Rialto    IdT

392.32

 

   

Raimbaut de Vaqueiras

 

 

 

 

   

I.

   

Truan, mala gerra

   

sai volon començar

   

donnas d’esta terra

   

e villas contrafar.

5  

En plan o en serra

   

volon ciutat levar

   

ab tors,

   

qar tan pueja l’onors

   

de leis qe sotzterra

10  

lur pretz e·l sieu ten car,

   

q’es flors

   

de totas las meilhors:

   

na Biatritz, qar tan lur es sobrera

   

q’encontra leis faran totas seinhera

15  

e gerr’ e fuec e fum e polvereira.

   

 

   

II.

   

Li ciutatz s’ajosta

   

e fan murs e fossatz;

   

donnas sens somosta

   

i venon de totz latz,

20  

si tan prez lur costa

   

e jovenz e beutatz.

   

E pes

   

qe·ll filha del marqes

   

n’aura manta josta,

25  

qar ha conqes en paz

   

totz bes

   

e totz bos aibs cortes;

   

e qar es pros e franch’ e de bon aire

   

non estara plus en paz qe sos paire,

30  

qe tornatz es a lanzar e a traire.

   

 

   

III.

   

Domnas de Versilha

   

volon venir en l’ost,

   

Sebeli e Guilha

   

e na Riqeta tost,

35  

la mair’ e la filha

   

d’Ançissa, qan qe cost;

   

ades

   

ven de Lenta n’Aines

   

e de Vintimilha

40  

na Gilhelm’ a rescost.

   

Empres

   

er li ciutatz en pes.

   

De Canaves i ven molt gran conpainha,

   

de Toscana e donnas de Romainha,

45  

na Tomazin’ e·l domna de Sorainha.

   

 

   

IV.

   

Engles’ e Garsenda

   

e Palmeir’ e n’Auditz,

   

n’Aud’ e na Berllenda,

   

n’Aines e n’Eloitz,

50  

volon qe lur renda

   

joven na Biatritz;

   

si no

   

las donnas de Ponso

   

en qeran esmenda.

55  

E lai part Monsenitz

   

somo

   

li ciutatz Contesso,

   

q’ades gerrei leis q’es tan bon’ e bella,

   

qe sos gens cors toll a la Damisella

60  

e a totas color fresch’ e novella.

   

 

   

V.

   

Maria li Sarda

   

e·l donna de Sant Jorz,

   

Berta e·l Bastarda

   

mandon tot lur esforz,

65  

qe joves Lombarda

   

non rest de sai los portz.

   

E sai

   

q’a na Biatritz plai,

   

qar lurs reiregarda

70  

non pot esser tan fortz

   

q’esglai

   

lo sieu fin prez verai.

   

Donan lur seinh; cavallcon ab gran joia.

   

Fach an ciutat e an li mes nom Troia;

75  

poestat fan de midons de Savoia.

   

 

   

VI.

   

Li poestatz se vana

   

de far ost en arenc

   

– e sona·l campana

   

e le viellz comuns venc –

80  

e dis per ufana

   

qe chascuna derrenc;

   

pueis ditz

   

qe·l bella Biatritz

   

estai sobeirana

85  

de zo qe·l comuns tenc:

   

aunitz

   

n’es totz e desconfitz.

   

Tronpas sonon e li poestatz cria:

   

«Demandem li beutat e cortezia,

90  

prez e joven!», e totas cridon: «Sia!».

   

 

   

VII.

   

Li ciutatz se vueja

   

e movon lur carros,

   

e·l viells comuns pueja

   

e gieton en lur dos

95  

coirassas de trueja

   

ab qe cuebron lurs os;

   

gambais

   

an e arcs e carcais,

   

e non temon plueja

100  

ni mals temps no lur nos.

   

Ueimais

   

veirem de granz assais.

   

De totas partz comenson a combatre:

   

na Biatritz cuidan de prez abatre,

105  

mas non lur val, s’eran per una qatre.

   

 

   

VIII.

   

Per los murs a fendre

   

fan engieinz e castells,

   

e calabres tendre,

   

gossas e manganells,

110  

fuec grezesc acendre,

   

e fan volar cairells;

   

de jos

   

traucan murs ab bosos.

   

Per tal no·s vol rendre

115  

le sieus joves cors bells,

   

joios,

   

faz de bellas faissos.

   

Totas cridan: «Ajuda, tras l’esponda!»,

   

l’un’ a l’autra, e·l tersa ten la fronda,

120  

e trazon tuit li gieinh a la reonda.

   

 

   

IX.

   

Na Biatritz monta

   

e va·s de prez garnir;

   

ausberg ni porponta

   

non vol, e vai ferir

125  

cell’ ab cui s’afronta,

   

qe pres es de morir.

   

E joinh,

   

e abat pres e loinh:

   

fait ha tanta jonta

130  

qe l’ost fai desconfir;

   

pueis poinh

   

tant qe·l carros desjoinh.

   

Tanta n’a prez’ e derrocad’ e morta

   

qe·l viellz comuns s’esmai’ e·s desconorta,

135  

si q’a Troia l’enclaus dedinz la porta.

   

 

   

X.

   

Na Biatritz, be·m plai qar es estorta

   

a las vieilhas, qe·l vostres gens cors porta

   

prez e joven, q’a lur proeza morta.

   

 

   

XI.

   

Bells Cavalhiers, vostr’ amors mi conorta

140  

e·m dona joi e m’alegra e·m deporta,

   

qant autra genz s’esmai’ e·s desconorta.

 

 

I. 1 guerra RSg    2 volo say R; comensar RSg    4 vilas R    5 pla R; ho en seran Sg    6 volon] cuidan M; ciutat] cieutat R (ovunque)    8 poia Sg    9 lieys R, liei Sg; sostenra Sg    10 lur] lor R (ovunque); pretz] pres Sg    13 brietritz R, beatris Sg (ovunque, salvo diversa indicazione); qar tan lur es] mas tan lur es M, car lur es tant Sg; sobreyra R, sobriera Sg    14 q’encontra] e contra Sg; leis] lies R, lei Sg; faran totas seinhera] uolon leuar senhieyra R    15 e] manca R; fuec] for Sg; polueri… R (carta tagliata verso il margine), polueriera Sg

II. 16 Li] la R (ovunque), la Sg (ovunque, salvo diversa indicazione); ciutatz] cieutat R (ovunque), ciutat Sg; saiusta Sg    17 e fan] per far R; fossatz] ualatz Sg    18 donnas sens] uielhas a R; semosta RSg    19 de] daus M    20 si tan] si q(u)e MSg, tan que R; pretz] pert Sg    22 E pes] empes R    24 manta josta] maincta iuncta Sg, dura i. M    28 es pros e franch’] ilh es plazens R; franca de b. a. Sg    29 no uol estar en patz pus R; sos] son RSg    30 car uengut es al lansar et al traire R; tornat Sg

III. 32 losts R    33 sibilla Sg, sibili M    34 Riqeta] rixenda R, requerre Sg    36 damsiza R, don siza Sg    37 apres M    39 ventamilha R    40 na Gilhelm’ a] manca R    41 ardess Sg    42 li] li Sg (43-45 = 88-90 R)    43 canauer R, caniues Sg; molt] mont M, mot R    44 Toscana] surian M, suria Sg; el dona de lomanha R    45 na] manca R; Tomazin’] tuiniam Sg; surainha M, suriaina Sg

IV. 46 (48 R) e] e na R, es Sg; guarcenda R    47 e] na R; Palmeir’ e] palmier e R, palmieira Sg; naudir Sg    48 (46 R) berlanda Sg       49 na luitz M, naitois Sg    51 iouens Sg; bietritz R (d’ora in avanti), beatriz Sg    52 non Sg    53 de panso R, desposon Sg    54 lin queran R    55 E] car R; monsenis M, moncenis Sg    56 somon Sg    57 Contesso] com tenso M, conteson Sg    58 leis] ill M, lei Sg   ; tan] manca R    59 sos gens cors] lor beutat R, son gen c. Sg; damoysella Sg    60 e a totas] de las autras R; fresca noela Sg (61-72 = 76-87 R)

V. 63 Berta e·l] engleze R    64 mandan Sg    65 li ioves Sg; lobarda M   66 sai] zai M    67 E] car R    68 beatriz Sg    69 que ies el r. R, car noi pren don tarda Sg; riere garda M    70 tant esegues sos cors Sg    71 quesfay Sg    72 ab ioi ses tot esmai Sg (73-75 = 43-45 R)     73 donnan M; de totas partz y uenon a g. j. R, denan lo sen caval con a. g. j. Sg    74 fachon Sg; Troia] tecia Sg    75 pozestat Sg; e fan p. R

VI. (76-87 = 61-72 R)    76 poestatz] ciutat Sg, poestat R    77 en] e M    79 le] lo RSg; comuns] como R (ovunque)    80 dis] ditz R      82 e pois Sg    83 q. la b. b. Sg    84 estai] esta RSg; sobirana R    85 comu Sg    86 caunitz R    87 nes totz] ner mans R; e] manca M; descofitz R    88 la trompas uan R; tropas Sg; li] li Sg; poestat RSg    89 demanden Sg; beutat] iouent R    90 joven] ualor R; cridan Sg

VII. 91 li siutat Sg; se] si M, sin Sg    92 movon] gieto fors R, menon Sg    93 viells] ueils Sg; pueja] poia Sg    94 gieto sobre l. d. R    95 curassas M; troya Sg    96 ques cobron luisas Sg; cobro R (97-98 = 101-102 R)    97 carcais R    98 fan e a. e gambays R    100 mals temps] mal t. Sg, aigua R; no] ne M; nos] notz R    101 oimais Sg    102 veirem] faran R    103 De] daus Sg    104 cuidan] cuion R    105 mas] e m. Sg; s’eran] si eron Sg

VIII. 106 los] lors R    107 castels] carells M    108 calabres] trabuquetz R    110 fuoc g. R, foc grezes Sg; e sendre R    111 fon volar e carells M; queirels Sg    113 trauqo R; traucar mur ab bonsons Sg    114 Per tal] e per tant R    115 li] le M, lo R; sieu R; joves] gentills M    117 faz] ples R    118 crido(n) RSg; Ajuda, tras] adrecha part R, aia t. Sg    119 terssa e lautra t. l. f. M, lautra (ten espunto) la tersa t. l. fonda R    120 redonda R

IX. 121 biatris Sg    122 es ua d. p. g. R; d. pres g. Sg    123 aulberc Sg; perponta R, perpoincta Sg    125 sellap Sg; sela cuy encontra R    126 es serta del m. R    127 iunh Sg    128 pres] prop M    129 f. a. mainta iointa M, e fay t. i. R, faira t. iuncta Sg    130 si qe lost fai partir M; descofir R    131 pueis] e R, pois Sg    132 tant] si R; caros M    133 tantas R; deroca demorta Sg, derroc e demorta M    134 quel] ql M; sesmai e d. M    135 tro dins t. lan e. per la p. R; las e. dins l. p. Sg

X. 136 be·m] ben Sg; es] est M    137 car vostra ualor p. R; uostre gent cor Sg    138 c’a] qar M

XI. 139 cauayers R; me coforta R    140 e m’alegra e·m] em ten gai en Sg    141 autra gens] autras g. Sg, lautra ien R; sesmaia e desconforta M

 

Nota al testo

I tre testimoni non condividono alcuna innovazione evidente. Va segnalato, però, che le varianti si q(u)e di MSg e tan que di R (v. 20), entrambe erronee (una congiunzione consecutiva è semanticamente ingiustificabile), potrebbero derivare da una medesima lezione *si tan que – parimenti corrotta a partire da un originario si tan, che va congetturato per il senso – di cui copisti avrebbero maldestramente tentato di sanare l’ipermetria. MSg dipendono da un comune antigrafo, come dimostrano almeno tre errori congiuntivi oltre a quello del v. 20, già menzionato:

- v. 44, suria M, surian Sg vs. toscana R: la lezione di MSg è inaccettabile, in un catalogo di toponimi esclusivamente italiani;

- v. 55, monsenis M, moncenis Sg vs. monsenitz R: la rima richiede la terminazione -itz;

- v. 76, ciutatz M, ciutat Sg vs. poestat R: il soggetto dei verbi se vana, dis e ditz (vv. 76, 80, 82) dovrà essere logicamente l’individuale “podestà” piuttosto che il collettivo “città” (in questa cobla, peraltro, il termine che identifica l’insieme delle dame che si oppongono a Beatrice è comuns, vv. 79 e 85, piuttosto che ciutatz).

MSg presentano anche un cospicuo numero di lezioni caratteristiche (vv. 28, 29, 38, 45, 54, 60, 67, 86-90, 94, 97-98, 100, 102, 108, 114, 117-118, 125-6, 131-132, 137, 139) che risultano spesso preferibili a quelle di R. Non andranno, invece, considerate significative le forme allotropiche e le alternative morfologiche che accomunano talvolta RSg (vv. 16, 18, 29, 57, 61, 79, 84, 123).

Considerata la tradizione bipartita, ci si è attenuti alla lettera del ms. scelto come base, M, non solo nei casi di adiaforia tra varianti sostanziali di MSg vs. R, ma anche in quelli di concorrenza di M vs. R e/o Sg in merito a forme graficamente, foneticamente o morfologicamente equipollenti. Si è invece rigettata la lezione di M quando palesemente erronea e quando si è constatato l’accordo di RSg su varianti sostanziali. Si sono distinte i da j e u da v secondo l’uso corrente. L’apparato negativo registra tutte le lezioni rifiutate di M e le varianti degli altri testimoni, ad eccezione di quelle puramente grafiche.

 

 

 

Testo: Federico Saviotti, Rialto 5.ix.2016.


Mss.: M 107r, R 142v, Sg 42v.

Edizioni critiche: Karl Bartsch - E. Koschwitz, Chrestomathie provençale (Xe - XVe siècle), Marburg 1904, col. 140 (MR); Vincenzo Crescini, Manualetto provenzale per uso degli alunni della Facoltà di Lettere, Verona-Padova 1905, p. 281 (MR);; Joseph Linskill, The Poems of the Troubadour Raimbaut de Vaqueiras, The Hague 1964, p. 204; Gilda Caïti-Russo, Les troubadours et la cour des Malaspina, Montpellier 2005, p. 307.

Altre edizioni: Erhard Lommatzsch, Provenzalisches Liederbuch. Lieder der Troubadours mit einer Auswahl biographischer Zeugnisse, Nachdichtungen und Singweisen, Berlin 1917, p. 175 (testo Crescini); Vincenzo Crescini, Manuale per l’avviamento agli studi provenzali. Terza edizione migliorata, Milano 1926, p. 240 (testo identico a quello di Crescini 1905, le lezioni di Sg compaiono soltanto in apparato); Vincenzo De Bartholomaeis, Poesie provenzali storiche relative all’Italia, 2 voll., Roma 1931, vol. I, p. 82 (testo Crescini); Alfons Serra-Baldó, Els trobadors. Text provençal i versió catalana, Barcelona 1934, p. 173 (testo Bartsch-Koschwitz); Francesco Ugolini, La poesia provenzale e l’Italia, Modena 1949, p. 16 (testo Crescini); Andrea Pulega, Ludi e spettacoli nel Medioevo: I tornei di dame, Milano 1970, p. 67 (testo Linskill); Martín de Riquer, Los trovadores: historia literaria y textos, 3 voll., Barcelona 1975, vol. II, p. 827 (testo Linskill).

Metrica: a5’ b6 a5’ b6 a5’ b6 c2 c6 a5’ b6 c2 c6 d10’ d10’ d10’ (Frank 270:2). Sirventese di nove coblas singulars di quindici versi più due tornadas di tre che riprendono la rima d dell’ultima cobla. Rime: -erra, -osta, -ilha, -enda, -arda, -ana, -ueja, -endre, -onta (a), -ar, -atz, -ost, -itz, -orz, -enc, -os, -ells, -ir (b), -ors, -es, -es, -o, -ai, -itz, -ais, -os, -oinh (c), -era, -aire, -ainha, -ella, -oia, -ia, -atre, -onda, -orta (d). È un contrafactum del componimento di Albertet Donna pros e richa (BdT 16.11; Frank 270:1).

Ordine delle strofi:

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

MSg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

R

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

 

Nota: Sirventese, noto anche come Carros, che ritrae giocosamente la vittoria di Beatrice di Monferrato, figlia del marchese Bonifacio, contro un assalto di dame dell’Italia settentrionale, intenzionate a contrastarne la bellezza e la virtù. Il Carros sfrutta pertanto l’espediente di una guerra al femminile per proporre un ritratto allegorico delle battaglie dei comuni italiani nel 1200, con tutto il consueto rituale di preparazione alla guerra. Il pezzo costituisce, oltretutto, il capostipite occitano della modalità poetica dei panegirici collettivi di dame, il cui esempio più antico è dato dal Tournoiement des dames del troviero Huon d’Oisy (1189). – De Bartholomaeis, seguito da Linskill, colloca questo componimento tra l’estate del 1200 e la primavera del 1201 (o autunno del 1200), dal momento che la vivacità del pezzo sarebbe del tutto ingiustificata in un contesto storico come quello della partenza per la quarta crociata. D’altra parte, i due studiosi hanno dimostrato che dietro l’allusione del v. 30 a un conflitto interrotto non sarebbe contenuto alcun riferimento alla crociata, bensì a un conflitto tra Monferrato e Asti, che riprese nel 1200 e terminò nel 1202.

[FSv]


BdT    Raimbaut de Vaqueiras    IdT

Traduzione e note    Circostanze storiche