ma

26 ner · lun me(n) ardis (et) lautrem fai temer · Preiar non aus per in

27 tend dechau thir · Mas sicum

68rA

01 cel que nau fraz per morir ·

02 Sab que mors es epero sis

03 combat · Uos clam merce · Ab

04 cor des esperat ·

05 BOna domna para ges ericho

06 rs · Com plus alt es ede mai

07 or afaire · Dei mais enssi

08 humilitat auer · Car ab or

09 guoil non puot bon prez

10 caber · Que gen nol sapab

11 chaussimen cobrir · Epuois

12 nom pos de uos amar sofri

13 r · Merces uos clam per uos

14 humili tat · Cab uos trobes

15 cal que pie tat ;

16 NOmi u<...> ges uostra fina lau

17 xor · Canc nola puoit un io

18 rn plus in antraire · Puois a

19 inic uos ui hac losen elsa

20 ber ; El uostre prez cresser

21 amon poder ; Quen maint

22 bon luocs laidit efat audir ;

23 Eseus plages quem degnas

24 ses gradir · Nous querera p

25 lus deuostra amistat ; Epuo

26 is chauthira per agier don

27 lo grat ;

68rB

01 TUz los for faiz etotas lacla

02 mor · Quem podez rancur

03 rar nire traire · Es car maus

04 saz abellir eplaxer · Mais dal

05 traren queu hanc poges ue

06 der · Altre caison domna no

07 m sabes dir · Mas car uos sap

08 conoisser eçausir · Per lame

09 ior et amais debeltat · Ue .

10 es tot lotort enque maues

11 trobat ·

12 UOstre gent cors euostra fres

13 ca color · Eldolz esgard pl-

14 aisenz quesabez faire · Uos

15 fai tant desirar euoler · Qu

16 e us am ades com plus me

17 des esper · Essi follei car no

18 men sai par tir · Mas cant eu

19 pens cals es quem fai lan gir ;

20 Conssir lonor et hoblid lafol

21 dat · Esui mon sen esseug

22 mauo lontat ·

ArnMar 30.15 (N 49)

23 Arnaut de meru eil

24 LA francha capte nença · Q

25 ueu no pois oblidar · El do

26 ls ris eles gar · El scemblan q

27 ue us uifar · Mifan domna

68vA

01 ualent · Meillor queu non aus

02 dir · Dins del cors conssirar ·

03 Esse per mi nouos uenz · Amo

04 rs echausi menz · Tem que

05 mera morir ·

06 SEns geins esens faillença · Uos

07 am esens cor uar · Al plus com

08 pot penssar ; De tant uos pois

09 forssar · Par uostre mandam

10 ent · Hai domna cui desir · Eco

11 noissez no uos par · Quisia fal

12 limenz ; Car uos soi bien uo

13 lenz · Sofrez ma quest faillir ·

14 TAnt es degran ualen

15 ça · Mais uos am ab cor clar · Se

16 ns pro merces clamar · Caba

17 utra gada gnar · El uostre e

18 n sei gna menz · Pois no me

19 pois partir · Fassa uoshumilia

20 r · Siquel uostre cors genz ·

21 Amoros epla genz · Sinom u

22 ol no madir ·

23 DOmna per gran temença · Ta

24 nt uos am euos teign car · Non

25 uos aus asters pre iar · Mas p

26 lus fai ab honrar · Uns paubres

27 auinenz · Qui sab honor grasi

68vB

01 r · Els bens damor celar · Cu

02 ns richis des conoissenz · Cui

03 par que totas genz · Lo de ia

04 m hobe dir ·

05 PLus noi ai depli uença · Nipois

06 rason trobar · Don maus asse

07 gurar · Que iam deg nez am

08 ar · Mas dig mos ferms tale

09 nz · Car porria uenir · Nom

10 dei desperar · Que tals es pau

11 ch manenz · Cui fai astros es

12 senz · Agran richor uenir ·

13 SEnoes sens faillir ;

14 Com plus aus dem andar · Cor

15 tes faiz auinenz · Dereis odau

16 tras genz · Louostre uei che

17 usir ·

ArnMar 30.19 (N 50)

18 Arnaut de meru eil

19 MOult eran dolz mei cosir ·

20 Esses tot mari ment · Qua

21 n labella ablocor gent · Humi

22 ls francha debon aire · Medis

23 dessamor estraire · Don eu no

24 n pois partir ; Ecar il nom re

25 te · Noli aus clamar merce · T

26 ot solaz messon estrain · Puois

27 delei iois messo frain ·

69rA

01 DOmna seus plages sofrir ·

02 Per uostre chausi ment · Uo

03 stre prez cars humil ment ·

04 Mer ciam confins amaire · U

05 os am ses mon cor re traire ·

06 En luoch dautra iauzir · Uos

07 no costera ren · Emifara gran

08 ben · Quel mala tes quant se

09 plain · Si noi ual sisere fra

10 in ·

11 DOl sa domna cui desir · Per

12 uostre enseigna ment · Uo

13 stre bel acuilli ment · Nom

14 uedez quem solez faire · De

15 plus no us aus pre gar gair

16 e · Tant soi espauen taz · Car

17 es detan richs plaz · Mas oui

18 dis retraz · Quen trel cor al

19 amador · Nul parages arich

20 or ·

21 ESeigna ment ebeutat · Fran

22 chessa e dolz par lar · Gen ac

23 uillir ab hon rar · Cor te sa

24 egaia sceblanssa · Uos fan sob

25 autres hon ranssa · Per que

26 iois esolaz · Que uiu en uos

27 enais · Ues qualque biais · E

69rB

01 no mofai dir amors · Mas ue

02 ra uostra richors ·

03 TAnt es per tot essauçat · Uost

04 re prez richis ecar · Tem que

05 noi ual mos laudar · Pero bi

06 en sai ses doptansa · Se tot ses

07 plenalabalan sa · Que met p

08 lus delun laz · Sol un gran p

09 esa mais · Uers cella part lo

10 fais · En tre sei cres uostre h

11 onors · Quant hom plus en

12 di de lau sors ·

13 FRan ches qui ques biais · Ni

14 depro eça selais · Enuos esp

15 rez eua lors · Gauz solaz et

16 amors ·

ArnTint 34.1 (N 51)

17 Arnaut de merueil

18 ENes mai et en conssirer ·

19 Esta et engran pen sam

20 en · Es mos cor et en gran de

21 sirer · Al ques per foldat oper

22 sen · Car lei que plus am ede

23 sir · Non aus motalen desco

24 brir · Ni altre amor non pois

25 uoler ·

26 AMor mifai gran destor ber ·

27 Eper amor mair souen · Car

69vA

01 noma pres asol dader · La

02 mor que desir et aten · Q

03 uem fai sospirar elanguir ·

04 Car tut quam uei nipos au

05 sir · Non desir tant cum lei

06 tener ·

07 MEsura mou maiut en cum

08 brer · Em dona trop enseig

09 na men · Per queu latem qu

10 eu nol en quer · Lo seu en noi

11 ni falli men · Oque nom de

12 gnes acuillir · Que tal paor

13 aide fallir · Non aus mon

14 prech far saber ;

15 TAnt airichs talant eluger ·

16 Euau uas leiplen dar dim

17 en · El dich son uerais et en

18 ter · Que cuig re traire en

19 cort ualen · Mas can la uei re

20 n noil sai dir ; Ainz pens qu

21 e mels me sufrir · Cauzir

22 greu moz quem desper ·

23 LAs per quei pert rich ioi p

24 lener · Uerai car anch non fe

25 z falli men · Ami non ten dan

26 lausenger · Nihom en mon

27 dan non enten · Ni eu non m

69vB

01 or ninon puis garir · Tant

02 messa greu pena sufrir · La

03 mor queu pert per trop te

04 mer ·

05 SE lioill que su(n)t plasen ter ·

06 Ela chiera fresca riçen · Elfi

07 n com çe drei tu rer · Queu

08 ues mi non se sten · Nessai qu

09 e puosca deuenir · Que tot

10 bes mes greu ad ausir · Semi

11 non gieta de non caler ·

12 UAi dilim gent

13 franch messager · Si plau qu

14 em pren ia en chaussi men ·

15 Eparla bel diz al sabrer · E

16 si ta coill tor na coren · Que

17 tui poi mielz ça de uiser · Ço

18 queu non puochs la adenplir ·

19 Tro per autres ne sab cauer ;

20 ESil plai quem

21 deigna acullir · Zatornal ioi

22 queu tant desir · Tost ab qu

23 em zet de non caler · Mas sino

24 m deigna acuillir · Lo descono

25 rt nom tor nez adir · Queu no

26 l uoil auzir nisaber ·

ArnMar 30.1 (N 52)

27 Arnaut de meru eil .

70rA

01 AGran honor uiu cui iois

02 es cobitz · Quida qui mou

03 cortezi esolatz · En seigna me

04 nz fran queze mezura · Eco

05 r damar et esfors deser uir ·

06 Echauzimen saber econoisse

07 nza · Egen parlar et auinen

08 respos · Etotz bos aibs per co

09 m es gais epros ·

10 TOstenps er iois per mi coiitz

11 eseruitz · De mon poder car

12 tengutz et onratz · Mesperan

13 ça aimes en auentura · Mas

14 car tancart uas lei cui plus

15 desir · Nai emon cor uergoig

16 na etemença · Nomen rason

17 car nomen ual rasos · Mas ch

18 auzi mens emerces eper dos ·

19 BOna dompna cui

20 iois epretz esguiz · Esgart

21 mon cor lauost(r)u melitaz · E

22 si trobatz uas mi nuilla faus

23 ura · Ial uostre cors nous en

24 puesc plus carzir · Nom fass

25 atz pueis de null ioi mante

26 nença · Quel don quem des

27 don pueis fui amoros · Es cris

70rB

01 el cor don pueis fui denian

02 blos ;

03 UOs on queu an locor elespiri

04 tz · Ses del uostre seignoriu a

05 utreiatz · Esa uos platz nom gi

06 tes anon cura · Que sol daitan

07 mipodes enriquir · Sufretz

08 queus am esitot nousagença ·

09 Non puesc esser de mon cor

10 poderos · Que nous am mais

11 nemi niren canc fos ·

12 SAr uos enquier ben ifatz qu

13 e arditz · Mais atot ionrtz do

14 bla mauolontatz · De ben am

15 ar et es mer emeillura · Len

16 gien camors sol as autres par

17 tir · Lor uatolen car ico nois

18 faillença · Edona mi que son

19 franc fis ebos · Questiers dom

20 pna non auzera mar uos ·

21 MOn gen con quis

22 dieus uos det conoissença · Et

23 tot bos aibs per ques tan en

24 ueios · Efis ecars uostre pre

25 tz tabalos ·

26 EN aragon al rei cui iois agen

27 ça · Tramet mon chan car

70vA

01 es cor tes epros · Elai ostaig u

02 mils et orgoillos ·

ArnMar 30.8 (N 53)

03 Araut de meru eil

04 ANc con tra mor nom poc re

05 ns contra dire · Pos ben iuo

06 lc son poder demonstrar · Per q

07 ueu non puesc saguera sols ate

08 n dre · Mais asa merce mirent

09 toz domen gers ; Eia uas lei m

10 os cors non er leugiers · Canc

11 nuls amans pos loprimier co

12 n quis · Nia quel eis non fon

13 de cor plus fis ·

14 DAmar nom fraig nisoi dels pl

15 us iauzire · Mas sol daitan cab

16 ferm cor et abclar · Alei dama

17 n mi fai en tal enten dre · Don

18 es sos prez sobautra tant enti

19 ers · Ia con quiza non er perm

20 i estiers · Sifina mors que ia

21 mon coras sis · Losieu ric cors

22 per força non languis ·

23 SIdieus uolgues sagran beuta

24 t de uire · Guan ren pogra da

25 utras dompnas honrar · Tant

26 com mars clau ni terra pot e

27 sten dre ; Es losieus pretz de

70vB

01 totz caps epre miers · Et agra

02 m lobs loionr uilans por ti e

03 rs · Can iei uas lei oque tan p

04 rim non uis · Que mon sab

05 er aipaor que maucis ·

06 BElla dompna liplazer eldo

07 uz rire · Elauinen respos qu

08 em sabez faire · Masi con quis

09 cas autra non puesc tendre ·

10 Partiramen sipogues uolonti

11 ers · Quel uostre pretz tem qu

12 e mes sobran ciers · Mas en aiso

13 m conort ema fortis · Que para

14 ges es uas amors aclis ·

15 AL ferm uoler don uos am eus

16 dezire · Dompnam iuiatz es

17 simezuraus par · queus en

18 deignes merces alcor deissen

19 dre · Nomo tueilla paors de

20 lauzen giers · Que ia negus

21 non ertan plaz entiers · Al p

22 rim saber nilontan niuezis ·

23 Que iasia de mon affar deuis ·

24 QUe tan sepert quim

25 cuida plazer dire · Nilauzen

26 gas per mon cor deuinar · Ca

27 tressi ben omiels misai de fe

71rA

01 n dre · Queu sai men tir en

02 romaig uertar diers · Tal

03 uer ia ques fals emenso gn

04 ers ·Equi dis so per camor

05 sauilis · Ues si donz menz

06 esi meseis trais ·

07 CAnsoneta sel cui es mon pes

08 liers · Ques gais epros uolg

09 ra ben que cauzis · Mas ena

10 uan uai amon gen con quis ·

ArnMar 30.21 (N 54)

11 Arnaut de meru eil .

12 SEs ioi non es ualors · Nises

13 ualors honors · Que iois a

14 dus hamors · et amors dom

15 pna gaia · Eguaieza solaz ·

16 Eolatz cortezia · Per queu

17 non posc undia · Uiure des

18 conortas · Anz on plus son ira

19 tz · Seu cant emasolatz · Cor

20 a cauinen sia ·

21 EN ioi ai mon esper · fin cor e

22 frem uoler · Eioi non pusc

23 auer · Dompna cant cauos

24 plaia · Aqui me sui autre iatz · P(er)

25 aital auentura · Camors uos

26 men segura · Mas uos men re

27 fredatz · Mas una ren sapchaz ·

28 Samor emi forsatz · Tropmes

71rB

01 saluage dura ·

02 ELcor uosmir ades · Ecar n

03 os uez plus pres · Lagenser

04 canc nas ques · Prec uos qe

05 dan noi aia · Bona dompna

06 sius platz · Cal uostre pretz

07 retraire · Si ioi deuos mescla

08 ire · Estan mauolentatz · Qaie

09 nautres enbaissatz · Non fui

10 alezeratz · Pos ieu anc uos

11 ui gaire ·

12 IAuziment emerce · Podes a

13 uer de me · Queus amar ni

14 asse · Etot soquem nesca ia ·

15 Dompna penrai enpatz · Aissi

16 con bon sofrire · Queus am

17 tan eus dezire · Mais mepla

18 tz un honratz · Queus te(n) gues

19 emos bratz · Que dautre ser

20 iauzire ·

21 DOmpna merce uos clam · Car

22 tocz art et aflam · Tant de b

23 on cor uos am · Ai fran chares

24 ueraia · Car tan aut es puiatz ·

25 Lodezir quem tur menta · M

26 er ceus clam dopna genta · C

27 olor dautras beutacz · Quesi

28 eu or goill ifacz · Lauostrau m

71vA

01 elictatz · Per merce mocon

02 senta ;

ArnMar 30.13 (N 55)

03 Arnaut de meru eil .

04 FRan queze norimenz ;

05 Mes douz echauzi menz ·

06 Cades amses falsura · Cal qu

07 e sial bes · Euam mais trop

08 ab uos · Bella domna epros ·

09 Tostenps fae mon damna

10 ge · Cab autra con quetzes ·

11 Que tangrand honor mes ·

12 Tot momaltrag meilluira ·

13 TAnt es frem mostal enz ·

14 Enuos dopna ualenz · Cop-

15 uesc auer mezura · Nous am

16 beus pes · Mais dautra canc fos ·

17 Caisso es lochaizos · Donma

18 uescor saluage ; Edaisso suis

19 plagues · Sautre cort nous

20 fezes · Nom de gras far ran

21 cura ·

22 ON plus uostre cors genz · Mi

23 mostra es pauenz · Nimede

24 sasegura · Amors que ma p-

25 res ·Men fai plus enueios · Q

26 uem ten uostras fai sos · De

27 dins emon corage · Emostra

28 m que merces · Amanz autr

71vB

01 es con ques · Ueus tota ma

02 uentura ·

03 PRo dompne conoissenz · E

04 beutaz fine pura · Que na

05 tura i<...> cors gais · Et orgoil

06 los · Esemblant amoros · De

07 ioi edagradaie · Esobre totas

08 res · Son uostres facz cortes ·

09 Mais dautra crea tura ·

RicBerb 421.6 (N 56)

10 Riçard d(e)barbasil

11 ^M^LOnous m

12 es dabrils ·

13 comensa ·

14 Apres la

15 freidor ·

16 Eilauzel

17 son chanta dor · Ca tendut

18 an en paruensa · Lo pascor · Miels de

19 domna atre stal atendensa ·

20 Aten deuos abioi etab seme

21 n sa · Capres los mals contras

22 durs ecozens · Men uen ra

23 bes amoros eiauzens ·

24 EAisi con totz lanz aiensa · P

25 er foille per flor · Ual mais

26 lomonz per amor · Eamors

27 non aualensa ; p(er)amor · Mi

28 els de domna ses uostra ma(n)

72rA

01 tenensa · Car detotz bes esta

02 tz grans esemensa · Et enuos

03 es beutatz eualors esenz ·

04 Mas pera mor es plus ualors

05 ualenz ·

06 TAnt aues de conoisensa · Pe

07 r queus fan senignor · Amo

08 rs iouenz abonor · Eus por

09 tan obe diensa · Chascun io

10 r · Miels dedompna doncs

11 uoillatz camors uensa · Uos

12 tre dur cor debella captene(n)

13 sa · Que bensabes quetotz

14 enseigna menz · Esena mor

15 fis ecomensa menz ·

16 AUer couen echaenza · Afinam-

17 a dor · Epreigna enpatz la

18 dolor · Car greu er cab mor

19 tensa · Que non plor · Mielz

20 de domna ena questa creze(n)

21 sa · Estauc ades efas mape

22 ne densa · Tan queus plassa

23 lomieus auansa menz · De

24 ditz ses fatz abdoutz esgari

25 z plazenz ·

26 TOt atresi con durensa · Pert

27 en mar maior · Sonon que

28 loingnes non cor · Eisamenz

72rB

01 pert ses faillensa · Sacolor ·

02 Miels de domna denan u

03 ostra prezesa · Autra beutatz

04 ses tota retenensa · Ues lau-

05 ostra que tant es auinenz ·

06 Queisamenz creis con la

07 lunes creisenz ;

08 MIels dedo(n)n sieu soi saiuez

09 palensa · Marme mon cors

10 uos roman entenensa · En

11 oins damia uos erobedienz ·

12 Ab crezatz desotz ensein

13 namenz ·

RicBerb 421.4 (N 57)

14 Riçard d(e)barbasil .

15 BEm cui daua damor gar

16 dar · Que ia trop non

17 fezes dole(r) · Mas era sai eu

18 ben deuer · Cus nos pot del

19 lei escrimir · Cant eu damar

20 non puesc tenir · Lei que

21 non deigna retener · Ecar

22 me torna anon chal(er) · Per

23 trop amar mer amorir · Ca

24 u tramors non pot es iauzir ·

25 Ne a questa non puest auer ·

26 ECant eu cug

27 mon cors lonignar · Nonle

28 n puesc partir nimouer ;

72vA

01 Ecan laprec del romaner ;

02 Non uol mas pauralas auz

03 ir ; Edoncs que porai deue

04 nir · Consiporai far son pla

05 zer · Ia per so nom deu mal

06 uole(r) · Madomna silam ediz

07 ir · Ni ia daiso non mair · A

08 nz men deuria bon grat sab(er) ·

09 MOut uol gra sols

10 ablei estar · Mas non ai aise

11 nileçer · Es autre ioi non p

12 uesc auer · Mout me platz

13 can eu laremir · Tot locor

14 mifai es baudir · Can puesc

15 sagran beu tat uezer · Edai

16 dan per quem fai parer · M

17 a dompna que ilendi nelti

18 r · Pueis que del plus uezer ·

19 Dai tan medeu sil platz ual(er) ·

20 MOut me saup

21 gen mon cor enblar · Mado(m)

22 na abun bel plaçer · Canc

23 pueis per mal niper teme

24 r · Nom pogui io(n)r dellei par

25 tir · Degran dolor mifai lan

26 guir · Sautra merce non uol

27 auer · Faran morir ens bon

28 es per · Cella quen pogra leu

72vB

01 guerir · Epos nol platz delen

02 riquir · N(on)s uoilla del tot de

03 cazer ·

04 EPos nuil ben non uol donar ·

05 Sufra queu lam ses pro te

06 ner · Sifas eu de tot mon po

07 der · Si queus autra part

08 non uir · Elanog cant eu

09 cug dormir · Les peritz uai

10 salei iaier · Entre mos bra

11 tz lacuit tener · Edel ioi cai

12 planc esospir ; Dai tan en dei

13 midonz grazir · Cal cor me

14 stai mati esser ·

15 EPueis camors lam fes chau

16 zir · Que tota gen aenpoder ·

17 Ianomo deu amal tener · M

18 adomna seulam edezir · Es

19 ol couoilla engrat cuillir ·

20 En samerce uoil romaner ·

RicBerb 421.1 (N 58)

21 Riçard d(e)barbasil .

22 AUltresi cum lilions · Qui

23 es tant fiers cant iais ·

bis d(e) son lionel ca(n)t nais

24 Morz sens alain esens uida

25 Et ab sauoz cant lesscrida ·

26 Lors fai reui oire et annar ·

27 Aul tressi pode mi far · Ma

28 bona domna et amors · Eg

73rA

01 arir dema dolors ·

02 TUtes les gais saisons · Ueno

03 n et aprils e mais · Bien de

04 gra uenir oimais · Lamia

05 bona escharida · Trop ses a

06 mor ador mida · Quem do

07 net poder damar · Sens ar

08 dimen depreiar · Ha quant

09 as bonas honors · Matoult

10 temença epa ors ·

11 RIchs fora logere dons · Emo

12 ult fins emoult uerais · Per

13 que mabellis lofais ; Sesam

14 erce non oblida · Aissi cum

15 denau perida · Don res non

16 pot eschan par · Mas per for

17 ça de no dar · Aissi men fora

18 eu resschos · Domna abun pa

19 uch desocors ;

20 TOtas las bellas fai cons · Del

21 mon son en uos emais · Don

22 hom anch bes noso frais · De

23 totas ualor con plida · Sifos

24 sez damar ar dida · Ren noi

25 pogran meillu rar · Ab toz ch

26 ez uos sens par · Emur echa

27 stel etors · Donor edebeltaz

28 flors ·

73rB

01 MArri men teng ezoios · Soue(n) chan

02 souen mirais · Souen magris

03 et en grais · Caissi ses enmi p

04 artida · Amor çoios emarida ·

05 Cabrire et ab plorar · Ab con

06 ssir et ab pen sar ; Mostra sas

07 ri chas ualors · En mi entrels

08 elsris els plors ·

RicBerb 421.2 (N 59)

09 Riçard d(e)barbasil .

10 AUtressi cum loli fanz · Q

11 ui can chai nos pot leuar ·

12 Tro li al trab locridar · Delor

13 uoz loleuosus · Uoill eu se

14 gre aquel us · Que mos mal

15 traiz es tan greus epesanz · Q

16 ue sila corz del poi eliboba

17 nz · Eluerais prez dels leials

18 ama dors · Nom relleuo iamais no(n) serai sors · Quill deig

19 nesso per miclamar merce ;

20 Lai on pre iars ni merces

21 nom ual re ·

22 ESeu per los fis amanz · Nom

23 puos en ioi retor nar · Per to

24 z temps lais mon cantar · Qu-

25 e de minoi hare plus · Ainz

26 uiura isicol reclus · Sol ses

27 solaz caitals es mos talanz ·

28 Ema uida mes enois et afanz ·

73vA

01 Eiois mes dols eplazers me

02 dolors · Queu non soi ges

03 dela menere lors · Que qu

04 i benl bat nilte uil ses mer

05 ce · El en graissa emeillure

06 reue ;

07 ETot lomon soi clamanz · De

08 mi edetrop par lar · Esi po

09 gues contra far · Fenis que

10 nones mas us · Quisart ep

11 uois ressorz sus · Eu marsse

12 ra car soi tan mal ananz ; A

13 b mos fals diz men chon ge

14 rs etruanz · Ressu scitan en

15 sospir et en plors · Laonbel

16 taz eio uenz eualors · Es que

17 noi faill res mas un pauch

18 de merce · Que noi sio asce

19 m blat tuit libe ;

20 BE(n) saica mors es tan granz ·

21 que leu me pot per donar ·

22 Seu failli per sobra mar · N

23 iregnei cum dedalus · Quid

24 is quelera gesus · Euolch u

25 olar al cel oltra cui danz · M

26 as deus basset lor goill elo

27 sobranz · Emos orgo illz no

28 n es res mas amors · Per qu

73vB

01 e merces me deu ben far se

02 cors · Que maint luoch son

03 orazos uenz merces · Emai

04 nt dal tre orazos non ualre ·

05 MAcan chons er

06 dogro manz · Laon eu non

07 aus annar · Ni ab dreiz oillz

08 es gar dar · Tan soi con ques

09 et aclus · Eia hom non me

10 es cus · Meillz dedomna don

11 soi fugiz dos anz · Ar torn

12 auos doloros eplo ranz · Ais

13 sicol cers qui afach son cors ·

14 Torna amorir alcrit dels

15 cacha dors · Aissi torn eu do(n)

16 na enuostra merce · Mas uos

17 non cal sidamor nos soue ·

18 TAl seignor hai

19 en cui atan debe · Quel ior

20 n quel uei non puos faillir

21 en re ;

22 Riçard de barbasil .

RicBerb 421.9 (N 60)

23 TUt autressi cum laclar

24 tat del dia · Apodera to

25 tas laltras clar taz · Apode

26 ra domna uostra beltaz · El-

27 aualor el prez ecortesia · Al

28 meu scem blant totas cellas

74rA

01 delmon · Per que mos cor

02 plus deuos nos canbia · Bel

03 la domna de ser uir edon

04 rar · Aissicum cel q(ue) passa uns

05 estreit pon · Qui no sausa

06 nuia part des ui ar ·

07 QUi dreit camin seg dere

08 non des uia · Per queu men

09 sui del tot asseguraz · Esaba

10 mor de ualer liel taz · Esui

11 acel qui meils trobar deuria ·

12 Merce del plus lial del mo

13 n · Quen mi none engan

14 nitri ceria · Non trobarez i

15 amais gran asson par · Do

16 nc sem de strui uostra amo

17 r nem con fon · Iamais no

18 m uoil deser uir esforçar ·

19 PUis anch uos

20 ui domna uos ai seruia · M

21 as una ren er se uos men ga(n)

22 naz · Mos ert lodan euostre

23 er lopeccaz · Epuis aurez d-

24 el dan una partia · Ben nol d

25 i son tuit lisani del mon ·

26 Que cel al dan cuies lasei

27 gnoria · Per quem deuez

28 domna del dan gar dar · Que

74rB

01 uostre sui eper uostre me

02 respon · Per farde me ço

03 com del seu de far ;

04 DOmna es demi queu non

05 aus dir amia · Car non es

06 de uer uos lamistaz · Per

07 queu men sui uer goignos

08 ei raz · Cad amor es tan pa

09 uca maçausia · Deuos que

10 u mais desir dere del mon ·

11 Caissi ma tut amor ensoa

12 bailia · Quen mi non po n

13 ulla caison trobar · Nil meu

14 cor nulen gin neses con ·

15 De que iam puosca amor

16 en ca sonar ;

17 MAs eu consir se merces me

18 ualria · O genser uir oprez

19 o amistaz · Que ben souen

20 trespassa uoluntaz · Epo es

21 ser que merce len pren ri

22 a · De mi que lam mais de

23 ren del mon · No non es dretz

24 setot hom se fa dia · Cum

25 se deia per tan des es perar

26 Quel seu respeit ai respeit

27 quen abon · Amors e ioi se

28 tot mefa tar dar ·

74vA

RicBerb 421.3 (N 61)

01 Riçard d(e)barbasil .

02 AUtressi com per ce uaos

03 El tenps qe uiuia · Qu

04 e ses bai tes gar dar · Tant

05 que nosap de man dar · De

06 qe ser uia · La lancha nil g

07 ra aos · Et eu soi altre taos ·

08 Meillz de domna · Can uei

09 uostre corgent · Queu eiss

10 a ment · Moblit em uos re

11 mir · Euos cuit pre iar · E

12 u nosai mas conssir ·

13 ABun dolz . es garz cara os ·

14 Qui an fait lo uia · Per mos

15 oillz ses retor nar · El cor

16 on los teng cantar · Qe sils

17 plasia · Cai tals fos mos ca

18 p ta os · Dels trabaills edels

19 ma ols · Meillz de domna · Q

20 ueu trag per uos souent · T

21 ant greu ment ; Mais am p

22 er uos morir · Caltra dom

23 na fes · Rei tan uos desir ;

24 SE uostre durs

25 cor fos taols · Com lacor te

26 sia · Que uos fai daui nen

27 parlar · Leu pogras demi

28 penssar · Canz mau ciria · Q

29 ueu uos preies que no aos

74vB

01 Qe mon cor ten encla os · M

02 eillz de domna · Deuos en p

03 enssa ment · Tant gau dent

04 Qe cant enren madir · Del

05 dolz penssar · Perd lira ables

06 gaudir ·

07 UEilla de sen ede laos · Ioue

08 ne on ioi selia · Ueilla dep

09 rez edon rar · Ioue ne de

10 bel domne iar · Loing de

11 folia · Ueilla defaiz leiaos ·

12 Ioue ne enio uenz essa os ·

13 Meillz de domna · Ueilla en

14 tot bel iouent · Et plagent ·

15 Ueilla sens ueillizir · Eio ue

16 n danz · Ueilla degent acoil

17 lir ·

18 SIcom lastella ior naos · Qui

19 non aparia · Euostre rich

20 prez sens par · Eli oill amo

21 ros e clar · Franchs sens fello

22 nia · Bels cors plazens egaos ·

23 Petotas beltaz claos · Meillz

24 de domna · Ede bel esta m

25 ent · Quim de fent · Lo pen

26 ssar delmorir · Cho no pod

27 hom · De loi gnar ne gan

28 dir ·

75rA

01 MEillz de domna · En ren

02 no me re pent · Seu atent ·

03 Laioia qes auenir · Que

04 bona amor · Tada gnom

05 ase ruir

Peirol 366.19 (N 62)

06 Peiroll ;

07 ^M^MAingta çe-

08 nz me ma

09 l razona ·

10 Car eu no

11 chan plus

12 souen · E

13 qui de cho mo caisona · Nosap

14 ges can longa men · Mateng

15 ut en greu pensa men · Cil

16 qui mon cor em presona ·

17 Per queu perch es bau dime(n) ·

18 Tal desconort me dona ·

19 PEro sun fo franca bo na ;

20 Ma dom nal comen ça men ·

21 Era noma cuoill nim sona ·

22 Mas aissi cum lal tra gen · Car

23 co nois queu lam fina men ·

24 Acum mal mogier dona · Am

25 ors faira failli men · Sa que

26 st tort liper dona ·

27 DEtotas zoiam delon ia · Ma

28 domna noill es honors · Cab

75rB

01 qual que plagen men cho

02 nia · Me po gril far gen se

03 cors · Ar sai que non es mas

04 fo lors ; A questen ten dench

05 a lonia · Don hai fact tantas

06 cla mors · Con ta nai euer

07 gonia ·

08 EPartirai meneu nonia · Que

09 sos prez essa ualors · Mo de

10 fen emo calon ia · Cant eu

11 cuit amar · Aillors · Per tot

12 lo cors min tra lamors · Si

13 cum falaigua en la sponia ·

14 Toz temps me plairal dolo

15 rs · Can quem destrei gnem

16 pon ia ·

17 ADes uuoill camors massail

18 la · Em ger rei ma tin esser ·

19 Con tra lasoa batailla · No qu

20 er iare paus auer · Seu non

21 hai tot mon uoler ; Tals es

22 cill caissim tra bailla · Quel

23 mon non hai mais plazer ·

24 Quilo meu mal trach uail

25 la ;

26 LAu sen ia nide ui na lla · De

27 n uios · nom cal temer · Sol

28 penssers delei nom failla ·

75vA

01 Uns no men po dan te ner ·

02 Quel conssirs don eu mal

03 ezer · Me pais meillz dal tra

04 uita illa · Per queu naien

05 po der · Mos cors nos naun

06 ailla ·

07 CAn chon atoz poz dir en u

08 er · Quen mon chan non a

09 gra failla · Sim uol ges da

10 mor ualer · Ma domna cui

11 iois uailla ·

Peirol 366.26 (N 63)

12 Peiroll .

13 PEr dan qui damor ma

14 ueigna · Nolais serai · Qu

15 e ioi chan no man tegna ·

16 Tan cum uiorai · Esim soi

17 ental es mai · Nossai quem

18 deuegna · Car cil on mos co

19 rs estai · Uei camar nom

20 de gna ·

21 NEguna bona antressegna

22 De lei non hai · Qui ia cons

23 soill ni prom teigna · Del m

24 al queu trahi · Pero silan

25 pre iarai · Que de mi il so

26 uei gna · Que sa mors nola-

27 m atrai · Merces lam de str-

28 e gna ·

75vB

01 BOna domna sius plazia · Fo

02 rt mamistaz · Cals mera uil

03 la seria · Sima ma uaz · Mas

04 aissi can no uos plaz · Si iois

05 men ue nia · Conosch que

06 moult magre graz · Uos en

07 taigna ria ·

08 LAn noit me tra baill el dia ·

09 Nom lais em paz · Si men go

10 issal cor tesia · Ela beltaz · Las

11 quen farai mas quen faz ·

12 Tro al desirs mau cia · Oqu

13 e len pren da pietaz · Que

14 plus fran cam sia ·

15 TAnt hai enlei ferm corage ·

16 Quen al no pes · Et anch ses

17 talan uolage · Meillz name

18 t res · Per chom degra ueni

19 r bes · Et hai en danp nage ·

20 Gar daz sen amor ha ges · De

21 de ior usage ·

22 CAn chon uai ten dreit uia

23 ge · Lai on ill es · Quel mon

24 non hamas message · Quei

25 tra messes · Epuois del tot

26 me soi mes · El seu sei gno

27 rage · Preiali que non ha

28 ges · Ues mi cor saluage ;

76rA

01 HA domna qual que merces ·

02 nin trel corage · Caleuiar

03 pot petiz bes · Lo meu grand

04 dampna ge ;

Peirol 366.13 (N 64)

05 Pei roll .

06 DUn bon uers uai penssan

07 cum lofe ges · Camor ma

08 dui lacaison eltalan · Efai

09 mestar deltot alseu coman ·

10 Si que mon cor nere tenut

11 ensage ; Trop demostra en

12 uer mei son pode rage · Car

13 amauci el trabailonma mes ·

14 Per tal domna quen dreit

15 mi nossa ta(n)gn ·

16 AQuestam plaiz plus que n

17 ullaltra res · Alei moutrei

18 liges des ere enan · Sei nolo

19 uol mei quen chal · Cal tre

20 tan serai · Achis con tral seu

21 seignorage · Sicum eu ages

22 faiz certan homenage ; Esse

23 ria gran tort qui men tol

24 ges · Lo disi rer pos tot la ols

25 me so frang ·

26 BIen uoilsamor mas querre ·

27 Non laus ges · Esters cab diz

28 cuuerz liuaupar lan · Esse

76rB

01 uol ges es gar dar mon scen

02 blan · Noil queria plus uer

03 ta der messaçe ; Ca sol es ga

04 rd pot hom ben per usaze ;

05 Lo penssa ment conois ser

06 tal ues es · Emen bres li que

07 assaz quer quis con plang(n) ·

08 BIen sap quelam

09 siamar meuol ges · Mas lei

10 non cal neno sto aper tan ·

11 Chuiaz uos donch canseuai

12 apenssan · Desa ualor edes

13 son richs lignage ; Que mo

14 ult · Non de ia esser fer esau

15 uage ; Pero ualersol en amar

16 mer ces · Ue ez lasperanza o

17 ma dolor sofrang(n) ·

18 AQuest conort none mas

19 nicies · Car en amor pois tro

20 p euai trai nan · Non deu ho

21 m puois auer fiança gran ;

22 Que farai doncha par tirai

23 men del follage · Non ia que

24 so frir uoil · Mon danage · Si

25 Cum facel cazugar ses em

26 pres · Eperd eperd per res

27 peit de ga a(n)gn ·

28 UAl rame ia donch bona fes ·

76vA

01 Que non am ges per eschern

02 cum cil fan · Que son fengedo

03 r galia dor truan · Fals lause

04 nzer et ab uoler uolage · Ainz

05 aienlei assis tot mon corage ·

06 Ora zorn noiz semanas emes ·

07 En un de sir sui ades ere magn ·

08 DOmna el uers

09 enten dez mon lengage ; El

10 uostre cors franch natural cor

11 tes · Saben atriar cho quen uo

12 ssen atagn ;

Peirol 366.12 (N 65)

13 Peiroll

14 DEl seu tort farai es menda ·

15 Lei quim fez partir desse ·

16 Can querai talen que illiren

17 da · Sill plaz mas canch os eme ·

18 Ses respeit daltra merce · Sol

19 so fra quenlei men tenda · E

20 quel bel neien ma tenda ·

21 GEs per negun mal

22 quim prenda · Delei amar n

23 om recre · Ainz sofrirai cum

24 que men cenda · Lapenel dan

25 qui men ue · Bem de gra far

26 qual que be · Mas nos taing

27 que lan reprenda · Sitot ses

28 uer quill mespen da ;

76vB

01 MOult em conssir noit edia ·

02 Mas nomen sai conssillar · E

03 pero sia uenia · Gran talen hai

04 cun baisar · La poges tolrro en

05 blar · Esella sen irassia · Uolon

06 ters loli ren dria ·

07 EUsaibe queu no poiria · De

08 midonz locor ostar · Per iran

09 iper feunia niper altra dom

10 na amar · Per cho men lairai

11 estar · Maisi cum liplaira sia ·

12 Queu lamarai tota uia ;

13 ENon es nuillz hom cui tegna

14 Tan apoderat amors · Queia

15 noill plaz quem souegna · De

16 ls placers ni del socors · Caui

17 a trobat aillors · Ainz uol qu

18 e chai me destrei gna · Per tal

19 quim nom uol nim degna ·

20 HA bona domna

21 en cui regna · Senz ebeltaz e

22 ualors · Sofrirez caissim de

23 streigna · Lodisirers elamors ·

24 Siuals dels plazers me nors ·

25 Me faiz tan que iois meuei

26 gna · Eca uos no des couei

27 gna ;

Peirol 366.6 (N 66)

28 Peiroll .

77rA

01 CAmiat ma mon conssire

02 r · Cam ges cai faich dam

03 ia · Don hai fin ioi uer ta der ·

04 Plus cauer non solia · Mas no

05 n es de prez so brer · Eu per

06 quen men tiria · Queu auch

07 dir elre pro er · Quino troba

08 no tria · Equi pren nos fadia ·

09 EN ten drem façi

10 amors · Enfolla ricau dia · En

11 las riquechas auchors · Don

12 mal mon grat sofria · Peinas

13 edanz edolors · Sicatoz iorn

14 moria · Gar daz sera ben folors ·

15 Can eu plus iper dia · Emeillz

16 mien ten dia ·

17 ERam soi ame suraz · Esech m

18 a drei cha uia · Cam que fos

19 ma uoluntaz · Plus aut que

20 no deuia · Ben dei esser castiaz ·

21 Del dan qui men uenia · Cai

22 cho es dobla foldaz ; Dome qu

23 i nos castia · Pos conois safo

24 lia ·

25 PEr que sai que sterabe · Efo

26 ra cor te sia · Que iahom non

27 ames re · Mas cho qui lamari

28 a · Preiars se taing es con ue ·

77rB

01 Qui me sura ime tria · Mas

02 sapchaz qui trop ote · Choes

03 scemblan quesia · or guoillz

04 euilania ·

05 ERa conosch et en ten · Ques

06 bona conpaignia · Can duisa

07 mon fina men · Per leial dru

08 daria · Ecascus tot fran camen ·

09 Ues son par so milia · Car am

10 ors nouai que ren · Or guo

11 ill niuilania · Mas merce to

12 ta uia ·

13 LAi on hai mon bon esper · M

14 atrai amors em lia · Don no

15 n aus ni pu os moer · Mon

16 de sir nuoit nidia · Ben pot

17 ma domna saber · Caissi lam

18 ses bauzia · Que con tra loseu

19 uoler · Mos cors nopes saria ·

20 Niboca no diria ·

21 BEmen uai meillz nesper ;

22 Ua can chos dreita uia · Ala

23 bella on quill sia ·

24 EDili queill faz saber · Cal

25 tra non uoill quesia · De

26 mon ioi garentia ·

PRmTol 355.20 (N 67)

27 Peiroll .

28 US no uels pessamenz mestai ·

77vA

01 Al cor per queu nai greu con

02 ssir · Don faiz ma ingt engis

03 sos sospir · Enai souen mon

04 cors plus gai · Em gard me

05 illz defar desplazer · Emes

06 nes luochs nisazos · Ecel ca

07 son poder es pros · Be deu a

08 uer mais do ran cha ;

09 HOn ra menz eben len escai · A

10 cel acui sap en paz so frir · Son

11 dan abella men cubrir · Mai

12 ng tas uez cho cal cor noill p

13 lai · Equi sab iras sap tener ;

14 De far edir tot no de uer ·

15 Ges non sen mer ma sarazos ·

16 Per quom non deu esser co

17 chos ; Defar gran des mesu

18 ran cha ;

19 DEs mesura conosch essai · Que

20 fai ma domna ses men tir ;

21 Donch per quem fez assi ue

22 nir · Can cho quem pro mes

23 ar me st(r)ai · Car qui non ha

24 u zat auer · Gran ben plus l

25 eu pot soste ner · Afan que

26 tals es richs ebos · Quel mal

27 traiz les plus en goissos · Can

28 li so uelben bana cha ·

77vB

01 BEn anan ce fin ioi uerai · N

02 ach eu de mi donz al par

03 tir · Par tiz non soi per que

04 u mazir · Car amos prechs

05 braus res pos fai · De nan sos

06 pes lirai cazer · Salei plaz q

07 uella deing uoler · Que de

08 lei facha mas can chos · Car d

09 e mi non soi pode ros · Que

10 n altra paus mespe rancha ·

11 BEn esper per lafan

12 queu nai · Quem uoilla mi

13 donz man tenir · Car non es

14 altra al meu albir · Non fo

15 tan bella ios lorai · Sopleia

16 n quer quem denigna ualer ·

17 Queu conosch segon mon sa

18 ber · Que pauch con quer h

19 om nuaillos · Eual trop ma

20 is bes per un dos · Car cum

21 praz que can se nancha ·

22 HOmils mans ioingz

23 dege noillos · Maren auos q

24 uez bel epros · Domna dega

25 ia scem blan cha ;

Peirol 366.15 (N 68)

26 Peiroll .

27 AB ioi quim de mora · Uo

28 ill un sonet faire · Que

78rA

01 bem uai aora · Detot mon

02 afaire · Finamors monora ·

03 Sical meu ueiaire · Ges tan

04 rix nofora ; Seofos enperaire ·

05 Quel corage enai · Iaucion e

06 gai · Pero non agaire · Quera

07 mortz desmai ·

08 PLus es amors bona · Queu n

09 o sai retraire · Qui mal lara

10 çona · Nones fis amaire · Qu

11 e gen guier dona · Sitot fai

12 mal traire · Qui siaban don

13 a · Nill es merciai re · On que

14 u mestei chai · Mon pensame

15 n ai · Lai aldolz re paire · On

16 ma domna estai ·

17 LEi soi qui men mena · Que

18 es cortesia · Cab soau catena ·

19 Me streng fort emlia · Mos

20 mals nom refrena · Mas ga

21 riz seria · Sab tan dolça pe

22 na · Per midonz moria · Ia

23 no men partrai · Mais tan cu(n)

24 uiorai · Sitotz tems uiuia ;

25 Totz temps lamarai ·

26 FRan chares cor tesa · Bella

27 dolza mia · Amors mauos

28 mesa · El cor on queusia · G

78rB

01 ran ioia mespresa · Dai tal

02 com pagnia · Queu soi sino

03 us pesa · Uostrom tota uia

04 Iare nos querai · Mas uos

05 ser uirai · Pero sios placia ·

06 Que plus non dirai ·

07 SEo per alegraça · Sai chan tar

08 nirire · Dun ioi qui menan

09 cha · Doneu sui iauçire · Do

10 na ia doptança ; Non aiazde

11 l dire · Queu nofaz senbla

12 nça · Que en dreit uos con

13 sire · Ben egen men sai · Co

14 brir quam suilai · Seu mos

15 oillz uos uire · Tost los en

16 re trai ·

17 SOm re mide manda · De

18 mun douç con sire · Amor

19 micon manda · Louer con

20 tra dire · Benes dreit queu

21 blanda · Lei cui soi ser uire ·

22 Que er foldaz granda · Sil

23 faz deo maçire · Seg nors co

24 ssim uai · Eco sim mestai · Ch

25 o quim sol aucire · Ma dui

26 ioi uerai ·

Peirol 366.31 (N 69)

27 Peiroll .

28 SI ben sui loign et en tre

78vA

01 genz estraigna · Eo mais co

02 sir damor abqem conort ·

03 Epens dumuns colfaça aqe

04 la cort · Tal qesia bons eual

05 enz efis · Car ondhom plus ·

06 Mos cantars migra scis · Ado

07 nc dei melz pugnar qeo ni

08 mes prenda · Nidigaren do

09 n sauis mere prenda ·

10 NOn es nulz iors quen mon

11 cor non descenda · Una dolço

12 rs qim uen de mon pais · La

13 i iong mas mans · Elai estau

14 aclins · Elai sapchaz que u

15 olria esser fort ; Pres de mi

16 dons setoz euas mitorz · Qa

17 b bels semblanze ab dolza

18 con paigna · Midauret genz

19 zo que ora mistagna ·

20 DOn ai assaz que plor eque

21 com plaigna · Per paoc locor

22 nom part quan mi recort ·

23 Can misouen delris edel de

24 port · Edels plazers qelam

25 fez eqem dis · Acom fora gar

26 it sa donc moris · Qar quan

27 lapreg que demi mar cel p

28 renda · Sol ueiaire nofa qe

78vB

01 la men ten da ·

02 DOn ai razon nofa qe soffra

03 eatenda · Com at ten drai pois

04 lei non abelis · Miels mifora

05 çom cuit queo m(en)partis · Par

06 tir nonges tropnai pros lo(n)g

07 acort · Bona domna uostro

08 son tot afort · Eno uos cuiez

09 la mor enmi remagna · Qe

10 uos amar tem qe temps mi

11 soffrai gna ·

12 LEi nofail res qia pros dom

13 na tagna · Qom nolaue qe

14 deleis laos nom port · Con

15 ta egaia es epros per qeo la

16 m fort ; Edonc amors cui

17 toz temps soi aclins · Plarial

18 ia quna uez men gaoszis ·

19 A questal qer per don eper

20 es menda ; Esenon ia greder

21 dos nomi renda ;

22 DAutre trebal preg deo qe

23 lam defenda · Mais unsol io

24 rn uolgra qela sentis · Lom

25 al qeo trag per lei ser ema

26 tins · Que greu peril malas

27 çat mon deport · Enouoil

28 ges qaltre menaia stort · E

79rA

01 sa lei plaz qeia uas mi saffra

02 igna · Anc nofez hom damor

03 genzer ga dagna ;

Peirol 366.27 (N 70)

04 Pei roll .

05 POs de mon ioi uertader ·

06 Sifan aitant uolonter ·

07 De uina dor epar lier · Enui

08 os elaihsen gier · Segon lafaçe

09 nda couen qemi enprenda ·

10 Qen gein mia mester · Abqe

11 mide fenda · Que ne guns n

12 on aprenda · Mon sellat con

13 sirer ;

14 DEmidonz ac de premer · Len

15 ueia el deçirer · Cab gran esfor

16 z sobrier · Tem me qeren mai

17 nolen qier · Mas com qe men

18 prenda · Mon cor medis caten

19 da · Esufra esufier · Per qeuc

20 re qes menda · Mefasa mors

21 emrenda · Cal que plazer leu

22 gier ·

23 TAlueç es non posc sofrir · Cab

24 mi meçeis nom nair · Euoill

25 me abtan partir · Quen au

26 tre dompnei mouir · Per ais

27 sos remuda · Malautes can m

28 ielz cuida · En autra part gari

79rB

01 r · Eren non naiuda · Anz fas

02 obra per duda · Cades torn

03 sai morir ·

04 TAn dousamen desir · Com p

05 ogues ende uenir · Camor la(m)

06 feces gauzir · Aissi con lamfeç

07 chauxir · Trop lai aten duda ·

08 Mas laflama escreguda · Es g

09 reus aza mor tir · Tost es re

10 manzuda · Lesperansa es uen

11 cuda · Quem solia es baudir ·

12 PEro ades misoue ·

13 Camor deu trairase · Franc co

14 rage bonafe · Mielz qen ne

15 gunautrare · Esil onses lansa ·

16 Tota ma deçiran sa · Pos mon

17 cor sapeue · Non torn enuil ta

18 nsa · Caitan col reis defra(n)sa ·

19 Son euricx de mar be ·

20 EPos autre pro nonte · Pre ia

21 railen car de me · Cauçit aire

22 traire anc se · Que las seue qis

23 recre · Ben sai ses dop tansa

24 Qeades esperansa · Qant hom

25 troba mer se · Doblala legran

26 sa · Eliois elbenenansa · Acel

27 cui ses deue ;

28 DAlfin ses doptansa · Iois eprez

79vA

01 uos enansa · Mais camor no

02 n fai me ·

AimSarl 11.2 (N 71)

03 Peiroll .

04 FIns ele ials esenes tot en

05 çan · Aisicon cel cui acon qui

06 st amors · Aurai en paz suffe

07 r taiz mais dolors · Que nom

08 anei plagnen niran curan ·

09 Aiconamlonia men desamaz ·

10 Uostre gen cor domna cui mi

11 son daz · Epois mer ce abuos

12 ren noualria · Partiraime(n) n(on)

13 ieu qeu non poria ·

14 ANz atendrai suffren emerçe

15 an · Tro que de uos aia qual

16 que socors · Qatot lomens la

17 tendre mer honors · Bonado(m)

18 na siben trac greu afan · Qar

19 proual mais rics esp(er)ars hon

20 raz · Que uns auniz donsde

21 onhom nofos paiaz · Per qeu

22 serai tant amic ses feunia ·

23 Tro queus apel senes men

24 tir amia ·

25 BOna domna foudaz foz per

26 scen blan · Qaren çan tan re

27 trac nostra lauzors · Nula be

28 utaz donsobraz las genssors ·

79vB

01 Obs mifora quaus nanes ob

02 lidan · Qor goillz uon creis

03 eus merm humilitaz · Onpl

04 us uos uau men bran uostras

05 beutaz · Nilaricor ques aur

06 sobre lamia · Dir nai domn

07 e mal ieu non queu menti

08 ria ·

09 MIl uez maurai acordat enpe

10 nsan · Consuis preies pois

11 retemen paors · Eqar oblida

12 r me fan uostras lausors · Si

13 com fai diz la(n)t tre canian ·

14 Gusoblidon zodon plus es m

15 en braz · Qui eu qant uos uei

16 son deltot oblidaz · Mait per

17 son plai qar falli menz se

18 ria · Sieu perl deman lobel

19 solaz per dia ·

20 DOmna bensai que uostra ua

21 lor gran · Maonda cors eson

22 frame ricors · Esidel plus p

23 odez faire clamors · Uos ea

24 mors ensiaz amon dan · Esi

25 perço domna mochassonaz ·

26 Quar non son rics sera torz

27 epechaz · Qar tan non ual

28 neguna manentia · Endreg

80rA

01 damor confins cor ses bauçia ·

02 PRos contessa lonan

03 de sobiraz · Elogauziz per toz e

04 enanzaz · Per quieu non part

05 de uostra segnoria · Niufarai

06 ai tant quea uius estia ·

RmMirav 406.18 (N 72)

07

08 CEl que ioi tanig nicantar

09 sap · Esos bels diz uol desp

10 en dre ; Atal domnal fassa en

11 ten dre · Donsia onraz losda

12 ns els pros · Cassaz deu ualer

13 cortes nons · Desaui nen dru

14 daria · Eseu domnei afaidia ·

15 Siuals ades enquier enloc

16 çentil ·

17 LEial domna franca eientil · U

18 oil mais seruir et atendre ·

19 Que dautra guizardon pren

20 dre · Cui souen ages obs per

21 dos · Aital ses bruch eses tensos ·

22 Gaia debella paria · Cortesases

23 uilania · Lai chauxida ses fen

24 it eses gab ;

25 ESi tot ableis non acap · Loioi

26 que mfal cor ensen dre · Per

27 so non es mos gauz men dre ·

28 Pos de mi non mou lochaizos ·

80rB

01 Queu non nair nisui clamos ·

02 Mas quils dreich damor se

03 guia · Ben sai qe razos seria ·

04 Seu lateng car qella nom te

05 n gues uil ·

06 MEnar mepod adunprim fil ;

07 El seu meteis tort car uen d

08 re · Queu non uoill ablei de

09 fen dre · Sitot menera pode

10 ros · Que tan sui seus per qu

11 es es razos · Que sella enren fail

12 lia · Qll colpa deu esser mia ·

13 Et es ben dreg quem torne

14 sus elcap ·

15 SEu demi dons aic ren dara

16 p · Noil uoill tort nidreich

17 con tendre · Cadobaz lisui d

18 el rendre · Mans iontas ede

19 genoillons · Per o sil plages

20 que fos dos · Mout feira gra(n)

21 cor tesia · Es alei non plas esti-

22 a · Que un suibatuz plus for

23 t cab un uirçil ·

24 DOmna bedois niaragos · Ad

25 ops damar nous ual ria · Ta

26 nt commira uals faria · Si

27 francamen teneç garnit lo

28 cap ·

80vA

01 SIm uol mal neguns dels b

02 arons · Mon audiarz osia ·

03 Que ia desasegnoria · Nom

04 partirai nuls nul tems nide

05 l seu trap ·

Peirol 366.2 (N 73)

06 Peiroll .

07 ALtresi colcisnes fai · Quan

08 uol morir çan · Qua siua

09 ls genzeç morat · Etai mens

10 dafan · Qar amors matrag u

11 as tallaz · Que mainz trebai

12 ls nai sustraz · Mais per ioi q

13 ua ora meuen · Nontem mal

14 niafan enre ·

15 DEus equal conseil penrai ·

16 Qa des mor aman · Niioi no(n)

17 aten delai · Onmei sospir ua(n) ·

18 per onon part mauoluntaz ·

19 Sitot mensui des esperaz · Pe

20 nsiu econsiros mire ; Cella

21 donplus fort men soue ·

22 SEs meillors domna nonsai ·

23 Des per que ual tan · Que ia

24 mais non iauserai · Dire mon

25 talan · Gent macoil emabel

26 solaz · Ede plus suia conseill

27 az · Queuseu licla maua mer

28 ce · Tem qe pois segar des de

80vB

01 me ·

02 PRe iat lai onnosesçai · Tornas

03 enoi gran · Sens parlar lanpr

04 e iarai · Econ per scenblan · E

05 sis cognosca osilplaz · Que naisi

06 doblal iois el graz · Qant un

07 cor abautre saue · Eqant ho

08 m sens qerre faibe ·

09 ZAn çon alabella uai · Non ges

10 queu reilman ; Tupoil ben

11 lomeu esmai · Dire sens mon

12 dan · Eill poidire qalei sui

13 donaz · Mon corage et autre

14 iaz · Seusui eserai eiuase · Mo

15 rir posc per ma bonafe ;

16 BElla domna onque siaz · Iois

17 sia auos eioi aiaz · Queu non

18 uos aus pregar dere · Massi

19 uals pensar leposcbe ;

Peirol 366.20 (N 74)

20 Peiroll .

21 MEntension aitota en un

22 uers mesa · Com uailla

23 mais dechan queuanc feçes ·

24 Epod esser que fora fielz ap

25 resa · Chan çoneta seufaire

26 la uol ges · Mas chanson tor

27 nen leugeria · Euers que ben

28 fairel sabria · Esmi senbla(n)

81rA

01 que deges mais ualer · Per

02 queu enuoil de mostrar mo

03 n saber ·

04 AMors maucit tant es enmi

05 enpresa · Greumes lafan el

06 trebail onmames · Tot nai

07 per dut de port egaiesa · Tu

08 r ianc nai ioi aran non sai

09 que ses · Per midon con sir

10 noig edia · Midons caidig

11 con lapel mia · Dir oposc eu

12 car uen aplazer · Mas il

13 non uol nim degna retener ·

14 IA non creirai

15 queuno lagues conquisa ·

16 Seu ualges tan quil amar

17 medegues · Ben sui donx fol

18 car eulam sibeill pesa ·Lasa

19 raimo adomna nonposc ies ·

20 Mas per merce uos pregiria ·

21 Que nos peçes sinos plaçia ·

22 Que nuill res non pod del cor

23 mouer · Lo de çirer caitan na

24 i enpoder ·

25 LA gran beutat delei nila dre

26 i cessa · Nomes sen blan contro

27 p lausar poges · Ecal pro iei

28 siles bella ecortesa · Queu per

81rB

01 lei mor enolin preu merces ;

02 Ben sui fols queu gatro bari

03 a · Autra domna que mama

04 ria · Arasai eu qel reprouer

05 dis uer · Toz tems uol hom so

06 com non pot auer ;

07 MAl esgar dei son prez esari q

08 uesa · Can len queçi per ço fis

09 follares · Car ben aidreg cu

10 na dousa fran que sa · Mimo

11 straua ab quem lasset empres ·

12 Quisonauam gent emrizia ·

13 Cant euanaua niuenia · Era

14 masitor nat enon caler · Cap

15 enas sol neis midegna ueçer ·

16 DAmor mi planc

17 mas de nostra mar quesa · S

18 on trop traz cat lans tol uia

19 nes · Per leis es iois man ten

20 gut epro esa · Plus pros dom

21 na non cug canc dieus feçes ·

22 Nieu non cug tant bellan sia ·

23 Nitan aça desegnoria · Cape

24 nas pod son prez el mon cabe

25 r · Ecreis toitz iorn que non

26 laissa cazer ·

27 BOn uers es faiz qui lapren

28 dia · Epeirol uolben sau buz

81vA

01 sia · Euia nos onprez non

02 pod cazer · Quil mar que

03 sa lifai gen mantener ;

Peirol 366.21 (N 75)

04 Peiroll .

05 MOut mentre mis decha

06 n tar uolontiers ; Edale

07 gransa ede ioi mantener · A

08 itan can fuidamor enbon es

09 per · Mas ar nonuei monpro

10 nil lienten · Nide midons m

11 ais socors nona ten · Tal des

12 conort etal esmai men ue ;

13 Queiper unpauc de tot ioi

14 nonnecre ;

15 GRan mal mifeç lacun dame(n)

16 pro mieus · Elbel senblan · Qu

17 eges non erenuer · Canc pois n(on)

18 puec mon corage mouer ; Tu

19 it mei deçir son enlei solam-

20 en ·Qui deren als nuill en

21 ueia non pren · Epois noil p

22 laz queill clam · Autra merçe ·

23 Asofrir mer lotre naill en

24 quem te ;

25 DElei nos pod partir mes cossi

26 rres · Per mal quemfassa eu

27 noill posc maluoler · Tanla

28 faisenz ebeu tat ualer · Sego

81vB

01 n amor follei sauia men ·

02 Mal caidiz anz follei follam

03 en · Canc narçius camet lon

04 bra dese ; Siben mori non fo

05 n plus fols de me ;

06 QUatressim mor entrels lons

07 deçirers · Quem faitoz iorn s-

08 ospirar edoler · Per leis qim

09 a tornat enon calor · Qara sai

10 eu econosc finamen · Quel es

11 quiua mon priuat parlam

12 en · Et eu am latan calamia

13 fe · Can uei mon dan ies mi

14 meçeis non cre ;

15 FArai odonx com alpeneden

16 siers · Que ren non qer daco

17 don uol auer ; Aquem tarçe

18 que non lauau ueçer · Irai la

19 i donc morir mon essien · Oc

20 ai tal mort amari eu sou

21 en · Questragnamen faison

22 plaxerqiue · Sokama sitot

23 non conabe ;

24 BEnsai calser tot mons conse

25 ils derers · Pos del partir no(n)

26 aizes poder · Seson pesat fa

27 rai lomeo plaçer · Amarai la

28 moros pensa men · Elaboca te(n)

82rA

01 rai ades enfre · Siuals aqu

02 el nolin dirai mais re ;

03 LOuers tramet alei quem

04 don emren · Catot lomens

05 sautre ben no men ue ; Qant

06 lauzira limen brera de me ;

Peirol 366.22 (N 76)

07 Peiroll

08 NUls hom non sauci tan ien ·

09 Nitan dousa men · Nisec so

10 n dan nifoleia · Consel que

11 namor sen ten · Per so nai eu

12 bon talen · Sitot amors mi

13 guereia · Em de strei(n)g greu

14 men · Car per mon plaser m

15 al me pren ·

16 CUna domnam fina men · Don

17 mon escien · Mer amorir ablen

18 ueia · Tant es degin preç ua

19 len ; Esi plus non conaten ; O

20 n que steia · Laisopleia · Uas le

21 i francha men ; Moncor que

22 la uesouen ;

23 TAn grans desirers men ue ·

24 Que si gairem te ; Que ner

25 cades misor deia · Tort nai

26 eu meçeis de que · Car non

27 am sicon coue · Tal domna

28 camar mideia · Aqist per

82rB

01 mafe · Non deu sol pen sar

02 de me ;

03 MAs pero sises deue ; Queu

04 len parle re · Ges ma pa

05 raula nom iena · Anç uei qu

06 es couta las be ; Del reproui

07 er misoue · Qui nocotra diç

08 autreia · Doncs auran merce ;

09 Tant ouoil queu noncre ·

10 SOl pel bel sem

11 blan quem fai · Tanimg qem

12 tenga gai · Eqen bon esper e

13 steia · Mas de saualor mapai ·

14 Aib on domna sius plai ·

15 Lauostra franquesa ueia · La

16 douç mal qui entrai · Caria

17 ses uos nomgarai ·

18 CHan son salu dar lauai · Pertil

19 man darai · Qel res es qui plus

20 migreia · Car tan loing demi

21 estai · Epois enaisi ses chai · So

22 bre totas res lampreia · Que

23 l soueigna lai · Deso don eu

24 consir sai ·

Peirol 366.16 (N 77)

25 Peiroll .

26 EU non lau çarai ia mon

27 chan · Masius agrada nibo

28 ns es · Lamor qema el sieu co

82vA

01 man · En sapchatç grat cautra

02 non ges · Car amors me gui

03 de menança · Esim da tre bai-

04 l nipesança · Eu uiu iausenç

05 can muera ni an ·

06 MIdonç per sa fran qesa gran ·

07 Plac qereseup mon homenes ·

08 Em fes emois empro mes tan

09 Queu nocugiei com mi ual gu

10 es · Mas erans estan doptança ·

11 Que per no cuit oper uiltan

12 ça · Moblit eqem met en soan ;

13 MOut fui aut ues

14 car uauc baisan · Dire pu

15 esc qenaisi mes pres · Con selu

16 i qe uai sonian · Etan residia

17 nom es res · Ontro barai iama

18 i fiança · Ene guna semblança ·

19 Pos ena qesta trueb enguan ·

20 TRop dig non puesc

21 al que mort man · Aten dres

22 elon gua merces · Que farai d

23 oncs des ere nan · De gra men

24 partir sipogues · Mas mentre

25 nestan enbalança · Simen loi(n)g

26 na des es perança · Finamors

27 mapro chantre tan ;

28 SOfrir mer lapene lafan · Tos

82vB

01 temps non patç dos ior(n)ç nitres ·

02 Anç caillors uire mon talan ·

03 Qel mals bes part li autre bes ·

04 For de uos domna desirança ·

05 Auos qer ioi et ale grança · Con

06 seill el mon plus no de man ·

07 GAdrutç non conosca

08 son dan · Sesser uol sauis nicor

09 tes · Nifasa parer nitrian · Que

10 res contra sidonç lipes · Car cel

11 en qier samalenança · Que per

12 or goil cuida ueiança · Penre

13 aqui onhom noblan ·

14 DOmna ren noual menança ·

15 Enamor trop longa doptança ·

16 Qui amafar endeu senblan ·

Peirol 366.33 (N 78)

17 Peiroll

18 TOt mon geing emon saber ·

19 Aimes enun ioi qem soste ·

20 Can mirenebra nim soue ; Tan

21 bona domnam fai chantar · A

22 donc me deurieu for sar ; Com

23 pogues far mon chant ualer ·

24 Sibem trai greu martire · Da

25 mor cui sui seruire ;

26 AMor masi enson poder · Emafa

27 ig comensar · tal re · Queu non

28 posc amal nibe · Trar acap pl(us)

83rA

01 cal cel montar · Carla genser

02 mifai amar · Gar daç sim de

03 uriechaer · Queu lam tant e

04 desire Caillor mon cor no(n)

05 uire ;

06 LAnoig canmiuauc iaser · El

07 iorn mantas uetç ses deue · C

08 onsir conli elames merce · E

09 conporia ablei parlar · Adon

10 c losai eubenpensar ; Emon

11 motç chausir eue er · Emara

12 son asire · Elai nosai qedire ·

13 LOre proer nodis

14 gesuer · Que cor oblida coill n

15 oue · Ans aben failit endreig

16 me · Que uno laposeges obli

17 dar labella queu non aus pre

18 iar · Tan tem fugit alsen uole

19 r · Per queu plaing esospire ·

20 Aiamor nom aucire ·

21 AIlas qeu cuidaua quer · Cal qe

22 pro enma bona fe · Onplus fos

23 deses peratç cre · Que merce

24 me posca iudar · Era nom seu

25 aconseglar · Mas atendrai lose

26 u plaser · Greu er damor iausi

27 re · Sinones franc sufrire ·

28 EL uers naren adire ·

83rB

01 Sies quibel sapcha dire

BnVent 70.45 (N 79)

02 Peiroll

03 TUit cil qem preion queu

04 chan · Uol gran saubeson

05 louer · Seu nai aise nileçer ·

06 Chantes qui chantar uulria ·

07 Queu nosai nichant niuia ·

08 Pos per dei mabene nança · Per

09 ma mala destinança ;

10 AIlas con mor detalan · Queuno

11 dorm maitin niser · Que lano-

12 ig cant uau iaser · Lorosigno

13 l chant ecria · Eteu qechanta

14 r sulia · Moir deuenia edepe

15 sança · Cant aug ioi ni alegra

16 n ça ·

17 AMors beus get amon dan · Ca

18 ltre pro noposc auer ; Iamais

19 baisar nitener · Nous qer cado

20 ncs uos per dria · benes fol q

21 ui uos senfia · Cab bella uostra

22 seblança · Maueç trait ses de

23 fiança ·

24 DAmor uos posc dir aitan · Qui

25 ben lapogues auer · Reu nola

26 pogra ualer ·

27 Mas nuduret mascu

28 n dia · Per qes fol qis as fiansa ·

83vA

01 Met enamor esasperança ·

02 LImusin adeus

03 coman · Leis quiouol rete

04 ner · Oimais pot ill be sa

05 ber · Qes uers soqeu disia ·

06 Qenteres traianiria · Posde

07 us nife fiansa · Nomiual m

08 a cor dança ·

Peirol 366.9 (N 80)

09 Peiroll .

10 COra quem feçes doler ·

11 Amors nim des es mai ·

12 Aram ten iauçen egai · Per

13 queu chant amon plaçer · Qi

14 eu aiplus ric iois conqis · C

15 ami nostagnia · Ecan ricors

16 so melia · Humilitat sereqis ·

17 DEr enen mer ate

18 ner · Al reprouier com retrai

19 Nos moua quiben estai · No(n)

20 farai eu ies per uer · Que fl

21 ama camors noiris · Mart la

22 noig el dia · Per queu deuen

23 ig tota uia ; Com fa laur el

24 foc plus fins ·

25 MIdons mercei egraçis · La bene

26 nansa que uai · Eia non obli

27 derai · Loplaçers qem feç nun

28 dis · Qen minon amais poder ·

83vB

01 Sil camar solia · Que plus fra(n)

02 cha segnoria · Uoill sens enga

03 n remaner ;

04 BEn magrada emabilis · De dos

05 amix cant ses chai · Que sa

06 mon decor uerai · Elun lautr-

07 e non trais · Esabon loc eleçer ·

08 Gardar ses folia · Que lor bo

09 na copagnia · Non puosc eno

10 ios saber ;

11 SOuen lanera ueçer · Laplus

12 auinen queu sai · Sel diuina

13 men qeu sai · Nomauen gues

14 atemer ; Per somos cors les

15 aclins · Ues lei homqueu sia ·

16 Que fina mors ioing elia · Ta

17 l qes loing deson pais ·

18 SEra part locors delris · Don

19 hom anc non tornet sai · On

20 cre çatç quem pogues lai · Re

21 tener nuill parauis · Tant ai

22 asis mon uoler · Ema dousa

23 amia · Q(ue)senes lei non poiria ·

24 Negun autre ioi plaçer ·

25 CHançon tupoç ben tener · Ami

26 dons tauia · Queu saiben qel

27 la uolria · Ti auçir emi ueçer ;

Peirol 366.1 (N 81)

28 Peiroll .

84rA

01 ABgran ioi mou mantas

02 ues ecomença · Sodon

03 hom pueis adolor econsire ·

04 Permius odic que folla cono

05 issença · Aic dun semblan ab

06 quem tranet gen · Cil onan

07 c plus men ten dei fina men ·

08 Cadoncs fuiricx quesser cu

09 gei amaç · Ara ses fort totç

10 mos afars cam iaç ·

11 AMors apauc deuera mante

12 nença · Non oposc mais celar

13 nies condire · Quels fals a-

14 manç ques fan fin enpar

15 uença · La decaçon per lor ga

16 lia men · Elas domna sin an-

17 col peissa men · Capenas es n-

18 egus druç sosapçaç · Que no

19 m engan onon sia enganaç ·

20 MAdomnam fai

21 morir per tal faillença · Que

22 lestai mal sieu loauçeua dire ·

23 Il nal peçat et eulapene de

24 nça · Eies noill trob ohcaiso

25 per nien · Peçam car ai tan b-

26 on raçona men · Trop es mos

27 dreg conogutç eproaç · Mais

28 uolgra fos menongna lauer

84rB

01 taç ·

02 ATant greu mer saissi pert

03 men ten densa · Del bon es p

04 er onsueill mon cor assire ·

05 Pero trop nai orgoill losa te

06 mença · Cab mal talan len co-

07 lp ela repren · Esim sai eu

08 damor lomeillor sen · Com

09 ia deren non sen feçes iraç ·

10 Mas com saubes son mal sof

11 rir enpaç ·

12 FOllage es qui son afar bisten

13 ça · Non te(n)rai mais daiso don

14 plus desire · Mais uoill catort

15 ma dolçamigan uença · Que

16 per mon dreg plor niplaig

17 na soen · Merce ill querrai

18 deis loseo faillimen ; Tot en

19 aissi · Com er sauoluntaç cab

20 leis non pot nuil plag esser

21 mal uaç ·

22 PLuers uos man domna cauos

23 miren · Que res aitan nom

24 agrada niplaç · Euailla mi

25 mafina uolontaç ·

26 ENuianes annera plus souen

27 mas per mi dons remaing

28 sai aluer naç · Prop del dal

84vA

01 fin quesoi es sers miplaç ·

Peirol 366.8 (N 82)

02 Peiroll .

03 COra camors uoilla · Eu

04 chan · Cautra flor nifoil

05 la nomuauc gar dan · Ben

06 esdreg quen doella man ·

07 Sol quen grat macueilla

08 sil cui man · Per dut ai · E

09 cobrarai · Ges non recre p

10 er tan · Caissis ual segles

11 camian ·

12 DIeus maiut am uailla · Ca

13 ntan · Aidamor ses failla ·

14 Mas non ai ogan · Queram

15 mou barailla · Trop gran ·

16 Al cor em trebailla · Dor m-

17 en eueglar · Per co fai · Calç

18 mielç queu sai · Laserf ela

19 reblan · Perso uei que mi

20 ai dan ·

21 MOs cors faill etrembla · Soen ·

22 Mamiga lomenbla · Sique

23 o non osen ; Quil mama so

24 m sembla ; Comen · Quels se

25 us diç ascembla · Almieu

26 pensamen · Donc dirai · Qu

27 mout miplai · Sofrir aqel

28 tur men · Don eu tan ric ioi

84vB

01 aten ·

02 NUlç hom ben nonama · Nige(n) ·

03 Que damor siclama · Sitot

04 mal lenpren · Conplus me(n)

05 lia ma · Greu men · Emart

06 emaflama · Nai meillor tale(n) ·

07 Asim trai · Mos uolers lai ·

08 El fol contenemen · On mes

09 mantas ueç paruen ·

10 BEnbas fora meça · Ualors · De

11 portç egaieça · Sinofosamo

12 rs · Que manten proeça · T

13 oç iors · Efa que corteça · Car

14 pren lomeillors · Non ses cha

15 i · De mi sauai · Cal uengatan

16 donors · Que damors senta

17 dolors ·

18 ERaus quier amia · Socors ·

19 Quenaisi moria · Quen qui

20 çes aillors · Aisaç trobaria · D

21 autors · Uos est ses fadia · Cap

22 s delas meillors · Mos cors g

23 ai · Engran es mai · Entre sos

24 spirs eplors · Mas tot mes io

25 is edousors ;

26 PEirol fai · Fin euerai · Losonet

27 per amors · On sos cors estai ·

28 Totç iors ·

85rA

Peirol 366.14 (N 83)

01 Peiroll .

02 UNsonet uauc pensan ·

03 Per solaç eperrire ; En

04 on chantera ogan · Estiers p

05 er mon consire · Don mico

06 nort chantan · Camors ma

07 uci desmai · Car ma trobat

08 uerai · Plus qenuillautra

09 man ·

10 LAs queu moer deçiran · Sos

11 homesonseruire ; Queus na

12 ria contan · Mantas ueç men

13 aire · Edic per mal talan ·

14 Qetoç men partirai · Tro qu

15 eu eu meçeistrop lai · Mon cor

16 onsera antan ·

17 SIuals bem uai daitan · Que

18 ges nom pod auçire · Aplus

19 placen afan · Ni abtan dous

20 mar tire · Catal domna com

21 an · Ques lagensor queusai ·

22 Bonses lomals quentrai · Mas

23 il napecat gran ·

24 BEn per autrui nol man · Dai

25 ço queu plus deçire · Ne eu

26 eis tanlablan · Gaire non col

27 naus dire · Car seuren lide

28 man · Tals ueç escanses chai ·

29 Adomna quen farai · Eucre

85rB

01 quil mangaban ;

02 LIoill elcor mestan · Enlei cail

03 lors nols uire · Sicades on

04 que man · Lauei elaremire ·

05 Tot per aital senblan com

06 laflors com retrai · Que to

07 tas oras uai · Con tral soleill

08 uiran ;

09 SUna ueç tannican · Iafos e

10 staç iauçire · Sapcaç non es

11 deian · Que souen ensospi

12 re · Domna per cui euchan

13 unaren uos dirai · Daqest

14 uostrom dechai · Anta iaurez

15 edan ·

16 CAnçoneta baitan · Dreg ami

17 dons tenuai · Edigas li sil

18 plai · Que taprenga e chan ·

19 DAmor aiferm

20 talan · Efin deçirer nai · Eia

21 daisi enlai · Om plus ren

22 non deman ·

Peirol 366.1 (N 84)

23 Peiroll .

24 DEisa larason queu sueill ·

25 Mer acha<...>r per usage ·

26 Que mal <...>esone macueill ·

27 Madomn<...> sieu singnorage ·

28 Bem tr<...>ron siei bel oill · Co

85vA

01 ma falç mesage · Can ma

02 merom encorage ; Samor

03 dom me dueill ;

04 SIm fatort men mostron

05 gueill · Ami efer esaluage ·

06 Mais ades lam elauoill · Q(ue)

07 non puesc penre autre

08 guaie · Uestitç ecan medes

09 pueill · Pensi mon damage ·

10 Econosc quegran folage ;

11 Fas que nomen tueill ·

12 TOlre nol puesc euges me ·

13 Per mal quellam fassa trai

14 re · Anç meplatç sabes per

15 qe · Conoisera sieu lam gua

16 ire · Que nan noner hom

17 gabe · Uer tadiers amaire ·

18 Tro que non senpot estrai

19 re · Per neguna re ;

20 MOut meplatç perbonafe ·

21 Cant a<...>g de midon retr

22 aire · Lo <...>or elpretç quil m

23 ante · Cab<...>y soi somes uega

24 ire · Ecan <...>siriers maue ·

25 Denugla au<...> faire · Sam-

26 ors mel uen t<...> desfaire ·

27 TUeus lopro que<...>te ;

28 ant nai estat ang<...>sos · E

85vB

01 sufert pene martire · En

02 grieus tre bails per illos ·

03 Que deles speransan uire ·

04 Eras uials sieu enfos · Al de

05 rier lauçire ·

Peirol 366.3 (N 85)

06 Peiroll .

07 BEn dey chantar pos amor

08 mo ensenigna · Em dom

09 ne gi(n)eg conpuesca bonç mo

10 tç faire · Que sil non fos

11 eu non fora chantaire ; Nico

12 nogutç per tanta bona gen ;

13 Mas erauey esay sertana me(n) ·

14 Que totç los bes que mada-

15 g miuol uendre ;

16 SIeu non sum drutç res no

17 mipot defendre · Catot lo

18 menç non sia fins amaire ;

19 Francx esofrenç humelç e

20 mer seiaire · Ses trop par

21 lar edebon sellamen · Enai

22 tal gaiça eper aital couen ·

23 Mautrei alei que retener

24 non denigna ·

25 AFort demi aten que iois

26 men uengna · Dir opuesc

27 mas mi non es uegaire · Car

28 il estan ric degrant afaire ;

86rA

01 Cuende pre çans enfatç

02 enenpar uen · Per que sai

03 ben samors raçon enten ·

04 Que ges tanbas uas mino

05 deu deisendre ;

06 QUe farai doncs sofrirai m

07 e datendre · Non ieu mais

08 am tot enper don maltra

09 ire · Que non uoil reis es-

10 er nien peraire · Que non

11 agues enlei mon pensa

12 men · Non soi pron rix sol

13 quelam finamen · Granç

14 honors mes quesamors

15 mide strenigna ·

16 BOna domna cal que fal

17 sen tresenigna ; Mefatç si

18 uals don malegre mescla

19 ire · Pos conoisetç qen no

20 men puesc esstraire · A

21 bel senblant paisetç lom

22 al qeu sen · Caisim podetç

23 trainar longamen · Ede

24 mon cor caues tot unpauc

25 ren dre ;

26 BElla domna ben odeuetç

27 entendre · Queu uos am

28 tant nous aus preiar de

86rB

01 guaire · mas uos estan fra

02 nca edebon aire · Per que

03 naures mer se mon ensie(n) ;

04 Lomieu boncor guar datç ·

05 efin talen · Gade uostra ri

06 queça nous souenigna ;

07 LOuers afag

08 peirols enoy enten · Mot

09 mal adreg niren quei des

10 coueingna ·

11 UAi messager lau amer cue

12 r lom ren · Alacontesa cui

13 iois epretç retenigna ·

RbVaq 392.19 (N 86)

14 Peiroll .

15 IA om pres nide seritaç · Non

16 er debons amics garuiç · E

17 mainenç qes dauerisi · Escla

18 maç fols epauc amaç · Ehome

19 ses debarataç · Dis hom caper

20 dut per nosen · Ete<...> hom g

21 reu per fol maner · Ni ome

22 cant fort ben les pres · Efora

23 sauis ecor tes · Q<...> des tant

24 bon conseill de<...>an · Cum fai

25 puois cant epres lodan ·

anon 461.130 (N 87)

26 GEs lipo<...>d nos par ton per

27 egal · <...>naquest mon segon

86vA

01 lomeu albir · Car tal son ric

02 cui deuria faillir · Et atal fa

03 ill en cui fora bensal · Et ap(er)

04 pauc noloblas me adeu · Car

05 il dona mane tia nifeu · Acors

06 mal uaç mades conoisen · Ni

07 sofracha albon nial ualen ·

GcFaid 167.40 (N 88)

08 CAnt eu recort las gran honors

09 elbes · El gent par lar queso

10 spiran medis · Al greu comi

11 at quan re<...>n mon cor pres ·

12 Men magraops qe denant

13 leis moris · Nosui ben morç

14 dun grant desir quem greia ·

15 Sisui camo<...>s ues mi ponig

16 edesireia · Siqr ses lei uida

17 non pot ualer · Nirens mail

18 noma enson poder ·

MoMont 305.6 (N 89)

19 AIcel qes<...>n petit poder ; Fai

20 uolontie<...> nodeu eser blama

21 ç · Aqe de p<...>us ifos lauolon

22 taç · Elacuil<...>rs gais elsolaç

23 presanç · Eqe <...>ia leials efins

24 amanç · Ecaia<...>s enbon loc

25 son enten · Cel caita<...>s es ual m-

26 iels mon escien · Aobs <...>mar

86vB

01 nofai coms ni mar ques · Car

02 saricor cui daria il ual gues ·

anon 461.98 (N 90)

03 DOs graç conqer hom abun

04 don · Lun per auer lautre

05 car fai ; Ascem blan queil do

06 nars liplai · Mascel que pro

07 met ealon ia · Son don enua

08 i discen mençonia · Fai sebla(n)

09 que sia forsaç · Per ques per

10 duç lodons el graç ·

anon 461.95 (N 91)

11 DOmna qui decognat fai dru

12 t · Ede marit sap far cogna

13 t · Aben dame deu rene gat ;

14 El cr elar ma tut per dut ·

15 Car il nonsap nihom per

16 lui · Cui isom fil nil mariç ·

17 Per queu les apeles mes claz

18 toç · Filç efilastres ene boç ·

anon 461.21 (N 92)

19 AMor uol drut caual cador ·

20 Bon dar mas elarc deser

21 uir · Gen garnent ebon do

22 na dor · Tal que sap çhabe(n)

23 far edir · Eor edinç son

24 staie · Cortes et agradaie ·

25 Esia dauinent solaz · Sego

87rA

01 n lopoder quillier daç · Edo

02 mna cabaital druç iaç · Es m

03 onda detoç seu pecaç ·

anon 461.210a (N 93)

04 QUiu laisa per sa moiler · de

05 faire ço que liplaç · Non a

06 ma ioi nisolaç · Ninon es fe

07 rut nifer · Per quieu non

08 lais per lamia · Quieu non

09 feira tota uia · Ental loc unt

10 hom non ues lo fum del foc ·

anon 461.99a (N 94)

11 DRutç qui uol dreita ment a

12 mar · Deu regnar abcor tesia ·

13 Es deu de lausegier garda

14 ab sen et ab maistria · Q(ue) son ioi saubutz no(n) sia · Es deu

15 enan loiorn leuar · cum alue

16 nir nialanar · Nol ueçon can

17 uei niuai · Que de finama

18 dor ses chai · Ques leu enan

19 lalba ·

anon 461.140a (N 95)

20 IAl mal par lier nopo hom

21 tant ferir ; Que de mal dir

22 unsol iorn sare tenga · Per

23 qui eu prec deu quil don

24 so quil couenga · Epieç de

25 mort siso il podeuenir · Em

87rB

01 mais lauxir deleis cui tan de

02 rir · Cui clam merce que d(e)

03 mi lisouenga ·

UcBrun 450.3 (N 96)

04 COing das rasos enouella pla

05 senç · Conteni omais ea iam

06 bel solaç · Eguar dem nos de

07 nois ede foudaç · Ere cobre

08 cortesia esenç · Car de fou

09 dat uen dan totas sasos · Ede

10 sen bes cor tesia epros ·

11 ENtrels ioios deuom eser iau

12 senç · Eient par lanç entrels

13 enraçonaç · Catretan son de

14 bos moç sil sercatç · Com de

15 foudatç nide des çausiment ·

16 Eienç par lars abauinent res

17 pos · Adutç amics enon creis

18 mesios ·

19 EQuicuidatç queus sia desen

20 denç · Si auols es com nous

21 apel maluac · Q(ue)l te(m)ps aueç

22 el poders uos nes datç · Euom

23 eçeç me(n)trel lu(n)s esar denç ·

24 Garaç uos iq(ue)l te(m)ps es tene bros ·

25 Enoi uereç pos lolu(n)s errescos ·

87vA

PVid 364.29 (N 97)

01 Peire uidal ;

02 ^M^Moult mes

03 bon ebel ·

04 Can uei

05 de nouel ·

06 La fuoillel

07 ramel · E

08 la fresca flor · Ecanto ill au

09 zel · Sobre lau er dur · Eill

10 fina ma dor · Son gai per a

11 mor · Amaire edruz soi eu ·

12 Mas tan son limal traich gre

13 u · Que nai sofert lon game(n) ·

14 Cun pauch nai camiat mon

15 sen ·

16 PEro de bon sen · Am defin ta

17 len · Amor eio uen · Etot can

18 mes bel · Cab ioi lon gamen ·

19 Uio ereno uel · Col fruch el

20 ra mel · Ecanto illau çel · Q(ue)

21 mon cor hai fuoille flor · Qui

22 m te tot lan en uer dor · Et

23 en gauch enter per queu · N

24 ouei re quimsia greu ·

25 COra queill fos greu · Eran te

26 per seu · Lazen cer soz deu · E

27 del meillor sen · Car conosch

28 ben queu · Lam defin talen ·

29 Si queu mon iouen · Epu

87vB

01 ois lon gamen · Ser uirai lo

02 seu cors bel · Gai edreich eno

03 uel · Alei de fina mador · Ca

04 tot son cor enamor ·

05 GEn aurai damor · Fuoille fr

06 uch eflor · Eram euer dor · S

07 anch res men fo greu · Que

08 per ama dor · Me ten cum lo

09 seu · Eprech laper deu · Qui-

10 ll es gart cum eu · Li aurai

11 estat de bon se(n) · Canch non

12 can gei mon ta len · Ni non

13 am flor nira mel · Mas per

14 lei nichan dauzel ·

15 PLus gais queli auzel · Serai

16 que siles bel · Cun dolz bais

17 nouel · Me do(n) per amor · Can

18 c dal tre ramel · No uolche cu

19 illir flor · Ni fruch niuer

20 dor · Ni anch ama dor · No ui

21 z quis can ges plus greu · E

22 pos elam te per seu · Seruira

23 ili en mon iouen ; Puois uei

24 llch siuio longa men ·

25 MEs hai lon gamen · Mon cor

26 emon sen · Enfar son talen ·

27 Plus quen chan dauzel · Per

28 lei am io uen · Etot can mes

88rA

01 bel · Cais sim reno el · Col

02 fruch elramel ; Can puosc

03 refar per samor · Eu non

04 desir altra flor · Mas calei

05 placha per deu · Quem sems

06 siam ill et eu ·

07 CAr sos hom soieu · Noill deu

08 esser greu · Sifaben al seu ·

09 Que moult lon gamen · H

10 ai estat per deu · Del tot as

11 son sen · Esi per talen · Perc-

12 h tot mon iouen ; Pauch ua-

13 l ran chan dauzel · Mas sam-

14 a dom nafos bel · Tener me

15 po gren uer dor · Cun seu

16 leal ama dor ·

17 SObral tra ma dor · Manet

18 ben damor · Can len blei la

19 flor · Cauch plus non haich

20 eu · Com ten en uer dor · Can

21 tot lal mes greu · Es alber

22 gal seu · Per amor de deu ·

23 Tener me pot lon gamen ·

24 Enualor et en iouen · Gai e

25 cor tes · eno uel · Cum bella

26 flor enra mel ·

27 NAuier na debon sen · Uos

28 hai estat longamen · Masem

88rB

01 mireno uel · Cum bella

02 flors en ra mel ·

PVid 364.39 (N 98)

03 Peire uidal .

04 CAnt hom es en altrui

05 poder · Non pot toz sos

06 talanz con plir · Ainz lia

07 uen souen age quir · Per

08 lal trui grat loseo uoler ·

09 Donch pos en poder misoi

10 mes · Damors segrai los

11 mals els bes · Els torz els d

12 reiz els danz els pros · Cais

13 si mo coman darazos ;

14 CAr qui uol alsegle caber ·

15 Maing tas ues lia uen asso

16 frir · Cho quil desplaz ab

17 gen cubrir · Per scem blan

18 cha de noncaler · Donch pu

19 ois canue que sos luoch es ·

20 Contra cel qui laura mes

21 pres · Nossia flachs ni nuail

22 los · Quab gran dreiz noz

23 pauch ocaissos ·

24 BOna domna deus cuiz ue

25 zer · Can louostre gen cors

26 remir · Spos tan uos am

27 eus desir · Granz bes me de

28 uria escazer · Caissima uos

88vA

01 tra amors con ques · Euen cut

02 ela chat epres · Cab tot lo se

03 gle qui meus fos · Me tenri

04 eu paubres ses uos ·

05 DOmna com uos uiremaner ·

06 Ema uench de uos apartir ·

07 Tan men goissero liso spir ·

08 Cab pauch noma uench aca

09 zer · Ha dol sa domna franca

10 res · Uaillam ab uos deus em

11 erceç · Retenez mi emas chan

12 chos · Sitot pesal cortes gelos ·

13 TAnt hai dessen edes

14 saber · Que deltot sai mon

15 meillz chau sir · Esai conois

16 sre egrazir · Quim sap onra

17 r nicar tener · Eteing mal

18 us dels genoes · Cab bel scem

19 blan gai ecortes · Son alor amic

20 hs amoros · Et als en emich

21 s or goillos ·

22 CEl qui pot enon uol ualer ·

23 Cum non ses força de morir ·

24 Deus car la morz nol deigna

25 aucir · Per far enuei edes

26 plazer · Et es trop lach donra

27 t pages · Can recuoil las ren

28 das · el ses · Cor pui rit ab cor

88vB

01 uer menos · Uiu ses grat de

02