Rialto    IdT

30.23

 

   

Arnaut de Maroill

 

 

 

 

    I.
   

Si·m destreignetz, dompna, vos et Amors,

   

c’amar no·us aus ni no m’en puosc estraire:

   

l’us m’encaussa, l’autre·m fai remaner,

4  

l’us m’enardis e l’autre·m fai temer;

   

preiar no·us aus per enten de jauzir,

   

mas, si cum cel q’es nafratz per morir

   

sap que es mortz e pero si·s combat,

8  

vos clam merce ab cor desesperat.

   

 

   

II.

   

Bona dompna, paratges e ricors,

   

on plus aut es e de major afaire,

   

deu mais en si d’umilitat aver,

12  

car ab orguoill non pot bon pretz caber

   

qui gen no·l sap ab chausimen cobrir;

   

e pois no·m puosc de vos amar sofrir,

   

merce vos clam per vostr’umilitat,

16  

c’ab vos trobes calacom pïetat.

   

 

   

III.

   

No mi nogues vostra rica valors,

   

c’anc no la puoc un jorn plus enan traire;

   

pos que eu·s vi aic lo sen e·l saber

20  

el vostre pretz creisser a mon poder,

   

qu’e maint bon luoc l’ai dich e faich auzir;

   

e si·us plagues c’o deignassetz grazir,

   

no·us quesera plus de vostr’amistat

24  

e gauzira per guizerdon lo grat.

   

 

   

IV.

   

Totz los forfaitz e totas las clamors

   

que em podetz rancurar ni retraire,

   

es car m’ausatz abellir ni plazer

28  

mas d’autra ren que anc pogues vezer;

   

autr’ochaiso, dompna, no·m sabetz dir,

   

mas car vos sai conoisser e chausir

   

per la meillor et ab mais de beutat:

32  

ve·us tot lo tort en que m’avetz trobat.

   

 

   

V.

   

Vostre beill huoill, vostra fresca colors

   

e·il doutz semblan plazen qe·m sabetz faire

   

vos mi fan tant desirar e voler,

36  

que mais vos am on plus m’en desesper;

   

e fatz que fols car no m’en sai partir,

   

mas quand ieu pens cals es qe·m faitz languir,

   

cossir l’onor et oblit la foudat

40  

e fuich mon sen e sec ma voluntat.

   

 

   

VIa (ABIK).

   

De Mon Carbon no·us puosc ben sos laus dir,

   

mas qui·l marques mentau de Monferrat,

   

ja no·l laus plus, c’assatz l’a ben lauzat.

   

 

   

VIb (CR).

44  

Belhs Carboncles, no·us cal pus de ben dir,

   

ni qui·l marques mentau de Monferrat,

   

ja plus no·l laus, c’assatz l’aura lauzat.

   

 

   

VIc (G).

   

Lo reis Amfos es fons de prez complir

48  

e·l sobrenoms fai lo noms encazir,

   

c’ab lui troban chastel e seürtat

   

tut li bons aip, per q’om a prez honrat.

 

 

I. ABCDEGIKMNOPQ1Q2RSUcfCmDc; il ms. F e β3 hanno solo il v. 1; il ms. E è lacunoso a causa dell’asportazione della miniatura iniziale.    1 [...] [.]estrenhetz [.]ona vos [..] [.][m]ors E; destreignetz] destringes I, destrenges K, destreinh f; vos et] e vos f; amor Q1cf    2 cam[..] [.]ous aus [..] [.]omen pu[...] [..]traire E; no·us] nos DcG, non N, non us U; puosc] puos D, pos G, puois N; estraire] estaire Dc, astraire N, straire f    3 manca in P; l[..] mencaussa [.....]em fai re[..][n]er E; l’us] lun NQ1Uc, laus O, lu f; encaussa] encausæ M, encauce N, en cauza e U; remaner] romaner IK, remaners D, temer re(ma)ner N    4 manca in P; il verso, saltato dal copista, è stato reintegrato nel margine inferiore sinistro in N; luns [...] causa ela[...]em fai re[..]ner E; l’us] lun NQ1; m’enardis] menardir O, men nardis Q1; e om. cf; ·m] me f; fai] fa D    5 pre[...] [...] iauzir E; no·us] no D, nos Dc, non N, non us U; enten de] entendre CQ1RUc, entendrem f, intend de N; jauzir] iauçirs D, gaudir PQ2S, chau thir N, iaudir c, grazir f    6 m[..] [...] morir E; mas si] aissi GMOPQ1Q2SUcCmDc, mas se f; q’es] que NQ2Dc, qes en U; nafratz] nau fratz N, nauraç Q2, nafrat GUf, narat Q1, naurat Oc; per] a GQ1cCm, al U    7 sap que es mortz] que sap qes mortz A, e sap qes mortz BEIKCmDc, e sap q(ue)suorçes D, sap que mortz (mort Uc) es CGMNOPQ1RSUcf, sab qes m(er)ces Q2; e] en CR, om. O, mas Q1; si·s] se GUCmDc, si Mf    8 clam] glam U; desesperat] desperat Dc.

II. ABDEGIKNOPQ1Q2RSUcfCm; iii. CM; i. α; il ms. H ha solo il v. 9; il ms. Cm è lacunoso a causa della cattiva conservazione del foglio.    9 bona [...] Cm; bona] bella IK; parage f; e] ni Rf; ricor Q1cf    10 on pl[..] [...] [..] [...] [.....] afaire Cm; on] cum AN, ot D; aut es] autz es CDGMPSf, acçes Q2, es integrato in interlinea in R; e] o Q2, ni R    11 deu [....] [..] [..] [..]militat aver Cm; deu mais en si] deu ab si may R; deu] deus D, deit N, de Q2U; mais] plus AB; en] ab Rf; si] se CIKMOQ1Q2Uc; d’umilitat] dumilitatz O, umilitat N    12 [...] [..] [....]il non pot bon prez [.....] Cm; car ab] quez ab D, que ab E, qab (-1) U; non] no GIKS, pot] po IKc; bon] bos ABCDE, bons IK, ben f; pres f; chaber Q1cf    13 [...] gen nol [s]ap ab chau[.....] cobrir Cm; qui] que N; gen] ges Q1, ient f; sap] sa Q1c; ab] a GQ1Uc; chausimen] iausiment PQ2Sf    14 e pos nom pu[...] [..] vos amar soffrir Cm; e] mas Q1Uc; pois] quar CMf, pus R; no·m puosc de vos amar] de vos amar nom puosc IKMR; no·m] no·us f; amar om. f; sofrir] tenir R    15 me[...] [...] clam per vostra humil[...] Cm; per merceus prec e per u. ABCMfα; merce vos clam] clam vos merce R; vostr’u.] vos u. N, gran u. O 16. c’ab vos] ab vos C, qu’en vos DGMOPQ1SUcCm, queu vos E, qe vos Q2; trobe Rf; calacom] calo[...] Cm, alcuna IKO, cal alcun G, qalcuna Q1, calque (-1) NUc.

III. ABDEGIKNOPQ1Q2RSUcf; ii. C; v. M; il ms. H ha solo il v. 17.    17 mi] me DGIKOQ1Q2Sc; nogues] nogua C, neges D, noza IKf, valges corretto in nolges o nages N; vostra rica] la vostra gran (la integrato in interlinea) R, vostras riccas U; rica] fina ABDEHNf; valors] valor OQ1cf, lausors H, lauxor N    18 c’anc] cant IKQ2, qeu Q1; puoc] puoit N, posc OQ1S, pog Q2c; plus om. E; enan traire] enanz t. MPQ2Scf, enaut t. O, in antraire N, enantire R    19 pos que eu·s] qe pos vos ABIK, de pus vos CR, pos anc (ainic? N) vos DENQ1, pos en vos GPSUc, pos eu vos O, pos vos (-1) Q2, qe des qieus M, pos qu’ieu vos f; aic] ac DIKNf, ab Q1Q2PSc; sen] cor ERf; saber] voler f    20 el] en Cf, de GMQ1Uc, del OPQ2S; vostre pretz] vostr honor M; a mon] al mieu M    21 qu’e] qu’en CDEGMNOPQ2SUcf, e Q1; maint] mains ADEMRf, mainc K; bon] bos AEMR, om. f; luocs AEMNOPQ1RSf; l’ai] ai C; dich] diz GQ1c; faich] fa D, faiz GQ1c; auzir] chauzir D, audir NQ1c, odir Q2    22 e] en G; si·us] savos E, sieus IRf, seus NOPQ2SUc; plagues] platz E; c’o] quem CGNOPQ2Sf, qel MQ1Uc, mo R; deignassetz] denhessetz CDPRS, deignisiez G, degnessaz Q1Uc, degnaç ses Q2, degnasses IKNO, deniases f; gradir NO    23 no·us] no C, nos DPQ2S, non GQ1; quesera] quisera A, quezira C, querira BDR, queria EIKQ1Uc, enqueria G, querra PS, querera N, quiera f    24 epuois chauthira per agierdon lo grat N; e] anz CIK, mas G, eus M, mais Q1; gauzira] prezera C, iausira DEIKR, iauziria G, gaudiria S, gaudirai P, gauziran O, gaodiram Q2, grazira Mf, gradira U, gradiria c, çaudera Q1; per] en R, pel f; guizerdon] agierdon N, guiendon O, guerdon Q2; lo] los O, lon Q2.

IV. ABCDEGIKNOPQ1Q2RSUc; i. F; ii. M; v. f.    25 totz] tot DFOPQ1Q2Sc; los] les D, lo OQ2, li Q1; forfaitz] forfait DPQ2S, forfaich U; las] la NQ2; clamors] clamots G, clamor Ncf    26 que em] queus mi ADEFGPSc, qen mi B, en quem C, que (qui Q1) mi IKMQ1RUf, quem (-1) NOQ2; podetz] podet E, sabetz IKQ1f; rancurar] acuzar C, rancura F    27 es] so C, e Q2; ausatz] ausetz AC, auses DEf; ni] e GNOU; plaiser PSc    28 mas] plus C; d’autra] dautre F, qautra MR; ren] om. F, res MR, reis PS; que anc pogues] qui eu puescæl mon M; que anc] qieu anc ABCIKNPQ1Q2Sc, quom anc DEFG, canc (-1) U, quez anc f; pogues] podes GQ1; vezer] veder NPQ1Sc, vender Q2    29 autr’o.] altre o. D, quautr’o. C, neis l’o. R; dompna] don als R; no·m] non MU, no S    30 mas quar vos sai co[n][.......] [........] E; sai] aus Mf, sap N; conoisser] conoisere F; chausir] cauzir CD, grazir GRf, zausir NPS, iausir Q2, irausir U    31 [...] ab mais d[.] [......] E; meillor] meiller O, meilliors U, plus fina Q1c; ab mais] am mai C, am mais Mf, amais NQ1, ab may R; beutat] beutaç Q2, bontat B    32 [...] mavetz [tr][....] E; ve·us tot] ve·es N, veheç Q1, veez Uc; en que] en qes Q2.

V. ABCDEGIKNOPQ1Q2RSUc; iv. Mf; iii. Cm; ii. FDc; il ms. N2 ha solo i vv. 39-40; β1 ha solo i vv. 38-40.    33 vostre [...] E; vostre [.]enz co[.]s e la [...]sca col[.]rs Cm; beill huoill] gen cors CGNORUf, genz cors DFPQ2ScCmDc; vostra] e vostra (+1) NU, e la GQ1RfCmDc; color NOQ1cf    34 [...] dous esg[...] E; eill dolz [.......] plazen q[e]m sabetz fair[.] Cm; e·il doutz] el bel f; semblan] esguartz C, esgart DFGMNPOQ2RSUDc, semblan (alias esgard) c; plazen] plaisenz CGNO, domna plazen K; qe·m] quen I, que MNRc, qu f; fair D    35 [...] mi fan ta[.] [...] E; [...] mi fan [t][.]n desirar e v[o][...] Cm; vos mi fan] vos fai (-1) N, me (mi OPS) vos fan (fa O, fai Q1) OQ1Q2PSUc; vos] evos (+1) D; mi] me IKR; fan] faitz R, fait f    36 [...] am onpl[...] E; qades v[.]s am on plu[.] [...] desesper Cm; que mais vos am] qe plus vos am M, c’ades vos am CGIKQ1RfCmDc, que·us am ades N; on] en D, com N, e U; m’en] me NPQ1RSUc, mi Mf, vos Q2    37. [...] nomen [...] E; e tenc mon cor a vos calhor nom vir R; e fatz que fols] e si folei CDFGMNOPQ2SUCmDc, aisi folliei f, e faz qe fol (alias esi follei) c; fatz] fauc B; fols] fol Q1c; car] qe IKOQ2S, cant f, om. P; sai] posc DFMOPQ2SUf, puois IK    38 [...]ns cals e[...] E; mas qand ieu pens] can me pes (-1) R; ieu] me C, mi M; pens] pes CFOQ1RCmDc, pos D; cals] qal Q1, qui OPQ2SUc; es] etz ABC, ez D, iestz M, est f; qe·m] qim BDFGMPQ2S; faitz] faz D, fai FGMNOQ1Q2UcCmDc, fa PSβ1    39 [...]nor et ob[...] E; cossir] conosc f; l’onor] lo ver G, launor O; la foudat] l[.] [..]udat Cm, la faucat Q2    40 [...] ma volon[...] E; e] eu P; fuich] fuc GIKN2, fui N, fuç Q1; sen] pron (?) f; e sec] esseug N, e siec Rβ1, [...] Cm.

VIa. ABIK:    42 monferratz I.

VIb. CR:    43 l’aura] lauza R.

 

Nota al testo

La tradizione del testo appare particolarmente complessa e contaminata e risulta difficile riconoscere le abituali famiglie di testimoni. Si fatica perfino a individuare le coppie più solide come IK, che condividono poche varianti adiafore banali (per esempio al v. 9), e AB (per cui si veda il v. 11). Si possono solo identificare agglomerazioni ricorrenti di testimoni ai quali tuttavia se ne possono aggiungere altri in singoli casi. Un primo nucleo è costituito dai mss. ABIK (α, che condividono la lezione iniziale nella diffrazione del v. 19 e ripetono al v. 43 la lezione ben del v. 41), ai quali si aggiungono frequentemente i mss. DE (si veda la bipartizione della tradizione ai vv. 7 e 12) e a volte N (vv. 16-17), ricostituendo così la nota famiglia ε di Avalle. Un secondo nucleo, meno compatto, è costituito dai mss. CM+R (γ, vv. 14, 38 e 41-43), la cui lezione però è caratterizzata da una notevole oscillazione; si vedano per esempio le convergenze di C verso α (v. 12), a volte accompagnato da M e R (vv. 14-16). Infine, un terzo raggruppamento, costituito dai mss. GNOPQ1Q2SUc (δ, si vedano per esempio i vv. 20, 26, 35 e 38), appare particolarmente fluido e mutevole nei suoi comportamenti. Nella quinta strofe, per esempio, i mss. NQ1c condividono numerose lezioni con α (vv. 33-34 e 37). Si noti che NQc costituiscono un gruppo identificabile anche nelle canzoni Franquez’e noirimens (BdT 30.13), La francha captenensa (BdT 30.15), L'enseignamens e·l pretz e la valors (BdT 30.17) e Si com li peis an en l'aiga lor vida (BdT 30.22).

Si riscontrano nella tradizione numerose diffrazioni di lezione (vv. 19, 20, 22, 23, 26, 28), che spesso sembrano suggerire la ricostruzione di iati originali, e molti casi di bipartizione della tradizione (vv. 6-7, 12, 16, 17, 33-34, 36, 37, 38) che si potrebbero configurare come varianti redazionali d’autore. A ciò si aggiunge che la qualità, quantità e tipologia delle varianti rendono estremamente difficile la ricostruzione di un testo unico. Semplificando drasticamente i dati della tradizione, si possono individuare a grandi linee due principali conformazioni testuali, la prima costituita dai mss. ε e la seconda da tutti gli altri testimoni, sia pure con notevoli oscillazioni. Nella quinta strofe, dove le lezioni alternative sono più numerose e più difficili da razionalizzare, i mss. ε perdono la testimonianza di DE, ma acquistano in cambio quella inusuale di NQc, confermando così l’esistenza di una vasta contaminazione. Per quanto riguarda la tornada, la tradizione ci offre due testi indipendenti, uno dei quali proposto dal solo ms. G e l’altro dai mss. ABIK+CR. Quest’ultima redazione, pur partendo presumibilmente da un medesimo modello, presenta notevoli divergenze che oppongono ABIK a CR e modificano in modo significativo il senso del testo, senza che si possa stabilire con certezza quale sia la testimonianza più autorevole.

Nell’impossibilità di editare tutte le redazioni, ma volendo dare un’idea della particolare situazione della tradizione di questo testo, ci si è risolti a proporre in edizione sinottica le due versioni più distanti basandosi sui mss. A e G. Non si sono apportate correzioni al testo di A, mentre nel caso di G si sono emendate quelle che paiono tre evidenti sviste del copista al v. 9 (bonna per bona con la prima n indicata da un titulus certamente superfluo ed erroneo), al v. 22 (en per e, anche qui con n indicata da titulus, probabilmente per anticipazione dell’en successivo) e al v. 25 (clamots per clamors); in tutti i casi si tratta di lectiones singulares non confermate da nessun altro testimone. Si è invece lasciata a testo la lezione cal alcun del v. 16, certamente erronea, perché conferma la difficoltà per i copisti italiani d’interpretare correttamente l’aggettivo indefinito calacom e costituisce probabilmente un primo passaggio intermedio che porta alle banalizzazioni calque di NUc e alcuna di IKOQ1.

Malgrado l’evidente difficoltà di giustificare la scelta tra le alternative proposte dalla tradizione, e il rischio concreto di mescolare indebitamente redazioni indipendenti, si propone anche un tentativo di ricostruzione di un testo unico, basato sulla grafia e sulla lezione di A.

La canzone ha un notevole spessore teorico, presentando molte delle idee più caratteristiche della dottrina amorosa di Arnaut de Maroill, e doveva essere molto nota tra i contemporanei. Oltre a essere riportata da un numero considerevole di manoscritti, essa è citata nella canzone cum auctoritate di Jaufre de Foixa (Monge de Foissan), Be m’a lonc temps menat a guiza d’aura (BdT 304.1), che ne riprende l’incipit al v. 14 (così come al v. 7 riprende l’incipit di un’altra canzone arnaldiana, La grans beutatz e.l fis enseignamens [BdT 30.16]); i vv. 9-16 sono citati nel Breviari d’amor (vv. 33699-33706); i vv. 38-40 sono citati nel Judici d’Amor di Raimon Vidal (BdT 411.II) e l’incipit è citato nelle Razos de trobar dello stesso autore; il Monge de Montaudon riprende il v. 32 nella sua canzone Aissi com cel qu'om men'al jutjamen (BdT 305.4) al v. 18; la versione di N2 della vida di Bernart de Ventadorn, infine, ne riprende i vv. 39-40: «mas fugi son sen e seget sa voluntat, si con dis N’Arnautz de Meruoil: “Consir lo joi et oblit la foudat / e fuc mon sen e sec ma voluntat”».

 

 

 

Testo: Luca Barbieri, Rialto 19.x.2020.


Mss.: A 105r (Arnautz de Meruoill), B 66v (Arnautz de Maroill), C 114r (Arz de Maruelh), Cm 2r (N’Arnautz de Miroill), D 37v (Arnald de Maruoill), Dc 253v (N’Arnautz), E 63 ([...]ut de Maruelh), F 13v (Arnautz de Miroill), G 34r (Arnaut de Miroill), H 48v (Arnauz de Miroil), I 46v (Arnautz de Maruoill), K 33v (Arnauz de Maruoill), M 131r (Arnautz de Merueilh), N 67v (Arnaut de Merueil), N2 21v (42) (N’Arnautz de Meruoil), O 52 (anonima), P 27r (N’Arnald de Miroill), Q1 65v (Ramont), Q2 110r (anonima), R 79r (Ar. de Maruelh), S 116 (Arnald de Miroill), U 61r (Arnaut de Miroilh), c 32v (Arnald de Miroill), α vv. 33699-33706 (N’Arnautz de Maruelh), β1 vv. 239-241 (N’Arnaut de Marruelh), β3 B 231 (N’Arnautz de Merueill).

Edizioni critiche: François-Juste-Marie Raynouard, Choix des poésies originales des troubadours, 6 voll., Paris 1816-1821, vol. III, p. 223; Vincenzo De Bartholomaeis, Poesie provenzali storiche relative all’Italia, 2 voll., Roma 1931, vol. I, p. 72 (ediz. dei vv. 1-8 e 41-43); Ronald C. Johnston, Les poésies lyriques du troubadour Arnaut de Mareuil, Paris 1935, p. 132; Reinhilt Richter, Die Troubadourzitate im “Breviari d’Amor”: kritische Ausgabe der provenzalischen Überlieferung, Modena 1976, p. 195 (ediz. dei versi di α).

Altre edizioni: Carl August Friedrich Mahn, Die Werke der Troubadours, in provenzalischer Sprache, 4 voll., Berlin 1846-1886, vol. I, p. 158; Martín de Riquer, La lírica de los trovadores, Barcelona 1948, p. 467 (testo Johnston); Alfred Jeanroy, Anthologie des troubadours, XIIe-XIIIe siècles, édition refondue, textes, notes, traductions par Jürgen Boelcke, Paris 1974, p. 80; Martín de Riquer, Los trovadores: historia literaria y textos, 3 voll., Barcelona 1975, vol. II, p. 659 (testo Johnston); Dan O. Cepraga - Zeno Verlato, Poesie d’amore dei trovatori, Roma 2007, p. 400 (testo Johnston); Paul Fabre, Anthologie des troubadours, XIIe-XIVe siècles, Orléans 2010, p. 233; Gérard Zuchetto, La tròba, l’invention lyrique occitane des troubadours, XIIe-XIIIe siècles, anthologie commentée du Trobar, Montséret 2017, p. 205.

Metrica: a10 b10’c10 c10 d10 d10 e10 e10; 5 coblas unissonans con una tornada di tre versi (quattro versi nella versione di G) che riprende lo schema della parte finale delle strofe ([d]dee). Questo schema, attestato esclusivamente in un componimento di Peire Duran, Amors me ven assaillir sove (BdT 339.1), con tutte rime maschili, è forse derivato dallo schema della canzone Anc vas amor no·s poc res contradire (BdT 30.8), al quale aggiunge solo una rima c (ma modificando l’alternanza tra rime maschili e femminili).

Melodia (R): formula melodica A B C D E F G J; Fernández de la Cuesta, p. 246; van der Werf, p. 20*.

Ordine delle strofi:

 

  ABIK DENOPQ1Q2SUc G R C M f F Cm Dc
Si·m destreignetz i i i i i i i - i i
Bona dompna ii ii ii ii iii iii ii   ii -
No mi nogues iii iii iii iii ii v iii - - -
Totz los forfaitz iv iv iv iv iv ii v i - -
Vostre beill huoill v v v v v iv iv ii iii ii
De Mon Carbon vi - - - - -   - - -
Belhs Carboncles       vi vi          
Lo reis Amfos - - vi   - -   - - -

 

Nota: Canzone di argomento cortese: per le ipotesi di datazione e localizzazione si vedano le Circostanze storiche.

[LB]


BdT    Arnaut de Maroill    IdT

Traduzione e note    Circostanze storiche    Versioni di A e G