Rialto

 

Corpus dell’antico occitano

 

Edizione diplomatica del canzoniere Mh2

Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, 2 MS 6

a cura di Maria Careri

Cao 2019

Interpretativa (PDF)    Note


1

PVid 364.B.A (Mh2 1a)    

01     La uida de peire uidal .

02     Peire uidal si fon de Toloza fill dun peillisier . e chantaua meills come

03     del mon . e fo bons trobaire . e fo dels plus fols homes del mon . quel

04     crezia que tot fos uers so que a lui plazia . ni quel uolia . e plus leu

05     li auenia trobar . que anuill home del mon . e fo aquel que plus ricx

06     sons fes . e que maiors folias dis damar e damor . e demal dir dautrui . e fo

07     uers cuns caualiers de saint gili . li fes taillar la lenga . per so quel dona-

08     ua a zentendre . quel era drutz de sa moiller . e nuc dels baus sil fes

09     garir emetgar . e cant el fo garitz el sen anet outramar . de lai el

10     amenet una grega . queill fo donada en chipre . eill fo donat azentendre .

11     quela era nessa de lemperador de costantinopoli . equel per liei deuia auer

12     lemperi per razo . don el mes tot can poc gazanhar . afar nauili . quel cre

13     zia anar lemperi conquistar . e portaua armas emperials . efazia se clamar

14     emperaire . ela moiller emperairitz . e si entendia entotas las bonas donas

15     que uezia . etotas las pregaua damor . e totas li dizion de far e de dir . so

16     quel uolgues . don el crezia esser drutz de totas . e que cascuna moris per el .

17     e totas uetz menaua ricx destriers . e portaua ricas armas . e cadeira

18     emperial . el meiller caualier darmas crezia esser del mon . el plus

19     amatz de donas . et aqui son escriutasde las soas chansos si com auzir

20     poiretz .

21     ---    

1A

PVid 364.2 (Mh2 2a)         

22     Peire uidal . 1

01     Aiostar

02     E lasar

03     Sai tan gen motz ab so

04     Que de car

05     Ric trobar

06     Nom ue hom al talo

07     Can nai bona razo

08     Mas ausis / mi te aisi

09     La bella de cui so

10     Com sieu fezes faillizo

11     Ues lieis o trassio

12     Can la ui

13     Sim feri

14     Mon coratge gloto

1B

01     Cades ponh al sieu pro

02     E nom fai si mal no

03     Mal me uol e non sap perque

04     Mas car lam mais que neguna re .

05     Asatz par

06     Que lonhar

07     Me uol de sa regio

08     Que passar

09     Me fes mar

10     Perquieu la nochaizo

11     E noia sospeiso

12     Queill serui

13     Ab cor fi

2A

01     Tan can puec abando

02     Canc non aic guizardo

03     Mai sol dun pauc cordo

04     Si agui

05     Cun mati

06     Intrei en sa maizo

07     Eill baizei a lairo

08     La boca el mento

09     So nai agut e non <...> mais re

10     E soi mortz sella plus lo rete .

11     Sospirar

12     E plorar

13     Me fai mainta sazo

14     Calegrar

15     E chantar

16     Uolgra mais sill fos bo

17     Mai cor a de drago

18     Can me di

19     Mal em ri

20     Als autres deuiro

21     Em fai hueills de leo

22     Per aital faillizo

23     Fes de mi

24     Pelegri

25     Canc romieus dorazo

26     Mais tan forsatz non fo

27     Com ieu si dieus mi perdo

28     E totz hom deu percasar son be

29     Ans que mals senher lo malme .

30     Abrazar

31     E cremar

32     Me fai col fuecx carbo

33     Can lesgar

34     Tan uei clar

35     Son cors esa faiso

2B

01     E nonai garizo

02     Sim cambi

03     Em desui

04     Dauan lieis abando

05     Com te en sa preizo

06     Amor que Salomo

07     E Dauit / autressi

08     Uenquet el fort Sainso

09     El tenc en son grillo

10     Canc no uolc rezemso

11     Tro ala mort epos mi te

12     A morir mer en sa merse .

13     Esperar

14     E muzar

15     Me fai com a breto

16     Can lamar

17     Ni lonrar

18     Nol mis encontenso

19     Ans si dieus mi perdo

20     Me parti

21     De tal qui

22     Magra fait tan ric do

23     Cal bon rei darago

24     Foronratz edoncx co

25     Me failli

26     Quius a fi

27     Can naug dir bon resso

28     Gaug entier men somo

29     Quen fassades chanso

30     E doncx pos tan lam e la cre

31     Ia noi dei trobar mala fe .

32     Mals astres dieus li do

33     Quil senhor dauinho

34     Mesclet tan malamen ab me

35     Perque Nauiernam mescre . -

3

PVid 364.2 (Mh2 2b)         

01     Pere Uidal .

02     Aiustar

03     E laissar

04     Sai tan gen motz ab so

05     Qe del car

06     Ric trobar

07     Nom uai hom al talo

08     Qant nai bonarazo

09     Mas auci

10     Men aissi

11     Li bella cui homs so

12     Con sieu fes fallico

13     Uas leis o tracio

14     Qan la ui

15     Sim feri

16     Mon corage gloto

17     Qades poinh al sieu pro

18     E nom fa si mal no

19     Mal mi uol e nosa perque

20     Mas sol qar am leis mais qe me .

21     Assatz par

22     Qe luinhar

23     Mi uolc de sa reio

24     Qant passar

25     Mi fes mar

26     Perqieu lenuchaizo

27     E noia sospeizo

28     Qiel serui

29     Ab cor fi

30     Tant qant poc abando

31     Qanc non ai gizardo

32     Mas dunc pauc cordo

33     Si agi

34     Qun mati

35     Intriei dintz sa maizo

36     El baisiei alairo

37     La boca el mento

38     So nai agut e no mais re

39     E serai mortz sil plus rete .

4

01     Sospirar

02     E plorar

03     Mi fai manta sazo

04     Qalegrar

05     E chantar

06     Uolgra mais sil fos bo

07     Mas cor a de drago

08     Qan mi di

09     Mal e ri

10     Als autres deuiro

11     Em fai hueills de leo

12     Fes de mi

13     Peleri

14     Qanc romieus de razo

15     Mais tant forsatz non fo

16     E qi uer endespo

17     Totz hom deu percasar son be

18     Antz qe mals seinhers lo malme .

19     Abrasar

20     Aflamar

21     Mi fai con fuecs carbo

22     Qant lesgar

23     Tant uei clar

24     Son cors e sa faisso

25     Qe non ai gizardo

26     Sim cambi

27     Nim desui

28     Denan leis ab razo

29     Sim ten en sa preizo

30     Amors qe la semo

31     E Daui

32     Atresi

33     Uenqet el fort sanso

34     El tenc en son giro

35     Qanc noil ualc renson

36     Tro ala mort e pueis mi te

37     A morir mer en sa merse .

5

01     Esperar

02     E cuiar

03     Mi fai com a breto

04     Qanc lamar

05     Ni lonrar

06     Noll mis en contenso

07     Anz si dieus mi perdo

08     Mi parti

09     De tal qi

10     Magra fag tan ric do

11     Qel bons reis darago

12     For onratz e doncs co

13     Mi failli

14     Qieus afi

15     Qant naug dir belh resso

16     Gaugz entiers mi semo

17     Qeu fassa des chanzo

18     E dons pos tan lam e la cre

19     Ia noi dei trobar mala fe .

20     Mal astres dieus li do

21     Qil senhor dauigno

22     Mesclet tant malament ab me

23     Per qe Naudiernam mescre .

6A

PVid 364.4 (Mh2 3a)         

01     Peire uidal . 2

02     Anc no mori per amor ni per al

03     Mai ma uida pot ben ualen murir

04     Can uei la re quieu plus am e dezir

05     E re nom fai mas can dolor e mal

06     Doncx mes ben mortz et ancor mes

07     plus grieu

08     Quenbreu serem ia uieill et ill et ieu

09     E saisis pert lo mieu el sieu iouen

10     Mal mes del mieu e del sieu per un

11     sen .

12     Et anc non ui plait tant descominal

13     Que can ieu puesc nuilla ren far

14     ni dir

15     Calieis deia plazer ni abelir

16     Ia pueis no uueill far nuill autre

17     iornal

18     Mas tot can fauc par alieis uil e lieu

19     Canc per merse ni per amor de dieu

20     No uolc auer de mi nuill chauzimen

21     Tort a demi e pecat ses conten .

22     Bona dona lo uostrom natural

23     Podes sius plas leugeiramen ausir

24     Mai alagen uou fares escarnir

25     E pueis aures en pecat creminal

26     Ben soi uostres que ges nom tenc per

27     mieu

28     Mai be laisom per mal senhor son fieu

29     E pueis ual pauc ricx hom can pert

30     sa gen

31     Cadairel rei de persa fo paruen .

6B

01     Estiers mon grat am totz sols per cabal

02     Lieis que nom denha uezer ni auzir

03     Que farai doncx pos nomen puesc partir

04     Ni chauzimen ni merses nomi ual

05     Tenrai malus de lenuios romieu

06     Que quer e quer tro de la freida nieu

07     Nais lo cristal don eis lo fuec arden

08     Car abesfors uenson li bon sufren .

09     De tot me sui gitatz anomencal

10     Com hom uolpills que sublidal fugir

11     Que ges nos sap tornar nis sap gauzir

12     Elencauson sei enemic mortal

13     Non ai confort mas aisel del iuzieu

14     Car sim fai mal fai o azeis lo sieu

15     Aisi com sel cazorbas si defen

16     Car perdut ai la forse lardimen .

17     Lai uir mon chan al rei selestial

18     Cui deuem tug onrar et obezir

19     Et es ben dreitz que lanem tug seruir

20     On conquerem la uidesperital

21     Queill sarrazi desleial camillieu

22     Laun tout son renh e destruita sa plieu

23     Que siaunitz en la cros el monumen

24     Don deuem tuit auer gran espauen .

7

PVid 364.4 (Mh2 3b)         

01     Pere uidal .

02     Anc no mori per amor ni per al

03     Mas ma uida po ben ualer morir

04     Qan uei la re qieu plus am e dezir

05     E ren non fai mas qe dolor e mal

06     Nom ual ben mort cancar mes plus grieu

07     Qen breu serem ia uieilh e il e ieu

08     E saissi pert lo meu ei sieu iouen

09     Mas mes del mieu e del sieu per un cen .

10     E anc non uist plag tan descomunal

11     Qe qant ieu puesc nulla ren far ni dir

12     Qaleis deia plazer ni abellir

13     Ia pueis non uueilh pensar dautre giornal

14     Mas tot qan fatz par a leis uil e lieu

15     Qanc per merce ni per amor de dieu

16     Non uolc auer de mi nuilh chausimen

17     Tort a de me e peccat ses conten .

18     Bona domna uostrome natural

19     Podes sius plai leugeramen auzir

20     Mas ala gen uos fares escarnir

21     E pueis naures gran peccat criminal

22     Ben sui uostres qe ges non tenc per mieu

23     Mas ben laisom a mas seinhor son fieu

24     E pueis ual pauc ricx hom qant pert sa gen

25     Qadairel rei de persa fon paruen .

26     Estiers men grat am totz sols per cabal

27     Leis qi nom deinha ni uezer ni auzir

28     Qe ferai doncx pos nomen puesc partir

29     Ni chauzimens ni merces non men ual

30     Tenrai malus de lo noios romieu

31     Qe qier e qier qe de ia freida nieu

32     Nais le cristals don hom trai foc arden

33     Qar per sufrir uenson li bon sufren .

34     Donc qe ferai suffrirai per aital

35     Col pres destretz cui auen a sufrir

8

01     Som li fai mal mas ben saupra grazir

02     Qim fezes ben en luec damor lial

03     E sieu uolges domna per autrui fieu

04     Honrat plazer agra conqist enbrieu

05     Mas res ses uos non pot esser plaizen

06     Ni de ren als gaug entier non aten

07     Per so mensui gitatz a nomencal

08     Si col uolpilhs qi soblidal fugir

09     Qe non sausa tornar ni sap gaudir

10     Qan lencausson sei enemic mortal

11     Noia conseilh mas a qel del iuzieu

12     Qe sim fai mal fa o a eis lo sieu

13     Aissi con cell qazorbas si defen

14     Ai perduda la force lardimen .

PVid 364 B.B.b (Mh2 4a)         

15     Peire uidal si com ieu uos ai dig sentendia en totas las bonas donas . e crezia

16     que totas li uolgueson be per amor . esi sentendia en madona Nalazais . quera

17     moiller den barral lo senhor de marseilla . lo cals uolia mieils a peire ui-

18     dal que azome del mon . per lo ric trobar e per las ricas folias . que Peire uidal

19     dizia e fazia . eclamauonse ab dui Rainier . e Peire uidal si era priuat de

20     cort e de cambra denbarral . plus come del mon . enbarrals si sabia be que

21     Peire uidal sentendia en la moiller . etenia loi a solatz . etuit aquill co sa-

22     bion .esi salegrauon de las folias quel fazia e dizia . e la dona o prendia

23     ensolatz . si com fazion totas las autras donas enque peire uidal sentendia .

24     e cascuna li dizia plazer . eill prometia tot so queill plagues . equel de-

25     mandaua . et el era si sauis que tot o crezia . e can Peire Uidal si corro-

26     saua com ella . enbarrals fazia ades la patz . eill fazia prometre tot so

27     quel demandaua . e can uenc un dia . Peire uidal si saup . quenbarrals

28     si era leuatz . e que la dona era tota sola en la cambra . Peire uidal intra

29     en la cambra . euenc sen al leit de madona Nalazais . e trobala durmen .

30     et agenoilla si dauan ella . e baiza li la boca . et ella sentit lo baizar . e

31     crezet quel fos enbarrals sos maritz . e rizen ella si leuet e garda e uit . quel

32     eral fol de Peire uidal . e comenset a cridar et a far gran rumor . e uen-

33     gron las donzellas de lains . cant o auziron . edemandon ques aiso . e Peire

34     uidal sen issit fugen . e la dona mandet per en barral . efes li gran re-

35     clam de Peire uidal . Que lauia baizada . e ploran lo preguet quel en degues

36     ades penre ueniansa . enbarrals si com ualens hom et adreitz . si pres lo fait

37     a solatz ecomenset a rire . et a repenre la moiller car ella auia fait ru-

38     mor daiso quel fols auia fait . mas el non lan poc castiar . quella no me-

39     zes en gran rumor lo fait . esercan et enqueren lo mal de Peire uidal . e

9

01     grans menases fazia de lui . Peire uidal per paor daquest fait montet en

02     una nau . et anet sen a Genoa . e lai estet tro que pueis passet outramar .

03     com lo rei richart . queill fo mes en paor . que ma dona nalazais . li uolia

04     far tolre la persona . lai estet longa sazo . elai fes maintas bonas chansos .

05     recordan del baizar quel auia emblat . e dis en una chanso que dis . Que

06     de lieis non auia agut negun guizardo . Mas un petit cordo . si agui . cun

07     mati . intrei dins sa maizo . eill baizei alairo . la boca el mento . et en

08     autre luec el dis . Plus onratz . fora com natz . sil bais emblatz . Me fos

09     datz . e gent aquitatz . et enautra chanso el dis . Bem bat amor ab las

10     uergas quieu cueill . car una uetz en son reial capdueill . Lemblei un bais

11     don tan fort mi soue . Ai can mal trai qui so cama non ue . Aissi estet lon-

12     ga sazo outramar . que non auzaua uenir ni tornar en proensa . enbar-

13     rals que li uolia aitant de be com uos aues auzit . si preget tant sa mo-

14     iller quella li perdonet lo furt del baizar . eloill autreget en do . enbarrals

15     si mandet per peire uidal . esill fes mandar grassia e bona uolontat a sa

16     moiller . et el uenc com gran alegreza a marseilla . e com gran alegre-

17     za fo reseubutz per enbarral e per madona nalazais . et autreget li lo bai-

18     zar en do . quel lauia emblat . don Peire uidal fes aquesta chanso que ditz .

19     Pueis tornatz sui en proensa . la cal uos auziretz .

9A

PVid 364.37 (Mh2 5a)         

01     Peire uidal . 3 .

02     Pueis tornatz sui en proensa

03     Et ama dona sap bo

04     Ben dei far bona chanso

05     Siuals per reconoisensa

06     Cap seruir et ab onrar

07     Conquer hom de bon senhor

08     Don e ben fait et honor

09     Qui bel sap tener encar

10     Perquieu men uueill esforsar .

11     E sel que longatendensa

12     Blasma fai gran faillizo

13     Caraun artus li breto

14     On auion lur pliuensa

15     Et ieu per lonc esperar

16     Ai conquis ab gran dousor

17     Lo bais que forsa damor

18     Mi fes ama donenblar

19     Car ar lom denhautreiar

9B

01     E car anc non fis faillensa

02     Sui en bona sospeiso

03     Quel maltraitz torna en pro

04     Pueis lo bes tan gen comensa

05     E poiran sen conortar

06     En mi tug lautramador

07     Sap sobresforsiu labor

08     Trac de neu freida fuec clar

09     Et aiga doussa damar

10     Ses pecat pris penedensa

11     Et aiquist ses tort perdo

12     E pres de nien gen do

13     E trac dira benuolensa

14     E gaug entier de plorar

15     E damar doussa sabor

16     E sui arditz per paor

17     E sai perden gazanhar

18     E can sui uencutz sobrar .

10A

01     Estiers non agra guirensa

02     Mas car sap que uencutz so

03     Sec ma dona tal razo

04     Que uol que uencutz la uensa

05     Caisis deu apoderar

06     Francha humelitat ab ricor

07     E car non truep ualedor

08     Cap lieis me puescaiudar

09     Mas precx emerse clamar .

10     Bel rainier per ma crezensa

11     Nous sai par ni companho

12     Car tug li ualen baro

13     Ualon sotz uostra ualensa

14     E pos dieus uos fes ses par

15     Eus det mi per seruidor

16     Seruirai uos de lauzor

17     E dalre cant o poirai far

18     Bel rainer quius es sius par .

10B

01     E pueis en sa mantenensa

02     Aissi del tot mabando

03     La nom deu dir de no

04     Que ses tota retenensa

05     Sui siens per uendre per dar

06     E totz hom fai gran folor

07     Que di quieu me uir aillor

08     Mais am ablieis mescabar

09     Cabautra dona conquistar .

10A

PVid 364.37 (Mh2 5b)         

19     Pere uidal .

20     Pos tornatz sui en proensa

21     E a madonna sap bo

22     Ben dei far gaia chanso

23     Siuals per reconoissensa

24     Qab seruir et ab honrar

25     Conqier hom de bon seinhor

26     Dons ebels fatz et honor

27     Qi bel sap tener en car

28     Perqieu men dei esforsar .

29     E qar anc non fis failhensa

30     Sui en bona sospeiso

31     Qel mal traitz mi torn en pro

32     Pos le bes tan gen comensa

33     Qe poiran sen conortar

34     En mi tut llautramador

35     Sieu per esfortz de labor

36     Tracz de freida neu foc clar

37     E aiga doussa de mar .

38     E cill qi longatendensa

39     Blasmon fan gran failhiso

40     Enqar Artus li breto

11

01     Esperon et han priuensa

02     Et ieu per long esperar

03     Ai conqis tan gran ricor

04     Lo bais qem forsa damor

05     Mi fe a madonnenblar

06     Qara mo deinhautreiar .

07     Qestiers non agra girensa

08     Mas qar sap qe uencutz so

09     Madonna ' me fai tal raso

10     Qe uol qieu uencutz la uenza

11     Qaissi deu apoderar

12     Franc humilitatz ricor

13     Lai noha ualedor

14     Qab leis non puesc aiudar

15     Mas precs e merces clamar .

16     Bel Rainer per ma crezensa

17     Nous sai par ni compainho

18     Qar tut li ualen baro

19     Ualon soutz uostra ualensa

20     E pos dieus uos fes ses par

21     E us mi det per seruidor

22     Seruirai uos de lausor

23     E dals qant o poirai far

24     Bel rainier qar i estz ses par .

25     Ses peccat fes penedensa

26     Et aiqist ses tort perdo

27     E pres de mi en gen do

28     E tratz dira ben uueilhensa

29     E gaug entier de plorar

30     E damar doussa sabor

31     E sui arditz per paor

32     E sai perden gazainhar

33     E quant sui uencutz sobrar .

12

PVid 364 B.C (Mh2 6a)         

01     Peire uidal per la mort del bon comte Raimon de toloza si se marri molt . e det

02     se gran tristeza . e uestit se de negre . e taillet lar coas e las aureillas . a totz

03     lo sieus cauals . et a si et a totz lo sieu seruidors fes raire los cabeills de la

04     testa . mai las barbas ni las onglas . no se feiron taillar . molt anet longa sazo

05     a lei defol home . e de dolen . et auenc se en aquella sazo quel anaua aisi

06     dolens . quel rei nanfos darago uenc en proensa . e uengron com lui Blascols

07     romieus . en garsias romieus . enmartis dalcaret . enmiquels de luzia . ensas

08     dantilon . enguillem dalcalla . enaibertz de castel ueill . enraimons gauserans

09     depinos . enguilelins Raimons de moncada . enarnautz de castel bo . enraimons

10     decaueira . e troberon peire uidal en aisi dolen . et enaisi apareillat alei dome

11     dolen e de fol . e lo reis lo comenset a pregar . e tug li autre sei baro queron sei

12     amic especial . quel degues laisar aquesta dolor e degues se alegrar . e degues chan-

13     tar e quel degues far una chanso . quill porteson en arago . tant lo preguet lo reis .

14     eill sieu baro . quel dis quel salegraria . e laisaria lo dol quel fazia . e quel faria

15     chanso . e so queill plagues . et el si amaua la loba del puei nautier . e ma dona

16     estofania . quera de Sardenha . et aras de nouel era enamoratz de madona

17     raimbauda de bioill . quera moiller den Guilem rostanh . quera senher de bioill .

18     Bioills si es en proensa . en la montanha que part lombardia e proensa . la

19     loba si era de carcases . e peire uidal si se fazia apellar lop per ella . e portaua

20     armas de lop . et en la montanha de cabaretz si se fes cassar als pastors .

21     com los mastis . e com los lebriers . si com hom cassa lop . e uestia una pel

22     de lop per donar azentendre als pastors et als canes . quel fos lop . e li pastor

23     ab lurs canes . lo casseron . el barateron en tal guiza . quel en fo portatz per

24     mort . alalberc dela loba depuei nautier . cant ella o saup caquest era peire ui-

25     dal . ella comenset afar gran alegreza de la folia . que peire uidal auia faita .

26     et a rire molt . el marit delieis autressi . ereseubron lo com gran alegreza . el

27     maritz dela lo fes penre . e feslo metre en un luec rescost . al meill quel

28     saup ni poc . e fes mandar per metge . efeslo metgar . entro tant quel fo garitz .

29     e si com ieu uos ai comensat a dire de peire uidal que auia promes al rei

30     et a sos baros . de chantar e de far chansos . can fo garitz lo reis fes far armas

31     asi et a lui . e uestirs a si et a Peire uidal . e genset se molt e fes adoncx a-

32     questa chanso . la cal uos auziretz que ditz - De chantar mera laisatz . Per ira e per dolor .

PVid 364.16 (Mh2 7a)         

33     Peire uidal . 4 .

34     De chantar mera laisatz

35     Per ira e per dolor

36     Cai del comte mon senhor

37     Mas pos uei cal bon rei platz

38     Farai tost una chanso

39     Que porton en arago

40     Guilem emblascols romieus

41     Sil so lur par bons elieus .

13

01     E sieu chan com hom forsatz

02     Pueis mon senher na sabor

03     No tenha per sordeior

04     Mon chan quel cor mes uiratz

05     De lieis on anc nom tenc pro

06     Quem gieta de sospeiso

07     El partirs es me tan grieus

08     Que res nol sap mas que dieus .

09     Traitz sui et enganatz

10     Alei de bon seruidor

11     Cant hom li te a folor

12     So don degresser lauzatz

13     E naten tal guizardo

14     Com sel que ser a felo

15     Mas si daren an soi sieus

16     Ameins mi tenh que iuzieus .

17     Atal donam soi donatz

18     Que uiu de ioi e damor

19     E de pretz e de ualor

20     On safina si beutatz

21     Com laurs en larden carbo

22     E car mos precx li sap bo

23     Bem par quel setgles es mieus

24     E quel rei tenha mos fieus .

25     De fin ioi sui coronatz

26     Sobre tot emperador

27     Car de filla de comtor

28     Me sui tant enamoratz

29     Et ai mais ab un cordo

30     Que na raimbauda mi do

31     Quel rei richart ab peitieus

32     Ni ab tors ni abangieus .

33     E si tot lop mapelatz

34     No mo tenh a dezonor

35     Ni sim cridon li pastor

36     Ni sim soi per lor casatz

37     Et am mais box e boiso

38     No fauc palais ni maizo

39     Et ab ioi er mos trieus

40     Entre uent e gel e nieus .

14

01     La lobam ditz quieu soi sieus

02     Et an ben dreit e razo

03     Que per ma fe meils soi sieus

04     Que no sui dautrui ni mieus .

14A

PVid 364.40 (Mh2 8a)         

01     Peire uidal . 5 .

02     Cant om onratz torna en gran paubreira

03     Ca estat ricx e degran benanansa

04     De uergonha no sap re que se queira

05     Ans am mais cubrir sa malanansa

06     Perques mager merces eplus francx dos

07     Com fassa be als paubres uergonhos

08     Camains dautres caun enquerre fizansa .

09     Quieu era ricx e debona maneira

10     Mas madona ma tornat en erransa

11     Que mes mala saluatia guerreira

12     E fai pecat car aisim dezenansa

13     Quen mi non troba nuillas ochaizos

14     Mas car li sui fizels et amoros

15     E daquest tort nom uol far perdonansa .

16     E sa guerra es mi tant sobranseira

17     Que sim fai mal non puesc penre ueniansa

18     Que sieu li fug ni camge ma carreira

19     Denan mos huills uei sa bella semblansa

20     E pos noill sui del fugir poderos

21     Ni del tornar perque men fora bos

22     Plaitz et aitals que lei agues onransa .

23     Ab lieis nom ual forsa ni genhs quieu queira

24     Plus calenclaus que a de mort duptansa

25     Que trai dedins etranque fai arqueira

26     Encontra lost pren de traire ismansa

27     Mas larquier de fors es plus ginhos

28     Quel fier preimier per aquel luec rescos

29     Ab mil cairels cap sos bels huills mi lansa

30     Tort ai car anc lapelei mensongeira

31     Mas drutz coitatz nona sen ni membransa

32     Capauc no muer car tant mes uertadeira

33     Que lonhat ma dela paubresperanza

14B

01     Don ieu era alas oras ioios

02     Ara remanh damor e deioi blos

03     Si gaugz entiers nomen fai acordansa

04     Chanso uai ten al bon rei part creueira

05     Qui de bon pretz nona el mon egansa

06     Sol plus francx fos ues midons de cabreira

07     Que dautra re non fai desmezuransa

08     E totz ricx hom can destrui sos baros

09     Nes meins amatz e prezatz dels plus pros

10     Et ieu o dic car li port finamansa

11     Nauierna ieu nom clam ges de uos

12     Mas ben magrops plus adreitz guizardos

13     De lonc aten on auiesperansa .

14     Fraire ben uueill que mantenham los pros

15     E confondam los maluais enueios

16     Car no sen te mos Rainiers en balansa .

17     Del castiat uostre pretz poderos

18     Estai sus aut cant autre uan ios

19     Cap meills ualer se meillure senansa .

20     E car nouei mon gazanhat ni uos

21     Non puesc estar alegres ni ioios

22     Mas sobresfors mi tol ma benanansa .

15

PVid 364.40 (Mh2 8b)         

01     Pere uidal .

02     Qant hom honratz torna en gran paubrera

03     Qa estat rics e en gran benanansa

04     De uergoinha no sap ren consi qera

05     Ans ama mais suffrir sa malanansa

06     Perqes magers merces e plus francs dos

07     Qan hom fai ben a paubre uergoinhos

08     Qa mains dautres qan en qerre fiansa .

09     Qe mestai mout saluaia e gerrera

10     Qieu era rics e de bona mainera

11     Tro ma domna mi tornet en erransa

12     E an gran tort qen aissim desenansa

13     Qen mi non pot trobar nulla chazos

14     Mais qar li sui humills e amoros

15     E daqest tort nom uol far perdonansa

16     Li siena gerra mes aitan sobransera

17     Qe sim fai mal non aus penre ueniansa

18     E qan li fuig ni camgi maqarriera

19     Denan mos hueilhs uei sa bella senblansa

20     Per qieu non sui del fugir poderos

21     Ni del tornar e sai qe fora bos

22     E fora gen qem meses en honransa .

23     E pos nom ual forsa ni geinh qieu qiera

24     Plus qalenclaus qes a de mort duptansa

25     Qi bast dedintz e trauqa ' fai arqiera

26     Encontra lost e pren de traire ismansa

27     Mas lautrarqiers de fors es plus ginhos

28     Qel fier defors en aqel luec rescos

29     E ma domnam ten en aital balansa

30     Ilh es tan douz humills e plazentiera

31     Ab cortes ditz e ab bella semblansa

32     Qieu non ai ges en poder qieu la qiera

33     Plus qe lausels qes noiritz lai part fransa

34     Qant hom lapella el respon cochos

35     Ai las mortz sui per mon cor uolunptos

36     Dumills carells qab sos bels hueilhs mi

37     lansa .

16

01     E ai trop ditz qar la pes menzongiera

02     Mas drutz cochatz nona sen ni membransa

03     Qa pauc non mueir qar mes tan uertadiera

04     Qe gitat ma de la paubresperanza

05     Hon ieu era alas horas ioios

06     Ara remanc damor e de ioi blos

07     Sab gaug entier non puesc far acordansa .

16A

PVid 364.39 (Mh2 9a)         

01     Peire uidal . 6 .

02     Cant hom es en lautrui poder

03     Non pot totz sos talans complir

04     Ans laue souen agequir

05     Per lautrui grat lo sieu uoler

06     Doncx pueis en poder mi soi mes

07     Damor segrai los mals els bes

08     Els tortz els dreitz els dans els pros

09     Caisi mo comanda razos .

10     Car qui al setgle uol plazer

11     Maintas uetz lauen a sufrir

12     So queill desplatz abgent cubrir

13     Per semblansa de non caler

14     Doncx pueis can ue que sos luecx es

15     Contra sel qui laura mespres

16     Non sia flacx ni nuaillos

17     Qen gran dreit notz paucochaisos

18     Pretz e iouen uueill mantener

19     E bonas donas obezir

20     Et acorteza gen seruir

21     Ieu nonai gran cura dauer

22     E pero sieu poder agues

23     Non es coms ni ducx ni marques

24     Acui meills plagues mesios

25     Ni meins se pac dauols baros .

26     Bona dona dieu cug uezer

27     Can lo uostre gen cors remir

28     E pos tan uos am eus dezir

29     Grans bes men deuriescazer

30     Caisi ma uostramor conques

31     Euencut elasat epres

16B

01     Cap tot lo setgle que mieus fos

02     Me tenrieu paubre ses uos .

03     Dona can uos ui remaner

04     E mauenc de uos apartir

05     Tan mangoiseron li sospir

06     Cap pauc nomauenc acazer

07     Ai doussa dona franca res

08     Uailla map uos dieus emerses

09     Retenetz mi emas chansos

10     Sitot pezal cortes gelos .

11     Tant ai de sen e de saber

12     Que de tot sai mon meills chauzir

13     E sai conoiser e gradir

14     Quim sap onrar e car tener

15     E tenh malus del genoes

16     Cap bel semblan gai e cortes

17     Son alor amicx amoros

18     Et als enemicx erguillos .

19     Sel qui pot enon uol ualer

20     Com no sesforsa del murir

21     Dieus car la mortz nol denhauzir

22     Per far enuei e desplazer

23     Et es trop lait donrat pages

24     Can recueill las rendas els bes

25     Cors poirit ab cor uermenos

26     Uiu ses grat de dieu e de nos .

27     Emperaire soi ieu dels genoes

28     Et ai unaital fieu conques

29     Ques auinens e bels e bos

30     E soi amicx dels borboillos .

31     Dona per uos am narbones

32     E Molinas e sauartes

33     Castela el bon rei Nanfos

34     De cui soi caualier per uos .

17

PVid 364.39 (Mh2 9b)         

01     Pere uidal .

01     Qant hom es en autrui poder

02     No po totz sos talenz complir

03     Anz llauen souen aiechir

04     Per lautrui grat lo sieu uoler

05     Doncx pos en poder mi sui mes

06     Damor segrai los mals els bels

07     Els tortz els dretz els dans els pros

08     Qaissi mo comanda razos .

09     E qi uol el siegle caber

10     Mantas ues llauen a sufrir

11     Zol qel desplai e gen cubrir

12     Ab semblansa de nocaler

13     E pueis can uei qe sos luecs es

14     Contra cell qill aura mespres

15     No sia flacs ni uuailhos

16     Qen gran dreg notz pauc uchaizos .

17     Tant ai de sen e de saber

18     Qe de tot sai mon mieilhs chauzir

19     E sai conoisser e grazir

20     Qim uol amar e car tener

21     E tenc malus dels ienoes

22     Qab bel semblan gai e cortes

23     Sui amos amics amoros

24     E als enemics ergueilhos .

25     Qar qi pot e non uol ualer

26     Qe non sesforsa de morir

27     Dieu qar li mortz nol uol auzir

28     Per far enueig e desplazer

29     Qar mout es bagz de ric pages

30     Qe recueilh las rendas els ces

31     Cors poiritz ab cor uermenos

32     Uiu mal grat de dieu e de nos .

33     Bella domna dieu cug uezer

34     Qant lo uostre bel cors remir

35     E qar tan uos am eus dezir

36     Grans bes mendeuries cazer

37     Qaissi ma uostramor conqes

38     E uencut e lazat e pres

39     Qab tot lo segle si mieu fos

40     Mi tenria paubre ses uos .

18

01     Domna qan uos uei remaner

02     Qe mauen de uos a partir

03     Tan souen neisson li sospir

04     Qab pauc no mauen a qazer

05     Ai bella doussa francha res

06     Uailham ab uos dieus e merces

07     Retenetz mi e mas chanzos

08     Si tot pezal maluais gelos .

09     Pretz e ualor uueilh mantener

10     E bonas domnas obezir

11     E las cortessas gens seruir

12     E non ai grancura dauer

13     E pero sieu poder ages

14     El mon non a duc ni marches

15     Acui plages mais messios

16     Ni niens se pai dauols baros .

17     Domna per uos am Narbones

18     E Molinatz e Sauartes

19     El pro Comt el bon rei Nanfos

20     De cui sui caualhier per uos .

21     Emperaire dels genoes

22     Son ieu ellai tal feu conques

23     Qes auines e bels e bos

24     E sui amics den borboros .

18A

PVid 364.36 (Mh2 10a)         

01     Peire uidal . 7

02     Plus quel paubres que iai el ric ostal

03     Que nocas planh sitot a gran dolor

04     Tan tem que torn azenuei al senhor

05     No maus planher de ma dolor mortal

06     Bem dei doler pos el am fai ergueill

07     Que nuilla re tan no dezir ni uueill

08     Siuals daitan non laus clamar merse

09     Tal paor ai que no senuei de me .

10     Aissi com sel que badal ueirial

11     Queill sembla bel contra la resplandor

12     Cant ieu lesgar nai al cor tal dousor

13     Quieu men oblit per liei que uei aital

14     Bem bat amor ab las uergas quieu cueill

18B

01     Car una uetz en son reial capdueill

02     Lemblei un bais don ancar mi soue

03     Aican mal trai qui so cama ue .

04     Simaiut dieus pecat fai creminal

05     Ma bella dona car ill nom secor

06     Quill sap quenliei ai mon cor e mamor

07     Tan quieu non pens de nuill autre iornal

08     Doncx perquem sona tan gen ni macueill

09     Pueis pro nom te daiso don plus mi dueill

10     E cuidam doncx aisi lonhar de se

11     Ans sufrirai so cai sufert ancs e

12     Que sufrir tanh a senhor natural

13     Los tortz els dreitz el sen ela folor

19A

01     Car greu pot hom de guerrauer honor

02     Pueis es ses grat faiditz de son logal

03     Ben soi faiditz si de samor mi tueill

04     No men tolrai ans lam mais que no sueill

05     E tenram uil si damor mi recre

06     Non o deu far car per amor maue .

07     Caisi ma tot ma donen son cabal

08     Que sim fai mal ia nom naura peior

09     Quel sieus plazers ma tant doussa sabor

10     Que ges del mieu nom remembra nim cal

11     Non es nuill iorn samor el cor nom brueill

12     Percai tal gaug can la uezon mei hueill

13     E can mos cors pensa de son gran be

14     Quel mon no uueill ni dezir autra re .

15     Sabetz perqueill port amor tan coral

16     Car anc no ui tan bella ni gensor

17     Ni tan bona don tenh cai gran ricor

18     Car soi amicx de dona que tan ual

19B

01     E si ia uei quens emps abmis despueill

02     Meills mestara cal senher desidueill

03     Que mate pretz cant autre si recre

04     E non sai plus mas aitan nai iaufre .

05     Als catre reis despanhestai molt mal

06     Car non uolon auer patz entre lor

07     Car autramen son ill de gran ualor

08     Adreit e franc e cortes e leial

09     Sol que daitan gens eson lur escueill

10     Que uireson lur guerren autre fueill

11     Contra la gen que nostra lei non cre

12     Tro quespanha fos tota duna fe .

13     Bels castiatz senher per uos mi dueill

14     Car nous uei ecar midons nom ue

15     Nauierna cui am de bona fe .

19A

PVid 364.36 (Mh2 10b)         

19     Pere uidal .

20     Si qol paubres qi iai el ric ostal

21     Qe nos complainh si tot sa griudolor

22     Tan tem qe torn azenuech al seinhor

23     No maus plainher de ma dolor mortal

24     Bem dei doler qant cellam fai ergueill

25     Qam solamen qals non dezir ni uueill

26     Qe siuals res non llaus clamar merce

27     Tal paor ai qades senuegz de me .

28     Aissi con cel qi badal ueirial

29     Qel embla bel contra la resplandor

30     Qant ieu lesgart nai al cor tal doulzor

31     Qe mi noblit per leis qe uei aital

32     Bem bat amors ab las uerias qieu cueilh

33     Qar una uetz en son real capdueill

34     Lemblei un bais don enqer me seue

35     Aitan mal uiu qi so qama non ue .

20

01     Si dieus maiut peccat fai criminal

02     Ma bella domna qar nom uol nim socor

03     Bemsap qen leis ai mon cor e amor

04     Si qe non pens de nuill autre iornal

05     Doncs perqem sona tan gen ni macueilh

06     Pos nom ten pro deso don plus mi dueilh

07     E cui am doncs aissi luinhar de se

08     Ans suffrirai so qai suffert anc se .

09     Qar suffrir tainh a seinhor natural

10     El tort el drech el sen ela follor

11     Qom de gerra non pot auer honor

12     Pos es ses grat faiditz de son logal

13     Ben sui faiditz si de samor me tueilh

14     No men partrai ans iammais qe

15     non sueilh

16     Tenram donc pos ab mal mi rete

17     Non o dei far qe per amor maue .

18     Qaissi ma tot madom enson cabal

19     Qe sim fai mal ia non naura peior

20     Qel sieu plazer ma tant dousa sabor

21     Qe sol del mieu nom remembra nim cal

22     Non es nulls iorns samor el cor non brueilh

23     Per qan tal gaug qan la uezon miei hueilh

24     E qant mos cors pensa del sieu gran be

25     Qe mais non uueilh ni dezir autre re .

26     Sabetz perqieu li port amor coral

27     Qar anc non ui tan bella ni meilhor

28     Ni tan plasen don ieu ai grant honor

29     Qar sui amics de domna qi tan ual

30     E sieu ia uei qen sems ab sim despueilh

31     Mieilhs mestara qal seinhor desindueilh

32     Qi manten pretz qant autre sen recre

33     Non dirai plus mas tort na eniaufre .

34     Mas als tres reis despainha ' stai mout mal

35     Qar non fan patz et acort entre lor

36     Qar autramen son ill de gran ualor

37     Franc e cortes et adreg e lial

21

01     Sol qe tan gen fezesson lur escueilh

02     Qe uireson lur gerra

n autre fueilh

03     Contra la gen qi nostra lei non cre

04     Tro li pagan fosson de nostra fe .

05     Ieu dic lo uer aissi con dire sueilh

06     Qi ben comensa e pueis sas sen recre

07     Miels li fora qe non comenses re .

21A

PVid 364.30 (Mh2 11a)         

01     Peire uidal . 8

02     Neus ni gel ni plueia ni fanh

03     Nom tolon deport ni solatz

04     Que lescur tems mes clardatz

05     Pel nouel ioi enquem refranh

06     Que ioues dona ma conques

07     E sieu lieis conquerre pogues

08     Can la remir tan bellam par

09     Que de gaug ades cug uolar .

10     Mas laustors com pren en le ranh

11     Ques fers entroques domesiatz

12     Pueis torna maniers e priuatz

13     Ses quil tenha ni gen laplanh

14     Molt ual mais cant apres

15     Tot aitals usatges es

16     Qui ioue dona uol amar

17     Molt la deu gen adomesiar .

18     Al uzatgem tenc de Galuanh

19     Que can no soi auenturatz

20     Ieu mesfors tan deues totz latz

21     Quieu prens e conquier e gazanh

22     E si mos afars mauengues

23     Daiso dequem soi entremes

24     Amon emperi ses duptar

25     Feira tot lo mon sopleiar .

26     Ab pauc de fuec rom laur e franh

27     Lobriers tro quel es esmeratz

28     Perque lo lonc maltrag non planh

21B

01     E sil fuecx damor senprezes

02     En leis si com en mi ses pres

03     De beno ual pogra chantar

04     Mas hom nos deu dezesperar .

05     Ab bonas donas macompanh

06     E platz me iouens e beutatz

07     E platz mi cors gen faisonatz

08     Mas nomi platz bais que reganh

09     Ni que trop li dur sos arnes

10     Quien sai be tals dos o tals tres

11     Com pot per uer uilas comtar

12     Ab sol que los auzes nomnar .

13     A Drut de bona dona tanh

14     Ab que sia sauis emembratz

15     E cortes et amezuratz

16     E que trop nos trebaill nis lanh

17     Camors ab ira nos fai ges

18     Que mezura damor fruitz es

19     E drutz que a bon cor damar

20     Deu sap gaug dira refrenar .

21     Del comte Arman macompanh

22     Tant es larcx e ben ensenhatz

23     Tot autressi com fos natz

24     De Toloza part alamanh

25     Ardimen a daragones

26     E bel solatz de uianes

27     E sembla mi de dompneiar

28     El rei de leo de donar .

22

PVid 364.30 (Mh2 11b)         

01     Pere Uidal .

02     Neus ni gells ni ploia ni fainh

03     Nom tollon deport ni solatz

04     Quel temps escurs mi par clardatz

05     Per nouel ioi en qem refrainh

06     Qe ioues domna ma conqes

07     E sieu conqerre la poges

08     Qan la remir tan bellam par

09     Que de gaug cudera uolar .

10     Mais laustors ques pres en la rainh

11     Qes fers tro qes adosmeiatz

12     Pueis deuen maniers e priuatz

13     Si es qil manei ni laplainh

14     E ual mais qautres qant apres

15     Totz atrestal usages es

16     Qi ioue domna uol amar

17     Suau la deu adosmensar

18     Ar ai conqist soiorn e bainh

19     Ben autramenz sui albergatz

20     Ab lo contan ric de qem platz

21     A cui nulls bos pretz non sofrainh

22     Adretz e larcs es ecortes

23     E ten salus dels ienoes

24     Qe fan per terra e per mar

25     Tos sos enemis tremolar .

26     A pauc de fuec fon laur e frainh

27     Lobriers entro qes afinatz

28     Don lobres plus plazens asatz

29     Perqe de long maltrag nom plainh

30     E sel fuec damor sesprezes

31     En leis si com en mi sespres

32     De bon obra pogra chantar

33     E nos deu hom desesperar .

34     A drut de bona dona tainh

35     Qe sia sauis e menbratz

36     E cortes e amesuratz

37     E qe non si rancur ni lainh

38     Qamors ab ira nos fai ges

39     Qamors mesura e sens es

40     E drutz qi ha bon cor damar

41     Deu ab gaug lira refrenar .

23

01     Al comte Raimon macompainh

02     Qar es francs e ben enseinhatz

03     Tot en aissis com si fos natz

04     A telosa part cabestainh

05     Ardimen a daragones

06     E gais solatz de uianes

07     E sembla mi de donneiar

08     El rei de leo de donar .

09     Las auenturas de Galuainh

10     Ai totas e dautras asatz

11     E qan sui en caual armatz

12     Tot consec pesseg e frainh

13     Cen caualhiers ai totz sols pres

14     E a tier mes tot lurs arnes

15     Cen domnas ai fachas plorar

16     E autras cen rire e iogar .

23A

PVid 364.48 (Mh2 12a)         

01     P. uidal . 9

02     Tant mi platz

03     Iois e solatz

04     Domes onratz

05     Perquieu fatz

06     Tal chanso uiatz

07     Bons reis que uueill caprendatz

08     E sim demandatz

09     Tan souen perque chantatz

10     Car es enueis als maluatz

11     E gaug a nos enuezatz

12     E sapchatz

13     Sieu fos amatz

14     Que nauziratz

15     Esmeratz

16     Chantaretz prezatz

17     Caras que soi malmenatz

18     Fauc merauillatz

19     Motz ab sonetz dauratz

20     E no men ual amistatz

21     Ni no chan mas de pecatz .

22     Cors delgatz

23     Ben ensenhatz

24     Merse maiatz

25     Piatatz

26     Uos lan conseillatz

23B

01     Que destreitz soi e coitatz

02     A don esgardatz

03     Mon cor e nom ausizatz

04     Quenians e tortz e pecatz

05     Er sieu muer dezesperatz .

06     Ab uns datz

07     Menutz plombatz

08     Nos a trichatz

09     Maluestatz

10     Et escasedatz

11     E uos rainier nous gicatz

12     Cades no fasatz

13     Que pros aitan com puscatz

14     Que hom ioues serratz

15     Ual meins que mortz soterratz .

16     Pueis beutatz

17     Fals plus senatz

18     Outracuiatz

19     Perques fatz

20     Qui nos te selatz

21     Mas ieu sui be enchantatz

22     Sap mi dons parlatz

23     Que nom puesc partir del latz

24A

01     O ieu soi gelos proatz

02     E del tot enamoratz

03     Neus e glatz

04     Car non restatz

05     Ia uen estatz

06     E bels pratz

07     Que no uerdeiatz

08     Quieu soi plus enamoratz

09     Per liei cui enbratz

24B

01     Que nostren paireren fatz

02     Quel a perdut so sapchatz

03     Sent sous canc non retenc datz .

04     Meills pagatz

05     Fora com natz

06     Sil bais emblatz

07     Mi fos datz

08     neis autreiatz

09     E no uueill que menqueiratz

10     On es totz mos gratz

11     Que ben leu mal men faratz

12     Car souen fai cobeitatz

13     Faillir los plus ensenhatz .

24A

PVid 364.48 (Mh2 12b)         

10     Per Uidal .

11     Tan mi platz

12     Iois e solatz

13     Domes onratz

14     Perqieu fatz

15     Tal chanso uiatz

16     Bos reis qe uueilh qaprendatz

17     E sim demandatz

18     Tan souen perqe chantatz

19     Qar es enueis als maluatz

20     E gaugz a nos enuezatz

21     E sapchatz

22     Sieu fos amatz

23     Que uos auziratz

24     Esmeratz

25     Chantaretz presatz

26     Qar on sui plus mal menatz

27     Fatz motz merauilhatz

28     Ab un sonetz dauratz

29     E no men ual amistatz

30     Ni no chan mas de percatz .

31     Mas priuatz

32     Fora coms natz

33     Sil bais enblatz

34     Mi fos datz

35     sol autreiatz

36     E no uueilh que menqeratz

37     On es totz mos gratz

25

01     Qe ben leu mal mi feiratz

02     Qe souen fai cobeitatz

03     Failhir als plus enseinhatz .

04     Pos bontatz

05     Failhals plus membratz

06     Oultracuiatz

07     Ben es fatz

08     Qe nos ten celatz

09     Mas ieu sui en encantatz

10     Sab midons parllatz

11     Qe non pueis moure de latz

12     Oieu en sieu gelos proatz

13     E del tot enamoratz .

14     Cors delgatz

15     Gen faisonatz

16     Merçe naiatz

17     Pietatz

18     Uos lan conseilhatz

19     Qe destreg sui e cochatz

20     Ai domna ar esgardatz

21     Mon cor qe non lausiatz

22     Qe iaus e tortz e peccatz

23     Er si muer desesperatz .

24     Ab uns datz

25     Menut plonbatz

26     Nos a trichatz

27     Maluestatz

28     Don ioi es descasadatz

29     Mas nos Rayners non gittatz

30     Qades no fasatz

31     Qe pros aitan qan uiuatz

32     Qe rics om ioues serratz

33     Ual mens qe mortz sosterratz .

34     Nodierna patz

35     Uolgram fes mos chastiatz

36     Qen proensa sui tornatz

37     Morir con lebres eniatz .

26A

PVid 364.15 (Mh2 13a)         

01     P. Uidal . 10

02     Caramiga doussa franca

03     Couinens e belle bona

04     Mos cors a uos sabandona

05     Si cabautra no sestanca

06     Perquieus port amor sertana

07     Ses orgueill e ses ufana

08     E mais dezir uostramansa

09     Que lombardia ni fransa .

10     Car uos es albres e branca

11     On fruitz de gaug sasazona

12     Pero qui ab uos sadona

13     Non tem fouzer ni lauansa

14     Car uostramors segurana

15     Gueris em reuiu em sana

16     Em tol enuei e pezansa

17     Ab gaug de finalegransa .

18     Ab color uermeille e blanca

19     Fina beutat uos faisona

20     Azops de portar corona

21     Sus en lemperial banca

22     E car es dousezumana

23     Tenous tug per sobeirana

24     De ioi e de benestansa

25     E de ualor e donransa .

26     Ges nos dol de pe ni danca

27     La bella na Guilelmona

28     Ni es falsa ni felona

29     Ni no porta soc ni sanca

30     Anc tan gentils ni siutadana

31     No nasquet ni tan dousana

32     Ueus la filla na Costansa

33     Per cui iouens saute dansa .

34     Com non poiria ap planca

35     Gitat del linh de Narbona

36     Car en tan can reuirona

37     Sels nona saura ni danca

38     Ni iuziena ni pagana

26B

01     Que denan totas senansa

02     Uostra couinens semblansa .

03     Ueilla rica tenc per manca

04     Cant a poder e non dona

05     E acueill mal e peitz sona

06     Pretz la meins que sera ranca

07     Mas de gentil castelana

08     Ben faita ab color de grana

09     Am mais sa bonesperansa

10     Que pel fronsida ni ransa .

11     Qui den Diego saranca

12     Nona mestier masques pona

13     Ho com tot uiu lo rebona

14     En priuada pozaranca

15     A lei de seca uilana

16     Recrezen cor de putana

17     Si tot al taulat si lansa

18     Nis ponha demplir la pansa .

27

PVid 364.43 (Mh2 14a)         

01     P. Uidal . 11 .

02     Sim laissaua de chantar

03     Per trebaill ni per afan

04     Ben leu dirion las gens

05     Que non es aitals mos sens

06     Ni ma gaillardia

07     Com esser solia

08     Mas ben puesc enuer iurar

09     Que mais tan non plac iouens

10     Ni pretz ni caualaria

11     Ni dompneis ni drudaria .

12     Sieu pogues acabar

13     So que ma fait comensar

14     Mos sobresforsius talens

15     Alixsandres fo niens

16     Contra quieu seria

17     E sadieu plazia

18     Que men degues aiudar

19     Ial sieus uerais monumens

20     Loniamen non estaria

21     Sotz mal serua senhoria .

22     Hom nos deuria tardar

23     De ben dir e de meills far

24     Tan can uida les prezens

25     Quel setgles non es mas uens

26     E qui plus si fia

27     Fai maior folia

28     Cala mort pot hom proar

29     Can pauc ual aurs als manens

30     Perques fols qui nos castia

31     E non renha en cortezia

32     Mas tant ai deque pensar

33     Quieu non puesc ben desliurar

34     Totz mos onratz pensamens

35     Pero bos comensamens

36     Mostra bona uia

28

01     Qui no sen cambia

02     Mas ieu per sobresforsar

03     Cug dels felos recrezens

04     Embreu recobrar Suria

05     E damasc e tabaria

06     Tant es doussa per amar

07     E bella per remirar

08     E corteze conoisens

09     Si cals pros et als ualens

10     Es de bella paria

11     Que si uer dezia

12     El mon non auria par

13     Mas fraitz ma tal mil couens

14     Que sun sol matendia

15     Estort e guerit mauria .

16     Quieu no maus dezesperar

17     A lei dunflac ric auar

18     Cui sobraurs et argens

19     Cuida car es manens

20     Cautre dieu non sia

21     Per sa manentia

22     Cauers lo fai renhar

23     Mas can uenral iutiamens

24     Car comprara sa feunia

25     E lenian e la bauzia .

26     Ar mer mon chan a uirar

27     Ues ma dona cui tenc car

28     Plus que mos hueills ni mas dens

29     Ni non puesc esser iauzens

30     Si leis non auia

31     Causi me em las em lia

32     Ab prometre ses donar

33     Cautre gaugz nomes plazens

34     Ni ges de lieis nom partria

35     Partir neis qui mausizia .

29

PVid 364.43 (Mh2 14b)         

01     Pere uidal

02     Sim laissaua de chantar

03     Per trebailh ne per afar

04     Ben leu dirian las gens

05     Qe non er aitals mos sens

06     Ni ma gailhardia

07     Con esser solia

08     Mas ben puesc enuer iurar

09     Qanc mais nom plac tan iouens

10     Ni pretz ni cauallaria

11     Ni donneis ni drudaria

12     Es ieu podiacabar

13     So qe ma fach començar

14     Mos sobresforsius talens

15     Alexandres fo niens

16     Contra qieu seria

17     E sadieu plazia

18     Qel men deinhes aiudar

19     Ial sieus ueres monimens

20     Longamen temps non seria

21     Sotz mal serua seinhoria .

22     Tant es doça per amar

23     E bella per remirar

24     E corteza ' conoissenz

25     E pros es e als ualenz

26     De bella paria

27     E si uer dizia

28     El mon non auria par

29     Mas fratz ma tals M couenz

30     Qe si sol un matendia

31     Estort e garit mauria .

32     Ges non maus desesperar

33     De leis qazun rei nauar

34     Cui ten pres aurs e argenz

35     E cuidas qar es manens

36     Qautres dieus non sia

37     Per sa manentia

38     Qauers lo fai renegar

30

01     Mas qan uenral iuiamenz

02     Car comprara sa feunia

03     E lengan e la bauzia .

04     Mas tant ai de qe pensar

05     Perqe nom puesc desliurar

06     Totz mos ornatz pensamenz

07     Pero bons comenzamenz

08     Mi tol bonauia

09     E nos en cambia

10     Mas ieu per sobresforzar

11     Cuch dels trachors mescrezenz

12     Recobrar ancar Suria

13     E damas e tabaria .

14     Qoms nos deu desesperar

15     De bendir e de ben far

16     Tan qan uida lles presentz

17     Qel segles non es mas uentz

18     E qi trop fia

19     Ben fai gran follia

20     Qa la mort pod hom proar

21     Qant pauc ual laurs ni largenz

22     Per qes folls qi nos castia

23     E non reinhab cortezia .

24     Ar mer mon chant auirar

25     Uas ma donna cui tan car

26     Plus qe mos hueilhs ni mas denz

27     Ni non puesc esser iauzens

28     Si leis non auia

29     Qaissim laz em lia

30     A prometre ses donar

31     Qautre gaug no mes plazens

32     Ni ges de leis nom poiria

33     Partir neis si mauçizia .

31A

PVid 364.22 (Mh2 15a)         

01     P. Uidal . 12

02     Ges car estius / es bels e gens

03     Non sui iauzens

04     Que marrimens

05     Mi uen de lai

06     Don soliauer mon cor iai

07     Perquieu pretz pauc abril ni mai

08     Quem met sella enoncaler

09     Quem sol onrar e car tener

10     E sieu pert mas bonas chansos

11     Els bels digz nils auinens sos

12     Quieu solia per amor far

13     No sai dequem dei alegrar .

14     Anc natz ni uius / noill frais couens

15     Ni mandamens

16     Mas car trop lens

17     Tornei sai

18     Ol sieu bel cors seiorn e iai

19     Perque tem lauzengier sauai

20     Que fan drutz e donas doler

21     E ioi baisar e dechazer

22     Que men fosson contrarios

23     Mas car sui del selar ginhos

24     Degresser meills mos precx som par

25     Mas ochaison si uol trobar .

26     Anc non ac grius

27     Tan mals talens

28     Ni tan cozens

29     Segon paruens

30     Com sill quieu sai

31     Perquieu nai

32     Dol et esmai

33     Tal que per pauc los hueills nom trai

34     Can la uei em fai si temer

35     Que parlar non laus a plazer

36     E doncx pos mos plaitz non les bos

37     Remanha com sanc res non fos

38     Quieu no la puesc de ren forsar

39     Mas can de ben dir e donrar .

31B

01     Pero dels rius

02     E de las gens

03     Ai dig sinc sens

04     Mos auinens

05     Per lieis quem fai

06     Al peitz que pot perquieu dirai

07     Non re mas be quieu non poiria

08     E sieu li pogues mal uoler

09     Si dieus manpar de mon poder

10     Li forieu mals et erguillos

11     Mas non puesc esser poderos

12     Cab un ris et ab un esgar

13     Mi fai mi mezeis oblidar .

14     Molt mes esquius

15     Lo parlamens

16     Quem nafrem uens

17     Si que mos sens

18     Fug e desuai

19     Ni iamais chanso non farai

20     Que dreit ni razo noca nai

21     E pos cor non ai ni uoler

22     Que de liei nonai bel respos

23     Ans can cug dir digz amoros

24     Ill fug que nom uol escoutar

25     Gardatz com mi dei esforsar .

26     Mas hom autius

27     Er greu manens

28     Que chauzimen e mandamens

29     Ab cor uerai

30     Fan fin drut iauzen

31     Can seschai

32     E qui pren so camors latrai

33     Si tot ses pauc ab meills quesper

34     Non pot faillir cason plazer

35     No len uenha ricx guizardos

36     Perquieu lau las onors els dos

37     Els mas el col quem fes baizar

38     Sill que sap perdas restaurar .

32

01     Nauierna molt mes amar

02     Car souen nous puesc remirar

03     Senher nagaut nous sai lauzar

04     Mas de uos dauri mon chantar .

PVid 364.22 (Mh2 15b)        

05     Pere Uidal .

06     Ges qar estius es bels ni gens

07     Non sui iauzens

08     Qus marrimens

09     Me uen de lai

10     Don soliauer mon cor gai

11     Perqieu pretz pauc abril ni mai

12     Qar cellam torna non caler

13     Qim sol onrar e car tener

14     E sieu pert mas bonas chansos

15     Los bels ditz els auinens sos

16     Qieu solia per amor far

17     Non sai de qem dei alegrar .

18     Anc natz ni uius noil frais couens

19     Ni mandamens

20     Mas qar trop lons tornei en lai

21     Ol sieu bel cors soiorna ' iai

22     Don tem qe laus engiers sauai

23     Qi fan drutz e domnas doler

24     E ioi baissar e descazer

25     No mi fosson contrarios

26     E qar sai da qel art ginhos

27     Deu grazir miells son pro som par

28     Mas uchaison mi uol trobar .

29     Pero de lui e de las gens

30     Ai dich .V.C. laus auinens

31     Per leis qim fai al pieg qe pot

32     Perqieu diria no re

33     Mas be qieu non poiria

34     Car sieu li poges mal uoler

35     Si dieus men par de mon poder

36     Li fora mals ez ergueilhos

33

01     Mas non puesc esser poderos

02     Qab un ris e ab un esgar

03     Mi fai mi meteus oblidar

04     Anc non aic ieu tan mals talens

05     Ni tan coizens

06     Segon paruens

07     Com un qieu sai

08     Perqieu nai dolor e esmai

09     Qe per un pauc los hueill nom trai

10     Qe qan la uei mi fai temer

11     Qe ges parllar non llaus plazer

12     E pos qe mos plais noilhes bos

13     Remainha con sanc res non fos

14     Qieu no la puesc de ren forsar

15     Mas qe de ben dir e damar .

16     Doncs pos mescius sos parllamens

17     Qim nafrem uens

18     Siqe mos sens fug em desuai

19     Ni iamais chanson non farai

20     Qe dreg ni rason noqanai

21     E pos cor non ai ni uoler

22     Con puesc chantar ni ioi auer

23     Qe de leis non ai bel respos

24     Ans can cug dir ditz amoros

25     Ill fug qe nom uol escoutar

26     Gardatz com men dei esforsar .

27     Mais hom autius es gieu manens

28     Qe chausimens e mandamens

29     Ab cor uerai

30     Fan fin drut iauzen qan seschai

31     E qi pren so qamors llatrai

32     Si tot ses pauc lo mieilhs esper

33     ---    

34     ---    

35     ---    

36     ---    

37     ---    

38     Naudierna mout mes amar

39     Qar nous puesc souen remirar

40     Seinher nagout nous sai lausar

41     Mas de uos lausi mon chantar .

34A

PVid 364.21 (Mh2 16b)         

01     P. Uidal . 13

02     Estat ai gran sazo

03     Marrise cossiros

04     Mas ar sui delezos

05     Plus qausell ni peisso

06     Pos madomnam trames

07     Message qem tenges

08     A guiza damador

09     A tan doussa sabor

10     Ma qar deinha uoler

11     Qieu torn en bon esper .

12     Qe si dieus mi perdo

13     Non puesc esser ioios

14     Tro qe men torn cochos

15     En la doussa preizo

16     On sa beutatz ma mes

17     Qes de semblan cortes

18     E de gaug ab douzor

19     Perqieu non uueill ricor

20     De terra ni dauer

21     Tan qan far son plazer .

22     De tan mes bel e bo

23     Qan remir sas faisos

24     Els bells hueills amoros

25     Qe nos dir on me so

26     Sima laçat e pres

27     E uencut e conqes

28     Qe mos hueilhs e mamor

29     Non puesc uirar ailhor

30     Anz qan la puesc uezer

31     Del tot mi alezer .

34B

01     Domna per dieu del tro

02     Pos aissim rent a uos

03     Humils e uolontos

04     Uostramistat mi do

05     Chauzimenz e merçes

06     E pretz e bona fes

07     E faretz uostrhonor

08     Qe mout ai gran paor

09     Qe tals ma en poder

10     Ab cui nom puesc tener

11     Qel cor ai tan fello

12     Uas leis qanc mala fos

13     Qar per un comte ros

14     Ma gitat abando

15     Bem par qe loba es

16     Qar ab comte sempres

17     Espart demparador

18     Qe fassa sa lauzor

19     Per tot lo mon saber

20     Mas qi ment non ditz uer .

21     Dieus sal londrat marqes

22     E sa bella seror

23     Qab sa leial amor

24     Ma sap gent enqerer

25     E plus gent retener

26     Filla de rei bem pres

27     Qan perdei fals amor

28     Engazainhei meilhor

29     E qi mieilhs sap ualer

30     E far e dir plazer .

34A

BnVent 70.28 (Mh2 17b)         

31     P. Uidal . 14

32     Le douz temps de pascor

33     Ab sa frescha uerdor

34     Nos adutz foilha ' flor

35     De diuersa color

36     Per qe tut llamador

34B

31     Son gai e chantador

32     Mas ieu qi planc e plor

33     Cui ioi non ha sabor .

34     A totz me clam seinhor

35     De mi dons e damor

35A

01     Aqist doi traidor

02     Qar mi fizauanlor

03     Mi fan uiure dolor

04     Per ben e per honor

05     Qai fatz ala genzor

06     Qe nom ual nim secor .

07     Las e uiure qem ual

08     Qar non uei aiornal

09     Mon fin ioi natural

10     El liech al fenestral

11     Blanc e frescha trestal

12     Con par uien a nadal

13     Si qam dui per egal

14     Mesuram sem egal .

15     No uis drut tan lial

16     Qi qietz o aia sal

17     Qieu port amor coral

18     Aleis de mi non cal

19     Qanz dic qe peral

20     Uoina dira mortal

21     E si persom fai mal

22     Peccat fa creminal .

23     Pos fom andui enfan

24     Lai amada ' la blan

25     El uai mamor doblan

26     A cascun iorn delan

27     E si nostrai enan

28     Amor e bell semblan

29     Pueis er uueilhe deman

30     Qe naia bon talan .

31     Pene dolor e dan

32     Nai agut e lai gran

33     Mas sufer o aitan

34     Ne mo tenc adafan

35     Anc hom non ui aman

36     Miells ames ses enian

37     Qieu non uau canbian

38     Si con las domnas fan .

35B

01     Ben for huei mais sazos

02     Bella domna e pros

03     Qen fos datz gizardos

04     Dun iaser a rescos

05     Qar non sui enuios

06     E ia per als no fos

07     Qus bes ual dautres dos

08     Qan per forzas datz fos .

09     Qan uei uostras faisos

10     El gen cors amoros

11     Bem merauilh de uos

12     Com mes de brau respos

13     Qar ben es tracios

14     Qant hom par frans e bos

15     Epueis es ergueilhos

16     Lai on es poderos .

17     Bel uezer si no fos

18     Mos enanz totz en uos

19     Ieu laisera chanzos

20     Per mals dels enoios .

36

PVid 364.33 (Mh2 18b)         

01     P. Uid . 15

02     Per miels soffrir el maltrach elafan

03     Qem donamors don ieu non puesc defendre

04     Farai chanso tal qer leu per aprendre

05     De motz cortes et ab auinens chans

06     E fatz esfors qar nai cor ni talans

07     De far chansos qades plainh e sospire

08     Qar non uei leis don mon cor nos aire

09     Qar tan mes loinh la terra ' l douz pais

10     On es cella uas cui ieu sui aclis

11     Perqai perdut ioi e solatz e rire .

12     Ab leis mautrei ab ferm cor ses enian

13     Qar totz sui sieus ses donar e ses uendre

14     E uueilh trop mais en bon esper atendre

15     Leis cui soplei don ioi me uai tarzan

16     E dautrauer bel fait e bel semblan

17     Qinz en mon cor ma fait amor escrire

18     Sa gran beutat don res non es adire

19     E son gen cor ben fait e ben assis

20     Perqieu sui sieus hom francs fizels e fis

21     E per samor alas autras seruire .

22     Dieus qan ueirai lo iorn nil mes ni lan

23     Qelam uueilha del mal gisardon rendre

24     Qieu nonllaus dir miells mauseria pendre

25     Mon corage qant ieu li sui denan

26     Mas assatz pot conoisser mon talan

27     Qill es la res del mon qieu plus desire

28     E per samor suefri tan grieu martire

29     Qe la dolor ma ia del tot conqis

30     El desirer qi maura tost aucis

31     E an gran tort mas ieu noll ho aus dire .

32     E si merces ab leis mi ualges tan

33     Qellam uolges lo sieu bel bras estendre

34     Ia del tirar nom feira escoissendre

35     De tost uenir humilimen mercean

36     Uas leis qi ma trestot en son coman

37     Qem pot donar ioi del tot o aucire

38     Qe non ai ges poder qailhor me uire

39    

37

40     E sil plages qe pres de si maissis

41     Bem tenc per sieu mas mieilhs magra conqis

42     E feiram ric e de gran ioi iauzire .

43     Al pro marches qar pretz e ualor gran

44     Manten e sap gent donar e despendre

45     E son ric pretz fai los autres descendre

46     Uas monferrat chansoneta te man

47     Qel sieu ric fatz son dels autres trian

48     E per meilhor lo podom ben eslire

49     Qel es la flors de totz a cui qe tire

50     E de totz bes conoissensa e fis

51     E saissi fos con ieu uueilh ni deuis

52     Corona daur li uira ' l cap assire .

37A

PVid 364.17 (Mh2 19b)         

01     P. Uidal . 16

02     Dieus en sia grazitz

03     Qel pros reis es garitz

04     E sans e delechos

05     Perqieu cobri gais sos

06     Uers descors e chansos

07     De qe mera geqitz

08     Corresos e marritz

09     Qar la soa salutz

10     Uos a totz erubutz

11     E tornat en iouen

12     Mon cor e mon talen .

13     Qar de bona razitz

14     Es bos albres eissitz

15     El frutz es cars e bos

16     E dous e saboros

17     E ieu amoros

18     Uas domnas e aicitz

19     Tan qen uei als maritz

20     De cui sui plus tengutz

21     Qe fuecs ni fretz agutz

22     Qar on mi uueilh men pren

23     Quns no las mi defen .

24     Bem tainh qieu siarditz

25     Qe tals domna mes gitz

37B

01     Qes li gensers qanc fos

02     Qab sas bellas faissos

03     Siei bell hueilh amoros

04     An mantz cors euazitz

05     Perqe mos esperitz

06     Es ab leis remansutz

07     Don mi sui reuengutz

08     De tot lo marrimen

09     Qai suffer longamen .

10     Souen es mal bailhitz

11     Pretz qi el tenc per traitz

12     Per colpa dels baros

13     Qar uezon los garsos

14     Auolls e ergueilhos

15     Els cortes escarnitz

16     E domnas tricharitz

17     On totz bes es perdutz

18     Reinhon costa los drutz

19     Trop descaucidamen

20     Ab doble failhimen .

21     Ai genz cors gen bastitz

22     De totz bos aibs conplitz

23     Domnaissim endauos

24     Humils e uolu(n)tos .

38

01     E destreiz e cochos

02     si com cell qes feritz

03     Damor el cors qem

04     ---    

05     ---     

06     Per fals reis apostitz

07     Es bons reinhes delitz

08     Qar plainh sas messios

09     E plorals autruis dos

10     E fug solatz dels pros

11     E reis pos uiu aunitz

12     Ual mens qe sebelitz

13     Mas ieu sui car tengutz

14     Pels meilhors e cresutz

15     Per la corteza gen

16     Qe contral dreg nomen .

17     Perqieu mi sui garnitz

18     Contrells uauc atapitz

19     Qab mi es aragos

20     Castellae leos

21     El ualens reis nanfos

22     Qes honratz e grazitz

23     Als castells establitz

24     On pretz es gen tempsutz

25     Si qe dells abatutz

26     Flacs auars cor de uen

27     Non ai null pensamen .

PVid 364.42 (Mh2 20b)         

28     Pere Uidal . 17

29     Sieu fos en cort hont hom tenges drechura

30     De ma domna sitot es bona ' bella

31     Mi clamera qa tan gran tort mi mena

32     Qe non maten pleuit ni couinensa

33     E doncs perqem promet so qe non dona

34     Non tem peccat ni sap qe ses uergoinha .

35     E ualgra mais qal prim mi fos esqiua

36     Qe ia mages mes en aital rancura

37     Mas ilh o fai si con cilh qi soblida

38     Qabes senblan ma mes a mortal pena

39     Don ia ses leis non cug trobar girensa

40     Malam fo anc tan bella ni tan bona .

39

01     Dautres afars es corteze chauzida

02     Mas mal o fai qar a mon dan sabriua

03     Qe pietz mi fai e ren nomi meilhura

04     Qe mals de dentz qan dol en la masella

05     Qal cor mi bat em fier e nom refrena

06     Samor ab leis e ab tota proensa .

07     E qar non uei mon rainer de marseilha

08     Si tot mi uiu ges non o tenc a uida

09     Qel malautes qan souen recaliua

10     Non garis lieu anz mor si sos mal dura

11     Donc uius sui mortz si aissim renouella

12     Aqestz desirs qem tol souen la lena .

13     Al mieu senblan mout lauraiai tard conqista

14     Qe nulha domna pieich non saconseilha

15     Uas son amic qe plus lai seruida

16     De mon poder ieu la trueb plus ombriua

17     Doncs pos tan lam uen sui plus follatura

18     Qels fols pastres qa bell puei caramella .

19     Mas uencutz es cui amors apodera

20     Apoderatz fui qan mi dons ai uista

21     Qe nullautra ab leis non sapareilha

22     De gaugz entier ab proessa complida

23     Perqieu serai e sui sieus tant qan uiua

24     Si non o uol er totz e tortz e desmesura .

25     Chansos uaiten a la ualen reina

26     En arago qar mais re maueira

27     Non trueb el mon e si nai manta uista

28     Ni non trueb mais ses tort ni ses qerella

29     Qill es francha e lials e grasida

30     A tota gen e a dieu agradiua .

31     E qar le reis sobrautre rei senansa

32     Ad aital rei couen aital reina .

39A

PVid 364.11 (Mh2 21b)         

01     P. Uidal . 18

02     Bem pac diuiern e destieu

03     E de freg e de calors

04     E am aitan neu cun flors

05     E pro mort mais cauol uiu

06     Qen aissim ten esfoziu

39B

01     E gai iouenz e ualors

02     E qar am domna nouella

03     Parom rosas entre gell

04     E clar temps ab trebol cell .

40A

01     Midons a pretz honoriu

02     Denan mil conbatedors

03     E mal grat de feinhedors

04     Ten establit mont esciu

05     Per qe el sieu seinhoriu

06     Lauzengiers non pot far cors

07     Qar sens e pretz la capdella

08     E qan respon ni apella

09     Siei dich an sabor de mell

10     Dom sembla san gabriell .

11     Donrat pretz nominatiu

12     Creis esmera sa ualors

13     E non pot soffrir bauzadors

14     La gran forsa del uer briu

15     Siei enemic son qaitiu

16     E siei amic ric e sors

17     Hueills fermatz front e maissella

18     Blanc pietz ab dura mamella

19     Del tailh dels fills disraell

20     E es columba ses fell .

21     Aizom ten morn e pensiu

22     Aitan qant estau ailhors

23     Pueis men uen gaugz e doussors

24     Qan del sieu gen cors maiziu

25     Aissim con del recaliu

26     Qar men uen fregz e calors

27     E qar es gaia ' isnella

28     E de totz mals aibs pucella

29     Lam mais per san raphaell

30     Qe iacobs non fes rachell .

31     Chanz uaiten a mont holiu

32     Ala bellas tres serors

33     Qe tan mi plai lurs amors

34     Qinz en mon cor las escriu

35     Ues totas tres numeliu

36     En fatz domnas e seinhors

37     E plagram mais de Castella

38     Vna bella iouencella

39     Qe daur cargat un camell

40     Ab lenperi manuel .

40B

01     E fas temer plus qe griu

02     Als uilans domneiadors

03     E als fis conoissedors

04     A solatz tan agradiu

05     Qal partir qecs iure pliu

06     Qe donnes de las meilhors

07     Per som trainem sembella

08     Em tral cor desotz laissella

09     Domna lial e fiel

10     E iust plus qe dieus abel .

11     Per lapostol qom apella

12     San iacme de conpustella

13     Ieu sai un tal san Michel

14     Qe ual mais qe cell del cell .

PVid 364.13 (Mh2 22b)         

15     P. Uidal . 19

16     Mout uiu a gran dolor

17     Qi pert son bon seinhor

18     Qieu perdiei lo meilhor

19     Qanc mortz poges auzir

20     E qar non puesc morir

21     Ni es dreg qom seucia

22     Per mauia grandir

23     Men annei en ongria

24     Al bon rei naimeric

25     On trobei bon abric

26     Perqe ma ses cor tric

27     Seruidor e amic .

28     E aurai grant honor

29     Si ma per seruidor

30     Ni puesc far sa lauzor

31     Uas totatz partz auzir

32     E son pretz enantir

33     Meilhs dautre qel mon sia

34     E qar mi saup chauzir

35     E ma bella paria

36     Ualon menz mant croi ric

37     Manent ab cor mendic

38     E diran tut qo dic

39     Del fil del rei loic .

41A

01     Reis non ama ualor

02     Qe uol creire trachor

03     Ni seru lauzeniador

04     Escotar ni auzir

05     Qar seru fan ioi delir

06     E baisson cortezia

07     E poinhon en trair

08     Lur seinhors chascun dia

09     Qalexandres moric

10     Per sos serus qenreqic

11     El rei Daire feric

12     A mort cell qel noiric .

13     Perqieu non uueilh ricor

14     Mas de gaug e donor

15     Ni no tenc aualor

16     Qi trop uol retenir

17     So don nos pot iauzir

18     Qieu non uueilh manentia

19     Don tota genz mazir

20     Em diga uilania

21     Mas am leis qem traic

22     Deslora qieu la uic

23     Qanc pos tan mabellic

24     Mos cors nosenpartic .

25     Qe rosa de pascor

26     Sembla de la color

27     E yli de blancor

28     E qant la uolc bastir

29     Dieus mesh y son albir

30     Qen ren als non lauia

31     Qen leis uolc reuenir

32     Amor e drudaria

33     Dun esgart mi feric

34     Mas garam qanqo tric

35     ioue o antic .

36     Pauc pres emperador

37     Escas ni raubador .

38     Ni rei galiador

39     Qe uol dieu escarnir

40     Ne sos baros aunir

41     Per falsa maestria

41B

01     Mas al derrier sospir

02     Ia noil ualra feunia

03     Plus qe fes dan anric

04     Qan caminaua nessic

05     El bon richart auzic

06     E dieu qe nenuazic .

07     Chansos uaiten part me

08     Al gran de bon espic

09     E dili qe nos tric

10     De far tot lo mon ric .

11     Alaman per uos dic

12     Uillan fellon e nic

13     Qanc de uos non iausic

14     Qius amet nius seruic .

PVid 364.24 (Mh2 23b)         

15     P. Uidal . 20

16     Ges per temps fer e brau

17     Qadutz tempier e uens

18     E trobals elemens

19     E fal cell bru e brau

20     Nos camia mos talens

21     Anz es mos pensamens

22     En ioi et en chantar

23     Em uueilh mais alegrar

24     Qan uei la neu sus en la montainha

25     Qe qan las flors sespandon per la plainha

26     Domna de uos mi lau

27     Qar es doussa ' plaisens

28     E li plus auinens

29     Qe neguns hom mentau

30     Qel uostrenseinhamens

31     Uos fai als conoissens

32     Blandir e tener car

33     E a mi tant amar

34     Qel cors mi di el sens qab uos remainha

35     E sim fatz mal qazautra no men plainha .

36     De lai on ueinh ni uau

37     Sui uostres ben dizens

42A

01     E serus obediens

02     Con cell qab uos estau

03     Per far uostres talens

04     E ial francs chauzimens

05     Nom deuria tarzar

06     So qem fai esperar

07     Qe pos qartus an cobrat en bretainha

08     Non es razos qe mais iois mi sofrainha .

09     E qi uos ue ni au

10     Non pot esser dolens

11     Ai domna tan suau

12     Mapodera em uens

13     Uostra bocha rizens

14     Qe qan uos uei parllar

15     Non puesc mos hueills uirar

16     Tan mabellis uostra doussa compainha

17     Qe dautre mes saluaia e estrainha .

18     Amors e iois menclau

19     E amezuram sens

20     E beutatz e iouens

21     Malegran don mesiau

22     Els bels cors francz e gens

23     De totz mals mes gerens

24     Bels ris el dous esgar

25     Mi fan rire iogar

26     Cortes solatz mi reten em gazainha

27     E gaug entiers mi toll trabaill e lainha

28     De lai concreisol fau

29     Mi uen uns iauzimens

30     Don sui gais e iauzens

31     Per amor de peitau

32     E ials fals mescrezens

33     Cobes mals despendens

34     Per souen pechenar

35     Nos cug tengasainhar

36     Si tot se peinh es mira e saplainha

37     Tot sos afars non ual una castainha

38     Qel cor ha flac e cau

39     E ual mens qe niens

40     Qe per M sagamens

41     Nol creirion dun clau

42B

01     E dolon men las dens

02     Qan parli daitals gens

03     Perqieu men uueilh laissar

04     Densauc fill dalbar

05     Ou mal uestatz si seiorna esbainha

06     E sos pretz es uills qe fills darainha .

07     Al rei ualent e car

08     Uueilh en mon uers mandar

09     Qe si sai pert proensa pauc gazainha

10     Pel bel soiorn qel pren lai en espainha .

PVid 364.18 (Mh2 24b)        

11     P. Uidal . 21

12     Drugoman seinher sieu ages bon destrier

13     En fol plach foran entrat tuch mei gerrier

14     Con tot aqo qant hom lur me mentau

15     Mi temon plus qe qailha esparuier

16     Ni non prezon lur uida un denier

17     Tan mi sabon fer e saluage e brau .

18     Qant ai uestit mon bon auberc doblier

19     Ezent lo brand qem detGions lautrier

20     La terra crolla per aiqi ont ieu uau

21     E non ai encune tan sobrancier

22     Qe nom laisse la uia el sentier

23     Tan mi temon qan senton mon esclau .

24     Dardimen uenz Rolland e Oliuier .

25     E de domnei Berard de mon disder

26     Qar sui tan bons per aizo nai bon lau

27     Qe souenet men uenon messagier

28     Ab anell daur e cordon blanc e nier

29     E . M . salutz de mos cors sesiau .

30     En tota re sembli ben caualier

31     Si sui e sai damor tot lo mestier

32     E tot aiço qadrudaria uau

33     Qanc en cambra non uitz tan plaçentier

34     Ni ab armes tan fer ni tan sobrier

35     Don tals mi tem qaras nom uei ni m au .

36     E sel reis torna Teloça el grauier

37     E neis le coms ni siei caitiu dardier

38     Qe tot iorn cridon e aspa e ossau

39     Daqest miuan qaura lo colp primier

40     Ei ferrai tan qezentreran doblier

41     E ieu ab lor qi la porta non clau .

43A

PVid 364.12 (Mh2 25b)         

01     P. Uidal . 22

02     Ben aia ieu qar sai cobrir

03     Alegran ma dolor

04     Ben aia ieu qar nom açir

05     Si tot non iau damor

06     Ben aia ieu qar sui fiçells amaire

07     Ben aia ieu qar non sui galiaire

08     Ben aia ieu qar amei la gensor

09     Qi sial mon e tota la meilhor

10     E mal aia cui pesa

11     Ben aia ieu qar sai iauzir

12     Tan auinen seinhor

13     Ben aia ieu qar sai grazir

14     Qim fai ben ni honor

15     Ben aia ieu qar sui uals celaire ualens

16     Ben aia ieu quauols gens non platz

17     gaire

18     Ben aia ieu qasobre tot amador

19     Qar tan astruc non iac sotz cobertor

20     E mal aia cui pesa .

21     Ben aia ieu e mei sospir

22     Qar man tan de sabor

23     Ben aia ieu qar sai sufrir

24     Si tot dals nom socor

25     Ben aia ieu el filha de sa maire

26     Ben aia ieu qar lam nin sui lauçaire

27     Ben aia ieu e lauzengier tristor

28     Qestier lur grat chanterai cui qe plor

29     E mal aia cui pesa .

30     Ben aia ieu si ia laus dir

31     Mon uoler dinz sator

32     Ben aia ieu ill sim deinhauzir

33     Ses blasme ses follor

34     Ben aia ieu qar conosc son repaire

35     Ben aia ieu si plazer li sai faire

36     Ben aia ieu qar ma per seruidor

37     Qar mais nulls temps no uirarai

38     ailhor

39     E mal aia cui pesa .

40     Ben aia ieu qar non cossir

41     Mas de sa gran ualor

42     Ben aia ieu qar ses mentir

43     Laus egar sa lausor

43B

01     Ben aia ieu el franca debonaire

02     Ben aia ieu e madomna mamaire

03     Ben aia ieu e madomna maior

04     El rei pere salu dieus con lo meilhor

05     E mal ai cui pesa .

06     Perchatz uai tost anaudiart e cor

07     Qestiers autra non sages de meilhor

08     E mal aia cui pesa .

PVid 364.29 (Mh2 26b)         

09     P. Uidal . 23

10     Mout mes bon e bell

11     Qan uei de nouell

12     La fueilha ' l ramell

13     E la fresca flor

14     E chanton llauzell

15     Sobre la uerdor

16     E fin amador

17     Son gai per amor

18     Amaires adretz sui ieu

19     Mas tan son li maltrag grieu

20     Qieu ai sufert loniamen

21     Qun pauc nai camiat mon sen .

22     Pero de bon sen

23     Am de fin talen

24     Amor e giouen

25     Perqem nes plus bell

26     Qab ioi loniamen

27     Uiu e renouell

28     Qol frutz el ramell

29     On chanton llauzell

30     Qen mon cor ai fuell e flor

31     Qem ten tot lan en uerdor

32     E en gaug entier sui ieu

33     Ni uei ren qim sia grieu .

34     Qora qem fos grieu

35     Eram ten per sieu

44A

01     Li gensers sotz dieu

02     E del meilhor sen

03     E qar conois lieu

04     Qieu lam finamen

05     Sa qen mon iouen

06     E pueis lealmen

07     Seruirai lo sieu cors bell

08     Franc e iouen e nouell

09     Alei de fin amador

10     Qa mes son cor en amor .

11     Ben aurai damor

12     Fruc e fuell e flor

13     Eram la uerdor

14     Si tot men sui grieu

15     Qar per amador / mi tenc con lo sieu

16     E prec la per dieu

17     Qill esgar con ieu .

18     Laurai estat de bon sen

19     Qanc non uirei mon talen

20     E non am flor ni ramell

21     Mais per leis ni chanz dauzell .

22     Plus gais qe lauzell

23     Serai sill es bel

24     Ab un bai nouell

25     Qem don de samor

26     Qe dautre ramell

27     Non uueilh cuglir flor

28     Ni ram ni uerdor

29     Ni anc amador

30     Non uistz qes camies plus grieu

31     E pos il mi ten per sieu

32     Amar lai en mon iouen

33     Pueis ueilhs sieu uiu loniamen .

34     Mes ai loniamen

35     Mon cor e mon sen

36     En far son talen

37     Plus qe chan dausell

38     Per leis am iouen

39     E tot quant lles bell

40     Qaissim renouell

44B

01     Sel frutz el ramell

02     Qan ren puesc far per samor

03     E non dezir autra flor

04     Mas qaleis plassa per dieu

05     Qensems amem ill e ieu .

06     Pos sos homs sui ieu

07     Nol deu esser grieu

08     Si fai ben al sieu

09     Qe mout loniamen

10     Ai estat per dieu

11     Del tot al sieu sen

12     E si per talen

13     Pert mon bon iouen

14     Pauc mi ualra chanz dauzell

15     E sa ma dona fos bell

16     Tenir me pogra ' n uerdor

17     Qol sieu lial amador .

18     Sobrautramador

19     Mes ben pres damor

20     Qan lembliei la flor

21     Qaltre non ai ieu

22     Som ten en uerdor

23     Qan tot laus es grieu

24     Il salbir del sieu

25     Per amor de dieu

26     Tener me pot loniamen

27     En ualor e en bon sen

28     Franc e iauzen e nouell

29     Con es la rossell ramell .

PVid 364.7 (Mh2 27b)        

30     P. Uidal . 24

31     Baron de mon dan couit

32     Fals lauzengiers desleials

33     Qen tal domna ai chauzit

34     es fins pretz naturals

35     Ezieu am la de cor e ses bauzia

36     E sui totz sieus cora qel sia mia

37     Qasa beutat e sa ualor pareis

45A

01     Qen leis amar honratz fora uns reis

02     Per qem tieng ric sol qem deinh dire doc .

03     Anc res tan no mabellit

04     Con ses adrech cors lials

05     On son tuch bon aip compit

06     E totz bes senes totz mals

07     E pos tot a qan tainh a druderia

08     Ben sui astrucs sol che mos pros laisia

09     E si merces perqe tutz bons aips creis

10     Mi ual ab leis beus puesc dir ses torneis

11     Qanc abaron tant aiudar non poc .

12     Chant e solatz uei failhit

13     Cortz e donz e bos hostals

14     E donnei non uei grazit

15     Si donnal drut non es fals

16     Aqel na mais qi plus souen galia

17     Non dirai plus mas con sis uoilha sia

18     Mas peza mi qar adonc non esteis

19     Le premiers fals qe commenzet anceis

20     E fora drech qauol exemple moc .

21     Mon cor sen alegreçit

22     Qan mi cobreranbarrals

23     Ben aia cell qim noirit

24     Ezieu qar ieu sui aitals

25     Qar . M . salut mi uenon chascun dia

26     De cataloinha e de lombardia

27     Qar a totz iornz pueia mos pres e creis

28     Qe per un pauc non mor denueial res

29     Qar ab domnas fas mon trep e mon ioc .

30     Ben es proat e auzit

31     Con ieu sui pros e cabals

32     E pos dieus ma enreqit

33     Non tainh qieu sia uenals

34     C . domnas sai qe chascunam uolria

35     Tener ab si si auer mi podia

36     Mas ieu sui cell qanc nom gabei mi feis

37     Ni uolgi trop parllar di mi mezeis

38     Mas domnas bais e caualhiers deroch .

45B

01     Mant bon tornei ai partit

02     Pel colps qieu fier tan mortals

03     Qan luec non uau qom non crit

04     So es empeires Uidals

05     Cell qi manten donnei e drudaria

06     E fai le prous per amor desamia

07     E ama mais batailhas e torneis

08     Qe morges patz e semblam malaueis

09     Trop seiornar ezestar en un loc .

10     Plus qe nos pot sel laiga uiurel peis

11     Non pod esser ses lausengiers domneis

12     Per qamador compron trop car lur ioc .

PVid 364.38 (Mh2 28b)         

13     P. Uid . 25

14     Pos ubert ai mon tresaur

15     Trairain un gai son nouell

16     Qe trametrai per mon gilhel

17     Al pro Marqes de sardeinha

18     Qab ioi uiu e ab ioi reinha

19     Gen sap donar e retener

20     E creissonor e son poder

21     E mos cars fils lo coms enrics

22     A destretz totz sos enemics

23     E als sieus es tan bons abrics

24     Qe qis uol uen e qis uol uai

25     Mens de duptansa ' desmai .

26     Non uueilh sobras dargen ni daur

27     Tant ai mon cor gai e isnel

28     E qant trueb tornei ni cenbell

29     Uolentier desplei ma seinha

30     E con fa non fas dastas leinha

31     E qant trueb negun qi mesper

32     Uiu o mort llauen a cazer

33     Qab armas sui un pauc enics

34     E non crei conseilh ni chastics

35     Ni mandamentz ni longs prezics

36     Qaisi uiu e aisi me stai

37     E am donna tal con ieu sai .

46A

01     Per sieu ten uernoill e monlaur

02     Qe tener uol mais dun castell

03     E tres ciutatz ses tot reuell

04     E a cor qe pretz manteinha

05     Qe soms honratz la uai uezer

06     Tan li fai el di de plazer

07     Qal partir en uai sos amics

08     E anc noll plac enian ni trics

09     Ni lauzengiers ni uilans brics

10     An lur fai dir estatz uos lai

11     Qe ren non aues afar sai .

12     De for uueilh larc qe lanaur

13     El bell palais el gen praudell

14     El uergier on chanton llauzell

15     E plai mi qem mieiells menueinha

16     E se li cortessam deinha

17     Seguramen puesc remaner

18     Qar complit seran miei uoler

19     Qieu non uueilh esser frederics

20     Ni manuels ni lodoics

21     Si con le cortes naimerics

22     Qar qi a so qe plus li plai

23     De tot lo mon al mieills el mai .

24     E lanzaguda tengal maur

25     Ab dur os e ab negra pell

26     Emal mi e mal tortell

27     E creba cor a conpeinha

28     E roinhas ab qe sestreinha

29     Mal mati on qese mal ser

30     Qen det çena per pauc dauer

31     Sieus esueillars e montautrics

32     Malas meisses e uueig espics

33     Lombrics cor dolor e fastics fai

34     E mala mortz de uidal trai .

35     Liatz ala coça dun taur

36     Degresser frustatz per mezell

37     Dast enuestic lo mall capell

38     De tracio .

46B

PVid 364.10 (Mh2 29b)         

01     P. Uidal . 26

02     Ben magrada la couinenz sazos

03     E agradam lo cortes tems destiu

04     E magradon llauzell qan chanton piu

05     E agradam floretas e boissos

06     E magrada tot so qals adretz platz

07     E agradami tan le bells solatz

08     Don per mon grat iauzirai lai breumen

09     On humilmen paus mon cor e mon sen .

10     Dieus salu donna qar es bella e pros

11     Mas ia non salu cells qi son mal mescliu

12     E mi nos salu qar ues uos inumeliu

13     E no salu ges lausengiers ni gelos

14     Dieus salu los pros els adretz els prezatz

15     Mas ia non salu los enoios maluatz

16     Dieus salu fin drut qant ama finamen

17     Mas ia non salu cell qazenueg o pren .

18     Arasui tan cochatz de uezer uos

19     Domna qe dals non ai mon cor pensiu

20     Domna qar uos mi podes far caitiu

21     E si uos plai plus ric qel rei nanfos

22     Bona domna tan fort mapoderatz

23     Qe de rem als non es ma uolontatz

24     Domna sius plai aiasnesgardamen

25     Domna de mi qe naiaz chauzimen .

26     Bell mes bella domna qan pens de uos

27     E bell qar sui en uostre seinhoriu

28     Bell mes qant naug bon pretz nomenatiu

29     E bell qan mir uostras plaissens faissos

30     Bell mes qan ue uostras finas beutatz

31     E bell qar sui uostroms endomeniatz

32     Bell mes qarai en uos mon pensamen

33     E bell qar am uos domna solamen .

34     Gaugz es ab uos entiers e amoros

35     Ab uos es iois perqe totz bes reuiu

36     E non a gaugz el mon tan agradiu

37     Qel uostres gaugz fa totls segles ioios

38     Ab uos uai gaugz e creis daues totz latz

39     Perqieu nai gaug qar mos pretz espiuatz

40     Em fai gran gaugz cell qem mentau souen

41     Lo gaugz de uos el bell captenemen .

47A

PVid 364.46 (Mh2 30b)         

01     P. Uid . 27

02     Tant ai loniamen sercat

03     So qobs non mauia

04     Qen assi o ai trobat

05     Con ieu o uolia

06     Perdut ai e mescabat

07     So qauer solia

08     E ren non ai gazainhat

09     Don mos amics ria

10     E fols qan fai foudat cuia far sen

11     E nos conois tro esta malamen

12     Ar son ieu loinh de plazer e donransa

13     E chauzimens uas leis re nomenansa

14     Qel cor el cors de mi e la ualor

15     Re nom uall ni ieu nom uir ailhor

16     De ioi don ha gran uiutat

17     Mi fai carestia

18     Malam sa gran beutat

19     E sa cortezia

20     Tait ma e galiat

21     Qab bella paria

22     Ma si tot mon cor emblat

23     Qe ia nol creiria

24     Qar leis am plus qe me per qem repen

25     E enqermi mon dan a escien

26     Qab leis non trueb merce ni pietansa

27     Ni chauzimen ni neguna cordansa

28     Ieu clam merce si merces nom socor

29     Claman merse cug morir de dolor

30     Tant clam ab humilitat

31     Merse chascun dia

32     Merses faria peccat

33     Si no men ualia

34     Mout ai caramen cridat

35     Ues qe pauc menbria

36     Pos ab leis non lai trobat

37     Ben cre qe mortz sia

38     Madonna mort merse e chauzimen

47B

01     Son dons esgar e sos bells hueilhs desmen

02     Ab qem mostret tan corteza semblansa

03     Qieu cugiei plus auer qel reis de fransa

04     De son semblan e rege e trachor

05     Qab bel semblan met home en error .

06     Ar tem qe dic gran foudat

07     Per ma leuiaria

08     Mas deumesser perdonat

09     Qe non sai qem dia

10     E ueg mi apoderat

11     De tot a sagia

12     Fassane sa uoluntat

13     Qe la sis faria

14     Bona domna sius platz aues mi ren

15     E si nous platz si mo fatz eissamen

16     Qe ben couen per neguna ' smansa

17     Nous ai forsa mout tra grieu malanansa

18     Chaitiu qi chai en ira de seinhor

19     E non troba sosteinh ni ualedor .

20     Ai bel seinher castiat

21     Con mueir de feunia

22     Qab bel semblan ma nafrat

23     Ma malenemia

24     E ges aitant de bontat

25     Non demonstraria

26     Qem fes amor de cuinhat

27     Qab aitan uiuria

28     Qom sofrachos qi damor a talen

29     So qe sen pot auer a qo senpren

30     E ieu estau en atrestal balansa

31     Mas en bonesmenda nai esperansa

32     Qem secorra de las penas damor

33     Qe ualer deu donna son seruidor .

34     Tro qaia rosser passat

35     Lai ues lombardia

36     Non aurai mon cor pagat

37     Con qieu sai

48A

01     Tant ai de proensa ' stat

02     Qieu tem qe mauçia

03     Madomna ' auram onrat

04     Si tost o fazia

05     Qauer dei ben uergoinha ' espauen

06     Qarai estat de leis tan loniamen

07     Si tals peccatz non fos desesperansa

08     E ren m a leis a lei de banzador

09     E ill fassan ço qaleis torn honor .

10     Hueilhs de merce boca di chauzimen

11     Nulls homs nous ue qe nol fassaz

12     iauzen

13     Perqieu ai mais en uos ferm espe-

14     ransa

15     E tot mon cor e tota ma fiansa

16     E fas de uos ma donna ' mon seinhor

17     E us ren mon cor de bon cor e amor

18     Naudierna bem uai de nostramor

19     Ab sol qe uis castiat mon seinhor .

PVid 364.8 (Mh2 31b)         

20     P. Uid . 28

21     Baros ihesus qen cros fon mes

22     Per saluar cristiana gen

23     Nos manda tuch comunalmen

24     Qanem cobrar lo sant paes

25     On uenc per nostra mort morir

26     E si nol uolem obezir

27     Lai on fineran tuch li plach

28     Nauzirem maint esqiu retrach .

29     Qel sant paradis qenpromes

30     On non a pena ni turmen

31     Uoltra liurar tot francamen

32     A cels qiran ab lo marqes

33     Outra la mar per dieu seruir

34     E cill qi non uolran segir

35     Non yha negus brus ni bagh

36     Qe non puescauer grant esglagh .

37     Er aiutatz del segle q als es

38     Qar qil sec plus al pietz senpren

39     Perqe noia mais un bon sen

40     Qom lais los mals e prendals bes

48B

01     Qe pos la mortz uol asailhir

02     Negus non pot ni sap gandir

03     Don pos tut morrem atresagh

04     Bel es fols qi uiu mal ni lagh

05     Tot lo segle uei sobrepres

06     Denian e de galiamen

07     E son aitan li mescrezen

08     Qapenas reinha leis ni fes

09     Qe chascus poinha en trair

10     Son seinhor per si enreqir

11     Pero trachor son aissi tragh

12     Con cil qi ben tozi ab lagh .

13     Catalans e aragones

14     An seinhor onrat e ualen

15     E larc e pro e conoissen

16     Adreit e saui e cortes

17     Mas trop si laissa enantir

18     Lors sers qe dieus bais et azir

19     Nueg e iorn estan en agagh

20     De far encor enueg e plagh .

21     Reis aunitz pretz mens qe pages

22     Qan reinha deschauzidamen

23     E plainh so qautra gen despen

24     E pert so qel paire conqes

25     Aitals reis fariazaucir

26     E en lag lueg asebellir

27     Qi uiu a gisa de contragh

28     E pren e dona mal e lagh .

29     Domna sim tenes endefes

30     De ren als non ai pensamen

31     Mas de far uostre mandamen

32     Sieu engrat seruir uos poges

33     Mout uos degra donna grazir

34     Qe sapchatz qe qan uos remir

35     Ai tal gaugh qe per atrazagh

36     Maues lo cor del uentre tragh .

49A

PVid 364.31 (Mh2 32b)         

01     P. Uidal 29

02     Nulls hom non pot damor gandir

03     Pos en son seinhoriu ses mes

04     Qe tot li plas o tot li pes

05     Sos talens llauen a segir

06     E sapechatz qom enamoratz

07     Non pot segre sas uoluntatz

08     Mas lai on uol amors lai cor

09     Qe noi garda sen ni follor .

10     Aren no degron nuells fugir

11     Con mal seinhoriu qi poges

12     Mas fugir no li puesc ieu ges

13     Qoltra la mar manet ferir

14     Amors dans lo senestre latz

15     Tal colp perqieu sui sai tornatz

16     Don morrai dire de dolor

17     Si gaugz entiers no men socor .

18     Mas ieu saupi pauc descremir

19     Qanc nom gardei tro qe fui pres

20     Con fai lauzells qant aug lo bres

21     Qes ua cochosamen auzir

22     Me mis ieu cochos en tal latz

23     Don ar mi tenc per enganatz

24     Qen poder sui de tal seinhor

25     Qi nom uol far ben ni honor .

26     Dautre mal mi saprieu cobrir

27     Mas daqest sim trenqet le fres

28     Qant ma bella domnam promes

29     So don mac en cor a mentir

30     Qe seruirs mal gezerdonatz

31     A cell qel pren es grans peccatz

32     Qe per mal gizerdonador

33     Son paupre man bon seruidor .

34     Mas ab gaug mi pogra garir

35     Dira ma donna sil plages

36     Nol degra ma mortz abellir

37     Qe totz sui sieus endosmeniatz

38     E non o dic ieu so sapchatz

39     Per so qem fasa mortz paor

40     Mas qar ill pert son amador .

49B

01     Domna qar nomen puesc sofrir

02     Chauzimens e dieus men ualges

03     Qem uenges de nos qalqes bes

04     Pos non ai poder qals dezir

05     Sim destreinh uostra grans beutatz

06     Qe uaitz mals hueills e passatz

07     Si qal test nai tal resplandor

08     Qem tol lo sen e la uigor .

PVid 364.3 (Mh2 33b)         

09     P. Uid . 30

10     Amor pres sui de la uera

11     Qar mes tant de mala gisa

12     Qieu cugiei mac ses conqisa

13     La meilhor e la plus gaia

14     Del mon mas nol platz qieu laia

15     Perqieu morrai desesperatz

16     Amor e er totz e peccatz

17     Si dest uostre fin benuoilhen

18     Non aues qalqe chauzimen .

19     Ia sieu saupes non amera

20     Qe men prezes daital gisa

21     Qera ma uoluntat prisa

22     Dilh qes ergueilhosa ' gaia

23     Uas me e lam pres en tal latz

24     Qe iois ne deportz ne solatz

25     Dautra nom dones iauzimen

26     Ni de leis nulh ioi non aten .

27     Perqieu a bon grat mestera

28     Fe qe dei aus de ma ghisa

29     Qenqer non lagra ben qissa

30     E pero non es tan gaia

31     Qe huei mais mal non retraia

32     E dir nai e noi e uiultatz

33     Si tot ses men mensoina ' foldatz

34     Qe cors qes ples dairamen

35     Fai ben failhir bocha souen .

36     Mas ieu ai ia uist qilhera

37     Bella e de bona ghisa

38     E sa bocha gent aprisa

50

01     De parllar paraula gaia

02     Uas bon pretz fina ' ueraia

03     El sieu bell cors gentils formatz

04     Denseinhamen e de beutatz

05     Qanc hom non ui tan auinen

06     Ni ab tan bell acuilhimen .

07     Mas ar es esciua ' fera

08     Tornat e de mala ghisa

09     Perqe lesperansa uisa

10     On fon ma uoluntat gaia

11     Pos noill platz bes men eschaia

12     Pieg trag de mort qar uiu iratz

13     Mas era sai ben qes uertatz

14     Qe diabol son siei paren

15     Qals sieus dona maior turmen .

16     Tos temps sim uolghes blasmera

17     Leis qe non es dauol ghisa

18     Manta mencuniai asisa

19     En blasmar ma domna gaia

20     Donc non es razos mestraia

21     Trop me part de samor forsatz

22     Pero pos uei qe tan li platz

23     Partraimen siuals bonamen

24     Ezirai mon miells enqeren .

51

01     Ensordells . Guilem decabestanh . Guilem de Salanhac . Guil . de Ba-

02     lazuc . Guilem de biais . Guilem Magret . Gui l. de Bergada . Guil.

03     de durfort de Caors . Guilem Montanago . Guiraudo lo ros . Iaufre

04     Rudel . Luqet cataluze . Lafran Sigala .

05     ---     

Sord 437.2 (Mh2 34ba)         

06     Ensordells .                                                       Sordel .

07     Aitan ses plus uiu hom co(m) uiu iausentz           qan iauzens

08     Qautre uiure nos deu uidar pellar                       uiures uidapelar

09     Perqieu mesfortz de uiure de reinhar                  Perso mesfors renhar

10     Ab ioi per lei tan coraiosamenz                          leis plus coratiozamens

11     Seruir , qieu am , qar hom qi uiu marritz             quieu que

12     Non pod de cor far bos fatz ni grasitz                pot faitz ni grazitz

13     Doncs er merses sim fai li plus gracida               Fara merse la plus grazida

14     Uiure iausen pos al nom ten a uida .                   iauzen als te

15     Tan pens en leis , e tan lam coralmenz                Tant pes mens

16     Qe nueit e iorn tem qe failla 'l pensar                  tems mi faill il

17     Qar de beutat ni de prez non ha par                   pretz non a par

18     Per qeill deuon esser obedienz                           que ens

19     Las plus presan qar tot aissi esguitz                    prezans , qar enaisi es guitz

20     Per dretz guidar sos genz cors ben aibitz            dreg bels hueils

21     Las pros en prez co(m) la nau en marguida        plai pretz , com las naus en mar guida

22     Li tramontana el fer el caramida .                       La trasmontana , el fers eill calamida .

23     E pos guidal ferm estela lusenz                           pueis guida ferm lestela luzens

24     Las naus qi uan perillan per la mar                     que

25     Ben degra mi cil , qil sembla , guidar                  mi per semblan dreg guidar

26     Qein lamar sui per leis perfondamenz                 Quieu lai soi per lieis prifondamens

27     Tan esuaratz destreitz e esuaitz                          Tant eisarratz et esbahitz

28     Qie serai mortz anz qe neisca ' fenitz                  Don cug morir ans que ni escoperitz

29     Sinon secor qieu non trueb a lisida                     Si nom qar non trop alissida

30     Riba , ni port , gat ni pont , ni garida .                ga guerida .

31     Dura merces . e trop loncs chausimentz             mens

32     Mi fai morir per sobre desirar                            Me fan murir

33     Qar ieu non puesc ses lo ioi uiu durar                 no uius

34     Qi el qer amand seruent am tals turmenz            Canquer siruen am; mais aitals turmens

35     Qel ior mil uez uolriesser fenitz                          Quel iorn

36     Tan mi destreinh le dartz dun sui feritz                Tant mi destrenh lo dartz don soi feritz

52

01     Al cor damor , per qel mortz mes asida             El cor que la mors mes aizida

02     Qar ill non es tot isamen ferida .                        enaisi

03     Las don li uen de mi aucir talenz                       Doncx perque noill pren de me ausir talens

04     Pos qil nom pod en null forfach trobar              Pueis que nom pot en nuill forfait

05     Et ia per mal qem sacha dir ni far                     Que sapcha

06     Non puesc esser de lei amar partenz                No men partrai tan li soi benuolens

07     E doncs perqe mi fai mal ni mel ditz                 Doncx equeill ual sim fai mal ni lom ditz

08     Qaissil sui ferms autreiatz e pleuitz                   Quieu soi sos hom iuratz e pleuitz

09     Qenanz sera marma del cors partida                Cans me sera larma

10     Qieu men parta tan lam damor complida .        Quieu par chantan ela uida mor complida .

11     Na gradiua donna de prez razitz                      Na grazida dona de pretz rahida

12     De cor de cors e de fatz e de ditz                    De cor de pes , e de faitz , e de ditz

13     Sui uostres totz qar es li mieills aibida              Soi ieu uostre , qar es la plus grazida

14     Neta ' plazentz suaus e essernida                     E tan plazens e de bos faitz complida .

15     Per dieu aiatz merce donna grazida

16     De mi , qen uos es ma mortz e ma uida .

52A

GlCab 213.5 (Mh2 35a)         

01     Guilem Decabestanh

02     I .

03     Lo dous consire ,

04     Quem dona mors souen ,

05     Don am fai dire

06     De uos maintz uers plazen .

07     Pensan remire

08     Uostre cors car e gen ,

09     Cui ieu dezire

10     Mais que non fauc paruen .

11     E si tot mi deslei

12     Per uos ges nous abnei

13     Cades ues uos soplei

14     Ab francha benuolensa

15     Dompna en cui beutatz gensa

16     Maintas uetz oblit mei

17     Que lau uos e mersei .

18     Totz iorns mazire

19     Lamors , queus mi defen

20     Sieu mon cor uire

21     Ues autre entendemen .

22     Tout mauetz rire ,

23     E donat pensamen

24     Plus greu martire

52B

01     Nuills hom de mi non sen;

02     Car uos , quieu plus enuei

03     De re quel mon estei

04     Dezaustorc , e mescrei ,

05     E dezam en paruensa .

06     Tot can fauc per temensa

07     Deuetz en bona fei

08     Penre , neis can nous uei

09     Ades comensa

10     Lamor , tan mabelis

11     La captenensa

12     De uos , cui soi aclis .

13     Bem par quem uensa

14     Lamor , cans quieu uos uis

15     Fo mentendensa

16     Queus ames eus seruis .

17     Perquieu mi soi rendutz

18     Franx ses totz mals aiutz

19     A uos , don ai perdutz

20     Mains dos , quis uueill als prenda .

21     Cami platz mais catenda

22     Ses totz couens saubutz

23     Uos , don mes iois cregutz .

53A

01     Ans que seisenda

02     Ins el cor la dolors

03     Merses deisenda

04     En uos dompna , et amors

05     Ioi uos mi renda

06     Em luenh sospirs e plors .

07     Nous mi defenda

08     Paratge ni ricors;

09     Coblidatz mes totz bes ,

10     Sap uos nom ual merses .

11     Ai bella doussa res

12     Molt feiras gran franqueza

13     Sil iorn queus aic enqueza

14     Mamasetz ho non ges

15     Queras no sai com ses .

16     Non truep contenda

17     Contra uostras ualors ,

18     Tal merse us prenda

19     De mi , queus si onors .

20     Ia nomentenda

53B

01     Dieus mest sos preiadors

02     Sieu uueill la renda

03     Dels IIII. reis meillors

04     Per cap uos nom ualgues

05     Franqueza e bona fes .

06     Car partir nom puesc ges

07     De uos , en cui ses meza

08     Ma mors e sei fos preza

09     Enbaizan nius plagues

10     Ia no uolgram solses .

11     Anc re cauos plagues

12     Francha dona corteza

13     Non estet en defessa

14     Quieu ans no la fezes

15     Que dals mi souengues .

16     En raimon la beleza

17     De ma dompna el bes

18     Mi ten dautras defes .

53A

GlCab 213.6 (Mh2 36a)         

21     Guilem Decabestanh .

22     II .

23     Lo iorn quieus ui dompna premeiramen

24     Cant a uos plac que mius laisses uezer

25     Parti mon cor de tot autre pensamen

26     E foron ferm en uos tug mei uoler

27     Caisim pauzes dona el cor lenueia

28     Ab un dous ris et ab un simplesgar

29     Mi e cant es mi fezes oblidar .

30     La gran beutat , el solas auinen ,

31     El cortes dig , e lamoros parer ,

32     Quem fai bes far , membleron si mon sen ,

33     Canc pueis dona nol puec auer .

34     A uos lautrei , cui mos fis cors merseia .

35     Per enantir uostre pretz et onrar

36     Tan finamen , com meills non pot pensar .

53B

19     E pos uos am dona tan finamen ,

20     Que dautramor non ai negun poder .

21     Mas aiso aicqabautra cortei gen

22     Don cuit de me la gran dolor mouer

23     Mas can consir de uos , cui pretz sopleia

24     Totautramor oblis e dezampar ,

25     Ab uos remanc cui tenc al cor plus car .

26     E membre uos , sius platz , del bon couen

27     Que mi fezes al departir saber .

28     Don aic mon cor azun gran ioi iauzen

29     Per bon respeit , equem mandetz tener .

30     Molt ai gran ioi si aital mal mi greia

31     Quel ben aurai can uos plaira ancar

32     Bella dompna quieu soi en lesperar .

54A

01     E ges maltrait no mi fan espauen ,

02     Sol que ieu pens en ma uida auer

03     De uos dona pauc o gran iauzimen ,

04     Tug li maltrait mi son ioi e lezer .

05     Tot per aisso; car sai camors autreia

06     Que fis amans deu gran tort perdonar

07     E gen sufrir maltrait per gazanh far .

GlCab 213.3 (Mh2 37a)         

08     Guilem Decabestanh .

09     III .

10     Ar uei quem uengut als iorns loncx

11     Que flors sarengon sobrels troncx

12     Aug dels auzels chans e refrins

13     Pels plaisatz caun tengutz en broncx

14     Liuerns mas era pels soms sims

15     Entres las flors els brondels prims

16     Salegron cascuns a lur for .

17     E ieu malegre , em demor

18     Dun ioi damor , cai en mon cor .

19     Don mes dous deziriers techitz

20     Que meins , que serp desicamor

21     Me desluenh dels sieus bels francx digz

22     Ans mes totz autre bes oblitz

23     Ues lamor , on paucx bes aiust .

24     Anc pos Nadam manget del fust

25     Lo frug , don tug em entabust

26     Tan bella non aspiret crist

27     Cors benestan , e car , e iust

28     Blanc , e lis plus , cun Almatist .

29     Tant mes ill bella quieu soi trist

30     Car de me noill pren calque sonh .

31     Mas ieu ia noill serai tan lonh ,

32     Que lamor , que mabraz em ponh

33     Se parta del cor , ni sesquins .

34     Ans alas uetz can si desionh

35     E sespan defors e dedins .

36     Adoncx soi claus , cubertz , e sins

37     Damor , plus que de flor yzops .

38     E car sai cap meins na mortz trops

39     Tem que iorns nom sia nemps props

40     Camors mes cara , et ieill soi uil

54B

01     E ges aisi nomagra ops

02     Quel fuecx que mart es tals que nils

03     Nol tudaria plus cuns fils

04     Delgatz sostenria una tor .

05     E ieu las sols sostenc lardor ,

06     E la pena quem ue damor

07     Ab dous dezirs , ab mains destricx .

08     Si quem nesparueis ma color .

09     Pero non dis que seranticx

10     Totz blancx es deuengutz com nicx

11     Quen re de ma donam clames .

12     Car dompnas faun ualer ades

13     Los desualens els fels engres

14     Car tals es francx et agradins

15     Que si ia dompna non ames

16     Ues tot lo mon fora esquins

17     Quieu soi als pros plus homelins

18     E mais erguillos als sauais .

55

GlCab 213.1 (Mh2 38ab)         

01     Guilem de cabestanh . / Nell 'altro testo è attribuito a Guilem

02     di Bregadam .

03     Aissi com sel que baisal fueill              con cell qe baissal fueilh

04     E pren de las flors la gensor ,              E cueilh

05     Ai ieu chauzit en un aut brueill             Ay chauzit brueilh

06     Sobre totas la belazor .                       bellacor

07     Quel eis dieus senes faillida                 Qi eill

08     La fes deisa sia beutat                        de sa eissa

09     E mandet cabumelitat                         qab humilitat

10     Fos sa gran ualor grazida .                  grans ualors

11     Ab dous esgar sei cortes hueill            esgart siei hueilh

12     Maun fait iai e fin amador .                 Man fag gai

13     Et anc lamor perquieu mi mueill          Ez anc lamors perqieu me mueilh

14     Ab laiga del cor ma color

15     No fon per mi espaudida                   Non me espandida

16     Mas eram fai chantar de grat             cantar

17     De tal on an mains coindeiat              Detal donai mais cundeiat

18     Cuns non la tenc desuestida .             Qans

19     Non dic fenchas , ni laus com sueill .   feinchas con sueilh

20     Mas uer , on me son mil auctor .        don men

21     Cusquecx dezira so quieu uueill          Qunsqecx uueilh

22     Cals plus gais es lansa damor ,           Q

23     Que fer al cor ses gaudida                 Qe

24     Ap plazer plazen damistat;                 Ab placers plazentz

25     Mas ieu ai lo colp asaborat                el assab

26     Con plus dorm , meills me resida       On plus mi

27     Chauziment fara si macueill                Chaucimen sim acueilh

28     E merse contra sa ricor                     merce

29     Quieu li mostrel mal de quem dueill   Qieu eilh

30     E que maleuge ma dolor .

31     Ques dins mon cor espaudida          Qes dinz espandida .

32     Amor e consirier ma dat                  cossirer

33     Que dels meills ma enamorat            E del miells

34     Ques del puei tro enlerida                Qes en lerida

35     Son ric pretz es en laut capdueill      Sos rics dueilh

36     De mi dons , et es la gensor             qe non sai

37     Quel mon si uesta nis despueill         Qel ni despueilh

38     Gen la saup far nostre senhor           fo facha per bon

39     Caisi es per pros chauzida               Qaissi es pels pros chaucida

56

01     Lai on mostra sa gran bontat             Sai on monstra sa beutat

02     E son fin pretz tant esmerat               tan

03     Calas pros nestai garnida ga(r)nida . Garnida .

04     Tant es genta e debel escueill            Tant es genta ' de bell escueilh

05     Quenueiam tol dautra samor

06     Cab ensenhamen ses iangueill           Q gueilh

07     Les dada beutat ab ualor                  Lles beutatz

08     Cortezia non loblida

09     Cus de corteza uolontat                    Q

10     La fai ses genh denemistat                 geinh

11     Gardar e dautres bruida .                  tant es abellida .

56A

GlSal 235.1 (Mh2 39a)        

01     Guilem de Salanhac .

02     A uos , cui tenc per dompna eper senhor

03     Bona dompna uolgra clamar merse

04     Per un amor , que de uos mi ue ,

05     Quem destrenh , que simbreu nom secor

06     Uostre gens cors , non puesc uius remaner

07     Et anc no uos o auzei far parer

08     E sius en sui sen uetz uengutz denan

09     Pueis can uos uei nous aus dir mon talan .

10     Ans quieu uos uis , uos aic tan finamor

11     Quieu non amaua tant autrui ni me

12     Pueis can uos ui doblet lamors de se

13     E trobei uos amos hueills trop gensor

14     Quins en mon cor non sabia uoler

15     Totautramor mi fes del cor mouer

16     Mai la uostra no sen part tan ni can .

17     Nom tengon dan ab uos deumador

18     Ni lauzengiers cui dieus de mal estre

19     Si tot ab lieis qui enianet emi ese

20     Mi tengron dan pero non fauc clamor

21     Car anc en re no la uim mais ualer

22     Ni anc despueis no fes , mas decazer

23     Perquieu la met per tostemps a mon dan

24     E donma uos leials e ses enian .

56B

01     El mon non a rei ni emperador

02     Que aia mais de fin pretz abse

03     Quezieu dona si uos mi uoletz be

04     Nim retenetz per uostre seruidor

05     En uos podon complir tug mei uoler

06     Mai ieu men prenc soque nous aus querer

07     A cascun iorn sinc sens bais en pensan

08     De que no tem gelos ni mal parlan .

09     Pros comtessa sobre nom auetz uer

10     Car gen burlatz e metetz uostramor

11     E faitz tezaur de fin pretz benestan

12     Cautra dompna del mon non ual aitan .

13     Bellamia de uos puesc dir el uer

14     Que de fin pretz damicx e de poder

15     Creisetz totz iorns eus anatz meilluran

16     Car hom non pot far meills son benestan .

57A

GlSal 235.2 (Mh2 40a)         

25     Guilem de Salanhac .

01     Per solatz e per deport

02     Mi conort

03     Em do alegransa

04     E ia no farai descort

05     Sieu acort

06     Ni bonacordansa

07     Trobes abliei cam plu fort

08     Cautre tort

09     Uos dic ses duptansa

10     Non lai , mas lamor queill port

11     Peitz de mort

12     Mi uol per semblansa

13     Mas de lauzengiers mi laus

14     Car fan cuidar quieu am aillors

15     E pueis demandon que fau

16     Ni on ai pauzada damor

17     Et ieu car son mal ebrau

18     Tem los tan que dirai la lor

19     La gensor es com mentau

20     E la meiller de sa ricor

21     Franca de bella paria

22     Gen parlans e de bel solatz

23     La trobares cascun dia

24     E tot can fai ni ditz platz

25     Sens e pretz e cortezia

26     Gaieza e fina beutatz

27     Estaun ab lieis nueit e dia

28     Si tot enueials maluatz

29     Dalres non consire

30     Mas samor dezire

31     Quem des

32     Siei dous plazen rire

33     Man donat martire

34     Engres

57B

01     On quieu an nim uire

02     El cor la remire

03     Ades

04     E pens e consire

05     E non laus ges dire

06     Que mames

07     Queill sobramors

08     Quieu lai men te

09     E paors

10     Que nolenuei de se

11     Mai en luec de clamar merse

12     Ai fin amor

13     E bona fe

14     Quen tan com mars ni terra te

15     Non a tan finaman com me

16     La ualens raina te

17     Dompnei e fina beutat anc se

18     Part totas las donas com ue

19     E nonai sobre dig de re

20     De mon ferriol non dic re

21     Mai ual or e fin pretz mante .

58A

GlBal 208.1 (Mh2 41a)         

01     Guilem de Balazuc .

02     Lo uers mou merseian ues uos

03     Dona no per tal quieu entenda

04     Que de mi merse uos prenda

05     Tant es lo forfaitz cabalos

06     Perquieu si bem destrenh nom planh

07     E pos mi mezeis ai perdut

08     E uos quem faitz plus es perdut

09     Sim pert mas paraulas nom tanh .

10     Tant es mos afars perillos

11     Quieu no sai com mi enprenda

12     Que preiar com nolentenda

13     Ual pauc azome sofraitos

14     Perques dreitz que malastrucx lanh

15     E pueis per home recrezut

16     Aug dir canc dieus no fes uertut

17     Perquieu prec ses cug degazanh .

18     Dona si tot no tanh perdos

19     Non laisarai nous mi renda

20     E mas mans no uos estenda

21     Que preiar uens los mals els bos

22     E si piatatz tan uos afranh

23     So quieu non esper ni non cut

24     Quem perdonetz tort conogut

25     Sieu mais faill nom leuetz del fanh .

26     Ai las tan mala fui iros

27     Can per mi baiset sa benda

28     En ques fenh em feiresmenda

29     Daço don degresser coitos

30     Me fis preiar daital barganh

31     Don mal cor pueis souen dolgut

32     Quiem tengra per ben ereubut

33     Sim saludes com un estranh .

58B

01     Mala uengues aquill sazos

02     Quieu tem que tan car mo uenda

03     Queras coue quieu aprenda

04     De cal guiza uiu bezonhos

05     Ges tan ricx iois nomatanh

06     No sai ges don mera uengut

07     Las non ho auieu saubut

08     Mai eram sen de quem complanh .

09     Be sai faillit ai azestros

10     No soi sel que tort contenda

11     Ni non tanh com mi prenda

12     Mai pero sieu lo premiers fos

13     Dreitz fora nom cregues compagnh

14     E sill forfait fosson mort tut

15     Com non agues merse auut

16     Noni agra petit ni granh .

17     Mas sius platz ma mort nius es pros

18     Non es quius me defenda

19     Ni non auretz maior renda

20     Casatz a quis poderos

21     De selui ues cui a cor granh

22     Et a obs merses laiut

23     Que non es amerse tengut

24     Aqui on poders hi sofranh .

25     Dompna tart ai reconogut

26     Mon fol sen si de mi nos tanh .

59A

GlBiars 211.1 (Mh2 42a)         

01     Guilem debiais .

02     Si col maistre uai penre

03     Lo iaspi lai on la uist

04     Ma fait tan asi atendre

05     Amors tro que ma conquist

06     Mai per mi er greu conquista

07     La bella en cui maten

08     Seladamen ma uista

09     Si doncx a merse nom pren .

10     E sa merse nom uol pendre

11     Com ar estai quieu ai uist

12     Fort castel pres per atendre

13     E maint pros uassal conquist

14     Et er per home conquista

15     Oc quil sieu uoler aten

16     Quieu ai be tal sazon uista

17     Com seruir engrat no pren .

18     Tart cug quer la sazos uista

19     Pos aitan dapas si pren

20     Quieu aia samor conquista

21     Nil uerai ioi quieu naten

22     Mai ges Breto lur atendre

23     Si tot sen aun pauc conquist

24     No laison , perquieu puesc pendre

25     Eisample segon cai uist

26     Car anc genser no fon uista

27     Es grans la onors quieu pren

28     Puis ai tal ualor conquista

29     Don nuill blasme non aten

30     Perquem fai asi atendre

31     E ma per home conquist

32     Quem pot mieills a sos obs pendre

33     Que re de tot cant a uist .

34     Dieu prec que lim lais atendre

35     Los digz perque ma conquist

36     Quem denh entre sos bratz pendre

37     En luec on no sia uist

59B

01     Mai per uos cabaital uista

02     Aurai ieu ses faillimen

03     Bonauentura conquista

04     Quen als mos cors nosaten .

05     Bem dei de bon cor atendre

06     En far tan onrat conquist

07     Quel iorn non pot hom mal pendre

08     Pos aial sieu gen cors uist

09     Percam mais la soa uista

10     Can sol de bon grat la pren

11     Cautra dompn auer conquista

12     La meillor quen pretz senten

13     Si per seruir es conquista

14     Ni nuill seruidor aten

15     Per crist mala lai ieu uista

16     Si mon seruizi non pren

17     Que sieu podia ades pendre

18     Dautramor tan com nai uist

19     Mais uolria lieis atendre

20     Ses far tot autre conquist

21     Dona cant no fos conquista

22     On sens e beutatz saten

23     E tot cant hom en grat pren

24     Mas totz bos aips sabetz pendre

25     Et es tan saubut e uist

26     Ben degratz a merse atendre

27     Per tal que fos tost conquist .

28     Com re nous pot en mal pendre

29     Segon quieu mai uist

30     Nom cal ia sauai atendre

31     Quen uos puesca far conquist .

32     Ses conquista mi faitz atendre

33     Cap uista m auetz conquist

34     E qui pren deu laisar pendre

35     Can saten en so ca uist .

60

GlMagr 223.2 (Mh2 43ab)         

01     Guilem Maget .                                                        Guilen Magretz .

02     Atretan bem tenc per mortal

03     Com sel cauia nom Andrieu                                         Com cell qauia

04     Dona pos chauzimen nom ual                                       post chaucimenz

05     Ab uos de cui tenc so ques mieu

06     Et ai uos ben mort seruida

07     Pros dona et eisernida                                                  essernida

08     Si per seruir ni per onrar                                               onzar

09     Ni per sa dona tener car

10     Deu negus fis amans murir                                            Deu neguns fins amanz morir

11     Ben conosc quem deuetz ausir .                                   deuez aucir .

12     Mas sieu muer detan cortes mal

13     Com amors es ia nom er greu                                      Con es damor ia no mer grieu

14     E dompna pos de mi nous cal                                       nos cal

15     Faitz en uostre plazer en brieu                                      Fas

16     E sius ai mamort fenida                                                E pueis er mamortz

17     Pero sim tenetz a uida                                                  retenez

18     Uostre sui e podetz mi far                                            Uostres sui e podes en far

19     Ben ho mal que de uos nom gar                                   o

20     Mas per so queus puesca seruir                                   qieus

21     No uueill ancar sius platz fenir                                      Non plai fenir .

22     Tan son amoros mei iornal                                           miei

23     Que quec iorn uos tramet per fieu                                Qe qec

24     Sent sospirs quem son tant coral                                  E sospirs tan

25     Que si sieg per hom nomi lieu                                       Qe ses ells nom colgi nim leu

26     Tan fort uos ai encobida

27     Que can duerm hom me reisida                                    Qe qan dorm resida

28     Sim faitz mi meteus oblidar                                           fas mi medeis

29     Que so que tenc non puesc trobar

30     E fauc me ala gent escarnir                                           E faz mala gen

31     Can so serc quem uezon tenir .                                     ueson tenir .

32     Dona non trobet plus leials                                           Donna ieus am ab cor leial

33     Amors a fait de uos mon dieu                                       Qar amors fes

34     Al iorn queus mi det peraital                                         Lo iorn

35     Cautra nom pot auer per sieu

36     E donc merses com moblida                                        E doncs merces con moblida

37     Dona de bons aips complida                                        Donna de bons aibs garnida

38     Que sieus mi lais dieus gazanhar                                   garainhar

61

01     Nous o puesc plus carzir som par                                 No so puesc plus grazir

02     On plus dautras beutatz remir                                       beltatz

03     Adonc uos am mais eus dezir .                                     Adoncs

04     Beus couenc per lesperital

05     Senhor don aun tort li iuzieu                                         Seinhor an iucieu

06     Que nasquet la nueit de nadal                                      lo iorn

07     Perque son maint home romieu                                    Per cui mant

08     Don es mainta naus perida                                           manta

09     Canc ues uos non fis faillida                                         Q uas fes

10     Mas daitan que can uos esgar                                      mais

11     Nom puesc estener de plorar

12     Que per ma uergonha cubrir                                        uergoinha cobrir

13     Nai fait maint tuzo escantir .                                         Nai fag mant ticon escantir .

61A

GlMagr 223.1 (Mh2 44a)         

01     Guilem Magret .

02     Aiga pueia contramon

03     Am fum et ab netbla , et ab uen

04     Et on plus pueia bas deisen

05     E sapchon tug sill que son

06     Catressi pueia ualors

07     Ab bels faitz et ab lauzors

08     E cant es aut deisendria

09     Sil bes no la sostenia

10     E de gran esser enueios

11     Del Marques e dels autres pros

12     E dels onratz ricx faitz quill fan .

13     Ia no uolria agues on

14     Pros dona , ni dals pensamen

15     Mas del sieu bel acuillimen

16     E uolria tug sill quei son

17     Auol e dels sordeiors

18     De pretz e de cortezia

19     Erauiatz , perso uolria

20     Quieu soi molt danar uolontos

21     E soi las ans quen trobe dos

22     De sels camon pretz ses enian .

23     Bar que per maniar si rescon

24     Renha trop uilanamen

25     E dompna peitz per un sen

26     Si ia pueis li prestal con

27     Que de maniar nais amors

61B

01     Dos e ben faitz et honors

02     En intra hom enparia

03     Ab tal don ia non lauria

04     Sobre que tot es saboros

05     Gens maniars , e cortes respos

06     E qui plus non pot fassaitan .

07     En espanha a un pon

08     Per on hom passa souen

09     Fait per tal encantamen

10     Que sill parlatz el respon

11     Sinc pilars hia senhors

12     Et a lai mil cauals cors

13     Plan e de mout bella uia

14     En lausor pilar quei sia

15     Estal ualen rei Nanfos

16     Ricx de cor e tan poderos

17     Que del tot complis son talan .

18     Et a leo trobei la fon

19     O(n) sorzion uar uestimen

20     Et aur mesclat ab argen

21     Et en estiu can la neus fon

22     Ni nais trempada freidors

23     Et entorn nadal calors

24     E si uilas en beuia

25     Cortes et adreitz seria

26     E ill marrit e li consiros

27     En tornon alegre e ioios

28     Eill paubre manen que lai uan .

62

GlMagr 223.3 (Mh2 45ab)        

   Guilem Magret .                                                        Guilen Magretz .

01     Enaisim pren com fai al pescador                                  En aissim con

02     Que non auza son peis maniar ni uendre                        Qe ausa

03     Entro que la mostrat a son senhor                                 seinhor

04     Quental dona mi fai amors entendre                              Qen tal donna me

05     Que cant ieu fauc siruentesc ni chanso                           Qe nuilha re qant ieu fatz seruentes ni chanso

06     Ni nuilla re quieu pens queill sia bo                                Ne nuilha re qem pes

07     Lai loi tramet pertal que sen retenha                               Laila tramet per so qe

08     So queu uolra eque de mill souenha                               qes mil

09     E pueis ab lo sieu remanen

10     Deport me ab la corteza gen .                                        mabla

11     Aissi com fan uolpill encausador                                    con uulpill encaucador

12     Encaus souen soque non aus atendre                             Encautz

13     E cug penre ab la perditz laustor

14     E conbat so don no mi puesc defendre

15     Col batailliers caperdut son basto                                  Qol batailhiers

16     Que iai nafratz sotz lautre companho                              En ai campio

17     E per so lauol mot dir non denha                                    Et per tot so lo met dire

18     Que per son dreit a respeit que reuenha                         drech ha respieg

19     Sis fai et es proat per sen                                               e cas cen

20     Perquieu nai maior ardimen .

21     Ardimen ai e sai auer paor                                             Ardimen sai ben auer e paor

22     E can luecx es tensonar e contendre                               E qen luecs es raconar

23     E sai selar e gen seruir amor

24     Mas re non ual perquem cuial cor fendre                        nom cors

25     Car de son tort non puesc trobar perdo                         perdon

26     Ab lieis que sap que sieus serai e so                               sieu

27     Camors o uol consi quel sen captenha                            Q coissi qill

28     Et ieu molt mais , dieus do que bes men                         moult don

29     uenha

30     Car ses lieis nonai guerimen                                            leis hai garimen

31     Ni puesc poiar sill non deisen .                                       puiar sil non deissen .

32     Ses tot enian e ses cor trichador                                     trichaidor

33     Maura sill platz caital mi uueilla penre                             pendre

34     E non i gart paratge ni ricor                                            E noi garde parage

35     Cumelitatz deu tot ergueill deisendre                               Qumilitatz

36     E car ill sap canc non fis faillizo                                       E pos ill saup fallico

37     Encontra leis ni laic talan felo                                          E contra leis nill hai talen fello

38     Saiso noi ual cortezia noi renha                                       Saisi nom

39     Que tot bon pretz a cadona couenha                               ha qa donna

40     Et en tot bon comensamen                                              Et tut li bon comencamen

41     Deu auer bon fenimen .                                                   Deuon hauer

63

GlBerg 210.16 (Mh2 46ab)         

01     Guilem de Bergueda .                                                    G

02     Can uei lo temps camiar e brunezir                                    Qant e refreidir

03     E non aug chans dauzels noutas ni lais                                au chan

04     Que fassa bocx ni combas retendir                                    Qe fasson bosc

05     Ni fueilla uertz noi par ni fruitz noi nais                                flors

06     Perque als mendicx trobadors sauais                                  Perqals e auars

07     Camia lur uotz per liuern quels traina                                  uoitz per luuerns qes traina

08     Mas ieu soi sel que nom mou nim biais                               sui cell qe nom uolu

09     Tant ai de ioi per freit ni per calina                                      freg

10     Amor mi saup plan a sos ops noirir                                    Amors me chauzir

11     Quem trames ioi al cor perquieu soi gais                             perqe sui iais

12     E sap camar sabria e chauzir                                              E saup qamar sabria e grazir

13     E gen parlar don midons ualgues mais

14     E comensar ardimens et essais

15     So que damor es ueraia metzina                                         mercina

16     E parec be can la bellam det bais                                       ben qan bellam det lo bais

17     Don non enuei duguessa ni reina                                        contessa

18     Ab entresenh autre quieu non aus dir                                 Ab entreseinh qem fes qieu

19     Mi fes plus gaug que quim dones roais                               Nu fes gaug plus qe qun

20     Mas non per tan que non laus descubrir                             tant qieu

21     Que mandat ma que no mi esca del cais

22     Mas en chantan , mas aiso non eslais                                  Mas en chantan ez aiso non es lais

23     Que sent chantars nai faitz entre molina                               fag

24     Etals mil motz . canquer un non retrais                                null moutz qez anc un

25     Ni nom soue com mueu ni com safina                                 souen con mou ni con afina .

26     E uos dompna cauetz faitz obezir                                        E uos donna qaues fag abellir

27     Uostre ric pretz als pros et als sauais                                   fin prez al

28     Pensatz de mi e nom laisetz murir                                        laisses morir

29     Sostenetz una branca del fais                                              el fais

30     Camar ses pro non es fruit que engrais                                faitz qezengrais

31     Cal plus cortes fai magrezir lesquina                                    Qals plus corres fai magrezir leschina

32     E pos uos platz que azamar uos tais                                     E pos uos sui tals con ad amar tais

33     Bem degratz dar luec de uos o aizina                                   Ben degras tar de uos luec e aicina .

34     E per so prec selei quem fai languir                                      Per aisso pre aleis qem fai langir

35     Quem fezes tan que ma dolor mabais

36     Don pert maint iorn lo maniar el dormir                                souen lo

37     Alques per ioi et alques per asglais

38     E non per tan canc nom menti nim trais                                 mentic

39     Tan tem lamor quem te endessiplina                                     qemtein en disciplina

40     E sill tant fai quezill de mi se lais                                           E si tant fai qil nasme non seslais

41     Marma nira uergonhoza et enclina .                                      Larma nira uergoinhoza enclina

64

01     Chansoneta sius sabetz formir                                             saupressatz

02     Dintrar encort ho dufrir en palais                                         e ofrir

03     O de parlar amidons cui dezir                                             E gen parllar ab midons

04     Preguerala que coita mes et ais                                           Pregera non qe

05     Ala bella cui soi fis e uerais                                                 sui fins

06     Manasetz dir pos tanta gens laclina                                      Manesatz dir

07     Quill meiller es del mon e que ual mais                                 Qel meillers es

08     Bem merauill com mon cor non deuina .                               Bem merauilh co(m) mon cor non deuina .

64A

GlBerg 210.14 (Mh2 47a)         

01     Guilem de Bergueda .

02     II .

03     Mais uolgra chantar e plazer

04     Si pogues dautre chantador

05     Car mais de plazer e donor

06     Ma fait dieu laus amors saber

07     Canuill amador so mes uis

08     E que dun sol mal me gueris

09     Quieu trac per lieis cui mi soi datz

10     Fora totz mos iois esmeratz .

11     Aquest mal mi ue de temer

12     Quieu ai que las camge aillor

13     Et ieu non ai cor camiador

14     Ni de camiar non ai lezer

15     Ans li soi tan leials e fis

16     Que mais la uueill que paradis

17     Doncx er be enians e pecatz

18     Si en razo per autrem camiatz .

19     Bona dona sen e saber

20     Auetz en totautra ualor

21     E dieus don la uos ues amor

22     Quen sapchatz lo meills retener

23     Car mieills es qui dazaut chauzis

24     Cazautz pueia amor e noiris

25     Ho nulls hom nos te per pagatz

26     De re si no lautregenpatz .

27     Ar auiatz cant a de poder

28     En amor e cant hi acor

64B

01     Azautz com ne laissa meillor

02     Queill faria tot son uoler

03     Per meins bella can labelis

04     E car mais dazaut si es mis

05     Doncx ual mais azautz que beutatz

06     En ben amar ni que rictatz

07     Luec del marit uolgrieu un ser

08     El ser que dures de pascor

09     Entro la festa de martror

10     El maritz perdes lo uezer

11     siuals cades dormis

12     Ni ial mons non fos deuis

13     E si anc saueret oratz

14     Dieus aquest me siautreiatz .

15     Reis castelans ans que nous uis

16     Men tornera de paradis

17     Sans del uezer lai fos intratz

18     Tostemps lai estera iratz .

65A

GlBerg 210.13 (Mh2 48a)         

01     Guilem de Bergueda .

02     Lai on hom meillure reue

03     Et on ualors renouella

04     Men tornarai en castella

05     On son tug complit li be

06     E ueirai enans arago

07     On son tan auinen li bo

08     Quentrels cug esser a leo

09     On laisei mon cor can sai uinc

10     Salua uostronor quei retinc

11     Lais uos lo cor el cors per fieu

12     Dona e coman uos a dieu .

13     Dona can de uos mi soue

14     Com es auinens e bella

15     E soi poiatz en la sella

16     Uostramistat me tiral fre

17     Et irai lai sius platz ho no

18     Quen mi non a dreit ni razo

19     Mai com sers si dieus mi perdo

20     Pos mos mans dins los uostres tinc

21     E de uos seruir nom retinc

22     Doncx pos en mi non a re mieu

23     Faitz ne com pros dona del sieu .

24     Ai dona cui iouens mante

25     E conoisensa capdela

26     On ioi senclau es sagela

27     Uolgra uostramor mi rete

28     Que mames enuostra preizo

29     Liat pel col ab un cordo

30     Uostre soi ses autrochaizo .

31     Per la bona fe quieus couinc

32     Can desplasmazo en reuinc

33     No sai sius portatz peirobrieu

34     Quen aisim faitz fondre com nieu .

35     Car de bona dona coue

36     Cant amans damor lapella

37     E des ues lieis nos reuella

38     Nill troba faillimen de re

39     Que nol fassa semblar breto

65B

01     Car per trop longuentensio

02     Perdon gai solatz lur sazo

03     Car de doas uetz entro sinc

04     Mes deuengut que men sostinc

05     Sobrels pes aitan mera grieu

06     Can me souenia Dandrieu .

07     Si merses dun dous bais mestre

08     Plus tost no uola irondela

09     Ni esparuier ni ausela

10     Com ma uolontatz uai e ue

11     Uas uos donap bella faiso

12     Et am mes en tal sospeiso

13     Aitan ten ual un gazardo

14     E sanc en lauzan uos mantinc

15     Eram molt meiller que cant ieu

16     Entrels meillors relieu .

GlDurf 214.1 (Mh2 49a)         

17     Guilem de dur fort de Caors .

18     Car sai petit me met en razon larga .

19     Car leu troba qui pesca en estanc

20     Perquieu queri lai on trobarei larc

21     Uertadier laus e dic que com colomba

22     E qui sestet enpretz de que non rom

23     Lai on si tanh nis requer per deuer

24     Gui cap de porc es arditz e cozens

25     Contra mals aips cuns uiron lui non resta

26     Tant ama pretz el cor etant sencarga

27     Que plazer deu als pros car el fon anc

28     E qui eras si met en tal enbarc

29     De sostener ualor capauc no tomba

30     Deu ne auer doble grat e bon nom

31     Si sa quel pot e sap e uol ualer

32     E neguns hom non pot esser ualens

33     Si pretz de so ca dat a lui non resta .

66A

01     Ial fuec damor non destrenga ni arga

02     Mas per razo son cors priuate franc

03     E si damar lo te dompna pel marc

04     Al gran request sia fortz com retomba

05     Car bos albres nais azaisel nom

06     E non es tomps ans peraquel caer

07     Deue engres amoros e plazens

08     Cant en bon luec persec bona requesta .

09     Noill cal uestir preset negre ni saria

10     Ni per solatz drap uert ni pers ni blanc

11     Car de tot sap e sobre lui so parc

12     Pueis en costal plan en ribeira oen comba

13     A senher dieus percaital tug no som

14     Que so fosem adoncx pogrom trobar

15     Paubres e ricx solche fos auinens

16     Mas qui non a es ara fols de testa .

17     Com aurs en fuec o com asiers en farga

18     Sa fin ades que maint bon paron ranc

19     A segre lui en pretz don uol gran carc

20     E nol cost ges ni ab mal ni ab bonba

21     Cabagut sen tria largen del plom

22     Et abos ops sap auer ses auer

23     Gui cap sos nomps es significamens

24     Capdels eguitz gran paraula honesta .

25     De nuilla re nos met ni non senbarga

26     Ses ben issir pero daitan mi planc

27     Car el non a per cascun denier Marc

28     Quel daurera so que mainta gens plomba

29     Cap lo poder que a franh e corrom

30     Mains mals si ques fai grazir e temer

31     E si amors uol totz bos complimens

32     Tri pros dona bella de quel reuesta .

33     Siruentes uai en Peiregors correns

34     Quet conferme et chant en fassa festa .

66B

GlDurf 214.1a (Mh2 50a)         

01     Guilem de durfort de Caors .

02     Can uei uerdiers albres pratz rams

03     Tertres plans ombras bocx espes

04     Refrescament uert ai perpres

05     Abricx uolers ab lonc enans

06     Retraire chans

07     Uolens hi oras enquem iauzis

08     Requier aclis

09     Dona a uos els reire bans

10     Cortes onrans

11     Requerrai totz entiers so sapchatz

12     Ab bos essais

13     Renhan tro drut maiatz .

14     Amors que onra ionh nos ams

15     Mantenrai fazen azautes

16     Daquest cor e daquest entes

17     Mentrametrai ses faitz truans

18     Dauol Balans

19     Mas sui uostre tot a deuis

20     Uaillam cor fis

21     Lenteiramor queus port menans

22     Dona prezans

23     Sempre mauretz uostre sol co uoillatz

24     Prendetz mi donc per seruidor sius platz .

25     E sieu acap sos ricx reclams

26     So que acap be meire pes

27     Lo cor el cap e so quei es

28     Mi caup mi cap pueis ni abans

29     Prezi sent tans

30     Que sieu ab sen nomen iauzis

31     Vn tals sent ris

32     Perquera sen e sai que ans

33     Pot sufertans

34     Que seral pot que no parle iratz

35     Que sel que beu pot ple pot e ditz foudatz .

36     Perque qui fai entrels liams

37     Ardimen pueis camors la pres

38     Aue que sen troba repres

67A

01     Souen uezem qui fai fols lans

02     Que cueill greus dans

03     E pren len mal qui senfolis

04     Nom par com uis

05     De ualen canc fos mal parliers

06     Qui bes fai mans

07     Deseren si eis de faitz outracuiatz

08     E ges non men sin dreit o esgaratz .

09     Can cuit auzir cais cubertz clams

10     Dona don de dezir disses

11     Mon mal mo mostra mains mals mes

12     Com que quer cauzas contrastans

13     Es enoians

14     Per pauc pot perdre ricx plais

15     Doncx deuezis ame aitals afans

16     Segon semblans

17     Francx fis fizels fauc fatz ferms fermatz

18     E tanh me ioi samor non es baratz .

19     Perquieu can uei uertz mains camps

20     Chant en mon ioi non dic alres

21     No uueill que do nom cort on ses

22     Que trop notz qui ditz sels ni mans

23     Que de tres ans

24     Non er pueis en bon point la fis

25     Quia mal quis

26     Perquieu men gar car uei mals tans

27     En sui plus blans

28     E puesc uos dir canc ricx dos quem fos datz

29     Non fo en mi mal mes pueis que fui natz .

30     Si mos Siruentes par estranhs

31     Dreis la sos obs om ben apres

32     Rime asels cui no tanh ges

33     Que siatotz engal trians

34     Als len pensans

35     Tanh trobar sotilmen asis

36     Percarezis

37     Parli e fora meins mostrans

38     Mas laimans

67B

01     On durs com fers fui en premier tocatz

02     Me [x]ra tant cades ami solatz .

03     Al senher Gui uai Siruentes uiatz

04     Sil te preza mesclat mest los prezatz .

68

225.10 (Mh2 51ba)         

42     Montainhagol .                                                      Guilem Montanago .

43     Nulls hom non ual ni deu esser presatz                     Nuills hom no ual prezatz

44     Saitan con pot en ualor non enten

45     Qom dellaler segon qes sarictatz                              deu ualer sa rictatz

46     O sauida noil fai mas aunimen                                   Ho noill

47     Doncs qi ben uol auer ualor ualen

48     Aien amor son cor e sesperansa

49     Qar amors fai far rics faitz dagradansa                      fai far mains ricx faitz

50     E fai uiure home adreclamen                                     adreitamen

51     E dona goi et toll tot marrimen .                                ioi e tol

52     Qar ieu no tenc ges per enamoratz                            Mas

53     Cells qazamor uan ab galiamen                                 Sels quenamor uaun

54     Qar non ama ni deu esser amatz                               Ni

55     Hom qi sidons prec de nuilh failhimen                       que

56     Qamantz no deu uoler per nuill talen

57     Ren qasidons tornes a malestansa                            a dezonransa

58     Qamors non es res mas aqoqenansa                        re mas aiso quenansa

59     Leis cui ben uol ni ama coralmen                             So quezama e uol be leialmen

60     E qinqier als lo nom damor desmen .                       E quinquer al lo do damor desmen .

61     Qar ges li pro el temps qezes passatz                      Mas pros que nes pasatz

62     Nozercauon damor mas lonramen                           Non sercauon

63     E las donnas en cui era beutatz                                Ni las fora

64     Non feran fag per re desauinen                                No feiran fait per re dezauinen

65     Adoncs eran ellas ezill ualen                                     Perso eron

66     Chascuns siuals entendien onransa                           Car quecx ses als sentendrien

67     Mas era uei prez tornat en balansa                           Mas eras nes pretz tornatz

68     Ellamador an autrentendemen                                  Car amadors aun autre entendemen

69     Don sors blasmes e danz amanta gen .                      e dans a mainta gen

70     Pero anc mi non sobret uoluntatz                              me

71     Tan qieu uolges null fagaunidamen                            uolgues nuill fait dezauinen

72     De la bella a cui mi sui donatz                                   me soi datz

73     Nim tenria nul plazer per plazen                                Ni tenria nuill

74     Qalieis tornes anull enuezilmen                                  Calei tornes a negun enuelimen

75     Nim poiria per ren dar alegransa                               per re dar benanansa

76     De ren qualeis tornes a malestansa                            Ren camidons

69

01     Montainhagol .                                                      Guilem Montanago .

02     Qar fins amans deu uoler per un sen                         Car fis gardar

03     Mais desidons qel sien enantimen                             quel sieu

04     Ara serai per tot los plus blasmatz                            Arezarai per totz

05     Dels amadors daqest castiamen

06     E per cellas on reinha falsetatz                                 sellas on renha falsedatz

07     Qar an lur cor en so qieu las repren                         Car aun lur cor en so com lur repren

08     Qar parsoniers es del mal qil consen

09     E totz mals homs ha de tot ben pesansa                   E totz bons hom a detot mal pezansa

10     El sauis deu gardar lo foll derransa                           saui los fols

11     Perqieu chastic cells qamon falsamen                       casti sels camon

12     E si peza a lur a mi es gen .                                      a lor

13     Als castellans fai dieus tan donramen                       Als castelans

14     Qill an ades rei de prez e donransa                          Que tostemps aun rei de pretz

15     Ells miells des mon mas ar nan meilhu-                      El meills del mon mas ar naun

16     ransa

17     Qill lan iouen de iorns e ueilh de sen                          Quel es ioues e ueills

18     A cui platz mais donar qa cell qe pren .                     ca sel quel pren .

69A

225.13 (Mh2 52a)         

01     Guilem Montanago .                                                        Montainhagol .

02     Qui uol esser agradans e plazens

03     A totz uueilla ben dir e far honors

04     A cadaun si col deuers es lors

05     E non sia autius ni reprendens

06     Ans aiapsi mezura et abstinensa

07     E siaital en cor com en paruensa

08     Car autressi deu esser uergonhos

09     Del mal pensar com del dir totz hom bos .

10     Car anc non deu caber fals pensamens

11     En leial cor ni tanh ques uir aillors

12     Nis camge tan que ni esca clamors

13     Ni aia negun temps fols talens

14     Com non es bos cuns fols uolers lo uensa

15     Ni non es razos de far desconoisensa

16     Car en totz faitz deu gardar totz hom bos

17     Ans quel fassa sil fars ler dans o pros .

18     Mas re non es grazit entre las gens

19     Mai mezura car als non es ualors

69B

01     Mas com uailla segon ques sa ricors

02     Car mezura non es mai solamens

03     So que de pauc e de trop tol faillensa

04     Entraques dos la forma conoisensa

05     E fai uertutz daquels uezis ab dos

06     Tolen lo mal dambas las faillizos .

07     Domes trobom larcx e mal conoisens

08     E largueza non es , ans es folors

09     Qui dona tan nolen sega lauzors

10     Lauzors non es ans es blasme nosens

11     Home que dona contra sa ualensa

12     Sill dona meins fai mais de desplazensa

13     Que son do pert e sec len mal resos

14     Hom que gieta mezura de sos dos .

15     Hom deu esser uergonhos e sufrens

16     Si al setgle uol poiar sa ualors

17     E temen dieu creisera sa ricors

70A

01     Ab leialtat et ab ensenhamens

02     E trobara mezura e conoisensa

03     Queill faran far uia dreita e mantensa

04     E laisar mal e far a totz faitz bos

05     Et enaisi aura pretz cabalos .

06     Car ges non son engals totas las gens

07     Perquel saui onra meills los meillors

08     Mas er uolon los ricx fols cridadors

09     Don farion a cridar malamens

10     Et a cridar ab digz de uiltenensa

11     E car li fol lauzon ses entendensa

12     Sol quill mal fan lur lauzar lur par bos

13     Mas fol laus chai car nol soste razos .

14     Reis castelas uos tenetz tal tenensa

15     On totz lo mons troba tostemp ualensa

16     E uostre faitz son ricx e cars e bos

17     E sabetz be luecx onrar senher bos .

225.2 (Mh2 53b)         

18     Montainhagol .

19     Ar ab lo coinde pascor

20     Qan uei de bella color

21     Flors per uergiers e per praz

22     E aug chantar daus totz laz

23     Los auzelletz per doussor

24     Uueilh far ab coindia

25     Chanzo tal qe sia

26     Plazens als enamoratz

27     E a midons maiormen

28     Qem dona ' n trobar engienh .

29     Ben deuon li amador

30     De bon cor seruir amor

31     Qar amors non es peccatz

32     Ans es uertutz qels maluatz

33     Fai bons ell bon son meilhor

34     E met hom en uia

35     De ben far tot dia

70B

01     E damor mou castitatz

02     Qar qin amor ben senten

03     Non pot far qe pueis mal reinh .

04     E pos tant ha de ualor

05     Amors ben fan gran follor

06     Las donnas on es beutatz

07     Qar non amon los presatz

08     Pos o conoisson en lor

09     Qar pueis lor plairia

10     Iois e cortezia

11     E canz et totz bells solatz

12     Mas grieu faran tan de sen

13     Samors non las i enpeinh .

14     Amors de uos faz lauzor

15     Qamar mi faz la gençor

16     Don mi son tan aut puiatz

17     Qel morirs neis mes onratz

18     Tan es de nobla ricor

19     E sieu ioi nauia

20     Sai qe non morria

21     Anz tenria gen pagatz

22     Si non lai morrai breumen

23     Qieu lam tan qel cor mesteinh .

24     Qi ue la fresca color

25     De uos bella cui ador

26     Ells hueilhs uairs e scills delgatz

27     De natural resplandor

28     Totz homs pert feunia

29     Qius esgar amia

30     E ieu las a cui mais platz

31     Mueir qan uei uostre cors gen

32     Denueia tan mi destreinh .

33     Fis prez deschairia

34     Si nol sostenia

35     Lo reis castellans onratz

36     Qe fai totz sos faitz tan gen

37     Qen ren non cal qom lenseinh .

71A

240.4 (Mh2 54a)         

01     Guiraudo lo ros .

02     Eras sabrai sa ges descotezia

03     En uos dona o si temetz pecat

04     Pueisque merse ma del tot oblidat

05     Sim secoretz er bos ensenhamens

06     E pueis quen als dones tan conoisens

07     Conocs ses doncx que mal uos estaria

08     Sintre tostemps non trobaua ab uos

09     Calque ben fait o qalque bel repos .

10     E car dezir tan uostra senhoria

11     Can maurias adreit ochaizonat

12     So canc no fo ni er ia per mon grat

13     Sim deuria pueis ualer chauzimens

14     Pero en mi non es ges lardimens

15     Quieu iaus clames merse si tort auia

16     Cap tot bon dreit estauc ieu temeros

17     Que ia nom puescap uos ualer razos .

18     E ges non es ualors ni gaillardia

19     Qui destrui so com trobapoderat

20     Mas tantas uetz uos o aurai mostrat

21     Perque us sembla mos castiars niens

22     Pero dompna cant es sobreualens

23     En pren ergueill sa ualor sen desuia

24     E ges ergueill tot ades non es bos

25     Mas ben seschai a luecx et a sazos

26     Anc per ma fe sol cauos mal non sia

27     No ui mais cors tan sem dumelitat

28     Com lo uostre mai per crist de beutat

29     Nous sera ia per donas faitz contens

30     Ans sapchatz be que si eron sin sens

31     Calque chauzis la gensor uos penria

32     E la meiller ab que merses i fos

33     Mas trop pert hom per un aip o per dos .

34     Ades fauc gran sen e gran folia

35     Car ieu uos am ab cor desesperat

36     E ges no uueill quem blasmom la foudat

71B

01     E uolria quem fos lauzatz lo sens

02     Car de bon cor mou bos afortimens

03     Et anc fols hom no safortic un dia

04     Ni anc no uis nuill bon drut nuaillos

05     Perquieu mesfors desser auenturos .

06     Uostre serai si ia no caus plazia

07     E uostre sui camors ma ensenhat

08     Que non creza mal respos ni comiat

09     Que so fezes mortz fora recrezens

10     E morrai ieu si calacom nom uens

11     Ieu que men lais o uos que siatz mia

12     Tot hi morrai on serai poderos

13     Aquest conort mi te demei ioios .

14     Bona dona de cor hi entendia

15     Dieus que formet uostras bellas faisos

16     E pareis be al fin pretz ques en uos .

240.1 (Mh2 55a)         

17     Guiraudo lo ros .

18     Ala mia fe amors

19     Gran pecat auetz de me

20     Car nom uoletz far nuill be

21     Entre totas mas dolors

22     Sen uetz ai cor quem recreia

23     E mil que ia no farai

24     E car bos afortimens

25     Ual e deu ualer elie uens

26     Ia nom dezafortirai .

27     Mas segon lafan quieu trai

28     E deu mais de bons pensamens

29     E malgrat demalas gens

30     Aus pensar so cami plai

31     E pens que madona deia

32     Per mi oblidar ricors

72A

01     E sen cui ieu ges non cre

02     Mostra me que nos coue

03     E quel pensars es folors .

04     Mai maltrazen creis honors

05     Com estiers pretz non rete

06     E pueis apres aisest ue

07     Quenaisis noiris ualors

08     Equi alques non desreia

09     Ia non fara bel essai

10     Quentotz faitz ual ardimens

11     Mai larditz sia temens

12     Lai on temers ualra mai .

13     Deplan ardimen morrai

14     Ho mausira espauens

15     Si merses nomes guirens

16     Doncx abcal escaparai

17     Non sai mai merses hi ueia

18     Que sens ni genhs ni uigors

19     Nom ual ni menansa re

20     Si blanc cors dalgat ele

21     Ni uens franqueze dousors .

22     Mi es lo maltrait sabors

23     Mai ma dona endreit se

24     Se capte mal ues merse

25     Car nom fai calque secors

26     Sobreiramen senhoreia

27     Car sap quieu li sufrirai

28     Que can magrops chauzimens

29     Me fai ergueills no calens

30     Ueus tot can de mal lestai .

31     Ben fort auentura ai

32     Com mais noles desplazens

33     Ni es bels acuillimens

34     Mas can daquels quela fai

35     E cascuns que la corteia

36     Segon los corteiadors

37     Mai me non enten ni ue

72B

01     Ni ieu com quelam malme

02     Nom uirarai ia aillors .

03     Bels Alixandres lenueia

04     Que neguna res uos fai

05     Es auinens pretz couinens

06     Don uostre cors es manens

07     Et a totz iorns ni creis mais .

240.5 (Mh2 56a)         

08     Guiraudo lo ros

09     Ueus la derreira chanso

10     Que iamais auziretz de me

11     Cautre pro mos chantars nom te

12     Ni madona nofai semblan queill plaia

13     E re no sai silam o sim nestraia

14     Que per ma fe dona la genser canc fos

15     Mortz sui sius am e mortz sim part de uos .

16     Siuals per meiller ochaizo

17     Morrai sius am per bona fe

18     E sitot nom faitz autre be

19     Tot mes plazen sol deues uos meschaia

20     On plus maten on meins mos cors sesmaia

21     Que calcora es hom auenturos

22     ges ades non dur una sazos .

23     Mas ab uos non truep guerizo

24     Dona ni non dezir mais re

25     Gen mestara sius soue

26     Del uostrome cui espauens esglaia

27     Mon cor aun pres dona corteze gaia

28     Uostre bel hueill don ieu soi enueios

29     Pres sui ieu be e belles la preizos .

30     Pero non er ni anc no fo

31     Bona dona senes merse

32     Con meillor es mais len coue

33     Car greu ue hom ergueill que non dechaia

73A

01     No dic ieu ges que madona ergueill aia

02     Ans tem quella maia per erguillos

03     Car laus querre so don mi tarzal dos .

04     Tan gen formet dieus sa faiso

05     E tant a de beutat en se

06     Perquieu sai conosc e cre

07     Quill genser es del mon eill plus gaia

08     E car li platz quieu sa ualor retraia

09     Cuia mauer enuidat a rescos

10     Pero bon mes mas meiller uolgra fos .

11     Siuals no lam ges enperdo

12     Quill me ri ades can mi ue

13     Et aquest confort mi soste

14     E uai el cor e malegre mapaia

15     Cauzit ai dir et es uertatz ueraia

16     Si mos uezers dezauinens li fos

17     Ia nom feira tans semblans amoros .

18     Senher Dalfi tant son uostres faitz bos

19     Que tot can faitz platz et agradals pros .

262.1 (Mh2 57a)         

20     Jaufre rudel .

21     Bel mes lestius el temps fluritz

22     Els auzels chanton sotz la flor

23     Mai ieu tenc liuern per gensor

24     Car mais de ioi mi es cobitz

25     E cant hom ue son iauzimen

26     Es ben razos et auinen

27     Com sia cueintes e gais

28     Erai ieu ioi e soi iausitz

29     E restauratz en ma ualor

30     E nonirai iamais aillor

73B

01     Ni conquerrai autruis conquitz

02     Queras sai ben azessien

03     Que sel es sauis qui aten

04     E sel es fol qui trop sirais .

05     Lonc temps ai estat en dolor

06     E de tot mon afar marritz

07     Canc no fui tan fort endurmitz

08     Que nom reisides de paor

09     Mas eras uei e pes e sen

10     Que pasatz sui daisel turmen

11     E noi uueill tornar iamais

12     Molt mo tenon a gran honor

13     Tug silh a cui non soi peditz

14     Car a mon ioi soi reuertitz

15     E laus en dieu e lieis e lor

16     Queran lur grat e lur prezen;

17     E que que ieu manes dizen

18     Lai mi remanh e lai mapais .

19     Mai per so men soi escarzitz

20     Ia non creirai lauzeniador

21     Car non soi tan lonhatz damor

22     Quer non sia sals e gueritz

23     Plus sauis hom de mi mespren

24     Perquieu sai be azessien

25     Canc finamors home non trais .

26     Meills mi fora iazer uestitz

27     E puesc uos en traire auctor

28     Que despoillatz sotz cobertor

29     La nueit cant ieu soi asaillitz

30     Tostemps naurai mon cor dolen

31     Caisis naneron rizen

32     Quenquer en sospir enpatais .

33     Mai duna re soi en error

34     Enestai mos cors esbaitz

35     Que tot can lo frairem desditz

74A

01     Aug autreiar ala seror

02     E nuills hom nona tan de sen

03     Que puescauer cominalmen

04     Que ues calque part non biais .

05     El mes dabril e de pascor

06     Can lauzel mouon lurs dous critz

07     Adoncx uueill mos chans siauzitz

08     Et aprendetz lo chantador

09     E sapchatz tug cominalmen

10     Quiem tenc per ricx e per manen

11     Car soi descargatz de fol fais .

2626 (Mh2 58ab)         

12     Jaufre Rudel .

13     Can lo rossinhol el foillos

14     Dona damor enquier en pren

15     E mou son chan iauzen ioios

16     E remira sa par souen

17     E ill riu son clar eill prat son gen

18     Pel nouel deport que renha

19     Me uai al cor gran ioi iazer .

20     Dunamistat soi enueios

21     Car non sai ioi plus ualen

22     Cor e dezir que bonam fos

23     Sim fazia damor prezen

24     Quel cors a gras dalgat e gen

25     E noia re ques descouenha

26     A samor bona bon saber .

27     Daquestamor soi tan coitos

28     Que cant ieu uauc ues lieis corren

29     Ueiaire mes careir torn eque las

30     nan fugen

74B

01     Jofre Rodel .

02     Qan le rossinhols el foilhos ,

03     Dona , damor enquer en pren

04     E mon son chan iauzen ioios

05     E remira sa par souen

06     El riu son clar el prat son gen

07     Per nouell deport qe reinha

08     Mi uen al cor grandz iois iazen .

09     Daquest amor sui tan cochos

10     Qe qant ieu uau uas lei corren -

11     Ueiaire mes qa reuersos

12     Men torne qill sen an fugen

13     E mos caualls hi uai tan len

14     Qe greu er qe lai ateinha

15     Samors no lam fa remaner .

16     De tal donna sui desiros

17     A cui non aus dir mon talen

18     Anz qant remire sas fazos .

75A

01     E mos cauals uai tan len

02     Que greu cug mais quei atenha

03     Sela nos uol aremaner .

04     Daquestamor soi consiros

05     Ueillan e pueis somian durmen

06     Car lai ai ioi merueillos

07     Perquieu la iau iauzitz iauzen

08     Mai si beutatz nom ual nien

09     Car nuills amicx de mi non a

10     Com ieu naia bon saber .

11     Amor alegres part de uos

12     Per so car uauc mon meills queren

13     E fui en tan auenturos

14     Quenqueras nai mon cor iauzen

15     Mai pero per mon bon guiren

16     Quem uol e mapella em denha

17     Mes ops apartir mon uoler .

18     E qui sai rema deleitos

19     E dieu non sec enbelleen

20     No sai com iamai sia pros

21     Ni com ia uenhaguerimen

22     Quieu sai e cre mon essien

23     Que sel qui ihus ensenha

24     Segura escola pot tener .

75B

01     Totz le cors men uai esperden

02     Dieus saurai ia tan dardimen

03     Qell aus dir qe patz menteinha

04     Pos dals non llaus merse qerer .

05     A qom son siei dich saboros

06     E siei bon fach fin e ualen

07     Qanc non nasqet sai entre nos

08     Tan bella de neguna gen

09     Cors ha graille delgat plazen

10     E non cug genzers si seinha

11     Ni anc homs non la poc uezer .

12     Amors alegres part de uos

13     Per so qe uau monmiells qeren

14     E sui en tant auenturos

15     Qencaras nai mon cor iauzen

16     La merse de mon bon geren

17     Quem uol em apellem deinha

18     E ma tornat en bon esper .

19     E qi sai reman delechos

20     E dieu non sec en bellien

21     Non sai con sia iamais pros

22     Ni con si ueinha germien

23     Qieu crei e sai mon escien

24     Qel cell cui ihu crist seinha

25     Segura colpa tot tener .

75A

262.5 (Mh2 59ab)         

01     Jaufre Rudel .

02     Can lo riu de la fontaina

03     Sesclarzis si com far sol

04     E par la flor aiglentina

05     El rosinholet el ram

06     Uolt e refranh et aplana

07     Son dous chantar et afina

08     Dreitz es doncx quel mieu refranha .

75B

09     Jofre Rodel .

10     Qan le rius de la fontaina

11     Sesclarzis si con far sol

12     E par la flors aiglentina

13     El rosinholetz el ram

14     Uolue refrainh ezaplana

15     Son dous chantar ezafina

16     Dreg es qieu lo mieu refrainha

76A

01     Amors de terra londana

02     Per uos totz mos cors mi dol

03     E non puesc trobar metzina

04     Si non uauc al sieu reclam

05     Ab maltrait damor dousana

06     En uergier o sotz cortina

07     Ab dezirada companha .

08     A totz iorns men faill aizina

09     Nom merauill sim naflam

10     Car anc genser crestiana

11     Non fes dieu ni no la uol

12     Iuziena ni Sarrazina

13     Ben es sel pagutz de mana

14     Drutz que de samor gazanha .

15     Can pensar mi fai aizina

16     Adoncx labras e la col

17     Mai pueis torn en reuolina

18     Perquem nespert enafam

19     Car so que floris non grana

20     Lo ioi quem nataina

21     Tro mos cuiatz a fait fanha .

22     Entre grec e trasmontana

23     Uolgresser ins el mar

24     Et agues can e traina

25     Ab que manes deportar

26     Fuec e lenha esertana

27     E pron peison per cozinar

28     E midons per companha .

29     Senes breu de pargamina

30     Tramet lo uers en chantan

31     En plana lenga romana

32     An ugo bru mon fillol

33     Bom sap car gens peitauina

34     De berriu e de bretanha

35     Sesiau per lui e guiana .

76B

01     Amors de terra loindana

02     Per uos totz le cors mi dol

03     E nen puesc trobar mezina

04     Tro uengal uostre reclam

05     Ab atrag damor doçana

06     Dinz uergier o tras cortina

07     Ab dezirada compainha .

08     Pos totz iorns men failh aiçina

09     Nom merauilh sieu naflan

10     Qar anc gencer crestiana

11     Non fon ni dieus no la uol

12     Iusena ni sarrazina

13     Ben es doncx pagutz de manna

14     Qi ren de samor gazainha .

15     De uoler mos cors non fina

16     Ues cella re qieu plus am

17     E sai qe uolers meniana

18     Si cobezesa lam tol

19     Qar plus es poinhenz despina

20     Ma dolors q(e)z ab ioi sana

21     Don ia non uueilh qom mi plainha .

22     Sin sui de loniataina

23     E mais seinha non sufrainh

24     Co dis li gens anciana

25     Qab sufrir uenz sauis fol

26     Qades sen uen de rabina

27     Mas ieu aten causa uana

28     Qailhor remanc en la fainha .

29     Senes brieu de pergamina

30     Tramet lo uers qe chantan

31     En plana lenga romana

32     Anugol brun per filhol

33     Bom sap qe gens petauina

34     E totz angiens e uiana

35     Ses iau per leis e bretainha .

77A

262.3 (Mh2 60ab)         

01     Jaufre Rudel .

02     No sap chantar quil so non di

03     Ni uers trobar quils motz non fa

04     Ni conois de rima cos ua

05     Si razo non enten en si

06     Mai lo mieus chantars comensaisi

07     Con plus lauziretz mais ualra .

08     Nuils hom nos merauill de mi

09     Sieu am so que ia nom ueira

10     Quel cor ioi dautramor nona

11     Mai daisella que anc non ui

12     Ni per nuill ioi aitan non ri

13     E no sai cals bes men uenra .

14     Colp de ioi mi fer que mausi

15     E ponha damor quem sostra

16     La carn don lo cors magrira

17     Et anc mai tan greu nom feri

18     Ni per nuill colp tan non langui

19     Car no coue ni non sesca .

20     Anc tan souen nomadurmi

21     Mos esperitz tost non fos la

22     Ni tan dira non ac de sa

23     Mos cors ades non fos aqui

24     E can mi reisit lo mati

25     Totz mos bos sabers mi desua .

26     Ben sai canc de lieis nom iauzi

27     Ni ia de mi nos iauzira

28     Ni per son amic nom tenra

29     Ni couen nom fara de si

30     Anc nom dis uer ni nom menti

31     Ni non sai si ia mi ueira .

77B

32     Jofre Rodel .

01     Nons sap chantar qil son no di

02     Nil uers trobar qils motz no fa

03     Ni sap de rima con si ua

04     Si rason non enten en si

05     Pero mon chan comens aissi

06     Con plus lausires mais ualra

07     Ia nulls nos merauill de mi

08     Sieu am ço qieu non ueirai ia

09     Qar nuilla res tan mal nom fa

10     Con ço qezanc dels hueilhs non ui

11     Anc mais nul temps no mi menti

12     Ni no sai si ia so fara .

13     Anc tan suau no madurmi

14     Qe mos esperitz no fos la

15     On li bella si dorm e ia

16     Mei dezir fan lai lur cami

17     Mei suspir son sei assasi

18     Delamor no sai qom penra .

19     Bons es le sons sieu non menti

20     E tot qant ia ben ista

21     E cel qi de mi la penra

22     Gard si non mueua ni camgi

23     Qar si lauson en caerzi

24     Le uescons e coms de tolsa lentendra .

78A

01     Bos es lo uers anc noi failli

02     Sitot so quei es ben esta

03     E sel que de mi la penra

04     Gart nol franha ni nol pessi

05     E uueil lauia en caersi

06     En bertrans el comps en tolza .

07     Bos es lo uers e faran hi

08     Calque re don hom chantara .

190.1 (Mh2 61a)         

09     Jaufre Rudel .

10     Lan can lo tems renouella

11     E par la flor albespina

12     Ai talant dun chan nouel

13     E son flurit li albespi

14     Quieu sai com lo chans refri

15     Doussamen per mei la brueilla

16     Lo rossinhol sesbaudeia .

17     E can lobosc reuerdeia

18     Nais fresca e uertz la fueilla

19     Adoncas reuerdei de ioi com sueill

20     Ab lo dous chant del mati

21     Que faun damor li auzel iauzen

22     So mou lauzeletz laureilla .

23     E pos luns lautre senseilla

24     El par ues sa par saizina

25     De nos es dreitz que sen sel

26     Cascuns dautretal aizi

27     Ab fin amor ses ergueill

28     Quieu conosc asatz e uei

29     Pos la maluestatz sergueilla

30     Camor non deu far enueia .

31     Iois ab amor cabaleia

32     Es uieston duna despueilla

78B

01     E cui que descabelei

02     Escasedatz ni despueill

03     Amors si senhap ioi fi

04     E iois fai damor capdel

05     E maluestatz que non fina

06     Baissa pretz el descapdela

07     Cortezament asembela

08     Amors uera esaclina

09     Que de ioi fai son sembel

10     Perquel plus ues lieis acli

11     E maluestatz desacueill

12     Pretz que no sap on sestei

13     Perquieu laus iouens acueilla

14     Amor et ab liei esteia .

15     Aissi uoluda e guerreia

16     Mai lo ben que dieus lur tueilla

17     Als auars qui ieu guerrei

18     Mai no ual re so quels tueill

19     Ans porta iouens tapi

20     Samors noi fai son apel

21     Tota ioia satapina

22     Cuns no uol pretz ni lapella .

23     Res del mon non es plus bella

24     Damor ueraia uezina

25     Ni re non tenc mai per bel

26     Nim uol auer a uezi

27     Ues nuilla part non rodueill

28     Quieu puesca trobar merse

29     Ricx maluatz garde rodeilla

30     Et amors ri e merseia .

31     Sobrels nouels senhoreia

32     Mos chans en cal guizam uueilla

33     Els motz laisans senhoreia

34     El sai dir aisi com uueill

79A

01     E au uos del uers la fi

02     Qen grimoartz no sespel

03     Cap ioi lo lassa e lafina

04     Sis qui bel chant ni lespella .

262.2 (Mh2 62a)         

05     Jaufre Rudel .

06     Lan can li iorn son lonc en mai

07     Mes bel lo chan dauzels de lonh

08     E can mi soi partitz de lai

09     Remembram dunamor de lonh

10     Uauc de talan broncx et enclis

11     Si que chans ni flor dalbespis

12     Nom ual mai com liuerns gelatz .

13     Ben tenc lo senhor per uerai

14     Perquieu ueirai lamor de lonh

15     Mai per un be que men eschai

16     Nai dos mals car mes tant de lonh

17     Ai car mi fos lai pelegris

18     Si que mos futz e mos tapis

19     Fos per lo sieus bels hueills remiratz .

20     Bem parra ioi can li qerrai

21     Per amor dieu ostal de lonh

22     E saliei platz albergarai

23     Prop de lieis si bem soi de lonh

24     Caisi mes lo parlamens fis

25     Can drutz loindas es tan uezis

26     Cap cortes genh iau bel solatz .

27     Iratz e dolens men partrai

28     Sieu non uei sel amor de lonh

29     E no sai cora lam ueirai

30     Que tan son nostras terras lonh

31     Casatz hia pas e camis

79B

01     E per aiso non soi deuis

02     Mas tot sia si com liei platz .

03     Ia mai amor non iauzirai

04     Saquestamor non iau de lonh

05     Que meillor ni gensor non sai

06     Ues nuilla part ni prop ni lonh

07     Que tan pareis sos pretz uerais e fis

08     Ques lai el renh del Sarrazis

09     Fosr ieu per lieis caitius clamatz .

10     Dieus que fes tot can uen e uai

11     E formet sestamor de lonh

12     Me don poder quel cor quieu nai

13     Consi remir lamor de lonh

14     Que nuills autre ioi tant nom plai

15     Com iauzimens damor de lonh

16     Mas so quieu uueill mes tot tais

17     Maldig sion tug mei paren

18     Car aisim fadet mos pairis

19     Quieu ames e non fos amatz .

262.4 (Mh2 63a)         

20     Jaufre Rudel .

21     Pro ai del chant ensenhadors

22     Entorn mi et ensenhairitz

23     Pratz e uergiers albres floritz

24     Uoutas dauzels e lais e critz

25     Per lo dous termini suau

26     Quen un petit de ioi mestau

27     Don nuill deport non pot iauzir

28     Tan com solatz damor ualer .

80A

01     Las pimpas sion als pastors

01     Et als enfans burdens petitz

02     E mienas sion tals amors

03     Don ieu iauzens sia ' iauzitz

04     Quieu lai bona tot aitan

05     Ues son amic greu logau

06     Per so soi trop souen marritz

07     Car non ai so calcor naten .

08     Luenh es lo castels e la tors

09     On ella iai e sos maritz

10     E si per bons conseilladors

11     Conseillan no soi enaizitz

12     Cautre conseill petit menau

13     Aitan nai fin talen corau

14     Al res non ai mai del morir

15     Salcun ioi nonai enbreumen .

16     Totz los uezis apel senhors

17     Del renh on sest ioi fo noiritz

18     E crei quem sia grans honors

19     Car ieu dels plus enuilanitz

20     Cug que sion cortes leiau

21     Ues lamor quins el cor mi clau

22     Ai bon talan e bon albir

23     E sai quill na bon essien .

24     Lai es mos cors si totz caillors

25     Nona ni sima ni raitz

26     Et en dormen sotz cobertors

27     Es lai ab lieis mos esperitz

28     E samor mi reuert amal

29     Car ieu lam tant e liei non cal

30     Tost ueirai ieu si per sufrir

31     Natendrai mon bon iauzimen .

80B

01     Ma uolontat sen uai el cors

02     La nueit el dia esclarzitz

03     Lains per talant de son cors

04     Mai tart mi ue e tart me ditz

05     Amicx fai ella gelos brau

06     Aun comensat tal barestau

07     Que sera greus a departir

08     Tro capdui ensiam iauzen .

09     Per so mencreis plus madolors

10     Car ieu ab lieis en luec aizit

11     Que tan no fauc sospirs e plors

12     Que sol baizar per escarit

13     Quel cor mi tengues san e sau

14     Bona es lamors e molt peruau

15     E daquest mal mi pot guerir

16     Ses gart de metge sapien .

81A

290.1 (Mh2 64a)         

01     Luquet cataluze .

02     Cora quieu fos marritz e consiros

03     Per dan de pretz que cascuns relenquia

04     Aram conort e sui gais e ioios

05     Car iois et pretz reuenra ques perdia

06     Car lo pros Comps proensal lombardia

07     Uol conquerir toscana e poilles

08     E dautra part Conrar uol son paes

09     El rei Matfre no si accorda mia

10     Perquentrels faitz auanta pretz sa balia .

11     Sil pros coms ual segon ques poderos

12     Maint miraill a on mirar si deuria

13     E sis mires els faitz del rei Nanfos

14     Ieu sai per uer que tant non tarzaria

15     Aiso ca enpres que laisar non poiria

16     Que non laises tot lo pretz ca conques

17     Quel bruitz ue tan ues tota part on es

18     Com laisaua de lai mar ensuria

19     E de poilla tro en normandia .

20     Doncx albir se pos tals es lo resos

21     Sil se tenia tot so com endiria

22     E membreli que carl ap sos baros

23     Conques poilla enac la senhoria

24     E del gran fait que fransa far solia

25     Cui eral te al tezor endefes

26     E pos lo nom del rei calre en lui es

27     Segal sieu fait questiers a tort seria

28     Per ses clamatz que uolc si non uolia .

29     Si Colratz non es ualens e pros

30     Deslinhara car li sieu sobranson Suria

31     Non er aiso abastansa si plus no fos

32     Doncx si laisa so quesser sieu deuria

33     Fara semblan que mal lautrui tenria

81B

01     E sil no ue recobrar de manes

02     Fara creire so quel rei dis espres

03     Quel sia mort e cautren son luec sia

04     Car sel fos iust lo sieu demandaria

05     Sil rei Matfre fo primse coratios

06     E so quel te conques per gaillardia

07     Saura lo pert caira per un dos

08     Aura reblan car mais de carestia

09     Deu hom tener on plus lac afadia

10     Et els baros a tant del sieu mes

11     Membreill qui son ni can ni com es

12     E pens cascus de gardar nueit e dia

13     Aiso cabautre senhor non auria .

14     Bernart apren e chantal siruentes

15     E poira dir sil cor no faill als tres

16     Quel iocx sera entablatz ses fadia

17     Mai tal lo uol quieu no cre que ia sia .

282.2 (Mh2 65a)         

18     Lafranc Sigala .

19     En chantan daquest setgle fals

20     Ai maintobra perduda

21     Don cre auer pena mortal

22     Si merses no maiuda

23     Perque mos chans si muda

24     E uueill ofrir

25     Lai don uenir

26     Mi pot complit aiuda

27     Sol no sia trascuda

82A

01     La maire dieu

02     Cui mos chantars saluda .

03     Pero si garda mos pecatz

04     Ben deu esser irada

05     Mai sa gran merse prec

06     Sill platz la mi fassa pagada

07     Aital merses magrada

08     Car es secors

09     Dels pecadors

10     On es razos lonhada

11     Sia merses donada

12     Maire de dieu

13     Que per merse fos nada .

14     Ans quel uostres bels cors ioios

15     Nasques er establida

16     Mors a cascun quel setgle fos

17     Car lauia merida

18     Eua tan fo ardida

19     Car tenc a lieu

20     Lo dig de dieu

21     Deque fo pueis aunida

22     Apres en uostra guida

23     ---    

24     Per eua e per son pecat

25     Era tota gens morta

26     Mai per uostra uergenitat

27     Es uberta la porta

28     Eua per uia torta

29     Nos aduis mort

30     E uos conort

31     Don la gens es estorta

32     Tal frug uostralbre porta

33     Maire de dieu

34     Que uida nos aporta .

82B

282.23 (Mh2 66)         

01     Lafranc Sigala .

02     Si mos chans fos de ioi ni de solatz

03     E mais e meills sai que grazitz seria

04     Perquieu encor et en talan auia

05     Chantar damor;mas ieu men soi laisatz

06     Car mal chanta de gaug qui es iratz

07     E per so uir mon chan en clamors

08     Em merauill com nuills hom ab ioi renha

09     Calei ni fe de crestiandat renha

10     Auzir pot hom los brais els critz els pros

11     Del sepulcre , e non troba secors?

12     Gerusalem es luecx dezamparatz .

13     Sabetz perque? car la patz es faillia

14     Caitan uol dir per dreg allegoria

15     Gerusalem com uezion de patz .

16     Mai la guerra dels dos grans coronatz

17     Acazada patz daqui e daillor

18     Ni de uoler patz no fan entresenha

19     Ieu non o dic ges per cui colpa esdeuenha

20     Mas qui mer mal daquetz dos grans senhors

21     Dieus lo meillur o lausiza de cors .

22     Sil rei franses non fos aconseillatz

23     Daquetz secors gran merauillauria

24     Pos dieus la dat tan rica manentia .

25     E sil deu far fasal secor uiatz

26     Car trop ual meins dons cant es tarzatz

27     El reis engles aia cor delacors

28     E del ualen rei richart li souenha

29     Que pas la mar apoder e nos fenha

30     Car hom conois los amicx fanhedors

31     E los uerais alas coitas maiors .

32     Dels alamans sieu fos lur amiratz

33     Tot pasera la lur caualaria

83A

34     Els espanhols ges non encuzaria

01     Si tot aun pretz ues serrazis maluatz

02     Pero per els non fo ges desrocatz

03     Lo sepulcre on dieus fo arescors

04     Bem merauill com de crotz si senha

05     Pos non a cor nuills hom que la mantenha

06     Em merauill don nais tan grans errors

07     Com non conois las antas dels senhors .

08     Apostoli ieu cre quei couenha

09     Que fasatz patz o guerra que pron tenha

10     E si tostemps per luzat cors

11     Ia lo sepulcre non er sors .

12     Emperaire del secors uos souenha

13     Dieus lo uos quer perque cascuns reis renha

14     E fasatz patz de sai e lai secors

15     Car be pot mortz sobrels emperadors .

80.8a (Mh2 67a)         

16     Lafranc Sigala .

17     Bem plai lo gai temps de pascor

18     Can uei fueillas e flors uenir

19     E plai mi cant aug la baudor

20     Dels auzels que faun retendir

21     Lur chan per lo boscatge

22     E platz mi can uei sus els pratz

23     Tendas e pabaillos fermatz

24     E plai mi en mon coratge

25     Can uei per companha arengatz

26     Caualiers ab cauals armatz .

27     E plai mi can li corredor

28     Fan las gens e lauer fugir

29     E plai mi can uei aprop lor

30     Gran iens armatz aprop uenir

31     Et ai gran alegratge

32     Can uei fortz castels aseiatz

83B

01     E bars rompre et esfrondatz

02     E uei lost pel ribatge

03     Tot entorn claus de fosatz

04     Ab lisas de fortz pals ficatz .

05     Atresim plai de senhor

06     Cant es premiers a lenuazir

07     Ab caual armat ses temor

08     Aisi fai lo sien enantir

09     Ab ualen uasalatge

10     E cant el es el camp intratz

11     Cascuns deu esser afermatz

12     De seguir dagradatge

13     Car nuills hom non es ren prezatz

14     Tro ca mains colps pres e donatz .

15     Lansas e brans elmps de color

16     Escutz asclar e desgarnir

17     Ueirem al intrar de lestorn

18     Gran ren uasals ensems ferir

19     Don anaran amic

20     Caualiers mortz e desrocatz

21     E ia pos les tornes mesclatz

22     Negus hom daut paratge

23     No ponh dasclar mains caps e bratz

24     Que mais ual mort que uiu sobratz .

25     Pros comtessa per la meillor

26     Com puesquen tot lo mon chauzir

27     Uos tenon ar per la gensor

28     Canc se mires ni ar se mir

29     Biatritz dautre paratge

30     Bona dona en digz en faitz

31     Fons on seiornon