Rialto        

 

Corpus dell’antico occitano    

 

Edizione diplomatica del canzoniere Q

Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2909

a cura di Marcella Lacanale

Cao 2019

Interpretativa    Note


1rA

ArnMar 30.VI (Q 1)    

01     Arnadus meroglus .

02     Rasons es emesura ·

03     Mentrom el sengle dura

04     Quet ap(re)nda chascus

05     Da quels que sabon plus

06     Ial sen de salomon ·

07     Nil saber de platon

08     Nil ge · lengen d(e) uirgili

09     Domer ni de porfili ·

10     Nidels autres doctors ·

11     Qa uez audit plusors ·

12     Non foran re(n) presaz ·

13     Sages estat celaz ·

14     P(er) queu sui en nosire ·

15     Con pegues fror et dire ·

16     Tan ten q(e)m fos honors ·

17     E grasit pel millors

18     Maia us non entenda ·

19     Qui aq(e)l fois mi prenda ·

20     Qem leu cri(m) d(e) foror ·

21     Non tenga p(er) doctor ·

22     De saber non feng ges ·

23     Mas de ço quai apres

24     E soutan et uesen

25     De mandan et ausen ·

26     Qar hom no(n) adoctrina ·

27     Senz autrui disciplina ·

28     Mos sabers no(n) es granç ·

29     Uel q(e)m tiral talanç ·

30     Da prende (et) audir ·

31     Cho quom degues g(ra)pir ·

32     E nes lomeu apenre ·

33     Se nul de mies me(n) re ·

34     De sen ni de sciença ·

35     Segont ma conoisenza ·

36     Qeu a ni sen nun sai ·

1rB

01     Del segle mostrarai ·

02     Con se deu capteuer ·

03     Qui bon preç uol auer ·

04     Mais co(n)ue ma gardar ·

05     Con odei comenzar ·

06     Qar seu non es g(ra)iç ·

07     Mas per los escerniç ·

08     E soes non es gaire ·

09     P(er) ço uoil eu retraire

10     Adrei cui es jerida ·

11     Cui iois et iouenç gida ·

12     Primirament mos diç ·

13     Si con los ai escriç ·

14     Non p(er) tal q(e)l so fragna ·

15     Ren qua p(re)ç se tagna ·

16     Mais quar es conoisenç ·

17     En toz faiç auinenç ·

18     Li prec quel es ment me ·

19     Seu imes pec en re ·

20     Qui uol cortesa uida ·

21     Demenar ni graçida ·

22     Ab cor ferm et segur

23     Der tal que fos p(re)ç dur

24     Sapcha deu retener ·

25     Honorar et remer

26     Quar p(re)ç ni cortesia ·

27     Non creq(ue) senç deu sia ·

28     En totas en contradas

29     E firangnas et priuadas

30     Aptenda delasgenz ·

31     Faiz et captenemenç ·

32     E deman et en quera ·

33     Lesser et la manera

34     Del maluais et delspros ·

35     Dels maluais et dels bos ·

1vA

01     Lo ben et mal ap(re)gna ·

02     El mels gart et retegna ·

03     Tot quant es larç saber ·

04     El ben sol retener ·

05     Pois porras miel defe(n)re ·

06     Se nul louol reprendre ·

07     Ia non aura p(ro)oesa ·

08     Qui no(n) fui auolesa ·

09     Ni no(n) lapot fogir ·

10     Qui no(n) la sap chausir ·

11     Ni cortes non er ia ·

12     Qui no(n) conois uila ·

13     Ni bo(n) se deu mi sal ·

14     Sel q(ue) no(n) conois mal ·

15     P(er) ço nos deu tardar ·

16     Daudir ni descontar ·

17     Nulz hom q(ue)n p(re)z ente(n)t ·

18     Que pel meu escient ·

19     En trels nessis els faç

20     Pot chausir lo senaz ·

21     Tal ren q(uar) lui er bo ·

22     Et ad els non ten pro ·

23     Qui sap senç et foldaç ·

24     Meller nes sos solaç

25     Que li sen et li iuoc ·

26     An lor te(n)ps et lor luoc ·

27     On si fan aretraire

28     P(er) cels quo sabo(n) faire ·

29     Del sengle os dic aitan ·

30     Segon q(ue) mes sembla(n) ·

31     Selui ten hom p(er) pro ·

32     Qui sap gardar saiso ·

33     De sas anctas ueniar ·

34     Els bes gue sardonar ·

35     Qaitals es sos usages ·

1vB

01     E requero parages ·

02     Com sia humils als bos ·

03     Et als mals orguillos ·

04     Una ren uos dirai ·

05     Segont lu sen queu ai ·

06     Non an proesa bona ·

07     Ges tut cels co(m) rasona ·

08     Quem rels desconoicens ·

09     Esper auols garenç ·

10     Proesa fors iuçada ·

11     E demanz autreiada ·

12     Quanc no(n) saupro(m) q(ue) fon ·

13     Proesa p(er) rason ·

14     Proesas sunt diuisas

15     E prez d(e) ma(n)tas guisas ·

16     Las unas son uenals ·

17     E las autras cabals ·

18     Mas cui q(ue) pes o plaza ·

19     Ia no(n) dirai q(ue) faza ·

20     Preç de gab ni dufana ·

21     Ab proesa certana ·

22     Qab sob don sa segura ·

23     Tant con lo segles dura ·

24     Qui proesa desira ·

25     Folz es q(ua)r no(n) consira ·

26     Dont nais ni dont soste ·

27     Qar senç aizo no(n) cre ·

28     Que nulz hom bo(n) p(re)ç aia ·

29     Qui q(ue) sen crit ni(m) braia ·

30     P(er) faz rasonador

31     Que no(n) conois ualor ·

32     En si ni en autrui

33     No son si be(n) sen brui ·

34     Ges tut pro li lausat ·

35     Ni auol li blasmat ·

2rA

01     Dels non uoil plus parlar ·

02     Mais laisem los estar ·

03     Los nescis ab los faz ·

04     Els pros ablos p(re)saz ·

05     E mostrerai als gais ·

06     De proesa d(u)nt nais ·

07     Ges no(n) nais ni comença ·

08     Segont autrui naisença ·

09     Quiz el cor ço sapchaz ·

10     La noiris uoluntaç ·

11     Er nous sia ueiçaire ·

12     Sel filç fo de bon paire ·

13     Com per pro merauil ·

14     Se non pareis alfil ·

15     Terra pot hom laissar ·

16     Son fil ad eretar ·

17     Mas preç no(n) auraia ·

18     Se de son cor non la ·

19     P(er) que preç sengnoria ·

20     E par que odeia ·

21     Sobre totas honors ·

22     E nes cabs e colors ·

23     Parage dauta gen ·

24     Poders daur ni dargen ·

25     Nous donara bon preç ·

26     Se ric cor non aueç ·

27     Ric cor sens desmesura ·

28     Que deutro no(n) ai cura ·

29     Proesa eis del corage ·

30     Del so millor lignage ·

31     Ar entendaç aprez ·

32     Per cui estai em prez ·

33     Conoisensa et largesa ·

34     Sim las claus de proesa ·

35     Poder nes la seralla ·

2rB

01     E qui gen sen baralla ·

02     Don la sap des fermar ·

03     Non pot gaires durar ·

04     Per quel senç icouen ·

05     Que las claus gart et te(n) ·

06     Saber nes messager ·

07     Cortes et plasenter ·

08     Que dis plasers et fai ·

09     Lai on ue que seschai ·

010     Sens aq(ue)st cinc no(n) uei ·

011     Emp(er)ador ni rei ·

012     Nin comte ni baro ·

013     Ne nullatre home pro ·

014     Cui prez pusca durar ·

015     Si bes fan rasonar ·

016     Liflac ric de perage ·

017     Fraichuros d(e) corage ·

018     Fan dir alor p(ri)uatç ·

019     Segnors aiço sapchaç ·

020     Mos segner fora pros ·

021     Sol q(ue)l poders ifos ·

022     A quest rasomenz ·

023     Es uns deuinamenç ·

024     Qeu no(n) en tent ren al ·

025     Ne ami non lor ual ·

026     Ne ia non len creirai ·

027     Qeu conosc ben et sai ·

028     Que sempre foi et er ·

029     Que toç pros ho(m) conquer ·

030     Absenç amsaber ·

031     Et abon cor poder ·

032     Peroges eu no(n) dic ·

033     Que cels que cor a(n)ric ·

034     Posto(n) far tota uia ·

035     Tot q(a)nt ben lestaria ·

2vA

01     Mais qui tant q(a)nt pot fai ·

02     De zo qua preç seschai ·

03     De qual que poder sia ·

04     Pros es sen es faillia ·

05     Pero no(n) entendanz ·

06     Queu atoz los p(re)saç ·

07     Autrei proesa entera ·

08     Per neguna manera ·

09     En cort no(n) odiria ·

10     Quar sai queu falliria

11     Qar tut il q(ue) preç an ·

12     Non langes dum sembla(n) ·

13     Li caualer an preç ·

14     Si con audir podeç ·

15     Li un son bon gerrier ·

16     Lautre bon conduchier ·

17     Lun an preç de seruir ·

18     Lautre de gent garnir ·

19     Lun an preç d(e) donare ·

20     Lautre de ben estar ·

21     Lun son pro caualler ·

22     Lautre en cort p(re)senter ·

23     Ces aibs que os ai comtaç ·

24     Son greus esems trobaz ·

25     Mas qui plus na abse ·

26     Mais d(e) bon prez rete ·

27     E qui negun nona ·

28     Si ia pois li reman ·

29     Le nom de caualier ·

30     Non tenc per dreitiurel ·

31     Las domnas eissament ·

32     An prez diuersament ·

33     Las unas de belesa ·

34     Las autras de proesa ·

35     Las unas son plasenç ·

2vB

01     Las autras conoisenz ·

02     Las unas gent parsanç ·

03     Las autras ben estanç ·

04     A domna so sapchaç ·

05     Esta molt gen beltaz ·

06     Mas sobre tot lagença ·

07     Sabers et canoissença ·

08     Que fai chascun ontar ·

09     Si con se tang afar ·

10     Li clerc per cui anc se ·

11     Sabem lomal el be ·

12     An preç si con seschai ·

13     Aisi con eus dirai ·

14     Lun de bona clerçia ·

15     Lautre de cortesia ·

16     Lun de gent parlar ·

17     Lautre de rix faz far ·

18     Lun de largitat ·

19     Lautre d(e) grant bo(n)tat ·

20     Et an eissi segnors ·

21     Son diuersas laudors ·

22     Donadas a chascus ·

23     Mas noia negus ·

24     Domna ni caualer ·

25     Ia celar nous oquer ·

26     Ni clerc çomes uezaire ·

27     Dont hom posca retraire ·

28     Preç asi del tot fi ·

29     Com noi trob q(ue)i chasti ·

30     Mas ia li plus presat ·

31     No me(n) sapçon mal grat ·

32     Ni no(n) sen desesper ·

33     Qui bon preç uol auer ·

34     Quar qui mais dis et fai ·

35     Da quo qua preç sechai ·

3rA

01     Pro es auenturos ·

02     Si meller es dels bos ·

03     Uers es ço aut retraire ·

04     Qual te(n)ps del p(ri)mier paire ·

05     Des que creigro(n) las genç ·

06     Par bon entendemenz ·

07     Elegron podestaz ·

08     Per ço q(ue)n els fos paz ·

09     E merces et d(r)eitura ·

10     E rasos et mesura ·

11     Magerment q(ue)n autrui ·

12     Masara non destrui ·

13     Chascus et no(n) lauci ·

14     A cel qua son uesi ·

15     Non cuiça esser p(re)saç ·

16     Tant es desmesuraz ·

17     Lo segles deschausiç ·

18     Desebraç et partiz ·

19     De sen et de p(ro)esa ·

20     E meschat amalesa ·

21     Eu oplanc per iouen ·

22     P(er) lo destric q(ue)i pren ·

23     Plus queu no(n) faç p(er) me ·

24     Qua mi non greua re ·

25     Sel segle se dechai ·

26     Non dei auer es mai ·

27     De ren quel ueia far ·

28     Absol q(ue) deus me gar ·

29     Ma dolza donna cara ·

30     Quem chapdela et me gara ·

31     Em tol tot mo(n) consir ·

32     Mais de leis obeçir ·

33     Pros domna et ualenz ·

34     Cortesa et couinenz ·

35     Sen ren ai conoisença ·

3rB

01     La uostra souinenza ·

02     Que mes d(e) noich esc(ri)ma ·

03     Lam dona (et) lama prima ·

04     Per queu de toç mes bes ·

05     Uos rent laus et merces ·

06     Eus ograsisc ades ·

07     Quar mes del cor plus p(re)s ·

ArnMar 30.I (Q 2)     

08     doniare .

09     CEl q(ue) uos es alcor plus p(re)s ·

10     Do(n)nam p(re)iet queus saludes ·

11     Cel que us amet pos anc uosui ·

12     Ab franc cor et humil (et) fi ·

13     Cel q(ue) autra no(n) pot amar·

14     Ni ausa uos merce clamar ·

15     Cel q(ue) languis p(er) uostramor ·

16     Euiu ses ioi agra(n)t dolor ·

17     Cel q(ue) ses uos no(n) pot auer ·

18     En e(n) segle ioi ni plaser ·

19     Cel q(ue) no(n) sap consell(er) de fe ·

20     Se abuos no(n) troba merçe ·

21     Uos saluda et uostra laudor ·

22     Uostra beutat uostra ualor ·

23     Uostra solaz uostre parlar ·

24     Uostre collir et uostro(n)rar ·

25     Uostre preç uostre segnamen ·

26     Uostre saber et uostre sen ·

27     Uostre gent cors uostre dolez ·

28     Uostra terra uostre pais ·

29     Mais lorgoil q(ue) aueç uas lui ·

30     Uolgra ben agesaz uas autrui ·

31     Qar lergoil do(n)na elespaue(n) ·

32     Quel fedes les tal marrime(n) ·

33     Canc pois no(n) ac ioi ni conort ·

34     Nil saben qual gisas deport ·

35     Mais lomellor conort q(ue)na ·

3vA

01     Es q(ua)r sap q(ue) per uos morra ·

02     E plas li mais morir p(er) uos ·

03     Que p(er) autra uiure ioios ·

04     Morir len plaz pos ouolez ·

05     Qil non o uolgrages essez ·

06     An uolg(ra) uiure q(ue) uos no(n) uolaz ·

07     Mais una re(n) dont es forsaz ·

08     Car uos ama de tam bon cor ·

09     Qe desiran languis et mor ·

10     Il nes forsaz eforsa(n)nos ·

11     Aiço e totta la rasos ·

12     P(er) ques pot ues uos rasonar ·

13     Se ren uos fai q(ue)us torn apesar ·

14     Qar ho(m) dezo dont es forchaz ·

15     Non deu esser ochaisonaz ·

16     Pero tant es g(ra)nt uostre preç ·

17     Rasos es tot q(a)nt uos uoleç ·

18     E q(ua)r uos ama et nos sabo(n) ·

19     Sol p(er) aquesta occasion ·

20     Sios plaz li poder mal uorer ·

21     Mas una ren deueç saber ·

22     A loex fai agardar rasos ·

23     E qui la sec manta sasos ·

24     Non es cortesia ni senz ·

25     Donna curtesa et auinenz ·

26     Nous faça rasos oblidar ·

27     Merces · que no(n) odeueç far ·

28     Rasos part mante res d(e) se ·

29     Qe merces cosent et rete ·

30     Merces es dolza et plasenç ·

31     Rasos es eschiua et consenz ·

32     Rasos si rais merce blandis ·

33     Rasos destrui merce noris ·

34     Rasos esgarda aborgoil ·

35     De merce son himulsi oil ·

3vB

01     En rason agaren de fel ·

02     En merce nona re(n) mas m(e)l ·

03     Souent si tot rasos amicx ·

04     Merce plaideia als enenenicx ·

05     Rasos auci p(er) iugement ·

06     Merces adui asaluament ·

07     Mantas ues iuga rasos mort ·

08     Qe merces p(er) dona la tort ·

09     Dunc ual lomais do(n)na merces ·

10     Per que(m) semblera si os plages ·

11     Quem degues mais ad uos ualer ·

12     Merces que rasos dam tener ·

13     Domna uale(n) cortesa et pros ·

14     Absemba(n)z gais et orguillos ·

15     En cui es beutaz et iouenz ·

16     Sabers et cortesia et senç ·

17     E toç bos aibs cu(n)s mens no(n) es ·

18     Per que de mi nous p(re)nt merces ·

19     Que ia ses uos ioi no(n) aurai ·

20     Ne null consel de mi no(n) sai ·

21     Se merce p(er) so(n) chausiment ·

22     El uostre ricor non descent ·

23     Que os faza humilitat auer ·

24     Ues mi cui res non pot ualer ·

25     En est segle se uos mifallez ·

26     E quar est ta(n) grant uostre p(re)ç ·

27     Nel parages ne laricors ·

28     Tem q(ue) mos mals nima dolors ·

29     Non uenga dena(n) uostres oilz ·

30     E q(ue)us adefenda orgoilz ·

31     Pero d(eu)s que segner de nos ·

32     Dreitures · cars · humils et bos ·

33     Uollo boncor (et) genz p(re)iars ·

34     E merces et humiliars ·

35     Mais que richesa ni auers ·

4rA

01     Azo sabem tut q(ue)t es uers ·

02     P(er) quem par que mesura fos ·

03     Seu auc re no(n) forfi ues uos ·

04     Mais car uos am de cor uerai ·

05     On plus coralme(n) posc ni sai ·

06     Eustenc sobre tot q(a)nt escar ·

07     Cab uos degues merce trobar ·

08     E una re(n) posc iurar en uer ·

09     Sin lais deus far uostre plaser ·

10     Non aueç tant coral amic ·

11     En tot la mo(n)t paubre ne ric ·

12     Qe ia fes de tambon talent ·

13     Per uos tot uostre mandame(n)t ·

14     Con eu faria totas uez ·

15     E tem que ia ben no(n) fereç ·

16     Bona do(n)na anz mi faç mal ·

17     En sofri dolor tan coral ·

18     Que uiure(n) faiz apeç d(e) mort ·

19     E si poguesaz auer tort ·

20     Ne blasme de neguna re ·

21     To(r)t et pechat agraz de me ·

22     Quar si uos al comensament ·

23     Queu uos mostrei cub(er)tament ·

24     Com uos amaua mais que re ·

25     Si que uos oconogues be ·

26     Non sofrisses q(ue)n dixes plus ·

27     Eu tengra mo(n) fin cor reclus ·

28     E fera semblanz q(ue) ioes fos ·

29     Et amera uos arescos ·

30     Aisi que iare(n) no(n) saubraz ·

31     E non p(er)deral bel solaz ·

32     Los plasers nil cortes respos ·

33     Per q(ue)s part ben uolanz d(e) uos ·

34     A blaus ab graz et ab merces ·

35     Chascum q(ue)us ues sego(n) q(ue) ses ·

4rB

01     Nulz ho(m) nousue nosia nucx ·

02     Tant es uostre p(re)ç cars et ris ·

03     Mas ues mi es q(ua)r uos am plus ·

04     Uostre solaz eschius et brus ·

05     Et atoz autres plasenters ·

06     Per que(m) fora do(n)na mesters ·

07     Nous augues fait mo(n) corparer ·

08     Sem penssez ni pogues saber ·

09     Tant g(ra)nt mal t(ra)iz me(n) aue(n)ges ·

10     Mas ara sei ben q(ue) uers es ·

11     Tal se cuida calfal q(ue) farz ·

12     Qeu no(n) cuidera ges q(e)l q(ua)rt ·

13     Mi destreses p(er) uos amor ·

14     Lo ior q(e)m fes uostra laudor ·

15     Uostre p(re)z et uostra beutaz ·

16     Oblidar autras amistaz ·

17     Des lor en chai sim ualla deus ·

18     Aiestat uostre mil q(ue)nueus ·

19     De mo(n) saber et d(e) mo(n) sen ·

20     De bon cor et de bon talen ·

21     Per tot uostre p(re)z en anzar ·

22     Tota sasos q(e)s tang afar ·

23     E si merce no(n) ual abuos ·

24     Trist et mariz et u(er)gongos ·

25     Lais chant et d(e) port et solaz ·

26     Et a(n)c hom n(on) ofes plus forebaz ·

27     Eu no(n) pois mai ioi mantener ·

28     Se abuos no(n) uen aplaser ·

29     Denaz iurar plus p(re)s de me ·

30     Los oils damor et de merce ·

31     Ma speranza emo(n)cor et me ·

32     Lais tot en lauostra merce ·

anon 461.147 (Q 3)     

33     te(n)ço(n)

34     Galtrer fui accalaon ·

35     E un chastel bels et bon ·

4vA

01     On trouei donna preiant ·

02     Cantan placent non ui mais ·

03     Et hanc on tan non retrais ·

04     Tant esos p(re)tç cars ebons ·

05     Aisis enbeles foisons ·

06     Na ioh(an)a p(re)tç et iaus uoi ·

07     Gida eops cadela eops p(er)s ·

08     Donna eseueusoi gais ·

09     Nonen meraueliei uos ·

10     Ceop plus smart fai ioius ·

anon 461.27a (Q 4)     

11     Arnaldon p(er)na ioh(an)a ·

12     Bal mais est etreuisana ·

13     E lombardia etoscana ·

14     Char sego(n)t cauie albons dire ·

15     Illies dep(re)tç souerana ·

16     P(er) chieu ent(er)ra lontana ·

17     Farrai son bon p(re)tç audir ·

18     Loset ior dela settemana ·

19     Narnalt ben floris eg(ra)na

20     Iois ep(re)tç amna joh(an)a ·

21     Kel mu(n)t noes catalana ·

22     Tan ient sapz fair edir ·

23     Kiles cortes (et) umana ·

24     Mais de nulla (crist)iana ·

25     P(er) chen fai son p(re)tç bruzer ·

26     Tot drit lai par chastellana ·

anon 461.209a (Q 5)     

27     Ki de placers edonar ·

28     E de sauer esen edeco(m)plida ualor ·

29     E de tot enseniam(en) ·

30     E de fin p(re)tç esmerat ·

31     Conpli(n)t de fina beltat ·

32     Bolaudir nouas oson ·

33     An sendrit accalaon ·

4vB

01     E sus ape delator ·

02     Trouara ueraiam(en)t ·

03     Loient cosplen d(e) dorsor ·

04     Donna ioh(an)a placent

05     E seo no(n) ai dit ueritat ·

06     De zo q(e)u ai deuisat ·

07     Per deus lors abbandon ·

08     Ki mostrer un sa faizon ·

anon 461.200 (Q 6)     

09     Balada .

10     QUant escaualcai lautrer ·

11     p(er)lo chastel de monteian ·

12     E scaualcai p(er)iacobin ·

13     Qe mester en auia gran ·

14     E regardai ius en una ualeta ·

15     Lau tuta ren luis eresplan ·

16     Per la clartat dun auine(n)t roseta ·

17     Qe sen uai sola deporta(n) ·

18     Uau men ale iosta le alumibreta ·

19     E salutaila enclinan ·

20     Mon salut me rent tremola(n)t ·

21     Segner deu uos meta e(m)bonan ·

22     E uos don zo q(e) anaz qirat ·

23     A ço q(e)u no(n) iaiadan ·

24     Deu confonda rob(er)zon ·

25     Et aud(e)ta iamais ma mistat n(on) aura(n) ·

26     Q(e)n coi tot ior ma(n) lassata soleta ·

27     Laqual cosa nomaue(n) mais oian ·

28     Nol farai mais nosuita(n)t nessieta ·

29     Ben sai q(e)n coi loconpara(n) ·

30     Tosetta de bella faizon ·

31     Ben saueç dir uostra raison ·

32     Laissaz estar q(e)sto sermon ·

33     Qe trobat auez co(m)paignon ·

34     P(er) cui serez aunorada eseruida ·

35     Mais de trestant q(e) de rob(er)zon ·

5rA

01     Ne trouareç aior d(e) uostra uida ·

02     Si tost uen renda gederdon ·

03     Cum effarai seuos mestat aisida ·

04     De zo q(e)n uos q(e)rrai p(er)don ·

05     § Segner nomes bel ni mes bon ·

06     Qia mo(n) cors uos abandon

07     Ben me podez q(e)rir tal don ·

08     Qeu uos diria ben de non ·

09     Ia deu no(n) plaz q(e)u faz tal fallida ·

10     E seu la faz no(n) mel p(er)don ·

11     Qe uos digaz q(e) uos mauiaç chausida ·

12     En uer seu força no(n) son ·

13     Ta(n)t malame(n)t mauez oi assallida ·

14     A coitada deus esp(er)on ·

15     § O toseta sel ue plangues

16     humilitat echausiment ·

17     Ancor nai mais de cinq(e)cent ·

18     Entre frere cosin eparent ·

19     Per tuttuzo remaner n(on) poiria ·

20     No sui ta(n)t coat ni tant lent

21     Qel pro guille(m) ma sina diria ·

22     Q(e)u fust coart et recredent ·

23     Qel que signor d(e) la caualaria ·

24     E deles armas pro eualent ·

anon 461.166 (Q 7)     

25     Balada .

26     Mort man li semblan q(e)ma

27     donam fai ·

28     E li seubel seu bel oilz amo(ro)s (et) gai ·

29     Qeu n(on) trob coseil seudeli no(n) lai ·

30     Mort p(er) q(e)u mais ioi(n)chas de na(n)t liue(r)rai ·

31     Mo(r)t p(re)ia(n)t humilme(n)t q(a)nt far opoirai ·

32     Qe(m) facha soco(r)s seualt du(n) dolz bai ·

33     Mort man li semblan

34     Lo seu cors es blanc c(um) neu sobre glai ·

35     Mort fresca sa color cu(m) rosa d(e) mai ·

5rB

01     Mort el seu cabil sor cu(m) aur d(e) q(e)m plai ·

02     Dolza eplaisen plus q(e)u dir non sai ·

03     Mort man ·

04     § Anc deus no(n) enfes de tant bela mai ·

05     Mort · ni no(n) uole q(e) fos p(er) q(e)u lamerai ·

06     Mort de bon cor toz te(n)ps ta(n)t q(a)nt eu uiurai ·

07     E poiserda morç seu iepodernai · mort ·

08     § Mon bel conort ual dautras tantes mai ·

09     Cum ner sum ueire soz un ric palai · mort ·

anon 461.73 (Q 8)     

10     Balada .

11     Damor mestera ben egent ·

12     Seu madona uist plus suue(n)t ·

13     Balada faz alcoindet son damor ·

14     Qama bela dona radon ·

15     Qar di estat tant loniament ·

16     Da mor mestera ben egent ·

17     § E prec si plaz nomo chaison ·

18     Damor · qar estauc saien aragon ·

19     Ablorei qa bon preç ualen ·

20     Damor mestera ·

21     § ais on q(e)u sia seu mi son ·

22     damor euauc me(n) lai adesp(er)on ·

23     Per descol par de falliment ·

24     Damor mestera ·

25     § en me firon me ioilz ric don damo ·

26     Qua(n)t mi mostrero(n) sa faison ·

27     E sebela bocha rient damor ·

28     § ella do(n)na gentil faizo(n) · damor ·

29     Non credaz lausenger felon

30     Qe basson amor p(er)ment damor ·

31     § alada uai adesp(er)on damor ·

32     Et saludam les de cui son ·

33     Qar manten ualor et ioue(n)t damor ·

anon 461.69 (Q 9)     

34     Coindeta sui si cu(m) nai greu cossire

35     P(er) mo(n) marit qar nel uoil nel desire ·

5vA

01     Qeu beusdirai p(er)q(e) so(n) aisi drusa ·

02     Co(n)deta sui qar pauca so(n) iueneta etosa ·

03     Co(n)deta sui edegraue marit du(n)t fos

04     ioiosa ·

05     Abcui toz temps pogues iogar

06     erire · coindeta sui ·

07     Ia deus nu(m) sal se ia sui amo

08     rosa ·

09     Coindeta sui de lui amar niia

10     sui cubitosa ·

11     Coindeta sui · anz q(a)nt louei ne

12     sontant uergoignosa ·

13     Qeu p(re)c lamort qel uenga tost

14     aucire · coindeta sui ·

15     Mais duna ren men son ben a-

16     cordada ·

17     Coindeta sui · sel meu amic

18     ma samor emendada ·

19     Coindeta sui · uel bel esper acui

20     me son donada ·

21     Plaiger esospir q(ua)r nel · uei nel

22     remire · coindeta sui ·

23     En a q(e)st son faz coideda balada ·

24     Coindeta sui · ep(re)t atut q(e) sia

25     loi(n)g cantada ·

26     Coineda · eq(e) lachant tota do(n)

27     na ensegnada ·

28     Del men amic qeu tant am

29     edesire · coindeta sui ·

30     Edirai uos d(e) q(e) sui acordada ·

31     Coindeta sui · q(e)l meu amic ma

32     longa ment amada ·

33     Coindeda sui · ar le sera mamor

34     Abandonada ·

5vB

01     El bel es p(er) qutant am edes

02     ire · coindeta sui ·

anon 461.201 (Q 10)     

03     Balada .

04     QUant lo gilos er fora bels

05     ami uene uos ami ·

06     Balada cointa egaia · q(a)nt lo

07     gilos er fora ·

08     Faz cui pes ne cui plaia ·

09     Qant logilos pel dolz cant ·

10     Qe ma paia q(e)us audi seir ede

11     matin q(a)nt logilos ·

12     Amic seu uos tenia q(a)nt logilos ·

13     Dinz ma chambra garnia

14     Qant logilos de ioi uos baisaria ·

15     Qar naudi bendir lautredi ·

16     q(a)nt logilos ·

17     Sel gilos mi menaza q(a)nt logilos ·

18     De baston ni de maça · q(a)nt logilos ·

19     Del batre si sel faza q(e)us afi ·

20     Mon cor nos cambi · q(a)nt logilos ·

GuiUss 194.2 (Q 11)     

21     te(n)ço .

22     ARam digaz uostre sembla(n) ·

23     Nelias dun fin amador ·

24     Qa ma ses cor galiador ·

25     Et es amaz ses tut enian ·

26     De qal de plus auer talen sego(n)

27     dreita raison damor ·

28     Qe de sidon si adruç omariz ·

29     Qant ses deuen q(e)l les daz ochausiç ·

30     Cosin cor ai difin aman ·

31     E noges de fals trichador ·

32     Per q(e)u te(n)c amager honor ·

33     Auer do(n)na bel ep(re)san ·

34     Toz te(n)ps q(e) seu lauia un an ·

35     E prent mari doniador

6rA

01     Qe de si donz siatoç iors aisiç ·

02     Qautre do(n)nei amai(n)t leu partiç ·

03     La ren p(er) com ua milloran ·

04     Ne lias tenc ie p(er) millor ·

05     E sela te(n)c p(er) sordeior p(er)qom ua

06     tot ior sordeian ·

07     P(er) dona ua bo(n) preç enan ·

08     E p(er) moller p(er) ho(m) ualor ·

09     E per do(n)nei d(e) do(n)na es hom graiz ·

10     E p(er) do(n)nei d(e) mollier escarniz ·

11     Cosin semasses tant niqan ·

12     Uos auiaç dit grant folor ·

13     Qe rem no(n) costa en fenedor ·

14     Sena un plaser epoisnan ·

15     P(er) qeu uoil reimaner basan ·

16     Qe res tant no(m) plaisialor

17     Qe p(er) bon dreit nira pois faidiç ·

18     Si q(ar) mi ual euna failiz ·

19     Nelias se midon suan p(er) moiler

20     nol faz des honor ·

21     Qeu nololais mais p(er) paor ·

22     Honor q(e)l port tant gran ·

23     Qe seu la p(re)nt epois labran ·

24     Non posc far fallim(en) maior ·

25     E seu li son uilan ni deschausiz

26     Fal ues amor el donei es deliç ·

27     Cosin ben tengaz · p(er) truan ·

28     Se pos auer ses gardador ·

29     E ses parier esen signor ·

30     La ren q(e)u plus uoil ni dema(n) ·

31     Marit ason ioi ses afan ·

32     Eldrut la meschat de dolor ·

33     P(er) q(e)u na(m) mais q(ua)l q(e)n sia lucriz ·

34     Esser mariz iaude(n)t q(e) druz ma(r)riç ·

35     Ana margarita coma(n) ·

6rB

01     Nelias qamala millor ·

02     Qe iugel plait (et) eu sia auniz ·

03     Se plus no(n) ammido(n) q(e) son mariz ·

04     Cosin ben sai q(e)la ual ta(n) ·

05     Qe sap uiuar un plant damor ·

06     E q(e) son p(re)z et tant fin echausiz ·

07     Sai qil dirai q(e) uos es ia falliç ·

RbVaq 392.29 (Q 12)     

08     te(n)ço(n)

09     SEgner coine ioi ep(re)z (et) amors ·

10     Uos co(m)ma(n)dem q(e) iugeç un lor plai ·

11     Duna do(n)na qa dos entendedros ·

12     Quex fai p(er)lei tut q(a)nt ap(re)z ses chai ·

13     E son amdos dun p(re)ç edun parage ·

14     Et un li dit samor eson corage

15     Lautros tem tant q(e) nolel ausa dir ·

16     Gardaz q(e)lde miels amerce uenir ·

17     Certes en raimbaut lotaiser es folors ·

18     Se ie no(n) q(e)r merce p(er) q(e) laurai ·

19     Pos q(e) ma dona aura tota ualors ·

20     Ia de merce nomes esp(er)ai ·

21     Qerer merce no(n) es point doltrage

22     Qe iudan foi p(er)dut p(er) son folage ·

23     Qe de paor no(n) sausa en ardir ·

24     Maint pechador fai desesp(er) ni p(er)ir ·

25     Segner coine danles edes honors ·

26     A cel q(e) q(e)r lodon pois li estrai ·

27     E sobratoç amator apaors

28     Comlidia ia nomen palleç mai ·

29     Qe sel q(e) ten sabdamo(r) son usage ·

30     E tramet li fin amor p(er) message ·

31     Se nole(n) q(e)r en q(e)ra li sospir ·

32     Loben q(e)u faç madona(n) demerir ·

33     Certes en rau(m)bot zo q(e) faça madors ·

34     Iamado(n)na mo(n) mal no(n) celarai ·

35     Qom pot trop tard q(e)rer secors ·

6vA

01     E q(e)me uasecors pois mort serai ·

02     Fol es qui cela son mege so(n) malage ·

03     Qel nes plus greus epl(us) greus e(n) soage ·

04     Na(n)z lom si p(er)te(m)p descobrir ·

05     Se mado(n)na uoilbe(n)me pot garir ·

06     Segner coine desp(er)uer edaustors ·

07     Uoil q(e)m mostraç q(e) damo(r) eumisai ·

08     Qe cel q(e) quer no se fit enlausors ·

09     Niensa do(n)na ni el ben q(e)t el fai ·

10     Qel q(e)rer fai d(e) ioi p(ri)ua saluage ·

Bertr 75.5 (Q 13)    

11     te(n)ço(n)

12     Songe eu uos demant de doz

13     plaç cortes ·

14     E chauseç qales la millor per

15     semban ·

16     De donna iuuen ben estan ·

17     A bel cors q(e) uoillaz ·

18     Ni a(n)c no(n) fis plait ni(n) conuent ·

19     Mais una altra amen debeutat ·

20     Et es la millor q(e) sapchat ·

21     Segner en bertra(n) eu iai tost p(re)s ·

22     Mais am p(er) un tres ·

23     Un chastel forz egran ·

24     Co(m) non posca tenir dan ·

25     Cun balchailar no(n) fai solame(n)t ·

26     O ma uegna far bastiment ·

27     Que ben leu anz q(e)l fos obraç ·

28     En porria esser derrocat ·

29     Monges esp(er)aç · anç e iors emes ·

30     Onrada merces

31     Conq(e)ron fin aman ·

32     Et eu q(e) men uauc alegran ·

33     A bioi et en solaç uerament ·

34     E q(a)nt serendru(n)t leialment ·

6vB

01     Lonostromor sera poiat ·

02     Elo uostro sera baissat ·

GlCapest 213.5 (Q 14)     

03     Li dolz consirre chi(m) donna

04     amor souen

05     donna fan dire de uos ma(n)ç

06     uers plasen ·

07     Pensan remire uostre cors

08     car es gen ·

09     Cui eudesre mais q(e)u no(n) faç

10     par uen ·

11     E se tot me deslei ·

12     P(er) uos gens nosam nei ·

13     Cades uer uos soplei ·

14     De francha ben uoiença ·

15     do(n)na cubeltat gença ·

16     mantas ueç obli mei ·

17     Qe lau uos emersei ·

18     Ades maire lamors q(e)us mi defen ·

19     Se ial cor uire ues altre e(n)tendim(en) ·

20     Tot maueç rire edonat pe(n)sam(en)

21     plus greu martire nuls ho(m) d(e) mi n(on) se(n)

22     Qe uos cui mais en uei ·

23     Caren q(e)l mon estei ·

24     Des au tort emescrei ·

25     E des am en paruença

26     Tut can faç p(e)r temença

27     Deueç en bona fei ·

28     Prendre neus car naus uei ·

29     En soue nenza teng lacara

30     eill dolz ris ·

31     Uostra ualença el gent cors

32     fresche elis ·

33     Ben par q(e)m uença uostra

34     mors canç q(e)us uis ·

7rA

01     Fomentende(n)za queus ames e

02     seruis

03     Chaisi suises tut chuiç ·

04     De cor auos renduç ·

05     Caltra ioi no(n) manduç ·

06     Cuna non porta benda ·

07     Cui preses p(er)es menda ·

08     Iauzer nim fes sos druç ·

09     p(er) la uostra saluç ·

10     § ot ior magença lamor tant

11     mabellis ·

12     La chatenenza de uos cui sui ·

13     aclins ·

14     Seu p(er) credença istes adeo ta(n) fins ·

15     Uius ses falieça entreren pa

16     radis ·

17     Caisim sui remasuz

18     Franc efins ses aiuç ·

19     Uer uos q(e)u nai p(er)duç ·

20     Mainz dons chi uoiaill prenda

21     Camiplaç meill catenda ses

22     conuine sabuz ·

23     Uos don mes iois creguç ·

24     Anç che sencenda e(n)z elcor lado

25     rors ·

26     Mercei descenda do(n)ne uos et

27     amors ·

28     Qe iois merenda em long dire

29     de plors ·

30     Nous mi defenda bellesa nirico(r)s ·

31     Coblidaç et tot bes ·

32     Se nous enprent merçes ·

33     A bella dolza res ·

34     Mot fera grans fachesa ·

7rB

01     Sal prin que uac enq(e)sa

02     Ma mases ononges

03     Chera non sai com ses ·

04     § on trob contend contra uostra ualors

05     Merceus en prenda tal cauos sia hono(r)s ·

06     Ia no min tenda deus ni sos p(re)iadors ·

07     Seu uoi la renda des catres reis maiors ·

08     p(er) cab uos no(m) ualghes ·

09     Amors ebona fes

10     Car partir non pos ges ·

11     De uos en cui ses mesa ·

12     Mamor esi fos preisa ·

13     En baisan nius plages ·

14     Ia non uolgra forses ·

15     Anc res che uos plages ·

16     Ualent donna cortese ·

anon 461.V (Q 15)     

17     te(n)ço(n) .

18     Do(n)na uos mauez (et) amo(r)s ·

19     El uostre rix leials resors ·

20     Cors cui cres edobla ualors ·

21     P(er) qe mos iois es restauraz ·

22     Qar uos maueç uostra merce ·

23     Donat ses maltot eu(n)t be ·

24     Ferme dutable p(er)iase ·

25     Per q(e)u me soi aseguraz ·

26     Et au(er) mi dat tal poder ·

27     Quanc mais nuls hom uol pogauer ·

28     Qe toţ es faiz · almeu plager ·

29     Lonc(s) mons en que uos estaç ·

30     Et quan consir dep(re)on ·

31     Merauell me q(e)r ho(m) delmon ·

32     Pot auer fam ne frei nison ·

33     Ni ira que uos isiaz ·

34     Et estau ben almeu talan ·

35     Qeu ai to qua(n)t uoil e deman ·

7vA

01     E no(n) trag pena ni afan ·

02     Ans estau cu(m) sera saluaç ·

03     Amors quare eulisoi leiaus

04     Humils efra(n)x fix equoraus ·

05     Mames eson dige repaus ·

06     Don soi de ioi enuo lopax ·

07     Zan p(re)on q(e)n b(e)n mos consir ·

08     Soi en ioi qe no(n) pose essir ·

09     Do(n)na q(e)n esgar niremir ·

10     Uostre cors cu(m) es fai sonaç ·

11     Iais gens gentil ioues ioios ·

12     Fra(n)x fis figels et amoros ·

13     Humils plaçens et orgolos ·

14     On orgols et humilitaç ·

15     An segnorage et poder ·

16     Cumilitaç uos fai auer ·

17     Merce laon escaer

18     Et orgols nous lassa uoler

19     Ren qe uos faire no(n) d(e)iaz ·

20     Donna aq(e)st aib son abuos ·

21     Et ani ma(n)ç autres debos ·

22     Acollir es(er)uir edos ·

23     Miels de null aut(re) q(e)n uos plaç ·

24     Sabeç far edir etener

25     Si quals pros uos faseç uoler

26     Et als auols uos faiç temer ·

27     Qus no uon auseser p(ri)uaç ·

28     Non p(er) zo qe cortes e p(ro)rs ·

29     Cuida qascus q(a)nt es ab uos

30     Esser qar ia hom no(n) er p(er) uos ·

31     Sobre p(re)s ni caisonaz

32     Ren als aluostre do(m)pneiar ·

33     No cogosc cu(m) posca raptar

34     Mas cascus uol abuos estar ·

35     Tant p(er) q(e) p(er) autres nes blasmaz ·

7vB

01     Mantas ge(n)z uos ueno ueçer ·

02     Qe sen cui dan ades mouer ·

03     Quan uos ueço no(n) a(n) poder

04     Queu me soi p(ro)ueç oblidaz ·

05     Tan fa g(ra)n gaug u(ost)re uerger ·

06     E diseç auinenç plaçers ·

07     Que grans coita sebla leçers ·

08     Adaqels ab cui uos estaç ·

09     Tant es ad reiçe conoissenç ·

10     Uostre clars cors co(n)uinenz ·

11     Qe bels noels nous gar mina(n)ç ·

12     Faiç soen egent entalaz ·

13     Amors e coi(n) de sa egaieça ·

14     E grans ualors ses en uos meça ·

15     Sens emesura e proesa ·

16     Largesei egenta foldaz ·

17     Res mai no(n) pog(ra) es deuenir ·

18     Aluostre cors cu(m)plit cu(m)plir ·

19     Mas cel no(n) pog enre falir ·

20     Qe uos fez ni uol qe si aç ·

21     Qar meller es de las mellors ·

22     Et ens genser d(e) las gensors ·

23     Et auta sobre las ausors ·

24     E bona d(e) tota bo(n)ta(n)ç ·

25     Far sabeç · tals · d · honors ·

26     Qe ses una delas menoas ·

27     No uoill auer peiteus necors ·

28     Niesser coms dangu(s) clamaç ·

29     Per que am mais louost(r)e ono ·

30     Qe daut(ra) que(m) feçes ric do ·

31     E dir uos ai p(er) qal rason ·

32     Qe no(n) deia esser blasmaç ·

33     Non uoil euges lo do(n) blasmat ·

34     Qar bel mester a en donar ·

35     Mas eu mi uoil mais fadiar ·

8rA

01     Qem deç zo q(e) pois me tolaç ·

02     Qem remais gra(n)s iois no(n) es sals ·

03     Mas en amor q(a)nt es laials ·

04     E da quo qe uos daz sil ualz ·

05     Non er ia hom deserataç ·

06     Qar tan ondraç es uost(r)e dos ·

07     Qe qi pot un dels es qalos ·

08     Poiar iamais no(n) sera ios ·

09     P(er) deguna forza tornaç ·

10     Qatre escalos aen amor ·

11     Lo p(ri)mers es de fegnedor ·

12     El sego(n)s es de preiador ·

13     E lo ters es dentendedor ·

14     E lo quart es druz apelaç ·

15     Qia bon cor d(e) do(m)pna amar ·

16     E la uasoen corteiar ·

17     E no lausa enrazonar ·

18     Fegneire es espauentaz ·

19     Mas sellal fai tanta damor ·

20     Qeli cresca ardit maior ·

21     E lausa dire sa clamor ·

22     Preiaire es endeuegnaz ·

23     E selal faita(n)t en p(re)ian ·

24     Qel don corda centura ogan ·

01     O nul son auer pauc nig(ra)n ·

25     A etendedor es poiaz ·

26     Pero sil fai tanta donor ·

27     Qel plaç qel do(n) baisa samor ·

28     El colc ab se ios cobertor ·

29     La doncs es druz a ordenaç ·

30     Do(n)na lo segner dorien ·

31     Uos don cor epoder esen ·

32     Qab aital aor de men ·

33     Uos d(e) me leial drut fassaz ·

34     Domna cor epoder esen ·

8rB

01     E uoluntat eardimen ·

02     Humilitat e cauçimen ·

03     Uos p(er) eu qe domi aiaz ·

AimPeg 10.19 (Q 16)     

04     te(n)ço(n) .

05     De bergueda destas dras razos ·

06     Aluostre sen caus ezenla melor ·

07     Qeu matendrai ta(n) genla sordei or ·

08     Qeus cuit uençer qi dreit ·

09     Lam uol iugar si uol driaç ·

10     Mais desaniaç amar ·

11     desamar eqe fossez amaç ·

12     Chaus ez uiaç cela q(e) plus uos plaç ·

13     Saimeric donc auriasen detos ·

14     Sicu lo miels no(n) chausia damor ·

15     Toç tems sapchaç q(e) uoil esser segnor ·

16     E qe desam eqom mitengacar ·

17     Qeu noueng ges en amor ·

18     p(er) musar ni no(n) soi ges

19     Daqels deffat sendaç ·

20     Qel gaçang uoil de do(n)nas ede daç ·

01     O bergueda nuls hons desamo moros ·

21     Almeu se(m)blant no(n) abenni honor ·

22     Quaissi consen ual mais sobre follor ·

23     Ual mais qi s(er)ue faimels adondrar ·

24     Qe cel qi uol prendre (et) no(n) donar

25     p(er) q(e) amais paubres esser omtaz ·

26     Que rix sex ioi edesena moraç ·

27     Naimeric tot enaisi ofaç

28     Uos confes ramartz ·

29     E qua(n)t ac del frusabor ·

30     Non sen laiseg ges p(er) autra temor ·

31     Mas no(n) poc su sel ciresier mo(n)tar ·

32     E blasmel frug quan au(er)nima(n)iar ·

33     Non pog euos es nab lui acordaç ·

34     Qanço qe no pedeç au(er) blasmaç ·

8vA

01     De bergueda qar uos el malgi nos

02     cuidaz uos dunc qeu sia dai tal

03     color ·

04     Non soi qen loc de gaug prenla

05     adolor ·

06     Mas bos respeç ma iuda (con)fortar

07     P(er) qeu uol mais ses (con)segre en causa(r)

08     Qe co(n)seguir ço don no fos paiaç ·

09     Qe mil dautres ual us bes desiraç ·

10     Naimeric maniz d(e) galliarç ·

11     E de p(ro)s naiuist fallir tot p(er) aital

12     error ·

13     Qel cors donot de caual mil soldor

14     Ne fo uencuz qar nol laiset brocar

15     E sil laisseç d(e) p(ri)m ben enanzar ·

16     Cel quel uenqet fora p(er) lui sobraç ·

17     P(er) cum deu far qan pot sas uolu(n)taç ·

18     Debe gueda cela qeu teng plus

19     car uoil milaita(n)ç ·

20     Mais amar de se maç · qab autra

21     far totas mas uolu(n)taç ·

22     Ua naimeric ianous cui deç gabar ·

23     Qe saguesseç (con)ques zo q(e) cercaç ·

24     Nos foraç tan de tolosa loignaç ·

25    

GrBorn 242.22 (Q 17)     

26     UIr aut de borneill si eu meteis

27     mun defendiai ·

28     Ab mon sabbesai ues on uoles te[-]nez

29    

30     p(er) oben uos te(n)c asfollor ·

31     Si uis cuiatz qe p(er) maricor ua[-]llamens ·

32     

33     A drut u(er)tadier aisiuos pagras

34     un denier ·

35     Ais max (con)tra .j. marc(en) darient

8vB

01     Sim sal deus sei(n)gner mi pareis

02     de do(n)na q(e)n tent en ualex ·

03     Qe ia no(n) failaz p(er) auer ni direx ·

04     Nidemp(er)ador no(n) fara ia so(n) amador ·

05     Somes uix ninoilla mestier ·

06     Caruos ric home sobran sier ·

07     Non uols mas lo iauzime(n) ·

08     Sir aut en(on) esta ienseis ·

09     Silx rix sabonrar etemer

10     Si do(n)s elcor ablo porder

11     Laiosta colten p(er) seignor ·

12     Praz aldo(n)cs mens p(er) saualor ·

13     Se mal no(n) troba · ni sobrier ia

14     sol hom dir ·

15     El rep(ro)uier car ser q(e) mais ual

16     emiels p(ri)n ·

17     Se(i)g(ner) nex mot p(re)n gra(n) mal don(n)[-]eis

18     cant p(er)t lacui elbon esper ·

19     Qe trobual enans del iazer ·

20     La fars delfin entendedor ·

21     Mas uos ric car e(n) maior dema(n)[-]daz

22     loiaçer ·

23     premier edo(n)nabcor sobre leugier ·

24     Camaselui qe noi enten ·

25     Siraut anc truep ric no(m) d(e)peis ·

26     En bona do(n)na (con)q(e)rer mas ensami[-]stat

27     retener ·

28     Met ben la forsa e laualor ·

29     Sil ric seson gualiador ·

30     E ta(n) no(n) amo(n) oi (con)ier d(e) mi n(on) crezas ·

31     Lauçe(n)gier qieu amlas bonas

32     fina ment

33     Sei(n)g(er) d(e) mo(n) solaç d(e) qier uol g(ra)n ben ·

34     E dentopimer camesso donas ap(re)se(n) ·

35     Giraut hoc ben ·

Peirol 366.17 (Q 18)     

9rA

01     te(n)ço(n) .

02     Gauselin digaz mal u(ost)re sen

03     Qals druz a mais de son plaiser

04     Cel qa sa bone donna iai

05     tota una nouit enoil o fai

06     O cel qi uen aparlemen

07     Enoia loger gaire

08     Mas qan duna uez faire

09     Eça qi me çeis torna sen ·

10     Peroil al meu conoisemen

11     Cel cuna nuoit i pot iazer

12     deu ben auer dos tan de iai

13     Qe cel qo fai e puois sen uai

14     Qel iazer a placers tals cen

15     Si qe bels en sapcha traire

16     Cusqecs es meillor amaire

17     Qel fais com en tal cocha pren·

18     Gauselin ben a g(ra)nz espauen

19     a qel qes en altrui poder ·

20     Qestra tota una nuoit iai

21     Delunc celei qe plus li plai

22     Eno(n) pot auer son talen ·

23     nisa uoluntat faire·

24     duncs trai ne gus peçaire

25     Inz en infern ai tal tormen

26     Peirol molt uos razonas gen

27     ester damorz no faiz parer ·

28     Qen sapchaz qen eu ensai

29     Disez com a si donz mal trai

30     A braiçan (et) baisan souen ·

31     Segon lo meu ueiaire

32     Non es cortes amaire

33     Cui tal mal traiz espauen

DalfAlv 119.1 (Q 18a)     

34     Maiz eu nai bon razonamen

35     car sol mos consirs lenqerit ·

Uc 448.1 (Q 18b)     

9rB

01     Dalphin pos tan auez emprez

02     dirai qesser podez cortez

03     de cantar e de doneiar

04     Edissez qem uoil oblidar

05     Car uos seria honorz e bes

06     mas eu pos be ses ai tals res

07     amas bonas dechas passar

08     E car nous pues plus enseignar

09     ben deureiaz creire damar

10     del chausir qeous al primier mes

11     La bona el druz cortes

12     Qa qi no fai res ad optar

13     Camors es qom no deu celar

14     Donez iras toz lo paes ·

UcBachal 449.4 (Q 19)     

15     te(n)ço(n) .

16     Degner bertram us caualers p(re)saz

17     Ama una do(n)na (et) es p(er) leis amaz

18     Adreichamenz e senes tri(n)charia

19     En ianz ioinz dura lor drudaria

20     Mas il tan estat de lei ueizer

21     p(er) qe no ausa de na(n)ç lei uenir

22     Qe sel uien ben sap senes me(n)tir

23     Qe p(er)dra la eram digaz lo uer

24     Qal li ual mais qe(n) aissi se re[-]magna ·

25     qe la an en p(er)da sa

26     compai(n)gna ·

27     Nugo daicho qe uos me dema(n)daz

28     Sai qe fora toz atrom en(com)braz

29     Mas demeus dich q(e) si mes deuenia

30     deus qi me(n) gart qe anceis lai uia

31     Qeu remases en ai tal no chaler

32     Qe ben sabes sen uoliaz uer dir

33     Con plus nestauz mais dobla lo falir

34     p(er) qe p(re)nç mais lanar qel remaner

9vA

01     Qe si lai nai (et) ella les estrangna ·

02     Greu er qe puois a m(er)ce nosafragna

03     Segner bertram sanc fos enamoraz

04     Em par ben qeos ensiaç laisaç

05     Eno(n) apro fin amics de samia

06     Canc ses engan e qe ben amas sia

07     Qe lo uezeirs rema(n) p(er) no(n) poder ·

08     De mi p(re)c deu qe ia tan no maçir

09     Qeu al meu tort ma(n) damido(n)z p(ar)tir

10     E uos tenes lo partir a plaçer ·

11     p(er) qamors fail qauos rics sans (com)pa(n)g(na)

12     On plus uos fai de ben mei(n)z i(n)gaçai(n)g(na)

13     Nugo ricor ni noz ni paubretaz ·

14     desqamors a los dos cors afinaz ·

15     digaz mi donc seu mido(n)z no uezia

16     ni ella mi a qal ops lamaria

17     a qest amor no uoil tener ;

18     A uos la lais qis en sabes iazir

19     Qeu lai irai sin sinbia morir

20     Clamar m(er)ces sil plaz le(n) uoilla auer

21     E si ta(n) es qe m(er)ces no si tagna

22     Ai lo u(er)ser si uals en qem refraigna ·

Arn 25.1a (Q 20)     

23     te(n)ço .

24     Bernard de la bartal chausit ·

25     Uol aiaiz de doas razons

26     doas do(n)nas ualens (et) pros

27     Son engal de fais (et) de diz

28     Egals de p(re)z (et) de iouen

29     Luna bel cors (et) couinen

30     Mas autra beutas loblida

31     Lautra es de beutas (com)plida

32     En la cara mas cors a mal tailat

33     En qal deu meilz drut met(re) samistat ·

34     Narnaut de iuoc cauez partit

9vB

01     Penrai lo meilz toz aestroz

02     Eu preiç mais las bellas faiços ·

03     de lai on son tuit ben (com)plit

04     E la bella cara rien

05     Qe qan lauez oil (con)nisen

06     E sal de ben dar graçida

07     p(er) tor e lautra eschernida

08     Qel bel cors ten es(con)dut (et) celat

09     E sil monstra serail a mal tornat ·

10     Bernard de la bart eu uos enuit

11     Qel meus iocs es centan plus bos

12     do(n)na bel cors fait egeignos

13     Graille gras plan (et) eschalfit

14     Ual mais segon mon escien

15     Qe do(n)na ab lait cors desplaçen

16     toz te(n)ps mes mal abelida

17     do(n)na de lait cors garnida

18     Si tot a bel lo uis (et) gen format

19     Lo cors li fail lai on li maiorat

20     Narnaut no(n) lais anz uos reuit

21     Ab mil samblant amoros

22     Qel dolz esgart merauellos

23     Mi son finamenz abelit

24     Tot qan di ni fai li stai gen

25     Eges bel e dolz e plaicen

26     Mas ual qi sera escalfida

27     Negra e descolorida

28     Car diçom nul granz ben per sa beltat

29     Qe neguns del cors no son priuat

30     Lernard fort deu esser graçit

31     Lo bel cors de do(n)na e ioios

32     Canc lonc son amic a rescos

33     Semet qe ren no(n) auestir

34     Si qel ten amaneia e sen

10rA

01     Son bel cors gras e plain e plen

02     Ço donc amors le conuida

03     E çil qe uos aues chausida

04     Torna son drut la mors en desbarat

05     Sel cors no(n) es ço qel caramonstrat ·

06     Narnaut plus fort son enconbit

07     Li plaçer e plus saboros

08     can hom uei los beilz oilz glotos

09     Cab la beutat don son aiçit

10     dopla lamor el iauçimen

11     plus plas a tota bona gen

12     E lautra pos er uestida

13     No(n) gardes qil eissas guida

14     Qe seus intrar no(n) cres fort granz bontat ·

15     Enuil castel sel ca(n)p nes des honrat ·

16     Bernard sai lo(n)cs te(n)ps seruida

17     mi donz chai en cobida

18     Sal iaçer re(n)dre me(n) des agrat

19     fort aurai en il esperat

20     Narnaut si tenes faillida

21     Ueiaz i qel cora guida

22     E al samblan conoiscaz la u(er)tat

23     Cai ço qom uei son tuit bon fait iuçat ·

AlbSest 16.16 (Q 21)     

24     te(n)çu(n) .

25     Eauselin fai diz eus deman

26     Cal uos par qe sia maior

27     o li ben o li mal damor

28     e digas me(n) u(ost)re samblan

29     Qel bes es tan dolz e tan bos

30     El mal tan fer · (et) angoissos

31     Qen chascus podes pro chausir

32     Raison se uoles mantenir

33     Albert li mal traich son tan gran

34     El bes de tan fina sabor

10rB

01     Greu trobares mais amador

02     No(n) anes el çausir doptan

03     Mas eu dich qel bes amoros

04     Es maier qel mals p(er) un dos

05     az amics qi sap gen seruir

06     amar (et) celar e sofrir

07     Gaucelin nous en creran

08     Li conoisen ente(n)de dor

09     Qe uos eil autre trobador

10     Uei cades uan aç claman

11     E pos en aus dir auos

12     E as autres en lor çanchos

13     Canc no pogues zausir

14     O sim aqest bes qeu uahuc dir

15     Albert man fin leial aman

16     an fait p(er) descusar clamor

17     Qeu uei qill prendon g(ra)n honor

18     E gra(n) ben ia sen e baisan

19     E pois es en amor raçons

20     Qel mal don esser bes e pros

21     E tot qan qen pot auenir

22     deu druç en be penre e graçir ·

23     Gauselin cil qa mo(n) ab enian

24     no se ton mal traich ni dolor ·

25     ni hom no pot fort gra(n)z ualor

26     aues ses pena e ses afan

27     ni nuls hom no pot esser pros

28     Ses mal trait ni fait messios

29     Ez amor feç nandren morir

30     Qanc bes qe fos nol poc garir

31     Albert tuit li mal trait el dan

32     p(er)don lor force lor uigor

33     E tornan en dolça sabor

34     lai u nuls bes se trai en an ·

10vA

01     Qe ia amics pois er ioios

02     no(n) er iraz qan membraz fos

03     Aissi fal bes lo mal fugir

04     Duncs es il manger ses faillir

Peirol 366.10 (Q 22)     

05     te(n)ço

06     Dalphin sabriaz me uos

07     monstrar raçonal blemen

08     Cant a pro do(n)na ualen

09     druz cortes (et) pros ·

10     Cora seschai ·

11     Qe lam plus a cor Uerai

12     Canc loi a fait o en an

13     Digaz me u(ost)re Samblan

14     Peirol len mes lo respos

15     Car ben sai certanemen

16     Qa mistat p(er) iausimen

17     Creis (et) es raços

18     Qe maior iai ·

19     A druç pois si dons o fai

20     El gras qa ses enjan

21     fai ades lamor plus gran

22     Dalphin ben sai (et) conois

23     Com pos ama finamen

24     Mor ades troi qel ioi pren

25     Don plus coitos ;

26     E pois estai ·

27     Lo desir coltra nouai

28     No cre de nul aman

29     Qe puois ama fin talan

30     Peirol aiço me reç ioi

31     Ca prop la faire plaçen

32     Troban fin aman souent

33     Molt plus Uoluntos

34     Camors atrai

10vB

01     a trop lo ioi gra(n)z es mai

02     E membre uos de tristan

03     Qab yseut morit aman ·

04     Dalphin uers es qel pois os

05     Qe lor det beure braignen

06     La nuoit p(er) descausimen

07     Lo faiz angoisos

08     Mais de mi sai

09     Co chai sonaz en serai

10     E ben leu aurai ne dan

11     Car mantei(n)g ma raçon tan ·

12     Peirol remagnal tenços

13     Car ben faç paruen comen

14     Canaç fal setaç cobren

15     Daz uos achoisos ·

16     Iano crerai

17     Qe druz cortes no am mai

18     Si donz puois no uai gardan

19     Uer lei de ren qil deman ·

20     Dafin no sai

21     Mas bon consel uos darai

22     Qe si ben no la ma tan

23     Se uals faça lo samblan

24     Peirol ben sai

25     E co nogut uos ai

26     Qe li als anaz iuzan

27     Segon u(ost)re cor truan

AimPeg 10.52 (Q 23)     

11rA

01     Aimerico d(e) pigoglana

02     Toç hom qaiço blasma qe deu lauçar ·

03     Laus atressi aço qe deu blasmar

04     Et eo diç p(er) ço car es amors ·

05     Fors iuçada p(er) nesis iuçadors ·

06     Qe no sabon adreiç mostrar p(er) qe ·

07     Mas er es te(n)ps · qe diçon de mal ben

08     Eç autressi qe del be diç hom mal ·

09     P(er) qe lor diç no(n) es co(n)dit de sal ·

10     Estragnamen se deuria pe(n)sar ·

11     Cel caltrui uoln reprendre uergog(na)r ·

12     Qeu ai ço uist mai(n)t pres rep(re)ndedors ·

13     E mai(n)t baissaţ qestre cuidauon sors ·

14     P(er)ca cel deu qi rep(re)n gardar se ·

15     Com no posca lui rep(re)ndre de re ·

16     Cabanç deu hom semeteis far leial

17     Caltrui appel traitor ni uenal ·

18     Ama(n)ç homes auç amors accusar

19     Et el mal dir damor asottillar ·

20     Qe caualliers ai uist (et) raubadors

21     Qe de baset feç auç (et)dauç auçors ·

22     Tan es laissaç qe no tenion fre ·

23     De dir damor tot mal senes merce ·

24     Aissi con es de traicion mortal ·

25     Aicel qai fait de nien atretal ·

26     Mas ges adreich nolo podo(n) p(ro)uar ·

27     Ca mors fa ben tot aiço qe d(e)u far ·

28     Qe(n) amariç entre (et)e(n) amadors ·

29     Don nais (et)eis cortesia eualors ·

30     Etot aiço qe(n) uerais p(re)ç p(er)te ·

31     No(n) es de plus amors creçut ço cre ·

32     Don pois lo ben lor mostra (et) il fon al ·

33     Car lan blasman fan pechat criminal ·

34     Per crist segon ço cami par ·

11rB

01     Qe no(n) es reis qi puosca ben gardar

02     Son regnesme toç sol ses baillidors ·

03     Des qe troba sos uassals traidors ·

04     Do(n)c pois amors fai toç ço qes co(n)ue ·

05     E cil qa faiç lor portan mala fe ·

06     Dic co(m) deu dir dels p(er)driç natural ·

07     Ço qil an diç damor se d(e)u mi sal ·

08     Una do(n)na sai qe no(n) troua par ·

09     Qe de beltat posca alei pareillar ·

10     Esa beltat est entre la gencorç ·

11     Çençer aissi · con entres foillas flors ·

12     Eu am lei trop · mas ela petiç me ·

13     Mas ades nai un conort qi(m) reue ·

14     Qal mei(n)ç sel tut de sobre toç no ual ·

15     Tan nai donors qe ben cobril captal ·

16     Car conois plus dels autres e ma(n)te ·

17     Sen (et)saber e tot ço qes de ben ·

18     Lemp(er)aire qe sobre ualenç ual ·

19     Conosera seu dic ben odic mal ·

AimPeg 10.27 (Q 24)     

20     Aimirigo .

21     Engreu pantais ma tegut lo(n)gam(en) ·

22     Ca(n)c no(m) laisset ni no(m) rete(n)c amors ·

23     Et am saiçat atotas sas dolors ·

24     Si qe del tot ma faiç obedien ·

25     E car mi sap esfortiu e soffren ·

26     Am si cargat de la moros afan

27     Qeil meillor cen no sofririon tan ·

28     Lamar mi fai ses mo(n) grat finam(en) ·

29     Leis qi ma fait chausir p(er) las geçors

30     E foram ops qe(m) fes chausir aillors ·

31     Caissaç ual mais gaçagnar ni argen ·

32     Ca p(er)dre en aur segon mo(n) essien ·

33     Mas eu ofaiç alei de finaman ·

34     Qe fug mo(n) pro (et)uau segen mo(n) dan ·

11vA

01     E seu com fol seg mon dan follam(en)

02     A toç lo mei(n)ç mes la foldaç honors

03     Qeu ai uistas faire ma(n)tas folors

04     Qe tornauon afolia trop gran ·

05     P(er) qeu auch far sen can uau foleian

06     Mauos do(n)na qaues ualor ualen ·

07     Aissi con es meillor de las meillors

08     Menbreus merces (et)oblit uos ricors

09     E noi gardeç raiços mas chausime(n)ç

10     Qe lus poia ço qe lautre deissen ·

11     Çho qe merces creis raços ua merma(n) ·

12     Si os plaç aucir mi podes raçonan ·

13     Pauc uos chaura del meo ena(n)çamen

14     Sios remenbra uostra uale(n)ç lauçors ·

15     Nil dolç esgar nilas frescas colors

16     Qen qera(m) son al cor uostroilç riçen ·

17     Els cortes diç amoros (et)plaçen ·

18     E qan eu plus souen uos uau de nan

19     A pauc mei oils esters mo(n) grat noi uan

20     Rei de ragon e flor densegnamen ·

21     Foilla de gauch fruich de bon faiç dona(n) ·

22     Uos es de preç mastre eses enian ·

AimPeg 10.14 (Q 25)     

23     Aimerigo .

24     Car fui de dura coindança ·

25     Uas uos al començamen ·

26     Tan com prenda sueçamen ·

27     A brau respost o alança ·

28     Canç qeus ames mames uos ses enian ·

29     Et eu torn uos bela dona ensoan

30     P(er) tal qa ma trais ses defiança ·

31     Seus fui ala començança ·

32     Fals · era os am finamen ·

33     E sai qem direç souen ·

34     Qe francura daltramança ·

11vB

01     Me fai uenir uas uos humilian ·

02     E qanc sios uau menten ni galian

03     Non ges en faiç mas enulla sembla(n)ça

04     Degran forfaich gran ueniança ·

05     Ço diç dreiç de iuiamen ·

06     E merces diç eissamen ·

07     De granç tort gra(n)t p(er)dona(n)ça

08     Car amdui emaiç loc dun senblan ·

09     Et emai(n)t locs se uan contrarian ·

10     Car dreiç auçi e merces apitança ·

11     do(n)c si dreiç ni uostrom rança ·

12     Gardaç nil meu fallimen

13     Ia no nautreç chausimen ·

14     Qals mals da dreiç malana(n)ça ·

15     Qel fallimen qeu fis uas uos tan gran ·

16     El ourameç qa ueç sobre me tan ·

17     Cresson mamor e mermon masp(er)ança ·

18     Pos conoisseç ses doptança ·

19     Qeu failli nessiamen ·

20     No(n) sia lomals en men ·

21     Mas del ben aiaç me(n)bra(n)ça ·

22     Si pro no(m) faç si uals no(m) faça dan ·

23     E del ben faiç sien uostre talan ·

24     Qeus atendrai senes desesp(er)ança ·

25     Rei daragon qil uostre gai se(n)blan

26     Uei ben pot dir de bon par bon enfan

27     Car bon preç cuoil ce qe sesma ho(n)ra(n)ça ·

AimPeg 10.15 (Q 26)     

28     Aimerigo .

29     Cel qi si rais ni gereia ab amors

30     Ges qe sauis no fai al meo se(n)bla(n) ·

31     Car hom atar p(ro) de gerra etost dan

32     E gerra faç · tornar mal empeior ·

33     E(n) gerra trob p(er) qeu nola uolria ·

34     Uiltat del mal (et) de ben carestia ·

12rA

01     E fin amor si tot mi fai languir ·

02     De tant del ioi qe(m) pot tost es iausir ·

03     Qeil placers son plus qe le noi damor ·

04     Eil ben qeil mal el soiorn qeil afan ·

05     Eil ioi qeil dan el leu fais qeil pesan ·

06     Eil pro qeil dan son plus eil ris qeil pros ·

07     No dic aissi del tot qeil mal noi sia ·

08     El mals qon na plus plaç qen singaria ·

09     Car cel cama de cor no(n) pot garir ·

10     Del mal damor tan es dolç p(er)soffrir ·

11     Enqer sai plus dautre bes en amor ·

12     Qeil uil fai pro el neissis ben parla(n)t ·

13     Eles carcs larc eleial lo truan

14     El fol saiuis el per conoissedor ·

15     Elorguollos domesca (et) homelia ·

16     Efai de dos cor un tan ferm los lia ·

17     P(er) com no(n) deu ad amor contradir ·

18     Pos tan gen sap emendar efenir ·

19     Seu lai seruit eu nai cambi damor ·

20     Abqe ia plus no(n) feçes mais aitan ·

21     Qe maint locs ma fait tan aut (et)ta(n)g(ra)n ·

22     Onia ses lui no(n) pograuer honor ·

23     E mantes ueç me gart de uilania ·

24     Qeses amor gardar no me(n) sabria ·

25     E mai(n)t bes moç me fai pensar (et) dir

26     Qe ses amors noi sauria uenir ·

27     Bona do(n)na de uos tei(n)g (et) damor

28     Sen (et)saber · cors · (et)cor ·moç (et)can ·

29     Eseu ren dic qe(n) sia ben estan ·

30     Deueç auer lo grat (et) la ualor ·

31     Uos (et) amors qi(m) daç la maestria ·

32     E si ia plus de ben no me(n) uenia ·

33     Pro nai cambi segon lo mei seruir ·

34     Mas se plus fos ben sabral plus graçir ·

12rB

01     Chanços uaten de ma part e clamor ·

02     Al bon albel · al ualen al preçan ·

03     Acui seruon latin (et) aleman

04     Esopleian torn bon emberador ·

05     Contral maior aura maioria ·

06     Conoissença largeça (et) cortesia ·

07     Mesure (et) sen saber entendre dir ·

08     Proeç cor ric · de preç enriqir ·

AimPeg 10.41 (Q 27)     

09     Aimiricus .

10     Per solaç dautrui chan souen ·

11     Mas p(er)o cora qeu chantes ·

12     Ni p(er) bon respeich malegres ·

13     Era uei qeu chan p(er) nien ·

14     Esson amon dan chan chantaire ·

15     Si co(m) lausel de bon aire ·

16     Qi sap qes pres (et)p(er) cho nos recre ·

17     Qa des no(n) chant · atretal es de me ·

18     Qen amor ai lo cor el sen ·

19     Fermat · emeillor men ades ·

20     Si poges trobar qi ma mes ·

21     Aissi com eu am finamen ·

22     Mas eu am lei ses cor uaire ·

23     Don sui desamaç amaire ·

24     Eon eu plus am de cor e de fe

25     Ado(n)cs creis plus lamor qi(m) laç em te ·

26     Nomes uis qa(n)c plus folamen ·

27     Nuls hom p(er)amor foleies ·

28     Qeu am mais qessaltra(m) baises ·

29     Deleis ses plus lentendemen ·

30     Qonors mes mais qet pot faire ·

31     Ses emperi emp(er)aire ·

32     Qe(m) ual lonor nil preç du(n) mal mi ue

33     Si fai qel mal qe plaç es par de be ·

34     Per chom sol mal qe(n) uaic plaçen ·

12vA

01     Canc no uiç do(n)na lo(n)g ni preç

02     Meilç dises ni meilç respondes ·

03     Ni tan amesuradamen ·

04     Si qe chascus nes lauçaire ·

05     Pos es del mon la belaire ·

06     Ca(n)c natura no mes en lei ço cre ·

07     Ni plus ni mei(n)ç mais aiqo qei coue ·

08     Do(n)na p(er) merce solamen

09     Soffrises qeu uos merceies ·

10     Merces e qun pauc afranqes ·

11     Merceian uostre dire talen ·

12     Ues mi qi sui merceiaire ·

13     Toç iorn (et)merce clamaire ·

14     E me(r)ceian sui (et)serai iase ·

15     Uostro(m) claman merce merce · m(er)ce ·

16     Lo pros guillelm malaspina soste ·

17     Don (et)do(n)nei (et) cortesia (et)me ·

18     Bel paragon qan ho(m) plus soue(n) ue

19     Na beatris dest plus lo uol de be ·

AimPeg 10.25 (Q 28)     

20     Aimiricus .

21     En amor trob alqes enqem refrai(n)g ·

22     Cal mei(n)ç damor mal albe n(on) sof(ra)i(n)g ·

23     Ni en p(er)mal no(m) loi(n)g dam(or) ni(m) frai(n)g ·

24     On plus mauci plus uas am(or) mafrai(n)g ·

25     Mas no conosc cam(or) uos mi sofrai(n)gna ·

26     Nieu dam(or) no(n) ai poder qe(n) fragna ·

27     Re no(n) sofrai(n)g solcam(or) no sofragna ·

28     Car ses am(or) no(n) sai enqe(m) refragna ·

29     Dam(or)s no(n) posc partir cam(or) mi pren ·

30     E can mi cuich e(m)blar plus mi rep(re)n

31     Ab un esgar do(n) mo(n) cor ses co(m)pren

32     Qe(m) fai uenir celei en cui mes pren ·

33     Mas ason dan no(n) cuit ges qe mes p(re)nda ·

34     Ni p(er) altra mo(n) fin cor ses co(m)prenda ·

12vB

01     Don hom per fals amador mi rep(re)nda ·

02     Qe(n) leis es toç sil plaç qem lais om p(re)nda ·

03     Aissi soi faiç del tot al seu coma(n)ç ·

04     Qe nulla re no(n) de dic qela(m) man ·

05     P(er)o dun ben la prec qe no(m) desman ·

06     Cal come(n)çar me(n) p(ro)mes del de man ·

07     Don fai peccat oi mai car no(m) de manda ·

08     Egran merces siuals car no(m) desma(n)da ·

09     Mas eu te(n)c be p(er) desman si nom ma(n)da ·

10     P(er)o assaç qi no(n) desdiç comanda ·

11     En lei son tuch li bon aibs co(m) retrai ·

12     Esters qe greu p(ro)met · eleu estrai ·

13     P(er) qeu no(n) pos sofrir lo mal qe(n) trai ·

14     Si qalqe ben merces no(n) me(n) atraia ·

15     Soffrirai tot qe ia p(er) mal qe(n) traia ·

16     No mestrairai damar qiqe(n) estraia ·

17     Mi ia nuls te(n)ps no uol qom mo retraia

18     Don en uos ai lo cor tan fin e ferm ·

19     Qe ges no(n) ai poder qe len des ferm

20     Ena(n)ç uos iur sobre sai(n)ç eos aferm ·

21     Co(m) plus me(n) cuit partir plus me(n) referm

22     Mas si m(er)ces qel p(ar)time(n)ç referma ·

23     P(er) chausime(n)ç en uos plus nossaferma ·

24     Toç mos afars se destrui e desferma ·

25     Caltra mas uos no uoil qes hestic ferma ·

26     Na beatris dest tan es fin (et)ferma ·

27     Qe uostre senç nos can ia nis desferma ·

28     Don uostre sen sameillore saferma ·

29     E pos mos diç e mos cha(n)ç o referma

AimPeg 10.50 (Q 29)     

30     Aimiricus .

31     Aissi con larbre qi p(er)sobre cargar

32     Frai(n)g si meteis e p(er)t son fruic e se ·

33     Ai eu p(er)duda ma bella madona e me

34     E mo(n) enters sen frac p(er) sobramar ·

13rA

01     P(er)o se tut me(n) sui apoderaç ·

02     Anc iorn no fi mo(n) dan ad essien ·

03     Anç encuit far tut ço qe faç absen ·

04     Mas ar conosc qe trop sobral foldaţ ·

05     Eno(n) es bon qe ho(m) sia trop se(n)naç ·

06     Qe asaços no(n) segual so talenç ·

07     Esi noi a de chascun mesclamen ·

08     No(n) es bona sola luna meitaç ·

09     Car ben deuen ho(m) p(er)sobre saber ·

10     Nessis en ua mai(n)taç ueç folian ·

11     P(er) qe seschai con auen loc mes clan ·

12     Sen afoldaç qil sap gen retener ·

13     Lais qui no(n) ai mi meteis empoder ·

14     Anç uauc mo(n) mal qeren (et)chercan ·

15     Per q(e)u uoil mais p(er)dre (et)far mo(n) dan

16     Ab uos do(n)na qab autra co(n)qerer ·

17     Car eu cuich far ab aqest dan mo(n) pro ·

18     E qe sauis ab aqesta folor ·

19     P(er)o alei de fol sui amador ·

20     Maueç adeiç on peiç mi fai plus bon ·

21     No sai nulç hoc p(er) qeu des uostre non ·

22     P(er)o souen torna mo(n) ris en plor

23     Et eu co(m) folç ai ioi d(e) ma dolor ·

24     E d(e) ma mort qan mir uostra faiçon ·

25     Col baselisc cab ioi sanet aucire ·

26     Qan el mirail se remiret esesui ·

27     Tot eissamen es uos mirail abme ·

28     Qe maucies qan uos uei nios remir ·

29     E uos no(n) cal can mi uedes morir ·

30     Abanç ofaiç de mi tot en aissi ·

31     Con del enfan ab un maraboti ·

32     Fai hom de plor laissar (et)de partir ·

33     E pois qan es tornaç en alegrer ·

34     Et hom lestrai ço qeil donet el tol ·

13rB

01     Et el ado(n)c plor e fai maior dol ·

02     Mil aitan plus qe no(n) feç de primer ·

AimPeg 10.12 (Q 30)     

03     Aimiricus .

04     Atressim pren con fai al iogador ·

05     Cal començar ioga maistrame(n) ·

06     Apetit ioc pos se chaufa p(er)den ·

07     Qel fai montar tan qes en la folor ·

08     Aissim mis eu pauc apauc en la uia ·

09     Qeu cuiauamar amaestria ·

10     Si qe(n) pogues partir qan me uolgues ·

11     Er sui entraç tan qessir no(n) pog ges ·

12     Autraueç fui en la preson damor ·

13     Don escapei mas aoram repren ·

14     Ab un cortes engei(n)g tan subtil men ·

15     Qe(m) fai plaçer mo(n) mal (et)ma dolor ·

16     Cu(n) laç me feç metre alcol abqe(m) lia

17     Don p(er) mo(n) grat mais no(m) desliaria ·

18     Enulç autrom qen fos liaç no(n) es ·

19     Qil deslies qe ben no li plagues ·

20     Anc mais nulç tems no(n) trobei liador ·

21     Tan ferm lies ab tan pauc liamen ·

22     Qel liam fo curs dun braç solamen ·

23     Don no(n) trob chai qi(m) desli ni aillor ·

24     En li amaç sui tan qe(n) sim uolia ·

25     Desliamar ges far no(n) opodia

26     Qamors qil lai men liamet en p(re)s ·

27     Melliam chai p(er)lus fort p(er)un tres ·

28     A lei del fer qe uas ses tirador ·

29     Ues ladiman qel tira uau segen ·

30     Amor qi(m) sab tirar ses tiramen ·

31     Mas tirat ma siuals p(er) la meillor ·

32     Qe si dautra meillorar mi saubia ·

33     Tan am lo meilç qe ben meilloraria ·

34     Mas meillorar no cre qe me pogues ·

35     Ueus p(er) qe ma pert las meillor co(n)qes ·

13vA

01     Na gentils cors format plus ge(n) qe flor ·

02     Aiaç de mi qal alcun chausimen ·

03     Qe muor p(er) uos denueia (et)de talen

04     E podeç o proar ama color

05     Qan uos remir qe(n) tra(n)suai echa(n)bia ·

06     E fora gra(n)t almosne cortesia ·

07     Cumilitaç merceian uos preses ·

08     Daqest cochat sofratos de toç bes ·

09     Bem plaç guillelms malaspina marqes

10     Car conqer preç (et) preç alui co(n)qes ·

11     Na beatrix dest lo ben qen uos es ·

12     Fai meillorar alas altras lor bes ·

AimPeg 10.7 (Q 31)     

13     Aimiricus .

14     Amors auos metessa(m) clam d(e) uos ·

15     Car en me es entrada solamen

16     E no(n) entraç midoç eissamen ·

17     Si qellafan damdos comenal fos ·

18     Mas uos laissaç leis eretenes mi ·

19     Car mi trobaç senes tot en ian fi ·

20     E daç alei gauch (et)ab mi dolor ·

21     Los oils uos entrac ad auctor ·

22     E fai ben pauc desforç ço sabes uos

23     E grant orguoil e mal ensegnamen ·

24     Cel qi celui combat qe nous defen ·

25     Poes peccat (et)auol ueniasos ·

26     Mas uos ofaiç de mi tot autressi ·

27     Co(m) cel qi pres repren emort auci ·

28     Auer uoleç laib de bon seruidor ·

29     Qal seu deserf tan uol seruir aillor ·

30     Mas tot me bel p(ro)s do(n)na tan am uos ·

31     Et amai uos anç qeus uis finamen

32     E qan ui uos · amei uos p(er)un cen ·

33     E chascus iorn creis lamors p(er)un dos ·

34     Gen mi sebret ala uista em parti ·

13vB

01     Lo uostre amors dun altra qe(m) trai ·

02     Mas tolt maues mal (et) donat peior ·

03     Samor abuos (et)merces no(m) socor ·

04     Car p(er)uos pert leis e ges no(n) ai uos ·

05     Con cel qi uai sos qairels p(er) traien ·

06     Qe p(er) lun pert lautre tot aissim

07     Emeron mal uostras bellas faichos ·

08     Uostra beltat blasmaç car ma beli ·

09     Apreç blasmaç amor camen ardi ·

10     Eseu ifaç nessieç ni folor ·

11     No blasmeç mi mas uos essa (et) amor ·

12     A com ma mort · uostre bel oil euos ·

13     Ab un esgar qi(m) feron simplamen ·

14     Qeu cuiaua qe feisson ueiramen ·

15     Eno(n) em mais engei(n)g etracios ·

16     Pauc fo lesgar qa(n) me uis (et)eos ui ·

17     Do(n)na mas pois es creguç en aissi ·

18     De pauc engran ede grant en maior

19     E de sospir emplaint de plaint emplor

20     Auc douçor pois del cor no missi ·

21     Desqeus baisei · las mas sim dolçe si ·

22     Per meus labucha dis tan nac gran dolçor

23     Canc no(n) tastet de tan dolça sabor ·

AimPeg 10.40 (Q 32)     

24     Aimiricus .

25     Per raison natural ·

26     Segon ma conoissença ·

27     Deu dir de mal uolença ·

28     Ben qi dis mal damor ·

29     Per qes fol ce qi cre ·

30     Lui qe de mal dis be ·

31     E can diç eissamen ·

32     Del be mal fai no(n) sen ·

33     Qi so blasme tem ni sa lausor blam ·

34     Car noil ten pros laus · ni blasme dan

14rA

01     Pauc noç dome ni ual ·

02     Sos diç ama paruença ·

03     Qan no(n) ade faillença ·

04     Uergogna · ni paor ·

05     No noç ni ual ab me ·

06     Ni entrels sauis re ·

07     Qen lui meteis enten ·

08     Lo dan daicel qe men ·

09     El mal diç falç es laus al men semblan

10     Eben diç falç blasmes qa(n) mou deman ·

11     Aiqel qe diç aital ·

12     Qel auia creçença ·

13     Qe cel qil mal comença ·

14     Fenis ben mes error ·

15     E parlet contra se ·

16     Donc autressi conue ·

17     De bon començamen ·

18     Auer malfinimen ·

19     Enlui parer qal començar chantan ·

20     Dis ben damor · (et)al fenir mal gran ·

21     Car apres diç mal ·

22     Feç gran desconoissença ·

23     Mas falsa mal disença ·

24     Mou de fals disedor ·

25     Donc no fail anç laue ·

26     Qan diç ço qil p(er)te ·

27     Mas leial fail menten ·

28     El fals fail uer diçen ·

29     Catressi fals fail leiatat men ·

30     Com lo leials qan sen uai desuian ·

31     Una do(n)na leial

32     Sai eu qes de plaçença

33     Mas esta en ualença ·

34     P(er) meil gardar san flor ·

14rB

01     E mirabel qe te ·

02     Cortes on per qe ·

03     Gaçagna ben auen ·

04     E bel ioc francamen ·

05     E tengarda (et) uerona mandan ·

06     Es bapteçet lo iorn de san ioan ·

07     Qiqes crole ni estei entrenan ·

08     Malaspina esta ferm en iestan ·

AimPeg 108 (Q 33)     

09     Aimiricus .

10     Anc mais de iois ni de chan ·

11     Ni de solaç mantener ·

12     No(n) agui al meu parer ·

13     Tan bon ni ta(n) ferm talen ·

14     Ni anc mais nom plac tan ·

15     Com eram plaç damor sa ma(n)tene(n)ça ·

16     P(er) qeu la uoil mantener (et)honrar ·

17     E contra cels defendre araçonar ·

18     Qin fan clamor alqes p(er) no sabença ·

19     E qalqes se uan claman ·

20     Damur apauc de saber ·

21     Car segon raçon e uer ·

22     Eu uençerai raçonan

23     Cels qi sen uan ra(n)coran ·

24     Camors no fai mal ni desconoisença ·

25     P(er) qe nulç hom sen deia rancorar

26     Ni ges amors no(n) pot apoderar

27     Neguna re ses grat daltra uale(n)ça

28     Ni finamors ço nos man ·

29     No(n) nai ni no(n) pot auer ·

30     Absi força ni poder ·

31     Ni nulç conseil pauc ni gran ·

32     Sil oilsel cor noli dan ·

33     Mas ço qals oilç plaç (et) alcor agença

34     Uol fin amors qe noi pot co(n)trastar ·

14vA

01     Per ço no(n) deu amor occasonar ·

02     Tan qan los oilç el cor ama paruença ·

03     Car li oilç son drugoman ·

04     Del cor eil oil uan ueçer ·

05     Ço qal cor plaç retener ·

06     E qan ben son acordan ·

07     E ferm tut trei dun semblan ·

08     A du(n)qas pren ueramors ualença ·

09     Daqo qeil ueil fan acor agradar ·

10     Qesters no pot nasser ni come(n)çar

11     Mas p(er)los grat delç treis nais e com(en)ça ·

12     Per lo grat e pel coman ·

13     Dels tres ep(er)lor plaçer ·

14     Nais amors · qem bon esper ·

15     Uai sos amics confortan ·

16     P(er) qe tuit li fin aman ·

17     Sapchan camors es fina ben uolença ·

18     Qe nais del cor (et) dels oilç ses doptança ·

19     Qe lu oil la fan florir el cor granar ·

20     Amors qes fruich de lor uera sem(en)ça ·

21     Per qeu aclin merceian ·

22     Mos oilç el cor ses tener ·

23     Et amor cab ferm uoler ·

24     Seuan trastuit p(er)caçan ·

25     De mas honors traire enan ·

26     E de mos bes ses gei(n)g eses teme(n)ça ·

27     P(er) qeu los dei graçir e merceiar ·

28     Car il ma(n) fait de tal enamorar ·

29     Don sui pagaç ses plus ablentende(n)ça

30     Chançon uai dir emblancaç e(n)p(ro)uença ·

31     Qel fai ualor ualer · (et) preç preiar ·

32     Com lui lauçam no(n) pot sobre lauçar

33     Tan es ualenç (et) fina sa ualença

AimPeg 10.34 (Q 34)     

14vB

01     Aimiricus

02     Mantaç ueç son enqerriç

03     En corç cosi uers no(n) faç ·

04     P(er) qeu meil sia pellatç

05     E sia lor lo chausis

06     Chanços ouers aqest chanç ·

07     E respon als demanda(n)ç ·

08     Com noi troba ni sap deuision ·

09     Mas sol lo no(m) entre(n) uers e chanson ·

10     Qeu ai motç mas cles auçir ·

11     Enchançonetas asaç ·

12     E motç fe mei(n)ç trobatç ·

13     En uer tes bonç egraçis

14     E tortç sonetç e toçanç ·

15     Ai auçit enuerteç mai(n)ç ·

16     E açida chançoneta ablo(n)c son ·

17     Els motç damdos du(n) gran el chan el son ·

18     E si eu en soi des me(n)tiç

19     Caissi no(n) sia uertaç ·

20     No uerom p(er) mi blasmaţ·

21     Si p(er)dreiç no(n) contradiç ·

22     Anç ner son sabers plus gratiç ·

23     Entrels pros el mieo mer ma(n)ç ·

24     Si daisom pot uençer segon raçon ·

25     Com no(n) ai ges tot lo sen salamon ·

26     Ca res de son luoc pertiç ·

27     Do(n)neis qe ia fon preiatç ·

28     Misoi alqes desuiatç ·

29     De ioi tant estauch marriç ·

30     Qentra mairiç (et) ama(n)ç ·

31     Ces mes us pales en ianç ·

32     Qe(n) ianan crelu(n) lautre far son pro(n) ·

33     E noi garda tems · ni p(er) qe · ni con ·

34     Qeu ui anç qe fos faidiç ·

35     Sius fos p(er)amor donatç ·

15rA

01     Uns cor dons ca dieg solatç

02     Neissira cortç e conuitç ·

03     Per qim par qe dur dos tans

04     Un mes no façia uns ans ·

05     Can rei naua do(n)neis ces tracion ·

06     Greu es qi ue comes (et)sap con fon ·

07     Abels cors cars genç norriç ·

08     A dreich e ben fachonaç ·

09     Ço qeus uoil dir diuinatç ·

10     Qeu no sai ges tan ardiç ·

11     Qeus prec qe ma mas abanç ·

12     Uos qer merce merceians ·

13     Sofreç qeus am qeu nous qer autre don

14     Ni ia de chest non deueç dir de non ·

AimPeg 10.46 (Q 35)     

15     Aimiricus .

16     Si sofrir sem pogues ·

17     Be(n) fora co(n) se stes ·

18     Qe ia puois no(n) blasmes ·

19     Ço qe lauçat agues ·

20     Pero cestot prodan ·

21     Esses soiorn afan ·

22     E ses aiuda fais ·

23     Uolri eu portar dan ·

24     Qi des honor sofrir ·

25     Don no(m) pogues cobrir ·

26     Ni men auçes uençar ·

27     Non opoira far ·

28     Esia pro ueniança ·

29     Qis part de falsamança ·

30     Son me partiç no(n) ges ·

31     Anc mi souen ades ·

32     De lei ta(n) mesta pres ·

33     Del cor ço ca mes pres ·

34     Si co(n) partiç dai tan ·

15rB

01     Ca tot lo men pensan ·

02     Menç preç sos faç sauais ·

03     Cu(n) autra creis (et)nais ·

04     Bel plus cu(m) no(n) pot dir ·

05     Iam fa des abelir ·

06     E de mo(n) cor lognar ·

07     E si ta(n) ben amar ·

08     Canc eu plus greu balança ·

09     No fon na(n)drieus de frança ·

10     Caissi co(m) sers o pres ·

11     Soi sieus liges cofes ·

12     Et anc nulç hom cames ·

13     No(n) fo plus leu co(n)qes ·

14     Caltraire de son gan ·

15     Sa bella man baisan ·

16     Intret tant aqil bais ·

17     Qel cor del cors mi trais ·

18     Al retorn del sospir ·

19     Per qel uiure murir ·

20     Me fai ens ems mesclar ·

21     Et om no(n) pot gardar ·

22     Ni cobrir desa lansa ·

23     damor · p(er) dreich la lansa ·

24     Ia non er ni no(n) es ·

25     Ni aig qamas trobes ·

26     Endo(n)na qa(n)c mais nasqes ·

27     Cestors malç talç de bes ·

28     P(er) qades on qe uan ·

29     Humilç (et) merceian ·

30     Li son fin (et)uerais ·

31     Si qe me(n) no(n) biais ·

32     Esieu abgen seruir ·

33     Sil fren ni ab blandir ·

34     Noi posc merce trobar ·

15vA

01     Ranos deu hom fiar ·

02     Mais en bella semblança ·

03     Ces pech oses fermança ·

04     Dona sa uos preçes ·

05     Come pres nius for ses ·

06     Amor (et) merceies ·

07     Si com sol far merces ·

08     Uos magras fin talan ·

09     Non teignas en soan ·

10     Si tot mai lo pel sais ·

11     Qel es (et)frech (et)gais ·

12     Esai ben fag graçir ·

13     E le aumen gauçir ·

14     E so qe tai(n)g selar ·

15     De sol aqel peçar ·

16     Me feses perdonança ·

17     Canc mais nous fi p(er)dona(n)ça ·

18     La reina qeus par

19     Elienors sap far

20     E dir sodon se na(n)sa ·

21     Toç iorns e creis se(n)rasa ·

AimPeg 10.47 (Q 36)     

22     Aimiricus .

23     Ses mon a pleig · no(n) uauc

24     Ni ses malima ·

25     Ab qe fabreg · motç (et) a

26     plan (et)lim ·

27     Qeu no uieg ·

28     Dobra sotil ni prima ·

29     De nulla leg ·

30     Plus sotil ni plus prim

31     Ni plus adreg ·

32     Obrier ni cara rima

33     Ni plus peseg ·

34     Sos ditç ni miels los rim

15vB

01     Mas el destreg ·

02     Damor tan nomes crim ·

03     Son fe qeus deg ·

04     E no me ual escrima ·

05     Si p(er) mer se · feçes amors p(er)sebre ·

06     La bella qe mos precs no(n) ap(er)cep

07     Qe degnes me · p(er) seruidor resebre ·

08     Mout fera be · (et) fail ca no(m) percep ·

09     No(n) sai p(er)qe · mauci ni(m) uol decebre ·

10     Qi bona fe · lai on plus me decep ·

11     No(n) a ense · merce se no(n) soi sep ·

12     Mas orguoil cre · qe noli cal soi sebre ·

13     Ben es amor · nueia de merce sema ·

14     Las per qe plor ·

15     Qel cor ma de ioi sem ·

16     Qe nom socor ·

17     Anç se logna ese strema ·

18     De mi caillor ·

19     Uol qem mut e me strem ·

20     Non a paor ·

21     Ni ta(n)t niqua(n)t no(n) trema ·

22     De la dolor ·

23     Don eu fremisc e trem ·

24     P(er) qai maior ·

25     Mal em par qe plus crem ·

26     Car de lardor ·

27     Qe mart ella no(n) crema ·

28     Tan dolsamen ·

29     Me uen afar e pogner ·

30     Qe non osen ·

31     Ni no sai abqe(m) poig ·

32     Pois ses enguen ·

33     Me sap garir (et)ogner ·

34     Ab un plasen esgart ueus ab qe(n) o(n)g ·

16rA

01     Qe fa mon sen ·

02     Ab ma uolentat iogner ·

03     Qi dun talen ·

04     Lo trob qils liels iong ·

05     P(er) qeu coren ·

06     Uei(n)g uas lei don me loi(n)g

07     Tan p(ro)met len ·

08     E fa de loignor loi(n)g ·

09     Senes mangar ·

10     Do(n)nam porrias paiser ·

11     Ab ien parlar

12     Qel cortes diç me pais ·

13     Cabels chiuar ·

14     Me tornaç en irasser ·

15     Per com blasmar ·

16     No(m) deu semen irais ·

17     Neus les graisar

18     En p(er)t qeu fora graiser

19     P(er) autra far

20     No(m) fail lan car nil grais ·

21     E sap preiar ·

22     En uos merce non nais ·

23     Foram so(m) par ·

24     Meilç qe foiseç anaiser ·

25     Ab dous exgar ·

26     Sap so foçedors paiser ·

27     E abemar · ne nulla cui iois pais ·

28     Conor ten car ·

29     E preç cablei renais ·

30     E doneiar ·

31     Sofrel famor enais ·

AimPeg 10.45 (Q 37)     

32     Aimiricus .

33     QUi lam en diç

34     Pois dieus imes ·

16rB

01     Bes · en na beatriç ·

02     No ma merces

03     Ges · car tan ben noiriç ·

04     Sos gais cors cortes ·

05     Es · qe sera failliç ·

06     Iois · qe nolla gues ·

07     Res · le seus dous esgars ·

08     Clars · corals delgençors

09     Flors · rendreiel parlars

10     Cars · gug tan es dousors ·

11     Puois lonraç onraç ·

12     Pars qes qes autç plus conors ·

13     Sors · plas el condeiraç ·

14     Dars · no(m) ual ta(n)t doilors ·

15     Tant diria ·

16     Sin creçia ·

17     Mom cor de lei chan ·

18     Tan qe nemia ·

19     Me(n) seria ·

20     Labella caman ·

21     Blan qel ualria ·

22     Si en perdia ·

23     Leis cam ses enian ·

24     Tan · qil penria ·

25     E mamia ·

26     Destric el miu dan · gran ·

27     Anc de nulla gen ·

28     No(n) fon hom trobaç ·

29     Naç · qe tan finamen ·

30     Ames desamaç ·

31     Faç · son pos no(n) aten ·

32     Ioi ni no(n) es daç ·

33     Graç · segon fallimen ·

34     Sai qe sum senaç · paç ·

16vA

01     En uol geça cort · fort ·

02     Tan son angoissos · blos ·

03     E ses tot deport · tort ·

04     Nan gran sa faissos ·

05     Qan luec de confort · port ·

06     El cor abedos · sos ·

07     Uels neus lo conort · mort ·

08     Mai lo bel respos ·

09     Qe damansa ·

10     Fe semblança ·

11     Can son gai cors fi · ui ·

12     E ses lansa ·

13     Sos ueilç ni no(m) ri · ni ·

14     Uol mon ransa ·

15     Ni me nansa ·

16     Anç luencha ·

17     Si de mi ·

18     Ses doptancha ·

19     Na mer mança ·

20     Sos preç car mauci · cli ·

21     Pos ma tot conqis

22     Qa re nom biais · uais ·

23     Lei eli son aclis ·

24     Ni dals no ma pais · mais ·

25     E car sos precs fis ·

26     Es dels plus uerais · rais ·

27     Uolgues e sustris ·

28     Cal foral sauais · fais ·

29     Ca plo si eu uoler ·

30     Per so qe lur perçes ·

31     Desme · luee ·

32     Eleçer · uer ·

33     Sol qe la pres ·

34     No uolgra auer · er ·

16vB

01     Dautra qem colgues ·

02     Pres dese ni iases ·

03     Ser tan qem baises ·

04     Si eu amaire ·

05     Ses estraire ·

06     Li son · ni lials · cals ·

07     Nom puosc faire ·

08     Pauc ni gaire ·

09     Tan li on ceu sals ·

10     Als · ar can iogare ·

11     Ni trichare ·

12     Nol son ni uenals · fals

13     Falç mes ueiaire ·

14     Per mo paire ·

15     Qe(m) nes plus corals · malç · ;

Esperd 142.3 (Q 38)     

16     te(n)ço .

17     Segner ponz de mon laur p(er) uos

18     Uoil saber de dos raç ons

19     La qal ual mais ad ops damar

20     Toseta qes p(er) meillorar

21     E es bella conida e pros

22     E do(n)na de p(re)z cabaillos

23     Abriuada de do(n)noiar ·

24     Nes p(er)dut ben es de senblos

25     E no par ges qi isia amoros ·

26     Qe la mellor no sap triar

27     Qeu am mais tener qe sperar

28     Auer qant es e leiz e bos

29     Qe no faz cel · don sui de pros

30     Cuns estorber en pot cen far

31     Segner ponz molt mes bes damor

32     Cant es bona e aten mellor ·

33     E sai respit de meillorar

34     Qe do(n)na no pot plus mo(n)tar

35     Ainz ai del descendre paor

36     Qeu ai uist caualchaz mil soldor

37     Em p(re)z de trenta solz montar ·

FqMar 155.16 (Q 39)     

17rA

01     folchetl d(e) marsilia

02     PEr deu amor bem sabes ueramen

03     Quant plus deisce(n)t plus poia humilitaç

04     Et orguyl chai on plus aut set poiat

05     Don dei auer gauç (et) uos espauent

06     Can se mostraç orgoil co(n)tra mesura

07     E brau respos amas humils chanço(n)s

08     Per qes semblan qel orgoil caia ios ·

09     Ca pres bel iorn ai uiç far nuiç obsc(ur)a ·

10     Mas no uos par poscaç far fallimen ·

11     Pero qan fal cel qes pros ni presaç ·

12     Tan con ual mais tan nes plus encolpaç

13     Qen laualor poial colp (et) deiscen

14     E qant hom tot per don la forfaitura ·

15     Ia del blasme noller mais faiç perdos

16     Car cil reman en mala sospeiçons

17     Qa mult met cel qi un eu desmesura ·

18     Blasme na hom ecascu se lassen

19     Per qes en el len ian plus galiaç

20     A cel qel fai ca cel qes enga(n)naç ·

21     E uos amor per qel faiç tan souen

22     Qant plus uos serf cascuns plus se(n) ra(n)c(ur)a

23     Mais de seruir tang qalqe gederdos ·

24     Preç o amiç milloramen au dos ·

25     Mens dunda qest par fol qi se atura

26     Bem fui eu folç qant mis lo cor el sen

27     Senç no fo ges ena(n)t fo gra(n)t foldaç

28     Mas cel es folç qi cuiça esser senas ·

29     E sab om mielç ades qant plus apren

30     Qanc pos merces qes meillers qe dreitt(ur)a ·

31     No ualc ami ni apoder enuos ·

32     Pauc mi sembla magues ualgut raços

33     Per qeu fui fol car anc de uos ac cura ·

34     Mais ar sui ricç pos en uos nomaten

17rB

01     Qen cuiçar esricqesa au paubertaç

02     Qar cel es ricç qi sen ten per pagaç

03     E cel paubre qant enant cor enten ·

04     Ar sui bem ricx tan gran gauç ma<...>ec(ur)a ·

05     Qant pens qe sui tornaç des amoros ·

06     Qa donc era marriç ar sui ioios ·

07     Per qe mo tenc agran bona uent(ur)a

08     Cortesia no(n) es al ma ma mesura ·

09     Mas uos amors no(n) sabeç anc qe fos ·

10     Mais eu serai tan plus cortes de uos

11     Qe maierbrieu calarai ma rancura ·

12     An aiman (et)en toç te(n)ps tatura ·

13     Ten uai chanchos qar iest de lor raiços

14     Caltressi son com eu pauc amoros

15     Mas se(n)blan fan de ço don no(n) an cura ·

FqMar 155.18 (Q 40)     

16     folchetel

17     Sal cor plagues ben for or mai saçon

18     de far chançon p(er) ioa mantenir ·

19     Qe trop mi fai ma ue(n)tura doler

20     Qant eu regart lo ben el mal q(e)u ai ·

21     Qe ricx diç hom qeu sui (et) qe be(n) uai ·

22     Mais cel qo diç no(n) sap ges be(m) louer ·

23     Car be(n)nenaça no(n) pot lom auer

24     de nulla ren mai de ço qal cor plai ·

25     Per qe na mais un paubre ses ioios ·

26     Cun ric ses ioi qes tot lan consiros ·

27     Esseu anc iorn foi amoros ·

28     Ar no(n) ai ioi damor ni nollesper ·

29     Ni altre ioi no(n) pot alcor plaser ·

30     An mi se(n)blon tut autre ioi esmai ·

31     Pero damor lo uer uos en dirai

32     No(m) lai del tot ni no(n) men posc mouer

33     E nan no(n) uauc ni nom posc remaner

17vA

01     Aissi com cel qe mei del albre stai

02     Qe stant poiaç qe no(n) pot tornar ios

03     Ni sus no(n) uai tanli par temoros ·

04     Pero no(m) l<...>s se tot ses perillos

05     Cades no(n) poie sus amon poder ·

06     E deuriam do(n)nal fis cor ualer ·

07     Poys conoisseç qe ia no(m) recrerai ·

08     Cab ardiment appodero les glai ·

09     Ni no(n) ten dan qem me(n) posca escader ·

10     Per qeus er gen si(m) deignaç retener ·

11     El gierdos er aitals co(m) seschai

12     Qen eus lodon len es faiç giardos ·

13     Acel qi sap dauine(n)t far ses dos ·

14     Esi merce a nul poder en uos ·

15     Traia se nan se ia(m) uol pro tener ·

16     Qeu no(n) menfi empreç niensaber

17     Ni en chanços car ben conosc (et) sai ·

18     Qe merce uol ço qe raiso(n)s dechai

19     E deuria os ab merce conquerer

20     Qe mes escuç conral sobre ualer

21     Qe es en uos em fai metre en essai

22     de uostramor ço qem ueda raisos

23     Mais il mi fai cuidar qa uine(n)t fos ·

24     A ço par ben qeu sui niens paoros

25     Qar alcomençamen me desesper ·

26     En mas chanços pos no(n) pot pro tener ·

27     Farai eu doncs ai si col ioglar fai ·

28     Qaissi comou lo lais lofinerai

29     desesperar mai pos noi posc ueder ·

30     Raisons p(er) qel degnes de mei chaler ·

31     Se ual almens aitant en rete(n)rai ·

32     Qinç el cors lamarai a rescos ·

33     E dirai ben de lei en mas cha(n)ços ·

34     Ge naiman sabia ço qeu fai ·

17vB

01     Dir porria cuna pauc ochaisos

02     Nos en amor mais qe no ual raisonç

FqMar 155.1 (Q 41)     

03     folchetl

04     Amor merce no moira tan souen ·

05     Qe ia(m) podeç uiaç del tot aucire

06     Qe uiurem faiç (et) murir mesclame(n)ç

07     Et en aisi doblades mon martire ·

08     Pero meu mort uos sui hom (et) seruire ·

09     Lo seruir mes al cor mil tant plus bos

10     Qe de nullautra ·

11     Per qes peccaç amor ço sabes uos ·

12     Qe maucigaç uega(n)t uos nomiaire

13     Lo trop seruir ten dan mainta sasos ·

14     El seu amic p(er) hom ço audi dire ·

15     Eus ai seruit nes ancar nomen uire

16     E car sabes qen giderdon entent ·

17     Perdut ai uos el seruir ensement

18     Mai uos do(n)na qe aues mandament ·

19     For chaut amor e uos qeu tan desire ·

20     No ges p(er) mi ma p(er)dreit chausime(n)t ·

21     Qe tos plagna(n)t uos prec o mil sospire

22     Qel cor plora qant uedes los oils rire ·

23     Mais p(er) paor no(n) resemble noios ·

24     Eu sen ian mi etrac mal en perdos ·

25     Anc n(on) cuigei uostre cor orgoillos

26     Qal meu pogues tan lonc desir assire

27     Mais p(er) paor no(n) feses dun dan dos

28     Uos cuiaua tos mos mals traich de uire ·

29     Ha car uostre oil no(n) ueson mo(n) cossire ·

30     A do(n)c nagra merce se ie no ment ·

31     Li dolç esgar qem fai uostroil parue(n)t

32     AUos uolgra mostrar lo mal qeu sent ·

33     Et als autre celar (et) escondire ·

34     Qanc no(n) uolc dir mo(n) cor celadame(n)t

18rA

01     Qe seu cobrir no(n) sai qi mer cobrire ·

02     Ne qi merfis seu ues mi sui traire

03     Qi si no(n) sap celar no(n) es raisos

04     Qe celon cels acui no(n) es nul pros

FqMar 155.22 (Q 42)     

05     folchet(us) .

06     Tan ma belis lamoros pensamenç

07     Qe ses uenguç en monfin cor assire ·

08     Per qe no(n) pot nullautre pes caber

09     Ni mai negus nomes dolç ni plaise(n)ç ·

10     Qa do(n)c uiu sains qant mauciol cossire ·

11     E fin amors mauleuça mo(n) martire ·

12     Qem p(ro)met iois mas trop lem dona le(n)t ·

13     Cab semblant ma trainat longame(n)t

14     Bem sai qe tot cant faiç es dreiç nie(n)t

15     Eu qem posc mais samor mi uol aucire

16     Cant escient ma donat tal uoler

17     Qe ia no(n) er uencut ni el no(n) uenç

18     Uencut si er calcir man li sospire ·

19     Tan dolç ame(n)t qar delei cui desire ·

20     No(n) ai secor ni daillors no(n) la tent

21     Ni dautramor ni posc auer talent ·

22     Pero do(n)na nous am sauiament

23     Ca uoi so fis (et) ami sui traire ·

24     Uos cuit p(er)dre (et) mi no(n) posc auer ·

25     Eus pens noser · (et) ami sui nosenç

26     Pero nol aus mo(n) mal mostrar ni dire

27     Mais as esgart podes mo(n) cor deuire

28     Qeus cuidei dir mas era men repe(n)t ·

29     E port els oils uergogna · (et)ardime(n)t ·

30     Bella do(n)na sios plaç sias soffre(n)s ·

31     del ben qeus uoil qeu sui del mal soffrire ·

32     E pos lo mal no(m) porra dan tener ·

33     An mer sembla(n)t qel parta(m) egalme(n)t ·

34     E sauos plas qen naltra part me uire ·

18rB

01     Ostaç de uos labeltat elgent rire

02     El bel sembla(n)t qe ma folis mo(n) sen ·

03     partir mai pois dauos mo(n) escie(n)t ·

04     Tut iorn mi es plus bel (et) plus plase(n)s ·

05     Per qe(n) uoil mal ails oils ab qe uos mire ·

06     Car amo(n) pro no(n) porrion ueder ·

07     Et al meu dan ueçon trop suttilme(n)t ·

08     Mos danç no(n) es do(n)na p(er) qeu naire ·

09     Ains es mo(n) pros do(n)na p(er) qeu maibire ·

10     Se maucies qe nous estaura ge(n)t ·

11     Car le meus da(n)ç uostre ser eissame(n)t ·

FqMar 155.14 (Q 43)     

12     folchet(us) .

13     Molt ife gra(n)t peccat amors ·

14     Qant li plac qes meses en me

15     Qar merce noi adus ab se ·

16     Ab qe sa leuges ma dolors ·

17     Camors pert sa nom es dement

18     Et eis de samors plaina ment ·

19     Pois merces noi pot far soccors ·

20     E sil fora preç (et) honors ·

21     Pos qi uol uencer tottas res ·

22     Cuna ueç la uenqes merces ·

23     Sar nous uenç uencut sui amors ·

24     Uençer nous posc mas amerce ·

25     E sentre tanç mals nai un ben ·

26     Ia nous er danç ni des onors ·

27     Cuias uos do(n)ç qeus estia gent

28     Qar mi faiç planger tan souen ·

29     Ans en ual mens uostra laodors ·

30     Perol mal me fora dolçors ·

31     Se laut ram aqe ram sui pres ·

32     Me pleies merceiam merces ·

33     Mais no(n) pot esser pos amors ·

34     Non ouol ne midon ço cre ·

18vA

01     Pero de midon no(n)sai re ·

02     Canc taut me no(n) me foli follors ·

03     Qeu li aues dir mo(n) pensament ·

04     Mas cor ai qem capdela absen

05     Et ardimens qem tol paors ·

06     Pero esperar fai la flors ·

07     Tornar fruiç (et) damor sun pes ·

08     Qe sperau lam uenqes merces ·

09     Mas trop ma airat amors ·

10     Qar ab merce sen de saue ·

11     Perol miels del mon qet hom ue ·

12     Midonç qe ual mais qe ualors

13     En pot leu trar accordament

14     Qar ma gerna fai p(er)un cen ·

15     Qi ue co(m) la neus el calors ·

16     Cho es la blankeç el colors ·

17     Saccordon enlei semblanç es

18     Ca mors si acort (et) merces ·

19     Ester no(n) pot durar amors ·

20     E no sai p(er) qe ses deue ·

21     De mon cor qe si osa eos te ·

22     Qe re no(n) par qe naia allors

23     Qe si beus es granç eissimen ·

24     Potç enmi caber leumen ·

25     Cous deueçes una grant tors ·

26     En un pauc mirail el largois

27     Es tan granç qe si os plagues

28     En qar nensi caubra merces ·

29     Mal mi so gardat p(er)nosen ·

30     Qa mi osma emblat amors ·

31     Ar qer estors de sa dolors

32     Mas dir pot qeu ues mi sui pres ·

33     Neus no(n) men ual dreit ni merces ·

FqMar 155.25 (Q 44)     

18vB

01     folchet(us)

02     Uermillon clam uos faç ·

03     Dun auol pega pemcha ·

04     Qe ma una chançon

05     Degolada et estencha ·

06     Qe di qe fi de lei

07     Eses uanada et feimcha ·

08     Qeu lappellei aut ram

09     Don il ses aut empencha ·

10     Il men qeu no(n) plei ram

11     Qi tan leu fraing ni trencha ·

12     Ni uol branca tochar ·

13     De qe leu ma man tencha ·

FqMar 155.3 (Q 45)     

14     folchet(us)

15     A quant gens uenç · (et) a qant pauc daffan ·

16     Ai cel qes lassa uencer a merce ·

17     Qar en aissi uenç hom autrui (et)se ·

18     Et auencut doas ueç sen es dan ·

19     Mas uos amors no(n) ofaiç ges aisi ·

20     Canc iorn merce no(m) poc ab uos ualer ·

21     An maues tant mostrat uostre poder ·

22     Qara nous ai · ni uos no(n) aues mi ·

23     Per çom par fol qi no(n) sap retener ·

24     Cho com conq(e)r qeu pres ben atestan ·

25     Qi ço reten com aconqist enan ·

26     Per son esfors com faç lo co(n)quererer

27     Qar aissim rete(n)graç co(m) fol rete ·

28     Les pa(r)uer fer qi tem qe ses delli ·

29     Qel estrei(n)g tant el poing tro qellauci ·

30     Mas pos estorç uos sui uiure pos be ·

31     Tut ço qe ual pot noser atressi ·

32     Du(n)c se os tent pro bem porai diu tener ·

33     Et er merce sabeus uostre saber ·

34     Qe maueç dat pos no(n) iaudi de re ·

35     Uos men tençon nios dic mal enchatan ·

19rA

01     Mas no(n) er faiç qe chausime(n)t me(n) te ·

02     E nanç uoil mais mo(n) dan sofrir ia se

03     Qels uostres tors arreturers claman ·

04     An trobares mais tant de bona fe ·

05     Qanc mais nulç hom si esteus nous trai

06     Son escie(n)t si com eu qios serui ·

07     Tan longamen qanc no(n) iaudi de re ·

08     Ar qer merce ço faria parer ·

09     Car qi trop uai seruise rep(ro)chan

10     Ben fai parer qe giderdon deman ·

11     Mas ia demi no(n) cuiges qeu uesper ·

12     Mas · qil bon rei Richart qi uol qeu cha(n)t ·

13     Blasmet p(er) ço qar no(n) penssei de se :

14     Ar len desmen si qe chascus oue ·

15     Qa reires trais p(er) meil sallir enan ·

16     Qil era cons ar es reis · rics ses fi ·

17     Qar bon soccors fai deus abon ualer

18     E sendis ben alcrosar · em dis uer ·

19     Er ar uei ben per qa doncs no(n) me(n)ti ·

FqMar 155.5 (Q 46)     

20     folchelt(us) .

21     Ben an mort mi (et) lor ·

22     Mei oil galiador

23     Per qem plaç qab els plor

24     Car aiço an merit

25     Qen tal do(n)nan chausit ·

26     Don an fait fallime(n)t

27     Car qi aut poi bais deiscent ·

28     Pero ensa merce ma ten

29     Car eu no(n) cre qe merces aus faillir

30     Lai on deus uolc toç autres bes aisir ·

31     Pros do(n)na cui ador ·

32     Restauras en ualor

33     Mi (et) uostra laudor ·

34     Candui nem afreolit ·

19rB

01     Car meteç en oblit ·

02     Mi qeos am finamen ·

03     Qe cil qi osabon uan disen ·

04     Qe croi seruir fai mantagen ·

05     Et eu qios am tant qe dals no(n) cossir

06     Pert mi (et)uos gardaç sim dei marrir ·

07     Pero conosc damor ·

08     Qe mon dan la sabor

09     Qe ço don ai largor ·

10     Me fai presar petit ·

11     E pogner aestrit ·

12     Ental qe se defen ·

13     Ço qem chauça uau fugen ·

14     E ço qem fuç en uau seguen ·

15     Aiço nom sai com sim posca sofrir ·

16     Qeu no(n) posc ges enchauçar (et)fugir ·

17     Ara auiaç grant folor ·

18     Cardiç sui per paor ·

19     Mas tan tem la dolor

20     damor qe ma saisit ·

21     Ca çom fa plus ardit ·

22     De mostrar mon talen ·

23     Uas lei qem fai uellar dormen ·

24     Doncs ai p(er) paor ardimen ·

25     Aissi com cel qester no(n) pot gandir ·

26     Qes uai tot sol entre cincent ferir ·

27     Mas ges oian per flor

28     Nom uiras chantador

29     Mas pre de mon seignor ·

30     Lo bon rei cui deus git ·

31     Da ragon ma partit ·

32     Dir e demarrimen

33     Per qeu chan tot franchamen ·

34     Mas al seu plasen mandamen ·

19vA

01     No deuon ges ses amic co(n)tradire

02     Qals enemics ueiqes fai obeçir ·

FqMar 155.8 (Q 47)     

03     folchet(us) .

04     Enchantan mauen amenbrar

05     Ço qeu qit chantan oblidar ·

06     Ca p(er)ço chant qoblides la dolor

07     El mal damur ·

08     Mas on plus chant plus me(n) soue ·

09     Calabucha nulla res no maue ·

10     Mai sol merce ·

11     P(er) qes sembla(n)s (et) sembla me

12     Qinç el cor port do(n)na uostra faiçon ·

13     Qen chastia qeu no(n) uir ma rason ·

14     E pos amor mi uolc onrar ·

15     Tant qel cor uos mi fa portar ·

16     P(er) merce os prec qel gardes del ardor

17     Qeu ai paor ·

18     De uos mul mager qe de me ·

19     E pois mo(n) cor do(n)na uos a dinç se

20     Si mal lin ue ·

21     Pos di(n)ç es soffrir lous con ue ·

22     P(er) aiço faç del cors ço qeo ser bon

23     El cor gardaç si co(m) uostra maison

24     Qel garda uos eus ten tan car ·

25     Qel cor en fai nesi semblar ·

26     Qel sen imet lençeng (et) laualor

27     Si qen error laissal cor ·

28     Pel sen qen rete ·

29     Com mi parla mantas ueç sas deue ·

30     Qen no(n) sai qe ·

31     Em saluda qen no(n) aut re ·

32     Pero iamais nuls hom no(n) mochaison

33     Sem saluda (et)eu mut noli son ·

34     Perol cors no(n) se deu blasmar

19vB

01     Del cor p(er) mal qel sapcha far ·

02     Qe tornat la au plus onrat segnor

03     E tout dallor

04     On trobaua en ian (et) nofe ·

05     Mas dreich torna asson segnor anc se ·

06     Per qe no(n) cre

07     Qem deing se merces no(m) rete ·

08     Qel intrel cor tant q(e)n loc don ric don ·

09     Deng escoutar ma ueraia chançon ·

10     Qar se las degnaç euscoutar

11     Do(n)na merce deurai trobar ·

12     Pero obs meus coblides la riccor

13     Mais la lauçor

14     Qeu nai di tan dirai · iase ·

15     P(er)o ben sai mos laudars pro no(n) te ·

16     Cu(n) qem mal me · car laudors me ceis e(m) reue

17     El focs qil mou sai qe creis abaudo ·

18     E col nol toc mor empauc de saiço

19     Morir pois be ·

20     Naiman qeu no(n) plang de re ·

21     Nissemblaual mals daital faiços

22     Com doblal poinç del taulier p(er) raisos

FqMar 155.21 (Q 48)     

23     folchet(us)

24     Se tut me sui attart apercebuç ·

25     Aissi co(m) cel qatut p(er)dut (et) iura

26     Qe mai no(n) ioc · agrant bonauent(ur)a ·

27     Mo dei tenir · qar mi sui conoguç ·

28     Del grant enian camor ues mi fasia

29     Cabel semblant ma tenut en faidia

30     Maiç dedeç anç · ale del mal deptor

31     Cades p(ro)met (et) ren no(n) pagaria ·

32     Al bel sembla(n)t qel falsamor aduç ·

33     Satrai ues lei fol amant (et) sattura ·

34     Col parpaillon ca ta(n)t fola natura ·

35     Qes fer el foc p(er)la clartat qe luç ·

20rA

01     Mas eu me(n) part (et)segrai autra uia ·

02     Sos mal pagat ester no(n) me(n) partia ·

03     E segrai laib de tot bon soffridor

04     Qe sirais fort si co(n) fort sumilia ·

05     Pero amor me(n) sui eu recreuç ·

06     de uos amar no(n) aurai iamais cura ·

07     Caissi co(m) mais preç ho(m) laida pe(n)tura ·

08     Qa(n)t es de loing qe qant es pres ue(n)guç ·

09     Preiaue uos ca noue conossia ·

10     E seu re(m) nai mas nai qeu no uolria ·

11     Causi mes pres co(m) al fol qeridor ·

12     Qe dis caurs fos tut cant el tocharia

13     No muderai si ben sui irascus

14     Ni fas de lei en chantan ma rancura ·

15     Ni diga re qe no semble mesura ·

16     Mas sapchaç ben qa son ops sui p(er)dos ·

17     Ca(n)c sobre fren no(m) uolc menar un dia

18     An me fes far mu(n) poder tutta uia ·

19     Et anc sempre caual de gran ualor

20     Qil baorda trop souen col feoneia ·

21     Fel fora eu trop mais me(n) sui rete(n)guç

22     Car cel qi plus fort dese desmesura ·

23     Fai gra(n)t foldaç qar egreu aue(n)tura ·

24     Es de son par qester no(n) pot ue(n)cuç ·

25     De plus fleble de se es uellania ·

26     P(er) qe no(m) plaç amors sobre(n)ceria ·

27     P(er)o ensen det ho(m) gardar honor ·

28     Car sen oniç no(n) ual mais qe folia ·

FqMar 155.10 (Q 49)     

29     Folchet(us) .

30     GReu fera nulç ho(m) fallença ·

31     Se tan temses son bon sen

32     Com lo blasme de lagen ·

33     Qe iuça desconussença ·

34     Qeu fail qar lais p(er)teme(n)sa ·

20rB

01     De blasme desconoissent

02     Car contramors no(n) me pren

03     Qeissi me(n)s noi trop soffrença ·

04     Co(m) leus cor ses retenença ·

05     Qar en uostra mantene(n)ca ·

06     Amor me mis franchemen ·

07     E forai mort ueramen

08     Se no(n) fos ma conoissença ·

09     Do(n)c no aiaç mais pliuença ·

10     Qeu man si com eu soil plagnen ·

11     Ne mor oi mais tan souen ·

12     En mas chançoç qa parueça

13     Ne aurion mens de ualença

14     Eia merces non uos uença ·

15     Per mi qeu no lau aten ·

16     Anç me stau planamen ·

17     Ses uos pos tant uos aiença

18     Franc de bella captene(n)ça ·

19     Seu posc en aiço enten ·

20     Mais cel soffron lo tormen ·

21     Qe fan p(er) folantendença ·

22     Anç del peccat penedença ·

23     Mas eu auia credenca ·

24     Tant qant ame folamen ·

25     En aiço co(m) uai deisen ·

26     Ben fenis qi mal acomença ·

27     P(er) qeu auia entendença

28     Qe p(er) prouar mon talen ·

29     Mac ses mal començamen ·

30     Mas pois conuc apresença ·

31     Qes toç te(n)ps magra tenença ·

32     Esim degraç dar girença ·

33     Qar meil gadai(n)g (et) plus gen

34     Qi dona qai cel qi pren ·

20vA

01     Si preç na ni ben uolença ·

02     Mas uolt es en uil tenença

03     Uostra <...>r (et) enien ·

04     Com uos soldar ar uos uen

05     Mais lais me(n) qeu ai sabença

06     De mal dir (et) astenença

FqMar 155.7 (Q 50)     

07     Folchet(us) .

08     Chantar mi tornada fan ·

09     Qan mi souen den baral ·

10     E pos damor plus no min cal ·

11     No(n) sai com ne de qi(m) chan ·

12     Mas qex demanda chançon ·

13     E nos cal de la rason ·

14     Qeissemenç mes ops la faça ·

15     De nou com los moç el son ·

16     E pos forchaç ses amor

17     Chan p(er) depte de folor ·

18     Pro er mos cha(n)ç cabalos ·

19     Si no(n) es auol ni bos ·

20     Amador son dun semblan ·

21     El ric cobet atretal ·

22     Cades ab dolor coral ·

23     Merma lo gauç on plus an ·

24     Qen loc de fenestra son ·

25     Qemerma som ia pon

26     On plus pren qe ço qe chaça ·

27     Maisa de segre chanson ·

28     Per qeu tei(n)g cel p(er) meillor

29     Qe rei ni emp(er)ador ·

30     Qa qels mal abs uenç amdos ·

31     Qe uençon plus des baros ·

32     Bem fora som preieç tan ·

33     Deu co(m) si (et) ben com mal ·

34     Mas ço preç hom qe no(n) ual ·

20vB

01     Eson pro ten hom adan

02     P(er) qeu no(n) aus uostre pro

03     Dir chantan car nol sap bo ·

04     Al segle ne cre qel plaça ·

05     Qeu diga re(m) se so mal non ·

06     Mais si ual adesonor ·

07     Pos dir li turc entre lor ·

08     Son uencut nibaissat ios ·

09     E tut uencut uençen nos ·

10     Bes uençon pos nul de man

11     Nols fam de lança mortal ·

12     Esse nos fossem leial ·

13     Torneran adhonor gran ·

14     Cus cortes genç de deu fo ·

15     Col ric trobesson · per don ·

16     Qel fan plus freuol qe glaça ·

17     Qi dastenençal somon ·

18     Mas combatten ab laudor

19     Elsa deus en son labor

20     Mainç cuiça co(n)fessios ·

21     Nos plagra sai ço no(n) fos ·

22     Donc nostre baron qe fan ·

23     Uel rei engles cui deu sal ·

24     Cuiauer fait son iornal ·

25     Mult iaura laiden ian ·

26     Sil affait la mession

27     El autra la partison ·

28     Qe lemp(er)aire p(er)chaça ·

29     Com deu cobre sa reion ·

30     Car p(ri)mies cre qi soccor

31     Si deus li ren sa honor ·

32     Bes tang ta(n)t es rics lo don ·

33     Qaitals sial giderdon ·

34     Al Rei françes lo refon ·

21rA

01     Tornar co(m) uol tenga bon

02     P(er) qeu dic serai secor ·

03     Qes ops qe nos don paor

04     E sar noi uai qe saisos

05     Dic qau nit es p(er) un dos ·

06     Naiman molt mi sa bon

07     E molt en preç mais ualor ·

08     Cab embarral mon segnor ·

09     Es mors pres e messios

10     Aisi com sanc re(m) no(n) fos ·

FqMar 155.20 (Q 51)     

11     Folchet(us) .

12     Si com cel qes tant greuiaç ·

13     Del mal qi no(n) sent dolor

14     No(n) sent ira ne tristor ·

15     De gisam sui oblidaç ·

16     Ca tant sobre poial danç ·

17     Qe mo(n) cor no(n) sap pessar ·

18     Ne nuls hom tro al prouar

19     Nom pot saber com ses gra(n)ç

20     Den barral lo meu bon segnor

21     P(er) qe ser chant o riu o plor

22     No mo preç plus qe fer ena(n)ç ·

23     Qeu pes si sui enchantaç

24     O sun echauç en error

25     Qua(n)t no(n) trob sa gra(n)t ualor ·

26     Qaisi nos tenia onraç

27     Qeisseme(n)ç co(m) laima(n)ç

28     Tiral fer el fai leuar

29     Faisi el ma(n)ç cors dreiçar ·

30     Uas preç forchaç (et) pesanç ·

31     Eqi preç (et) gauç (et)honor ·

32     Senç largesa astre ricor ·

33     Nos a tolt pauc uolt noste na(n)ç ·

34     Ha qant na deseretaç ·

21rB

01     Qeron tut ric ensamor ·

02     E qant en morirol ior

03     Qi fo mors (et) sotterraç ·

04     Qe un sol no ui mors tanç

05     Neus cels qi laudion nomar ·

06     Nen tendion accaptar ·

07     Tant era sos preç presanç ·

08     Qai si sap son nom far auchor

09     De pauc gra(n)t (et) de gra(n)t maior

10     Tro nol poc enclaure garanç ·

11     Ha segnor dolç (et) priuaç ·

12     Com posc dire uostra laudor

13     Ca leis de uiu forcedor

14     Qi eis mais on plus es poiaç ·

15     Creis uostre laus en penssa(n)ç

16     Ei trop ades mais qe far

17     El semblal uostre donar ·

18     Dont uos cressial talanç

19     On mais uenion qeridor ·

20     Mas deus con abon donador

21     Uos donaual des mil aitantç ·

22     Et ar qant fois plus poiaç

23     Falis en gisa de flor ·

24     Qe qant hom la ue gensor ·

25     Adu(n)c il chai plus uiaç ·

26     Mas deus nos mostrab sembla(n)ç ·

27     Qe sol lui deuem amar ·

28     El chattiu segle adirar ·

29     On passam com uiana(n)ç

30     Qaltre preç tornem des honor ·

31     E toç autre senç es folor ·

32     Mais de cels qi fant ses coma(n)ç

33     Bel segner deus cui nom plaç ·

34     Mors de nigun pechador ·

21vA

01     Ainç p(er) aucire la lor

02     Soffris uos la uostra empaç ·

03     Faiç lo lai uiure ab solaç ·

04     Pos chai nol uolgues laisar ·

05     E degnaç le uos preiar

06     Uerges qe preiaç p(er)manç

07     Uostre fils p(er) qe lor socor

08     Qe sperança tut li meillor

09     Els uostre cars precs merceianç

10     Segner merauelles qar

11     Eu de uos posc chantar ·

12     Ar qa(n)t mils degra plorar ·

13     P(er)o tan plor empessanç

14     P(er) qe ben leu main de laudor

15     Diran de uos main de laudor

16     Qeu qen degra dir mil tans ·

GcFaid 167.59 (Q 52)     

17     Folchet(us) .

18     Tant a soffert loniame(n)t gra(n)t affa(n)

19     Qe seustes mais qe no me(n) p(er)sebes

20     Morir pogra tost (et)leu seu uolgues ·

21     Qa la bella no(n) pe(n)ra ia dolors ·

22     En cui mala fos beutaç (et)ualors

23     Du(n)t regarda(n)t parforça mo(n) corage

24     E poi li plaç segrai autre uiage

25     Mas lei no(n) cal ne no se ten a dan ·

26     De p(er)dre mi nil ben dir de mo(n) chan ·

27     Pero tal ren ten hom uil qes preian ·

28     E tal rem p(er)t co(m) diç qe ne ben pres ·

29     Qe poi fa grant soffratta me(n)re bes ·

30     Mai de midon essi gra(n)t sa ualors ·

31     Qe re no(n) tem sim p(er)t ne(m) uir aillors ·

32     Dun be(n) feçi oltra cuidar folage ·

33     Qa(n)t p(er)chachai mamort (et)mo(n) da(m)nage

34     Amo(n) fol cor qe(m) fe dir enchantan ·

21vB

01     Ço dunt degra ge(n)t cobrir mo(n) talen ·

02     Du(n)c poi mo(n) cor (et) mos oils trai man

03     E ma mala do(n)ne ma bona fes ·

04     Si qe cascus magra mort si pogues ·

05     Clamar me(n) dei co(n) de mals bailidocs

06     E ia mei oil uertader traidors

07     No(n) crerai mai nes fisança ses gage ·

08     Car celes fol qi fai fol uassallage ·

09     E fol qi cres auer asson coma(n)t

10     Tut ço qe ues plaisen ni ben estan ·

11     Bem mirauil pos en mi don estan

12     Preç (et)ualor plaser (et)diç cortes ·

13     Com pot estre qe non ies merces

14     Em mirauil de lei on es honors

15     Beutaç (et) sen co(n) no(n) ies amors ·

16     Em mirauil de do(n)na daut parage ·

17     Frac (et) humil (et) de mal signorage ·

18     Ni com pot far contra sa ualor gran ·

19     Qe desme(n)ta son fra(n)c humil sembla(n)t ·

20     De tut aiço ai mirauilla grant

21     E pos lei plaç qe no(n) sen canie res ·

22     No(n) te(n)ra mais affrenat son mal fres

23     Qera me(n) part se tut mes desonors ·

24     Qar ops magra qeu fos del mal trait fors

25     E pos aillors uai muda(n)t mo(n) estage ·

26     Bo(n) encontre(m) don deus (et) bon estrage ·

27     Em lais trobar do(n)na ses cor truan

28     Qa mal segnor sui estat aqest an ·

29     Am tot aital mal (et)brau (et) tiran ·

30     Uolgrestar uolentiers sil plagues

31     Cab autra qe mager bem fases ·

32     E pos nol plaç aital uai p(er) socors

33     De qi me uen alcor plaisent dolçors ·

34     Franc (et) humil bon (et) de bel estage ·

22rA

01     Et am mandat p(er) un cortes message ·

02     Cun pauc ausel emu(n) ping qe no(n) an

03     Am mai qal cel una grua uolan ·

FqMar 155.27 (Q 53)     

04     Folchet(us) .

05     Us uolers outra cuidaç ·

06     Ses mis en mon cor aders

07     Pero non diç mon espers ·

08     Ia posca esser acabaç ·

09     Qan aut ses enpenç ·

10     Ni mautreia mos senç ·

11     Qen fiades esperaç ·

12     E son aissi mitadaç ·

13     Qi nom desesper

14     Ni aus esperança auer ·

15     Carrant me sen aut puiaţ ·

16     Uas qes petit mos poders ·

17     Perom castia temers ·

18     Car aital ardime(n)ç faiç ·

19     Noç amantas ienç ·

20     Mas dun conort sui iause(n)ç ·

21     Qi uen de ueç autre laç ·

22     E mostram cumilitaç ·

23     La tam en poder ·

24     Qe ben me pot escaçer ·

25     Tant ies mos cors pauiaç ·

26     Qi mosçom iam sempla uers ·

27     Caitals mals trait es leçers

28     Pero si sai qes uertaç ·

29     Qi bos autors uenç ·

30     Per qeus prec dona uale(n)ç ·

31     Qe sol daitan me soffraç ·

32     E pois serai gen pagaç ·

33     Qim <...> laisses uoler logauç ·

22rB

01     Qeu desir auer ·

02     Bem paret nescietaţ ·

03     E trop sobradiç uolers ·

04     Can solamen un ueçers ·

05     Mac discubut tan uiaç ·

06     Quis condudame(n)ç ·

07     Mi ue(n)c alcor us talenç ·

08     Tal don sui e(n)namoraç ·

09     Mais pueis ses ta(n)t fort doblaç ·

10     Qe matin esser ·

11     Mi fa douça men doler ·

12     Car aissi chantar no(m) plaç ·

13     Si me ualgues esteners ·

14     Pero laissar no(n) chalers ·

15     Men fora iois e solaç

16     Omais pos nes menç ·

17     Lemperariç cui iouenç ·

18     A puiat els auçors graç ·

19     Esil cor non fos forçaç ·

20     Eu fera saber ·

21     Com fol si uol dechaçer ·

22     Douça res couinenç ·

23     Uença uos humilitaç ·

24     Pois nuls autre ioi no(n) plaç ·

25     Ni dautre uoler ·

26     Non ai ençie(n)g ni saber ·

27     Qe tanç sospir nai gitaç ·

28     Per qel iorns el ser ·

29     Perd sospiran mon poder ·

FqMar 155.11 (Q 54)     

30     Folchet(us) .

31     Ia non cuig hom qeu cange mas cha(n)sos ·

32     Pos no(n) cang mos cor ni ma raisos ·

33     Qe(m) sem causiç damor eu me(n) lauçera ·

34     Mas seu mentis no(m) seria nuls pros ·

35     Catresim te com se sol enbalaça ·

22vA

01     Pero no(n) uoil del tot laissar morir ·

02     P(er) qe posca plus soue(n)t auenir ·

03     Mas era uei ca(n)c no(n) cuigei qe fos ·

04     Qe(m) soi tornat de mimeteis çelos ·

05     Co(n)tra midon qeu nolla corteiera ·

06     Mas tot conseil caçamors sia bos

07     Nai assaiat (et)pos re no mena(n)ça ·

08     Tol li farai de sa mor sembla(n)ça ·

09     Ai las qai dig ia(m) cuidaueu cobrir

10     E do(n)c oi mais ia sab tot mon <...>bire

11     Do(n)na sperança epaor ai de uos ·

12     Ar men conort (et) era(n) sui doptos ·

13     Pero paors tem qe ma poderera

14     Mas un conort ai damor asaços ·

15     Cab tal poder mi mostra sa co(n)da(n)ça ·

16     Qe plus no(m) pot mostrar de malesta(n)ça

17     E fai esforç qi pot esser soffriç ·

18     Ira e poder de cel qel uol delir ·

19     Esi no(n) fos qe gran meilloraços ·

20     Es del tort fait ca(n)t hom nes oblidos ·

21     Iamais amors aital tort no me(n) era ·

22     Si ia pogues tornar desamoros ·

23     Pero leus cors tol manta bene(n)naça ·

24     E ueich faillir em p(er) qe nai dopta(n)ça ·

25     Qel faillimen dautru tan conse mir ·

26     P(er) com se gard si meteis de faillir

27     Do(n)na ben sai qe no(n) ual occasos ·

28     Camor no(n) uol qe ia(n)sia ioios ·

29     Merces uos clam qe no me lais e(n)qera ·

30     Tanes mos cors de u(ost)ramor sobraç ·

31     Si os plaç complir la diuina(n)ça ·

32     Com dis qe uai dautra ma bene(n)na(n)ça ·

33     E qeus pogues cubertame(n)ç iausir ·

34     El bruich uengues de lai on sol uenir

22vB

01     Do(n)na ponça tan sui forças p(er) uos ·

02     Cas era chan enai nulla alegrança ·

03     Qel mort de mo(n) segnor me des ena(n)ça ·

04     Qe uos sabeç qel solia chausir ·

05     Cui de ui hom onrar ni enançir ·

06     Uer naiman tem pein e ena(n)ça ·

07     E atoç te(n)ps e dilor ses doptança ·

08     Qe toç aitals soi cu(m) eis malbir ·

09     E no men pot nul fait enfadeçir

FqMar 155.15 (Q 55)     

10     Folchet(us) .

11     Oi mais no(n) conosc raço ·

12     Ab qe nos poscam cobrir ·

13     Si ia deu uolem seruir ·

14     Pos tan enqer nostre pro ·

15     Qe son dan en uolc sofrir ·

16     Qel sepulcre p(er)det primeramen ·

17     Et er sofre qe spagna uai p(er)den ·

18     P(er) ço qe lai trobauon occaison ·

19     Mas çai si uals no(n) teme(n) mar · ni uen ·

20     Las com nos pot plus fort auer somos ·

21     Si donc no(n)fos tornat morir p(er)nos ·

22     De si meteis nos fes do ·

23     Cant uent tort delir ·

24     E fes so sai agraçir ·

25     Can sim det p(er) reçenço

26     Do(n)cs qi uol uiuran morir ·

27     Edo(n)cs p(er) deu sa iude la preçen ·

28     Qel la donet ela rende(n)t moren ·

29     Qatressi de hom morir no(n) sab co ·

30     Ha qant mal uiu qi no(n) a espauen ·

31     Qel nostre uiure don e cobeus ·

32     Sa ben qes mals (et) ab qel uiure bos ·

33     Quiaç en qal error so ·

34     Las genç ni qe pot tan dir ·

23rA

01     Qel cors con no(m) pot gandir ·

02     De mort p(er) auer qei do ·

03     Uolqes gardar e blandir ·

04     E del arma no(n) a nul espauen

05     Con pod gardar de mort de torme(n) ·

06     P(er) qes de cor seu dic uertat o non ·

07     E pois aurea danar meillor talen ·

08     E ia noi gard paubreira nuls ho(m) pros ·

09     Sol qe come(n)ç · qe deus es pietos ·

10     Cor siuals pot auer bo ·

11     Daitan poiria sen garniç ·

12     Qe lalspot dieus tot complir ·

13     E nostre rei darago ·

14     Qel non cre saubes faillir ·

15     A nul home qei an ab cor ualen ·

16     Tam pauc ueçen q(e)i failli lautra gen

17     No(n) deu adeu ges far peiu raço ·

18     Qil onrara sil serf onradamen ·

19     Cogan sis uol ner coronaç çaios ·

20     Osus el cel us noil fail daqest dos ·

21     Eia no(n) preç fol re so ·

22     Lo reis castella(n)ç ni uiç ·

23     P(er) perdre canç d(e)u graçir ·

24     A deo qel mostrel somo ·

25     Qen lui si uol enançir ·

26     Ecautres forç ses deu torne nien ·

27     Caisi uolgra sos bos preç p(er)un cen ·

28     Si acoil dieu oimais acompaigno ·

29     Qel no uol ren mais reconoissimen ·

30     Sol qe uas dei no(n) sia orgoillos ·

31     Mout es sos preç onraç e enueios ·

32     Uida e preç com uol de follagen ·

33     On <...>lus aut son caçon leieramen ·

34     Bastiscan do(n)cs enferma pensaçon ·

23rB

01     El pres qes ten can lautre uan caçen ·

02     Qe toţ sos preç sos ganç esos laus fos ·

03     En pensar fort ca(n)t a deus faiç p(er)nos ·

04     Bels aiman deu ueçem qeus aten ·

05     Qeus uolria gaçagnar francamen ·

06     Conrat uos ren tan qe ami sabo ·

07     Non fassaç donc caniar son bon talan ·

08     Anç camçaç uos qe mais ual p(er)un dos ·

09     Con safragnas qel forsaç caia ios ·

FqMar 155.13 (Q 56)     

10     Folchet(us) .

11     Merauil mi co(n) pot nuls hom cantar ·

12     Si co(n) eu faç p(er)lei qi(m) fai doler ·

13     Qe ma chançon no(n) posc apparellar

14     Dos moç cal terç no(m) lais marriç caçer ·

15     Car no(n) so lai o estai ses cors genç ·

16     Donc es plaisenç · qe mauci desiran ·

17     E no(n) pot far morir ta(n) fin aman ·

18     E car no(n) posc nulla ren ta(n)ç amar ·

19     Ges salei plaç no(n) deu ma mort uoler ·

20     Ca(n)c pos la ui no(n) puec dautre pe(n)sar

21     Mas com pogues far (et) dir son plaçer ·

22     Et es ben dreiç callaus desconoisse(n)ç ·

23     E plus ualenç · p(er) qeu uam mais lafan ·

24     De lei soffrir qe dautrauer ioi gran ·

25     Las qeu no(n) laus mo(n) messagen uiar ·

26     Ni tan ardit no(n) soi qe laus ueçer ·

27     E no olais mas car uoil far cuidar ·

28     Als fals deuinç caillors ai mo(n) esper ·

29     P(er)ol desirs mes ades plus coçenç

30     El pensame(n)ç car eu noil soi dena(n)ç ·

31     Mai(n)s ioinç aclinç p(er) far tot son deman ·

32     Lo mal qeu trac no(m) pot desconortar ·

33     Tan lafai p(re)ç sobre totas ualer ·

34     Ni negus hom nolla pot trop lauçar ·

23vA

01     De donc qi uoilla humilitaç auer ·

02     Si com enlei es p(ro)eça e ioue(n)ç ·

03     Beutaç e sen ca(n)c do(n)na no(n) ac ta(n)t ·

04     Donc cal cor ai qe nullautre n(on) bla(n) ·

05     Bella dona tan uos am eus te(n) car ·

06     Qe mantas ueç lo iorn no(m) posc tener

07     Caç una part no(m) anc tot sol plorar

08     Si qeu no(m) pos duna pessa mouer

09     Tal paor ai no(n) uailla chaxime(n)ç ·

10     Car plus mes greu u(ost)ra amors sospira(n)ç ·

11     Qeu no(n) sai dir ni retrairen cha(n)tan ·

12     Qeu soi gare(n)ç plus uos am ses enian

13     No(n) feç ysold son bon amic tristan

FqMar 155.6 (Q 57@)     

14     Folchet(us) .

15     Chantan uolgra mo(n) fincor allegr(ar)

16     Lai on magrops qe fos saubuç mo(n) uers ·

17     Mas p(er) dreiç gauch mes faluç mos sab(er)s ·

18     P(er) qai paor qe noi posca uenir ·

19     Cus nouel ioi encui ai mes sp(er)ança

20     Uoil qe mo(n) chant sia p(er)lei aders ·

21     E car li plaç qui ena(n)ç sa lauçor ·

22     En mo(n) chantar don ai gaug (et)paor

23     Car sos preç uoil trop sauis lauçador

24     Per qe no(m) par qe pogues deueçir

25     Son cortes preç qi ta(n)t aut es aders

26     Com no(n) dis uer qe no(n) se(m)ble plaçers

27     E trop aitan enlei de ben adir ·

28     Qe soffrachos me fai trop auo(n)da(n)ça

29     P(er) qe me(n) lais car no(n) dic mo(n) sabers

30     Com ia pogues retraire salauçor

31     Qe del bos preç atriat lo meillor ·

32     dels ama(n)ç lo plus fin amador ·

33     Pero ren als no(n) ai mas lo desirs ·

34     Non ai do(n)c p(ro) · mot es gra(n)ç mos pod(e)rs ·

23vB

01     Senes daita(n)t me nes donat leçers ·

02     E donc p(er) qem uoil del plus ena(n)tir ·

03     Car sos bels ris ab sa · douça se(m)bla(n)ça ·

04     Mi pars mos oils tan magradal ueçers

05     Mas un conort ai qi mou de folor

06     Cades mi par qe(m) uoilla dar sa mor ·

07     Qan uol uas mi sos oils plei(n)ç de douçor ·

08     E do(n)cs do(n)na pois mais no(n) posc sofrir ·

09     Lo mals qeu trac p(er) uos matis e sers ·

10     Merces naia(n)ç qel mon no(n) es auers

11     Qe senes uos me pogues enriqir ·

12     Car uos uei souen nai gran dopta(n)ça ·

13     Car uos mi faiç oblidar mo(n) caler ·

14     Mas eu qen sen lapena ela dolor

15     Nous oblit ges ainç uos tei(n)g noiç e iors ·

16     Les oils el cor si qe nols uir aillor

17     Anc ren no cuit don no(n) temas fallir

18     Ues leis tantes auraç mo(n) uolers ·

19     Mas eroi mais no mo tolra temers ·

20     Qeu sai qe fueç la briça p(er) qo brui ·

21     El dieu damors · manafrat de tal la(n)ça

22     Don nom ten pro soiornar ni iaser ·

23     Anç des empar p(er) midon qi ausor ·

24     Tal qi ma fait gran ben e gra(n)d honor

25     E ben deu hom can iar bon p(er) meillor ·

FqMar 155.9 (Q 58)     

26     Folchet(us) .

27     Finamor acui me so daç ·

28     Egenç terminis amoros ·

29     Chascus de qest mes occaisos ·

30     Don dei esser en amoraç ·

31     Per qe dreç cab lo lur auon ·

32     Faça co(n)qerer en chantan ·

33     Com eu sui fait allui coma(n)

34     Car meil fai soffrant em paç ·

24rA

01     Si qe mos uolers nos descus ·

02     E par ben ia p(er) als no(n) fos

03     Mas car am (et) no(n) sui amaç ·

04     Eia si don sant no maon

05     Sa toç iorns no(m) uauc meilloran ·

06     Deleis amar ses en ian ·

07     Per qeus prec qe merces naiaç ·

08     Ses tort qeu anc no(n) ac de uos ·

09     E sil deignaç qes tan cabalos ·

10     Ni pot ualer · humilitaç ·

11     Mi uailla auos do(m)ne maon ·

12     Car nuls dreich no(n) a ualor gran

13     Lai on força fai son talan ·

14     Caisi mes alcor segelaç ·

15     Uostre rics preç · uerais e bos ·

16     P(er) qeu mi sui genç poderos ·

17     Qem bias uas autre laiç ·

18     Ni no(n) uolria cautra maon ·

19     Mas uos do(n)na de cui eu chant

20     E am e desir trabailam ·

SavMaul 432.2 (Q 59)     

21     te(n)ço(n) .

22     Gauselin tres ioecs en amoraz

23     P(ar)tis a uos e anugon ·

24     De cascus prendes lo plus bon

25     E laissaz qal qeus uoillaz

26     Cuna do(n)na a treis amadorz

27     E destrai(n)g lor amorz

28     Qe qan trei li son deuan

29     A cascus damor sen blan

30     Liuns esgarda amorosamen

31     Lautre estrai(n)g la man dolçamen

32     Altierz calcial pe rien

33     Digaz al qal pues aissi es

34     Fai maior amor de tos treis ·

24rB

01     Segner emsauaric sapchaz

02     Qe lamic receu plus gen don

03     Qes franchamen ses cor felon

04     Des bels oilz plaçens esgardaz

05     del cor mou a qella douchorz

06     p(er) qes cen tanç maior honorz ·

07     E de la man tenir dic tan

08     Qe no li ten ni prou ni dan ·

09     Qai tal plaiçer comunalmen

10     fai do(n)na p(er) acullimen

11     E del calciar no en ten

12     Canc la do(n)na amor li feçes

13     ni deu p(er) amor esser pres·

14     Gauselin uos diçes cho qeus plaz

15     for qe no mantenes raçon

16     Qen lesgardar no conois pro

17     alamics qe uos raçonaç

18     mas lo tie(n)g a trop g(ra)nz folors

19     Com il esgardo lui (et) aillors

20     E nuill autre poder no(n) an

21     mas qan la blanca ma(n) ses gran

22     Estrei(n)g son amic douçamen

23     Lamors mou del cor e del sen

24     En sauaric qar par tan gen

25     mante(n)gnal calciar cortes

26     del pe qeu nol ma(n)terai ges

27     Segnor puois lo meilz mi laissaz

28     mantirai leu ses dir de non

29     don dic qel chauciar qe fo

30     fais del pe fo finz amistaz

31     Celada de lausenjadors

32     E par be bos ai tal socors

33     pres lamics ri en calcian

34     Qe lamor es ses tot enjan

24vA

01     e qil tener de la man pren

02     p(er) maior amor fai non sen

03     E daiauselm no mesparuen

04     Qe lesgart p(er) meillor preses

05     Si tan comdis damor saubes ·

06     Segnor uos qi lesgart blasmaç

07     des oills e lor plaçens façonç

08     no sabes qe mesagier son

09     del cors qes ia enueiaz

10     Quo ill descobren als amadors

11     Co qe reten el cors paours

12     dunc toz lo plaçer damor fan

13     E mantas ueiz ri en gaban

14     Calcial pe a mante gen

15     do(n)na ses autre entendemen

16     En ugo manten faillemen

17     Qel tener del man no es res

18     ni no cre canc damors mogues

19     Gausselin en co(n)tramors parlaz

20     Uos el segner de mal leon

21     E pareis ben a la tençon

22     Qelz oilz qe uos aues triaz

23     E qe raçonas p(er) meillors

24     An traiz mai(n)t entendedors

25     E de la do(n)na ab cor truan

26     Sim calci al ual unan

27     no(n) auria mon cor iausen

28     E del man es senes conten

29     Qel estrei(n)gner ual p(er) un cen

30     Car ia si al cor no(n) plaghes

31     lamors noi agral ma(n) trames ·

32     Sausselin uencuç es el co(n)ten

33     Uos enego certanamen

34     E uoil qe façal iuçamen

24vB

01     mos garda cors qe ma conqes

02     En amaria o bos pres es ·

03     Segnor uencuç no sui nien

04     E al iuiar er ben paruen

05     p(er) qe uoil qil sia eissamen

06     na guillelma de ben augues

07     ab sos dic amoros cortes ·

08     Gausselin ta(n) ai raçon ualen

09     Cab dos uos forç emi defen

Peirol 366.17 (Q 59a)     

10     Gaussellin ai ci nona conten

11     Qa dreich nol posca ma(n)tener

12     Sel far enoi e qan seschai

13     benes qautres plaçen li fai

14     qi receup son ioi breumen

15     En ab anç qen repaire

16     A qel ior doner laire

17     Li dura puois al loniamen

anon 461.20 (Q 60)     

18     Amor mai pres per la uentalgha tener ·

19     Qi streg plus fort catenalgha ·

20     Non uals merci ni gur d(e) gralgha ·

21     Ca des no(n) trabuch echaia ·

22     Aisi co(m) fai logran lapalgha

BnVent 70.1 (Q 61)     

25rA

01    <Bernar>do do adue(n)tat

02     Ab ioi meu lo uers el començ

03     Et ab ioi reman (et)fenis

04     E sol qe bona fos la fis

05     Bos teng qe sial començamenç

06     Car de la bona comenchança

07     Mi uen iois (et)allegrança ·

08     E p(er) ço dei la bona fin graçir

09     Qe toç bos faç uei laudar alfenir ·

10     Si ma podera iois em uenç

11     Qem merauil co(m)sil soffris ·

12     Car no(n) dic (et)no(m) es bruis ·

13     Ço don sui tan ric (et)iausenç

14     Mas greu uerreç finamança

15     Ses paor e ses doptança ·

16     Qa des tem hom ues son amic fallir

17     P(er) qeu no maus de parlar en ardir ·

18     Duna ren auonda mon senç ·

19     Qanc nuls hom mo(n) ioi nome(n)qis

20     Qe uolentiers nolen me(n)tis

21     Ne no(n) par bon ensegname(n)ç

22     Anç es folia (et)enfança

23     Qi damor abene(n)nança

24     Qi uol ad autre tuç son cor descobrir

25     Sil nollen pot oualer oseruir·

26     Ben se schai ado(n)nardime(n)t

27     Entrauol genç (et)mal uesis ·

28     E sardiç cor no(n)la fortis

29     Greu pot esser pros ni ualenç

30     Du(n)t prec qe naia mebrança

31     La bella en cui ai fiança

32     Qe nos camge p(er) paraulas ne uir

33     Me nemis qai faç de(n) ueia morir

34     anc sa bella bocha ridenç ·

25rB

01     Non cuçei baisan me trais ·

02     Car ab un dolç baisar maucis ·

03     Se ab aultre no me stai garenç

04     Qatre tal feçes p(er) semblança

05     Come de piraus la lança

06     Qe dun seu colp no(n) podia hom garir

07     Si autra ueç no(n) sen fedes ferir ·

08     Bella do(n)na uostre cors genç

09     E uostre beus oil ma conqis ·

10     E le dolç baisar el gent ris ·

11     E la bella bocha ridens

12     Qe qant il men pren esmança

13     De beltat non trob esgança

14     La genser es co(m) posca el mo(n)t chausir ·

15     Au no(n) uei clar des oils abqeos remir

16     Non es e(n)noi ni fallimenç

17     Ni uellania ço mes uis

18     Mais domes qant se fai deuis

19     Dautrui amor e conoissenç ·

20     E noios aqe os enança

21     Sim faiç enoi (et)pesança ·

22     Cascun se uol de son mester formir

23     Mi co(n)fondeç (et) uos no uei iaudir

BnVent 70.10 (Q 62)     

24     Bernardo .

25     Bel mes qeu chant en aqel mes ·

26     Can folla (et) flor ueu parer ·

27     Et alt lo chant p(er) broil espes ·

28     Del resillol maitis (et)ser ·

29     Adonc me par qeu nais iaudimen

30     Dun ioi uerais en qi mo(n) cor enten ·

31     Essai de uer qe p(er) aqel morrai ·

32     Amor qal honor uos es

33     Aqal pro uos en poi chauser ·

34     Saucie cellui qa ue pres ·

25vA

01     Qe uer uos no sausa mouer ·

02     Mal uos estai qe dol demi nous pren

03     Camar aurai emp(er)don longamen

04     Cella qi merce noi troberai ·

05     Pos uei qe preiar ni merces

06     Ne seruir nu(m) pot pro tener ·

07     Per la mor de deus me fedes ·

08     Ma do(n)na qalqe bon saber

09     Qe gran ben fai un pauc de iaudime(n)t ·

10     Acels qi trai ta(n) gran mal co(m) eu sen ·

11     Se aissi mauci reqere(n)t len serai ·

12     Garit magra si maucies ·

13     Ca donc agra fais son plaser

14     P(er)o le seu gai cors cortes

15     Lo genser co(m) posca ueçer

16     Nagra esmai (et)pen (et)ir (et)sen ·

17     Ia no(n) creirai noman cobertamen ·

18     Mais cella sen uas mi p(er) plan (et)sai ·

19     De el mager tort qe anc agues ·

20     Se uoles uos dirai lo uer ·

21     Amerai la se li plagues

22     Esseruirail de mo(n) poder ·

23     Mas nosseschai qil am ta(n) pauramen

24     P(er)o ben sai qe assai for auinen ·

25     Qe ges amor segon riccor no(n) uai ·

26     Gra(n)t mal ma fait ma bona fes ·

27     Qem degrauer mi don ualer ·

28     Mas arai fallit (et)mespres ·

29     P(er) trop amar (et)p(er) temer

30     Du(n)c qe feirai eu las chattiu dolen ·

31     Qa toç esmais de bella coillemen ·

32     Mais mi tut sol el air (et)deschai ·

33     El mon no(n) es mas una res ·

34     P(er) qe ioia pogues auer

25vB

01     E da qella non aurai ges ·

02     Ni dautra no posc ges uoler

03     P(er) cho si ai p(er)le ualor (et)sen

04     E son plus gai e ten mo(n) cors plus gen ·

05     E sil no(n) fos eu non amera mai ·

BnVent 70.43 (Q 63)     

06     Bernardus .

07     Qant ueu la laudetta mouer ·

08     De ioi sas alas co(n)tral rai

09     Essoblida (et) laissa chader ·

10     P(er) la dolçor qal cor li uai ·

11     Ai tant grant en ueia men ue ·

12     De cui qeu ueia iauçion ·

13     Merauella mai car dese ·

14     Lo cor de desirer non fon ·

15     Hai las qant cuidaua sauer ·

16     Damor (et)qant petit en sai

17     Car eu damar nu(m) posc tener

18     Cela onc ia pro no(n) aurai ·

19     Qe tolt ma cor (et)tolt ma me

20     E tol me si (et)tut lomon

21     E poi sim tol no(n) laissa re ·

22     Mais desirer (et)cor uolon ·

23     Anc pos no(n) ac demi poder

24     Ni non fui meu des lor enchain ·

25     Qant me laisset sos oils ueder ·

26     En un mirail qi trop mi plai ·

27     Mirail pos me mire ente ·

28     Ma mort li sospir de prefon ·

29     Qaissim p(er)de com p(er)di se

30     Lo bel narcis en la fon ·

31     De las do(n)nas me desesper ·

32     Iamais en lor nu(m) fiarai ·

33     Aissi com les soil char tener ·

34     En aissi las deschar tenrai ·

26rA

01     Pos uei qenulla pro nom te ·

02     Per lei qem destrui em confon ·

03     Totas las dot (et)las mescre

04     Car eu sai catre tal si son ·

05     De ços fai ben femna parer

06     Mado(n)na p(er) qelle reirai ·

07     Qe uol ço qe no(n) de uoler ·

08     E ço com le deuea fai ·

09     Hai com mal sembla qi la ue ·

10     Asses oils chattiu desiron ·

11     Qe senç le no(n) aurai mais be ·

12     Lais mor sera no(n)ma bon ·

13     Merce es p(er)duda per uer

14     Mais eu no lo sabia mai ·

15     Qar sil qi plun degues auer

16     Et eu ola ia qerrai

17     Chauç sui en mala merce ·

18     Et ai fat ben de fols un pon ·

19     Ni nu(m) sai p(er) qe me de ue ·

20     Mais qa poiai trop contra mon ·

21     En uer midon no(n) pot ualer

22     Deu ni merce nil dreit qeu ai ·

23     Ne ale no(n) uen aplaser ·

24     Qe mam ia plus nollel dirai

25     Aissim part de le em recre ·

26     Mort ma (et)p(er) mort li respon

27     E uaumen sela nu(m) rete ·

28     Chattius en aissi no(n) sai on ·

29     Tristeça non aue de me ·

30     E uau men marriç non sai on ·

31     De chantar me tol em recre ·

32     E de ioi (et) damor mescon ·

BnVent 70.41 (Q 64)     

33     Bernardus .

34     Qan par la flor iostal uer foil ·

26rB

01     E uei lo te(n)ps clar (et)sere ·

02     Au d˂ol>    ç chant dels ausels p(er)broil ·

03     Mallegra mo(n) cor (et) reue ·

04     E ros lausel chanta en lor for ·

05     Eu cai tant de ioi en mon cor ·

06     Deu ben chantar car tot lo meu iornal ·

07     Sol de ioi chant qeu no(n) pes de ren al ·

08     Cella del mont cui eu plus uoil ·

09     E mais lam de cor (et)de fe ·

10     Au ben mos diç e los acuoil

11     E mos precs auscolta e rete

12     Cora qeu fos damor aillor

13     Or sui daillor uenguç alcor ·

14     Do(n)na merce non ai par ni engal ·

15     Ni no(n) sui francs tro qe deu mi uos sal ·

16     Talia qant ama dorgoil ·

17     Qe grant ioi (et)grant ben liue

18     Mais eu sui de mellor escoil ·

19     E plus franc qa deu mi fai ben ·

20     Do(n)na p(er)cui chant e demor ·

21     P(er) la boccam me teç alcor

22     Un dolç baisar defin amor coral

23     Qi manten ioi e get ira mortal ·

24     Ben sai la noit qan me despoil ·

25     E lleit qi non dormirai re ·

26     Lo dormir p(er)t car lo mi toil ·

27     P(er) uos do(n)na don mi soue ·

28     Qe lai o lom a son tresor ·

29     Deu lom ades tenir lo cor ·

30     Car nous uei domna de cui pluim cal ·

31     Negun ueder mo(n) bon pessar no ual ·

32     Domna se nous ueson mei oil ·

33     Ben sapchas qe mo(n) cor uos ue ·

34     E nous doleç plus qeu mi doil ·

26vA

01     Qeu sai com uos destre(n)g p(er)me ·

02     E sel çilos uos bat de for

03     Gardaç qe non uos battal cor

04     Si os fai e(n)noi uos allui atretal

05     Qe ia en uos no(n) gada(n)g re(n) p(er)mal ·

06     Qant mi menbra com amar soil ·

07     La falsa de mala merce

08     Ben uos dic tal ira ma coil

09     Qe p(er) pauc de ioi nu(m) recre ·

10     E se hom per ben amar mor ·

11     Eu ne morrai car en mon cor

12     Li port amor tan fis (et)nat(ur)al ·

13     Qe tot son fals uas mi li plus lial ·

BnVent 70.16 (Q 65)     

14     Beradus .

15     Conort ara sai eu ben ·

16     Qe ges demi no(n) pensaç

17     Pos saluç ni amistaç ·

18     Ni message no(n) men ue

19     Trop cuit cai fait lonc atten ·

20     Et es ben semblant oi mai ·

21     Qeu chauche ço cautre pren ·

22     Pos nomen uen auentura

23     Bel conort qant mi souen

24     Cant gent fui p(er) uos onraç

25     E qant ora moblidaç

26     P(er) pauc qeu no(n) men dessen ·

27     Qeu me es me uau qeren ·

28     Em met de foldat emplai ·

29     Qant eu mi don sobre pren ·

30     De la soa forfaittura ·

31     Qeu len colpei de tal re ·

32     Don mi degra saber graç ·

33     Mas fe qeu dei laruergnaç ·

34     Tot ofi p(er)bona fe ·

26vB

01     Eseu en amar mespren

02     Tort es qi colp˂am˃    en fai ·

03     Qe cel qen amar qer sen ·

04     Non ages sen ni mesura ·

05     Tant es genç seruiç p(er) me ·

06     Sos fer cor dur (et) iraç ·

07     Tro qe tot sia dolchaç ·

08     A bel diç (et)amerce ·

09     Qeu ai ben trobat le gen ·

10     Qe gotta daiga qe chai ·

11     Fer en un loc tan souen

12     Qe caua la peira dura ·

13     Qi ben remira (et)ue ·

14     Oil (et)gola (et)front (et)faç ·

15     Caissi affina beltaç

16     Qe mais ni men noi coue ·

17     Cors lonc dreiç (et)auinen ·

18     Gent afflibat coint (et) gai ·

19     Hom no(n) pot laudar tan gent

20     Com la sap formar natura ·

21     Per ma colpa mes deue

22     Du(n)t ia non sia priuaç

23     Qeu no(n) fui uas le tornaç ·

24     P(er) foldat qe men rete

25     Trop nai estat longamen

26     Qe deuergogna qeu nai ·

27     Non aus auer ardimen ·

28     Qei torn se no massegura ·

BnVent 70.6 (Q 66)     

29     Bernardus .

30     ERam consillaç signor

31     Uos caueç saber (et)sen

32     Cuna domna(m) de sa mor ·

33     Cai amada loniamen ·

34     Mas era sai de uerdat ·

27rA

01     Qella autramic priuat

02     Ni anc de nul co(m)pagnon ·

03     Compagna tan greu no(m) fo ·

04     AUna ren sui en error

05     Essui en greu pessamen ·

06     Qallongat ma dolor

07     Si aqest plait li co(n)ssen ·

08     Essai sil dic mon pessat

09     Ueu mon da(m)nage doblat

10     Qalqen faça an qalqen non

11     Ren no(n) posc far de mo pro ·

12     Esseu lam a desonor

13     Escarniramen la gen ·

14     E tendramen li plusor

15     Per cornut (et)p(er) suffren ·

16     E sai seu pert sa mistat ·

17     Bem teng p(er) deseredat ·

18     Da mor (et) ia deu no(m) don

19     Mai fare uers ni chançon

20     Pos uolt sui en la folor

21     Ben serai fol seu no pren ·

22     Daqest dos mals le menor

23     Qe mais ual mon essien ·

24     Qeu naia en le la meitat ·

25     Qe tut p(er)da p(er)foldat

26     Qanc anegun dru felon

27     No ui damor far son pro ·

28     Pos il uol autra mador ·

29     Mado(n)na nollel de fen

30     E lais lo mais p(er) paor ·

31     Qe p(er) autre chausimen ·

32     Esanc hom de auer grat

33     De nul seruisi forçat ·

34     Ben degrauer gierdon ·

27rB

01     Eu qe taut greu tort perdo ·

02     Li seu fals oil traidor

03     Qem regardauon tangent

04     E sai se gardon aillor

05     Molt <...>m gran faillimen ·

06     Mais de tant ma molt onrat ·

07     Qe seron mil aiostat ·

08     Plus gardauon lau eu son

09     Qe toç aicels de uiro ·

10     Del aiga qe dels oils plor ·

11     Escriu saluç mais de cent ·

12     Qeu tramet alla gensor ·

13     Et alla plus auinen

14     Qel mes pois cent ues menbrat ·

15     De ço qem fes al coniat

16     Qeul ui cobrir sa faichon

17     Si qanc no sap dir raiso ·

BnVent 70.12 (Q 67)     

18     Bernardus .

19     Ben man p(er)dut lai deuer uentador ·

20     Toç mes amis pos madona no mama ·

21     Ne non ai cor qen ia(m)mai uer lai cor ·

22     P(er) qen uers mi se stai saluaç (et)grama ·

23     Em fai tot iorn sembla(n)t pensis (et)morn ·

24     P(er) qem samor me delet em so iorn

25     Ni de ren als non rancora ni clama ·

26     Caissi col pes qi se laissal iasorn ·

27     Qil non sa mot tro qelles pres alama

28     Melassai eu trop uos amar un iorn ·

29     Ni nu(m) gardai tro qeu fui en la flama

30     Qe mart forces qe no fai foc deforn ·

31     Ni mon cor ges no(n) posc partir un dorn ·

32     Aissim ten pres samor (et)sa liama ·

33     Nome merueil si sa mor mi ten pres

34     Qe genser cors non cuit qel mo(n)t se mire ·

27vA

01     Bel es (et)gent (et)blancs (et)clar (et)fres ·

02     Ecut aital qal ai uoil ni desire ·

03     Mai non iposc eu dir qel noies ·

04     Eu lagradit de ioie seu sabes ·

05     Mais no lo sai p(er) cho lo lais de dire ·

06     Tot iorn uoldrai la honor (et)ses bes ·

07     Esseraillom (et)amic (et)seruire ·

08     Et aimeraila si ben li plaç au pes ·

09     Com no(n) pot cor destregner ses aucire ·

10     Qeu no(n) sai dona uolgues au no(n) uolgues

11     Qe(m) sem uolia camar nolla pogues·

12     Mas tottas res pot hom e(n) mal escrire ·

13     Alas autras me sui si eschanç ·

14     Qe qal qes uol mi pot asson ops t(ra)ire ·

15     P(er) tal co(n)uen qe nu(m) sia uenduç ·

16     La honor nel ben q(e) ma(n) en cor de faire

17     Qe re nol ual pre<...>ar q(a)nt es p(er)duç ·

18     Nieu nol uol qe mal men es uenuç ·

19     Chastiat ma la bella de mal aire ·

20     En proença mant eu mos (et)saluç

21     E mais de ioi com noli sap retraire ·

22     Effaç esforç miracla e uertuç ·

23     Car eu li mant de ço don ai gaire ·

24     Qeu no(n) ai ioi mais tant come(n) aduç ·

25     Mon bel conort enaunan mos druç ·

26     E mos amic lo segner de bel caire ·

BnVent 70.29 (Q 68)     

27     Bernardus

28     Lo reissegnol ses baudeia ·

29     Iosta la flor el uer chan ·

30     E pres men aital en ueia ·

31     Qeu non posc mudar no(n) chan ·

32     Mais no(n) sai de qe ni de cui ·

33     Car eu non ai me ni autrui ·

34     Mas faç esforç ca sai faire ·

27vB

01     Bos uers pos no(n) sui amaire ·

02     Pl<...> damor qi domneia ·

03     Ab orgoil (et)ab enian

04     Qe cil qi tut iorn merceia

05     Ia ni uan trop humilian

06     Ca pena uol amor celui

07     Qes francs (et)fis si com eu sui ·

08     E ço ma tolt tut mon afaire

09     Qeu anc no(n) fui fals ni trechaire ·

10     Aissi com lo ram se pleia ·

11     Lai oluent lo uai mena(n)t ·

12     Era ues lui qem gerreia ·

13     Aclis p(er)fairel seo coman ·

14     Mas aiçom seca (et)detrui ·

15     Qar amallegnai redui

16     Ont mos oils li don attraire ·

17     Sautre tort mi sap retraire ·

18     Nuls hom non diç qe sol ueia ·

19     Sos bels oils el son semblan

20     Qe cuit ia qella uerdeia

21     Fellon cor ni mal talan

22     Mas laiga qe suau ses dui

23     Es pes de cella qe brui ·

24     En ian fai qi de bon aire

25     Sembla (et)non oes gaire ·

26     De tut loc on ella steia ·

27     Mi destoil en uau longnan ·

28     E p(er) ço qeu nolla ueia ·

29     Claus mos oil li pas de nan ·

30     Mas asson ops mes gai emdesdui

31     Esamic non esm ambui ·

32     Daltramor no(n) mes ueiaire ·

33     Qe iamamais mon cor ses claire ·

34     Tut iorn me ten em pladeia ·

28rA

01     Em uai occasos trouan ·

02     Et qant ill refeoneia

03     Uer mi uersa tot lo dan

04     Gemgaba de mi es desdui ·

05     E del seu tort me co(n)clui

06     E ço es ben uer qe laire

07     Cuidan qe tot sion sos fraire ·

BnVent 70.42 (Q 69)     

08     Bernardus .

09     QUant par la flor lerba fresca (et)la folla

10     Et aut los chant dels auses p(er) boscage ·

11     Ablautre ioi qeu ai en mo(n) corage ·

12     Dobla mos iois em nais em c(e)is embrolla

13     Q(e) no(n) es res qe molt posca ualer ·

14     Sella no(n) uol amors (et)ioi auer ·

15     Q(e) tut cant es sa legra (et)ses baudeia ·

16     Ia no(n) cuidaç qeu de ioi mi recreia

17     Nim lais damar p(er)mal qi auer isolla ·

18     Qeu no(n) ai ges empoder qeu me(n) tolla ·

19     Camor massal qe(m) sobra segnoreia ·

20     Em fai amar lai ol plaç e uoler ·

21     Esseu am ço qe nu(m) deues graçer

22     Força damor mi fai far uassallage ·

23     Mais en amor no(n) alom signorage ·

24     E qi len qer uillana me(n)t do(m)neia ·

25     Qe ren no(n) uol amor qesser no(n) deia ·

26     Paubres (et)ricx fai amor dun parage ·

27     Qant lus amicx uol lautre uil tener ·

28     Greu pot amor ab orgoilç remaner ·

29     Orgoilç de chai (et)finamor capdoilla

30     Eu sec cele qe plus uer mi sorgoilla ·

31     E cele fo qim fa debelestage ·

32     Canc pois no(n) ui ne lei ne mo(n) message

33     P(er) qe mal sap qe ia do(n)na ma coilla

34     Mais dreit len faç qeu me faç fol parer ·

28rB

01     Quant p(er) cele qem torna en no(n) chaler

02     Estai aitant de le qe no la ueia ·

03     Laiga del cor camdos los oils mi molla

04     Mes ben girens qeu penet mo(n) da(m)pnage

05     E conosc ben do(n)na qai fait folage

06     Car audi ço qe uostramor mi colla ·

07     Mas dreit uos faç qem faç p(er) fol tener

08     Car p(er) celui qim tenen en no(n) caler ·

09     Estau aitant qe uos do(n)na non ueia

10     Mas costumes qe fols tos te(n)ps foleia

11     E serai qeil qil eis lo ram no(n) coilla ·

12     Qel bat lo fer (per)qe ai raison qe(m) dolla ·

13     Car anc mi pres dautrui amor enueia ·

14     Mais mains ionchas mi ren asson plaser

15     E ia no(m) uoil mais de sos pes mouer ·

16     Tro p(er) merce ni men lai os despoilla

BnVent 70.31 (Q 70)     

17     Benardus .

18     Non es meruella seu chan

19     Miell de nul autre cantador

20     Qe plus mi trail cors ues amor ·

21     E meil sui faç al seo coman ·

22     Qe cor (et)cors saber (et)sen ·

23     E forca (et)poder ni ai mes ·

24     E sim tira en uer amor le fres

25     Qe ues ren altra no(n) ma tent ·

26     Ben es mort qi damur no(n) sent

27     Al cor qalqe dolçe sabor ·

28     E qe ual uiure senç amor ·

29     Mais p(er) e(n)noi far alla gent

30     Ia dame deu no(n)ma ir tant

31     Qeu ia uiua pois iorn ni mes ·

32     Qant eu serai de noi repres ·

33     E damar no(n) aurai talan ·

34     A bona fe e ses en ian ·

28vA

01     Am la plus <...> (et)la meillor ·

02     Del cor sospir (et)des oils plor ·

03     Cer trop lamei p(er)qeu nai dan ·

04     Eu qen posc mais samor ma pres ·

05     En le chartre en qe ma mes ·

06     No(n) pot claus obrir for merces ·

07     Eda qella no trob nient

08     Bona do(n)na plus nous deman

09     Mais qem prendaç p(er) seruidor ·

10     Qeus seruirai com bon segnor ·

11     Qalqe sia giderdonan ·

12     Ueus mal uostro mandament ·

13     Bel cors gentilfranc (et)cortes ·

14     Ors ne lion non es uos ges ·

15     Qe maucigat sauos mirent ·

16     Aqest amor mi fer tan gent ·

17     Al cor duna dolça dolor ·

18     Cent ues muor li iorn p(er) dolçor

19     E reuiu de ioi autres cent

20     Tant es mon mal de bel semblan ·

21     Qe mais ual lo mals qautres bes ·

22     E pos los mals aitant bos es ·

23     Molt ual tal bes apres la fan ·

24     Hai deus qar se foson trian ·

25     Dentres falson li fin amador ·

26     Qe lausengiers el bausador ·

27     Portes un corn el fron de nan ·

28     Tot laor del mont (et)tot largent ·

29     Uolgra uer dat si eu labes ·

30     Sol qe mi don conoges

31     Aissi com eu lam finament ·

32     Qant eu lauei ben mes paruent ·

33     Als oils al uis · (et)al color ·

34     Car aisi tremblei de paor

28vB

01     Com fai la foilla en contreluent ·

02     Non ai de sen plus dun enfan ·

03     Tant sui damor forme(n)t espres ·

04     Hom qe damor cossi conqes ·

05     Pot do(n)na auer almosna gran ·

BnVent 70.30 (Q 71)     

06     Bernardus .

07     Lo te(n)ps uai (et)uen (et)uire ·

08     P(er) iorn (et)p(er) mes (et)p(er)anç ·

09     Et eu las no(n) sai qe dire ·

10     Qa des es us mos talans ·

11     A des es us (et)nous muda ·

12     Cu nan uoil (et)ai uolguda ·

13     Don anc no(n) ac iaudiment ·

14     Pos ela non pert lo rire ·

15     Ami en uen e dols (et)danç ·

16     Qaital ioc ma fait aissire ·

17     Dont ei lo peior dos tanç ·

18     Qai tals amors es p(er)duda

19     Qes duna part mantenguda ·

20     Tro qe fai accordame(n)t ·

21     Ben deuria esser blasmaire ·

22     De mi meteis arraison ·

23     Qanc no(n) nasqet cel de maire ·

24     Tant seruissa emp(er)don ·

25     Esella no me(n) chastia ·

26     A des doblaral folia ·

27     Qe fols no(n) ten pro qe prent ·

28     Iamai no(n) serai chantaire ·

29     Ni de lascola neblon ·

30     Qe mos chantars no(n) ual gaire ·

31     Ni mas uoltas ni mei son ·

32     Ni res qeu faça ni dia ·

33     No(n) conosc qe pro mi sia ·

34     Ni non uei meillorame(n)t ·

29rA

01     Si tut faç de ioi paruença

02     Molt ei dinç lo cor irat

03     Qi uis anc mais penedença ·

04     Faire de nan lo peccat ·

05     On plus la prec plus mes dura ·

06     Mai senbreu nos mellora ·

07     Uengut era al partime(n)t ·

08     Pero ben es qellam uença ·

09     Atotta sa uolentat

10     Qe sella tort obistença

11     A des naura pietat ·

12     Qe cho mostra lescrittura

13     Causa de bona uentura ·

14     Ual un sol iorn mais qe cent ·

15     Ia non partrai amauida

16     Tant com sia saus ni sains ·

17     Qe pos lalma nes eissida ·

18     Balaia lonc te(n)ps · lo grans ·

19     E si tot no ses coitada ·

20     Ia p(er)me no(n) er blasmada ·

21     Sol deus adenan se ment ·

22     Hai bon amors en cobida ·

23     Cor ben fait deliat plains ·

24     Hai fresca carn colorida

25     Cui deus formet ab las mains ·

26     Toç te(n)ps uos ai desirada ·

27     Qe res altra no ma grada ·

28     Altramor ni uoil nient ·

29     Dolça res ben ensignada

30     Cel qios a ten gent formada

31     Men don cel ioi qeu natten ·

BnVent 70.7 (Q 72)     

32     Bernardus .

33     ARa non uei luser solel ·

34     Tan se son escoriç li rai ·

29rB

01     E ges p(er) aiço no mes mai

02     Cuna clartat me solella ·

03     Damor qinç el cor me raia

04     E quant autra gent ses maia

05     Eu millor ab anç qe sordei

06     Per qe mos chanç non sordeia

07     Prat me son groc uert (et)uermel ·

08     Autressi com el te(n)ps de mai ·

09     Sim ten finamor coint (et)gai ·

10     Neu mes flor blanc (et)uermella ·

11     Et iuers chandela maia ·

12     Qel genser (et)la plus gaia ·

13     Ma mandat qe samor mautrei ·

14     Sencar nollam desautreia ·

15     Paor mi fai maluas conseil ·

16     Per qel segle mor (et) deschai ·

17     Qera sa ioston li sauai ·

18     E lus ab lautre consella ·

19     Com si fina amor dechaia ·

20     Ha maluasa gent sauaia ·

21     Qi uos ni uostre conseil crei

22     Dam le deus p(er)t (et)descreia ·

23     Da qels me rancur em coreil

24     Qira me fan dol (et)esglai ·

25     Qar pesa lor del ioi qeu ai ·

26     E pos chascus se corella ·

27     Del autrui ioi ni ses glaia ·

28     Ia eu autre dret no(n) aia ·

29     Cam sol deport uenç e gerrei ·

30     Aqel qi plui me gerreia ·

31     Ia mado(n)na nos meraueil ·

32     Sel qer samor ne dic qem bai ·

33     Contra la foldat qel retrai ·

34     Fara genta merauella ·

29vA

01     Se iam p(er) cola <...> baia ·

02     Ha ser ia com mi retraia ·

03     Qal uos ui (et)qal uos uei ·

04     Per ben enança qem ueia ·

05     Nuit (et)iorn plang · sospir (et)ueil

06     Pes (et)cossir (et)pos ma pai ·

07     Ont miel me uai (et)eu mal trai ·

08     Mas un bon respit mes ueilla

09     Dont mon corage sa paia ·

10     Fol sui qeu dic qe mal traia ·

11     Qe pos tan riccamenç en uei

12     Pro nai amsola len ueia ·

BnVent 70.19 (Q 73)     

13     Bernardus .

14     Est ai cumhom esp(er)duç ·

15     P(er) amor un lonc estage

16     Mas aram sui reco(n)noguç ·

17     Car auia faiç folage ·

18     Qa toç era de saluage ·

19     Caissim fos de chant remasuç

20     Et on eu plus estera muç ·

21     Mais fara de mon da(m)nage ·

22     Atal do(n)na mera renduç ·

23     Qanc no mamet de corage ·

24     Esui men tart apercebuç ·

25     Qar trop ai fait lonc badage

26     Oi mai segrai son osage ·

27     Esserai cui qeus uollaç druç ·

28     Etrametrai p(er)tut saluç ·

29     Et aurai mais cor uolage ·

30     Truans uoil esser p(er)sa mor ·

31     Car dreich es cab leis aprenda ·

32     P(er)o no sai doneiador

33     Qe meins de mi sesi entenda ·

34     Mais bel mes cablei contenda ·

29vB

01     Qaltra nam plus bella (et)millor ·

02     Qem ual em em soccor ·

03     Em fai de samor emenda ·

04     Aqesta ma fait tant donor ·

05     Qe plaç li qe merce(m) prenda ·

06     E prec la de son amador

07     Qel ben qel fara nol uenda ·

08     Nim faça far lonc attenda ·

09     Qe loncs termini fai paor ·

10     Qanc non ui maluas donador

11     Cab lonc respit nos defenda ·

12     Ma do(n)nam fo alcomençar

13     Franc (et)de bona compagna ·

14     Per ço la dei eu mais amar

15     Qe sem fos mala (et)estrangna

16     Car dreich es qe do(n)nas fragna ·

17     Uas celui qi a cor damar ·

18     Qi trop fai son amic preiar ·

19     Dreiç es qamic li so fragna ·

20     Do(n)na pessem del en ianar ·

21     Lausenger cui deus contragna ·

22     Cai tant qant hom lor pot emblar ·

23     De ioi ai tant sen gadagna ·

24     Sol ab qe iaus no(n) sen plangna ·

25     Pot lonc te(n)ps nostra mor durar ·

26     Sol qant lo(cs) er uollam parlar ·

27     E qant lo(cs) no(n) er · remagna ·

BnVent 70.35 (Q 74)     

28     Bernardus .

29     Per escobir lo mal pes el cossire ·

30     Chant (et)deport (et) ai ioi e solaç

31     E faç esforç qar sei chanter ni rire ·

32     Car eu me(n) mor (et)nul semblant no(n) faç ·

33     Ep(er)amor sui si apoderaç

34     Tut ma uencut aforça (et)abattalla ·

30rA

01     Anc deus no fes traballa ni martire

02     Sens mal damor qi no(n) soffris empaç

03     Mas aqel mei si ben mes assoffrire

04     Camor mi fai amar la oli plaç

05     E di uos tant qe seu no(n)sui amaç ·

06     Il no(n) roman el la mia nualla ·

07     Midon sui hom (et)amic (et)seruire ·

08     Ni nollen qer mais desautra mista?

09     Mas qa celat lo seu bels oils mi uire

10     Qe gran bem fai les garç qant sui iraç

11     E ren len laus ab merce de bon graç

12     Qel mo(n)t no(n) ai amic qi tan mi ualla

13     Molt mi sa bon li iorn qant la remire ·

14     La bocha · els oils · el fru(n)t · el ma(n) · el braç ·

15     Elaltre cors qe ren no(n) es adire ·

16     Qe nosia bellame(n)t façonaç ·

17     Genser de le no(n) pot faire beltaç ·

18     Eu men ai grant pena (et)grant traualla

19     A mo(n) talant uoil mal tan la desire ·

20     E preç men mais qar eu fui ta(n) ausaç

21     Qen tant aut loc ause mamor assire ·

22     P(er) qeu me(n) sui cointes (et)ensignaç ·

23     E qant la uei sui ta(n)t fort enuersaç ·

24     Ueçaire mes qel cor ues cel mi salla ·

25     Dinç de mo(n) cor me corroç en aire

26     Car eu sec tant lamia uolentaç ·

27     Ne negus hom no(n) dec aital res dire ·

28     Com no(n) sages cui sea uenturaç ·

29     Qe fare donc del bel sembla(n)t priaç ·

30     Faliraile miel uoil qel mo(n) mi failla ·

31     A lausenger no(n) ai ren adeuire ·

32     Car anc p(er) lor no(n) fo ric ioi celaç ·

33     E di uos tant qe p(er)me escondire

34     Al metir lor ai cambiaç los deç

30rB

01     Ben es tut ioi ap(er)ore destinaç ·

02     Qese p(er)don ca la lor de uinalha ·

03     Corona mant saluç (et) amistat

04     E prec midon qe maiut (et)mi ualla ·

BnVent 70.33 (Q 75)     

05     Bernardus .

07     Pel dolç chant qel resignol fai ·

08     La nuit qant mi soi adormiç ·

09     Reueil de ioi tut esbaiç ·

10     Pensiu damor (et)co(n)siranç ·

11     Cai ço es mos meillers mesters ·

12     Qanc se amei ioi uolentiers ·

13     Et ab ioi acomença mos chanç ·

14     Ai sabia lo ioi qeu nai ·

15     Nel ioi fos tals qem fos aisiç ·

16     Toç autres ioi fora petiç ·

17     Uas qe lo meu ioi fora granç

18     Tal sen fai cointes (et)parlers ·

19     E cui desser rix e sobrers ·

20     De fin amor qeu nai dos tanç ·

21     Suuent li remir son cors gai ·

22     Con es ben faiç e gent chausiç ·

23     De cortesia (et)de bels diç ·

24     E si de plus mi pren talenç ·

25     Ob si auria usanç entiers ·

26     Si uolia esser uertaders ·

27     Tant es cortes · (et)ben estans ·

28     Do(n)na uostrom sui (et) serai

29     Al uostre seruise garinç ·

30     Uostre sui iuraç (et)pleuiç ·

31     E uostres era des enanç ·

32     E uos es lo meu iois primers ·

33     E si seres uos lo derriers ·

34     Tant q(a)nt la uida mer duranç ·

BnVent 70.27 (Q 76)     

30vA

01     Bernardus .

02     Loncs te(n)ps a qeu no(n) chantei mai

03     Nen saupi far captemen ·

04     Era no(n) tem ploia ni uen ·

05     Si sui entrat en cossire ·

06     Com pogues bon moç assire ·

07     En est son qai aperit

08     Se tut non uei flor ni foilla ·

09     Meil me uai qel tep florit

10     Qe la mor qeu plus uol mi uol ·

11     Tut me desconosc ta(n) ben uai ·

12     E som saupes uas cui maten ·

13     Ne laus es mon ioi far paruen ·

14     Del miel del mont sui iaudire ·

15     E seu anc fui bon soffrire ·

16     Era me tenc p(er) garit ·

17     Qe ren no(n) sent mal qem dolla ·

18     Si ma iois pres (et)saisit ·

19     No(n) sai sem sui aicel qi sol ·

20     Al mont ta(n) bon amic no(n) ai ·

21     Fraire ne cosin ne paren ·

22     Si de mo(n) ioi me ua qiren ·

23     Qinç el mo(n) cor no laire ·

24     E seu me(n) uoil escondire

25     Non sentegna p(er) trait ·

26     No uol lausengier mi tolla ·

27     Sa mor ne(m) le uon tal crit ·

28     P(er) qeu mi lais morir de dol ·

29     Si nomasis lai on il iai ·

30     Si qeu remir son bel cors gen ·

31     Do(n)c p(er)qe ma fait de men ·

32     Ha las · com mor de · desire ·

33     Uol me du(n)c mi don aucire ·

34     Qar lam au qeu lai fallit ·

30vB

01     Eran faça ço qes uoilla ·

02     Mado(n)na el seu chausit ·

03     Qe no(n)cam plai(n)g situt mi doil ·

BnVent 70.25 (Q 77)     

05     Benardus .

07     La(n) qant uei foilla

08     Ius dels albres chader

09     Cui qen pes ni doilla

10     Ami deu bon saber ·

11     Non credaç qeu uolla ·

12     Flor ni folla ueder ·

13     Qant uas mi sorgoilla ·

14     Cho qeu plus uol auer ·

15     Cor ai qen men tolla

16     Mai no(n) ai ges poder ·

17     Ca des es qi ma colla

18     Con plus mi desesper ·

19     Estragna nouella ·

20     Podes de mi audir

21     Qant eu uei la bella ·

22     Qim ia solia collir ·

23     Ela noma pella

24     Nim fai asse uenir ·

25     Lo cors soç laiscella ·

26     Mi fai de dol partir·

27     Deus qel mo(n)t cabdella ·

28     Mi don de lei iaudir ·

29     Qe se aissim reuella ·

30     Non es mais de morir ·

31     Non ai mais fiança ·

32     En augur ni ensort ·

33     Ma bona esperança ·

34     Ma confondut emort ·

35     Ai tant lonc mi lança ·

31rA

01     La bella cui am fort ·

02     Qar li qer sa mansa ·

03     Com seu agues gran tort

04     Tan nai de pessança ·

05     Qe tot me desconort ·

06     Mas non faç semblança ·

07     Ca des chant (et)de port ·

08     Non sai mais qe dire ·

09     Mas mult faç gran folor ·

10     Car am ne desire ·

11     Del mont la belasor

12     Ben faria daucire ·

13     Qi anc fes mirador

14     Qe qant mo cossire ·

15     No(n) ai gerrer peior ·

16     Qe quant la remire

17     Ni pes de sa ualor ·

18     No sarai iaudire ·

19     De les ni de sa mor ·

BnVent 70.17 (Q 78)     

20     Bernardus .

21     Encossirer et en esmai ·

22     Sui dun amor qi(m) laissa em te ·

23     Qe tant no(n) uau ni chai ni lai ·

24     Qil ades nom tenga ensofre ·

25     Ara ma dat cor e talen

26     Qom lem qeses si podia ·

27     Tal qe sil rei lenqeria ·

28     Auria fat grant ardimen ·

29     Ha las chatiu e qen farai

30     O qal consil prendrai de me ·

31     Qella non sap lo mal qeu trai ·

32     Ni eu no(n) laus clamar merce ·

33     Fol nesci ben ai pau de sen ·

34     Qela no(n)ca ma maria

31rB

01     P(er) non qe p(er) drudaria ·

02     Qanc nu(n) laises leuar aluen ·

03     Dunc issament mi morrai ·

04     dirai li lafan qe me ue ·

05     Eu uac ades lo li dirai

06     Non farai allamia fe ·

07     Si sabia qen tenemen ·

08     En fos tuta espagna mia ·

09     Mai uol murir de feonia

10     Qe mi uengess en pessamen

11     Ia p(er)me no(n) saubra qe mai

12     Ni ad autre no(n) dirai re ·

13     Amic no(n) qer ad aqest plai

14     Ainç p(er)ga deus qui pro me(n) te ·

15     Qeu no(n) prec cosin ni paren

16     Qe molt es gran cortesia ·

17     Ca mors per mi don maucia ·

18     Mas ale no(n) stara gen ·

19     Edu(n)cs ela qal tort mi fai

20     Qil no(n) sap p(er) qe mes de ue ·

21     Mas deuinar degra omai ·

22     Qeu mor p(er)sa mor (et)ab qe ·

23     Al meu nesci captenemen

24     Et ala grant uilania ·

25     P(er) qe lenga me trelia ·

26     Quant eu de nant le ma presen ·

27     Pos messagier nol trametrai ·

28     Ni ame dire no(m) conue ·

29     Negun conseil de mi no(n) sai ·

30     Mas en aço me conort be ·

31     Qella sab letras et enten ·

32     Et agram qeu escria ·

33     Los moç esale plasia ·

34     Legis los al meu saluamen

31vA

01     Esale autre dol non pren ·

02     Per deu e per mercil sia

03     Qel bel solaç qil mauia

04     No(m) per des ni son parlamen

BnVent 70.36 (Q 79)     

05     Be(r)nardus .

06     Pos mi preiaç segnor

07     Qeu chant eu chanterai

08     E qant cuit cantar plor ·

09     Cora qeu oessai

10     Greu ueres chantador

11     Ben chant qant mal li uai ·

12     Uai mi donc mal damor

13     Ainç miels qe no(n) fe mai ·

14     E do(n)cs p(er) que mes mai ·

15     Grant ben (et) gra(n)t honor

16     Conosc qa des mi fai ·

17     Qeu am la belesor

18     Et il mi ben osai ·

19     Et eu sui sai aillor

20     E no sai com lestai ·

21     Ço mauci de dolor

22     Car occason no(n) ai ·

23     De su uent uenir lai ·

24     Mais p(er)o tant mi plai

25     Qant deli mi souen ·

26     Qem qim crida nim brai

27     Eu no(n) au nulla re ·

28     Tan dolçame(n)t mi trai ·

29     La bellal cor dese ·

30     Qe tal diç qeu sui çai ·

31     Qel se cuija el so cre ·

32     Ges des oils nu(m) ue ·

33     Amor eu qeu farai

34     Seu ia garrai ab te ·

31vB

01     Cades cre qeu morrai ·

02     Del desirer qem ue ·

03     Sel bela lai ongai ·

04     Non mallegra lonc se ·

05     Qeu la braç ellabai ·

06     Elam tegna lonc me ·

07     Lo seo cors fresc (et)le ·

08     Bela do(n)na merce

09     Del uostro fin aman·

10     Qeus am p(er) bona fe·

11     Qanc re non ame tan

12     Mans iontas ab cor clui

13     Mius rent emius coman ·

14     Ese loc ses de ue ·

15     Faç me un bel semblan

16     Qe mult nai gran talan ·

17     Ges do(n)na no recre ·

18     P(er) mal ni p(er) affan ·

19     Ainç qan deu mi fa ben

20     Nol refug nil soan ·

21     E qant ioi no men ue

22     Sai gent soffrir mon dan ·

23     Ca la cor sa coue ·

24     Com se ane lognan ·

25     Per miel saillir enan ·

GcFaid 167.49 (Q 80)     

26     Bernardus .

27     Qan lafoilla sobre larbre sespan

28     Edel soleil son esclariç li rais·

29     Eli ausel sen uau enamoran·

30     Lus p(er) lautre e fan uoltas e lais·

31     Etot qant es sopleia ues amor

32     Mas sol auos qes greu p(er) conu(er)tir·

33     Bona do(n)na p(er) cui plai(n)g e sospir·

34     E uau meiç mors entrels ioios ploran·

32rA

01     Ha coman mors fols amaor truan ·

02     Qe p(er) un pauc de iois se fan trop gais ·

03     E car ades tut lor uoler no(n) an ·

04     Il uau disen camors torn embiais ·

05     E dautrui iois faisen deuinadors ·

06     Ecar son mort uolon autrui aucire ·

07     Mas de mi dic qeus no me(n) posc partir ·

08     La gençer am ia noi anes doptan ·

09     Souen lauau entrels meillors blasma(n) ·

10     Et en mos diç tut sos affars abais ·

11     P(er) esproar des cascus son semblan

12     E p(er) sauer de son preç qes uerais

13     Si es tengut per tan bon entrelor ·

14     Mas trop oposc de mandar (et)auçir ·

15     Qadonc nau tan acascun de ben dir ·

16     P(er) qe nai peis de leis muor desiran

17     Anc mais nuls hom no(n) trais ta(n) gra(n) afan ·

18     Com eu per leis mais leugier mes lo fais ·

19     Can eu esgar son gen cors ben estan ·

20     El gen parlar ab qe suau ma trais ·

21     Eil seus beils oils esas frescas colors ·

22     Molt se sap gen beltaç enlei aisir ·

23     Com plus lesgard mais la uei embelir ·

24     Deus men don ben ca(n)c ren no(n) amei tan ·

BnVent 70.45 (Q 81)     

25     Bernardus .

26     Tuit cil qe preion qeu chan ·

27     Uolgra saupesson lo uer

28     Seu nai aise ni leser ·

29     Chantes qi chantar uolria

30     Qeu no(n) sec ni ca(m)p ni uia ·

31     Pos perdi ma ben enança ·

32     P(er) ma mala destinança ·

33     Alas com muor de talan ·

34     Qeu no(n) mou matin ni ser ·

32rB

01     Ela nuoit qan uau iaser ·

02     Lo ressillols chant e cria ·

03     Et eu qi chantar solia ·

04     Muor de duol e de pesança ·

05     Can au ioi ni alligrança ·

06     Damor uos dirai ben tan

07     Qi ben lo saupes tener ·

08     Res plus no pogra ualer ·

09     Certes bona foral mia ·

10     Mas non duret fors cun dia ·

11     P(er) qes fols qi senç fiança ·

12     Met en amor sa sp(er)ança ·

13     Amors ma mes en soan ·

14     E tor nat ano(n) caler ·

15     Mas seu lagues empoder ·

16     Certas eu feira fel nia ·

17     Mas il no(n) uoil camors sia ·

18     Res du(n)c em pregna uen iança ·

19     Ab espada ni ab lança ·

20     Amors eu prec de mon dan ·

21     Caltre pro noi posc auer

22     Blandir iamais ni temer ·

23     Nos qerrai cado(n)cs uos perdria ·

24     Molt es fols qi uos se fia ·

25     Cab una bella semblança ·

26     Maues trait ses desfiança ·

27     Pero p(er) un bel semblan ·

28     Sui enqer en bon esper ·

29     Mon conort deigrat saber ·

30     Cades uol qeu chant erria ·

31     Edic uos qe si podia ·

32     Eu siria reis de frança ·

33     Car al plus qi pod me nança ·

34     Le moçin adeu coman ·

32vA

01     Lei qi nom uol retener ·

02     Qera pot il ben retener ·

03     Ses uers aqo qil diçia ·

04     Qeu terra estragna niria ·

05     Pos deus ni fe ni fiança

06     No me poc far acordança ·

07     No mo tenc auillania ·

08     Seu machai bona esp(er)ança ·

09     Pois il ai ren nomen ança ·

10     Romeu ma(n)t p(er) ma mia ·

11     Ep(er)lui farai semblança ·

12     Qeu ai chai bon esp(er)ança ·

BnVent 70.26 (Q 82)     

13     Bernardus .

14     Lan qe uei p(er)mei la landa ·

15     Dels arbres chair la foilla ·

16     Anç qe fredura ses spanda ·

17     Nil ge(n)ç termini sa sconda ·

18     Mes bel qe sia auçis mo(n)s chanç ·

19     Qe stat naurai mais de do(n)s ans ·

20     E conue qen faça esmenda ·

21     Molt mes greu qe reblanda ·

22     Celei qi ues mi sorguoilla ·

23     Car se mos re il demanda ·

24     Noil plaç qe mot mi responda ·

25     Ben maucit mos nescis talanç ·

26     Car set damors lo bels semblanç

27     E no ue qa mors lan tenda ·

28     Tan sap dengin (et) de ganda ·

29     Cades cuit qa des mi uoilla ·

30     Ben dolçamen ma reuanda ·

31     Ca bel semblan mi co(n)fonda ·

32     Do(n)na conoiscenç nuls enanç ·

33     Qe ben tenc qes uostre los da(n)ç ·

34     Coissi qe uostrom mal prenda ·

32vB

01     Deus qe tot lo mont garanda ·

02     Li meitta en cor qe ma cuoilla ·

03     Car me no(n) ten pro uianda ·

04     Ni negus bes no ma onda ·

05     Tan sui uas la bella dopta(n)ç ·

06     P(er) qem ren allei merceianç ·

07     Sil plaç qem don e qem uenda ·

08     Mal o fora si no manda ·

09     Uenir lai o se despuoilla ·

10     Qeu sia p(er)sa comanda ·

11     Pres de lei iusta lesponda ·

12     Eil traial solars ben chalçant ·

13     Agenuilç (et) humilianç ·

14     Sil plaç qe sos peç mi tenda ·

15     Faiç es lo uers tot aranda ·

16     Si qe moç noi descapduoilla ·

17     Oltra la terra normanda ·

18     Part la fera mar preionda ·

19     Esi sui de midonç lognaç ·

20     Ues sim tira com adima(n)ç ·

21     La bella cui deus defenda ·

22     Sel reis engles el duç normanç

23     Lo uol eu lauerai abanç ·

24     Qel iuers nos sobre prenda ·

Peirol 366.30 (Q 83)     

25     te(n)ço(n) .

26     Segner qal penriaç uos

27     De doas do(n)nas ualens

28     O regne iois (et) jouenz ·

29     E gais talanz amoros

30     Luna aures sius plaz

31     Tout leu (et) en paç

32     Coine de bon aire ·

33     E lautra greu e tart

34     Ez a granz reguart

35     Er uos en mal atraire

33rA

01     Peirol se tot soi coichos

02     Daise ni dajauçimen

03     Damor faillir ma <...>

04     druç trop açinaç

05     Se <...> auiaç

06     p(er) qen fis amaire

07     nam mais a ma part

08     Ab gei(n)g (et) ab arc

09     Esser ardiz laire ·

10     Segner trop s(er)ias bos

11     Lo u(ost)re raçonamenz

12     Mais qan chai la pluoia el uenz

13     El freid destrei(n)g los boisos

14     El amics aten

15     A son parlemen

16     Qeill fai afaire

17     ben conosc e cre

18     Si demanz len ue

19     Qi irai sen repaire

20     Peirol sis druz engi(n)gnos

21     Ben esperanz ni souffrens

22     fai tan qa sa guisa uenz

23     Lo fol a gauch del gelos

24     A donc es e clers

25     Qan ausors uolers

26     Qenoilles ueiaire

27     aia tan donor

28     ni tan de ricor

29     Reis ni emp(er)aire ·

30     Segner p(er) ma fe

31     mais namera be

32     Qe toz te(n)ps mal traire

33     Peirol par ma fe ;

34     mas mam mal ses be

35     Qe del sen mal traire<...>

Guion 238.2 (Q 84)     

33rB

01     te(n)ço(n) .

02     Em ra(m)baut pros do(n)na daut li(n)gnage

03     belle (et) plaçen p(re)gon p(er) <...>daria ·

04     du caualier qi son degal p(ar)age

05     mas lus a granz p(re)z de caualaria ·

06     mas el no fait nulz autre ualen

07     E lautres a toz autrez bes enteramen

08     Mas uol piz es digas mal u(ost)re sen

09     Al qual deu meilz la do(n)na esser amia ·

10     En guionet molt meilz e de gradage

11     A mon samblan a pro do(n)na (com)plida

12     Cel qes cortes franc e de bel estage

13     Larcs e metens e senes uilania

14     a cel uos dic qeu p(re)z mais p(er) un cen

15     a la do(n)na (et) es plus auinen

16     Qami no par qe p(er) sol ardimen

17     deion auer bona do(n)na enbailia

18     Em rambaut lamics dardi corage

19     met p(er) si donz son cors ensanblaria

20     Qil imesist lauer car plus car gage

21     no pot metre com lauça cascus dia

22     Rolant pels colps e p(er) la fortimen

23     P(er) qe deu meilz iaçer ab son cor gen

24     Lamics hardiz cel qe uau fugen

25     Car de uulpiz no taing ges qe drut sia ·

26     En guionet do(n)nas a(n) ira usage

27     Cab ben parlar (et) ab bella paria

28     las (con)qer hom (et) ora(n)t barnage

29     E noil ual ren orgoilz ni felonia

30     ni anc nulz hom p(er) ferir ma(n)tenen

31     Se als no(n) fez no(n) ac nul iauçime(n)

32     E ceu o sai p(er) qeu uos o conten

33     Qe ardimenz solez ren no(n) enbria

Guion 238.1a (Q 85)     

33vA

01     te(n)ço(n) .

02     En maenard ros ab sanbuda

03     Sai doz caualers p(re)izanz ·

04     don largeça nos remuda

05     mas lus a terra dos tanz

06     Eçes ses raubor graçiz

07     Lautre es p(er) raubaria aiçiz

08     Chausez al qal fai grazir mais

09     Mester uos aura aiuda

10     Guionet al mens sanblanz ·

11     Co es paraula saubuda

12     Qel graz ual mais el talanz

13     da qel qenes de deu partiz

14     E cel cui otol faidiz

15     Do(n)na · souen paor e fais·

16     Maenard cel qe ses uertuda

17     de dar e no(n) ua clamanz

18     Es ben raçon conoguda

19     Qel graz ual mais el talanz

20     Si lautre na dos en requiz

21     Para qel na cinc cenz deliz

22     Ez anc de mal bos p(re)z uoltaiz

23     En gui de chausida tolguda

24     ai uist rics ma(n)z mal na(n)z

25     Es charles nintret en bruda

26     p(ar) tolre (et) en bolanz

27     tolre mot de plus aforciz

28     E p(er) tolre es hom plus hardiz

29     E tolent es hom druz e gaiz ·

30     Maenard ducs es p(re)z deliz

31     Si tolres era plus graçiz

32     Qe donars don proeça nais ·

33     Gui alexandres fo aissiz

34     p(er) tolre edes oz (con)quis

35     fez doçe reis p(er) qe ualc mais ·

RainPons 414.1 (Q 86)     

33vB

01     te(n)ço(n) .

02     Segner jaufre respondez me sius plas

03     Qal amor ual mais al u(ost)re ueiare

04     de dos amanz lus es tan aut poiaz

05     Qa ma do(n)na rich · (et) de g(ra)nz afaire

06     Tal qa pe(n)na cuida samor auer

07     Mas honor les sol car lo fai doler

08     Elama tant qe no sen pot astraire

09     Elautres a de si donz son uoler

10     Si qe de ren noill deffenson plaçer

11     mas hom no(n) a en amor honor gaire ·

12     Segner rainaut toz me sui (con)sellaz

13     Ai tal do(n)na no uoil uas mi atraire

DalfAlv 119.6 (Q 86a)     

14     Car tot foron duna raiz

15     E do(n)na cui p(re)z es guiz

16     deu amar lo pro el p(re)çan

17     Qe mil son espechat del bran

18     Qe fai meillor baisar un ors

19     Segner greu mes e saluage

20     De ço qeu auch dire uos

21     Qe un uilan paraios

22     Disez qel do(n)na senz gaçe

23     mas si pel uilan mestiç

24     Es lo caualer genqiç

25     Lanom de la do(n)na desman

26     Qel nol p(er)t pois met en soan

27     Caualers don lo noins li sors ·

28     Perdigons u(ost)re da(n)pnage

29     Raçonaç ab fals respos

30     Cois cortes es p(er)digos

31     Adoncs noins tan davantage

32     Cuns mal autaz auniz

33     Sera p(er) do(n)na acuilliz

34     Col plus ni atrestan

35     pois dun Paire son len fan

36     Donc ual lo noms mais qe ualors ·

34rA

01     Or entendaz mon lengage

02     Segner si am danz o pros

03     huoi tan uilas nos fei(n)g bos

04     Qal ops no(n) p(er)da barnage

05     Qaissi colgaç gen noriz

06     Ses p(er)det p(er) la Sorian

07     Ses p(er)don lai on mester an

08     e plus uil caualiers qe an

09     Ual puos donal uol far socors

10     Perdigons Gausselin fai diz

11     Inge segon u(ost)re diz

12     Car sil son ric e pro cor an

13     E do(n)na qe chascus deman

14     Ausi se gardaz sel ner sors

15     Segner sol p(er) uer sel diz

16     no tenga el p(er)e muilliz

17     Si tot ses ualenz uol soan

18     Qe done caualier se fan

19     Ecal uilan tai(n)g us ses forz

Blac 97.7 (Q 87)     

20     te(n)ço(n) .

21     Peire uidal pos far maue(n) te(n)çon

22     nous sia greu seus dema(n) p(er) cabal ·

23     p(er) qal raçon aueç sen ta(n) uenal

24     Emains afarz qe nos tornon apro

25     E sen trobar aues saber e sen

26     E qijaneil en aital luec aten

27     Enz en iouen nes autressi passaz

28     Mei(n)z na de be qe se ia no fos paz

29     Tlançaz no(n) te(n)g ges u(ost)re sen p(er) bon

30     Car anc partis plait ta(n)t de(com)munal

31     Qeu ai bon sen e fin e natural

32     Entot afar p(er) qe par ben qi son

33     Eza mamor messa e mo(n) iouen

34     En la meillor (et) en la plus ualen

34rB

01     no uoil p(er)dre lo guiardos nil graz

02     Car qis retre es uilans e maluaz

03     Peire<u>ida<l> ia laura raçon

04     no uoil auer amidonz qe fa ual ·

05     Qeil uoil Seruir a toz iors p(er)egal

06     E de lamplaz qem faça Guiçardon

07     Eça uos lais lo lonc atendemen

08     Senes iauçir qeu uoill lo iauçimen

09     Car locs ate(n)dres senes ioi ço sapcas

10     Es ious p(er)duç canc us no fo cobraz

11     Plancaç no(n) sui eu ges daital façon

12     Con uos autres a cui damor no cal

13     Gran iornada uoil far p(er) bon ostal

14     E lonc seruir p(er) recebre gen don

15     no(n) es siz druz cel qes cama souen

16     ni bona do(n)na cela qi lo cosen

17     no(n) es amors anz enganç p(ro)uaç

18     Soi enqeres e deman o laisaç

GISt-Greg 233.5 (Q 88)     

19     te(n)ço(n) .

20     Segner en blancaç de do(n)na pros

21     bella e plaçen ses cor uaire

22     daut parage e de bon aire

23     aurez toz bels plaçer damor

24     Ses far o de tan gran ricor

25     Uos rendra p(er) drut baisan

26     Sa donçella e de mais re

27     nouenz luna lautre e noil be

28     Qe p(re)gnaz a u(ost)re talan

29     Guillem qim part tota saço

30     Sai chausir al men ueiare

31     Lo meilz mas no sabez gaire

32     Qar partes plait daital error

33     a nul fin leial amador

34     per qeu la donçelaus so an

34vA

01     pos ma bella donam mante

02     Abels plaçer ges nos coue

03     Qeu an ad altra preian

04     Segner en blacaç molt mi sap bon

05     Car daiço mes contrastaire

06     Qeu uoill mais dun u(er)çer traire

07     Dolz fruit qe fuoilla ni flor

08     Emais diuern de fuoc calor

09     Qe solius lautre qei resplan

10     Emors damor auer ia se

11     fin ioi co(m)plit / de plaçer ple

12     Qe senz trobar anar cercan

13     Guillem de la u(ost)re raçon

14     no uoill esser raçonaire

15     Qe mai(n)t fruit pot pe(n)re laire

16     Qe no(n) a tant dolça sabor

17     Qil p(re)n bas com aut ni dolçor

18     Tai(n)g dunc com sa do(n)na · desman

19     no(n) ges qen lam p(er) bona fe

20     E sil en basan mi rete

21     no uoil u(ost)re seruit nil deman

22     Segne en blacaç la tençons an

23     a en reforçat qe sis uol be

24     Iuiaral con oill cel re

25     ni cobra al iuçar son talan

26     Guillem en iaufre nosoan

27     Mas la bella capa coue

28     Qil iuçel uer si cum perse

29     Si do(n)nas ni donçellas fan ·

Blac 97.4 (Q 89)     

30     te(n)ço(n) .

31     Em ranbaut ses sas ben

32     U(os) fara pros do(n)na amor

33     Complida (et) u(ost)re honor

34     fara cuidar a la gen

35     Ses plus qil es u(ost)re druda

36     Esar no sabez chausir

37     Lo meilz segon qauser dir

38     U(ost)ra raços es uencuda ·

34vB

01     Blancaç da qest p(ar)time(n) <...> lo mellor

02     aleu de fin amador · mais uoil auer iauçime(n)

03     Tot soauet e ses bruda · de ma do(m)n <...> desir

04     Qe fols crerei ses iauzir

05     Qe longa mors es refuda ·

06     Rambaut li conoissen uos oteran a folor

07     Ez a sen li sordeior qe p(er) iausir solamen

08     Laissaz honor mentaguda

09     Ai tan no podez es dir

10     Qe p(re)z no face agraçir

11     Sob autres fais asaubuda ·

12     Blancaz tan mes auinen

13     Can amidonz cui ador

14     pos iacer soz cobertor

15     Rainaus no(n) mes tan place(n)s

16     Cum qan la puois tenir nuda

17     Donc cum par cab fols mentir

18     poscas ma raçon delir

19     Mil tans ual saber qe cudan

20     E donra son io(n)ignador

21     Qil ual si nona lausor

22     Ni no pot auer garen

23     No(n) pret honor esconduda

24     Nis carboncles ses luiçir

25     Ni col qi no pot auçir

26     Ni oilz sec ni lenga muda

27     Blancaç ben dic ueramen

28     Qeu am mais trop fruit qe flor

29     Emais ric don de Segnor

30     Qe sim pagaua del uen

31     Ia al promessa perduda

32     Lons te(n)ps no pot retenir

33     Cel per cui plang e sospir

34     Sab gauç enter nomaiuda ·

GuiUss 194.19 (Q 90)         

35rA

01     guidus duxelus .

02     Se bem partes mala dona de uos ·

03     No(n) es raiçon qeu mi parta de cha(n)

04     Ni de solaç · qeu faria semblan ·

05     Qen fos iraç · daiço don sui ioios ·

06     Ben fui iraç · mas ara men repen ·

07     Car enpres ai del uostrensegname(n) ·

08     Com posca leu chançar ma uolu(n)tat ·

09     P(er) qera çan daiço don ai plorat ·

10     Plorat nai eu e la meillor chasos ·

11     Ue(n)c mi daital qe no(n) ira cha(n)tan

12     Qami no(n) es se tut sen uai gaban ·

13     Antanidan ni leis honors ni pros ·

14     Car sim camies p(er) un nessiamen ·

15     E si faireç plus leu plus folamen ·

16     P(er) qeu noisai daqest can ie mal grat

17     Car camiareç tro cançaţ toç ca(n)iat ·

18     Mala do(n)na faiç ma ues enueios ·

19     E mal disenç don no(n) agra talan ·

20     Et eu sai ben camal mi tornaran ·

21     E qe ner mei(n)ç prisada mas cha(n)ços

22     E qe pois mais car tan ai loniame(n) ·

23     Uostre uoler uolgut enteramen ·

24     Caissi mera de cor en uos tornat ·

25     Non sai dir sen qeus façaç o foldaç

26     Mala do(n)na ia no(n) cuidei qe fos ·

27     Qe seus p(er)des no(n) mo tengues adan ·

28     Calacoillirs don uos sabias tan ·

29     El gen parlar elauinen respos ·

30     Uos façian sobra totas ualen ·

31     Mas ar aus tolt foldat sacoillimen

32     El gen parlar qes mesclat abarat ·

33     p(er) qem breus te(n)ps p(er)deres la beutat ·

34     Tan qa(n)t lom fai ço qe dei elom pros ·

35rB

01     Etan leial con sengarda denian ·

02     P(er) uos lo dic car seu lauçaua tan

03     Can eral diç uertaders el faç bos

04     Ges p(er)aicho non deueç dir qeu me(n) ·

05     Se tut era no uos te(n)g p(er) ualen ·

06     Car qi laissa ço qa ben començat

07     No(n) a bon preç · per aicho qes passat ·

08     Adreiç fora se tot no(n) es raiços ·

09     Qe si donç feçes ren mal estan ·

10     Con la celes el be tragues enan ·

11     Mas era no mes aqel sasos ·

12     P(er) qeu deus hom gardar de fallime(n) ·

13     Per uos lo dic de totas o enton ·

14     Qe se failleç no uosia celat ·

15     ainç en uolon mais dir de ueritat ·

16     Qe de ragon don iam (et) meten

17     E conqere(n) co(n) qereç preç ualen ·

18     Sai si lo faiç · com laueç començat ·

19     O · si se non · perduç aues lograt ·

GuiUss 194.8 (Q 91)         

20     guidus duxelus .

21     Anc de chantar no(n) fail cor ni raços ·

22     Nim fail sabers sil chanç mera graçis

23     Mais eu era tan ues amors failliç ·

24     P(er) qai estat mariç e uergognos ·

25     E pois fai mes del faillimen p(er)dos ·

26     Des era enan mi con uen achantar

27     Con eu mi don posca toç iorn trobar

28     Nouel sens e nuuella ualor

29     E beutat plus fin emaior ·

30     Tan son plaisenç e bela sas faiços

31     E la dreich cors el bel parlar chausiç ·

32     Qe can la uei men cuit far eisser uiç ·

33     E pos esper on plus ma frane respos ·

34     E de paor uauc qeren ochaisos ·

35vA

01     Com seu era ue(n)guç p(er) altra far ·

02     Aqel temers <...> ualer preiar

03     Qe ia no(n) feira tal paor ·

04     Si no(n) uengues de fin amor ·

05     Tos te(n)ps serai de preiars temoros

06     Sabes p(er) qe qar sui damar ardiç ·

07     Qe meils qer hom un dos qan es petiç

08     No(n) fai un gra(n)ç don tut son enueios

09     E p(er)aicho car es tan rix lo dos ·

10     Seo tot lom uoil noli laus dema(n)dar ·

11     P(er)o ben sai si lo(n) uolgues donar

12     Qeo agra del mon la meillor

13     Et il al plus fis amador ·

14     Ben pogra far ab mei(n)ç de be ioios

15     Mais mi no(n) es tan rix ioi escariç

16     Ni eu uoil qer car no(n) serai aiçiç ·

17     Mais partraimen ca(n) en sui d(e)siros ·

18     Cu sages esdomen qes amoros ·

19     Qant als no(n) pot d(e)leit el parlar ·

20     Esi mais no(n) pos al no(n) puois far ·

21     Tengran lo parlar ad honor

22     Mas paor mi fan parlador ·

23     Siuals daitan dirai en mas cha(n)ços

24     Col seus cors ge(n)s es de beltat garaç ·

25     Sei fos merces qes de toç bes raiç ·

26     Mas ellam fail (et) eu uolgra qe fos ·

27     Car trop iai gra(n)s da(n)ç mai(n)tas sasos ·

28     Et eu qer mes plus greus asofertat

29     Com eu mido(n)ç trop ren qe ame(n)dar

30     Mais ia noil calgra mendador

31     Seil preses dol de ma dolor ·

32     Naçalais tan uos faiçes laudar ·

33     Atot lo mon ca mi no(n) cal parlar ·

34     Mas ia eu no(n) gauç damor ·

35vB

01     Guidus .

02     Siu non am puis bel emeillor ·

GuiUss 194.3 (Q 92)         

03     Ben feira chanços plus souen ·

04     Mas enoiam tot iorn adire

05     Qeu plai(n)g p(er) amor (et)sospire ·

06     Car osa bon tut comenalmen ·

07     Mas eu uolgra mous nous ab so(n) plaisen ·

08     Mas re no(n) trob cautraueç diç no(n) sia ·

09     de qal caus aus pregarai do(n)cs amia ·

10     Aqo meiçeis dirai dautre semblan

11     Esi farai nouel semblar mo(n) chan ·

12     Amada uos ai loniamen ·

13     Et enqer no(n) ai cor qe(n) uire ·

14     Do(n)cs si p(er)chom uoles aucire ·

15     No(n) aures ges de bon raçonanien ·

16     Anç sapchas be qe maior fallimen ·

17     Uos er tengut cas autra no(n) seria

18     Cusages es (et) adurat mainç dia ·

19     Com blasma plus can fail cel qe ual tan

20     Qe dels maluas · no so ten hom adan

21     Do(n)na ben sai certanamen ·

22     Qel mon no(n) pos do(n)na es lire ·

23     Don qalqes bes nosia dire ·

24     O qom pessan no(n) formes plus ualen ·

25     Mas passaç sobre toç pessamen ·

26     Eatressi dic uos qom no porrla ·

27     Pessar amar qe fos par alamia ·

28     Si tot no(n) puos auer ualor tan gran

29     Endreit damors siuals noi a engran

30     Esters solcar uos esteç gen ·

31     No trob raison qa mocoissire ·

32     Si ma faiç mal qe iam naire ·

33     Tan gen lom faiç ses far açiramen ·

34     Abel semblan (et) ab cuoillimen ·

35     Qem remembra mos fols cor cascus dia ·

36rA

01     On plus mos senç mo blasma emchastia

02     Mais eu sai ben comes de fin aman

03     Qel senç no(n) a poder co(n)traltalan

04     Do(n)na ab un baisar solamen

05     Agreu tot can uoil ni desire

06     E prometes lom e uos tire ·

07     Si uals p(er) mal del enoiosa gen ·

08     Qaurion dol sim ueçion iauçen

09     E p(er) amors dels ualens cui plairia

10     Car en galmen satai(n)g acortesia ·

11     Com faça e(n)noi als enoios qil fan ·

12     Et als adreich faiçon tot q(a)nt uolra(n) ·

13     Ues albuço chanchos tentost ta(n) uia

14     Alla meillors fors una qel mo(n) sia ·

15     Qen leis pot hom apenre cosis fan

16     Iois (et) solaç ab gais cors benestan

GuiUss 194.6 (Q 93)     

17     Guidus .

18     De tantam gisam menamors ·

19     Capenas sai si deich cantar ·

20     On dei plagner o plorar ·

21     Tan mi dona gauch (et) dolors ·

22     P(er)o qin uolgues dreiç iuçar ·

23     Mais nai mal qe bes (et) maiors

24     Mas tan am finamen ·

25     Qel mal tei(n)g anien ·

26     Egraçisc (et) enanç ·

27     Los bes p(er) qem plaç chanç ·

28     Bona dona preç (et) ualors

29     E cortesiab gen parlar ·

30     Oi rien amoros (et) clar ·

31     E gens cors afresca colors ·

32     Et agraç don no(n) aueç par ·

33     Sobre toç autres faiç meillors ·

34     Uos fain en teramen ·

36rB

01     Sobre totaç ualen ·

02     P(er) qeu sui ben amanç

03     Qi sui damors clamaç ·

04     Getas maues des las clamors ·

05     Ab prex (et) ab merces clamar ·

06     P(er) qem deueç tenir plus car ·

07     E fugir feigne(n)ç preiadors ·

08     Qa do(n)na fai bon esqiuar ·

09     Lo bruit dels fals deuinadors ·

10     Qe p(er) un mal disen

11     Qen bel semblan senpren ·

12     Sen leua bruiç tan granç

13     Camors en senblan ganç ·

14     Eses gen de dos amadors ·

15     Qan façon qes tai(n)g ad amador ·

16     Car trop pot hom amor doptar

17     Si lai enblasmes es paors

18     No(n) es ola obra noi par ·

19     Qe greu er de doas colors ·

20     Cors e faich longamen

21     Sabeç qeu uau uoluen ·

22     Tem qe sial talanç

23     Lai on es lo semblan ·

24     E cho es len ueis el paors ·

25     Qe magra faiç · desesp(er)ar ·

26     E partir de uos e lognar ·

27     E uirar si pogues aillors ·

28     Mas tan sabes los bens triar

29     Dels mlis els senç de las folors ·

30     Qes aman e temen ·

31     E celan e sofren

32     Men iauçira euanç ·

35     Qe simera clamanç ·

GuiUss 194.7 (Q 94)         

36vA

01     Guido .

02     Estat aurai de chantar ·

03     Per sofracha de raçon ·

04     Canc no poguì encontrar ·

05     En faire bona chanço

06     Mas er ai cor qe nessai ·

07     De far bos moç ab son gai ·

08     Car ben estai qi sap apanc de dire

09     Genç raçonar leis de cui es obedire ·

10     Daitan la pois raçonar ·

11     Leis cab mon cor el so ·

12     Com gençer no(n) pot trobar

13     En senblan ni en faiço

14     Ni neguna ableis nos fai ·

15     Ni non adreich tan gran iai ·

16     Ni no ses chai de solaç ni de rire ·

17     De toç bos aibs sap lo meillor eslire ·

18     Can eu mir sos ge(n)ç cors car ·

19     Esai qe nos tai(n)g qem do ·

20     Samor ami ni almen par ·

21     Can es daut luoc (et) de bo ·

22     Ni mais altra tan nom plai

23     Aqest uoler mi deschai ·

24     Car eu no(n) ai tan dardir qe laus dire

25     Com de bon cor eu lam ela desire ·

26     Pros do(n)na abun dolç esgar ·

27     Qem feiron uostroil lairo ·

28     Mi uengues mon cor emblar ·

29     Eç anc nous fi mespreiçon ·

30     E pois mon cor teneç lai ·

31     No cuit lauçias huei mai ·

32     P(er)o ben sai qe sil uoleç auçire

33     Nom poc morir abtan onrat martire ·

34     Segner nermita nom piai

35     Cars es pres ab na esmai ·

36vB

01     E pesam mais car eu no(n) sui iauçire ·

02     De lei qim fai souen plorar e rire ·

anon 461.95 (Q 95a)         

03     Denna qe de cognat fai drut ·

04     e de marit sab far cognat ·

05     A ben dami deu renegat ·

06     Car il nos ab nion per lui ·

07     Cuil son fill ni marit cui ·

08     Per qeu los apel · mesclaç eneboç ·

anon 461.250 (Q 95b)         

09     Uilan dic qes de sen isiç ·

10     Can se cuida de uolupar

11     De la pelen qeles noriç ·

12     Ni lauor p(er) altra caniar ·

13     Qeu sai etoç lomond(e) o diç ·

14     Ca des retrai dones eissiç ·

15     E qan uilan se cuida cortes far ·

16     Per plus follai q(e) se amaua urtar ·

anon 461.154 (Q 95)         

17     Io sen uolgra de salomon ·

18     E de rolan lo ben ferir ·

19     E lastre de cel qe pres tir ·

20     E la gra(n) força de sanson ·

21     E qe senbles tristan damier ·

22     E galuain de caualaria ·

23     El bon saber de merlin ·

24     Uolgra mai ·

25     Qeu feira d(r)eiç del tor ·

26     Qeu uei com fai ·

anon 461.98 (Q 96)         

27     Dons granç con qer hom abundo(n) ·

28     Qui ben lo sap far p(er) saçon ·

29     Lun p(er) auer lautre car fai ·

30     Al se plant qel donar li plai ·

31     Mas cel q(e) promet calo(n)gna ·

32     Son don uai di sen mençogna ·

33     Fai sembla(n)ç qe sia forçaç ·

34     Per qes p(er)duç lo dons el graç ·

UcBrun 450.4 (Q 97)         

37rA

01     Nuc d(e) bru(n)del .

02     Cortesamen mou amo(n) cor mescla(n)ça

03     Qem fai tornar enlamoros d(e)sire ·

04     Ioi me p(ro)met (et) maporta cossire ·

05     Car en aissi sap ferir de sa lança

06     Amors qe es us esperiç cortes

07     Qe nos lassa ueder mais p(er)se(m)bla(n)ça

08     Qe doil en oil sail e fai son dolç la(n)ç ·

09     E doil en cor e de coraç en pes ·

10     Qen aissim uenç em destrei(n)g e sobra(n)ça ·

11     Cel ca son ops sap triar (et) eslire ·

12     Mas aici a un p(er)illos martire ·

13     Qe la dolor uol qe sia allegrança ·

14     E del seu tort qeil refera merces ·

15     E controrgoil seaç humilianç ·

16     Camor no uenç menaça ni boba(n)ç ·

17     Mas ge(n)ç seruir e prec e bona fes ·

18     Mais ami fai sobra tot un onra(n)ça ·

19     Canc mo(n) uoler no(n) uolc en dos uoler ·

20     Qe qua(n)t sen uai en mo(n) fin cor assire ·

21     Tot autre pes geta de for elança ·

22     P(er) qei celei acui ops ma co(n)qes ·

23     Tang qa mos pres adinç so(n) cor p(r)esa(n)ç ·

24     Tro sial cor ab los oils acorda(n)ç ·

25     Qals oils pareis qal cotage plagues ·

26     Mas ma do(n)na sap far ioi (et) pesança ·

27     E son uoler gandir (et) escondire ·

28     E pos sembla(m) cortes ab son dolç rire ·

29     P(er) qeu no(n) sai cor iuçar asembla(n)ça

30     Mas si ben uol ad hora parogues

31     Car li sui fiç elials ses enganç ·

32     Qeu no pes al mas de far toç ses ma(n)ç ·

33     Qe(m) dones cor qil a lomeo conqes ·

34     E pos no part desabona esp(er)ança ·

37rB

01     Ues mon desir adolç son cor e uire

02     Qe cor nol pot pessar ni bocha dire

03     La mor qem ten ala gran amista(n)ça

04     E pos mon cor li te(n)t aissi defes

05     Qe nois las entrar altres talanç

06     Sia de me souine(n)ç et me(m)bra(n)ça

07     Car mil mal trais damor plaideia us bes

08     E sol qel cor aia de mi me(m)bra(n)ça ·

09     De plus serai entendenç e soffrire

10     ab qe lesgart se baisson li sospire

11     P(er) qel desir amoros no sescança ·

12     Ab aiço ai tut qant qe mester mes

13     Et el serai place(n)ş e merceianç ·

14     Car aiço es uida de fin amanç ·

15     Camor non uiu mas de gauç ede bes

16     Eia parlar nolen façon doptança ·

17     Qeu ai uas lor engei(n)g pris (et) albire

18     Cab los oils bais eu son ge(n)t cor remire

19     Et en aissi celo ma bene(n)na(n)ça ·

20     P(er) qe no sap de mon cor neson ses ·

21     Ainç qi me qer de cui se fei(n)g mo(n) cha(n)ç ·

22     Als plus priuaç nestauc cecs e cela(n)ç ·

23     Mas qe lor fei(n)g aiço qe uer non es ·

24     Glorietta entre uos e merces ·

25     Ma captaç iois ablei cui son coma(n)ç ·

26     Edigaç li cab samistat menanç ·

27     La mor qel port el ioi ebona fes ·

UcBrun 450.7 (Q 98)         

28     Nuc .

29     Qant lo dreig te(n)ps · uen gaban eriden ·

30     Gais e floris e iais de bel sembla(n)t ·

31     Bel deuem du(n)cs acoillir en chantan ·

32     Pois il nos fai de ioi tam bel presen ·

33     Qe iois non es donaç p(er) allegrar

34     E qi no la sil deu far aparer ·

37vA

01     Car deconort naisson g<...>ç eplaiser ·

02     P(er) com sen pren ades e son meil far

03     Esi fos bon ço qe sol esser gen

04     Ni agrades ço qe fo ben estat ·

05     Eu cre qel te(n)ps ualgra(n) qeis atretan ·

06     Con anc se feç segon mo(n) essien

07     Mas qex apren ço qe degra obli dar

08     Et oblida ço qe degra saber

09     E leuon sus ço qes fera chader ·

10     Ebaisson ios ço qes fera leuar ·

11     Tot aiço fan li ric desconoissen ·

12     Can mes de rer ço qa naua denan ·

13     Don en conduiç çoi e solaç e chan ·

14     E cuidon preç auer p(er)dreit nien ·

15     Mas p(er)raçon nol nel poden portar

16     Canc hom no fo pros senes pro tener

17     Ni no ac nom ualen senes ualer ·

18     Ni bon ses ben ni larc senes donar ·

19     Qet en aissi an trastornat iouen ·

20     E preç e nom · eualor · eloban ·

21     El gai do(n)nei com teni entrenan ·

22     Abli plusor uolt endechauçimen ·

23     E pos amors ten uil ço qes plus car ·

24     No(n) pot adreit leial nom retener

25     Car qi despen tot son preç en un ser

26     Pois de ce(n)t iorn no(n) pot tan recobrar ·

27     Qeu ui damor qel gauç el ris el sen ·

28     Coblas emoç cordas anel e gan ·

29     Solion pagar los amadors un an ·

30     Ar es p(er)dut qi de se no(n) o pren ·

31     Qe façon fo qel maior don damar ·

32     Uolion mais esp(er)ar qet auer ·

33     Qe pos hom na co(m)plit tot son uoler ·

34     Morol desir qe sol lo dos nafrar ·

37vB

01     Per qe ual mais damor ço com naten

02     Qel cortes don desauinen no(n) fan

03     Qel mal nes bos eplasenters li afan ·

04     E il sospir dolç eil maltrait eissamen ·

05     Epo<...> amors no(n) pot lognes anar

06     De qi ena(n)ç torna eno(n) caler ·

07     E mudon cor euenon desesper ·

08     Edruç repren ço q(e) sol desirar ·

09     Deu sal rodes qar a seignor ualen

10     Larc et ardit iouen egen parlan ·

11     E de donar atrob maior talan ·

12     Qe de tener no(n) acel qi opren

13     Cab plaçer sap toç sos bels dos dar<...>

14     E deus don len bona uia tener ·

15     De força en cor · ede cor en poder ·

16     Si qel rics faiç de preç posca eritar ·

17     Pen en guillelm re noi pot meillorar ·

18     Lo plus sauis en uostre captener

19     Qar gauç de cor euida de plaser

20     Aqi ab uos pot caber ni regnar ·

21     <...>as amdusa uoil mon uers en uiar

22     Qe talant ai de mo(n) seignor ueder

23     Qar ten e creis en preiç (et) en poder ·

24     Euiu ioios e uoil ualenç estar ·

UcBrun 450.2 (Q 99)         

25     Nuc .

26     Aram nafron li sospir ·

27     damor qeu al cor lo sen ·

28     E si merces noi deiscen ·

29     Per adolcar mon co(n)sir

30     Mala uison dolç ni sages ·

31     El bel semblanç ab qem pres ·

32     Cil qi samistat mi mes ·

33     El cor ab un foc uolage ·

34     Qant ue(n)c mon cor assailir ·

38rA

01     Amors al començamen

02     Me diç em feç entendenç ·

03     Cab mi partrial desir

04     Mas ar uei qe segnorage ·

05     Ai dels mals e pauc del bes

06     Qen aissi soaasses ·

07     E(n) son costum er usage ·

08     E du(n)cs eqem uolon dir ·

09     Seil oil ne qem uau qeren ·

10     Pos ma dolor non enten

11     Ni mos precs non uol auçir ·

12     Molt son mesongiers message ·

13     Li dolç esgart qem trames ·

14     Mas p(er)crist se osabes

15     Nolor obtiral corage

16     Cara no(n) uolon eissir ·

17     Per negun autre talan ·

18     E qan cuit mon pessamen ·

19     Uirar en nul autre albire

20     Amors ab son poderage

21     Uai ado(n)cs saçir mon pes ·

22     E tol me ço qai empres

23     E tornam el seo uiage

24     Qil sab tan gen acuillir ·

25     Ab son amoros preisen ·

26     Com de nan lo seo cor gen ·

27     Nom pot los plaçers partir ·

28     Al fol fai cuidar folage ·

29     Et al nesci nescies

30     Et al entende(n)ç apres ·

31     Fei(n)g abel diç son pessage ·

32     Ben deuria souenir ·

33     Ço qellam diç en riçen ·

34     Qe nuls hom ses ardime(n)t

38rB

01     Nom pot gaire conqerer

02     Aqest moç mes pres estage ·

03     Al cor ab semblan cortes ·

04     P(er) qeil prec eil clam merces ·

05     Qe madolç son cor sauage ·

06     Can sa granç beltaç remir

07     Tal ioi ai nol fai nim sen

08     Caissim uail plaçer plaçen

09     Al cor ab dolçor ferir ·

10     Res tan nomes degradage

11     Tan qan lo ioi ab me es

12     Rei oduc cuit omarqes ·

13     Ualer o dauçor parage ·

Uc 448.1a (Q 100)         

14     te(n)ço(n) .

15     Dalphin respondes moi sius plaz

16     toz sabiz (et) a consellaz ·

17     E sauez bone entention ·

18     Or entendez ama chançon

19     Qeous part e uos auez los daz

20     E chausez de quatre amistaz

21     La qal ual mais segon raçon

22     Qan bona do(n)na e druz p(r)isaz

23     proz (et) aisiz en uez toz laz

24     E larcs e de gran mession

25     Samon de bon cor abandon

26     Ab cor tezia (et) ab solaz

27     E cascus es toz ensei(n)gnaz

28     donor e de p(re)z e de don

29     O qan pros ceualiers ualenz

30     Met en toseta son entenz

31     Eill en uail far Guiçardon

32     Tal qe de ren noil diç de non

33     Et es bella con de rienz

34     Et en lei es lo p(re)z lauçenz

35     Qes gart amdos de mesp(r)ison ·

38vA

01     Qan bona do(n)na auinenz

02     Azida e proz p(er) amor uenz

03     Tant qama bel toset e bon

04     On tota genz asospeichon

05     E es larcs (et) ardiz e genz

06     Et en lei es lensei(n)gnamenz

07     Qel deu faire ardiz e pron

08     Qan tozeta a g(ra)nz beutat

09     Met em bel toset samistat

10     E lor bel cors son de saçon

11     E nouella amors los somon

12     E lai regna amors ab son grat

13     Segon son cor e son pensat

14     E (con)uens ab son compalgnon ·

DalfAlv 119.1 (Q 100a)         

15     Bauchan car mauez ensei(n)gnat

16     troberai len sei(n)g a nostrat ·

17     Qe dai cho don ses en error

18     Uos esclarirai la brunor

19     Qeu ai lo mestier ueçiat

20     Damor e uos tot oblidat

21     Qe ren no(n) sabez uers en cor ·

22     Qe qatre deuisas damor

23     Me mandas chausir la meillor

24     Et eu ferai o uolentierz

25     ben estai qan pros ceualierz

26     Conquier do(n)na de g(ra)nt ualor

27     Mas caschus o fai p(er) honor

28     E senors es come leugiers

29     O qan druz a toz p(re)z entiers

30     Es p(er) pidesa lausengiers

31     Uers toseta tan qab lei iai

32     ben leu ni bon nil plai

33     Mas cab lei sab ualens mestiers ·

38vB

01     Qan bona do(n)na al preiz uerai

02     Uer amor de toset se trai

03     Lei sambla qen força talanz

04     E lor amors no(n) es duranz ·

05     Qel toset uen e si do(n)na uai

06     Eu sai ben qanemics aaurai

07     Car es uertaders mos chanz ·

08     Mas qan fis cors e bel samblanz

09     Sacorda e iouenz ben estanz

10     Lors sa iosta amorz finamenz

11     Sen retrait de p(re)z e de sen

12     Et es sis iois ses tot enjanz

13     Et amors cui p(ri)z es comanz

14     Fai chascus p(er) amors ualenz

15     Enan tot amor auinen

16     baucan mas la plus iouen pren

17     E nos aues daitan mal dit

18     Qe la gereittona ai faillit ·

19     Car les loi(n)gna de u(ost)ra gen ·

SavMaul 432.2 (Q 100b)         

20     E sai nuna ab gai cors plaçen ·

21     En qel iuçamen fora mes

22     Mas pro uei qe nia de trez·

UcSt-C 457.22 (Q 101)         

23     Na maria es gent e plansentera ·

24     Francha humils ed aue(n)ne(n) se(m)blança ·

25     E fai honor eacuoil uolentera ·

26     Los bos elor mo(n)stra bela coi(n)dança ·

27     E sos cors es iouens ebel ebons ·

28     E il diç ill faich el senbla(n)ç amoros ·

29     Per qe lunes de ben dir far onrança ·

ArnDan 29.14 (Q 102)     

39rA

01     Narnart daniel ·

02     Lo ferm uoler qinç el cor mintra

03     Nom pot ges becs esco(n)sce(n)d(re) ni u(n)gla

04     De lausenger qe pert p(er)mal dir sarma

05     Ecar nolaus batre abram ni aueria

06     Siuals afrau lai on non auria unde

07     Iauçirai çoi uerçer odiç chambra ·

08     Qan mi souen de la chambra ·

09     On al meo danç sai qe nuç ho(m) no(n) i(n)tra

10     Ainç me son tuit plus qe frare ni u(n)cle

11     E no(n) ai me(m)bre no(m) fremisca ni ungla ·

12     Plus qe no fai le(n)fes de na(n) la ueria ·

13     Tal paor ai qel sia trop de marma ·

14     Del cors li fos no(n) del arma

15     E consentis acelat dinç sa cha(m)bra

16     Qe plus mi naural cor qe colp deueria ·

17     Qar lo seus sers lai on iles noil intra ·

18     De leis serai aissi co(m) charç (et) ongla ·

19     Ni no crerai castic damic ni doncle ·

20     Canc la seror de mon oncle

21     Non amei plus ni tan p(er)aqest arma ·

22     Caitaç ueçis con es lo diç del ungla ·

23     Sa lei plagues uolgresser de sa cha(m)bra

24     De mi pod far damors qinç elcor mi(n)t(ra) ·

25     Meilç tot qe uol com fort de freuol ueria ·

26     Puois florit la se traueria

27     Eden adam foron nebot et oncle ·

28     Tan fin amor co(n) cela qel cor mi(n)tra

29     No cre qe fos en cors ne neis en arma ·

30     Oqil estei fors en plaça odi(n)ç cha(m)bra ·

31     Mos cors nos part de leis tan cote(n)lo(n)gla ·

32     Caissi sen pren esen ungla ·

33     Mos cors enleis co(n) les cors en laueria

34     Qil mes de ioi tors e palais echa(m)bra ·

39rB

01     E no(n) am tan fraire pare(n)t ni uncle ·

02     Qen paradis naura doble ioi marma ·

03     Se ia nuls hom per ben amar lai entra ·

04     Narnaut tramet son chantar dongle i(n)o(n)gla

05     Ab grat si donç qe desaueria larma ·

06     Son desirat cui preç en chambra intra ·

ArnDan 29.6 (Q 103)     

07     Narnart .

08     Cançon dolç

09     Moç son plan e prim ·

10     Faç pos era botonoillom

11     Eil au auchor cirn ·

12     Son de color ·

13     Demanta flor ·

14     E uer de iar la fuoilla ·

15     Eil chant eil brail

16     Son allobrail ·

17     Dels aucels p(er)la broilla ·

18     Pels broç ·

19     Auch los chanç el refrim ·

20     E per qom no men faça crim ·

21     Obri e lim moç de ualor

22     Ab art damor ·

23     Don non ai cor qem tuoilla ·

24     Ainç si ben fail

25     Lasec atrail ·

26     On plus uas mi sorguilla ·

27     Petit ual orgoilç damador ·

28     Qades trabucha son seignor

29     Deluoc auçor ·

30     Bais e terail ·

31     P(er) tal trebail ·

32     Qe de ioi lo despuoilla ·

33     Dreiç es la grim

34     Et art e rim ·

39vA

01     Cil qi damor ianguoilla

02     Bona dona uos cui ador

03     Ges p(er)orguoil non uai aillor

04     Mas p(er) paor del deuinail

05     Don iois trasail ·

06     Faç semblan qe nos uoilla

07     Canc non iausim

08     De lor norim

09     Malmes qe lor acuoilla ·

10     Si ben uai p(er)tot aes dail

11     Mos pessame(n)ç lai uos assail ·

12     Qeu chan e uail ·

13     Per el ioi qenç fini ·

14     Lai on partrai ·

15     Mas soue(n)ç loilç mi muoilla

16     Dir e de plor ·

17     E de dolçor ·

18     Car p(er) ioi ai qem doilla ·

19     Er ai fam damor don badail ·

20     E no sec misura ni tail ·

21     Sol mo egail ·

22     Canc non aucim ·

23     Del te(n)ps caim ·

24     Amador mainç acuoilla ·

25     Cor trichador

26     Ni bausador ·

27     P(er) qe mos iois capduoilla ·

28     Bella qiqes destuoilla ·

29     Arnauç dreiç cor

30     Lai on es honor ·

31     Car u(ost)re preç capduoilla ·

ArnDan 29.4 (Q 104)         

32     Naruat .

33     Ar uei uermeilç uers blaus bla(n)cs egrox ·

34     Uergers pla(n)s plais tertres e uaus ·

39vB

01     El uoç dels ausels sone tuit ·

02     Ab dolç acort matin e tart

03     Çom met en cor qeu colori mo(n) chan

04     Dunatal flor don lo fruiç amoros ·

05     Elo granç iors elolors de nui ga(n)dres

06     Damor mi pren pessan lo fox ·

07     El desireus dolç e coraus ·

08     El mals es saboros qem sint

09     El flama suaus on plus mart ·

10     Qamors enqer lo sens de tal semblan ·

11     Uerais fra(n)cs fis merceianç partidors

12     Car asa cort noç orguoilç eual bla(n)ders

13     Mas mi no(n) cania te(n)ps ni luox

14     Conseilç açina bes ni maus ·

15     E seu al meu entent uos mi(n)t ·

16     Iamais la bella nom regart

17     On mestal cors dormen pensan ueillan ·

18     Qeu no uoil ges qan pensas graç ualor ·

19     Esser ses lei on plus ualc alexandres ·

20     Mantas ueç mes solaç en uox ·

21     Ses lei mais deleis uoil si uaus ·

22     Ades dir lo q(a)rt mot ol qint ·

23     Qel cor non tengues altra part

24     P(er) cho nai dal pessamen ni talan ·

25     Qil mos de toç lo bos sabers sabors ·

26     Etei(n)g len cors ser en puoilla oen fla(n)dres

27     Molt desir qanqer fos sos e uox ·

28     Emauengues aitals iornaus

29     Qen moria ben danç plus uint ·

30     Tant metel cor baut e gaillart

31     Ua ben fui fous qeu uau du(n)cs als cercan

32     Qeu no(n) uolges mais p(er) geinç trabaillos ·

33     Baillir qe clau tigris emenandres ·

34     Entrels tres faiç souen fe(n)g iuox ·

40rA

01     El iorn senblam us amiaus ·

02     E pesam car deus non cosint ·

03     Com pogues te(n)ps breuiar ab art ·

04     Car lo(n)cs respeich fan languir finama(n)

05     Lune soleiç trop fai lu(n)cs uost(re) cors ·

06     Pessam car plus soue(n) nous fail respla(n)d(re)s

ArnDan 29.2 (Q 105)     

07     Naruat .

08     Anc eu nolac mas ela ma ·

09     Toç te(n)ps enson poder amors ·

10     E fai mirat lei saui fol ·

11     Con celui qen ren nos torna ·

12     Qom nos defent · qi ben ama ·

13     Camors comanda ·

14     Com la serue la blanda ·

15     P(er) qeu naten soffren bona partida ·

16     Can mer escarida ·

17     En dic pauc qinç elcor mesta ·

18     Qestar mi fai temen paors ·

19     Las lengas plai(n)g mais lo cor uol ·

20     Cho don dolent se soiorna ·

21     Gen langis mais no(n) sen clama

22     Qen tant amanda ·

23     Cum mars entra garanda ·

24     Nona tan gen · presen ·

25     Cum la chausida ·

26     Qeu ai encobida ·

27     Tan sai son preç fin (et) certa ·

28     P(er) qeu non puos uirar aillors

29     P(er) cho faç eu qel cor midol ·

30     Can soleÌç chan ni soiorna ·

31     Eu no(n) aus dir qi ma flama ·

32     Lo cors ma branda ·

33     E loil nan la uianda ·

34     Car solamen · ueçen

40rB

01     Me stai açida

02     Ueus cum ten auida ·

03     Fols es qi p(er) parlar en ua ·

04     Qer cossi iois sia doloros ·

05     Car lausengers cui deus afol ·

06     Non au ges lenga ta dorna ·

07     Lus conseilla lautre brama ·

08     P(er) qes demanda amors tal fora g(ra)nda ·

09     Mas em defen · Feignen

10     De lor bruçida ·

11     Et am senç folida ·

12     Pero iauçen mi ten ensa ·

13     Ab un plaçers de qe ma sors ·

14     Mas mi nom passara ial col ·

15     P(er) paor qil me fos morna ·

16     Qenqera sint de la flama ·

17     Damor qim manda ·

18     Qe mon cor nospanda ·

19     Si faç temen · Souen ·

20     Qeu uei per crida ·

21     Mant amor delida ·

22     Mant bon chantar leuet e pla ·

23     Na greu plus faiç se(m) fes socors ·

24     Cil qim dona ioi el mi tol ·

25     Qer sui leç · ara motrastorna ·

26     Car ason uoil maliama ·

27     Ren noil demanda ·

28     Mos cors ni noil fai ganda ·

29     Anç francamen · Li(m) ren

30     Do(n)c si moblida ·

31     Merces es p(er)ida ·

32     Meilç delben ren · Sic pren

33     Chançon graçida ·

34     Car nauç non oblida

ArnDan 29.17 (Q 106)         

40vA

01     Narnart .

02     Si fos amors de ioi donar ta(n) larga

03     Con eu ues lei auer fi(n) cor (et) fra(n)c ·

04     Ia p(er) gra(n)t ben no(n) calgra far embarc

05     Car am ta(n)t aut qe sper me poia e(m)plu(m)ba ·

06     Mas qant marbir co(m) es depreç alsu(m)

07     Molt me(n) am mais car anc lausei uoler ·

08     Ara sai eu qe mo(n) cor (et) mo(n) sen ·

09     Mifaran far lor grat rica co(n)q(e)sta ·

10     Po se(m) faç lo(n)c esp(er) no me(n) barga ·

11     Qe(n) ta(n)t ric loc me sui mes emestanc ·

12     Cab sos bels diç me tenra de ioi larc ·

13     E sigrai ta(n)t tro me port alatu(m)ba ·

14     Qeu no(n) sui ges cel qe lais aur p(er) plu(m)b

15     E pos enle nos ta(n) co(m) ren mier ·

16     Tan li serai fìs (et) obedie(n)s ·

17     Tro de samor sil plaç basan mi uesta ·

18     Cun bon respeiç mi reue em descarga ·

19     Dun dolç desir dun me dolon mei fla(n)c ·

20     Car empaç pren la fan el sofre el parc ·

21     Pos de beutaç son las autras encu(m)ba ·

22     Qe la ge(n)ser par qaia pres un rum ·

23     Plus bas de lei qi laue (et) es uer ·

24     Qe toç bon aib · preç esaber e senç ·

25     Reignon ableis cus no(n) es mei(n)ç ni resta ·

26     Ha meils de be ia no(m) siaç auarga ·

27     Qen uostramor me trobareç tot bla(n)c ·

28     Qeu no(n) ai cor ni poder qem descare ·

29     Del ferm uoler qe no(n) es pas retu(m)ba ·

30     Qe qa(n)t mesueil me lau los oils desu(n)

31     Auos mautrei qan leu ni uau iaser ·

32     Eno cuies qes merme mos talenç ·

33     No(n) fara ges qeral sent enla tesra ·

34     Fals lausengers foc las lengas uos arda ·

40vB

01     Au qe p(er)gaç toç los oilç de mal crac ·

02     Qe p(er) uos son estrait caual e marc

03     Camor toleç qa pauc del tot no(n)

04     Confundaos deus e ia no(n) sabreç cu(m) ·

05     Uos faiç alç druç mal dir ni uil tener ·

06     Malsastres es qiosten desconoissenç ·

07     Qe peior es qant hom uos a(m)monesta ·

08     Naruaut afaiç e fara lonc attenç ·

09     Qesp(er)an fai pros hom cu(n)ca co(n)qesta ·

UcSt-C 457.22 (Q 107)         

10     E pos deus la messa ental carrei(r)a ·

11     Qe(n) sa ualor auen tuichi esp(er)ança ·

12     Precla qe port ta(n) dreita sa segrera ·

13     Ca sos amic no(n) do(n) dol ni pesança ·

14     Qe pos uira nichai · nuls co(n)fanons ·

15     Non ten hom pois lui ni sos co(m)pagnos ·

16     Eill enemic donan sen alegrança ·

UcSt-C 457.22 (Q 108)     

17     Na maria ueiaç abcal raços ·

18     Ni ab qal sens se fai amar als · bos ·

19     Na maria nis fai creisser sonranza ·

anon 461.245 (Q 109)         

20     Un caualer conos qe laltrer ui ·

21     Una do(n)na bel ep(re)sços afi ·

22     E plaç li ben qa(n) lo mantel lobri(n) ·

23     Eui son cors sa cara e sacri ·

24     E son get la lanoit ca(n) dormi ·

25     E dirai uos com del so(n)ni gari ·

26     Ab unaltra qe staua pres d(e) si ·

anon 461.84 (Q 110)     

27     De sirat ai enqer desir ·

28     Euoil ades mais de siral ·

29     Qa tener madona ea baisar ·

30     Eluec on me(n) pogues iaucir ·

31     Qeu lamo edic ço qe dir dei ·

32     E del cinc no(n) me(n) tendon trei ·

Glst-Did 234.16 (Q 111)         

41rA

01     Guilem de leisdet ·

02     Pos tan mesforça amor

03     Qe ma faich entremetre

04     Ca la gençor del mon

05     Aus mas chanchos trametre ·

06     E pos nom posc aillor

07     Mon fin cor es demetre ·

08     Ben deurian emplegar

09     Mon soptir sen emetre ·

10     Sil plagues qim laisses ·

11     En sun seruiçi metre ·

12     Cil qi hom liges sui

13     Ses dar e ses p(er)metre ·

14     Lo prometre amer eu

15     E fos fal sa promessa ·

16     Mas qes altra del mon ·

17     Magnes ioia tramessa

18     E si neguna ses

19     De mamor entremessa ·

20     Entenda sen altrui ·

21     Qeu sec dreiches demessa ·

22     Mon ferm noler uas tal

23     Qe sim sal sainç ni messa ·

24     Eu noil aus descobrir

25     Qen laia mamor messa ·

26     Messa ia si mamor

27     Qe nomen pois estraire ·

28     Ni nul autra del mon

29     No(n) pot gran ioia traire ·

30     Esters qe rien noil dic

31     Ni no li aus retraire ·

32     Mas tan qen mas chanchos ·

33     Dic aital contraire ·

34     Si qil sol o emten ·

41rB

01     Com non pot plus mot traire ·

02     Per paors den ueios ·

03     Qi lam cuion far traire ·

04     Fort trait ma si mon cor

05     Non sai uas on me tegna ·

06     Ni partir nomen posc

07     Ni cuit qe ia iategna ·

08     Nuoil enoi seu dic be ·

09     Ni amal no so tegna ·

10     Et aissi soffirai

11     Tut ço qemen auegna ·

12     Epos aurai respich ·

13     Qe per merce retegna

14     Fetener no(n) pos mais ·

15     Lo desir ni es batre ·

16     Ca toç iorn creis e nais ·

17     E nol posc es combatre

18     Trop me feç enfol plaiç ·

19     Mon ferm uoler debatre ·

20     Mas negus hom no(n) pot ·

21     Cor destregner ni batre ·

22     Qe farai donc seu lam

23     E nola puosc abatre ·

24     Langirai desiran ·

25     Cab leis nom pos combatre ·

26     Combatre nol pot hom

27     Qeils gençer elç meilç faita ·

28     Es qe sia el mon ·

29     E qi gençer sa faita

30     Tot qan draiç abon preç

31     Qe ren non des afaita ·

32     E samor en sen luoc ·

33     Mes pressa ni mes faita ·

34     Sol qa lei façamar ·

41vA

01     Es dersa es reifaita

02     Befaich fora e reders

03     Sella uolgues emprendre ·

04     Un iorn qeu la uengues

05     Emfoçes des aprendre

06     Lo mal qeu ai p(er) leis

07     Qes hom nompot apre(n)dre ·

08     Car noia negus ·

09     Qe si auses aprendre ·

10     Ma tan ueison ric preç ·

11     P(er) tot lomon perpendre ·

12     Qen leis es lo chausiç ·

13     Cuisi uol si pot prendre ·

14     Amis bertram eu faria repre(n)dre ·

15     Sil me(n)çonia fos uers allors ·

16     Ferat reprendre ·

Glst-Did 234.7 (Q 112)         

17     Guilem .

18     Dona eu uos sui messagers ·

19     Et el uers entendas de cui ·

20     E salus uos de pars celui

21     Cuil uostre iois alegre epais ·

22     E sapchas ben desoramais ·

23     Qel seu messager uertaders ·

24     Serai del uers qi qel uos chan ·

25     Non sai qals es lo caualers ·

26     Mais seu enprec ges nous e(n)nui

27     Del ira qa uiaç ablui

28     Qe p(er) mamor no(n) sia mais ·

29     Ainç prec qe sia fis e pais ·

30     Tan son uostre bon consiller ·

31     Noi dopteç enre qeu uos man ·

32     Tant es enuos ses consirers ·

33     Qe tot autramor endefui ·

34     Ni autre uoler no ladui ·

41vB

01     Del desir qil ten em pantais ·

02     Desiran cre morir se lais ·

03     Caltra peis dautre carcerers ·

04     Qil nomor mais languis cuidan ·

05     Lamors qil ten el desirers ·

06     Lasi destreich qe senç altrui ·

07     Parlautressi con seron dui ·

08     Qaissi meteis diç can sirais ·

09     Ai cor per qe maucis ni(n) trais ·

10     Qe fals faras e qe leugiers ·

11     Sen aissi maucis desiran ·

12     Ges p(er) enueios lausengers ·

13     P(er) cui amors bais en destrui

14     Nol tollaç lo ioi qel condui ·

15     Nil bon respeit per qel es gais ·

16     E pos anc nos baisset nis frais ·

17     Uostre preç qes atuç sobrers ·

18     No(n) comences en lui engan ·

19     Que nie(n)ç es cors uolagers ·

20     Eblasmes don tuţ lo mon brui ·

21     Damor qan sen fei(n)g ni ses dui ·

22     Uas celui qe plus les uerais

23     Canc noi dis feonia ni trais ·

24     Ainç es humils (et) ge(n)ç parlers ·

25     Atuç cus nolentenga danç ·

26     Sabes qals es lo lo rep(ro)uers ·

27     Qe sobre laur stai(n)g endui

28     Lamors se soiorn eses dui ·

29     Esi res li torn enbiais ·

30     Ni aprob lo ben uen lesmais ·

31     Lo ric ioi qes uengut primers

32     Sobreuenç lira eual falsan ·

33     De toç los autres caualers

34     Uos uet amor mas qant delui

42rA

01     Qel es de ric preç epastrui

02     Esa proessa creis enais ·

03     Ese amar uoleç iamais ·

04     Lui prec qe amaç uolunters ·

05     Qil non a p(er) com lo soan ·

06     Bon uers sab merce la(n) co(n)quers

07     Plus serai seus qanc mars no(n) fui

08     Qen aitant com soleiç lui

09     Es lameillor qel mo(n) se pais

10     Egenser e cel qe ual mais ·

11     P(er) qeu remir plus uolentiers ·

12     Son pais qe toç mi resplan

13     Per sol lo bon pensar engrais ·

14     El uolers es tan sobrancers ·

15     Qe nullautramor num reblan

16     Bos faiç qe mos ami e uerais ·

17     Tramet lo uers el moç enters

18     E noil trametrai plus ioian ·

RbVaq 392.15 (Q 113)     

19     te(n)ço(n) .

20     Segner naesmar chausez

21     de tres baros · Cal p(r)isaz

22     mais e respondes p(re)miers ·

23     Et ab prop uos responda en p(er)digons

24     Qe lus es lars e gais eufaners

25     El segons es a dreich ebos terres

26     Es auqes larcs mas no(n) daital senbla(n)ça

27     El tiers eb bos p(er) conduich e p(er) lança

28     Egenz garnenz qals a meillor mesters ·

29     Em raubaut aicel dic qes plus pros

30     Cab mesura fai toz ses faiz enters

31     Ed es sos p(re)z plus caibailoz

32     En pot esser abs anemics sobres

33     Si les adreiz cortes e plaxenters

34     Donc ual il mais segon la mia esma(n)ça

42rB

01     Qes autres dos atan de peiora(n)ça

02     P(er) qe negus nolles de p(re)z parers

03     Baron eu sai qes uençerai andos

04     Car mantenrai don sui plus galaubres

05     Adufana qes caps ab messios

06     De proeça e p(re)z plus uertaders

07     E mon segnor aia terra e deners

08     Pas p(ro)eça noil plaz ne noli ena(n)ça

09     Ezem rambaut ma(n)igtegne cals de f(ra)nça

10     Qarmas e uins es toz lor consirrers ·

11     Perdigons trop a granz meillorasos

12     Cel qi ten gen les seus e les estra(n)gers

13     E ses ten sus mais ab cen co(m)pa(n)ignos

14     Qe sus autres nauia dos meilliors

15     Ezufana no(n) es mais cors leugiers

16     E fols p(re)z uans cab no poder balança

17     E rics escars no(n) pot auer honra(n)ça

18     Ab menus des p(er) parer mençongers ·

19     Em rambaut rics hom brau orgeilloz

20     Es lo u(ost)re car es bos caualiers

21     P(er) qe no ual tan la u(ost)ra raços

22     Qi pauc ni pro no met mais qi embre<...>

23     E p(er)digos p(re)n com ioglars laners

24     Qen penre auer a tota sesp(er)ança

25     El meus es gais e de bella senblança

26     Si no(n) ual p(re)z dorbs ni descarsers ·

27     A mon segnor uoil qe ue(n)gne al tençons

28     Qadementen lo seus fais menudiers ·

29     E uoil proeça e bon p(re)z metre ios

30     Sol car no(n) sap ni no es costumers

31     E çen ranbaut manten los cors pleners

32     Qen pro ma(n)jar a tota sa fiança

33     Mas sil marqes li fos dital senblança

34     En cara ioglars o escuders ·

anon 461.IV (Q 114)         

42vA

01     Donna mesaç eu sui ·

02     Be sapçaç de celui ·

03     Qe uos ama soleia ·

04     E no aueç dona pareia ·

05     E manda uos salueç ·

06     Qe deus p(er) sa uertueç

07     Uos mantegna en tal guisa ·

08     Tot aissi cousa asisa ·

09     Car de meilloram(en) ·

10     Noil faiç mot de nien ·

11     Qen uos es tota ren ·

12     Con sap pensar de ben ·

anon 461.58 (Q 115)     

13     Bon(n)a dona u(ost)re p(re)ç fo triaç ·

14     Plus fo traiç lo iorn (et) e(n)ganaç ·

15     No(n) fo t(ri)stan qe damor fo te(m)ptaz ·

16     E çeu qe bic del uin qe fo te(m)praç ·

17     E fo ta(n) forte qe mos cors fo turbaç ·

18     Si qe anc pois no(n) fo treis ior(n)s e(n) paç ·

19     Ni a(n)c (con)uenç no fo p(er) mi tre(n)taç ·

anon 461.24 (Q 116)     

20     An co(m) do(m)pne bella et plasent ·

21     Iuuenç (et) a sore licrins ·

22     Per lu ben qe çascon uendix ·

23     Si adebel caupteniment ·

24     Sia de bella semblança

25     E no faça en sen faça ·

26     Rem com li turna amermança ·

27     Qeu sai de tal qa uian alt poiat ·

28     Qe p(er) lor fol corage ·

29     An p(er)dut p(re)ç e p(er) pauc mis engaçe ·

GlMagr 223.6 (Q 117)     

42vB

01     Nome ual plus coblas ne artexos ·

02     Ne s(er)uentes tant es lo mo(n) deliç ·

03     Qe p(er) dusolç serai meils acuoiliç ·

04     S cul port ligaç entrus del meos giros ·

05     Qe p(er) cent uers ni p(er) dusenç chanços ·

06     Qe uin efocs eleç omai colgar ·

07     Aurai pels ot e per sençe amançar ·

08     E teraulost en ben et enamor ·

09     Mais qe dirli lo uers del leuador ·

AlYs 12.1 (Q 117_01)         

10     ANacarenza albel cors auenenç

11     Dunaz conseil anus duas serors ·

12     Eccar saubez mielç triare la meilors

13     Con si laz mi secundu uostra scienç

14     Penre marit auostra conoscença ·

15     Ostarai mi pulcela (et) simagença ·

16     Que far fillos no(n) cuiç qui sia bons

17     Essens marit mi pare trop anguisos ·

18     Nalaisina yselda nseghamenç

19     Prez (et) beltaz iouenz frezas colurs ·

20     Conusc cauez cortisia (et) ualurs ·

21     Subre tuttas las atras conoscenz ·

22     Per quius conseil p(er) fare bona semenza

23     Penre marit coronat de scienza ·

24     Encui farez fruit de fil glorios ·

25     Retengutas pulsela da quil spuse

26     Nacarenza penre marit magenza ·

27     Mas far i(n)fanz cuiz ques gran penite(n)za ·

28     Que la stetinas si penden aual ios

29     El los uentril aruat en noios ·

30     Nalascina yselda souinenza

31     Aiaç de mi · illumbra deghirenza ·

32     Quant isireţ preiaţ los glorios ·

33     Qual de partir miritenga pres uus ·

RicBerb 421.1 (Q 118)         

43rA

01     Ricardus birbiscelus .

02     Atressi co(n) lo lios

03     Qe tan fer qan se rais

04     De sun lionel qan nais

05     Mors ses alene ses uida ·

06     Tro ca sa uoiç qan lescrida

07     Lo fai reuiore (et) anar

08     Atressi pot de mi far

09     Ma bona dona (et) amors

10     E garir de ma dolors

11     Totas la gaias saios ·

12     Uenon dabrils (et) mais ·

13     Ben degra uenir oi mais ·

14     La mia bona esgarida ·

15     Trops ses amors adormida ·

16     Qem donet força damar ·

17     Ses ardimen de preiar ·

18     Ha qantas riccas honors

19     Ma tolt temers (et) paors ·

20     Tuttas las bellas faiços ·

21     Del mon son en uos (et) mais ·

22     Dona canc res noil sofrais ·

23     De tota ualor complida ·

24     Si fosaç damar ardida ·

25     Ren noi pogrom meillorar ·

26     Car tot aiço es uos ses par ·

27     E fors chastels e cors damors ·

28     Donors (et) debeltat flors ·

29     Ben es rics lo giçardos ·

30     E tan fis (et) tan uerais ·

31     P(er) qe mabelis lo fais ·

32     Se sa merce no(n) moblia ·

33     Qaisi com donau perida ·

34     Don hom no(n) pot escapar ·

43rB

01     Tro p(er) esforç de nodar

02     Eissamen for eu resors

03     Dona ab un pauc de se cors

04     Marit me ten e ioios

05     Souen car souen mirais ·

06     Souen magris (et)engrais ·

07     Car sises en emi partida

08     Amor ioiose marrida

09     Cab rire (et) ab plorar ·

10     Et ab cossir (et) ab pensar ·

11     Mostra sas riccas ualors ·

12     Ami entrels ris el plors ·

RicBerb 421.3 (Q 119)         

13     Ricardus birbiscelus

14     Atressi com perciuaus

15     El te(n)ps qe uiuia ·

16     Qe ses bait de gardar ·

17     Tant qe no sap demandar

18     De qe seruia la lança ·

19     Nil graçaus ·

20     Es eu sui atre staus ·

21     Meils de do(n)na

22     Can uostre cor gen ·

23     Qessamen mobli can uos remir

24     Qeus cui pre iar e nosai mais co(n)sir ·

25     Ab un dolç esgar coraus ·

26     Qi an fait lor uia ·

27     P(er) mos oils ses retornar ·

28     El cor onlos te(n)g tan car

29     Ca sil plaçia ·

30     Caitals fos mos captius ·

31     Dels trebails e del maus ·

32     Meils de do(n)na ·

33     Qeu trac p(er) uos souen ·

34     Tan greumen ·

01    

43vA

02     Mais cam p(er) uos morir ·

03     Car daltrauer nul ioi ta(n) uos desir ·

04     Se uostre durs cors fos taus ·

05     Com la cortesia ·

06     Qeus fai dauine(n)t parlar

07     Leu pogras de mi pensar ·

08     Cai(n)ç mauciria ·

09     Qeus per gues car no(n) aus ·

10     Qe mo(n) cor ten en claus ·

11     Meils de do(n)na ·

12     De uos en pensamen ·

13     Tan iausen ·

14     Qe qan enre maçir ·

15     Del dolç pe(n)sar p(er)t lira ableis auçir ·

16     Ueilla de senç e de laus ·

17     Iouna de bel doneiar

18     Loi(n)g de folia ·

19     Ueilla de fauç leiaus

20     Iouna on ioue(n)ç es saus ·

21     Meilç de do(n)na ·

22     Ueilla en toç ben iouen

23     auinen ·

24     Ueilla ses en ueilleçir

25     E iouna danç ·

26     Ueilla de genç acoillir ·

27     Si com la stella iornaus ·

28     Qe no(n) apparia ·

29     Es uostra beltaç ses par

30     Eloil amoros e clar

31     Fra(n)c ses felonia

32     Belç cors plaise(n)ç egaus

33     De totas beltaç claus

34     Meilç de do(n)na

35     E de tot bel iouen ·

43vB

01     Qim defen

02     Lo pensar del martire ·

03     Si no(n) pot hom deslognar ni gandir ·

04     Meilç de do(n)na en ren nomi repen ·

05     Seu a ren lo iois qes auenir ·

06     Qe bon amor gaçang hom aseruir ·

RicBerb 421.10 (Q 120)         

07     Ricardus

08     TUt demandon qes deuengut amors

09     Et eu atot dirai ne lauertat

10     Tut aissimen com lo soleil destat ·

11     Qe p(er)toç loc mostra sa resplandors ·

12     El ser sen uai colgar tot aissamen

13     fai amors e qan atot cercat ·

14     E no troba qe li sia asson grat ·

15     Torna sen lai don moç premeramen ·

16     Car senç e preç elargeç e ualors ·

17     E toç bon abs i eron ab iostat ·

18     Ab fin amor p(er)far sa uoluntat ·

19     Ei era iois don e prieç (et) honors ·

20     Tot aissimen com lo falc qi deissen

21     Uas son ausen qan la sobramontaç ·

22     Dessendia ab grant humilitat ·

23     Amors en cels camauon lialmen

24     Amors o fai si com lo bon austors ·

25     Qi p(er) talan nous mou ni nos debat ·

26     Anceis estai entro com la getat ·

27     Et adonc pren son ausel co(m) la sors ·

28     Efin amor esgarda (et) aten ·

29     Una do(n)na qi ten tan de beltat ·

30     tut li ben del mon son asemblat ·

31     Enoil fail ges amors can tal la pren

32     E per aicho uoil soffrir la dolors ·

33     Qe p(er) sofrir sont mai(n)t ric ioi donat ·

34     E p(er) sofrir maint orgoil abaissat ·

44rA

01     E p(er) soffrir ue(n)ç hom lauseniadors

02     Qo uides diç en libre qi no men ·

03     Qe p(er) sofrir a hom damor son grat

04     E p(er) sofrir sont ma(n)t tort p(er)donat

05     E sofrir fai mant amoros iaçen ·

06     E pos do(n)na gra(n)ç es uostro honors ·

07     Et en uos son tot bon aibs assemblat

08     Car noi meteç un pauc de pietat

09     Coissi feçes amon mal trait socors ·

10     Caissi com cel qel foc dinfern espren ·

11     E mor de sot ses ioi eses clartat ·

12     Atressi muor e tem naiaç petat ·

13     Si maucies pois nuls iois mi defen ·

14     Hai contessa de iouen

15     Qe totaueç capa(n)gnan luminat ·

16     Car saubes la mor e lamistat

17     Qeus port car lais marma (et) mo(n) cor dole(n)

18     El paradis tut li doche regnat ·

19     Auno(n) pro del uostrensignamen ·

RicBerb 421.5 (Q 121)         

20     Ricardus

21     Ben uolria saber damor

22     Sella uè ni au ni enten ·

23     Qe tan lai reqis franchamen ·

24     Merce mais de ren no(m) socor ·

25     Qesters no(m) poi uas sas armas defendre ·

26     Mais ab merce qitan li sui aclis ·

27     Qe no(n) es iois ni autre paradis ·

28     P(er) qeu chan ies lesp(er)ança la tendre ·

29     Ia atent hom ad alcon segnor ·

30     Cui serf de bon cor lialmen ·

31     Tan caises loc liconsen ·

32     De bon faire son seruidor

33     E fin amor deu ben cest sen aprendre ·

34     Qe gar qa dreiç sion son don deuis ·

44rB

01     Ni qi lier fra(n)cs ni lials ni fis

02     Qe ia negus no len posca repre(n)dre

03     Qaissi uen ben apres dolor ·

04     Et apres gran mal iausimen ·

05     Egran iois apres marrimen

06     Elonc repaus apres langor ·

07     Egran merces ab sofrir lonc ate(n)dre ·

08     Qaissi ses hom damor lo dreis chamis

09     E qi esters la set illi gadins

10     Cabtal en geing pot hom fin amor predre ·

11     Si com la tigra el mirador

12     Qe p(er) remirar son cor gen

13     Oblida si e son tormen

14     Aissi can uei lei cui ador ·

15     Oblit mon mal (et) ma dolor nes me(m)bre ·

16     Eia nuls hom no sen faça deuis

17     Qeu uos dirai qe ma aissi co(n)qis ·

18     Si es o deignaç conoisser ni aprendre ·

19     Meils de do(n)na meils de ualor ·

20     E meilç de tot ensegnamen ·

21     E meilç de beutat ab iouen ·

22     Mesclat ab tan fresca colors ·

23     Qe nuls archiers no(n) sap tan dreiç deste(n)d(re)

24     Qella plus dreiç nom aial cor aissis ·

25     La dolça mort don eu uoil estre aucis ·

26     Si p(er) esga damor no(n) uoil ioi rendre ·

27     Marma (et) mon cor uolria qe saubes

28     E mos captei(n)g acal dolor languis ·

29     Leials amans qi no(n) fai mais atendre ·

RicBerb 421.6 (Q 122)     

30     Ricardus

31     Lo nous mes dabril come(n)ça

32     Apres la freidor

33     E il auçel son cantador ·

34     Qa tendu an p(er) paruença ·

44vA

01     La pascor ·

02     Meilç de do(n)na atrestal atte(n)de(n)ça

03     Aten de uos ab iois (et) ab teme(n)ça ·

04     Qa pres los mals qai traich dure (et) coise(n)ç ·

05     Me(n) ue(n)gna bes amoros (et) iausenç ·

06     Caissi co(m) toç laus agença ·

07     Per foilla (et) p(er) flor ·

08     Ual mais lo mo(n)ç p(er) amor ·

09     Camors no(n) a ualença

10     Ni ualor ·

11     Meilç de dona ·

12     Sens uostra mantene(n)ça ·

13     Car de toç bes estaç gra(n)s (et) seme(n)ça ·

14     En en uos es beltaç ualor (et) senç ·

15     Mas p(er) amor es p(er) amor ualenç ·

16     Tan naues de conoissença ·

17     Per cou faç seignor

18     Amor ioue(n)ç ab honor

19     Eus porta(n) hubediença

20     Chanscuns ior ·

21     Meilç de do(n)na ·

22     Dont uoillaç camors ue(n)ça ·

23     Uostre durs cors de bella captene(n)ça ·

24     Qe ben sabeç qe toç enseigname(n)ç ·

25     Es en amor fis (et) come(n)çame(n)ç ·

26     Auer pais es chaença ·

27     A fin amador

28     E pregna empaç la dolor

29     Car greu er cab amor tença

30     Qe no(n) plor

31     Meilç de do(n)na

32     En aqesta creença ·

33     Estauc ades efaç ma penedença ·

34     Ta(n) qeus plaça lo meus enançamenç

44vB

01     De diç ses faiç ab dolç esgar plaisenç

02     Tot atressi com durença ·

03     Pert eu mar maior ·

04     Son nom qe lognes no(n) cor ·

05     Eissame(n)t part saualença sa color ·

06     Meilç de do(n)na ·

07     De nan uostra presença ·

08     Altra beltaç ses tota retene(n)ça ·

09     Ues la uostra qe tan es auinenç ·

10     Qeissamen creis co(m) la luna encreisse(n)ç

11     eilç de do(n)na seu ichai ues pale(n)ça ·

12     Marma (et) mo(n) cors uos rema(n) entene(n)ça ·

13     Mais damia uos er obedienc ·

14     Ab qe creiaç de son ensegname(n)ç ·

RicBerb 421.2 (Q 123)     

15     Ricardus .

16     Atressi co(n) lo lifanç

17     Qe qan qai nom pot leuar ·

18     Tro qil lautre ab lor cridar ·

19     De lor uois lo leuon sus ·

20     Eg eu uoil segir aqel us ·

21     Qe mos mal trais es ta(n) greus (et) pesa(n)ç ·

22     Qessella cois del poi elle bobanç ·

23     Elli fin precs del lials amadors

24     No(m) reuelon ia mais no(n) sera sors ·

25     Qe dei sen per mi clamar merce ·

26     Lai on raison ni iuçar no(m) ual re ·

27     Ese p(er)los fins ama(n)ç ·

28     No(n) posc en ioi recobrar ·

29     P(er) toç te(n)ps lais mo(n) chantar

30     Qe de mi no ia ren plus ·

31     Anç uiurai si co(m) reclus ·

32     Sol ses solaç · caitals es mos talanç ·

33     E ma uida mes trebails (et) affanç ·

34     E ioiç mes dolç · (et) plaçer mes dolors ·

45rA

01     Queu no(n) sui ges de lamanera dors ·

02     Qe qi lo bat e te uil ses merce ·

03     Adonc sengrassa (et) meillora reue ·

04     Ben sai camors es tan granş ·

05     Qe leu mi pot p(er)donar ·

06     Seu failliç p(er) sobramar ·

07     Ne reignei com dedalus ·

08     Qe dis qel era iesus ·

09     Euols uolar acel oltracuida(n)ç

10     Tro deu baisset lorgoil elosobra(n)ç ·

11     Emos orgoils no(n) es res mas amors ·

12     P(er) qe merce me(n) deu fare socors ·

13     Qe locs ia oraiçon uenç merce ·

14     E locs on dreit ni rason nos aue ·

15     A tot lo mont sui clama(n)ç

16     De mi (et) de trop parlar ·

17     E seu pogues contra far

18     Feniç dont no(n) es mas us ·

19     Qe sart (et) poi resor sus ·

20     Eu marsera qeu sui ta(n)t malena(n)ç

21     Emos fals diç messongier e truanç

22     Pois sorçeria asospir (et) aplors ·

23     Lai on iouenç beutaç es e ualors

24     Qe noi fal mais un pauc de merce ·

25     Qe serian assemblat tut li be ·

26     Ma chançon er drugomanç ·

27     Lai on eu non aus anar

28     Ne adreiç oils esgardar ·

29     Tan sui forfaiç (et) enclus

30     E ia hom no(n) men encus ·

31     Meilç de do(n)na qe forçit ai dos anç ·

32     Ar torn auos doloros (et) ploranç ·

33     Aissi com cerf qe qant afait son cors

34     Torna morit al crit del cachadors ·

45rB

01     Aissi torn eu alla uostra merce ·

02     Auos no(n) cal ca damors nous soue ·

03     Tal segnor ai en cui ai tan de be ·

04     Qel iorn qil ue no(n) pot faillir en re ·

GcFaid 167.47 (Q 124)         

05     te(n)ço(n) .

06     Perdigons u(ost)re sen digaç

07     Qeus par de dous maris jalos ·

08     Lus a mollier ques bel e pros ·

09     Francha cortesa e causida ·

10     E lautre laida e marrida ·

11     Uillana e da uol respos

12     Chascuns es gardaire dambdos ·

13     E pois ai tal mestier lor plaç

14     Ni ai tal es lor uoluntas ·

15     Qal en deu esser maiz blasmas ·

16     Gauselin fai diz ben uol sapchas

17     Qe de donna ab bellas faicons ·

18     Don tos lo mon es en ueios ·

19     Qi la pres de si aiçida ·

20     No(n) faiges tan gra(n)z fallida ·

21     Sil la garda enes coibetos ·

22     Com lautre des auenturos

23     Qes tan de tot mals ap(ri)s cargaz ·

24     Qen gardar uol foiza beltaz

25     Ni res mais laidessa ab cor faz ·

26     Perdigons en fol razonas

27     Equm auses anc dire uos ·

28     Qom tenga çou qes bos rescos

29     Ni gart do(n)na seruida ·

30     Bella e de ualor conplida ·

31     Donc nola gardases sens bos

32     Mais la laidab dich enoios

33     Den gardar lo mariz senaz ·

45vA

01     per qom no ueia sas foldas ·

02     Ni com il es mal moilleras ·

03     Gauselin entrels nescis agras

04     Gen cubert blasme u(er)gognos ·

05     Pero mal consellas los pros ·

06     Qan disez caia ai tal uida ·

07     Qe gart sa mal escarida ·

08     Ni face dun mal astre dos

09     Meill a de gardar acaisons ·

10     bona do(n)na on es g(ra)ns beutas ·

11     Dom par com sia en amoraz ·

12     E deu nesser meinz en colpaz ·

13     Perdigons on plus en parlaz

14     Plus dementez u(ost)ras cha(n)conz ·

15     Qe gelosia el fols resons ·

16     Don tos lo monz brai e crida ·

17     Qez hom gart do(n)na esser nida

18     Et laich blasmes entre nos

19     Mas lautres gar es razos

20     Ses gelosia e ses pechaz

21     Com resconda zo qes maluaz

22     E monstra zo don es honraz ·

23     Gauselin sauol auer gardaz

24     Da nol thezaur es poderos ·

25     Eno par ges ses cabaillos ·

26     Qi pres p(er)t e iois oblida ·

27     p(er) maluaisa causa aunida ·

28     Mas qan p(er) bel auer ioios ·

29     Faill ni trabaill senz asados ·

30     Damar par si a forchaz

31     E si daichous merauellaz

32     ben merauell si nos amaz ·

33     Toz temps durari al te(n)zons

34     p(er)digon p(er) qeu uoill inpas

45vB

01     Qel dalphins si al plais pausaz ·

02     Qel iuge e la cort en paz ·

03     Gauselin tan es ueral razos

04     Qeu defen (et) en tal senaz ·

05     Qe sen lui es lo plais pausaz ·

06     Uoil qe p(er) lui sia iuzaz ·

AimPeg 10.28 (Q 125)         

07     Te(n)ço(n) .

08     Gauselins fai diz de dos amics corals

09     Al u(ost)re sen men digaz zo qe nes

10     Qan a lun de sa do(n)na uen bes

11     Ez a lautre danz e destrics e mals

12     Si qe ne gus nona poder qes uir

13     Qal se deu plus esforcar de seruir

14     p(er)o se gon en dreich damor iuzaz

15     E celui pois qe uolez rezonaz ·

16     Naimeric ges no(n) es plaiz (com)munals

17     Qe qil ue damorz en totas res ·

18     Danz e destrics deia esser tan cortes

19     En ues si dons de seruizis corals ·

20     En cel qui son (com)plit tuit sei desir

21     Non es razons enono deu hom dir ·

22     Qe tan sesforz hom desauenturos

23     Com fis amics qes lialmen amaz ·

24     Gauselin fai diz en tendor uenalz

25     De gra chausir si co(m) uos aues p(re)z ·

26     Qe tals amics ser sa do(n)na ges

27     Si noil conois qel seruir sia salz ·

28     Ni ses forz tan ni fai tan agrazir

29     Qi dun ben sap autres bes far issir

30     Mas qi del mal sap far be zo sapchaz

31     Aben seruir deu esser doubles graz ·

32     Naimerics gen razonaz zo qes fals

33     el razonar no(n) es mais (con)esciens ·

34     Com ausaz dir druz cui ual m(er)cez ·

35     No deu esser ues si dons plus cabals ·

36     Qel desamaz qes deuria auçir

37     fols es do(n)na sil fai desi iauzir ·

38     Poi ses bes fais ualezeuos forçaz

39     E si fait mal ben qe ia no uailaz

Perd 370.3 (Q 126)         

46rA

01     perdigons .

02     Ben aiol mal el affan el cossir ·

03     Qeu ai soffert loniame(n) p(er) amor ·

04     Car nul aitant men an mais de sabor

05     Los bes camors mi fai ara sentir ·

06     Qe tant mi fai lo mal lo ben plaisir

07     Qe sembla(n)t mes qese ia mals no(n) fos ·

08     Ia negus bes no(n) fora saboros ·

09     Doncs es lomals meillorame(n)t del be ·

10     P(er) cus qex fai agraçir tan saue ·

11     Afin amor graçisc lo dolç desir

12     Qen ten mon cor en tan fina dolçor

13     Qe no(n) es mal don eu sentis dolors ·

14     Se tut lomo(n)t me iuçaua morir

15     Et aian gra(n)ç merces car feç uoler ·

16     Ala bella de cui faç mas chanços

17     Qeu lim donei car anc ta(n) no(n) plac do(n)

18     Qe sim donés tot lo mon p(er)iase ·

19     No(n) plagra ta(n)t co(m) qan li donei me ·

20     En amador porail ben auenir ·

21     Tan nai de senç de preç ede ualor ·

22     Qe sem donera trop mais de ricor

23     Mais als auturs ai aita(n)t auçut dir ·

24     Qe(n) ben amar es chascus dun poder ·

25     E paubre hom fai meillor assaços ·

26     Qa(n)t es de sen contral ric cabalos

27     Caita(n)t qona me(n)s de ric tant esse ·

28     Tant graçisc mais qil onra nil fa be ·

29     Mais fin amor no manda ges chausir ·

30     Comte ni duc rei niemp(er)ador

31     Mas fin amic (et)ses cor trichador ·

32     Fra(n)c (et)lial e qes gart de faillir ·

33     E qi no sap aqest aib mantenir

34     Parage aunis (et)se meteis met ios ·

46rB

01     P(er) qas amor no(n) es plaisen ni bos ·

02     Qen parage no(n) conosc eu mais re

03     Mas qe plus na cel qe miel se capte

04     Fin iois onraç pos tant uos fai soffrir

05     Franca merces acui graçisc lonor ·

06     Qe(n) retegnaç p(er) leial preiador ·

07     P(er) amor deu ia no(n) uollaç audir ·

08     Fols lausengers car en ioi de chader

09     Poion tot iorn tan son contrarios

10     Mas fassam los morir toç enueios

11     Si com peccat estei(n)g hom almerce

12     Estei(n)g ioi lor qi p(er) els nos recre ·

Perd 370.9 (Q 127)         

13     perdigons .

14     Lomals damors ai eu ben toç apres

15     Mas anc lo bes no poc un iorn saber

16     Esi no(n) fos car eu ai bon esper ·

17     Eu quidera qe non iagues ge(n)s ·

18     Et agrant dreit qeu fos desesp(er)aç ·

19     Tant ai amat (et) anc no(n) fui amaç ·

20     P(er)o sel bes es tan dolç e plaisenç ·

21     Con es lo mals angoissos e cosenç ·

22     Anç uoil morir qeu eu car no(n) latenda ·

23     Catressi cre camorir ma uengues

24     Ouiria toç te(n)ps ses mo(n) plasir ·

25     Donc no me miels qeu mora en bon esper ·

26     Caia uida qe ia pro no(n) tengues ·

27     Caissaç es mors toç hom qe uiu iraç ·

28     Acuì no(n) es iois ni plaçer donaç ·

29     Meu sui ben cel qe negus iauçime(n)ç

30     No(n) pot dar ioi p(er) qeu sia iauçens ·

31     Troca midons plaça qen mercen pre(n)da

32     E seu p(er) ço sui mes faç ni mes pres ·

33     Car sol uos aus desirar ni uoler

34     Ges p(er)aital no(n) tuoil de bon esper ·

46vA

01     Qe mager dan p(er)dona ben merces

02     P(er)o sel tort me fos adreich iuiaç

03     Eu no(n) cuidera esser ta(n)t encolpaç

04     Qe uencuç es tuç ço qe força uenç ·

05     Qe negun dreich no(n) pot esser gare(n)c ·

06     P(er) qe magrops qe merce me(n) defenda ·

07     La gra(n)t beutat el ualor qen le es ·

08     Ab tot bon aibs qe do(n)na posc auer

09     Mi fan estar ades en bon esper ·

10     Car ia no(n) cre qe ges esser pogues ·

11     Qe la on es toç autres bes pausaç

12     Qe noi sia messa humilitaç ·

13     Som fai soffrir ma dolor loniame(n)ç

14     Cumilitaç merce (et)chausime(n)ç

15     Mi pot ualer sol ca midon sen pre(n)da

16     Eu (et)amor sem deital guisa empres

17     Cora ni iorn · nuiç ni mati(n) ni ser ·

18     Nos part demi ni eu de bon esper ·

19     Qe mort magra la dolor ta(n) gra(n)s es ·

20     Sen bon esper no(n) fos asseguraç ·

21     P(er)o mos mais no mes en remermaç

22     Qe loncs esper maura faiç loniame(n)ç ·

23     Estar marriç (et) agra(n)t pensamenç ·

24     Encar aten qe plus car noi mi ue(n)da ·

25     Mai seu un iorn fos amics apelaç ·

26     De tan bon cor co(m) eu li sui donaç ·

27     Ala bella don uospart mos talanç ·

28     Qen eus lo iorn no(n) agues fait esme(n)da ·

Perd 370.14 (Q 128)         

29     perdigons

30     Trop ai estat qe bon esper no ui

31     P(er) qeis bes dreiç qe toç iois mi soffraga ·

32     Car eu mi loi(n)g de lasoa copa(n)gna ·

33     P(er) mo(n) fol sen don a(n)c iorn no(n) iauçi ·

34     Mais si uals leis no(n) costa re ·

46vB

01     Qel danç no(n) torn tot sobra me ·

02     Et on eu plus mi uau lognan

03     Meinç nai de iois (et) plus daffan ·

04     Si ma foldaç mi ga(n)na ni mauci ·

05     Ben es raço qe ia hom no(n) me plagna

06     Qeu sui co(m) cel qi mei delaigas bagna

07     Emuor de set (et)es dreiç co(n)s afì ·

08     Qeu moira desiran del be ·

09     Qeu aurai desirat anc se ·

10     Qeu nagra tot ço qen deman ·

11     Si qan fuç mi traisseç enan ·

12     Sui sen mespres qe ren no(n) sai cosi ·

13     Man de nan leis ni no(n) sai co(m) remagna ·

14     Car cho fai assegnor qe nos tagna ·

15     Qant il la bon fra(n)c elial (et) fi ·

16     Paor deu auer qan il ue ·

17     Qe perda lo seignor e se ·

18     E seu pert leis cui me coman

19     P(er)dut ai me (et)iois (et) chan ·

20     Perdre la posc qar il no(n) perdra mi

21     Eu eus lo iorn uoil qe mors me co(n)trag(n)a ·

22     Qeu ia p(er)re de p(er)tisca ni fragna

23     Mon cor deleis ca fermame(n)t afi ·

24     Qeu tot autra far lo mescre ·

25     Mais aici trob de bona fe ·

26     Qel cor el saber el talan ·

27     Mi fan accordar dun semblan ·

28     Gra(n)ç merce er car morai en aissi ·

29     Car eu stau chai marriç co(n)tra stragna ·

30     Don nai assai qe plor e qe co(m)plagna ·

31     Car no uei leis qe de mort mi gari ·

32     Qan me trais de mala merce

33     Oi deus qal peccat mi rete ·

34     Qe sagues mors estat un an ·

47rA

01     Sil degreu pos uenir de nan ·

02     Cel qe dis qal cor no soue ·

03     De ço com ab los oils no ue ·

04     Li mei lon desmenton ploran

05     El cor plagnen (et) sospiran ·

Perd 370.13 (Q 129)         

06     perd(e)gons .

07     Tut te(n)ps mi ten amors de tal faiçon

08     Co(m) estai cel cal mal don sa dormis ·

09     E moria dorme(n) tan es conquis ·

10     E pauc dora entro co(m) lo ressida ·

11     Atressi mes tal dolor demesida ·

12     Qe(n) donamors qi sol no(n) fai ni sen ·

13     Emoria abaqest marrimen

14     Tro qe mes forç de far mia cha(n)çon

15     Qe(n) resida da qest torme(n) on son ·

16     Efaç esforç sabia ioi midon

17     Mais en aiçom conort (et)ma fortis ·

18     Contra desir on amor ma aisis ·

19     Aissi com cel qa batalla remida ·

20     E sap de plan sa raçon lies delida ·

21     Can es en cort on hom dreich nol co(n)sen ·

22     Et ab tot ço se combat eissamen ·

23     Me co(m)bat eu en cort on hom te pro(n) ·

24     Car amor ma foriuçat no(n) sai com ·

25     Ben fai amor lu sage de larron ·

26     Qan en contra cel qe de stra(n)g pais ·

27     Eil fai acreire qaillors es sos chamis ·

28     Tro qil li dis · bel amis tu mi guida ·

29     Et en aissi es manta gen traida ·

30     Qel mena lai on pos lo lia el pren ·

31     Eç autressi puos eu dir eissamen ·

32     Car seu segui amor ta(n) coil fo bon ·

33     Tan ma menat tro mac en sa preison

34     Pero no(n) sai qal qe(n) faça o qal non ·

47rB

01     Pois del seu tort me(n)ga(n)na eme(n) trais ·

02     Amors uas cui toç te(n)ps estau aclis ·

03     Aseus plaser car tal es lascarida ·

04     E te(n)g atura paraula graçida ·

05     Si no(n) mostres tan lait captemen ·

06     Esil saunis p(er)meu dechadimen

07     Don sembla qe magra cor feillon

08     Pois p(er) ma mort no te(n) far mespreson ·

GlTor 236.12 (Q 130)         

09     te(n)ço(n) .

10     Uns amics (et) una amia

11     Sor del ansi un uoler

12     Qa lor semblan no poria

13     lun sans lautre ioi auer

14     E si lamiga moris

15     Aissi qe lamics ouis

16     Qi no la pot oblidar

17     Qeill seria meilz a far

18     Apreiz lei uiure o morir

19     Digaz de ço u(ost)re albir

20     Guillem tan am ses bausia

21     lei cun ten en son poder

22     Qe meilz li seria annar

23     lai ob lei qe chai languir ·

24     Toz te(n)ps e dolor soufrir

25     Sordel ia prò no iauria

26     lamiga cho sai en uer

27     Si lamics p(er) lei moria

28     E faria los fol tener

29     p(er) qel uieres les plus fis

30     Enandreus si tot saucis

31     No gada(n)inet ren çom par

32     E uos sabes mal triar

33     Qom no deu aico seguir

34     Donc pot ses be mal auenir ·

47vA

01     Guillem de lator folia matenez al

02     meu parer · Com podes dir ke deuria

03     vida meilz qe morz ualer · Acellui i

04     nos iaciz · de ioi e toz te(n)ps languis

05     Qanz qel o degues durar

06     El me çeis ses tot doptar

07     Se deuria ananz auçir

08     Sesters no pogues finir ·

09     En sordel eu trobaria ama raçon

10     mantener plus de uos de(com)pai(n)gnia ·

11     En ço deues ben saber · Qen mort

12     non a iorc ne riz · E uida atra (et)

13     Aiçis · Manz bens qil sap p(er)chaçar ·

14     P(er) qeu deu lassar estar

15     Co dont plus no pot iauçir ·

16     lamics es den esbaudir ·

17     Ia ta(n)t no sesbauderia ; Guille(m) qe qant

18     del plaçer · Qauer sol lir me(m)braria

19     Qel se pogues ia tener · Qe doils e

20     plorz no marris · Qe de mon mal

RainPons 414.1 (Q 130a)         

21     Aiguez ioi e solaz

22     E de samor no(m) te(n)gues (com) me faire

23     Qe ma(n)t ioi s(un)t p(er)dut p(er) lonc esper

24     Aital ricorz don hom no(n) a poder

25     fera toz te(n)ps en p(er)don greu mal

26     traire ; Mais uoil celi ben amar

27     (et) temer · Qel guizardon no(n) met

28     a no(n) caler · Eqi uoill la sia dautra

29     musaire · te(n)ço(n)

30     Segner iaufre no(n) songes musador

31     Tuit cil qamo(n) do(n)na de g(ra)n ualença

32     Qar qi plus uol aise qe g(ra)nz honorz

33     No(n) qen seueraia conoiscença

34     Qe ben deu hom p(er) cho g(ra)nz mal soffrir

35     do(n)c pot g(ra)nz bes (et) g(ra)nz honor uenir ·

36     E p(er) ren al mesura no ma gença ;

37     Mais p(er) lei uoill honor enauantir

47vB

01     E car uolez tal raçon mantenir

02     Qe rens no ual ; faissez i g(ra)nz failança

03     Segner rainaut e qel sap mais damor

04     Si uoliaz auer bona entendança ·

05     Qa son amic fai ço qilles meillor

06     Qe no fai cel qe son ioi li bistença

07     Qen no uoil ges toz te(n)ps a tal seuir

08     Qe no(n) agues mais lanar el uenir

09     E uos naiaç a qella (con)tenença

10     Qen amaç mais la tendre qel iauçir

11     p(er) ço sen fai li breton escarnir

12     Qi fan dartus a qel en sa ate(n)dança

13     Segner ioifre artus no(n) atendeu

14     Qa tal ai dit e mo(n) cor e ma uia

15     Qe sambla ben qe il azies a greu

16     Neguna qagues en sa bailia ·

17     E si me fai mal ne pene endurar

18     Nomen deiges p(er) ço des esperar

19     Ca prop lo mal naura ben tuta uia

20     Seu nai lonor Se uals al començar

21     p(er) ço den en lo g(ra)nz ioi esperar

22     Qe deu mel don aisi comel uolria ·

23     Segner rainaut p(er)la fe qe di deu

24     dit mo auez aissi co(m) en qeria

25     Qil iauçimen damor si on tuiz meu

26     Eli mal trait a la u(ost)re partia

27     Eqan uedez qe no(n) podes al far

28     Sabes uos eu auinen conortar

29     E qanc o uei no pos mudar no ria

30     O mais laiscem n(ost)re tençon estar

31     Qe ben sap hom qal al meillor damar

32     Aqel qe pren ea qel qesfadia ·

33     Amics iofre mal sabez razonar

34     Exambla ben qe pauc sapchaz damar

35     Qi faiz donor e damor mei partia ·

36     Segner rainaut ia nous o quier triar

37     Mas qan uos plaz qe uoz laissaz truffar

38     Si mente(n)des plus e(n) la fol si fia ·

RbVaq 392.20 (Q 131)         

48rA

01     Rambaut d(e)uagre(n)

02     Tan no cuidei ueçer

03     Camor mi destreignes

04     Tan qe do(n)nam tengues

05     Del tot en son poder ·

06     Qeu contra lorguoil

07     For orgoillos com suoil ·

08     Mas beltaç e iouen ·

09     Egentils cors plaisen ·

10     Eil gais diç plasentiers ·

11     De mo(n) bel cauallier ·

12     Ma fait priuat de stra(n)g

13     Epos dut cor sofrai(n)g ·

14     Ues amor eluoc car ·

15     Sap meilç sa do(n)na amar ·

16     Cumilç trop amoros ·

17     De totas en ueios ·

18     Ma dona(m) pot auer

19     E nullaltra no(n) ges ·

20     P(er)o qe gençer es ·

21     E car sap mais ualer ·

22     Caitals es com eu uoil

23     Qe ren noi met ni tuoil ·

24     Com de gaia (et) plaisenç

25     E bella (et) auinenç ·

26     Et abon preç enter

27     E sen qan lan mester

28     E foldat laos tang ·

29     E nuls bes noil sofrai(n)g

30     Cab faiç (et) ab onrar ·

31     Se fai ab toç preiar

32     Elauçar meilç als pros ·

33     Qe ueçon mais raços ·

34     Esim uol retener ·

48rB

01     Aissi com ma promes ·

02     Mol mes ben damor pres

03     Mais trop faiç long esper ·

04     Qe del desir mi doil ·

05     Qem mostron ses bel oil ·

06     Esa cara ridenç

07     Mais sim des son cors genç ·

08     Ço cab son conseil qer ·

09     Uencut agra sobrer ·

10     Dauentura galua(n)g ·

11     Qem sa merce remai(n)g

12     Pos mi uolc autreiar ·

13     Qeu la pogues preiar ·

14     Et amar a rescos ·

15     E feçes mas chanços ·

16     Deu lam lais conqerer ·

17     E uaillam dreiç e fes ·

18     Qeu sui del tot conqes ·

19     Calei nom pois acuoil

20     Seignor en son capduoil ·

21     Qilles obedienç ·

22     Pauc des forç fai sil uenç

23     Midonç caissim conqer ·

24     Cab fin cor uertader

25     Lim ren esse lam fei(n)g

26     Los conuenç el gadai(n)g

27     No(n) pot el meu danç far ·

28     E fara sen blasmar ·

29     Seu la serf emperdos ·

30     E pois les mon danç bos ·

31     Do(n)na çom fai temer ·

32     Qem faillal gauç enpreş ·

33     Car me sui tan alt meş

34     Per qeu tem bas cader ·

48vA

01     Mais nom uest ni(m) despoil ·

02     Ab negus mal escuoil ·

03     Qe celanç (et) temenç ·

04     Et humils (et) suffrenç ·

05     Uos sui ses cors leugiers ·

06     Ediç (et) reprouer ·

07     Conraç bes mal refrai(n)g ·

08     P(er)cab uos ma compai(n)g ·

09     Qeil mal seignor auar ·

10     Fan lor uaissal baissar ·

11     E larcs enançab dos ·

12     Si e sos compagnos ·

13     Malam poc tan plaçer

14     Uostre cors gen cortes ·

15     Qen pert dautras mai(n)s bes ·

16     Caissim deu escaçer

17     Car p(er)uos mi destruoil ·

18     Com en gui de si duoil ·

19     A cui fo so sinenç ·

20     Lareina entredenç ·

21     Don la fada el uerçer ·

22     P(er) det (et) eu sofer ·

23     E uoil e plor (et) plai(n)g

24     P(er) uos em peus e lai(n)g ·

25     Canç pogues co(n)quistar ·

26     E degraus gadagnar ·

27     Qen perc daltras p(er) uos ·

28     Qe magra faiç ioios ·

29     Bona do(n)na ualenç ·

30     Cortes (e)t conoissenç ·

31     No creçaç lausenger ·

32     Ni gelos mal parler ·

33     De mi cab uos remai(n)g ·

34     Car autras nu(m) complai(n)g

48vB

01     Ni posc mais dona amare ·

02     Mais seruir et onrar ·

03     Las uoil totas p(er) uos ·

04     Qes plus bella e plus pros

05     Na uiatris ualenç

06     Es bella e plaisenç

07     Eos donon preç enter ·

08     Do(n)nas e cauallier

09     Eqi qeus acompai(n)g ·

10     Qa toç si con se tai(n)g ·

11     Sabeç ben dir e far ·

12     Els meillors meil onrar ·

13     E seu dic ben de uos ·

14     Pros nai dels compagnos ·

RbVaq 392.18 (Q 132)         

15     Rambaut .

16     Gerra ni plaich no(n) son bon ·

17     Contra mor enull endreiç ·

18     E cel fabrega fer freich ·

19     Qi uol sen dan far son pro ·

20     Caissim uol amors aucire ·

21     Com aucil seus segnor mals

22     Qe sa guerra mes mortals ·

23     Esapaç peiç de martire ·

24     E si anc fom enemic ·

25     Auc ti bauç ab lo dic ·

26     No feç plach ab tan plaçers ·

27     Com eu qanstis torç maders ·

28     Simistasseç arraçon

29     Bel do(n)na ni adreich ·

30     Ia no(n) tengraç tan destreich ·

31     En uostra onrada preison ·

32     Don no(n) nai poder qe(m) uire ·

33     Anc sui tan fi(n)ç (et) lials

34     Ues uos qi nes ni(n) sui fals ·

49rA

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     Uos am eus prec eus deueich ·

09     El uostre belcors sa dreich ·

10     Lai e gart ni cui ni con ·

11     E qan pois ben far noil tire

12     Qesser deu uostramic tals ·

13     Qe sia entrels pros cabals ·

14     E qar sofreç qeus desire ·

15     Cuit esser pars als plus ric ·

16     E qan dautras me faidic ·

17     Nomo fai far no calers ·

18     Mal uostron rat capteners ·

19     Car p(er)esmende p(er)don ·

20     Ma sobrals ama(n)ç eleich ·

21     Madon on son tuit bon deich ·

22     Pausat enbella faichon ·

23     Dun muor dire e de cossire ·

24     Car no mestai comenals ·

25     Amors cab sospir corals ·

26     Maucil bel semblan traire

27     De lei cui am ses cor tric

28     Cab iouen gereia antic ·

29     Enal sobre toç ualers ·

30     Com mostra auçir eueçers

31     Dona ric conseilç mer mals ·

32     Qem dones si no(n) das als ·

33     E car no(n) uolc contradire

34     De uos lonrat conseil ric ·

35     De lemperador frerie ·

49rB

01     Qaissim ta(n)g mais de plaçers ·

02     Con sui dama(n)ç lo plus uers ·

RbVaq 392.23 (Q 133)     

03     Rambaut

04     Leu pot hom gauç (et) preç auer ·

05     Ses amor qi ben uiol pugnar ·

06     Ab qes gart de toç mal estar ·

07     E faça de ben son poder ·

08     P(er)qeu si tot amor mi fail ·

09     Faç tan de ben com posc e uail ·

10     E seu p(er)t mado(n)ne (et) amor ·

11     Non uoil perdre preç ni ualor ·

12     Qesters pos uiure onraç e pros ·

13     Per qe nom cal far dun dan dos

14     Pero ben sai sim desesper ·

15     Qe meils de preç (et) de som par ·

16     Camors fail meillors meillorar ·

17     El plus maluas pot far ualer ·

18     E sap far de uolpiç uaissal ·

19     E desauinen de bon tail ·

20     E dona amai(n)ç paubre ricor ·

21     E pos tan itrob de lauçor ·

22     En sui tan de preç enueios ·

23     Qe ben amera samaç fos ·

24     Mas p(er) ço me(n) uoil estener ·

25     Camors tal mais qe no(n) uol dar ·

26     Qil uei p(er)un ben cen mal far ·

27     E mil pessars contrun plaser ·

28     Canc non donet iois ses trabail ·

29     Mas concas uoilla il so egail ·

30     Qeu no(n) uoil son ris ni son plor ·

31     Pois non aurai gauç ni dolor ·

32     Siuals noil serai mals ni bos ·

33     E lais mestar desamoros ·

34     Pos toç bos abs uoil retener ·

49vA

01     Ia nos remagna p(er)amar ·

02     Pois nom poira reprochar ·

03     Nil preç qel met enonchaler ·

04     Ni qe re uas lor man uail

05     Cus amoros desirs massail

06     P(er) tal qel mon no(n) açençor ·

07     Epren en luoc de ben lonor ·

08     Car uoil qeu lau emas chanços

09     Son preç esas bellas faiços ·

10     La sa beutat ni son saber

11     Son bel ris ni songen parlar ·

12     Mon cuit mado(n)na ueder car ·

13     Qen ben pos de samor tener ·

14     Mais sol qan uenduiç son mirail ·

15     Color de robin ab cristail ·

16     E car la lauçon li meillor ·

17     Me cuiça auer per seruidor

18     Cals conors messi nomes pros ·

19     Mas no cuit qeu lam emp(er)dos ·

20     Ab cor fach uau midons ueçer

21     Cara(m) pot p(er)dre o gaçagnar ·

22     Esi uol mos precs escoltar ·

23     Aram sempre atoç seu uoler ·

24     E siu altra raiçon mi sail ·

25     Nos tai(n)g qe tenços ni barail ·

26     Ab leis mas pos daltramador

27     Et anc floriç de blanca flor ·

28     No(n) pres coniat tan doloros ·

29     Com eu do(n)na seu pari de uos ·

30     Iohan ses terra si damor

31     Non ai en breu gauch ni honor

32     Iamais non serai amoros ·

33     Emorai mal grat damors pros ·

RbVaq 392.13 (Q 134)         

49vB

01     Rambaut .

02     Eissamen ai geriat ab amor ·

03     Col fra(n)c uassal gerreial mal seignor

04     Qil tol sa terra atort p(er)qel gerreia ·

05     E qan conois qeil gerra pros noil te ·

06     Nel seu cobrat ue(n) pois asa merce ·

07     Et eu nai tan d(e) ioi cobrar en ueia ·

08     Qa damor clam merce del meu peccat ·

09     Emo(n) orgoill tornen umilitat ·

10     Gauch ai trobat merce de la meillor ·

11     Qem restaura lo danç qai pres aillor

12     Esamistat p(er)plaich damor mautreia ·

13     Ma bella dona e p(er)seu mi rete ·

14     Em promet tan p(er) qe le rep(ro)uer cre ·

15     Qi diç qi ben gerreia ben plaideia

16     Qen chantan ai ab amor gerreiat ·

17     Tan qa midon nai meillor plait trobat ·

18     ona ben sai se merces no socor

19     Qeu no(n) uail tan qes ta(n)g ad amador ·

20     Car tan ualeç p(er) qe mos cor feoneia ·

21     Car no(n) pos tan rics faiç co se con ue ·

22     Ami qeus am · e p(er)o no(n) recre ·

23     De uos amar · qe uassal pos gerreia

24     Deu pogner tan trop faça colp onrat ·

25     P(er) qeus enqis pois maues co(n)seil dat ·

26     Seu no(n) sui ric segon uostra ricor

27     Ni pro uassal auostra gran ualor ·

28     Mon poder faç e sui cel qios merceia ·

29     Eos serf · eus am eus am mais qe re ·

30     Em gart de mal emes forç de tot be ·

31     P(er) uostramor car meils me par qe deia ·

32     Pros do(n)na amar bon caualer preisat ·

33     Endreit damor cun ric oltracuidat ·

34     Uostri beil oils plasenç galiador ·

35     Riden daiço don eu sospir eplor

50rA

01     Ela dreich cors cades gençe co(m) deia

02     Mauci aman tal enueia me(n) ue ·

03     E si ab uos no(n) trob merce e fe ·

04     Mais no(n) crerai en re cauça ni(n) ueia

05     Nim fiarai en dona daut barat ·

06     Ne ia no(n) uoil caltra(n) don samistat ·

07     En mon no(n) a rei ni emp(er)ador ·

08     Qen lei amar no(n) agues plaich donor

09     Car sa ualor e sos preç segnoreia ·

10     Sobra totas las pros donas com ue ·

11     Car meilç se nança e plus ge(n)t se capte ·

12     Emeils acuoil e meil parl e doneia ·

13     Emostrals pros son preç esa beltat ·

14     Salua sa honor (et) reten de toç graç ·

15     Del caualer uostramor mi gereia

16     E prec merce ef ranca humilitat

17     Caissi uos uença com uos maues sob(ra)t ·

RambBuv 281.3 (Q 135)         

18     Ricardus .

19     DUn saluç mi uoil entremetre ·

20     Tal camidon sapcha dir

21     Mon talan e mon desir ·

22     El ben el mal mescladame(n)ç ·

23     Qen nai el ioi el pensamenç ·

24     Car eu sai be sil o saubes

25     Com lam ses cor galiador

26     Qem penria p(er) seruidor ·

27     Si uals on auria merces ·

28     E pos anar no il pos p(er) letre

29     La il uoil mandar qe seuenir

30     Li deuria del genç seruir ·

31     Qai faiç e faç de bon talenç ·

32     E dobla des mu(n) pensamenç ·

33     De leis seruir si ma iut fes ·

34     Ni no(n) fo anc nuls amador ·

50rB

01     Qi fos lial tan ues amor ·

02     Qeu am e ges non trop merces ·

03     Non poiria midonç demetre ·

04     Nuls mesfait esil puos pleuir

05     Car anc ues lei nom uit faillir ·

06     Se trop amar no nes faillime(n)ç

07     Sim trai fis amor garenç ·

08     E seu lo uer dir en uolgues ·

09     Ben sai qeu fora ualedor ·

10     Lo genç cors gais de la gençor ·

11     Acui fos anc clamat merces ·

12     Per qe me sap saluç trametre

13     Amon restaur qe sap graçir ·

14     Toç los bos faiç (et) enantir ·

15     Son preç ab ric captemenç ·

16     Com pogra adonc far faillime(n)ç ·

17     Ues mi qel seo seruir somes ·

18     No(n) sai ne daicho nai temor ·

19     Car ia sen e ualor ·

20     P(er)qeu dei ben trobar merces ·

21     Mon cors no posc aillors ametre

22     Ni nom puosc ges de leis partir

23     Qe farai donc tot dei soffrir ·

24     Pene trebail cubertamenç ·

25     Tan qe merces e chausimenç ·

26     Em prendal seo cor ben ampreç ·

27     Qi es gençer qen mirador ·

28     Se mir sab merce nom socor

29     Ben cuit qel mon no(n) a merce ·

30     Ca qi es leials seruidor ·

31     De bon cor en uers son seignor ·

32     Deu ben p(er) dreit trobar merces ·

RbAur 389.38a (Q 136)         

33     Ricardus .

34     Si de trobar agues meillor raçon

50vA

01     Qes eu no(n) ai sapchaç qe me plairia

02     Mas tal com lai farai gaia chançon

03     Si far la sai tal qella fos graçia ·

04     P(er) madon qe nome degne(n)tendre ·

05     Ete(n)g me rics qaillors no(n) posc ate(n)d(re)

06     E plaç mi mais uiore desesp(er)aç ·

07     Qeus se fos p(er) altra do(n)na maç ·

08     Uiore mes greu ni morir no(n) sap bon

09     Qe farai donc amarai ma nemia ·

10     Amar la deu seu no faç failliçon ·

11     Camors o uol qe ma en sa balia ·

12     Al seo uoler no me uoil eu defendre ·

13     Ni en uers lei p(er)nulla re contendre ·

14     Ainç dei bendir qeu mi tei(n)g p(er) pagaç ·

15     Pos qes eu faç totas sas uolentaç ·

16     Son uoil faç eu eqer lin giçardon

17     Qe sa lei plaç des amaç no(n) auçia ·

18     O qem feçes oblidar sa faiçon ·

19     Qes mos mirailç en qalqe locs qeu sia ·

20     E pos amor mi noi damar sorpre(n)d(re) ·

21     Ben deuria amidonç far apre(n)dre ·

22     Com eu pogues de leis esser p(ri)uaç ·

23     Pos mauria mos mals giçardonaç ·

24     Trebail cuidar mal traiç ab pe(n)saçon ·

25     Nel gereiars qeu faç no me(n) desuia

26     De uos amar qe(n) teneç empreiço(n)

27     Offessios nos feiç iorn de ma uia ·

28     Ni nom ferai co qe me deia pre(n)dre

29     Ni no(n) faireç ad autra do(n)na rendre ·

30     Qe amo(n) cor me(n) sui ben accordaç ·

31     De uos amaire sia senç o foldaç ·

32     Enom p(er)cho molt me sabria bon

33     Sen feçes sen mas si tot faç folia ·

34     De tal foldat no(n) uoil co(m)metison

50vB

01     Car en amar set hom la dreicha uia ·

02     Qi gen no(n) sab on ab foldat despendre ·

03     Mas cel qo fa se pot ben tan destendre

04     Qil er amics siuals odruç clamaç ·

05     Sin aichoil fail non er adriç iucar ·

06     Amon diable qe bels diç sab entedre ·

07     Ten uai · chançon · e se te degna pre(n)dre ·

08     Pois porrai dir qeu sui ben co(n)seillaç ·

09     De mo(n) conseil qes daurenga laissaç ·

FqRom 156.11 (Q 136_01)     

10     

11     

12     ben uolgra qel fos un segurre · ai

13     tan de poder edalbir · qal mauaz

14     toles laricor · enoillases tera te

15     nir · edones leritage · acel qe fos

16     pros eprezaz · qaisi fol segle co

17     mensaz · enoill gardes lignagne ·

18     enuides hom los rics maluaz com

19     fan lobart lor poestaz

GcFaid 167.37 (Q 137)         

51rA

01     Gancelus faidit(us) .

02     Mon cor emi e ma bonas chanchos

03     Etut qant sai dauine(n)t dir ni far

04     Conosc qeu te(n)c bela do(n)na de uos

05     A cui no(n) aus descobrir ni mostrar

06     La mor qeusai dun languis (et) sospire

07     E pos lamor nous aus mostrar ni dir

08     Nel ben qeus uoil greus mos era nardir

09     Seu uolges mal de mo(n) mal cor adire ·

10     Al prim qeus ui do(n)na mag(ra) ops qe fos

11     P(er)camor tant nos me fedes amar

12     Qe no(n) fuses tan bela ni tam pros ·

13     Ni saupeses tant auine(n)t parlar

14     Qaisi plas mei qant uos ui dels oils rire ·

15     Cuna dolçor damor mi uen ferir ·

16     Elcor qem fe si tremblar e fremir ·

17     Ca pauc de nan no(n) mori del desire ·

18     Adu(n)c parti destreich (et) en ueios

19     De uos do(n)na cui desir e te(n)g car

20     Si qet anc pois segner ni poderos

21     No(n) fui demi mas de mo(n) cor celar ·

22     Per ço conosc qamor mi uole aucire

23     E poi li plaç mult mes bon assofrire ·

24     Qat autre ente(n)t no poirieu morir

25     Tam bona me(n)ç · ni atan dolç martire ·

26     Aco ma trait mo(n) fin cor amoros ·

27     Qanc mais no(n) fo si leu enamorar ·

28     E qant eu uei do(n)na loc ni saços

29     Per nulla re nous aus dir mo(n) pessar ·

30     Ni uos no(n) plaç conoisser mo(n) martire

31     Pero saber podeç leu lo desir ·

32     Qeu ai de uos aumai(n)t cortes sospir

33     Qem uedes far qant uos uei nios remire ·

34     Tot qant ma cort en un mes oendos ·

51rB

01     Enqal gis uos pogues ge(n)t pregar

02     Oblit qant uei uostras belas faiços

03     Qe no men pot suuenir ni me(m)brar

04     Tant qant uos uei sui del ueder iausire

05     E qant me(n) part rema(n)g ental cossir ·

06     Qe çela nuit no(n) posc enleit dormir

07     Ne sai als fair mas planc em uoif e(m) uire ·

08     Do(n)na la fan el cossir me sa bos ·

09     Cu(m) pluis i pens mais i uoil mo(n) pessar ·

10     Et ab mi matas ueç co(m)pagnos ·

11     Qe uolria mais tot soleiç estar

12     Qe tant bos mer qant mi pes ni marbire

13     Uostra ualors masacies mair ·

14     E mor ca sai qeu nous aus descobrir

15     Ço dunt lonc te(n)ps cre qe serai soffrire

GcFaid 167.43 (Q 138)         

16     Gançelus .

17     No malegra chanç ne criç ·

18     Dausel mo(n) cor fel engres ·

19     Ni no(n) sai per qem chantes

20     Nim perdes mos diç ·

21     Qar ben los perdria

22     Seu diçia ·

23     Qem ualgues ·

24     Amidon precs · ni merces ·

25     Qar nos tang ges ·

26     Qel sia per me qeisiç ·

27     P(er)don tan li sui failliç ·

28     Car una en ia(n)nariç

29     On beutaç mala nasqes

30     Me fes faillir tant cades

31     Mi pendes ·

32     Cil qi de no(n) re ma uia

33     Mes en uia ·

34     De toç bes ·

51vA

01     Pero som toç cels agues

02     Mort can mespres ·

03     Qe no(n) fos capdels ni giç

04     Merces qex fora de liç

05     Mas tot serai tan ardiç ·

06     Cumils mans ionças confes

07     Lirai preiar asos pes ·

08     Qem dones ·

09     Don qem perdon omaucia ·

10     Bem plairia maucises

11     Mas eu no(n) cre qil feses ·

12     Ren qeu uolgues

13     Ainç sai car seu lo chausiç

14     Qeu moira o uiua marriç

15     Pero non son tan partiç ·

16     De ioi ne dira tan pres ·

17     Nol sofris qil men segnes ·

18     Em mostres

19     Son sen e sa cortesia

20     Ben mauria sobre pres

21     Sel seu gai cortes

22     Franc ben apres

23     De ioi e damor noiriç

24     Mera del perdon aisiç ·

25     Do(n)c comer mos chans auçiç

26     Pos nol plac qem p(er)dones ·

27     Per qe per ço qel preies

28     Qes uenges

29     De mi car anc ma uen dia ·

30     Qe bausia ni no fes ·

31     Ni preiar dautram plages ·

32     Tant qem tolgues

33     Leis don tang qeu sia auniç ·

34     Qar lei mal sos dos grasiç ·

GcFaid 167.56 (Q 139)         

51vB

01     Gançelus .

02     Som pogues partir son uoler

03     Da cho dunt plus a cor uolon

04     Com no(n) pot iaudime(n)t ueder

05     Uns del grant sens fora del mo(n)t ·

06     Car de las gra(n)s foldaç qe son

07     Es ben la mager qe sen ten ·

08     Son dan segre a se sien ·

09     Car doblame(n)t fai faillimen

10     Pero greu er fis amix druç priuaç

11     Sel ben el mal · el ioi · el dan nol plaç

12     Tut aiço me uengra aplaser

13     Se ben sui el mal trac p(er)uon ·

14     Samor me uolgues tan ualer

15     Qe lamoros cor desiron

16     Mi pagues dun ioi iaudion ·

17     Qassaç cre forauinen ·

18     Qenagues del ben qi mal sen ·

19     Qi enpreira cen ·

20     Mal trait soffren ·

21     Em fora toç iois e ioue(n)s donaç ·

22     Sapres cen mal ne fos du(n) ben pagaç ·

23     Mas eu opert per bon esper ·

24     Com cel qi iugar se confon ·

25     Qe ioga e no(n) pot iog auer

26     Ni no(n) sent fam ni fret · ni son ·

27     Autressi mes poiat el front

28     Et entrat el cor follamen

29     Car com plus i pert plus atten ·

30     Cobrar souen ·

31     Tant ai fol sen ·

32     Mas latendre non es res mais foldaç ·

33     Car amon dan sui trop enamoraç ·

34     Tut trop son mal qel sai enuer ·

52rA

01     Qel trop poiar donai achaso(n) gro(n)

02     Qaisso me fes sibas chader

03     Car eu poiai trop co(n)tra mon

04     Qe penre cuiçei laurion

05     Com nol pot penre abren uiuen

06     De tan fort mainera defen

07     Pero teme(n)t (et) humilmen

08     O començai com hom damor forçaţ

09     Du(n)c nomer mal seu fora adreiç iuiaç ·

10     Mais poi res no(n) pot pro(n) tener

11     Ableis dun mor (et) art e fon ·

12     Faç un sen cab forçat poder ·

13     Fuç delei ueder e mescon ·

14     Emon sens non uei qen naion ·

15     Anç mor car no(n) uei son cors gen ·

16     E qua(n)t lauei muer eissamen

17     Car nul paruen no(m) fai plaisen ·

18     Anç qant lesgar il gara ad autre laç ·

19     E noma coil nim uol auer solaç ·

20     Uas mi don sui de franc uoler

21     Plus humils cun falc de gramon

22     Mas il mes dorgoillos parer

23     Si qe qant la prec num respon

24     Una ue(n)turai no(n) sai don ·

25     Canc ren non amei coralmen ·

26     Orgoil nu(m) mostres mantenen ·

27     Aital tormen mal ecosen

28     Ma dat amors car eu li sui donaç ·

29     Aiço es tut lo gierdos el graç ·

GcFaid 167.22 (Q 140)     

30     Gançelus .

31     For chausa es e tut lo mager dan ·

32     El mager dol las qeu anc mais agues ·

33     Eço du(n)t dei suue(n)t plagner ploran

34     Mauen adir enchanta(n)t e retraire ·

52rB

01     Car cel qera de ualor caps epaire

02     Lo ric ualen richart rei des engles

03     Es mors hai deus qal perdra eqals da(n)s es

04     Qa(n)t estra(n)g moç eqant greus p(er)audir

05     Ben a dur cor toç hom copot soffrir ·

06     Mors es le reis · eson passa mil an

07     Qanc tant pro hom no(n) fo · ne nol uires ·

08     Ne iamais no(n) er del seu semblan ·

09     Tan larc tan pros tan ardit tan donaire

10     Qalixandres li rei qi uenqi daire

11     No(n) cuit qe tan dones ni tan meses

12     Ni anc charles · ni artus tant ualg(ue)s

13     Qa tut lo mo(n)t sen fes qi uolc uer dir

14     Als us doptar (et) als autre grasir ·

15     Merauil me del fals segle truan

16     Con pot estar sauis hom ni cortes ·

17     Poi re nol ual bel don ni faç presan ·

18     Edo(n)c per qe ses forçon pauc ni gaire ·

19     Qera nos a mostrat mors qe pot faire

20     Ca sol un colp alo miels del mon pres ·

21     Tota lo nor · toç lo gauç · toç los bes

22     E pos uedem qe re noi pot gandir ·

23     Ben deurion mens doptar amorir ·

24     Hai segner reis ualen eqe feran

25     Oi mais armas · ni fort tornei espes

26     Ne riccas cors · ni bel don alt e gran

27     Pos uos noi es qi ueraç capdelaire

28     Ni qes fara(n) li liurat a mal traire

29     Cil qi eron el uostre seruir mes ·

30     Ca tendion qel gierdon uengues

31     Ni qes faran cels qe degran aucir

32     Qauiaç faich en ricor uenir

33     Longa ira (et) auol uida auran

34     E toç te(n)ps dol car aissi lor es pres

52vA

01     El saraçin · turc · paian · e persan

02     Qeos doptauan mais come nat demaire

03     Creiseran ta(n)t dorgoil tot lor affaire

04     Qe plus greu ner lo sepolcres co(n)q(ue)s ·

05     Car deus lo uol car sil nol o uolg(ue)s

06     Euos segner uesquisseç sans me(n)tir ·

07     De soria los ne uengra foçir ·

08     Oimais non ai esperança qe ian

09     Reis ne princes qe cobrar la saubes

10     E cil segner qel uostre loc te(n)ran

11     Deuon gardar co fos de preç amaire

12     Ni qal foron uostre dui ualen fraire

13     Le ioune rei el cortes co(n)s ioffres ·

14     E qi en loc remaura de uos tres ·

15     Ben deu auer ferm cor (et)fin cossir

16     De toç bos aibs · esimeteis iaudir ·

GcFaid 167.15 (Q 141)         

17     Gancelus .

18     Chant (et) deport · ioi do(n)nei · et solaç ·

19     Ensegnament largessa e cortesia

20     Honor e preç elial druderia

21     An si baissat en ian e maluastaţ

22     Capauc dira no(m) sui desesp(er)aç ·

23     Qar an trecent do(n)nas ni preiadors

24     No(n) uei una ni un qi ben captegna ·

25     En ben amar cad autra part nos feg(n)a ·

26     Ni sapcha dir qes deue(n)gut amors

27     Gardas com es abaissada ualors

28     Mas druç ia edo(n)nas si iparlaç ·

29     Qes fegneran (et) diran tuta uia

30     Qil son leial et aman ses bausia

31     E chascun dels er cubers e celaç

32     E preiaran sai e lai uas toç laç ·

33     E las do(n)nas on plus an damadors

52vB

01     Si se cuidan com a preç lor o tegna

02     Mais aital graç com sa ta(n)g lor oueg(na) ·

03     Cas chascuna es anta e des honors ·

04     Qant pren un drut epos qes uir aillors ·

05     Aissi con es miels en do(n)na beutaç

06     Gens acoilirs (et) auine(n)s coindia ·

07     E gens parlars · preç e dolça paria ·

08     Aissi deu miels gardar sas uolentaç ·

09     Qe ren no(n) ual cor de doas meitaç ·

10     Ni no(n) es fiç pois iaura colors

11     Qar una mors sola ta(n)g qel destregna

12     No(n) dic eu ges qa do(n)na descoueigna

13     Som la preia ni an entendedors

14     Mas no(n) deu ges endos locs far secors ·

15     Tant qan regnet leialme(n)t amistaţ

16     Fol segle bos esenes uilania ·

17     E pos amors tornet en leuiaria ·

18     Fon iois cheuguç e iouenç abaissaç ·

19     Si qeu meteis si dir uoil las uertaç

20     Ai apres tant dels fals druç trechadors

21     Qe no(n) es dreit qe iamais en reuegna

22     Qar lei on preç e senç · e beuteç reg(na)

23     Com sil magues mal faç foçie de cors

24     Quant mac leuat et enançat e sors ·

anon 461.130 (Q 141a)         

25     Les li poder nos parton p(er)engal

26     En aqest mo(n)t · segon lo meu albir

27     Car tal son ric acui degra faillir ·

28     Et atal fail en cui fora ben sal ·

29     Et eper pauc nollo blaxemo eudeu

30     Car il dona manancia ni feu ·

31     Acors maluaç ni adesconoissen

32     Ni fai sofracha al bon ni al ualent

anon 461.32 (Q 141b)     

33     Altretant leu pot hom accortesia

34     Regnar qi osap affaiç auinenç

53rA

01     Com afol diç ni affar uilania

02     E autretant pot hom esser plaisenç

03     Com e(n)noios p(er) qeu soi mal uolenç

04     Aicel qi tut conois elo peç tria

05     E acel qel meils pren obediens ·

GcFaid 167.56 (Q 142)         

06     Gancelus .

07     Son pogues partir son uoler ·

08     De cho dient plus a cor uolon ·

09     Du(n)t no(n) pot iausime(n)ç auer ·

10     Us del grant senç fora del mon ·

11     Car des las gra(n)ç foldaç qi son ·

12     E de las maiors qi sa ten ·

13     Es son dan segre ad essien ·

14     Car dobla men fai fallimen ·

15     P(er)o greu er fis amis druiç priuaç

16     Sil bes el mais el iois el dai(n)s noil plaç

17     Mas eu part si lo ben esper ·

18     Com cel qal iogar se confon ·

19     Qe ioie e ioc no(n) pot auer ·

20     Ni no sent fam ni freich ni son ·

21     Atressi mes poiaç el fron ·

22     Et entrat el cor follamen ·

23     Cum plus i pers plus mi atten ·

24     Cobrar souen tal ai fol sen ·

25     Elatendre no(n) es al mais foldaç ·

26     Qeç al men dan soi trop en amoraç ·

27     Tut trop son mal qeu sai emier ·

28     Qel trop poiars dun chascon gron

29     Qen si ma fait bais cader ·

30     E pero pogei tant amon ·

31     Qe penre cuigei laurion ·

32     Com no(n) pot penre abren uiuen ·

33     De tan fort maneras defen ·

34     P(er)o temen (et)humilmen ·

53rB

01     Ocomençei com hom damor forçat

02     Enomer mal sim fora adreiç iuçaç

03     Tut aicho men uengra aplaser

04     Se tut son li mal trait preion

05     Samors mi uolgues tan ualer ·

06     Qe lamoros cor desiron ·

07     Me paugues don ioi iauçion ·

08     Cassaç par qe fos da uinen ·

09     Qe augues del ben qil mal sen ·

10     Qem preira cen mal trais soffren ·

11     Eforam iois (et) plaiser plus onraç ·

12     Sa pres cent mals en fos dun ioi pagaç ·

13     Ues midon sui de fra(n)c uoler ·

14     Plus humils dels fraire dagremon ·

15     Et il mes dorguollos parer ·

16     Si qe qa(n)t la prec nom respon ·

17     Una uenturai no(n) sai don ·

18     Canc ren no amei coral men

19     Corguoil no(m) mostres mantenen ·

20     E tal tormen fer e coisen ·

21     Mi mostramors car eu lim sui donaç ·

22     A qest mes toç lo guierdos el graç ·

23     E car ren no(n) pot pro tener ·

24     Uas lei dira muor (et) afon ·

25     Us en faç cab forçat poder

26     Fuch de lei ueçer · e mescon ·

27     Mas mos senç no uei qe ma uon

28     Qeu muor qan no(n) uei son cor gen ·

29     E qan il ui muor eissamen ·

30     Qe nul par uen · no fai plaçen ·

31     Anç qan lesgard esgarda daltre laç ·

32     E no ma cuoil nim uol auer solaç ·

GcFaid 167.32 (Q 143)     

33     Ga(n)çelus .

34     Lo gen cors honraç ·

53vA

01     Complit de gran beutaç

02 &n