Rialto

 

Corpus dell’antico occitano

 

Edizione diplomatica del canzoniere U

Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Pl. XLI, 43

a cura di Stefano Resconi   

Cao 2019

Interpretativa    Note


1r

GrBorn 242.47 (U 1)       

01    Giraut de bornell .

02    Losaplez ab qeu soill ·

03    Chantar el bon talan ·

04    Agra eu qama an tan ·

05    Mas car non trob ab cui ·

06    N om deport nim des dui ·

07    Ni non sui benanans ·

08    Bar dieus qals dans ·

09    Sen feg e qal dampnatge ·

10    Qar cort e bons usatge ·

11    Aisi menusaie failh ·

12    Nonna greu retenailh ·

13    Mas qar a mon sein nor platz ·

14    Bens e cant e solatz ·

15    Mes iau ab sos privatz ·

16    Eqant men sui loinnatz ·

17    Irasc ab los iratz ·

18    Mas destrez ma destoilh ·

19    Per qe uau regaran ·

20    Si ia sallegraran ·

21    Eges a ioi non fui ·

22    Nils plazers non mes dui ·

23    Qami plaz ades chans ·

24    Egents magans ·

25    Ecorts e uasallatge ·

26    Ias per gal bon lingnatge ·

1v

01    Paire pro sonmirailh ·

02    Qoi ses es perdisalh ·

03    Non ses mera barnaz ·

04    Esil pair fo lausaz ·

05    El filh se fai maluaz ·

06    Semblan tortz e peccaz ·

07    Qaiam les heretaz ·

08    Doncs qals dreitz los acoilh ·

09    Qel fil aia autretan ·

10    De renda el prez soan ·

11    Oqals razon a dui ·

12    Qe miels non taing autrui ·

13    Qautreiat fo enans ·

14    Oltra mil ans ·

15    Qonors euasallatge ·

16    Donan prez e coratge ·

17    Ecosta e trebailh

18    El fil sil mieil trasailh ·

19    Non es doncs for lignatz ·

20    Eras cum non mostraz ·

21    Uos sauis qe iuiaz ·

22    Sal pros fol don donaz ·

23    Cum er dels des presaz ·

24    Masna lezer sim toilh ·

25    Per tels qi falliran ·

26    De sollaz ni decan ·

27    Per fol tengatz celui ·

28    Qe si gasta e destrui ·

29    Nis uira malenans ·

30    Per nom soi qans

31    Cui iois par nesiage ·

2r

01    Qe riccors ni parage ·

02    Er greo qi non oailh ·

03    Pois allegra soau failh ·

04    Enos cange uiaz ·

05    Doncs qeus uarra rictaz ·

06    Si ia non us allegraz ·

07    Qem peri eregnaz ·

08    Eses ioi paubretaz ·

09    Mas las dreitz cors qeu uoilh ·

10    Edesir e reblan ·

11    Ma trait dira e da fan ·

12    Esi ioi mi condui ·

13    Nol sabran mais dui ·

14    Los entreseing nil mans ·

15    Qe tors es granz ·

16    Esobreran follatge ·

17    Qant per neisci mesatge ·

18    Uillan e da uol tailh ·

19    Escam pa del guinsailh ·

20    Nis fug bonamistaz ·

21    Mas cum sui ben gardaz ·

22    Qe non sia en col paz ·

23    Quoi non es uiu ni naz ·

24    Qe anc en fos privaz ·

25    Els es pleitz si macoilh ·

26    Zo qeil qerrai çan ·

27    Tan remaing al seu coman ·

28    Qa gent plaçers redui ·

29    Qant uos port nim des dui ·

30    Las dreitz corts benestans ·

31    Nil bel semblans ·

2v

01    Nilamoros uisatge ·

02    Qauinens es logatge ·

03    Qant dels cor ab los oils sailh ·

04    Per qeu qi qes barailh ·

05    Ni sa pella forsaz ·

06    Miteing aben menaz ·

07    Qant los trob a cordaz ·

08    Louisatge e la faz ·

09    Els dics ben en seinnaz

GrBorn 242.20 (U 2)       

10    Giraut de bornell .

11    BEn mera bels chantars ·

12    E plaz iam de portz ·

13    Mas per us uiu rics mortz ·

14    Dont mellor uist a fans ·

15    Non mou flors ni uer ians ·

16    Ni canz noueus

17    Tant non fo beus ·

18    Logens temps nil pascors ·

19    Qem fazia so cors ·

20    Asolaz qera mais ·

21    Migreial pena el fais ·

22    Qant uei los filz ioues doig e sen naz ·

23    El pair del sen dels fils e star iraz ·

24    E si non fos tant cars ·

25    Ben uolgra es ser e stors ·

26    Qen trels me nuz el forts ·

27    Çai bon prez e bobans ·

28    Per qun cuch far en nans ·

29    Car sein nier ni cap dieus ·

30    Fai tant qe leus ·

31    Qe ço qe les honors ·

3r

01    Oblit nisuir aillors ·

02    E nos gara uerais ·

03    Qa donc se met sau uais ·

04    Qant preng cap teing dont no(n) a mena paiz ·

05    Enom capte cels qa ura am paraiz ·

06    Uer es qe mainz a fars ·

07    Saueus de so cors ·

08    Qar si uailh ni mes forz ·

09    Eu sui fols a rocans ·

10    Qar es proessa dans ·

11    E uergongnan manz leus ·

12    E uista treus ·

13    E paubrera es follors ·

14    Al sen dels an cessors ·

15    Qant a uon daua iais ·

16    Non ual un ou en nais ·

17    Era qi ri ni uol auer sollatz ·

18    Noilh es grazit anç es fols a pellaz ·

19    Mas me fali cuiars ·

20    Qi mera uns graz con forts ·

21    Qen tre gandas e tors ·

22    Qe sors us de senans ·

23    Enon daria us ans ·

24    Ço qem toilh us iors breus ·

25    E mos a peus ·

26    Qar es a fort seingnors ·

27    Non fa mas des honors ·

28    Qar seu clam ni mirais ·

29    Eum toilh mon dreit el bais ·

30    E serez fols si ia ra çom cumtaz ·

31    Lai on sa brez qa tort serez iuiaz ·

3v

01    Anc pois ses dui a mais ·

02    Ni poc caber en tors ·

03    Non fo lauers conors ·

04    Pois se mes en balans ·

05    Lem post el ben estans ·

06    Lomaniar sia sieus ·

07    Qanc bos morseus ·

08    Non fo faigs pois amors ·

09    Egued loserf alors ·

10    Ni per auer sa fais ·

11    Ben conuen sia iais ·

12    Qidruz si met e cortes e presaz ·

13    E gens tenenz e ben en raisonaz ·

14    Per qeu men fora pais ·

15    Mas alisens dus orts ·

16    Memostret una sors ·

17    Qeu fos aleis comans ·

18    Qim det sas ma(n)s ses gans ·

19    Don son rec mos manteus ·

20    E mos a neus ·

21    Pois qant fui da qi sors ·

22    Tornei uas lei locors ·

23    Qan bon prez miretrais ·

24    Maits bes qe pois mestrais ·

25    Em dis amics ben siaz en celaz ·

26    Qeia permi non serez galiaz ·

27    E doncs se galiars ·

28    Tes bels ni la comorts ·

29    Greu sera qe non ports ·

30    Las penas els afans ·

31    Perqe nira mos chans ·

4r

01    Amics si ben les peus ·

02    Part los mandeus ·

03    E de paus ators ·

04    Mostran als amadors ·

05    Cum megabet em trais ·

06    Loiorn qela mestrais ·

07    E fo ia temps com era adeo mostraz ·

08    Per aidal plaz com fos en cort prouaz ·

09    En sobretoz qem sem sera ami clamaz ·

10    Mes era uist qem lassarials datz

GrBorn 242.58 (U 3)       

11    Giraut de bornell .

12    QAnt creis la fresca foilla els rams ·

13    Elombra ses pers el defes ·

14    Magrada laura eltemps els mes ·

15    El gabs els ris els iois els cants ·

16    El dolz mazans ·

17    Qui creis qant sazinal maitis ·

18    Se non gandis ·

19    Mon signor conuinens amans ·

20    Fora menans ·

21    A faire un uers qui per cels fos chantaz ·

22    Cui iois e prez e cortesia platz ·

23    Mas non cuiera en tre nos ams ·

24    Mal ni mes cap ni tort caubes ·

25    Qe seu ticrei e tu non cres ·

26    Cum ti pusc esser fins amans ·

27    Meu es lodans ·

28    Qeu fora gais · e francs e fis ·

29    Sem consentis ·

30    Qelesperansa el bel semblans ·

31    Me fos durans ·

4v

01    Mas a greu er fin a mistaz ·

02    Des qen sofraing tota luna meltaz ·

03    E cuiatz qe ço sia clams ·

04    Ni qe men rancur no(n) faz ges ·

05    Tota marancura es merces ·

06    Si ben passal digs logarans ·

07    Non sui clamans ·

08    Mas ben uolgra qella chausis ·

09    Qe non falis ·

10    Tantes adreiza e ben estan ·

11    Qel maier pan ·

12    Chaira se nol sosten uertaz ·

13    Et er a greu fis cor uas dos laz ·

14    GEs leis non ateis loliams ·

15    Qeu cuiei qamb dos nos p(re)zes ·

16    De me no us dic be qe us ui pres ·

17    Qa des sui fins a mics trians ·

18    Qeu cuich ab ans ·

19    Qe saspra chaptenensa uis ·

20    Quns qals qe ris ·

21    Aleuies mos maiers a fans ·

22    El plus peçans ·

23    Mas des qeu in qel cor e ra camiaz ·

24    Cangeral meus se tant no(n) fos fermaz ·

25    E pois del mal nom fuis la fans ·

26    E cognosc qal serial bes ·

27    S e ia men toilh faill tu non ges ·

28    Cum ia semblaria enians ·

29    Aital balans ·

30    Qom ben a mes · e non sufris ·

31    E tu iandis ·

5r

01    Qel ben aiudal mal cen tans ·

02    Ges non soans ·

03    Zo qe tu uols ni ten feingnas iraz ·

04    Qe gerra tol souen zo caduz paz ·

05    Hai com fo petiz loreclams ·

06    Se tant prim non o conogues ·

07    Qant li plac qai sim retengues ·

08    En su ferc qeu li fos comans ·

09    Em det ses gans · sas mans ·

10    Per qe miels men requis ·

11    E pois maucis ·

12    Qant mi fu ueiaire il demans ·

13    Quns dels bel trans ·

14    Non es tan ferm ni tan en segnaz ·

15    Qen ai tal loc non fos toz eissarraz ·

16    E doncs aqe dirai qe mains ·

17    Si quant maura gran ben promes ·

18    Me failh ediz qeu sui mes pres ·

19    E re nom dopta ni nom blans ·

20    Non mou des mans ·

21    Qeu non uolgra qom pros pleuis ·

22    Zo dont mentis ·

23    Non taing mas al tres faiz truanz ·

24    Fals e chamians ·

25    E seu dic daizo uoill qem creidaz ·

26    Per nom poder re man si non ofaz ·

27    E Non uoilh esser corilhans ·

28    Perqem bobanz prouez ·

29    Daizo dont autre for iraz ·

30    Qe sobretoz sen es ami clamaz ·

31    Dun conuinent qe mes tant des loingnaz ·

5v

01    Qen neis men fora e mos fuilha laissatz

GrBorn 242.40 (U 4)       

02    Giraut de bornell .

03    IOis ecanz e sollaz ·

04    E cortesiam plaz ·

05    Mais non mes gen ·

06    Qieu sols ab cen ·

07    Qant ni mes baudei ·

08    Qa penas uei ·

09    Qa ioi e ioc misostegna ·

10    Per qem ne straing ·

11    E sim qom plaing ·

12    Dellus de mon segnors ·

13    Qe mauia socors ·

14    Ab ioi cobrar pro mes ·

15    Mas lasperança el bes ·

16    E zo de qeu plus uailh ·

17    Misui fors del trebailh ·

18    Per qe ma sospezor ·

19    Seuai uiran ·

20    Qem sera ioi razos ·

21    El mazanz derreiaz ·

22    Qes sera fol leuaz ·

23    Irai chazen ·

24    Qar follamen ·

25    E qi er em donnei ·

26    Coi non son trei ·

27    Cui tan souen nauegna

28    Mals sen gadaing ·

29    E si remaing ·

30    Entrels fins amadors ·

31    Qe qant eu aug aillors ·

6r

01    Uirar on qon qe ses ·

02    Lom ditz ma bona fes ·

03    E mostran son mirailh ·

04    Qe qi per faillir failh ·

05    Non es ualenz ni pros ·

06    Anz son dui dan ·

07    E fora mieilz cum fos ·

08    AI cant danz nai celaz ·

09    De qem fora clamaz ·

10    Mas non men ten ·

11    E clam souen ·

12    Ni lei nom des rei ·

13    Tot ben am nei ·

14    Qe ia ditz no men segna ·

15    Qai sim gauaing ·

16    Qai si sofraing ·

17    Un lonc temps bona mors ·

18    A fin en tendedors ·

19    Tot restau rus mes ·

20    Per qieu ni tu sin cres ·

21    Naurem cor qem uailh ·

22    Perre ni qe trasailh ·

23    Anz seran uers e bos ·

24    Qanc ab en ian · non sa ue(n)c amors ·

25    Mas lenianz es intraz ·

26    Qe derreia dams laz ·

27    Uilanamen ·

28    Quns a presen ·

29    Qe bais ni manei ·

30    Non sec tornei ·

31    Non es crida ses sengna ·

6v

01    Pero nos taing ·

02    Qe sa compaing ·

03    Donna en cui es ualors ·

04    Ab tal qan laura so cors ·

05    Qe ia mielz non ualgues ·

06    Anz uolgra il conogues ·

07    Anz qalm sagaçailh ·

08    Nil don granz ni fermailh ·

09    Sinner genz loresors ·

10    Qar gen mazan ·

11    Sol hom far degatz dos ·

12    E sil manz ses tardaz ·

13    Qem de gresser uiaz ·

14    Sitot uen len ·

15    Et eu laten ·

16    Non cuig malmestei ·

17    Si ben fa dei ·

18    Ni esper ia non uegna ·

19    Qargen bar gaing ·

20    Si eu per estaing ·

21    Don mon aur per follors ·

22    Ço troba nels actors ·

23    Aiuda manta res ·

24    Mas er a gran dan pres ·

25    Iois e demorailh ·

26    Pois si fez dautre tailh ·

27    Donneis e fo saços ·

28    Com per un gran ·

29    Era gais e ioios ·

30    Et es gran freuoltaz ·

31    Com ben am des amaz ·

7r

01    Ses es iausimen ·

02    Per tal conuen ·

03    Qe cil segnorei ·

04    Qui ren non crei ·

05    Sies sec coma legna ·

06    E qi qes laing ·

07    Illiaçes baing ·

08    Egenza sas colors ·

09    A lui cresca dolors ·

10    Qi sen las es prez ·

11    Mas amor ges no(n) uus pes ·

12    Qe non par ben egailh ·

13    Qieu desir e badailh ·

14    E ui ua consiros ·

15    E qella chan ·

16    Del mieu dol sas chanzos ·

17    PEro qi qes crid dailh ·

18    Non mou dela sennailh ·

19    Don for en qer ioios ·

20    Sil traiz daitan ·

21    Non fos uiraz en dos

GrBorn 242.1 (U 5)       

22    Giraut de bornell .

23    ABen chantar con uen amars ·

24    Elocs e grazirs e sazos ·

25    Maseu a gues qatre dos ·

26    Non par ials altres es peres ·

27    · Qelluoc me dona ioi ades ·

28    · E las saizos pois eu sui gais ·

29    · Qe ges lotemps qan ler ba nais ·

30    · Si ben sa genza fuilha e flors ·

31    · Tan non maiuda mon chantars ·

7v

01    Cum precs egrazir de seinors ·

02    E per amar fu ia chantars ·

03    E fo qe sola sospeizos ·

04    Ses autres plus ab com cuges ·

05    Em sein naua cam sen nantes ·

06    Uas tot son ben estar delais ·

07    E qes penet en manz asais ·

08    Com licregues prez e ualors ·

09    E qes chausis de mes cabar ·

10    E ti fos uils segnorils honors ·

11    Era nom par qe castiars ·

12    Me ualgues ni clam ni tenzos ·

13    Pero non cre canc amor fos ·

14    Plus fin sol camadors trobes ·

15    E qui perdreit la razones ·

16    Tut ior(n) meillura e ual mais ·

17    Massi cum par fins als uerais ·

18    Sembla tra fans als triccadors ·

19    Elor enian fal no(n) camiar ·

20    Qe pos failh non es finsamors ·

21    De castiar me soi tan pars ·

22    Qe prouez ne stau cosiros ·

23    Qar uei qal poingner des peros ·

24    Non puesc tan far qe iois cobres ·

25    Pero si sos diz aueres ·

26    Mos bel seingnier lir eles mais ·

27    Qeu nai so fert me fora iais ·

28    E forz eualors e socors ·

29    E de uria se plus cochaz ·

30    Qar non de mand niuoilh daillors ·

8r

01    E Seu da far li fos auars ·

02    Don ma gues mandat ni somos ·

03    Asaz a portera rasos ·

04    Qe ia conuent non matendes ·

05    Ma seu li soi uerais penses ·

06    Si taing qes uolua nibiais ·

07    Qe la bona sperançam pais ·

08    E ma compaing ab cantadors ·

09    E ma faich sollaz recobrar ·

10    D on mera toz laisiaz decors ·

11    E Ges dauer nom par a fars ·

12    Pos qe trabailz ni mes sios ·

13    Nom tolh qe non sia ioios ·

14    Qanc non parec qeben ames ·

15    Celui cui ioi non a grades ·

16    Qanc senz ni poder cui ioi bais ·

17    Non magradet ni non matrais ·

18    Qa des chai irada ric cors ·

19    E qi qe sa pareilh trop pensar ·

20    Saber eu dic qanz es follors ·

21    A Mercear taing mercears ·

22    E franqez als francs a moros ·

23    E contral sobres or goillos ·

24    Orgoils e mals qe sis gardes ·

25    Donnal terz passanz qe pasies ·

26    Iauils ni sobreis ni sauais ·

27    Noil pagra qe noilh taing sa pais ·

28    Ental obra don des honors ·

29    Liremanses sa razonar ·

30    Lan auenen trels a madors ·

31    SEingnier sobre toz de colors ·

8v

01    Son lidrap e e quil sap triar ·

02    Failh si compra del sordeiors

GrBorn 242.34 (U 6)       

03    Giraut de bornell .

04    GEn maten · ses fallimen ·

05    En nun zan ualen ·

06    Qaiuda · mes creguda ·

07    Delai · oncil e stai ·

08    Qeu am mais qerre ·

09    Ne us me · non am tan ·

10    Per qeu uau pen san ·

11    Cum ço qe il plagues ·

12    Lidisesse · chantan ·

13    Qe stiersnoil aus dir ·

14    Cum sim fai languir ·

15    Iauzen · qe mal non sen ·

16    Mas del pen samen ·

17    Qem destreing · pero sil capteing ·

18    Qem promes non fai ·

19    De ben e deiai ·

20    Mes dui e men peing ·

21    QEn riçen · me feç paruen ·

22    Al comen sa men ·

23    De druda · car tenguda ·

24    Qes mai · ni dol non ai ·

25    Perl ioi qem ue ·

26    Qar be · cuig qen nan ·

27    Sira meilluran ·

28    Les peransa el bes ·

29    Epois ses eniam ·

30    Lai cor de ser uir ·

31    Sim degna acuilhir ·

9r

01    Nim pren · achausimen ·

02    De sai qi non pen ·

03    Seu iam feing ·

04    Qa son sen non reing ·

05    Se gon qe sabrai ·

06    Pois cognoscerai ·

07    Qen noi a mal geing ·

08    BEn non en · men uau meten ·

09    Per sobradimen ·

10    Embruda · men taughuda ·

11    Qim trai · uas tal assai ·

12    Qala mia fe · dont cre ·

13    Qa mon dan ·

14    Men uau es forsan ·

15    Tant sui fola res ·

16    E com es · qeu çan ·

17    Nim sia cubrir ·

18    Qui modeu grazir ·

19    Souen · failh e mes pren ·

20    E pois non masen ·

21    Ni non teing ·

22    A dan sim destring ·

23    Amors nom desçhai ·

24    Quna uez naurai ·

25    Mon bon es deueing ·

26    LEn miren · qiu qem presen ·

27    Mas leugeuramen ·

28    Se muda · ca saubuda ·

29    Mestrai · ço qem fez gai ·

30    E men des capte ·

31    Merze noil deman ·

9v

01    Masuaug me allegran ·

02    Cum no conogues ·

03    Ni saubes · la fan ·

04    E cuig men partir ·

05    Pois en leis iauzir ·

06    Em ten · gran iauzimen ·

07    Qen naurai · breumen ·

08    E reueing ·

09    Per bon entreseing ·

10    Qen men · e matrai ·

11    Lo baus bercelai ·

12    Qal plus non ateing ·

13    MEn tauen · uai dreiz uenen ·

14    Prouez si bes pen ·

15    Qen cuda · recrezuda ·

16    Ses chai · qe sen nafrai ·

17    Cum cobre reue ·

18    Per qeu uau trazan ·

19    La gerra el des man ·

20    E sui tan cor tes ·

21    Qe merces claman ·

22    Cui des deuenir ·

23    Enço qeu desir ·

24    Parcen · forsadamen ·

25    Qauer recrezen ·

26    Men depeing ·

27    Pero siam segni ·

28    Tant o sufrirrai ·

29    Qe tot prouarai ·

30    Si perel o reueing ·

31    SIm destreing ·

10r

01    Lamors qe lengeing ·

02    Qauria · per drai ·

03    Sanz qe passem mai ·

04    A plus non a teing ·

05    Plus ardit greu mai ·

06    Tem qem passerai ·

07    Sanz de uos non ueing

GrBorn 242.16 (U 7)       

08    Giraut de bornell .

09    ARa sim fos a grat tengut ·

10    Pren reu ses glut ·

11    Un çantar prim emenut ·

12    Qel mond non na dottor ·

13    Tant prim niplus plan loplanes ·

14    Ni meilh la fines ·

15    Equim crezes ·

16    Polira · forbira ·

17    Mon çan · ses a fan gran ·

18    Mas alor ueiaire ·

19    Qai non sa bon gaire ·

20    Daitan · qel entendes son neis lenfan ·

21    AIsi fora del tot uencut ·

22    Si dieus maiut ·

23    Ma bella miga si del trut ·

24    Leues lamal perqe mei meillor ·

25    Çant remae no e non es ·

26    Ben com preçentes ·

27    Ço qes canges ·

28    Ni peiures ·

29    Perira · qui uira ·

30    Talan · engannan ·

10v

01    Uantris e galiare ·

02    Gentils de bon aire ·

03    Non uoilliaz retraire ·

04    Den ian · ai celas qe galiaran ·

05    E Pois si mauez re ten gut ·

06    Qaillors non mut ·

07    Uoillaz qe ioi maia salut ·

08    Qaisi parra si dic uer daizo ·

09    Don miua qar sil bes ·

10    Qa ten non tarçes ·

11    Sol comenzes ·

12    E pois a des ·

13    Seruira · grazira ·

14    Çantan · lauzan ·

15    Lan qi fas comensaire ·

16    Des qiual mal traire ·

17    Tan sui fins a maire ·

18    Qe nan · vai a des mamor es forzan ·

19    PEro ben ai lonc temps uezut ·

20    Qade per dut ·

21    Ma tengra sa ges tant uolgut ·

22    Ni mes en ua monchantarma · aisi ses ça·

23    Tro merces ·

24    O meillur a pres ·

25    E qim mostres ·

26    Cum men loingnes ·

27    Gandira · garira ·

28    Loman · es peran man ·

29    De uiron bel caire ·

30    Qeu non pusc delaire ·

31    Mon fad cor es traire ·

11r

01    Niblan · laperda qeil prezi perl gan ·

02    ANz menes tot de souen gut ·

03    Qant ai uegut

04    Qar sol ma pel eun iorn drut ·

05    E si mestra ·

06    So qim dis mal estera ·

07    Qanc pois pres ages ·

08    Qe mames ·

09    Non cuch proues ·

10    Qem rem uires ·

11    Mout ira · sufrira ·

12    Preian · su fertan ·

13    Qanmius la mor faire ·

14    Mas perl cap mon paire ·

15    Non serai confraire ·

16    Uguan · qem prega dalun pan ·

17    Qanc non plac a mor par es cut ·

18    A cors abatut ·

19    Lum priuad e lautres condut ·

20    Mas qun uorra ·

21    E tot maura ·

22    Non dic ges ·

23    Anz qel tort perdes ·

24    Non es peres ·

25    Qe druz en gres ·

26    Sa ira · sospira ·

27    Cui dan · menazan dan ·

28    Pero su fertaire ·

29    Pren en nanz repaire ·

30    Qe glos menazaire ·

31    Cridan · cals colps faria de son bran ·

11v

01    Fols es dompneaire ·

02    Sab criz ni per baire ·

03    Uassecuich a traire:

04    Bona domna ni benistan

GrBorn 242.54 (U 8)       

05    Giraut de bornell .

06    OPs magra qui mo consentis ·

07    Lasason del temps en tenerec ·

08    Qen tal qe sollaz mes iauzis ·

09    Qen con tral freigs ·

10    Magra obs uestirs ·

11    En con tral tort qeu pren merzes ·

12    E con tral trop taiser çantars ·

13    E contrals cambi dels baros ·

14    Francs seingnier cor tes e pros ·

15    E Ia gra caud los maitis ·

16    Sim sentis mes obs dinz lalberc ·

17    Qe ia forsat fors non issis ·

18    Qa penas mes amans grazirs ·

19    E qui sufferre sem pogues ·

20    Ben fora nau ial demandars ·

21    Abzo qe se donar non fos ·

22    Ia non saubi hom qis fora pros ·

23    E Plagra mais a mos uezis ·

24    Manens qe paubre qe pois cerc ·

25    Toz mes mos ops un non er tan fis ·

26    Prouez nolen noilh les condirs ·

27    E qui trop fres altrui con res ·

28    So fraingnier la qal qe dis nars ·

29    Qe pois sa fiçha de samors ·

30    Semblal failha pans amaniars ·

31    BEs pagra genser ço mes uis ·

12r

01    Enqerre sobre son as berc ·

02    Saltra man daula li faillis ·

03    Del seu car mult nes bel seruis ·

04    E quis fai del autrui cortes ·

05    Pois del seu sera sobra uars ·

06    Ges non mes uis li port razos ·

07    Qallui ra pareilh gazerdos ·

08    Som agra mens nom cuillis ·

09    Sim pong ni manei ni mesterc ·

10    Los iouenzels nils en nantis ·

11    Genser em paregral furirs ·

12    E qi fara semblan qeilh pes ·

13    En seingniamens ni castiars ·

14    Eus trabaillaz qau tre fos ·

15    Fraingnier ipoder mil bastos ·

16    Podagra dont ia non garis ·

17    O gran mes cape plan coderc ·

18    Tal qel plus loindans lauzis ·

19    O mal dont si sec escarnirs ·

20    O peiz uoirria la uen gues ·

21    Cui iois non plaz ni de portars ·

22    Qe mans pensament e noios ·

23    Loingnan de si bonas chanzos

GrBorn 242.42 (U 9)       

24    Giraut de bornell .

25    LA flors del uerian ·

26    Me uai remenbran ·

27    Dun cortes a fan ·

28    E si nos coches ·

29    Qe non remenbres ·

30    Iam for oblidaz ·

31    Den qerre solaz ·

12v

01    Pero cants ni pratz ·

02    Gen ceis non meissona ·

03    Cal cor me bottona ·

04    Tals unamistaz ·

05    Ca ma fe ·

06    Saisi ses de ue ·

07    Com cel qeu ama conuen ·

08    Ben dei cantar plus souen ·

09    DReit es donc qeu cant ·

10    Qe per prez qe per man ·

11    Mas era diran ·

12    Qe simme fortes ·

13    Cum leuet cantes ·

14    Meilz estera assaz ·

15    E non es uertaz ·

16    Qe senz e cartaz ·

17    Adui prez el dona ·

18    Si com lo caisona ·

19    Non senz es lassaz ·

20    Mas ben cre ·

21    Qe ies cantar se ·

22    Non ual al comenzamen ·

23    Tant cum pois cant len ten ·

24    E Doncs a qe(m) uan ·

25    Tot iorn castian ·

26    Qe puois plaingneran ·

27    Si ia iois cobres ·

28    Qar non serai pres ·

29    Qar seu ioing ni laz ·

30    Me nuz moz serraz ·

31    Pos en sui laizaz ·

13r

01    Cam ma rasos bona ·

02    Par ni sa ban dona ·

03    Com ben en seingnaz ·

04    Si ben ue ·

05    Ni mandreit capte ·

06    Non uailh al meu escien ·

07    Ca totz chant comunalmen ·

08    E pero lautran ·

09    Qan perdei mon ghan ·

10    Annaua chantan ·

11    Plan e plus ades ·

12    E si men tarzes ·

13    Com for em col paz ·

14    Pos lodons nil graz ·

15    Non mera tan risaz ·

16    Mas era sim sona ·

17    Mamiza fellona ·

18    Meral ben pensaz ·

19    Doncs a qe ·

20    Nol penzara be ·

21    Sim sona ni ma coilh gen ·

22    Noia grant re fraingnimen ·

23    Massi bel semblan ·

24    Ni cor ni talan ·

25    Mannaua canian ·

26    Non sai qim lauzes ·

27    Qeu loilh so fertes ·

28    So frirar auiaz ·

29    Com mauci foldaz ·

30    Cam me saillallaz

31    En contra sperona ·

13v

01    Com peig mi rai sona ·

02    Massi non cuiaz ·

03    Pos merce ·

04    Dis caura de me ·

05    Silam razon follamen ·

06    Qe sen peneda es ualen ·

07    IRai doncs en nan ·

08    Fins e sens en ian ·

09    Sofren e preian ·

10    Qe si sa franqes ·

11    So rics cor en gres ·

12    Meilz fora ueniaz ·

13    Qe si fos iraz ·

14    Mos cuit ni mos faz ·

15    Si ben des sazona ·

16    Qar meilh non sa dona ·

17    Cum en fos paiaz ·

18    Mas con ue ·

19    Si tot non ai re ·

20    Qes peran uenca su fren ·

21    Qeilh franc uenz hom franca men ·

22    E Si uan cridan ·

23    Aquist drut truan ·

24    Qes perars ten dan ·

25    Mas qui ben ames ·

26    E mais es peres ·

27    Meilh i for ondraz ·

28    Ia fos en gannaz ·

29    Era de mandaz ·

30    Mi donz de uer bona ·

31    De druit queram dona ·

14r

01    Nis fai trop cochaz ·

02    Qan laue ·

03    Cuna uez rete ·

04    Da mor qual qe iausimen ·

05    Sinolempert plus de cen ·

06    Som reie deses perar ia se ·

07    Denam totz qe loniamen ·

08    Maura me nat pren non pren ·

09    BEneis dreiz ·

10    Qelongamen ·

11    Esper hom gran iausimen

GrBorn 242.45 (U 10)       

12    Giraut de bornell .

13    LEu çhançoneta e uilh ·

14    Mauria obs a far ·

15    Que pogues en uiar ·

16    Enaluergn al dalfi ·

17    Pero sel dreit cammi ·

18    Pogues neblon trobar ·

19    Bel poirria mandar ·

20    Qeu dic qen les curzir ·

21    Non es la fans ·

22    Mas en lobra es clarzir ·

23    E Qui de fort fozil ·

24    Non uol col tel tochar ·

25    Ia nol cuit a filar ·

26    En un mol cembelin ·

27    Car ges aiga deui ·

28    Non fes dieus al maniar ·

29    Anz se uolc eisauzar ·

30    E fes es deuenir ·

31    Daiga qe rans ·

14v

01    Poisuin per miels grazir ·

02    E Qui dinz son cortilh ·

03    On hom nol pot forzar ·

04    Se uana daiudar ·

05    Pois non fai mais qeri ·

06    Pro ade qes ghasti ·

07    E qui de sol gabar ·

08    Uol sos amics pagar ·

09    Ia dieus ren qel dezir ·

10    Non talenans ·

11    Ni li lais a uenir ·

12    PEr qeu dome sotilh ·

13    Qui sap son miel triar ·

14    Non met a chastiar ·

15    Ni fort non a thai ·

16    Mas un pauc me des ui ·

17    Qar non o posc mudar ·

18    Tant mes greu a portar ·

19    Qi non sap eis sernir ·

20    Cans dentres cans ·

21    Ne cui cum al partir ·

22    E Sil faigs son gentilh ·

23    A laualor leuar ·

24    Aisis fan aguidar ·

25    Qom sen sent alafi ·

26    Qe losauis me di ·

27    Qiges al meig tençar ·

28    Non deu home lauzar ·

29    Per son ben es cremir ·

30    Ni per colps grans ·

31    Qel prez pent al fenir ·

15r

01    E Qe ia per un filh ·

02    Penc prez com sol amar ·

03    E poira greu trobar ·

04    Sis romp qui ferm loli ·

05    Quab pauc en un trai ·

06    Non son los rics auar ·

07    Qais cuns degra ausar ·

08    Perels ereuenir ·

09    Prez e bobans ·

10    E iois els fan fugir ·

11    Mas en triuns de milh ·

12    Pero nom laus nomar ·

13    Per paor dencu sar ·

14    Qel detres locosi ·

15    Cui loser nil maiti ·

16    Non podre meillurar ·

17    E sia pres so par ·

18    Uos lausirez ren dir ·

19    Qe lor azams ·

20    Non es ta(n) pres dormir ·

21    ARam torn en humilh ·

22    Uas mon seingnor car ·

23    Renals noilh sai contar ·

24    Mas qe sa mor mauci ·

25    Ia pois mala ses si ·

26    Non cal sai en ueiar ·

27    Qera non posc pensar ·

28    Anz trebailh e consir ·

29    Si qe mon cans ·

30    E ia pres del fenir ·

31    E deurial de mandar ·

15v

01    Mon sobre toz edir ·

02    Qel maier dans ·

03    Er seu sil fai failhir

GrBorn 242.5 (U 11)       

04    Giraut de bornell .

05    ALlegrar me uolgra chantan ·

06    E chantar per qem allegres ·

07    E si dun sols pauc maiudes ·

08    Mom bel seingnier ai ben talan ·

09    Qe ia per nausa ni per dan ·

10    Qem creges nom des conortes ·

11    Qestiers non feira frug ni flors ·

12    Ni ien pascors ·

13    Iois ni solatz ·

14    Mais uaillara chausimen sil plaz ·

15    Qe maiut bona sospeizos ·

16    Enunuers fars qe sia bos ·

17    E Pero ben am mais dun an ·

18    Qom mepregaua qeu chantes ·

19    E fora ben qe mes forces ·

20    Sim pogues pagar delmasan ·

21    Mas lo cor uol sa cor del chan ·

22    E qe labocca iren da pres ·

23    Dels bels diz e del faich meillors ·

24    Graz e lauzors ·

25    Qarsi cantaz ·

26    De tal on es granz sas beutaz ·

27    Uostres prez ni uestras chanzos ·

28    Trop len es cairis gazerdos ·

29    E Sera prez a mon semblan ·

30    Seuostre can meillur ades ·

31    E si ia iuis qe meillures ·

16r

01    Lomeu ben fera mon coman ·

02    Lomon e si da fan ·

03    Qen nagues trach meco reilles ·

04    Toz temps me de fen des a mors ·

05    De ses honors ·

06    E fos mostraz ·

07    Come fols des mesuraz ·

08    De ioi de sem paras e blos ·

09    A cui non taing honors ni pros ·

10    DEus qem mera naz regardan ·

11    Seia uira qe magrades ·

12    E non ies per so car cuides ·

13    Qe nula res ma belis tan ·

14    Pero mauiels miels qe no(n) deman ·

15    E com non mo dira fols est ·

16    Ia sap tu dai qest amadors ·

17    Leus parladors ·

18    Qe lur foudaz ·

19    Qan lur a far ses auiaz ·

20    Lur tol plazers e diz e dos ·

21    Els mena trist e consiros ·

22    PErqeu qe non magrat den ian ·

23    Non uol gra cautre men sengnes ·

24    So qe mon ioi midestorbes ·

25    Anz magr obs qe pares en nan ·

26    E per som uau sols allegran ·

27    E con sir com si ni trobes ·

28    Con seilh damic qar de seingnors ·

29    Mes lor soccors ·

30    Sobre tarzaz ·

31    E lomen de mon plus priuaz ·

16v

01    Tant dopti qe locs e sazos ·

02    Men bles qal qe mot perillios ·

03    E Non ges per so qeu soan ·

04    Lur sollaz e mouz non liames ·

05    Sauzer dir e que de mandes ·

06    Aicel qe uenon ni qe uan ·

07    Tals nouas onanes mes clan ·

08    So qe chascuns no mentendes ·

09    Qe per un prims en tendedors ·

10    Me tol paur e freuoltaz ·

11    Qar non cuich esser ben amaz ·

12    Mangap manduiz ·mas faiz ginnos ·

13    Perqe fora bauts e ioios ·

14    E Ia diran tuch qeu dis o gan ·

15    Qatoz home qe ben a mes ·

16    Agrobs qom bon amic trobes ·

17    Tals en que non sanes doptan ·

18    Quns non sap de que ni can ·

19    Le robs qom la conseilles ·

20    Per qieu dic cals en tendedors ·

21    Esualedors ·

22    Conseill priuaz ·

23    Qar greu es si non uus en guardaz ·

24    Qe lun de toz tres compeingnos ·

25    Non uus sia mals en noios

GrBorn 242.30 (U 12)       

26    Giraut de bornell .

27    DE chantar ab de port ·

28    Me for en toz lassaz ·

29    Mas qant soi ben iraz ·

30    Estenc lira ab locan ·

31    E uau me conortan ·

17r

01    Qe stiers non fora paz ·

02    Entre lira el coratge ·

03    Qeu uei dun mal usatge ·

04    Qe piu ades e creis ·

05    Qar es falliz donneis ·

06    Don sol hom esser gais ·

07    E prez non po ia mais ·

08    Reuenir en tre tanz ·

09    Qar es de cels clamans ·

10    Per qe degra ualer ·

11    E ies prez ses poder ·

12    Longamen sai non dura ·

13    Ses clam o ses rancura ·

14    Allegrar me uuilh fort ·

15    E soi naisi passaz ·

16    E si nom sembles fatz ·

17    Non camieral talan ·

18    Mas tenosa masan ·

19    Mains bon sonet qeu faz ·

20    Uilan dauol linnatge ·

21    Canc pros hom de paratge ·

22    Sen ben auzir ateis ·

23    De les coutar non feis ·

24    Nuls plazers non e strais ·

25    E non es ben sauuais ·

26    Cui non plaz ioi ni canz ·

27    Daufesa es ograns ·

28    Qui non sap retener ·

29    Silla grat ni plazer ·

30    En de fen nis rancura ·

31    Si lautrui iois meillura ·

17v

01    E non us par piech de mort ·

02    Con cui sataing solaz ·

03    Uiua des conortaz ·

04    Ni fasa mal semblan ·

05    Al uer dieu mi coman ·

06    En cal ora fu naz ·

07    Ab aital cor saluatge ·

08    Qeill ausel il boscatge ·

09    Mouon en tre seis ·

10    Lur cant e lur gabeis ·

11    E sos e critz elais ·

12    E qui ia non er mais ·

13    Com podesser duranz ·

14    Res mais non es a fans ·

15    Mas iras sostener ·

16    Nires tan mal saber ·

17    Ni bon sen ni mesura ·

18    Qira tot lo peiura ·

19    DUn afar me conort ·

20    Don degresser iraz ·

21    Qe ben fora clamaz ·

22    Daiso qeil actor fan ·

23    E del mal e del dan ·

24    Mas en gran uolpilatge ·

25    Man mes uilan passatge ·

26    Qui eu parlera forseis ·

27    El seingnier quem non peis ·

28    Quant ma bati lofais ·

29    Am comandat qe mais ·

30    Non sia corilhans ·

31    Plus quil son de lor dans ·

18r

01    Nidautrui nom deuer ·

02    Non puesca mout caler ·

03    Era si bens peiura ·

04    Lur afars meillura ·

05    Don proar a grab sort ·

06    Uns dels meillors lettraz ·

07    Si ia uenra uertaz ·

08    Ni uiu res ses enian ·

09    Ni si ia cobraran ·

10    Iois de portz ni solaz ·

11    Lor am si ae stage ·

12    Non metria ges gage ·

13    Tan puis als mals anseis ·

14    E dreitura ni leis ·

15    Non men nans trop uerais ·

16    Aisi comom retrais ·

17    Establimens e mans ·

18    Per qe er desenans ·

19    E tart a remaner ·

20    E si del captener ·

21    Deus non pren qal qe cura ·

22    Nos uirem lambladura

GrBorn 242.36 (U 13)      

23    Giraut de bornell .

24    GEs aisi del tot nom lais ·

25    Sollaz ni de port ni rire ·

26    Qan qera nimies lais ·

27    Mas car plus nom plaz ·

28    De port ni solaz ·

29    Non uoilh en mi sol des pendre ·

30    Mas bon diz presaz ·

31    Anz deis qe comenz ·

18v

01    Leus canz auinenz ·

02    Pois e streing las denz ·

03    Qar nols aus retraire ·

04    Qar non iuei gaire ·

05    Cui plaza iais ·

06    Ni trob qi men uei ·

07    Qant mallegro ni mes baudei ·

08    E Pero si me noz mais ·

09    Mas car non mes bel a dire ·

10    Ma mala migam qim trais ·

11    E sim par foldaz ·

12    Qan men sui prouaz ·

13    Pois deleis nom pusc defendre ·

14    Mal men soi menaz ·

15    Serai doncs so frenz ·

16    Ia men uengna lenz ·

17    Ben ni iausimen ·

18    Qar nuls fins amaire ·

19    Non sap damor gaire ·

20    Qan leu si rais ·

21    Qa mors dona lei ·

22    Qom lautrui torz bland e merzei ·

23    UErs est qe samor mestrais ·

24    E non se pot escondire ·

25    E pois la forzal prat pais ·

26    Qe men ual uertaz ·

27    Meilh me for assaz ·

28    Qel cor uires en a tendre ·

29    Uas cal acum laz ·

30    Qe pois forza uenz ·

31    Dreit non es guirenz ·

19r

01    El pauc e scienz ·

02    Qem nes capdellaire ·

03    Do na mi ueiaire ·

04    Qeu ren non biais ·

05    Ni uas lei feunei ·

06    Qa poder qom soria om sor dei ·

07    Mais qim fos amics uerais ·

08    E de mon bon es iausire ·

09    Fins e francs e sens mals ais ·

10    Ab qem fos celaz ·

11    Ia non fos preiaz ·

12    Ioi mi pogra en cora rendre ·

13    Non soi tan loingnaz ·

14    Qel cor mescreçens ·

15    Se com batte el sens ·

16    El terz es pauenz ·

17    Qanc mais temen laire ·

18    Dinz nuilh forz repaire ·

19    Sols nos nes frais ·

20    Cel cors e tuit trei ·

21    Plus temen uoilh mouan des rei ·

22    ERa soiorn en grais ·

23    Qar sap com me pot aucire ·

24    Qanc pois anc non fu liez ni gais ·

25    Des cum fols uersaz ·

26    Qe maduis peccaz ·

27    Ma fiet em fes en tendre ·

28    Grans menzongna el faz ·

29    Non fo pois garenz ·

30    Plus qe lardimenz ·

31    Enqe ma souenz ·

19v

01    Ni ia donneaire ·

02    Ser uns emperaire ·

03    Sa sobrer fais ·

04    Non er qui lauei ·

05    Qamor non uol com segnorei ·

06    Qanc non fo qi leis sa frais ·

07    Nis fez uencuz ni sofrire ·

08    Si tot ses en ual sauais ·

09    Qanz non fos paiaz ·

10    Cuns des mesuraz ·

11    Qis meinnaza·descoiscendre ·

12    Per qumilitaz ual als conoscenz ·

13    Edonc non na prenz ·

14    Qor goilh es nienz ·

15    Per qe sofertaire ·

16    Si non es gabare ·

17    Qan qer qe biais ·

18    E tengna e manei ·

19    Mas eu non dic qe ben estei ·

20    QUant ualors cui uils prez frais ·

21    Per uil a gradir assire ·

22    Uei ben estar non matrais ·

23    Ni ia rics maluaz ·

24    Ni mal en segnaz ·

25    Non si degra en ault entendre ·

26    Sem fos dreiz iudiaz ·

27    E uai si metenz ·

28    Oc e donc consenz ·

29    Qe mal uaisa genz ·

30    Saus uas donna traire ·

31    Coinda e debonaire ·

20r

01    Qe daise nais ·

02    Locs en qe follei ·

03    Mas cui non pesa amors em nei

GrBorn 242.62 (U 14)       

04    Giraut de bornell .

05    QI chantar sol ·

06    Ni sap de cui ·

07    Niue qe sos plazers lenanz ·

08    Sos solaz e sos chanz ·

09    Era can nel uerianz ·

10    Pos la foillia e la flors ·

11    E coloral pascors ·

12    Lors uerziers els praz ·

13    Silasa sons li plaz ·

14    Qant oi mais e condei ·

15    Qe ren el mond non uei ·

16    Qe iois ni solaz uaillia ·

17    E gerra ni battallia ·

18    Ni nausa ni tenzos ·

19    Non es mals trach als pros ·

20    PEr qeu cui dol ·

21    Mas iois madui ·

22    De me mon chantaret uoianz ·

23    De solaz e de manz ·

24    Tant am prez e bobanz ·

25    Qen trautres chanta dors ·

26    Ma bat e menamors ·

27    Em reten a solaz ·

28    Prouez men soi lognaz ·

29    E menaz e feunei ·

30    Pos qan uei qe follei ·

20v

01    Torn ferir en la pallia ·

02    Don es per qel gran sallia ·

03    Enoifo las messions ·

04    Com sobre a moros ·

05    Ma seu ma dol ·

06    Car ai sim fui ·

07    Lamors e te don lotalanz ·

08    Nos part cuies lodanz ·

09    Meu cui sec la fanz ·

10    E lire la paors ·

11    Tant tem cal cap del cors ·

12    Re man gnals pros el glaz ·

13    Son eu trop derreaz ·

14    En dir so qe non dei ·

15    Ben podesser mas uei ·

16    Si mon bran no(n) catallia ·

17    Ni non laza me uen tallia ·

18    Chamas bonas chanzos ·

19    Sataing rics gazerdos ·

20    E daus con uol ·

21    So que la dui ·

22    Mas non de esser clamanz ·

23    Dun cal qe desenanz ·

24    Anz es lomes cap granz ·

25    El tortz e lafollors ·

26    Com de don desegnors ·

27    Sefasa trop cochaz ·

28    De qen sera cassaz ·

29    Mas es per e merçei ·

30    Tolla solua son grei ·

31    Qe agreu qi gherallia ·

21v

01    Non uei qi non nuallia ·

02    Ualers o graz o dos ·

03    Cares sobre cochos ·

04    E Qi si col ·

05    Si co col autrui ·

06    Perre noi a sem blaz ·

07    Cant ico qei en ianz ·

08    Anz es plach ben e stanz ·

09    A fins en ten de dors ·

10    Com de follas honors ·

11    Se tengna per pagaz ·

12    De me es ben uertaz ·

13    De qal qe part e stei ·

14    Ua amor non uanei ·

15    Qe so iorn ni trebailla ·

16    Non de busa nim callia ·

17    Dun adreiz cor gingnos ·

18    Ab auinenz faisos ·

19    Da uol aiol ·

20    Par cheredui ·

21    Qi ue meui pagaz de manz ·

22    E non na gaire danz ·

23    Qon cel qe pogra in nanz ·

24    Far a lautrui so cors ·

25    Si tenia per sors ·

26    E per ben arribaz ·

27    Eres la far camiaz ·

28    Qe a mors ni donnei ·

29    Nono auch ni non uei ·

30    Me sura non tra saillia ·

31    Pero qi non en gallia ·

21v

01    Pros e danz a sasos ·

02    Nom par canc a mic fos ·

03    AB tort es mol ·

04    Cui el sec es dui ·

05    Ni pros pos fui faz presanz ·

06    Ni si parra doptanz ·

07    Canc pois ses stencs costanz ·

08    Nis uiret als maiors ·

09    Non sallegret ualors ·

10    Ni sa cre cretaz ·

11    E pos seu sui pas saz ·

12    Qe diz nai so qe dei ·

13    Leu fis uol o sordei ·

14    Mas ci part des corallia ·

15    Los chons ghi de des cobrallia ·

16    De liura sos preisos ·

17    Loin nira lore sors

GrBorn 242.55 (U 15)       

18    Giraut de bornell .

19    PEr sollaz reueillar ·

20    Qui ses trop en dormiz ·

21    E per prez qui es faidiz ·

22    Acuillir e tornar ·

23    Me cugei trabaillar ·

24    Mas ar men sui gequiz ·

25    Per ço men sui failliz ·

26    Qar non es de cabar ·

27    Com plus men uen uolontaz e talanz ·

28    Plus creis de lai lo dampnages el danz ·

29    GReu es de soffertar ·

30    A uos odiz qo uiz ·

31    Com era aioi grazir ·

22r

01    E tuit li ben e star ·

02    Oi mai po dem ui rar ·

03    Qi ega de fust non uiz ·

04    Ni uilan uueil forniz ·

05    Ester gart caual car ·

06    Laiz es la fars e mals e mal estanz ·

07    Don hom perd dieus e remam malenanz ·

08    EU uiz torneis mandar ·

09    E segre genz garniz ·

10    E pois dels meis feriz ·

11    Un asai sons parlar ·

12    Ares prez de raubar ·

13    E dem brazar berbiz ·

14    Caualiers sia auniz ·

15    Qes met adonneiar ·

16    Pois qes tocha dels mans mol tos belanz ·

17    Ni qui rauba gleisas ni uiandanz ·

18    ON son gandit ioglar ·

19    Qeu uiz gent acuilliz ·

20    Qai tal mestier fo guiz ·

21    Qi solia guidar ·

22    E pero sens reptar ·

23    Auar tant es qeriz ·

24    Pois fo bon prez failliz ·

25    Qi solian menar ·

26    Dei compangnons e non sai dire qanz ·

27    Gent en narnes e bels e benestanz ·

28    EU ui per cort an nar ·

29    De ioglares petiz ·

30    Gent chausat e uestiz ·

31    Sol per donnas laudar ·

22v

01    Ar non audem parlar ·

02    Tant es los prez des liz ·

03    Dont lo tort es eissiz ·

04    De las mal rai sonar ·

05    Di gas de qals de las o dels amanz ·

06    Eu dic de toz qel prez natratt leo innanz

ArnDan 29.13 (U 16)       

07    Arnaut daniell .

08    LAura amara · fal bruoilh brancuz ·

09    clarzir · çels qes peis a fuoilz ·

10    Els lez becs ·

11    Dels auzels ramencs ·

12    Tem balbs e muz ·

13    Pars · e non pars ·

14    · Per qeu mes forz ·

15    · De far edir plazers ·

16    · Amanz per lei ·

17    · Qim ma tornat bas daut ·

18    · Don tem morir ·

19    · Si lafanz non ma somma ·

20    Tant fo clara · ma prima luz ·

21    Des lir · lei don crel cor los oilz ·

22    Non prez nencs ·

23    Mainz don aigonencs ·

24    Dautra ses duz

25    Rars · mos preiars ·

26    Pero de portz ·

27    Mes auzir uolers ·

28    Bos moz ses grei ·

29    De lei don tant mazaut ·

30    Qal seu seruir ·

31    Soi del pe tro calcoma ·

23r

01    Amors gara · soi ben uencuz ·

02    Causir · tem far sim desacuoilz ·

03    Tandez pecs ·

04    Qe tes mielz qe ui trencs ·

05    Queu soi fis druz ·

06    Cars · e non uars ·

07    Mals corts ferms forţs ·

08    Me fa cobrir mainz uers ·

09    Qab tot lomei ·

10    Magr obs un bas al caut ·

11    Corre frezir ·

12    Qe non ual autra goma ·

13    SI man para · çilh qem pod tuz ·

14    Delir · si qe de prez cabduoilhz ·

15    Dels quecs · precs ·

16    Qai de dins a rencs ·

17    Les fortz rendutz ·

18    Clars · mos preiars ·

19    Queu fora mortz ·

20    Mas fam suffrir les pers ·

21    Qe ilh prec qem brei ·

22    De quo quem tem let e baut ·

23    Qe dal iauzir ·

24    Non ual iois una poma ·

25    DOlça cara · atoz aibs uolguţ ·

26    So frir · mer per uos mains orgoilz ·

27    Qa rez · decs ·

28    De totz mos fai dencs ·

29    Don ai manz bruz ·

30    Pars · e gabars ·

31    De uos nom tortz ·

23v

01    Nim fai partir auers ·

02    Canc non amei ·

03    Ren tant ameinz dun faut ·

04    Anz uos desir ·

05    Plus qe deu cil de doma ·

06    ARat parra · canz e conduz ·

07    Fornir · arrei qui ten escuoilz

08    Car precz sencs ·

09    Cai lai el doblencs ·

10    E mantengutz ·

11    Dars · e mangiars ·

12    De ioi lat portz ·

13    Son an nel mir sil ders ·

14    Qanc non e stei ·

15    Iorn dearagon qel saut ·

16    Niuol guesir ·

17    Maschai mon clamat roma ·

18    Paitz es la cortz ·

19    Qel cor remir tez sers ·

20    Lei cui dompnei ·

21    Ses par com er arnaut ·

22    Qen altr albir ·

23    For temente ta somma ·

ArnDan 29.17 (U 17)       

24    Arnaut daniell .

25    SIm fos amor de ioi donar ta laria ·

26    Qom eu ues lei dauer fin cor e franc ·

27    Iai per gran be non calgra far embarg ·

28    Qeram ten aut qes per me puia em plomba ·

29    Mais qant mal bir com es de prez al som ·

30    Molt menam mais qar anc lauzei uoler ·

31    Qera sai eu qe mos cors e mos sens ·

24r

01    Me faran far lor grat ricca con questa ·

02    PErço seu faz loing es per non men baria ·

03    Qe tant ric loc me so mes e mes tanc ·

04    Qab son bel diz me tindra deioi larg ·

05    E segrai tant com men port ala tomba ·

06    Qeu non soi ges cel qe lais aur per plomb ·

07    E pois en leis nos taing com rem es mer ·

08    Tant li serai fins e obediens ·

09    Tro des amor basan sil plaz men uesta ·

10    UN bon res peit mereuen em descaria ·

11    Dun dolz desir don midolon li flanc ·

12    Qen paz pren la fan e sofri e parg ·

13    Pois de beutat son las autras en comba ·

14    Qe lagensier par qaia pres un tom ·

15    Plus bas delei qi la ue et es uer ·

16    Qe toz bons aibs prez e saber e sens ·

17    Renon ab leis quns non es meins ni resta ·

18    E Pos tan ual non us cuiez qe ses paria ·

19    Mos desirers ni ques fort ni ses blanc ·

20    Qar eu non sai sieus ni meus si men parc ·

21    Per sel segnor qes mostret en colomba ·

22    Qel mond non na hom di negun nom ·

23    Tan desires gran benena nsa a uer ·

24    Com eu faz leis e teing a non calel ·

25    Los ennois cui dans damor es festa ·

26    A A miels de ben ia non siaz auaria ·

27    Qen uostramor me trouerez tot blanc ·

28    Qeu non ai cor ni poder qem descarg ·

29    Del ferm uoler qe non es derecom ba ·

30    Qe qan mes ueilh ni claus los oils de som ·

31    A uos mautrei qant leu ne uauc iaser ·

24v

01    E nous cuiges qes merme mos talens ·

02    Nonfara ges qar al sent en latesta ·

03    Fals lausengier focs lalenga uos aria ·

04    O qe per daz los oilz ab un mal tanc ·

05    Qe per uos son es trait caual e marc ·

06    Amor tollez qa pauc de tot non tomba ·

07    Con fonda us dieus qe ia non sa bes com ·

08    Uos faiz als druz mals dir e uil tener ·

09    Malastres es qeus ten desconoiscenz ·

10    Qe pegier est qant hom uos a monesta ·

11    ARnaut a fait e fara lonca tenz ·

12    Qatenden fai prodom ricca co(n)questa

RbAur 389.16 (U 18)       

13    Arnaut daniell .

14    AL resplan la flor en uersa ·

15    Pels trenchanz rancs e pels tertres ·

16    Qa flors gels neus e conglapis ·

17    Qe cotz e destrui e trencha ·

18    Don uei mortz qils criz blais ciscle ·

19    El foil els rams els giscles ·

20    Mais mi ten uert e iausen iois ·

21    Er qan uei secs los dolenz crois ·

22    Car en aisi o en uerse ·

23    Qe bel plan me semblon tertre ·

24    E tenc per flor conglapi ·

25    El chautz me uis qel freg trenca ·

26    El tron mi son chant e ciscle ·

27    E pairom follat li giscle

28    Sim soi lasatz e ferm en ioi ·

29    Qe ren non uei qem sia cloi ·

30    Mas una gen fada en uersa ·

31    Qem sem blon noirit en tertres ·

25r

01    Qem fan trop pietz qel conglapis ·

02    Quns qei sap sa lengua trenca ·

03    Emparaulas e ab cis cles ·

04    E noi ual baston ni giscles ·

05    Ni menazas anz lur es iois ·

06    Qam fan ço don hom los clam crois ·

07    Car en baisan nous en uerse ·

08    Non me tollon ual ni tertre ·

09    Donna ni gels ni co(n)glapi ·

10    Mas non poder trop en trencha ·

11    Donna per cui cant e cis cle ·

12    Uostre bels uoilh mi son gis cle ·

13    Qem castion sil cor ab iois ·

14    Qeu non aus auer talan crois ·

15    ANat ai com chaus en uersa ·

16    Totz temps cercan uals e tertres ·

17    Marritz com hom cui con glapis ·

18    Destreing e mazel e trencha ·

19    Qanc non conqes chanz ni ciscles ·

20    Plus qel fel clerc con qer giscles ·

21    Mas ar dieu lau malberga iois ·

22    Mal grat dels fals lausengiers crois ·

23    AN mos uers chaisi en uerse ·

24    E nol tengnon ual ni tertres ·

25    Lai on hom non sen conglapi ·

26    Nia frez poder qen trencha ·

27    A midonz locant el ciscle ·

28    Clar qinz el cor lintrol giscle ·

29    Çel qe sap gen chantar ab iois ·

30    Qar nos fai a chantador crois ·

31    Dolza donna amors e iois ·

25v

01    Nos ten ensems malgrat dels crois ·

02    Ioglar gran ren ai men de ioi ·

03    Qan non usuei en faz semblan croi

ArnDan 29.4 (U 19)       

04    Arnaut daniell .

05    AR uei uermieilz uerz blaus blancs gruecs

06    Uergiers plais plans tertres e uaus

07    Eluoutz dels ausels sone tint

08    Ab dous acort maitin e tart

09    Ço met en cor qeu colore mon chant

10    Dun aital flor don lo frutz sia amors

11    E ioi lograns e lolors de noi gandres

12    Da mor meuen pesan lo fuecs

13    El desirer douz e coraus

14    El mals es amors qem sint

15    E flamma so aus on plus mart

16    Qamor enqier lo sieus daital semblan

17    Francs e fins merceanz partidors

18    Qar a sacortz noz orgoilh e ual blandres

19    Mas mi non cangia temps ni luecs

20    Conseilz aisi nabes ni maus

21    E si eu al meu en ten uos mint

22    Ia mais la bella non mes gart

23    On metal cor dur men e ueillan

24    Qeu non uueilh ges qa(n) pe(n)s sa granz ualors

25    Ualer ses leis om plus ualc ali sandres

26    Mantas uez mes sollaz et en nuuocs

27    Ses leis qar deleis uoilh si uaus

28    A des dir loqart mot el quint

29    Qel cor non uir en autra part

30    Qeu non ai dals pensament ni talan

31    Perço qils es de bons sabers sabors

26r

01    E tenc la el cor sera em poillia o en flandres

02    Mout de sir qen qer li fos sos cuecs

03    E mauengues aitals iornaus

04    Qar en uiuria danz plus de uint

05    Qel cor mi ten baut e galliart

06    Ua ben si fols qe uauc dun alt cercan

07    Qeu non uoilh ges mas per geing treuaillors

08    Balglir lauer qe clau tegris e mandres

09    En trels autres faiz souen feing iuecs

10    El iorn sembla un an noaus

11    E pesam qar dieus non consit

12    Com pogues temps breuar abart

13    Qar lonc respeitz fai languir fin aman

14    Luna e soleis trop faiz lonc uostr cors

15    Pesam qar plus souen non uus failh resplandres

ArnDan 29.3 (U 20)       

16    Arnaut daniell .

17    ANz qel cim reston de brancas ·

18    Sec ni despuilhat de fuilha ·

19    Farai camors mi comanda ·

20    Breu chanson deraison loingna ·

21    Qar gent maduz ab la far de sas cola ·

22    Sei tant qel cors fas restar de suberna ·

23    E mos buos es plus correnz qe lebres ·

24    E Tu qe aus non ta francas ·

25    Perres peit qa mar not uollia ·

26    Se cil tefui nit fai ganda ·

27    Mas greu er com noi aponha ·

28    Si sa fortis de preiar mai non cola ·

29    Qeu passera part la palus duserna ·

30    Mos pelegris lauis lai on cor e bres ·

31    SEu nai passat ponz ni plancas ·

26v

01    Per leis cuidatz qeu men duilha

02    Non faz qab ioi ses uianda ·

03    Mi sap far medizina con ga ·

04    Baisan tenen mos cors sit me uola ·

05    Nos part deleis qein capdella e gouerna ·

06    Cors on qeu an deleis non parc ni sebres ·

07    E Tu caillors non testancas ·

08    Per autra qec deing ouoillas ·

09    Tus plaidies qui ues desmanda ·

10    Sai e lai et qi net so monla ·

11    Qi fol plaz fai qi se metheis a fola ·

12    E tu non fai fola don hom tesqerna ·

13    Mas aprop dieu les honors e selebres ·

14    Ges deparis tro a sanchas ·

15    Ien ser nos uest ni despoillia ·

16    E sa beutaz es tan granda ·

17    Qe sem blaria us men sogna ·

18    Ben uai da mor si lam bais e macola ·

19    Non dotti mai gelada ni buserna ·

20    Nim fai nul mals dolor gotta ni febres ·

21    AB raçon contas e franchas ·

22    Ma mandat qeu non destulha ·

23    Ni non sec autra ni(n) blanda ·

24    Mas tant sai cab si maconda ·

25    E diz qe flor non semble de uiola ·

26    Qes camia leu si tot non ses iuerna ·

27    Mas per samors sia laus o ginebres ·

28    SEus es narnaud del sim iusque la sola ·

29    E senes lei non uoilauer lu cerna ·

30    Del sengnorei del rei on qe corebres

27r

ArnDan 29.8 (U 21)       

01    Arnaut daniell .

02    LOs brais elscritz ·

03    El sons el cant e uoutas ·

04    Qau dels auzels qe lor latin fan precs ·

05    Damars lors pars altresi com uos fam ·

06    E las amiga en cui en tendem ·

07    E donca eu qen la genzer en tendi ·

08    Deg far chançon sobre toz de bel obra ·

09    Qe non aia moz fals nirima e strampa ·

10    BEn foi grasiz ·

11    E mas paraulas coltas ·

12    Per so qe ges al cauzir non fui pecs ·

13    Anz uolghi eu mais prenre aur qe ram ·

14    Al prin qeu e madonna nos baizem ·

15    Nim fes escu de son gent mantel endi ·

16    Qe laugengiers fals lenga de colobra ·

17    Non oui en ser do tal mal mot escampa ·

18    Non foi marritz ·

19    Ni non pren si destoltas ·

20    Al prim qem trei el castel dinz los decs ·

21    Lai on mi don stai midon don ai gra(n) fam ·

22    Anc non lac tal loneps segnen guillielm ·

23    Cent uez loiorn em badailh em nested ·

24    Per la bellas qe totas autras sobras ·

25    Tan can ual mais nai gaug qira no(n) ra(m)pa ·

26    DEus lochausitz ·

27    Per cui foron absoltas ·

28    Las faillidas qe fes longin locecs ·

29    Uuollia qui eu e midon lais iaisan ·

30    En lachambra on am dui nos man dem ·

31    Un dolz conuent don tan gran don atendi ·

32    E qel seu cors baisan iugan descobra ·

27v

01    E qel remir contra lum delalampa ·

02    Boccha qe ditz ·

03    Qeu crei qe maiatz toltas ·

04    Tals promessas qe lemperaire grecs ·

05    Forom ric ol seingnor deroam ·

06    Ol rei qui ten sur o ierusalem ·

07    Don ben sui fols qe tan qe qer reprendi ·

08    Qe ges amor non na poder qen cobra ·

09    Ni san giniei a hom qe ioi a qampa ·

10    Los deschausitz ·

11    Ablas lengas es moltas ·

12    Non dot eu ges sel segnor dels galesc ·

13    An fait faillir per qes drez so blas mam ·

14    Qe son parent pres romeu ço sa ben ·

15    Ramon lo fil alconte ea prendi ·

16    Qe greu farrei ferran de prez cobra ·

17    Qel mantenent nol soluo nul es campa ·

ArnDan 29.10 (U 22)       

18    Arnaut daniell .

19    EN est sonet condes e leri ·

20    Faz moz capuz e doli ·

21    E seran uerais e cert ·

22    Quant laurai passat la li ma ·

23    Qamor mi de plana e daura ·

24    Mon cantar qe deleis mou ·

25    Cui iois manten e gouerna ·

26    Totz iorn meillur et es meri ·

27    Qar la gensor am e coli ·

28    Del mond ço dic en apert ·

29    Si eu sui del pe tro el cima ·

30    E si tot uenta freig aura ·

31    Lamor qinz el cor mi ploa ·

28r

01    Miten caud o plus iuerna ·

02    Mil messa naug e proferi ·

03    E faz lum de cera e doli ·

04    Qe deus midon bon eis sert ·

05    Deleis on non ual es crima ·

06    E qant remir sa crines aura ·

07    El cors qes galiara e nuou ·

08    Mais lam qe qim des luçerna ·

09    Tant lam de cor elaqueri ·

10    Qe trop uoler cuch qe lam toli ·

11    Som re per sobramar pert ·

12    Lomeu cor sobre tracima ·

13    El seu sobretoz ses saura ·

14    Tant na de uer fach renoui ·

15    Qobra dorna e tauerna ·

16    Nom uoilh deroma lemperi ·

17    Ni qom men faza apostoli ·

18    Qen leis non aia reuert ·

19    Per cui mard lo cor em rima ·

20    E sel maltraig non restaura ·

21    Ab un baisar anz dan nou ·

22    Mi aucie e si en ferna ·

23    GEs per mal trag qem so fri ·

24    De ben amar non destoli ·

25    Sitot me son en desert ·

26    Perlei faz lo son el rima ·

27    Pielz trai amanz qom qe laura ·

28    Qanc non amet plus un ou ·

29    Cel de mondi naudierna ·

30    SI eu sui arnaut ·

31    Qamas laura ·

28v

01    E catz lalebre ab lobou ·

02    Enaudi contra suberna

ArnDan 29.18 (U 23)       

03    Arnaut daniell .

04    SOls sui qui sai losobrafan qim sorz ·

05    Al cor damor su fren per sobramar ·

06    Qar mon uoler es tan ferm et enters ·

07    Qanc non ses duis de celei ni sestors ·

08    Cui en cubit em plimier ueder ·

09    Epois qadesses lei dicalei .c. bos moz ·

10    Pois qan lauei qe non sai tan lai qe dire ·

11    Dautras uezer sui cecs edausir sorz ·

12    Qa sola lei ueg e aug etes guard ·

13    Eges daizo non sui fals plazentiers ·

14    Qe mais lauoilh non diz laboccal cors ·

15    Qeu non uau tant caps ni plain ni pois ·

16    Qen nun sols cors trob aisi bon aibs toz ·

17    Qe deus louolg leis triar et assire ·

18    BEn ai e stat adautras bonas corz ·

19    Mais çai alei trop pro mais qe lauzar ·

20    Mesura e sens et autribos mestiers ·

21    Beltat iouen bos faiz e bel demors ·

22    Gent len senget contratesi aloudois ·

23    Tant a desi faich despais roz ·

24    Delei non crei rens de ben siadire ·

25    NUns iausimenz non fora breu ni cortz ·

26    De lei cui prec quo uoila deuinar ·

27    Qe ia per mi non osabra e stiers ·

28    Sil cors sos diz non presenta de fors ·

29    Qe ges roines peraigha qe len grois ·

30    Non ai tal bruit calcor plus largha doz ·

31    Non faz e stanc a mor tan ladesire ·

29r

01    Iois e sollaz dautra par fals borz ·

02    Quna de prez non pot allei e gar ·

03    Qel sieu sollaz els dels autres sobriers ·

04    E si non lai tan mal mi fai amors ·

05    Pero la fans mes de port ris e iois ·

06    Qar en pen san sui delei lecs e gloz ·

07    Hai dieus si iam serai de leis iausire ·

08    Anc mais ço us pliu non plac tan trep ni borz ·

09    Nirens al cor tan de ioi non poc dar ·

10    Qom fez a cel don anc fel lausenier ·

11    Non ses brugic qa mi sols sos te sorz ·

12    Dic trop eu non solei non sia en nois ·

13    Bella per dieu lo parlars e lauoiz ·

14    Uoilh per dre nanz qe digha ren qeus tire ·

15    Ma canzon prec qe non uus sia en nois ·

16    Qar si uolez grazir lo son el moz ·

17    Pauc prez arnaut cui qe plaza o qe tire

ArnDan 29.14 (U 24)       

18    Arnaut daniell .

19    LO ferm uoler qel cor mintra ·

20    Non pod ies becs escoiscendre ni ongla ·

21    Delausengier si tut per mal dir sarma ·

22    Eqar non laus batre a ram ni ab uerga ·

23    Se uals a frau lai ou non aurai oncle ·

24    Iauzirai iois en uerzier o dinzambra ·

25    Can mi souen delazambra ·

26    On a mon danz sai qe nu som non in tra ·

27    Anz le son plus qe fraire ni oncle ·

28    Non ai menbre non fremisca ne sci longla ·

29    Plus qe non fai len fant de nant lauerga ·

30    Tal paor ai nol sia trop de larma ·

31    DEl cor li fos non de larma ·

29v

01    Em con sentis ma selat dinz sa cambra ·

02    Qe plus men na fral cor qe colp de uerga ·

03    Qar lo seu cors lai on il es non intra ·

04    De leis serais aisi com carns e ongla ·

05    E non creirai castics damic ni doncle ·

06    ANc la soror de mon oncle ·

07    Non amei tant ni plus per aqest arma ·

08    Qai tant uezis comes lodez delongla ·

09    Salei plages uolgra esser de sa cambra ·

10    Demi pod far lamors qinz el cor mintra ·

11    Mielz ason uoil com forz de freuol uerga ·

12    Pos flori la secca uerga ·

13    E den adam forom nebod e oncle ·

14    Tant fin amor con sela qel cor mintra ·

15    Non cre qe fos en cors ni es en arma ·

16    On qe mestei fors o dinçambra ·

17    Mos cors nos part tan cum la carn delongla ·

18    Qaisi sen pren e sen ongla ·

19    Mons corts en leis cum les corz enlauerga ·

20    Qel mes des ioi tors e palais e cambra ·

21    E non am tant fraire parent ni oncle ·

22    Qem paradis naura doble ioi marma ·

23    Sin negun hom per ben amar laintra ·

24    ARnaut tramet soncantar doncle edo(n)gla ·

25    Ab ondraz diz qe de sauergha larma ·

26    Son desirat cui iois en cambra intra

FqMars 155.16 (U 25)      

27    Folqet de marseilla .

28    PEr deu amors ben sabez ueramen ·

29    Com plus descen plus poia humilitaz ·

30    Et orgoilh chai on plus autes poiaz ·

31    Don dei auer gauch e uos es pauen ·

30r

01    Qanc se mostraz orgoilh contra me sura ·

02    E brau res pos amas humils chansos ·

03    Doncs es semblant qel orgoilh chaia ios · ·

04    Qa pres bel iorn ai uist far noit escura · ·

05    Mas uos non par puscaz far fallimen · ·

06    Pero qan failh cel qes pros e presaz · ·

07    Tan can ual mais tant es plus en colpaz ·

08    Qe la ualor poial colpal descen ·

09    E sitot hom perdonal forfaitura ·

10    Ia del blasme non sera faz perdos ·

11    Qe cel re man en mala sospeizos ·

12    Qa mant met cels qe uan sus des mesura ·

13    Blas me naom e chascun cela sen ·

14    Per qes lanian enes plus galiaz ·

15    Aicel qel fai qaicel qes engannaz ·

16    E doncs amor per qel fai tan souen ·

17    Com plus uos serf chascuns plus sen rancura ·

18    E del seruir taing qalqe ghiderdos ·

19    Prez o amics meillurament odos ·

20    Ses un daqestpar fol qi siatura ·

21    Fols sui eu doncs qe mis lo cor el sen ·

22    Sen non fo ges en nanz fo gran foldaz ·

23    Caicel es fols qi cuida esser sennaz ·

24    E sab hom mielz chascuns oi mais sapren ·

25    Qanc pois merces qe ual mais qe dritura ·

26    Non ualc ami ni ac poder en uos ·

27    Pauc me sembla mages ualgut razos ·

28    Per qeu fui fols qar ancde uos aig cura ·

29    Mas er sui rics pos en uos non enten ·

30    Qen cui dar es riqessa e paubretaz ·

31    Qarcel es rics qi sin ten per pagaz ·

30v

01    E cel es paubre qen trop riccor en · ten ·

02    Per qeu sui rics tan ric ioi masi cura ·

03    Qan pens qan sui tornat desamoros ·

04    Qa doncs era marriz er sui ioios ·

05    Per qel miteing a gran bonauentura ·

06    COrtesia non es als mais mesura ·

07    Ma uos amor no us saubes anc qe fos ·

08    Mas eu serai tan plus cortes de uos ·

09    Qel maier bruit calerai ma rancura ·

10    AB naiman e a toz temps tatura ·

11    Chanzos qe de lor es e de lor razos ·

12    Qautresi ses chascus desamoros ·

13    Ma semblant fan daiso don non ai cura

FqMars 155.3 (U 26)       

14    Folqet de marseilla .

15    AB qan gen uenz e ab qanc pauc da fan ·

16    Aicel qes laissa uencer a merse ·

17    Qar en aisi uen çom autrui e se ·

18    E a uencut duas uez senes dan ·

19    Mas uos amors non ofai ges aisi ·

20    Qanc iorn merces ab uos no(n) pog ualer ·

21    Anz mauez mostrat tant uostre poder ·

22    Qera non uus ai ni uos non auez mi ·

23    PEr qe par fols qi non sap retener ·

24    Ço qe conqer qeu prez ben autretan ·

25    Qi ço reten qe a con quis de nan ·

26    Per son es forz confaz loconqerer ·

27    Qaisim pograz tener conl fols rete ·

28    Les paruier fer qan ten qe si des li ·

29    Qel e streing tant el poing tro qe lauci ·

30    E pois e stors uos soi uiure pos be ·

31    Tot ço qe ual pod nocer autresi ·

31r

01    Donc seus tenc pro ben us poria dan tener ·

02    Eter merces sabeis uostre saber ·

03    Qe mauez dat don anc iorn non i auzi ·

04    Uos mou tenzo eus dic mal en chantan ·

05    Maisnon er fait qe chausiment mente ·

06    Anz uoil trop mais mon dan sufrir iase ·

07    Qel uostre torz adreituries claman ·

08    On trobarez mais tant debonafe ·

09    Qanc mais nuls hom sem etheis no(n) trai ·

10    Son e scien com eu qeus serui ·

11    Tan loniament qanc non iaudi dere ·

12    So qer merçe ço faria parer ·

13    Qar qi trop uai seruisci re prochan ·

14    Semblansa fai qe gheçerdon doman ·

15    Masia demi non us cuidez qeul nes per ·

16    E Quil bon rei riccard qe uol qeu chan ·

17    Blas met dai so qar non passet de se ·

18    Arlendes ment si che chascuns loue ·

19    Qarrieres trai per miel salir en nan ·

20    Qelliera coms er es rics rei ses fi ·

21    Qar bon socors fai dieus als bos uoler ·

22    E seu dis ben alcrozar eu dis uer ·

23    Et er uei hom per ca donc no(n) menti ·

24    Ia naiman nitoz temps no(n) creiran ·

25    Qeu uas amor aia uirat mon fre ·

26    Mas eu teing ben per proat ço com ue ·

27    Et er sauput oi mais daiqi en nan

FqMars 155.10 (U 27)       

28    Folqet de marseilla .

29    GReu fera nuls hom fallensa ·

30    Si tant ten ses son bon sen ·

31    Cum lo blasme de la gen ·

31v

01    Qi iuia ab desconoscensa ·

02    Qeu failh qar lais per temensa ·

03    Del blasme des conoiscen ·

04    Qen contra mor no(n) men pren ·

05    Qautre si noz trop su frenza ·

06    Cum leus cors ses retenenza ·

07    Qar en uostra mantenenza ·

08    Me mis a mor franca men ·

09    E foira morz ueramen ·

10    Sinon fos ma conoiscenza ·

11    Donc non aiaz mais credenza ·

12    Qeu mansi consoilh plagnen ·

13    Ni mora oi mais tan so uen ·

14    E ma chanson et em paruenza ·

15    Naurian men de ualenza ·

16    NI ia merces non uos uenza ·

17    Permi qeu non lai aten ·

18    Anz mesterai planamen ·

19    Ses uos pos tant uos a genza ·

20    Francs de bella captenenza ·

21    Qe ies en uos non menten ·

22    E cil sufran lo tormen ·

23    Qi fan per fol a tendanza ·

24    Anz del peccat penedenza ·

25    Mas eu auia pliuenza ·

26    Tant qant a mei folla men ·

27    Enaizo qom uaidizen ·

28    Ben fenis qi mal comenza ·

29    Per qeu auia en ten denza ·

30    Qe per proar mon talen ·

31    Mac ses mal comenzamen ·

32r

01    Mas er conusc apresença ·

02    Qe toz temps magra tenenza ·

03    E Sim de graz dar guirenza ·

04    Qar mais gazaingna e plus gen ·

05    Qi dona qi çel qi pren ·

06    Si prez na ni ben uolenza ·

07    Mas uolt es en uil tenenza ·

08    Uostra far et es nien ·

09    Qon uos soldar er uos uen ·

10    Mas lais men qeu ai sabenza ·

11    De mal dir e destinenza ·

12    NAi man al uostre sen ·

13    De toz temps eissamen ·

14    Mi teing damor qe parue(n)za ·

15    En faz mas pauc uos a genza

FqMars 155.21 (U 28)       

16    Folqet de marseilla .

17    SI tot me sui atard aperceubuz ·

18    Aisi cum cel qa tot p(er)dut e iura ·

19    Qe mais non ioc a gran bonauentura ·

20    Men dei tener qar men soi conogutz ·

21    Del grant enian qa mor uas me fazia ·

22    Qa bel semblant ma tengut en fadia ·

23    Mais de dex ans a lei de mal debtor ·

24    Qades promet mas ren non pagaria ·

25    Qa bels semblanz qe fals a mor aduz ·

26    Satrai uas lei fols amanz e satura ·

27    Qol par pallon qa tan fola natura ·

28    Qes feral foc per la clartat qe luz ·

29    Mas eu men part e segrai autra uia ·

30    Qom mal pagaz qestiers no men partria ·

31    E se grai laib de tot bon sofridor ·

32v

01    Qan greu siraise com plus fort sumelia ·

02    Non muderai si ben son irascuz ·

03    Ni faz deleis en cantan ma rancura ·

04    Ni diga ren qe noi semble mesura ·

05    Mas ben sapchaz qa sos obs soi perduz ·

06    Qanc so bre fre non uolc menar undia

07    Anz me fez far mon poder tota uia ·

08    E anc sempre caual de gran ualor ·

09    Qin beorda trop soen coil felnia ·

10    FEl for eu trop mason men retenguz ·

11    Qar çel qab plus fort d(e) se des mesura ·

12    Fa gran foldaz neis a gran uentura ·

13    E de som par qesser em pot uencuz ·

14    E de plus fleols de sies uilania ·

15    Per canc non plac nim plaz sobranzaria ·

16    Pero en sen de uen gardar honor ·

17    Qar senz aunit prez trop menz qe follia ·

18    AMors perço men soi eu retenguz ·

19    De uos seruir qe mais non aurai cura ·

20    Qaissi com mais prez hom laida pintura ·

21    De loing non fai qant es de pres uenguz ·

22    Presau eu uos mais qant nous conoiscia ·

23    E sanc ren uolc mais nai qer non uoldria ·

24    Qaisi mes pres cumal fol qeridor ·

25    Qe dis qaur fos tot ço qant el toccaria ·

26    BEl naiman samor uos destreingnia ·

27    Uos ni toz temps eu non conseilleria ·

28    Sil menbre uos qant nai de dolor ·

29    O qant deioi ia plus non uon caldria ·

30    Mon plus lial sab los oilh uos uezia ·

31    Aisi cum faz ab lo cor tota uia ·

33r

01    Ço qeu ai diz poria auer ualor ·

02    Qeus qier conseilh e conseilh uos daria

FqMars 155.18 (U 29)       

03    Folqet de marseilla .

04    SAl cor plagues ben for oi mais sazos ·

05    De far chançon p(er) ioia mantener ·

06    Mais trop me fai ma uentura doler ·

07    Qant eus es gart lomal el ben qeu nai ·

08    Qarix diz hom qi eu sui e qi ben uai ·

09    Mas cel qel diz non sabon ges ben louer ·

10    Qar benenansa non pod nulh hom auer ·

11    Denulla ren mais daizo cal cor plai ·

12    Per qeu uam mais un paubres esser ioios ·

13    Qun ric ses ioi qes tot lan consiros ·

14    E seu anc iorn fui gais ni amoros ·

15    Er non ai ioi damor ni noles per ·

16    Ni autres pens non pot el cor caber ·

17    Anz me semblan tot autre ioi es mai ·

18    Pero damor el uer uos en dirai ·

19    Non lais del tot ni non men pusc mouer ·

20    Innan non uau ni mi poc re maner ·

21    Aisi cum cel qem mei dellalbre stai ·

22    Qes poiaz tant qe non sap tornar ios ·

23    Ni sus non uai tant li par temoros ·

24    PEro non lais si tot es perillios ·

25    Qades non pog en sus a mon poder ·

26    E deuriam donnal fin cors ualer ·

27    Pos conoisez qe ia non recreirai ·

28    Qab ardimen a poderisc les glai ·

29    E non tem dan qe men posca escaer ·

30    Per ço us er gent si mendegnaz retener ·

31    El gazerdos eraital com ses chai ·

33v

01    Qenneis lodos li ner fach gazerdos ·

02    Aicels qisap da uinent far sos dos ·

03    DOnc se merces a nul poder en uos ·

04    Traga sen nan si gam uol pro tener ·

05    Qeu non men fi en gein mi en saber ·

06    Ni en chanzon car ben conocsc e sai ·

07    Qe merçes uol ço qe razon deschai ·

08    Per qeu uos cuch ab merçe conqerer ·

09    Qe mescuz contral sobre uoler ·

10    Qi es en uos en fai metre en assai ·

11    De uostramor ço qem ueda raços ·

12    Merçe mi fai cuidar qa uinent fos ·

13    ARa cognosc qe soi menz pauros ·

14    Qan al comenzamen men desesper ·

15    Pos mas chansos non aus merçe qerer ·

16    Farai adoncs si com loioglar fai ·

17    Com mou lolais aisi lofinerai ·

18    De ses peraz mai qar eu non pusc ualer ·

19    Razons per qel degues de mi caler ·

20    Pero al mens ai tant ne retendrai ·

21    Qenz en mon cors la merai a rescos ·

22    E dirai ben deleis en mas chansos ·

23    Si naiman sa bia ço qeu sai ·

24    Dir porria qe ben pauc occaisos ·

25    Noz en namor mais qe noi ual razos

FqMars 155.11 (U 30)       

26    Folqet de marseilla .

27    IA non uus cuies qeus change mas cha(n)zos ·

28    Pois nos cania mos cors no ma razos ·

29    Qar seu iauzis da mor eu men lauzera ·

30    Ma seu mentis nol seria nul pros ·

31    Qautresi tem com sol sol en balanza ·

34r

01    De sesperar ab al qes peranza ·

02    Pero nom uol del tot laisar morir ·

03    Perço qem puisca plus souent aucir ·

04    Mas er uei ço qanc non cuiei qe fos ·

05    Qe soi tornaz de mimetheis gelos ·

06    Contra mi don qeu nola corteiera ·

07    Mas tot conseilh qeadamor sies bos ·

08    Nai assaiat e pois ren non men nanza ·

09    Tot li farai de de samar semblanza ·

10    Ai lais qai dit iam cudeu eu cubrir ·

11    E donc oi mais ia sab tot mon albir ·

12    Donna speranza e paurai de uos ·

13    Ar men conort et eram sui dottos ·

14    Pero paors tenzo apoderera ·

15    Mas un conort aidamor asazos ·

16    Qa tal poder mimostra sa possanza · canc pois no(n) poc partir de malesta(n)za ·

17    E fai es forz qipot en paz sufrir ·

18    Ire paur qe fan fin ioi delir ·

19    Ma ben conosc qe gran meillor razos ·

20    Es decort fait qant om nes oblidos ·

21    Ia mais a mors a tal tort no me nera ·

22    Si ia pogues tornar des amoros ·

23    Pero leu cors toilh manta benenanza ·

24    Qeu ueg failhir mainz per qe nai dopta(n)za ·

25    Qel fallimen dautrui taing qom remir ·

26    Perço com guart se metheis de faillir ·

27    Donna ben uei qe non ualoccaisos ·

28    Qamor non uol qeu tan sia gignos ·

29    Merçe us clam qe non men lais en qera ·

30    Tant es mos cor de uostr a mor coitos ·

31    Uoilliaz sius plaz complir ladeuinanza ·

34v

01    Qom dis qeu ai daltramor beninanza ·

02    E qe us pogues cobertamen iausir ·

03    El bruz uenges delei on sol uenir ·

04    A Na ponza qals es forz faz per uos ·

05    Qan nera qan eu nai nul allegranza ·

06    Qe morz de mon segnor me de senanza ·

07    Qaruos sabez qeilh sabia iausir ·

08    NAiman uai chanzon et ennanza ·

09    E an toz temps e dillor ses dottanza ·

10    Qe toz aitals soi cum meis mal bir ·

11    E non men pod nul fatz en fa dezir

FqMars 155.14 (U 31)       

12    Folqet de marseilla .

13    MOut i fez gran peccaz a mors ·

14    Pois li plac qes mez es en me ·

15    Qar merçe non ab duis ab se ·

16    Ab qe sa dol çes mas doloros ·

17    Qa mor (per)d so nom el des men ·

18    Et es des amor planamen ·

19    Pois merçes noi pot far se cors ·

20    Per qel fora prez et honors ·

21    Pos il uol uenzer tota res ·

22    Quna uez lauenques merces ·

23    SI non us uenz uencuz soi a mors ·

24    Uenzer non us pusc mais ab merze ·

25    E sentre cent mals nai un be ·

26    Ia non uus er dans ni des honors ·

27    Qui daz uos doncs qeus e stia gen ·

28    Qar mi faiz plaingner tan souen ·

29    Anz en ual menz uostra laudors ·

30    Perol mals me fora dolzors ·

31    Sel la tram a cui me soi tes ·

35r

01    Mil prezes mercean merces ·

02    MAs trop ma a dirat a mors ·

03    Qant a merçe se des aue ·

04    Perol miel del miels qe om ue ·

05    Mi dons qe ual mais qe ualors ·

06    Eu pot leu far a cordamen ·

07    Qar maior na fat per un cen ·

08    Qi ueu com la neus el calor ·

09    Ço es la blanqessa el colors ·

10    Sa cordant en lei semblanz mes ·

11    Qa mor si acord e merces ·

12    Estier non posc durar a mors ·

13    E non sai cosi ses deue ·

14    De mon cor car siusa e us te ·

15    Qe ren non cug qen naia aillors ·

16    Qar si ben es granz issamen ·

17    Po dez en mi cauber leu men ·

18    Qas de uezis una granz tors ·

19    En nun pauc mirailh es largors ·

20    Et es tan granz qe si us plagues ·

21    En qer neis cabra merzes ·

22    MAs non pod esser pos a mors ·

23    E non o uol ni midonz so cre ·

24    Pero de midons non saire ·

25    Qanc tant non min foli folors ·

26    Qeu lauzes dir mon pensamen ·

27    Mas cor ai qeu capdel ab sen ·

28    Ab ar dimen qem tol paors

29    Pero es perar fai la flors ·

30    Tornar fruit en de mor sim pes ·

31    Qes peran la uenza merces ·

35v

01    Mal mi soi gardaz per non sen ·

02    Qa mieis ma emblat a mors ·

03    Qe ura estors de sas dolors ·

04    Mas dir pusc qeu eis me sui pres ·

05    Ne nomen ual a mors ni merces ·

06    NAi manz lo uostre se cors ·

07    Toz temps uoilh bien aillors ·

08    Mas aizo non uoilh sapchaz ges ·

09    Qar car neis no lo sap me ces

FqMars 155.1 (U 32)       

10    Folqet de marseilla .

11    AMor merze non mora tan souent ·

12    Qeiam podez uiaz del tot aucire ·

13    Qe uiurem faiz e morir mescladamen ·

14    Et en aissi doblanse mon martire ·

15    Pero mieg mort uos sui oms e seruire ·

16    El seruisi mes mil aitanz plus bos ·

17    Qe de nuilh autre auer rics guierdos ·

18    PErqes peccat amor ço sabez uos ·

19    Si mauciez pois uos uos non maire ·

20    Mas trop seruir ten dan mantas sazos ·

21    En son amic en perd hom so aug dire ·

22    Qe us ai seruit et an qer no men uire ·

23    E car sabez qal gier don naten ·

24    Ai per dut uos el seruirs eissamen ·

25    MAs uos donna qauez mandamen ·

26    Forzaz amors e uos cui tan desire ·

27    Non ges per mi mas perdreit iausimen ·

28    Qe tot plangnen uos pregon mei sospire ·

29    Qen mon cor plor qan uesez los oilz rire ·

30    Mas per paur qeu non semble noios ·

31    In gian mies e trag mal em per dos ·

36r

01    Ia non cugera uostro cors orgoillos ·

02    Podes al meu tan lonc desir assire ·

03    Mas per paur non fezes dun dan dos ·

04    Non au co toz mon mal traiz deuire ·

05    Ai qar uostroilh non uezon mon martire ·

06    Qa doncna gran il merze seu nomen ·

07    Don dolz esgard qim fes da mor paruen ·

08    A Uos uolgra mostrar lo mal qeu sen ·

09    E tals autres celar et escondire ·

10    Qeu nol pusc plus tener celadamen ·

11    Donc seu nol sai celar qimer cobrire ·

12    Ni qimer fins si meis me sui traire ·

13    Qar qi non sab celar non es razos ·

14    Qel çeilon çeil a cui non es nul pros ·

15    Don nal fin cor qe us ai nous aus tot dire ·

16    Mas ço qeu lais qeu non dic per non sen ·

17    Re stauraz uos en bon entendimen ·

18    MOs aimanz diz qeu li sui traire ·

19    E mos tos temps qeuas lui sui gelos ·

20    Qar tot mon cor non retrag ael dos

FqMars 155.22 (U 33)       

21    Folqet de marseilla .

22    TAnt mabelis lamoros pensamen ·

23    Qi ses uenguz en mon fin cor a sire ·

24    Per qe nor pot nuls autres pens caber ·

25    Ni autres iois non mes dolz ni plasenz ·

26    Qa donc uiu sans tan maucion li co(n)sire ·

27    E fin a mor aleuian mon martire ·

28    Qem pro met iois ma trop len dona len ·

29    Qa bel semblant mai tirat loniamen ·

30    BEn sai qe tot qant faz es dreit nien ·

31    Eu qem pusc mais samor me uol aucire ·

36v

01    Qar e scien ma donat tal uoler ·

02    Qe ia non er uencuz niel non uen ·

03    Uencuz sier qaucis man li consire ·

04    Tant suauer qardeleis cui desire ·

05    Non ai se cors ni daillors nolaten ·

06    Ni dautramor non pusc auer talen ·

07    BOna donna si uus plaz si az sufren ·

08    Del ben qeus uoilh qeu sui del man sufrire ·

09    E pois lo mals non poiria dan tener ·

10    Anz mer semblan qel partan en egal men ·

11    Pero si us plaz qe dautra part me uire ·

12    Ostaz de uos labeltaz el dolz rire ·

13    El bel semblan qe men folis mon sen ·

14    Pois partir mai de uos mon escien ·

15    A Toz iorn mes plus bella e plus plaisen ·

16    Per qi eu uoilh mal als oils ab qe us remire ·

17    Qar amon pro non porion ren uezere ·

18    Et a mon dan uezon trop su til men ·

19    Mon dan non es pos si uals non aire ·

20    Anz mes tan dolz donna per qeu malbire ·

21    Si mauciez qe non us stera gen ·

22    Qar lomeu dan uostres eissamen ·

23    PErço domna non uus am sauiamen ·

24    Qar uos soi fins et amos obs traire ·

25    E uos tem per dre e mi non pusc auer ·

26    E uos cuit nozer e soi ami nosenz ·

27    Pero mon mal no uus aus mostrar ni dire ·

28    Mas alesgard podez mon cor de uire ·

29    Qera cuit dir et eras men re pen ·

30    E port nails oils uergoingnia et ardimen ·

31    TRop uos am mais donna qeu non sai dire ·

37r

01    E seu anc iorn sui damor iausire ·

02    Non men pened anz uos am per un cen ·

03    Et ai proat lautrui chaptenimen ·

04    Chanzon uas lei ten ua qi qe sen aire ·

05    Gauz nauran perlomeu e scien ·

06    Lasautra donna acui eu tepresen ·

07    Eze las tres ual nom mais daltra cen

FqMars 155.8 (U 34)       

08    Folqet de marseilla .

09    E chantar mauen amenbrar ·

10    Ço qe ma grobs chanta(n) oblidar ·

11    Mas per ço qoblides ladolor ·

12    Del mal damor ·

13    Mas on plus chant mais mi souen ·

14    Qalabocca nulla rem non aue ·

15    Mas sol merçe ·

16    Per qes uertaz e sembla be ·

17    Qinz el cor port donna uostra faizon ·

18    Qem castia qeo non uir marazon ·

19    E Pos amor mi uol ondrar ·

20    Tant qem cor uos me fai portar ·

21    Per merze us prec qem gardez delardor ·

22    Qeu ai paor ·

23    De uos molt maior qe de me ·

24    Doncs pos mon cors donna uos a dinz se ·

25    Se mal lim ue ·

26    Pois dinz es sufrir leus conue ·

27    E pe(r)zo faich del cor ço qe us es bo ·

28    El cor gardaz si com uostra maiso ·

29    QEl garda uos e ten tan car ·

30    Qil en fa ne sci semblar ·

31    Qel sen i met len geing elaualor ·

37v

01    Si qe error ·

02    Laissal cors el sen qen rete ·

03    Com mi parla mantas uez ses deue ·

04    Qeu non sai qe ·

05    Qem saludom ·

06    Qeu non auch re ·

07    E ia perzo nuls hom nomoccaison ·

08    Sim saluda et eu mot noli son ·

09    PErol cors no deu ges blasmar ·

10    Del cor per mals qel sapcha far ·

11    Qar tornad la alplus franc segnor ·

12    E tolt daillor ·

13    On trobaua en ian e non fe ·

14    Mas dreiz torna uas son segnor anc se ·

15    Pero non cre ·

16    Qem deing si merces non mante ·

17    Qel in trel cor tant qem loc dum ric don ·

18    Deing escoutar ma ueraia chanzon ·

19    Qar sillam degnas escoutar ·

20    Donna merce de uria trobar ·

21    Pero obs mes qoblides la riccor ·

22    Mas lalaudor ·

23    Qeu nai det en dirai iase ·

24    Pero ben sai mos laudars pro non te ·

25    Cumqe mal me ·

26    Qarladolors me creis em reue ·

27    El foc qi mou sai qe creis abandon ·

28    Eqom nol <..>c mor un pauc de saizon ·

29    MOrir pusc be ·

30    Maiman per ma fe ·

31    Nisim doblaual mals daital faizon ·

38r

01    Qom doblal poinz del taulier p(er) raison

FqMars 155.7 (U 35)       

02    Folqet de marseilla .

03    CHantar mi torna a da fan ·

04    Qant mi souen del baral ·

05    E pois da mor plus non cal ·

06    Non sai com ni de qe chan ·

07    Mas qim de manda chanson ·

08    E noil cal delaraison ·

09    Qautre sim mes ob la faza ·

10    De nuo com los moz el son ·

11    E pois forsaz ses a mor ·

12    Chant per dotte de folor ·

13    Proer mon chant cabalos ·

14    Si non es a uols ni bos ·

15    AMador so dun semblan ·

16    El riccube dautre tal ·

17    Qa des an dolor coral ·

18    Mer man lor iois on mais nan ·

19    Qe en luoc de fenestra son ·

20    Qe merma qi mai ni po ·

21    On plus pren cel qe caza ·

22    Plus a de segre occaison ·

23    Per qeu teing cel per meillor ·

24    Qe rei ni em perador ·

25    Qi cel mal aibs uenz ambdos ·

26    Qi uenzom plus dels baros ·

27    BEn fora somprezes tan ·

28    Dieus cum si ni ben cum mal ·

29    Mas zo prez hom qe nom ual ·

30    E som pro ten hom a dan ·

31    Per qeu non aus nostre pro ·

38v

01    Dir chantan qe non sa bo ·

02    Al segle nil cre qel plaza ·

03    Qel direm si son mal no ·

04    Mas pero la deshonor ·

05    Pues dir qes en tre lor ·

06    Son uen cut ni bas sat ios ·

07    Pois tuch uencut uenzon nos ·

08    BEn uenzom pueis nul de man ·

09    Noi fan dela ointa mortal ·

10    Massi nos fossam lial ·

11    Tornera anz adonor granz ·

12    Quns cortes genz de dieus fon ·

13    Qal rics trobes son perdon ·

14    Qis fan plus freuol qe glacha ·

15    Qi dab stren enzal se mon ·

16    Mas combattem ab lauzor ·

17    Ni dieus pres en son labor ·

18    Mainz qe ia con fes sios ·

19    Noilh plagra sa qi non fos ·

20    DOnc uostre ba ron qe fan ·

21    Nil rei en gles cui dieus sal ·

22    Cu ia auer faich son iornal ·

23    Mout ia aura lait en ian ·

24    Sila faitz la mession ·

25    En autre la preiso ·

26    Qe lemperaires per caza ·

27    Cum dieus cobres sarazo ·

28    Qe primiers cre qe socor ·

29    Si dieus li rent so honor ·

30    Bes taing tant es rics lo dos ·

31    Qe tal si al ghierdos ·

39r

01    Al rei franses lautre fachal ·

02    Tornar com nol tenga bo ·

03    Per qeu dic serai so cor ·

04    Qes ops qe nos don paor ·

05    E sai noi uai qes saizos ·

06    Dic caunit es per un dos ·

07    Nai man mol mi sap bo ·

08    E molt em prez mais ualor ·

09    Qab en baral mon seingnor ·

10    Es monos prez e messions ·

11    Aisi cum anc re non fos ·

12    E Toz temps et eu e uos ·

13    E lum per lautre ioios

AimPeg 10.40 (U 36)       

14    Naimeric de pegugnan .

15    PErrazon natural ·

16    Segon ma conoscenza ·

17    Deu dir de mal uolenza ·

18    Ben qi dis mal damor ·

19    Per qes fol cel qe cre ·

20    Lui qe de mal diz be ·

21    E qan dic eissa men ·

22    Del ben mal fai non sen ·

23    Qi son blasme ten · ni sa lauzor blan ·

24    Qar non na ten pro son laus ni blasme dan ·

25    Pauc noz de mi ni ual ·

26    Sos diz ama paruenza ·

27    Qar non na de fallenza ·

28    Uergoingnia ni paor ·

29    Non noz ni ual ab me ·

30    Nien trel sa uis re ·

31    Qelui metheis en ten ·

39v

01    Lodan daicel qi men ·

02    E mal diz fals es lau al meu semblan ·

03    E bendiz fals blasmes qar mou denian ·

04    AQel qe diz aital ·

05    Qel auia cresenza ·

06    Qe cel qe mal comenza ·

07    Finis be mes er ror ·

08    E parlet contra se ·

09    Donc autresi conue ·

10    De bon comensamen ·

11    Far mal finimen ·

12    E llui parlar uer calcomensar chantan ·

13    Dis ben da mor e dal fenir mal gran ·

14    Qara pres bendiz mal ·

15    Fe gran des conoscensa ·

16    Mas falsa maldizensa ·

17    Mou de fal dize dor ·

18    Donc non failh anz saue ·

19    Qi diz fol qilh per te ·

20    Qe leal failh men ten ·

21    El fals failh uer dizen ·

22    Qautresil fals fail lealtat menan ·

23    Com fa leials qe senza disuian ·

24    UNa donna leial ·

25    Sai eu qes des plagenza ·

26    Mas esta en ualenza ·

27    Per mel guardar san flor ·

28    E mirabel qe te ·

29    E cortezon per qe ·

30    Ghasangna bene ue(n) ·

31    E beliue francamen ·

40r

01    E ten guarda et uerona mandan ·

02    Es batteiet loiorn de sanioan ·

03    Qui qes croil ni qes nan ·

04    Lobon marqes e sta ferm alestan

AimPeg 10.15 (U 37)       

05    Naimeric de pegugnan .

06    Cel quisirais ne guerriab amor ·

07    Ges que saui non fa al meu semblan ·

08    Qe hom atard pro de guerra e tost dan ·

09    E guerra fai tornar mal en peior ·

10    En guerra trob perqeu nola uorria ·

11    Uiltat de mal e de ben carestia ·

12    E fins amor se tut mi fai languir ·

13    Aitan de ioi qem po leu far iauzir ·

14    AN qar sai eu dautre ben enamor ·

15    Qeluil fai pro el nesci ben parlan ·

16    E lescars larcs eleials lotruan ·

17    El fol sauis el pec conoiscedor ·

18    E lorgoillos demest et humelia ·

19    E fai de dos cor un tan ferm leslia ·

20    P ero non deu hom adamor contradir ·

21    Pois tan gen sap amendar es fermir ·

22    Qel plaiser son plus qe lennoi damor ·

23    El ben qel mal el soiorn qelafan ·

24    El ioi qel dol el leu faz qel pesan ·

25    El plos qel dan son plus el ris qel plor ·

26    Non dic aisi del tot qe mal non sia ·

27    Qel mal conna plai plus qe sen geria ·

28    Qar cel qama de cor non uol garir ·

29    Del mal damor tante dolz a sofrir ·

30    SI eu lai seruit ben ai cange damor ·

31    Ia qe plus non faza mais daitan ·

40v

01    Qen maint loc ma fat tant alt e ta(n) gran ·

02    On ges ses lui non pograuer honor ·

03    E mantas uez me gard de uilania ·

04    Qar ses a mor gardar non men sabria ·

05    E maint bon mot mi fai pensar e dir ·

06    Qar ses a mor noi porria auenir ·

07    BOna donna de uos teing e amor ·

08    Sen e sa ber cor e cors mot e ta lan ·

09    E si eu fai ren qen sia ben istan ·

10    De ues auer lo grat e la lausor ·

11    Uos eamors qem daz lamaiestria ·

12    E se ia plus de ben non men uenia ·

13    Pron nai cange se gon lo meu albir ·

14    Massel plus fos ben sapia plus grasir ·

15    Chanzon uaiten dama part e damor ·

16    Al bon ealbel ealualent eal presan ·

17    A cui ser uon latin ealaman ·

18    E so pream com bon em perador ·

19    Contrals maiors aura maioria ·

20    Conoisenza largeza e cortesia ·

21    Mesura e sen parlar en ten dre e dir ·

22    E toz bon aibs de p(re)z enriquir

AimPeg 10.8 (U 38)      

23    Naimeric depegugna(n) .

24    ANc mais de ioi ni dechan ·

25    Ni de sollaz mantenir ·

26    Nonagui al meu parer ·

27    Tan ben ni tan ferm talan ·

28    Ni anc mais no(n) mi plac tan ·

29    Com era plaz da mor sa man tene(n)za

30    Per qeu lauoilh mantener e ondrar ·

31    En contra cels de fendre raixonar ·

41r

01    Qe fan clamor alqes per non sabenza ·

02    E Qui que sen nam claman ·

03    Da mor a pauc de saber ·

04    Qar segon razon e uer ·

05    E un uenzerai raisonan ·

06    Cel qui sen uan rancuran ·

07    Qa mor non fai mal ni desconoiscenza ·

08    Perqe nul hom sen deia rancurar ·

09    Ni ges a mor non pot a poderar ·

10    Neguna rem ses grat dautra ualenza ·

11    NI finamor çous man ·

12    Non na ni non pod auer ·

13    Ab si forza ni poder ·

14    Ni nuilh con seilh pauc ni gran ·

15    Se lioilh el cor noli dan ·

16    Mas qa soilh plaz ealcor a genza ·

17    Uol finamor qe non pod (con)trastar ·

18    Per qom non deu amor occaisonar ·

19    Tan qan los oilz el cor a ma parue(n)za ·

20    Qar los oilh son drogoman ·

21    Del cor elis oilh uan uezer ·

22    E zo calcor plaz retener ·

23    E can ben son a cordan ·

24    E ferm tuch tres du(n) semblan ·

25    Adonc a pren uerais amor na scenza ·

26    Daizo qasoilh fan al cor agradar ·

27    Qestier non pot naiscer e comenza(r) ·

28    Mas per lograt dels nais e comenza ·

29    PEr lograt e pel coman ·

30    Dels treis a per lor plaiser ·

31    Nais amor qem bones per ·

41v

01    Uai sos a mics confortan ·

02    Per qe tuch li fin aman ·

03    Sapchan camor en fina ben uolensa ·

04    Qennais des oils e del cor ses doptan ·

05    Qels oils la fan florir el cor granar ·

06    Amor qes fruit de lor uera se menza ·

07    PEr qeu a clin mercean ·

08    Los oils el cor ses temor ·

09    Adamor qa ferm uoler ·

10    Ses uai tuit iorn per cassan ·

11    De mas onors traire en nan ·

12    E de mos bes ses ghabs eses temenza ·

13    Per qeu li uoilh grazir e mercear ·

14    Qe ma fat de tal ennamorar ·

15    Don soi pagaz ses plus ab lentendenza ·

16    Chanzon uai dir an blancaz en proenza ·

17    Qel fa ualer ualor el prez presar · con lui lauda(n) ·

18    Non pot sobre lausar ·

19    Tantes ualenz e fina sua ualenza

AimPeg 10.52 (U 39)       

20    Naimeric de pegugnan .

21    TOt hom cai so blasma qe deu lausar ·

22    Laus autresi aicho qe deu blasmar ·

23    Eu dic per so qar es amors ·

24    Foriuiada per nesci iuiadors ·

25    Qe non sa bon adreiz mostrar perqe ·

26    Mas erel temps qe diz hom de malbe ·

27    Et autresi qe diz hom de ben mal ·

28    Per qe lor diz non es diz se sal ·

29    Estraniament se deuria pensar ·

30    Sel qautrui uol reprendre euergognar ·

31    Qeu nai uist maint rep(re)s reprendedors ·

42r

01    E mant bassaz qestre cuia uan sors ·

02    Perqe sel deu qe repren gardar be ·

03    Com non pusca lui re pren der de re ·

04    Qab anz de uom si metheis far lial ·

05    Qal trui tenir triccador niuenal ·

06    A Tanz homes aug amor acusar ·

07    Et el mal dic da mor asotilliar ·

08    Qe caualiers aiuist e trobadors ·

09    Qe de bas fez aulz e daulz auzors ·

10    Tant es laissaz qe non ten poi sufre ·

11    De dir da mor tuit mal se nes merce ·

12    Aisi comes de traitor mortal ·

13    Aicil qa fat de men fan aital ·

14    MA ges adreiz nolom pod hom proar ·

15    Qa mor fa ben tot aicho qe dei far ·

16    Qen namarriz en tra en amadors ·

17    Donnais doncs cortesia e ualors ·

18    E tot aicho qe uerais prez per te ·

19    Non es del plus tengut a mor so cre ·

20    Donc pois lo ben lor mostra eil fan mal ·

21    Qarambas man fai peccat criminal ·

22    PEr crist men ton sego(n) zo qe me par ·

23    Qa non es res qe posca ben guardar ·

24    Sos reingnes mes tot sols ses balidors ·

25    Deus qui troba son uasal traidors ·

26    Donc puois a dors fai tot ço qes con ue ·

27    E zil qa faitz lia fait ma la fe ·

28    Dic qom deo dir dels per dreiz natural ·

29    Ço qui landit damor si dieu mi sal ·

30    UNa donna sai qe non troba par ·

31    Qe de beutat posca alei prezar ·

42v

01    E sa beutat es entre las genzors ·

02    Aisi cum es entre foillas la flors ·

03    Eteu am latrop e ilh petit me ·

04    Mas a des uai un conort qem reue ·

05    Qal meinz se tot de sobre plus nom ual ·

06    Tan nai donors qe ben cobril captal ·

07    Car conois plus dels autres e manten ·

08    Sen e saber e tot qant es debe ·

09    Lem peraire qe sobre ualen ual ·

10    Conoi scera si eu dic ben o dic mal

AimPeg 10.12 (U 40)       

11    Naimeric de pegugnan .

12    AUtressim pren com fai al iugador ·

13    Cal comenzar io ga maiestramen ·

14    Al petit ioc e pois ses cal fa per den ·

15    Qil fai montar tant qes en la follor ·

16    Aisim mis eu pauc a pauc en lauia ·

17    Qeu cuiaua amar amaiestria ·

18    Siqen pogues partir qan miuolgues ·

19    Er sui en traz tant qe issir non posc ges ·

20    AUtra uez fui en preson da mor ·

21    Dont es campei mas a oram repren ·

22    Ab un cortes en gein tant sottil men ·

23    Qim fai plazer mon mal e ma dolor ·

24    Qum las mi fes metral col a qem lia ·

25    Dont per mon grat mais non des liaria ·

26    En nul autrom qim fos liat non es ·

27    Qil des lies qe ben noli plagues ·

28    ANc mais nuls temps non tro bei liador ·

29    Tant ferm lies ab tan pauc liamen ·

30    Qelliam fo corz dum braz solamen ·

31    Donc non trob çai qil des li ni aillors ·

43r

01    Enliamaz sui tant qe sim uolia ·

02    Des liamar ges far non o porria ·

03    Qa mors qem ma en liamat e pres ·

04    Mem liama a des fort per un tres ·

05    A Lei del fer qe uai ses tirador ·

06    Uas laziman qeilh tirauau sigen ·

07    Amors qim sap tirar ses tiramen ·

08    Mas tirat ma si uals per la millior ·

09    Qe si dautra meillurar mi saubia ·

10    Tant am lomeilh qe ben meilliuraria ·

11    Man meilliurar non cre qe mi pogues ·

12    Ueus per qe ma per lameillior conques ·

13    AI gentil cors format plus gent d(e) flor ·

14    Aiaz de mi cal oquniausimen ·

15    Qieu mor per uos den ueia e de talen ·

16    E podez oproar a ma collor ·

17    Quant uos re mir qe tras ua e cambia ·

18    Per qe fora al mosi na e cortesia ·

19    Qu militanz mercean uos preses ·

20    Dai qest cochos sofraitos de toz bes ·

21    BEm plaz guillielm malaspinal marqes ·

22    Qar con quier prez e prez alui conqes ·

23    Na biatriz dest lo ben qen uos es ·

24    Fai meillurar las autras ab los bes

AimPeg 10.47 (U 41)      

25    Naimeric de pegugnan .

26    SEns mon apleig non uauc ni ses malima ·

27    Ab qe fabreg moz eaplam e lim ·

28    Qeu non ueg dobra sotil ni prima ·

29    De nulla leg plus sotil ni plus prim ·

30    Ni plusa drez obrar incara rima ·

31    Ni plus plech sos moz ni mielz los rim ·

43v

01    Mas al destrec da mor tant nomes crim ·

02    Per fe qe us dei qe non mi ual es crima ·

03    SI per merces fes amor apercebre ·

04    La bella qe mos precs non na perceub ·

05    Qe de gnes me per seruidor recebre ·

06    Molto fera fol qar non receub ·

07    Non sa perqe mauci nim uol decebre ·

08    Qen bona fe ai eu plus me deceub ·

09    Non ai en se merse si non sonrceub ·

10    Mas or goilh cre qe nolorcal socebre ·

11    BE nes da mor uog e de merce sema ·

12    Las per qe plor qel cor mai de ioi sem ·

13    Qe non secor anz loing e se strema ·

14    De mi caillor uol qeu mud e mestrem ·

15    Donnai paor ni tant ni qant non trema ·

16    Deladolor don deu fremisc etrem ·

17    Perqai maior malenqer qe plus trem ·

18    Qar deladolor qimor della non trema ·

19    Tan dolçament me uenc na frar e pogner ·

20    Qe non no sen ni non saia qem poing ·

21    Pois ses unguent mi sap guarir et ogner ·

22    Ab un plai sen es guard uei ab qemoing ·

23    Qe fai mon sen a ma uolontat iongner ·

24    Qa dun talent las trob a qel iung ·

25    Per qeu corren ueing uas lei don miloi(n)g ·

26    Tan mi promet len e fai de langor logner ·

27    SE nes maniar donnam porriaz pascer ·

28    Ab gent parlar qel cortes diz mi pais ·

29    Qab es quiar me tornaz en niras ier ·

30    Per qom blasmar non deu semen irais ·

31    Neis lingrassar em perd qeum fora grasser ·

44r

01    Per autra far non failh la carn el grais ·

02    E sap preiar en uos merce non ais ·

03    Foram çom par mielz q(e)u fossez a naiser ·

04    AB douz esgard sab senz uenzedor paiser ·

05    E ab onrat ne millia cui ioi pais ·

06    Qo nor ten car e prez qab leis renais ·

07    E dom near su frer fai mort renaiser

AimPeg 10.14 (U 42)       

08    Naimeric de pegugnan .

09    SIeu fui de dura condansa ·

10    Uas uos al comensamen ·

11    Tan qen pren dez ueniamen ·

12    Abrau res pos et ab lon gansa ·

13    Anz qeu ames ma mes uos sens enian ·

14    Et eu misi us bona donna ensoan ·

15    Per tal qe ma trait ses des fiansa ·

16    SI eu fui a la comen sansa ·

17    Fals ar uos am fina ment ·

18    E sai qe direz souent ·

19    Qe fraitura dautra a mansa ·

20    Me fai uenir uar uos humelian ·

21    Qar anc se usuau men ten e galian ·

22    E ges en faz non uos mas en sembianza ·

23    DE gran for fat gran uenianza ·

24    Ço dis dreiz per iudiament ·

25    E merces dis eissament ·

26    De gran tort gran per donansa ·

27    Qamb dui son em mant loc dun sembla(n)t ·

28    Et en mant loc se uan contrarian ·

29    Qa dreiz auci e merces a pietansa ·

30    Doncs si dreiz ni uostra orranza ·

31    Guardaz nil meu fallimen ·

44v

01    Ia non aurez chausiment ·

02    Qel mal dreiz mal en nansa ·

03    Qel falliment qeu fis uas uos tan gran ·

04    Elondrament qau ez sobre mi tan ·

05    Cres con mamor e mermon mas peransa ·

06    POis conoiscez ses dottansa ·

07    Qel failh nesciamen ·

08    Non uus sia lo mal a men ·

09    Mas delben aiaz menbransa ·

10    Si ben noi faz si uals noi aiadan ·

11    E del ben far sial uostre man ·

12    Qeu a tendrai se nes dottansa

AimPeg 10.25 (U 43)       

13    Naimeric de pegugnan .

14    EN amor trob al qes a qem refraing ·

15    Qal meins da mor maloben no(n) sofrai(n)g ·

16    Ni eu per mal non loing da mor min fraing ·

17    Com plus mauci plus ues a mors ma fraing ·

18    Mas non cognosc qa mor ues mi sa fraingna ·

19    Ni eu da mor non ai poder qem fraingna ·

20    Ren non so fraing sol camor non sofraingna ·

21    Qar ses a mor non sai en qem re fraingna ·

22    DAmor non pusc partir qa mor mi pren ·

23    E qan mecuit partir plus me re pren ·

24    Ab un esiard don mon cor se com pren ·

25    Qem fai plaizer celei de cui me pren ·

26    Mas aizo non cuiez qeu riprenda ·

27    Ni per autra mon fin cor ses co(m)prenda ·

28    Don hom per fals amador miriprenda ·

29    Qen lei es tot seilh plaz q(e) illais om pre(n)da ·

30    AIsi son faich del tot al seu coman ·

31    Qe nulla rem nol des dic q(e)u li man ·

45r

01    Pero dun ben la prec qe nol des man ·

02    Qal comenzar me promes del deman ·

03    Don fa peccaz oi mais qar no(n) comanda ·

04    E gran merces si uals qar no(n) des manda ·

05    Mas eu teing ben per des man sil no(n) ma(n)da ·

06    Pero assaz qinom des diz comanda ·

07    EN lei son tot li bons aibs qom retrai ·

08    Estiers qe greu promet e leu e strai ·

09    Per qieu non pusc so frir lo mal qeu trai ·

10    Si qal qe bes merces non mi na trai ·

11    Perol mal ol ben qal qe ma traia ·

12    Sofrirai tut qe ia per mal qem traia ·

13    Non e sterai qi qis nestraia ·

14    Qe ia nul temps nom uol qom retraia ·

15    DOnna en uos ai mon cor fin e ferm ·

16    Qe ges non nai po der qe lom de ferm ·

17    Ab anz uos giur so bre sa(n)z eus a ferm ·

18    Com plus me cuch partir plus me re ferm ·

19    Esil merces qel partimen re ferma ·

20    Perchausimen en uos plus no(n) sa ferma ·

21    Tot mona far si de strui e des ferma ·

22    Qautra mais non uoilh qe mi stea ferma ·

23    LAi on uos es me uao rendre per pres ·

24    Bona donna caisi mai en a pres ·

25    Ab finamor qem fai e stai ab pres ·

26    De ben amar qe non sia re pres ·

27    Ma dieus mi lais tan uiure tro q(e)u prenda ·

28    Uostre bel cors de dins çambra re prenda ·

29    Qe sem blan mer donna cab dieu mi pre(n)da ·

30    Ab qe merces en uostre cors sa prenda ·

31    Na biatriz tant es de bontat ferma ·

45v

01    Qe uostre sens non cania ni des ferma ·

02    De uostra laus anz meillura e sa ferma ·

03    E pois mos canz e mos diz uus referma

AimPeg 10.7 (U 44)       

04    Naimeric de pegugnan .

05    AMors auos metheis sam clam de uos ·

06    Qar en mies en tradas solamen ·

07    E non intraz en madonna issamen ·

08    Si qe la fans dambs dos comunal fos ·

09    Mas uos lassaz lei e retenez mi ·

10    Qar me trobaz se nes tot en ian fi ·

11    E daz alei gauch eamidolor ·

12    Les oils el cor uos entrai adaudor ·

13    E fai ben pauc des forz ço sabez uos ·

14    E grant orgoilh e mal en segnamen ·

15    Cel qi celui combat qe nos de fen ·

16    Pois es peccaz et auol uengasos ·

17    Masuos o faz demi totautresi ·

18    Com cel qil pres repren o mort auci ·

19    Auer uolez laid de bon seruidor ·

20    Qassi de serf tan uol seruir aillor ·

21    Mais tot mes bel pros donna ta(n)t am uos ·

22    E amai uos anz qe us finamen ·

23    E qan uos ui amei uos per un cen ·

24    E chascun iorn creis la mor per un dos ·

25    Gen mi se bret alauista emparti ·

26    Lo uostramor dun autra qem trai ·

27    Mas tolt mauez mal e donat peior ·

28    Samor ab uos e merce no(n) se cor ·

29    Qa per uos perd lei eges non ai uos ·

30    Com cels qiuai sos qarels perd traien ·

31    Qe per lun perd lautre tot aisim pren ·

46r

01    E meron mals uostras bellas faisos ·

02    Uostra beltat blasmaz amor qar mabeli ·

03    Apres brasmaz amor qar menardi ·

04    E seu fas nessies a follor ·

05    Non blas mez mi mas uos eis a mor ·

06    A com man mort uostr bels oils e uos ·

07    Ab un es gart qe feron dolzemen ·

08    Qeo cuiaua qe fesson ueramen ·

09    E non era mai geing trazios ·

10    Pauc fo les gart qan me uist eu uos ui ·

11    Domna mas pois es cregut en aisi ·

12    De pauc en grand e degrant en maior ·

13    De sos pir en plaing e de plaing em plor ·

14    ANc la dolçor pois del cor non missi ·

15    Des qe us baisei les mans sim dolzi ·

16    Qanc non tastet de tan dolz sabor

AimPeg 10.34 (U 45)       

17    Naimeric de pegugnan .

18    MAntas uez fui enquiriz ·

19    En cort com si uers no(n) faz ·

20    Per qieu uueilh sia apellaz ·

21    E si allor lo chausiz ·

22    Chanzon ouers aqest chanz ·

23    E res pond als de mandanz ·

24    Com noi troba ni sab diuison ·

25    Ma sol nom en tre uers e chanzon ·

26    E si euai moz mes claz auziz ·

27    En chanzonetta assaz ·

28    E moz feminis pausaz ·

29    Enuer sez bos e grasiz ·

30    E cortz sonet e trotanz ·

31    Ai ausit en uerset manz ·

46v

01    E audita chansonet ab lonc son ·

02    E moz damb dos dun gra el ca(n) dun ton ·

03    E Sieu en sui desmentiz ·

04    Qaisi non sia uertaz ·

05    Non er hom per mi blasmaz ·

06    Si per dreit mo contradiz ·

07    Anz nes sos sabers plus granz ·

08    Entrel bons el meus mermanz ·

09    Sidaizom poit uenzer segon raison ·

10    Qeu non ai ges tot lo sen salamon ·

11    Qar es de son loing partiz ·

12    Don neis qe ia fo prezaz ·

13    Misoi alqes desuiatz ·

14    Deioi tan mestai marriz ·

15    Qen trels mariz els amanz ·

16    Ses mes un pales enians ·

17    Qen ianan luns lautre crei far son pron ·

18    E noi gard temps ni per qe ni cum ·

19    QEu ui anz qel fos faidiz ·

20    Seu fos per a mor donaz ·

21    Us coidos qas dreiz sollaz ·

22    Nissi cortz e conuiz ·

23    Perqem par qe dur dos tanz ·

24    Un mes non fazi us ans ·

25    Qan reingnaua donneis ses traizo ·

26    Gri eu es qi ue co(m) nes e sab con fo ·

27    E Non es tan relinquiz ·

28    Si tot me sui des a maz ·

29    Qeu non sia en namoraz ·

30    De tal qe cima e raiz ·

31    De prez tan qan mi es da(n)z ·

47r

01    Puis laualors el semblanz ·

02    Son a semblat en tan bella faisos ·

03    Com noi pot neis pensar meillur raison ·

04    AB bel cor cars genz noiriz ·

05    Adreiz e ben faizonaz ·

06    Ço qe us uoilh dir de uinaz ·

07    Qieu non soi ges tant ardiz ·

08    Qieus prec qe mames abanz ·

09    Uos clam merce merceanz ·

10    Su frez qe us am e non uus qier autre don ·

11    E ges daiso non de uez dir de no ·

12    UEs malaspina tenzanz ·

13    Al pros guillielm qes prezaz ·

14    Qeil aprenda de te los moz el son ·

15    Qal qes uuillia per uers o perchanzon

AimPeg 10.21 (U 46)       

16    Naimeric de pegugnan .

17    DE stret cochos des amant amoros ·

18    Aisi cum cel qe man plora e felnea ·

19    Uos uauc anc se mercean en perdos ·

20    E om plus uos mercei me des mercea ·

21    Lo uostr orgoilh qab merce toil poder ·

22    De mercear pros donna de bon aire ·

23    E car uos soi mercean fis a maire ·

24    Segon merce mi degaz ben uoler ·

25    E si merces mercean non de fen ·

26    En dreit da mor prez pauc mercean ·

27    PEro ben sai qe noz plusde uas uos ·

28    Ço qe mi par qe mais ualer mi deia ·

29    Uostre rics prez el auinent fai sos ·

30    Elgai sollaz qab me sura pareia ·

31    El sens qe fai conoiscer e ueder ·

47v

01    Lo mal el ben uos es fin conseilliaire ·

02    De mal iequir e del ben dire faire ·

03    Perqe non faiz for faiz ni non deuer ·

04    Mais qem uas mi cui faz plaingnier souen ·

05    Ues lo meu dan uostre lo fallimen ·

06    E Qar ab sens es plus gais e plus pros ·

07    E aqella qe mielz parla e condeia ·

08    Deuez gardar uostre prez per un dos ·

09    Com plus daut chai prez plus fraing e pezeia ·

10    Mas prez mes clat ab sen non pod cader ·

11    Donde qem faz parler ni castiaire ·

12    Qab sol gaudem qem fesez pauc ni gaire ·

13    Ren non uos pogrom blasmar ni uil tener ·

14    Et eu presera uos en loc de iausime(n)t ·

15    Lo bel semblanz qautre faz noi en ten ·

16    GRans forami et ab uos pauc lodos ·

17    Tan medestreing uostr a mor e guerreia ·

18    E fa souent irat e tart ioios ·

19    Em defen ço qe iausimen mautreia ·

20    Mas uos se uals men de uriaz ualer ·

21    Al mens datan qar uos son merceaire ·

22    Si ben non faz qe non fezes maltraire ·

23    E del ben faiz fos en uostre plaiser ·

24    Qeu seruirai preian tan loniamen ·

25    Qem fareiz ben o morrai uos seruen ·

26    En castel al ualent rei nam fos ·

27    Qar es lomiels qom aoga e ram ueia ·

28    Anz qaillor ua dama part canzos ·

29    Qel meillura qan autra ren sordeia ·

30    De gaiçaingnar prez ni ritener ·

31    Noles nuls rei pars ni em peraire ·

48r

01    Perqes tot sols qom noi pot trobar paire ·

02    Qem meraueilh com pod en lui caber ·

03    Loprez quil tol erauba et embra e pren ·

04    E compra ades e non dona ni uen

AimPeg 10.27 (U 47)       

05    Naimeric de pegugnan .

06    ENgreu pantais ma tenguz loniamen ·

07    Qar nom lais set e non retenc amors ·

08    Et am sagat del tot sas dolors ·

09    Si qe del tot ma faich obiedien ·

10    E qar mi sap is forciu e suffren ·

11    Am si cargat delamoros a fan ·

12    Qei meillior cen non sufferrian tan ·

13    AMar mi fai man mon grat finamen ·

14    Lei cui ma faitz iausir perlagenzors ·

15    E a gram obs caghes chausit aillors ·

16    Qassai ual mais gadagnar en argen ·

17    Qe perdre enaur segon mon e scien ·

18    Maseu faz alei de finaman ·

19    Qe fug mon pro euau segon mondan ·

20    E seu cum fol sec mon dan follamen ·

21    A toz lomen mer la fol daz honors ·

22    Qar eu ai uist far mantas follors ·

23    Qe tornauon a saber e da sen ·

24    Etaiuist far mainz faiz sauiamen ·

25    Qe tornauon a folia trop gran ·

26    Perqeu cuch far sen qan uai folleian ·

27    E Uos donna qauez ualor ualen ·

28    Aisi com es bona part la meillors ·

29    Uailliam merces e oblit uoi riccors ·

30    E noi gardaz raison masiausimen ·

31    Qar lun poia ço qe lautre descen ·

48v

01    E ço qe merces creis raison uai merman ·

02    E sa uos plaz ausir mi podez raisonan ·

03    PAuc uos carra del meu en nanzamen ·

04    Seus remenbra uostra ualent ualors ·

05    Nel gent parlar e lafresca colors ·

06    Qan cora son al cor uostr oilh rizen ·

07    El dolz es gart amoros e plaisen ·

08    E qan eu plus souen nus uau de nan ·

09    A pauc mos oilh e stiers mongrat noiuan

AimPeg 10.44 (U 48)      

10    Naimeric de pegugnan .

11    CAn qeu fezes uers nichanzon ·

12    Aram uoilh far mot se nes son ·

13    Una donna ma trobat occaiso ·

14    Don soi es baiz e torbat ·

15    Qe lam prega em dis castian ·

16    Qeu milais de donneis e decan ·

17    Qar trop soi uielz aobs da man ·

18    Ma sella ges sottil ment cercat ·

19    Mos aibs noncre qel mo dises ·

20    Ca tot lomen lo cor ies ·

21    E sai conoiscer mals e bes ·

22    E saiuiessa e foldat ·

23    E sai grasir e mercear ·

24    Qim fai honor ni ben e star ·

25    E Ben per ben ghierdonar ·

26    E mal per mal si soi forzat ·

27    An car ai autre saber ·

28    Cal pro mi sai far car tener ·

29    E al c(r)oi dottar e temer ·

30    Tan soi sottil e uesiat ·

31    E pos annar ben e uenir ·

49r

01    E afan e soiorn so frir ·

02    Els als obs caud e freid sentir ·

03    Tant soi del tot ben a feitat ·

04    E a bona donna sai be ·

05    Parlar e dir so qes conue ·

06    E sseu dic o respond gard me ·

07    De so donneu fos en col pat ·

08    E sai en trels plus conoiscen ·

09    Solazar ab mot a uinen ·

10    Mas non ai tot engalmen ·

11    Bonamesurem sollaz ·

12    E si gran gherra sorz ni creis ·

13    Posmiarmar per mi e steis ·

14    Del tot qe nul maccoreis ·

15    E pois montar tot caual armat ·

16    Can soi ar mat nel destrier ·

17    Eul pong dels esperos el fer ·

18    Qeus faz sallient e corser ·

19    E qan es ben a maiestrat ·

20    Qant eu sui de tot armat sus ·

21    Nom par qe gal uain ni artus ·

22    FE ses doas iontas neghus ·

23    Plus tost en nun bei soing qeu faz ·

24    Eu nai pertusat manz escuz ·

25    E de malanza per mez fenduz ·

26    Qan eu abat ni soi abatuz ·

27    Qan chai soi tost releuaz ·

28    Ni non cugez qeu trop soiorn ·

29    Qen la battaillia a des non torn ·

30    E gostri meilz alautre iorn ·

31    Qel primier non fez si us plaz ·

49v

01    En labattaillia isciamenz ·

02    Delamassas fer duramenz ·

03    Tal colp qel bruiz fai espauenz ·

04    Cantel sen contre los talabaz ·

05    DOnc pois de battaillia ben uai ·

06    Qe combatre posc bene sai ·

07    Com plus combat plus me plai ·

08    Donc soi a tortuuls en col pat ·

09    Seu a caual oa pes ·

10    La donna mes combates ·

11    E per battaillia mes proes ·

12    Non teingra poi per for iuiaz ·

13    MEssagier porta mon fab lel ·

14    En lamarca tot an sordel ·

15    Qem fassa iuiament noel ·

16    Leial aisi com es usaz ·

17    Qeu sia de sen colpaz

GcFaid 167.37 (U 49)       

18    Gauselm faidiz .

19    MOn cor e me e mas bonas chanços ·

20    E tot qant sai dauinent dir ni far ·

21    Conosc e teing bona donna de uos ·

22    A cui non aus des cobrir ni mostrar ·

23    Lamors qeus ai don languisc e sospire ·

24    E pois lamor non uus aus mostrar ni dir ·

25    Nilben qeus uoilh greu maus era en ardir ·

26    Sius uolgues mal de mon li al cor dire ·

27    AL prim qeus ui magrop donna qe fos ·

28    Per qamor uostam nom fezes a mar ·

29    Qe non fossez tam bella ni tam pros ·

30    Ni saubessez tant auinent parlar ·

31    Qaissi pasmei qan uosui dels oils rire ·

50r

01    Quna dol sor alcor miueing ferir ·

02    Damor qim fez tre(m)blar e fremir ·

03    Qa pauc denanz nos mori dedezire ·

04    Adoncs parti destrez er enueios ·

05    De uos donna cui desir e ten car ·

06    Si qe anc pois seinnier ni poderos ·

07    Non fuis de me mas de mon cor celar ·

08    Perço cognosc qa mor mi uol aucire ·

09    E pos liplaz mout mes bon asofrir ·

10    Qen nautre geing non poiria morir ·

11    Tan bonamen niatan dolz martire ·

12    COm ma trait mon fin cor a moros ·

13    Qanc mars non fu si leu an namorar ·

14    Tro qe uosui donna don iasaizos ·

15    Non cug sia qe us aus merce clamar ·

16    Ni uos non plaz conoiscer mon consire ·

17    Mas ben podes saber leu lodesir ·

18    Qeu ai de uosamaint cortes sospir ·

19    Qem uesez far qan uosuei nius remire ·

20    Tot qant ma cord en un mes o en dos ·

21    Enqual guisa uos aus geser preiar ·

22    Oblit qan uei uostras bellas faisos ·

23    Qe dals nom pod souenir nimenbrar ·

24    Tan qan uos uei soi del ueder iausire ·

25    E qant men part remaing en tal consir ·

26    Qe ren non posc la noit en leit dormir ·

27    Ni faz re als mas planc en uolc em uire ·

28    DOnna la fans el consir mes tan bos ·

29    Com plus ipens maisiuoil pensar ·

30    Etaiame mantas uez compaingnos ·

31    Qeu uorria mais toz solez e star ·

50v

01    Qe tan bon mes qan mi pens ni malbire ·

02    Com uos pogues mon ferm coradge dire ·

03    Em uer cam uei qe no(n) us aus descobrir ·

04    Sodon lonc temps cre qe serai sofrire ·

05    Isgnaures mout ai estat en consire ·

06    Mas eram uei mon coratges clarzir ·

07    Qarab nagout so don non pois partir ·

08    De cui nulh hom non pod trop de ben dire

GcFaid 167.56 (U 50)       

09    Gauselm faidiz .

10    SOm pogues partir son uoler ·

11    Daiso don plus ai cor uolon ·

12    Don non pod iausiment auer ·

13    Us del grans ses fora del mon ·

14    Qar de las gran foldaz qe son ·

15    Es be la maier qi sen ten ·

16    Son dan segre ab e scien ·

17    Qar dobla men ·

18    Fai fallimen ·

19    Pero greu uer fins a mics druz priuaz ·

20    Sil bens el mals el iois el danz noi plaz ·

21    TOt aizo mauengra aplazer ·

22    Si ben sui el mal traich preon ·

23    Sa mor mi uol gues tan ualer ·

24    Qe lamoros cordesi ron ·

25    Mi pagues dunioiiausion ·

26    E fora so cuit auinen ·

27    Qeu agu es del bes qil mal pren ·

28    Qeu en preira cen ·

29    Maltraiz su fren ·

30    E foram toz iois e ioue(n)z donaz ·

31    Sa pres cent mals en fos us bes paghaz ·

51r

01    Maseu o perd per bon es per ·

02    Com cel caliugar se con fon ·

03    Qe ioc e non pod ioc auer ·

04    E non sent fam ni freig ni son ·

05    Al tre si mes poiat al fron ·

06    Entratal cor folamen ·

07    Qe cant plus i perd plus atend ·

08    Cobrar souen ·

09    Tant ai fol sen ·

10    Nilatendre non es res mas foldaz ·

11    Qar a mon dan soi trop en namoraz ·

12    TUit trop son mal q(e)u sai en uer ·

13    Qe trop poiar don la gent gron ·

14    Qe ma fat daut bas chaser ·

15    Qar eu pogei trop contra mon ·

16    Qe cugei pren dre laurion ·

17    Qom non pod prendere ab re(n) uiuen ·

18    De tant fort maineras side fen ·

19    Pero temen ·

20    Et humilmen ·

21    O comensei comom damor forzaz ·

22    Donnon mermal seu fos adreiz iuiaz ·

23    MAs pois rens no(n) pod protener ·

24    Ab leis don muer eard e fon ·

25    Faz un son qa forsaz poder ·

26    Fug de leisuezer on res con ·

27    Mas mon sen non uei qe mauen ·

28    Anz mor qan uei son cor gen ·

29    E qan la uei muer e sciamen ·

30    Qar nul paruen ·

31    Non fai plaisen ·

51v

01    Anz qan lesgart il uira adaltre laz ·

02    E nom res pon ni uol auer solaz ·

03    MAs midonz sui de franc uoler ·

04    Plus humil dun fraire de gran mon ·

05    Masil mes dorgoillos parer ·

06    Si qe qan la prec non respon ·

07    Quna uenturai non sai don ·

08    Qanc ren non a mei coralmen ·

09    Qor goill non mostres mantenen ·

10    Aital tormen ·

11    Male consen ·

12    Madat amor qareu lim sui donaz ·

13    Ueus toz losguizerdon el graz

GcFaid 167.59 (U 51)       

14    Gauselm faidiz .

15    TAnt ai su fert loniamentgreu afan ·

16    Qe seu stes mais qeu nom(en) perseubes ·

17    Morir pogreu tost e leuseu uolgues ·

18    Qela bella non prenzera dolors ·

19    En cui mal anc fui bieltat e ualors ·

20    Don reguardan par forzaz mon coratge ·

21    E pos lei plaz segrai autre uiatge ·

22    Mas lei non cal ni non sen ten adan ·

23    Di perder mi nil bel dic de mon chan ·

24    PEro tal rem ten hom uil qes presan ·

25    E tal rem perd qe diz qegle ben pres ·

26    Qe pois li fai sofraica a men de bes ·

27    Mas de mi donz es tangran sas ualors ·

28    Qere nos te sim perd ni uir aillors ·

29    Donc ben fez eu oltracuidat follatge ·

30    Qant percassei ma mort e mon dannatge ·

31    E mon folcor qem fez dir en chantan ·

52r

01    Ço don degra gent cobrir mon talan ·

02    Doncs pois mon cor e mos oils traid man ·

03    E ma mala donna e ma bona fes ·

04    Si qe chascum magra mort sil pogues ·

05    Per qeu me clam com de mal balidors ·

06    E ia mos oilh men çon gier traidors ·

07    Non creirai mai ni fiansa ses ghatge ·

08    Qai sei es fol qi fai fol uasallatge ·

09    E fols qi cuia auer a son coman ·

10    Tot ço qe ue plazen ni benistan ·

11    BEn mimera ueilh pos en midon es tan ·

12    Prez eualors plaiser e dic cortes ·

13    Com pod esser qe no isia merces ·

14    E meraueilme deleis on es onors ·

15    Iouenz e beutaz qe noi sia amors ·

16    E meraueilme cum donna daut p(ar)atge ·

17    Francs gentils qes de mal seinnoradge ·

18    Ni com po far contra so ualor tan ·

19    Qe des menta son franc humil semblan ·

20    DE tot aiso mes meraueillia gran ·

21    E pos lei plaz qil non se caingia en res ·

22    Non tenra mais afrenat sos mal fres ·

23    Qera men parc si tot mes des honors ·

24    Edagra mobs qe fos del mal trait sors ·

25    E pois aillors uai mudar mon o stadge ·

26    Bon en contren don dieus e bon entrage ·

27    Em lais trobar donna ses cor truan ·

28    Qab mal seinnior ai estat ab aqest an ·

29    MAs tot aital mal e brau e tiran ·

30    Uol grieu e star uolentier sil plagues ·

31    Anz qab autra qe mai de ben fezes ·

52v

01    Mas posnoi plaz aital uau per se cors ·

02    Decui mi uen al cor plaiçen dolçors ·

03    Qes bella e pros e francs daut paratge ·

04    E a mandat per un cortes mesatge ·

05    Qun pauc au sel en mon pu(n)g nos na(n) ·

06    Am mais ca cel duas gruas uolan ·

07    Dun bel gaçaing e am sobre gatge ·

08    Qeu ai pres gran sen a gran follatge ·

09    E sai triar da mor lo pro el dan ·

10    E ia mai iorn non maucirai preian

GcFaid 167.43 (U 52)       

11    Gauselm faidiz .

12    NOn ma grada chanz ni criz ·

13    Dausel mon fel cor engres ·

14    Ni non sai perqe chantes ·

15    Nim perdes ·

16    Mos diz qe ben los perdria ·

17    Si eu diçia ·

18    Qem ualgues ·

19    A midons precs ni merces ·

20    Qamor non taing bes ·

21    Qe per mil sia qe riz ·

22    Per dons tan li sui failiz ·

23    Doncs per qes mos chanz ausiz ·

24    Pos non taing qem per dones ·

25    Per qe per tal qe il preges ·

26    Qes uen ges ·

27    De mi car anc ma ue(n)c dia ·

28    Qe bauzia ·

29    Ni non fes ·

30    Ni preghar dautram plaghes ·

31    Tan qem tolges ·

53r

01    Lei daitan qem sia auniz ·

02    Qar malai sos dos granz i siz ·

03    E Qar una en iannairiz ·

04    On beutaz mala nasqes ·

05    Mi fes faillir tan qa des ·

06    Mi pen des ·

07    Çil qi di ni en mauia ·

08    Mes en uia ·

09    De toz bes ·

10    Pero som tot cels a gues ·

11    Morz qa mos pres ·

12    Qen noi fos capdels e guiz ·

13    Merçes manz na grom deliz ·

14    E Tus eras tant ardiz ·

15    Qo mils man iontas co(n)fes ·

16    Lirai preiar a sos pes ·

17    Qem dones ·

18    Don qem per don o maucia ·

19    Ben plairia ·

20    Mauzi çes ·

21    Mas eu non cre qil fezes ·

22    Ren qem plagues ·

23    Anç sai qe si eu lochausiz ·

24    Qe uoli qeu uiua marriz ·

25    PEro non son tan partiz ·

26    De ioi ni dira tan pres ·

27    Qi eu non sufris e seles ·

28    Si mostres ·

29    Son sen e sa cortezia ·

30    Ben mauria ·

31    Sobre pres ·

53v

01    Sil sieus humils cors cortes ·

02    Francs e gent a pres ·

03    De prez e de sen compliz ·

04    Merade perdons ai essiz

GcFaid 167.62 (U 53)       

05    Gauselm faidiz .

06    TUit cel qia mon ualor ·

07    De uon sa ber qe damor ·

08    Mou largheza egai sollaz ·

09    Orgueils e humeiltaz ·

10    Prez damars seruir e honors ·

11    Gent tener iois cortesia ·

12    Doncs pos hom ue ben deuria ·

13    Chascun pugnar qi bon prez uol auer ·

14    De fin amor lealment mantener ·

15    EN si fan li meilhor ·

16    Cui prez com plit a sabor ·

17    Mas los feinnedor maluaz ·

18    Ab las falsas a mistaz ·

19    Qe uot prez e nal color ·

20    E ieu uerdir en uolia ·

21    Aqella meitheisca uia ·

22    Ueçem al plus deladonnas tener

23    Per qem sap mal qar ne pusc dir el uer ·

24    E Pla gram segon lerror ·

25    Las falsas el feinnedor ·

26    Uolgra fossonas un laz ·

27    E chascun fos engannaz ·

28    El fin leial amador ·

29    E las donnas ses bausia ·

30    Mantenguesson drudaria ·

31    Qennuiz es granz enamor auezer ·

54r

01    Qe fals amant puscen en trel fin caber ·

02    Las falsas el feinnedor ·

03    Fan tant qel fin preiador ·

04    An pois dan en lors baraz ·

05    Qaitalses preiar tornaz ·

06    Tot per dottansa delor ·

07    Qeluns en lautre nos fia ·

08    Equi per sos recreiria ·

09    Non na fin cor da mar ni ferm uoler ·

10    Qamor non uol camic se de ses per ·

11    Damor a greu millor cor ·

12    Qe de rem mais la dolor ·

13    Sent dont so galiatz ·

14    E ab tot son nom des plaz ·

15    Nim fai lomal traig paor ·

16    Anz sapchaz qeu amaria ·

17    Mout uolentier sieu saubia ·

18    Chausir bon loc en pogues remaner ·

19    Ni qiu trobes qim saubes retener ·

GcFaid 167.4 (U 54)       

20    Gauselm faidiz .

21    AL sem blan del rei ties ·

22    Qan lac uen cut lemperaire ·

23    E ilh fez tirarcan lac pres ·

24    Sa carrecta e son arnes ·

25    Don el chantaual mal traire ·

26    Ueçend laroda uirar ·

27    El ser ploraual maniar ·

28    Qant hom plus a malenansa ·

29    Qanc consir qen allegrasa ·

30    Me pod en mei mal taing tornar ·

31    Eu plor qan uei ghaug nibe ·

54v

01    Als autres e mi soue ·

02    Qeu nag pro ar nonaire ·

03    QE abaital trebailh am te ·

04    Amors pres en greu balanza ·

05    E non sai dire perqe ·

06    Mascar aten sa merce ·

07    Ben crei ses desperansa ·

08    Qar non crei da mar ·

09    Qe dals non sap en colpar ·

10    Tan sui fins leials a maire ·

11    Uer uos cui nonaus retraire ·

12    Ni des cobrir mon pensar ·

13    Pros donna ab gai cors cortes ·

14    Tan tem lo prez qen uoi es ·

15    E las grans ualors els bes ·

16    PE ro nom deses per ges ·

17    Ni me semblan ni ueiaire ·

18    Qem uos non sia merces ·

19    Qar uostre cors ben apres ·

20    Humils francs e debon aire ·

21    Uei el ric prez ualent e car ·

22    El gent rire el dolz parlar ·

23    Ioios ab humil semblansa ·

24    E qar non auez en gansa ·

25    De bel taz el mon nipar ·

26    E som ti ra si lofre ·

27    Em tol lardir em rete ·

28    Qe non us aus preiardere ·

29    Donc pois de uos nom recre ·

30    Nim part de uostra fiansa ·

31    Donaz uos soi per ia se ·

55r

01    Mon cor e ma leial fe ·

02    Siuostre ualor mennansa ·

03    Onor uos er ses dottansa ·

04    Uos sabez com taing a far ·

05    Qieu nuos qier pauc ni gaire ·

06    Mas tant qe humils e merceaire ·

07    Uos soi ab cor fin e car ·

08    E seu meil dir saubes ·

09    Qauses plus dir ni degues ·

10    Del plus me fora en tremes ·

11    DElai sos plei uas on es ·

12    Madonna uas son repaire ·

13    E cuiegra qem ualgues ·

14    Qe de samistam tengues ·

15    Mas qar uei qe nom ual gaire ·

16    Qeu mor qan uei son cor car ·

17    E saisi mor de desirar ·

18    Qinz el cor uei sa semblansa ·

19    E pren men tan gran es mansa ·

20    Qea deu prec qe milais tornar ·

21    A leis qim ma e mante ·

22    E precli e clam merce ·

23    Qe dus del seu be(n) mestre ·

24    Qar mantas sazos ma ue ·

25    Qe tota faz ma cor dansa ·

26    Don eus cug pregar de me ·

27    E pois qan mos cors uos ue ·

28    Mes perd qeu non ai menbransa ·

29    Mas qant de uos es gardar ·

30    Pois non us aus de mi pregar ·

31    Ni ma mor non puesc es traire ·

55v

01    Doncs gran merçe pograz faire ·

02    Qem dessez ses de mandar ·

03    Qoi non es tan pauca res ·

04    Qe del uostre don augues ·

05    Qeu agrat nolaten gues

GcFaid 167.15 (U 55)       

06    Gauselm faidiz .

07    CHant e de port iois donneis e sollaz ·

08    En sein nament largeza e cortesia ·

09    Honor e prez e leial drudaria ·

10    Ansi baissat enianz e maluistaz ·

11    Qa pauc dira non sui de ses peraz ·

12    Qar en tre cent donnas ni preiadors ·

13    Non uei una ni un qe bes mantegna ·

14    Uers benamar qabautra part nos feigna ·

15    Nisapcha dir qes de uengut a mors ·

16    Gardaz comes abaissada ualors ·

17    Mans drud ia e donnas sil parlaz ·

18    Qes feinneran e diran tota uia ·

19    Qil son leial ea man ses bausia ·

20    Chascuns dels es cubret e celaz ·

21    E preieran çai e lai uas toz laz ·

22    E las donnas on plus an da madors ·

23    Se cuian be qom a prez lor tengua ·

24    Mas a talgrat co(m) se taing lor nauegna ·

25    Qea chascuna es antas e des honors ·

26    Qan prend un drud e pois si uir aillors ·

27    Aisi cum es mielz en donna beltaz ·

28    Gent a cuillirs e auinent co(n)dia ·

29    E gent parlar prez e dousa paria ·

30    Aisi dieu mielz gardar sas uolontaz ·

31    Qar ren non ual cors de doas metaz ·

56r

01    Ni non es fins pos di colors ·

02    Qarunamors litaing q(e) la destreingna ·

03    Non dic eu ges qa donna desconuegna ·

04    Som la preia ma en tendedors ·

05    Masnon deu ges en dos locs far se cors ·

06    TAn qan regnet leialment a mistaz ·

07    Ful segles bons e se nes uilania ·

08    E pois amors tornet en lauiaria ·

09    Fon iois e chanz e iouenz abasaz ·

10    Si qeu metheis si diruoilh lauertaz ·

11    Aiapres tan dels fals druz triccadors ·

12    Qe non es dreiz qe ia mais en reueigna ·

13    Qar lei on prez sens e beuta regna ·

14    Com sil ma gues mal fait fu gir decors ·

15    Qan mac le uat e de nen nan tit e sors ·

16    Es aqest tort donnam fos per donaz ·

17    Passaz a gra lomar part lombardia ·

18    Me non cuit far leialment romaria ·

19    Sen non mera uasuos adreizuraz ·

20    Sol peraizo degraz uoler la paz ·

21    E qar en uos es franqesa e dolçors ·

22    Man ma chanços qe ren nolareteinha ·

23    Pregar uos ai francament qui soue(n)ha ·

24    Qa gentils cors taing franqesa et honors ·

25    E dieus perdona als bon perdonadors ·

26    E sil plagues qe bel plazer ordraz ·

27    Qem retengues en leial segnoria ·

28    Sa fra n qes tan pois en nal sumelia ·

29    Qem pordones ai sim for a finaz ·

30    Uas lei com lor sa fina ala fornaz ·

31    E non es ges paratges ne ricor ·

56v

01    E sellam trag de mal ni far odegna ·

02    Sil serafins ses faus entre seinha ·

03    Com lolions en gol fier delastors ·

04    Can lac garit de son gerrier peiors

GcFaid 167.39 (U 56)       

05    Gauselm faidiz .

06    MOuta poinnat amors en mi delir ·

07    Lonia saiçons per qieu en soi clama(n)s ·

08    Qem breu aura en uiron de dex ans ·

09    Qaramauam de cor se nes misura ·

10    Lei on perdei magioia e ma uentura ·

11    Qanc pos del cor nom poc eiscir lafa(n)z ·

12    E si auia ieu auuz manz bes ennanz ·

13    E manz plaçers don plaing plus mara(n)cura ·

14    Qe pluses greu malenanza asofrir ·

15    A cel qes us manz bes uezaz chausir ·

16    Forzaz su frent qa non men posc partir ·

17    E non fora rasos qe fins amans ·

18    Fos bas damor ni nestes mals enanz ·

19    Masamors uolço per qa mors peiura ·

20    E dreig es qom noi sega drei chura ·

21    E dreiz qel senz apoderal talanz ·

22    Per qieu non so alseu tort contrastanz ·

23    Qen nautra far semblera gran tortura ·

24    Qe cel chiu am pogues en me auzir ·

25    Ne qi ames celei qim fai morir ·

26    Da mor fora mesura ses faillir ·

27    Qe noi reinnes malesa ni enians ·

28    Anz couengra pos lonom es ta(n) gra(n)z ·

29    Qa mors anom camors fo ses falsura ·

30    Mas endreit mi es mout saluatg e dura ·

31    Qarieu le soi humils e merceanz ·

57v

01    Qel nom da mor aperdut almieu danz ·

02    Qe si mesta qe ren non si meillura ·

03    Com es tai cel qes ue en mar perir ·

04    Qen noi pod uius remaner neissir ·

05    Non ai poder posca mondanz fugir ·

06    Qe trop estau en saluatge balanz ·

07    E madonna qar es bella e presanz ·

08    E ses merces noilh pren de mamort cura ·

09    Anz can la prec misermon econiura ·

10    Qem lais delei e pos res noi e nanz ·

11    Ben ualgra mais qeu creses sos comanz ·

12    Mas non posc ges qel uolers qe satura ·

13    E mon ferm cor e la mor el desir ·

14    Om pieg mifa lam fan plus encobir ·

15    Donc perqo faz cal razon isai dir ·

16    Pos retener non uol mi ni mos canz ·

17    Uas mi metheis suitraire e truanz ·

18    Gardaz sison ben di fola natura ·

19    Qab escienz qeu non ai cubertura ·

20    Mi faz trop piez qella non fai cen tanz ·

21    E sil seu cors adreiz e ben estanz ·

22    Nom uol amar ges tan gran forfaitura ·

23    Ni tan gran tort non na ca(n) mo cosir ·

24    Comieu qe pung en mitheis aueir ·

GcFaid 167.11 (U 57)       

25    Gauselm faidiz .

26    BEn for oi mais ·

27    Se gon ma conoscenza ·

28    Plaz auinent ·

29    Sa madonna plages ·

30    Qe pois non sai ·

31    Sens lei auer guirensa ·

57v

01    Qumilitaz li mostres e dises ·

02    Qun iausiment miuengues ·

03    De son cor gai ·

04    Qes en ualor ueraia ·

05    Bels e plaisen ·

06    Qen noi failli de toz bes ·

07    Mas qar li plai ·

08    Qem des caia ·

09    Toz temps prendrai ·

10    Engrat so qem nescaia ·

11    Qa mor e senz ·

12    Man ental sabens mes ·

13    Qades serai ·

14    Atende samanai ·

15    Obediens a son cor gai cortes ·

16    Qenaissi uenz bona fes ·

17    Qan piez me fai ·

18    Creis lamor e comenza ·

19    Mas es pauen ·

20    Cui plaz qeu lauengues ·

21    Nom tol es mai ·

22    Ni temensa ·

23    Ia non creirai ·

24    Qe merces nolaueza ·

25    Mas es pauenz ·

26    Qerauenghut non es ·

27    Medon es mai ·

28    Eladura cresenza ·

29    On soscor gen ·

30    Ses fermaz eapres ·

31    Mas recresens non soi ges ·

58r

01    Anz lamerai ·

02    Toz temps dieus don del plaia ·

03    Qeissamen ·

04    Iagraz nomen saubes ·

05    Poder non ai qem nestraia ·

06    ERa bensai ·

07    Pois tantes pros egaia ·

08    Per pensa menz ·

09    Qan man ma conques ·

10    Qieu non a pai ·

11    Aillors e cil mapai ·

12    Lennansamen comqe · honor nages ·

13    Les on ramenz mas pens ·

14    Qe pauc uiurai ·

15    Sison ses bistensa ·

16    Qar bons aten ·

17    Midegrauer trames ·

18    Donapaghes ·

19    Ma entendansa ·

20    E sil mestrai ·

21    Saualent mantenensa ·

22    Greu merghirenz ·

23    El mond non naura ges ·

24    Qen lei ses caia ·

25    Qeia tot iorno pliuensa ·

26    E uasiouenz aillors ·

27    Metiral fres ·

28    Mas trop non lanca merces ·

29    Qai sim nes tai ·

30    Se ia de les ben aia ·

31    Locors sofrenz ·

58v

01    Masel qe tenipres ·

02    Sim pod dar ioi solli plaia

GcFaid 167.34 (U 58)       

03    Gauselm faidiz .

04    LOrosingnolet saluatge ·

05    Ai audit qe ses baudeia ·

06    Peramor en son lingatge ·

07    Em faisi morir denueia ·

08    Qar lei cui desir ·

09    Non uei ni remir ·

10    E non uol gra ogan audir ·

11    Pero perl dolz chant ·

12    Qel es as par fan ·

13    Es forz un pauc mon coratge ·

14    Em de port en cantan ·

15    Em uau conortan ·

16    Ço qeu non cu dei o guan ·

17    E Pero nul allegratge ·

18    Nom dona rem qem ueia ·

19    E qar penei mon follatge ·

20    Ben es dreiz qai sim mesteia ·

21    E deu ma uenir ·

22    Qar per fol consir ·

23    Lassei mon ioi iausir ·

24    E manei tarzan ·

25    Don ai ira edan ·

26    E conosc e(n) moncoradge ·

27    Qai estat est an ·

28    Qeu non ai ioi gran ·

29    Nirem qem uengues atalan ·

30    E si tot plaing mondannatge ·

31    Mos cors aclina e so pleia ·

59r

01    Uas lei qai sinnoradge ·

02    En mi en taing qes ser deia ·

03    Qanc non pog plus dir ·

04    Qan uenc al partir ·

05    Massa qara ilui cobrir ·

06    Em dis sos piran ·

07    A dieu uos coman ·

08    E qan pens en mon coradge ·

09    Lamor el semblan ·

10    Per pauc en ploran ·

11    Non mauci qar noil soi de nan ·

12    Midonz qe ten mon coradge ·

13    Prec si cum cel qe merceia ·

14    Qe non aia cor uolatge ·

15    Ni fals lausengier non creia ·

16    De mi ni salbir ·

17    Qeu ues autram uir ·

18    Anz per bona fen sospir ·

19    E lam ses enian ·

20    E ses cor truan ·

21    Qeu non ai ges talcoratge ·

22    Com li fals druz an ·

23    Qiuan galian ·

24    Per qamors torn en soan ·

25    Chansons de tes fas mesatge ·

26    Euaiades e des pleia ·

27    Laioniois a son ostadge ·

28    A midons qe tant migreia ·

29    Pois lai aitandir ·

30    Qeu muer de desir ·

31    E silh te deinna acuilhir ·

59v

01    Uai la des menbran ·

02    E non tanar tarcan ·

03    Loconsirer el coratge ·

04    E lamor tangran ·

05    Don mor deziran ·

06    Qar no lamir enbaisan

GcFaid 167.22 (U 59)       

07    Gauselm faidiz .

08    FOrt chausa es etot lo maior dan ·

09    El maier dol las qeu anc mais agues ·

10    E ço don dei souen plaingnier ploran ·

11    Mauen adir en chantan e retraire ·

12    Qar cel qui era de ualor cap e paire ·

13    Lorics ualenz riccard reis dels engles ·

14    Es morz ai dieus qals per da oqals dans es ·

15    Tanc estraing mortz e tan greu per audir ·

16    Bena durcor toz hom qil pod sufrir ·

17    Mors es lorei e son passat mils an ·

18    Qaitan pros hom non fo ni nol uires ·

19    Ni ges nul hom non es del seu semblan ·

20    Tan largs tam pros tant ardiz tan donaire ·

21    Qalisandre lo reis qe uin quet daire ·

22    Non cuit qe tan dones ni tan me ses ·

23    Nianc carles ni artus loualgues ·

24    Qa tot lomon se fez qi uol uerdir ·

25    Alsus dottar eals autres grasir ·

26    BEn mi meraueilh del fals segle truan ·

27    Com ipod e star sa uis hom ni cortes ·

28    Pois renoual bel diz ni faz presanz ·

29    E doncs perqe ses forzom pauc ni gaire ·

30    Qera nos a mostrar morz ço q(e) pot faire ·

31    Qab un sol colps als miels del mon pres ·

60r

01    Tot lonors e toz los gaug e toz los bes ·

02    E pois uezem qe rem noi pod gandir ·

03    Ben deuriom meinz dottar a morir ·

04    Haiualenz rei seingner e qes feran ·

05    Omais armas ni fort tor neis es pes ·

06    Niriccas cort nibel don aut e gran ·

07    Pos uos noi es qe neraz cap e paire ·

08    Niqes feran liliurat al maltraire ·

09    Sel quieran eluostre seruisi mes ·

10    Qeatendean qel quiendon uengues ·

11    Niqes feran cels qes de gran auzir ·

12    Qauriaz faiz en gran riccor uenir ·

13    Longa ira eauol uida auran ·

14    E toz temps mals qar aissi lor es pres ·

15    Qal saracin turcs pagan e per san ·

16    Qeus dottauan mais co(m) canc nasqes demaire ·

17    Creisceran tan lor orgoilh e lor afaire ·

18    Qe plus tard ner lose pulcres conqes ·

19    Mas dieus louolc qar si no(n) ouolgues ·

20    Eus seingnier uisqes sez senz faillir ·

21    De suria lor na uen gra fugir ·

22    Ga mais nonai speranza qe iam ·

23    Rei nimpeire qi coubrar losaubes ·

24    Pero tut cel qen uostre luog seran ·

25    De uom guardar com fost de pres amaire ·

26    Ni cal foron uostri dui ualent fraire ·

27    Los iouen reis el cortes conts iaufres ·

28    E qi en luoc remandra de uos tres ·

29    Ben deu auer aut cor e ferm consir ·

30    De toz bon faiz comenzar e fenir ·

31    Hai seingnier dieus qes uerais perdonaire ·

60v

01    Uera uida uero hom uera merces ·

02    Perdonarliai si com ops lies ·

03    Etoblides lo for faig el faillir ·

04    E menbre uos la o uos uolg seruir

ArnMar 30.22 (U 60)       

05    Arnaut de miroilh .

06    SI com li peis an elaiga lor uida ·

07    Lai eu en ioi e toz temps laurai ·

08    Qamor ma fait en tal donna iausir ·

09    Don uiu iausen sol del desir qeu nai ·

10    Tant es ualens qe can ben mi co(n)sir ·

11    Menais orgoilh em creis humilitaz ·

12    E sim ten iont amor e ioi ambdos ·

13    Qe ren noi perd mesura nirazos ·

14    Tot autre ioi des conois e oblida ·

15    Qiueu sos cors coindes plaisens e gai ·

16    Qen aissi sap dauinent far e dir ·

17    Abpur plaçer tot ço qil diz ni fai ·

18    Qom non pod maldir senes mentir ·

19    Qen lei es prez honors senz e beultaz ·

20    Esi nom ual son gent cors amoros ·

21    Amor na tort qe m en fai en ueios ·

22    Bona donna de tot bon aibs co(m)plida ·

23    Tant es ualent per la meillior q(e)u sai ·

24    Mais am de uos lo talent el desir ·

25    Qe dautrauer tot ço qa drud ses chai ·

26    De tant nai pro qar tem eilh plus faillir ·

27    Pero non soi del tot de ses peraz ·

28    Qen riccas corts ai uist mantas sazos ·

29    Paubre enriquir ereceubre ge(n)t dos ·

30    UErs lo pais pros donna eisschernida ·

31    Re paus mos oils el uostre cors estai ·

61r

01    E qandeuos plus pres non pois ausir ·

02    Tenc uos alcor a des e consir sai ·

03    Uostre bels cors cortes qem fai languir ·

04    Elgent parlar elde port el solaz ·

05    Lo prez el sen ela beutat de uos ·

06    Doncs pois uosui non fui anc oblidos ·

07    Donna cui prez eioi eiouent guida ·

08    Ia non ma mes toz temps uos amerai ·

09    Qamor ouol uers cui non posc gandir ·

10    E qar conosc qe us ai fin cor uerai ·

11    Mostram de uos detal guisa iausire ·

12    Pen san uos bais eus ma nei eus a braz ·

13    Aqest donnei mes dolz ecar ebos ·

14    E nol mi pod uedar negun gelos ·

15    Man gentz con quis iois ep(re)z e solaz ·

16    Uos tenon guai uostro cor e ioios ·

17    Per qom no us ue qe non sadaut de uos ·

18    UEs mon franches uoilh qes and mas chansos ·

19    Qar es adreiz elarcs e a moros

ArnMar 30.23 (U 61)       

20    Arnaut demiroilh .

21    SIm destringnez do(n)na uos eamors ·

22    Qamar non us aus ni nome(n) pusc estraire ·

23    Lun men cauza e lautrem fai remaner ·

24    Lu(n)s men ardis elautrem fai temer ·

25    Preiar non us aus perentendre iausir ·

26    Aissicum cel qes en na frat al morir ·

27    Sab qe mort es e pero seco(m)bat ·

28    Uos glam me(r)zeab cor deses perat ·

29    Bona donna paratges e riccors ·

30    Om plus autes ede maior a faire ·

31    De mais en se dumilitat auer ·

61v

01    Qab orgoilh non pod bon prez caber ·

02    Qi gent nol sab achausiment cobrir ·

03    Mas pueis non puesc de uos amar sufrir ·

04    Merçe uus clam per uostr humilitat ·

05    Qen uos tro bes qal qe pietat ·

06    Non minogues uostras riccas ualors ·

07    Qanc nola poc un iorn plus en na(n)t traire ·

08    Pois en uosui aic lo sen el saber ·

09    De uostre pres crescer a mon poder ·

10    Qeu mant bon loc lai dit e fat auzir ·

11    E seus plages qel degnesaz grazir ·

12    Nous qeria plus de uostra mistat ·

13    E gradira pergazerdon lograt ·

14    Toz los forfaich e totas las clamors ·

15    Qe mi podez rancurar ni retraire ·

16    Es qar mausaz a belir e plazer ·

17    Mais dautra rem canc pogues uezer ·

18    Autra occaison donna non sabez dir ·

19    Mas car no sai conoiscer e irausir ·

20    Per la meilliors cab mais de beutat ·

21    Ueez lo tort en qe mauez trobat ·

22    Uostre gen cors e uostra fresca colors ·

23    El dolz es gard plaisen qem sabez faire ·

24    Me uos fan tant desirar e uoler ·

25    Qe mais uos am e plus me deses per ·

26    E si follei qar non men posc partir ·

27    Masqant eu pens qies qem fai languir ·

28    Consir lonor eoblit la foldat ·

29    E fug mon sen e seg mauolontat

62r

ArnMar 30.17 (U 62)       

01    Arnaut de miroilh .

02    LEnseingnament el prez ela ualors ·

03    De uos donna cui soplei noit e dia ·

04    Man si mon cor duc de bella paria ·

05    Com plus mi doilh eu cant e mis baudei ·

06    E qaramor mostram tant son poders ·

07    Uas mi tot sols cui trobat plus lials ·

08    Nom ual es fors contralei ni sabers ·

09    E donc donna(m) uailliam uostre se cors ·

10    E uenca uos merces e cortesia ·

11    Anz qel talant el desirer maucia ·

12    De uostre cors gençeis qel mond estei ·

13    Qel uostre laus dir me sofraing lezers ·

14    Qar es tan rics uostre prez e tan ual ·

15    Sobre meillior es auzat e deders ·

16    DEço sai grat as autres trobadors ·

17    Qen son cantar pliu chascun eafia ·

18    Qe sa donna es lagenser qe sia ·

19    Sitot ses fals lors ditz lau e mercei ·

20    Qen tre lor gabs passa segur mon uers ·

21    Qun non conois ni non so tena mal ·

22    Qaisi chascuns cugen sia a plazers ·

23    Donna nostres uos et eu eamors ·

24    Saben tuz ses autra garentia ·

25    Cals fols conuent nostaing qe plus uos dia ·

26    Mas uostre soi e per uostre mautrei ·

27    Sies mon cor en uosiont e daders ·

28    De finamor ededesir coral ·

29    Qenautra part non es ferm mon uolers ·

30    Donna ualenz abauinenz lauzors ·

31    Re de mon cors non teing car la balia ·

32    De uos loteing don tot lomond terria ·

62v

01    Sel era meus e qar souent no(n) us uei ·

02    Sil uoilh uezer contrasta mel temers ·

03    Qar en mon cor eu uos fai son aital ·

04    Com eraz lai al plus plasent ueders ·

05    Donnal plazer grazisc e lao nors ·

06    E graziria toz temps si tan uiuria ·

07    Si tant so frez qen bon res peit e stia ·

08    Pos a uos plaz ben sai qe far o dei ·

09    Maseu i mor qem ual mon bos es pers ·

10    Sim breu de mi plus coral ment nous cal ·

11    Deses perar me fara non calers

ArnMar 30.3 (U 63)       

12    Arnaut de miroilh .

13    AIssi cum cel qam e no(n) es a maz ·

14    Ai eu faitz qai amat loniame(n)t ·

15    En nun sol loc e ges nomen re pen ·

16    Anz lauoilh mais amar desesperaz ·

17    Qe dautrauer totas mas uolontaz ·

18    E qar eu lam finament ses en ian ·

19    Crei qil ualt tant per qeu noiaurai dan ·

20    ARauiatz per qeu son conortaz ·

21    Qar qi ben serf bon guiderdon aten ·

22    Sol qel seruir sia en loc ualen ·

23    Qen aissi es mout mielz gaderdonaz ·

24    Per qeu mesui del tot auos donaz ·

25    Bella donna qe dals non ai talan ·

26    Mais de seruir uostre cors ben e stan ·

27    MIelz qenon nus dic uos p(re)c qe mendaz ·

28    Qe mais uosam qe non uaus far paruen ·

29    E non men lais mais per dreit es pauen ·

30    Qai sim faizia de uos plus priuaz ·

31    Hom diria qe fos en na moraz ·

63r

01    Pero uer es qanc ren non a mei tan ·

02    Mas en dreit da mor non us aus far sembla(n) ·

03    Uos ualez tant carbencrei qe sapchaz ·

04    Qai qi plus a ma prega plus te men ·

05    E cel qe prega des ardidamen ·

06    Bella donna ia a qel non credaz ·

07    Qab enian uai e sia en ian naz ·

08    Mas eu sui cel qe tem morir a man ·

09    Per qeu non us prec gaire mais en chantan ·

10    Souen ma uen la nuit qan sui colcaz ·

11    Qeu soi ab uos per semblant en dormen ·

12    Adonc estau en tan rics iausimen ·

13    Ges non uorria esser residaz ·

14    Sol qem dures a qel plasen pen saz ·

15    E qan mes ueilh cuch morir de siran ·

16    Per qeu uolgra aissi dormir un an ·

17    CHascun qe us ue donna sap qe uertaz ·

18    Qe toz bon aibs a uez complidamen ·

19    En uos pod hom trobar beutat e sen ·

20    Prez e ualor e toz bon faiz on raz ·

21    Perzo en dreit damor uos er peccaz ·

22    Del mal qeu ai e per uos mor aman ·

23    Qe non foria se non ualges ai tan ·

24    De toz non soi a uos auenturaz ·

25    Daizo qeu ai atendut loniamen ·

26    Et eu perço non soi desconortaz ·

27    Perzo uos prec bella donna en cantan ·

28    Qaiaz merze del uostre finaman ·

29    BElla donna souent sui a cordaz ·

30    Qe uus an ueder e souen uau dotan ·

31    Qe non us plagues per qeu ni stau aitan ·

63v

01    Seinnier franceis qalqesia baissaz ·

02    Detoz bon prez uos annar meillioran ·

03    Per dire far trestoz faiz ben e stan

ArnMar 30.8 (U 64)       

04    Arnaut de miroilh .

05    ANc uas a mor non pog ren contradire ·

06    Pos ben iuolc son poder de mostrar ·

07    Perqeu non puesc sa guerra solatendre ·

08    Qen sas merces mirend toz domengiers ·

09    E ia mos cors uas lei non er legiers ·

10    Qanc nuls amans pos loprimier co(n)quis ·

11    Niancleis non fonde cor plus fins ·

12    Da mor non feing non soi del plus iausire ·

13    Ma sol daitant qab ferm cor e clar ·

14    A lei damant me fai en tal en tendre ·

15    Don es sos prez sobrautres tan en tiers ·

16    Ia conqui sa non er permi e stiers ·

17    Si finamor qea mon fin cor assis ·

18    Lo seu dur cor per forza non languis ·

19    SI dieus uolgues sa gran bietat de uire ·

20    Gran ren pogra dautras donnas ondrar ·

21    Tant qant mar clau nit(er)ra pod e stendre ·

22    Es loseus prez de toz caps e primiers ·

23    E a gran obs lo iorn uilas portiers ·

24    Qannei uas leis on qeu tam prim no(n)uis ·

25    Qe mos sabers ai paor qe mau cis ·

26    Bona donna li plaz er el dolz rire ·

27    E lauinent res pos qe sabez faire ·

28    Man si con quis qedautra no(n) puesc rendre ·

29    Partiraimen seu pogues uolentiers ·

30    Qel uostre plaiz tem qe mes sobranciers ·

31    Mas enai son conort e ma fortis ·

64r

01    Qe paratges es uas amor a clis ·

02    Al ferm uoler don uos am e de sire ·

03    Donnam iudiaz e simen sera us par ·

04    Qeus endengnes merces al cor descen dre ·

05    Non mo toilla paur delauseniers ·

06    Qe ia ne gun non mer tan plasentirs ·

07    A prim sa ber nilointa niuezis ·

08    Perqel sia de mona far de uis ·

09    Qai tant si perd qen cuita plaizer dire ·

10    Nilausenga per mon cor de uinar ·

11    Qatertant e mielz men sai de fendre ·

12    Qeu sai mentir e remaing uertadiers ·

13    Talueria qe fals emen songiers ·

14    Qar qidiz ço per camor auilzir ·

15    Uassi sons ment e si metheis trais ·

16    Chançonetta cel cui es mon pelliers ·

17    Qes gais e pros e uol gra ben qe taudis ·

18    Mas abanz uai amon gent conquis

GlCapest 213.6 (U 65)       

19    Arnaut de miroilh .

20    LOiorn qeusui donna primament ·

21    Qant a uos plac qe us mi laisest uezer ·

22    Parti mon cor tot autre pensamen ·

23    E forom ferm en uos tuit mei uoler ·

24    Qaissim passez donna en mon cor lenueia ·

25    Ab un dolz ris et ab un dolz esgard ·

26    Mi e qant es mi fezes oblidar ·

27    Qel gran beltaz el solaz dauinen ·

28    Elcortes diz elamoros plaiser ·

29    Qe sabez dir men bleron mon sen ·

30    Qanc pois donna nol pocauer ·

31    A uos lautrei cui mon fin cors merzeia ·

64v

01    Per en nantir uostre cor e ondrar ·

02    A uos mirend com mielz non pot amar ·

03    E Qar uos am donna ta(n) fina men ·

04    Qe daltr amar nom don amor poder ·

05    Masço donna qabaltre cor tei gen ·

06    Don cug de mi la gran dolor moer ·

07    Poiscant consir de uos cui ioi sopleia ·

08    Tot autre ioi oblit e desem par ·

09    A uos remaing cui tenc al cor plus gar ·

10    E Membre uos siuos plaz delbon (con)uen ·

11    Qe me fezes al de partir saber ·

12    Donc ai mon cor a donc gai e iau sen ·

13    Perl bon respeig en qe mandestener ·

14    Mout nai gran ioi sera mal segnoreia ·

15    E aurai qanuos plaira en car ·

16    Bona donna qene les perar ·

17    E Ges mal trag nomen fan es pauen ·

18    Sol qeu encuchmauida auer ·

19    De uos donna cal comenzamen ·

20    Tuch li mal trag mison ioi e plaser ·

21    Sol peraizo canc sai camor autreia ·

22    Qe fins aman deu gran tort p(er)donar ·

23    E gent su frir mal traiz per guadaignar ·

24    A sier ia donna lora qeu ueia ·

25    Qe per merze me uoilliaz tant ondrar

26    Qe sol amic mi degnaz a pellar

ArnMar 30.15 (U 66)       

27    Arnaut de miroilh .

28    LAfranca chaptenenza ·

29    Qeu non pusc oblidar ·

30    El dolz ris el es gar ·

31    El semblan qe us ui far ·

65r

01    Me fan don na ualen ·

02    Meillor qe non aus dir ·

03    Dinz el cor consir ·

04    E si per mi no(n) us uez ·

05    Amors e chausi m(en)z ·

06    Tem qem mera morir ·

07    SEs geing e ses fallenza ·

08    Uos am e ses cor uar ·

09    Al plus com pod pensar ·

10    De tan uos pois forsar ·

11    Per uostre mandamen ·

12    Ai donna cui desir ·

13    Si conoissez ni os par ·

14    Qes sia fallimenz ·

15    Qar uos soi ben uolenz ·

16    So frez ma qest faillir ·

17    Tant es de gran ualenza ·

18    Mas uos am ab cor clar ·

19    Sens pro merce clamar ·

20    Qab autra gadaingnar ·

21    El uostren sen gnamen ·

22    Pois non men posc partir ·

23    Fasa uos humeliar ·

24    Si qel uostre cor genz ·

25    Amoros e pla genz ·

26    Sil nom uoilh nomadir ·

27    Donna per gran temença ·

28    Tan uos am e us ten car ·

29    Non us aus e ster preiar ·

30    Mais plus fai ab on rar ·

31    Un paubres auinen ·

65v

01    Qi sab honor grazir ·

02    El bens da mor celar ·

03    Cuns rics des conoisce(n)z ·

04    Qui par qetotas genz ·

05    Lodeian obedir ·

06    PLus nonai de pliuensa ·

07    Ni pois raison trobar ·

08    Don maus asigurar ·

09    Qeiam degnaz a mar ·

10    Mais dun mon ferm talen ·

11    Qe poiria auenir ·

12    Nom dei desesperar ·

13    Qetals epauc manenz ·

14    Qui fa astres e senz ·

15    En gran riccor uenir ·

16    Ge no es ses faillir ·

17    Com plus aus demandar ·

18    Cortes faiz auinenz ·

19    De reis odautras genz ·

20    Lo uostre uei iausir

ArnMar 30.16 (U 67)       

21    Arnaut de miroilh .

22    LAs grans beutaz els fins en sengnam(en)z ·

23    El uerais preis abla bonas lauzors ·

24    El cortes diz ab la fresca colors ·

25    Qe son en uos bona donna ualenz ·

26    Me don engeing de cantar escienza ·

27    Mas gran paors mi toilh e gran temenza ·

28    Qeu non aus dir donna qeu cant de uos ·

29    E non sai rem simer odan opros ·

30    EU uos am donna tant celadam(en)z ·

31    Qe non osa mas qant eu e amors ·

66r

01    Ni uos eissa tan granz sobre temors ·

02    Mou toilh ades qeu non aus far paru(en)z ·

03    Tal paorai qira e mal uolenza ·

04    Non portasses qar eu ai entendensa ·

05    E pos mon cor non us aus dirarescos ·

06    Pregar uus ai siuals en mas chansos ·

07    AIssi uos rendo pros donna e conoiscenz ·

08    Mon cors e mi e nol uirerai aillors ·

09    E uos faz mi cam uos plaira secors ·

10    Qeu uos serai de toz mos mal sofrenz ·

11    Tro conoscaz ma fina ben uolenza ·

12    Bona donna aiaz en conoiscenza ·

13    E non siaz de semblant orgoillos ·

14    Amiqi soi lials eamoros ·

15    Ia non serai uencuz niricrezenz ·

16    De uos amar sia sens e follors ·

17    Qar seu follei per uoi ma mes donors ·

18    Qe sab autra ma uondaua monsens ·

19    E si riccor mi tol uostra ualenza ·

20    Per merce prec qumilitaz uos ue(n)za ·

21    Seuaus daitant donna genzer qanc fos ·

22    Qe mos seruir uos plaisa eu sia bos ·

23    GEn ser donna qanc fos de nulla genz ·

24    E la meillor de totas la meillors ·

25    Per uos morrai comdis a des paors ·

26    Sen uos non trau merces ni chausim(en)z ·

27    Bona donna aiaz en souinenza ·

28    Al cor ni ia nomen fazaz paruenza ·

29    Tro conoscaz qe bensia razos ·

30    Qem nes chaia cal qe rics gazerdos ·

31    BElla guarda saber e conoscenza ·

66v

01    Uos donengeing sobre totas ualenza ·

02    Per qeu retrai uostre prez ca balos ·

03    Al mielz qeu saia mas humils chansos

Caden 106.17 (U 68)       

04    Cadanet .

05    NOn sai cal conseilh mi prenda ·

06    Tot son es baitz ·

07    Simesastres mes faillitz ·

08    Onotan faz longa a tenda ·

09    Qab dir de no mimes cla bel semblan ·

10    Cil qeu blan e daiso uau dottan ·

11    Qal creirai mielz donc aiso q(e)il auch dir ·

12    Olbel semblan qem fai qan la remir ·

13    Qelbel semblan miloina del es mai ·

14    El dir de no mi torna sempre lai ·

15    IEs non cuidaz qeu en tenda ·

16    Per lo nom qem diz ·

17    Qil sia engan nariz ·

18    Ni taing ges qe la prenda ·

19    Qar donnas son costumadas daitan ·

20    Qilas en qier descondir son talan ·

21    Pero lioil nonuolon ges mentir ·

22    Ni non cui des qe ia donnas los uir ·

23    Tandousamen mas uasso qe lor plai ·

24    Donccreire dei lobel semblant qem fai ·

25    ARcre qim fari es menda ·

26    Qus es qier uoutitz ·

27    Qe uol qeo sia delitz ·

28    Com miels mi enprenda ·

29    Per qe ni cum men uai desconorta(n) ·

30    Dei creire doncs qellam fasa en gan ·

31    Uassieissa per cor mi dei trair ·

67r

01    Denian peruer non porian es dir ·

02    Pos assemblan da mor e si mestrai ·

03    Som failhia del tot coma nol escai ·

04    GRan paor ai noi mes prenda ·

05    Qar soi tant arditz ·

06    Qe de lei don soi partiz ·

07    E qe merces noi descenda ·

08    E qe non don ren daiso qe il de man ·

09    E starailh mal non car modis de nan ·

10    Maseu mes forz perço de lei seruir ·

11    E ilh uol e guarde sen de faillir ·

12    Qe guierdons ren der lai on ses chai ·

13    Es gen ta rese laida on senestrai ·

14    AB qes sos rics prez ses tenda ·

15    E qe sia ausitz ·

16    Noi cal si eu mi stea marriz ·

17    O qom qe an ma fa senda ·

18    Qa lei es ben qeu traia tot la fan ·

19    E a mi plai qan trag son prez en nan ·

20    A lei es bon qan mi pot far languir ·

21    E a mi plaz qan la puesc en nantir ·

22    A mi es ben delei qan ben liuai ·

23    A lei plaz demi can mal mestai ·

24    DE ma fillia la contesa puesc dir ·

25    Qen aluernie fa son fin prez grazir ·

26    E onert me la sua merce lai ·

27    Mas laugengier meitron autreta(n) sai

Caden 106.18 (U 69)       

28    Cadanet .

29    OI mais maurez da uinen ·

30    De chantar e de solaz ·

31    Uos autres a cui ioi plaz ·

67v

01    Pois tant trou de chausimen ·

02    Qe mandament nai si uals ·

03    E sim creisia captals ·

04    De iois mais mallegreria ·

05    Non per tant carben sabria ·

06    Mon cor destreingnier daitan ·

07    Qe ia nul hom al meu chan ·

08    Mon ioi non conoisceria ·

09    PEro chantan e rizen ·

10    Pod estai qed e celaz ·

11    Qi sa uis es ni menbraz ·

12    Et eu sui ben daital sen ·

13    Qel mond no(n)mes o(n) ta(n) corals ·

14    Qi non sembles des lials ·

15    Pois qe mon ioi mi qeiria ·

16    E cel qabanz cuiaria ·

17    Sabrer mon cor de mandan ·

18    Sabria nal cap dellan ·

19    Aitant qant el primier dia ·

20    QEnren al meu nescien ·

21    Nom conuen hom plus se(n)naz ·

22    Qom enamar qar sia amaz ·

23    Edes del eu gier talen ·

24    Seres de parlar uenals ·

25    E de trop parlar uen mals ·

26    Sabez qals perd nom samia ·

27    Per qel senitaniaria ·

28    Qui cap deles lo talan ·

29    Qaisi uai amor en nan ·

30    E des chai per leuiaria ·

31    Hoi no(n)mes ren tan plaisen ·

68r

01    Donna cum quant mes guardaz ·

02    Ab qel cor naia mandaz ·

03    Los oils qals noi uai qeren ·

04    Hai cai dics es uos doncs aitals ·

05    Qe iam fazas semblan fals ·

06    Uos nom perd ben uoldria ·

07    Iausir donna siuus plaisia ·

08    Em sems loioi el semblan ·

09    Qeu en ten qar ouoilh tan ·

10    Qe peraicho dic foillia ·

11    E Uos am per uostre iouen ·

12    E uus am qar auez beutaz ·

13    E uus am qar ades gensaz ·

14    E uus am per uostre cor gen ·

15    E uus am qar es tan lials ·

16    E uus am qar es cabals ·

17    E uus am per plaisens pairia ·

18    E uus am per uostra coindia

19    E uus am qar es ses en ian ·

20    Q aisi es faza çaran ·

21    Q e mais ni mes noi tan iaria

Caden 106.2 (U 70)       

22    Cadanet .

23    AIson dona ricqe coratge ·

24    De preiar e dar dim en ·

25    Amors qem dona es pauen ·

26    Adautre fin amador ·

27    Qe cant sa donna ualor ·

28    E beutat e cortesia ·

29    Nonlausa son talen dir ·

30    Pero mi fai enardir ·

31    Mais qe si tan non auia ·

68v

01    · Qe quant hom plus cre co(n)qerer ·

02    Maior ar di men deu auer ·

03    A faire ric ua sallatge ·

04    Ses chai ben com aia sen ·

05    Pero plus arditamen ·

06    Lo fai qimes cla folor ·

07    · Qanc nul bon en uaidor ·

08    · Non ui si non fes folia ·

09    E ges nom taing co(m) salbir ·

10    Tot ço qe pod auenir ·

11    Qar ia ren ben non faria ·

12    · Qeu ai uist mant descazer ·

13    · Tal qera pros per trop temer ·

14    TEmerde uom uillanatge ·

15    Far e tot des chausi damen ·

16    Euassi dons fallimen ·

17    E uer going e des honor ·

18    E daisom don eu temer ·

19    E si eu aiso non temia ·

20    E uas madonna mentir ·

21    Trop cuieria faillir ·

22    Pero eus fas totauia ·

23    On mais e miels posc son uoler ·

24    E si eu failh noi ai pro saber ·

25    · TAnt magrad de uostr o stadge ·

26    Donna e tan meson plaisen ·

27    Uostre bel captenimen ·

28    E tan uos port finamor ·

29    Qe seu plus for qe non cor ·

30    Uns caual de prez corria ·

31    Qan uoilh laion es uenir ·

69r

01    Segon ço qeu de sir ·

02    Anar a uos cuiaria ·

03    Donna a trop gran leser ·

04    Garda siai ben mon uoler ·

05    DOnna eu ai un usatge ·

06    · Qe segon mon escien ·

07    Per sobrenna moramen ·

08    E qar uos port tant honor ·

09    Qan uei uostra fresca color ·

10    Auinen ses maiestria ·

11    · E uostre gen cor re mir ·

12    · Son tan iauzen qal partir ·

13    · Men creisira e feunia ·

14    Qautresi nai gran des plazer ·

15    Qant nous uei cum ioi deluezer ·

16    · LAu senier grausita uos sia ·

17    Lonor qem faiz ab mentir ·

18    Qar uos faz cuidar e dir ·

19    Qeu am tal per drudaria ·

20    On anc iorn non ac mon es per ·

21    Eab mentir cuberz louer

Caden 106.16 (U 71)       

22    Cadanet .

23    MEra ueilh me de tot fin a mador ·

24    Com si damor si poi far mals anans ·

25    E meraueilh per qem sen ton dolor ·

26    E meraueilh per qem nes hom clamans ·

27    Qeu dic qe mais na de ben qe de mal ·

28    Cel qe mens na mas pero bes noi ual ·

29    Rens a celui acui adobs failh son sens ·

30    Qassaz trob hom domes en tre las gens ·

31    Qessi sa bon qerren perdon martir ·

69v

01    E delguasaing non sa bon es baudir ·

02    NUls hom non uiu ni regna abamor ·

03    Qe non sia dreiz eben parlans ·

04    Larcs earditz e crescenz de ualors ·

05    E non uailla ab amor cent ait anz ·

06    Non faria se staua a son cabal ·

07    El prez qena qar es pros e qarual ·

08    Esmendas ben las penas els tormens ·

09    Et autresi deu essere puois ualens ·

10    Dellautre ben qen nes pera iausir ·

11    Et en naisi po la clamor delir ·

12    SOn bon amic dehom e son segnor ·

13    Seruir sitot lo ben faich non es grans ·

14    E non taing ges a co(m) mi prenda honor ·

15    Qe ial sia greus a sofrir la fans ·

16    Qel mond non na tam auinen captal ·

17    Cum prez qila epreza cel qiual ·

18    E tab amor po hom esser ualens ·

19    Don pois da mor mou toz lenseingnamens ·

20    Ab qom si po onrar et en nantir ·

21    Si eis aunis cel qi non uol seruir ·

22    AIssi cum nam prez li bon seruidor ·

23    E com lor fai on drar lor bonstalans ·

24    Autretal an bon gaser donador ·

25    Etaitan mais com lonor es plus granz ·

26    Dui fin amics deuon esser egal ·

27    En ben amar pero cel qe mais ual ·

28    Ni qe mais po ni es plus auinens ·

29    Deun pauc mais destreingnier chausime(n)s ·

30    Amor ben sap madonna qe uol dir ·

31    Asim dei silla toz temps qe grasir ·

70r

01    Uostra beutaz madonnam fai paor ·

02    Mas eum conort del uostre bel semblans ·

03    E tem mi trop donna uostra riccor ·

04    E conort me qar uus plaz qeus men nanz ·

05    E temi trop qar uos sai tan cabal ·

06    Mas conort me e uostre prez tanual ·

07    E ten mi trop qar es at uoz plasenz

08    Mas conort me car es tan conoscens ·

09    E tenmi trop qar uos aus es co(n)dir ·

10    Mas eu conort don el gent acuillir ·

11    Lauseniadors mais qe neguna ges ·

12    Uos del iausir si damor soi iausens ·

13    Qar mais uos ma uez on rat agent mentir ·

14    E miels cubert qeu non sabria cobrir

Caden 106.22 (U 72)       

15    Cadanet .

16    SI eu pogues ma uolontat forzar ·

17    De segre mon sen ·

18    Greu magra mors tornat ·

19    A faire son mandamen ·

20    Non per so qom ses a mor ·

21    Non na ma ges tan ualor ·

22    Com fai fins en namoraz

23    Qar greu er si ben amaz ·

24    Qeuia cuides proben faire ·

25    Et hom qe non es a maire ·

26    Nom tem failhir nin cuida ess(er) tenguz ·

27    De tan com fai enten dreires odruz ·

28    PEro si tot ses onrat ·

29    De seruir amor gen ·

30    Sim torna ab cor forsat ·

31    E non ies peres pauen ·

70v

01    Contra negun fach damor ·

02    Mas toz temps es de seinor ·

03    Don non ueia cors ni graz ·

04    Qades loserf hom forsaz ·

05    El seinnier qa des uol traire ·

06    Lo seus et en pengnen de faire ·

07    Non deu esser a maz ni fort uolguiz ·

08    Ma solatant colleatat la duiz ·

09    MAs una res ma alleuiat ·

10    Al qes demon pen sa men ·

11    Qe anc en des lealtat ·

12    Non reinnet hom longament ·

13    Nim puiet hom i riccor ·

14    Nol fenis e(n)des honor ·

15    Et aiuist qe leiutaz ·

16    A cregut e onoraz ·

17    Mains homes de bas a faire ·

18    Per qes fols qi tem maltraire ·

19    Per si on rar qas tres es tost uencuz ·

20    Pos deu uenir qe non er ia perduz ·

21    UErs es qa mia tardat ·

22    Mos astres qe trop uen len ·

23    Mas bes qa nes qar comprat ·

24    Poi om en gran orramen ·

25    Qe tost temps so qe meillor ·

26    E sa con qerre peior ·

27    Qe so qe paucual a saz ·

28    Mas puis nes hom plusonraz ·

29    Qi ben o po a cap traire ·

30    Qe deso qe nom ual gaire ·

31    E qan sauen qom no(n) otra aluz ·

71r

01    Al mens na prez qi ben ses captenguz ·

02    Donna al mens ai a nat ·

03    Tant uas prendre iausiment ·

04    Qe non po esser uedat ·

05    Qeu non aial cor iausen ·

06    Tan pens creisser uostr honor ·

07    E can uei ca stel ni tor ·

08    Niren delai on ren haz ·

09    Si ioi deioi rics es assaz ·

10    E sa bes qe mes uaiaire ·

11    Quant uenc uas uostr re paire ·

12    Tota sazon tro qa uoi soi uen guz ·

13    Cre ma proce delluoc don soi moguz

Caden 106.7 (U 73)       

14    Cadanet .

15    AMors e coner de mi ·

16    Ia sui tornaz en la fan ·

17    Ab quen lai ses antan ·

18    En aisi del tot lo fre ·

19    Per uenzer seu ia sabria ·

20    Ben e gent uiure ses uos ·

21    Ben e cent non mais uiuria ·

22    Segurament on qeu fos ·

23    Aissi con uei ui ure asaz ses uos ·

24    E ses uostra aiuda ·

25    Derics e de logoraz ·

26    Qan lauergoingna per duda ·

27    AI de mon cor car non ue ·

28    Delai on remas an tan ·

29    Amor auos a de man ·

30    Madonna per qel rete ·

31    Uau uezer si loren dria ·

71v

01    Dellanar fora cochos ·

02    Mas de uenir cum saria ·

03    Ia faria dun pas dos ·

04    Mas mi noz a diu siaz ·

05    Qa dic uos al no(n) maiuda ·

06    Donna se non fos lo comiatz ·

07    Bona fora lauenguda ·

08    DE tot autre guerrier cre ·

09    Qes pot homdefendre abran ·

10    O les cud mettre de nan ·

11    Siuals en tre lui e se ·

12    O se destreing hom de sauia ·

13    O qes metta en loc res cos ·

14    O iuailh forsa e galliardia ·

15    O ges defensions ·

16    O castel o fermitaz ·

17    O amics o bona uida ·

18    Mas cels qes plus guerreiaz ·

19    Ual mens on plus ses uertuda ·

20    TRes le tres del·a·b·c ·

21    Aprendez plus no(n) de man ·

22    a ·m·t·qar per semblan ·

23    Aitan uoilh dircom eu am te ·

24    Etabaitan declersia ·

25    Auriam pro en tre nos ·

26    Em pero mai si uoldria ·

27    O .c.manta saços ·

28    Qar seu digaz ·

29    Donna uos serez ma druda ·

30    Eu sai qe uos seriaz ·

31    De dir oc a per seubuda ·

72r

01    BElla donna tart ma ue ·

02    Qeu uos digua mon talan ·

03    Mas a des pauc o dop tan ·

04    E ges per tant non recre ·

05    E car uostra compagnia ·

06    Es totas domes gelos ·

07    Us amics se tain gneria ·

08    Se uals en tre mi e uos ·

09    Qeu tem e uos dottaz ·

10    Per qe mauria obs aguda ·

11    E donc conocomensaz ·

12    Bona donna es perduda ·

13    LAmars bona domnam plaz ·

14    Uar uos per res peig daiuda ·

15    E qant eu men soi tornaz ·

16    Eu trob ma pena creuguda

MoMont 305.6 (U 74)       

17    Cadanet .

18    ERas pot madonna saber ·

19    Qeu non cantai ni ac ioi ni solaz ·

20    Per temps de stiu ni per la flor del praz ·

21    Qella sap ben qe mais a de des ans ·

22    Qeu non cantei ni fo auziz mos chans ·

23    Tro qaleis plac per son gran iausimen ·

24    Qemo mandet un iorn seladamen ·

25    E per so cant e mes forz co(m) pogues ·

26    So far e dir qals auinenz plagues ·

27    CEl qe son petit poder ·

28    Fait uolentiers nondeu es ser blasmaz ·

29    Ab qe del plusi sia uolontaz ·

30    E lacuillir elgai elbel solaz ·

31    E queilh sia leial e fins amans ·

72v

01    Qe un sol loc aia tot son en ten ·

02    Cel qaital es ual mais mon e scien ·

03    A ops da mor non fai cons ni marqes ·

04    Qassai riccor cui daria ual gues ·

05    AItals uos soi de ferms uoler ·

06    Bona donna de fin cor ço sapchaz ·

07    E soi per uos don na tan meillioraz ·

08    Qe uius e sas donna egent parlarç ·

09    Mera del tot recresuz der ennanz ·

10    Tron uenc en cor donna ab cor (con)uinent ·

11    Qe uus en qezes de si grant ardiment ·

12    Anc en ardir non cre tan ben preses ·

13    Qe gazaingnar puesc e perdre no(n) ges ·

14    PRo guadaing qar medaz poder ·

15    Bona donna qeu cant de uos nius plaz ·

16    E si del plus donna mo qai sonaz ·

17    Uostri meteis seria tot lenians ·

18    Cuns petit dons donnam seria grans ·

19    E grans ben faz prendria eissament ·

20    E rem driam guiçerdon francament ·

21    Non ies tan rics co(m) de uos co(n)uengues ·

22    Mais per toz temps ne steria merce s ·

23    E si merces no(n) uol ualer ·

24    Ab uos bona donna us mesa gier priuaz ·

25    Parle per mi si eu non soi aizinaz ·

26    Seu nai passat un pauc uostre coma(n)z ·

27    Per donaz me bona donna pre sanz ·

28    Qe us trametei us me satg auine(n)t ·

29    Mon cor lautrier qen lai siet en dorm(en)t ·

30    Ab uos reman donna eab uos es ·

31    De buon luec mos a meillior ses mes ·

73r

01    E Ia donna non uoilh auer ·

02    A mi mon cor mais am qe uos laiaz ·

03    Qar anc un iorn non puet e star empaz ·

04    Tant ai en uos pau saz toz mos talanz ·

05    E pois en uos ai toz mes tans ·

06    Malestera semerze nous pren ·

07    Esmet en uos pois sabrez ueramenz ·

08    Cals es uas uos de bo na fes ·

09    O qal a fan trai çel ca mor ten pres ·

10    NAmaria bens deu amar mon chan ·

11    Qealafin e al comen sa men ·

12    Se daurab uos e b mais depresen ·

13    Per noi ualmais uentadorn e tornes

RbVaq 392.2 (U 75)       

14    Raembaut de uacquera .

15    ARam requier sa costum e sunus ·

16    Amors percui planc e sospir eueilh ·

17    Qa la genzer del mond ai chest (con)seilh ·

18    Qem dis qeu am tant aut qom puesc en sus ·

19    Lameillior donna qellam ne fez fiansa ·

20    Qonor e prez mer e nom danz ·

21    E qar il es del mond la plus presanz ·

22    Aimes en lei mon cor e man tendanza ·

23    E Non ame tant anc com degus ·

24    Nitan prodonna e qar noi trob pereilh ·

25    En tend en lei ella ma son con seilh ·

26    Mas qe te bes non amet pe ra mus ·

27    Qar iois e prez sobre totas lennanz ·

28    Qil es a pres plasenz ea condanz ·

29    Tuz autres son dorgoillos semblanza ·

30    E dauer large e debella condanza ·

31    ANc perci uals qant en la cort artus ·

73v

01    Tollet las armas al caualier uermeilh ·

02    Non ac tal gaug cum eu del seu co(n)seilh ·

03    Qem fai morir si com fez tantalus ·

04    E çom uenda de qem dona auundanza ·

05    Madonna qes pros bella e ben e stanz ·

06    Rics gentil sauis eben parlanz ·

07    E de bon son doncreis adosurranza ·

08    BElla donna ai tant ardiz e plus ·

09    Fui can uos qeis lacia dels caueilh ·

10    E qem de ses de uostra mor conseilh ·

11    Qom fu del sanut de tir dan festius ·

12    Mais a mi taing mais de p(r)ez ses dottanza ·

13    Qem dreit damor fo lardiment plus gra(n)z ·

14    Mais bende fartal ardir uostra ama(n)za ·

15    Qe per uos morra en na gra uostra manza ·

16    GEs mon engles non blasme nil nen cus ·

17    Sem part perd lei daurenga del manteilh ·

18    Qaisim dondieus del seu bels cors co(n)seilh ·

19    Las meilh ualenz ualum deleis enius ·

20    E se tut rei denglaterra o defranza ·

21    Longnoramen per fat sos comanz ·

22    Qar en leis ses mon cors ni mos tala(n)z ·

23    E del es eis onmais ai masperanza ·

24    BEl caualiers en uos ai man ten danza ·

25    Per qar es del mond la plus presanz ·

26    E la plus bella e nom deu esser danz ·

27    Qe mondones conseilh e nos fianza ·

28    NA biatrix ses mon ferrat se nanza ·

29    En tot bon prez com diz aioi sena(n)z ·

30    Etan magrada sas lausor granz ·

31    Ab sas douza semblança

74r

RbVaq 392.23 (U 76)       

01    Raembaut de uacquera .

02    LEu pod hom gaug e prez auer ·

03    Ses amor qi ben uol pognar ·

04    Ab qes gart de tot mal estar ·

05    E fasa deben son poder ·

06    Per qieu si tot a mor mi failh ·

07    Faz tot qant posc de ben e uailh ·

08    E sieu perd madonna e a mor ·

09    Non dei perdre prez ni ualor ·

10    Qestier puesc uiure on raz e pros ·

11    Per qe nom cal far dun dan dos ·

12    PEro ben ben sai sim de ses per ·

13    Qel meilh de prez ide sam par ·

14    Qa mor fal meillor meillurar ·

15    El plus maluaz pot far ualer ·

16    E sap far de uol pil uassailh ·

17    Els des auinenz de bontailh ·

18    E donamainz paubre en riccor ·

19    E pois tant itrob de lauzor ·

20    Ie sui tant de prez cobertos ·

21    Qe ben amara sa mat fos ·

22    MAs perço me uoilh e stener ·

23    Qamor tol mais qe non uol dar ·

24    Qer il ue per un be .c. mal far ·

25    E mil pesar contrum plaser ·

26    E tanc non det gaug ses trebailh ·

27    Mas con ia uoillia so e gailh ·

28    Qeu non uoilh son ris ni son plor ·

29    E pois noi trob gaug ses dolor ·

30    Siuals noil serai mals ni bos ·

31    E lais mestar des amoros ·

74v

01    POis toz bon aibs uoilh retener ·

02    Ia non remanga per a mar ·

03    Pois non poira iois re prochar ·

04    Nil prez qe metan non çaler ·

05    Ni qe ren uas lur man uailh ·

06    Quns a mor desir masailh ·

07    Per tal qel mond nona gensor ·

08    E prec loc de bel honor ·

09    Qar uol qi eu lau en mas chanços ·

10    Son prez e sas bellas fai sos ·

11    IA sa beutat ni son sa ber ·

12    Son dolz ris ni son gent parlar ·

13    Mol cug ma donna uendre car ·

14    Qe ben puesc de sa mor tener ·

15    Mas sol qar ue dinz son mirailh ·

16    Colors de robins ab cristailh ·

17    E qar la lauson li meillor ·

18    Me cuida auer per seruidor ·

19    Qais conors mer si no(n) mes pros ·

20    Mas non cuch qieu la men per dos ·

21    AB cor fait uau mi don ueder ·

22    Qe ram pod per dre o gaçaingnar ·

23    E siluol mos prec es coutar ·

24    Auram sem pra tot son uoler ·

25    E sen naura rai son nia sailh ·

26    Nos taing qem ten son mon barailh ·

27    Allei mas pens dautra madors ·

28    E anc floris de blanca flor ·

29    Nom pres co(m)miat tan doloros ·

30    Qom eu donna sem part de uos ·

31    Iohan ses terra si da mor ·

75r

01    Non ai en breu ben e honor ·

02    Ia mais non serai a moros ·

03    E uiurai mal grat da mor pros ·

04    PEro si madonnam se cor ·

05    Qes cap de prez e de ualor ·

06    Ben poireo estar de uos ·

07    Onraz en trels druz cabalos

RbVaq 392.20 (U 77)       

08    Raembaut de uacquera .

09    IA non cuidei ueder ·

10    Qamor me destren ges ·

11    Tan qe donnam tenges ·

12    De tot en son poder ·

13    Qes contra lor orgoilh ·

14    For orgoillos co(n)soilh ·

15    Mas beltaz e iouenz ·

16    E gentils cors plasenz ·

17    El gai diz plasentier ·

18    De mon bel caualier ·

19    Man fait priuat de straing ·

20    E pois dur cors sa fraing ·

21    Ues a mor en luoc car ·

22    Sab miels sa donna amar ·

23    Qu mils trop a moros ·

24    De totas en ueios ·

25    MA donnam pod auer ·

26    E nul autra non ges ·

27    Perso qar gen ser es ·

28    Eqar sab ma isualer ·

29    Qai tals es com eu uoilh ·

30    Qe ren noi met ni toilh ·

31    Coindegaia e ualenz ·

75v

01    E bella e dauinenz ·

02    E a bon prez en ten ·

03    E sens qan la mestier ·

04    E foldaz lai on taing ·

05    E nuilh ben noil so fraing ·

06    Qab faz e abondrar ·

07    Se fait ab tot preiar ·

08    E laudar miels als pros ·

09    Qeu uei don ma razos ·

10    E sem uoilh retener ·

11    Aisi com ma pro mes ·

12    Mol mes ben da mor pres ·

13    Mas trop fai loing es per ·

14    Qe del desir mo doil ·

15    Qe mostron son bel oil ·

16    E sa cara ri denz ·

17    E sen des son cor genz ·

18    ço qab son con seil qier ·

19    Uencuta gra sobrier ·

20    Da uenturas gal uain ·

21    Qen sa merce re main ·

22    Pois mi uolc autreiar ·

23    Qeu la pogues preiar ·

24    Etamar ares cos ·

25    E far de leis chansos ·

26    DEu lam lais co(n)qerer ·

27    E uaillam dreiz e fes ·

28    Qeu soi del tot co(n)ques ·

29    Qaleis non pusc te ner ·

30    Mais pois ua sailh acoilh ·

31    Seinnier en son cap doilh ·

76r

01    Et il es o bedienz ·

02    Pauc des forz fai siluenz ·

03    E midon sim con qer ·

04    Qab fin cor uerta der ·

05    Lim rend e sellam fraing ·

06    Los conuent nil guazaing ·

07    Non pod el meu danz far ·

08    E fera sem blas mar ·

09    Seu la lau emper dos ·

10    E poi lies mondan bos ·

11    DOnna ai som fai temer ·

12    Qem failla gaug eapres ·

13    Qe trop men soi alt mes ·

14    Per qeu tem bas cader ·

15    Mas nom uest ni des poilh ·

16    Ab ne guns mal es coilh ·

17    Qe celanz e temenz ·

18    E humils e so frenz ·

19    Uossoi ses cor leugier ·

20    E diz el reprouer ·

21    Qon raz ben mal ren fraing ·

22    Perqab nos ma com paing ·

23    Qel sein nor mal auar ·

24    Fan loruasal baissar ·

25    E larc ennanz ambdos ·

26    Se e sos compainnos ·

27    DE solaz e dauer ·

28    E larc non us fail res ·

29    Pros donna ma merces ·

30    E merces uos uoilh qerer ·

31    Qa pres la flor e foilh ·

76v

01    Nais darbre fruit com coilh ·

02    E merces nais breumenz ·

03    Apres ualor esenza ·

04    Qi francament lenqier ·

05    E dom ia fai mainier ·

06    Dun esparuier grifaing ·

07    Et eu que us mi co(m)plaing ·

08    Non puesc merce trobar ·

09    E dieus com pod formar ·

10    Tantas bellas faisos ·

11    Lai on merces non fos ·

12    Mal mi poc tam plaçer ·

13    Uostre gen cors cortes ·

14    Qeu perd autre mam bes ·

15    Qaisim deu escader ·

16    Qar per uos mi destoilh ·

17    Com en gui desi doilh ·

18    A cui fo souinenz ·

19    Lareina entres denz ·

20    Del gent faiz del uerzier ·

21    Perdeg et eu sufer ·

22    E ueilh e plor e plaing ·

23    Per uos e pens e laing ·

24    Com uos poi conquistar ·

25    E de grans guadaingnar ·

26    Qeu perd autra per uos ·

27    Qe magran fait ioios ·

28    Bona donna ualenz ·

29    Cortesa e conoscenz ·

30    Non credaz lausengier ·

31    Ni gelos mal parlier ·

77r

01    De mi cab uos remaing ·

02    Qe daltra nom complaing ·

03    Non puesc mais donnamar ·

04    Mas seruir et hondrar ·

05    Las uoilh totas per uos ·

06    Qe plus bella e plus pros ·

07    NA biatriz ualenz ·

08    Es bella e conoscenz ·

09    Eus donam prez enter ·

10    Donnas e caualier ·

11    E qiuos a compaing ·

12    Qa tot so com lor taing ·

13    Sabez ben dir e far ·

14    Es meillior meillurar ·

15    E seu dic ben de uos ·

16    Pronnai de co(m)painnos

RbVaq 392.28 (U 78)       

17    Raembaut de uacquera .

18    SAuis e fols humils et ergoillos ·

19    Cubes e larcs uolpilh e ardiz ·

20    Soi can seschai e iausenz e marriz ·

21    E sai esser plaisens et en noios ·

22    E uils e cars e uilans e cortes ·

23    Auols e pros e conosc mals e bes ·

24    Etai de toz bos aibs cor e saber ·

25    E qan ren failh faz eu per non poder ·

26    En toz afar soi sauis engingnos ·

27    Mas mi donz am tant qeu en soi en folliz ·

28    Qeilh soi humils ompiez me fai em diz ·

29    Et ai orgoilh car es tan bella e pros ·

30    E soi cubes qan son bel cors agues ·

31    Tan qe plus larcs en soi e miels a pres ·

77v

01    E soi uolpiz qar non laus enqerer ·

02    E trop ar diz qen tan ris ioi es per ·

03    BElla donna tal gaug me uen de uos ·

04    Qe mariz soi qar non uos soi aisiz ·

05    Qeu soi per uos al pros tant abeliz ·

06    Qen noian sen li mal uaz en ueios ·

07    Ben terra uil sel uos nom ual merces ·

08    Qem teing tan car per uos en tota res ·

09    Qe per uilam me faz al cori tener ·

10    E per cortes al pros tan sai ualer ·

11    DA mor dis mal en mas autras chansos ·

12    Per mal qem fez la bella eniannariz ·

13    Mas uos donnas aitoz bos aibs co(m)pliz ·

14    Mi faitz tan bes qe men da mes e dos ·

15    Qa mor e uos mauez tal ren promes ·

16    Qe ual çen don qal tra donnam fezes ·

17    Tant ualez mais per qeus uoil mais au(er) ·

18    Euus tem mais per dre p(er)q(e)us uoil co(n)q(er)er ·

19    Iois eiouenz eauinenz faisos ·

20    Donna gent cors den sen hame(n)t noiriz ·

21    Uos an prez dat qes per meillior chausiz ·

22    E per ma fe simauentura fos ·

23    Qeo ni mos cant ni mamor uos plagues ·

24    Lomiel de prez auria en uos co(n)ques ·

25    E debeltaz e pois diren uer ·

26    Qe per audir lo sai e per ue der ·

27    BEls caualiers chausiment e merces ·

28    El granz a mor e sobre bona fes ·

29    Qe uus am e u us port ben mi douria ualer ·

30    En dreit da mor qautre ioi non es per

78r

RbVaq 392.24 (U 79)       

01    Raembaut de uacquera .

02    NOn ma grada iuern ni pascors ·

03    Ni clar temps ni fuilh de iarics ·

04    Qar mos en nanz me par de strics ·

05    E toz mos maier gaug dolors ·

06    E son mal trait tuit miei lezer ·

07    E de ses perar mon es per ·

08    Qai sim sol a mor e donneis ·

09    Tener plus gais qe laigua li peis ·

10    E poi da mb dos me soi partiz ·

11    Cum hom e scillaz e faidiz ·

12    Tot autra uita ni sembla morz ·

13    E totautre ioi des conort ·

14    Pois damor mes faillidal flors ·

15    El douz fruit el gran eles pics ·

16    Doniam siam iausenz p(re)sics ·

17    El ben qem soilauer et honors ·

18    Qe faizia en trels caber ·

19    Ara ma fait daut en bascader ·

20    Qar seu non fos fol e freis ·

21    Anc flamma plus leus no(n) esteis ·

22    Qeu fora esteint e reliqiz ·

23    E perduz en faz etendiz ·

24    Loiorn qem uenc lo des conort ·

25    Qe nos merma anz es sels fors ·

26    BEls armaz e bon ferisors ·

27    Segres ecabres epics ·

28    E trincar murs nous e antics ·

29    E uincer battaillas estors ·

30    Aug e ueg e non pois uezer ·

31    Rem qem pusca damor ualer ·

32    Enaug qe ren tan ric arnes ·

78v

01    Guerras e cochas e torneis ·

02    Don son conqeren en riqiz ·

03    E poisiois da mor mes failliz ·

04    Torz lo mons non pareis un ors ·

05    Ni mos canz non mes mas conors ·

06    PEro nom comanda ualors ·

07    Sitot soi iraz et e nics ·

08    Qeu don gaug a mos e ne mics ·

09    Ni qem perda prez ni lauzors ·

10    Qer ben puesc danz e pro tener ·

11    E sai en tres las genz parer ·

12    E sai en tre la tin grezeis ·

13    El marqes qelaspadam ceins ·

14    Guerreia blancs e lodois ·

15    E tanc pois lo mond fo bastiz ·

16    Non fei nulla genz tal es forz ·

17    Cum nos cui dieus gent e i borz ·

18    Lo marqes nes ora de sors ·

19    El cam panes el cons arrics ·

20    Si car montos e sans leonics ·

21    E costantinopole se cors ·

22    Car gent sabron camp retener ·

23    E pod hom ben proaren uer ·

24    Qanc mais nulla gent no(n) ateis ·

25    Aitan granz honor apareis ·

26    Per bon ua sal ualenz arditz ·

27    Enostrerem peire co(n)qeriz ·

28    E di eus trametta nos es forz ·

29    Qel se traia caps nostra cors ·

30    ANc alixandres non fez cors ·

31    Ni carles nil rei lodoics ·

79r

01    Tant on drat nil pro na merics ·

02    Ni roland ab sos poinnadors ·

03    Non sa bron tan gent co(n)qerer ·

04    Tan ric em peire per poder ·

05    Com nois dom poia nostra leis ·

06    Qemperador e ducs e reis ·

07    Auem fait castel bastiz ·

08    Pres dels turcs e del arabitz ·

09    E li brez los cammins els porz ·

10    De brandiz tro cals braz sançorz ·

11    E Qem ual auer ni riccors ·

12    Qeu iam teingna per plus rics ·

13    Quant era maz e fins a mics ·

14    Em paria mon gles a moros ·

15    E mais namaua un sol plaiser ·

16    Qe çai gran terra e grant auer ·

17    Qades on plus mos poder creis ·

18    Nai mai dira ab me me th eis ·

19    Qab mon bel caualier granz ·

20    E iois mes loingnaz e fugiz ·

21    Donia mais non uerra conorz ·

22    Perqes maier li ra e plus forz ·

23    BEls dolz engles francs e ardiz ·

24    Cortes et en seinnaz e serniz ·

25    Uoses de toz mos gaug conorz ·

26    E qar uiu ses uos faz es forz

GsbPoic 173.6 (U 80)       

27    Gaubert li monge de pogibot .

28    MErces es e chausimenz ·

29    Dumil crescer e auzar ·

30    Edorgoilh sobre baisar ·

31    Dont failh a mor uostre sens ·

79v

01    Car me cui trobaz uencuz ·

02    Humil e de bonafe ·

03    De chaez anc ase ·

04    E leis qui uira lescut ·

05    Uer uos e uerme ·

06    Qe nos ten ni os blan ·

07    Non uolez destringnier ·

08    Qe lorgoilh baises ·

09    E uernos sumelies ·

10    PE ro re sos es plus genz ·

11    Perdre per humeliar ·

12    Qe per orgoilh gadaingnar ·

13    Qe lor goillos si be ue(n)z ·

14    Non blasme per tot saubut ·

15    Elumils som tot lo te ·

16    Uil e bas e sot se ·

17    Adreit si uals conogut ·

18    Doncs me meilz ço cre ·

19    Qe humelian ·

20    Sia en gannat qe ab en gan ·

21    Mi dons galies ·

22    Qel tort re man seu ades ·

23    Tort qai diz grand ardimenz ·

24    Es qarlanaos en colpar ·

25    Non qas taing qem de iamar ·

26    Cuies doncs lo fallimenz ·

27    Meu car amare perdut ·

28    Leis qui non teing nim co(n)ue ·

29    Non es ges perqe ·

30    Qar eu non ai mais pogut ·

31    Anz men peça be ·

80r

01    E non o fai ges de qui men uai forzan ·

02    Amar quim forza daitan ·

03    Qar uol qeu la mes ·

04    Forzat e lei non forzes ·

05    PEro qarl la sail sors genz ·

06    Faiamor uersi clinar ·

07    Crei caitan leu pot forzar ·

08    Lei e far sos mandamenz ·

09    Perqe nai lonc temps atendut ·

10    E an car no men recre ·

11    Qel seu dur cor plen dorgoilh ·

12    I mostres sa uertut ·

13    Amors per merce ·

14    E fora honor gran ·

15    Se mi cui uenz ses a fan ·

16    Uen cer sei laisses ·

17    E lei qui es de fen uen ques ·

18    AMor non es tan sa benz ·

19    Daitan noi pusca en segnar ·

20    Qe del seu metheis mal menar ·

21    Es des me sura e non senz ·

22    Hom len ten per deu treugut ·

23    E ques taing ni donc saue ·

24    Qehom celui mal me ·

25    Qaura per seu retengut ·

26    Per mi non dic re ·

27    Mais qar mes semblan ·

28    Qe uus en faz en uestre dan ·

29    Qe anc hom qi greu es ·

30    Loseu non fo noi per des

80v

GsbPoic 173.14 (U 81)       

01    Gaub(er)t li monge de pogibot .

02    UNas grans a mors corals ·

03    Mi de streing em te ·

04    Si qeu non sai ren dir als ·

05    Mais clamar merçe ·

06    E qar mi dals non so ue ·

07    Sem bre in faz entre las genz ·

08    E par ne mendre ma semblanza ·

09    Donc a mor qim forza e uenz ·

10    De gra uençer mas cla mor ·

11    Qals uençedor es honor ·

12    Qe merceis los uença ·

13    E Pois nom ual qeu sui tals ·

14    Com da mic conue ·

15    Sim torna ua des lials ·

16    Uariam gia re ·

17    Ben leu uirerel fre ·

18    Mas non dei ço dis mon se(n)s ·

19    Far per falliment falenza ·

20    Ennanz uoilh mais a torme(n)z ·

21    Esser dels fins amador ·

22    Qab los fals galiador ·

23    Far damor paruenza ·

24    AMor uostre nom es fals ·

25    Qar nom a maz me ·

26    Qeu uos sui fins eleials ·

27    Edo a mat anc se ·

28    E pois caisi ses de ue ·

29    Qeu uos sui o be diens ·

30    Damor e de ben uoliença ·

81r

01    E uos ami mals e coxens ·

02    Ses ben faiz e ses se cors ·

03    E donc son iu a mors ·

04    E uos mal uolenza ·

05    A Tort miuen de uos mals ·

06    E non sai per qe ·

07    Mas de tant a mor si uals ·

08    Me uen gerai be ·

09    Qar cel qi non sa bon re ·

10    Com uos es des conoscenz ·

11    Dirai uostra con tenen sa ·

12    Dond uos sarez men uale(n)z ·

13    Enaurez men ser ui dors ·

14    Mas a mi sera dolors ·

15    E cels e temenza ·

16    UOstr usatge es aitals ·

17    Qar celui qui uos cre ·

18    Mer mande ioi son captals ·

19    E de uos non ue ·

20    Mas enian ses tota fe ·

21    E dans ses tot iausim(en)z ·

22    E ses tot plo fiec caenza ·

23    E proia dals faillime(n)z ·

24    Mas ca lar mi fai paors ·

25    Qor goilh es granz e folor ·

26    Qui al plus fort de se teza ·

27    PRoues contesa ualens ·

28    Dalbuzon prez uos a genza ·

29    Par las autras e lauçor ·

30    Sauaric uostra ualenza ·

81v

01    En sia mos autors ·

02    Tals come obs a da mors ·

03    Senes tuit failh glen ça

GsbPoic 173.11 (U 82)       

04    Gaub(er)t li monge de pogibot .

05    SEu anc iorn dis clamans ·

06    En contra uos a mors ·

07    Orgoilh ni des honors ·

08    Ar mon dei amos chans ·

09    Humeliar dos tanz ·

10    E blasmar mas clamors ·

11    Mas ma donna elionors

12    La pros reina presans ·

13    O deina en aisi uoler ·

14    E si toteo de uos grat non es per ·

15    Bendei grazir lo ben el mal ·

16    Pois il mi manda qe tan ual ·

17    SEu uen sereai an nans ·

18    Merce clamans a mors ·

19    A precs ea temors ·

20    Qe seu a brao semblans ·

21    Uos era contrastans ·

22    Nius di sia follors ·

23    Ab fols ditz reprendedors ·

24    E si mos leu gier talans ·

25    Mo fez orgoilhos parer ·

26    E contra uos nedire ren deuer ·

27    Ben dei far pene densa aital ·

28    Com teingna i forfait des lials ·

29    HUmils e merceans ·

30    Mi rend ab uos a mors ·

31    Qar mi for se terrors ·

82r

01    Ni len gua mal parlans ·

02    Qe us for contrarianz ·

03    Ab moz mals deçedors ·

04    Mas er uos di rai lauçors ·

05    E de plai ser cent aitans ·

06    Qe anc non uos dis plazer ·

07    E orgoils uei qe non i pot ualer ·

08    Per qoi mais de ne mic mor tal ·

09    Maurez a mics fin e leial ·

10    Sabez cal mo sanz ·

11    Mer toz temps mais uas a mors ·

12    A dolça mas greu dolors ·

13    E ben e pros mon danz ·

14    E soiorn mos a fanz ·

15    E gaug e ris mos plors ·

16    E mos grans trebailh leghors ·

17    E mos gran de strics en nans ·

18    Mei grand e nug plaiser ·

19    E des pendrai mon sen e mon saber ·

20    Enuos gent seruir aiornal ·

21    Comon son seingnor natural ·

22    AL rei dels alamans ·

23    Caps dels em pe radors ·

24    Uai cançons cui ualors ·

25    Da prez sobrel presanz ·

26    Tant donor qar es granz ·

27    Qe sos faiz ausors ·

28    Qel sal prez e puia en nanz ·

29    E so ben es tans ·

30    Qeilh anom freseric de uer ·

31    Perre fre nar uils faiz e retener ·

82v

01    Quns non tocal seu prez cabal ·

02    Fren deriqesa porta aital

GsbPoic 173.3 (U 83)       

03    Gaubert li monge de pogibot .

04    QAr non mabelis solaz ·

05    Ai tant cum de uria ·

06    E uei qe cant non plairia ·

07    Mai men re frei em taz ·

08    Mantas uez qe chantaria ·

09    E qan men son toz laisaz ·

10    Si men seingna a mors ·

11    Qen nan sar uestra ualors ·

12    Dei domna en chantan ·

13    Per qe so uen dic mon chan ·

14    BElla donna ben sa pchaz ·

15    Qe cen tans uarria ·

16    Uns dons qant hom loqeria ·

17    Siera leu donaz ·

18    Que qui trop lotarzaria ·

19    Que cel qui dona uiaz ·

20    Fai sos graz dos maiors ·

21    e qiul donon fai di cors ·

22    Noles grazit tant ·

23    E puis costa autrestan ·

24    MAs eu sui cel que empaz ·

25    Grazirai tut dia ·

26    La tendre com si pendria ·

27    E per dons priuaz ·

28    Penrai em paz la faidia ·

29    Maser plus gent assaz ·

30    Sim fe ses se cors ·

31    Anz qa forzam amors ·

83r

01    Langen es peran ·

02    De de çir e de talan ·

03    MAs tan tem uestra rictaz ·

04    Qerren non uus qerria ·

05    Pero tant ardiz seria ·

06    Qe sim donaz ses qerer ·

07    Ben opendria ·

08    E doblauria lograz ·

09    Que dobla ualors ·

10    Es de far ben honors ·

11    Lai on mi stier an ·

12    Ans com queira ni de man ·

13    Sol deles per sai qe faz ·

14    Gran sobran saria ·

15    Qe a mi non taingnaria ·

16    Nul ioi tan ondraz ·

17    Pero qui dreit iuiaria ·

18    Miels mideu finamistaz ·

19    Ualers qe riccors ·

20    E dieu miels trobar se cors ·

21    Paubre hom qui blan ·

22    Quns rics dorgoillos semblan

PRmTol 355.9 (U 84)       

23    Peire raimon de tolosa .

24    NOn pusc so frir duna leu chanço(n) faire ·

25    Pois man dament nai de mo(n) reibut ·

26    Qa pres lomals e la fan qai a gut ·

27    Con uen qab ioi mes baudei e mes claire ·

28    Qar se gon la fan ·

29    Qai agut tan gran ·

30    Non agra raçon qeu cantes ogan ·

31    Mas car finamors me mostra e menseingna ·

83v

01    Qel mals non souengna ·

02    E cobre mon chan ·

03    Farai der en nan ·

04    Unçantar prezan ·

05    CAn sim sal dieus e mon maior a faire ·

06    De tan bon cor non desirei salut ·

07    Com faz per lei cui a mor ma rendut ·

08    Pogues en qer ser uir o pauc o gaire ·

09    Qar tot lautra fan ·

10    Non prezerca un gan ·

11    Sieu moris o non sol qil pogues tan ·

12    Seruir e lonors er parra qera fegna ·

13    Per qeu lau mestegna ·

14    E non dica oguan ·

15    Mas al seu coman ·

16    Soi e serai on qeu an ·

17    Las qe fe rai pos eu non laus retraire ·

18    Anz qan lauei e stau alei de mut ·

19    Qe per autra non uoilh sia saubut ·

20    Sa qui metheis de gresser em peraire ·

21    A dieu mi coman ·

22    Qieu uau trabaillan ·

23    Qab lasospeiços na gra eu tan gran ·

24    Qar tan gran riccors non crei qemauengna ·

25    Mais qe qe men prengna ·

26    Fins e ses en ian ·

27    Liserai um chan ·

28    De iorn en iorn meilliuran ·

29    QEl cor el cors el saber el ueiaire ·

30    E lardiment el sen ela uertut ·

31    Aitot en lei qeu non ai retengut ·

84r

01    Ni pauc ni pro per neun autra faire ·

02    Nialtro non de man ·

03    Ni uau desiran ·

04    Mas qi dieus mi don uezer lor e lan ·

05    Qe sa gran ualors tant uas me destregna ·

06    Qab mos braz lateingna ·

07    E qieu en baisan ·

08    Tot al mieu talan ·

09    Re mir soncors ben e stan ·

10    AI fran cares cortesa e debonaire ·

11    Merçe naiaz ca mors ma siuencut ·

12    Qe ab pauc non uos ren lobaston elescut ·

13    Cum cel qe plus non pot lançar ni traire ·

14    Qels bels oils truan ·

15    Qe tot mon cor an ·

16    Emblat non sai conom uan conortan ·

17    Qe castel ni tors ges non cre qes tengna ·

18    Pos gran forza il uengna ·

19    Si so cors nonan ·

20    Sel qe dinz e stan ·

21    Mais ami uai trop tarzan ·

22    DE ma cançon uoilh qe tot dreit repaire ·

23    En naragon al rei cui di eus aiut ·

24    Qe per lui son tuch bon faizcar tengut ·

25    Plus qe perrei qe anc nas qes de maire ·

26    Qaisis uai trian ·

27    Sos prez e ses pan ·

28    Uers autre qe son sobrel uerian ·

29    Fai la blanca flors per qeu on qeu te(n)gna ·

30    Ades cri sas seingna ·

31    En uau raçonan ·

84v

01    Per lui e non blan ·

02    Donc ni rei niamiran ·

03    EU ma can çon man ·

04    En nanz caillors an ·

05    Uada lai de cors on iois e prez tengua ·

06    E uoilh qella prengna ·

07    Cui bieltaz res pran ·

08    E pois en chantan ·

09    De qual guisa a hom deman

PRmTol 355.15 (U 85)       

10    Peire raimon de tolosa .

11    SIeu fos a uenturaz ·

12    Di donna ni damor ·

13    Ditot autra riccor ·

14    Fora manenz a saz ·

15    Mas lausengier truan ·

16    Mi tollon ioi e chan ·

17    Per qeu son tant iraz ·

18    Qapauc de ses peraz ·

19    Non muor e non es senz ·

20    Qi saira perautrui fallime(n)z ·

21    MAs granz es lo peccaz ·

22    A tot mal parlador ·

23    Qe si met ena mor ·

24    Don ia non er laudaz ·

25    Qe error ab enian ·

26    Tollom pro e fandan ·

27    Don son de seritaz ·

28    Mant hom pros e chassaz ·

29    Ai dieus per qe consenz ·

30    Qe soffral tort el bos na(n) malam(en)z ·

31    UErgiers ni flors ni praz ·

85r

01    Non man fait chantador ·

02    Mas per uos cui a dor ·

03    Domna si mallegraz ·

04    Qeu non cantera o guan ·

05    Mas lo gen cors plesan ·

06    E uostra gran beutanz ·

07    Ma belis tant em plaz ·

08    Qa mils uer seramenz ·

09    Non us posc mostrar co(m) uos soi ben uolenz ·

10    SE ma fina mistaz ·

11    Uos auia sa bor ·

12    Tan qe per seruidor ·

13    Uostrom fos reclamaz ·

14    Benagram einz da fan ·

15    Qe ren als non de man ·

16    E ric don qant es daz ·

17    E grasiz e presaz ·

18    Trop mais pelconoscenz ·

19    Q(e) p(er) mal uais parliers desauinenz ·

20    DOnna ben uoilh sapchaz ·

21    Qela fina color ·

22    El sen e la ualor ·

23    El uostre prez ondraz ·

24    Mi fan far de siran ·

25    Manz sospir per qeu man ·

26    Qe uostre en domeniaz ·

27    Som com serf compraz ·

28    Eqil si eu miteis uenz ·

29    Non par sia ges si bon a fortimenz

85v

PRmTol 355.18 (U 86)       

01    Peire raimon de tolosa .

02    TOz tem ps aug dir quns iois altre naduz ·

03    Per qeu non uoil nul temps deioi pa(r)tir ·

04    Qab ioi fui naz etabioi on qen uir ·

05    Soi e serai caisi soi captenguz ·

06    Esil fin ioi delei en cui minten ·

07    Qeu plus aten ·

08    Pogues auer ben fora plus ioios ·

09    Qe dobles ioi es rics cabalos ·

10    E qi ioi sec ioi liuen ses dotanza ·

11    PEr qeu me soi autreiaz e renduz ·

12    A finamor a lei cui desir ·

13    Qe finamor man fait miei oilh chausir ·

14    Labella qes flors e mirail e luz ·

15    E caps eguitz de tot en seingname(n)z ·

16    E pos tan genz ·

17    Nafret mon cor dun es gart a moros ·

18    Dal non so uen ni non fo saboros ·

19    Nuilz autre ben nidals non ai men bransa ·

20    BOna donna uostre rics prez saubuz ·

21    E lafaisos cilh plaizen acuillir ·

22    E labocca don tan gen uos uei rir ·

23    Mantan sobrat qe·souent de ue(n)g muz ·

24    E lai on cuit gent parlar perd losen ·

25    Qab es pauen ·

26    Qer hom ric don per qom soi temoros ·

27    Mas eu aug dire qom sauis o saços ·

28    Conqer mainz bes sofren abesperanza ·

29    DE uos amar non serai recresuz ·

30    Anz ma belis mil tant qeu no(n) saidir ·

86r

01    Esis plaguessez couolgressez so frir ·

02    Qeu uos ames ia non fora uencuz ·

03    De uos seruir mos fin cor leialmen ·

04    Anz mer paruen ·

05    Qengals sia la fan de nos ambdos ·

06    Eter merces si de tan mes fach dos ·

07    Qe mos ueder nos fraing ni nos balanza ·

08    MAs finamanz non taing qeleu bruz ·

09    Anz deu son cor celar et es condir ·

10    Elben el mal qil uei damor grazir ·

11    Qab cortes aibs es om per pro tenguz ·

12    E qes gard ben de far tot fallimen ·

13    Ab e scien ·

14    Qe de buon luoc auen buon guierdos ·

15    Qe si donnei ni corteiar non fos ·

16    Non fora prez ni seruir ni onranza ·

17    DOmna perçom soi aten duz ·

18    Qem dez con seilh qa pauc no(n) fan morir ·

19    La finamors qe us ai eilh greu sospir ·

20    E si mos cors fos per uos conoguz ·

21    Ben mes semblanz qe a graz iausimen ·

22    Qeu non con sen ·

23    Nul autra mor ni ma bona razos ·

24    Nom pot sobrar ni de loinnar de uos ·

25    Tan mes el cor uostra gaia semblanza ·

26    PRez e ualor e beltat ioi e iouent ·

27    Ses fallimen ·

28    E toz bons aibs e totas bellas faisos ·

29    Hanabeatrix dest canc no(n) cre qe fos ·

30    Donna ab tan bes ses tota malestanza

86v

PRmTol 355.5 (U 87)       

01    Peire raimon detolosa .

02    AUtresi com la chandela ·

03    Qe si metheiscia destrui ·

04    Per far clartat adautrui ·

05    Qant hom plus trag greu martire ·

06    Per plaçer dellautra gen ·

07    E car a dreit e scient ·

08    Fas tan gran follatge ·

09    Qe az aturui don allegratge ·

10    E a mi pena e tormen ·

11    Nulla ren si mal men pren ·

12    Non deu plaingner deldannatge ·

13    QAr ben conosc per usatge ·

14    Qe lai on a mor sa ten ·

15    Uai fol daz en locdesen ·

16    Donc pos a me desir ·

17    La gensier qel mond se mir ·

18    Per mal qem deg auenir ·

19    Non taing qe re creia ·

20    Qaron plus mausi den ueia ·

21    Plus li dei mamort grasir ·

22    Sel dreit da mor uoilh seguir ·

23    Qe stier sa corz non plaideia ·

24    DOncs posaiso qem guerreia ·

25    Conosc qemer ablandir ·

26    Ab selar e ab sofrir ·

27    Liserai hom e seruire ·

28    E sai sim uoilh retenir ·

29    Ueus me tot al seu plaser ·

30    Fins francs e ses bausia ·

31    E si abaital treccaria ·

87r

01    Posc en samor remaner ·

02    El mon non es nul saber ·

03    Per qeu can ges ma follia ·

04    Loiorn qe sa cortesia ·

05    Mostret nim fez a parer ·

06    Un pauc da mors plazer ·

07    Pareg bem qem uolgaucire ·

08    Qins el cor ma net ferir ·

09    E mes de dinz tal desir ·

10    Qe mausi den ueia ·

11    Et eu cum fols qe folea ·

12    Fui leu aen folletir ·

13    Qan cuigei so peralbir ·

14    Qen qer non pens qes ser deia ·

15    SI per nul autra qe sia ·

16    Me pogues mai en riquir ·

17    Benagra cor a partir ·

18    Mascum plus i fort mosconsir ·

19    En tan cum lo mon per pren ·

20    Non sai una tan ualen ·

21    De prez nidaut paratge ·

22    Per qeu eson sengnoratge ·

23    Re maing tut uencudamen ·

24    Qar non trop meilliuramen ·

25    Per forza ni per agradatge ·

26    Chan son aport dagradatge ·

27    On prez e ualor sa ten ·

28    Al rei qui sap e en ten ·

29    Miras en araguon dire ·

30    Qe anc mais tan gausent no(n) fui ·

31    Per finamor cum er sui ·

87v

01    Qearemsceabuela ·

02    Poia a des so qe non sela ·

03    Pero non can faz gran brui ·

04    Ni non uoilh sapcha hom de cui ·

05    Modig plus qe dene stella ·

06    MAis uos am ges una mela ·

07    Non prez qar ab uos non fui ·

08    Pero az obs uos estui ·

09    Qem siaz gouern e uela

BnVent 70.1 (U 88)       

10    Bernard deuentadorn .

11    AB ioi mou louers el come(n)z ·

12    E ab ioi re man e fenis ·

13    E sol que bona fos la fins ·

14    Bosteing qes lo comenzamen ·

15    Per la bona comen sansa ·

16    Mi uien ioi e allegransa ·

17    E perço dei labona fin grazir ·

18    Qar toz bon faiz uei lauzar al fenir ·

19    SIma podera iois em uenz ·

20    Qem mimeraueilh co(m) eu so fris ·

21    Qar non dic e non es bruis ·

22    Per qe son tan gai ni iausenz ·

23    Mas greu ueires fis a manza ·

24    Ses paor e ses dottança ·

25    Qa des ten hom ues ço cama faillir ·

26    Perqeu non maus deparlar enardir ·

27    DUna ren ma uonda mon senz ·

28    Qanc nul hom mon ioi non enqis ·

29    Qeu uolen tier no lem mentis ·

30    Qe non par bon en sengnam(en)z ·

31    Anz follia et en fansa ·

88r

01    Qi da mor ab e ne nança ·

02    Si ia lauol a dome descobrir ·

03    Si no lem pot ualer e seruir ·

04    Non es en nois ni fallim(en)z ·

05    Ni uilania çomes uis ·

06    Mais dome qan se fai deuis ·

07    Dautrui a mor e conosc(en)z ·

08    En noios e qeus e na(n)za ·

09    Sim fai en noi ni pesança ·

10    Chascun se uol de son mestier fornir ·

11    Mi con fondez e uoi non uei iauzir ·

12    BEn conuen a donnaardimenz ·

13    Entrauols gens e mal uezis ·

14    Qe si ben cors nola fortis ·

15    Greu pot esser pros ni ualenz ·

16    Per qeu prec naia menbranza ·

17    La bella en cui ai fianza ·

18    Qe nos cange per paraula nis uir ·

19    Qels enemics faz denueia morir ·

20    Bona donnal uostre cor genz ·

21    El bel oil man con quis ·

22    Li bel semblant elidols ris ·

23    E la bella bocca rienz ·

24    Qan ben men pren aes manza ·

25    De beutat no sai en gansa ·

26    La genser es qe hom anc pogues chausir ·

27    On non uei clar dels oils ab qeus remir ·

28    ANc bella boccarienz ·

29    Non cuidei bai sand metrais ·

30    Qabun sol dolz baisar maucis ·

31    Siabautres non mes guirenz ·

88v

01    Eissament mes per semblança ·

02    Cum de peleus lalança ·

03    Qe del seu colp non podiom garir ·

04    Sunal trauez non se(n) fezes ferir ·

05    BEl uezer se nes dottanza ·

06    Uei qel uostre prez en nanza ·

07    Qe tant sabez de saber far e dir ·

08    Nul hom nos pot de uos amar suffrir

BnVent 70.31 (U 89)       

09    Bernard de uentadorn .

10    NOn nes merauelha seu chan ·

11    Meils de nul autre chantador ·

12    Qar plus metral cor uas a mor ·

13    E mielz soi faz al seu coman ·

14    Qe cor e cors e saber e sen ·

15    E forza e poder iai mes ·

16    Sim tira uas a mor lo fres ·

17    Qe uas autra part non i sa ten ·

18    BE nes mort qida mor non sen ·

19    Al cor qal qe dolça sa bor ·

20    E qe ual uiure ses ualor ·

21    Mas per ennuog far alagen ·

22    Ia domine dieus no(n) mair ta(n)t ·

23    Qeu ia pois uiuaiorn ni mes ·

24    Pos trop serai de noi re pres ·

25    E da mor non a urai talan ·

26    A Bona fe e ses enian ·

27    Am la plus bella ela meillor ·

28    Del cor sos pir e dels oils plor ·

29    Qai tan lam eu per qe iai dan ·

30    E qen pois als calcor im pren ·

31    En la carcre en qe ma mes ·

89r

01    Non pot claus obrir mas merces ·

02    E dai qela noi trob nien ·

03    AQestamor mi fer tan gen ·

04    Al cor duna dolça sa bor ·

05    Cent uez muer lo iorn de dolçor ·

06    E re uiu de ioi autre cen ·

07    Tant es mos mals de bel semblan ·

08    Qe mais ual mon mals qautre bes ·

09    E pois lomals ai tant bon mes ·

10    Bons mer lo bens a pres la fan ·

11    Bona donna ren nous de man ·

12    Mais qem prendaz per ser uidor ·

13    Qeus ser uirai cum bon seingnor ·

14    Ço qe pois del gaçerdonan ·

15    Ueus me als uostre comandamen ·

16    Bels cors gentils francs e cortes ·

17    Ors ni leos non es uos ges ·

18    Qe mauciez sa uos mi ren ·

19    QAnteu les gart ben mes paruen ·

20    Als oils als uis a la color ·

21    Qau tre si trembli de paor ·

22    Com fai la foillia con tral uen ·

23    Non ai de sen per un en fan ·

24    Aisi soi da mor entre pres ·

25    Ethomes qes aisi co(n)ques ·

26    Pod donna auer al moina gran ·

27    AI deus qar non foron trian ·

28    Den trels fals lifinamador ·

29    Qe lausenier e triccador ·

30    Portassen corn el fron de nan ·

31    Tot laur del mond e tot largen ·

89v

01    Iuolgr auerdat sieu lagues ·

02    Sol qe madonna i conogues ·

03    Aisi cum eu lam finamen

BnVent 70.43 (U 90)       

04    Bernard de uentadorn .

05    QAn uei la laudetta mouer ·

06    De ioi sas alas contral rai ·

07    Qe soblida e laissa chader ·

08    Per la dolçor calcor lim uai ·

09    Hai dieus tals en ueia mi ue ·

10    De cui qe ueia ia usion ·

11    Merauella mes qarde se ·

12    Lo cor ded e si rer non fon ·

13    HAi las tant cuiaua saber ·

14    Damor e tant petit en sai ·

15    Qanteu da mar non puesc tener ·

16    Cela on ias pro non aurai ·

17    Tolt mal cor e tolt ma se ·

18    E mi meteis e tot lomon ·

19    E qan sem tol nom lassa re ·

20    Mas dezirer ecor uolon ·

21    ANc pois non ac demi poder ·

22    Ni non fui meus da lor en sai ·

23    Qan mi lasset sos oilz uezer ·

24    En nun mirailh qe molt mi plai ·

25    Mirailh pos me mirei en te ·

26    Man mort isospirs di preon ·

27    Qaisim perdei com perdeg se ·

28    Lobel narcius en la fon ·

29    DE la donnas mi de ses per ·

30    Iamais en lor non fierai ·

31    Qaisim com la soil captener ·

90r

01    Autresi las des captendrai ·

02    Pos uei qe nulla pro nom te ·

03    Delei qim de strui en con fon ·

04    Totas las dot ela mes cre ·

05    Qa ben sai en tre tal se son ·

06    HAi çom fai ben fem na parer ·

07    Madonna per qeu li retrai ·

08    Qan uolço qe non deu uoler ·

09    E ço qom lideueda fai ·

10    Hoi com mal sembla qilaue ·

11    Ai sos oils chaitiu desiron ·

12    Qe ses leis nonaurai maibe ·

13    Las morz serai si non maon ·

14    MErce es perduda per uer ·

15    Mas eu non o saubi anc mai ·

16    Qar cil nola qil degrauer ·

17    Et eu mais on lai qerai ·

18    Chagut soi en mala merçe ·

19    Et ai ben fait qel fol un pon ·

20    E non sai per qe men deue ·

21    Mas car poigei trop contra mon ·

22    Pos amidons non pot ualer ·

23    Prec ni merces nil dreit q(e)uai ·

24    Ni a leis non uen a plaser ·

25    Qeu lam ia mai no lemdirai ·

26    Aisi part de leis em recre ·

27    Mort ma e per mort li respon ·

28    E uau men sil nom rete ·

29    Fadiz e nescil non sai on ·

30    TRistanz ges non aurez de me ·

31    Qe uau men marriz e non sai on ·

90v

01    De cantar me toilh em rete ·

02    E de ioi e da mar mescon

BnVent 70.41 (U 91)       

03    Bernard deuentadorn .

04    QAnt per la fror iostal uer foil ·

05    E vei lotem ps clar e serein ·

06    El dolz cant dels au sellet per broilh ·

07    Ma dousa mon cor em reue ·

08    Pois lausel canton alor for ·

09    E uai tant de ioi en mon cor ·

10    De ben cantar qe tot li miei iornal ·

11    Son ioi e cant qeu non pens de rem al ·

12    CE la del mond cui eu plus uoil ·

13    E plus am de cor e de fe ·

14    Aude ioi mos diz els a coilh ·

15    E mos precacoil e rete ·

16    E siom ia per ben a mar mor ·

17    Et eu morrai qi en mon cor ·

18    Li port amor tan fin e natural ·

19    Qe fals son tut uermi li plus lial ·

20    QAnt mi menbra cui a mar soilh ·

21    La fal sa de mala merce ·

22    Ben uos digs talira na coilh ·

23    Qa per pauc de ioi nom recre ·

24    Donna per cui cant en de mor ·

25    Per la boccam ferez al cor ·

26    Dun dolz bai sar de finamor coral ·

27    Qem tramet ioi em tol ira mortal ·

28    BEn sai lanoit qan mi des poilh ·

29    En leit qeu noi dormiraire ·

30    Lo dormir pert qeu eis lom toilh ·

31    Per uos donna donmi so ue ·

91r

01    Qalai on oma son te sor ·

02    Siuol a des te ner son cor ·

03    Qan pens de uos donna de cui mical ·

04    Ne gun tesors me bel e mon pensier no(n) ual ·

05    TAl nia qea mais dorgoilh ·

06    Qant gran ioi e gran be lorue ·

07    Mau es soi de millior escoilh ·

08    E plus francs qan diemi fa be ·

09    Qora qe fos da mor aillor ·

10    Daillor sui ben uen cut allor ·

11    Merces en ren mi dons de cui mi cal ·

12    E sallei plaz naia par nien gail ·

13    DOnna se non us uedon miei oil ·

14    Ben sacciaz qe mos cor uos ue ·

15    E non uus dolez plus cum eu doil ·

16    Ca(r)sai com uos de streing per me ·

17    E sil gelos uos bat te de for ·

18    Gardaz qe non uus battal cor ·

19    Se uus fai en noi e uos luiautretal ·

20    E ia abuos non guadaing re(n) p(er) mal ·

21    Mon ben ueder gar deu dir e de mal ·

22    Seu sui loing e de pres autretal

RmMirav 406.13 (U 92)       

23    Raimon de mirauailh .

24    BEn magradal bel temps de stiu ·

25    E dels ausel magra dal cans ·

26    El fueilla magrada el uer ians ·

27    E il prat uert mi son a gradiu ·

28    Mas uos donna magradaz mil aitanz ·

29    E a gradam qam faz uostre co manz ·

30    Masuosnon plaz qe deignassez grazir ·

31    Mas agradam qan mi mor de de sir ·

91v

01    Per un desir donna reuiu ·

02    Qe mes de toz desir plus granz ·

03    Qeu desir qel rics ben e stanz ·

04    Uostre cor de siran mauciu ·

05    Qel meu desir si doubles en baisanz ·

06    E pos tan ben desir ses tot enians ·

07    Ia non laissez al desirer auzir ·

08    Qar de siran deu om da mor iauzir ·

09    TOt iausir damor esqiu ·

10    Mas de uos iausir men nans ·

11    Qeu iau lo bens e cel lo dans ·

12    De uos qim faz iauzen pensiu ·

13    Tant soi iauzens qe loing a fans ·

14    Nom toliausir qel uostre bel sembla(n)z ·

15    Me iausis tant qe cel iorn qe us remir ·

16    Non puesc aes gaug estar uas om qe(m) uir ·

17    MAs alqes man uirat mon briu ·

18    Lauseniers qe uirols a mans ·

19    E uiron las domnas presans ·

20    E man iais uiron ecia tiu ·

21    E siusuiraz donna per malparlanz ·

22    Uostre fincor tem qe sem uir truans ·

23    Per qe uiron plaiser en esqernir ·

24    E gran laudor seruir en gra(n) mal dir ·

25    MAs eu dic qe se toz temps uiu ·

26    Toz temps dirai uostre comans ·

27    E sem di sez uai e noans ·

28    Als uostre bel diz momeliu ·

29    Solnom de guaz que remaingnal de mans ·

30    Qe toz mos diz em passeria en nans ·

31    Qeu per nuls digs donna(m) pod es partir ·

92r

01    Locors nil digs nil faz deuos seruir ·

02    PEr seruir enl ric se gnoriu ·

03    Ue lo seruire be nanans ·

04    Perqeu uos uoilh seruir toz mos ans ·

05    E anc seruidor mens an tiu ·

06    Non ac la bella cui serui tristans ·

07    Anz uos frarai de bel ser uisi tans ·

08    Tro mos ser uir uos faza en ioi uenir ·

09    O uos digaz mos ser uidor a dir ·

10    DE gran de sir donna qeu ia dis ans ·

11    Qes uir seruir per diz en soans ·

12    Qar seruire diz hom qa dreit seruir ·

13    Sab gaug nol uoilh sos desirer gradir ·

14    LEal bem plaz de monestiu len nans ·

15    Mas de midons es sa ualor ta(n) grans ·

16    Qa lei totas lideuon obedir ·

17    Per qeu noilh uoilh ges mirauailh mentir

RmMirav 406.28 (U 93)       

18    Raimon de mirauailh .

19    ENtre dui uoler soi pensius ·

20    Qel cor mediz qeu non ca(n)t mais ·

21    Et amors non uol qe men lais ·

22    Tan qanalsegle e sterai uius ·

23    De lai sar ai greu rai son ·

24    Qe mais non fezes chan son ·

25    Mas per so cancor a mor e ioue es ·

26    Re staura tot cant toilh me sura e se(n)s ·

27    E Se u anc iorn fui es forsius ·

28    Desser adreich cortes e gais ·

29    Ara com ues qes mes lais ·

30    Ab diz e a faz a gradius ·

31    Qental donna ai sos peizon ·

92v

01    Qel seu on rat guierdon ·

02    Non po ser uir nuls hom des auinens ·

03    Sitot ses rics e poderos de gens ·

04    EN aitals on raz segnorius ·

05    Ai estat loncs temps uerais ·

06    Qa fans ni pena no mes glais ·

07    Ni nul mal trai no(n) mes qiu ·

08    Per qe di son lairon ·

09    Qanc da mor non fi mon pro ·

10    Menten qauez nai ben eiausime(n)z ·

11    E su fertaz dans e galiamenz ·

12    PEr bona donna soi antius ·

13    Si ia faire don sos prez biais ·

14    E car une donne tan trais ·

15    Tornar mener uilans mes cli(us) ·

16    Nonia qe il sabria bo ·

17    Sila tornauen res so ·

18    Qa las auols non ten dan fallimens ·

19    E prez os mais per cabs e per contens ·

20    DE cui qes uoilla bais sos brius ·

21    Pos lonor mi dons creis e nais ·

22    Qaisi cum la rosa es glais ·

23    Iensan qant repaira lestius ·

24    Ma donnam tot la sai so ·

25    Qe sap gensar sa fai so ·

26    Ab cortes diz et ab humils paruens ·

27    Doncreis sos prez e sos ualor e sos se(n)s ·

28    PEr leis am fontana e rius ·

29    Bosc e uergiers e plans e plais ·

30    Las donnas els pros el sauais ·

31    El fols el uilans el badius ·

93r

01    Bela dousa regio ·

02    Don il es e de uiro ·

03    Tant es en leis assis mon ponsam(en)z ·

04    Qal lors nom par sia terra ni gens ·

05    NA a lais ais de boi saiso ·

06    Faison prez meillor de bo ·

07    E per da dieu qui ler desauinens ·

08    Pos tangent seg son bel comen sa m(en)

RmMirav 406.34 (U 94)       

09    Raimon de mirauailh .

10    POs ogan non ualc e stius ·

11    Ni douz temps ni ue(r)z ni floriz ·

12    Ben conuen qe sia au siz ·

13    Mos cans ara ab lanieu ·

14    Qar qi priega e non er es coutaz ·

15    Deu cam iar luoc e solaz ·

16    E guardar temps e oras auine(n)s ·

17    E folleiar qan ue qe noi ual sens ·

18    BEn conosc qe druz mes clius ·

19    Folleialqes des chau siz ·

20    Es meilz a maz e grasiz ·

21    Qen nos leials don mes greu ·

22    E conosc ben qeu serai en col paz ·

23    Mas tan sia den gannaz ·

24    Qe si men sorz peleia ni contens ·

25    Ben meraueilh sil nostra parz no(n) uenz ·

26    SA bez per qom torn es qius ·

27    Contras las en gan nariz ·

28    Qarde mi donz soi faidiz ·

29    E non sai tort mas loseu ·

30    Pero sim ten essere occaisanaz ·

31    Qel seus tort sembla uertaz ·

93v

01    El seu bel diz el meu par nienz ·

02    Tan nes gualliartz sos bel raisonam(en)z ·

03    DOnna non sui tant an tius ·

04    Qeu an car a toz es carniz ·

05    Lo conuent qem fo mentiz ·

06    Non tenges de uos a feu ·

07    Toz acordiers men seria onraz ·

08    Mas non uoil qe pos digaz ·

09    Mieus es lo tort qan uerral partimens ·

10    Qa lasautras em paria es pauens ·

11    PEro leals segnorius ·

12    Lai on es plus afortiz ·

13    Dieu es ser miels obediz ·

14    Qom itrop mer ces plus leu ·

15    E si ben soi damor apoderaz ·

16    Non dei esser mal menaz ·

17    Qar per dreit er uostre lo fallime(n)z ·

18    Qe ren daiso no us pot esser guirenz ·

19    PAstoret uos qe des conseilh priuaz ·

20    A mon audiare daz dicaz ·

21    Qe lai on es cortesia eiouens ·

22    Deu meillurar galliar dia e ses ·

23    BEl mai damics si tot mes maluole(n)s

24    Miraual es uostres mandamenz

RmMirav 406.2 (U 95)       

25    Raimon de mirauailh .

26    AIsi cum es gen ser pascors ·

27    Del nul autr temps cauts ni frei ·

28    De gresser meillier uas donnei ·

29    Per allegras finamadors ·

30    Mas mal aian ogan las flors ·

31    Qe tan de dan mantengut ·

94r

01    Qen nun sol iorn man tol gut ·

02    Tot qant auia en dos ans ·

03    Con quist ab mans durs a fans ·

04    Madonna et eu e a mors ·

05    Eriam pro dun uoler tuit trei ·

06    Entro qera ab lo douz au rei ·

07    Larosa el canz e la uerçors ·

08    Lan remenbrat qe saualors ·

09    Auria trop de scendut ·

10    Qe uolg ço qeu ai uolgut ·

11    Pero noiac plaçer tans ·

12    Qal res fos mas sols de mans ·

13    E Qel mera gaugs e dolors ·

14    Mais noil plaz qeu plus mautrei ·

15    E pos midons uol qeu sordei ·

16    Bem pot baisar qar il masors ·

17    Las qe nol dolon mas dolors ·

18    Qar aisim troba uencut ·

19    Qeu ai tant son prez cregut ·

20    Qen ausat a sos enians ·

21    Edestardart tot son dans ·

22    UN plait fan lasdonnas q(e)s follors ·

23    Qan troban amic qes mercei ·

24    Per assai li mon non es frei ·

25    El dostroingnon tros uir aillors ·

26    Et qant an sagiat los meillors ·

27    Fals entendedor menut ·

28    Son cabalement receubut ·

29    Per qes calal cortes cans ·

30    E sors crims e fol masans ·

31    EO non faz de totas clamors ·

94v

01    Ni mes gent qab donnas guerrei ·

02    Ni ges lomal qeu di ren dei ·

03    Ni lor es en nois ni te mors ·

04    Mas seu dizia del peiors ·

05    Tost seria conogut ·

06    Qals deu tornar en re fut ·

07    Qe tort e peccaz es granz ·

08    Qan donna aprez peren ianz ·

09    A lei car es de toz bes sa bors ·

10    Ai cors qe sa merce plai deia ·

11    E ges per lo primier de rei ·

12    Don fas mains sospirs e mains plors ·

13    Nom de ses per del rics secors ·

14    Qai loniament a tendut ·

15    E cil plaz qe iam naiut ·

16    Sobre toz leials a manz ·

17    Serai de ioi be nanans ·

18    E Sai tant sobraltre drut ·

19    Qel prez paucs faz semblar gra(n)z ·

20    El rics faz ualer dos tanz ·

21    DOmna per cui mi u(en)z amors ·

22    Qals qe maia en noz au gut ·

23    A uostr obs are tengut ·

24    Toz faich de druz ben estanz ·

25    E miraual e mos chans ·

26    E Qar lai non mauen sut ·

27    Mos audiarc ma tengut ·

28    Qem tira plus qai si mans ·

29    Ab digs e ab faigs presans

95r

RmMirav 406.15 (U 96)       

01    R(aimon) de mirauailh .

02    BEn aial messatgiers ·

03    E cil qui lom trames ·

04    A cui ren mil merces ·

05    Si gam torn allegriers ·

06    Pero de mon mals consires ·

07    Qai auguz son tan be sobre pres ·

08    Qa penas crei qe donnas per amor ·

09    Maia bon cors nim uoilha far honors ·

10    Qab mains adreiz mestiers ·

11    Auia ioi en qes ·

12    Tal qeu cre qem tra ses ·

13    Sidelai ifos entiers ·

14    Qi trop riccor ni prez sobriers ·

15    Non cuiera qe mi no gues ·

16    Qeu es guardei donna detal ualor ·

17    Qe de beutat fos baix e de riccor ·

18    A Tal qe lau seniers ·

19    Non sen en tra me ses ·

20    Qem mains en nui nai pres ·

21    Mentrera si leugiers ·

22    Qeu non cuiera quns empers ·

23    Nom tengues ma donnam de fes ·

24    Per qem tornez mantas uez a folor ·

25    E man tas uez en ioi et en dousor ·

26    PEr so mera deriers ·

27    Soz toz les autres mes ·

28    Qe mon loc non tolgues ·

29    Roillans ni oli uiers ·

30    Ni ges ore istans ni ogiers ·

31    Non cuiera qe si me ses ·

95v

01    Mas mi ten hom per tan bon chausidors ·

02    Qe so qeu uoilh ten chascun per meillors ·

03    BEn cuidet for e stiers ·

04    Madonna qe non es ·

05    Qetoz temps li tengues ·

06    Les baudimens primiers ·

07    Sos fals cuidais e men soniers ·

08    E cosec la sua mala fes ·

09    De som pauc prez li fasa dieus minor ·

10    Qe mon ferm cor ma tornat en error ·

11    QEu li fui al prim destriers ·

12    E apres palla frens ·

13    Maser creis tan larneis ·

14    Qetrop pensal dobriers ·

15    E pois ades bassa lorgiers ·

16    Em sembla qela fan cregues ·

17    Non maura mals ab se per seruidors ·

18    E lais me dieus mom miel trobar aillors ·

19    Donna qe torna em blas messa lauçors ·

20    Non deu auer de miraual la tor ·

21    Mon naudiarc saludieu e sonor ·

22    Qetoz lomon ual mais per sa ualor

RmMirav 406.12 (U 97)       

23    Raimon demirauailh .

24    BEl mes qeu cant e condei ·

25    Qan laire es douza el t(em)ps gais ·

26    Per uergiers e per plais ·

27    Aug lore frim el ga bei ·

28    Qe fan liau sellet me nut ·

29    Entrel blanc el verd el vaire ·

30    Adonc se de uria traire ·

31    Cel qe uol camor laiut ·

96r

01    Uascap teing sa de drut ·

02    EN non sui drut mas do(n)nei ·

03    E non sent pena ni fais ·

04    Nim rancur leu ni mirais ·

05    Ni per orgoilh non mes frei ·

06    Qe te men sam fai mut ·

07    A la bella de bonaire ·

08    A cui non aus retraire ·

09    Ni dir moncor qel te(n) escondut ·

10    Poisaic son prez conogut ·

11    SE ns preiar e ses autrei ·

12    Soi en traz en greu pantais ·

13    Com pogues semblar uerais ·

14    E sa gran ualor des plei ·

15    Qen qer non ai prez augut ·

16    Domna canc nasqes de maire ·

17    Qe contral seu ualges gaire ·

18    E sinsai mat car tengut ·

19    Qel seu al meillor uen cut ·

20    BEn uol com gent la cortei ·

21    E plaz li solaz eiais ·

22    E nolagrad hom sauuais ·

23    Niom qe rem fadei ·

24    Mal pro son ben uengut ·

25    Cui mostra tam belueiaire ·

26    Siqe chascuns nes laudaire ·

27    Qant denant lei son mogut ·

28    Pos an son prez conogut ·

29    NOncuit cab lei sayarei ·

30    Beutaz dautra donna mais ·

31    Que flor de roer qua(n) nais ·

96v

01    Non es plus fresca delei ·

02    Cors ben fait e gent cregut ·

03    Bocca eoils de mont es claire ·

04    Qanc natura non sap miels faire ·

05    Si mes tota sa uirtus ·

06    Qe ren non es reman sut ·

07    CHan son uai ten al bon rei ·

08    Cui iois guid e uest e pais ·

09    Qen lui non trueb menz ni mais ·

10    Qar tuz aital com uoilh lauei ·

11    Ab qe cob(r)es men taugut ·

12    Car cassona e bel caire ·

13    Pois er de prez emperaire ·

14    E dotteran son es cut ·

15    Sai fraites e lai mas mut ·

16    DOnna promauez ualgut ·

17    Tant qe per uos soi chantaire ·

18    E non cuidei çançon faire ·

19    Trol feu uos aches rendut ·

20    De miraual qai perdut ·

21    E Lorei ma con uengut ·

22    Qel cobrera ans de guaire ·

23    E mos al diarc bel caire ·

24    Pois poirran donnas e drut ·

25    Cobrar elioi cai perdut

PoChapt 375.11 (U 98)      

26    Ponz de cabduoilh .

27    IA tant non er hom pros ·

28    Qe non sia bras maz ·

29    Qant es a tort gelos ·

30    Quns rics bar on raz ·

31    Nes plus car e plus bos ·

97r

01    Quant conois sas foldaz ·

02    Qai si iuia razos ·

03    Los adreiz el prezaz ·

04    E cel qui somelia ·

05    De son fallimen ·

06    Deutrobar chausimen ·

07    E lorgoillos feu nia ·

08    Quar qui mal fa mal pren ·

09    Fols est si tot lies gen ·

10    Qui es en na moraz ·

11    Qa mor uol qom les men ·

12    Los autrui tort em paz ·

13    E non faza paruen ·

14    Quant er adreitz iraz ·

15    Anz so freira leialmen ·

16    Quant eratort menat ·

17    E pois ami non taingnia ·

18    Tant rics gaerdos ·

19    Es tan des a moros ·

20    Qe cel fai gran folia ·

21    Qui trop ama em per dos ·

22    DOnna aiço doc per uos ·

23    A cui mera donaz ·

24    E perom sui clamos ·

25    A tort qa(m) non amaz ·

26    Qe uostre taing qe fos ·

27    Comes o rei coronaz ·

28    A toz faich cabalos ·

29    Tant nol es sobra poiaz ·

30    Uostre prez chascundia ·

31    Abioieab sen ·

97v

01    Qel pro el conoiscen ·

02    Uos portan segnoria ·

03    Mais qaillas meillor cen ·

04    MAlaia eu si ia men ·

05    Per mil mal qem uoillaz ·

06    Qanc mas enten dimen ·

07    Nonaig el gai solaz ·

08    Qauez tant auinen ·

09    Perqeu men part forsaz ·

10    E seu sai loniamen ·

11    Gran ben diz non des plaz ·

12    Mas ges leu non poiria ·

13    Esser oblidos ·

14    Delas plaisens faisos ·

15    Ni dela cortesia ·

16    Del uostre cor ioios ·

17    LAs mal anc fui iros ·

18    Qenaissim sui camiaz ·

19    Qanc pois nulla saços ·

20    Non fu gais ni pagaz ·

21    Anz sui tan consiros ·

22    Qe ren non sai qem faz ·

23    E nom uoilh qe per dos ·

24    Men uailla ni bontaz ·

25    Abuos ni non prendria ·

26    Nulla cordamen ·

27    Bem fai lim dolen ·

28    Mas lamors mauciria ·

29    Per qeu non ai talen

98r

PoChapt 375.1 (U 99)       

01    Ponz de cabduoilh .

02    AIsi mes pres cum selui qe serchan ·

03    Uai bon seinnior e nessaira dare ·

04    Qe londron tuit e fan uolentier be ·

05    Poischausis nun tot sol qe re(n) nol blan ·

06    Nil fai honors qe stiers la cuil gen ·

07    E qar lo sab sobre toz plus ualen ·

08    A mal mil tant mais em perdons seruir ·

09    Qels autres toz don se pogra iausir ·

10    Et es raisons e dreich almeu semblan ·

11    Qom lomeillior am mais per bona fe ·

12    Sitot nom ual fols es qi sen recre ·

13    Ma serua ades masia plus non de man ·

14    Qassaz qer hom aseinnor conoiscen ·

15    Qil ondra el serf doncs seus am finamen ·

16    Madonna cui sui ioi mendegra uenir ·

17    Qel gen seres com posc al mon chausir ·

18    SI tot mausi a fin cor ses enian ·

19    Mil ren sil plaz a sa franca merce ·

20    Qanc pois laui non ac poder en me ·

21    Mais damar lei e de far son coman ·

22    Tan qan lauei mitel uezer iausen ·

23    E qan men part son en tal pensamen ·

24    Qen cantan plor em fai lo cor partir ·

25    Qen aissim fai sa mor uiure e mori ·

26    DEu qi la fe tan gai e tan presan ·

27    Lisalf e gart son rics prez qil mante ·

28    Qel mond non na tan dur cor silaue ·

29    Noil port honor tan gent uau meilliora(n) ·

30    Aitan monta son ualor e son sen ·

31    Qabellir fai son faich a totas gen ·

32    Etals meilliors se sap far meil grasir ·

98v

01    Qen totas res se guarda de faillir ·

02    DO(n)cs pois conois tot qant les benestan ·

03    Ben soi eu morz si de me noil soue ·

04    E se a mor a nul poder en se ·

05    Traga sennanz si uals qe nom daitan ·

06    Qen no len noi sil uau dir humilmen ·

07    Qen non fasa languir tan loniamen ·

08    Qil cant e ri et eu plaing e sospir ·

09    Emperd souent lo maniar el dormir ·

10    Bona donnas per uos prec ueramen ·

11    Ric ioi daillors e da uos no la ten ·

12    E ges per tant non puesc mon cor partir ·

13    Anz uos am mais e meilz qeu no(n) sai dir

PoChapt 375.20 (U 100)       

14    Ponz de cabduoilh .

15    SIcum celui qa pro de ualidors ·

16    Eilh fallom tug ia tan no(n) eramaz ·

17    En la saçon qes des auen turaz ·

18    Me failh ma donna car conois ca mors ·

19    Me fai morir perleis a gran tormen ·

20    E sil pogues del sieu far fallimen ·

21    Uas mil fera mas malneua so crei ·

22    Bars qideschai a qo qi uen cut uei ·

23    AIso sai eu qesdans e des honors ·

24    Qinon so cor lo des a poderaz ·

25    Sicol castel freuol qes a seiaz ·

26    A grans poder nos tendra se(n)so cors ·

27    E sil seinnor de cuil es nol de fen ·

28    En so col pa lo perda(n) pois loniamen ·

29    Aisi perdra madonna si perd me ·

30    Qar non so cor on plus li clam m(er)zei ·

31    PErdre non pod per tal qeu amaillors ·

99r

01    Pero si sui de lei loin temps loinnaz ·

02    Qeo fait semblant qe tot mera ca(m)iaz ·

03    Perasagiar sil plagra mas follors ·

04    E sa gues mes ennantra mon en ten ·

05    Benai proat qennagral cor iau sen ·

06    Seu me partis de leis mais nol ual re ·

07    Qeial meu cors posca partir del se ·

08    BElla donna uaillam uostra so qors ·

09    Qanc nul çaitius de strez ni mal menaz ·

10    Non sap tangen son dan so frir em paz ·

11    E pos lomals mes deleis e saboros ·

12    Peramor deu e car uos sera gen ·

13    Auiaz demi cal al cun iausimen ·

14    Qe uostre sui sim degnassaz far be ·

15    Sai qe farez cortesia e merçe ·

16    Uostre bel oilh e uostra fesca colors ·

17    Uostre rics prez e uostra fina beultaz ·

18    Me fan de uos a uer plus dur solaz ·

19    Ia non magrobs qe fos lomiradors ·

20    On uos miraz uostre corsbel e gen ·

21    Francs e ioios e amoros e plaisen ·

22    Qaorgoil mefaitz e qil bon p(re)z mante ·

23    Orgoilh nos tain ue(r)s lo seus nis co(n)ue(n)

PoChapt 375.23 (U 101)       

24    Ponz de cabduoilh .

25    TAnt ma donat fin cor e ferm uoler ·

26    Leials amors qe ia non partra mais ·

27    De uos donna on nai tot mon es per ·

28    Tant es plaises cortes abdiz uerais ·

29    Franca gentil gaia ab humil semblans ·

30    Bel e plaises si qe non es adire ·

31    Negun bonaibs compusca en donna es lire ·

99v

01    E pos tant es uostre prez rics preçaz ·

02    Sofrez qeus am qar uol tot qant uos plaz ·

03    BOna donna tant auez en poder ·

04    Qe sim faz ben anc hom non fo plus gai ·

05    Esim faz mal enon uolez auer ·

06    Francs iausiment ges per ta(n)t no(n) mirais ·

07    On plus midoilh mais uos am ses enian ·

08    Sa bez perqe uos sui home e seruire ·

09    Qa des consire qant ualez e malbire ·

10    Que uenirdeu loguider don elgraz ·

11    Tantai sofert lonc temps la fan en paz ·

12    Paucadesen ecuida mout saber ·

13    Ceil qe blasman qeu da mar uos melais ·

14    Qar om plus laudautras donnasuezer ·

15    Nim loin deuos meins ai cor qem biais ·

16    E mais partir non posc no(n) teing adan ·

17    Qar leu nom par mon cor ni mon de sire ·

18    Anc noment ben leu puesc escondire ·

19    Anz es nesis de samoros a maz ·

20    Qe dis qaiso qom plus uol es foudaz ·

21    Anc pois non fol segle mais descaçer ·

22    Qiom blasmet amors nim dis tal sais ·

23    De la donnas qe solon mais ualer ·

24    Pelscaualiers cuiatornaz sauuais ·

25    Fals noirimens e es mout mal e stan ·

26    Lun se fe ni non lautre uolon maldire ·

27    De lameilliors per qai dreit qe(n) aisire ·

28    Qe totas sos francs e fins prouaz ·

29    Per uos donnas a cui me soi donaz ·

30    Totas lauoilh onrar e car tener ·

31    Qar per uos uailh en toz ualenz a sais ·

100r

01    E ges per so donna nos cal tem er ·

02    Endreit da mor qeu abautra sa pais ·

03    Qar uos me faz amar de port eo an ·

04    Cortz e donneis iois e solaz e rire ·

05    Qar deren als n(on)son mi es dous co(n)sire ·

06    Per qem degra sim fos adreiz iudiatz ·

07    Ualer m erces e francs humilitaz

PVid 364.10 (U 102)       

08    Peire uidals .

09    BEn magrada lo conuine(n)t saços ·

10    Etagradam locortes te(m)ps destiu ·

11    Eagradam lauçels cacanton piu ·

12    Eagradam follietas per boisos ·

13    Ben magrada totço qals adreiz plaz ·

14    E agradam mielz tant lo bel solaz ·

15    Per qe mon grat iauziralo breumen ·

16    Qen de bon graud pag mon cor e mon sen ·

17    DIeus uos sal donna qar es bella e pros ·

18    Masia non salu cel qe son mal mes criu ·

19    Mas mi uos sal qar uaruos mumeliu ·

20    E ia non sal lausenier ni gelos ·

21    Dieu sal los pros els adreiz els presanz ·

22    Mas ia non sal los enno ios mal uaz · Dieu sal fin drut qama finam(en) Masia no(n) sal cels qian nog se(n)pre(n) ·

23    BEl mes donna qant eu cant de uos ·

24    E bel car sui en uostre segnoriu ·

25    Bel mes car nag bon p(re)z nominatiu ·

26    E bel canuei uostras bellas faisos ·

27    Bel mes can uei uostra fina beultaz ·

28    E bel car sui tut uostre domeniaz ·

29    Bel mes car ai en uos mon pensamenz ·

30    E bel donna qar am uos solamen ·

31    DOnna tan soi de uos uezer cochos ·

100v

01    Donna qe dals non ai mon cor pensiu ·

02    Donna car uos ben podez far chaitiu ·

03    Donna si us plaz plus rics qel rei na(n) fos ·

04    Bona donna tant fort ma poderaz ·

05    Donna qe dals non es ma uolontaz ·

06    Donna si uus plaz a gaz ne g(r)adamen ·

07    Donna de mi qe naiaz el cor iausen ·

08    FIn gaug enter plaisent e a moros ·

09    Ab uos es gaug perqeu toz bes reuiu ·

10    E non ai gaug el mon tanta gra diu ·

11    Qel uostre gaug nol fasa plus ioios ·

12    Ab uos nais gaug creis de uas toz laz ·

13    Per qeu nau gaug en mon bel castiaz ·

14    E fai gran gaug cels qeus men tan soen ·

15    Lo gaug de uos el bel captenimen

PVid 364.37 (U 103)       

16    Peire uidals .

17    POs tornat soi en pronça ·

18    ea mi donna sa bi bon ·

19    Bendei far gai chançon ·

20    Siuals perrem conoiscenza ·

21    Qab seruir etab honrar ·

22    Qom qer hom de bon segnor ·

23    Donc bon faich et honor ·

24    Qi bel sap tener en car ·

25    Per qieu meuoilh es forzar ·

26    E Qar anc non fis fallenza ·

27    Soi en bona sos peizo ·

28    Qel maltraz me torn en pro ·

29    Pois loben tant gent com(en)za ·

30    E poi tant si conortar ·

31    Eunoncuit lialtriamador ·

101r

01    Qar sobre forciu la bor ·

02    Trac de freda neu foc clar ·

03    E aiga dolz da mar ·

04    Estrers non agra guirenza ·

05    Mas car sap qe uen cuz so ·

06    Uol ma donna i tal razo ·

07    Qe uol qe uen cut la uença ·

08    Qai sideu apoderar ·

09    Franc humilitat riccor ·

10    E pois noi trob ualedor ·

11    Qab leis mi pusca aiudar ·

12    Mas precs e merces clamar ·

13    CEl qe loingna a tendanza ·

14    Blasma fai gran mespreso ·

15    Qar en nartus li bretto ·

16    Onnauian lor creçenza ·

17    Eteo per loncs es perar ·

18    Ai con quis tangran riccor ·

19    Lo bais qes forza da mor ·

20    Qem fez a madonna emblar ·

21    Don mi faz iausenz estar ·

22    SEns peccat pres penedensa ·

23    Etaqist ses tort perdo ·

24    E trait de nient ric do ·

25    Etai dira ben uolenza ·

26    E gaug en terde plorar ·

27    E damar douza sabor ·

28    E soiardiz per paor ·

29    E sai perden gaçaninar ·

30    E qan sui uencut sobrar ·

31    BEl rainier per macrezensa ·

101v

01    Non uus ai par ni com painno ·

02    Qar tuit liualent baron ·

03    Ualon soz uostra ualenza ·

04    E pois dieus uos fez ses par ·

05    Ni uus dec mi per seruidor ·

06    Ser uirai uos de lauzor ·

07    E dals qan porai far ·

08    Bel rainier qar es ses par

PVid 364.39 (U 104)       

09    Peire uidals .

10    QAnt hom es enautrui poder ·

11    Non pot toz sos talanz co(m)plir ·

12    Anz liauen souent gequir ·

13    Per lautrui grat lo seuuoler ·

14    Donc pois en poder mi soi mes ·

15    Da mor segrai lo mals e bels ·

16    Els to(r)z els dreiz els danz els pros ·

17    Qar si mocomanda ra sos ·

18    MAs qui uol al segle caber ·

19    Mantas uez liauen a so frir ·

20    So quil des plaz ab gent cobrir ·

21    A semblansa de non caler ·

22    Pois can conois ca sol lo(n)cs nes ·

23    Contra cels qui la uran mes p(r)es ·

24    Non sia flancs ni naillos ·

25    Qe gran dreiz noiz pac docaiços ·

26    PRez e iouent uoilh te ner ·

27    E bonas donnas e bedir ·

28    E tracortesa gent seruir ·

29    E non ai gran cura dauer ·

30    E poder si pero agues ·

31    Non es cons ni ducs ni marqes ·

102r

01    A cui mielz plagues messios ·

02    Ni men se pag da uol baros ·

03    MAs qi pod e non uol ualer ·

04    Com non ses forza del morir ·

05    E lamorz qe nol degna aucir ·

06    Per far ennoia e des plazer ·

07    Per qe mes greu donrat pai es ·

08    Qant recuilh las rendas el bes ·

09    Flac poind ab cor u(er) minos ·

10    Uiu ses grat di diu e de nos ·

11    TAntai de sen e de saber ·

12    Qe de tot sai mon mielz chausir ·

13    E sai conoi scer e grandir ·

14    Qi sap honrar e car tener ·

15    E tenc mallus del genoes ·

16    Qa bel semblant gai e cortes ·

17    Son a lor amics a moros ·

18    E als e nemics orgoillos ·

19    BElla donna dieu cug uezer ·

20    Qan louostre bel cors remir ·

21    E qar tan uos am e de sir ·

22    Grans ben de gra es caçer ·

23    Caisi ma uostr a mor co(n)quis ·

24    E uencut e laçat e pres ·

25    Qe ab tot lo segle qe meu fos ·

26    Me ten ria eu paubre ses uos ·

27    Donna qan uos uiremaner ·

28    E ma uenc de uos a partir ·

29    Tant mi dobleron li sospir ·

30    Qe pauc mauenga a chaer ·

31    Ai bella donna franca res ·

102v

01    Uailliam ab uos dieus e merces ·

02    Retenez mi e mas chansos ·

03    Si tot pes al cortes gelos ·

04    Donna per uos am ner bones ·

05    E molinas e sauartes ·

06    Castellam e bon rei nan fos ·

07    De cui son caualier per uos ·

08    Hondraz rei e francs e corte s ·

09    Den dur fort nosprec e nous pes ·

10    Qen trels uostres ondraz baros ·

11    Loretenguaz qar ben es razos ·

12    EN peraire soi del genoes ·

13    Et ai un tal feu con ques ·

14    Don eu mitenc on rat e pros ·

15    E soi amics der bor bonos

PVid 364.4 (U 105)       

16    Peire uidals .

17    ANc non mori per amor ni peral ·

18    Mas mauida pot ben ualer morir ·

19    Qan uei la ren com plus am e de sir ·

20    E ren non fa mas qe dolor e mal ·

21    Ben mi ual mort mas an qar mes plus greu ·

22    Qem breu serem ia uiels et el e seu ·

23    E sai si perd lomeu el seu iouen ·

24    Mal mes del meu madel seu per un cen ·

25    ET anc non ui plat tant des comunal ·

26    Qe cant eu pens nulla ren far ne dir ·

27    Qa lei degnes plaser niabelir ·

28    Ia mais non uoilh far nul autre iornal ·

29    Mas tant qant eu faz par alei uil e leu ·

30    Qe per merce ni per amor dideu ·

31    Noi posc trobar merces ni chausimen ·

103r

01    Tort ade mi e peccat ses content ·

02    Dona donna uostrom natural ·

03    Podez siuus plaz leugierame(n)t aucir ·

04    Mas alagent uos farez es carnir ·

05    E pois naurez un peccat criminal ·

06    Uostrom soi ben qe ges non teing p(er)meo ·

07    Mas ben lais hom amal sennior son feu ·

08    E ual ben paucs rics hom qam perd sa ge(n)t ·

09    Ca daire il rei de per se fo paruen ·

10    Estiers mon grat am tot sol per cabal ·

11    Leis qui nom degna uederniacuillir ·

12    Qe ferai doncs pois nomen poi partir ·

13    Niciau si ment ni merces no(n) mi ual ·

14    Tenrai mallus del ennoios romeu ·

15    Qi qier e qier qar de la freda neu ·

16    Nais lo cristals don hom trai focarden ·

17    Qe per es forz uençon li bon so fren ·

18    Eforçar mai en qar doncs peraital ·

19    Qel ben el mal me uoilh em paz sofrir ·

20    Mas ben sabreu hondrament grazir ·

21    Qe sens se cors a lei da mic coral ·

22    Qe seu uolgues donna segre autre treu ·

23    Onrat plaçer agra eu con quist embreu ·

24    Mas senes uos non posc esser plaisen ·

25    Ni de ren als gaug en tier non en ten ·

26    PErço men soi gittaz a no men cal ·

27    Com louolpiz qe soblidal fugir ·

28    Qar nous ausa tornar ni sa p gandir ·

29    Qant lencalsa sei e ne mic mortal ·

30    Non ai conort mais ai qel del iudeu ·

31    Qe sim fai mai facades lo sen ·

103v

01    Aisi cum cel qe orba se de fen ·

02    Ai tot perdut la forza e lardimen ·

03    Lai uir mon cant al rei celestial ·

04    Cui deuen tuz onrar e obezir ·

05    Eter mistier qe la nen lei seruir ·

06    On conqueren la uida spirital ·

07    Qel seracin deslial ca ni neu ·

08    Lan tolt son regne e destruta sapleu ·

09    Qessazit an la croz el monimen · Dondeue(n) tuit au(er) gra(n) espaue(n)

10    Coms de pitieus de uos mi clam a deu ·

11    E deus a mi per aqel eis conuen ·

12    Qam deus auez trait mout malamen ·

13    Lui de sa croiz e mi de mon argen

PVid 364.40 (U 106)       

14    Peire uidals .

15    QAnt hom onraz torna en gra(n) paubrera ·

16    Qestat rics e de gram beninança ·

17    De uergonina non sa bon ren qui se qera ·

18    E ama mais cobrir sa malenança ·

19    Perqes maior merces e plus francs dos ·

20    Qant hom fai ben al paubre uergoninos ·

21    Qe amanz dautre qan en qero fiança ·

22    SEu era rics e de bona mainera ·

23    Tro qe madonna me mes en neranza ·

24    Qe mes mala e saluatgia e guerriera ·

25    Etam peccat qar aisim desenança ·

26    E nom pod trobar mais nulla occaisos ·

27    Mas car li sui fidels e amoros ·

28    E daqest tort nom uol far perdonança ·

29    LA sua guerra mes tan sobranciera ·

30    Qe sim fai mal non aus prender uenianza ·

31    E seu li fug nicamg macarrera ·

104r

01    Deuant mos oils uei sa bella semblança ·

02    Per qeu non sui del fugir poderos ·

03    Ni del tornar per qem fora bos ·

04    Plaz oc neis tals qella iagues onrança ·

05    BEn nom ual forza ni geing q(e)u la(n)qera ·

06    Plus qe lenclaus qant a di mort dota(n)sa ·

07    Qi bast dedinç e trai e faiarqera ·

08    Per sel dellost e prend al trair esmanza ·

09    Mas lautres archiers de fors e plus gingos ·

10    Qel fier primier per aqel loc rescos ·

11    E ma donnam ten en aital balança ·

12    CHanson uai ten al bon rei part ser uera ·

13    Qe sa ualors non na el mond eguansa ·

14    Fol sos plus douz ueis mi donz de cabriera ·

15    Qe derem mais non fai desmisurança ·

16    Mas tot rics hom qant destrui sos baros ·

17    Nes mens amaz e tensuz per los pros ·

18    Et eu lo dic qar li port finamança ·

19    FOl soi eu qar ancla pelei mensongiera ·

20    Mas druz certans non na sen ni menbransa ·

21    Qar pauc non mor qan ta(n) mes u(er)tadiera ·

22    Qe gettat ma de la paubre esperança ·

23    Doncs alas uez era mon cor ioios ·

24    Per qera uiu de ioi e damor blos ·

25    Sab gaug enter non puesc far acordança ·

26    QIl es tan francs e douz e plasentiera ·

27    De cortes diz e de bella acoindança ·

28    Qeu non ai ges poder qe men sofera ·

29    Plus qels auseles qes noirit lai part franza ·

30    Qant hom lapella el respon coichos ·

31    E sai qeu mor per mon cor uolontos ·

104v

01    Ab mils carels qab sos bels oils mi lança ·

02    NAuierna eu nom clam ges de uos ·

03    Mas ben ma ops plus a dreit guierdos ·

04    De lonc a ten on a uian sperança ·

05    E castiar uolez prez poderos ·

06    Estan sus alt can tut lialt uan iois ·

07    Qab mi el ualer se meillor e sen nanz ·

08    E Qar non uei mon guaz am nat ni uos ·

09    Nom puesc estar allegres niioios ·

10    Ma sobra fars men tol ma benenança

RicBerb 421.2 (U 107)       

11    Rigal de berbezilh .

12    AUtresi com lali fanz ·

13    Qi cant çai nos pot leuar ·

14    Troliautre ab lor gridar ·

15    De lor uois lo leuon sus ·

16    Etie uoil segre a qel us ·

17    Qe mon mes fach es tan greu e pesanz ·

18    Qe sela cort del poi eli bo bans ·

19    Elsadreiz p(re)z dels lials a madors ·

20    Nonreleuon ia mais non serai sors ·

21    Qe dengne son per mi clamar m(er)ce ·

22    Lai on iuiars ni raços no(n) ual re ·

23    E seu per los fins amans ·

24    Non pusc mon ioi re cobrar ·

25    Per toz temps lais mon chantar ·

26    Qe de mi non auzirez rem plus ·

27    Anz uiurai si com reclus ·

28    Sols sens solaz caital es mos tala(n)z ·

29    Qar mauida meis en nois ea fa(n)s ·

30    E gaug mes dols e plaçer mes dolors

31    Qeu non soi ges delamainiera dors ·

105r

01    Qar qi lo batte nil ten uil ses m(er)çe ·

02    Adoncs engraisa meillur e reue ·

03    BEn sai camor es tan grans ·

04    Qe leu mi pod perdonat

05    E si eu fali per sobramar ·

06    Non reingnei com de dalus ·

07    Que dis danar a ie sus ·

08    E uolc al ciel uolar oltracuiaz ·

09    Mas dieus basset lorgoilh e fosobra(n)s ·

10    El mieu or goilh non es res mas amors ·

11    Per qes merces mi pot faire se cors ·

12    Qe maint loc ses on raçon uenz m(er)çe ·

13    Eloc ondreiznira çon pro no m te ·

14    A Tot lomond soi clamans ·

15    De mi de trop parlar ·

16    E sieu pogues con tra far ·

17    Fenis qe non es mas us ·

18    Qui sard e pois re sors sus ·

19    Eu mar sera qar soi tamalena(n)s ·

20    E mos fals digs men sonier e truanz ·

21    Re sorseron a sos pir e a plors ·

22    Lai on beutat e iouent e ualors ·

23    E qe non fal masun pauc de m(er)ce ·

24    Qen noi sian a sem blat tut libe ·

25    MA cançon er mon drogomanz ·

26    Lai on ieu non aus an nar ·

27    Nide mos oils es gardar ·

28    Tant soi for fach eaclus ·

29    E ja hom no men en cus ·

30    Qe mielz de don na me fogit dos anz ·

31    Ieu torn ab uos doloros e ploranz ·

105v

01    Aisi com locerf qe qant a fac son cors ·

02    Torna morir alcriz delscaçadors ·

03    Eissamen torn en la uostra meçe ·

04    Mais uos nom cal se de mi nous soue ·

05    TAl segnor ai en cui es tan de be ·

06    Qeliorn qelui non pot faillir arren

RicBerb 421.1 (U 108)       

07    Rigal de berbezilh .

08    AIsi com lo lions ·

09    Qes tan fier qan sirais ·

10    De son leonel qan nais ·

11    Mort sens elena e ses uida ·

12    Lo fai reuiuere e annar ·

13    Autresi pode mi far ·

14    Ma bona donna e amors ·

15    Egarirde magreu dolors ·

16    TOtas las gaias saços ·

17    Uenon en abril et en mais ·

18    Bendegra uenir oi mais ·

19    Lamia bona es carida ·

20    Trop ses amor adormida ·

21    Qem donet poder da mar ·

22    Ses ardiment de preiar ·

23    Hai cantas bonas honors ·

24    Ma tolt temensa e paors ·

25    RIcs fora lo guiçerdos ·

26    Etan fins e tan uerais ·

27    Perqe ma belis lo fais ·

28    Si sa merce no(n) oblida ·

29    Aissi cum de nau perida ·

30    Qe res nom pot escampar ·

106r

01    Masperes forz de nodar ·

02    Eissament fora eu re sors ·

03    Donna ab un paucde socors ·

04    Totas las bellas faisos ·

05    Del mon son en uos mais ·

06    Donna on anc ben non sofrais ·

07    Detota ualor complida ·

08    Sifossez da mar ardita ·

09    Ren nos pogra meilliorar ·

10    Totço es uos ses par ·

11    E murs e castels e tors ·

12    Donor e de beutat flors ·

13    Marriz me ten e ioios ·

14    Souen chan e souen mirais ·

15    Souen magrisc er en grais ·

16    Qaisi ses en me partida ·

17    Amors e ioios e mauda ·

18    Qe abrir e aplorar ·

19    Abconsir e a pensa(r) ·

20    Mostra sas riccas ualors ·

21    A mi entre ris e plors

RicBerb 421.10 (U 109)       

22    Rigal de berbezilh .

23    TUit de man don qes deue(n)gut da mors ·

24    Et eu atoz dirailauertat ·

25    Tanteisscament com lo soleil destat ·

26    Qe per mant luoc mostra sos respendors ·

27    El ser uaisen colcat tot eissament ·

28    Lo faia mors qe cant a tot sercat ·

29    Enon uei rem qel sia a son grat ·

30    Torna sen lai donsimoude primieram(en) ·

31    Car senz e prez e largheça e ualors ·

106v

01    E toz bon faiz si e ron aiostat ·

02    E fina mor per far sa uolontat ·

03    Etarai iois donneiars e honors ·

04    Tot issament com fal co(m) qa(n) descen ·

05    Ab son auçel qant lo sobre montat ·

06    De scendia adoncs humelitat ·

07    Amor en cels qe a mon leial ment ·

08    AMors o fai aissi com bonastor ·

09    Qe per talant non mou ni nos de bat ·

10    Anz a ten tat en tro que la gittat ·

11    Adunque pren ben conauçel talen tos ·

12    E finamor a guard e a tend ·

13    Una donna a ben terra beutat ·

14    On tut li ben del mond son auistat ·

15    E noi fail ges a mors aital sa prent ·

16    E doncs donna mas largues sa e ualors ·

17    Son en uostra dousa fina beutaz ·

18    Com noi mettez un pauc dumilitat ·

19    Ab qem feçes de mon mal trag se cors ·

20    Aisi cum cel qem mieg den fern sen pre(n)t ·

21    Qe mor senz foc e senz clartat ·

22    Uos clam merçe qe mout faz gra(n) peccat ·

23    Qar meuçisez e ren nous mi de fent ·

24    MAs peraiso uoilh sofrir mas dolors ·

25    Qe per so frir son mant orgoilh basat ·

26    E per so frir son mant ric ioi donat ·

27    E per so frir uen çon liau sen gador ·

28    Qe ouidis diz elibre qe non ment ·

29    Qe per sofrir a hom da mor son grat ·

30    E per sofrir son mant tort men dat ·

31    E sofris fai maint hom on rat iausen

107r

Perd 370.9 (U 110)       

01    Perdigon dalu(er)nia .

02    LOmal damor ai eu ben toz a pres ·

03    Mas anc los bens non pueg un iorn sab(er) ·

04    E si non fos qar eu ai bon es per ·

05    Eu cuidera qe non ia gues ges ·

06    Et agran dreit qeu fos deses peraz ·

07    Tant ai amat ni anc non fo amaz ·

08    Pero sil ben es tan dolz e plasenz ·

09    Com es lomal angoisos e cosenz ·

10    Mais uoil morir qeu an car no laten da ·

11    QAutresi cre qe morir mauen gues ·

12    E uiuria toz temps ses mon plaçer ·

13    Doncs non mes mielz qeu mora en bon esp(er) ·

14    Qauer uida qe ia pro non ten gues ·

15    Qassaz es moz toz hom qe ui uiraz ·

16    A cui non es ioi ni plaçer donaz ·

17    Et eu soi ben cels qe negun iausim(en)z ·

18    Non pod dar ioi per qeu sia iauçe(n)z ·

19    Tro camidonz plaça qa merçem prenda ·

20    ET eu perço su forfaz e mes pres ·

21    Qar sol uos aus de sirar ni uoler ·

22    Ges peraitant non uir de bon es per ·

23    Qe maior tort per dona ben merces ·

24    Pero siltort mi fos adreiz iudiaz ·

25    Eu non cuiera esser tan en colpaz ·

26    Mas uencut es tot ço qe forza ue(n)z ·

27    Qe neguns dreit non pod ess(er) guire(n)z ·

28    Per qe ma ops qe merçe mide fenda ·

29    LA gran beutaz e laualor qen leis es ·

30    Ab toz bons aibs qe donna posca au(er) ·

31    Mi fan estar a des en bon es per ·

107v

01    Qar eu non cre qe ges es ser pogues ·

02    Qe lai on es toz autre ben paussaz ·

03    Qe noi sia mesa humilitaz ·

04    Com fai so frir ma dolor bonamenz ·

05    Qumilitaz merces e chausimenz ·

06    Me po ualer sol qa midonnas se prenda ·

07    EU eamors en da tal guisa pres ·

08    Qora niiorn noit ni maitin ni ser ·

09    Nos part de mi nieu de bon es per ·

10    Qe morz ma gra ladolor tan granz es ·

11    Sen bon es per non fos asseguraz ·

12    Pero monmals no(n) mes de re(n) mermaz ·

13    Qe loing es per maura fait loniam(en)z ·

14    Estarmariz et en gran pen samenz ·

15    E an qar tem qe plus car no mo uenda ·

16    MAsseu un iorn fos amics a pelaz ·

17    De tan bo(n) cor com eu lim sui donaz ·

18    A la bella don nos part mos talenz ·

19    Qen neis loiorn agues fach es menda

Perd 370.14 (U 111)       

20    Perdigon dalu(er)nia .

21    EStat aurai qem bon es per no(n)ui ·

22    Per qes ben dreiz qe toz ioi mi so fragna ·

23    Qar trop me loing da la sua co(m) paingna ·

24    Per mon fol sen don anc iorn non iauzi ·

25    Ma si uals lei non costare ·

26    Qel danz torna tot sobre me ·

27    Et eu on plus meuauc lognan ·

28    Mens nai deioi e mais dafan ·

29    SI ma foldaz men gan na ni mauci ·

30    Be nes raços qe ia hom nom(en) plagna ·

31    Qeu sui cels qe meig delaigas bagna ·

108r

01    E mor de set et er dreiz çous a fi ·

02    Qe moia de sirand del be ·

03    Qen naurei a ten dut anc se ·

04    Qe na gra a tendut tot ço qem de man ·

05    Si tan can fugi ni trai ses en nan ·

06    GRan peccaz er qar mor rai enaisi ·

07    Ni re man rai toz sols en terra strag(na) ·

08    Dont ai toz temps qe sospire qe plagna ·

09    Qar non uei lei qe de mort me gari ·

10    E ma trac de mala merce ·

11    Hai las qal peccaz men rete ·

12    Qe sa gues mort e stant un an ·

13    Sil degreu pois uenir de nan ·

14    SIm sem forsaz qerre non sai co(n)si ·

15    Man dein alei ni non sai cu(m) remagna ·

16    Qar qi faiço a signor qi uol tagna ·

17    Qant hom laura bon e leial e fi ·

18    Paor dei auer qart iue ·

19    Qe perga lo seinnior e se ·

20    E seu pert leis cui un coman ·

21    Perdut ai me e ioi e can ·

22    PErdere la posc qilnon per dra ia mi ·

23    Qenneis loiorn uoil qe morz mi con(n)trag(na) ·

24    Qeg amon cor ne partisca ni stragna ·

25    Delai on tel tant finament sa si ·

26    Qen tot autra far me mes cre ·

27    Mas ieu trop tan de bona fe ·

28    Qel cor el sa berel talan ·

29    Me faça a cordar dun sem blan ·

30    CEl qediz calcor non soue ·

31    Deço com ab los oilz non ue ·

108v

01    Mei oil em desment ploran ·

02    El cor plaingnen e sospiran ·

03    BEl mainiers de uos mi soue ·

04    E de mi dons mais qe de re ·

05    E qar non uus uei ben faz mondan ·

06    E per mi dons mor de siran

Perd 370.3 (U 112)       

07    Perdigon dalu(er)nia .

08    BEnaial mal e la fan el consir ·

09    Qeu ai so fert loniament p(er) amor ·

10    Qar mil ai tant mena mais de sa bor ·

11    Lobens ca mors me fai e ras sentir ·

12    Qar tant mi fai lo mals lo bens plaçer ·

13    Qe sem blant mes qe si ia mal no(n) fos ·

14    Ia ne guns bes non fora sa boros ·

15    Doncs es lo mal meilliuramenz del be ·

16    Per quns en fai a gradir qan sa ue ·

17    A Finamor graçisc lodolz desir ·

18    Qem ten mon cor en tan fina dousor ·

19    Qoi non es mals de qen sentis dolors ·

20    Si tot lomond miiu iaua a morir ·

21    E aiam grat merçes qam fez plaser ·

22    A la bella de cui faz mas chanços ·

23    Qan lim don nei qar anc ta(n) no(n) plag dos ·

24    Qe qim dones tot lomond per ia se ·

25    Nom plagra tant qa(n) ca(n) li donei me ·

26    EN namador pogr il meilh a uenir ·

27    Tant a de sen de prez e de ualor ·

28    Don sen donera trop mais de riccor ·

29    Mas als auctors ai tant auzit dir ·

30    Qem ben a mar es chascuns dun poder ·

31    El pau bres hom fai meilliur raços ·

109r

01    Qant es de sen en contral rics cabalos ·

02    Qai tant qant a menz de riccor en se ·

03    Tant grazisc mais qi londra nil capte ·

04    A Fina mor non manda ges chausir ·

05    Conte ne duc rei nim pera dor ·

06    Mas finamic e se(n)ç cor triccador ·

07    Franc e leial e qes gard de faillir ·

08    E qi non sap aqest aibs mantener ·

09    Paratges au nis e si me teis met ios ·

10    Per qen na mor non es ualez ni bos ·

11    Qem paratge non conosc eu mais re ·

12    Mas qen na mais cel qe miels se capte ·

13    FIns ioi onraz pos tan uos fai so frir ·

14    Franca merces a cui grazisc honors ·

15    Qen retengues per lial ser uidor ·

16    Per la mor dieu ia non uoliaz audir ·

17    Fals lausengier qe den ioi de chaer ·

18    Pon gnon tot iorn son contrarios ·

19    Tan can poden fan lomond en ueios ·

20    Qe com peccat es teing hom ab m(er)ze ·

21    Esteing iois lors qi perels nom re te

UcBrun 450.3 (U 113)       

22    Nug brunecs .

23    COinda rai sos nouellas e plai se(n)s ·

24    Con tem oi mais caiam be(n) solaz ·

25    Elassem nos den noig e de foldaz ·

26    E recobrem corte sia e sens ·

27    Qar de mal dir nais dan totas saços ·

28    E de bon sen corte sia e pros ·

29    AB los ioios deu hom esser iauçens ·

30    E gent parliers ab los en raçonans ·

31    Qautertan son de bon moz sel serchaz ·

109v

01    Com de maluaz ni de des con ui nenz ·

02    Ebgen parlar ab aui nent res pos ·

03    A duz amics e non crei mes sios ·

04    MAs du na res mes uengut pen sa m(en)s ·

05    Ques fora ioi si chantar les em blaz ·

06    Ni ab qe er cor benananz triaz ·

07    Si om non es pois can tans ni riçe(n)s ·

08    Per uos o dic em broncaz consiros ·

09    Qar chi auer er ten gut sale mos ·

10    E Qius cuidatz qeus sia deffende(n)s ·

11    Sies a uols qom nous a pel maluaz ·

12    Cel sez auez el poder uos es daz ·

13    E non uedez qant lo lum erarde(n)z ·

14    Gardaz uosi qel temps er tenebros ·

15    E non ueirez pois lolum er res cos ·

16    CAr uus perilh uai entre las genz ·

17    Morz qui destrui los adreiz el prezaz ·

18    Perqe ual mais si faz qe si cuidaz ·

19    Qem breu dora iuen aloniamens ·

20    Pero los fags faz auinent e bos ·

21    Qe no uissi paus maluaisa occaisos

UcBrun 450.4 (U 114)       

22    Nug brunecs .

23    COrtesa ment mou en moncor mes cla(n)sa ·

24    Em fai tornar en la moros de sire ·

25    Ioi mi promet ea portam con sire ·

26    Qar en aisi sap ferir de salansa ·

27    Amor qui es us es periz cortes ·

28    Qe non si laiza ueçer mas per sem blanza ·

29    Qe duoilh en nuoilh sailh e faizon douz lanz ·

30    E duils en cor e de coratge em pres ·

31    CAr en aissi uenz celui e soblança ·

110r

01    Cui a sos obs uol triar et es lire ·

02    Mas aisi ai un perilhos martire ·

03    Qe sa dolor uol qe sia allegransa ·

04    E del seu tort qe re ferom merces ·

05    E contra orgoilh com sia humelianz ·

06    Camors non uenz ne basas ni boba(n)z ·

07    Mas gent seruire prez e bona fes ·

08    MAs ami fai sobre tot una orranza ·

09    Qanc mon uoler non uol en dos deuire ·

10    Qe can sen uenc en mon fin cor assire ·

11    Tot autre pens getta de for elansa ·

12    Pero si lei acui obs ma conques ·

13    Tang qamor prez sadon son cor p(re)zan ·

14    Tro sial cor ab los oilz a cordanz ·

15    Qals oils pares ealcoratges plagues ·

16    Mas madonna sab far iois e sem blanza ·

17    E son uoler celar et es condire ·

18    Pois fai semblant cortes eb son douz rire ·

19    Per qeu non deu cors iuiar per semblansa ·

20    Mais si ben uoil em breu temps paregues ·

21    Qar seii soi fins e francs e ses tot anianz ·

22    Qeu non pens als mas de far tot sos manz ·

23    Qem dones cor qel la lomeu conques ·

24    E Pos nom part de sa bona speransa ·

25    Ues mon de sire a torn e son cor uire ·

26    Qe cor nom pot pen sar ni bocca rire ·

27    Lo ben qel uoil elagrant amistansa ·

28    E pos mon cor li teing aisi de fes ·

29    Qe nol li lais entrear autres talanz ·

30    Si a de mi souinent e men bra(n)z ·

31    Qe mil matrait da mor pladeia un bes ·

110v

01    E Ia parler no len fa son dottansa ·

02    Qeu ai uers elengeing pres e al bire ·

03    Qa los oils bas e ab lo cor re mire ·

04    Et en aisi cel lor ma ben enansa ·

05    Per qun non sap de mon cor lai on es ·

06    Anz qi men qier de cui sen feing mos ca(n)z ·

07    Al plus priuat ne stau qez e celaz ·

08    Mas qe lordiz de ço qe ren non es ·

09    GLorieta en tre uos e merces ·

10    Mas captaz ioi e a lei cui son a maz ·

11    E digaz limi qab samistaz men na(n)z ·

12    Lamor qe il port el prez e bona fes ·

UcBrun 450.7 (U 115)       

13    Nug brunecs .

14    POs ladreig temps uen iogan e rizen ·

15    Gais e floriz ioios de bel semblanz ·

16    Bel deuen doncs acuilhir en chantan ·

17    Po el nos fai de ioi tam bel presen ·

18    Qar gaug uos er donaz perallegrar ·

19    E qui nola sil deu far a parer ·

20    Qar de conort mouon ioi e plaser ·

21    Don hom sem pren adesa so miels far ·

22    QAisi fos bon ço qe sol esser gen ·

23    Nima grades so qe fo ben es tan ·

24    Quel temps uengra qi es autre ta(n) ·

25    Comanc se fe se gon mon e scien ·

26    Mas qui a pren ço qe degra oblidar ·

27    E oblidaço qe degra saber ·

28    E le uon sus ço qedegra chader ·

29    E baison ius ço qedegra leuar ·

30    QUen aisian trastornat iouen ·

31    E fin prez e ualor e boban ·

111r

01    Qel gai donnei contre ni en tre man ·

02    An li plusor uont en des chausimen ·

03    E pois amor ten uil so qe plus car ·

04    Nom pot adreit le al nom retener ·

05    Quar qui des pen tot son sen en u ser ·

06    Puis de .c. iorn non pot ta(n)t recobrar ·

07    QI eu uidamor quel gaug el ris el sen ·

08    Coblas e moz cordas ea nel e gan ·

09    Solon pagar losa mador un an ·

10    Ares perdut qui de moreers no(n) pren ·

11    Mas saixon fo qel maior dan damor ·

12    Uolia hom mais es perar qe au(er) ·

13    Per qar sai cum a dim pleto uoler ·

14    Motol dezir qe sol un drut na frar ·

15    PErqe ual mais damor so qe na ten ·

16    Qel cochos don des con uine(n)t nos fan ·

17    Qe dones bos e plaçentier la fan ·

18    E sofrir douz el mal trait issame(n)t ·

19    Mas pus a mor non pot plus lug a nar ·

20    Da qui ela torna en non caler ·

21    E mudon cor e ue non de ses per ·

22    E druz re pren ço qe sol de sirar

UcSt-C 457.40 (U 116)       

23    Nug de san sirch .

24    TRes e nemic e do mal segnorai ·

25    Quns qe poingna(n) noit e iorn q(e) maucia ·

26    Le nemics son miei oil el cor qi(m) fai ·

27    Uoler celis qa mi non ta gnaria ·

28    E lun seingnor es a mor qem balia ·

29    Tem mon fin cor e mon fin pen samen ·

30    Lautres es uos donna en cui en ten ·

31    A cui non aus mon cor mostrar nidir

111v

01    Com mauciez den ueia e de dezir ·

02    QEm ferai eu donna qe çai nilai ·

03    Non puesc trobar dig en uos qem bonsia ·

04    Qe ferai eu cui serion es clai ·

05    Tot autre ioi se de uos no(n)lauia ·

06    Qe farai eu cui capdel la e guia ·

07    Louostramor qem fui em seg em pren ·

08    Qe ferai eu qa utre ioi non a ten ·

09    Qe fara eu ni cum porrai eu gandir ·

10    Se uos donna nom uolez acuillir ·

11    CUmdurerai eu qe non posc morir ·

12    Ni mauida non es mas ma lenansa ·

13    Cum durerai eu cui uos faz languir ·

14    Desesperaz abun pauc desesperança ·

15    Cum durerai eu qe ia allegransa ·

16    Mai non aurai si non miuen de uos ·

17    Com durerai eu donna qui sui gelos ·

18    De toz home qui uas uos ua ni ue ·

19    E de toz cels acui naug dir be ·

20    Com uiurai eu qe tan coral sospir ·

21    Fai noig eiorn qe mauonda e pesansa ·

22    Com uiurai eu qe non poi far ne dir ·

23    Autra mas uos ren qem teing adonransa ·

24    Com uiurai eu qaltr no(n) port demenbransa ·

25    Mauestre cors e la plaises faisos ·

26    El cortes diz humils e amoros ·

27    Com uiurai eu qe dals no(n) p(re)c de me ·

28    Deus mas qem lais ab uos trobar m(er)ce ·

29    QE dirai eu donna si non mante ·

30    Franca merces si uals daitan qe uença ·

31    Ab mon fin cor e abma leial fe

112r

01    Uostra mistat e uostra gran ualensa ·

02    Qe dirai eu si uos non faz su fren ça ·

03    Qe dirai eu cautra non posc uezer ·

04    Qem dreiz da mor mi posca al cor plazer ·

05    Qe dirai eu qautra est mond non es ·

06    Qim dones ioi per nul ioi qe(m) feçes

UcSt-C 457.3 (U 117)       

07    Nug de sansirch .

08    ANc e nemic qeu a gues ·

09    Nul temps non ten tan de da(n) ·

10    Com mon cor e mons oils fan ·

11    E si eu ai per lor mal pres ·

12    Il non an faich nul gaçaingni ·

13    Qel cor en sos pir e plaing ·

14    E lioilh em ploran so uen ·

15    Don chas cum pieg sem pren ·

16    Qa des uolon lai obeçir ·

17    Don sen ton lomal uenir ·

18    PErqe magrobs seu po gues ·

19    Al cor els als oils qem fan ·

20    Auer de mamort talan ·

21    Fugir maseu no(n) posc ges ·

22    Anz matur e ma co(m) paing ·

23    Ablor e fins sers remaing ·

24    Ala dreit cor gai plaisen ·

25    Ues cui soi obedien ·

26    Cui uoilh on rar e blandir ·

27    Egens lausar e ses mentir ·

28    MAs unaital saiçon es ·

29    Qe tut li plus finaman ·

30    E cel qes a man ses enian ·

31    Son en col paz e mes pres ·

112v

01    Etai cel a cui so fraing ·

02    Tot ço qa mor sa taing ·

03    Son uolgut e non es gen ·

04    Qa mor faza lun iausen ·

05    Qe non sapcha los ben grazir ·

06    Nil mals qan liuen so frir ·

07    UErs celei qui miten pres ·

08    Uoilh far tot al seu coman ·

09    Mas cela nom uol ni blan ·

10    Nil plaic ren qa mi plagues ·

11    Caisim pren cum pres caluaing ·

12    Del bel malastrucs e straing ·

13    A cui lauenc far conuen ·

14    De far tot sos man da men ·

15    E cel non uolc far ni dir ·

16    Ren qe il dein gnes abelir ·

17    AB aital conuen mi pres ·

18    Si eus plus noil de man ·

19    Mas con sir e uau pensan ·

20    Com eu sos plaçer feçes ·

21    Qe lal dich fenisam fraing ·

22    Qe dis qe braus cors sa fraing ·

23    Qi gen lo sera humilmen ·

24    Per qeu ges non mes pauen ·

25    Tan liai cor degen seruir ·

26    Qe la iam laisse morir ·

27    MAs pero peig de mort es ·

28    Qui uiu languen de siran ·

29    E a ten e non sap qan ·

30    Li uolgra ualer merces ·

31    Etai peiz per qem com plaing ·

113r

01    Qen un iorn fenis e fraing ·

02    Ço com a con quis greu men ·

03    Da mor al meu paruen ·

04    De gra poingnar al fenir ·

05    Aitan com mal co(n)querir ·

06    SEinnier sau uaric mout plaing ·

07    Mon garda cor car es es traing ·

08    Qan uer son aur fai ualen ·

09    Nil clar meratge lui sen ·

10    Per ueire es cur que luçir ·

11    Non pot mais ni res plendir

UcSt-C 457.16 (U 118)       

12    Nug de san sirch .

13    GEnt an sau but mei oil uençer mon cor ·

14    Eç eu mos oilh el cor an uençut me ·

15    Qe mos corsui els oils celeis per qe ·

16    Morem miei oilh et eu el cor en mor ·

17    El cor mi morz gardaz ses bes traire ·

18    Qim fai a lei qe lui auci aucire ·

19    De pen samen den ueia e de co(n)sire ·

20    Els oils de dol el si es de de sir ·

21    SIm plor e plaing ni men duoil en mon cor ·

22    Nin nai de sirnomen plaingna hom de re ·

23    Qar ben conois qe per lo mal qem ue ·

24    De tan ric loc qe ne gun hom nomor ·

25    E puesc ben dir qe ric son mei co(n)sire ·

26    E si iam puesc qen nardir qel de sire ·

27    Qeu ia delei li mostre ni liaus dir ·

28    Orraz serai neis sim fazia morir ·

29    MAntas saçons mo acord en mon cor ·

30    Com eu la pres mas en aisi ma ue ·

31    Qan cuidal cor parlar la boccal te ·

113v

01    El desir creis e mos ardimenz mor ·

02    E doblan mei li es gard ei lonc co(n)sire ·

03    E fail mel senz tan qeu non sai qe dire ·

04    Qi lei preiar non puesc en deuenir ·

05    Ni començar non osai ni gequir ·

06    E seu men loing plus mestau pres del cor ·

07    E quant eu plus li fui plus mi rete(n) ·

08    Per qe del tot retorn en sa merçe ·

09    Qe non mor gen ai cel qi fu gen mor ·

10    E gen non par qab son gen cor remire ·

11    Qar il de ia mi ni au trui auçire ·

12    Anz mes semblant qe il degna guarir ·

13    Aiço qe fai toz autra mort morir ·

14    ANz qeu lauis la conog en mon cor ·

15    Edaic en leis mas peranza e ma fe ·

16    E qan laui fui aisi se us de se ·

17    Qe per leis ual mos cor e uiu e mor ·

18    Eilh fui a des aisi fiel seruire ·

19    E de sos bes en nanz aire egrazire ·

20    Qia cels qa doncs liaui ·

21    La faz ara en nançar e grazir ·

22    So per qel sa pca de dinz son cor ·

23    Qe don aduz ualor e prez e ben ·

24    E ço per qom lanança el mante ·

25    E lade fen qe non des chai ni mor ·

26    Lisalui a deus ai tant qant eu desire ·

27    El prec sil plaz qeleis sa non sai re ·

28    Qels e nemics non faza escuzir ·

29    Sobrels seus faiz ni sos amis marrir ·

30    IA non u us cuidez desir qen uos aire ·

31    Non uus sia greus sieu sui francs seruire ·

114r

01    Ses guiardos qar sel qua ras de sire ·

02    Mius fal tort qe mauiaz fenir

GcFaid 167.35 (U 119)       

03    Perol daluernia .

04    MAntas saços es hom plus uolontos ·

05    Daiço don mal e dan lin dei uenir ·

06    Qar de son bens e uoilh per medir ·

07    Qai eu metheis manei metre cochos ·

08    Ental poder don era uauc plagnen ·

09    Qim fai languir e sos pirar souen ·

10    Qe cant eu cuch ben auer eu nai dan ·

11    E torn a tras qan cuit an nar en nan ·

12    BEn man trait sos bels oils a moros ·

13    E son gen cors e son gent garnir ·

14    Son gen parlar e son gent acuillir ·

15    Son bel solaz son auinent res pos ·

16    Malauianc sa gran beutaz ualen ·

17    Don mielz cuiei mon cor auer iauzen ·

18    Mas eram uac plangen e sos piran ·

19    E non mi ual merçes qan la de man ·

20    ANc non cugei qe nulla donna fos ·

21    Tan gran beutaz qe fos meçeis a dir ·

22    Com plus li clam merçes no de gnaudir ·

23    Anz ma son cors a des plus orgoillos ·

24    Perqe mon mal me uai ades crescen ·

25    Et es mi piez sim salui di eus per un cen ·

26    Per leis qal reingna del malestan ·

27    Per lo mal qeu nai e per la fan ·

28    Lo mal qeu trag me fora bels e bos ·

29    Bella donna solqe pogues so frir ·

30    Qar ses a fan non pod hom en riquir ·

31    De nulla ren far qe sia cabalos ·

114v

01    E ço com conqer a greu tormen ·

02    Ten hom plus car e plus fins e plus ualen ·

03    Qe ço catot iorn a son coman ·

04    Qar leu des pen qi deleua gadain ·

05    E ço dom plus cuiei esser ioios ·

06    Son plus iraz e mais nai de consir ·

07    Per qom nos deu per gaug trop es baudir ·

08    Ni per ira trop esser angoi sos ·

09    Mas eu non posc esser ges daital sen ·

10    Qeu malegrei trop al començamen ·

11    Donna ueruos mas e ram uauc plora(n) ·

12    Qom hom marriz qe ren no(n) sap donsan

Peirol 366.13 (U 120)       

13    Perol dalu(er)nia .

14    DUn bon uers uau pen san co(m) lo fezes ·

15    Qamor madui lo chaison el talan ·

16    Em faz e star del tot al seu coman ·

17    Si qe mon cor nai re ten gut en gatge ·

18    Trop de mostra uas me son poderatge ·

19    Qera mauci lotrebailh on ma mes ·

20    Per tal donna qem dreit me no(n) sataing ·

21    AQe stam plaz mais de neguna res ·

22    A lei mautrei li ges de ser en nan ·

23    E si non uol nom cal cau tre tan ·

24    Se rai a clin uas le sou segnoratge ·

25    Com seu la gues fait certan homenatge ·

26    E feira gran peccat qi men tol gues ·

27    Lo de sirer pos tot lals men so fraing ·

28    Fort uoil sa mor mais qe re no(n) laus ges ·

29    Estiers cab diz cuberz li uau parlan ·

30    Masil uol gues es guardar mon sen blan ·

31    Non cal ria plusuertadier me satge ·

115r

01    Qab sol es gard pod hom ben per usatge ·

02    Lo pensamen conoiscer tal uez es ·

03    E men breli casaz qer qis co(m) plaing ·

04    Assaz ieu lam ma ella mi non ges ·

05    Mas lei non cal ni non ia gran dan ·

06    Cuidaz uos donc qan si ua rem en bran ·

07    De sa ualor ni de son ric lingnatge ·

08    Qe ben nol dei esser fer ni saluatge ·

09    Pero ualer sol enamor merces ·

10    Ueus les perança on ma dolor refraing ·

11    AQest conort non es mais ne scies ·

12    De nuilh a mor pos trop uai trainan ·

13    Non deu hom puois auer fian sa gran ·

14    Qe farai doncs partiramen de follatge ·

15    Non eu qe far uoilh mon dan natge ·

16    Aisi com cel qaliogar ses em pres ·

17    Qe perd e perd perrespet de guadaing ·

18    Et era mi ia pro ma bona fes ·

19    Qeu non amies pers es qern co(m) sil fan ·

20    Qi son feingnen galiador truan ·

21    Fals men sonier etabuoler uolatge ·

22    Anz ai en lei siasis mon coratge ·

23    Qora e iorn not set mana e mes ·

24    En nun desir son a des e remaing ·

25    Souen a hom per trop sen gran dan natge ·

26    E de fol daz uen man tas uez gran bes ·

27    Donna a qest a uentura re maing ·

28    Donna el uers en tendez mon coratge ·

29    El uostro cor francs natural e cortes ·

30    Sapchan triar ço cab uos sen a taing

115v

GrdoRos 240.4 (U 121)       

01    Giraudon loros .

02    ARa sabrai sages de cortesia ·

03    En uos donna ni si temez peccat ·

04    Qe pois amor ma del tot oblidat ·

05    Sim seccorrez er bons en seingnamenz ·

06    E pois en nals donna es tan con oscenz ·

07    Conoiscenz doncs qe mal uos e steria ·

08    Sen tre toz temps non trobaua ab uos ·

09    Qal qe bon fait o qal qe bel res pos ·

10    E Quar desir tan uo stra segnoria ·

11    Qan mauriaz adreit occaisonat ·

12    Ço qanc non fo ni eria per mongrat ·

13    Sim deuria pois ualer chausimens ·

14    Pero en mes non es ges lardimens ·

15    Qe ia uos clames merces si tort auia ·

16    Qab tot bon driz ne stau eu temoros ·

17    Qe ia non posc abuos ualer raços ·

18    E Non es ges ualor ni galiardia ·

19    Qi de strui ço qui troba a poderat ·

20    Mas tantas uez uos oaurai mostrat ·

21    Per qeus sembla mos castiar ni ens ·

22    Pero qant es donna e sobra ua lens ·

23    Sil creis orgoilh saualors els desuia ·

24    Qar ges orgoilh tutasuez no(n) es bos ·

25    Ma ben nechai alocs ea saços ·

26    ANc per ma fes sol cab uos mal no(n) sia ·

27    Non ui nul cors tan sem dumilitat ·

28    Cum lo uostre ma ben sai debeltat ·

29    Non uus er ia per donna faigs co(n)te(n)s ·

30    Ans saben ben qe sieron çinc çens ·

31    Qal qon iausir laiençor uos pendria ·

116r

01    Qel meillier es a qi merçes i fos ·

02    Mas trop perd hom per unaibs o p(er) dos ·

03    ADes i faz gran sen o gran folia ·

04    Qar sui uostre e non men sabez grat

05    Masia non uoil qe blasmon la foldat ·

06    E uorria qem fos lauçat en sens ·

07    Qar de bon sens mou bos a fortim(en)z ·

08    E anc fols hom non sa forti un dia ·

09    Ni eu non ui anc bon drut nuallos ·

10    Perqeu mes forz dessera uenturos ·

11    Uostre serai si tut non ca us plaixia ·

12    E uostre sui ca mor ma en segnat ·

13    Qe non creda mal res pos ni co(m)miat ·

14    Qe sel crezes mort fora recreçens ·

15    Meraueilme si cal o com no(n) us ue(n)z ·

16    O qieu men lais e uos qe siaz mia ·

17    Mas eu morrai on serai poderos ·

18    Aqest conort me teing de meig ioios ·

19    BElla donna de cor ien ten dia ·

20    Deus tan for met uostro cors amoros ·

21    E pareis bes a la bella fai sos

GrdoRos 240.1 (U 122)       

22    Giraudon loros .

23    La mia fe a mors ·

24    Gran peccat auez de me ·

25    Qar non uolez dar un be ·

26    Entres totas mas dolors ·

27    Cen uez ai cor qem recreia ·

28    E cen qe ia non farai ·

29    E car bons a fortimenz ·

30    Ual e de ualer e uenz ·

31    Ia non de sa fortirai ·

116v

01    Ma segon la fan qeu trai ·

02    Eu mais des bos pensame(n)z ·

03    E mals grat de malas gens ·

04    A us pesar so ca mi plai ·

05    E pens qe madonnam deia ·

06    Per me oblidar riccors ·

07    E senz qui ges eu non cre ·

08    E mostra me qe nos co(n)ue ·

09    E qel pensar es follors ·

10    MAs mal tra sen creis honors ·

11    Qe estiers prez non re te ·

12    E puois a pres a stre ue ·

13    Qen aisis noiris ualors ·

14    E qui alqes non dereia ·

15    Ia non fera bon assai ·

16    Qen toz faz ualardim(en)z ·

17    Mas lardiz sia tem(en)z ·

18    Lai un temers ual mai ·

19    DE plan ardimen murrai ·

20    O mauzira es pauenz ·

21    Si merçes non mes guire(n)z ·

22    Doncs aqales camparai ·

23    Non sa mas merces iueia ·

24    Qe ses ni genis ni uigors ·

25    Non ual ni men nansa re ·

26    Sel blanc cors dalgat el le ·

27    Non uens franqesa e douzors ·

28    A Mi so li mal traic sa bors ·

29    Mas madonna en dreit te ·

30    Sicapten maluas merçe ·

31    Qar non fai qalqe secors ·

117r

01    Sobreramen segnoria ·

02    Qar sab qieu lo sofrirai ·

03    Qe cant magr obs chausim(en)z ·

04    Mi fai orgoilh i non calens ·

05    Ue uos tut cam mal e stai ·

06    BEn fort a uentura ai ·

07    Com noilh es e mais des plazenz ·

08    Nils bel acuillimenz ·

09    Mas qant a qel qella fai ·

10    A chascum qella corteia ·

11    Segon los corteiadors ·

12    Mas mi non inten ni ue ·

13    Nieu qant qellam mal me ·

14    Non uirarai ia aillors ·

15    BEls alixandres linueia ·

16    Qe neguna res non fai ·

17    Es a dreiz prez conuinens ·

18    E a toz iorn mi creis mais

GlSt-Did 234.3 (U 123)      

19    Guillielm desandes dier .

20    AIssi cum es bela çill de cui chant ·

21    E bel son nom sa t(er)ra e son castel ·

22    E bel sos diz sos faz e seu sembla(n)t ·

23    Uoil mais coblas se mouam tot en bel ·

24    E dig uos ben se ma chan çon ual gues ·

25    Aitant cum ual ai cela de cui es ·

26    Qausi uencera las autre qe son ·

27    Qo mil ual mais qe ne gu na del mon ·

28    TAn bellament mauzira de sirant ·

29    Celas cui son hom li ges ses reuel ·

30    Qen feria ric ab fil de son gant ·

31    O don dels pels qe chai de son mantel ·

117v

01    Ab sol cuidar oamentir promes ·

02    Ma gril pro fait toz temps saleis plagues ·

03    Mai noi adan a fin cor desiron ·

04    Lama otres tant on plus fort mi confon ·

05    AI bella donna a bel cors benes tan ·

06    Uas cui eu tot mon coratge capdel ·

07    Seo uos uenges mas man iontas dena(n)t ·

08    De genoillos eus qe ses uostra nel ·

09    Tan gran franqeça fora e gran merces ·

10    Sa qest uostrom qe non sab qe ses bes ·

11    Re stauraz don ric ioi iausion ·

12    Qar non es bes qeia ses uos laon ·

13    BElla donna pois en altra non blan ·

14    En dreit da mor ni rason ninapelh ·

15    Una non es en fait ni en semblant ·

16    Qi contra uos mi ualgues un clauel ·

17    Aora nous ai ni autra non uol ges ·

18    Uiurai ses ioi qamors me ten de fes ·

19    Un pauc en trei enamor trop preon ·

20    Eissi non posc qi eu non trob gat nipon ·

21    UN bel respeit miuaia conortan ·

22    Qem petit dora aiuda sos fidel ·

23    Gentils a mors qi len qier merçean ·

24    Per qel fals drut torna a non capdel ·

25    Mas cel quia son coratges mes ·

26    Sitot li tarda nons des perges ·

27    Qe bona donna atot qant deu res pon ·

28    Mais be nis guarda acui ni que ni con ·

29    TRastot mes bel onilles em res plan ·

30    Bosc me son prat euergier e rosel ·

31    E maiensa chascun iorn delan ·

118r

01    Com fa la rosa qan nais de noel ·

02    Qel mon non es uilan ni mal a pres ·

03    Se parla a lei un mot non sia cortes ·

04    E non sapcha de tot parlar a front ·

05    Denanz sei diz e de las autras ce son ·

06    AMics bertram uers tal ai cor uolon ·

07    Qel canta eri et eu languisc e fon ·

08    BErtram la fillia al pro conte raimon ·

09    De gran ueder quilgenza tot lo mon

GlSt-Did 234.4 (U 124)       

10    Guillielm desandesdier .

11    BEn chantera si mestes ben damor ·

12    Qant desamaz canta si fina men ·

13    Qe son di son tot li bon trobador ·

14    Ben canton miels cui a mor ten iauze(n)s ·

15    Qaieil non uol qeu mais uolgra amor ·

16    Ne non am cela qui a mariam me ·

17    Qar eu sui fins e trob tant dauolfe ·

18    Qem perd a mor e pera mor cantera ·

19    AL meu cantar sa ten don liama dor ·

20    Qe ia mais nonam fort lialment ·

21    Qar mais en nam li plus galiador ·

22    Non an cel qui ren noi uan uolu(e)n ·

23    Qar eu sui fins e anc non uolc caniar ·

24    Uiurai ses ioi si bel la nom rete ·

25    Mais eu non cuit se delei mirecre ·

26    Cal tre del mon me pogues allegrar ·

27    PErallegrer duna dousa sa bor ·

28    E perres peit car sol en lei en ten ·

29    Ses gag en ioi et endolçor ·

30    Mas car gam trop per qeu uouau teme(n)t ·

31    Donc si eo i fail lor deu ennogar ·

118v

01    Ailas ualent endirai uos perqe ·

02    Qar tot diran se dilor mi so ue ·

03    Que per leis fan les autres adottar ·

04    SEs tot dottar ai chausita la meillior ·

05    Qauc dels oils uis ela plus auinen ·

06    E qe miels creis son prez e sas honor ·

07    Sobra totas cuna noil de fen ·

08    Nuls hom en lei ren non pot meilliurar ·

09    Mas car uas me es de mala merce ·

10    Per leu mes greu qe molt li des co(n) ue ·

11    Qeu non uolgra rem pogues omblasmar ·

12    Blasmar deu om ennusatge que cor ·

13    Qe fan donnas qeu no(n) lor teing a sen ·

14    Loingnon honor e fan la plusor ·

15    Quant hom lesprega e sa cuil auinen ·

16    Bona donna fa tot ço qe deu far ·

17    Sitot lo tarza quant tot tor linue ·

18    Qar quiles cara e dai quo noi aten ·

19    Conoiscenz es qan sap qui deu triar ·

20    Qar sella triu undruta des honor ·

21    Qe ciascunan o dos uer ten ·

22    Maier uil tat es segon sa riccor ·

23    Qe simbreument ames tal qui fos gen ·

24    Las triccariz els fals triccador uar ·

25    Fan un mercat ca prez no(n) a per te ·

26    Laina ran e sai un autre a te ·

27    Et lez es cel qi mais i pod donar ·

28    AMic beutram acil monoilh laissar ·

29    De far chan çon edirai uos perqe ·

30    Qar loing cantar no(n) ostez a no(n) trob be ·

31    Ses ioi da mor mas qant sol aioglar ·

119r

01    A la marqesa uei son prez montar ·

02    Cui eu sui hom e serai oi e sempre ·

03    Estiers midons qe dautra no(n) soue ·

04    Ses ioi iausir mas can lo desirer

GlSt-Did 234.11 (U 125)       

05    Guillielm de sandesdier .

06    EStat aurai e stat doas saços ·

07    Qe non cantei etai fat mon da(n)natge ·

08    Mas ar magrobs bon uers otal chanços ·

09    Qua dautes lei cui faz liges hominatge ·

10    Quant tengut de pois so prez audic ·

11    Qa ren non ac mas qant li bon es per ·

12    Qe siuals rem qe sio pogues uezer ·

13    Ab sol es guart mipogril faire ric ·

14    AB sol es guart qe mo stras a moros ·

15    Magril tan fait per qeu dic grand outrage ·

16    Qar lo seu cors es tan ualent e bos ·

17    Qe seu inten cre qe faz gran follatge ·

18    Donna sanc hom per so bramar failis ·

19    Nonmendeuez per orgoillos tener ·

20    Mais na al mond qanc a qe leis uoler ·

21    Qanc mi e lor for les denz no(n) eissic ·

22    POis tant es uostre prez cabalos ·

23    Bes taing donna qaiaz en segnoratge ·

24    Un trobadors qeus cant e plan per dos ·

25    Qe uos degnes tenir ena gradatge ·

26    Aicel son eu qe danc plus no(n) us qe sic ·

27    E seu dic ren qe us de ges a plaçer ·

28    Disez mi se non faz mi sa ber ·

29    Pois pendez mi sen mais ca(n) çon dic ·

30    Chançon non dic donna mais en dreit uos ·

31    A cui non aus tra metere autre me satge ·

119v

01    Mas losospir qeus faz de genoillos ·

02    Mas man iontas lai on sai uostr ostage ·

03    Eseu trobes quim dones leçer ·

04    Qal mon non ai tan mortal e nemic ·

05    Qeus mi feçes cu bertam ent uezer ·

06    Anc a seninor meil decor non seruic ·

07    SI per seruir fos tant a uenturos ·

08    Qumilitaz baises tan son coratge ·

09    Qun gent a lei de son gent cor ioios ·

10    Douzerament entres en mon coratge ·

11    Sianc nul hom per so bramar fenic ·

12    Em finirai sem pomais a uer ·

13    Ma sol per so qem pogues es cader ·

14    Uis qerre eu pos ben leu aluera fic ·

15    UN fol an fic an pres et en noios ·

16    En contra mor e fan gran uilanatge ·

17    Suna donna laudaz qar sera pros ·

18    Cla meran uos feni ne dor per usatge ·

19    Ges non men feing mais de pois qe lauic ·

20    Uoilh sas honors e sos prez captener ·

21    Seuals daitan qaltre non ac poder ·

22    Qem don tel ioi qe plus fort ma belic ·

23    AMic beutram di gaz qeu dic ·

24    Trop siuenget siluenget al plai ser ·

25    Et eu del seu tort lais mamort ueder ·

26    Qoilz non fan ren aiçel qen non lauic

AimSarl 11.2 (U 126)       

27    Naimeric de belle noi .

28    FIns e leials a senes tot enians ·

29    Aisci cum cel quia uencut a mors ·

30    Aurai em paz so fertas masdolors ·

31    Qanc non a mei plai ne(n) ni rancuran ·

120r

01    Anz aiamat loingiament des amaz ·

02    Uostre gen cors donna cui mi soi daz ·

03    E pois merces ab uos ren non ual ria ·

04    Partiramen eu non ges qeu no(n) poiria ·

05    ANz a tendrai so fren e mercean ·

06    Tro qe de uos aia qal qe se cors ·

07    Qa tot lomens me la tendres honors ·

08    Bona donna si ben traig grand a fan ·

09    Qar molt ual mais ric es perar onraz ·

10    Quns a uols dons don hom no(n) fos pagaz ·

11    Per qeu serai tant a mic ses a mia ·

12    Tro qeus a peilh senes mentir a mia ·

13    BElla donna foldaz faz per sem blan ·

14    Qar ençan tan retrag uestra ualors ·

15    Nilabeutaz don sobras las gençors ·

16    Qobs me fora qeus a mes oblidan ·

17    Qor goil uos creis e mecreis humiltaz ·

18    On plus uos uai menbran uostra beutaz ·

19    E lasualors qeaut sobre la mia ·

20    Dir nai eu mal non qeu mentria ·

21    MIl uez maurei a cor dat en p(en)san ·

22    Cum sius preies ma reten men paors ·

23    Qar oblidar mi fai uostra ualors ·

24    Si com fai hom dinz locir cle chantan ·

25    Qoblidaço dont plus era menbraz ·

26    Eu can uos uei soi del tot oblidaz ·

27    E perçom sai car falliment seria ·

28    Seu per de man loric solaz perdia ·

29    DOnna ben sai qab uostra ualor gran ·

30    Mabonda sens e sofraing mi riccors ·

31    E se de plus uos podez far clamors ·

120v

01    Uos e a mors e(n) siaz amondanz ·

02    E se perço donna mochaisonaz

03    Qar non soi rics sera toz e peccaz ·

04    Qar tant non ual ne guna manentia ·

05    Endreit da mor com fis hom ses bausia ·

06    PRo contessa lo nom de sobraz ·

07    Es loing auziz e per tot sia ausaz ·

08    Per qautram part de u(ost)ra segnoria ·

09    Ni non farai aitant cu(m) uius e stia

AimBel 9.3 (U 127)       

10    Naimeric di belle nuoi .

11    AIssi col pres qant se cuia fugir ·

12    Quant es torz e pois hom lorepren ·

13    E lidoblan son perillos tormen ·

14    Cuideiab engeing dela preison issir ·

15    Damor qe tant ma la ment ma re pres ·

16    Qe per nul geing eissir non posc ges ·

17    Anc mais non mis en tan mala preso ·

18    Qe senso geins non pogues tener pro ·

19    PEraital geing mi fez mon ses partir ·

20    De son pais qe non uis son cor gen ·

21    Qai com oblit hom ço qe non ue soue(n) ·

22    Mas ges non pod mon ses tant a fortir ·

23    Qem get del cor celei qe ma conques ·

24    Don cuit morir si non so cor merces ·

25    Qar mos cor es mirails de sa faiso ·

26    Per qel fugirs non fai ren si mal no ·

27    MAs tot qant deu a amor a belir ·

28    E tot qant plaz aioi eaiouen ·

29    I uei a des om plus prim laremir ·

30    E qar non uei ellei re qe(m) mi pes ·

31    Ai qal i(n)uega e qal dolor es ·

121r

01    Qui fug aiso de queilli sa bria plus bo ·

02    Lo seghir de nuilla re canc fo ·

03    TAnt mes al cor qe cant de leis co(n)sir ·

04    Cels qe parlon a mi ieu nols en ten ·

05    E faz lor a bens parlar paruen ·

06    E abrire e ab oc e ab non dire ·

07    E pas en trels trist ab fin ioi cortes ·

08    Pe san de lei cum uezer la pogues ·

09    Qeu non ai ioi en tro quab lei so ·

10    Ni lau parlar tant ne te(m) mal re so ·

11    ALs non posc far mas lai on posc auzir ·

12    Deleis parlar men neuau corren ·

13    Qar fin amics pren refraingnimen ·

14    Quant au si donz lausar et en nantir ·

15    Ni pot parlar aicel cui plaz sos bes ·

16    Qennes un om tan e nemics no(n) mes ·

17    Sillam men tau qeu non uoillia son pro ·

18    Siual daitan qan dira sa raiso ·

19    CHan son uaiten lai ostal dolz paies ·

20    Ont la reina tant fin prez a co(n)ques ·

21    Qarab leis ualtot ço cab lor e bo ·

22    Per qara es rics lonom daragon

MoMont 305.4 (U 128)       

23    Limonge de montaudon .

24    AIssi cum cel com menal iuiame(n)t ·

25    Et es per pauc de forfaz a cusaz ·

26    Et en la cort o non ne gaire amaz ·

27    E porias ben es torzer fugen ·

28    Mas car se sap a pauc de fallimen ·

29    Non uol fugir e uai sen lai doptos ·

30    Autresi ma a mor en tal loc mes ·

31    On non ual dreiz ni laus clamar merçes ·

121v

01    Ni del fugir non soi ges poderos ·

02    Bona donna sieu fos leialmen ·

03    En uostra cort mantengut niuiaz ·

04    Lo tort qeu ai fora dreiz a pelaz ·

05    Qeu mi posc ben es dir per sagramen ·

06    Don contra mi non auez nul garen ·

07    Qeu anc fallis donna cortes e pros ·

08    Masqant am uos e tot qant de uos es ·

09    E qar naus dir en mant rics loca gra(n) bes ·

10    Ueus tot lo tort donna qieu ai uar uos ·

11    PE rai tal tort mi podez loniamen ·

12    Gran mal uoler donna mas ben sap chaz ·

13    Qe per ben dir uoil mais qe malm uoiliaz ·

14    Qeus gaçainnes uilan ni mal dizen ·

15    Qar damor son toz sieu faz auinen ·

16    E pois qom es uilan ni en noios ·

17    Ennamor pois nona ten da ges ·

18    Amar pod mas da mor non na ges ·

19    Sel faz el diz non son toz a moros ·

20    BEn fai a mor adonrar finamen ·

21    Qel mon non es tan ricca poestaz ·

22    Qe noi faz on totas sos uolontaz ·

23    E tot qant fai e tot bon e plasen ·

24    E dieus ifez trop gran enseninamen ·

25    Quanc uolc qe tot fos me sura e raços ·

26    Sen e foldaz sol qa da mor plagues ·

27    E paratges noil des ren ni tolgues ·

28    Pois finamor si metria en amdos ·

29    BEn lau damor qar ma donat talen ·

30    De lei amar don es sen e beutaz ·

31    Em seminament cortesia e solaz ·

122r

01    Ren non es mens mas car m(er)ze noi pren ·

02    De mi daitan qe mes gardes riçen ·

03    E quim fezes semblant de bel res pos ·

04    Qar solaitant for eu gai e cortes ·

05    E saria pos ma uida car no es ·

06    Del sobre plus alsieu bel plaizer i fos ·

07    Bona donna non credaz la uol gen ·

08    Qe eo fezes de mi doas meitaz ·

09    For de mon cors qe ses en uos mudaz ·

10    Qen nun sol loc ai a des mon enten ·

11    E sapchaz ben qui endos locs senten ·

12    Ren non es mens de nesci uolontos ·

13    E ies nul te(m)ps nom plac tal nescies ·

14    Ni tal uoler anzai amat defes ·

15    Con fin aman deu far ses cor felos

MoMont 305.1 (U 129)       

16    Limonge demontaudon .

17    AIssi cum cel qa estat ses seinor ·

18    En son lonc francament en paz ·

19    Qanc ren non dec ni mis mas per amor ·

20    Ni fui destrez mas per sa uolontaz ·

21    Edora es per mal seninor forzaz ·

22    Aissi me sui eu mes malamen ·

23    Qanc ren non fez mas perautrui mandam(en) ·

24    Arai seninor a cui non ual merces ·

25    Amor qe ma mon cor en un loc mes ·

26    Don non aus dir ni mostrar mon tale(n)z ·

27    Ni per nul plaic eissir nom(en) posc ges ·

28    NE guns mal traig nom fa paor ·

29    Qe dels autres me de fen dassaz ·

30    De forz castel e onages muret en tor ·

31    Me fu geriu es garniz earmaz ·

122v

01    Mada qest nom ual sen ni foldaz ·

02    Qar einz i sui cades plus mi pren ·

03    Siqe nus hom non uau niue ni sen ·

04    Tan qe maia atoz sos ops conqes ·

05    Qem fai semblar lioiorn un an e mes ·

06    Qen tal donna ai mes mon pensames ·

07    Decui eu cug auer anz dazs qem bes ·

08    E Ia mal trag non tengra adonors ·

09    Si perautra sofris en fos iraz ·

10    Mas de nos don na ai es glai etemors ·

11    Qar non auez companinia ni solaz ·

12    Mas car eu sui uostre merze naiaz ·

13    Nous sia greus seu uaruos enten ·

14    Qar eu nol faz donna per lo meu se